ULUSLARARASI HAVA HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HAVA HUKUKU"

Transkript

1 ULUSLARARASI HAVA HUKUKU Stj. Av. Serkan CAVAKLI Öncelikle hava hukukunu tanımlamak, hava hukukunun sınırlarının neler olduğunu belli ölçütler çerçevesinde açıklamak gerektiği kanısındayız.fakat bundan önce ulusal ve uluslararası hava sahasının tanımı, konuyu anlama açısından önem teşkil etmektedir. Hava sahası, ulusal hava sahası ve uluslararası hava sahası olarak ikiye ayrılmaktadır. Ulusal hava sahası, bir devletin ülkesi üstündeki hava sahasını belirtmektedir.uygulanan uluslararası hukuka göre, devletlerin hava sahası, bu devletlerin egemenliği altında bulunan kara ülkesi ile buna bitişik olarak yer alan iç suların ve karasularının üstünde bulunan hava sahasıdır.başka bir deyişle, bir devletin ulusal hava sahasının dış sınırı karasularının bittiği çizgi olmaktadır.bir devletin ulusal hava sahası dışında kalan hava sahası ise uluslararası hava sahasını oluşturmaktadır. Geniş anlamda ele alındığı zaman hava hukuku, hava sahası ve ondan yararlanmayla ilgili bütün hukuk kurallarını içermektedir. Böylece hava hukuku, kavramı içine kısaca havacılık adıyla anılan havada ulaşım ve ona bağlı ilişkileri inceleyen kurallardan başka, havadan ses ve elektrik dalgalarını aktaran telsiz telgraf-telefon, radyo ve televizyon gibi her türlü iletişim ve haberleşme yöntemlerine ilişkin kurallar ile meteorolojiye ilişkin kurallarında girdiği görülmektedir.buna karşılık dar anlamda yalnızca havacılık ile sınırlı hukuk kurallarını kapsamaktadır. 1 Bu iki anlayış arasında hangisinin daha doğru olduğu konusunda herhangi bir tartışmaya girmeden hava hukukunun fiziksel olarak yeryüzünden itibaren hangi noktada başladığı ve atmosferde nerede bittiği konusunda net bir sınır çizmek gerekir, atmosferin dikey sınırlarını belirlemek uluslararası alanda doğabilecek uyuşmazlıklara büyük yarar sağlayacaktır.zira NASA nın (National Aeronautics and Space Administration) ilk hukuk müşaviri Johnson, 1959 yılında yaptığı konuşmada, atmosferin dikey sınırının hesaplanması konusunda kendilerini aceleye sokacak bir durum olmadığını belirtmiştir. 2 Aynı Johnson, hemen iki sene sonra yaptığı konuşmada ise, atmosferin dikey sınırının tespit edilmesinde ertelenecek herhangi bir sebep görmediğini belirtmiştir. Johnson a göre atmosferin dikey sınırı, bilim adamlarının tespit edebileceği bir yapıya sahip olmadığı için alttaki devletin tam ve münhasır egemen olduğu bir sistemde, konunun uluslararası bir antlaşma ile suni olarak tespit edilmesi zorunludur. Egemenliğin 1 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Ankara 2008 syf:291 2 Aktaran:Colonel Martin Menter,Astronautical Law 96 Hukuk Gündemi 2013/2

2 dikey sınırı tespit edilememekte ancak uçuş emniyeti açısından uçuş yüksekliği sınırları, hava araçları açısından dikkate alınmaktadır. Şöyle ki, hava araçlarının (özellikle uçaklar için) uçuş yüksekliği açısından belli seviye dirençle karşılaşmaları gerekmektedir.havada 80 km den sonra heterosfer bir yapıya geçilmesinin yanında, atmosfer yapısının an ve an değişimi de bir hava aracının en fazla ne kadar yüksekten uçabileceği hususunun standart olarak belirlenememesine yol açmaktadır.hava direnci normal şartlarda yaklaşık 200 km ( feet & 120 mil) yükseklikte kesilir. Bununla beraber, dünyadan gönderilen uydular bu yükseklikte de yörüngeye oturtulabilmektedirler.söz konusu standartlar ICAO (International Civil Aviation Organization) tarafından tespit edilerek birçok devlet tarafından da benimsenmiştir. 3 İşte bu noktada tıkanıklık yaşayan hava hukuku uluslararası alanda tartışma ve çalışmalara sebebiyet vermiştir.ancak burada şunu da belirtmekte konu açısından fayda görüyorum hava hukuku alanında bir çalışma sadece hukukçulara bırakılacak bir alan değildir. Konuyla ilgili gerekli uzmanların ortak bilimsel çalışmaları sonucu ortaya net bir tanım 3 Dr. Reşat Volkan Günel, International Aviation Law, Eylül 2010 konulabilir. Özellikle günün gelişen teknolojik imkanları hava hukukunun sınırlarını, kapsadığı araç ve gereci arttırmaktadır, bu noktada önemli yere sahip olan ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunları bilimsel ölçütler çerçevesinde çözüme kavuşturacak uluslararası düzenlemeler yapmak gerekir. Tarihsel açıdan baktığımızda hava hukukuna yukarıdaki tartışmaların odağında ise, çalışmamızın da sorunsalı açısından mihenk taşı olan ve bir Roma özdeyişi (maxim) olarak kabul edilen Cujus Est Solum, Ejus Est Usque Ad Coelum Et Ad Infores ilkesi bulunmaktadır. İlke, arazi sahibinin mülkiyetinin sadece yüzeye değil, onun en dibine ve göğe kadar da uzandığını belirtmektedir. Burada kullanılan usque ad coelum ifadesi bazı metinlerde göğe kadar 4 bazı metinlerde cennete kadar 5 şeklinde yer almaktadır. Ne var ki bu ilke de Roma hukukuna ait hiçbir öz metinde bulunmamaktadır. Söz konusu cümle, 13.yy. glassatorlarından Accursius un, Digest VIII.2.1 in üzerinde yaptığı çalışmada, kendi el yazısıyla aldığı bir nottur. Ancak deyim, bir eşya hukuku 4 up to the sky Black s Law Dictionary, 4th Ed.,1951, even to the heaven Curzon, Richards, The Longman Dictionary of Law, /2 Hukuk Gündemi 97

3 ilkesi olarak defalarca mahkemeler tarafından dile getirilmiş ve 17.yy. sonrası büyük kanunlaştırma hareketlerinde öncelikle Avrupa mevzuatına ve oradan da Anglo Sakson içtihatlarına, öğretinin de desteğiyle yerleşmiştir. Mahkeme içtihatları; hava sahasında mülkiyetin kapsamı sorunu, bir çok kez mahkemelerin önüne gelmiştir.ancak bu kararlarını, havacılık öncesi ve sonrası şeklinde ikiye ayırmak gerekir.çünkü havacılığa ilişkin politik ekonominin hukuki sonuçları gibi mahkeme kararları da buna bağlı farklı paradigmalarda verilmiştir. Havacılık dönemi öncesi mahkeme içtihatlarına baktığımızda karşımıza 17.yy.da görülmüş iki dava çıkmaktadır.1589 ve 1610 yıllarında İngiltere de görülmüş bu davalarda, komşu arazilerin üzerindeki binaların mimari yapısı sebebiyle sahip olduğu sarkıkların komşu araziyi havadan geçmesi, taşkın yapı kabul edilerek, ihlal kararlarına hükmedilmiştir.her iki davada da arazinin iki boyutlu olmadığı belirtilerek cujus est solum ejus est usque ad coelum ilkesi vurgulanmıştır yılında ise İngiliz mahkemeleri, 6 Penruddock s Case, 77 Eng.Rep.210 (1598);Baten s Case, 77 Eng. Rep. 810 (1610);Edward Coke, The First Part of the Institutes of the Laws of England, 15th ed., London, E. And R. Brooke, 1794, 1:4a; Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 18. ilk defa balonlara atıfta bulunmak suretiyle bir karar vermiştir. Şöyle ki; bir İngiliz vatandaşı olan arazi sahibi, evinin çatısına büyükçe bir tahta yerleştirmiştir. Bu tahta parçası sadece birkaç parmak komşu araziyi ihlal etmekle beraber komşu araziyi gölgede bırakarak güneş ışığını almasını engellemektedir. Mahkemenin hakimi, gölge yapmanın ihlal olup olamadığı hususunu değerlendirirken, balonları örnek göstererek bu yönden bir ihlalin abartılı olacağını belirtmiştir. 7 Havacılık dönemi sonrası mahkeme içtihatlarında ise, uluslararası havacılık hukuku öğretisinde, arazi sahibinin hava sahasındaki mülkiyet hakkına ilişkin iki önemli davaya sıkça atıfta bulunulur.bunlardan ilki, swetland ve Curtiss havayolu şirketi davasıdır. Davada davacı, Ohio-Cleveland bölgesinde 54 hektar büyüklüğünde bir arazi sahibidir. Davacı, komşu arazide kurulan havaalanına karşı, hava araçlarının verdiği rahatsızlıktan ve arazisinin üzerinden hukuk dışı olarak geçilmesinden ötürü davacı olmuştur. Mahkeme, 1926 tarihli Hava Ticaret Kanunu na (Air Commerce Act) uygun olarak çıkartılmış Federal yönetmelikte bulunan hava trafik kurallarına göre hukuk dışı geçiş iddiasını reddetmiştir. Kararın gerekçesinde, adı geçen yönetmelikte 150 metreden 7 Pickering v. Rudd, 177 Eng. Rep.70 (1815) 98 Hukuk Gündemi 2013/2

4 yukarıda yapılan uçuşların düzenlendiğinden bahisle bu mesafe ve üzerinden uçuşlarda, özel kişilere ait arazi mülkiyetinin üzerinden hukuka uygun olarak uçuş yapılabileceği belirtilmiştir. İkincisi, ABD ve Causby davasıdır. 8 Anılan davada, davacı Bay Causby nin ABD de sahibi olduğu tavuk çiftliğinin yanına, II. Dünya Savaşı sırasında eğitim uçakları için üs yapılmıştır. Bu süre içinde uçakların meydana getirdiği yüksek ses tavukların ölmesine neden olmuştur. Causby, üssün kaldırılması ve ölen tavuklarından kaynaklanan maddi kaybın tazmini talebinde bulunmuştur. Bu dava sonucunda, mahkeme, tazminata hükmetse de cujus est solum ejus usque ad coelum ilkesinin modern hukuklarda hiçbir yerinin kalmadığına işaret ederek bu konudaki tartışmalara son vermiştir. Öğretide ise, havacılık öncesi hava sahasında mülkiyete ilişkin olarak mahkeme kararlarının tartışmalarına dönemin Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Frederick Polluck un Haksız Fiil Hukuku adlı eserinde bir son nokta koyduğu kabul edilmektedir. 9 Polluck, hangi yükseklikte olursa olsun bir başkasının arazisinin üzerinden geçmenin, aynı şekilde altından geçmek gibi ihlal olduğunu belirtmiştir. Polluck, başkasının arazisinin üzerinden balonla geçerken zarar verilmemesi halinin, dava açmamak için önemli bir neden olabileceğini belirtmiş ama bunun salt hukuki kuramla ilgisinin bulunmadığını vurgulamıştır. Her gün bir çok kişi zarar vermeden başkasının arazisini ihlal etmektedir ancak her ne olursa olsun bu bir ihlaldir. 10 Amerikalı hukukçu Charles C. Moore, hava sahasına ilişkin havacılıktan doğan hukuki problemleri ilk defa ortaya koyan tarihe geçmiş hukukçu olarak, Anglo-Amerikan hukuku bağlamında hukuk dergisine yazdığı kısa notlarında, toprağa sahip olanın, toprağın üzerindeki hava sahasına da herhangi bir yükseklik sınırı olmadan sahip olduğunu belirtmiştir. 11 Diğer yandan New York Hukuk Fakültesi Profesörü Reeves, iki ciltlik Eşya Hukuku eserinde arazi sahibinin ölçüsüz bir şekilde, dünyanın merkezinden sonsuz uzaya kadar hak sahibi olduğu görüşünü ifade 8 United States v. Causby, 1946, 328 U.S.256, 66 S. Ct Banner, Who owns the sky?, Frederick Pollock, The Law of Torts, London, Stevens and Sons, 1887, Charles C. Moore, Aerial Navigation, Law Notes ,87. etmiştir.her kim toprak altından bir kilometre kazarak arazi tabanından ilerlerse ya da her kim binlerce metre yukarıdan hava aracı ile arazimin üzerinden geçerse, ihlal nedeniyle suçlu ya da haksız olacaktır. Öğreti bir görüş birliği içerisindedir. Belli dönemler havacılık sektörünün gelişimindeki etki ve mahkemeler üzerindeki baskı görüş birliğini sendeye uğratsa da mülkiyet hakkı ihlali genel kabul gören kuraldır. Uluslararası hava hukukunda yapılan çalışmalara dönemsel açıdan baktığımızda, 6 Mayıs 1889 yılında Uluslararası Havacılık Kongresi Paris te, Brezilya, Fransa, Meksika, Büyük Britanya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletlerinin katılımıyla düzenlenmiştir. 18 Mayıs 1899 Lahey de toplanan ve özellikle uluslararası hukukun gelişmesine önemli katkıları olan toplantıların ilkidir. Barış ve silahsızlanma konularını ele almak üzere 26 ülkenin katılımıyla yapılmıştır. Bu konferansta kabul edilen üç sözleşme ve üç bildirge 31 Temmuz 1899 da imzalanan sonuç bildirgesinde toplanmıştır. 15 Haziran 1907 yılında toplanan ikinci konferans ise 44 ülkenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu konferansta savaş hukuku konusunda çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu iki konferansın uluslararası hukuk açısından önemi şu noktalardadır. 1- Hukukun evrenselliği ve eşitliği 2- Soyut hukuk konusunda ilk düzenlemeler 3- Uluslararası hukukun yasallaştırılması (Kanunlaştırılması) 4- Devletler arasındaki uyuşmazlıkların barışçı çözümü için komisyonlar ve örgütler kurulması Uluslararası havacılık hukuku, bu konferanslarla gelişimini sürdürmüş ve bir anlamda sivil havacılık hukukunun oluşmasına yardımcı olmuştur tarihi uluslararası havacılık hukuku konferanslarının başlangıcıdır. Tüm bu hızlı ve teknolojik gelişmelerin ışığında Fransa nın çağrısı ile Dışişleri Bakanlığında Türkiye dahil 20 ülkenin katılımıyla yapıldı. Dört komisyon oluşturuldu bunlar; ülke kanunları, idari ve teknik, gümrük ve hava ulaşımı üzerineydi da ilk defa Paris te Hava Ulaşım Kuralları imzalandı. Alınan kararların başında Havacılık Kuralları Uluslararası Komisyonu (İnternational Commission on Air Navigation ICAN) kurulması kararlaştırılmıştı Paris konferansında temellerini attığı, sonradan ICAO adını alacak bu kurumun 2013/2 Hukuk Gündemi 99

5 başına Fransız Albert Jean François ROPER 12 getirildi.fransız Hükümetinin girişimi ile ilk defa Özel Hava Hukuku Uluslararası Konferansı düzenlendi tarihleri arasında gerçekleşen toplantıda, havayollarının sorumlulukları incelendi. Bu konferans sonunda özel hukuk oluşturma çalışmaları yapıldı ve sonunda bir protokol ile komite oluşturuldu ve konferansın gözetiminde çalışmasına karar verildi.kurulan komitenin adı Comite International Technique d Experts Juridiques Aeriens, (C.I.T.E.J.A) olarak belirlendi tarihinde Madrid de İber-Amerikan Hava Ulaştırma Konferansı yapıldı. Tüm katılımcıların eşit oy hakkına sahip olduğu ve üst geçiş hakkının ilk olarak tanındığı konferanstır tarihinde Kübada 6. Pan-Amerikan Konferansı toplandı. Havana konferansı özellikle özel ticari uçuşlar için yarar sağladı. Ticari Havacılık Konferansı kuralları ilk defa burada imzalandı Kasım Aralık 1944 tarihleri arasında uluslararası topluluğun başat üyelerinin rızasıyla ABD nin öncülüğünde 55 devlet, uluslararası sivil havacılık konferansına davet edilmiştir. Konferans ABD nin Şikago şehrinde yapıldığı için literatüre kısaca Şikago Konferansı (Chicago Conferans) ve yürürlüğe girdikten sonra da Şikago Sözleşmesi (Chicago Convention) olarak geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı bitmek üzereyken uluslararası topluluğun egemen güçleri arasında, uluslararası sivil havacılığın gelişimi için yapılmış bir konferanstır. Günümüzde de geçerliliğini koruyan uluslararası havacılık alanında bir Anayasal hükme sahip olan sözleşme çeşitli değişiklik ve güncellemelerle modern havacılığı düzenlemektedir. Şikago Sözleşmesinden önce havacılığa ait ve tüm dünya tarafından kabul edilerek uygulamaya konulmuş, bir teknik kurallar mevzuatı ya da hava standartları olmadığı gibi, havacılık kurallarını dünya çapında düzenleyip denetleyecek bir örgüt de yoktu. 14 Bu nedenle Şikago Konferansı sonunda imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi nin 43. Maddesi ile bu nitelikte bir örgüt olan Uluslararası Sivil Havacılık 12 Fransız Hukukçu, Pilot; D Ö (http://www. icao.int/icao/en/biog/roper.htm ) 13 Servet Başol, Havacılık Hukuku ve Kavramı, Kocaeli Üniv.Sivil Havacılık Yüksekokulu-III. Havacılık ve Uzay Konferansı Eylül 2010 Anadolu Üniv. Eskişehir 14 Gönil, Hava Hukuku Notları, 89. Örgütü nün (International Civil Aviation Organization / ICAO) kurulması öngörülmüştür. ICAO 4 Nisan 1947 tarihinde Şikago Sözleşmesi nin yürürlüğe girmesi üzerine sözleşmedeki hükümler çerçevesinde kurulmuştur. 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanan Şikago Sözleşmesi yürürlüğe girene kadar (4 Nisan 1947), yine aynı tarihte imzalanan ve 6 Haziran 1945 tarihinde yürürlüğe giren Uluslararası Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi hükümlerince, söz konusu tarihler arasında görev yapacak Geçici Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (PICAO) kurulmuştur. Böylece PICAO, 6 Haziran Nisan 1947 tarihleri arasında ICAO nun selefi olarak görev yapmıştır. ICAO, BM Örgütü ile arasında yapılan anlaşma gereği BM Sözleşmesinin 7. maddesi anlamında, BM nin ihtisas organı statüsündedir. Bu kapsamda ICAO, Şikago Sözleşmesinin 47. maddesi uyarınca ulusal hukuklarda tüzel kişiliğe, BM-ICAO arasındaki antlaşmanın 2. maddesine göre de uluslararası hukuk kişiliğine sahip bir örgüttür. 11 Eylül 2001 saldırıları, sivil havacılık güvenliğini bambaşka bir boyuta taşımıştır. Bu bağlamda iki yeni program ICAO nun faaliyetlerine eklenmiştir. Bunlar; Havacılık Güvenlik Eylem Planı (Aviation Security Action Plan/ ASAP) ve Evrensel Güvenlik Denetim Programıdır (Universal Security Audit Programme / USAP) 15 Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra havacılık alanında bir güvenlik açığı olduğu anlaşılmış bu yönde çalışmalar yapılmıştır yılında ICAO nezdinde toplanan diplomatik konferansta iki yeni sözleşme kabul edilmiştir. Günümüz gelişen teknoloji ve olanaklar ışığında hava hukukunun öneminin gitgide arttığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum açısından hava hukuku önemli bir yer teşkil etmekte fakat buna nazaran hava hukuku alanında yeterli bir çalışma yapılmamakta aynı zamanda kaynak sıkıntısı yaşanmaktadır. Keza yazımı hazırlarken yaptığım kaynak taraması da bunu göstermiştir. Cümlelerime son verirken havacılığın önemine binaen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar sözü ile havacılığın ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir. 15 Dr. Reşat Volkan Günel, Uluslararası Havacılık Hukuku Hukuk Gündemi 2013/2

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU KURALLARI IŞIĞINDA GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ (VTS) SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİNİN HUKUKÎ STATÜSÜ

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU KURALLARI IŞIĞINDA GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ (VTS) SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİNİN HUKUKÎ STATÜSÜ ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU KURALLARI IŞIĞINDA GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ (VTS) SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİNİN HUKUKÎ STATÜSÜ Fevzi TOPSOY * ÖZET Gemi Trafik Hizmetleri (Vessel Traffic Services - VTS), deniz trafiğinin

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

VARŞOVA/LAHEY KONVANSİYONU UYARINCA ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMALARINDAN HAVA TAŞIYICISININ SORUMLULUĞU VE MANEVİ TAZMİNAT MESELESİ

VARŞOVA/LAHEY KONVANSİYONU UYARINCA ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMALARINDAN HAVA TAŞIYICISININ SORUMLULUĞU VE MANEVİ TAZMİNAT MESELESİ VARŞOVA/LAHEY KONVANSİYONU UYARINCA ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMALARINDAN HAVA TAŞIYICISININ SORUMLULUĞU VE MANEVİ TAZMİNAT MESELESİ 1. GENEL OLARAK Ar. Gör. H. Murat DEMİRKIRAN Hava hukukunun en önemli özelliği

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi (1972-2012)

Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi (1972-2012) F Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 27 ss.25-52, 2011 Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi (1972-2012) Kemal BAŞLARF Özet Kırkıncı yılı kutlama etkinlikleri 2012 yılının ocak ayından itibaren

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU. İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK...

İÇİNDEKİLER. Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU. İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK... 1 İÇİNDEKİLER Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK... 17 TEBLİĞ OTURUMU İşbu kitap, 22 Eylül 2006 Cuma günü, İ.T.O. Meclis

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME I. Giriş Dr. Ahmet M. Güneş, LL.M.(Münster) Çağımızda artık çevre sorunlarının sadece yerel veya ulusal bir sorun olarak algılanamayacağı, aksine bütün toplumları

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 131 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selim Kılıç Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Özet Günümüzde çevre

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU Raportör Yrd. Doç. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ ÇELİK Ekim 2005 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA

MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA TÜRK İDARİ YARGI UYGULAMASININ MÜLKİYET HAKKI ve AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ 1 M. Sıtkı Çelik, Danıştay 6. Daire Tetkik Hakimi GİRİŞ İnsanoğlu,

Detaylı

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku Kapsamında Vize Uygulaması: Hukuki Durum Saptaması ve Öneriler

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku Kapsamında Vize Uygulaması: Hukuki Durum Saptaması ve Öneriler AB Çalışmaları Mayıs 2009 Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku Kapsamında Vize Uygulaması: Sanem Baykal * İçindekiler Önsöz Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Çerçevesinde Yerleşme (İş Kurma) ve Hizmet

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2002 den. 2008 e... Sivil Havacılık

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2002 den. 2008 e... Sivil Havacılık T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 den 2008 e... Sivil Havacılık ANKARA / 2009 T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları No: 13 2002 den 2008 e SİVİL

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Şubat 2012 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) BEKLENTİLER VE RİSKLER CEM DURAN UZUN S E T A A N

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE ORTAKLIK HUKUKU VE AVRUPA TOPLULUĞU ADALET DİVANI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE YERLEŞME HAKKI VE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE ORTAKLIK HUKUKU VE AVRUPA TOPLULUĞU ADALET DİVANI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE YERLEŞME HAKKI VE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldızevler Mahallesi 713. Sokak No:4, Çankaya 06550, Ankara Tel: 0 (312) 440 99 02 Faks: 0 (312) 212 11 48 E-posta:

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı