ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010"

Transkript

1 ÜRÜNLER - YEN L KLER Temmuz 2010 GROHE Cosmopolitan Koleksiyonu ndan iki seri: Allure E & Essence E GROHE Novalight Panel

2 GROHE den banyolara yeni yorumlar GROHE, yeni fotoselli bataryalar ve gömme rezervuar panelleri ile gerek toplu kullan m alanlar ve projelerde, gerekse evlerde farkl l k yaratacak alternatifler sunuyor. Yeni fotoselli bataryalar modern tasar mlar ile dikkat çekerken; gömme rezervuar panelleri renk, desen ve malzeme çeflitlili i ile banyolarda küçük bir dokunuflla fark edilecek büyük bir de iflim yaflat yor. Elektronik batarya tasar m na yeni bir yorum DIN 4109 standard na uygun olarak sessiz çal flma özelli ine sahip olan Allure-E ve Essence-E, bu özellikleri ile slak mekanlara konfor getiriyor. Farkl lavabo tarzlar ile de kombine edilebilecek ürünler, armatür deli i olmayan lavabolar için duvardan ankastre alternatifini de sunuyor. Allure E El de meden su ak fl sa layan infra red teknolojisine sahip olan ürünler, elektrikli ve pilli olarak tercih edilebiliyor. 6lt/dak. su ak fl ile su tasarrufu sa layan elektrikli modelleri 230V elektrik ile çal fl yor ve 60sn. içerisinde su ak fl n otomatik olarak kesiyor. Essence E Pilli lavabo bataryas ise 6V lityum pil ile çal fl yor. Uzun süre kullan lmayan mekanlarda, hijyen sa lamak ad na otomatik y kama yap yor. Otomatik y kama özelli i 1 ya da 3 gün olarak ayarlanabiliyor. Ürün ile ilgili ayarlar ayr ca temin edilecek uzaktan kumanda ile kolayl kla el de meden yap labiliyor.

3 Yeni kumanda panelleri ile farklı ve ekonomik çözümler GROHE nin koleksiyonlar na ekledi i yeni gömme rezervuar panelleri de banyo tasar m yap l rken zengin bir ürün çeflitlili i sunuyor. Böylece banyolarda çok yüksek maliyetli çal flmalara gidilmeden küçük bir dokunuflla büyük bir fark yaratmak mümkün olabiliyor. Skate Cosmopolitan cam paneller, WC ve pisuar için birbiri ile uyumlu bir tasar ma sahip. Ayr ca WC için 197x156; pisuar için 144x116mm ölçüsü ile pazar n en kompakt ürünü olma özelli ine sahip. Skate Cosmopolitan ahflap paneller ise suya dayan kl do al ahflap malzemesi ile dikkat çekiyor. Zengin renk seçene ine ve kolay temizlenebilme özelli ine sahip olan paneller, yine pazar n en kompakt ürünleri. Nova Cosmopolitan parlak yüzey paneller, grafiksel tasar mlar ve renkleri ile yenilikçi bir görünüm sergiliyorlar. Nova Cosmopolitan ve Skate Cosmopolitan bask l paneller, 3D görünümlü yüzeyleri ile mekanlarda de iflik bir etki yarat lmas n sa l yor. NovaLight Skate Cosmopolitan Cam Panel Skate Cosmopolitan parmak izi tutmayan paneller, yüksek teknolojileri ile ürün üzerinde parmak izi b rakmayarak büyük kolayl k sa l yorlar. GROHE Nova Light panel ise çok özel bir yere sahip. Sektörde muadili bulunmayan ve elektrik ile çal flan Nova Light led panel, maviden k rm z ya 9 farkl renk seçene i sunuyor. Led rengi tercihe göre tek renge sabitlenebilece i gibi renk geçifli de seçilebiliyor. Skate Cosmopolitan Optik Bask l

4 FOTOSELL BATARYALAR Allure E Elektrikli Çift Su Giriflli Lavabo Bataryas Allure E Pilli Çift Su Giriflli Lavabo Bataryas Allure E Elektrikli Ankastre Lavabo Bataryas (38748 ile beraber siparifl edilir) Essence E Elektrikli Çift Su Giriflli Lavabo Bataryas Essence E Pilli Çift Su Giriflli Lavabo Bataryas Essence E Ankastre Fotoselli Lavabo Bataryas (38748 ile beraber siparifl edilir) PANELLER Ondus Gömme Rezervuar 38766KS0, Siyah 38766LS0, Beyaz 38766BS0, Titanyum , Krom Arena Cosmopolitan Panel , Krom 38844P00, Mat Krom 38844SH0, Beyaz Arena Cosmopolitan Panel , Krom 38858P00, Mat Krom 38858SH0, Beyaz Atrio Gömme Rezervuar Atrio Gömme Rezervuar Tenso Gömme Rezervuar Tenso Gömme Rezervuar Chiara Gömme Rezervuar Nova Ledli Gömme Rezervuar Nova Gömme Rezervuar , Krom 38765P00, Mat Krom 38765SH0, Beyaz Nova Cosmopolitan Bask l Rezervuar 38847KI0, Parlak Siyah-Krom 38847LI0, Parlak Beyaz-Krom 38847LS0, Parlak Beyaz-Yeflil Nova Cosmopolitan Optik Bask l Rezervuar 38847XG0 Nova Cosmopolitan Optik Bask l Rezervuar 38869XG0 Skate Cosmopolitan Gömme Rezervuar , Krom 38732P00, Mat Krom 38732SH0, Beyaz 38732SD0, Paslanmaz Çelik Skate Cosmopolitan Gömme Rezervuar, (Pnömatik) , Pirinç Skate Cosmopolitan Gömme Rezervuar 38776SD0, Paslanmaz Çelik Skate Cosmopolitan Panel 38732BR0 Skate Cosmopolitan Cam Panel 38845KS0, Siyah 38845LS0, Beyaz 38845BS0, Titanyum 38845MF0, Buzlu Cam Skate Cosmopolitan Ahflap Panel 38849HP0, Ceviz 38849HR0, Macassar 38849HS0, Kiraz 38849HT0, Mefle 38849HV0, Zeytin 38849HW0, Bambo Skate Cosmopolitan Optik Bask l Rezervuar 38859XG0 Skate Air Gömme Rezervuar , Krom 38505P00, Mat Krom 38505SH0, Beyaz Skate Air Gömme Rezervuar , Krom 38506P00, Mat Krom 38506SH0, Beyaz Skate Air Gömme Rezervuar , Krom 38564P00, Mat Krom 38564SH0, Beyaz Skate Air Gömme Rezervuar , Krom 38565P00, Mat Krom 38565SH0, Mat Krom Skate Gömme Rezervuar , Krom 38573P00, Mat Krom 38573SH0, Beyaz Skate Gömme Rezervuar, 38672SD0, Paslanmaz Çelik Tectron Skate Fotoselli Panel 38698SD0 (38642, 38528, 999GR, ile beraber kullan ma uygundur) Tectron Surf Fotoselli Panel (38642, 38528, 999GR, ile beraber kullan ma uygundur) GÖMME REZERVUARLAR Uniset Ayakl Gömme Rezervuar Pnömatik Rapid SL Gömme Rezervuar Pnömatik S rts rta Gömme Rezervuar Pnömatik 99GR1000 Uniset 8cm Gömme Rezervuar (42242 ile beraber siparifl edilir) GROHE Fresh

5 GROHE gömme rezervuarlar GROHE gömme rezervuarlar ve panelleri ile sessiz, renkli ve tasarruflu bir banyo yaratmak art k çok daha kolay. Sessizli i kan tlanm fl GROHE gömme rezervuar sistemleri, pnömatik mekanizmalar ile uzun ömür, sessiz çal flma ve rahat bir kullan m garantisi sunuyor. Skate Cosmopolitan Ahflap Panel Skate Cosmopolitan Cam Panel GROHE Whisper teknolojisi ile donat lm fl ve kendi kategorisinde teknik optimizasyon sayesinde en sessiz ürün olan GROHE gömme rezervuarlardan sadece akan suyun sesi duyuluyor. Bu sayede, banyo tasar m yap l rken kullan c ya esneklik sa l yor ve asma klozet istenilen noktaya yerlefltirilebiliyor.

6 07/2010 Grohe Fresh GROHE, günlük yaflamda karfl lafl lan s k nt lar için yarat c çözümler üretmekten gurur duyar. GROHE Fresh, banyo mekanlar nda kolayl k ve uyumu yeni bir seviyeye tafl yor. GROHE Fresh, gömme rezervuar ile beraber rezervuar bloklar n n kullan m na imkan veriyor. Böylelikle, gömme rezervuar seçimi ile modern ve temiz görünüm elde edilirken ayn zamanda sürekli hijyen ve temizlik sa lanabiliyor. GROHE Fresh tüm pnömatik gömme rezervuar panelleri ile uyumludur. Ürün özelli ine ba l olarak sadece cam ve ahflap paneller ile kullan ma uygun de ildir. Mevcut ürününüz için de rahatl kla al p kullanabilir ya da yeni sisteminizde bu teknolojiyi tercih edebilirsiniz. 1. Gömme rezervuar panelini parmak ucu ile dokunarak aç n z. 2. Rezervuar içinde kullan labilen herhangi bir temizlik veya koku blo unu seçiniz. 3. Rezervuar blo unu GROHE Fresh in kayd rma alan ndan rezervuar n içine do ru itiniz. 4. Gömme rezervuar panelini kapay n z. Ürününüz kullan ma haz rd r. GROHE Teknoloji Gezegenemizin bize sundu u en de erli kaynaklardan biri SU... GROHE de, Su Keyfi yaratmak için sürekli yeni ve benzersiz yollar bulmak için çal fl yoruz. Yetmifl y l aflk n bir süredir devam eden araflt rma ve gelifltirme çal flmalar teknik mükemmellikleri dünyaca bilinen ürünlerden oluflan bir yelpazenin yarat lmas n sa lad. Bu süre boyunca amac m z kullan m kolay ve dayan kl ürünler tasarlayarak, tüm GROHE kullan c lar n n ürünlerimizi daha uzun süre ve daha etkin flekilde kullanmalar oldu. GROHE bünyesinde yürütülen araflt rma-gelifltirme çal flmalar ile tescillenmifl ve etkinli i kan tlanm fl teknolojiler yarat lmaktad r. Bu bulufllardan biri olan GROHE EcoJoy teknolojisi ile sudan ve enerjiden zahmetsizce tasarruf etmek mümkündür. GROHE EcoJoy özelli ine sahip ürünler tasar m ve performanstan ödün vermeden su ve enerji tüketiminin azalt lmas n sa lamaktad r. Daha az su. Mükemmel ak fl y ll k sürede sürekli gelifltirilerek en etkili hale getirilen krom kaplama teknolojisi pürüzsüz bir katman yaratmakta ve dünyan n en iyi yüzey kaplamalar ndan biri olarak bilinmektedir. Elde edilen sonuç kir tutmayan, çizik ve matlaflmaya karfl dayan kl fl lt l, ayna benzeri bir parlakl kt r. GROHE StarLight bak m önerilerine uyuldu u müddetçe uzun y llar devam edecek p r l p r l bir krom kaplamay garantilemektedir. GROHE Türkiye Sun Plaza Dereboyu Cad. Bilim Sok. No:5 Kat: Maslak, stanbul, Türkiye Tel: +90 (212) Fax: +90 (212)

7 GROHE den Haberler 2010 y l hedeflerimiz çerçevesinde genifl kitlelere ulaflabilmek ad na farkl kanallar kullanmaya devam ediyoruz. Özel projelerimiz farkl ürünlerimizi ön plana ç karmak hedefiyle fark yarat yor. PROJE lk Banyo Keyfi Termostatik bataryalar m z için çok özel bir çal flmaya imza att k. Hamile ve çocuk sahibi annelere yönelik GROHE Termostatik Bataryalar ile bebeklerin ve çocuklar n hafllanmadan güvenli bir flekilde banyo yapabilecekleri mesaj n içeren lk Banyo Keyfi temal bir proje yaratt k. GROHE Termostatik Bataryalar için gelifltirilen proje kapsam nda, hamile ve çocuk sahibi anneler için GROHE nin yaklafl m n yans tacak samimi ve bilgilendirici çal flmalar haz rlad k. Bu çal flmalardan biri ilk banyo kitapç. Bu kitapç kta yeni do mufl bir bebe e banyo yapt r rken nelere dikkat edilmeli, nas l banyo yapt r lmal gibi bilgilere yer verirken bir yandan da GROHE termostatik banyo bataryalar n n özellikleri ve avantajlar konusunda bilgilendirme yapt k. Kitapç k ile birlikte bebeklerin banyo sonras rahat uyku uyuyabilmeleri için kap ask s haz rlad k. lk Banyo Keyfi kitapç ve kap ask s n n yer ald GROHE do um paketleri haz rlanarak hamile ve çocuk sahibi annelere da t ld. Ayr ca haz rlanan özel standlar iki ay boyunca tüm Türkiye de önde gelen pediatrist muayenehanelerine yerlefltirildi. Kitapç k içinde yer alan indirim çekiyle sat fla yönlendirme yap ld. Kampanya kapsam nda mikro sitesi hizmete geçerken bu do rultuda haz rlanan banner çal flmalar ile ilgili sitelerde dijital pazarlama faaliyetleri yürütülecektir. lk Banyo Keyfi projesinde yer alan di er çal flmalar ise Mother&Baby ve Bebe im ve Biz dergileri ile yap ld. Bebe im & Biz ve Mother&Baby dergilerinde yeralan advertoriallar haricinde, Mother&Baby dergisi ile GROHE nin sponsor oldu u bir foto raf yar flmas düzenlendi. Bebeklerin banyo yaparken çekilen foto raflar ndan en güzelleri bu foto raf yar flmas nda seçilecek ve A ustos ay nda dergide yay nlanacak.

8 RÖPORTAJLAR 2010 bafl ndan beri önemli ayl k dekorasyon, mimarl k dergileri ve ekonomi yay nlar nda GROHE markas n, kalitesini, ürünlerini ve hedeflerini anlatt m z röportajlar m z ile yer al yoruz. Röportajlar m z Ekonomist, Banyo Mutfak, Referans, Bloomberg BusinessWeek Türkiye, Horest gibi önde gelen dergilerde yay nland. Ayr ca sektörle ilgili haz rlanan haber çal flmalar nda da görüfllerimizle yer ald k. Y l boyunca sürecek bu haber çal flmalar nda yay na göre GROHE nin teknolojik yaklafl m n, tasar m felsefesini, pazar hedeflerini ve çevreye olan yaklafl m n yans tacak mesajlara yer veriyoruz. Bu çal flmalar arac l ile hedef kitlemiz olan profesyoneller ve son tüketicilere ulaflarak GROHE nin marka olarak bilinirli ini, kalitesini ve her segmente hitap edebilecek genifllemifl ürün yelpazesini tan tmay amaçl yoruz.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Tamamlayıcı Ürünler. Tamamlay c Ürünler

Tamamlayıcı Ürünler. Tamamlay c Ürünler Tamamlayıcı Ürünler Tamamlay c Ürünler 2007.1 Klozet Kapaklar Yavafl Kapan r Duroplast Klozet Kapaklar Ürün Kod Detay Kodu Ürün Tan m Tavsiye Edilen Azami Sat fl Fiyat (YTL) Beyaz Renkli Mat Renk 41 Lapis

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R TASARIMCININ DÜfiLER B TMEZ CHRISTOPHE PHILLET / TASARIM MUC T PHILIPPE STARCK MOB LYA TASARIM OSKARLARI DA ITILDI / DÜNYANIN KAYAK MERKEZ COURCHEVEL

Detaylı

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü 02 Daha kaliteli hava 03 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek,

Detaylı

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

TAKS -ER fi M TAKS -ER fi M YEN L KÇ : Taksi Medya olarak eflsiz ve yenilikçi bir reklam deste i sunuyoruz. Taksi-Eriflim adını verdi imiz bu ürünümüzün yüksek kalitesinin yanı sıra ifllevselli inin tarafımızca

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Yetkili Sat c : MART 2005 / VERS YON 1. BTicino bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde de i iklik yapma hakk n sakl tutar.

Yetkili Sat c : MART 2005 / VERS YON 1. BTicino bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde de i iklik yapma hakk n sakl tutar. BTicino Türkiye ELTA ELEKTR K MALZ. SAN. PAZ. A.. Refik Saydam Cad. No: 179 80050 i hane - stanbul/türk YE Tel : +90(212) 245 72 14/15 Fax : +90(212) 249 39 91 e-mail : info.turkey@bticino.com web : www.bticino.com

Detaylı

HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS

HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS ENKA Teknik Bilgi fllem Sorumlusu Ufuk Taflp nar; Kullan c memnuniyeti, dolay s yla da performans art fl sa lad k. Bilgi iflleme gelen problemler azald. Bu sayede daha verimli

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı