Japonlarla fl Yaparken letiflim Kurman n Yollar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Japonlarla fl Yaparken letiflim Kurman n Yollar"

Transkript

1 Japonlarla fl Yaparken letiflim Kurman n Yollar

2 Farkl iletiflim tarzlar ndan do an yanl fl anlamalar, Japonya yla ifl yapan yabanc ifladamlar n n ço u zaman birçok ifl f rsat n kaç rmalar na neden olmaktad r. Bu kitapç k bu tür sorunlar gidermek amac yla haz rlanm flt r. Bu alandaki kapsaml araflt rmalar ndan ve engin tecrübesinden güç almak için, kültürleraras bir uzman olan Dr. Ernest Gundling den, bu kitapç n yazar olmas n istedik. Umar z ki bu kitapç k, Japonya yla ifl yapan yabanc ifladamlar na faydal olur. Uluslaras letiflim Bölümü Jetro Japonlarla ifl iletiflimi üzerine böyle bir k lavuz kitap sunabilmek büyük bir zevk. Okuyucular n iflleri için yararl ipuçlar bulmalar n ve ortak bir anlay fl kurmalar n ümit ederim. Japonlarla çal flman n getirdi i kiflisel ve profesyonel ödüller gösterilen çabaya de erdir. Dr. Ernest Gundling Yönetim Müdürü Meridian Resources Associates Ruth Sasaki ve David Dickey'e araflt rma ve yaz m konusundaki yard mlar ndan ötürü, Masaaki Aoki ye de resimler için teflekkürler... 2

3 Japonlar la fl Yaparken letiflim Kurman n Yollar çindekiler 1. Girifl 4 2. Japon letiflim Tarz n n Kültürel Temelleri 5 a. Grup Yönlendirmesi 5 b. Hiyerarfli 6 c. Form ve Formalite 7 d. Duruma Göre Davran fl 8 e. Çok Anlaml letiflim 9 3. fl Geleneklerinden Do an letiflim Boflluklar 10 a. Karar Verme 10 b. Sözleflmeler 12 c. Bilgi Paylafl m 14 d. Müflteri liflkileri 16 e. fl Görüflmeleri, Toplant lar 18 f. Geribildirim(feedback) ve Önemli Noktalar n Çözümü Dilsel Farklardan Do an letiflim Boflluklar 22 a. Dolayl veya Belirsiz fadeler 22 b. Yanl fl Tonlama 24 c. ngilizceden Japoncaya Adapte Edilmifl Kelimeler 26 d. Gramer, Sözcük Seçimi ve Telaffuz 28 e. Sözlü Olmayan letiflim De iflen Japonya : Artan fl mkanlar 32 Ek Bölüm : Tipik Japonca fl Deyimleri 33 3

4 1. Girifl S n rlar n ortadan kalkmas ve flirketlerin dünyaya aç larak küresel pazarlar ve standartlar oluflturmalar, bugün bir çeflit fiili gerçeklik le yüz yüze gelmemize neden olmufltur. Öyle ki, bugün Londra da, Banghok ta, Rio de Janeiro da veya dünyan n neresinde olursan z olun ayn ürünlere, ayn logolara rastlayabilirsiniz. Günümüzün dünyas nda Frans z bir ifladam, srail de dizayn edilmifl, Kaliforniya da üretilmifl ve Malezya da montaj yap lm fl bir ürünü satmak için Japon bir ifladam yla çal flabilmektedir. Bütün bunlara h zla geliflen (internet, elektronik posta, vs.) iletiflim teknolojilerini de ekleyecek olursak, dünyan n gittikçe küçüldü ünü rahatl kla görebiliriz. Ürünlerin benzer ve ayn oldu u böyle bir global ortamda, kültürel farkl l klara ra men ayn dil in konufluldu unu varsayabiliriz. Fakat sözkonusu benzerlik yan lt c, varsay m m z da tehlikeli olabilir. Gerçekte, yabanc lar Japonlarla ifl yaparak tecrübe kazand kça iletiflimden kaynaklanan zorluklar n daha fazla fark na varmaktad rlar. Japonya n n günümüzün küresel ve kompleks ifl ortam nda rolü büyüktür; ve Japonya da veya yurtd fl nda Japon firmalar yla çal flan yabanc ifladamlar, farkl kültürel de erlerden, ifl geleneklerinden ve dilden do an iletiflim zorluklar yla karfl laflabilmektedir. Bu kitapç k, Japon ifl dünyas ndaki anlafl lmaz gibi görünen iletiflim yollar hakk nda pratik bilgiler ve stratejiler sunmak amac yla haz rlanm flt r. Bir sonraki bölümde Japon toplumunun dayand kültürel de er ve temeller Unut bunu!! Evet, evet... bunu düflünece iz.. Tamam, anlaflt k! anlat lmaktad r. Bu bilgiler, okuyucular n ifl uygulamalar ndaki farkl l klardan do an iletiflim boflluklar n daha iyi de erlendirip anlamalar n sa layacakt r. Her konu, ifladamlar n n yaflad tecrübelerden do an gerçek durumlarla beraber sunulmufltur. Son bölümde ise Japonlarla iletiflim kurarken dilden kaynaklanan sorunlar aç klanm flt r. Japon müflterilerinin, üreticilerinin ve ifl ortaklar n n kültürel geçmiflini iyi kavram fl bir yabanc ifladam, güçlü ifl iliflkileri kurabilmek için daha haz rl kl olacak ve küresel pazarlarda daha iyi ifl olanaklar yaratabilecektir. 4

5 2. Japon letiflim Tarz n n Kültürel Temelleri a. Grup Yönlendirmesi Japon toplumunda her birey kimli ini aile, okul, flirket gibi ait oldu u sosyal gruplar yoluyla elde etmifltir. Japonya da ifladamlar ilk tan flma anlar nda, ço u zaman çal flt klar flirketin ad n kendi adlar ndan önce telaffuz etmektedirler. Kaliforniya yla ayn büyüklükte olan ve Rusya yla ayn nüfusa sahip Japonya da iliflkilerin iyi tutulmas yaflamsal öneme sahiptir. Japonlar sosyal düzen ve uyumu korumak amac yla belli k s tlamalara inanagelmifllerdir. Duygular, özellikle olumsuz olanlar, aç kça ifade edilmez. Bu Japonlar n bireysel fikirlerini bast rd klar anlam na gelmemektedir. Fakat ayr l klar tart flmak ve çözmek için mutlaka uygun bir yol vard r. Bu da, aleni tart flma ve yüzleflme içermeyen dolayl ve özel bir yoldur. Kurallara uyma e ilimi Japonlara karfl ç ksalarda birçok fleyi sayg için kabul etmelerini ö ütleyen Japon atasözleri bulunmaktad r. Bunlara örnek olarak Nagai mono niwa makarero (Onlar yenemiyorsan onlara kat l) ve Goo ni ireba goo ni shitagae (Roma dayken Romal lar gibi davran) deyiflleri gösterilebilir. Sert bir flekilde muhalefet eden veya kendi fikrinin do rulu unda srar eden bir birey, grup uyumunu bozmufl say l p olgunlaflmam fl olarak nitelendirilebilir. Di er yandan, konuflmadan veya herhangi bir davran fl içine girmeden önce grubun menfaatlerini düflünen bir birey, karakter sahibi ve olgunlaflm fl bir insan olarak de erlendirilir. Bat l lar, Japonlar n bu itaate yönelik e ilimlerini bazen zay fl k ve düfl gücü eksikli i olarak yorumlasalar da; Japonya da gruptaki di erlerinin ne düflündü üne bakmaks z n kendi fikirlerini aç kça dile getiren bir birey gülünç duruma düflüp inan rl n yitirebilmektedir. Honne ve Tatemae Kavramlar Japon toplumunun kolektif yap s ndan ve iliflkileri koruma gereklili inden dolay, Japonlar genellikle gerçek duygular veya kiflisel fikirleri (honne) ile toplum içinde ne söylemeleri gerekti i (çünkü duruma göre söylenecek uygun fley odur - tatemae) aras nda fark gözetirler. Bütün kültürlerde belli durumlarda böyle bir ayr m vard r. Yine de birçok yabanc ifladam, Japonlarla ifl yaparken sözkonusu iki kavram birbirinden ay rt edememekten dolay düfl k r kl yaflamaktad r. fl görüflmeleri, toplant lar bafll kl bölümde honne ve tatemae yi birbirinden ay rmak için gerekli strateji ve yollar ele a l n m fl t r. 5

6 b. Hiyerarfli Hiyerarflinin Kökleri Japonya n n kolektif iliflkilere dayal kültüründe, hiyerarflik iliflkilere sayg gösterme ve onlar sürdürme, hem toplumda hem de ifl dünyas nda çok büyük önem tafl maktad r. Japon kültürü, Konfüçyüs felsefesinin sosyal ahlak kurallar üzerine kurulmufltur. Bu sistemde insanlar dikey hiyerarflik iliflkiler içinde s ralan rlar. (Örne in müflteri sat c ya göre daha yukar da yer al r). Sa lam bir toplum yap s bu hiyerarflik iliflkilerin korunmas na dayal d r. fl Dünyas nda Hiyerarflik liflkiler Sat c yla müflteri aras ndaki iliflki, Japon ifl kültüründe var olan birçok hiyerarflik iliflkiden biridir. Di erleri ana flirket ve tali flirket, genel müdürlük ve ba l flube, yönetici ve astlar, k demli ve k demsiz aras ndaki iliflkilerdir. Bütün bu iliflkilerde her bireyin bir di erinden belli beklentileri vard r. Örne in; bir yönetici ast n n refah ve rahat n düflünmeli, hatta onun özel hayat yla bile ilgilenmeli ve gerekirse ona yard m etmelidir. Karfl l nda, asttan üstünün görüfllerine güvenmesi ve onun ald kararlar asla sorgulamamas beklenmektedir. Günümüzün Japon ifl dünyas nda yaflanan problemlerden biri de üst ve astlar n art k ayn beklentileri tafl m yor olmalar d r. Genç neslin içinde bireycili e de er verenlerin say s gittikçe artmakta ve gençler, özel hayatlar yla ifllerinin ve iflverenlerinin aras na belli bir mesafe koymay tercih etmektedirler. K d e m l i l i k Japon ifl dünyas ndaki hiyerarflinin do urdu u önemli sonuçlardan birisi de k demdir. K dem, geleneksel olarak terfi için en önemli kriter olagelmifltir. (Bugünlerde meritokrasiye - yetene e göre mevki verme sistemi - yönelik bir e ilim olmas na ra men). Örne in; Japonlar, flirketler aras görüflmelerde her iki taraf n da, görüflmeler esnas nda tam olarak karfl karfl ya oturabilecek, ayn yafl ve mevkide insanlar göndermesini beklerler. Hiyerarfliye dayal bu tür beklentiler, Japonlar n kendilerinden farkl yaflta veya farkl mevkide biriyle iletiflim kurmalar n zorlaflt rabilir. 6

7 Hiyerarfliye liflkin Di er Örnekler Japonlar ifl kartlar al p verirken (ifladamlar n n ilk karfl laflmalar nda yer alan bir formalite) ilk önce daha üst mevkiye sahip olanlar kart al p verirler. Kart al nd nda üzerindeki ünvan mutlaka kontrol edilir. Üst mevkiye sahip çal flanlara, örne in genel müdür (Japoncas buchoo dur.), ünvanlar yla ( Buchoo ) veya ünvan ve adlar yla hitap edilir (Tanaka - buchoo). Japonlar birbirlerine do ru e ilip selam verirken daha alt statüye sahip olan kifli daha fazla e ilir. Oturma düzenleri de hiyerarfliye dayal d r. Taksiye binildi inde daha üst pozisyonda olan floförün arkas na, di eri de floförün yan na oturur. Konuflma s ras da hiyerarfliktir. En üst mevki sahibi olan en son konuflur. Japonca dilinin kendisi de hiyerarfliyi yans t r. Üst statüde yer alan kimse kibar veya günlük dil kullan rken alt statüde yer alan afl r kibar veya sayg l dil kullan r. c. Form ve Formalite Birçok ça dafl Japon insan dinsel miraslar n n bilincinde olmasa bile, bugün hala yaflayan baz dinsel törenlerin kökü Shinto dinine dayanmaktad r. Kata veya form kavram - do ru davran fl biçimi - Shinto dininden gelmektedir. fl yaflam nda formun önemi, Japonlar n ifl kartlar al p verirken prosedürün do ru olmas na gösterdikleri özen ve dikkat gözlemlenerek rahatl kla anlafl labilir. Tavsiye edilen prosedür uzun bir gelenek ve tecrübenin sonucudur; öyleyse çok iyi bilinmelidir. Toplumdaki tüm bireyler kata y anlar ve ona uyarsa belirsizlik de kalkm fl olur. Bu paylafl lan anlay fl, Japonlar di er kültürlerle karfl karfl ya geldi inde bozulur. Örnek olarak; birçok Güneydo u Asyal fabrika iflçisi, Japon denetçilerinin niye öyle yap lmas gerekti ini aç klamadan bunu böyle yap! dediklerinde düfl k r kl na u ram fllard r. Sorgulan rsa, Japonlar muhtemelen Çünkü benim otuz y ll k tecrübem var ve böyle yapman gerekti ini söylüyorum! cevab n vereceklerdir. Sonuca odakl kültürlerden gelen yabanc ifladamlar, ço u zaman Japonlar n forma ve sürece verdikleri önem karfl s nda flafl rmakta ve bocalamaktad rlar. Giyim sektöründen Endonezyal bir ifladam, ürünlerinden birinin Japon bir müflteri taraf ndan sadece bir k r fl kl k yüzünden iade edildi i örne ini vermektedir. Paketin üzerindeki bir kusur nedeniyle, Japon müflterilerin yar iletken bir maddeyi reddetmesiyle düfl k r kl na u ram fl bir Amerikan fabrika müdürü de çal flt na göre problem nedir? diye hayk rmaktad r. Sadece d fl görünümle ilgili hatalar, ürünlerin oluflum sürecinde meydana gelen göze çarp c hatalar, Japonlar n gözünde ürünün toplam kalitesinin düflük 7

8 olabilece i anlam na gelebilmektedir. Japon ifl gelene inde kata ya verilen önem, ifl iliflkilerinin ilk safhalar nda yap lan görüflme ve toplant lardan rahatl kla anlafl labilir. Bazen bu görüflmelerde çok az konu hakk nda konuflulur, fakat bu ilk toplant lar, Japon ifl orta yla do ru bir bafllang ç yapabilmek aç s ndan kritik öneme sahiptirler. d. Duruma Göre Davran fl Japon kültüründe davran fl duruma göre de iflme e ilimi gösterir. Uygun davran fl biçimi mekan, mevki gibi birçok faktöre ba l d r. Bu faktörlerin davran fl nas l etkiledi inin kavranmas, yabanc ifladam n n yanl fl anlafl lmaktan kaç nabilmesini sa layacakt r. Japonlarla ifl yapan yabanc lar n yak nd klar ortak noktalardan biri, Japonlardan bilgi alabilme veya onlar n fikirlerini ö renebilme zorlu udur. T bbi malzemeler üreten bir firman n bat l pazarlama müdürü, Japonya y ziyaretinde, önemli bir müflteriden sorumlu Japon sat fl müdürünün hiç stratejisi olmad ndan yak nm flt r. Sonradan anlafl ld na göre, müflteri firmaya toplant için gidilirken; arabada bat l pazarlama müdürü, Japon sat fl müdürüne, Müflteri firmada ifller nas l gidiyor? diye sormufl ve sadece yi gidiyor yan t n alm fl, yukar da bahsedilen yarg ya da bu flekilde varm flt r. Sonradan Japon müdür, bat l müdürün yol esnas nda bir brifing bekledi ini ö rendi inde çok flafl rm flt r. Halbuki kendisi soruyu, küçük ve önemsiz bir soru olarak alg lam fl ve bu nedenle genel bir yan t vermifltir. Kolektif iliflkiye dayanan bir toplum yap s bafll kl bölümde ifllenen honne ve tatemae nin kullan m da, duruma göre davran fla di er bir örnek teflkil eder. Hristiyanl kta derin kökleri bulunan kültürlerden olanlar, bazen tatemae nin dürüst bir yaklafl m olmad n ve Japonlar n iki yüzlü oldu unu düflünebilmektedir. Bununla birlikte, Japonya da tatemae bireylerin grup uyumunu sürdürebilmeleri için gerekli bir unsurdur. e. Çok Anlaml letiflim Kültürel antropolog Edward Hall, Silent Language (sessiz dil) adl çal flmas nda, Japonya dan çok ba laml kültür olarak sözetmektedir. Japonlar nispeten homojen olup güçlü aileler taraf ndan afl lanan çok uzun bir ortak de erler ve görenekler tarihini ve çok standardize edilmifl bir e itim sistemini paylaflmaktad r. Öyleyse birbirleriyle iletiflim kurarken, paylafl lan bir geçmifl bulundu undan, herfleyi sözcüklerle aç kça ifade etmeleri 8

9 gerekli de ildir. Duygular, çok az kelimeyle veya sözlü olmayan ince iflaretlerle iletilebilir. Bir duy, on anla anlam na gelen bir Japon deyifli vard r. Unutulmamal ki sessizlik de büyük anlamlar tafl yabilir. Bu durum, zarif ve güzel konuflman n sanat olarak görüldü ü toplumlardan gelen insanlarla iletiflim kurarken problemlere yol açabilir. Fransa da çal flan Japon bir fabrika müdürü bunu flu flekilde ifade etmifltir: Frans zlar 100 fley söylemeyi düflündüklerinde 150 fleyi söze dökerler. Japonlar ise 70 fley söylerlerken karfl s ndakilerin 100 fley anlamas na çal fl rlar. Japonlar, di er kültürlerden olan insanlarla iletiflim kurarken, onlarla ortak bir geçmifle sahip olmad klar ndan dolay baz zorluklarla karfl lafl rlar. Öncelikle, böyle bir ortak geçmiflin bulundu unu farzederek iletiflim kurmaya çal fl rlar. Böyle bir yaklafl m da yabanc lara mu lak ve örtülü görünmektedir. Di er durumda ise, Japonlar ortak bir geçmifl bulunmad n n kesinlikle fark ndad rlar ve bu eksikli i kapatmak için afl r ve detayl bilgi istemek durumunda kal rlar. Bu da, yeterli bilgi sa lad klar n düflünen yabanc ifladamlar n n can n s kabilir. Sadece yabanc firman n sundu u teklife odaklanman n yerine, Japonlar daha farkl bir yaklafl m göstererek karfl taraf n karakterini ve geçmiflini ö renmek isteyebilir. Böyle bir iliflki oluflturulmad kça da ortak bir giriflime girmek konusunda isteksiz davranabilirler. DAHA bilgi m i istiyorsunuz? 9

10 3. fl Geleneklerinden Do an letiflim Boflluklar a. Karar Verme ÖRNEK OLAY : Karar verme süreci neden uzundur? Bat l bir giriflimci, Japon bir flirketle müflterek teflebbüs içinde olan büyük bir bat l flirketin operasyonlar hakk nda bir kitap basmak ister. Bat l flirketle temas kurar ve bir ay içinde onay al r. Kitap teklifini hemen Japon yay mc ya gönderir. Orada organizasyon içi görüflmeler bafllar, çeflitli kademelerdeki kilit bireylerin fikri al n r, kitab n sat p satmayaca ve buna benzer birçok konuda ön çal flmalara bafllan r. Bu arada iki y l geçer. Bat l giriflimci, Japon yay mc n n art k bu projeden vazgeçti ini düflünür ve baflka projeler üzerinde çal flmaya bafllar. Bir süre sonra aniden yay mc dan bir telefon al r. Yay mc firma birkaç ay içinde kendilerine bitirilmifl kitap tasla n n gönderilmesini istemektedir. Halbuki geçen iki y ll k süre içinde giriflimci bu konuda bir çal flma yapmam flt r. Grup Konsensüsü ve Bireysel Otorite Japon flirketleri kararlar n grup yönlendirmesine dayanarak al rlar. Kararlarda bireysel otoriden çok grup konsensüsü etkilidir. Ortak bir karara var l rken verilecek karar n muhtemel sonuçlar incelenir ve bütün bunlar hesaba kat ld ktan sonra organizasyonun uyumunu bozmayacak bir karara var l r. R i n g i Sistemi Bu kolektif ve uyuma dayal karar alma sürecinin, resmi olarak ortaya konufl biçimine ringi sistemi ad verilir. Bu sistemde, karara iliflkin yaz l bir teklif, organizasyon içinde karardan etkilenecek bütün bireyler aras nda dolafl r. Bu dolafl m hiyerarflik bir düzene göre, alt kademeden bafllayarak üst kademeye do ru gerçekleflir. Ringi belgesi her bireyin masas na ulaflt nda, bireyler belgeyi okurlar, bazen küçük düzeltmelerde veya önerilerde bulunurlar, ve en sonunda belgeye kendi kiflisel mühürlerini vururlar. Ringi belgesi gerekli herkes taraf ndan onayland nda, karar üzerinde ortak bir anlaflmaya var lm fl olur. Böylelikle bu sürece birçok insan kat lm fl ve katk da bulunmufl o l u r. Ringi sistemi, genellikle büyük ve geleneksel yap l Japon flirketleri taraf ndan çok önemli kararlar almak için kullan l r. Bununla birlikte, as l ringi sistemi kullan lmasa bile, birçok Japon flirketinde karar verme süreci benzer flekilde geliflir. Sonuç olarak, sorumluluk bir veya birkaç bireyden ziyade, birçok birey aras nda da t lmaktad r. Böylelikle insanlar sorumluluk alabilmekte ve karar sahiplenebilmektedir. Bunun bir dezavantaj ise bazen hiç kimse, karar n sonuçlar ndan gerçek anlamda sorumlu 10

11 t u t u l a m a m a k t a d r. Japonlar n kendileri de karar almak için gereken bu zaman konusunda rahats zl k duymaktad r. Bu nedenle, flirketler son zamanlarda baz mevkilere daha fazla yetki vererek bu süreci verimli ve daha k sa hale getirmeye çal flmaktad rlar. Nemawashi Resmi ringi belgesi olsun veya olmas n, Japon flirket çal flanlar herhangi bir teklifin alt na imza atmadan önce, ortak bir karara varma süreci gayr resmi, yüz yüze görüflmeler ve tart flmalarla bafllar. Bu gayr resmi sürece nemawashi denmektedir. nemawashi kelimesi bahçecilikle ilgili bir terimdir ve bir bitkinin veya a ac n köklerinin zarar görmemesi için baflka bir yere dikilmesi ifllemidir. Japon bir organizasyondaki nemawashi ise, karar verme sürecini zararlardan korumak amac n güder. Japon Karar Verme Sürecinin Faydalar Daha uzun zaman gerektiren, konsensüse dayal karar alma sürecinin faydalar ndan biri karar n daha kolay ve düzgün uygulanabilmesidir. Herkes karar n fark ndad r, hemen hemen herkes mutab kt r ve daha dikkatli planlama yap lm flt r. Bir baflka fayda da, farkl gruplar ve flirketler sürece dahil oldu unda, daha güçlü ve güvene dayal bir iliflki oluflabilmesi ve sonuçta yine kolayl kla uygulamaya geçilebilmesidir. Yabanc fladamlar çin Tavsiyeler Sürecin sizin kültürünüze k yasla daha uzun olabilece ini mutlaka göz önünde bulundurun. Daha fazla görüflmelerde ve yaz flmalarda bulunabilece inizi unutmay n. stenildi inde sunabilece iniz detayl bilgi haz rlay n. Sab rl olun ve ifle ba l l n z belli edin. Kurulacak iliflkiye ba l l n z karar etkileyecek en önemli faktörlerden biridir. Düzenli olarak karfl tarafla ba lant da olun ve gelebilecek sorulara h zl bir flekilde cevap verin. Japon grubundaki güç ve tecrübe sahibi insanlarla iliflkilerinizi gelifltirmeye çal fl n. H zl karar vermekten kaç n n ve karfl taraf da buna zorlamay n. Kendi ekibinizin uyum içinde oldu undan emin olun ; kendi aran zdaki anlaflmazl klar asla Japonlar n önünde belli etmeyin. 11

12 b. Sözleflmeler ÖRNEK OLAY : fiirketler neden sözleflme koflullar na uymazlar? Amerikan bir flirket, k rsal alanda bulunan Japon bir imalat firmas yla, ürününün içerdi i bir parçay üretmesi için sözleflme imzalar. Amerikan flirketinin müflterileri, bu ana parça için yedek parça talep etmeye bafllarlar. Amerikan flirketi de, Japon orta ndan, sözleflme gere i, bunlar n üretilmesini ister. Japon firma, genellikle kendi müflterilerine yedek parça üretmedi ini belirtir. Bunun üzerine, anlaflmazl çözmek amac yla iki firma yetkilileri bir araya gelirler. Amerikan firma temsilcisi, sözleflmeyi ç kar r ve Japon firman n yedek parça üretece ine iliflkin maddeyi gösterir. lk önce bir sessizlik olur. Daha sonra, Japon genel müdür, ngilizce olarak kaleme al nm fl sözleflmeye bakar ve Bunu ben mi imzalam fl m? der. Toplant daki Japon yetkililer gülmeye bafllarlar. Fakat Amerikan yetkili bunun hiç de komik olmad n düflünmektedir ve zorlukla y a t fl t r l r. Japonlar n Sözleflmelere Karfl Tutumlar Sözleflmelere karfl tak n lan de iflik tutum ve davran fllar, Japonlarla ifl yapan yabanc ifladamlar için zorluk teflkil etmektedir. Bafll ca yak n lan konu, Japon tarz sözleflmelerin belirsiz ve k sa oluflu, sonraki safhalarda ç kabilecek anlaflmazl klar n çözümüne yönelik yeterli detay içermemesidir. Di er yandan, Japonlar da bat l tarzdaki sözleflmelerin çok detayl oldu undan flikayet etmektedir. Bir ortak kan da Japonlar n sözleflme koflullar na her zaman ba l k a l m a d k l a r d r. Genifl anlam yla, Japonya gibi iliflkilere dayal bir kültürde sözleflme, anlaflmaya var ld na dair bir ka t parças d r ve koflullar de iflse de uyulacak bir vaatler ve s n rlamalar toplam ndan çok taraflar n birbirleriyle ifl yapma iste ini belirtir. Genelde, Japonya bat l ülkelere nazaran daha az davac bir toplum olmufltur. Bunun nedenlerinden biri, Japonlar n uyumu koruma arzular ve güçlü iliflkiler kurabilmek için çat flmadan kaç nmalar d r. fl orta n dava etmek, iliflkinin sonu anlam na g e l m e k t e d i r. flte, tam b u r a d a yaz yor! Di er neden ise, dava sürecinin çok uzun ve pahal olmas d r. Tüm Japonya daki 12

13 avukat say s, Amerika daki büyük bir flehirdekiyle neredeyse ayn say dad r. ki Japon flirket aras nda yap lan bir sözleflme, iki taraf aras nda yürütülen uzun görüflmelerin bir özeti niteli ini tafl r. Detayl flartlar n istenmesi, güven eksikli i olarak yorumlan r ve iliflkiyi tehlikeye atabilir. Bat da standart bir uygulama olan gizlilik anlaflmalar bile Japonlarca yanl fl yorumlanabilir. Yabanc ifl ortaklar n n kendilerine güvenmedi i kan s na varabilirler. Di er bir fark ise, Japonya da bir sözleflme, imzaland ktan sonra da görüflmeye aç kt r. D fl koflullar de iflebilece inden, sözleflme esnek olmal ve gerekirse taraflar sözleflme koflullar hakk nda yeniden görüflebilmelidir ve gerekiyorsa sözleflme de ifltirilebilmelidir. Kentsel yerleflmelerdeki Japon firmalar, son y llarda bat l sözleflme uygulamalar na daha da al flm fllard r. Bununla birlikte, metropollerin d fl ndaki küçük flirketler için bu tür uygulamalar hala çok yabanc d r. Yabanc fladamlar çin Tavsiyeler Güçlü bir ifl iliflkisi kurabilmek için karfl tarafa zaman verin. Aceleci olmay n. fl iliflkisini yasal de il, kiflisel bir anlaflma olarak alg lay n. Japon ifl orta n z, sözleflme maddelerini onaylamazsa, karfl tarafla bunun nedenleri üzerine görüflün ve gerekli düzeltmeleri bir an evvel yap n. Baz maddelerin esnek ve yoruma aç k olmas n kabul edin. Bütün maddelerin mutlaka Japoncaya da çevrilmifl olmas na dikkat edin. Sözleflme maddelerinin aç kça ifade edilmifl olmas na ve anadili ngilizce olmayanlar taraf ndan da kolayca anlafl l r olmas na dikkat edin. Sözleflmeye yönelik de iflik tutum ve tepkilere karfl haz rl kl olun. Sözleflmenin hükümlerinin güncellenmesine karfl istekli ve esnek olun. Sözleflme hükümlerinin uzun vadede olabilecek yans malar n göz önüne al n. 13

14 c. Bilgi Paylafl m ÖRNEK OLAY : Japonlar Niye Bu Kadar Detayl Bilgiye Gereksinim D u y a r l a r? Japon bir saha uygulamalar mühendisi, Amerikal bir mühendisten prototip bir çipin test edilmesini ister. Amerikal mühendis, çipin kendi sistemlerinde belirli koflullar alt nda iyi çal flt n ve bir sorun olmad n bildirir. Japon mühendis bundan baflka bir aç klama yap lmamas na flafl r r. Daha detayl bilgi almaya yönelik, çipin hangi özel koflullarda test edildi i, bunun d fl nda baflka koflullarda da test edilip edilmedi i ve niye baz uygulamalarda iyi sonuç vermedi i gibi konular hakk nda aç klama ister. Amerikal mühendis durumdan rahats z olmufltur ve flöyle der: Biz belirli koflullar alt nda test etmiflsek ve bir problem gözlenmemiflse, benim sorumlulu um burada biter. Di er senaryolar araflt rmak benim iflimin d fl ndad r. Japon mühendis ise beklentisini flu flekilde aç klam flt r: Ben onlardan özel bir fley yapmalar n istersem, sadece flunu veya bunu yap yorlar... lgili di er fleyleri araflt rm yorlar. Amerika dan ald m z bilgi hiçbir zaman yeterli olmuyor. Hep yeniden bilgi istemek zorunda kal yoruz. K sa ve Öz Bilgi, Detayl Bilgi Bat l kültürlerden gelen ifladamlar, k sa ve öz bilgiye odaklan rlar, çünkü onlar için eldeki iflin halledilmesi için gerekli bilgi odur. Daha fazla bilgi sadece vakit kayb na yol a ç a r. Fakat Japonlar için gerekli bilgi detayl bilgidir. Bir Japon mühendis x hakk nda bilgi istiyorsa, karfl taraftan y ve z nin de aç klamas n bekliyor demektir. Sonuçta, istekler her zaman belirli ve aç k de ildir. Yabanc lar genelikle bu belirsizlikten yak nmaktad r. Yabanc ifladamlar bilgiye neden ihtiyaç duyuldu unu anlayamamaktad r. Japonlar bilgiyi azar azar istemekte ve bu nedenle yabanc lar tam olarak ne istendi ini ön görememekte ve Japonlar tekrar tekrar gere inin yap lmas için bilgi istemek durumunda k a l m a k t a d r. Çok Fazla Bilgi Japon firmalardan bilgi al rken ise, yabanc lar afl r ve detayl bilgiden yak nmaktad r. Alman ve Amerikal ifladamlar, Japonlardan gelen aç klamalar n veya sunumlar n karmafl k oldu unu söylemektedir. Önemli noktalar örneklerle destekleyen k sa ve özlü ifadeler yerine, herhangi bir kesin sonuca varmayan bol detayl bilgiyle karfl laflmaktad rlar. Japonlar ana konuya genellikle ad m ad m yani birçok detaydan 14

15 sonra gelirler. Bunca detaydan sonra sonucu belirtmek gereksizdir çünkü sonuç art k aç kça ortadad r. Bu süreç yabanc larda sab rs zl k do urmakta ve onlar sadede gelelim! tarz bir yaklafl m içine s o k m a k t a d r. Çok Az Bilgi Di er yandan, yabanc ifladamlar da bazen Japon ortaklar ndan çok önem tafl yan bilgileri alamamaktan flikayet etmektedir. Bu, iliflkinin iyi yürümedi i veya yabanc n n daha genç oldu u durumlarda gözlenebilir. liflki ne kadar iyiyse, bilgi ak fl da o kadar r a h a t t r. Yabanc fladamlar çin Tavsiyeler Sizden bilgi istendi inde; Sa layabilece iniz kadar fazla bilgi sa lamaya çal fl n. Karfl taraf n ne tür bir bilgi istedi ini ve niçin istedi ini ö renin. Detayl bilgi vermek için istekli davran n. Bir türlü ana noktaya gelmeyen bir presentasyon dinlerken; Anlat c n n sözünü kesmemeye çal fl n. Sab rla dinleyin ve onaylad n z jest ve mimiklerle belli edin. Birebir görüflmelerde, konuflmac y onaylayarak ve anlatt klar n tekrar ederek ilgisini çekmeye çal fl n. Böylelikle daha çabuk sadede gelmesini sa layabilirsiniz. Japonlardan daha fazla bilgi alabilmek için; Hiyerarfliye dikkat edin. Yüksek kademedeki insanlardan afla kademelere do ru bekledi iniz ölçüde h zl bir bilgi ak fl olmayabilir. Gayri resmi ba lant lar kurun ve gelifltirin. Ayn bilgiyi birden fazla istemekten çekinmeyin ama nazik olun. Karfl tarafla ifl d fl iliflkiler de kurmaya çal fl n. 15

16 d. Müflteri liflkileri ÖRNEK OLAY : Her müflteri talebi acildir. Baz lar na öncelik verilemez mi? ngiliz bir pazarlama müdürü, Japonya daki flubelerinden gelen acil isteklerden ve destek taleplerinden bunal r : Bir gün, mümkün oldu u kadar k sa sürede teknik bilgi, di er bir gün müflteri ihtiyaçlar n karfl layacak bir prototip istiyorlar. Ve kendi isteklerinin çok acil oldu unu ve müflteri talepleri oldu u için kendilerine en büyük önceli in verilmesi gerekti ini söylüyorlar. Bir süre sonra, do al olarak biz de bu taleplere dikkat etmemeye bafllad k. Japonya daki yetkililerden biri, genel merkezin bu tutumunun Japonya daki firma çal flanlar n n moralini nas l olumsuz etkiledi ini belirtir: Japonya da müflterinin istekleri ne olursa olsun en büyük önceli i tafl r. Bu, rekabet gücü aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Fakat, genel merkezimiz bu standarda uygun hareket etmedi inden, art k ürünlerimizin sat fl konusunda kendimize güven duyam yoruz. Sonuç olarak, birçok yetenekli sat fl eleman m z flirketten ayr ld. Müflteri Tanr d r. Yukar daki tablo, sat c -müflteri iliflkisine karfl farkl tutumlardan kaynaklanmaktad r. Japonya da, okyakusama wa kamisama desu (müflteri tanr d r). Bat l ifladamlar ise müflterinin yönlendirilebilece inden bahsederek müflteri krald r deyiflini savunurlar. Fakat eflitlikçi bat l ifladamlar bile, hiyerarflik Japon ifl kültüründe yer alan ana gerçe i kabullenmekte zorlanmaktad r: Müflteri talepleri söz konusu a c i l! oldu unda, mant ks z olan bile mant kl d r. Bir Japon flöyle demektedir: Amerika da sat c -müflteri iliflkisi ortakl k niteli i tafl r. Japonya da ise mülkiyet niteli i tafl r. Japon bir sat fl temsilcisi taraf ndan müflteriyi yönlendirme fikri kabul görmeyebilir. Japonya d fl nda pazarlama yapan genel merkezler, sadece ifl hacmine dayanarak ürün modifikasyonu lehine veya aleyhine karar verebilirler. Japonlara göre ise, böyle bir yaklafl m k sa vadelidir ve uzun vadede müflteriyle kurulan iliflkiyi tehlikeye atacakt r. Japon üreticiler, bu tür modifikasyonlar yapmak veya gerekli kalite ve fiyat standartlar na 16

17 uymak için büyük gayret gösterirler. Böylelikle, müflteriye hizmet etme arzusunun yan nda ayn endüstride yer alan di er flirketlerce belirlenen standartlara uyma arzusunu da tafl rlar. Buna örnek olarak, döviz oranlar nda meydana gelen de iflimleri telafi etmek amac yla yap lan fiyat indirme politikalar n gösterebiliriz. Bat l flirketler ise, sat fl n artaca yönünde bir garanti olmad kça fiyat indirimine gitmekte tereddüt ederler. Di er bir örnek ise, di er ülkelerdeki kabul edilebilir kalite düzeyinin çok üstündeki kalite standartlar na uyumdur. Çünkü di er Japon üreticiler böyle yapmaktad r ve Japon pazar nda rekabet gücünü koruyabilmek aç s ndan böyle yap lmas gerekmektedir. Geleneksel Japon ifl dünyas nda, mant ks z gibi görülen müflteri taleplerini karfl lamak için bile azami gayret gösterilmelidir. Çünkü, bu gayret bir flekilde ifl hacmi veya baflka ifl imkanlar olarak geri dönecektir. fl ve ekonomi dünyas globallefltikçe, maliyetler daha büyük önem kazanmakta; ve Japon flirketleri yabanc flirketlerle yeni iliflkiler kurmaktad r. Müflteri ile sat c aras ndaki geleneksel karfl l kl yükümlülük ba da zay flamaktad r. Teknoloji ve ekonominin çok h zl de iflmesi ifl yöntemlerinin de de iflmesi ihtiyac n do urmufltur. Organizasyonlar çok h zl de iflen pazar koflullar na uyum gösterebilmelidirler. Japonya da bu de iflimlerden pay na düfleni almakta ve Japonlar n yabanc M.B.A. programlar na duydu u ilgi h zla a r t m a k t a d r. Yabanc fladamlar çin Tavsiyeler Mant ks z gibi görülen talepleri karfl layamasan z bile, gösterece iniz çaba müflterinin güvenini kazanman z aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Müflteri isteklerine hemen olumsuz tepki vermekten kaç n n. Olumsuz olsa bile tepkinizi nazik bir flekilde göstermeye çal fl n. Müflteri isteklerinin ard nda yatan nedenleri bulmaya ve anlamaya çal fl n. Sadece belli bir iste i de il, bundan do acak yans malar da düflünün. Verece iniz karar n bir di erini nas l etkileyece ini, küçük bir karar n müflteriyi tatmin aç s ndan stratejik bir önem tafl y p tafl mayaca n iyi de erlendirin. Herhangi bir müflterinin iste ini gerçeklefltiremeyecek olursan z, müflteriyi öylece b rakmay n. Bir flekilde durumu telafi etmeye çal fl n. E er bir ürünün üretimini durduracaksan z, bunu bir destek plan çerçevesinde ad m ad m gerçeklefltirin. Müflterinin de yeni ürüne geçiflini ad m ad m sa lay n. 17

18 e. fl Görüflmeleri, Toplant lar ÖRNEK OLAY : Bu toplant ne hakk ndayd? Singapurlu ve Japon bir grup, pazarlama plan oluflturmak üzere bir toplant yaparlar. Japonlar pazarlama plan na büyük ilgi gösterirler. ki hafta sonra Singapurlular Japonlardan bir al rlar ve Japonlar n gönderdi i pazarlama plan n n toplant da Japonlara sunduklar ndan tamam yla farkl oldu unu görürler. Singapurlulardan biri, sanki toplant ya hiç kat lmam fllard yorumunda bulunur. Toplant da Japonlar n duyduklar heyecan anlaflma anlam na gelmiyordu. Bunun yerine, sunulan plan kavrad klar n ve plandan etkilendiklerini göstermek istemifllerdi. Toplant ya kat lmalar ndaki amaç, ortaklar n n plan n duymak ve böylelikle kendi planlar n yapmak için bilgi toplayabilmekti. Japonya ya dönmüfller, plan üzerinde çal flm fllar ve bunu Singapur a iletmifllerdi. Honne / Tatemae Japonlar bazen bir fley söylüyor gibi görünüp daha sonra baflka bir fley yapabilirler. Çünkü gerçek duygular n ve kiflisel fikirlerini (honne) resmi bir toplant da saklama e ilimi gösterirler(tatemae). Bir kiflinin kiflisel fikrini (honne) ö renmek için, o kifliyle aran zda iyi bir iliflki olmas ve ortam n uygun olmas gerekir. Toplant lar veya ifl görüflmeleri bunun için uygun de ildir. Japonlar, toplant larda niye çok konuflmazlar? ngilizceye duyulan güvenin az olmas Japonlar n uluslararas toplant larda sessiz kalmalar n n birçok nedeni olabilir. Bunlar n ço u dille ilgilidir. Japonlar n birço u ngilizcelerine güvenmemekte ve bu nedenle toplant larda sessiz kalmay tercih etmektedir. yi ngilizce konuflabilen Japonlar bile, hata yapabilecekleri endiflesinden dolay çok söz almamaktad rlar. Sözün kesilmesi kaba bir davran flt r. Kat l m azl n n di er bir nedeni ise, iletiflim tarz yla birlikte konuflmac ve dinleyicilerin beklentileriyle ilgilidir. Japonlar konuflmac n n sözünün kesilmesinin çok kaba bir davran fl oldu unu düflünürler. Onlara göre konuflmac, dinleyenlere soru sormalar için yeterli zaman b rakmal ve onlar ayd nlatabilmelidir. En önemlisi, konuflmac 18

19 dinleyicinin anlamad na dair gösterece i sözsüz iflaretleri de kavrayabilmelidir. Bunlara ilave olarak, toplant lar o kadar h zl geçmektedir ki Japonlar rahatça araya girmek için vakit bulamamaktad r. Eksiksiz bilgi verme gere i Japon iletiflim tarz n n bir baflka niteli i de, iyi ve tam cevap verebilme arzusudur. Japonlar di er insanlara do ru ve güvenilir bilgi vermenin önemine inan rlar. Bu tarz bilgi verebilme zaman ve düflünmeyi gerektirir. Kültürler aras toplant lar ise h zl geliflirler ve derin düflünmeye vakit yoktur. Japon flirketlerinde neden çok say da resmi veya resmi olmayan toplant düzenlenir? Öncelikle, toplant lar iflte geçerli "KATA"n n bir flekilde do ruland yerlerdir. Düzenli olarak gerçekleflen toplant lar, kat lanlar n ifle duyduklar güven ve ba l l güçlendirmektedir. Grup yönlendirmesine dayal kültürlerde, toplant lar grubu bir arada tutmaya yaramaktad r. Son olarak, toplant lar "nemawashi" denilen süreç içinde, konsensüse var larak al nan kararlar resmi olarak ilan edilir. Yabanc fladamlar çin Tavsiyeler 1. Japonlar n toplant lara rahatça ve aktif olarak kat l mlar n sa lamak için : Toplant gündemini ve yaz l materyalleri önceden yollay n. Toplant n n amac n aç kça ortaya koyun ve kat l m engelleyebilecek hiyerarflik düzenlemelere dikkat edin. Soru sordu unuzda hemen yan t beklemeyin. Karfl taraf buna zorlarsan z, tatemae durumu ile karfl karfl ya kalabilirsiniz. Anadili ngilizce olan konuflmac lar kontrol alt nda tutun. Toplant da ifllenen ana konular not al n ve toplant sonunda genel bir özet sunun. 2. Toplant hedeflerini ve sonucunu bir düzene sokmak için : Hedeflerinizi ve beklentilerinizi toplant dan önce aç kl a kavuflturun. Var lan anlaflmalar ve sonraki ad mlar toplant sonunda mutlaka teyit edin. Toplant da var lan sonucu yaz yla da onaylat n. ( , faks, vs.) Japon ortaklar n zla bire bir görüflmeler de ayarlamaya çal fl n. Böylelikle her birinin honne sini de ö renebilirsiniz. 19

20 f. Geribildirim (feedback) ve Önemli Noktalar n Çözümü ÖRNEK OLAY : Asla herhangi bir fleyi iyi yapt m za dair bir fley duymad m! Japonya daki Avrupal bir giyim firmas nda çal flan düfl k r kl na u ram fl bir yabanc ifladam, Japon meslektafl na niye müflterilerin devaml flikayet ettiklerini ve iyi yapt klar fleyler için neden teflekkür etmediklerini sorar. Meslektafl k saca yan tlar: Çünkü tanr insanlara teflekkür etmek zorunda de ildir. Bunun üzerine ifladam isyan eder: Fakat o zaman, niye patronumdan hiç övgü alm yorum? Patronlar n da tanr m olmas gerekiyor? Yoksa sadece onun beklentilerini karfl layam yor muyum? Ne zaman bir geribildirim istesem, tek ald m yan t, her fley iyi gidiyor. Dolayl Yoldan Geribildirim (feedback) Kültürel Temeller bölümünde de belirtildi i gibi Japonlar, grup düzeni ve uyumunu korumak amac yla baz iç k s tlamalara inan rlar. Japonlar birbirleriyle çat flmaktan kaç n rlar ve farkl l klar dolayl ve özel yollarla çözmeye çal fl rlar. Bu nedenle, e er bir Japon, baflka biri hakk nda olumlu veya olumsuz bir düflünce tafl yorsa, bunu dolayl ve özel bir flekilde ifade edecektir. Yüz yüze gelerek de il. Arac lar n Kullan m Japonlar geribildirim vermek için bazen bir arac, üçüncü bir kifli kullanacaklard r. Yabanc lar bu yaklafl m n sinsice olup profesyonel olmad n düflünmektedir. Japon bir çal flan ise, dolayl davranarak organizasyon içi uyumu korumakta ve bu flekilde profesyonel olmaktad r. Olumsuza Odaklanma Japonlar üstlerine olumlu veya olumsuz geribildirim vermekten kaç n rlar. Fakat astlar n, yanl fl bir fley yapt klar nda do rudan elefltirirler. Kanada da çal flan Japon bir banka çal flan flöyle demifltir: Japon ifladamlar, bir flirketin ilerlemesi için en etkili yolun yolunda gitmeyen fleylere odaklan p onlar yoluna koymak oldu unu düflünürler. Hiyerarflik bir iliflkide övgüden çok geliflmeye yönelik noktalara iflaret etmek önemlidir. Japonlar, kuvvetli olunan ve iyi giden noktalara odaklanmamalar na ra men onlar problemleri ve meseleleri çözmek için kullanmas n da bilirler. 20

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uygulama Önerisi : Hassas Bilgilerin Hiyerarfli çinde ve D fl nda Raporlanmas

Uygulama Önerisi : Hassas Bilgilerin Hiyerarfli çinde ve D fl nda Raporlanmas Uygulama Önerileri 313 Uygulama Önerisi 2440-3: Hassas Bilgilerin Hiyerarfli çinde ve D fl nda Raporlanmas Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 2440 ve Standart 2600 ün ve Etik

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 GENEL İLETİŞİM Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 İÇİNDEKİLER İletişimin tanımı İletişimin anlamı ve önemi İletişim süreci İşleyiş yönünden iletişim türleri İletişim türleri İletişim

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı