İBN HALDUN DA MEMLÛK ASKERÎ TEŞKİLÂTI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İBN HALDUN DA MEMLÛK ASKERÎ TEŞKİLÂTI"

Transkript

1 913 İBN HALDUN DA MEMLÛK ASKERÎ TEŞKİLÂTI ÇETİN, Altan * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET İslâm Medeniyeti nin en büyük müelliflerinden olan İbn Haldun bir medeniyetin nabzını tutuş denilebilecek Mukaddimesi nde kendisinden sonraki devirlere çok değerli bilgiler aktarmıştır. Memlûkler devrinin bizzat şahidi olan ve Memlûk Devleti nde Maliki Baş Kadılığı görevini de deruhte eden İbn Haldun un Mukaddimesi nde konumuz olan Memlûk askerî teşkilatıyla ilgili kıymetli ve birinci elden olarak nitelenebilecek malzeme bulunmaktadır. Çalışmaya konu olan bilgilere bazen doğrudan, bazen dolaylı atıflarla değinilmektedir. İbn Haldun, Memlûk Teşkilât Tarihi bakımından son derece önemli bilgiler vermesine rağmen, onun bu yönü yeterince bilinmemektedir. İbn Haldun da tespit edilebilen askerî teşkilâta dair bilgiler, devlet ve Memlûk sistemi, savaş düzeni, okçuluk, bayrak, sancak, askerî bando başlıkları altında ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: İbn Haldun, Memlûkler, askerî teşkilât, Mukkadime. ABSTRACT The Mamluks Martial Organization on Ibn Khaldun Ibn Khaldun, one of the greatest authors of Islamic civilization, carried very valuable information over the next periods, in his Mukaddima [The Introduction] which can be considered as a great reflection of a civilization. Due to the fact that Ibn Khaldun personally witnessed the Mamluk s era and was a Qadi (Muslim judge) in the same period, it is possible to find first-hand knowledge and material in his Mukaddima [The Introduction], concerning Mamluk s Martial Organization. The information has been a subject to a great deal of researches and maintained its value as a vital reference. Even though Ibn Khaldun gives alot of profoundly significant information on the Mamluk s Martial Organization, this fact is not very well-known. The information regarding the martial organization is formed under the following chapters: State and Mamluk System, battle array, archery, flag, sanjak/banner and military band. Key Words: Ibn Khaldun, The Mamluk s, martial organization, Muqqadima. GİRİŞ Tarihî anlama ve tenkitte çağını aşarak günümüze kadar tazeliğini koruyan İbn Haldun (1332/1406) eserine yazdığı Mukaddime de pek çok ilme temas * Prof. Dr., Gazi Üniversitesi., Fen-Ed. Fakültesi, Tarih Bölümü, Ankara/TÜRKİYE. e-posta:

2 914 etmiştir. Bu cümleden olarak tarihe de değinmiş ve tarihte anlama, açıklama ve tenkit gibi pek çok unsuru içeren asırları kapsayan/aşan bir metod ortaya koymuştur. İbn Haldun un bu çalışmada temas edilmeye çalışılan ve yukarıda bir nebze işaret edilen tarihi tahlil ve tenkit konusunda çok ehemmiyetli mülahazaları bulunmaktadır. Bu mülahazalar genelde tarihçilik özelde ise Orta Çağ tarihçiliği için fevkalade önemlidir. Çünkü o devirlerin tarihleri ve tarihçilerine tahlili ve tenkidi nokta-i nazardan bakacaklar için bir Orta Çağ müellifi olarak mühim tespitlerde bulunmuştur. Onun zamanına kadar tarih yazarlığı, genellikle olayları toplayıp düzenlemekten veya abartılarla dolu bir destan meydana getirmekten ibaret görülüyorken İbn Haldun, meselelere vâki olaylar nazarı ile bakmanın ötesine geçerek olaylar arasında illiyet bağı kurulması gerektiğini ifade etmiştir. Orta Çağlara ait pek çok hususun tahlil ve tenkidini yapmış bulunan İbn Haldun bu devirleri inceleyecek olanlar için çok önemli bilgileri geleceğe miras bırakmıştır İbn Haldun genel olarak İslâm tarihi/tarihçiliği ve medeniyetinin özelde ise bugüne kadar pek temas edilmemekle beraber idrak ettiği Memlûkler devrinin anlaşılmasında çok önemli bir yere sahiptir.. Memlûkler devri mevzu bahis olduğunda müellifin o devri idrak etmiş olması hasebiyle bu bilgilerin ehemmiyeti daha da tebarüz edecektir. Ülkemizde bu bakımdan İbn Haldun un henüz yeterinde değerlendirilmediği kanaatini de burada ifade etmek istiyoruz. Biz burada bahsedilecek olan müesseselerin genel bir tanımını verecek değiliz. Bir makalenin sınırlarını aşacak bu teşebbüsten ziyade İbn Haldun un zaviyesinden Memlûk askerî teşkilâtıyla alâkalı kurumlar tespite çalışılacaktır. Çağının nabzını tutuş denilebilecek mukaddime kendisinden sonraki devirlere çok değerli bir üslup/usul/telakki olarak intikal etmiştir. Buna rağmen İbn Haldun, Kitab el- İber adlı eserinde, devrinin klasik tarih yazımı üslûbu sınırlarının dışına çıkamamıştır. Timur ile görüşen ve Memlûk Devleti nde Maliki Baş Kadılığı görevi de deruhte eden İbn Haldun un Mukaddime sinde konumuz olan askerî teşkilatla ilgili kıymetli ve birinci elden olarak nitelenebilecek malzeme bulunmaktadır. 1 İbn Haldun un Memlûkler devri olaylarına şahitlik etmesi ve bu meyanda teşkilâta dair bilgiler vermesi bakımından son derece büyük bir şans olmuştur. İbn Haldun a ait fevkalade kıymetli yorumlar bir yönüyle bu devre ait olayların değerlendirilmesi mahiyetindedir. Çalışmaya konu olan bilgilere 1 İbn Haldun, Veliyy ed-dîn Abdurrahman b. Muhammed el-hadramî el-magrıbî, Tarih İbn Haldun, Kitâb el- İber ve Divân el-mübtedâ ve el-haber fi Eyyâm el- Arab ve el- Acem ve el-berber ve men asarahum min zev es-sultân el-ekber, 7 Cild, Beyrut, 1971; Mukaddime, (Ter.: Zakir Kadiri Ugan), İstanbul, 1990; Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları, İstanbul, 1991, s. 336; Little, Donald P., An Introduction to Mamluk Historiography: an Analysis of Arabic Analistic and Geographical Sources for the Reign of al-malik an-nasir Muhammad b. Qala un, Montreal: McGill-Queens University Press, 1970, s. 433; Şehabeddin Tekindağ, Berkuk Devrinde Memlûk Sultanlığı, İstanbul, 1961, s. 5; Alfred Bel, İbn Haldun, İslâm Ansiklopedisi (MEB), Cilt: 5-II, İstanbul, 1993, s ; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, 1998, s ; İsmail Yiğit, Memlûkler, Siyasî, Dini, Kültürel, Sosyal İslâm Tarihi, Cilt: 7, İstanbul, 1991, s. 341.

3 915 bazen doğrudan, bazen dolaylı atıflarla değinilmektedir. Memlûk Teşkilât Tarihi bakımından son derece önemli bilgiler vermiş olan İbn Haldun un bu yönü henüz yeterince aydınlatılmış değildir. İbn Haldun da tespit edilebilen askerî teşkilâta dair bilgiler şu başlıklar altında tasnif edilmiştir: Devlet ve Memlûk Sistemi İbn Haldun, Memlûk Devleti nin insan unsurunun esasını ve teşkilâtın nüvesini oluşturan memlûk sistemi ni anlamaya yardımcı olacak ve sistemin analizini yapmamızı sağlayacak çok değerli tespitlerde bulunmuştur. O sadece sistemin kuru bir tasvirinin ötesine geçerek sistemin iç ve dış yönlerine/dinamiklerine dair önemli tahlillerde bulunmuştur. İbn Haldun eski ve istikrar kazanmış olan herhangi bir devletin ihtiyarlama ve dağılma çağı başladığında, yeni bir devletin doğuşu ve yeni baştan kuruluşu iki şekilde olur demektedir: Biri: O devletin ve ülkenin uzak bölgelerindeki valileri, devletin ihtiyarlama çağı gelip uzaktaki bölgeleri koruyamadığı için her biri kendi kavmi ve kendisinden sonra yerine geçecek olan hanedanı için bir devlet kurar, bu sülaleden gelenlerin oğulları veyahut hükümdarın azatlıları (gulam veya memlûk) o devleti birbirinden tevarüs ederler. Bunların devletleri yavaş yavaş büyür ve şevket kazanır. Bu valilerin, devleti ele geçirmek üzere birbirini sıkıştırmaları ve devleti paylaşmak ve onu kendilerine tahsis üzere mücadele etmeleri mümkündür demektedir. Bunlardan hangisinin kudreti daha fazlaysa o, kendisiyle mücadele edenleri yenerek devlete sahip olur. İbn Haldun a göre diğer bir yol ise hariçten gelen bir topluluğun eski devletin toprakları ve ahalisine boyun eğdirerek idareyi ele geçirmesidir. Buna örnek olarak Selçukluların Gaznelileri yenmesi örnek verilmektedir. 2 Ancak devlet olmakla beylik olarak kalmak arasındaki sınırı da İbn Haldun şöyle izah etmiştir: Devletin mahiyetini anlatırken yurdundaki diğer bütün asabiyetleri yenerek, onları idaresi altına alamayan ve yurdunda her muhalif kudreti ortadan kaldıramayan ve kendi hâkimiyeti üzerinde başka bir kuvvet ve hâkimiyet bulunan hükümdar dahi tam bir hükümdar olamaz ve gerçek hükümdarlık onda mevcut değildir. Bunlar memleketin etrafında hükûmet süren emîr/bey ve etrafın başkanları olup, başka devletin hükmü altında toplanmışlardır demektedir. 3 Orta Çağlar boyunca, Türk-İslâm Devletleri ordularında, köle statüsündeki unsurlar ve bunlar arasında Türkler büyük ölçüde istihdam edildikleri için mesela Selçuklu ordusundaki hür Türkmenlerin yerini zamanla gulâmların 4 alması 2 İbn Haldun, Mukaddime, (Ter.: Zakir Kadiri Ugan), Cilt: 2, İstanbul, 1989, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s Sadr ed-dîn Ebû el-hasan Ali b. Nâsır b. Ali el-hüseynî, Ahbâr ed-devlet es-selcukiyye, (Ter.: Necati Lügal), Ankara, 1999, s. 107; el-hüseyin b. Muhammed b. Ali el-caferi er-rudegi İbn Bibi, el-evâmiru l-alaiye fî Umuri l-ala iye, (Ter.: Mürsel Öztürk), Cilt: 1, Ankara, 1996, s. 55, 61, 227, 237, 252, 279, 292, 390; Cilt: 2, 25, 27, 34, 93, 99, 105, 117, 123, 125, 129, 138, 139, 248; Mahmud b. Muhammed Aksarayî, Müsâmeret el-ahbâr ve Müsâyeret el-ahyâr, (Tah.: Osman Turan), İntişârât-ı Esâtir, Tahran, 1362, s. 17, 86, 188, 325.

4 916 Büyük Selçuklu Devleti nin tekamül ederek klasik bir Türk-İslâm devleti 5 hâline gelmesinin tabii neticesi olarak değerlendirilmektedir. 6 Bilindiği kadarıyla gulâm düzeni Selçuklulara Sâmânîlerden geçmiştir. 7 Büyük Selçuklu devletinde gulâmlıktan yetişmiş, sarayda veya orduda muayyen bir rütbeye ve dereceye ulaşmış askerî erkân görev almıştır. Bunlar devletin ve hükümdarın dayandığı başlıca kuvvetlerdi. Bu itibarla hazerde ve seferde onların oynadıkları roller pek büyüktü. 8 Büyük Selçuklu ordusunun üç ana kısmından birini gulamân-ı saray denen bu grup oluşturuyordu. 9 Selçukluların siyasî ve kültürel bakımdan devamı olan diğer tâbi devletlerde de gulâm sistemi görülmektedir. Meselâ, Kirman Selçuklu Devleti nde ordunun ikinci büyük kısmını gulâmlar teşkil ediyordu. Bu gulâmların Türk kölelerinden satın alınıp Horasan yoluyla Orta Asya dan getirildiği sanılmaktadır. 10 Yine Selçuklular Anadolu ya girdiklerinde bu gulâm (memlûk) sistemini beraberlerinde getirmiş ve uygulamışlardı. 11 Aslında tarihte kaynakların dili, kavramların da dili olmaktadır. Menşe ve muhteva olarak aynı olan kavram ve müesseseler farklı dillerdeki kaynaklarda değişik tezahürlerle karşımıza çıkmaktadır. Selçuklulardan ileri doğru gelişen teşkilat devamında bu durum çoğunlukla olmaktadır. İbn Haldun un Sülale ve şahıslara intisap edenler ancak onlara nisbet olunurlar, yalnız o devlet (ve şahıs) in himaye ve terbiyesi ile şeref, asalet ve kudret kazanırlar 12 mülahazaları bu devirdeki isimlendirme ve nisbe telâkkisine çok geniş bir yorum getirmektedir. Memlûkler ilk olarak getirildiklerinde 5 İbn Haldun, bu durumu bütün açıklığı ile hiçbir izaha veya tefsire gerek bırakmadan şöyle tespit etmiştir; Devletin başında bulunan kimse kendi akraba ve toplulukları olan kavminin ve kendisine arka olanların kuvvet ve yardımlarıyla devlet kurabilir. Bu devletin ilk devresidir. Devlet ikinci devresinde onları istibdadı altına alarak, hükümdar ululuğu ancak kendi şahsında topladıktan ve onları (akraba ve topluluklar) devlet işlerinde ortak olmaktan uzaklaştırdıktan sonra devleti kuran bu kişiler, hükümdarın düşmanı olurlar. Hükümdar bunların kuvvetini kırarak devlet idaresinden uzaklaştırmak için kendi neslinden olmayan yardımcılar aramağa mecbur olur. Gerçek şeref ve asaleti ancak asabiyet erbabına, yani arkalarında kendilerine yardım edecek kuvvet ve şevket sahibi uruğ ve akrabaları olanlara mahsustur. Arkalarında kudretli uruğ ve akrabaları olan şeref ve asalet sahipleri kendi kavimlerinden olmayanları kendi terbiye ve hizmetlerine kabul eder veyahut onlara yardım etmeyi ve himaye etmeyi üzerlerine alırlar, yahut esir ederek ve satın alarak onlara sahip olurlar, yahut azad ederek bunları kendilerine intisap ettirirler. Bu intisab edenlerin intisapları akrabalık yerini tutar. Mensup oldukları kişilere yardım ve arka olmak hususunda, sahiplerinin neseplerine mensup olanlar gibi sayılırlar., İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s. 342, Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt: 3, Ankara, 1992, s Nizâm el-mülk, Siyasetname, (Haz.: M.Altay Köymen), Ankara, 1982, s Köymen, age, s Coşkun Alptekin, Selçuklu Devletinin Askerî Teşkilâtının Eyyubi Askerî Teşkilâtına Tesiri, Belleten, Cilt: LIV, s. 209, 1990, s Erdoğan Merçil, Kirman Selçukluları, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Cilt: 7, İstanbul, 1989, s Speros Vryonis, Selçuklu Gulâmları ve Osmanlı Devşirmeleri, (Ter.: Tuncay Birkan), Cogito, S. 29, Güz-2001, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s. 345.

5 917 onlara Türkçe bir isim 13 veriliyor veya ismi değiştiriliyordu. 14 Buna sıfat olarak bağlı bulundukları millet vs. yazılıyordu. Bunun yanında bağlı oldukları emir de yazılırdı. Meselâ, (Sultan) Aybek in adı Aybek et-türkmanî idi. Bağlı bulunduğu Necmed-Dîn Sâlih e izafetle es-sâlihî nisbesi adına ekleniyordu. 15 Bu devirde, Türkler ad verirlerken gördükleri, bildikleri kuvvetli şeylerin adlarını seçerlerdi. 16 İbn Haldun un: Asabiyetten maksad olan korunma ve kuvvetle üstün gelme ancak neseb ve kardeşlik vasıtasıyla elde edilir. İntisabla husûle gelen ülfet ve birbirine alışkanlık, koruma ve uzun zaman beraber çalışmak, terbiye gibi bağlarla husûle gelen bir hâlettir. İhsaniyle birini yetiştiren kişi ile, onun ihsaniyle yetişen kişi arasında hususi bir bağlanış husûle gelir 17 ifadeleri bu devre şekil veren zihniyet hakkında ip uçları vermektedir. Bu, son tahlilde bir 13 Arıktay, Akboğa, Aktemür, Aksungur, Aktay, Aktuvan (Akdoğan?), Akkuş, Altınboğa, Aybek, Ayıtmış, Aydoğdu, Aydoğmuş, Aydemir, İbn Hacer, Dürer, Cilt: 1, s ; Bâkiş, Barsbuğa, Bozlar, Bezevcî, Beştâk, Boğa, Bukâ, Bektâş, Begdemir, Bektût, Beklemüş, Balât, Balabân, Bahadır, Baybars, Beyboğa, Beyboğa Rus, Baydara, Beydemir, Beykara, Beykacâr, Beysak, Beygut, Binboğa, Canıbek, Canbolat, Canım, Çeribaş, Cağnus, Çakmak, Cekem, Çerkes, Çeriktemür, Cengay, Culban, Dokmak, Demürdaş, Dolatbay(Devletbay), Esenboğa, Esendemür, Işıktemür, Eslem, Hoşkadem, Hoşgeldi, Hayırbek, Kalavun, Kanıbay, Kanberdi, Kanıbek, Kansuh, Kanım, Karaboğa, Karatemürtaş, Karasungur, Karacın, Kartay, Kaştemür, Kayıtbay, Kocacık, Kaçkar, Kaçak, Kaçmas, Karatenbek, Karaca, Karakoca, Kıclıs, Korkmas, Kurmuş, Kutuz, Kırımhoca, Kustay, Keray, Kuştoğdu, Kuştemur, Kutuc, Kutlubay, Kutluboğa, Kutlubek, Kutluhoca, Kutluktemür, Kutluca, Kumarî, Kalmatay, Kuzu, Kayt, Kurtbay, Güzel, Kesbay, Kemişboğa, Laçin, Mamış, Moğoltay, Meliktemür, Mintaş, Mengliboğa, Nevruz, Oğuzlu, Özdemir, Sencer, Sudun, Sunboğa, Sibay, Şâdbek, Şahin, Sungurşah, Sâlâr, Sülelmiş, Sârûcâ, Sargıtmuş, Tâcâr, Tâsırık, Tınıbek, Tanberk, Takberkuk, Tarcây, Turcî, Turgây, Temrâz, Temürbay, Tenem, Tanbek, Toruntây, Taşboğa, Taştemur, Tugây, Tugaytemür, Toktay, Taybars, Tayboğa, Taynal, Yeşbek, Yelbay, Yelboğa, Yelhoca, Yeltemür, es-sehâvî, Şems ed-dîn Ebû el-hayr Muhammed b. Abdurrahman, ed-dav el-lâmi li-ehl el-karn et-tâsi, Cilt: 3, Tarihsiz, s , Cilt: 4, s , Cilt: 6 s ; İbn Hacer Askalanî, ed-durer el-kâmine fî A yan mi e es-sâmine, (Tah.: Muhammed Seyyid Câd el-hakk), Cilt: 3, Kahire, 1965, s ; Cilt: 2, s ; Cilt: 5, s , s , 134, 136; Bu konuda bkz.: Jean Sauvaget, Noms et Surnoms de Mamelouks, Journal Asiatic, Vol. 238, 1950, s ; William Popper, Egypt and Syrıa under the Circassian Sultans, , Systematic Notes to Ibn Taghrî Birdî s Chronicles of Egypt (Continued), Berkeley-Los Angeles, 1957, s Meselâ, (Sultan) Berkuk, Hoca Osman tarafından Mısır a getirilmişti. İsmi Altınboğa idi. Sudun olduğu da söylenmektedir. Onu satın alan Atabek Yelboğa el-ömerî el-hâssekî ona Berkuk adını vermişti., İbn Tagrîbirdî, el-menhel es-sâfî ve el-müstevfî ba d el-vâfî, (Tah.: Nebil Muhammed Abdulaziz), Cilt: 3, Kahire, 1986, 1988, s El-Makrizî, Takiyy ed-dîn Ahmed b. Ali, Kitâb es-sulûk li Marifet-i Duvel el- Mulûk, (Tah.: M. Mustafa Ziyade- Said Abdulfettah Aşûr), Cilt: 1, K. 2, Kahire, 1934,1958, s En çok tercih edilen isimlerden biri Boğa idi Çok defa bunun başına bir hayvan adı ilave ederlerdi: Tayboğa gibi. Bu boğa kelimesinin başına bazen bir maden adını da kullanırlardı. Altınboğa, Gümüşboğa ve Demirboğa gibi. Boğa yerine Demir i de kullanırlardı: Beydemir, Taydemir gibi. Her zaman böyle çift ad kullanılmazdı: Demir, Arslan, Deniz gibi tek adlar da kullanırlardı., El-Kalkaşandî, Ebu El-Abbâs Ahmed b. Ali, Subh El- Aşâ fi Sinâ at El-İnşâ, (Tah.: Muhammed Hüseyin Şems ed-dîn), Cilt: 5, Beyrut,1987, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s. 463.

6 918 Orta Çağ toplumunun kendi iç dinamiklerinin de arka planıdır. İbn Haldun un bu konudaki diğer tespitleri de devrin telâkkileri açısında açıklayıcıdır; Abbâsiler Devleti nde Türk köle ve azatlıların ve onlardan önce Abbâsilere intikal etmiş olan Bermek ve Nevbaht oğullarının hal ve durumları böyle idi. Bunların hepsi uzun zaman (es-seffâh devrinden [ ] er-reşid [ ] çağına kadar) Abbâsilerin hizmetlerinde ve himayelerinde bulunmak suretiyle onlara intisap ederek şeref ve asalet kazandılar 18 Memlûk Devleti nde bir önceki sultanın emîrlerinin nüfuzunun kırılıp, yeni sultanın kendi hoşdâşları ve memlûkleriyle yeni bir hâkimiyet grubu oluşturması aynı zamanda yeni bir asabiyye (iktidar) inşası olarak değerlendirilirdi. 19 Bir emîrin hoşdâşlarının sayıca çokluğu ona güç katar ve saltanata namzet bir duruma getirirdi. Aktay, Aybek e hoşdâşlarından aldığı güçle karşı çıkabilmişti. 20 Zira, memlûk ordusunda dağılım belirli görev ve hizmet bağlılıklarının ötesinde, belli bir efendiye olan bağlılığa dayanırdı. Memlûk onu satın alan ve azâd eden efendisine (üstâzına) karşı nasıl sadakat ve dayanışma borçluysa, kölelik ve azâdlık dönemi arkadaşlarına karşı da sorumlu idi. Bu dayanışma ve bağlılık efendinin ölümü veya istifasından sonra dahi sürer ve hatta onun oğluna karşı da geçerli olurdu. 21 Memlûk toplumunda bir aile yakınlığı ve meslektaş iş birliği vardı. Savaş Düzeni Savaş insanlığın varolan bilgiler dâhilinde değişmez bir hakikatidir. Orta Çağlarda savaşın rengine bulanan bir devir olmaktan azade değildir. Memlûkler devri de bu zaman diliminde önemli savaşların şahidi olmuştur. İbn Haldun devri bizzat müşahade eden biri olarak dahiyane uslubuyla savaş konusunda da önemli belirlemelerde bulunmuştur. İbn Haldun: Yaratılıştan beri insanlar arasında cereyan eden savaşlar iki şekilde olmuştur. Biri saflar 22 tertip ederek hucum ediş, diğeri saldırış ve saldırdıktan sonra kaçar gibi geriye çekiliş suretiyle icra edilir. 23 demektedir. Memlûk ordusu savaşlarında bu iki usûlu de uygulâmıştır. Memlûk ordusu geri çekilme taktiğiyle, ağırlıklarını bırakarak, düşmanı aldatıyor, düşman buna inanıp yağmaya dalınca düşmana saldırıyordu. 24 Ayn-ı Câlût Savaşı nda 18 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s İbn İlyas, Zeyn ed-dîn Muhammed b. Ahmed, Bedai ez-zuhûr fi Vekâi ed-duhûr, (Tah.: Muhammed Mustafa), Cilt: 1/1, Kahire, 1982, s. 303; Daha önce de ifade edildiği gibi Memlûk sultanları tevazu ve eşitlik alameti olarak hoşdâşlarıyla yazışırken memlûk sıfatını kullanırlardı., el-makrizî, es-sulûk, Cilt: 1, K.3, s el-makrizî, es-sulûk, Cilt: 1, K.2, s David Ayalon, Memlûk Devletinde Kölelik Sistemi, (Ter.: Samira Kortantamer), Tarih İncemeleri Dergisi, IV, 1988, s Kur an da Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı (bünye) gibi saf bağlayarak savaşanları sever., (Kur an: Saff, 4) ifadesi saflar hâlinde savaşa doğrudan temas etmiştir. 23 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s. 38; Corci Zeydan, Medeniyyet-i İslâmiyye Tarihi, (Ter.: Zeki Megamiz), İstanbul, 1328, s Mufaddal b. Ebi l-fedâil, en-nehc es-sedîd ve ed-durr el-ferîd fimâ Ba d Tarih İbn Amid, (Tah.: E. Blochet), Cilt: 2, Belçika, 1983, s. 92.

7 919 ordunun hareketli kısmı öne çıkarılıp ana kuvvetleri çevredeki tepelere yerleştirilip düşman dar alana çekilerek mağlup edilmiştir. 25 Joinville hatıralarında bu taktiği hissettiren bilgiler kaydetmiştir: Atlı Müslümanlar hızla yaklaştılar, ancak bizim yaya askerlerimize hücum etmeye cesaret edemediler. Onlar bunu iki üç kere yaptılar. 26 Memlûk ordusunun düşmana geceleri baskın ve taciz saldırılarında bulunduğu da görülmektedir. 27 Memlûk ordusunun aynı anda kuşatma ve meydan savaşı yapabildiği de kayıtlardan anlaşılmaktadır. 28 İbn Haldun: Eski devletlerin savaşlarda istifade ettikleri sığınaklardan biri de hendeklerdir. Bunlar ordugâhlarının etrafını hendeklerle çevirirlerdi. Onlar ordugâhları düşmana yakın iken, düşmanın geceleri ansızın üzerlerine saldırmasından sakınarak hendekler kazarlardı. demektedir. 29 Dimyat a gelen Haçlı birlikleri arasında yer alan Joinville bu hususa şöyle işaret etmektedir: Bu çok sayıdaki Türk ün içerisinden çok iyi silâhlanmış ve yaya olan sekiz emîr, yontulmuş taşlardan bir set oluşturdular ve bu sebeple bizim okçularımız onları vuramıyordu. Bu sekiz emir Müslüman oldukları yerden bizim ordugâhı ok yağmuruna tuttular ve burada çok sayıda adamımız ve atımız yaralandı. 30 Bu hendeklere, ilerleyen dönemlerde toplar da konulmuştur. Sultan Tumanbay Osmanlılarla savaş maksadıyla Hanikîn kasabasında Adilîyye çevresinde hendekler kazdırıp, buralara toplar yerleştirmiş ve Frenk topçuları buralara yerleştirmiş idi. 31 İbn Haldun, Saflar teşkil etmekten maksat tertip ve nizamın korunmasıdır. Bu şekilde savaşanlar daha ziyade dayanırlar ve daha şiddetli bir surette savaşırlar, o nispette de düşmanı korkuturlar. Çünkü bu saflar uzun duvara, yüksek ve yapılışı sağlam olan saraya benzer ki bunları yerlerinden koparıp atmak ümit edilemez Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, (Ter.: Fikret Işıltan), Cilt: 3, Ankara, 1987, s. 266; Muhammed Fettâh eş-şair, Misr Kahiret el-moğol fi Ayn Câlût, Munûfîyye, 1995, s De Joinville, Jean, Joinville in Haçlı Hatıraları, (Basılmamış Tercüme, İng. Ter.: Cüneyt Kanat)/Bir Haçlının Hatıraları, (Ter.: Cüneyt Kanat), Ankara, 2002, s De Joinville, Jean, Joinville in Haçlı Hatıraları, s Şam askeri iki kısıma ayrıldı. Bir kısmı şehri kuşatmakla, diğeri Moğollarla savaşmakla meşgul oldu, Aziz b. Erdeşir-i Esterbâdî, Bezm u Rezm, (Ter.: Mürsel Öztürk), Ankara, 1990, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s Joinville, Joinville in Haçlı Hatıraları, s Hoca Sadeddin Efendi, Tâc et-tevârih, Cilt: 4, s. 310; Haleb şehri valisi Karaca Paşa Ahmed Bey e giden fetihnâme de, Şehirde olan topların ve tüfeklerin ihzâr idüb şehr-i Misr ın önünde Reydâniyye nâm mahalde kurub hendekler kazub ve metrisler idüb Firengistan dan topçular ve tüfekçiler getirdüb ve sair âlât-ı harbler hâzır ve müheyya eyleyüp denilmektedir., İdrîsi-i Bidlîsî, Selim Şah-Nâme, (Ter.: Hicabi Kırlangıç), Ankara, 2001, s. 337, 344; Kayhan Atik, Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman, Ankara, 2001, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s ; Kur an da, Ey İman edenler! Tedbirinizi alın; bölük bölük savaşa çıkın, yahut gerektiğinde top yekün savaşın (Kur an: Nisâ, 71) ayetiyle bu duruma işaret bulunmaktadır; Corci Zeydan, Medeniyyet-i İslâmiyye Tarihi, (Ter.: Zeki Megamiz), İstanbul, 1328., s. 174.

8 920 demektedir. Memlûk ordusu daha önce ifade edildiği gibi saflar hâlinde de savaşa girmiştir. Bu düzen tulb adını almaktaydı. Bu kelime, bilindiği kadarıyla, ıstılah olarak Selâh ed-din Eyyûbî devrinde ortaya çıkmıştır. 33 İbn Haldun bu konuda ayrıca şunları kaydetmiştir: Ülkeleri büyük ve yurtları geniş olan eski devletler, ordu ve askerlerini tabur tabur teşkil ederlerdi. Bu taburlara da kürdüs ki çoğulu kerâdis adını verirlerdi. Taburlar demektir. Bu taburdan saflar teşkilinin sebebi; askerîn sayısı son derece çoğaldıktan sonra bu devletlerin, askerlerini yurtlarının her tarafından getirterek bir araya toplamasıdır. Yurdun her tarafından toplanan bu askerler birbirleriyle karıştırıldığı takdirde, savaşlarda düşmanla kılıçla vuruşmaya ve süngüleşmeye başladıklarında birbirlerini tanımadıkları için kendi arkadaşlarını öldürmeleri mümkündür. 34 Okçuluk İbn Haldun, Bize haber verdiklerine göre, Türk kavimleri çağımızda oklar atarak savaşmaktadırlar. Onların tâbiye usûlleri saflar teşkil ederek savaşmaktır. Onlar, biri diğerinin arkasında olmak üzere üç saf teşkil ederler, atlarından inerek oklarını önlerine yere dökerler. Oturdukları hâlde atışmaya başlarlar. Her saf önündeki safları düşman baskınından korumaya çalışır ve iki taraftan biri gelinceye kadar savaşırlar. Bu tâbiye garip olmakla beraber, sağlam bir tâbiye usûlüdür. 35 demektedir. Okçuluk ve ona dair faaliyetler memlûkler devrinde son derece gelişmiştir. Bu konuda furusiyye kitapları cümlesinde olmak üzere eserler de yazılmıştır. Ok ve yay ve de okçuluk devletin ve furusyiyye geleneğinin en öneli konularından birini teşkil etmekteydi. Bayrak, Sancak, Askerî Bando İbn Haldun, Keten, yün ve pamuktan imal edilmiş kumaşlarla üzerlerini örterek muhteşem çadır, otak ve gölgelikler yapmak hükümdarlığın alâmetlerinden olup, hükümdarlar sefer esnasında bu çadırların büyük ve küçüklerini ve her çeşit renklerini kullanmakla iftihar ederler. Hükümdarlar bu çadır, otak ve gölgelikleri devletlerinin serveti nisbetinde muhteşem bir surette yaptırır ve sefer esnasında kullanırlar. 36 diyerek en genel ifadesiyle çağının ordugâh telâkkisine temas etmiştir. İbn Haldun Memlûklerde kullanılan bayrakları şu şekilde tasnif etmiştir; Doğuda (Şam ve Mısır da) hüküm süren Türk devletine (Memlûkler) gelince, bunlar ilk önce baş tarafında bir tutam kıl bulunan büyük bir bayrak(tuğ) 33 İbn Tagrîbirdî, Ebû el-mehâsin Cemal ed-dîn Yûsuf, en-nucûm ez-zâhire fi Mulûk Misr ve el-kahire, (Tah.: Muhammed Hüseyin Şemseddin), Cilt: 12, Kahire, 1963, s İbn Haldun, Mukaddime, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s. 29.

9 921 yaparlar ve bunu şalış veya çetir 37 adıyla anarlar, bu bayrak sultana mahsustur ve onun alametidir. Bunun arkasından diğer bayraklar gelir. Bu Türkler bu bayrakları sancak adıyla anarlar. Sancak onların dilinde Arapçadaki râye nin mukabilidir. 38 İbn Haldun: Hükümdarlığın alâmetlerinden biri de sancak ve bayraklar çekmek, davul ve borular (nekkâre 39 ) çaldırmaktır. Hükümdarlar seyrü seferlerinde kullanmak üzere bu gibi aletler yaptırırlar. Aristo, kendine nispet edilen (siyaset) kitabında bu aletleri kullanmaktan maksadın savaşlarda düşmanı korkutmak olduğunu söyler. Çünkü korkunç seslerin kalplerde korku yaratmaktaki tesirleri büyüktür. Gerçekten de bunların tesirleri vicdani ve ruhani bir hâl olup savaş saflarında hazır bulunanlar kalplerinde bu tesirlerin husûle geldiğini tasdik ederler. Bunun yanında, bu aletleri (davul-boru) kullanmakta hakiki sebep, musikî nağmesi ve güzel sesler işitildiğinde kalplerde sevinç ve neşe husûle gelmesi ve bu yolla insanların ağır olan işleri kolay telâkki etmeleri ve yapmak istedikleri işleri yapmak üzere canlarını feda etmek duygusunun husûle gelmesidir. Güzel sesleri işittiklerinde ruhlarında sevinç ve neşe husule gelir. Bunlar (Memlûkler) pek çok davul kullanır, bunlara kösât adını verirler. 40 diyerek muasır olduğu çağda askerî musikî ve buna bağlı telâkkiyi çok fazla tefsire ihtiyaç bırakmayacak şekilde izah etmektedir. KAYNAKÇA Aksarayî, Mahmud b. Muhammed, (1362), Müsâmeret el-ahbâr ve Müsâyeret el-ahyâr, (Tah.: Osman Turan), İntişârât-ı Esâtir, Tahran. Alptekin, Coşkun, (1990), Selçuklu Devleti nin Askerî Teşkilâtının Eyyubi Askerî Teşkilâtına Tesiri, Belleten, Cilt: LIV, s Atik, Kayhan, (2001), Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman, Ankara. Ayalon, David, (1988), Memlûk Devletinde Kölelik Sistemi, (Ter.: Samira Kortantamer),Tarih İncemeleri Dergisi, IV. Bel, Alfred, (1993), İbn Haldun, İslâm Ansiklopedisi (MEB), Cilt: 5-II, İstanbul, De Joinville, (2002), Jean, Joinville in Haçlı Hatıraları, (Basılmamış Tercüme, İng. Ter.: Cüneyt Kanat)/Bir Haçlının Hatıraları, (Ter.: Cüneyt Kanat), Ankara, Çetr, Çalıştan farklıdır. Burada bir karıştırma var gibi görünmektedir. Çetr, senede iki defa çıkarılan ve saltanat alâmetlerinden bir unsurdur. Şeklen şemsiyeye benzer ve üzerinde altınla kaplanmış bir kuş bulunurdu., El-Kalkaşandî, Subh, Cilt: 4, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s İbn el-verdî, Zeyn ed-dîn Ömer b. Muzaffer, Tetimmet el-muhtasar, Tarih İbn el-verdî, Cilt: 2, Beyrut, 1996, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s. 3-4, 9.

10 922 El-Kalkaşandî, Ebu El-Abbâs Ahmed b. Ali, (1987), Subh el- Aşâ fi Sinâ at el-inşâ, (Tah.: Muhammed Hüseyin Şems ed-dîn), Cilt: 5, Beyrut. El-Makrizî, Takiyy ed-dîn Ahmed b. Ali, (1934, 1958), Kitâb es-sulûk li Marifet-i Duvel el- Mulûk, (Tah.: M. Mustafa Ziyade- Said Abdulfettah Aşûr), Cilt: 1, K.2, Kahire. Es-Sehâvî, Şems ed-dîn Ebû el-hayr Muhammed b. Abdurrahman, (tarihsiz), ed-dav el-lâmi li-ehl el-karn et-tâsi, Cilt: 3. Esterbâdî, Aziz b. Erdeşir, (1990), Bezm u Rezm, (Ter.: Mürsel Öztürk), Ankara. Eş-Şair, Muhammed Fettâh, (1995), Misr Kahiret el-moğol fi Ayn Câlût, Munûfîyye. Günaltay, Şemseddin, (1991), İslam Tarihinin Kaynakları, İstanbul, İbn Bibi, El-Hüseyin b. Muhammed b. Ali El-Caferi Er-Rudegi, (1996), El-Evâmiru l-alaiye fî Umuri l-ala iye, (Ter.: Mürsel Öztürk), Cilt: 1, Ankara. İbn Hacer Askalanî, (1965), Ed-Durer el-kâmine fî A yan mi e Es-Sâmine, (Tah. Muhammed Seyyid Câd el-hakk), Cilt: 3, Kahire. İbn Haldun, Veliyy ed-dîn Abdurrahman b. Muhammed El-Hadramî El-Magrıbî, (1971), Tarih İbn Haldun, Kitâb el- İber ve Divân el-mübtedâ ve el-haber fi Eyyâm el- Arab ve el- Acem ve el-berber ve men asarahum min zev es-sultân el-ekber, 7 Cild, Beyrut. İbn Haldun, (1990), Mukaddime, (Ter.: Zakir Kadiri Ugan), Cilt: 1, İstanbul. İbn İlyas, Zeyn ed-dîn Muhammed b. Ahmed, (1982), Bedai ez-zuhûr fi Vekâi ed-duhûr, (Tah. Muhammed Mustafa), Cilt: 1/1, Kahire. İbn Tagrîbirdî, Ebû El-Mehâsin Cemal Ed-Dîn Yûsuf, (1963), En-Nucûm ez- Zâhire fi Mulûk Misr ve el-kahire, (Tah.: Muhammed Hüseyin Şemseddin), Cilt: 12, Kahire. İbn Tagrîbirdî, (1986), el-menhel es-sâfî ve el-müstevfî ba d el-vâfî, (Tah. Nebil Muhammed Abdulaziz), Cilt: 3, Kahire. İdrîsi-i Bidlîsî, (2001), Selim Şah-Nâme, (Ter.: Hicabi Kırlangıç), Ankara. Köymen, Mehmet Altay, (1992), Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt: 3, Ankara. Little, Donald P., (1970), An Introduction to Mamluk Historiography: An Analysis of Arabic Analistic and Geographical Sources for the Reign of al- Malik an-nasir Muhammad b. Qala un, Montreal: McGill-Queens University Press.

11 923 Merçil, Erdoğan, (1989), Kirman Selçukluları, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Cilt: 7, İstanbul. Mufaddal b. Ebi l-fedâil, (1983), en-nehc es-sedîd ve ed-durr el-ferîd fimâ Ba d Tarih İbn Amid, (Tah.: E. Blochet), Cilt: 2, Belçika, 1983 Nizâm el-mülk, (1982), Siyasetname, (Haz.: M. Altay Köymen), Ankara. Popper, William, (1957), Egypt and Syria under the Circassian Sultans, , Systematic Notes to Ibn Taghrî Birdî s Chronicles of Egypt (Continued), Berkeley-Los Angeles. Runciman, Steven, (1987), Haçlı Seferleri Tarihi, (Ter.: Fikret Işıltan), Cilt: 3, Ankara, Sadr ed-dîn Ebû el-hasan Ali b. Nâsır b. Ali el-hüseynî, (1999), Ahbâr ed- Devlet es-selcukiyye, (Ter.: Necati Lugal), Ankara. Sauvaget, Jean, (1950), Noms et Surnoms de Mamelouks, Journal Asiatic, Vol Şeşen, Ramazan, (1998), Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul. Tekindağ, Şehabeddin, (1961), Berkuk Devrinde Memlûk Sultanlığı, İstanbul. Vryonis, Speros, (2001), Selçuklu Gulâmları ve Osmanlı Devşirmeleri, Cogito, (Ter.: Tuncay Birkan), S. 29, Güz Yiğit, İsmail, (1991), Memlûkler, Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal İslâm Tarihi, Cilt: 7, İstanbul. Zeydan, Corci, (1328), Medeniyyet-i İslâmiyye Tarihi, (Ter.: Zeki Megamiz), İstanbul.

12 924

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

MEMLÛK DEVLETİ NDE ASKERÎ KÖLELİK HUKUKU *

MEMLÛK DEVLETİ NDE ASKERÎ KÖLELİK HUKUKU * 133 MEMLÛK DEVLETİ NDE ASKERÎ KÖLELİK HUKUKU * Doç. Dr. İlyas GÖKHAN * Özet Bu makalede kölelikten yetişen memlûk askerlerinin hukuku üzerinde durulacaktır. Bu askerî sistem, en mükemmel şekilde Mısır

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları

Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Bahar 2012, Sayı: 12, ss. 85-95 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Kürşat SOLAK * Özet Memlûk Devleti 1250 yılı ile 1517 yılları

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

İlk Türk İslam Devletleri

İlk Türk İslam Devletleri İlk Türk İslam Devletleri Fadlan, I. (1975). İbn Fadlan Seyahatnâmesi. İstanbul: Bedir Yayınevi. Mıynat, A. (2009). "Eyyubi Hanedanlığının Son Kalesi Hasankeyf'in Düşüşü". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXIV-II

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ

TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY 2009 ANKARA 2.4. Haçlı Seferleri

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Öğrencinin ÖSYM Puanı MF-4

Öğrencinin ÖSYM Puanı MF-4 1. ÖRGÜN ÖĞRETİM YATAY GEÇİŞ LARI Giriş Yılı Taban Puanı. 1 Yusuf Niyazi Yıldırım 1 2014 428.949 256.971 KABUL EDİLDİ 2 Sevda Yılmaz 1 2014 288.948 256.971 KABUL EDİLDİ 3 Ulaş Aytaç 1 2014 282.396 256.971

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 İNG-101/RUS-101 İngilizce-I / Rusça-I 2 4 4 TAR - 101 Tarih Araştırmalarında Metod-I 3 0 3 TAR - 103 İslâm Öncesi Türk Tarihi-I 3

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite TARİH BİLİMİ. 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR. 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ. 4. Ünite İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI

İçindekiler. 1. Ünite TARİH BİLİMİ. 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR. 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ. 4. Ünite İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI İçindekiler 1. Ünite TARİH BİLİMİ 1. Bölüm : Tarih Bilimine Giriş... 5 2. Bölüm : Tarih Yazıcılığı ve Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları...13 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR 1. Bölüm : Tarihî

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

MEMLÛK KAYNAKLARINA GÖRE MISIR IN HUDUDLARI

MEMLÛK KAYNAKLARINA GÖRE MISIR IN HUDUDLARI MEMLÛK KAYNAKLARINA GÖRE MISIR IN HUDUDLARI Dr. Altan ÇETİN Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Giriş: Tarihî Coğrafya ve Müslümanlarda Coğrafyacılık Coğrafya, fiziki mekân olmanın

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Mustafa Kemal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 2012-2013 Cemil Meriç Yılı etkinlikleri kapanış töreni Hatay Kültür Merkezi nde geniş

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI

OSMANLI ARAŞTIRMALARI SAYI 38 2011 OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES Kitâbiyat saraya mensûbiyet dönemini veya saraya sunduğu eserleri dolayısıyla sarayla olan bağlantısının ne oranda sürdüğünü/sürekli olduğunu

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 3 DİĞER KURUM İŞLEMLERİ www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 1. TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ Tescil işlemi, iş yerinin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicil

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

DĠYARBAKIR DA YETĠġEN KÜLTÜR VE SANAT ĠNSANLARI: 2 ULUSLARARASI SEZAĠ KARAKOÇ SEMPOZYUMU (5-7 NĠSAN 2012/DĠYARBAKIR)

DĠYARBAKIR DA YETĠġEN KÜLTÜR VE SANAT ĠNSANLARI: 2 ULUSLARARASI SEZAĠ KARAKOÇ SEMPOZYUMU (5-7 NĠSAN 2012/DĠYARBAKIR) Değerli Akademisyenler, Sezai Karakoç, günümüz Türk edebiyatının en önemli isimlerindendir. 1950 den bu yana yazdıklarıyla, özellikle genç şairler üzerinde önemli bir iz bırakmıştır. Sezai Karakoç un şiirindeki

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

BULAK YANGINI. Dr. Kürşat SOLAK Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü

BULAK YANGINI. Dr. Kürşat SOLAK Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 BULAK YANGINI Dr. Kürşat SOLAK Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ÖZET 862/1458 yılında Kahire yakınlarındaki Bulak şehrinde büyük bir yangın

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler On5yirmi5.com 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler Bu yıl Cumhuriyeti'in 90. yılını kutluyoruz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler... Yayın Tarihi : 28 Ekim 2013 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perġembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI Kahramanmaraş ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Valilik Kavşağında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Detaylı

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI ATİLLA BALIBEY E Posta:a.balibey@mynet.com Giriş: Türkler in Anadolu ya tarihi kayıtlarla sabit ilk girişi; 395 396 yıllarında, Hun Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI. Bülent Ağaoğlu

PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI. Bülent Ağaoğlu PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14.12.2008 İÇİNDEKİLER 1980... 3 1985... 3 1988... 3 2004... 3 2006... 3 EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI KAYNAKÇALAR... 3 1984... 3 1988... 3 1995...

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

RAHMET AKŞAMLARI 2015 PROGRAM LİSTESİ

RAHMET AKŞAMLARI 2015 PROGRAM LİSTESİ www.konya.bel.tr RAHMET AKŞAMLARI 2015 PROGRAM LİSTESİ Tarih Sanatçı 19.06.2015 Cuma Ensar Kardeşler 20.06.2015 Cumartesi Grup Dergah 21.06.2015 Pazar Kahraman Tazeoğlu 22.06.2015 Pazartesi Ahmet Yücenurşen

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi. 201-2016 1-Güz MAT 101 - Matematik I 1 şubesi Kredi,0(4+2) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMİRA AKKURT 1 12102409 UĞUR YILMAZ 4. Tekrar. Devam almış 2 121024082 EMRE HASDEMİR 4. Tekrar. Devam almış 3 131024007 ATAKAN

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A.,

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A., Ali Emirî, Yemen Hatırâtı, Çev: Yusuf Turan Günaydın, Hece Yayınları, Ankara 2007, 119 S. Yemen Memories, Trans: Yusuf Turan Gunaydin, Hece Puslishing, Ankara 2007, 119 P. Yahya YEŞĐLYURT Ali Emirî Efendi

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

MEDRESELER VE OSMANLI MERKEZÎ YÖNETİMİ

MEDRESELER VE OSMANLI MERKEZÎ YÖNETİMİ MEDRESELER VE OSMANLI MERKEZÎ YÖNETİMİ Doç. Dr. Fahri UNAN Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Bir ilim ve eğitim-öğretim müessesesi olarak Osmanlı medreselerinin merkezî yönetim ile karşılıklı ilişkileri

Detaylı

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 10.30 16.00 Kur an-ı Kerîm e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu l-mecd 16.20

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı