AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular"

Transkript

1 Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364) bin kiþinin yararlandýðý park üzerine yapýlacak olan Özürlü Eðitim Merkezi inþaatýna itiraz eden vatandaþlar: "Belediye yanlýþ yapýyor, Vali'yi göreve çaðýrýyoruz" Ziraat Odasý tarýmsal yayým ve danýþmanlýk hizmetlerini daha aktif hale getirecek Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðý Oda Meclisi aðustos ayý olaðan toplantýsý yapýldý. Oda Meclisi olaðan toplantýsýnda temmuz ayý Oda ve Ýþletmeler bütçelerinin onaylanýrken bir dizi karar da alýndý. Çorum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan yaptýðý açýklama da meclis toplantýsýnda alýnan kararlar hakkýnda bilgi verdi Tarýmsal yayým ve danýþmanlýk hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi için mevcut aracýn satýlarak daha uygun pikap tipi bir aracýn alýnmasý için yönetime görev ve yetki verilmesi ayrýca hizmetlerin bütünlüðü konusunda taleplerin Gýda... 3 TE Nadir Yücel - Bahadýr Ömer Yücel Devane olarak bilinen bölge içerisinde yer alan Murat Petrol çaprazýnda ve Hak Ýþ Bloklarý önünde yer alan Akþemsettin, Akpýnar ve Kunduzhan Caddeleri üzerinde yer alan binalarda oturan vatandaþlarýn ve çocuklarýn yararlandýðý park içerisine belediye tarafýndan 'Özürlü Eðitim Merkezi' yapýlacak olmasýna semt sakinleri tepki gösterdi. Vatandaþlar yaþananlarý ibretle takip ettiklerini ifade ederek, "Bu yapýlan en basit ifade ile saygýsýzlýk ve belediyenin ayýbýdýr. Daha dün dikilen fidanlar dan 30 kadarý söküldü. SAYFA 3 TE Asbest haritasýnda Çorum'da var 2 DE Saðlýk Bakanlýðý, saðlýða zararlý pek çok etkisinin yanýnda doðrudan mezotelyoma (akciðer zarý kanseri) ve akciðer kanserine neden olduðu belirlenen 'asbest' ile ilgili önemli bir çalýþmayý faaliyete geçiriyor. Bakanlýk, 24 üniversiteden 39 öðretim üyesi, 4 yabancý danýþman ile 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý' hazýrladý. 62 il ve bin 683 köyde þüpheli asbest maruziyetinin bulunduðunu tespit etti. AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý yapýldý. Kutlamalar kapsamýnda ilk olarak toplantý salonun parti yöneticileri günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yaptýlar. Sonrasýnda ise parti önünde kokteyl verildi ve 12. yýl pastasý kesildi. SAYFA 6 DA Milletvekili Baðcý'dan 12. yýl mesajý 3 TE Ý&D iletiþim ve diplomasi dergisi yayýn hayatýna baþladý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin 12. kuruluþ yýl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayýmladý. Mesajýna "Kurulduðu 14 Aðustos 2001 gününden bugüne ülkemizin demokratikleþmesi ve geliþmesi için çalýþan AK Parti'nin 12. kuruluþ yýl dönümünün hayýrlý olmasýný dilerim" ifadeleriyle baþlayan Baðcý... Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) tarafýndan hazýrlanan ve editörlüðünü iletiþim alanýnýn önde gelen akademisyenlerinden olan hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý'nýn üstlendiði "Ý&D Ýletiþim ve Diplomasi" adlý hakemli derginin "Yeni Medya" temalý ilk sayýsý çýktý. SAYFA 3 TE Sünnet kýyafetleri bugün daðýtýlýyor SAYFA 4 TE "Türkiye Dünya'da gündem belirleyen noktaya geldi" 6 5 SAYFA SAYFA SAYFA Karadeniz 5 Birlik, emanet alýmlara baþladý "Ýslam ve Batýlý ülkelerinin yöneticilerini insanlýk vicdaný asla affetmeyecek" DA TE TE

2 Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. 2 HABER Ýmsâk : 04:06 Güneþ : 05:44 Öðle : 12:52 Ýkindi : 16:39 Akþam : 19:48 Yatsý : 21:17 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 33. Hafta Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Müracaat: Ahmet Kaya Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Asbest haritasýnda Çorum'da var Gazi Caddesinde zincirleme trafik kazasý Gazi Caddesi üzerinde zincirleme trafik kazasý meydana geldi. Önceki akþam saat sýralarýnda gerçekleþen kazaya üç araç karýþtý. Yaralananýn olmadýðý kaza araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasýnda trafik uzun süre týkandý. Yasin YÜCEL Yýl: 9 Sayý: 2553 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Saðlýk Bakanlýðý, saðlýða zararlý pek çok etkisinin yanýnda doðrudan mezotelyoma (akciðer zarý kanseri) ve akciðer kanserine neden olduðu belirlenen 'asbest' ile ilgili önemli bir çalýþmayý faaliyete geçiriyor. Bakanlýk, 24 üniversiteden 39 öðretim üyesi, 4 yabancý danýþman ile 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý' hazýrladý. 62 il ve bin 683 köyde þüpheli asbest maruziyetinin bulunduðunu tespit etti. Bu köylerin muhtarlarýna yönelik bilgilendirme ve eðitim çalýþmalarýna baþlandý. Köylerde yaþayan ve asbest temasý olduðu kabul edilen yaklaþýk 90 bin kiþiye ulaþýlmasý amaçlanýyor. Bakanlýk, Adana, Bursa, Ýzmir, Diyarbakýr, Sivas, Çanakkale, Çorum, Denizli, Isparta ve Kayseri'de ilk saha çalýþmalarýný yapýp, köylerde aile hekimleri de olasý uzun süreli etkiler için bireyleri takip etmeyi planlýyor. Bu bölgelerde sýklýkla görülen akciðer kanseri, mezotelyoma (akciðer zarý kanseri) ve solunum yetmezliði gibi önemli saðlýk sorunlarý önlenmeye çalýþýlmasý planlanýyor. Proje ile asbest temasýnýn en az seviyeye indirilerek bu hastalýklarýn önüne geçilmesi amaçlanýyor. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser ve Çevre Daireleri, Türkiye Mezotelyoma Çalýþma Grubu, ESOGÜ Akciðer ve Plevra Kanserleri Araþtýrma Merkezi tarafýndan 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý' hazýrladý. Plan, yaygýn asbest temasý sorununun tümünü kapsayabilir ölçekte hazýrlandý. Projeye 24 üniversite, 4 eðitim hastanesi, 2 meslek hastanesinin katýlmasý hedefleniyor. Projede, Türkiye Mezotelyoma Grubu üyesi 14'ü profesör, 21'i doçent, 4'ü yardýmcý doçent toplam 39 öðretim üyesi, 4 uzman hekim, üç mineralog (2 profesör, 1 Dr.), 4 yurt dýþý danýþman bilim insanýnýn görev almasý planlanýyor. Projeye Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu 2 daire baþkanlýðý ile katýlmasý hedefleniyor. Projede 63 ilin halk saðlýðý müdürleri ve yaklaþýk 70 il görevlisinin görev almasý amaçlanýyor. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser Daire Baþkanlýðý'nýn öncülük ettiði projede, köy ve iþyerlerinden asbest temaslý toprak örneklerinin alýnmasý ve bu toprak örneklerinin mineral analizi TÜBÝTAK'a yaptýrýlmasý planlanýyor. Akciðer kanseri ve mezotelyoma hastalýklarýnýn erken taný ve tedavisi için aile hekimlerine eðitim verilip, riskli vatandaþlarýn yakýn izlemeye alýnmasý hedefleniyor. Proje sonrasý sorun saptanan bölgelerden köken alan kiþiler aile hekimlerince daha duyarlý olarak izlenmesi planlanýyor. Kýrsal alanda asbest temasý, temasýn gerçekleþme þekillerine baðlý olarak 5 ayrý önlem ile engellenmesi amaçlanýyor. Evlerin asbest karýþýmlý toprak ile yapýlan sýva ve badanalarý 'plastik boya' ile kaplanmasý amaçlanýyor. Asbest karýþýmlý toprak örtülü ev çatýlarý (damlarý) plastik çatý örtü malzemesi ile kapatýlmasý, köy içi ya da etkili yakýn çevresinde bulunan asbest karýþýmlý toprak örtüleri, uygun toprak tabakasý ile kapatýlmasý ve yeþillendirilmesi planlanýyor. Köy içinde terk edilmiþ ve kullanýlmayan evler usulüne uygun þekilde, köylüden de onay alýnarak ortadan kaldýrýlmasý, köy yaþam ortamýndaki sokak yollarý asbest karýþýmlý toprak ile kaplýysa buralarýn 'stabilize' olarak düzeltilmesi istenilmesi planlanýyor. YAKLAÞIK 500 BÝN TON ASBEST HAYATTA DOLAÞIYOR 'Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planý'na göre ülke genelinde 2012 yýlý itibariyle asbest ile kýrsal alanda temas etmiþ bir milyona yakýn insanýn yaþadýðý kabul edildi. Bu popülasyonun 332 bin 600'ünün asbest nedenli hastalýklar geliþebilir ölçüde asbest ile temas ederek risk almýþ durumda bulunduðu belirlendi. Asbest ile temas etmiþ ve halen temasý kesilmiþ olan popülasyon için 2013 yýlý sonrasý önümüzdeki yirmi yýl boyunca 7 bin 638 mezotelyoma, 2 bin 984 akciðer kanseri olgusu bekleniyor. Yine bu popülasyonda diffüz plevral fibrozisli olgu sayýsý 34 bin 590, bunlarýn içinde 2 bin 847 tanesinde solunum yetmezliði geliþmesi bekleniyor yýlý içinde, 473 köyde asbest içerikli toprak kullanýldýðý, buralarda yaþayan yaklaþýk 88 bin köylünün halen asbest ile temasa devam ettiði belirlendi. Asbest kullanýmý ve ticareti 31 Aralýk 2010 tarihi itibariyle yasaklandý yýlý öncesi son 30 yýlda asbest ithalat miktarýnýn yaklaþýk 500 bin ton olduðu ve halen bu miktar asbestin sanayide ve hayatta dolaþtýðý vurgulandý. Eski sanayi ürünleri ile çalýþan ortamlarda, örneðin gemi tamir, araba tamir-fren balata, inþaat yýkým, kaynakçýlýk, izolasyon, yangýn önleme, jeneratör çalýþanlarýnda ve belki de kayýt dýþý olarak küçük sanayi alanlarýnda asbest temasýnýn hala olduðu belirtildi. Gemi Geri Dönüþüm Sanayicileri Derneði verilerine göre sadece 2010 yýlýnda sökülen gemi sayýsýnýn 238 olduðu, mesleksel asbest temasý ve oluþturduðu sorunlar hakkýnda tek bir araþtýrma verisi olmadýðý hatýrlatýldý. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Mehmet Oðlu 1993 Doðumlu Emre Ceylan HÜKÜMSÜZDÜR TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi ile Özel Ýletiþim vergisi, beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilecek. Günün Þiiri TARLADA KÖSNÜ Þen ocak derdimi sana söyleyim Tarlama girmiþte kösnü neyleyim Allaha da bir arzuhal eyleyim Nedir bunun kurtarmaktýr çaresi Beþ yüz kilo patatesi diktik tarlaya Allah'ýmda mahsulümü saklýya Çok istediler vermedim de baklýya Nedir bunun kurtarmaktýr çaresi Komþular deliðine su ver dediler Kösnüler patatesi bütün yediler Dört defa sürdüm yeri sürdüler Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi Tarladan tarlaya atmýþlar mahsus Patates bitince koymadým susuz Bek canýmý yaktý bu melun huysuz Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi Sabah erken tarlaya vardým Kösnü patatesi çekmiþ oturdum yandým Derdimi bende þen ocaða yazdým Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi Ben biliyom bu melunun suçunu Parsellemiþ tarlamýn içini Nere çekmiþ barhanasýný göçünü Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi Akþam oldu güneþ ufuktan batýyor Kösnü burnu ile toprak yitiyor Bizim patates ocak ocak gidiyor Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi Býrak Rýza Koçak dava peþini Çok aradýn bulamadýn eþini Þayet bulsaydýn kýracaktýn diþini Bilmem neden kurtarmaktýr çaresi HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,931 1,941 EUR 2,557 2,572 STERLiN 2,975 3,02 JPY YENi 0,0195 0,0198 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO:13 - SAAT KULESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 5 bin kiþinin yararlandýðý park üzerine yapýlacak olan Özürlü Eðitim Merkezi inþaatýna itiraz eden vatandaþlar: "Belediye yanlýþ yapýyor, Vali'yi göreve çaðýrýyoruz" Nadir Yücel - Bahadýr Ömer Yücel Devane olarak bilinen bölge içerisinde yer alan Murat Petrol çaprazýnda ve Hak Ýþ Bloklarý önünde yer alan Akþemsettin, Akpýnar ve Kunduzhan Caddeleri üzerinde yer alan binalarda oturan vatandaþlarýn ve çocuklarýn yararlandýðý park içerisine belediye tarafýndan 'Özürlü Eðitim Merkezi' yapýlacak olmasýna semt sakinleri tepki gösterdi. Vatandaþlar yaþananlarý ibretle takip ettiklerini ifade ederek, "Bu yapýlan en basit ifade ile saygýsýzlýk ve belediyenin ayýbýdýr. Daha dün dikilen fidanlar dan 30 kadarý söküldü. Ayný þekilde park içerisine dikilen aydýnlatma ve bazý kamelyalarda söküldü. Park içerisine kazýk çakmaya baþladýlar. Ne yapacaksýnýz sorumuza ise 'Özürlü Eðitim Merkezi' yapacaðýz dediler. Ýlla bu bölgeye yapacaklarsa belediyenin bu çevrede daha uygun boþ arsalarý da var. Binlerce insanýn yararlandýðý parký neden bozuyorlar. Bu yapýlan bizlere saygýsýzlýk ve ayýptýr. Diðer yandan Özürlü Eðitim Merkezi yapacaðýz dedikleri bu park alaný kavþak üzerinde yer almaktadýr. Sanayi ve bitirilmek üzere olan Meydan Camiden çevre yoluna Osmancýk Caddesine Ýskilip Caddesine uzanan trafik yoðunluðu fazla olan bir yerdir. Böyle bir yer yerine daha sakin bir yere yapmalarý daha doðru olur kanaatini taþýyoruz. Kamuoyu yararý bunu gerektirir. Sayýn Valiyi göreve davet ediyoruz. Buyursun gelsin yerinde incelesin. 30 fidan söktüler. Tamam baþka yere de dikebilirler. Sökülen aydýnlatma ve kamelyalar çocuklarýn oyun alaný milli servettir. Yapýlmýþ bir parký bozanlarý bizde sandýkta bozarýz. Biz gezi olaylarý örneði gibi olay da aramýyoruz. Hakkýmýzý arýyoruz. Gerekirse Valiliðe çýkacaðýz. Savcýlýða suç duyurusunda bulunacaðýz" þeklinde tepkilerini dile getirdiler. Ý&D iletiþim ve diplomasi dergisi yayýn hayatýna baþladý Milletvekili Baðcý'dan 12. yýl mesajý Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) tarafýndan hazýrlanan ve editörlüðünü iletiþim alanýnýn önde gelen akademisyenlerinden olan hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý'nýn üstlendiði "Ý&D Ýletiþim ve Diplomasi" adlý hakemli derginin "Yeni Medya" temalý ilk sayýsý çýktý. Her sayýsýnýn ana konusu tematik olarak belirlenecek derginin, kendi alanýnda temel baþvuru kaynaklarý arasýnda yer almasý, farklý dillerde yayýn yaparak uluslararasý bir boyut kazanmasý, iliþkili çevrelerde karþýlýk bulmasý ve katký saðlamasý amaçlanýyor. Bir kamu kurumu olan BYEGM'nin sosyal sorumluluk anlayýþý doðrultusunda ve öngörülen yayýn planlamasý çerçevesinde dergi, akademik çevrelere, medya ve düþünce kuruluþlarýna, basýn meslek örgütlerine ve ilgili kurumlara ücretsiz olarak daðýtýlacak. Ayrýca, daha geniþ kitlelere ulaþtýrýlmasý amacýyla Genel Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðý Oda Meclisi aðustos ayý olaðan toplantýsý yapýldý. Oda Meclisi olaðan toplantýsýnda temmuz ayý Oda ve Ýþletmeler bütçelerinin onaylanýrken bir dizi karar da alýndý. Çorum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan yaptýðý açýklama da meclis toplantýsýnda alýnan kararlar hakkýnda bilgi verdi Tarýmsal yayým ve danýþmanlýk hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi için mevcut aracýn satýlarak daha uygun pikap tipi bir aracýn alýnmasý için yönetime görev ve yetki verilmesi ayrýca hizmetlerin bütünlüðü konusunda taleplerin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðüne bildirilerek çalýþmalar yapýlmasýna karar verildiði dile getiren Karaaslan alýnan diðer kararlarý ise þöyle sýraladý: "Çiftçi kayýt sisteminin yenilenmesi için Odamýz kayýtlarýnda bulunan listelerin Köy ve Mahalle muhtarlýklarýna bildirilerek yasa gereði her yýl eylül ayýnda yapýlmasý gereken düzenlemeler konusunda eylül ayý içerisinde muhtarlarla ortak toplantý yapýlmasýna, Ziraat Odalarý ve Ziraat Odalarý Birliði Kanununun tarafýmýza verdiði yetkiye dayanarak ve yapýlan duyum ve þikayetler çerçevesinde iliþkili kurumlarda yasal haklarýný gözetmek Müdürlüðün (www.byegm.gov.tr) ve derginin (www.iletisimvediplomasi.com) internet sayfalarýnda elektronik olarak ve dijital yayýn ortamýnda sunulacak. "Yeni Medya" temalý ilk sayýda iletiþim ve yeni medya alanlarýnýn önde gelen akademisyen ve uzmanlarýnýn kaleme aldýðý, "Web 1.0'dan Web 2.0'a Barýþ ve Demokrasi Partisi:2011 Genel Seçimlerinde Facebook Kullanýmýndan Bir Kesit", "Bâb-ý Âli'den Tablet Gazetelere Basýn Ýþletmeciliði", "Boston Maratonu Patlamalarý Sonrasýnda Yeni Medya, Gazetecilik ve Kredibilite Meseleleri", "Sýradan Ýnsanýn Yükseliþi: Sosyal Medya Þöhretleri", "Teknolojik Deðiþimin Siyasal Alana Yansýmalarý: Ýsveç Korsan Partisi Üzerine Bir Araþtýrma", "Yeni Medya Çaðýnda Dönüþen Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm Hareketleri" baþlýklý makalelerin yaný sýra "Türkiye'de Sosyal Medya Raporu", "Teknoloji ve Ýnternetle Yeniden Þekillenen Medya" ve "Yeni Medya ve Siber Protesto Hareketleri" baþlýklý rapor ve yorum yazýlarý yer alýyor. Altý ayda bir yayýmlanacak olan derginin ikinci sayýsýnda "Çocuk ve Medya" temasý ele alýnacak olup, makale kabul sürecinin baþladýðý belirtildi. Ziraat Odasý tarýmsal yayým ve danýþmanlýk hizmetlerini daha aktif hale getirecek konusunda giriþimlerde bulunulmasý, Ýlimizde 2013 yýlýnda geniþ çapta ekimi yapýlan ayçiçeði alýmlarý konusunda ilgili kuruluþun bir an önce çiftçi lehine tavrýný belirlemesi için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýna, özellikle mahsule çok zarar veren yaban domuzu mücadelesi için ilgili makamlarla yasalar çerçevesinde iþbirliði yapýlarak bu konuda çiftçilerimize yardýmcý olmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kararlarý alýnmýþtýr." Yýlmaz MERT AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin 12. kuruluþ yýl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayýmladý. Mesajýna "Kurulduðu 14 Aðustos 2001 gününden bugüne ülkemizin demokratikleþmesi ve geliþmesi için çalýþan AK Parti'nin 12. kuruluþ yýl dönümünün hayýrlý olmasýný dilerim" ifadeleriyle baþlayan Baðcý, AK Parti'ye gönül vermiþ tüm vatandaþlara bu vesileyle teþekkür ederek, "Yeter Söz De Karar Da Milletindir, anlayýþýmýz ile kurulduðumuz 2001 yýlýndan beri istikametimizi deðiþtirmeden hizmet vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yol haritasýný sadece Türk Milletin çizdiðini tüm dünyaya gösterdik. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, dýþ güçlerden etkilenen bir ülke deðildir aksine; bölgesinde sorunlara duyarlýlýðý ve izlediði sorunsuz dýþ politika anlayýþý ile bölgesinin etkili ülkelerinden birisi konumunda, tüm Dünyanýn yakýndan takip ettiði bir ülke haline gelmiþtir. Geçtiðimiz 12 yýlda ülkemiz, milletimiz ve vatandaþlarýmýzý refaha ve daha demokratik bir geleceðe kavuþturma hedefimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan önderliðinde, Türkiye 2001 yýlýndan beri kutlu bir yürüyüþ gerçekleþtirmektedir. Türkiye'nin kararlýlýkla yükselmesine mani olmak isteyenler artýk bu yükseliþe mani olamazlar. Baþbakanýmýzýn da ifade ettiði gibi, Türkiye'nin istikametini milli irade belirler. Türkiye'nin rotasýný sadece ve sadece millet çizer. Ne medya, ne sosyal medya, ne sermaye ne de terörize edilen sokaklar deðil, Türkiye'nin geleceðini sadece millet, sadece sandýk belirler. Sandýkla göreve geldiðimiz yaklaþýk 11 yýlda geldiðimiz bu noktada artýk bir kitapçýðýn bir krize neden olamayacaðýný, planlý tuzaklarýn gölgesine düþmeyeceðimizi herkes biliyor. Bugüne kadar, ayrýlýkçý ve nifakçý bir dil deðil, barýþçýl ve kardeþçil bir dili, birlik ve beraberliðin dilini benimsedik, halkýmýzýn desteðini arkamýza aldýk. Bundan sonra da halkýmýzý birbirinden ayýrmak isteyen bölücülerin oyunlarýna alet olmadan, halka doðrularý göstererek, halkýmýzla beraber emin adýmlarla ve kararlýlýkla geleceðe yürüyeceðiz. Hep beraber el ele, tek yumruk olarak, AK Parti olarak bu güzel ve kutlu ülkeyi geleceðe taþýyacaðýz. Ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaþtýracak, vizyonu geniþ ve dinamik kadrolarla, halkýmýza hizmet için projeler üretmeye devam edeceðiz. Kuruluþundan bu yana AK Partimize gönül veren ve emek, zaman, zihin ve duygularýný bizimle paylaþan herkese ve özellikle AK Parti gönüllülerine teþekkür ediyorum. 12. kuruluþ yýl dönümümüzün hayýrlara vesile olmasýný diliyor, selam ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL

4 HABER 4 "Toplu sözleþme süreci baþlamadan bitti" Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilciliði düzenlediði eylemde toplu sözleþme masasýnda alýnan kararlara tepki gösterdi. PTT önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan memurlar, emekliler ve aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaþý doðrudan ilgilendiren toplu sözleþme sürecinin ilgili konfederasyonun attýðý imza sonucu baþlamadan bittiðini söyledi. Bu konfederasyonun, Hükümetle kapalý kapýlar ardýnda yaptýðý pazarlýklarýn ardýndan memurlara ve emeklilere hiçbir fayda saðlamayan bir anlaþmaya imza atýldýðýný kaydeden Alparslan, "Bugün memurlarýmýz toplu sözleþme görüþmelerinin neden 2 oturumda bitirildiðini ve daha önümüzde 23 gün gibi uzun bir süre varken, yüz yüze olduklarý yüzlerce sorununun neden konuþulmadýðýný merak etmektedir. Malum Konfederasyon ve Hükümet iþ birliði neticesinde memurlar, adeta daha maça çýkmadan hükmen maðlup olmuþlardýr. Bu ortaklar, heyet üyelerinden kaçarak, kapalý kapýlar ardýnda bir araya gelmiþler ve 4688 sayýlý Kanuna aykýrý olarak, Kamu Görevlileri heyetinden gizli bir pazarlýk gerçekleþtirmiþlerdir. Bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen toplu sözleþme masasýna Faruk Çelik'in inayeti ile oturmamýþtýr sayýlý Kanunun ilgili hükümlerine dayanarak ve tam 445 bin üyesinden aldýðý güç ve yetki ile masadaki yerini almýþtýr. Kanunun 29. maddesi, toplu sözleþmede en çok üyeye sahip ilk üç konfederasyonun taraf olarak pazarlýk yapmasýný hükme baðlamýþtýr. Buna göre Türkiye Kamu-Sen toplu sözleþme görüþmelerinde Kanundan doðan bir hak olarak baþýndan sonuna kadar bulunma ve pazarlýk yapma hakkýna sahiptir. Buna raðmen 2013 Toplu sözleþmelerinde hem gayri hukuki hem de gayri ahlaki bir tutum sergilenmiþ ve bu tutuma Bakan Faruk Çelik de çanak tutmuþtur. Türkiye Kamu-Sen'in etkisinden ve gölgesinden korkanlar, Türkiye Kamu-Sen'den habersiz, memurlarý masada yalnýz býrakmanýn yollarýný aramýþlar ve sonunda bugün karþý karþýya kaldýðýmýz tarihi hezimet ortaya çýkmýþtýr. Sonuçta hukukun ve ahlaki deðerlerin ayaklar altýna alýndýðý bir toplu sözleþme süreci, müzakere edilecek yüzlerce konuya, memurlarýn çözüm bekleyen onlarca sorununa raðmen üstelik yasal süresinden tam 23 gün önce, bütün Türkiye'nin gözleri önünde oynanan bir çadýr tiyatrosuyla son bulmuþtur. Memurlara müjde olarak sunulan maaþ artýþý, 2014 yýlýnýn tamamý için net, yaklaþýk olarak 123 TL'ye denk gelmektedir. Üstelik bu artýþ, bütün bir yýl boyunca geçerli olacak, memur 2014 yýlýnda enflasyon yüksek çýksa dahi fark alamayacaktýr. Bugün itibarý ile aile yardýmý ve çocuk parasý hariç ortalama memur maaþýnýn 2001 TL olduðu düþünüldüðünde 2014 yýlýnda memurlara reva görülen maaþ zammýnýn %6 olduðu görülmektedir. 1 gün önce %3+3 zam, meydanlarý iþaret etmektedir diye kabadayýlýk yapanlarý, hangi güç ya da güçler aile yardýmý da dahil edildiðinde ortalama %5,2'ye denk gelen zamma imza atmaya ikna etmiþtir? Vatandaþa tarihi baþarý denilerek yutturulmaya çalýþýlan toplu sözleþmede memurlarý unutanlar, ne kadar reklam yaparlarsa yapsýnlar, toplu sözleþmeleri özürlüdür ve kamu görevlileri 2014 yýlýnda, enflasyon farkýnýn yüzde sýfýr olmasýnýn, Ek ders ücretlerine yüzde sýfýr, Ek Ödemelere yüzde sýfýr, aile yardýmýna yüzde sýfýr, çocuk parasýna yüzde sýfýr, Özel Hizmet Tazminatlarýna yüzde sýfýr, doðum ve ölüm yardýmlarýna yüzde sýfýr, harcýrahlara yüzde sýfýr, fazla mesai ücretlerine yüzde sýfýr zammýn ve 2015 yýlýnýn ise tamamen kayýp bir yýla dönüþtürülerek %3 + %3 zamla geçiþtirilmesinin hesabýný mutlaka soracaklardýr. En son açýklanan rakamlara göre yýllýk enflasyon %8,8'dir. Hal böyle iken, %6 maaþ zammýna imza atan Konfederasyonun Baþkanýnýn ve Bakanýn kameralar karþýsýna geçip toplu sözleþmede tarihi baþarýdan söz etmesi yüzsüzlükten baþka bir þey deðildir" þeklinde konuþtu. Alparslan sözlerini þöyle tamamladý: "Ýmzalanan toplu sözleþme, tam anlamýyla bir hezimettir. Bütün bunlarýn ötesinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecini de eklediðimizde önümüzde pazarlýk yapýlacak daha 23 gün varken, 2 gün içinde alelacele imza atýlmýþtýr. Biz Türkiye Kamu-Sen ve memurlar olarak 2014 yýlýnýn Ocak ayýnda geçerli olacak bir zam pazarlýðýnýn yangýndan mal kaçýrýr gibi alelacele sonlandýrýlmasýný asla kabul etmiyoruz.anlaþýlan odur ki, memurlarýmýza hiçbir yeni kazaným saðlamayan bu anlaþmaya karþý çýkmamýzdan endiþe edilmiþ ve kapalý kapýlar ardýnda yürütülen pazarlýklarda, Türkiye Kamu-Sen masadan uzak tutulmak istenmiþtir. Bugüne kadar memurlarý enflasyona ezdirmediðini iddia eden Hükümet ve tarihi baþarýdan söz edenler, böyle bir garabeti hangi gerekçeyle açýklayabilirler? Toplu sözleþme heyetinden, masadan kaçýrýlarak, köþe bucak saklanýp imzalanan bir toplu sözleþmenin hukuka uygunluðu da tartýþmalýdýr. Bizler biliyoruz ki, hukuka aykýrý bir þekilde, toplu sözleþme masasýnýn üyelerinden kaçýrýlan bu anlaþma yoluyla memurlarýmýz aldatýlmýþtýr. Asýl acý olan ise Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýnýn da Türkiye Kamu-Sen'i masadan uzak tutmak amacýyla oynanan bu oyunun bir parçasý olmasýdýr. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bakaný sýfatýyla tüm vatandaþlara, kurum ve kuruluþlara ve tüm sivil toplum örgütlerine eþit mesafede durmak zorunda olan bir kimsenin, herkesin bakaný olmak yerine bir kesimin bakaný olmaya soyunmasý yakýþýk almamýþtýr. Türkiye Kamu-Sen olarak memurlar aleyhine yürütülen bu gizli pazarlýðý, bu kirli oyunu protesto ediyor; memurlarýmýzý, emeklilerimizi aldatmaya yeltenenleri ve milyonlarca çalýþaný masada satanlarý þiddetle ve nefretle kýnýyoruz. Bu toplu sözleþme, sendikacýlýk tarihine kara bir leke olarak geçmiþtir. Bütün memurlar ve emekliler, bu kara lekenin mimarlarýný asla unutmayacak ve mutlak surette bu rezaletin hesabýný soracaktýr. Her þeye "Evet" demeyi alýþkanlýk haline getirip, pazarlýk etmeden toplu sözleþmeyi bitiren sendikalarý bir kez daha kýnarken, Faruk Çelik'i de ayrýmcý davranýþlardan vazgeçmeye ve yalnýzca bir kesimin deðil, bütün sendikalarýn, bütün çalýþanlarýn ve bütün vatandaþlarýn Bakaný olmaya davet ediyoruz" Bahadýr YÜCEL "Girdiði her seçimi kazanan tek parti olduk" AK Parti kuruluþunun 12. yýl dönümü Ýskilip'te kutlandý. Ýskilip Ýlçe Teþkilat binasýnda gerçekleþtirilen kutlamaya AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Meclisi Üyesi Mürsel Kaya, Ýl Genel Meclisi Üyesi Yaþar Aðzýkara, eski ilçe baþkaný Hüseyin Balcý, ilçe yönetimi ve partililer katýldý. Toplantý havasýnda geçen kutlamada konuþan Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve yol arkadaþlarýnýn yola çýkýþýnýn 12. yýlýný kutladýklarý için mutlu olduklarýný söyledi. Türkiye'nin partisi AK Parti'nin 12. kuruluþ yýldönümünü beraberce kutladýklarýný söyleyen Koçkaya, "Daha nice 12 yýllara. Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve yanýndaki arkadaþlarý tam 12 yýl önce uzun ve ince bir yola çýktýlar. Bu yola çýkarken siyasetin ince ve uzun bir yol olduðunu biliyorlardý. Siyaset gerçekten de öyledir. Bunlara raðmen yýlmadan bütün engellere raðmen Türkiye artýk eskisi gibi olmayacak dediler. 12 yýl sonra bu gün geldiðimiz noktada Türkiye gerçekten eski Türkiye deðildir" dedi. -"GÝRDÝÐÝ HER SEÇÝMÝ KAZANAN TEK PARTÝ OLDUK"- AK Parti'nin girdiði her seçimden oyunu yükselterek çýktýðýný kaydeden Koçkaya, Cumhuriyet tarihinde 3 dönem üst üste tek baþýna iktidar olan tek partinin AK Parti olduðunu anýmsattý. Koçkaya þunlarý söyledi: "Girdiðimiz ilk seçimde yüzde 34 oy alýp tek baþýna iktidar olduk. Ondan sonra girdiðimiz referandumda yüzde 58 oy alarak, her girdiði seçimde oyunu arttýran ve üç dönem üst üste iktidar olan tek parti olduk. -"AK PARTÝ KENDÝSÝNE OY VERMEYENLERÝN DE PARTÝSÝDÝR"- AK Parti milletin partisidir. 75 milyonu kucaklayan, 780 bin kilometrekarenin doðusu, batýsý, kuzeyi, güneyi diye ayrým yapmadan herkesi kucaklayan bir partiyiz. Herkese eþit mesafeli olan, herkese hizmet götürmeye çalýþan bir partiyiz. Sayýn Baþbakanýmýzýn da dediði gibi, biz sadece bize oy verenlerin deðil, bize oy vermeyenlerin de partisiyiz. Onlara da hizmet götürmekteyiz. Elimizden geldiðince, gücümüzün yettiði oranda, yurdumuzun her noktasýna hizmet götürmeye çalýþan bir siyasi partiyiz. -"TÜRKÝYE ESKÝ TÜRKÝYE DEÐÝL"- Türkiye artýk eski Türkiye deðildir. Karþýmýzda ekonomisiyle, eðitimiyle, darbelerle mücadelesiyle yeni bir Türkiye var hedefini koyup 2071 hedefine yürüyen, gündemi belirlenen Türkiye deðil gündem belirleyen bir Türkiye var artýk. Tüm Ýslam dünyasýna örnek olan bir baþbakanýmýz var. Ortadoðu ülkelerinin model aldýðý bir ülke oldu artýk Türkiye. Koalisyon dönemlerinde ÝMF kapýlarýnda bir milyon dolar için dilenen bir Türkiye yok bu gün, kapýsýnda bir milyon dolar için beklediðimiz ÝMF'ye 5 milyar dolar hibede bulunabilen bir Türkiye var. Bunda da halkýmýzýn teveccühü ve hayýr dualarý etkili olmuþtur. Daha nice 2023'lere ve 2071'lere. Biz göremesek de çocuklarýmýz, torunlarýmýz sorunsuz, sýkýntýsýz, müreffeh Türkiye'yi görecektir inþallah. -"HALKIMIZ PARTÝMÝZÝN YÜRÜYÜÞÜNE DESTEK OLMALI"- Daha güzel günler ülkemizin olacaktýr. Son yapýlan 12 Haziran seçimlerinde de halkýmýz zaten bunu söylemiþtir. Halkýmýz için ne yapsak azdýr. Hayal bile edilemeyenleri bir bir gerçekleþtiren Türkiye'nin bu yürüyüþünde bizim de bir katkýmýz olsun, baþbakanýmýza yardýmcý olalým diye bu yolda ona eþlik ediyoruz. Bütün halkýmýzý partimize omuz vermeye çaðýrýyorum. Vatandaþlarýmýzý AK Parti'ye destek vermeye çaðýrýyorum. Bu destek baþbakanýmýz ve ekibinin önünü açacaktýr. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun." Haber Servisi Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, "Saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayan saldýrganlarýn, caydýrýcý olacak þekilde cezalandýrýlacaðý hüküm altýna alýnsýn" dedi. Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün artan þiddet olaylarý ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada þiddetin diðer iþ yerlerine göre en çok saðlýk alanýnda ortaya çýktýðýný bunun da saðlýk çalýþanlarýný tedirgin ettiðini belirtti. Erözgün, "Ýki gün önce Afyon'da 112 doktoru Ýrfan Yavuz'u döverek býçakla kovaladýlar. Son olarak Hakkari Yüksekova'da hasta yakýný 50 kiþi bir doktora saldýrýrdý, Ýstanbul Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde de 4 farklý doktora saldýrý olayý gerçekleþti. Yapýlan saldýrýlar kabul edilemez, nefretle kýnýyoruz. Saldýrýnýn fail ya "Saðlýk çalýþanlarýna þiddete caydýrýcý cezalar verilmeli" da failleri hakkýnda gereken yapýlmalýdýr" dedi.saðlýk alanýndaki iþ yeri þiddetinin, diðer sektörlerdeki þiddetten doðasý gereði farklýlýklar gösterdiðini belirten Erözgün, saðlýk kurumlarýnda çalýþmanýn, diðer iþ yerlerine göre þiddete uðrama yönünden daha yüksek oranlarda seyretmekte olduðunu ve risk teþkil ettiðini vurguladý. Saðlýk kurumlarýndaki þiddetin az oranda bildirildiði, bunun nedeni olarak da, sadece yaralanma gibi ciddi olaylarýn þiddet olarak algýlanarak resmiyete intikal ettirildiðini, diðerlerinin önemsenmediðini belirten Erözgün, "Saðlýk çalýþanlarý uðradýklarý þiddeti özel sorun olarak deðerlendirdikleri için adli takibat yapýlmadýðýndan kayýtlara yansýma oraný düþük kalmaktadýr. Gerçek medyaya yansýyan oranlarýn çok üstündedir. Kaldý ki son günlerde medyaya yansýyanlarda bile ciddi artýþ meydana gelmektedir" dedi. Erözgün, "Þiddet, toplumda ve iþ yerlerinde yaygýn bir halk saðlýðý sorunu ve mesleki tehlike halini almýþtýr. Giderek artýþ gösteren iþ yeri saldýrganlýðý önemini her geçen gün artýrmaktadýr" ifadelerini kullandý. Alýnan tüm önlemlere ve önerilere raðmen, yýllardýr saðlýk çalýþanlarýna karþý þiddetin gittikçe arttýðýný ve saðlýk personelinin þiddet yönünden risk altýnda olduðunu belirten Erözgün, þiddetle karþýlaþmanýn, hekimler kadar diðer saðlýk personeli ve hatta hastalar için de ciddi bir sorun haline geldiðini, hasta ya da yakýnlarýnýn deðiþik nedenlerden kaynaklanan gecikmeleri kabullenemeyip saldýrganlaþma eðilimi göstermekte olduklarýný belirtti. Aylardýr saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddeti anlatmak için her platformu kullanarak konuya dikkat çekmiþ olmalarýna raðmen herhangi bir tedbir alýnmadýðýný kaydeden Erözgün, "Saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddetin daha da artacaðýný görmek herhalde kehanet deðildir. Bakanlýðý, saðlýkta þiddetle mücadele konusunda daha etkin önleyici tedbirleri almaya ve saðlýkta þiddetle mücadelenin alt yapýsýný oluþturmaya davet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Sünnet kýyafetleri bugün daðýtýlýyor Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Sünnet Þöleni için kayýt yaptýran çocuklara kýyafetleri 15 Aðustos Perþembe günü daðýtýlacak. 17 Aðustos Cumartesi günü gerçekleþtirilecek olan Sünnet Þöleni için Kentli Servisi'nde kaydýný yaptýran çocuklara sünnet kýyafetleri düzenlenen programla daðýtýlacak. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 13.00'da gerçekleþtirilecek programda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, çocuklara sünnet kýyafetlerini verecek.

"Ülkemizde saðlýklý bir

Ülkemizde saðlýklý bir Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine

Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine Futsala üç takým daha Kasým ayýnda baþlayacak Futsal heyecaný öncesinde takýmlar da belli olmaya baþladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Müdürlüðünün ardýndan ÇESOB, Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi'de oluþturacaklarý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı