Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13"

Transkript

1 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya

2

3 Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan tüm markalar, Türkiye genelinde binlerce ma azas ve binlerce ürünü ile baflar l bir flekilde tüketiye ulaflmaya devam ediyor. Türk mobilya sektöründe yap lan araflt rmalarda en be enilen markalar aras nda birinci s rada stikbal, ikinci s rada ise Bellona markam z yer al yor. Türkiye pazar nda bir numaral markalar aras nda sektörün öncüsü olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Boydak Holding yurtd fl nda da güçleniyor... B oydak Holding markalar n n gücü ile Türkiye de yakalad baflar y uzun dönemli yat r mlar sayesinde yurtd fl nda da h zla sürdürüyor. fiu an stikbal ve Bellona markalar yurtd fl nda Afrika dan Avrupa ya kadar 85 farkl ülkede, 180 ma aza ve 5 bine yak n farkl sat fl noktas yla tüketicilere ulafl yor. Hedefimiz bir dünya markas olmak ve dünyan n her kesimine ulaflabilmek. Hedefimiz do rultusunda, stikbal ve Bellona markalar olarak dünyan n ilk ve tek marka gelifltirme program Turquality kapsam na girmenin heyecan n yafl yoruz. stikbal ve Bellona markalar n n programa al nmas ile birlikte dünyan n devlet destekli ilk ve tek markalaflma program Turqual ty Destek Program na dahil edilen marka say s 51 e yükseldi. Sektörünün öncüleri stikbal ve Bellona markalar, yurtd fl markalaflma süreçlerinde üretimden pazarlamaya, sat fltan sat fl sonras hizmetlere kadar bu program çerçevesinde alacaklar destekle global bir marka olma yolunda daha rahat ve güçlü ad mlarla ilerleyecekler. nanc m z, Turqual ty ile yurtd fl nda sahip oldu umuz güçlü konumumuzu daha da güçlendirece imiz do rultusunda. Hepimiz için bu yeni dönemin hay rl olmas n diliyoruz. Boydak Holding te kurumiçi süreçlerde de yeniliklerimiz oldu. Boydak Holding ve flirketleri olarak üretim yapt m z tüm alanlarda ürünlerimizi de iflen yaflam flartlar na paralel olarak gelifltirerek yenilikçi yaklafl m m z her konuda sürdürdük. Tüketici ihtiyaçlar n do ru belirleyerek beklentinin üzerine ç kabilmek için teknoloji ve yeni trendleri devaml takip ettik ve üretimimize yans tarak çok büyük baflar lar elde ettik. Üretim odakl yaklafl - m geride b rakarak müflteri memnuniyetini hep birinci planda tuttuk. Yenilikçi ve baflar ya odakl ifl yap fl süreçlerimiz beraberinde kurumsallaflma sürecine de h zl bir ad m atmam z sa lad. Bu yaklafl m m z holding yap m za da ayn flekilde yans yarak ileriye dönük projeksiyonlar m z çerçevesinde görev de iflikliklerini beraberinde getirdi. Bilgi birikimimiz, sektördeki yar m as rl k tecrübemiz, çal flan kalitemiz, aile kültürü ve de erlerimiz ile sürekli kendini yenileyen profesyonel ve konusunda uzman bir holding olmak için organizasyon yap m zda birçok yenili imiz oldu. Boydak Holding genel kurulunda al nan üst yönetim görev de iflikliklerini siz de erli bayilerimiz ile paylaflman n mutlulu unu yafl yorum. Yeni görev da l mlar her markaya farkl bir soluk ve heyecan duygusunu beraberinde getirdi ve çok k sa zamanda holding olarak ifl yap fl süreçlerindeki olumlu sonuçlar n yaflad k. Organizasyon yap s nda on y ld r ilk defa yap lan bu de iflikli in Boydak Holding ad na hay rl olmas n diliyoruz. Yeni görev da - l mlar çerçevesinde tüm çal flanlar m z ve siz de erli bayilerimiz ile birlikte bu y lda ramazan ay n Boydak Holding çat s alt nda hep birlikte geçirmenin mutlulu unu yafl yoruz. Hepinize sayg lar m sunar m. Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler V ZYON Mustafa Boydak 6 GÜNDEM Tahir Uysal 8 ANAL Z Boydak d fl ticaret ata 14 PERAKENDE Ömer Baybars Tek 18 AKTÜEL Vahap Munyar 20 6 KAMERA ARKASI Bellona ile mutlulu a ad m ad m Mondi 24 RENKLER Ali At f Bir 28 Ducane Cündio lu 30 B Z GÜLDÜRENLER Yasemin Yalç n NEREYE G DEL M Antalya 36 SPOR Tolunay Kafkas 48 SA LIK 50 LEZZET Bulmacan n çözümü 46 mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editörler Toros Panos Tu çe Alt nsoy Görsel Yönetmenler Ergün Sönmez, Do a Özkan Düzelti Ercan Yafla Foto raf Editörü Batuhan K ran Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Fatma Güner Özcan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri A.fi. Kasap Sokak, Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe-fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 36 Bellona Ana Bayii Pazarlama Müdürleri için düzenledi imiz tatil program ve toplant lar Antalya da gerçeklefltirdik y l n n ilk alt ayl k faaliyetlerini de erlendirdi imiz ve y l n ikinci yar s na yönelik pazarlama planlar n istiflare etti imiz toplant lar marka ve camiam z ad na oldukça verimli geçti Editörün Notu Büyümeye devam ediyoruz T ürkiye, son y llarda yakalad ekonomik istikrarla yabanc giriflimcilerin gözdesi haline geldi. Yabanc lar n 2007 y l nda 22 milyar dolarl k yat r - ma imza atmas, bu ilginin boyutlar n gözler önüne seriyor. Uluslararas Yat r mc lar Derne i Baflkan Tahir Uysal ile yapt m z söylefli, dünyada yaflanan son geliflmeler fl nda, Türkiye de do rudan yabanc sermaye yat r mlar n n geldi i noktay, sene sonu beklentilerini ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesiyle ilgili geliflmeleri gözler önüne seriyor. Dünyan n ilk ve tek marka gelifltirme program Turquality kapsam na al nan stikbal ve Bellona markalar, yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Dünya markas olma yolunda at lan bu büyük ad m n detaylar n, Boydak Holding in d fl ticaret ata n ve tüm olumlu geliflmelere dikkatinizi çekmek isterim. Boydak Yönetim Kurulu Baflkanvekili Mustafa Boydak n Kandilli Kulübü nde yapt tarihi konuflmas ndan derledi imiz sat r bafllar nda ise aile flirketinizi nas l yönetece inizle ilgili de erli ipuçlar n bulabilirsiniz... Reklam ve iletiflim dünyas n n ünlü simalar ndan Prof. Dr. Ali At f Bir ile stikbal markas n n mobilya sektöründeki baflar s n n alt nda yatan faktörleri ve iletiflim stratejilerini konufltuk. Ayr ca dergimizin bu say s nda Bellona ve Mondi için haz rlad m z yeni reklam kampanyalar n n kulisinde yaflananlar da bulacaks n z. Hes Kablo ile Westernwire firmalar n n ortakl ile kurulan HCS-Hes Cabling Systems firmas n n ortaklar aras na, 100 den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyan n en büyük konektör üretici firmalar ndan Molex Inc kat ld. Hes Kablo Molex iflbirli i ve Hes kablonun yeni yat r m planlar n Boydak tan Haberler bölümümüzde takip edebilirsiniz. Eylül-Ekim say m zda bu kez Antalya ve Alanya n n eflsiz sahillerine uzand k. Manavgat ve Dim Çay n sizler için gezdik. Tarihi ve turistik yerleri görme f rsat buldu umuz bu ifl gezimizde bölgedeki bayilerimizin hedef ve beklentilerini dinledik. Euro 2008 finallerinde kazand m z büyük baflar n n ard ndan gözlerimizi Türkiye Süper Ligi ne ve ligin baflar l temsilcisi Kayserispor a çevirdik. Baflar l teknik direktör Tolunay Kafkas la Kayserispor un gelece i ve futbol üzerine sohbet ettik. Oktay Usta sizler için bu say da ramazan ay n n vazgeçilmezi olan iftar ve sahur sofralar için hem sa l kl hem de damak tad n za hitap edecek bir mönü haz rlad. Ayr ca Dücane Cündio lu ile ruhunuza hitap edecek bir söylefli de bu say da sizleri bekliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram n z ve Mübarek Ramazan Bayram n z tebrik ediyor, hay rlara vesile olmas n diliyoruz. Murtaza Durmufl/Yaz iflleri Müdürü 5

6 Vizyon Kandilli de Boydak rüzgâr esti Türkiye nin en önemli ifladamlar n n kat l m ile gerçekleflen Kandilli Kulübü toplant lar na bu y l konuflmac olarak kat lan Boydak Holding Baflkan Vekili Mustafa Boydak, aile flirketlerinde ortakl k kültürü ve uluslararas ortakl klar konusundaki tecrübelerini ve çarp c örnekleri kat l mc larla paylaflt. 6 Kandilli Kulübü'nde bu sefer Kayseri rüzgâr esti. Boydak Holding in Baflkan Vekilli i yan nda Kayseri Sanayi Odas 'n n da baflkanl n yürüten Mustafa Boydak, yar m saat içinde do al Kayseri diliyle kat l mc lar n belleklerinde iz b rakacak etkide bir konuflma yapt. Konuflmas na yak n zamanda kaybetti imiz Futbol Federasyonu Baflkan Hasan Do an'a rahmet dileyerek bafllayan Mustafa Boydak, 20 y ld r ifl hayat n n içinde farkl yönetici pozisyonlar nda ve karar alma mekanizmalar nda yaflad olumlu ve olumsuz tecrübeleri kat l mc larla paylaflt. Bu tecrübelerden pay ç kar lmas ve ilerde ayn yanl fllar n yap lmamas için ders al nmas gerekti ini de ifade etti. Konuflmas - n n bafl nda ortakl n avantajlar na de inen Mustafa Boydak, ifllerini gelifltirip birlefltiren farkl firmalar n ileriye do ru gitti- ini ve kazançl ç kt n, ortakl kla birlikte ölçek büyüklü ü, tasarruf ve iflbölümü anlay fl n n ortaya ç kt n vurgulad. Buyur, önden geç! Mustafa Boydak konuflmas nda duygu doluydu. flleri sevgiyle halledin diyordu ve devam ediyordu: flinizde sevgi varsa daha az yorulursunuz. Boydak'a göre iflleri yönetmek kolayd r; zor olan iliflkileri yönetmektir. Burada da meselenin püf noktas muhatab - m za öncelik vermektir. Buyur, önden geç dediniz mi, ifl biter! liflkileri yönetmek esas olarak insanlar dinlemeyi bilmek demektir. Ça dafl insan, dinlemeden dinlenmek ister. Görevimiz insanlar rahat ettirmektir

7 Mustafa Boydak insanlar rahatlatan üç fley ise Onlar dinlemek, adil davranmak ve fleffaf olmak t r diyor ve konuflmas na flöyle devam ediyor: Özellikle karar mekanizmalar nda yer alan profesyonel yöneticilere karfl çok duyarl olmal y z. flletmelerimizin sigortas d r onlar. Aile üyeleri ile yöneticiler aras ndaki uyum ve koordinasyon en önemli meseledir. Birkaç nitelikli üst yönetici sayesinde, 5-6 y l içinde küme atlamak mümkündür. Biz bunu hem yaflad k, hem de yaflayanlar gördük. Boydak konuflmas nda bir gerçe i defalarca tekrarl yordu: Çal flan de il, çal flt rmay bilen kazan r! liflkileri yönetmelisiniz Mustafa Boydak a göre büyük grup olman n s rlar ndan biri de ortakl k kültürü. nsanlarla riski ve kazanc adilce paylaflma yatk nl ortakl k konusunda flöyle diyordu Mustafa Boydak: Bizim soyad Boydak olmayan y ll k ortaklar m z var. Geçmiflte baz ortaklar m zla yürüyemedik, yollar m z ayr ld. Baz lar yla yürümeye devam ediyoruz. Ortaklar n sadece ekonomik haklar na de il, manevi haklar na da sayg l olmal y z. Onlar n zihniyet ve dünya görüfllerine duyarl davranmal y z. Ortakl n temel flartlar ndan biri, iflletmede yaz l bir kültür oluflturmakt r. Düflünün, Hasan Do an A abeyimiz befl gün önce yafl yordu, aram zdayd. Fakat bugün yok. E er onunla ortak olsayd k ve her an ölebilece imizi hiç akl m za getirmeden iflleri oluruna b rakm fl, aram zdaki hiçbir önemli anlaflmay yaz l hale getirmemifl olsayd k, muhtemelen varisleri ile ciddi sorunlar yaflard k. Bu yüzden küçük büyük demeden her fleyi yaz n. Konuflmas n n ilerleyen bölümlerinde en güzel terapinin üretim yapmak, daha do rusu, kelimenin en genifl anlam yla üretken olmak oldu una da dikkat çeken Boydak, bu üretkenli in manevi bir temele sahip olmas gerekti ini flöyle vurguluyordu: Belki bilimsel bir ifade de il ama insanlar n ruhaniyetini organize etmek laz m. Mustafa Boydak'a göre iflleri yönetmek kolay; zor olan iliflkileri yönetmek. Burada da meselenin püf noktas muhatab m za öncelik vermek. Buyur, önden geç dediniz mi, ifl biter! Üretkenli e o kadar duyarl yd ki, program n biraz uzad n hissedince sözü hemen kesip, böyle zamanlarda Kayserililerin kulland bir sözü hat rlatt : Haydin ifle gidek de yevmiyeyi do rultak. Liderlik ve baflar y paylafl m Son olarak, yönetimde aile içi gerilimlere dikkat çeken Mustafa Boydak, liderli in önemi üzerinde durdu. Ailede mutlaka bir liderin öne ç kmas, di erlerinin bu önderli i kabullenmesi; fakat liderin de son derece adil, yumuflak ve fleffaf olmas gerekti ini flöyle dile getirdi: sterse yüz yafl nda olsun, insanlar dinlenmek ister. Büyüklerinizi dinleyin, küçüklerinizi dinleyin. Kardefller aras iliflkiler de çok hassas hatta dikenlidir. yi yönetilmezse, a z n z her açt n zda, Acaba Kandilli Kulübü Baflkanı Onur Soysal tarafından Boydak Holding Baflkan Vekili Mustafa Boydak a günün anısına plaket takdim edildi (üstte). Kandilli Kulübü nde yap lan sabah kahvalt s Boydak Holding Baflkan Vekili Mustafa Boydak ve birçok önemli ifladam n biraraya getirdi (solda). sözünün arkas nda baflka bir fley mi var? diye endifle ederler. Ortakl klarda uzun ömürlülü ün ve yine profesyonel yöneticilerle uzun ömürlü iliflkilerin derin bir felsefe ve anlay fla dayal olarak gerçekleflti ini vurgulayan Boydak, ister ortak ister yönetici olsun, birinin ç k p Ben olmasam bu ifl yürümez! dedi i an iplerin koptu una dikkat çekti. Bireysel katk lar farkl olabilir; fakat herkesin çorbada tuzu vard r. diyen Boydak ifl hayat nda sevgiye çok önem verdiklerini ifade ederek Mustafa Boydak, olumsuzluklar hemen not al p onlar olumluya dönüfltürmek gerekti ini vurgulad. Boydak, 12 bin kiflilik dev çal flan kadrosuna daha iyi flartlar sunabilmek ve üretim yapabilmek bizi iflimize ba layan en önemli unsurdur diyerek sözlerine son verdi. 7

8 Gündem Uluslararas Yat r mc lar Derne i (YASED) Baflkan Tahir Uysal: Yabanc yat r mc Türkiye yi seviyor 8 Yakalad ekonomik istikrarla birlikte küresel sermayenin ilgi oda haline gelen Türkiye'nin son y llarda do rudan yabanc sermaye yat r mlar ndaki performans n nas l de erlendiriyorsunuz? 2007 y l nda yabanc yat r mlar n 22 milyar dolar seviyesine ç kt n gördük. Bu rakam, eski GSMH ye oranlad m z takdirde yüzde 5 civar nda bir yere tekabül ediyor ki bu asl nda çok memnun edici bir art fl li y llar ve öncesinde Türkiye, yabanc yat r mlar nda 1 milyar dolar seviyelerine dahi ulaflamazken, yabanc yat r mlar n nas l art r laca-, hangi seviyelere ç kar labilece i ile ilgili tart flmalar yaflan yordu. lk hedefler 4-5 milyar dolarlarken 7-8 sene içinde Türkiye nin ekonomik kriz dönemini atlatmas yla birlikte 22 milyar dolar seviyesi yakaland. Bu baflar n n yakalanmas ndaki en büyük etkenlerden biri politik istikrar. Politik istikrar olmad takdirde zaten di er etkenler fayda etmiyor. kinci etken ise 2001 krizinin neticesinde ortaya ç kan ve olmazsa olmaz olarak nitelendirdi imiz mali istikrar. Üçüncü

9 etken ise dünya konjonktürü. Dünya konjonktürü de 2003 y l ndan bafllayarak çok iyi bir ortam yakalad. Dünyadaki nakit bollu u içinde herkes yat r mlara yöneldi. Türkiye de bu ve di er olumlu geliflmelerin eflli inde ilgi oda haline geldi ve 2008 y llar na bakt - m zda yine baz de iflimler görüyoruz y l nda bu durumun devam edip etmeyece ini, y l n ikinci çeyrek rakamlar aç kland ktan sonra daha iyi görece- iz. Piyasan n bir hayli olumsuz sinyal verdi ini görüyoruz fakat rakamlara bak ld nda ayn fleyi söyleyemiyoruz. Dolay s yla bizde acaba nerede bir kar fl kl k var diye düflünüyoruz y l nda Türkiye de ilgi oda, ekonomik konulardan politik konulara do ru kayd ; bunun etkilerini de genel ekonominin gidiflinde gözlemleyebiliyoruz y l nda yaflanan parti kapatma davas n n da neticelendirilmesiyle birlikte art k olanlar geçmiflte b rakarak ileriye odaklanmam z gerekiyor. Siyasi belirsizli in azalmas n n ard ndan flimdilerde yabanc yat r mc lar n duyabilece i kayg lar neler olabilir? YASED in temsil etti i flirketler do rudan yat r m yapan, piyasaya giren, piyasada oyuncu olan, flirket kuran ve ileriye dönük olarak uzun y llar Türkiye de olmay planlayan kurulufllar. Bu kurulufllar piyasalara girerken çok dikkatli hareket eder ve bak fl aç lar uzun dönemlidir. Bu uzun dönemli bak fl aç s içinde y llar ndaki geliflmeler böyle bir yat r mc kitlesini nas l etkiledi diye bakacak olursak, 2007 y l içindeki kararlar n etkilemedi diyebilirim. Cumhurbaflkanl seçimi, arkas ndan gelen genel seçim ortam gibi politik belirsizli e neden olan olaylar yafland fakat bu olaylar yat r mc y, Türkiye nin do ru bir yat r m istikameti oldu u konusunda genel bir tutars zl a itmedi. Fakat 2008 y l içindeki belirsizlikler yabanc yat r mc lar, yat r mlar na devam etmekle birlikte ileriye dönük yat r m planlar nda daha yavafl hareket ettikleri, projeleri daha dikkatli ele ald klar bir sürece itti. Bu anlamda 2008 de asl nda yabanc yat r mc Türkiye deki hareketlerden çok dünyadaki konjonktürden etkilendi y l nda pozitif yönde olan konjonktür 2007 y l ortas nda patlak veren mortgage krizi ile olumsuz etkilendi y l nda da bu konuyla ilgili henüz bir çözüme gidilmifl de il. Bu yüzden uluslararas boyuttaki yat r mc lar da etkilendi. Uluslararas anlamda sat n alma ve birleflmeler azald, do rudan yat r mlarda da belirli bir azalma oldu. Türkiye ye gelen yabanc yat r mc ve uluslararas firmalarda da azalma görüldü. Yan bafl m zdaki Gürcistan-Rusya gerginli- i yabanc yat r mlar aç s ndan Türkiye yi sizce nas l etkileyecek? Türkiye asl nda her zaman s cakl n koruyan bir bölgede bulunuyor. Komflular - m z n kendi içlerinde yaflad klar çeflitli sorunlar var. Özellikle Irak ta 2003 y l nda bafllayarak devam eden bir kar fl kl k söz konusu. Gürcistan ise bu kadar yo- un bir tepkiyi Rusya dan beklemiyordu. Bir reaksiyon gösterilecekti fakat Rusya n n ordusuyla Gürcistan n içine girmesi Türkiye, Avrupa ülkeleri ve dünyan n birçok ülkesinde, beklentilerin d fl nda bir Türkiye, yakalad ekonomik istikrarla son y llarda yabanc giriflimcilerin gözdesi haline geldi. Yabanc lar n 2007 y l nda 22 milyar dolarl k yat r ma imza atmas, bu ilginin boyutlar n gözler önüne seriyor. YASED Baflkan Tahir Uysal, dünyada yaflan son geliflmeler fl nda Türkiye de do rudan yabanc sermaye yat r mlar n n geldi i noktay, sene sonu beklentilerini ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme politikas n olumlu buluyor ve ekliyor Daha yap lmas gereken çok fley var tepki olarak de erlendirildi. Bence bu geliflmeler yat r mlar na uzun dönemli bakan yabanc yat r mc lar n Türkiye ye yat - r m yapmalar n olumsuz yönde etkilemeyecek. Rusya ve Gürcistan aras ndaki bu soruna dünyan n bar flç l bir çözüm bulaca n ve bu s k nt dan ç k laca n düflünüyorum. Fakat burada Rusya n n harekât n n önemsiz oldu unu söyleyemeyiz. Özellikle belki bir konuda çok önemli bir yans mas var. Gürcistan zengin enerji 9

10 Gündem 10 kaynaklar na sahip, önemli bir enerji koridoru. Bu enerji koridorunda yarat lan bir belirsizlik var. Bu belirsizli in de yans malar olacakt r. Bu enerji koridoru ve Bakü- Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hatt, Türkiye nin kaynak çeflitlili i anlam nda yararlanaca büyük projeler. Geliflmeler Bu enerji koridoru acaba ne kadar güvenilir? sorusunu ortaya koyuyor. Fakat Türkiye ye girecek yabanc yat r mc aç s ndan bunun bir sorun teflkil edece ini düflünmüyorum. Yabanc sermaye yat r mlar n n yükseliflini korumas için Türkiye özellikle ekonomide yap lan reformlar konusunda bundan sonra ne gibi ad mlar atmal? 2001 y l ndan bu yana Türkiye de bu ortam n gelifltirilmesi anlam nda önemli çal flmalar yap l yor. Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Komitesi ve Konseyi kuruldu. Hazine Müsteflarl n n ve Hazine Bakan n n önderli inde yürüyen çal flmalar da devam ediyor. Bu çal flmalar neticesinde çok önemli ad mlar at ld. Örne in do rudan yabanc yat r mlarla ilgili bir yasa ç kt. fiirket kurarken eskiden yaflanan aylara varan bürokrasi azalt ld, art k yerine göre üç-dört gün gibi çok k sa sürelerde bir flirket kurulabiliyor. Ayr ca yak n dönemde yürürlü e giren Araflt rma Gelifltirme Yasas Türkiye nin tam ihtiyac olan bir yasa. Türkiye bu konuda bir fark ndal k yaratabilir; çünkü yetiflmifl elemanlar ve kaliteli iflgücüne sahip. Co rafi olarak da iyi bir konumda. Türkiye bu yasa ile verilecek teflvik neticesinde bir yat r m merkezi olma flans na sahip. Reformlar konusunda YASED olarak birkaç öncelik maddemiz var. Öncelikle ilk konumuz ise kay t d fl l k ve fleffafl k. Daha önce özellikle kay t d fl l k ve fleffafl k konular nda ciddi ad mlar at lmas gerekti- inden söz etmifltiniz. Türkiye nin bu alanlarda yeterli çabay gösterdi ini düflünüyor musunuz? Türkiye bu konuda önemli bir aflama kaydetti 1980 lerde 2 milyar dolar seviyesinde olan d fl ticaret hacmimizi bugün, 2023 y l nda 500 milyar dolara ç - karma hedefini koymufl bulunuyoruz. Dünyan n geliflmifl 17 nci ekonomisi olarak gözüküyoruz y l nda ilk 10 da yer almak gibi bir hedefimiz varsa ve e er böyle bir ekonomiden bahsediyorsak bu hedefi flu andaki hayli sa l ks z kay t d fl ortam ile sa lamak mümkün de il. Çünkü bundan sonra ekonominin büyümesi, asl nda daha verimli hareket edebilmek, daha fazla yabanc sermayeyi Türkiye nin do ru bir yer oldu una ikna edip çekebilmek ile olacakt r. fiu anki seviyede ekonominin yüzde lik bölümünün kay t d fl oldu u gözlemleniyor. Bu oran ngiltere de yüzde 10 larda, spanya da ise yüzde 20 lerde seyrediyor. Geliflmifl ülkelerle aram zda çok büyük bir boyut fark oldu u görülüyor. Kay t d fl ile mücadele hükümet programlar nda, 2007 deki üç ayl k acil eylem plan nda ve 2008 program nda yer al yor. Asl nda niyet olarak her zaman orada oldu unu görebiliyoruz fakat eylem olarak bakt m zda daha az fley yap ld n görüyoruz. Bu çok nazik ve hassas bir konu. Türkiye de bir zamanlar kay t d fl l n geliflmesini savunanlar bile oldu. Kay t d fl l k bedavaya gelmifl masraflar ve verimlili i konuflamayaca n z durumlard r. Bir katma de er yaratmad n z için rakibinizden daha fazla kâr edebiliyor fakat ülke ad - na ortaya bir ziyan ç kart yorsunuz. Bu yüzden kay t d fl l n ve akabinde haks z rekabetin ortadan kalkmas gerekiyor ki yat r mc lar bir ifl alan na girdiklerinde o alanda kendi becerileriyle ifl yapabileceklerini ve kâr edebileceklerini bilsinler. Kap komflular n n kay ts z ifller yaparak haks z rekabet yaratmayacaklar na inanmalar gerekiyor. fiu anki seviyede ekonominin yüzde lik bölümünün kay t d fl oldu u gözlemleniyor. Bu oran ngiltere de yüzde 10 larda, spanya da ise yüzde 20 lerde seyrediyor.

11

12 Ramazan Bayramlar n en güzel flekli, tan s n tan mas n herkesin tokalaflarak, kucaklaflarak birbirleriyle bayramlaflmas, bayramlar n kutlamas ve tebrikleflmesidir Hofl geldin mübarek Ramazan Ramazan Bayram bir sevinç ve nefle günüdür. Yüce duygular n cofltu u, sevgi ve sayg hislerinin insanlar aras nda alabildi ine canland güzel günlerden biridir. O günde yard mlaflma ve kaynaflma son s n r na var r. Ramazan Bayram insanlar kaynaflt - r p bir araya getiren en güzel vesilelerden biridir. Öyle ki, bayramda flahlanan yard mlaflma ve hediyeleflme ruhu yaln zca hayatta olanlara ba l kalmaz, dünyadan gidip kabirlerinde bir fatiha bekleyenlere kadar uzan r. Onlar n bu dile ini yerine getirmek için bayramda kabirler ziyaret edilir; ölenlerin ruhlar na Kur'an'lar, Fatihalar ve dualar okuyarak onlar da sevindirilir. Kutsal vazifemiz Ramazan Bayram n n Müslümanlar aras nda ayr bir yeri vard r. Çünkü Ramazan Bayram, her gün tutulan orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, tutulan bir ayl k orucun toplu bir iftar sevincini ifade eder. Bir ay gibi uzun bir süreyle, özellikle Ramazan yaz mevsimine denk geldi inde, s cak günlerde nefislerine oruç tutturanlar, sab r imtihan n vererek manevi sorumluluktan kurtulman n sevincini Ramazan Bayram nda yaflama imkân na kavuflurlar. Ramazan Bayram Hicret in ikinci y l ndan itibaren kutlanmaya bafllanm flt r. Ramazan orucu da ilk defa bu y l farz k l nm fl, bu ay oruçla geçirenler sonraki ay n (flevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlam fllard r. O sebeple bu bayrama Ramazan Bayram denmifltir. "Bu günümüzde yapaca - m z ilk fley namaz k lmakt r" mealindeki hadise dayanarak Ramazan Bayram, bayram namaz n n k l nmas yla bafllar. Hz. Peygamber, "Arife günü, kurban günü ve teflrik günleri biz Müslümanlar n bayram d r. Bu günler yeme içme günleridir" buyurmufltur. Ramazan Bayram n da bu manada bir gün olarak kabul etmifl ve bu bayram Ramazan orucunun iftar günü olarak nitelendirmifltir. Darg nlar bar fl r Bayram bir ayl k orucun toplu bir iftar oldu u için, günlük iftarlar n sünnet türünden adab bayramda da yerine getirilir. Ancak bayramdaki sevincin gaflete dönüflecek kadar taflk nl a varmamas gerekir. E lence meflru dairede olmal ve günah unsurlar n tafl mamal d r. Esasen bayram Allah' n bize verdi i ilahi bir ziyafettir. Bu bak mdan, bayram gününde en çok Allah' hat rlay p flükretmeye ihtiyac m z vard r. Zaman fleridi içinde bayram yeni bir de iflimin bafl, bir dönüm noktas ve bir muhasebe vaktidir. Ömürden bir y l n daha geçip gitti ini, kabir âlemine do ru bir ad m daha yaklafl ld n hat rlatan vesilelerden biridir. Bu muhteflem manalar n yafland bayram günlerinde küçük meselelerden ç - kan k rg nl klar n, darg nl klar n ne önemi olabilir? Onun için bayramda kiflilerin kardeflleriyle kardefllik sözleflmesini yenilemesi, kuvvetlendirmesi, fakirlerin yard m - na koflmas, çocuklar n sevindirmesi gerekir ki, o manalar yaflanan hayata geçsin. Bunun için sünnette yer ald gibi bayrama önceden haz rlanmak, temiz ve güzel elbiseleri giymek, gusletmek, güzel kokular sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Ramazan Bayram nda hurma vb. tatl bir fley yemek bugünlerimize ayr bir mana kazand r r. Bayramlar n en güzel flekli, tan s n tan mas n herkesin tokalaflarak, kucaklaflarak birbirleriyle bayramlaflmas, bayramlar n kutlamas ve tebrikleflmesidir. Mübarek Ramazan bayram n z kutlu olsun. 12

13

14 Analiz Boydak Holding sesini dünyaya duyuruyor Dünyan n ilk ve tek marka gelifltirme program Turquality kapsam na al nan stikbal ve Bellona markalar, yurtd fl nda 85 farkl ülkede, 180 ma aza ve 5 bine yak n farkl sat fl noktas yla tüketicilere ulafl yor. Dünya markas olma hedefiyle yurtd fl ticaret ata na devam eden Boydak Holding in yeni hedefi Hindistan ve Çin e mobilya satmak 14 Boydak Holding in 2008 y l sonunda 350 milyon dolarl k ihracat ve yaklafl k 4 milyar YTL ciro hedefi bulunuyor. Bu geçen y la göre yüzde 30'a yak n bir büyüme anlam na geliyor. Boydak Holding Avrupa'dan Afrika'ya kadar 110'dan fazla ülkeye ihracat yap yor ve d fl ticaret ata n yeni bölgelere yapaca yat r mlarla devam ettirmeyi hedefliyor. 84 ülkeye ihracat gerçeklefltiren stikbal Mobilya n n 2008 sonundaki ihracat hedefi 150 milyon dolar. Bugün dünya mobilya pazar n n büyüklü ü 300 milyar dolara yak n y l nda mobilya tüketiminin 1 trilyon 250 milyar dolar seviyesine ulaflaca tahmin ediliyor. fiu anda Hindistan ve Çin pazar n derinlemesine inceleyen Boydak Holding, Hindistan' n son dönemdeki ekonomik ç k fl n takibe alm fl durumda in son çeyre inde bu bölgeye mobilya ihracat yapmay hedefleyen Boydak Holding için ikinci öncelikli pazar ise hep al m yap lan bir pazar olarak de erlendirilen Çin. Dünya markas olma yolunda ilerleyen stikbal Mobilya ise yurtd fl ndaki ma aza say s n h zla art r yor. Markan n Türkiye de üretim, bayi ve sat flta istedi i noktaya geldi ini, belirten Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, "Art k bizim için yurtd fl zaman a kadar yurtd fl nda 110 olan ma aza say s 300 e ç kacak" diyor. Rusya ve Yunanistan ata stikbal'in oturma gruplar ndan yatak ve ev tekstiline, mutfaktan banyoya ve aksesuarlar na kadar her türlü ürünü komflu ülke Yunanistan'da da büyük ilgi görüyor. fiu anda 12 ma aza ile bu ülkede hizmet veren markan n ma aza say s n n 30'a ç kart lmas hedefleniyor. Rusya n n Modova flehri civar nda y l sonuna kadar 50 milyon dolarl k bir fabrika yat r m na bafllamaya haz rlanan Boydak Holding, iki y l içinde üretime geçecek. Bekir Boydak, 145 milyon nüfuslu Rusya n n tek bafl na iyi bir pazar olmakla beraber çevre ülkelerle anlaflmalar sayesinde genifl bir co rafyan n kap s n açt n söylüyor ve flu bilgileri aktar yor: "Rusya ya rahat ihracat yapamad m z için bir y l önce bu yat r m karar n ald k. Rusya kilo baz nda al m yapt ndan fiyatlar m z çok yükseliyor. 100 YTL lik mal 400 YTL ye ç k - yor. Avrupa da ise tak m baz nda al m yap - stikbal ve Bellona markalar dünyan n ilk ve tek marka gelifltirme program olan Turquality kapsam na al nd. Dünyan n devlet destekli ilk ve tek markalaflma program Turquality Destek Program na dahil edilen marka say s 51 e yükseldi.

15 l r. Yat r m n ard ndan Rusya da fiyatlar m z makul seviyelere gelecek. Lojistik s k nt lar - m z da bitecek. fiu anda Rusya ya ihracat - m z 2-3 milyon dolar civar nda. lk y l Rusya da 20 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Bu katlanarak devam edecek. Ciddi kabuk de- ifltiren Rusya inan lmaz bir potansiyele sahip. Oradan önce Ukrayna ya sonra Türk Cumhuriyetlerine ihracat yapaca z. Rusya üs olacak, çevre ülkeleri kontrol edece iz." ABD de her y l yüzde büyünüyor Türkiye d fl nda en yüksek ciro yapt klar ülkeleri ABD, ran ve Almanya olarak s ralayan Bekir Boydak, ABD pazar için "ABD de her y l yüzde büyüyoruz. New Jersey de Sunset International isimli flirketle bayi ve sat fl noktalar na ulafl yoruz. ABD de de büyük hedeflerimiz var" diyor. Boydak, Balkanlar ve Ortado u ihracat ndan memnun olduklar n, bu ülkelerle yap lm fl Serbest Ticaret Anlaflmas ve co rafi yak nl k avantajlar n kulland klar n, belli bir nüfusun ve belli geliflmiflli in alt ndaki ülkelere yat r m yapmaya de meyece ini de sözlerine ekliyor. stikbal ve Bellona yeni Turquality markalar Geçti imiz günlerde Boydak Holding dünya markas olma yolunda büyük bir ad m att. stikbal ve Bellona markalar dünyan n ilk ve tek marka gelifltirme program olan Turquality kapsam na al nd. Dünyan n devlet destekli ilk ve tek markalaflma program Turquality Destek Program na dahil edilen marka say s böylece 51 e yükseldi. Sektörünün önde gelen markalar ndan olan stikbal ve Bellona markalar na global markalaflma süreçlerinde üretimden pazarlamaya, sat fltan sat fl sonras hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan finansal deste in sa lanaca program çerçevesinde, firmalar n yurtd fl markalaflmaya yönelik harcamalar n n yüzde 50 si, üst limit olmaks z n Turquality taraf ndan desteklenecek. stikbal ve Bellona, program çerçevesinde alacaklar destekle global bir marka olma yolunda daha rahat ve güçlü ad mlarla ilerleyecekler. stikbal ve Bellona n n yurtd fl faaliyetlerini yürüten Boydak D fl Ticaret in Genel Müdürü Murat Bozda, Turquality nin Türk sanayisi için bir dönüm noktas oldu unu söyledi. stikbal ve Bellona ile yurtd fl nda 85 farkl ülkede, 180 ma aza ve 5 bine yak n farkl sat fl noktas yla tüketiciye ulaflt klar n ifade eden Bozda, Turquality ile yurtd fl nda sahip oldu umuz güçlü konumumuzu daha da güçlendirece iz. Türkiye nin yurtd fl ndaki itibar aç s ndan Türk markalar oluflturmak flartt r, çünkü ülkeler art k sahip olduklar markalar ile zihinlerde canlan - yor. Biz de Bellona ve stikbal ile Türkiye yi en iyi flekilde temsil etmek için Turqual ty ile belirlenecek rotay uygulayaca z dedi. Perakende Günleri kap m z çal yor Soysal taraf ndan düzenlenen Perakende Günleri nin sekizincisi bu y l, Ekim 2008 tarihlerinde Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda gerçekleflecek. Perakende sektörünün bilgi ve iflbirli i merkezi olan; ele ald - konular, konuflmac lar ve çözüm getiren tart flmalar ile perakende sektörünün gündemini belirleyen Perakende Günleri bu y l kat l mc lara önemli de ifliklikler yaflatmay hedefliyor. Her y l binlerce yöneticiyi bir araya getirerek büyük ilgi gören Perakende Günleri, bu y l yine genifl çapl organizasyonlar ile kat l mc lar ayn platformda farkl konseptler ile buluflturmay hedefliyor. 8. Uluslararas stanbul Perakende Konferans ve stanbul Perakende Fuar ndan oluflan Perakende Günleri 08 in önemli konuflmac - lar aras nda Apple markas n n yarat c lar ndan biri olan Guy Kawasaki, Banana Republic in Kurucusu Mel Ziegler ve Perakende Gezgini Howard Saunders da yer al yor. 15

16 29 Ekim 29 Ekim: Bir zaferin y ldönümü Kalbimizin bir baflka att, tüylerimiz diken diken oldu u, okudu umuz zaman bile yüre imizden derin bir ah çekti imiz, ülkenin sanc l döneminde Cumhuriyeti kuran ve bu flanl bayra bize emanet eden, bizlere ba ms zl k ruhunu kazand ran "Ya stiklal Ya Ölüm" felsefesini afl layan, vatan u runa her fleyinden vazgeçen, toprak davas n n namus borcu oldu unu hat rlatan, her fleyiyle bu millete ve insanl k dünyas na örnek olan Lider Mustafa Kemal Atatürk, bir kez daha sana selam olsun. 29 Ekim tarihi yani Cumhuriyet Bayram asl nda bir do uflun y ldönümünü anlat yor bizlere. Dünya tarihinde seçkin yeri bulunan bu gün, 20. yüzy l n en büyük ça dafllaflma hareketlerinden biri. Türkiye nin ça dafl ülkeler ve de erler sistemine girebilmesini ve orada kalabilmesini sa lam fl bir icraatlar bütünü. Türkiye Cumhuriyeti nin ilan yla Türk halk n n kötüye giden yazg s tersine çevrildi. Toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttafl konumuna yükselten bir ayd nlanma ve büyük bir ça dafllaflma hareketinin serüveni asl nda 29 Ekim. Atatürk taraf ndan infla edilen ve gelecek nesillere emanet edilen bir sancak. Türkiye nin ça dafl ülkeler ve de erler sistemine girebilmesini, orada kalabilmesini sa lam fl bir yap tafl... Türk ulusunu demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi evrensel de erlerle buluflturan Cumhuriyet yönetimi, köklü de iflim sürecinin temeline laiklik ilkesini yerlefltirmifltir. Türkiye Cumhuriyeti ulusal s n rlar içinde, ayn geçmifli ve gelece i paylaflan yurttafllar n oluflturdu u, farkl kültürel miraslar n ve etnik gruplar n yaflad bir çat. Türkiye Cumhuriyeti halk ve dünyan n her yan nda yaflayan Türkler için en önemli yere haiz olan bu özel günü, Yüce Atatürk ün önderli inde kurulan Türkiye Cumhuriyeti nin 86 nc kurulufl y ldönümünü Türk halk olarak coflku içinde kutluyoruz. Unutmayal m ki bu vatan flehit kanlar ile suland. Bu yüzden k ymetini bilmek ve onu korumak bizlere düflen en büyük görev. Cumhuriyetimizin 86 nc y l dönümü kutlu olsun. Daha nice senelere... 16

17

18 Perakende Prof. Dr. Ömer Baybars Tek: yi sergilenen ürün kendini satt r r Sürekli müflterilerin ma azaya olan ilgisini azaltmamak için, ürünler uzun süre ayn flekilde sergilenmemeli. Bu nedenle, ma aza içi sergilemede kullan lan sergileme araçlar n n gerekti inde de ifltirilebilir, aç l r kapan r, kald r l r cinsten, yani esnek olmas gerekir. Konuyla ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ö retim üyesi Prof. Dr. Ömer Baybars Tek Bizbize dergisi için flu yaz y kaleme ald : Türkiye nin 1990 l y llardan itibaren Organize Perakendecilik Ça na girmesiyle birlikte, sadece büyük ölçekli süpermarketler, bölümlü ma azalar ve al flverifl merkezleri de il, geleneksel küçük perakendecilerimiz ve esnaflar m z da, geliflen teknolojinin ve kültürün de etkisiyle, ma aza atmosferi, fl kland rma ve tanzim-teflhirin rekabetçi bir perakendecilik arac olarak önemini art k anlam fl bulunuyorlar. Rekabette avantaj sa l yor Perakendeci ma azalarda tanzim-teflhir (görsel sunufl-visual merchandising, VM), ürünlerin sat fl noktalar nda bulunabilirli ini art rmak amac yla yap lan tüm çal flmalar ve çabalar anlam na geliyor. Bu aksiyonlar, ürünlerin do ru noktalarda efektif sunumlarla yer almas n sa layarak sat fllar n artmas na yard mc oluyor. Tanzimteflhir (ürünlerin ma aza içinde sergilenmesi), sergileme teknikleri, bu sergilemede do rudan kullan lan araçlar ile bu sergilemeye yard mc olan di er iletiflim araçlar n (yön gösterici iflaretler, sat fl noktas malzemeleri vb.) kaps yor. Tanzim-teflhir, müflterileri ma azaya çekmek ve sat fllar art rmak aç s ndan son derece önemli bir olgu. yi flekilde sergilenen bir ürün, kendi kendini satabiliyor. Sergileme, müflteriye ürünleri en iyi flekilde de erlendirme ve seçme olana sa l yor, ayr ca zevkli, renkli ve estetik bir ortamda al flverifl yapma f rsat veriyor. 18

19 Tanzim-teflhirin olmazsa olmaz Parças : Atmosfer ve feng shui Perakende ma aza atmosferi rasgele olmay p, inceden inceye planlanan bilimsel çal flmalarla oluflturuluyor. Perakendeci ma aza mekânlar n n bazen bak fl ve duyumsama olarak adland r lan befl duyuya seslenmesi, ma aza müflterileri ile pazarlama iletiflimi kurulmas nda ve müflterilere pozitif ya da unutulmaz deneyimler yaflat lmas nda kritik önemi haiz. Esasen iyi tasar mlam fl bir ma aza, bafllang - c, içeri i ve sonucu ile iyi bir hikâyeye benzetiliyor. Örne in, New York taki Times Square de, içine gerçek bir dönme dolab n yerlefltirildi i, 35 milyon dolara mal olan Toys R Us ma azas çocuklar n rüyalar n n gerçeklefltirildi i bir atmosfer yaratm fl. Atmosfer, Tüketicilerin alg sal ve duygusal tepkilerini özelikle de planlanmam fl ya da içtepisel al flverifl i harekete geçirici atmosferics denilen tasar mlama disiplininin içine giriyor. Zaman içinde bu uygulamaya bir de çevre ile harmoni içinde mekânlar oluflturulmas n öngören, biraz da çevresel psikolojinin primitif bir flekli olan, feng shui ak m n n yans malar girdi. Eski Çin kökenli feng shui ö retisinin ça dafl yorumunu yapan Cahan n Her fley enerji ile bafllar, enerji ma azan zda rahatça akmal d r" söylemi son y llarda ma azac l a uygulan yor. Örne in, kozmetik sektöründeki en son trendler göz önünde bulundurularak özel bir mimari tasar mla oluflturulan "Boyner Beauté" Etiler ma azas, Türkiye de ilk defa sat fla sundu u yeni ürünleri ve müflterilerine verdi i ayr cal kl hizmetleriyle farkl bir al flverifl deneyimi vaat ediyor. Görsel ma azac l k = sessiz sat fl = bilim ve sanat Görsel ma azac l k, "sessiz sat fl" olarak tan mlan yor. Görsel uygulamalarda art k müflteri davran fllar n ve müflteri psikolojisini temel almak bir zorunluluk haline geldi. Her ürün Tanzim Teflhir in yararlar Art k ilgili herkes taraf ndan bilindi i gibi, do ru olarak yap lan tanzim-teflhirin tüketicilere, üretici veya tedarikçi firmalara ve perakendecilere sa lad çeflitli yararlar var; Tüketicilere gereksinimlerini hat rlat r, al flveriflte zaman kazand r r, ürünlerin denenmesini kolaylaflt r r, tüketicinin tekrar tercihine yard mc olur, ürünlerin yarar n hat rlat r, al flverifli zevkli hale getirir, sat n alma iste i uyand r r. Üreticilerin sat fllar n art r r, ürünlerinin görünürlü ünü ortaya ç kar r, firma ve marka imaj n güçlendirir, pazara girifl engeli oluflturur. Perakendeciler için ise, tüketiciyi perakendeci ma azaya çeker, ma- azan n konumlanmas ile ürünlerin birbirine uyumunu sa lar, reklâmlar ve sat fl promosyonlar n sat fla dönüfltürür, sa l kl stok takibi sa lar ve üreticileri sat fl noktas na yak nlaflt r r ve iliflkileri güçlendirir. müflteri taraf ndan bir de erlendirme evresinden geçiriliyor. Müflteri sat n almak istedi i ürünü sergileme yerinde gözler, kalitesini, rengini ve di er özelliklerini inceleyerek sa l kl bir de erlendirme yapabilir ve olanakl ysa ürünü dener. Sergilemede ürünleri incelemek ve denemek isteyen müflteriye f rsat verilmeli ve bunun için uygun mekânlar sa lanmal. Aksi halde, müflteri al flveriflten vazgeçebilir. Ma azalarda bulunan her türlü ürün ve donat m n yerlerinin ideal ve uygun noktalarda olup olmad, raflar ve gondollar aras mesafeler, raflar n yüksekli i, reyonlar n do ru yerlefltirilmesi vb. gibi konular n müflteriler ve müflteri adaylar üzerindeki etkileri san ld ndan çok daha fazla. Dolay s yla ma azalarda görsel tasar m, tanzim-teflhir bugün bir sanat ve bilim haline dönüfltü. Ürün sergileme teknikleri ve alan yönetimi ilkeleri Özellikle, sürekli müflterilerin ma azaya olan ilgisini azaltmamak için, ürünler uzun süre ayn flekilde sergilenmemeli. Bu nedenle, ma aza içi sergilemede kullan lan sergileme araçlar n n gerekti inde de ifltirilebilir, aç l r kapan r, kald r l r cinsten, yani esnek olmas gerekir. Sergileme araçlar ma aza içine dikkatle yerlefltirilmelidir. Yerleflimde ma aza içi alan (sat fl alan ) ekonomik ve ak lc bir flekilde kullan larak müflteri trafi i denetim alt na al nmal d r. Bu bak mdan gelifltirilmifl Alan Yönetimi disiplininin belirli ilkelerine uyulmal. Ürünlerin sergilenmesinde kullan lan çeflitli teknikler var. Bu tekniklerden önemli olanlar ; Ürün Sunumu (di- er ürünlerle birlikte ya da tek bafllar na sergileme, renklerine, büyüklüklerine ya da modellerine göre ayr lmas, aç k veya kapal sergileme, de- eri yüksek ürünlerin sunumu vb), Ürünün Desteklenmesi (ma aza içi sergilemede raflara ek olarak kullan lan caml dolaplar, masalar, ask - lar, tezgâhlar, havuz, sepet, palet, kasa önü, asalak fleritler, gondollar vb malzeme ve araçlar n ürünün sergilenmesini destekleyici olmas ambalajl ürünlerin raflarda sergilenmesi, sergileme araçlar n n ürünün önüne geçmemesi) ve Ürün Tamamlama d r (tamamlay c ürünlerin yan yana bulunmas ). Ma azalarda görselli i art ran iletiflim araçlar Bu araçlar, müflterilere ma aza içinde yön gösterme, aranan ürünleri kolayl kla bulma, ürünleri tan tabilme, kampanyalar haber verme ve yenilikleri duyurabilmede etkili uygulamalar olarak göze çarpar; Posterler, mini posterler, raf etiketlikleri, içine renkli fleritler, vitrin posterleri, dönkart, raf ikazlar ve titrek kartlar, POP malzemeleri, ma aza içi ve d fl fl kl - fl ks z iflaret ve tabelalar, afifller, duvar ilanlar, yol levhalar, pankartlar, ayakl pano, yer ç kartmalar, k rlang ç bayrak, sticker, dekal, boyunluk, banner ( ki taraf ndaki sopa sayesinde gerilerek as lan 1.5x3 metre ebatlar ndaki bez reklam malzemesi), stant, kit (sat fl art rma amaçl ) fleklinde s ralanabilir. 19

20 Aktüel En muhabir ekonomi müdürü Ekonomi gazetecili i herkesin herkesi çok iyi tan d, birbirine bakarak pozisyon ald bir dünyan n haberlerini yans t yor bizlere. Ekonomi gazetecili ini, ekonomi servislerinin gazete binalar n n minicik odalar na s d günlerden beri sürdüren Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Vahap Munyar la ekonomi gazetecili i üzerine konufltuk Gazetecilik mesle ine ne zaman bafllad n z ve ekonomi gazetecili ine nas l yöneldiniz? Gazetecilik hayat ma 1978 y l nda o zamanki ad yla Gazetecilik ve Halkla liflkiler Yüksekokulu olarak bilinen Marmara Üniversitesi letiflim Fakültesi nde ö renciyken bafllad m. O dönemlerde tiyatrocu bir arkadafl m n, Bu okulda okuyorsun, gazetecilik yapmak istiyor musun? sorusuna Bizi TV nin, gazetenin kap s ndan içeri sokmazlar ki diyerek cevap vermifltim. Fakat baz gazeteci tan d klar oldu unu bültenler ç kard klar n ve flans m onlar n yan nda denemem gerekti ini söyledi. Görüflmeye gitti imde patron ngilizce bilgimi, foto raf makinesi kullan p kullanamayaca m ve daktilo bilip bilmedi imi sordu. Daha önce hiç ngilizce dersi almam flt m, daktilodan da anlam yordum, foto raf makinesini ise sadece bir kere, okulda bir derste foto rafç l k hocas getirip göstermiflti. Bunlar n bafllang çta çok önemli olmad n, ö renebilece imi söylediler ve bir arflivleri oldu unu ve bu arflivde gazete kupürlerini kesme iflini bana vereceklerinden bahsettiler. Bu flekilde gazetecilik hayat ma bafllad m y llar aras nda Aka isimli bir belediye bülteni ç kar l yordu. Bu bültenin Yaz flleri Müdürü flu an Cumhuriyet gazetesinin istihbarat flefi olan ve eski okul arkadafl m Cengiz Y ld r m d. Bana Anka adl bir ajansta bofl bir pozisyon oldu unu söyledi ve bende bu ajansa geçifl yapt m. Anka Ajans ekonomi bülteni ç kar yordu ve ekonomiye yak nl m da orada bafllad. O y llarda Türkiye de henüz borsa kurulmam flt. fllemler sadece 4. Vak f Han daki ofislerden yürütülüyordu. Anka Ajans n n bülteninde o dönemde ifllem görebilen hisse senetlerinin listesi yay nlan rd. Her hafta sonu, burada çal flan baz borsac lar cuma akflamlar arar onlardan bülten için veriler toparlard k. Bir y ll k Anka Ajans tecrübem beni bir miktar ekonomi alan na do ru kayd rd y l nda okuldan mezun olduktan sonra, ajans n patronu rahmetli Müflerref Hekimo lu nu arad m ve okulu bitirdi imi ve kadrolu olarak çal flmak istedi imi söyledim. Fakat askerli imi yapmad m için beni kadrolu yapamayacaklar n söyledi. Ben de o dönemler k sa ad UBA olan Ulusal Bas n Ajans na geçifl yapt m. Benim için ilk transfer diyebilece im iflim oydu. 12 Eylül darbesini de orada çal fl rken yaflad m. Orada da istedi im kadrolaflmay bulamay nca o s rada Hürriyet in bünyesinde bulunan ve bir ekonomi gazetesi kimli ine bürünen Dünya gazetesine yöneldim. Gazetenin d fl haberler müdürlü- ünü yapan Sevin Okyay n vesilesiyle Dünya gazetesinde ifle bafllad m ve 1981 y l Nisan ay nda kadrolu oldum. Böylece ad m ekonomi muhabirine ç km fl oldu. Mesle inizden memnun musunuz, öncelikle manevi olarak sizi tatmin ediyor mu? Asl nda benim okula giriflim de çok tesadüfi oldu. Üniversite s nav nda 20 seçim hakk m vard ve çal flkan bir ö renci oldu- um için ilk 15 tercihimin aras na doktorluk ve diflçili i yazm flt m; fakat 18 inci tercihim olan Marmara Üniversitesi letiflim Fakültesi ni kazand m. Hayalimde gazete- 20

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı