Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13"

Transkript

1 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya

2

3 Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan tüm markalar, Türkiye genelinde binlerce ma azas ve binlerce ürünü ile baflar l bir flekilde tüketiye ulaflmaya devam ediyor. Türk mobilya sektöründe yap lan araflt rmalarda en be enilen markalar aras nda birinci s rada stikbal, ikinci s rada ise Bellona markam z yer al yor. Türkiye pazar nda bir numaral markalar aras nda sektörün öncüsü olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Boydak Holding yurtd fl nda da güçleniyor... B oydak Holding markalar n n gücü ile Türkiye de yakalad baflar y uzun dönemli yat r mlar sayesinde yurtd fl nda da h zla sürdürüyor. fiu an stikbal ve Bellona markalar yurtd fl nda Afrika dan Avrupa ya kadar 85 farkl ülkede, 180 ma aza ve 5 bine yak n farkl sat fl noktas yla tüketicilere ulafl yor. Hedefimiz bir dünya markas olmak ve dünyan n her kesimine ulaflabilmek. Hedefimiz do rultusunda, stikbal ve Bellona markalar olarak dünyan n ilk ve tek marka gelifltirme program Turquality kapsam na girmenin heyecan n yafl yoruz. stikbal ve Bellona markalar n n programa al nmas ile birlikte dünyan n devlet destekli ilk ve tek markalaflma program Turqual ty Destek Program na dahil edilen marka say s 51 e yükseldi. Sektörünün öncüleri stikbal ve Bellona markalar, yurtd fl markalaflma süreçlerinde üretimden pazarlamaya, sat fltan sat fl sonras hizmetlere kadar bu program çerçevesinde alacaklar destekle global bir marka olma yolunda daha rahat ve güçlü ad mlarla ilerleyecekler. nanc m z, Turqual ty ile yurtd fl nda sahip oldu umuz güçlü konumumuzu daha da güçlendirece imiz do rultusunda. Hepimiz için bu yeni dönemin hay rl olmas n diliyoruz. Boydak Holding te kurumiçi süreçlerde de yeniliklerimiz oldu. Boydak Holding ve flirketleri olarak üretim yapt m z tüm alanlarda ürünlerimizi de iflen yaflam flartlar na paralel olarak gelifltirerek yenilikçi yaklafl m m z her konuda sürdürdük. Tüketici ihtiyaçlar n do ru belirleyerek beklentinin üzerine ç kabilmek için teknoloji ve yeni trendleri devaml takip ettik ve üretimimize yans tarak çok büyük baflar lar elde ettik. Üretim odakl yaklafl - m geride b rakarak müflteri memnuniyetini hep birinci planda tuttuk. Yenilikçi ve baflar ya odakl ifl yap fl süreçlerimiz beraberinde kurumsallaflma sürecine de h zl bir ad m atmam z sa lad. Bu yaklafl m m z holding yap m za da ayn flekilde yans yarak ileriye dönük projeksiyonlar m z çerçevesinde görev de iflikliklerini beraberinde getirdi. Bilgi birikimimiz, sektördeki yar m as rl k tecrübemiz, çal flan kalitemiz, aile kültürü ve de erlerimiz ile sürekli kendini yenileyen profesyonel ve konusunda uzman bir holding olmak için organizasyon yap m zda birçok yenili imiz oldu. Boydak Holding genel kurulunda al nan üst yönetim görev de iflikliklerini siz de erli bayilerimiz ile paylaflman n mutlulu unu yafl yorum. Yeni görev da l mlar her markaya farkl bir soluk ve heyecan duygusunu beraberinde getirdi ve çok k sa zamanda holding olarak ifl yap fl süreçlerindeki olumlu sonuçlar n yaflad k. Organizasyon yap s nda on y ld r ilk defa yap lan bu de iflikli in Boydak Holding ad na hay rl olmas n diliyoruz. Yeni görev da - l mlar çerçevesinde tüm çal flanlar m z ve siz de erli bayilerimiz ile birlikte bu y lda ramazan ay n Boydak Holding çat s alt nda hep birlikte geçirmenin mutlulu unu yafl yoruz. Hepinize sayg lar m sunar m. Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler V ZYON Mustafa Boydak 6 GÜNDEM Tahir Uysal 8 ANAL Z Boydak d fl ticaret ata 14 PERAKENDE Ömer Baybars Tek 18 AKTÜEL Vahap Munyar 20 6 KAMERA ARKASI Bellona ile mutlulu a ad m ad m Mondi 24 RENKLER Ali At f Bir 28 Ducane Cündio lu 30 B Z GÜLDÜRENLER Yasemin Yalç n NEREYE G DEL M Antalya 36 SPOR Tolunay Kafkas 48 SA LIK 50 LEZZET Bulmacan n çözümü 46 mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editörler Toros Panos Tu çe Alt nsoy Görsel Yönetmenler Ergün Sönmez, Do a Özkan Düzelti Ercan Yafla Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Fatma Güner Özcan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 36 Bellona Ana Bayii Pazarlama Müdürleri için düzenledi imiz tatil program ve toplant lar Antalya da gerçeklefltirdik y l n n ilk alt ayl k faaliyetlerini de erlendirdi imiz ve y l n ikinci yar s na yönelik pazarlama planlar n istiflare etti imiz toplant lar marka ve camiam z ad na oldukça verimli geçti Editörün Notu Büyümeye devam ediyoruz T ürkiye, son y llarda yakalad ekonomik istikrarla yabanc giriflimcilerin gözdesi haline geldi. Yabanc lar n 2007 y l nda 22 milyar dolarl k yat r - ma imza atmas, bu ilginin boyutlar n gözler önüne seriyor. Uluslararas Yat r mc lar Derne i Baflkan Tahir Uysal ile yapt m z söylefli, dünyada yaflanan son geliflmeler fl nda, Türkiye de do rudan yabanc sermaye yat r mlar n n geldi i noktay, sene sonu beklentilerini ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesiyle ilgili geliflmeleri gözler önüne seriyor. Dünyan n ilk ve tek marka gelifltirme program Turquality kapsam na al nan stikbal ve Bellona markalar, yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Dünya markas olma yolunda at lan bu büyük ad m n detaylar n, Boydak Holding in d fl ticaret ata n ve tüm olumlu geliflmelere dikkatinizi çekmek isterim. Boydak Yönetim Kurulu Baflkanvekili Mustafa Boydak n Kandilli Kulübü nde yapt tarihi konuflmas ndan derledi imiz sat r bafllar nda ise aile flirketinizi nas l yönetece inizle ilgili de erli ipuçlar n bulabilirsiniz... Reklam ve iletiflim dünyas n n ünlü simalar ndan Prof. Dr. Ali At f Bir ile stikbal markas n n mobilya sektöründeki baflar s n n alt nda yatan faktörleri ve iletiflim stratejilerini konufltuk. Ayr ca dergimizin bu say s nda Bellona ve Mondi için haz rlad m z yeni reklam kampanyalar n n kulisinde yaflananlar da bulacaks n z. Hes Kablo ile Westernwire firmalar n n ortakl ile kurulan HCS-Hes Cabling Systems firmas n n ortaklar aras na, 100 den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyan n en büyük konektör üretici firmalar ndan Molex Inc kat ld. Hes Kablo Molex iflbirli i ve Hes kablonun yeni yat r m planlar n Boydak tan Haberler bölümümüzde takip edebilirsiniz. Eylül-Ekim say m zda bu kez Antalya ve Alanya n n eflsiz sahillerine uzand k. Manavgat ve Dim Çay n sizler için gezdik. Tarihi ve turistik yerleri görme f rsat buldu umuz bu ifl gezimizde bölgedeki bayilerimizin hedef ve beklentilerini dinledik. Euro 2008 finallerinde kazand m z büyük baflar n n ard ndan gözlerimizi Türkiye Süper Ligi ne ve ligin baflar l temsilcisi Kayserispor a çevirdik. Baflar l teknik direktör Tolunay Kafkas la Kayserispor un gelece i ve futbol üzerine sohbet ettik. Oktay Usta sizler için bu say da ramazan ay n n vazgeçilmezi olan iftar ve sahur sofralar için hem sa l kl hem de damak tad n za hitap edecek bir mönü haz rlad. Ayr ca Dücane Cündio lu ile ruhunuza hitap edecek bir söylefli de bu say da sizleri bekliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram n z ve Mübarek Ramazan Bayram n z tebrik ediyor, hay rlara vesile olmas n diliyoruz. Murtaza Durmufl/Yaz iflleri Müdürü 5

6 Vizyon Kandilli de Boydak rüzgâr esti Türkiye nin en önemli ifladamlar n n kat l m ile gerçekleflen Kandilli Kulübü toplant lar na bu y l konuflmac olarak kat lan Boydak Holding Baflkan Vekili Mustafa Boydak, aile flirketlerinde ortakl k kültürü ve uluslararas ortakl klar konusundaki tecrübelerini ve çarp c örnekleri kat l mc larla paylaflt. 6 Kandilli Kulübü'nde bu sefer Kayseri rüzgâr esti. Boydak Holding in Baflkan Vekilli i yan nda Kayseri Sanayi Odas 'n n da baflkanl n yürüten Mustafa Boydak, yar m saat içinde do al Kayseri diliyle kat l mc lar n belleklerinde iz b rakacak etkide bir konuflma yapt. Konuflmas na yak n zamanda kaybetti imiz Futbol Federasyonu Baflkan Hasan Do an'a rahmet dileyerek bafllayan Mustafa Boydak, 20 y ld r ifl hayat n n içinde farkl yönetici pozisyonlar nda ve karar alma mekanizmalar nda yaflad olumlu ve olumsuz tecrübeleri kat l mc larla paylaflt. Bu tecrübelerden pay ç kar lmas ve ilerde ayn yanl fllar n yap lmamas için ders al nmas gerekti ini de ifade etti. Konuflmas - n n bafl nda ortakl n avantajlar na de inen Mustafa Boydak, ifllerini gelifltirip birlefltiren farkl firmalar n ileriye do ru gitti- ini ve kazançl ç kt n, ortakl kla birlikte ölçek büyüklü ü, tasarruf ve iflbölümü anlay fl n n ortaya ç kt n vurgulad. Buyur, önden geç! Mustafa Boydak konuflmas nda duygu doluydu. flleri sevgiyle halledin diyordu ve devam ediyordu: flinizde sevgi varsa daha az yorulursunuz. Boydak'a göre iflleri yönetmek kolayd r; zor olan iliflkileri yönetmektir. Burada da meselenin püf noktas muhatab - m za öncelik vermektir. Buyur, önden geç dediniz mi, ifl biter! liflkileri yönetmek esas olarak insanlar dinlemeyi bilmek demektir. Ça dafl insan, dinlemeden dinlenmek ister. Görevimiz insanlar rahat ettirmektir

7 Mustafa Boydak insanlar rahatlatan üç fley ise Onlar dinlemek, adil davranmak ve fleffaf olmak t r diyor ve konuflmas na flöyle devam ediyor: Özellikle karar mekanizmalar nda yer alan profesyonel yöneticilere karfl çok duyarl olmal y z. flletmelerimizin sigortas d r onlar. Aile üyeleri ile yöneticiler aras ndaki uyum ve koordinasyon en önemli meseledir. Birkaç nitelikli üst yönetici sayesinde, 5-6 y l içinde küme atlamak mümkündür. Biz bunu hem yaflad k, hem de yaflayanlar gördük. Boydak konuflmas nda bir gerçe i defalarca tekrarl yordu: Çal flan de il, çal flt rmay bilen kazan r! liflkileri yönetmelisiniz Mustafa Boydak a göre büyük grup olman n s rlar ndan biri de ortakl k kültürü. nsanlarla riski ve kazanc adilce paylaflma yatk nl ortakl k konusunda flöyle diyordu Mustafa Boydak: Bizim soyad Boydak olmayan y ll k ortaklar m z var. Geçmiflte baz ortaklar m zla yürüyemedik, yollar m z ayr ld. Baz lar yla yürümeye devam ediyoruz. Ortaklar n sadece ekonomik haklar na de il, manevi haklar na da sayg l olmal y z. Onlar n zihniyet ve dünya görüfllerine duyarl davranmal y z. Ortakl n temel flartlar ndan biri, iflletmede yaz l bir kültür oluflturmakt r. Düflünün, Hasan Do an A abeyimiz befl gün önce yafl yordu, aram zdayd. Fakat bugün yok. E er onunla ortak olsayd k ve her an ölebilece imizi hiç akl m za getirmeden iflleri oluruna b rakm fl, aram zdaki hiçbir önemli anlaflmay yaz l hale getirmemifl olsayd k, muhtemelen varisleri ile ciddi sorunlar yaflard k. Bu yüzden küçük büyük demeden her fleyi yaz n. Konuflmas n n ilerleyen bölümlerinde en güzel terapinin üretim yapmak, daha do rusu, kelimenin en genifl anlam yla üretken olmak oldu una da dikkat çeken Boydak, bu üretkenli in manevi bir temele sahip olmas gerekti ini flöyle vurguluyordu: Belki bilimsel bir ifade de il ama insanlar n ruhaniyetini organize etmek laz m. Mustafa Boydak'a göre iflleri yönetmek kolay; zor olan iliflkileri yönetmek. Burada da meselenin püf noktas muhatab m za öncelik vermek. Buyur, önden geç dediniz mi, ifl biter! Üretkenli e o kadar duyarl yd ki, program n biraz uzad n hissedince sözü hemen kesip, böyle zamanlarda Kayserililerin kulland bir sözü hat rlatt : Haydin ifle gidek de yevmiyeyi do rultak. Liderlik ve baflar y paylafl m Son olarak, yönetimde aile içi gerilimlere dikkat çeken Mustafa Boydak, liderli in önemi üzerinde durdu. Ailede mutlaka bir liderin öne ç kmas, di erlerinin bu önderli i kabullenmesi; fakat liderin de son derece adil, yumuflak ve fleffaf olmas gerekti ini flöyle dile getirdi: sterse yüz yafl nda olsun, insanlar dinlenmek ister. Büyüklerinizi dinleyin, küçüklerinizi dinleyin. Kardefller aras iliflkiler de çok hassas hatta dikenlidir. yi yönetilmezse, a z n z her açt n zda, Acaba Kandilli Kulübü Baflkanı Onur Soysal tarafından Boydak Holding Baflkan Vekili Mustafa Boydak a günün anısına plaket takdim edildi (üstte). Kandilli Kulübü nde yap lan sabah kahvalt s Boydak Holding Baflkan Vekili Mustafa Boydak ve birçok önemli ifladam n biraraya getirdi (solda). sözünün arkas nda baflka bir fley mi var? diye endifle ederler. Ortakl klarda uzun ömürlülü ün ve yine profesyonel yöneticilerle uzun ömürlü iliflkilerin derin bir felsefe ve anlay fla dayal olarak gerçekleflti ini vurgulayan Boydak, ister ortak ister yönetici olsun, birinin ç k p Ben olmasam bu ifl yürümez! dedi i an iplerin koptu una dikkat çekti. Bireysel katk lar farkl olabilir; fakat herkesin çorbada tuzu vard r. diyen Boydak ifl hayat nda sevgiye çok önem verdiklerini ifade ederek Mustafa Boydak, olumsuzluklar hemen not al p onlar olumluya dönüfltürmek gerekti ini vurgulad. Boydak, 12 bin kiflilik dev çal flan kadrosuna daha iyi flartlar sunabilmek ve üretim yapabilmek bizi iflimize ba layan en önemli unsurdur diyerek sözlerine son verdi. 7

8 Gündem Uluslararas Yat r mc lar Derne i (YASED) Baflkan Tahir Uysal: Yabanc yat r mc Türkiye yi seviyor 8 Yakalad ekonomik istikrarla birlikte küresel sermayenin ilgi oda haline gelen Türkiye'nin son y llarda do rudan yabanc sermaye yat r mlar ndaki performans n nas l de erlendiriyorsunuz? 2007 y l nda yabanc yat r mlar n 22 milyar dolar seviyesine ç kt n gördük. Bu rakam, eski GSMH ye oranlad m z takdirde yüzde 5 civar nda bir yere tekabül ediyor ki bu asl nda çok memnun edici bir art fl li y llar ve öncesinde Türkiye, yabanc yat r mlar nda 1 milyar dolar seviyelerine dahi ulaflamazken, yabanc yat r mlar n nas l art r laca-, hangi seviyelere ç kar labilece i ile ilgili tart flmalar yaflan yordu. lk hedefler 4-5 milyar dolarlarken 7-8 sene içinde Türkiye nin ekonomik kriz dönemini atlatmas yla birlikte 22 milyar dolar seviyesi yakaland. Bu baflar n n yakalanmas ndaki en büyük etkenlerden biri politik istikrar. Politik istikrar olmad takdirde zaten di er etkenler fayda etmiyor. kinci etken ise 2001 krizinin neticesinde ortaya ç kan ve olmazsa olmaz olarak nitelendirdi imiz mali istikrar. Üçüncü

9 etken ise dünya konjonktürü. Dünya konjonktürü de 2003 y l ndan bafllayarak çok iyi bir ortam yakalad. Dünyadaki nakit bollu u içinde herkes yat r mlara yöneldi. Türkiye de bu ve di er olumlu geliflmelerin eflli inde ilgi oda haline geldi ve 2008 y llar na bakt - m zda yine baz de iflimler görüyoruz y l nda bu durumun devam edip etmeyece ini, y l n ikinci çeyrek rakamlar aç kland ktan sonra daha iyi görece- iz. Piyasan n bir hayli olumsuz sinyal verdi ini görüyoruz fakat rakamlara bak ld nda ayn fleyi söyleyemiyoruz. Dolay s yla bizde acaba nerede bir kar fl kl k var diye düflünüyoruz y l nda Türkiye de ilgi oda, ekonomik konulardan politik konulara do ru kayd ; bunun etkilerini de genel ekonominin gidiflinde gözlemleyebiliyoruz y l nda yaflanan parti kapatma davas n n da neticelendirilmesiyle birlikte art k olanlar geçmiflte b rakarak ileriye odaklanmam z gerekiyor. Siyasi belirsizli in azalmas n n ard ndan flimdilerde yabanc yat r mc lar n duyabilece i kayg lar neler olabilir? YASED in temsil etti i flirketler do rudan yat r m yapan, piyasaya giren, piyasada oyuncu olan, flirket kuran ve ileriye dönük olarak uzun y llar Türkiye de olmay planlayan kurulufllar. Bu kurulufllar piyasalara girerken çok dikkatli hareket eder ve bak fl aç lar uzun dönemlidir. Bu uzun dönemli bak fl aç s içinde y llar ndaki geliflmeler böyle bir yat r mc kitlesini nas l etkiledi diye bakacak olursak, 2007 y l içindeki kararlar n etkilemedi diyebilirim. Cumhurbaflkanl seçimi, arkas ndan gelen genel seçim ortam gibi politik belirsizli e neden olan olaylar yafland fakat bu olaylar yat r mc y, Türkiye nin do ru bir yat r m istikameti oldu u konusunda genel bir tutars zl a itmedi. Fakat 2008 y l içindeki belirsizlikler yabanc yat r mc lar, yat r mlar na devam etmekle birlikte ileriye dönük yat r m planlar nda daha yavafl hareket ettikleri, projeleri daha dikkatli ele ald klar bir sürece itti. Bu anlamda 2008 de asl nda yabanc yat r mc Türkiye deki hareketlerden çok dünyadaki konjonktürden etkilendi y l nda pozitif yönde olan konjonktür 2007 y l ortas nda patlak veren mortgage krizi ile olumsuz etkilendi y l nda da bu konuyla ilgili henüz bir çözüme gidilmifl de il. Bu yüzden uluslararas boyuttaki yat r mc lar da etkilendi. Uluslararas anlamda sat n alma ve birleflmeler azald, do rudan yat r mlarda da belirli bir azalma oldu. Türkiye ye gelen yabanc yat r mc ve uluslararas firmalarda da azalma görüldü. Yan bafl m zdaki Gürcistan-Rusya gerginli- i yabanc yat r mlar aç s ndan Türkiye yi sizce nas l etkileyecek? Türkiye asl nda her zaman s cakl n koruyan bir bölgede bulunuyor. Komflular - m z n kendi içlerinde yaflad klar çeflitli sorunlar var. Özellikle Irak ta 2003 y l nda bafllayarak devam eden bir kar fl kl k söz konusu. Gürcistan ise bu kadar yo- un bir tepkiyi Rusya dan beklemiyordu. Bir reaksiyon gösterilecekti fakat Rusya n n ordusuyla Gürcistan n içine girmesi Türkiye, Avrupa ülkeleri ve dünyan n birçok ülkesinde, beklentilerin d fl nda bir Türkiye, yakalad ekonomik istikrarla son y llarda yabanc giriflimcilerin gözdesi haline geldi. Yabanc lar n 2007 y l nda 22 milyar dolarl k yat r ma imza atmas, bu ilginin boyutlar n gözler önüne seriyor. YASED Baflkan Tahir Uysal, dünyada yaflan son geliflmeler fl nda Türkiye de do rudan yabanc sermaye yat r mlar n n geldi i noktay, sene sonu beklentilerini ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme politikas n olumlu buluyor ve ekliyor Daha yap lmas gereken çok fley var tepki olarak de erlendirildi. Bence bu geliflmeler yat r mlar na uzun dönemli bakan yabanc yat r mc lar n Türkiye ye yat - r m yapmalar n olumsuz yönde etkilemeyecek. Rusya ve Gürcistan aras ndaki bu soruna dünyan n bar flç l bir çözüm bulaca n ve bu s k nt dan ç k laca n düflünüyorum. Fakat burada Rusya n n harekât n n önemsiz oldu unu söyleyemeyiz. Özellikle belki bir konuda çok önemli bir yans mas var. Gürcistan zengin enerji 9

10 Gündem 10 kaynaklar na sahip, önemli bir enerji koridoru. Bu enerji koridorunda yarat lan bir belirsizlik var. Bu belirsizli in de yans malar olacakt r. Bu enerji koridoru ve Bakü- Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hatt, Türkiye nin kaynak çeflitlili i anlam nda yararlanaca büyük projeler. Geliflmeler Bu enerji koridoru acaba ne kadar güvenilir? sorusunu ortaya koyuyor. Fakat Türkiye ye girecek yabanc yat r mc aç s ndan bunun bir sorun teflkil edece ini düflünmüyorum. Yabanc sermaye yat r mlar n n yükseliflini korumas için Türkiye özellikle ekonomide yap lan reformlar konusunda bundan sonra ne gibi ad mlar atmal? 2001 y l ndan bu yana Türkiye de bu ortam n gelifltirilmesi anlam nda önemli çal flmalar yap l yor. Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Komitesi ve Konseyi kuruldu. Hazine Müsteflarl n n ve Hazine Bakan n n önderli inde yürüyen çal flmalar da devam ediyor. Bu çal flmalar neticesinde çok önemli ad mlar at ld. Örne in do rudan yabanc yat r mlarla ilgili bir yasa ç kt. fiirket kurarken eskiden yaflanan aylara varan bürokrasi azalt ld, art k yerine göre üç-dört gün gibi çok k sa sürelerde bir flirket kurulabiliyor. Ayr ca yak n dönemde yürürlü e giren Araflt rma Gelifltirme Yasas Türkiye nin tam ihtiyac olan bir yasa. Türkiye bu konuda bir fark ndal k yaratabilir; çünkü yetiflmifl elemanlar ve kaliteli iflgücüne sahip. Co rafi olarak da iyi bir konumda. Türkiye bu yasa ile verilecek teflvik neticesinde bir yat r m merkezi olma flans na sahip. Reformlar konusunda YASED olarak birkaç öncelik maddemiz var. Öncelikle ilk konumuz ise kay t d fl l k ve fleffafl k. Daha önce özellikle kay t d fl l k ve fleffafl k konular nda ciddi ad mlar at lmas gerekti- inden söz etmifltiniz. Türkiye nin bu alanlarda yeterli çabay gösterdi ini düflünüyor musunuz? Türkiye bu konuda önemli bir aflama kaydetti 1980 lerde 2 milyar dolar seviyesinde olan d fl ticaret hacmimizi bugün, 2023 y l nda 500 milyar dolara ç - karma hedefini koymufl bulunuyoruz. Dünyan n geliflmifl 17 nci ekonomisi olarak gözüküyoruz y l nda ilk 10 da yer almak gibi bir hedefimiz varsa ve e er böyle bir ekonomiden bahsediyorsak bu hedefi flu andaki hayli sa l ks z kay t d fl ortam ile sa lamak mümkün de il. Çünkü bundan sonra ekonominin büyümesi, asl nda daha verimli hareket edebilmek, daha fazla yabanc sermayeyi Türkiye nin do ru bir yer oldu una ikna edip çekebilmek ile olacakt r. fiu anki seviyede ekonominin yüzde lik bölümünün kay t d fl oldu u gözlemleniyor. Bu oran ngiltere de yüzde 10 larda, spanya da ise yüzde 20 lerde seyrediyor. Geliflmifl ülkelerle aram zda çok büyük bir boyut fark oldu u görülüyor. Kay t d fl ile mücadele hükümet programlar nda, 2007 deki üç ayl k acil eylem plan nda ve 2008 program nda yer al yor. Asl nda niyet olarak her zaman orada oldu unu görebiliyoruz fakat eylem olarak bakt m zda daha az fley yap ld n görüyoruz. Bu çok nazik ve hassas bir konu. Türkiye de bir zamanlar kay t d fl l n geliflmesini savunanlar bile oldu. Kay t d fl l k bedavaya gelmifl masraflar ve verimlili i konuflamayaca n z durumlard r. Bir katma de er yaratmad n z için rakibinizden daha fazla kâr edebiliyor fakat ülke ad - na ortaya bir ziyan ç kart yorsunuz. Bu yüzden kay t d fl l n ve akabinde haks z rekabetin ortadan kalkmas gerekiyor ki yat r mc lar bir ifl alan na girdiklerinde o alanda kendi becerileriyle ifl yapabileceklerini ve kâr edebileceklerini bilsinler. Kap komflular n n kay ts z ifller yaparak haks z rekabet yaratmayacaklar na inanmalar gerekiyor. fiu anki seviyede ekonominin yüzde lik bölümünün kay t d fl oldu u gözlemleniyor. Bu oran ngiltere de yüzde 10 larda, spanya da ise yüzde 20 lerde seyrediyor.

11

12 Ramazan Bayramlar n en güzel flekli, tan s n tan mas n herkesin tokalaflarak, kucaklaflarak birbirleriyle bayramlaflmas, bayramlar n kutlamas ve tebrikleflmesidir Hofl geldin mübarek Ramazan Ramazan Bayram bir sevinç ve nefle günüdür. Yüce duygular n cofltu u, sevgi ve sayg hislerinin insanlar aras nda alabildi ine canland güzel günlerden biridir. O günde yard mlaflma ve kaynaflma son s n r na var r. Ramazan Bayram insanlar kaynaflt - r p bir araya getiren en güzel vesilelerden biridir. Öyle ki, bayramda flahlanan yard mlaflma ve hediyeleflme ruhu yaln zca hayatta olanlara ba l kalmaz, dünyadan gidip kabirlerinde bir fatiha bekleyenlere kadar uzan r. Onlar n bu dile ini yerine getirmek için bayramda kabirler ziyaret edilir; ölenlerin ruhlar na Kur'an'lar, Fatihalar ve dualar okuyarak onlar da sevindirilir. Kutsal vazifemiz Ramazan Bayram n n Müslümanlar aras nda ayr bir yeri vard r. Çünkü Ramazan Bayram, her gün tutulan orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, tutulan bir ayl k orucun toplu bir iftar sevincini ifade eder. Bir ay gibi uzun bir süreyle, özellikle Ramazan yaz mevsimine denk geldi inde, s cak günlerde nefislerine oruç tutturanlar, sab r imtihan n vererek manevi sorumluluktan kurtulman n sevincini Ramazan Bayram nda yaflama imkân na kavuflurlar. Ramazan Bayram Hicret in ikinci y l ndan itibaren kutlanmaya bafllanm flt r. Ramazan orucu da ilk defa bu y l farz k l nm fl, bu ay oruçla geçirenler sonraki ay n (flevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlam fllard r. O sebeple bu bayrama Ramazan Bayram denmifltir. "Bu günümüzde yapaca - m z ilk fley namaz k lmakt r" mealindeki hadise dayanarak Ramazan Bayram, bayram namaz n n k l nmas yla bafllar. Hz. Peygamber, "Arife günü, kurban günü ve teflrik günleri biz Müslümanlar n bayram d r. Bu günler yeme içme günleridir" buyurmufltur. Ramazan Bayram n da bu manada bir gün olarak kabul etmifl ve bu bayram Ramazan orucunun iftar günü olarak nitelendirmifltir. Darg nlar bar fl r Bayram bir ayl k orucun toplu bir iftar oldu u için, günlük iftarlar n sünnet türünden adab bayramda da yerine getirilir. Ancak bayramdaki sevincin gaflete dönüflecek kadar taflk nl a varmamas gerekir. E lence meflru dairede olmal ve günah unsurlar n tafl mamal d r. Esasen bayram Allah' n bize verdi i ilahi bir ziyafettir. Bu bak mdan, bayram gününde en çok Allah' hat rlay p flükretmeye ihtiyac m z vard r. Zaman fleridi içinde bayram yeni bir de iflimin bafl, bir dönüm noktas ve bir muhasebe vaktidir. Ömürden bir y l n daha geçip gitti ini, kabir âlemine do ru bir ad m daha yaklafl ld n hat rlatan vesilelerden biridir. Bu muhteflem manalar n yafland bayram günlerinde küçük meselelerden ç - kan k rg nl klar n, darg nl klar n ne önemi olabilir? Onun için bayramda kiflilerin kardeflleriyle kardefllik sözleflmesini yenilemesi, kuvvetlendirmesi, fakirlerin yard m - na koflmas, çocuklar n sevindirmesi gerekir ki, o manalar yaflanan hayata geçsin. Bunun için sünnette yer ald gibi bayrama önceden haz rlanmak, temiz ve güzel elbiseleri giymek, gusletmek, güzel kokular sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Ramazan Bayram nda hurma vb. tatl bir fley yemek bugünlerimize ayr bir mana kazand r r. Bayramlar n en güzel flekli, tan s n tan mas n herkesin tokalaflarak, kucaklaflarak birbirleriyle bayramlaflmas, bayramlar n kutlamas ve tebrikleflmesidir. Mübarek Ramazan bayram n z kutlu olsun. 12

13

14 Analiz Boydak Holding sesini dünyaya duyuruyor Dünyan n ilk ve tek marka gelifltirme program Turquality kapsam na al nan stikbal ve Bellona markalar, yurtd fl nda 85 farkl ülkede, 180 ma aza ve 5 bine yak n farkl sat fl noktas yla tüketicilere ulafl yor. Dünya markas olma hedefiyle yurtd fl ticaret ata na devam eden Boydak Holding in yeni hedefi Hindistan ve Çin e mobilya satmak 14 Boydak Holding in 2008 y l sonunda 350 milyon dolarl k ihracat ve yaklafl k 4 milyar YTL ciro hedefi bulunuyor. Bu geçen y la göre yüzde 30'a yak n bir büyüme anlam na geliyor. Boydak Holding Avrupa'dan Afrika'ya kadar 110'dan fazla ülkeye ihracat yap yor ve d fl ticaret ata n yeni bölgelere yapaca yat r mlarla devam ettirmeyi hedefliyor. 84 ülkeye ihracat gerçeklefltiren stikbal Mobilya n n 2008 sonundaki ihracat hedefi 150 milyon dolar. Bugün dünya mobilya pazar n n büyüklü ü 300 milyar dolara yak n y l nda mobilya tüketiminin 1 trilyon 250 milyar dolar seviyesine ulaflaca tahmin ediliyor. fiu anda Hindistan ve Çin pazar n derinlemesine inceleyen Boydak Holding, Hindistan' n son dönemdeki ekonomik ç k fl n takibe alm fl durumda in son çeyre inde bu bölgeye mobilya ihracat yapmay hedefleyen Boydak Holding için ikinci öncelikli pazar ise hep al m yap lan bir pazar olarak de erlendirilen Çin. Dünya markas olma yolunda ilerleyen stikbal Mobilya ise yurtd fl ndaki ma aza say s n h zla art r yor. Markan n Türkiye de üretim, bayi ve sat flta istedi i noktaya geldi ini, belirten Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, "Art k bizim için yurtd fl zaman a kadar yurtd fl nda 110 olan ma aza say s 300 e ç kacak" diyor. Rusya ve Yunanistan ata stikbal'in oturma gruplar ndan yatak ve ev tekstiline, mutfaktan banyoya ve aksesuarlar na kadar her türlü ürünü komflu ülke Yunanistan'da da büyük ilgi görüyor. fiu anda 12 ma aza ile bu ülkede hizmet veren markan n ma aza say s n n 30'a ç kart lmas hedefleniyor. Rusya n n Modova flehri civar nda y l sonuna kadar 50 milyon dolarl k bir fabrika yat r m na bafllamaya haz rlanan Boydak Holding, iki y l içinde üretime geçecek. Bekir Boydak, 145 milyon nüfuslu Rusya n n tek bafl na iyi bir pazar olmakla beraber çevre ülkelerle anlaflmalar sayesinde genifl bir co rafyan n kap s n açt n söylüyor ve flu bilgileri aktar yor: "Rusya ya rahat ihracat yapamad m z için bir y l önce bu yat r m karar n ald k. Rusya kilo baz nda al m yapt ndan fiyatlar m z çok yükseliyor. 100 YTL lik mal 400 YTL ye ç k - yor. Avrupa da ise tak m baz nda al m yap - stikbal ve Bellona markalar dünyan n ilk ve tek marka gelifltirme program olan Turquality kapsam na al nd. Dünyan n devlet destekli ilk ve tek markalaflma program Turquality Destek Program na dahil edilen marka say s 51 e yükseldi.

15 l r. Yat r m n ard ndan Rusya da fiyatlar m z makul seviyelere gelecek. Lojistik s k nt lar - m z da bitecek. fiu anda Rusya ya ihracat - m z 2-3 milyon dolar civar nda. lk y l Rusya da 20 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Bu katlanarak devam edecek. Ciddi kabuk de- ifltiren Rusya inan lmaz bir potansiyele sahip. Oradan önce Ukrayna ya sonra Türk Cumhuriyetlerine ihracat yapaca z. Rusya üs olacak, çevre ülkeleri kontrol edece iz." ABD de her y l yüzde büyünüyor Türkiye d fl nda en yüksek ciro yapt klar ülkeleri ABD, ran ve Almanya olarak s ralayan Bekir Boydak, ABD pazar için "ABD de her y l yüzde büyüyoruz. New Jersey de Sunset International isimli flirketle bayi ve sat fl noktalar na ulafl yoruz. ABD de de büyük hedeflerimiz var" diyor. Boydak, Balkanlar ve Ortado u ihracat ndan memnun olduklar n, bu ülkelerle yap lm fl Serbest Ticaret Anlaflmas ve co rafi yak nl k avantajlar n kulland klar n, belli bir nüfusun ve belli geliflmiflli in alt ndaki ülkelere yat r m yapmaya de meyece ini de sözlerine ekliyor. stikbal ve Bellona yeni Turquality markalar Geçti imiz günlerde Boydak Holding dünya markas olma yolunda büyük bir ad m att. stikbal ve Bellona markalar dünyan n ilk ve tek marka gelifltirme program olan Turquality kapsam na al nd. Dünyan n devlet destekli ilk ve tek markalaflma program Turquality Destek Program na dahil edilen marka say s böylece 51 e yükseldi. Sektörünün önde gelen markalar ndan olan stikbal ve Bellona markalar na global markalaflma süreçlerinde üretimden pazarlamaya, sat fltan sat fl sonras hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan finansal deste in sa lanaca program çerçevesinde, firmalar n yurtd fl markalaflmaya yönelik harcamalar n n yüzde 50 si, üst limit olmaks z n Turquality taraf ndan desteklenecek. stikbal ve Bellona, program çerçevesinde alacaklar destekle global bir marka olma yolunda daha rahat ve güçlü ad mlarla ilerleyecekler. stikbal ve Bellona n n yurtd fl faaliyetlerini yürüten Boydak D fl Ticaret in Genel Müdürü Murat Bozda, Turquality nin Türk sanayisi için bir dönüm noktas oldu unu söyledi. stikbal ve Bellona ile yurtd fl nda 85 farkl ülkede, 180 ma aza ve 5 bine yak n farkl sat fl noktas yla tüketiciye ulaflt klar n ifade eden Bozda, Turquality ile yurtd fl nda sahip oldu umuz güçlü konumumuzu daha da güçlendirece iz. Türkiye nin yurtd fl ndaki itibar aç s ndan Türk markalar oluflturmak flartt r, çünkü ülkeler art k sahip olduklar markalar ile zihinlerde canlan - yor. Biz de Bellona ve stikbal ile Türkiye yi en iyi flekilde temsil etmek için Turqual ty ile belirlenecek rotay uygulayaca z dedi. Perakende Günleri kap m z çal yor Soysal taraf ndan düzenlenen Perakende Günleri nin sekizincisi bu y l, Ekim 2008 tarihlerinde Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda gerçekleflecek. Perakende sektörünün bilgi ve iflbirli i merkezi olan; ele ald - konular, konuflmac lar ve çözüm getiren tart flmalar ile perakende sektörünün gündemini belirleyen Perakende Günleri bu y l kat l mc lara önemli de ifliklikler yaflatmay hedefliyor. Her y l binlerce yöneticiyi bir araya getirerek büyük ilgi gören Perakende Günleri, bu y l yine genifl çapl organizasyonlar ile kat l mc lar ayn platformda farkl konseptler ile buluflturmay hedefliyor. 8. Uluslararas stanbul Perakende Konferans ve stanbul Perakende Fuar ndan oluflan Perakende Günleri 08 in önemli konuflmac - lar aras nda Apple markas n n yarat c lar ndan biri olan Guy Kawasaki, Banana Republic in Kurucusu Mel Ziegler ve Perakende Gezgini Howard Saunders da yer al yor. 15

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Mevlânâ medeniyetler ittifak

Mevlânâ medeniyetler ittifak 2007 say 3 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Mevlânâ medeniyetler ittifak Perakendenin beyin f rt nas PERAKENDE GÜNLER 06 Kemik lakapl beyefendi ERGÜN PENBE Sunufl 50. y l nda

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı