Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar"

Transkript

1

2

3

4 Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas - d r. Yarat l fl ve dolay s yla Allah' n varl n inkar eden Darwinizm, 140 y ld r pek çok insan n iman n kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay s yla bu teorinin bir aldatmaca oldu unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar m za ulaflt r labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular m z belki tek bir kitab m z okuma imkan bulabilir. Bu nedenle her kitab m zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr lmas uygun görülmüfltür. Belirtilmesi gereken bir di er husus, bu kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Yazar n tüm kitaplar nda imani konular, Kuran ayetleri do rultusunda anlat lmakta, insanlar Allah' n ayetlerini ö renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah' n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan n akl nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b rakmayacak flekilde aç klanmaktad r. Bu anlat m s ras nda kullan lan samimi, sade ve ak c üslup ise kitaplar n yediden yetmifle herkes taraf ndan rahatça anlafl lmas n sa lamaktad r. Bu etkili ve yal n anlat m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat lanlar n do rulu unu inkar edememektedirler. Bu kitap ve yazar n di er eserleri, okuyucular taraf ndan bizzat okunabilece i gibi, karfl - l kl bir sohbet ortam fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar birarada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar aç s ndan yararl olacakt r. Bunun yan nda, sadece Allah' n r zas için yaz lm fl olan bu kitaplar n tan nmas na ve okunmas na katk da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt r. Çünkü yazar n tüm kitaplar nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar n di er insanlar taraf ndan da okunmas n n teflvik edilmesidir. Kitaplar n arkas na yazar n di er eserlerinin tan t mlar n n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard r. Bu sayede kitab eline alan kifli, yukar da söz etti imiz özellikleri tafl yan ve okumaktan hoflland n umdu umuz bu kitapla ayn vas flara sahip daha birçok eser oldu unu görecektir. mani ve siyasi konularda yararlanabilece i zengin bir kaynak birikiminin bulundu una flahit olacakt r. Bu eserlerde, di er baz eserlerde görülen, yazar n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal izahlara, mukaddesata karfl gereken adaba ve sayg ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat mlara rastlayamazs n z.

5

6 Yazar ve Eserleri Hakk nda Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö renim gördü. 1980'li y llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz rlad. Bunlar n yan s ra, yazar n evrimcilerin sahtekarl klar n, iddialar n n geçersizli ini ve Darwinizm'in kanl ideolojilerle olan karanl k ba lant lar n ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad r. Harun Yahya'n n eserleri yaklafl k resmin yer ald toplam sayfal k bir külliyatt r ve bu külliyat 57 farkl dile çevrilmifltir. Yazar n müstear ismi, inkarc düflünceye karfl mücadele eden iki peygamberin hat ralar na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf ndan kitaplar n kapa nda Resulullah' n mührünün kullan lm fl olmas n n sembolik anlam ise, kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran- Kerim'in Allah' n son kitab ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas n remzetmektedir. Yazar da, yay nlad tüm çal flmalar nda, Kuran' ve Resulullah' n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar n tek tek çürütmeyi ve dine karfl yöneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah' n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas olarak kullan lm flt r. Yazar n tüm çal flmalar ndaki ortak hedef, Kuran' n tebli ini dünyaya ulaflt rmak, böylelikle insanlar Allah' n varl, birli i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin çürük temellerini ve sapk n uygulamalar n gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan n daha pek çok ülkesinde be eniyle okunmaktad r. ngilizce, Frans zca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uy-

7 gurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan l yor), Hausa (Afrika'da yayg n olarak kullan l yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan l yor), Danimarkaca ve sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d fl nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmektedir. Dünyan n dört bir yan nda ola anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan n iman etmesine, pek ço unun da iman nda derinleflmesine vesile olmaktad r. Kitaplar okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl l r ve samimi üslubun, ak lc ve ilmi yaklafl m n fark na varmaktad r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl maktad r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar n, art k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di er sapk n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard r, çünkü fikri dayanaklar çürütülmüfltür. Ça m zdaki tüm inkarc ak mlar, Harun Yahya Külliyat karfl s nda fikren ma lup olmufllard r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran' n hikmet ve anlat m çarp c l ndan kaynaklanmaktad r. Yazar n kendisi bu eserlerden dolay bir övünme içinde de ildir, yaln zca Allah' n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr ca bu eserlerin bas m nda ve yay nlanmas nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu unda, insanlar n görmediklerini görmelerini sa layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas n teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu u ortaya ç kmaktad r. Bu de erli eserleri tan tmak yerine, insanlar n zihinlerini buland ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da tmada, iman kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad genel tecrübe ile sabit olan kitaplar yaymak ise, emek ve zaman kayb na neden olacakt r. man kurtarma amac ndan ziyade, yazar n n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece i aç kt r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n n eserlerinin tek amac n n dinsizli i çürütmek ve Kuran ahlak n yaymak oldu unu, bu hizmetteki etki, baflar ve samimiyetin aç kça görüldü ünü okuyucular n genel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar n, Müslümanlar n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman n yolu ise, dinsizli in fikren ma lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas ve Kuran ahlak n n, insanlar n kavray p yaflayabilecekleri flekilde anlat lmas d r. Dünyan n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi i zulüm, fesat ve kargafla ortam dikkate al nd nda bu hizmetin elden geldi ince h zl ve etkili bir biçimde yap lmas gerekti i aç kt r. Aksi halde çok geç kal nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat, Allah' n izniyle, 21. yüzy lda dünya insanlar n Kuran'da tarif edilen huzur ve bar fla, do ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu a tafl maya bir vesile olacakt r.

8 Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : Nisan, 2004 kinci Bask : Ekim, 2005 Üçüncü Bask : Ekim, 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas flmerkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) Bask : Entegre Matbaac l k Sanayi Cad. No: 17 Yenibosna- stanbul Tel: (0 212) /

9 1. K TAP: Allah n Rahman ve Rahim simlerinin Kuran daki Tecellileri...8 Girifl...10 Allah n Merhameti Herfleyi Sar p Kuflatm flt r K TAP: Allah n Rahman ve Rahim simlerinin Kainattaki Tecellileri Girifl Evrenin Yarat l fl nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri Dünya n n Yarat l fl nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri nsan n Yarat l fl nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri nsan n Bedeninde Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri Dünya Hayat nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri Hayvanlar n Yarat l fl nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri Bitkilerin Yarat l fl nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri Sonuç Ek Bölüm: Evrim Yan lg s...400

10

11

12

13 nsan yaklafl k y ll k bir sürenin ard ndan terk edece i dünya hayat n n her an nda denemeden geçirilmektedir. Ölümünün ard ndan, hayat boyunca söyledi i her sözün, yapt her hareketin, ald her karar n, do rular n n ve yanl fllar n n hesab n verecek, daha sonra da sonsuz ahiret hayat na bafllayacakt r. Hesap gününde hiçbir fley eksik b rak lmayacak, küçük ya da büyük yap lan herfley ortaya ç kar lacak, hiç kimse haks zl a u rat lmayacakt r. O gün geldi inde peygamberlerin, do rular n, salihlerin, samimiyetle kendilerini Allah'a teslim eden iman sahiplerinin, Allah'tan korkanlar n, Allah' n s n rlar n titizlikle koruyanlar n, Allah' n r zas n, rahmetini ve cennetini umut edenlerin yolunu seçenler sonsuz cennet yurduyla sevineceklerdir. fieytan n, inkarc lar n, müflriklerin, münaf klar n, Allah'tan korkmayan, sadece kendi nefislerinin çirkin arzular na göre yaflam süren, günah ifllemede s n rs zca davrananlar n yolundan gidenler ise azaplarla dolu cehennem hayat na gönderileceklerdir. Allah' n cennetle müjdeledi i salih müminler; tüm kainat yoktan var eden Rabbimiz'e gönülden iman eden, Yarat c m z en güzel isimleriyle tan yan ve anan, O'nun sonsuz güç ve kudretinin fark nda olan, tüm hayatlar n Allah' n r zas n gözeterek geçiren kimselerdir. Bu ki-

14 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla fliler, hem kendilerini hem de tüm kainat kusursuzca, en ince ayr nt s na kadar planlayan Allah' n tek dost ve velileri oldu unu bilirler. Rabbimiz'in her an bizi gördü ünü, herfleyi iflitti ini, küçük büyük herfleyden haberdar oldu unu düflünerek hareket ederler. Dünya üzerindeki her insan grubunun birbirinden farkl inan fllar vard r. Kimi gruplar n da sapk n anlay fllar vard r. Ancak önemli olan Allah' Kuran'da bildirilen, benzersiz, tüm eksikliklerden münezzeh, üstün s fatlar yla tan makt r. nsanlar n sahip olduklar yanl fl inan fllar b rakarak, Kuran'da bildirilen Allah' n s fatlar n anlamalar çok önemlidir. Salih müminler de Allah' n, Kuran ayetlerinde bildirilen tüm s fatlar n eksiksizce bildikleri ve bu s fatlar üzerinde derin düflündükleri için hayata bak fl aç lar di er insanlardan çok farkl d r. Onlar Allah' n kainat n tek hakimi oldu unu, sonsuz güç ve kudret sahibi oldu unu, herfleyi iflitmekte ve görmekte oldu unu, kullar na karfl sonsuz merhamet sahibi oldu unu, ba fllay c, esirgeyici oldu unu, zorluklar aç p gideren, kullar n kolay üzerinde baflar l k lan, sonsuz adalet sahibi, hüküm verenlerin hakimi, mülkün tek sahibi oldu unu bilmekte ve hayatlar n da bu inançlar do rultusunda geçirmektedirler. Kuran'da Rabbimiz'in en güzel s fatlar ndan baz lar flu flekilde bildirilir: O Allah ki, O'ndan baflka lah yoktur. Gayb da, müflahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur. O Allah ki, O'ndan baflka lah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selamd r; Mü'mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbard r; Mütekebbirdir. Allah, (müflriklerin) flirk kofltuklar ndan çok Yücedir. O Allah ki, yaratand r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'flekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haflr Suresi, 22-24) Allah... O'ndan baflka lah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa 12

15 Harun Yahya hepsi O'nundur. zni olmaks z n O'nun Kat nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalar ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi i kadar n n d fl nda, O'nun ilminden hiçbir fleyi kavray p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplay p-kuflatm flt r. Onlar n korunmas O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255) Bu ayetlerde bildirilen Allah' n s fatlar ndan biri de Rabbimiz'in "Rahman ve Rahim" ismidir. Kuran- Kerim'in 113 suresi Allah' n "Rahman ve Rahim" s fat yla bafllar. Rabbimiz'in Rahman ve Rahim s fat n n tecellilerine müminler hayatlar boyunca her an flahit olurlar. Çünkü Allah' n Rahman ve Rahim s fat insan n do umundan ölümüne, hastal ktan sa l a, tüm acizliklerden canl ve cans z varl klardaki eflsiz güzelliklere kadar tüm kainat tamamen sarm fl durumdad r. Allah' n tüm insanlara olan merhameti, flefkati, sevgisi, yard m, korumas, lütfu ve ba- fllay c l Rabbimiz'in "Rahman ve Rahim" s fat n n en güzel tecellilerindendir. Bu, iman sahiplerinin hem kainata hem de tüm canl lara olan bak fl aç lar n derinlefltirmekte, ahlaklar n güzellefltirmektedir. Bu nedenle de Müslüman olan bir kifli Kuran okumaya, slam ahlak n yaflamaya ve tebli etmeye, müminlere ö üt vermeye, kainat n yarat l fl üzerinde düflünmeye bafllarken öncelikle Rabbimiz'in bu güzel s fatlar n ruhunda yaflamal d r. Yarat c m z n bu eflsiz isimlerindeki güzelli i, ferahl -, hay rlar, nimetleri kavramak ve Rahman ve Rahim isimlerinin slam dinine hakimiyetini fark etmek, insan n imanda derinleflmesinde, Allah' en güzel isimleriyle tan mas nda çok önemli bir ad md r. Bizim bu kitaptaki amac m z da Allah' n "Rahman ve Rahim" s fatlar n n bir Müslüman n hayat ndaki yeri üzerinde durmakt r. Kitapta Rabbimiz'in "Rahman ve Rahim" s fatlar n n hem Kuran ayetlerindeki hem de kainattaki tecellileri incelenecek, insanlar n dünya hayat n bu s fatlar n fl nda de erlendirmelerinin önemi vurgulanacakt r. 13

16 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla AKILLI TASARIM YAN YARATILIfi Allah' n yaratmak için tasar m yapmaya ihtiyac yoktur Kitap boyunca yer yer kullan - lan 'tasar m' ifadesinin do ru anlafl lmas önemlidir. Allah' n kusursuz bir tasar m yaratm fl olmas, Rabbimiz in önce plan yapt daha sonra yaratt anlam na gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah n yaratmak için herhangi bir 'tasar m' yapmaya ihtiyac yoktur. Allah' n tasarlamas ve yaratmas ayn anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah' n, bir fleyin ya da bir iflin olmas n diledi inde, onun olmas için yaln zca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde flöyle buyurulmaktad r: Bir fleyi diledi i zaman, O'nun emri yaln zca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82) Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand r. O, bir iflin olmas na karar verirse, ona yaln zca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117) 14

17 15

18

19 erhamet sözcü ü, Arapçada "reheme" kökünden gelmekte ve "ac mak, esirgemek, flefkat göstermek, affetmek, ba fllamak" anlamlar nda kullan lmaktad r. Rabbimiz'in Rahman ve Rahim s fat da merhamet kelimesi ile ayn kökten gelmektedir. Kuran ayetlerinde sadece Allah' n Zat n ifade etmek için kullan lan Rahman s fat "rahmeti herfleyi kuflatm fl olan, bütün yarat lm fllar hakk nda hay r, rahmet ve güzellik dileyen, sevdi ini sevmedi ini ay rt etmeyerek say s z nimetlere kavuflturan" anlamlar na gelirken, Peygamber Efendimiz (sav) için de kullan lan (Tevbe Suresi, 128 ) Rahim s - fat Allah' n s fat olarak kullan ld nda, "Rahmeti ahirette yaln zca müminleri kuflatan, verdi i nimetleri iyi kullananlar daha büyük ve sonsuz nimetler vererek ödüllendiren" anlam ndad r. Allah' n Rahman ve Rahim s fat Kuran ayetlerinde birçok kez tekrarland gibi Tevbe Suresi d fl ndaki tüm sureler de "Rahman ve Rahim olan Allah' n ad yla" bafllamaktad r. Rabbimiz'in Rahman isminin çok genifl bir anlam vard r. Esirgeyen, ac - yan, flefkat duyan, merhamet eden s fatlar n n hepsi Allah' n Rahman isminin tecellilerindendir.

20 18

21 Harun Yahya O'nun rahmeti herfleyi kuflatmaktad r, s n rs zd r, ezelidir, ebedidir. Rabbimiz merhamet edenlerin en merhametlisidir. Kuran'da Hz. Eyüb'ün Rabbimiz'e bu güzel ismiyle dua etti i flöyle haber verilir: Eyüp de; hani o Rabbine ça r da bulunmufltu: "fiüphesiz bu dert (ve hastal k) beni sar verdi. Sen merhametlilerin en merhametli olan s n." (Enbiya Suresi, 83) Rahman olan Allah sonsuz merhametini görünen ve görünmeyen herfleyde tecelli ettirir. Allah' n Rahman s fat n kainat saran yarat l fl mucizelerinde, insan n yarat l fl nda, insan bedenindeki milyarlarca detayda, hayvanlarda, yiyeceklerde, içeceklerde, suda, havada, k sacas kainat n her zerresinde görmek mümkündür. Allah her gün topra n içinden milyarlarca tohumu filizlendiren, meyveler ve sebzeler var eden, gökten tonlarca su indiren, ayn anda dünyan n her yerinde milyarlarca canl ya r z k veren, hayat m z devam ettirmemize olanak sa layan oksijeni var edendir. Rabbimiz say - s z nimetleriyle tüm varl klar çepeçevre sarmaktad r. Dünya üzerinde O'nun insanlar üzerindeki takdirini, fazl ve ihsan n engelleyebilecek hiçbir varl k bulunmamaktad r. Fat r Suresi'nde, Rabbimiz'in insanlar üzerindeki sonsuz rahmeti flu flekilde bildirilmektedir: Allah, insanlar için rahmetinden her neyi açacak olsa, art k onu k s p-tutacak yoktur; her neyi k sar-tutarsa, art k onu da ondan sonra sal verecek yoktur. O, üstün ve güçlü oland r, hüküm ve hikmet sahibidir. (Fat r Suresi, 2) Yeryüzündeki tüm canl lar gibi insan n da yaflam n sürdürebilmesi için her an oluflmas gereken pek çok flart vard r. 19

22 20

23 Harun Yahya Nefes alabilmesi için oksijene, bedeninin faaliyetlerini sürdürebilmesi için su ve besine ihtiyaç duyar. Ayr ca insan bedeninde her saniye milyarlarca ifllem gerçekleflmekte, her bir hücre yaflam n devam için Allah' n emriyle kendi görevini yerine getirmektedir. Yaln zca tek bir insan n tüm fiziksel ihtiyaçlar n gidererek varl n sürdürebilmesi bile say s z detaya ba l d r. Sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz her canl n n gerek bedenindeki gerekse d fl dünyadaki ihtiyaçlar n önceden belirlemifl ve onlara sunmufltur. O, insanlar yaratm fl, yaflamalar için en elveriflli olan mekana yerlefltirmifltir. Bunun karfl l nda ise insanlar n yapmalar gereken yaln zca Allah'a kulluk etmektir. nsanlara, elçileri arac l yla hidayet bulacaklar lahi kitaplar yollamas ve peygamberlerin ayetleri tek tek aç klamalar da Rabbimiz'in Rahman ve Rahim s fatlar n n bir tecellisidir. Böylelikle Allah insanlara hem Kendi Zat n tan tm fl, hem de onlar din ahlak n n güzelliklerine ve üstün bir ahlaka davet etmifltir. Kuflku-

24 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla suz bunlar n tümü, Rabbimiz'in sonsuz merhametinin aç k delillerindendir. man etmeyenler, münaf klar ve müflrikler de dünya hayat nda ald klar hava, içtikleri su dahil olmak üzere gizli ve aç k tüm nimetlerden faydalan rlar. Allah müminlere verdi i gibi onlara da mal-mülk, içinde oturacaklar güzel evler ve soylar n devam ettirecekleri evlatlar verir. Onlara da güzel r z klar, sa l k, güç ve güzellik verir. Bunlar Allah' n sonsuz rahmetinin tecellileridir. Allah dünya hayat nda belki dine dönerler, düflünüp aklederler ve Kendisi'ne flükrederler diye tüm insanlar yararland rmaktad r. Ancak inkar edenlere verilen tüm bu nimetler iman etmedikleri sürece azaplar n n artmas na vesile olacakt r. Yüz çevirenler, Allah' n nimetlerinden ancak göz aç p kapama vakti kadar olan dünya hayatlar süresince yararlanabilirler. Ahirette ise bütün nimetler, sahip olduklar n yaln zca Allah'a yak nlaflmak ve O'nun r zas n aramak için kullanan ve Rabbimiz'e her an flükreden müminlere aittir. Çünkü Allah sonsuz adalet sahibidir ve benzersiz nimetlerle bezenmifl cennet yurdunu yaln zca mümin kullar - na müjdelemifltir. Ayetlerde flöyle buyurulmaktad r: Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, flüphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedi ki: "Azab m diledi ime isabet ettiririm, rahmetim ise herfleyi kuflatm flt r; onu korkup-sak - nanlara, zekat verenlere ve Bizim ayetlerimize iman edenlere yazaca m." (Araf Suresi, 156) Adn cennetleri (onlar nd r) ki, Rahman (olan Allah, onu) Kendi kullar na gaybtan vadetmifltir. fiüphesiz O'nun va'- di yerine gelecektir. (Meryem Suresi, 61) 22

25 23

26 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla Rabbimiz in En Güzel simleri Rahman ve Rahim s fat Rabbimiz'in Kuran ayetlerinde yer alan birçok ismini de içine alan, çok genifl ve derin bir anlam içerir. nsanlar üzerinde sonsuz merhamet sahibi olan, esirgeyen ve ba fllayan Rabbimiz, tüm hayatlar boyunca onlara eflsiz nimetler lutfeder. Fiziksel nimetlerin yan nda manevi olarak da çok büyük lütuflarda bulunur: hatalar n affeder, tevbelerini kabul eder, onlar korur, kötülüklerini örter, hidayetlerini art r r, do ru yola iletir. Allah' n yaratt tüm canl lar kusursuz ve üstün bir yarat l fl sayesinde yaflamlar n sürdürmektedirler. Her biri Allah' n üstün akl na, sonsuz flefkat ve merhametine teslim olmufltur. Allah ihtiyaç duyabilecekleri herfleyi onlara vermifltir. Her canl n n varl n sürdürebilmek için ihtiyaç duydu u herfleyi yak n nda bulmas da Allah' n rahmetinin delillerinden sadece bir tanesidir. Rabbimiz yaratt klar na "flefkat edendir, esirgeyen"dir. (Bakara Suresi, 143) Ayetlerde flu flekilde buyurulmaktad r: Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde onun emriyle ak p giden gemileri, sizin yarar n za verdi. Ve izni olmad kça, gö ü yerin üstüne düflmekten al koyar. fiüphesiz Allah, insanlara karfl flefkatlidir, çok merhametlidir. (Hac Suresi, 65) Sizi karanl klardan nura ç karmas için kuluna apaç k ayetler indiren O'dur. fiüphesiz Allah, size karfl elbette flefkatli oland r, esirgeyendir. (Hadid Suresi, 9) nsan dünyaya geldi i andan itibaren hayat n ancak Allah' n rahmeti, korumas ve yard m ile devam ettirebilir. Örne in, dünyan n dört bir yan nda her dakika depremler, seller, 24

27 Harun Yahya kas rgalar, yanarda patlamalar meydana gelmektedir. Bu tip felaketler her an oluflabilir. Hastal klar ve maddi kay plar da Allah' n her insana verebilece i s k nt lard r. Ve bu olaylar karfl s nda unutulmamas gereken bir gerçek vard r: nsan ne kadar u rafl rsa u rafls n, Allah' n dilemesi d fl nda bafl - na gelecek herhangi bir fleyden korunamaz, ya da bir musibeti engelleyemez. Kimse de bunun için ona yard m edemez. nsan için tek koruyucu ve yard mc Rahman olan Allah't r. Allah dilerse kifliyi her türlü s k nt ve musibetten kurtar r, dilerse türlü s k nt larla muhatap k lar. Kuran'da bu durum flöyle bildirilmifltir: De ki: "Sizi karan n ve denizin karanl klar ndan kim kurtarmaktad r ki, siz (aç ktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz: "Andolsun, bizi bundan kurtar rsan, gerçekten flükredenlerden oluruz." De ki: "Ondan ve her türlü s k nt dan sizi Allah kurtarmaktad r. Sonra siz yine flirk koflmaktas n z." (Enam Suresi, 63-64) (O lu) Dedi ki: "Ben bir da a s naca m, o beni sudan korur." Dedi ki: "Bugün Allah' n emrinden, esirgeyen olan (Allah)dan baflka bir koruyucu yoktur."... (Hud Suresi, 43)... Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, onlar ac kl bir azabla azabland racakt r ve kendileri için Allah'tan baflka bir (vekil) koruyucu dost ve yard mc bulamayacaklard r. (Nisa Suresi, 173) Ayetlerde de görüldü ü gibi her türlü s k nt y gideren, felaketlerden insanlar koruyan sonsuz flefkat sahibi olan Allah't r. man sahipleri karfl laflt klar her türlü zorlukta, s k nt da ve hastal kta yaln zca sonsuz merhamet sahibi olan Allah'a s n rlar ve O'nu vekil edinirler. Rabbimiz de Kendisi'ne iman eden, kalpten itaat eden bu kiflilere dünyada maddi ve manevi 25

28 26

29 Harun Yahya bolluk, genifllik verir. Onlar n önündeki zorluklar açar, s k nt lar n giderir. Rabbimiz'in bu benzersiz s - fat Kuran ayetlerinde flu flekilde bildirilir: Allah'a karfl l n çok art rma ile kat kat art raca güzel bir borcu verecek olan kimdir? Allah, daralt r ve geniflletir ve siz O'na döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi, 245) fiüphesiz senin Rabbin, r zk diledi ine -geniflletiryayar ve daralt r. Gerçekten O, kullar ndan haberi oland r, görendir. ( sra Suresi, 30) Rabbimiz sonsuz iyilik sahibi oland r. Kuran'da "fiüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyili i bol, esirgemesi çok olan n ta Kendisi'dir." (Tur Suresi, 28) ayetiyle de bildirildi i gibi Allah insana tüm hayat boyunca say s z iyilikte bulunan, eflsiz güzellikler bahfledendir. Var olan herfley O'ndand r. Tüm güzellikler, incelikler, nimetler O'nun sonsuz akl n n tecellileridir. Di er tüm varl klar gibi insanlar da Rabbimiz'in dilemesi ile yeryüzüne gelirler. Anne karn nda bir çi nem et parças olan insan do ar, büyür, güzel bir yüze sahip olur ve her detay ile Allah' n muhteflem sanat n yans t r. Ayetlerde üstün kerem sahibi olan Rabbimiz flöyle buyurmufltur: Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karfl seni aldat p-yan ltan nedir? Ki O, seni yaratt, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere k ld. Diledi i bir surette seni tertib etti. ( nfitar Suresi, 6-8) 27

30 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla Yaratan Rabbin ad yla oku. O, insan bir alaktan yaratt. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; ki O, kalemle (yazmay ) ö retendir. nsana bilmedi ini ö retti. Hay r; gerçekten insan, azar. Kendini müsta ni gördü ünden. fiüphesiz, dönüfl yaln zca Rabbinedir. (Alak Suresi, 1-8) Sonsuz lütuf sahibi olan insana say s z nimetler vermifl ve karfl l k olarak da yaln zca Kendisi'ne kulluk edilmesini istemifltir. Samimi iman sahipleri Allah'a gönülden kulluk eden, Allah'a teslim olmufl, Rabbimiz'i samimiyetle kalpten zikreden, Rabbimiz'e yönelip dönen insanlard r. Onlar da dünyada gösterdikleri bu faziletli tav rlar n n karfl l n ahirette daha üstünüyle alacaklard r. Çünkü Allah sonsuz ihsan sahibidir. 28

31 Harun Yahya Size her istedi iniz fleyi verdi. E er Allah' n nimetini saymaya kalk fl rsan z, onu say p-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek flu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür. ( brahim Suresi, 34) Allah, bildirdi i dini çok kolay k larak da sonsuz flefkatini göstermifltir. 29

32 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla Allah rahmetiyle insanlar unuttuklar ndan ve yan ld klar ndan dolay sorumlu tutmaz. Kör olana, topal olana, hasta olana sorumluluk yüklemez. nsanlara sabr ve tevekkülü ö reterek omuzlar ndaki yükü kald r r. Bütün bu örnekler Allah' n sonsuz merhametini ve flefkatini inkar eden insanlar n nankörlü ünü anlamak içinse çok önemlidir. Ayetlerde Allah' n Halim (yumuflak olan) s fat flu flekilde bildirilir: ki toplulu un karfl karfl ya geldikleri gün, sizden geri dönenleri, kazand klar baz fleyler dolay s yla fleytan onlar n aya n kayd rmak istemiflti. Ama andolsun ki, Allah onlar affetti. fiüphesiz Allah, ba fllayand r, yumuflak oland r. (Al-i mran Suresi, 155) Allah sizi, yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden, bofl, amaçs z sözler'den dolay sorumlu tutmaz; fakat kalplerinizin kazand klar ndan dolay sorumlu tutar. Allah ba- fllayand r, yumuflak davranand r. (Bakara Suresi, 225) Yedi gök, yer ve bunlar n içindekiler O'nu tesbih eder; O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir fley yoktur, ancak siz onlar n tesbihlerini kavram yorsunuz. fiüphesiz O, halim oland r, ba fllayand r. ( sra Suresi, 44) fiüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti alt nda) tutuyor. Andolsun, e er zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra art k kimse onlar tutamaz. Do rusu O, Halimdir, ba fllayand r. (Fat r Suresi, 41) Allah sonsuz adalet sahibidir ve ahirette insanlar n yapt klar n n karfl l n eksiksiz olarak verecektir. Dünya üzerindeki tüm s k nt lar, yokluklar, zulümler Allah'tan bir denemedir. Ve tüm insanlar hiçbir haks zl a u rat lmadan yapt klar n n karfl l n mutlaka alacaklard r. Ma fireti sonsuz olan Rabbimiz her insan n yapt klar n ortaya ç karacak ve hassas terazilerde 30

33 Harun Yahya adaletini tecelli ettirecektir. Zulüm yapanlar n zulümlerinin elbette karfl l ks z kalmayaca n, her iyili in mutlaka karfl l n n verilece ini Allah Kuran'da bize haber vermektedir. Dünya hayat ndaki tüm amellere adaletle karfl l k verilecek yer ahirettir. Ayetlerde Rabbimiz'in adaleti flu flekilde bildirilir: Her insan-grubunu imamlar yla ça raca m z gün, art k kimin kitab sa eline verilirse, onlar kitaplar n okuyacaklar ve onlar, bir 'hurma çekirde indeki iplikçik kadar' bile haks zl a u rat lmazlar. ( sra Suresi, 71) De ki: "Rabbimiz (k yamet günü) bizi birarada toplayacak, sonra da hak ile aram z ay racakt r. O, (gerçek hükmünü vererek hak ile bat l n aras n ) açand r, (herfleyi hakk yla) bilendir. (Sebe Suresi, 26) Allah'a teslim olan, O'nun r zas için yaflayan insanlar dünyada ve ahirette hoflnutluk içinde bir yaflam sürerler. Bu, sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz'in Latif s fat n n bir tecellisidir. Latif olan Allah mümin kullar na her türlü zor durumda yard m ederek de lütfunu gösterir. Kuran'da flu flekilde bildirilir: Allah, kullar na karfl lütuf sahibidir; diledi ini r z kland - r r. O, kuvvetlidir, Azizdir. (fiura Suresi, 19) Görmedin mi, Allah, gökten su indirdi, böylece yeryüzü yemyeflil donat ld. fiüphesiz Allah, lütfedicidir, herfleyden haberdard r. (Hac Suresi, 63) Allah iman edenlerin dünyada tek dostu ve velisi oldu u gibi ahirette de onlara yard m edecek, kötülüklerini iyiliklere çevirecek ve onlara lütufta bulunacakt r. Nitekim ayetlerde müminlerin cennetteki ifadelerinin flöyle olaca bildirilir: 31

34 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla Dediler ki: "Biz do rusu daha önce, ailemiz (yak n akrabalar m z) içinde endifle edip-korkard k. fiimdi Allah, bize lütufta bulundu ve 'hücrelere kadar iflleyen kavurucu' azabdan korudu. fiüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyili i bol, esirgemesi çok olan n ta Kendisi'dir." (Tur Suresi, 26-28) Rabbimiz ba fl çok olan, karfl l ks z olarak arma an edendir. (Sad Suresi, 9) Hem bir mükafat ve flevk kayna, hem de karfl l ks z bir lütuf ve ihsan n göstergesi olarak salih kullar na dünyada nimet ve güzellik vermesi Allah' n bir lütfudur:... De ki: "fiüphesiz 'lütuf ve ihsan (fazl)' Allah' n elindedir, onu diledi ine verir. Allah (rahmeti) genifl oland r, bilendir." O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lütuf ve ihsan (fazl)' sahibidir. (Al-i mran Suresi, 73-74) Zenginlik, ihtiflam ve güzellik cennetin en temel özelliklerinden oldu u için, Allah sevdi i kullar na cenneti hat rlatacak, onlar n cennete kavuflma arzu ve heyecanlar n art racak nimetlerin benzerlerini bu dünyada da yarat r. Bu yüzden nas l inkarc lar n ebedi azaplar daha bu dünyadan bafll yorsa, salih müminler için vaat edilen ebedi güzellikler de kendilerine dünyadaki hayatlar nda gösterilmeye bafllan r. Allah Kendisi'nden ba fllanma dileyen, tevbe eden salih müminleri cennetinin yan s ra dünyada da güzel bir surette faydaland raca n ve onlara ihsanda bulunaca n bir ayette flöyle bildirmektedir: Ve Rabbiniz'den ba fllanma dileyin; sonra O'na tevbe edin. O da sizi, ad konulmufl bir vakte kadar güzel bir meta (fayda) ile metaland rs n ve her ihsan sahibine Kendi ihsan n versin. E er yüz çevirirseniz gerçekten ben, sizin için büyük bir günün azab ndan korkar m. (Hud Suresi, 3) 32

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18) Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ OKUYUCUYA Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

Harun Yahya. Okuyucuya

Harun Yahya. Okuyucuya Harun Yahya Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l

Detaylı

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim

Detaylı

YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. I. Bask : Temmuz, 2003 II. Bask : Ocak, 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi

Detaylı

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Harun Yahya (Adnan Oktar) Harun Yahya (Adnan Oktar) Türlerin Evrimi Yan lg s YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Birinci Bask : fiubat 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) 222 00 88 Bask : Seçil Ofset 100. Y l Mahallesi MAS-S

Detaylı

TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR:

TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: TERÖRÜN PERDE ARKASI MOSSAD, CIA, MASONLUK, GLADIO, MAFYA ve TERÖR ÖRGÜTLER ARASINDAK B L NMEYEN L fik LER TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: srail ve Amerikan Gizli Servisleri'nin terör örgütleriyle

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

ALLAH İÇİN YAŞAMAK. Harun Yahya- Adnan Oktar

ALLAH İÇİN YAŞAMAK. Harun Yahya- Adnan Oktar ALLAH İÇİN YAŞAMAK Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI

DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK

EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005 stanbul Yay nevi KUR AN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE Bask ve Cilt: Seçil Ofset Massit

Detaylı

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22 Tuzak: Kardefl Kavgas! Çözüm: Allah n pine Sar lmak! Buâs Harbi ni bilir misiniz? Medine deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y ll k savafl Hicretten 5 y l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

ŞEYTANIN SİNSİ BİR OYUNU INSANLARA TAPINMA DINI. Harun Yahya- Adnan Oktar

ŞEYTANIN SİNSİ BİR OYUNU INSANLARA TAPINMA DINI. Harun Yahya- Adnan Oktar ŞEYTANIN SİNSİ BİR OYUNU INSANLARA TAPINMA DINI Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved.

Detaylı

DINSIZLIĞIN OLUŞTURDUĞU AHLAKI ÇÖKÜNTÜYE KARŞI IYILERIN ITTIFAKI

DINSIZLIĞIN OLUŞTURDUĞU AHLAKI ÇÖKÜNTÜYE KARŞI IYILERIN ITTIFAKI DINSIZLIĞIN OLUŞTURDUĞU AHLAKI ÇÖKÜNTÜYE KARŞI IYILERIN ITTIFAKI Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All

Detaylı

A) MANIN TANIMI ve KAPSAMI

A) MANIN TANIMI ve KAPSAMI Üçüncü Bölüm Akaid Akaid, akd kökünden türetilmi olan akîde kelimesinin ço uludur. Akîde, sözlükte "gönülden ba lan lan, dü üm atm ças na sa lam inan lan ey" demektir. Dinî literatürde akîde, "inan lmas

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

GERÇEĞI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

GERÇEĞI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? GERÇEĞI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk.

H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk. 2009 H. Hüseyin HELVACI B R DEY M Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk. 2010 H. Hüseyin HELVACI ÖNSÖZ Sevgili okurlar m, fliirlerimi

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı