AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular"

Transkript

1 Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364) bin kiþinin yararlandýðý park üzerine yapýlacak olan Özürlü Eðitim Merkezi inþaatýna itiraz eden vatandaþlar: "Belediye yanlýþ yapýyor, Vali'yi göreve çaðýrýyoruz" Ziraat Odasý tarýmsal yayým ve danýþmanlýk hizmetlerini daha aktif hale getirecek Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðý Oda Meclisi aðustos ayý olaðan toplantýsý yapýldý. Oda Meclisi olaðan toplantýsýnda temmuz ayý Oda ve Ýþletmeler bütçelerinin onaylanýrken bir dizi karar da alýndý. Çorum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan yaptýðý açýklama da meclis toplantýsýnda alýnan kararlar hakkýnda bilgi verdi Tarýmsal yayým ve danýþmanlýk hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi için mevcut aracýn satýlarak daha uygun pikap tipi bir aracýn alýnmasý için yönetime görev ve yetki verilmesi ayrýca hizmetlerin bütünlüðü konusunda taleplerin Gýda... 3 TE Nadir Yücel - Bahadýr Ömer Yücel Devane olarak bilinen bölge içerisinde yer alan Murat Petrol çaprazýnda ve Hak Ýþ Bloklarý önünde yer alan Akþemsettin, Akpýnar ve Kunduzhan Caddeleri üzerinde yer alan binalarda oturan vatandaþlarýn ve çocuklarýn yararlandýðý park içerisine belediye tarafýndan 'Özürlü Eðitim Merkezi' yapýlacak olmasýna semt sakinleri tepki gösterdi. Vatandaþlar yaþananlarý ibretle takip ettiklerini ifade ederek, "Bu yapýlan en basit ifade ile saygýsýzlýk ve belediyenin ayýbýdýr. Daha dün dikilen fidanlar dan 30 kadarý söküldü. SAYFA 3 TE Asbest haritasýnda Çorum'da var 2 DE Saðlýk Bakanlýðý, saðlýða zararlý pek çok etkisinin yanýnda doðrudan mezotelyoma (akciðer zarý kanseri) ve akciðer kanserine neden olduðu belirlenen 'asbest' ile ilgili önemli bir çalýþmayý faaliyete geçiriyor. Bakanlýk, 24 üniversiteden 39 öðretim üyesi, 4 yabancý danýþman ile 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý' hazýrladý. 62 il ve bin 683 köyde þüpheli asbest maruziyetinin bulunduðunu tespit etti. AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý yapýldý. Kutlamalar kapsamýnda ilk olarak toplantý salonun parti yöneticileri günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yaptýlar. Sonrasýnda ise parti önünde kokteyl verildi ve 12. yýl pastasý kesildi. SAYFA 6 DA Milletvekili Baðcý'dan 12. yýl mesajý 3 TE Ý&D iletiþim ve diplomasi dergisi yayýn hayatýna baþladý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin 12. kuruluþ yýl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayýmladý. Mesajýna "Kurulduðu 14 Aðustos 2001 gününden bugüne ülkemizin demokratikleþmesi ve geliþmesi için çalýþan AK Parti'nin 12. kuruluþ yýl dönümünün hayýrlý olmasýný dilerim" ifadeleriyle baþlayan Baðcý... Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) tarafýndan hazýrlanan ve editörlüðünü iletiþim alanýnýn önde gelen akademisyenlerinden olan hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý'nýn üstlendiði "Ý&D Ýletiþim ve Diplomasi" adlý hakemli derginin "Yeni Medya" temalý ilk sayýsý çýktý. SAYFA 3 TE Sünnet kýyafetleri bugün daðýtýlýyor SAYFA 4 TE "Türkiye Dünya'da gündem belirleyen noktaya geldi" 6 5 SAYFA SAYFA SAYFA Karadeniz 5 Birlik, emanet alýmlara baþladý "Ýslam ve Batýlý ülkelerinin yöneticilerini insanlýk vicdaný asla affetmeyecek" DA TE TE

2 Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. 2 HABER Ýmsâk : 04:06 Güneþ : 05:44 Öðle : 12:52 Ýkindi : 16:39 Akþam : 19:48 Yatsý : 21:17 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 33. Hafta Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Müracaat: Ahmet Kaya Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Asbest haritasýnda Çorum'da var Gazi Caddesinde zincirleme trafik kazasý Gazi Caddesi üzerinde zincirleme trafik kazasý meydana geldi. Önceki akþam saat sýralarýnda gerçekleþen kazaya üç araç karýþtý. Yaralananýn olmadýðý kaza araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasýnda trafik uzun süre týkandý. Yasin YÜCEL Yýl: 9 Sayý: 2553 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Saðlýk Bakanlýðý, saðlýða zararlý pek çok etkisinin yanýnda doðrudan mezotelyoma (akciðer zarý kanseri) ve akciðer kanserine neden olduðu belirlenen 'asbest' ile ilgili önemli bir çalýþmayý faaliyete geçiriyor. Bakanlýk, 24 üniversiteden 39 öðretim üyesi, 4 yabancý danýþman ile 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý' hazýrladý. 62 il ve bin 683 köyde þüpheli asbest maruziyetinin bulunduðunu tespit etti. Bu köylerin muhtarlarýna yönelik bilgilendirme ve eðitim çalýþmalarýna baþlandý. Köylerde yaþayan ve asbest temasý olduðu kabul edilen yaklaþýk 90 bin kiþiye ulaþýlmasý amaçlanýyor. Bakanlýk, Adana, Bursa, Ýzmir, Diyarbakýr, Sivas, Çanakkale, Çorum, Denizli, Isparta ve Kayseri'de ilk saha çalýþmalarýný yapýp, köylerde aile hekimleri de olasý uzun süreli etkiler için bireyleri takip etmeyi planlýyor. Bu bölgelerde sýklýkla görülen akciðer kanseri, mezotelyoma (akciðer zarý kanseri) ve solunum yetmezliði gibi önemli saðlýk sorunlarý önlenmeye çalýþýlmasý planlanýyor. Proje ile asbest temasýnýn en az seviyeye indirilerek bu hastalýklarýn önüne geçilmesi amaçlanýyor. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser ve Çevre Daireleri, Türkiye Mezotelyoma Çalýþma Grubu, ESOGÜ Akciðer ve Plevra Kanserleri Araþtýrma Merkezi tarafýndan 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý' hazýrladý. Plan, yaygýn asbest temasý sorununun tümünü kapsayabilir ölçekte hazýrlandý. Projeye 24 üniversite, 4 eðitim hastanesi, 2 meslek hastanesinin katýlmasý hedefleniyor. Projede, Türkiye Mezotelyoma Grubu üyesi 14'ü profesör, 21'i doçent, 4'ü yardýmcý doçent toplam 39 öðretim üyesi, 4 uzman hekim, üç mineralog (2 profesör, 1 Dr.), 4 yurt dýþý danýþman bilim insanýnýn görev almasý planlanýyor. Projeye Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu 2 daire baþkanlýðý ile katýlmasý hedefleniyor. Projede 63 ilin halk saðlýðý müdürleri ve yaklaþýk 70 il görevlisinin görev almasý amaçlanýyor. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser Daire Baþkanlýðý'nýn öncülük ettiði projede, köy ve iþyerlerinden asbest temaslý toprak örneklerinin alýnmasý ve bu toprak örneklerinin mineral analizi TÜBÝTAK'a yaptýrýlmasý planlanýyor. Akciðer kanseri ve mezotelyoma hastalýklarýnýn erken taný ve tedavisi için aile hekimlerine eðitim verilip, riskli vatandaþlarýn yakýn izlemeye alýnmasý hedefleniyor. Proje sonrasý sorun saptanan bölgelerden köken alan kiþiler aile hekimlerince daha duyarlý olarak izlenmesi planlanýyor. Kýrsal alanda asbest temasý, temasýn gerçekleþme þekillerine baðlý olarak 5 ayrý önlem ile engellenmesi amaçlanýyor. Evlerin asbest karýþýmlý toprak ile yapýlan sýva ve badanalarý 'plastik boya' ile kaplanmasý amaçlanýyor. Asbest karýþýmlý toprak örtülü ev çatýlarý (damlarý) plastik çatý örtü malzemesi ile kapatýlmasý, köy içi ya da etkili yakýn çevresinde bulunan asbest karýþýmlý toprak örtüleri, uygun toprak tabakasý ile kapatýlmasý ve yeþillendirilmesi planlanýyor. Köy içinde terk edilmiþ ve kullanýlmayan evler usulüne uygun þekilde, köylüden de onay alýnarak ortadan kaldýrýlmasý, köy yaþam ortamýndaki sokak yollarý asbest karýþýmlý toprak ile kaplýysa buralarýn 'stabilize' olarak düzeltilmesi istenilmesi planlanýyor. YAKLAÞIK 500 BÝN TON ASBEST HAYATTA DOLAÞIYOR 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý'na göre ülke genelinde 2012 yýlý itibariyle asbest ile kýrsal alanda temas etmiþ bir milyona yakýn insanýn yaþadýðý kabul edildi. Bu popülasyonun 332 bin 600'ünün asbest nedenli hastalýklar geliþebilir ölçüde asbest ile temas ederek risk almýþ durumda bulunduðu belirlendi. Asbest ile temas etmiþ ve halen temasý kesilmiþ olan popülasyon için 2013 yýlý sonrasý önümüzdeki yirmi yýl boyunca 7 bin 638 mezotelyoma, 2 bin 984 akciðer kanseri olgusu bekleniyor. Yine bu popülasyonda diffüz plevral fibrozisli olgu sayýsý 34 bin 590, bunlarýn içinde 2 bin 847 tanesinde solunum yetmezliði geliþmesi bekleniyor yýlý içinde, 473 köyde asbest içerikli toprak kullanýldýðý, buralarda yaþayan yaklaþýk 88 bin köylünün halen asbest ile temasa devam ettiði belirlendi. Asbest kullanýmý ve ticareti 31 Aralýk 2010 tarihi itibariyle yasaklandý yýlý öncesi son 30 yýlda asbest ithalat miktarýnýn yaklaþýk 500 bin ton olduðu ve halen bu miktar asbestin sanayide ve hayatta dolaþtýðý vurgulandý. Eski sanayi ürünleri ile çalýþan ortamlarda, örneðin gemi tamir, araba tamir-fren balata, inþaat yýkým, kaynakçýlýk, izolasyon, yangýn önleme, jeneratör çalýþanlarýnda ve belki de kayýt dýþý olarak küçük sanayi alanlarýnda asbest temasýnýn hala olduðu belirtildi. Gemi Geri Dönüþüm Sanayicileri Derneði verilerine göre sadece 2010 yýlýnda sökülen gemi sayýsýnýn 238 olduðu, mesleksel asbest temasý ve oluþturduðu sorunlar hakkýnda tek bir araþtýrma verisi olmadýðý hatýrlatýldý. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Mehmet Oðlu 1993 Doðumlu Emre Ceylan HÜKÜMSÜZDÜR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi ile Özel Ýletiþim vergisi, beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilecek. Günün Þiiri TARLADA KÖSNÜ Þen ocak derdimi sana söyleyim Tarlama girmiþte kösnü neyleyim Allaha da bir arzuhal eyleyim Nedir bunun kurtarmaktýr çaresi Beþ yüz kilo patatesi diktik tarlaya Allah'ýmda mahsulümü saklýya Çok istediler vermedim de baklýya Nedir bunun kurtarmaktýr çaresi Komþular deliðine su ver dediler Kösnüler patatesi bütün yediler Dört defa sürdüm yeri sürdüler Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi Tarladan tarlaya atmýþlar mahsus Patates bitince koymadým susuz Bek canýmý yaktý bu melun huysuz Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi Sabah erken tarlaya vardým Kösnü patatesi çekmiþ oturdum yandým Derdimi bende þen ocaða yazdým Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi Ben biliyom bu melunun suçunu Parsellemiþ tarlamýn içini Nere çekmiþ barhanasýný göçünü Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi Akþam oldu güneþ ufuktan batýyor Kösnü burnu ile toprak yitiyor Bizim patates ocak ocak gidiyor Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi Býrak Rýza Koçak dava peþini Çok aradýn bulamadýn eþini Þayet bulsaydýn kýracaktýn diþini Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,931 1,941 EUR 2,557 2,572 STERLiN 2,975 3,02 JPY YENi 0,0195 0,0198 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO:13 - SAAT KULESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 5 bin kiþinin yararlandýðý park üzerine yapýlacak olan Özürlü Eðitim Merkezi inþaatýna itiraz eden vatandaþlar: "Belediye yanlýþ yapýyor, Vali'yi göreve çaðýrýyoruz" Nadir Yücel - Bahadýr Ömer Yücel Devane olarak bilinen bölge içerisinde yer alan Murat Petrol çaprazýnda ve Hak Ýþ Bloklarý önünde yer alan Akþemsettin, Akpýnar ve Kunduzhan Caddeleri üzerinde yer alan binalarda oturan vatandaþlarýn ve çocuklarýn yararlandýðý park içerisine belediye tarafýndan 'Özürlü Eðitim Merkezi' yapýlacak olmasýna semt sakinleri tepki gösterdi. Vatandaþlar yaþananlarý ibretle takip ettiklerini ifade ederek, "Bu yapýlan en basit ifade ile saygýsýzlýk ve belediyenin ayýbýdýr. Daha dün dikilen fidanlar dan 30 kadarý söküldü. Ayný þekilde park içerisine dikilen aydýnlatma ve bazý kamelyalarda söküldü. Park içerisine kazýk çakmaya baþladýlar. Ne yapacaksýnýz sorumuza ise 'Özürlü Eðitim Merkezi' yapacaðýz dediler. Ýlla bu bölgeye yapacaklarsa belediyenin bu çevrede daha uygun boþ arsalarý da var. Binlerce insanýn yararlandýðý parký neden bozuyorlar. Bu yapýlan bizlere saygýsýzlýk ve ayýptýr. Diðer yandan Özürlü Eðitim Merkezi yapacaðýz dedikleri bu park alaný kavþak üzerinde yer almaktadýr. Sanayi ve bitirilmek üzere olan Meydan Camiden çevre yoluna Osmancýk Caddesine Ýskilip Caddesine uzanan trafik yoðunluðu fazla olan bir yerdir. Böyle bir yer yerine daha sakin bir yere yapmalarý daha doðru olur kanaatini taþýyoruz. Kamuoyu yararý bunu gerektirir. Sayýn Valiyi göreve davet ediyoruz. Buyursun gelsin yerinde incelesin. 30 fidan söktüler. Tamam baþka yere de dikebilirler. Sökülen aydýnlatma ve kamelyalar çocuklarýn oyun alaný milli servettir. Yapýlmýþ bir parký bozanlarý bizde sandýkta bozarýz. Biz gezi olaylarý örneði gibi olay da aramýyoruz. Hakkýmýzý arýyoruz. Gerekirse Valiliðe çýkacaðýz. Savcýlýða suç duyurusunda bulunacaðýz" þeklinde tepkilerini dile getirdiler. Ý&D iletiþim ve diplomasi dergisi yayýn hayatýna baþladý Milletvekili Baðcý'dan 12. yýl mesajý Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) tarafýndan hazýrlanan ve editörlüðünü iletiþim alanýnýn önde gelen akademisyenlerinden olan hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý'nýn üstlendiði "Ý&D Ýletiþim ve Diplomasi" adlý hakemli derginin "Yeni Medya" temalý ilk sayýsý çýktý. Her sayýsýnýn ana konusu tematik olarak belirlenecek derginin, kendi alanýnda temel baþvuru kaynaklarý arasýnda yer almasý, farklý dillerde yayýn yaparak uluslararasý bir boyut kazanmasý, iliþkili çevrelerde karþýlýk bulmasý ve katký saðlamasý amaçlanýyor. Bir kamu kurumu olan BYEGM'nin sosyal sorumluluk anlayýþý doðrultusunda ve öngörülen yayýn planlamasý çerçevesinde dergi, akademik çevrelere, medya ve düþünce kuruluþlarýna, basýn meslek örgütlerine ve ilgili kurumlara ücretsiz olarak daðýtýlacak. Ayrýca, daha geniþ kitlelere ulaþtýrýlmasý amacýyla Genel Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðý Oda Meclisi aðustos ayý olaðan toplantýsý yapýldý. Oda Meclisi olaðan toplantýsýnda temmuz ayý Oda ve Ýþletmeler bütçelerinin onaylanýrken bir dizi karar da alýndý. Çorum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan yaptýðý açýklama da meclis toplantýsýnda alýnan kararlar hakkýnda bilgi verdi Tarýmsal yayým ve danýþmanlýk hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi için mevcut aracýn satýlarak daha uygun pikap tipi bir aracýn alýnmasý için yönetime görev ve yetki verilmesi ayrýca hizmetlerin bütünlüðü konusunda taleplerin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðüne bildirilerek çalýþmalar yapýlmasýna karar verildiði dile getiren Karaaslan alýnan diðer kararlarý ise þöyle sýraladý: "Çiftçi kayýt sisteminin yenilenmesi için Odamýz kayýtlarýnda bulunan listelerin Köy ve Mahalle muhtarlýklarýna bildirilerek yasa gereði her yýl eylül ayýnda yapýlmasý gereken düzenlemeler konusunda eylül ayý içerisinde muhtarlarla ortak toplantý yapýlmasýna, Ziraat Odalarý ve Ziraat Odalarý Birliði Kanununun tarafýmýza verdiði yetkiye dayanarak ve yapýlan duyum ve þikayetler çerçevesinde iliþkili kurumlarda yasal haklarýný gözetmek Müdürlüðün (www.byegm.gov.tr) ve derginin (www.iletisimvediplomasi.com) internet sayfalarýnda elektronik olarak ve dijital yayýn ortamýnda sunulacak. "Yeni Medya" temalý ilk sayýda iletiþim ve yeni medya alanlarýnýn önde gelen akademisyen ve uzmanlarýnýn kaleme aldýðý, "Web 1.0'dan Web 2.0'a Barýþ ve Demokrasi Partisi:2011 Genel Seçimlerinde Facebook Kullanýmýndan Bir Kesit", "Bâb-ý Âli'den Tablet Gazetelere Basýn Ýþletmeciliði", "Boston Maratonu Patlamalarý Sonrasýnda Yeni Medya, Gazetecilik ve Kredibilite Meseleleri", "Sýradan Ýnsanýn Yükseliþi: Sosyal Medya Þöhretleri", "Teknolojik Deðiþimin Siyasal Alana Yansýmalarý: Ýsveç Korsan Partisi Üzerine Bir Araþtýrma", "Yeni Medya Çaðýnda Dönüþen Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm Hareketleri" baþlýklý makalelerin yaný sýra "Türkiye'de Sosyal Medya Raporu", "Teknoloji ve Ýnternetle Yeniden Þekillenen Medya" ve "Yeni Medya ve Siber Protesto Hareketleri" baþlýklý rapor ve yorum yazýlarý yer alýyor. Altý ayda bir yayýmlanacak olan derginin ikinci sayýsýnda "Çocuk ve Medya" temasý ele alýnacak olup, makale kabul sürecinin baþladýðý belirtildi. Ziraat Odasý tarýmsal yayým ve danýþmanlýk hizmetlerini daha aktif hale getirecek konusunda giriþimlerde bulunulmasý, Ýlimizde 2013 yýlýnda geniþ çapta ekimi yapýlan ayçiçeði alýmlarý konusunda ilgili kuruluþun bir an önce çiftçi lehine tavrýný belirlemesi için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýna, özellikle mahsule çok zarar veren yaban domuzu mücadelesi için ilgili makamlarla yasalar çerçevesinde iþbirliði yapýlarak bu konuda çiftçilerimize yardýmcý olmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kararlarý alýnmýþtýr." Yýlmaz MERT AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin 12. kuruluþ yýl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayýmladý. Mesajýna "Kurulduðu 14 Aðustos 2001 gününden bugüne ülkemizin demokratikleþmesi ve geliþmesi için çalýþan AK Parti'nin 12. kuruluþ yýl dönümünün hayýrlý olmasýný dilerim" ifadeleriyle baþlayan Baðcý, AK Parti'ye gönül vermiþ tüm vatandaþlara bu vesileyle teþekkür ederek, "Yeter Söz De Karar Da Milletindir, anlayýþýmýz ile kurulduðumuz 2001 yýlýndan beri istikametimizi deðiþtirmeden hizmet vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yol haritasýný sadece Türk Milletin çizdiðini tüm dünyaya gösterdik. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, dýþ güçlerden etkilenen bir ülke deðildir aksine; bölgesinde sorunlara duyarlýlýðý ve izlediði sorunsuz dýþ politika anlayýþý ile bölgesinin etkili ülkelerinden birisi konumunda, tüm Dünyanýn yakýndan takip ettiði bir ülke haline gelmiþtir. Geçtiðimiz 12 yýlda ülkemiz, milletimiz ve vatandaþlarýmýzý refaha ve daha demokratik bir geleceðe kavuþturma hedefimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan önderliðinde, Türkiye 2001 yýlýndan beri kutlu bir yürüyüþ gerçekleþtirmektedir. Türkiye'nin kararlýlýkla yükselmesine mani olmak isteyenler artýk bu yükseliþe mani olamazlar. Baþbakanýmýzýn da ifade ettiði gibi, Türkiye'nin istikametini milli irade belirler. Türkiye'nin rotasýný sadece ve sadece millet çizer. Ne medya, ne sosyal medya, ne sermaye ne de terörize edilen sokaklar deðil, Türkiye'nin geleceðini sadece millet, sadece sandýk belirler. Sandýkla göreve geldiðimiz yaklaþýk 11 yýlda geldiðimiz bu noktada artýk bir kitapçýðýn bir krize neden olamayacaðýný, planlý tuzaklarýn gölgesine düþmeyeceðimizi herkes biliyor. Bugüne kadar, ayrýlýkçý ve nifakçý bir dil deðil, barýþçýl ve kardeþçil bir dili, birlik ve beraberliðin dilini benimsedik, halkýmýzýn desteðini arkamýza aldýk. Bundan sonra da halkýmýzý birbirinden ayýrmak isteyen bölücülerin oyunlarýna alet olmadan, halka doðrularý göstererek, halkýmýzla beraber emin adýmlarla ve kararlýlýkla geleceðe yürüyeceðiz. Hep beraber el ele, tek yumruk olarak, AK Parti olarak bu güzel ve kutlu ülkeyi geleceðe taþýyacaðýz. Ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaþtýracak, vizyonu geniþ ve dinamik kadrolarla, halkýmýza hizmet için projeler üretmeye devam edeceðiz. Kuruluþundan bu yana AK Partimize gönül veren ve emek, zaman, zihin ve duygularýný bizimle paylaþan herkese ve özellikle AK Parti gönüllülerine teþekkür ediyorum. 12. kuruluþ yýl dönümümüzün hayýrlara vesile olmasýný diliyor, selam ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL

4 HABER 4 "Toplu sözleþme süreci baþlamadan bitti" Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilciliði düzenlediði eylemde toplu sözleþme masasýnda alýnan kararlara tepki gösterdi. PTT önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan memurlar, emekliler ve aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaþý doðrudan ilgilendiren toplu sözleþme sürecinin ilgili konfederasyonun attýðý imza sonucu baþlamadan bittiðini söyledi. Bu konfederasyonun, Hükümetle kapalý kapýlar ardýnda yaptýðý pazarlýklarýn ardýndan memurlara ve emeklilere hiçbir fayda saðlamayan bir anlaþmaya imza atýldýðýný kaydeden Alparslan, "Bugün memurlarýmýz toplu sözleþme görüþmelerinin neden 2 oturumda bitirildiðini ve daha önümüzde 23 gün gibi uzun bir süre varken, yüz yüze olduklarý yüzlerce sorununun neden konuþulmadýðýný merak etmektedir. Malum Konfederasyon ve Hükümet iþ birliði neticesinde memurlar, adeta daha maça çýkmadan hükmen maðlup olmuþlardýr. Bu ortaklar, heyet üyelerinden kaçarak, kapalý kapýlar ardýnda bir araya gelmiþler ve 4688 sayýlý Kanuna aykýrý olarak, Kamu Görevlileri heyetinden gizli bir pazarlýk gerçekleþtirmiþlerdir. Bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen toplu sözleþme masasýna Faruk Çelik'in inayeti ile oturmamýþtýr sayýlý Kanunun ilgili hükümlerine dayanarak ve tam 445 bin üyesinden aldýðý güç ve yetki ile masadaki yerini almýþtýr. Kanunun 29. maddesi, toplu sözleþmede en çok üyeye sahip ilk üç konfederasyonun taraf olarak pazarlýk yapmasýný hükme baðlamýþtýr. Buna göre Türkiye Kamu-Sen toplu sözleþme görüþmelerinde Kanundan doðan bir hak olarak baþýndan sonuna kadar bulunma ve pazarlýk yapma hakkýna sahiptir. Buna raðmen 2013 Toplu sözleþmelerinde hem gayri hukuki hem de gayri ahlaki bir tutum sergilenmiþ ve bu tutuma Bakan Faruk Çelik de çanak tutmuþtur. Türkiye Kamu-Sen'in etkisinden ve gölgesinden korkanlar, Türkiye Kamu-Sen'den habersiz, memurlarý masada yalnýz býrakmanýn yollarýný aramýþlar ve sonunda bugün karþý karþýya kaldýðýmýz tarihi hezimet ortaya çýkmýþtýr. Sonuçta hukukun ve ahlaki deðerlerin ayaklar altýna alýndýðý bir toplu sözleþme süreci, müzakere edilecek yüzlerce konuya, memurlarýn çözüm bekleyen onlarca sorununa raðmen üstelik yasal süresinden tam 23 gün önce, bütün Türkiye'nin gözleri önünde oynanan bir çadýr tiyatrosuyla son bulmuþtur. Memurlara müjde olarak sunulan maaþ artýþý, 2014 yýlýnýn tamamý için net, yaklaþýk olarak 123 TL'ye denk gelmektedir. Üstelik bu artýþ, bütün bir yýl boyunca geçerli olacak, memur 2014 yýlýnda enflasyon yüksek çýksa dahi fark alamayacaktýr. Bugün itibarý ile aile yardýmý ve çocuk parasý hariç ortalama memur maaþýnýn 2001 TL olduðu düþünüldüðünde 2014 yýlýnda memurlara reva görülen maaþ zammýnýn %6 olduðu görülmektedir. 1 gün önce %3+3 zam, meydanlarý iþaret etmektedir diye kabadayýlýk yapanlarý, hangi güç ya da güçler aile yardýmý da dahil edildiðinde ortalama %5,2'ye denk gelen zamma imza atmaya ikna etmiþtir? Vatandaþa tarihi baþarý denilerek yutturulmaya çalýþýlan toplu sözleþmede memurlarý unutanlar, ne kadar reklam yaparlarsa yapsýnlar, toplu sözleþmeleri özürlüdür ve kamu görevlileri 2014 yýlýnda, enflasyon farkýnýn yüzde sýfýr olmasýnýn, Ek ders ücretlerine yüzde sýfýr, Ek Ödemelere yüzde sýfýr, aile yardýmýna yüzde sýfýr, çocuk parasýna yüzde sýfýr, Özel Hizmet Tazminatlarýna yüzde sýfýr, doðum ve ölüm yardýmlarýna yüzde sýfýr, harcýrahlara yüzde sýfýr, fazla mesai ücretlerine yüzde sýfýr zammýn ve 2015 yýlýnýn ise tamamen kayýp bir yýla dönüþtürülerek %3 + %3 zamla geçiþtirilmesinin hesabýný mutlaka soracaklardýr. En son açýklanan rakamlara göre yýllýk enflasyon %8,8'dir. Hal böyle iken, %6 maaþ zammýna imza atan Konfederasyonun Baþkanýnýn ve Bakanýn kameralar karþýsýna geçip toplu sözleþmede tarihi baþarýdan söz etmesi yüzsüzlükten baþka bir þey deðildir" þeklinde konuþtu. Alparslan sözlerini þöyle tamamladý: "Ýmzalanan toplu sözleþme, tam anlamýyla bir hezimettir. Bütün bunlarýn ötesinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecini de eklediðimizde önümüzde pazarlýk yapýlacak daha 23 gün varken, 2 gün içinde alelacele imza atýlmýþtýr. Biz Türkiye Kamu-Sen ve memurlar olarak 2014 yýlýnýn Ocak ayýnda geçerli olacak bir zam pazarlýðýnýn yangýndan mal kaçýrýr gibi alelacele sonlandýrýlmasýný asla kabul etmiyoruz.anlaþýlan odur ki, memurlarýmýza hiçbir yeni kazaným saðlamayan bu anlaþmaya karþý çýkmamýzdan endiþe edilmiþ ve kapalý kapýlar ardýnda yürütülen pazarlýklarda, Türkiye Kamu-Sen masadan uzak tutulmak istenmiþtir. Bugüne kadar memurlarý enflasyona ezdirmediðini iddia eden Hükümet ve tarihi baþarýdan söz edenler, böyle bir garabeti hangi gerekçeyle açýklayabilirler? Toplu sözleþme heyetinden, masadan kaçýrýlarak, köþe bucak saklanýp imzalanan bir toplu sözleþmenin hukuka uygunluðu da tartýþmalýdýr. Bizler biliyoruz ki, hukuka aykýrý bir þekilde, toplu sözleþme masasýnýn üyelerinden kaçýrýlan bu anlaþma yoluyla memurlarýmýz aldatýlmýþtýr. Asýl acý olan ise Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýnýn da Türkiye Kamu-Sen'i masadan uzak tutmak amacýyla oynanan bu oyunun bir parçasý olmasýdýr. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bakaný sýfatýyla tüm vatandaþlara, kurum ve kuruluþlara ve tüm sivil toplum örgütlerine eþit mesafede durmak zorunda olan bir kimsenin, herkesin bakaný olmak yerine bir kesimin bakaný olmaya soyunmasý yakýþýk almamýþtýr. Türkiye Kamu-Sen olarak memurlar aleyhine yürütülen bu gizli pazarlýðý, bu kirli oyunu protesto ediyor; memurlarýmýzý, emeklilerimizi aldatmaya yeltenenleri ve milyonlarca çalýþaný masada satanlarý þiddetle ve nefretle kýnýyoruz. Bu toplu sözleþme, sendikacýlýk tarihine kara bir leke olarak geçmiþtir. Bütün memurlar ve emekliler, bu kara lekenin mimarlarýný asla unutmayacak ve mutlak surette bu rezaletin hesabýný soracaktýr. Her þeye "Evet" demeyi alýþkanlýk haline getirip, pazarlýk etmeden toplu sözleþmeyi bitiren sendikalarý bir kez daha kýnarken, Faruk Çelik'i de ayrýmcý davranýþlardan vazgeçmeye ve yalnýzca bir kesimin deðil, bütün sendikalarýn, bütün çalýþanlarýn ve bütün vatandaþlarýn Bakaný olmaya davet ediyoruz" Bahadýr YÜCEL "Girdiði her seçimi kazanan tek parti olduk" AK Parti kuruluþunun 12. yýl dönümü Ýskilip'te kutlandý. Ýskilip Ýlçe Teþkilat binasýnda gerçekleþtirilen kutlamaya AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Meclisi Üyesi Mürsel Kaya, Ýl Genel Meclisi Üyesi Yaþar Aðzýkara, eski ilçe baþkaný Hüseyin Balcý, ilçe yönetimi ve partililer katýldý. Toplantý havasýnda geçen kutlamada konuþan Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve yol arkadaþlarýnýn yola çýkýþýnýn 12. yýlýný kutladýklarý için mutlu olduklarýný söyledi. Türkiye'nin partisi AK Parti'nin 12. kuruluþ yýldönümünü beraberce kutladýklarýný söyleyen Koçkaya, "Daha nice 12 yýllara. Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve yanýndaki arkadaþlarý tam 12 yýl önce uzun ve ince bir yola çýktýlar. Bu yola çýkarken siyasetin ince ve uzun bir yol olduðunu biliyorlardý. Siyaset gerçekten de öyledir. Bunlara raðmen yýlmadan bütün engellere raðmen Türkiye artýk eskisi gibi olmayacak dediler. 12 yýl sonra bu gün geldiðimiz noktada Türkiye gerçekten eski Türkiye deðildir" dedi. -"GÝRDÝÐÝ HER SEÇÝMÝ KAZANAN TEK PARTÝ OLDUK"- AK Parti'nin girdiði her seçimden oyunu yükselterek çýktýðýný kaydeden Koçkaya, Cumhuriyet tarihinde 3 dönem üst üste tek baþýna iktidar olan tek partinin AK Parti olduðunu anýmsattý. Koçkaya þunlarý söyledi: "Girdiðimiz ilk seçimde yüzde 34 oy alýp tek baþýna iktidar olduk. Ondan sonra girdiðimiz referandumda yüzde 58 oy alarak, her girdiði seçimde oyunu arttýran ve üç dönem üst üste iktidar olan tek parti olduk. -"AK PARTÝ KENDÝSÝNE OY VERMEYENLERÝN DE PARTÝSÝDÝR"- AK Parti milletin partisidir. 75 milyonu kucaklayan, 780 bin kilometrekarenin doðusu, batýsý, kuzeyi, güneyi diye ayrým yapmadan herkesi kucaklayan bir partiyiz. Herkese eþit mesafeli olan, herkese hizmet götürmeye çalýþan bir partiyiz. Sayýn Baþbakanýmýzýn da dediði gibi, biz sadece bize oy verenlerin deðil, bize oy vermeyenlerin de partisiyiz. Onlara da hizmet götürmekteyiz. Elimizden geldiðince, gücümüzün yettiði oranda, yurdumuzun her noktasýna hizmet götürmeye çalýþan bir siyasi partiyiz. -"TÜRKÝYE ESKÝ TÜRKÝYE DEÐÝL"- Türkiye artýk eski Türkiye deðildir. Karþýmýzda ekonomisiyle, eðitimiyle, darbelerle mücadelesiyle yeni bir Türkiye var hedefini koyup 2071 hedefine yürüyen, gündemi belirlenen Türkiye deðil gündem belirleyen bir Türkiye var artýk. Tüm Ýslam dünyasýna örnek olan bir baþbakanýmýz var. Ortadoðu ülkelerinin model aldýðý bir ülke oldu artýk Türkiye. Koalisyon dönemlerinde ÝMF kapýlarýnda bir milyon dolar için dilenen bir Türkiye yok bu gün, kapýsýnda bir milyon dolar için beklediðimiz ÝMF'ye 5 milyar dolar hibede bulunabilen bir Türkiye var. Bunda da halkýmýzýn teveccühü ve hayýr dualarý etkili olmuþtur. Daha nice 2023'lere ve 2071'lere. Biz göremesek de çocuklarýmýz, torunlarýmýz sorunsuz, sýkýntýsýz, müreffeh Türkiye'yi görecektir inþallah. -"HALKIMIZ PARTÝMÝZÝN YÜRÜYÜÞÜNE DESTEK OLMALI"- Daha güzel günler ülkemizin olacaktýr. Son yapýlan 12 Haziran seçimlerinde de halkýmýz zaten bunu söylemiþtir. Halkýmýz için ne yapsak azdýr. Hayal bile edilemeyenleri bir bir gerçekleþtiren Türkiye'nin bu yürüyüþünde bizim de bir katkýmýz olsun, baþbakanýmýza yardýmcý olalým diye bu yolda ona eþlik ediyoruz. Bütün halkýmýzý partimize omuz vermeye çaðýrýyorum. Vatandaþlarýmýzý AK Parti'ye destek vermeye çaðýrýyorum. Bu destek baþbakanýmýz ve ekibinin önünü açacaktýr. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun." Haber Servisi Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, "Saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayan saldýrganlarýn, caydýrýcý olacak þekilde cezalandýrýlacaðý hüküm altýna alýnsýn" dedi. Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün artan þiddet olaylarý ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada þiddetin diðer iþ yerlerine göre en çok saðlýk alanýnda ortaya çýktýðýný bunun da saðlýk çalýþanlarýný tedirgin ettiðini belirtti. Erözgün, "Ýki gün önce Afyon'da 112 doktoru Ýrfan Yavuz'u döverek býçakla kovaladýlar. Son olarak Hakkari Yüksekova'da hasta yakýný 50 kiþi bir doktora saldýrýrdý, Ýstanbul Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde de 4 farklý doktora saldýrý olayý gerçekleþti. Yapýlan saldýrýlar kabul edilemez, nefretle kýnýyoruz. Saldýrýnýn fail ya "Saðlýk çalýþanlarýna þiddete caydýrýcý cezalar verilmeli" da failleri hakkýnda gereken yapýlmalýdýr" dedi.saðlýk alanýndaki iþ yeri þiddetinin, diðer sektörlerdeki þiddetten doðasý gereði farklýlýklar gösterdiðini belirten Erözgün, saðlýk kurumlarýnda çalýþmanýn, diðer iþ yerlerine göre þiddete uðrama yönünden daha yüksek oranlarda seyretmekte olduðunu ve risk teþkil ettiðini vurguladý. Saðlýk kurumlarýndaki þiddetin az oranda bildirildiði, bunun nedeni olarak da, sadece yaralanma gibi ciddi olaylarýn þiddet olarak algýlanarak resmiyete intikal ettirildiðini, diðerlerinin önemsenmediðini belirten Erözgün, "Saðlýk çalýþanlarý uðradýklarý þiddeti özel sorun olarak deðerlendirdikleri için adli takibat yapýlmadýðýndan kayýtlara yansýma oraný düþük kalmaktadýr. Gerçek medyaya yansýyan oranlarýn çok üstündedir. Kaldý ki son günlerde medyaya yansýyanlarda bile ciddi artýþ meydana gelmektedir" dedi. Erözgün, "Þiddet, toplumda ve iþ yerlerinde yaygýn bir halk saðlýðý sorunu ve mesleki tehlike halini almýþtýr. Giderek artýþ gösteren iþ yeri saldýrganlýðý önemini her geçen gün artýrmaktadýr" ifadelerini kullandý. Alýnan tüm önlemlere ve önerilere raðmen, yýllardýr saðlýk çalýþanlarýna karþý þiddetin gittikçe arttýðýný ve saðlýk personelinin þiddet yönünden risk altýnda olduðunu belirten Erözgün, þiddetle karþýlaþmanýn, hekimler kadar diðer saðlýk personeli ve hatta hastalar için de ciddi bir sorun haline geldiðini, hasta ya da yakýnlarýnýn deðiþik nedenlerden kaynaklanan gecikmeleri kabullenemeyip saldýrganlaþma eðilimi göstermekte olduklarýný belirtti. Aylardýr saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddeti anlatmak için her platformu kullanarak konuya dikkat çekmiþ olmalarýna raðmen herhangi bir tedbir alýnmadýðýný kaydeden Erözgün, "Saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddetin daha da artacaðýný görmek herhalde kehanet deðildir. Bakanlýðý, saðlýkta þiddetle mücadele konusunda daha etkin önleyici tedbirleri almaya ve saðlýkta þiddetle mücadelenin alt yapýsýný oluþturmaya davet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Sünnet kýyafetleri bugün daðýtýlýyor Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Sünnet Þöleni için kayýt yaptýran çocuklara kýyafetleri 15 Aðustos Perþembe günü daðýtýlacak. 17 Aðustos Cumartesi günü gerçekleþtirilecek olan Sünnet Þöleni için Kentli Servisi'nde kaydýný yaptýran çocuklara sünnet kýyafetleri düzenlenen programla daðýtýlacak. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 13.00'da gerçekleþtirilecek programda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, çocuklara sünnet kýyafetlerini verecek.

5 HABER 5 "Ýslam ve Batýlý ülkelerinin yöneticilerini insanlýk vicdaný asla affetmeyecek" Memur Sen'e baðlý sendika baþkanlarý düzenledikleri basýn toplantýsýnda Mýsýr'da darbeci ordunun halkýný katletmesine tepki gösterdiler. Basýn toplantýsýnda konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi sözlerine, "Memur Sen ailesi olarak, Mýsýr'da kadýn, çocuk, yaþlý genç demeden katliamlarýný sürdüren darbeci katilleri bir kez daha kýnýyor ve lanetliyoruz" diyerek baþladý. Darbeci katillere seslenen Saatçi, "Askeri darbe yaparak Mýsýr halkýnýn iradesini katleden darbeci katillerin, bugün de Mýsýr halkýný katletmeye devam etmektedir. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý, Birleþmiþ Milletler ve Avrupa Birliði baþta olmak üzere uluslararasý kuruluþlarýn Mýsýr'da hem demokrasinin katledilmesine hem de insanlarýn öldürülmesine seyirci kalmakta, darbecilere bazen açýktan bazen de örtülü destek vermeye devam etmektedirler. Mýsýr'daki darbeye açýktan destek veren ve darbeyi fýrsat bilen katil Ýsrail devleti Filistin'de yeni yerleþim yerleri inþa etmekte, karþý çýkanlarý da katletmektedir. Bütün bu olaylar göstermektedir ki, Mýsýr'daki darbenin arkasýnda Ýsrail ve emperyalistlerin Ortadoðu'daki çýkarlarýný korumak ve geliþtirmek yatmaktadýr. Ýsrail insansýz hava araçlarý ile darbecilerin Sina yarýmadasýnda ortak katliamlar yapmasý bunun açýk kanýtýdýr" dedi. Üç maymunu oynayanlarý tarihin affetmeyeceðinin altýný çizen Saatçi, "Deniz kaplumbaðalarýnýn yaþamý ile yakýndan ilgilenen Batý'nýn, insanlarýn özellikle de Müslümanlarýn yaþamý söz konusu olunca sessizliði tercih etiðini, katliamlar karþýsýnda üç maymunu oynamaktadýrlar. Mýsýr'daki insanlýk dýþý katliamlara karþý bazý Ýslam ülkeleri ve Batýlý ülkelerinin yöneticileri üç maymunu oynasa da insanlýk vicdaný ve tarih onlarý asla affetmeyecektir. Ýsrail baþta olmak üzere darbesever þer ittifakýn antidemokratik ve gayri insani tutumu bizlere Üstad Sezai Karakoç'un þu sözlerini hatýrlatýyor: "Onlar sanýyorlar ki, biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa Hakikat susmayacak. Onlar sanýyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki, bizden kurtulsalar vicdan azabýndan kurtulamayacaklar, vicdan azabýndan kurtulsalar tarihin azabýndan kurtulamayacaklar. Tarihin azabýndan kurtulsalar, Tanrý'nýn gazabýndan kurtulamayacaklar." Büyük Memur-Sen ailesi olarak, susmayacaðýz. Katilleri kýnamaya ve lanetlemeye devam edeceðiz. Buradan bütün insanlýk vicdanýný katillere ve zalimlere karþý ortak isyana çaðýrýyoruz. Memur-Sen olarak, katilleri ve katillerin iþbirlikçilerini bütün dünyaya ifþa etmeye devam edeceðiz. 707 bin üyesiyle güçlü Memur-Sen ailesi olarak, canilerin ve katillerin karþýsýnda mazlumlarýn ve maðdurlarýn yanýnda olduðumuzu belirtiyor, darbecilerin katlettiði Mýsýrlý kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlarý acil þifalar diliyoruz" diyerek sözlerini tamamladý.haber Servisi Osmancýk'ta alt yapý çalýþmalarýnda ikinci etap baþlýyor Karadeniz Birlik, emanet alýmlara baþladý Mehmet Sayan Karadeniz Birlik Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifi, Çorum'da ayçiçeði emanet alýmlarýna baþladý. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, çiftçinin maðdur olmamasý açýsýndan Karadeniz Birlik'in ayçiçeði emanet alýmlarýna baþladýðýný bildirerek, tarlasýndan ayçiçeði hasadý yapan üreticilerin ürünlerini pazarda ucuz fiyata satmak yerine Karadeniz Birlik'e teslim edebileceðini söyledi. Haber Servisi Gazi Özkubat ameliyat oldu CHP eski Ýl Baþkanlarýndan Gazi Özkubat geçirdiði rahatsýzlýk sonucu hastaneye kaldýrýldý. Kaldýrýldýðý Ankara Kavaklýdere Umut Hastanesi'nde Prof. Dr. Cüneyt Köksoy tarafýndan, kalp ve þeker hastalýðýna baðlý damar týkanýklýðý teþhisi konulan Özkubat hemen ameliyata alýndý. Baþarýlý bir ameliyat geçiren Özkubat'ýn saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Osmancýk Belediyesi'nin ilçenin 50 yýllýk alt yapý sorununa neþter vurduðu büyük alt yapý projesinin ikinci etabý olan su hatlarýnýn deðiþtirilmesi için çalýþmalarýn haftaya baþlayacaðýný açýklayan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, 7 milyonluk yatýrýmýn ilçeye kazandýrýlacaðýný ve tarihi sorunlarýn çözüme ulaþacaðýný belirtti. Osmancýk'ta geçtiðimiz yýl baþlatýlan büyük alt yapý projesinin ikinci etabý olan su þebeke hatlarýnýn deðiþtirilmesi için Ýller Bankasý tarafýndan yapýlan ihale kesinleþti. Ýhalede belirtilen iþ bölümlerini yapmaya hak kazanan Alken Ýnþaat yetkilileri ilçeye gelerek Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile görüþtü. ALT YAPI'YA 7 MÝLYONLUK ÝKÝNCÝ YATIRIM Büyük alt yapý projesi kapsamýnda kanalizasyon þebeke hatlarýnýn deðiþiminin tamamlandýðýný ve ikinci etap olan su þebeke hatlarýnýn deðiþimi, iki modern su deposunun kurulmasý ve yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþimi iþinin haftaya baþlayacaðýný açýklayan Baþkan Yazýcý, Ýller Bankasý tarafýndan yapýlan ihalede uygun teklif sunan Alken Ýnþaat'ýn 7 milyonluk ikinci etap alt yapý iþi için haftaya kazma vuracaðýný bildirdi. Baþkan Yazýcý, ikinci etap alt yapý yatýrýmlarý ile ilgili þu bilgileri verdi: 55 KM'LÝK SU ÞEBEKE HATTI "Yedi milyon TL deðerindeki ikinci etap alt yapý yatýrýmlarýmýz üç bölümden oluþuyor. Ýlk bölümde ilçemizde 50 yýldýr kullanýlan, çeþitli sýkýntýlar nedeniyle su kesintisi sorunlarýný beraberinde getiren, saðlýksýz ve ömrünü tamamlayan su þebeke hatlarýnýn deðiþimidir. Bu kapsamda 55 kilometre uzunluðundaki su þebeke hatlarý, modern ve saðlýklý su ulaþýmýný saðlayacak yeni borularla deðiþtirilecektir. MODERN ÝKÝ SU DEPOSU OSMANCIK'IN Ýkinci bölümde ise; yine uzun yýllardýr kullanýlan yetersiz olan su depolarýmýzdýr. Gemici mahallemizde bulunan 100 tonluk su deposu bin tonluk depo ile deðiþtirilecek, Çiftlikler Mahallesi Damatoðlu mevkisinde bulunan 200 tonluk su deposu da 2 bin tonluk depo ile deðiþtirilecek. Seramik kaplama ve paslanmaz bölümlerden oluþan bu iki su depomuz ile su depolarýmýzýn hacimleri 10 kat artýrýlacak böylece hijyenik depolar sayesinde saðlýklý su ulaþýmý saðlanacak, daha fazla su depolama imkaný sunulacaktýr. OSMANCIK'TA SEL BASKINLARI YAÐMUR SUYU ÝLE SONA ERECEK Üçüncü bölümde yer alan ve diðerleri kadar önemli olan yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminde de önemli adýmlar atacaðýz. Beþ kilometre uzunluðundaki yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminin ilçemizdeki sel ve su baskýnlarýna karþý önlemdir. Ýlçemizde bulunan daðlardan yaðýþlar sonrasýnda merkeze ulaþan ve baskýnlara neden olan sel sularýný direkt olarak Kýzýlýrmak'a akýþý saðlanarak sel baskýnlarýnýn önüne geçilecektir" "SU KESÝNTÝLERÝNE SON VERÝLECEK, OSMANCIK SAÐLIKLI SUYA ULAÞACAK" Gerçekleþtirilecek olan yatýrýmlarla ilçenin tarihi sorunlarýna tarihi çözümler bulacaklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, kanalizasyonun yaný sýra üç kalemden oluþan bu yatýrýmlarýn her birinin ayrý ve bir o kadar da önemli olduðunu vurguladý. Gelecek hafta içerisinde kazmanýn vurulmasý ile su þebeke hatlarýnýn deðiþiminin gerçekleþtirileceðini, su depolarýnýn kurulup, yaðmur suyu hatlarýnýn devreye sokulacaðýný kaydeden Baþkan Yazýcý, bu yatýrýmlarla topraða su kaçaklarýnýn önleneceðini, su kesintilerinin önüne geçeceklerini ve ilçenin saðlýklý suya ulaþacaðýnýn altýný çizdi. Devlet Su Ýþleri tarafýndan Dereboðazý mevkisinde baþlatacaðý içme suyu göletinin gerçekleþtirilen ihale ile çizim iþleminin devam ettiðini kaydeden Baþkan Yazýcý, projenin hayata geçirilerek gölet yapýmýna baþlanacaðýný belirtti. Gerek belediye tarafýndan gerçekleþtirilen alt yapý yatýrýmlarý ve gerekse DSÝ tarafýndan hayata geçirilecek olan Dereboðazý içme suyu göleti projesi ile Osmancýk'ýn su sorununa neþter vurulduðunu dile getirdi. Baþkan Yazýcý, su hatlarýnýn deðiþimi, su depo yapýmý ve yaðmur suyu hatlarýný içeren ikinci etap alt yapý projesinde haftaya Alken Ýnþaat'ýn kazma vurarak baþlangýç vereceðini kaydederek Osmancýk'a hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Haber Servisi Cengiz Atlas tarým iþçilerini dinledi Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Ortaköy ziyaretleri sýrasýnda Mollahasan Köyü yakýnlarýnda konaklayan tarým iþçileriyle sohbet etti ve sorunlarýný dinledi. Þanlýurfa'dan gelen tarým iþçilerinin en büyük sýkýntýsýnýn elektrik eksikliði olduðunu belirten Atlas, yetkililerin 50 haneyi bulan yerleþime kolaylýk saðlamasý gerektiðini söyledi. Tarým iþçilerini ziyareti sýrasýnda çevresi bir an da çocuklar tarafýndan sarýlan Atlas, bol bol fotoðraf çektirdi ve çocuklarý sevdi. Çocuklarýn kötü koþullarda bütün bir yaz geçirdiðini belirten Atlas, yüzlerce çocuðun saðlýksýz ortamlarda büyümesine kimsenin gönlünün razý gelemeyeceðini belirterek, "Onlar bizim çocuklarýmýz. Gerektiði gibi eðitim almalarý, saðlýklý ortamlarda yaþamalarý, çocukluklarýný yaþamalarý gerekir. Tarým iþçilerimizin sorunlarýnýn da çözümlenmesi gerekir. Yüzlerce kilometre öteden ekmek parasý kazanmak için aileleriyle birlikte yýllardýr Çorum'a gelen emekçilerimiz bir bakýma hemþehrilerimiz oldular. Baþkasý gözüyle bakamayýz" dedi. Tarým iþçilerinin baþýndaki yetkililer ise 8 yýldýr kesintisiz Çorum'a gelerek bu bölgede barýndýklarýný, en büyük sorunlarýnýn elektrik olduðunu, temizlik konusunda da sýkýntý yaþadýklarýný diyerek "Yine de þikayetçi deðiliz. Ýþimize bakýyor, ekmeðimizi çýkarýyoruz" ifadelerini kullandýlar. YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýbrahim oðlu 1993 Çorum Doðumlu Mahmut Emin Söylemez

6 HABER TEK 6 AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý yapýldý. Kutlamalar kapsamýnda ilk olarak toplantý salonun parti yöneticileri günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yaptýlar. Sonrasýnda ise parti önünde kokteyl verildi ve 12. yýl pastasý kesildi. Kutlama programýna AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün,Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, belediye ve ilçe belediye baþkanlarý teþkilat üyeleri belediye ve Ýl Genel Meclis üyeleri katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Türkiye Dünya'da gündem belirleyen noktaya geldi" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Partinin 12. kuruluþ yýldönümü programýnda yaptýðý konuþmada Mýsýr'da yaþanan katliamla ilgili "Keþke olmasaydý dediðimiz olaylar meydana geldi. Mýsýr'ýn milli iradesini görmeyen sahtekar demokratlar var" dedi. Baþkan Külcü konuþmasýnda "Baþbakanýmýzýn ifadesiyle bizler asla onlar gibi iki yüzlü olmayacaðýz. Sadece bu duruma üzülmek yetmiyor dünyada sadece bizler kalsak yardýma muhtaç insanlara yardým etmemiz gerekir.türkiye'nin fotosuna baktýðýmýz zaman post modern darbecilerin elinden nerelere AK Parti'nin 12. kuruluþ yýldönümü Çorum'da düzenlenen etkinlikle kutlandý. AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan kutlama programýnda konuþan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, "Demokrasi mücadelesi veren Mýsýr halkýna yapýlan katliamdan dolayý 12.kuruluþ yýl dönümüzü buruk bir þekilde geçiriyoruz" diyerek sözlerine baþladý. "Demokrasi uðruna Mýsýr'da yaþanan olaylarda sesini çýkaran insanlar maalesef zulüm görerek hayatlarýný kaybediyor" diyen Ceylan, "Bu hususta Türkiye'nin yardým noktasýnda ne kadar samimi olduklarýný biliyorlar. 11 Aðustos 2001 yýlýnda kurulan partimiz o yýllarda milletimize ses oldu. Talepler doðrusunda ortaya çýkarak umut ýþýðý olmuþtu. Millet ýþýk buldukça bizler daha fazla çalýþma azmi ile yolumuza devam ettik. Hiçbir zaman milletin iradesinin dýþýnda bir iþe kalkýþmadýk kalkýþmayýz da.þuanda Çorum Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü partinin kuruluþ zamanýnda Çorum AK Parti Kurucu Ýl Baþkaný olarak bu binanýn levhasýný asarken aslýnda milletin ta kendisini asmýþtý" dedi. Ceylan, Türkiye'nin gelmiþ olduðu noktayý hatýrlatarak konuþmasýný þu þekilde tamamladý: "Türkiye pek çok badireler atlatarak bugünlere þükürler olsun ki geldi. Þu anda Türkiye ve Dünya'da gündem belirleyen noktaya geldi. Ýstikrarlý ve emin adýmlarla insanlara umut ýþýðý olarak talepler doðrultusunda devam edecektir. Partimizin 12.yýldönümünü kutlarým nice yaþlar diliyorum." Kubilay Kan YÜCEL "Mýsýr'ýn milli iradesini görmeyen sahtekar demokratlar var" geldiðimiz anlaþýlmaktadýr. Sosyal ekonomik kültürel ve daha pek çok noktada nasýl bir ilerleme kaydettiðimizi görüyoruz. Arz talep meselesi ile insanlarýmýzýn ihtiyaçlarýna ve isteklerine göre demokratik bir yaklaþým ile çalýþtýk çalýþmaya da devam edeceðiz. Türkiye'yi yeniden inþa ediyoruz. Ýnþa ediyoruz derken sadece binalar yollar deðil.ýnsani haklar demokrasi gibi unsurlarý kastediyorum. Sosyal barýþý saðlayarak insanlarýn etnik kökenlerine göre hizmet götürmüyoruz. Bu milletin partisiysek eðer bu milletin ta kendisiyiz. Bu millet gibi inanýp bu millet gibi yaþamalý bu parti diyerek istikametimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL "Toplu sözleþme süreci yangýndan mal kaçýrýrcasýna uzlaþmasýyla sonuçlandý" KESK Çorum Þubeler Platformu düzenlediði eylemde toplu sözleþmeyi protesto etti. Belediye yanýnda gerçekleþtirilen eylemde konuþan KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk kamu emekçilerinin yüzlerce talebinin olduðu yýllarý Toplu Sözleþme sürecinin, sendikacýlýk tarihine geçecek þekilde, bayram arefesinde, yangýndan mal kaçýrýrcasýna hükümetle uzlaþmasýyla sonuçlandýðýný kaydetti. "TÝS'le ilgili 4688 sayýlý yasada 2012 yýlýnda yapýlan deðiþikliklere yaptýðýmýz itirazýmýzýn ve karþý çýkýþýmýzýn ne kadar haklý olduðu bugün açýkça anlaþýlmýþtýr" diyerek sözlerine devam eden Öztürk, "Memur Sen ise o sýralarda canhýraþ bu deðiþikliklerin kabulü için her türlü giriþimde bulunmuþtu. Ancak bu ikili kendi yaptýklarý yasaya bile uymamýþtýr. Yasada en çok üyeye sahip üç konfederasyonun TÝS'e katýlacaðý tarif edilmesine karþýn süreç Memur Sen ile resmi ve gayri resmi görüþmeler halinde götürülmüþ ve sonlandýrýlmýþtýr. Özcesi toplu deðil tekli, iþ sözleþmesi deðil, satýþ sözleþmesi yapýlmýþtýr. AK Parti ile Memur Sen elele vererek, masada yan yana oturarak en genel sendikal ilke ve ahlaký bir yana býrakýp, sendikalarýn yanýnda deðil de hükümetin yani iþverenin yanýnda oturmayý tercih etmiþti. KESK ve Kamu Sen'in olmadýðý bir uzlaþmayla kamu emekçilerini yoksulluða ve sefalete mahkûm etmenin yandaþlýðýný yapmýþtýr" iddialarýnda bulundu. 4/C'lilere iliþkin Memur Sen, yer yer kadro talebinde bulunsa da bunda samimi olmadýðýnýn mutabakatla kanýtlandýðýný öne süren Öztürk, "Nihayetinde kýsmi bir artýþ oranýyla 4/C'lilerin çaðdaþ kölelilik koþularýnda yaþamaya devam etmesini kabul etmiþtir. Memur Sen ve hükümet el ele vererek 4/C'lilere ölümü gösterip sýtmaya razý etmek için seferber olmuþtur. 4/C'li kamu emekçileri kadroya alýnmadan yaþanan maðduriyet giderilemeyecektir. En önemli hususlardan biri de bu mutabakatta 2014 yýlý için ek ders, aile yardýmý, çocuk parasý, özel hizmet tazminatý, fazla mesai ücreti artýþý yoktur. Yine ikramiye, kira, ulaþým, giyecek, yiyecek yardýmý talebimiz görmezden gelinmiþtir. Kamu emekçileri Hükümetin "kaynak yok" bahanesinin yaný sýra Memur Sen duvarýyla karþý karþýya kalmýþtýr. Kamu emekçileri ve kamuoyu da biliyor ki, KESK hiçbir zaman kendisini salt ekonomik taleplerle sýnýrlý görmedi. Aksine mali, demokratik ve sosyal taleplerini toplumun ezilen diðer kesimlerin talepleriyle birleþtirmeyi ve ortak mücadeleyi esas aldý. Bundan sonra da bu ilkesel duruþumuz aynen korunacak, mücadeleyi büyütmek esas alýnacaktýr" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL "Yan yana omuz omuza bu davada yürümeye devam edeceðiz" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse partisinin 12. yýldönümü kutlama programýnda yaptýðý konuþmada, "AK Parti ile Türkiye'de bu zorlu yolda 81 vilayetin hepsinde varýz. Türkiye'de ve Dünya'da umut bekleyen tüm insanlarýn ýþýðý olmaya çalýþýyoruz dedi. Köse "Biz inanç gereði yeryüzünde nerede olursak olalým bu þekilde hareket etmek zorundayýz. Teþkilat mensuplarý olarak bugüne kadar partiye emeði geçip de Hakkýn rahmetine kavuþanlardan Allah razý olsun diyorum. Yan yana omuz omuza bu davada yürüdük. Bundan sonrada yürümeye devam edeceðiz" dedi. AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ise "Bizler bu yolda çýktýðýmýzda baþkalarý uyurken bizler daha iyi neler yapabiliriz diye düþündük. Ýnsanlar evlerinde aileleri ile birlikte iken bizler toplantýlar yaptýk. Birilerinin sýrtýna basarak yükselmek isteyenlere karþý nasýl mücadele ederiz diye düþündük. Bizler bu yolun neresinde olursak olalým hizmet ettik. Dünyanýn neresine giderseniz gidin bugün Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'nýn ismini duymaktayýz. Böyle bir baþbakanýmýz olduðu için gururlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandý. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ise AK Parti teþkilatýnýn en altýnda Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý olduðunu ama partinin de bel kemiði olduðunu ifade ederek omuz omuza çalýþtýklarýný dile getirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Arife Bertül Gülgün Erhan Akar Mustafa Köse

7 HABER 7 Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Cemal Ak Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi. Çok sayýda sivil toplum kuruluþunun destek verdiði eylemde konuþan ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, "Kýsa bir zaman önce Mýsýr'ýn modern firavunlarýnýn Adeviye Meydanýnda 200'den fazla kiþiyi katletmesi, 4 binden fazla kiþiyi yaralamasý nedeni ile toplanmýþ ve zalimleri lanetlemiþtik. Hatýrlarsanýz bu iþin bu kadarla bitmeyeceðini, katillerin Müslüman kanýna doymayacaðýný ve Müslümanlarý katledeceklerini söylemiþtim" diyerek sözlerine baþladý. Mýsýr'ýn o modern firavununun yine halka saldýrdýðýný ve 2200 kiþiyi katlettiðini dile getiren Özkabakçý, "Bunlardan 30 tanesi El Ezher Üniversitesi Ulemasý Ayrýca 10 binden fazla kiþi yaralý. Bu olaylar hala devam ediyor. Silahsýz Müslümanlarý keskin niþancýlarla vuruyorlar. Tanklarla eziyorlar. Çocuklarý, kadýnlarý ayakaltý ediyorlar. Namussuzluðu o kadar ileri götürdüler ki ambulanslarý durduruyorlar. Hastanelere yaralýlarý koymuyorlar. Ýnsanlarý ölüme terk ediyorlar. Ancak þu da bir gerçek ki Mýsýrlý Müslüman taviz vermiyor ve geri dönmüyor. Zulüm arttýkça direniþ güçleniyor. Þehadetler bereketini gösteriyor. Hareket Mýsýr'ýn her tarafýna yayýlýyor. Sivil itaatsizlik artýyor. Memurlar devlet dairelerini terk ediyor. Minye ve Asyut kentleri baþta olmak üzere Helvan kentinde de polisin göstericilere müdahalesi sonucunda onlarca kiþinin hayatýný kaybettiði, bu 3 kentte 2 binden fazla yaralý olduðu bildiriliyor. Netice ne olursa olsun Müslüman Mýsýr Halký büyük bir iþ üzeredir. Bu mücadeleyi Mýsýr halký kazanýrsa Mýsýr'a yeniden Ýslam güneþi doðacaktýr ve insanlýk adalet bulacaktýr. Ama firavunlar kazanýrsa bu hareketin ileri gelenleri ve mýsýr halký Amerika ve Ýsrail'in istihbaratçýlarýnýn iþbirliði ile tek tek yok edilecek ve Mýsýr'daki Müslüman halkýn belki de yarýsý katledilecektir. Bu katliamý her zaman ve þimdi yaptýklarý gibi demokrasi adýna yapacaklardýr. Hepiniz duymuþsunuzdur Amerikan bakanýnýn Mýsýrda ordu demokrasiyi kurtarmaya çalýþýyor sözünü. Seçim yapýlýyor, halk Mursi'yi büyük çoðunlukla seçiyor. Halkýn seçtiði kiþiye demokrasi adýna mýsýr ordusu darbe yapýyor bunun adý demokrasiyi kurtarma oluyor. Biz bu masallarý 1400 yýl öncesinden beri duyuyoruz. Bir zamanlar müþrikler helvadan put yapýp acýkýnca yiyorlardý. Mýsýr müþrikleri ile Mekke müþrikleri arasýnda ne fark var? Dün mýsýrda demokrasi putu diye bir þey yaptýlar ise bugün bu putu yiyorlar. Ama bu iþi müþriklerin keyfine býrakmayacaðýz. Yediklerini burunlarýndan getireceðiz, biz onlardan önce bu putlarý yýkýp onlarý o tattan ve zevkten inþallah mahrum býrakacaðýz. Müslümanlar Allahtan baþka kimseden korkmaz. Amerika da, Ýsrail de, Ýngiltere de, içi boþ birer puttur. Putlarýn kaderi yýkýlmaktýr. Tüm putlar yýkýlmak içindir. Gün olur Musalar gelir, firavunlar gider Ýbrahimler gelir, putlar yýkýlýr. Bir de þeytanýn kâtipleri BBC gibiler var. Her þeyi tersinden göstermeye çalýþýyorlar. Olaylarý zayýflatýp dünya kamuoyunu yanýltýyorlar. Mýsýr'da yapýlan katliamlarý çatýþma diye gösteriyorlar. Mýsýrlý askerlerin çatýþma görüntüsü versin diye Müslümanlarýn çadýrlarýna býraktýklarý silahlarý dünya kamuoyuna fotoðraflýyorlar. Biz bu BBC gibileri daha baþka birçok yerden tanýyoruz" ifadelerini kullandý. Özkabakçý sözlerini þöyle tamamladý: "Kanmayýn bu demokrasi putçularýna. Bu putçularýn Afganistan da, Pakistan'da, Irak'da, Viyetnam'da, Filistin'de ve Türkiye'de neler yaptýklarýný görün artýk. Bunlar 1950 ler de yaptýklarý demokrasi putunu 27 Mayýs 1960 da yemediler mi? Bunlar 1970 lerde yaptýklarý demokrasi putunu 12 Eylül 1980 de yemediler mi? 1980 de yaptýklarý demokrasi putlarýný 28 Þubatta yemediler mi? 28 Þubatta yaptýklarý balans ayarlý putu da gezi parký olaylarýyla yemeye çalýþmadýlar mý? Ve hala bu iþte çalýþmýyorlar mý? Müslümanlar her zaman imtihan üzeredirler. Küfür bitmez zulüm bitmez, biterse imtihan biter. Ey Müslümanlar zalimler müþrikler bu kadar canla baþla gayret içindeyken Müslümanýn sessiz kalmasý hayra alamet deðildir. Daha önce de söyledim, bir kere daha söylüyorum: Müslümanlarýn gür sesi zalimleri korkutur. Öyle ise hep beraber alçaklarý lanetleyelim." Daha sonra Özgür Der Çorum Þubesi adýna konuþan Murat Ýslam, "Bizler burada namazýmýz, orucumuz gibi bir ibadet saydýðýmýz vahye þahitliðin gereði olarak zalime karþý mazlumun yanýnda olduðumuzu haykýrmak için toplandýk. Ýþbirlikçi Murat Ýslam yönetimler kendi halklarýna namlu doðrultmaya ve ellerine masumlarýn kan ve gözyaþýný akýtmaya devam ediyorlar. Hiçbir kutsallarý yok zalimlerin, ne Ramazan, ne bayram dinlediler! Bugün ABD, Batý destekli Mýsýr Cuntasý yeni bir katliama daha imza attý. Bir ayý aþkýndýr seçilmiþ ilk cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'yi görevinden uzaklaþtýran darbeye karþý direnen ve göreve iadesini talep eden onurlu Mýsýr halký yeni bir katliamla karþý karþýya. Nobel ödüllü Baradey ve Darbeci Sisi ekibi keskin niþancýlar eþliðinde asker, polis ve tanklarla Nahda ve Adeviye meydanlarýný boþaltmaya çalýþýyor. Ve bunu yaparken rastgele ateþ ediyor ve çadýrlarý ateþe veriyor.nahda Meydanýndan diri diri yanmýþ cesetlerin görüntüleri müdahalenin vahþetini gözler önüne sermekte. Son bilgilere göre 50'si çocuk olmak üzere þehitlerin sayýsýnýn 300'ü geçtiði, yaralýlar ise 2200'ü kiþiyi aþtýðý bildirilmektedir. Ve Adeviyye ve Nahda'daki çadýrlarý yakan Mýsýr ordusu ve güvenlik güçleri yaktýklarý çadýrlara silah býrakarak darbe karþýtlarýna karþý dezenformasyon yapmaya çalýþmaktaydý" dedi. Ýslam sözlerini þöyle tamamladý: "Sadece orduya ve Esed rejimine yakýn televizyon kanallarýnýn yayýn yaptýðý ve diðer basýn kuruluþunun girmesine izin verilmeyen meydanlarda mühimmat ve silahlarýn ele geçirildiðine dair bilgiler verilerek propaganda amaçlý yayýn yapýlmaktadýr. Öte yandan Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný Mursi'nin liderliðini yaptýðý Müslüman Kardeþler'e (Ýhvan) mensup 200 kiþinin gözaltýna alýndýðý haberleri de basýnda yer almakta. Mýsýr cuntasý ve atadýðý hükümet sergilediði katliamlarla Esed rejimini aratmamaktadýr. Bu anlamda kendi halkýna kurþun sýkan bir yönetim hiçbir þekilde meþru deðildir. Ne acýdýr ki bunca katliamý dünya boþ gözlerle izlemektedir. Sözde birleþmiþ milletler birleþerek bir kýnama bile yayýnlayamýyorlar. Ay zamana bunca saldýrý ve katliamlara raðmen dünya medyasý kan gölüne dönen meydanlarý görmemeye devam ediyor. Oysa Gezi parký olaylarýnda canlý yayýn yapan CNN, BBC vd. medya kuruluþlarý yaþananlarý görmezden geliyor. Batýnýn Arap Baharý olarak isimlendirdiði bizlerin Ýntifada dediðimiz Orta Doðu Halklarý insanlýk onuru ve özgürlük adýna ayaða kalktýlar. Ancak, iþbirlikçi diktatörler ve darbecilerin yerine Ýslami hareketlere ait partilerin iþ baþýna gelmesi Batýyý ve Körfez ülkelerini tedirgin etti. Ve gerek Suriye'de, gerekse de Mýsýr'da yaþananlara batýnýn sessiz kalmasýnýn sebebi iþte budur. Batýya göre ister diktatör olsun, ister darbesi çýkarlarýna kim hizmet ediyorsa ona destelemekte bahis görmüyorlar. Hiç þüphesiz Orta Doðunun ekonomik, sosyal ve nüfus olarak en önemli ülkeleri arasýnda Türkiye, Ýran ve Mýsýr yer almaktadýr. Bu üç ülkenin birlikte hareket edebilme becerisi sorunlarýn çözümünde önemli bir yer tutar. Ancak, Ýran'ýn Rusya ile beraber sergilediði Suriye politikasý Ýslam dünyasýnda büyük bir hayal kýrýklýðýna sebep olmuþtur. Bu anlamda halen Suriye'de mücadelede eden direniþçiler sadece Esed rejimi ile deðil Ýran ve Rusya'nýn yaný sýra Hizbullah militanlarý ile çarpýþmaktadýr. Ümmet bilincinden uzak ulus devletlere sahip yönetimler Reel politik çýkarlarýný Ýslam kardeþliðine tercih etmektedirler. Mýsýr'da Mursi'nin seçilmesinin akabinde ilk icraatý kendi halkýna zulüm eden ve yüz binlerce insanýn katili Esed rejimi ile iliþkileri kesmiþtir. Ardýndan Gazze'nin dünyaya açýlan tek yol olan Refah sýnýr kapýsýný açarak Ýsrail'in yýllardýr sürdüðü Gazze ablukasýna son vermek için büyük bir adým atmýþtýr. Peki Mursi'yi darbe ile görevden uzaklaþtýran Mýsýr cuntasý ne yapmýþtýr? Refah sýnýr kapýsýný kapatmýþ, Gazze tünellerini imha etmiþ ve Suriye ile iliþkilerini yeniden baþlamýþtýr. Batý aslýndan desteklediði ancak bir türlü adýný koyamadýðý bu darbe ile hem Gazze'yi, hemde Suriye'de direniþi cezalandýrmýþ ve olasý ayaklanmalara karþý Orta Doðu halklarýna gözdaðý vermektedir. Ve Türkiye'nin sergilediði dýþ politika ile tüm Ýslam coðrafyasýnda kazandýðý itibarýný zedelemeye ve yalnýzlaþtýrmaya çalýþmaktadýr. Aslýna olup biden oldukça açýk Selim Özkabakçý týr. Yani "küfür tek millettir" Demokrasi, Ýnsan Haklarý gibi ve diðer batýlý söylemlerin içinin boþ olduðu bir kez daha görülmektedir. Bugün bölgemizde yaþananlardan bir kez daha anlaþýlmýþtýr ki ulus devletlerle birbirinden koparýlan farklý etnik kimliklere sahip Müslümanlar ümmet bilinci ile hareket etmek zorundadýrlar. Bugün Mýsýr'da þehit olan kardeþlerimize Allah'dan rahmet diliyorum. Onlar Ramazan ayý boyunca kavurucu sýcaða raðmen " iftarý burada yaptýk, sahuru cennete" diyerek adanmýþlýðýn ne olduðunu ve sahip olduklarý bilinci ifade etmekteydiler. Bu anlamda Rabbimizden tüm Müslümanlara kendi yolunda mücadele etmek ve direnme bilinci ve duyarlýlýðý vermesini niyaz ediyorum." Ýlke Der'den Cemal Ak ise Mýsýr'da seçilmiþ Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin askerî darbe ile devrilmesinin ardýndan Ýslami hareketler tarafýndan baþlatýlan kitlesel gösterilerin büyüyerek devam ettiðini belirterek, "Ancak darbeci katiller eylemleri engellemek için gerçek mermilerle saldýrýlara da devam ediyor. Daha önce sabah namazýnda kardeþlerimize saldýran katiller ardýndan teravih namazý vaktinde polis gücü ve Baltacý adý verilen milisleriyle saldýrýrken dün geceden itibaren saldýrýlarýný yoðunlaþtýrmasý neticesinde yüzlerce kardeþimiz þehit oldu, yüzlercesi de yaralandý. Asker ve polisler Rabiatul Adeviyye meydanýndaki darbe karþýtý göstericilere ateþ açýp, gaz bombasýyla müdahale etti. Zorbalýða ve katliama raðmen, uluslararasý kamuoyunun ahlaksýz suskunluðuna raðmen baþta Rabiatul Adeviyye Meydaný olmak üzere Mýsýr'ýn tüm meydanlarýnda direnen Mýsýrlý kardeþlerimizi selamlýyoruz. Katliamý lanetlemek ve direnen kardeþlerimizle dayanýþmak için bu meydan da toplanmýþ bulunuyoruz. Baþta Siyonist Ýsrail olmak üzere neredeyse istisnasýz olarak uluslararasý toplum denilen istikbar güçlerinin Mýsýr cuntasýna dost kesilmeleri ibretle izlediðimiz bir durumdur. Biz Ýlke-Der olarak, Çorumlu Müslümanlar olarak, Muhammed Mursi'nin ve Müslüman Mýsýr halkýnýn yanýndayýz. Kahraman Mýsýr direniþini selamlýyoruz. Bugün Mursi'yi ve Ýhvan'ý yalnýz býrakmak demek Mýsýr'ý firavunun uþaklarýna teslim etmek demektir. Bugün Mursi'yi ve Ýhvan'ý yalnýz býrakmak demek Ortadoðu intifadasýný kesintiye uðratmak isteyenlere fýrsat vermek demektir. Bugün Mursi'yi ve Ýhvan'ý yalnýz býrakmak demek Þam'ý, Kudüs'ü ve Kahire'yi ABD, Ýsrail ve yandaþlarýna teslim etmek demektir. Rabbimiz Mýsýrlý kardeþlerimize yardým et. Katil darbecilere fýrsat verme, Ayaklarýmýzý sabit kýl." Basýn açýklamasýna AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar'da katýldý. Yasin YÜCEL Emeklilerden Müftülük ziyareti Emeklilerden komutana tebrik Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Garnizon ve Jandarma Komutaný Albay Ahmet Çelik'e Hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý Ýl Garnizon ve Jandarma Komutaný Albay Ahmet Çelik'in hem yeni görev yerinden dolayý tebrik etti hemde bayramýný kutladý. Albay Ahmet Çelik ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneði yönetimine teþekkür etti. Yasin YÜCEL Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'yu ziyaret ederek geçmiþ bayramlarýný tebrik ettiler.hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'yu ziyaret ettiler. Pamuklu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler derneðine teþekkür etti. Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra ise Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret ederek geçmiþ bayramýný kutladýlar. Müftü Aþýk da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneðine teþekkür etti. Yasin YÜCEL

8 YAÞAM Aþýrý terlemeye Ameliyatlý çözüm 8 Oyuncak Kimin? 5 çocuklu bir aile hep birlikte lunaparka gitmiþ. Babalarý oyunlardan birinde tüfekle bütün hedefleri vurmuþ ve kocaman bir ayý kazanmýþ. Sonra çocuklarýna dönüp sormuþ: -Eveet bakalým bu oyuncak kimin olacak? Hanginiz annenizin her dediðini yapýyor, ona hiç karþýlýk vermiyor? Çocuklar önce bir durmuþlar, birbirlerine bakmýþlar ve hep bir aðýzdan cevap vermiþler: -Tamam baba, oyuncak senin! Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Aþýrý terleme hastalýðý Kýrýkkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapýlan küçük bir operasyonla tedavi ediliyor.oturduðu yerden elinden sular damlayan, kýþýn soðuk havada bile terleyen, giydiði kýyafetler terden sýrýlsýklam olan insanlarýn hastalýðý týptaki ismiyle 'hiperhidrozis'. Vücudun belli bir bölgesinde oluþan aþýrý terleme hastalýðý özellikle ellerde, yüzde ve koltuk altlarýnda oluþuyor. Ellerdeki terlemeler doðumla birlikte baþlarken koltuk altý ve yüz bölgesindeki terlemeler çocuklarýn ergenlik döneminden sonraki geliþme döneminde baþlýyor. Tedavi edilmediði zaman ileriki dönemlerde çocuðun hayatýný olumsuz yönde etkileyerek depresyona sürükleyebiliyor.hastalýðýn tedavisi oldukça basit. Birçok hastanede yapýlan aþýrý terleme ameliyatý Kýrýkkale Üniversitesi Hastanesi'nde teknolojinin son imkanlarý kullanýlarak yapýlýyor. Ameliyat sonrasý hasta ertesi gün taburcu ediliyor. Aþýrý terleme için uygulanan diðer tedavi yöntemlerinde dört beþ aylýk bir iyileþmeden sonra terleme yeniden görülüyor. Ameliyatta ise hastalýk kesin olarak tedavi ediliyor.ameliyat her yaþta hasta için yapýlabiliyor, ama en uygun dönem adelson dönemi denen ergenlik döneminden sonraki geliþme dönemi. Bu dönemde iyileþme daha çabuk oluyor, hasta ertesi gün ayaða kalkýyor. Hastalardan Gizem Algül, "Çok sýkýntý çekiyordum. Ýnsanlarla tanýþýrken, sýnavlara girdiðimde bir heyecan oluyor. Heyecan olunca daha çok terliyorum. Tabi kalemi falan býrakýyorum artýk, elimin terini bacaklarýma sürüyorum, peçeteye sürüyorum, sonra devam ediyorum sýnava. Keþke daha önce olsaydým ameliyatý, yani piþmaným daha önce olmadýðýma, inþallah kurtulacaðým yani." dedi.kýzýn bir yakýný ise þunlarý söyledi: "Kýzým küçüklükten beri elleri çatlardý, yani bunu hissediyorduk. Küçükken piknikte tozda aðlamaya baþlardý, bakardýk böyle elleri yarýlmýþ, kanamaya baþlamýþ. Büyüdü, okula falan baþladý, ondan sonra terlemeye baþladý elleri. Terlerini atabilmek için kremler kullandýk, egzama dediler, çok doktorlara götürdük. Kýrýkkale'ye yeni açýlan týp fakültesinde yeni Boyun aðrýlarý, günümüzde kronik aðrý sýralamasýnda bel aðrýlarýndan sonra ikinci sýrayý oluþturuyor. Her üç kiþiden biri hayatýnýn bir döneminde çeþitli nedenlerle boyun aðrýsýndan þikayet ediyor. Boyun aðrýsýnýn sýk nedenlerinden boyun fýtýðý ise boyun aðrýlarýnýn en sýk karþýlaþýlan nedeni deðil. Boyun bölgesi aðrýlarýnýn ancak yüzde kadarý boyun fýtýðý kaynaklý. Uzmanlar, omurilik basýsý olan santral fýtýklý hastalarýn zaman kaybetmeden cerrahi tedavi olmasý gerektiði uyarýsýnda bulunuyor.özel Bahar Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Hilal Börekçi, en sýk karþýlaþýlan boyun aðrýsýnýn kas gerilmesi olduðunu ifade etti. Þiddetli aðrý nedeniyle fýtýkla karýþtýrýldýðýný belirten Dr. Börekçi, 50 yaþýndan sonra ortaya çýkan omurga kireçlenmesinin de sýk görülen bir aðrý çeþidi olduðunu vurguladý. Dr. Börekçi, boyun fýtýðýnýn belirtilerini þöyle sýraladý: "Boyun fýtýðý eðer dýþ yan taraftan kola gelen sinire basý yaparsa kolda aðrý yakýnmasý ve etkilediði kolda kuvvet ve duyu kaybý gibi bulgular ortaya çýkar. Bazen fýtýk ortadan geriye doðru omuriliðe basý yapabilir. Bu durum, kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, duyu kayýplarý, yürümede güçlük gibi omurilik hasarý bulgularý ile kendini gösterir. Ensede aðrý, kas spazmý, boyun hareketlerinde kýsýtlýlýk, enseden kollara bazen art kafaya, göðse ve sýrta yayýlabilen aðrý, kollar veya ellerde uyuþma hissi, baþ sistemlerle çok güzel operasyonlar baþlamýþ."kýrýkkale Üniversitesi Göðüs Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Berkant Özpolat þu bilgileri verdi: "Týp dilinde primer hiperhidrozis denen hastalýk aþýrý terleme olarak biliniyor. Vücutta birtakým yerleri, bölgesel yerleri etkiliyor. Bunlarýn baþýnda yüz, koltuk altý ve eller geliyor. Aþýrý terleme olan hastalarda doðumdan itibaren ortaya çýkýyor. Koltuk altý terlemesi de ergenlikten sonra ortaya çýkýyor. Birtakým lokal tedaviler olmasýna raðmen bizim yaptýðýmýz, halk arasýnda yaygýn olarak 'ets' diye bilinen ama 'vidyo asis vidyo yardýmlý sempataktömü' dediðimiz ameliyat terlemenin giderilmesi için kesin çözüm olarak kabul ediliyor. Ameliyat çok deðiþik þekillerde yapýlsa da teknolojinin yardýmýyla son derece küçük tek port dediðimiz tek delikli bir sistemden ve üç buçuk milimlik bir küçük kamera kullanarak çok kýsa bir sürede gerçekleþtiriyoruz. Hastamýz Gizem 17 yaþýnda, adeloson dediðimiz yaþ arasý dönemde bu ameliyatlarýn yapýlmasý hem yan etkileri gidermekte hem de erken taburculuk ve baþarý þansýný artýrdýðýný görmekteyiz. Bu konuda özellikle eðitim hayatýn sosyal yaþantýyý arkadaþlarýyla olan iliþkisini etkilediðini görüyoruz. Onun için ameliyatýn mümkün olan en erken dönemde yapýlmasýný hastalarýmýza ve yakýnlarýna önermekteyiz. Hastayý genellikle bir gece hastanede yatýrýyoruz, yatýrdýktan sonra ertesi gün evine gidebiliyor ve her türlü aktivitesini gerçekleþtirebiliyor. Baþarý oraný yüzde doksan beþin üzerinde. Usulüne uygun olarak yapýlan ameliyatlarda yan etkiler az oluyor. Lokal tedavilerden fayda görmeyen hastalara kalýcý bir çözüm olarak öneriyoruz."doç. Dr. Berkant Özpolat, sözlerine þöyle devam etti: "Elimde gördüðünüz kamera hakikaten çok geliþmiþ bir kamera, ayný anda hem görüntüleme hem de cerrahi iþlemleri yapabildiðimiz bir kamera. Ameliyatta yaptýðýmýz iþlem ter bezlerinde terlemeyi saðlayan sinirlerin kesilmesine yönelik, oldukça aslýnda basit bir iþlem. Deðiþik seviyelerde sempatik zincir denen sempatik angiliyon denen zincirleri keserek ameliyat gerçekleþtirilmekte." Boyun aðrýlarýnýn sadece Yüzde 10 u fýtýk kaynaklý dönmesi, kulak çýnlamasý, gözlerde sinek uçuþmasý, bulantý, konsantrasyon bozukluðu gibi semptomlar, kol ve ellerde kas gücü azalmasý fýtýðýn belirtileridir."aðrýnýn, özellikle gece uykuda arttýðýna iþaret eden Börekçi, boyun fýtýðýnýn teþhisinde en iyi yolun MR görüntüleme olduðuna dikkat çekti.boyun fýtýðýnda cerrahi tedavi baþta olmak üzere bir çok tedavi yöntemi uygulandýðýný belirten Börekçe, þu bilgileri verdi: "Cerrahi olmayan tedavinin amacý, fýtýklaþmýþ diskin rahatsýz ettiði siniri rahatlatmak, aðrýyý azaltmak ve hastanýn fiziksel durumunu geliþtirmektir. Bu iþlem, bir çok tedavi metodunun birlikte kullanýldýðý organize bir bakým programýyla disk hernili hastalarýn çoðunda baþarýlý bir þekilde uygulanabilir. Aðrýyý kontrol etmek için ilaç kullanýlýr. Ayrýca, fizik tedavi yöntemi faydalýdýr. Çekme ve germe yöntemi, sýcak uygulama, soðuk uygulama ve elle masaj gibi tedavileri uygulayarak boyun fýtýðý aðrýsýný, kas spazmýný azaltabilir. Pek çok hasta cerrahi olmayan medikal tedavi veya konservatif tedavi ile iyiye gidecektir."dr. Börekçi, omurilik basýsý olan santral fýtýklý hastalarýn ise zaman kaybetmeden cerrahi tedavi olmasý gerektiðini dile getirdi. Börekçi, "Sinir kökü basýsý yapan yan-dýþ yerleþimli fýtýklarda 4-6 haftalýk ilaç ve fizik tedavisi ile iyileþme saðlanamazsa cerrahi önerilir. Cerrahinin amacý, sinir üzerine basý yapan disk kýsmýný çýkarmaktýr." þeklinde konuþtu. 20:00 Gençlik Çeþmesi'nin bulunmasý için Ýngiltere Kralý'na hizmet etmeyi reddeden kaptan Jack Sparrow, kentte kendi adýyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanýn olduðunu öðrenir. Sahte kaptaný kovalarken, karþýsýndakinin aslýnda geçmiþinden geri gelen güzeller güzeli Angelica olduðunu anlar. Angelica da kral ile ayný þeyin, sonsuz yaþam saðlayan Gençlik Çeþmesi'nin peþindedir. Gençlik yýllarýnda kalan aþký ve Angelica'nýn þimdiki sahtekar yönü arasýnda gidip gelen Jack Sparrow, bir anda kendisini korsan Karasakal ýn gemisi Kraliçe Anne de esir düþmüþ halde bulur. Kralýn tarafýnda ise esir düþen mürettebatý Gibbs ve ezeli rakibi Kaptan Barbossa da ellerindeki tek haritadan yola çýkarak çeþmeye giden yolu ve ayin rituelinin yapýlmasý için gereken diðer 'malzemeleri' toplama niyetindedir. Sinema 21:00 Karayip Korsanlarý 4 Türk Malý Erman ile Abiye, yirmi yýllýk evli ve iliþkileri tekdüzeleþmiþ bir çifttir. Ayrý yumurta ikizi iki sorunlu çocuk ve hepsinden daha sorunlu bir kayýnbirader de iliþkilerini daha zorlaþtýrmaktadýr. Yeni komþularý Seval ile Gökhan da yeni evli ve oldukça hayat dolu bir çifttir. Taþýndýklarý evde her þeyin mükemmel olduðunu sanmaktadýrlar. Ancak Kuzu ailesiyle henüz tanýþmamýþlardýr. Hayatlarýna Kuzu ailesinin girmesiyle hayatlarý bir anda çekilmez bir hal alýr.oyuncular : Binnur Kaya, Þafak Sezer, Hazal Þenel, Bekir Aksoy Yönetmen : Tayfun Güneyer 20:00 Yeþil Dev Çok gizli bir askeri projenin içinde yer alan hücre deðiþtirme makinesi için ülkenin baþarýlý üniversitelerinin birinden bir grup öðrenci kiralanmýþtýr. Grubun lideri ise Bruce Banner dýr. 'Gammasphere' adlý bu hücre deðiþtirmeye yönelik makineyi denemeye karar veren Banner, bu deneyi sýrasýnda ortaya çýkan bir sorunla deðiþik bir kiþiliðe bürünür ve kendi içindeki kötülükleri göz önüne seren Hulk adýndaki bir yaratýða dönüþme yeteneði kazanýr. Ancak Hulk a dönüþümünü kontrol edememektedir.oyuncular : Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas Yönetmen : Ang Lee Google Google Inc. (NASDAQ: GOOG), internet aramasý, çevrimiçi bilgi daðýtýmý, reklam teknolojileri ve arama motorlarý için yatýrýmlar yapan çok uluslu Amerikan anonim þirketidir. Ýnternet tabanlý hizmet ve ürünler geliþtirir, ek olarak bunlara ev sahipliði yapar.[4] Kârýnýn büyük kýsmýný AdWords programý aracýlýðýyla reklamlardan elde etmektedir.[2][5] Þirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafýndan, Stanford Üniversitesi'nde doktora öðrencisi olduklarý sýrada kurulmuþtur. Ýkili, sýk sýk "Google Guys" olarak anýlmaktadýr.google, ilk olarak, 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir þirket olarak kuruldu ve 19 Aðustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzýn gerçekleþtiði dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yýl boyunca, yani 2024 yýlýna kadar Google'da birlikte çalýþmak üzere anlaþtýlar.[9] Kuruluþundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak eriþilebilir ve kullanýlabilir hale getirmek"tir.[10] Gayri resmi sloganý ise, Google mühendisi Amit Patel tarafýndan bulunan ve Paul Buchheit tarafýndan desteklenen[11] "Don't be evil" (Kötü Olma) dýr yýlýnda, halen þirket merkezi konumunda olan Mountain View, California'ya taþýnmýþtýr.google'ýn dünya çapýnda veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalýþtýðý,[14] bir milyardan fazla arama isteðini iþlediði[15] ve kullanýcýlarý tarafýndan oluþturulan verinin gün baþýna yirmi dört petabayt olduðu tahmin edilmektedir.[16][17][18][19] Kuruluþundan bugüne dek gerçekleþen büyüme hýzý, þirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satýn almalar ve ortaklýklar zincirinin meydana gelmesini saðladý. Þirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal að araçlarý ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevirmiçi verimlilik yazýlýmlarý sunmakta, ek olarak, web tarayýcýsý Google Chrome, fotoðraf görüntüleme ve düzenleme yazýlýmý Picasa ve anlýk mesajlaþma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanmaktadýr. Bunlar dýþýnda, Android mobil iþletim sistemi geliþimine öncülük yapmýþtýr. Cr-48 ana iþletim sistemi olarak da bilinen yeni Google Chrome OS,15 Haziran 2011 tarihinden beri, Samsung 5 Serisi[20] ve Acer AC700[21] gibi ticari Chromebook'larda[22] kullanýlmaktadýr. AKÞAM SEFASI Malzemeler 400 gr Patates 500 gr Eriþte 5 Arpacýk Soðaný 1.5 Kahve Fincaný Margarin 300 ml Kýrmýzý Þarap 2 ÇorbaKaþýðý Sirke, tuz 2 Et Suyu Tableti, karabiber 1/2 Demet Maydanoz 400 gr Lahana 3 Yumurta 6 Somon Fileto 1 Limon 150 gr Süt Kremasý 2 Çorba Kaþýðý Margarin Yemeðin Tarifi Patatesleri kabuklarýný soymadan haþlayýn. Suyunu süzüp kabuklarýný soyun. iri iri rendeleyin. Soðanlarý soyup uzunlamasýna doðrayýn. 1 çorba kaþýðý margarin eritip soðan, þarap ve sirkeyi ekleyin. Tenceredeki karýþým yarýya inene kadar Düþman isterseniz dostlarýnýzý geçmeye çalýþýnýz. Dost isterseniz, býrakýn, dostlarýnýz sizi geçsin. (La Rochefoucauld) piþirin. Et suyu tableti ve yarým su bardaðý su ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyin.maydanozu yýkayýp yapraklarýný ayýklayýn. Lahanayý yýkayýp ayýklayýn. Yaprak kýsýmlarýnda bulunan sert damarlarý kestikten sonra küçük küpler halinde daðrayýn. 2 dakika haþlayýn. Fýrýný 250 dereceye ayarlayýp önceden ýsýtýn. Yumurtalarýn aklarýný ve sarýlarýný ayýrýn. Lahanayý kalan süt kremasý ve maydanozla karýþtýrýp püre haline getirin. Patatesleri, yumurta sarýlarý ve limon kabuðunu karýþtýrýn. Yumurta aklarýný köpük halini alýncaya kadar çýrpýn. Balýðý margarinde hafifçe kavurup fýrýn tepsisine alýn. Sebzeleri üzerine yayýp 15 dakika fýrýnda piþirin. Eriþteyi haþlayýn. Soðanlý karýþýmý tekrar ýsýtýn. Balýðý soðanlý karýþým ve eriþte eþliðinde servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Yeþil Dev Sinema 21:45 Aldýrma Gönül 23:45 Harry Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 17:50 Yasemince 22:00 Polis Akademisi 4 23:40 Allý Zeynebim Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Yarýþma Spor Sayfasý 21:00 Türk Malý 23:15 Deli Yürek 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Karayip Korsanlarý 4 Gizemli Denizlerde 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Bekir Develi Ýle Keþif Zamaný Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 TV Filmi 19:55 Küçük Kýyamet 21:45 Þefkat Tepe 23:30 Tv filmi

9 HABER 9 Düþük puanlý öðrenciye iyi lisede okuma fýrsatý Meslek veya imam hatip liselerine yönlendirilen 574 bin öðrenciyle ilgili iki alternatif gündemde. Anadolu liselerinin boþ kontenjanlarýna ek yerleþtirme yapmak ve meslek liseleri bünyesinde düz lise sýnýflarý açmak. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Seviye Belirleme Sýnavý ndan (SBS) düþük puan alan öðrencilerin meslek, imam hatip veya açýk liseye yönlendirilmesiyle ilgili yaþanan sorunun çözümü için formül arýyor. Genel liselerin Anadolu ve meslek liselerine dönüþtürülmesiyle ortaya çýkan sýkýntýnýn giderilmesi amacýyla çeþitli alternatifler üzerinde duruluyor. Bunlardan en önemlisi, Anadolu lisesine kayýtlar sonrasýnda boþ kalan kontenjanlara iki kez ek yerleþtirme yapmak. Buna göre ek yerleþtirmeler sonrasý Anadolu liselerindeki boþ kontenjanlara, açýkta kalan düþük puanlý öðrencilere kayýt hakký verilecek. Bu sayede öðrencilerin, evine yakýn okula gitmesi ve düþük puanla iyi bir liseye yerleþme þansý olacak. Ýkinci alternatif ise Anadolu veya meslek liseleri bünyesinde düz lise sýnýflarý açmak. Bu yýlki SBS sonuçlarýna göre 1 milyon 260 bine yakýn öðrenciden 688 bini fen, Anadolu, Anadolu öðretmen ve sosyal bilimler liselerinde okuyacak. Açýkta kalan 574 bin öðrenci ise özel lise, meslek ve imam hatibe gitmek durumunda kalacak. Bu öðrenciler için düz lise projesi gündemde. Ancak bakanlýk, düz lise sýnýflarýnýn Anadolu mu yoksa meslek lisesi bünyesinde mi açýlacaðýný tartýþýyor. Her bir seçenek kendi içinde sýkýntýlar barýndýrýyor. Düz lise sýnýflarýnýn Anadolu liseleri içinde açýlmasýnýn bu okullarýna kalitesini düþüreceði, meslek liseleri içerisinde açýlmasýnýn ise velilerin tepkisine yol açacaðý deðerlendiriliyor. Ancak sonuç olarak iki alternatiften birinde karar kýlýnacak TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Enerji ithalatý faturasý azaldý Dýþ ticaret açýðýnýn yüzde 17.4 artýþla 50 milyar 606 milyon dolar düzeyinde gerçekleþtiði 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, Türkiye'nin enerji ithalatý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 8.3 oranýnda azalýþla 27 milyar 127 milyon dolar oldu. ANKA'nýn Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) verilerinden yaptýðý belirlemeye göre, ihracatýn yüzde 1.3 artýþla 75 milyar 231 milyon dolara ulaþtýðý, ithalatýn ise yüzde 7.2 artarak 125 milyar 837 milyon dolara yükseldiði 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, Türkiye 50 milyar 606 milyon dolar düzeyinde dýþ ticaret açýðý verdi. Enerji ithalatý, 2012 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 8.3 oranýnda azalýþla 27 milyar 126 milyon 529 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. Türkiye'nin 2012 yýlýnýn ilk 6 ayýnda enerji ithalatý faturasý 29 milyar 580 milyon dolar düzeyinde gerçekleþmiþti. Böylece, Türkiye'nin yýlýn ilk 6 ayýnda verdiði 50 milyar 606 milyon dolar düzeyindeki dýþ ticaret açýðýnýn yüzde 53.6'sýný enerji ithalatý oluþturdu yýlýnýn ilk yarýsýnda enerji ithalatýnýn dýþ ticaret açýðý içindeki payý ise yüzde 68.6 düzeyindeydi. Enerji ithalatýnýn alt kalemleri ele alýndýðýnda; 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýnda gizli veri adý altýnda toplanan Türkiye'nin petrol, doðalgaz ve bitümenli taþkömürü ithalatý geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 9.3 azalarak 17 milyar 622 milyon dolara geriledi. (Gizleme uygulanarak ayný fasýl altýnda tek bir GTÝP kodunda birleþtirilen maddelere ait toplam deðer, sýnýflamalarda ana grup toplamlarýnýn kaybolmamasý amacýyla gizli veri olarak ayrý gruplandýrýlýyor.) Türkiye, bu yýlýn Ocak-Haziran döneminde 190 milyon dolarlýk elektrik enerjisi, 1 milyar 318 milyon dolar doðalgaz ve mamul gaz, 7 milyar 455 milyon dolar petrol ve petrolden elde edilen ürün, 541 milyon dolar taþ kömürü, kok kömürü, briket kömürü ithalatý gerçekleþtirdi. -BÝNEK OTOMOBÝL ÝTHALATI 4.2 MÝLYAR DOLAR- Bu yýlýn Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin yatýrým mallarý ithalatý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6.6 oranýnda artýþla 17 milyar 974 milyon dolara, hammadde ithalatý yüzde 6.4 artýþla 92 milyar 893 milyon dolara yükseldi. Tüketim mallarý ithalatý ise anýlan dönemde yüzde 13.2 artýþla 14 milyar 600 milyon dolara yükseldi yýlýnýn ilk 6 ayýnda binek otomobil ithalatý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 33.2 oranýnda artarak 4 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Motorlu kara taþýtlarý ithalatýnýn yüzde 17.5 artarak 7 milyar 815 milyon dolar düzeyinde gerçekleþtiði dönemde, diðer taþýt araçlarý ithalatý yüzde 21.5 azalýþla 2 milyar 136 milyon dolar oldu. -DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝTHALATI 2.5 MÝLYAR DOLAR yýlý Ocak-Haziran döneminde dayanýklý tüketim mallarý ithalatý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 15.1 arttý yýlýnýn ilk 6 ayýnda 2 milyar 210 milyon dolarlýk dayanýklý tüketim malý ithal eden Türkiye, 2013 yýlýnýn ayný döneminde 2 milyar 544 milyon dolarlýk ithalat gerçekleþtirdi yýlý Ocak-Haziran döneminde yarý dayanýklý tüketim malý ithalatý yüzde 9.8 artýþla 3 milyar 62 milyon dolara, dayanýksýz tüketim mallarý ithalatý ise yüzde 3.3 artýþla 2 milyar 713 milyon dolara yükseldi. -DEMÝR VE ÇELÝK ÝTHALATI YÜZDE 9.1 ARTIÞLA 6 MÝLYAR DOLAR- Metal cevheri, döküntüler ve hurdalar ithalatý 2013 yýlýnýn Ocak-Haziran döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 24.1 azalýþla 4 milyar 323 milyon dolar oldu. Bu dönemde demir ve çelik ithalatý yüzde 9.1 artarak 6 milyar 43 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti yýlý Ocak-Haziran döneminde demir ihtiva etmeyen madenler ithalatý yüzde 3.8 artýþla 3 milyar 977 milyon dolar düzeyinde gerçekleþirken, elektrik makineleri aksam parçalarý yüzde 12.4 azalýþla 4 milyar 244 milyon dolara geriledi. Bu dönemde büro makineleri ithalatý yüzde 21.4 artýþla 1 milyar 882 milyon dolar oldu. Güç üreten makineler ve araçlar ithalatý yüzde 31.4 artýþla 4 milyar 27 milyon dolara yükselirken, diðer genel endüstri makine aksamlarý ithalatý yüzde 18 artarak 5 milyar 164 milyon dolara ulaþtý. Dersanelerin dönüþümü gelecek yýla kaldý Bu yýl dershane kayýtlarýnýn yapýldýðýný belirten Bakan Avcý, ilgili düzenlemenin eðitim-öðretim yýlýndan itibaren geçerli olabileceðini söyledi. Tartýþmalarýn kapatma söylemi üzerinden yapýldýðýný ancak dershanelerin normal öðretim kurumuna dönüþtürüleceðini ifade etti. Bazý köklü kuruluþlarýn deðiþimi gerçekleþtirdiðini kaydetti: Çalýþmalar 3 yýldýr gündemde. Dershane sahipleri süre istemiþlerdi. Düzenleme 2015 e sarkacaðýna göre 4 yýllýk geçiþ süreci fiilen tanýnmýþ oldu. Eðitim muhabirleriyle bayramlaþmak için bir araya gelen Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Dershanelerin özel okula dönüþtürülmesi için arsa ve kredi kolaylýðý gibi teþvikler öngördüklerini belirtti. Dershanelerde görev yapan öðretmen, öðretici ve çalýþanlarýn da bakanlýk sistemine entegre edilmesi için hazýrlýk yapýlacaðýný söyledi. Bakan Avcý nýn diðer konularla ilgili açýklamalarý özetle þöyle: BÝN 800 ÖÐRETMEN DÖNDÜ:28 Þubat sürecinde meslekten ihraç edilen veya istifaya zorlanan öðretmenlere görevleri iade edilecek. 10 yýllýk dönemde bin 800 kiþi mesleðine döndü. Bir bu kadar daha sayý görevine dönebilecek. Henüz bir þekilde göreve baþlamamýþ, durumu netleþmemiþ olan öðretmen ve eðitimcilere böyle bir haklarý olduðu hatýrlatýldý. ÝMAM HATÝPLERE CÝDDÝ TALEP VAR: Genel liselerin Anadolu ya dönüþtürülmesiyle ilgili tartýþmalar var. Bütün öðrencilerin birinci önceliðinin Anadolu lisesi olduðu algýsý doðru deðil. Ciddi bir imam hatip lisesi talebi var. Kýz meslek liseleri konusunda bazý aileler çocuklarýný ancak böyle bir düzenleme için okula göndermeye razý olabiliyorlar. Açýk lise çözümü de ayný þekilde. Özellikle mevsimlik iþçi olarak çalýþan aileler için açýk lise önemli bir imkân. Baþka türlü okullaþtýramadýðýmýz gençler için bu formülü bulduk. Anadolu liselerine kayýt olmamýþ 574 bin öðrencinin zorunlu olarak baþka okullara gönderileceði iddialarý yanlýþ. Meslek liselerini ikinci sýnýf eðitim seçeneði gibi göstermekten vazgeçelim.

10 HABER 10 Ýngiliz sol gazeteye göre Erdoðan otokrat Ýngiliz sol gazete Guardian'ýn Avrupa editörü Ian Traynor bugünkü yazýsýnda, Avrupa'da otokrat liderlerin yükseliþte olduðunu ve bunun da Avrupa demokrasisi için bir sýnav anlamýna geldiðini yazdý. Guardian ayrýca Türkiye'de gösterilerin "azalmadýðýný" yazdý. BBC Türkçe'nin özetine göre Traynor, yazýsýný asýl olarak Macaristan Baþbakaný Victor Orban'ýn ülkedeki icraatlarý ve yönetim anlayýþý üzerine kurdu ve Macar muhaliflerin Orban yönetimiyle ilgili görüþlerine yer verdi. Macar insan Haklarý eylemcisi Peter Molnar'ýn, Orban'ýn tüm iktidarý ellerine aldýðýný ve demokrasiyi zayýflattýðý iddiasýný yansýtan Guardian Orban'ýn otokrat bir lider olarak yalnýz olmadýðý vurguladý. -AVRUPA'DA LÝDER BIRAKMADILAR...- Doðu Avrupa liderlerini karalayan Traynor; Rusya'da Vladimir Putin, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoðan, Romanya'da Victor Ponta, Çek Cumhuriyeti'nde Milos Zeman ve Macaristan'da Victor Orban liderliðindeki hükümetlerin bu açýdan benzer çizgide olduklarýný iddia etti. Yazýda Putin ve Erdoðan'ýn muhalif kiþilikleri hapse attýklarý, barýþçýl gösterileri ezmek için þiddete baþvurduklarý öne sürülürken bu iki ismin ülkelerinde popüler olduklarý da aktarýlýyor. Traynor bu ülkelerin politikalarýnda kendilerine ait farklýlýk olduðunu belirttikten sonra iktidarýn tek bir liderin elinde toplanmasý baðlamýnda benzerlik olduðunu belirterek "Orban, Erdoðan ve Putin, lider tarafýndan domine edilen politik partilerin ya da elitlerin baþýnda bulunuyor" dedi. Palandöken: Acemi birlikleri kararý esnaf için isabetli -"SANAYÝ GELÝÞECEK, ÝÞSÝZLÝK AZALACAK"- Acemi birliklerinin küçük þehirlerde ticaretten turizme kadar her sektördeki iþ hacmini canlandýracaðýný belirten Bendevi Palandöken þunlarý kaydetti:"bu canlýlýk beraberinde iþsizliðin azalmasana ve istihdamýn artmasýna sebep olacak. Projenin hayata geçmesinden sonra küçük illerdeki vekil sayýlarý da nüfusla orantýlý olarak hiç kuþkusuz artacaktýr. Yasanýn çýkmasý ile bu illerde yaþanan göç hiç kuþkusuz duracaktýr. Göçün durmasý ise bu illere yeni yatýrýmlar getirecektir." -"17 ÝL BELLÝ NOKTAYA GELECEKTÝR "-Palandöken, acemi birliklerinin bu 17 ili zaman içerisinde ekonomik olarak belli bir noktaya getireceðini ancak bununla birlikte bu illere özel yatýrým teþviki verilmesi gerektiðini vurguladý. Bu ilerin çoðunluðunda hizmet sektöründe büyük eksiklikler bulunduðunu dile getiren Palandöken açýklamalarýna þöyle devam etti: "Örneðin birçok ilde otel sorunu var. Bu illerde acemi birliklerinin devreye girmesi ile hiç Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn acemi birliklerinin taþýnmasý kararýnýn esnaf için isabetli olduðunu belirterek, Anadolu'nun küçük illerinde göçün biteceðini, iþsizliðin azalacaðýný dile getirdi. TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken yaptýðý yazýlý açýklamada, Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn askeri birliklerin taþýnmasý kararýnýn göç veren illerdeki esnaf ve sanatkarý fazlasýyla sevindirdiðini bildirdi. Uygulamaya konulacak proje ile nüfusu 2 milyon ve üstündeki büyükþehirlerde bulunan tüm acemi birliklerin Bayburt, Gümüþhane, Yozgat, Kýrþehir gibi Anadolu'da sürekli göç veren þehirlere nakledilecek olmasýnýn esnaf için çok olumlu karar olduðunu dile getiren Palandöken, karar ile bu illerdeki göçün duracaðýný ileri sürdü. Karar ile büyük þehirlerden geriye dönük göçün de baþlatabileceðini ifade eden Palandöken, "Bu karar ile taþra illeri "acemi' sanayisi ile kalkýnacak ve illerin ekonomisini canlandýrarak istihdamý hiç kuþkusuz artýracaktýr. Projenin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesini esnaf ve sanatkar camiasý olarak bekliyoruz" dedi. kuþkusuz tüm esnaf ve sanatkar nasibini alacaktýr. Anadolu'da göçün iyice durmasý için bir baþka yapýlmasý gereken yatýrým ise vakýf ve özel üniversitelerin büyükþehirlere yapýlmasýnýn önüne geçilmeli ve mevcut üniversiteler güçlendirilmelidir. Bu tedbirlerin alýnmasý ile göç Anadolu illerinde tamamen duracaðý gibi tersine de döner." Gül'den uyarý: Ýhracat miktarý azalýrken, Mýsýr, Suriye olmasýn "Korkum þu ki Mýsýr bu gidiþle içinden çýkýlmaz kaosa gider. Bu yol Mýsýr için çýkmaz yoldur. Herkesin kendi ülkesinin kýymetini bilmesi, taraflarýn biraraya gelip aklýselim mantýk yoluyla tekrar Mýsýr'ýn demokrasiyle buluþacaðý süreci baþlatmalarý gerekir. Hemen komþularýmýzda olup bitenler nasýl baþladý hatýrlayalým; Suriye'de sivil halka müdahale halký bu noktaya getirdi. Mýsýr'da bunu tahayyül bile etmek istemem, çünkü sadece bölgeyi deðil Müslüman dünyasýný ilgilendirip etkileyecek bir geliþme gösterir. Herkesin aklýselimle hareket etmesinin zamaný çoktan geçmiþtir. Herkesin bir araya gelmesi gerekir. Yapýlacak ilk iþ Mursi'nin serbest býrakýlmasý, yapýlacak ilk seçimlere herkesin katýlacaðý þeffaf düzgün seçimlerin yapýlmasýdýr. Korkarým bu böyle giderse Mýsýr'ýn uzun bir süre tekrar demokrasiyle buluþmasý zor olur. Bu da hem Mýsýr halký hem Ýslam dünyasý için büyük kayýp olur. O bakýmdan bu yolun yol olmadýðýný hatýrlatmak isterim. Mýsýr halkýnýn tamamý bizim kardeþimizdir. Sivil topluma silahla müdahale hiçbir yerde meþru görülemez..." Twitter'da en çok takip edilen lider Baþbakan Erdoðan Yaþar Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölümü Araþtýrma Görevlisi Cudi Kaan Okmeydan, Twitter'da en çok takip edilen liderin 3 milyon 239 bin 322 kiþiyle Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan olduðunu belirtti. Erdoðan'ý 1 milyon 402 bin 377 kiþiyle CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu izliyor. -SÝYASÝ PARTÝLER SOSYAL MEDYAYLA ÝLGÝLENMÝYOR- Okmeydan'ýn yüksek lisans tezi olarak gerçekleþtirdiði araþtýrmada, dünyada sosyal medya platformlarýna en fazla ilgi gösteren ve sadece Facebook'ta 30 milyondan fazla üye ile Avrupa'da birinci sýrada yer alan Türkiye'de "siyasi partilerin" sosyal medya platformlarýna ilgisiz kaldýðý ortaya çýktý. Devletten seçim yardýmý almayan partilerin TBMM'de yer alan partilere göre sosyal medya platformlarýný daha çok kullandýklarýný belirten Okmeydan, "Dünyadan örneklere baktýðýmýzda, 2008 yýlýnda ABD Baþkaný Barack Obama'nýn 16 Brezilya'dan ABD'ye 4 milyar dolarlýk rest Hava kuvvetlerinde yenileme çalýþmalarý yapan Brezilya, ABD'den 4 milyar dolar deðerinde 36 savaþ jeti satýn alma konusunda anlaþmaya varmýþtý.brezilya'nýn, ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin dinleme skandalý sonrasýnda ABD'den askeri uçak alýmýný durdurabileceði açýklandý.salý günü ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry Brezilya ziyareti çerçevesinde devlet baþkaný Dilma Rousseff ile görüþecek. Ancak Reuters'in haberine göre bu görüþme sýrasýnda savaþ uçaðý anlaþmasý masaya yatýrýlmayacak.haziran ayýnda yaþanan ve bütçedeki harcamalarý eleþtiren geniþ çaplý gösteriler sebebiyle Brezilya Devlet Baþkaný Rousseff, savaþ uçaklarýnýn alýmýný ertelemiþti.abd Ulusal Güvenlik Dairesi'nin dinleme skandalý sonrasý uçak farklý sosyal medya platformlarýndan seçmenleriyle iletiþime geçtiði, Ýngiltere ve Avustralya'da da 2010 yýlýnda gerçekleþtirilen genel seçimlerde partilerin aktif olarak sosyal medya platformlarýný kullandýklarý görülmüþtür. Ancak Türkiye'de 2011 genel seçimlerine baktýðýmýzda CHP dýþýndaki partilerin sosyal medya platformlarýnda yeteri kadar yer almadýklarý gözlemlenmektedir" dedi. -"POLÝTÝKACILAR GELENEK- SEL MEDYAYI TERCÝH EDÝYOR"- Türkiye'deki siyasi partilerin sosyal medya platformlarý üzerinden takipçileriyle diyalog kurmayý baþaramadýklarýný da belirten Okmeydan þunlarý ifade etti: "Bu durumda parti ve takipçileri arasýnda ve takipçilerin kendi aralarýnda, herhangi bir fikir alýþveriþi ve düþünce paylaþýmý söz konusu deðildir. Ancak bunlara raðmen araþtýrma Türkiye'deki siyasi partilerin 2011 genel seçimleri döneminin ardýndan sosyal medya platformlarýna daha çok önem gösterdiðini ortaya koymaktadýr. Bu baðlamda 2011 genel seçimleri döneminde hiçbir sosyal medya platformunda yer anlaþmasýnýn gerçekleþmeyeceði iddia ediliyor.amerikan Boeing Co. þirketinin yaný sýra Fransýz Rafale ve Ýsveçli Gripen firmalarý da Brezilya'ya savaþ jeti satmak için hazýr bekliyor. Brezilya hükümetine yakýn bir kaynak, Brezilya'da gelecek sene seçim yapýlacaðýný, bu yüzden 2015'e kadar savaþ jeti alýmýnýn gerçekleþmesinin beklenmediðini söyledi.amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin, Brezilyalý yetkilileri dinleyerek enerji ve askeri konularýnýn yaný sýra ticari sýrlara da ulaþmýþ olabileceði düþünülüyor.ulusal Güvenlik Dairesi'nin dinlemeleri ortaya çýktýktan sonra ABD'nin Latin Amerika ülkeleriyle iliþkiler sarsýlmýþtý.john Kerry, Latin Amerika ülkeleriyle iliþkileri düzeltmek için Brezilya öncesinde Kolombiya'yý ziyaret etti. almayan partilerin, seçimlerin hemen ardýndan, sosyal medya platformlarýna yöneldikleri, 2011 genel seçimleri döneminde sosyal medya platformlarýnda zaten hesaplarý bulunan partilerin ise seçim döneminin ardýndan sosyal medya platformlarýndaki hesaplarýnda daha çok paylaþýmda bulunduklarý görülmektedir. Bu durum 2011 genel seçimleri döneminde geleneksel medya platformlarýnýn Türk siyasi partileri tarafýndan daha çok tercih edildiði þeklinde yorumlanabilir." Twitter'da en çok takip edilen siyasetçinin 3 milyon 239 bin 322 takipçi sayýsýyla Baþbakan Erdoðan olduðuna dikkat çeken Okmeydan, Erdoðan'ý 1 milyon 402 bin 377 takipçiyle Kýlýçdaroðlu, 645 bin 158 takipçiyle MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, 74 bin 899 kiþiyle Hak ve Eþitlik Partisi Genel Baþkaný Osman Pamukoðlu ve 28 bin 726 takipçiyle BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici'nin izlediðini aktardý. ithalat miktarý arttý Ýhracat birim deðer endeksi Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre; yüzde 2 oranýnda artýþla 108.6, ithalat birim deðer endeksi yüzde 1.4 oranýnda azalýþla düzeyinde gerçekleþti. Ýhracat miktar endeksi Haziran'da geçen yýlýn ayný ayýna oranla yüzde 7.8 oranýnda azalýþla 120.7, ithalat miktar endeksi yüzde 4.2 artýþla oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu, Haziran 2013 Dýþ Ticaret Endeksleri'ni açýkladý. Buna göre; ihracat birim deðer endeksi geçen yýlýn ayný ayýna kýyasla yüzde 2 artýþla deðerini aldý. Ýhracat birim deðer endeksi geçen yýlýn ayný ayýna oranla gýda, içecek ve tütünde yüzde 0.2 azalýþla 108.2, yakýt hariç ham maddelerde yüzde 2.5 artýþla 107.4, yakýtlarda yüzde 0.7 artýþla 129.3, gýda, içecek, tütün hariç imalat sanayinde yüzde 3.5 artýþla 108 oldu yýlý 2. çeyrekte ihracat birim deðer endeksi geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 0.7 arttý. -ÝTHALAT BÝRÝM DEÐER EN- DEKSÝ YÜZDE 1.4 AZALDI Ýthalat birim deðer endeksi geçen yýlýn ayný ayýna kýyasla yüzde 1.4 azalýþla oldu. Ýthalat birim deðer endeksi geçen yýlýn ayný ayýna oranla gýda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 6.8 artýþla 112.7, gýda, içecek, tütün hariç imalat sanayinde yüzde 1.4 artýþla olurken, yakýt hariç ham maddelerde endeks yüzde 9.8 azalýþla 108.3, yakýtlarda yüzde 3.1 azalýþla düzeyinde gerçekleþti. Ýthalat birim deðer endeksi 2013 yýlý 2. çeyreðinde geçen yýlýn 2 çeyreðine oranla yüzde 2.5 azaldý. -ÝHRACAT MÝKTAR ENDEKSÝ YÜZDE 7.8 AZALDI- Ýhracat miktar endeksi geçen yýlýn ayný ayýna kýyasla yüzde 7.8 azalýþla oldu. Ýhracat miktar endeksi geçen yýlýn ayný ayýna göre; gýda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 6.4 artýþla 112.2, yakýt hariç ham maddelerde yüzde 8.5 artýþla 147.7, yakýtlarda yüzde 16.5 azalýþla 97.7, gýda, içecek ve tütün hariç imalat sanayinde yüzde 1.2 azalýþla oldu ikinci çeyrekte ihracat miktar endeksi geçen yýlýn ikinci çeyreðine oranla yüzde 2.5 azaldý. -ÝTHALAT MÝKTAR EN- DEKSÝ YÜZDE 4.2 ARTTI- Ýthalat miktar endeksi 2013 yýlý Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna oranla yüzde 4.2 artýþla deðerini aldý. Ýthalat miktar endeksi geçen yýlýn ayný ayýna kýyasla gýda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 32.8 oranýnda azalýþla 99.3, yakýt hariç ham maddelerde yüzde 5.5 azalýþla 106.9, yakýtlarda yüzde 13.2 azalýþla 105.5, gýda, içecek ve tütün hariç imalat sanayinde yüzde 8.1 artýþla oldu. Ýthalat miktar endeksi 2013 yýlý 2. çeyreðinde geçen yýlýn ayný çeyreðine oranla yüzde 11.9 arttý. -MEVSÝM VE TAKVÝM ETKÝLE- RÝNDEN ARINDIRILMIÞ ÝHRACAT MÝKTAR ENDEKSÝ YÜZDE 1.2 AZALDI- Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2013 Mayýs ayýnda olan ihracat miktar endeksi yüzde 1.2 azalarak 2013 Haziran ayýnda oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye oranla; 2012 Haziran ayýnda olan endeks yüzde 4.2 azalarak 2013 Haziran ayýnda oldu. -MEVSÝM VE TAKVÝM ETKÝLE- RÝNDEN ARINDIRILMIÞ ÝTHALAT MÝKTAR ENDEKSÝ YÜZDE 3.3 AZALDI- Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye kýyasla 2013 Mayýs ayýnda olan ithalat miktar endeksi yüzde 3.3 azalarak 2013 Haziran ayýnda oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye oranla 2012 Haziran ayýnda 120 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6.4 artarak 2013 Haziran ayýnda 127.7'ye ulaþtý. -DIÞ TÝCARET HADDÝ 2013 YILI HAZÝRAN AYINDA 99.8 OLARAK GERÇEKLEÞTÝ- Ýhracat birim deðer endeksinin ithalat birim deðer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dýþ ticaret hadleri, 2012 yýlý Haziran ayýnda 96.5 iken, 2013 yýlý Haziran ayýnda 99.8'e yükseldi.

11 SPOR Bölgesel Amatör Lig fikstürü çekildi 11 Çorum derbisi ilk hafta Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor'un ayný grupta mücadele edeceði Bölgesel Amatör Lig(BAL) 6. Grup fikstürü çekildi. Çekilen fikstürde Çorumlu futbolseverleri ilk hafta Çorum derbisi bekliyor Eylül'de start alacak olan grupta temsilcilerimiz ilk hafta Ýskilip Belediyespor-Çorumspor karþýlaþmasý ile lig mücadelesine baþlayacak sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Fikstürü Ýstanbul'da Orhan Saka Amatörler Evinde çekildi. Kura çekimine TFF Birinci Baþkan Vekili Ufuk Özerten, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Amatör Ýþler Kurulu Baþkaný Ali Düþmez, TFF Genel Sekreter Yardýmcýsý Adnan Ersan, Amatör Ýþler Kurulu Üyeleri ile BAL kulüpleri temsilcileri katýldý Bal müsabakalarý 13 takýmlý 1, 14 takýmlý 8 ve 15 takýmlý 2 grupta olmak üzere toplam 155 takýmýn katýlýmýyla oynanacak. Müsabakalar 15 takýmlý gruplarda Eylül 2013, 13 ve 14 takýmlý gruplarda Eylül 2013 tarihlerinde baþlayacak. ÇORUMSPOR VE ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR'UN ÝLK YARI FÝKSTÜRÜ Mavi Beyazlýlar yeni sezon hazýrlýklarýna start verdi Çorum'u bu yýl ikinci kez Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor 'da çalýþmalar bu hafta içi start aldý. 12 Aðustos Pazartesi günü start alan yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabý Ýskilip'te gerçekleþtirilecek. Ýl içinden ve il dýþýndan gelen bir çok sporcuyu deneyecek olan mavi beyazlýlar, ilk hafta kondisyon çalýþmasý yapacak. Hücum hattýný en az 1 Afrikalý futbolcu ile güçlendirmek isteyen Ýskilip Belediye, BAL liginden düþmemek için statü gereði ligi küme düþme hattýnda tamamlamanýn yaný sýra Çorumspor'un da üstünde yer alarak tamamlamak zorunda. Konu hakkýnda Ýskilipliyim.com'a açýklamalarda bulunan Ýskilip Belediyespor teknik sorumlusu Nihat Armutçu, çalýþmalarýn 12 Aðustos Pazartesi günü baþladýðýný ve ilk etapta takýma katýlan sporcularý deneme sürecinden geçireceklerini söyledi.armutçu, "12 Aðustos Pazartesi günü startalan yeni sezon hazýrlýklarýmýzýn ilk etabý Ýskilip'te yapýlacak. Ýl içinden ve il dýþýndan gelen birçok sporcu denemeye çýkacak. Ýlk haftayý kondisyon çalýþmalarý ile tamamlayacaðýz. Ýkinci hafta teknik ve taktik çalýþmalara aðýrlýk vereceðiz. Ligdeki rakiplerimizin birçoðu Afrika kökenli yabancý futbolcu transfer etti. Bu noktada bizde hücum hattýmýzý en az 1 Afrikalý kökenli futbolcu ile güçlendirmek istiyoruz. Statü gereði ligi küme düþme hattýnýn üstünde tamamlamakla beraber, grubumuzda yer alan Çorumspor'un da üstünde yer almamýz gerekiyor. Bunun için hazýrlýk dönemini en iyi þekilde hazýrlanarak geçirmek istiyoruz" dedi. SPOR SERVÝSÝ SEZONUN ÝLK TATLISI "ÝSKÝLÝPLÝYÝM" AÝLESÝNDEN Bölgesel Amatör Lig sezonunda Çorum'u ve Ýskilip'i temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor'da yeni sezon hazýrlýklarý baþladý. 12 Aðustos Pazartesi günü start alan çalýþmalarda takýmý, teknik sorumlu Nihat Armutçu'nun þehir dýþýnda olmasýndan dolayý yardýmcý antrenör Galip Gökmen çalýþtýrýyor. Armutçu'nun verdiði program doðrultusunda takýmý çalýþtýran yardýmcý antrenör Gökmen, bu akþamki antrenmaný düz koþu ve beþe iki ile tamamladý. Yapýlan antrenmanlarda il içinden ve il dýþýndan gelen bir çok sporcu takým kadrosunda þans bulabilmek için ter döküyor. Mavi beyazlý kulüpte ilk hafta kondisyon çalýþmalarý ile tamamlanacak. Ýkinci hafta teknik ve taktik çalýþmalara aðýrlýk verilecek. Mavi beyazlý kulüpte sezonu takým kaptanlarý da belirlendi. Yönetim kurulu aldýðý karar doðrultusunda Hüseyin Eðer, Osman Gýdýk, Salih Yaramýþ ve Murat Sak'ý takým kaptanlýðýnda görevlendirdi. Ýskilip Belediyespor'un son çalýþmasýndan ilçede gazete ve site yayýný yapan "Ýskilipliyim" ailesi Ýskilip Belediyespor antrenmanýna moral ziyaretinde bulundu. "Ýskilipliyim" ailesi çalýþanlarý antrenmanda futbolculara tatlý ikram ederekýskilip Belediyespor'a yeni sezonda baþarýlar diledi. SPOR SERVÝSÝ

12 TFF Lig planlamalarýný açýkladý. 3. Lig 4 Mayýs 2014'te sona erecek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Sezonunun Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupasý, PTT 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve 3. Liglerin planlamasýný açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre 1 Eylül'de baþlayacak olan 3. Lig, 4 Mayýs 2014 tarihinde sona erecek. Ligde ilk devre 15 Aralýk'ta bitecek ve ikinci devre ise 19 Ocak'ta baþlayacak. Akif, düz koþulara baþladý Futbolcular havuzda yorgunluk attý Çorum Belediyespor'un bayram bombasý transferi düz koþulara baþladý. 2. Lig hedefi ile kamp çalýþmalarýný devam ettiren Çorum Belediyespor'un gözde transferi Mehmet Akif Tatlý takýmdan ayrý düz koþu çalýþmalarýna baþladý. Günde çift antrenmanla çalýþmalarýný aralýksýz devam ettiren Belediyespor'un gözde transferi takýmdan ayrý düz koþular ile kýrmýzý siyahlý takýmda mesaisine baþladý. ADNAN YALÇIN Çorum Belediyesporlu futbolcular aðýr antrenmanlarýn yorgunluðunu tesislerdeki havuzda attýlar. Yeni sezon hazýrlýklarýna Düzce Topuk Yaylasý'nda yapýlan sezon baþý kampýyla devam eden Belediyesporlu futbolcular antrenmanlar sonrasýnda kendilerini havuzun serin sularýna býrakarak yorgunluklarýný atýyorlar. Havuzda çeþitli oyunlar oynayarak þakalaþan futbolcular antrenmanlar dýþýnda zamanlarýnýn çoðunu havuzda geçiriyorlar. Futbolcularla yakýndan ilgilenen yardýmcý antrenör Arif Ceylan antrenman sonrasýnda futbolcularla tekne turunu katýldý. SPOR SERVÝSÝ Baþkan Gül, zor aldýk diyor ancak Trabzonspor sözleþmesini fesh etmiþ! Ýþadamý Eyüp Yetik'e yapýlan ziyarette basýna transferi duyurulan yeni transfer Kývanç Salihoðlu için Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, siyasi ve insani iliþkileri kullanarak aldýklarýný belirtmiþ ve futbolcu için kendilerini "alamazsýnýz da alýrsanýz çok iyi bir transfer yaparsýnýz" söylendiðini aktarmýþtý. Bugün Çorum Belediyespor kampýna katýlmasý beklenen Kývanç Salihoðlu'nuýn geçtiðimiz sezon 3. Lig ekibi Belediye Vanspor'da kiralýk olarak oynadýðý ve bu sezon Trabzonspor Kulübü tarafýndan futbolcunun sözleþmesinin karþýlýklý olarak fesh edildiði öðrenildi. SON ATTIÐI GOL 2012'DE ÇORUMSPOR'A Golcü olarak lanse edilen ve Belediyespor'a transfer edilen Kývanç Salihoðlu'nun geçtiðimiz sezonu Belediye Vanspor'da geçirirken sadece 4 gol kaydetmesi akýllarý kurcalarken bu futbolcunun son attýðý golün tarihi futbolcu hakkýnda iyice kuþkularý artýrdý. Kývanç Salihoðlu ligde son golünü geçtiðimiz sezonun 3. Ligin ilk yarý karþýlaþmasý olan Belediye Vanspor- Çorumspor kaydetmiþ, maçýn oynandýðý tarih ise ÝKÝSÝ BÝR SERDAR ETMEZSE! ÇorumBelediyesporsantrafor Serdar Karaduman ile yollarýný ayýrýrken, Serdar'ýn bölgesine 2 santrafor birden aldý.gelecek sezon güçlü bir takým kurma adýna forvet hattýný güçlendirmek isteyen Belediyespor bu bölgede geçen sezon 12 gol kaydetmiþ Serdar Karaduman ile yollarýný ayýrýrken, bu bölgeye transfer ettiði 2 golcü Emir ve Kývanç'ýn geçtiðimiz sezon ligde toplam 7 golü bulunmasý yeni sezon öncesinde endiþe yarattý. ADNAN YALÇIN Belediyespor, bugün Beyköy Belediyespor ile karþýlaþacak Yeni sezon hazýrlýklarýný Topuk Yaylasý'nda günde çift antrenmanla devam ettiren Çorum Belediyespor'da yeni hazýrlýk maçlarýnýn programý belli oldu. Düzce Topuk Yaylasý Fenerbahçe Tesislerinde kamp yapan Çorum Belediyespor ikinci hazýrlýk maçýný bugün BeyköyBelediyespor ile yapacak. Ayýn 17'sinde Çankýrýspor ayýn 18'inde ise Alanyaspor ile karþýlaþacak olan Çorum Beldiyespor ayýn 20'sinde de Göztepe ile hazýrlýk maçý yapacak. Konu hakkýnda açýklama yapan Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, daha önceden belirlenen Çankýrýspor ve Alanyaspor maçlarýnýn dýþýnda 2 yeni hazýrlýk maçý aldýklarýný ve kamp sürecini hazýrlýk maçlarý ile en iyi þekilde deðerlendirmek istediklerini söyledi. Kývanç ve Çaðrý kampa katýldý Güreþte baþarý tablosu gururlandýrdý Çorum Belediyespor'un son transferleri Kývanç Salihoðlu ile kaleci Çaðrý Can Tanrýbilir dün Belediyespor kampýna katýlacaðý öðrenildi. Konu hakkýnda bilgi aldýðýmýz Genel kaptan Hamit IþýkBelediyespor'un yeni transferleri Çaðrý Can ve Kývanç'ýn bugün takýmla birlikte çalýþmalarýna baþlayacaklarý da gelen bilgiler arasýnda yer aldý. Öte yandan Kulüp Baþkaný Zeki Gül'ün 'transfer bitti' demesine raðmen kampta eski görülen mevkilere transfer yapýlabileceði de öðrenildi. Hazýrlýk maçlarýnda yetersiz görülen futbolcularýn takýmdan gönderilmesi de gündemde olurken, baþta teknik direktör Halit Kýlýç ve Genel Kaptan Hamit Iþýk olmak üzere yetersiz görülen mevkiler tespit edilecek ve kamp sonunda yeni transferlerinde olabileceði tahmin ediliyor. SPOR SERVÝSÝ Çorum Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, yaptýðý yazýlý basýn açýklamasý ile sezonunda baþarýlý bir sezon geçirdiklerini belirtti. Teke, açýklamasýnda önceki yýllarda olduðu gibi bu sezonda baþarýlý bir sezon geçirmenin onur ve mutluluðunu yaþadýklarýný dile getirdi. Baþarýlarýndaki baþlýca nedenlerinin disiplin ve yoðun çalýþma birlikte uyum ile çalýþma olduðunu söyledi. Teke, güreþteki baþarýlarýnda katkýlarý olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e ve antrenörler Ruþen Çetin ve Hüseyin Karakuþ'a teþekkür ederken baþarýlý olan sporcularý da kutladý. Çorum Güreþ takýmlarý güreþ grup müsabakalarýnda farklý yaþ gruplarýna ait þampiyonalarda 12 birincilik, 12 ikincilik ve 29 üçüncülükle toplam 53 madalya kazandý. Türkiye Þampiyonalarý'nda yine farklý yaþ gruplarýnda 3 birincilik, 5 ikincilik ve 11 üçüncülükle 19 madalya kazanýldýðýný belirtti. Milli Takým adýna mücadele eden Çorumlu güreþçiler Yýldýzlarda Zafer Turnuvasý'nda iki birincilik, bir ikincilik elde ederken, Gençler Uluslararasý Þampiyonlar Turnuvasý'nda bir birincilik, Büyük Yaþar Doðu Turnuvasý'nda bir üçüncülük, Yýldýzlar Þampiyonasý'nda bir birincilikle toplam 6 madalya kazanýldý. Murat Çevik, Oðuz Yalçýn, Serkan Kurtaran, Ümit Kýrçiçek, Mehmet Çeker, Selim Kozan, Deniz Akkaya, Emrah Sarýtaþ, Musa Þahin ve Sefa Þakar, Yavuz Canpolat, Fatih Erdin ve Yalçýn Sözen Çorum'dan bu sezon milli takýma davet edilen sporcular oldu. davet edildiðini söyledi. SPOR SERVÝSÝ

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı