İBN HALDUN DA MEMLÛK ASKERÎ TEŞKİLÂTI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İBN HALDUN DA MEMLÛK ASKERÎ TEŞKİLÂTI"

Transkript

1 913 İBN HALDUN DA MEMLÛK ASKERÎ TEŞKİLÂTI ÇETİN, Altan * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET İslâm Medeniyeti nin en büyük müelliflerinden olan İbn Haldun bir medeniyetin nabzını tutuş denilebilecek Mukaddimesi nde kendisinden sonraki devirlere çok değerli bilgiler aktarmıştır. Memlûkler devrinin bizzat şahidi olan ve Memlûk Devleti nde Maliki Baş Kadılığı görevini de deruhte eden İbn Haldun un Mukaddimesi nde konumuz olan Memlûk askerî teşkilatıyla ilgili kıymetli ve birinci elden olarak nitelenebilecek malzeme bulunmaktadır. Çalışmaya konu olan bilgilere bazen doğrudan, bazen dolaylı atıflarla değinilmektedir. İbn Haldun, Memlûk Teşkilât Tarihi bakımından son derece önemli bilgiler vermesine rağmen, onun bu yönü yeterince bilinmemektedir. İbn Haldun da tespit edilebilen askerî teşkilâta dair bilgiler, devlet ve Memlûk sistemi, savaş düzeni, okçuluk, bayrak, sancak, askerî bando başlıkları altında ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: İbn Haldun, Memlûkler, askerî teşkilât, Mukkadime. ABSTRACT The Mamluks Martial Organization on Ibn Khaldun Ibn Khaldun, one of the greatest authors of Islamic civilization, carried very valuable information over the next periods, in his Mukaddima [The Introduction] which can be considered as a great reflection of a civilization. Due to the fact that Ibn Khaldun personally witnessed the Mamluk s era and was a Qadi (Muslim judge) in the same period, it is possible to find first-hand knowledge and material in his Mukaddima [The Introduction], concerning Mamluk s Martial Organization. The information has been a subject to a great deal of researches and maintained its value as a vital reference. Even though Ibn Khaldun gives alot of profoundly significant information on the Mamluk s Martial Organization, this fact is not very well-known. The information regarding the martial organization is formed under the following chapters: State and Mamluk System, battle array, archery, flag, sanjak/banner and military band. Key Words: Ibn Khaldun, The Mamluk s, martial organization, Muqqadima. GİRİŞ Tarihî anlama ve tenkitte çağını aşarak günümüze kadar tazeliğini koruyan İbn Haldun (1332/1406) eserine yazdığı Mukaddime de pek çok ilme temas * Prof. Dr., Gazi Üniversitesi., Fen-Ed. Fakültesi, Tarih Bölümü, Ankara/TÜRKİYE. e-posta:

2 914 etmiştir. Bu cümleden olarak tarihe de değinmiş ve tarihte anlama, açıklama ve tenkit gibi pek çok unsuru içeren asırları kapsayan/aşan bir metod ortaya koymuştur. İbn Haldun un bu çalışmada temas edilmeye çalışılan ve yukarıda bir nebze işaret edilen tarihi tahlil ve tenkit konusunda çok ehemmiyetli mülahazaları bulunmaktadır. Bu mülahazalar genelde tarihçilik özelde ise Orta Çağ tarihçiliği için fevkalade önemlidir. Çünkü o devirlerin tarihleri ve tarihçilerine tahlili ve tenkidi nokta-i nazardan bakacaklar için bir Orta Çağ müellifi olarak mühim tespitlerde bulunmuştur. Onun zamanına kadar tarih yazarlığı, genellikle olayları toplayıp düzenlemekten veya abartılarla dolu bir destan meydana getirmekten ibaret görülüyorken İbn Haldun, meselelere vâki olaylar nazarı ile bakmanın ötesine geçerek olaylar arasında illiyet bağı kurulması gerektiğini ifade etmiştir. Orta Çağlara ait pek çok hususun tahlil ve tenkidini yapmış bulunan İbn Haldun bu devirleri inceleyecek olanlar için çok önemli bilgileri geleceğe miras bırakmıştır İbn Haldun genel olarak İslâm tarihi/tarihçiliği ve medeniyetinin özelde ise bugüne kadar pek temas edilmemekle beraber idrak ettiği Memlûkler devrinin anlaşılmasında çok önemli bir yere sahiptir.. Memlûkler devri mevzu bahis olduğunda müellifin o devri idrak etmiş olması hasebiyle bu bilgilerin ehemmiyeti daha da tebarüz edecektir. Ülkemizde bu bakımdan İbn Haldun un henüz yeterinde değerlendirilmediği kanaatini de burada ifade etmek istiyoruz. Biz burada bahsedilecek olan müesseselerin genel bir tanımını verecek değiliz. Bir makalenin sınırlarını aşacak bu teşebbüsten ziyade İbn Haldun un zaviyesinden Memlûk askerî teşkilâtıyla alâkalı kurumlar tespite çalışılacaktır. Çağının nabzını tutuş denilebilecek mukaddime kendisinden sonraki devirlere çok değerli bir üslup/usul/telakki olarak intikal etmiştir. Buna rağmen İbn Haldun, Kitab el- İber adlı eserinde, devrinin klasik tarih yazımı üslûbu sınırlarının dışına çıkamamıştır. Timur ile görüşen ve Memlûk Devleti nde Maliki Baş Kadılığı görevi de deruhte eden İbn Haldun un Mukaddime sinde konumuz olan askerî teşkilatla ilgili kıymetli ve birinci elden olarak nitelenebilecek malzeme bulunmaktadır. 1 İbn Haldun un Memlûkler devri olaylarına şahitlik etmesi ve bu meyanda teşkilâta dair bilgiler vermesi bakımından son derece büyük bir şans olmuştur. İbn Haldun a ait fevkalade kıymetli yorumlar bir yönüyle bu devre ait olayların değerlendirilmesi mahiyetindedir. Çalışmaya konu olan bilgilere 1 İbn Haldun, Veliyy ed-dîn Abdurrahman b. Muhammed el-hadramî el-magrıbî, Tarih İbn Haldun, Kitâb el- İber ve Divân el-mübtedâ ve el-haber fi Eyyâm el- Arab ve el- Acem ve el-berber ve men asarahum min zev es-sultân el-ekber, 7 Cild, Beyrut, 1971; Mukaddime, (Ter.: Zakir Kadiri Ugan), İstanbul, 1990; Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları, İstanbul, 1991, s. 336; Little, Donald P., An Introduction to Mamluk Historiography: an Analysis of Arabic Analistic and Geographical Sources for the Reign of al-malik an-nasir Muhammad b. Qala un, Montreal: McGill-Queens University Press, 1970, s. 433; Şehabeddin Tekindağ, Berkuk Devrinde Memlûk Sultanlığı, İstanbul, 1961, s. 5; Alfred Bel, İbn Haldun, İslâm Ansiklopedisi (MEB), Cilt: 5-II, İstanbul, 1993, s ; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, 1998, s ; İsmail Yiğit, Memlûkler, Siyasî, Dini, Kültürel, Sosyal İslâm Tarihi, Cilt: 7, İstanbul, 1991, s. 341.

3 915 bazen doğrudan, bazen dolaylı atıflarla değinilmektedir. Memlûk Teşkilât Tarihi bakımından son derece önemli bilgiler vermiş olan İbn Haldun un bu yönü henüz yeterince aydınlatılmış değildir. İbn Haldun da tespit edilebilen askerî teşkilâta dair bilgiler şu başlıklar altında tasnif edilmiştir: Devlet ve Memlûk Sistemi İbn Haldun, Memlûk Devleti nin insan unsurunun esasını ve teşkilâtın nüvesini oluşturan memlûk sistemi ni anlamaya yardımcı olacak ve sistemin analizini yapmamızı sağlayacak çok değerli tespitlerde bulunmuştur. O sadece sistemin kuru bir tasvirinin ötesine geçerek sistemin iç ve dış yönlerine/dinamiklerine dair önemli tahlillerde bulunmuştur. İbn Haldun eski ve istikrar kazanmış olan herhangi bir devletin ihtiyarlama ve dağılma çağı başladığında, yeni bir devletin doğuşu ve yeni baştan kuruluşu iki şekilde olur demektedir: Biri: O devletin ve ülkenin uzak bölgelerindeki valileri, devletin ihtiyarlama çağı gelip uzaktaki bölgeleri koruyamadığı için her biri kendi kavmi ve kendisinden sonra yerine geçecek olan hanedanı için bir devlet kurar, bu sülaleden gelenlerin oğulları veyahut hükümdarın azatlıları (gulam veya memlûk) o devleti birbirinden tevarüs ederler. Bunların devletleri yavaş yavaş büyür ve şevket kazanır. Bu valilerin, devleti ele geçirmek üzere birbirini sıkıştırmaları ve devleti paylaşmak ve onu kendilerine tahsis üzere mücadele etmeleri mümkündür demektedir. Bunlardan hangisinin kudreti daha fazlaysa o, kendisiyle mücadele edenleri yenerek devlete sahip olur. İbn Haldun a göre diğer bir yol ise hariçten gelen bir topluluğun eski devletin toprakları ve ahalisine boyun eğdirerek idareyi ele geçirmesidir. Buna örnek olarak Selçukluların Gaznelileri yenmesi örnek verilmektedir. 2 Ancak devlet olmakla beylik olarak kalmak arasındaki sınırı da İbn Haldun şöyle izah etmiştir: Devletin mahiyetini anlatırken yurdundaki diğer bütün asabiyetleri yenerek, onları idaresi altına alamayan ve yurdunda her muhalif kudreti ortadan kaldıramayan ve kendi hâkimiyeti üzerinde başka bir kuvvet ve hâkimiyet bulunan hükümdar dahi tam bir hükümdar olamaz ve gerçek hükümdarlık onda mevcut değildir. Bunlar memleketin etrafında hükûmet süren emîr/bey ve etrafın başkanları olup, başka devletin hükmü altında toplanmışlardır demektedir. 3 Orta Çağlar boyunca, Türk-İslâm Devletleri ordularında, köle statüsündeki unsurlar ve bunlar arasında Türkler büyük ölçüde istihdam edildikleri için mesela Selçuklu ordusundaki hür Türkmenlerin yerini zamanla gulâmların 4 alması 2 İbn Haldun, Mukaddime, (Ter.: Zakir Kadiri Ugan), Cilt: 2, İstanbul, 1989, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s Sadr ed-dîn Ebû el-hasan Ali b. Nâsır b. Ali el-hüseynî, Ahbâr ed-devlet es-selcukiyye, (Ter.: Necati Lügal), Ankara, 1999, s. 107; el-hüseyin b. Muhammed b. Ali el-caferi er-rudegi İbn Bibi, el-evâmiru l-alaiye fî Umuri l-ala iye, (Ter.: Mürsel Öztürk), Cilt: 1, Ankara, 1996, s. 55, 61, 227, 237, 252, 279, 292, 390; Cilt: 2, 25, 27, 34, 93, 99, 105, 117, 123, 125, 129, 138, 139, 248; Mahmud b. Muhammed Aksarayî, Müsâmeret el-ahbâr ve Müsâyeret el-ahyâr, (Tah.: Osman Turan), İntişârât-ı Esâtir, Tahran, 1362, s. 17, 86, 188, 325.

4 916 Büyük Selçuklu Devleti nin tekamül ederek klasik bir Türk-İslâm devleti 5 hâline gelmesinin tabii neticesi olarak değerlendirilmektedir. 6 Bilindiği kadarıyla gulâm düzeni Selçuklulara Sâmânîlerden geçmiştir. 7 Büyük Selçuklu devletinde gulâmlıktan yetişmiş, sarayda veya orduda muayyen bir rütbeye ve dereceye ulaşmış askerî erkân görev almıştır. Bunlar devletin ve hükümdarın dayandığı başlıca kuvvetlerdi. Bu itibarla hazerde ve seferde onların oynadıkları roller pek büyüktü. 8 Büyük Selçuklu ordusunun üç ana kısmından birini gulamân-ı saray denen bu grup oluşturuyordu. 9 Selçukluların siyasî ve kültürel bakımdan devamı olan diğer tâbi devletlerde de gulâm sistemi görülmektedir. Meselâ, Kirman Selçuklu Devleti nde ordunun ikinci büyük kısmını gulâmlar teşkil ediyordu. Bu gulâmların Türk kölelerinden satın alınıp Horasan yoluyla Orta Asya dan getirildiği sanılmaktadır. 10 Yine Selçuklular Anadolu ya girdiklerinde bu gulâm (memlûk) sistemini beraberlerinde getirmiş ve uygulamışlardı. 11 Aslında tarihte kaynakların dili, kavramların da dili olmaktadır. Menşe ve muhteva olarak aynı olan kavram ve müesseseler farklı dillerdeki kaynaklarda değişik tezahürlerle karşımıza çıkmaktadır. Selçuklulardan ileri doğru gelişen teşkilat devamında bu durum çoğunlukla olmaktadır. İbn Haldun un Sülale ve şahıslara intisap edenler ancak onlara nisbet olunurlar, yalnız o devlet (ve şahıs) in himaye ve terbiyesi ile şeref, asalet ve kudret kazanırlar 12 mülahazaları bu devirdeki isimlendirme ve nisbe telâkkisine çok geniş bir yorum getirmektedir. Memlûkler ilk olarak getirildiklerinde 5 İbn Haldun, bu durumu bütün açıklığı ile hiçbir izaha veya tefsire gerek bırakmadan şöyle tespit etmiştir; Devletin başında bulunan kimse kendi akraba ve toplulukları olan kavminin ve kendisine arka olanların kuvvet ve yardımlarıyla devlet kurabilir. Bu devletin ilk devresidir. Devlet ikinci devresinde onları istibdadı altına alarak, hükümdar ululuğu ancak kendi şahsında topladıktan ve onları (akraba ve topluluklar) devlet işlerinde ortak olmaktan uzaklaştırdıktan sonra devleti kuran bu kişiler, hükümdarın düşmanı olurlar. Hükümdar bunların kuvvetini kırarak devlet idaresinden uzaklaştırmak için kendi neslinden olmayan yardımcılar aramağa mecbur olur. Gerçek şeref ve asaleti ancak asabiyet erbabına, yani arkalarında kendilerine yardım edecek kuvvet ve şevket sahibi uruğ ve akrabaları olanlara mahsustur. Arkalarında kudretli uruğ ve akrabaları olan şeref ve asalet sahipleri kendi kavimlerinden olmayanları kendi terbiye ve hizmetlerine kabul eder veyahut onlara yardım etmeyi ve himaye etmeyi üzerlerine alırlar, yahut esir ederek ve satın alarak onlara sahip olurlar, yahut azad ederek bunları kendilerine intisap ettirirler. Bu intisab edenlerin intisapları akrabalık yerini tutar. Mensup oldukları kişilere yardım ve arka olmak hususunda, sahiplerinin neseplerine mensup olanlar gibi sayılırlar., İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s. 342, Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt: 3, Ankara, 1992, s Nizâm el-mülk, Siyasetname, (Haz.: M.Altay Köymen), Ankara, 1982, s Köymen, age, s Coşkun Alptekin, Selçuklu Devletinin Askerî Teşkilâtının Eyyubi Askerî Teşkilâtına Tesiri, Belleten, Cilt: LIV, s. 209, 1990, s Erdoğan Merçil, Kirman Selçukluları, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Cilt: 7, İstanbul, 1989, s Speros Vryonis, Selçuklu Gulâmları ve Osmanlı Devşirmeleri, (Ter.: Tuncay Birkan), Cogito, S. 29, Güz-2001, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s. 345.

5 917 onlara Türkçe bir isim 13 veriliyor veya ismi değiştiriliyordu. 14 Buna sıfat olarak bağlı bulundukları millet vs. yazılıyordu. Bunun yanında bağlı oldukları emir de yazılırdı. Meselâ, (Sultan) Aybek in adı Aybek et-türkmanî idi. Bağlı bulunduğu Necmed-Dîn Sâlih e izafetle es-sâlihî nisbesi adına ekleniyordu. 15 Bu devirde, Türkler ad verirlerken gördükleri, bildikleri kuvvetli şeylerin adlarını seçerlerdi. 16 İbn Haldun un: Asabiyetten maksad olan korunma ve kuvvetle üstün gelme ancak neseb ve kardeşlik vasıtasıyla elde edilir. İntisabla husûle gelen ülfet ve birbirine alışkanlık, koruma ve uzun zaman beraber çalışmak, terbiye gibi bağlarla husûle gelen bir hâlettir. İhsaniyle birini yetiştiren kişi ile, onun ihsaniyle yetişen kişi arasında hususi bir bağlanış husûle gelir 17 ifadeleri bu devre şekil veren zihniyet hakkında ip uçları vermektedir. Bu, son tahlilde bir 13 Arıktay, Akboğa, Aktemür, Aksungur, Aktay, Aktuvan (Akdoğan?), Akkuş, Altınboğa, Aybek, Ayıtmış, Aydoğdu, Aydoğmuş, Aydemir, İbn Hacer, Dürer, Cilt: 1, s ; Bâkiş, Barsbuğa, Bozlar, Bezevcî, Beştâk, Boğa, Bukâ, Bektâş, Begdemir, Bektût, Beklemüş, Balât, Balabân, Bahadır, Baybars, Beyboğa, Beyboğa Rus, Baydara, Beydemir, Beykara, Beykacâr, Beysak, Beygut, Binboğa, Canıbek, Canbolat, Canım, Çeribaş, Cağnus, Çakmak, Cekem, Çerkes, Çeriktemür, Cengay, Culban, Dokmak, Demürdaş, Dolatbay(Devletbay), Esenboğa, Esendemür, Işıktemür, Eslem, Hoşkadem, Hoşgeldi, Hayırbek, Kalavun, Kanıbay, Kanberdi, Kanıbek, Kansuh, Kanım, Karaboğa, Karatemürtaş, Karasungur, Karacın, Kartay, Kaştemür, Kayıtbay, Kocacık, Kaçkar, Kaçak, Kaçmas, Karatenbek, Karaca, Karakoca, Kıclıs, Korkmas, Kurmuş, Kutuz, Kırımhoca, Kustay, Keray, Kuştoğdu, Kuştemur, Kutuc, Kutlubay, Kutluboğa, Kutlubek, Kutluhoca, Kutluktemür, Kutluca, Kumarî, Kalmatay, Kuzu, Kayt, Kurtbay, Güzel, Kesbay, Kemişboğa, Laçin, Mamış, Moğoltay, Meliktemür, Mintaş, Mengliboğa, Nevruz, Oğuzlu, Özdemir, Sencer, Sudun, Sunboğa, Sibay, Şâdbek, Şahin, Sungurşah, Sâlâr, Sülelmiş, Sârûcâ, Sargıtmuş, Tâcâr, Tâsırık, Tınıbek, Tanberk, Takberkuk, Tarcây, Turcî, Turgây, Temrâz, Temürbay, Tenem, Tanbek, Toruntây, Taşboğa, Taştemur, Tugây, Tugaytemür, Toktay, Taybars, Tayboğa, Taynal, Yeşbek, Yelbay, Yelboğa, Yelhoca, Yeltemür, es-sehâvî, Şems ed-dîn Ebû el-hayr Muhammed b. Abdurrahman, ed-dav el-lâmi li-ehl el-karn et-tâsi, Cilt: 3, Tarihsiz, s , Cilt: 4, s , Cilt: 6 s ; İbn Hacer Askalanî, ed-durer el-kâmine fî A yan mi e es-sâmine, (Tah.: Muhammed Seyyid Câd el-hakk), Cilt: 3, Kahire, 1965, s ; Cilt: 2, s ; Cilt: 5, s , s , 134, 136; Bu konuda bkz.: Jean Sauvaget, Noms et Surnoms de Mamelouks, Journal Asiatic, Vol. 238, 1950, s ; William Popper, Egypt and Syrıa under the Circassian Sultans, , Systematic Notes to Ibn Taghrî Birdî s Chronicles of Egypt (Continued), Berkeley-Los Angeles, 1957, s Meselâ, (Sultan) Berkuk, Hoca Osman tarafından Mısır a getirilmişti. İsmi Altınboğa idi. Sudun olduğu da söylenmektedir. Onu satın alan Atabek Yelboğa el-ömerî el-hâssekî ona Berkuk adını vermişti., İbn Tagrîbirdî, el-menhel es-sâfî ve el-müstevfî ba d el-vâfî, (Tah.: Nebil Muhammed Abdulaziz), Cilt: 3, Kahire, 1986, 1988, s El-Makrizî, Takiyy ed-dîn Ahmed b. Ali, Kitâb es-sulûk li Marifet-i Duvel el- Mulûk, (Tah.: M. Mustafa Ziyade- Said Abdulfettah Aşûr), Cilt: 1, K. 2, Kahire, 1934,1958, s En çok tercih edilen isimlerden biri Boğa idi Çok defa bunun başına bir hayvan adı ilave ederlerdi: Tayboğa gibi. Bu boğa kelimesinin başına bazen bir maden adını da kullanırlardı. Altınboğa, Gümüşboğa ve Demirboğa gibi. Boğa yerine Demir i de kullanırlardı: Beydemir, Taydemir gibi. Her zaman böyle çift ad kullanılmazdı: Demir, Arslan, Deniz gibi tek adlar da kullanırlardı., El-Kalkaşandî, Ebu El-Abbâs Ahmed b. Ali, Subh El- Aşâ fi Sinâ at El-İnşâ, (Tah.: Muhammed Hüseyin Şems ed-dîn), Cilt: 5, Beyrut,1987, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s. 463.

6 918 Orta Çağ toplumunun kendi iç dinamiklerinin de arka planıdır. İbn Haldun un bu konudaki diğer tespitleri de devrin telâkkileri açısında açıklayıcıdır; Abbâsiler Devleti nde Türk köle ve azatlıların ve onlardan önce Abbâsilere intikal etmiş olan Bermek ve Nevbaht oğullarının hal ve durumları böyle idi. Bunların hepsi uzun zaman (es-seffâh devrinden [ ] er-reşid [ ] çağına kadar) Abbâsilerin hizmetlerinde ve himayelerinde bulunmak suretiyle onlara intisap ederek şeref ve asalet kazandılar 18 Memlûk Devleti nde bir önceki sultanın emîrlerinin nüfuzunun kırılıp, yeni sultanın kendi hoşdâşları ve memlûkleriyle yeni bir hâkimiyet grubu oluşturması aynı zamanda yeni bir asabiyye (iktidar) inşası olarak değerlendirilirdi. 19 Bir emîrin hoşdâşlarının sayıca çokluğu ona güç katar ve saltanata namzet bir duruma getirirdi. Aktay, Aybek e hoşdâşlarından aldığı güçle karşı çıkabilmişti. 20 Zira, memlûk ordusunda dağılım belirli görev ve hizmet bağlılıklarının ötesinde, belli bir efendiye olan bağlılığa dayanırdı. Memlûk onu satın alan ve azâd eden efendisine (üstâzına) karşı nasıl sadakat ve dayanışma borçluysa, kölelik ve azâdlık dönemi arkadaşlarına karşı da sorumlu idi. Bu dayanışma ve bağlılık efendinin ölümü veya istifasından sonra dahi sürer ve hatta onun oğluna karşı da geçerli olurdu. 21 Memlûk toplumunda bir aile yakınlığı ve meslektaş iş birliği vardı. Savaş Düzeni Savaş insanlığın varolan bilgiler dâhilinde değişmez bir hakikatidir. Orta Çağlarda savaşın rengine bulanan bir devir olmaktan azade değildir. Memlûkler devri de bu zaman diliminde önemli savaşların şahidi olmuştur. İbn Haldun devri bizzat müşahade eden biri olarak dahiyane uslubuyla savaş konusunda da önemli belirlemelerde bulunmuştur. İbn Haldun: Yaratılıştan beri insanlar arasında cereyan eden savaşlar iki şekilde olmuştur. Biri saflar 22 tertip ederek hucum ediş, diğeri saldırış ve saldırdıktan sonra kaçar gibi geriye çekiliş suretiyle icra edilir. 23 demektedir. Memlûk ordusu savaşlarında bu iki usûlu de uygulâmıştır. Memlûk ordusu geri çekilme taktiğiyle, ağırlıklarını bırakarak, düşmanı aldatıyor, düşman buna inanıp yağmaya dalınca düşmana saldırıyordu. 24 Ayn-ı Câlût Savaşı nda 18 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s İbn İlyas, Zeyn ed-dîn Muhammed b. Ahmed, Bedai ez-zuhûr fi Vekâi ed-duhûr, (Tah.: Muhammed Mustafa), Cilt: 1/1, Kahire, 1982, s. 303; Daha önce de ifade edildiği gibi Memlûk sultanları tevazu ve eşitlik alameti olarak hoşdâşlarıyla yazışırken memlûk sıfatını kullanırlardı., el-makrizî, es-sulûk, Cilt: 1, K.3, s el-makrizî, es-sulûk, Cilt: 1, K.2, s David Ayalon, Memlûk Devletinde Kölelik Sistemi, (Ter.: Samira Kortantamer), Tarih İncemeleri Dergisi, IV, 1988, s Kur an da Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı (bünye) gibi saf bağlayarak savaşanları sever., (Kur an: Saff, 4) ifadesi saflar hâlinde savaşa doğrudan temas etmiştir. 23 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s. 38; Corci Zeydan, Medeniyyet-i İslâmiyye Tarihi, (Ter.: Zeki Megamiz), İstanbul, 1328, s Mufaddal b. Ebi l-fedâil, en-nehc es-sedîd ve ed-durr el-ferîd fimâ Ba d Tarih İbn Amid, (Tah.: E. Blochet), Cilt: 2, Belçika, 1983, s. 92.

7 919 ordunun hareketli kısmı öne çıkarılıp ana kuvvetleri çevredeki tepelere yerleştirilip düşman dar alana çekilerek mağlup edilmiştir. 25 Joinville hatıralarında bu taktiği hissettiren bilgiler kaydetmiştir: Atlı Müslümanlar hızla yaklaştılar, ancak bizim yaya askerlerimize hücum etmeye cesaret edemediler. Onlar bunu iki üç kere yaptılar. 26 Memlûk ordusunun düşmana geceleri baskın ve taciz saldırılarında bulunduğu da görülmektedir. 27 Memlûk ordusunun aynı anda kuşatma ve meydan savaşı yapabildiği de kayıtlardan anlaşılmaktadır. 28 İbn Haldun: Eski devletlerin savaşlarda istifade ettikleri sığınaklardan biri de hendeklerdir. Bunlar ordugâhlarının etrafını hendeklerle çevirirlerdi. Onlar ordugâhları düşmana yakın iken, düşmanın geceleri ansızın üzerlerine saldırmasından sakınarak hendekler kazarlardı. demektedir. 29 Dimyat a gelen Haçlı birlikleri arasında yer alan Joinville bu hususa şöyle işaret etmektedir: Bu çok sayıdaki Türk ün içerisinden çok iyi silâhlanmış ve yaya olan sekiz emîr, yontulmuş taşlardan bir set oluşturdular ve bu sebeple bizim okçularımız onları vuramıyordu. Bu sekiz emir Müslüman oldukları yerden bizim ordugâhı ok yağmuruna tuttular ve burada çok sayıda adamımız ve atımız yaralandı. 30 Bu hendeklere, ilerleyen dönemlerde toplar da konulmuştur. Sultan Tumanbay Osmanlılarla savaş maksadıyla Hanikîn kasabasında Adilîyye çevresinde hendekler kazdırıp, buralara toplar yerleştirmiş ve Frenk topçuları buralara yerleştirmiş idi. 31 İbn Haldun, Saflar teşkil etmekten maksat tertip ve nizamın korunmasıdır. Bu şekilde savaşanlar daha ziyade dayanırlar ve daha şiddetli bir surette savaşırlar, o nispette de düşmanı korkuturlar. Çünkü bu saflar uzun duvara, yüksek ve yapılışı sağlam olan saraya benzer ki bunları yerlerinden koparıp atmak ümit edilemez Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, (Ter.: Fikret Işıltan), Cilt: 3, Ankara, 1987, s. 266; Muhammed Fettâh eş-şair, Misr Kahiret el-moğol fi Ayn Câlût, Munûfîyye, 1995, s De Joinville, Jean, Joinville in Haçlı Hatıraları, (Basılmamış Tercüme, İng. Ter.: Cüneyt Kanat)/Bir Haçlının Hatıraları, (Ter.: Cüneyt Kanat), Ankara, 2002, s De Joinville, Jean, Joinville in Haçlı Hatıraları, s Şam askeri iki kısıma ayrıldı. Bir kısmı şehri kuşatmakla, diğeri Moğollarla savaşmakla meşgul oldu, Aziz b. Erdeşir-i Esterbâdî, Bezm u Rezm, (Ter.: Mürsel Öztürk), Ankara, 1990, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s Joinville, Joinville in Haçlı Hatıraları, s Hoca Sadeddin Efendi, Tâc et-tevârih, Cilt: 4, s. 310; Haleb şehri valisi Karaca Paşa Ahmed Bey e giden fetihnâme de, Şehirde olan topların ve tüfeklerin ihzâr idüb şehr-i Misr ın önünde Reydâniyye nâm mahalde kurub hendekler kazub ve metrisler idüb Firengistan dan topçular ve tüfekçiler getirdüb ve sair âlât-ı harbler hâzır ve müheyya eyleyüp denilmektedir., İdrîsi-i Bidlîsî, Selim Şah-Nâme, (Ter.: Hicabi Kırlangıç), Ankara, 2001, s. 337, 344; Kayhan Atik, Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman, Ankara, 2001, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s ; Kur an da, Ey İman edenler! Tedbirinizi alın; bölük bölük savaşa çıkın, yahut gerektiğinde top yekün savaşın (Kur an: Nisâ, 71) ayetiyle bu duruma işaret bulunmaktadır; Corci Zeydan, Medeniyyet-i İslâmiyye Tarihi, (Ter.: Zeki Megamiz), İstanbul, 1328., s. 174.

8 920 demektedir. Memlûk ordusu daha önce ifade edildiği gibi saflar hâlinde de savaşa girmiştir. Bu düzen tulb adını almaktaydı. Bu kelime, bilindiği kadarıyla, ıstılah olarak Selâh ed-din Eyyûbî devrinde ortaya çıkmıştır. 33 İbn Haldun bu konuda ayrıca şunları kaydetmiştir: Ülkeleri büyük ve yurtları geniş olan eski devletler, ordu ve askerlerini tabur tabur teşkil ederlerdi. Bu taburlara da kürdüs ki çoğulu kerâdis adını verirlerdi. Taburlar demektir. Bu taburdan saflar teşkilinin sebebi; askerîn sayısı son derece çoğaldıktan sonra bu devletlerin, askerlerini yurtlarının her tarafından getirterek bir araya toplamasıdır. Yurdun her tarafından toplanan bu askerler birbirleriyle karıştırıldığı takdirde, savaşlarda düşmanla kılıçla vuruşmaya ve süngüleşmeye başladıklarında birbirlerini tanımadıkları için kendi arkadaşlarını öldürmeleri mümkündür. 34 Okçuluk İbn Haldun, Bize haber verdiklerine göre, Türk kavimleri çağımızda oklar atarak savaşmaktadırlar. Onların tâbiye usûlleri saflar teşkil ederek savaşmaktır. Onlar, biri diğerinin arkasında olmak üzere üç saf teşkil ederler, atlarından inerek oklarını önlerine yere dökerler. Oturdukları hâlde atışmaya başlarlar. Her saf önündeki safları düşman baskınından korumaya çalışır ve iki taraftan biri gelinceye kadar savaşırlar. Bu tâbiye garip olmakla beraber, sağlam bir tâbiye usûlüdür. 35 demektedir. Okçuluk ve ona dair faaliyetler memlûkler devrinde son derece gelişmiştir. Bu konuda furusiyye kitapları cümlesinde olmak üzere eserler de yazılmıştır. Ok ve yay ve de okçuluk devletin ve furusyiyye geleneğinin en öneli konularından birini teşkil etmekteydi. Bayrak, Sancak, Askerî Bando İbn Haldun, Keten, yün ve pamuktan imal edilmiş kumaşlarla üzerlerini örterek muhteşem çadır, otak ve gölgelikler yapmak hükümdarlığın alâmetlerinden olup, hükümdarlar sefer esnasında bu çadırların büyük ve küçüklerini ve her çeşit renklerini kullanmakla iftihar ederler. Hükümdarlar bu çadır, otak ve gölgelikleri devletlerinin serveti nisbetinde muhteşem bir surette yaptırır ve sefer esnasında kullanırlar. 36 diyerek en genel ifadesiyle çağının ordugâh telâkkisine temas etmiştir. İbn Haldun Memlûklerde kullanılan bayrakları şu şekilde tasnif etmiştir; Doğuda (Şam ve Mısır da) hüküm süren Türk devletine (Memlûkler) gelince, bunlar ilk önce baş tarafında bir tutam kıl bulunan büyük bir bayrak(tuğ) 33 İbn Tagrîbirdî, Ebû el-mehâsin Cemal ed-dîn Yûsuf, en-nucûm ez-zâhire fi Mulûk Misr ve el-kahire, (Tah.: Muhammed Hüseyin Şemseddin), Cilt: 12, Kahire, 1963, s İbn Haldun, Mukaddime, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s. 29.

9 921 yaparlar ve bunu şalış veya çetir 37 adıyla anarlar, bu bayrak sultana mahsustur ve onun alametidir. Bunun arkasından diğer bayraklar gelir. Bu Türkler bu bayrakları sancak adıyla anarlar. Sancak onların dilinde Arapçadaki râye nin mukabilidir. 38 İbn Haldun: Hükümdarlığın alâmetlerinden biri de sancak ve bayraklar çekmek, davul ve borular (nekkâre 39 ) çaldırmaktır. Hükümdarlar seyrü seferlerinde kullanmak üzere bu gibi aletler yaptırırlar. Aristo, kendine nispet edilen (siyaset) kitabında bu aletleri kullanmaktan maksadın savaşlarda düşmanı korkutmak olduğunu söyler. Çünkü korkunç seslerin kalplerde korku yaratmaktaki tesirleri büyüktür. Gerçekten de bunların tesirleri vicdani ve ruhani bir hâl olup savaş saflarında hazır bulunanlar kalplerinde bu tesirlerin husûle geldiğini tasdik ederler. Bunun yanında, bu aletleri (davul-boru) kullanmakta hakiki sebep, musikî nağmesi ve güzel sesler işitildiğinde kalplerde sevinç ve neşe husûle gelmesi ve bu yolla insanların ağır olan işleri kolay telâkki etmeleri ve yapmak istedikleri işleri yapmak üzere canlarını feda etmek duygusunun husûle gelmesidir. Güzel sesleri işittiklerinde ruhlarında sevinç ve neşe husule gelir. Bunlar (Memlûkler) pek çok davul kullanır, bunlara kösât adını verirler. 40 diyerek muasır olduğu çağda askerî musikî ve buna bağlı telâkkiyi çok fazla tefsire ihtiyaç bırakmayacak şekilde izah etmektedir. KAYNAKÇA Aksarayî, Mahmud b. Muhammed, (1362), Müsâmeret el-ahbâr ve Müsâyeret el-ahyâr, (Tah.: Osman Turan), İntişârât-ı Esâtir, Tahran. Alptekin, Coşkun, (1990), Selçuklu Devleti nin Askerî Teşkilâtının Eyyubi Askerî Teşkilâtına Tesiri, Belleten, Cilt: LIV, s Atik, Kayhan, (2001), Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman, Ankara. Ayalon, David, (1988), Memlûk Devletinde Kölelik Sistemi, (Ter.: Samira Kortantamer),Tarih İncemeleri Dergisi, IV. Bel, Alfred, (1993), İbn Haldun, İslâm Ansiklopedisi (MEB), Cilt: 5-II, İstanbul, De Joinville, (2002), Jean, Joinville in Haçlı Hatıraları, (Basılmamış Tercüme, İng. Ter.: Cüneyt Kanat)/Bir Haçlının Hatıraları, (Ter.: Cüneyt Kanat), Ankara, Çetr, Çalıştan farklıdır. Burada bir karıştırma var gibi görünmektedir. Çetr, senede iki defa çıkarılan ve saltanat alâmetlerinden bir unsurdur. Şeklen şemsiyeye benzer ve üzerinde altınla kaplanmış bir kuş bulunurdu., El-Kalkaşandî, Subh, Cilt: 4, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 1, s İbn el-verdî, Zeyn ed-dîn Ömer b. Muzaffer, Tetimmet el-muhtasar, Tarih İbn el-verdî, Cilt: 2, Beyrut, 1996, s İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, s. 3-4, 9.

10 922 El-Kalkaşandî, Ebu El-Abbâs Ahmed b. Ali, (1987), Subh el- Aşâ fi Sinâ at el-inşâ, (Tah.: Muhammed Hüseyin Şems ed-dîn), Cilt: 5, Beyrut. El-Makrizî, Takiyy ed-dîn Ahmed b. Ali, (1934, 1958), Kitâb es-sulûk li Marifet-i Duvel el- Mulûk, (Tah.: M. Mustafa Ziyade- Said Abdulfettah Aşûr), Cilt: 1, K.2, Kahire. Es-Sehâvî, Şems ed-dîn Ebû el-hayr Muhammed b. Abdurrahman, (tarihsiz), ed-dav el-lâmi li-ehl el-karn et-tâsi, Cilt: 3. Esterbâdî, Aziz b. Erdeşir, (1990), Bezm u Rezm, (Ter.: Mürsel Öztürk), Ankara. Eş-Şair, Muhammed Fettâh, (1995), Misr Kahiret el-moğol fi Ayn Câlût, Munûfîyye. Günaltay, Şemseddin, (1991), İslam Tarihinin Kaynakları, İstanbul, İbn Bibi, El-Hüseyin b. Muhammed b. Ali El-Caferi Er-Rudegi, (1996), El-Evâmiru l-alaiye fî Umuri l-ala iye, (Ter.: Mürsel Öztürk), Cilt: 1, Ankara. İbn Hacer Askalanî, (1965), Ed-Durer el-kâmine fî A yan mi e Es-Sâmine, (Tah. Muhammed Seyyid Câd el-hakk), Cilt: 3, Kahire. İbn Haldun, Veliyy ed-dîn Abdurrahman b. Muhammed El-Hadramî El-Magrıbî, (1971), Tarih İbn Haldun, Kitâb el- İber ve Divân el-mübtedâ ve el-haber fi Eyyâm el- Arab ve el- Acem ve el-berber ve men asarahum min zev es-sultân el-ekber, 7 Cild, Beyrut. İbn Haldun, (1990), Mukaddime, (Ter.: Zakir Kadiri Ugan), Cilt: 1, İstanbul. İbn İlyas, Zeyn ed-dîn Muhammed b. Ahmed, (1982), Bedai ez-zuhûr fi Vekâi ed-duhûr, (Tah. Muhammed Mustafa), Cilt: 1/1, Kahire. İbn Tagrîbirdî, Ebû El-Mehâsin Cemal Ed-Dîn Yûsuf, (1963), En-Nucûm ez- Zâhire fi Mulûk Misr ve el-kahire, (Tah.: Muhammed Hüseyin Şemseddin), Cilt: 12, Kahire. İbn Tagrîbirdî, (1986), el-menhel es-sâfî ve el-müstevfî ba d el-vâfî, (Tah. Nebil Muhammed Abdulaziz), Cilt: 3, Kahire. İdrîsi-i Bidlîsî, (2001), Selim Şah-Nâme, (Ter.: Hicabi Kırlangıç), Ankara. Köymen, Mehmet Altay, (1992), Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt: 3, Ankara. Little, Donald P., (1970), An Introduction to Mamluk Historiography: An Analysis of Arabic Analistic and Geographical Sources for the Reign of al- Malik an-nasir Muhammad b. Qala un, Montreal: McGill-Queens University Press.

11 923 Merçil, Erdoğan, (1989), Kirman Selçukluları, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Cilt: 7, İstanbul. Mufaddal b. Ebi l-fedâil, (1983), en-nehc es-sedîd ve ed-durr el-ferîd fimâ Ba d Tarih İbn Amid, (Tah.: E. Blochet), Cilt: 2, Belçika, 1983 Nizâm el-mülk, (1982), Siyasetname, (Haz.: M. Altay Köymen), Ankara. Popper, William, (1957), Egypt and Syria under the Circassian Sultans, , Systematic Notes to Ibn Taghrî Birdî s Chronicles of Egypt (Continued), Berkeley-Los Angeles. Runciman, Steven, (1987), Haçlı Seferleri Tarihi, (Ter.: Fikret Işıltan), Cilt: 3, Ankara, Sadr ed-dîn Ebû el-hasan Ali b. Nâsır b. Ali el-hüseynî, (1999), Ahbâr ed- Devlet es-selcukiyye, (Ter.: Necati Lugal), Ankara. Sauvaget, Jean, (1950), Noms et Surnoms de Mamelouks, Journal Asiatic, Vol Şeşen, Ramazan, (1998), Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul. Tekindağ, Şehabeddin, (1961), Berkuk Devrinde Memlûk Sultanlığı, İstanbul. Vryonis, Speros, (2001), Selçuklu Gulâmları ve Osmanlı Devşirmeleri, Cogito, (Ter.: Tuncay Birkan), S. 29, Güz Yiğit, İsmail, (1991), Memlûkler, Siyasî, Dinî, Kültürel, Sosyal İslâm Tarihi, Cilt: 7, İstanbul. Zeydan, Corci, (1328), Medeniyyet-i İslâmiyye Tarihi, (Ter.: Zeki Megamiz), İstanbul.

12 924

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam medeniyetinin etkisi

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim döneminiz

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

MEMLÛK DEVLETİ NDE ASKERÎ KÖLELİK HUKUKU *

MEMLÛK DEVLETİ NDE ASKERÎ KÖLELİK HUKUKU * 133 MEMLÛK DEVLETİ NDE ASKERÎ KÖLELİK HUKUKU * Doç. Dr. İlyas GÖKHAN * Özet Bu makalede kölelikten yetişen memlûk askerlerinin hukuku üzerinde durulacaktır. Bu askerî sistem, en mükemmel şekilde Mısır

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihi Kaynakları I Ders No : 80020030 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

ÜNİTE:1. Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2. Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3. Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler

ÜNİTE:1. Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2. Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3. Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler ÜNİTE:1 Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2 Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3 Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler ÜNİTE:4 Siyaset ve Birey: Siyasal Katılma ÜNİTE:5 1 Çağdaş Yönetim

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları

Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Bahar 2012, Sayı: 12, ss. 85-95 Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları Kürşat SOLAK * Özet Memlûk Devleti 1250 yılı ile 1517 yılları

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

Çerkez Memlûkler Çerkez mi?

Çerkez Memlûkler Çerkez mi? Çerkez Memlûkler Çerkez mi? Are The Circassian Mamluks Circassian? Kürşat SOLAK Öz Memlûk Devleti Bahrî Memlûkler ve Burcî Memlûkler dönemleri olmak üzere iki dönem halinde ele alınmaktadır. Burcî Memlûkler

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

İlk Türk İslam Devletleri

İlk Türk İslam Devletleri İlk Türk İslam Devletleri Fadlan, I. (1975). İbn Fadlan Seyahatnâmesi. İstanbul: Bedir Yayınevi. Mıynat, A. (2009). "Eyyubi Hanedanlığının Son Kalesi Hasankeyf'in Düşüşü". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXIV-II

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ DİN KÜL-1.YY KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ III Grup 1 M. Akif BİLİCİ D-304 KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I TEMEL DİNİ BİLGİLER I Grup 2 Şadiye ÇİMEN Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN ARAPÇA I Grup 2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

Öğrencinin ÖSYM Puanı MF-4

Öğrencinin ÖSYM Puanı MF-4 1. ÖRGÜN ÖĞRETİM YATAY GEÇİŞ LARI Giriş Yılı Taban Puanı. 1 Yusuf Niyazi Yıldırım 1 2014 428.949 256.971 KABUL EDİLDİ 2 Sevda Yılmaz 1 2014 288.948 256.971 KABUL EDİLDİ 3 Ulaş Aytaç 1 2014 282.396 256.971

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

Erkan Göksu, Türkiye Selçuklularında Ordu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, XLVII+469 S.

Erkan Göksu, Türkiye Selçuklularında Ordu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, XLVII+469 S. Erkan Göksu, Türkiye Selçuklularında Ordu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, XLVII+469 S. Türklerin askerlik konusundaki maharetleri tarihin her döneminde görülen en önemli özelliklerinden biridir.

Detaylı

Gazneliler ( ):

Gazneliler ( ): Gazneliler (963-1187): Devlet, ismini Doğu Afganistan'da bulunan ve devlet merkezi olarak seçilen Gazne şehrinden almıştır. Samanoğulları Devleti`nin (819-1005) dağılmaya başladığı dönemde, bu devlette

Detaylı

ŞANLIURFA ULUSLARARASI XI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU

ŞANLIURFA ULUSLARARASI XI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU ŞANLIURFA ULUSLARARASI XI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU SEMPOZYUM BAŞKANLIĞI Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı) İhsan AÇIK (Şanlıurfa İl Müftüsü) SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Detaylı

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, alışveriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah için) gizli-açık harcasınlar.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ I Ders No : 0310440122 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ

TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY 2009 ANKARA 2.4. Haçlı Seferleri

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 İNG-101/RUS-101 İngilizce-I / Rusça-I 2 4 4 TAR - 101 Tarih Araştırmalarında Metod-I 3 0 3 TAR - 103 İslâm Öncesi Türk Tarihi-I 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB208 4 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Danişmendliler, Danişmend Ahmed Gazi, Gümüştegin, Emir Gazi ( Melik Gazi)

Anahtar Kelimeler: Danişmendliler, Danişmend Ahmed Gazi, Gümüştegin, Emir Gazi ( Melik Gazi) DANİŞMENDLİ EMÂRETİ NİN KURUCULARI Mustafa Demir Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Adapazarı, e-posta: mdemir@sakarya.edu.tr Özet Danişmendli Emareti, 1071 Malazgirt

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

MÜSİAD İFTARI ANKARA

MÜSİAD İFTARI ANKARA MÜSİAD İFTARI ANKARA 06.06.2017 Sayın Bakanlarım, Milletvekillerim, Kurum ve Kuruluşlarımızın Başkan ve Temsilcileri, İş, Siyaset ve STK'larının Değerli Başkan ve Temsilcileri, Değerli Yönetim Kurulu Üyelerim

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Ata Yadigarı Ahlât, Koordinatör: Bilal Şentürk, Ahlât Kaymakamlığı Yayınları, 98 sayfa, Ankara, 2010, 1. Baskı, ISBN

Ata Yadigarı Ahlât, Koordinatör: Bilal Şentürk, Ahlât Kaymakamlığı Yayınları, 98 sayfa, Ankara, 2010, 1. Baskı, ISBN Tarih Okulu The History School Mayıs - Ağustos 2011 May-August 2011 Sayı X, 227-231. Number X, 227-231. Ata Yadigarı Ahlât, Koordinatör: Bilal Şentürk, Ahlât Kaymakamlığı Yayınları, 98 sayfa, Ankara, 2010,

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

T.C. Tarih: :10:21 Sayfa:1/11 GÜN KARAGÖZ Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK1891 TAR-404-A-Türkiye KASALAK

T.C. Tarih: :10:21 Sayfa:1/11 GÜN KARAGÖZ Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK1891 TAR-404-A-Türkiye KASALAK Sayfa:1/11 GÜN 31.05.2016 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 10:00-10:30 1883 İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) Okutman MUSTAFA VANÇİN

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI. Bülent Ağaoğlu

PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI. Bülent Ağaoğlu PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14.12.2008 İÇİNDEKİLER 1980... 3 1985... 3 1988... 3 2004... 3 2006... 3 EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI KAYNAKÇALAR... 3 1984... 3 1988... 3 1995...

Detaylı

Kur an da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine

Kur an da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 15 Güz 2014, 121-159 Dîvânü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Kur an da Geçen zevc ve imrae

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı