Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar"

Transkript

1

2

3

4 Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas - d r. Yarat l fl ve dolay s yla Allah' n varl n inkar eden Darwinizm, 140 y ld r pek çok insan n iman n kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay s yla bu teorinin bir aldatmaca oldu unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar m za ulaflt r labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular m z belki tek bir kitab m z okuma imkan bulabilir. Bu nedenle her kitab m zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr lmas uygun görülmüfltür. Belirtilmesi gereken bir di er husus, bu kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Yazar n tüm kitaplar nda imani konular, Kuran ayetleri do rultusunda anlat lmakta, insanlar Allah' n ayetlerini ö renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah' n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan n akl nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b rakmayacak flekilde aç klanmaktad r. Bu anlat m s ras nda kullan lan samimi, sade ve ak c üslup ise kitaplar n yediden yetmifle herkes taraf ndan rahatça anlafl lmas n sa lamaktad r. Bu etkili ve yal n anlat m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat lanlar n do rulu unu inkar edememektedirler. Bu kitap ve yazar n di er eserleri, okuyucular taraf ndan bizzat okunabilece i gibi, karfl - l kl bir sohbet ortam fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar birarada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar aç s ndan yararl olacakt r. Bunun yan nda, sadece Allah' n r zas için yaz lm fl olan bu kitaplar n tan nmas na ve okunmas na katk da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt r. Çünkü yazar n tüm kitaplar nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar n di er insanlar taraf ndan da okunmas n n teflvik edilmesidir. Kitaplar n arkas na yazar n di er eserlerinin tan t mlar n n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard r. Bu sayede kitab eline alan kifli, yukar da söz etti imiz özellikleri tafl yan ve okumaktan hoflland n umdu umuz bu kitapla ayn vas flara sahip daha birçok eser oldu unu görecektir. mani ve siyasi konularda yararlanabilece i zengin bir kaynak birikiminin bulundu una flahit olacakt r. Bu eserlerde, di er baz eserlerde görülen, yazar n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal izahlara, mukaddesata karfl gereken adaba ve sayg ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat mlara rastlayamazs n z.

5

6 Yazar ve Eserleri Hakk nda Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö renim gördü. 1980'li y llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz rlad. Bunlar n yan s ra, yazar n evrimcilerin sahtekarl klar n, iddialar n n geçersizli ini ve Darwinizm'in kanl ideolojilerle olan karanl k ba lant lar n ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad r. Harun Yahya'n n eserleri yaklafl k resmin yer ald toplam sayfal k bir külliyatt r ve bu külliyat 57 farkl dile çevrilmifltir. Yazar n müstear ismi, inkarc düflünceye karfl mücadele eden iki peygamberin hat ralar na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf ndan kitaplar n kapa nda Resulullah' n mührünün kullan lm fl olmas n n sembolik anlam ise, kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran- Kerim'in Allah' n son kitab ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas n remzetmektedir. Yazar da, yay nlad tüm çal flmalar nda, Kuran' ve Resulullah' n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar n tek tek çürütmeyi ve dine karfl yöneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah' n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas olarak kullan lm flt r. Yazar n tüm çal flmalar ndaki ortak hedef, Kuran' n tebli ini dünyaya ulaflt rmak, böylelikle insanlar Allah' n varl, birli i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin çürük temellerini ve sapk n uygulamalar n gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan n daha pek çok ülkesinde be eniyle okunmaktad r. ngilizce, Frans zca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uy-

7 gurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan l yor), Hausa (Afrika'da yayg n olarak kullan l yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan l yor), Danimarkaca ve sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d fl nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmektedir. Dünyan n dört bir yan nda ola anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan n iman etmesine, pek ço unun da iman nda derinleflmesine vesile olmaktad r. Kitaplar okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl l r ve samimi üslubun, ak lc ve ilmi yaklafl m n fark na varmaktad r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl maktad r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar n, art k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di er sapk n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard r, çünkü fikri dayanaklar çürütülmüfltür. Ça m zdaki tüm inkarc ak mlar, Harun Yahya Külliyat karfl s nda fikren ma lup olmufllard r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran' n hikmet ve anlat m çarp c l ndan kaynaklanmaktad r. Yazar n kendisi bu eserlerden dolay bir övünme içinde de ildir, yaln zca Allah' n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr ca bu eserlerin bas m nda ve yay nlanmas nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu unda, insanlar n görmediklerini görmelerini sa layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas n teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu u ortaya ç kmaktad r. Bu de erli eserleri tan tmak yerine, insanlar n zihinlerini buland ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da tmada, iman kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad genel tecrübe ile sabit olan kitaplar yaymak ise, emek ve zaman kayb na neden olacakt r. man kurtarma amac ndan ziyade, yazar n n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece i aç kt r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n n eserlerinin tek amac n n dinsizli i çürütmek ve Kuran ahlak n yaymak oldu unu, bu hizmetteki etki, baflar ve samimiyetin aç kça görüldü ünü okuyucular n genel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar n, Müslümanlar n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman n yolu ise, dinsizli in fikren ma lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas ve Kuran ahlak n n, insanlar n kavray p yaflayabilecekleri flekilde anlat lmas d r. Dünyan n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi i zulüm, fesat ve kargafla ortam dikkate al nd nda bu hizmetin elden geldi ince h zl ve etkili bir biçimde yap lmas gerekti i aç kt r. Aksi halde çok geç kal nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat, Allah' n izniyle, 21. yüzy lda dünya insanlar n Kuran'da tarif edilen huzur ve bar fla, do ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu a tafl maya bir vesile olacakt r.

8 Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : Nisan, 2004 kinci Bask : Ekim, 2005 Üçüncü Bask : Ekim, 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas flmerkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) Bask : Entegre Matbaac l k Sanayi Cad. No: 17 Yenibosna- stanbul Tel: (0 212) /

9 1. K TAP: Allah n Rahman ve Rahim simlerinin Kuran daki Tecellileri...8 Girifl...10 Allah n Merhameti Herfleyi Sar p Kuflatm flt r K TAP: Allah n Rahman ve Rahim simlerinin Kainattaki Tecellileri Girifl Evrenin Yarat l fl nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri Dünya n n Yarat l fl nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri nsan n Yarat l fl nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri nsan n Bedeninde Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri Dünya Hayat nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri Hayvanlar n Yarat l fl nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri Bitkilerin Yarat l fl nda Allah n Rahman ve Rahim S fatlar n n Tecellileri Sonuç Ek Bölüm: Evrim Yan lg s...400

10

11

12

13 nsan yaklafl k y ll k bir sürenin ard ndan terk edece i dünya hayat n n her an nda denemeden geçirilmektedir. Ölümünün ard ndan, hayat boyunca söyledi i her sözün, yapt her hareketin, ald her karar n, do rular n n ve yanl fllar n n hesab n verecek, daha sonra da sonsuz ahiret hayat na bafllayacakt r. Hesap gününde hiçbir fley eksik b rak lmayacak, küçük ya da büyük yap lan herfley ortaya ç kar lacak, hiç kimse haks zl a u rat lmayacakt r. O gün geldi inde peygamberlerin, do rular n, salihlerin, samimiyetle kendilerini Allah'a teslim eden iman sahiplerinin, Allah'tan korkanlar n, Allah' n s n rlar n titizlikle koruyanlar n, Allah' n r zas n, rahmetini ve cennetini umut edenlerin yolunu seçenler sonsuz cennet yurduyla sevineceklerdir. fieytan n, inkarc lar n, müflriklerin, münaf klar n, Allah'tan korkmayan, sadece kendi nefislerinin çirkin arzular na göre yaflam süren, günah ifllemede s n rs zca davrananlar n yolundan gidenler ise azaplarla dolu cehennem hayat na gönderileceklerdir. Allah' n cennetle müjdeledi i salih müminler; tüm kainat yoktan var eden Rabbimiz'e gönülden iman eden, Yarat c m z en güzel isimleriyle tan yan ve anan, O'nun sonsuz güç ve kudretinin fark nda olan, tüm hayatlar n Allah' n r zas n gözeterek geçiren kimselerdir. Bu ki-

14 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla fliler, hem kendilerini hem de tüm kainat kusursuzca, en ince ayr nt s na kadar planlayan Allah' n tek dost ve velileri oldu unu bilirler. Rabbimiz'in her an bizi gördü ünü, herfleyi iflitti ini, küçük büyük herfleyden haberdar oldu unu düflünerek hareket ederler. Dünya üzerindeki her insan grubunun birbirinden farkl inan fllar vard r. Kimi gruplar n da sapk n anlay fllar vard r. Ancak önemli olan Allah' Kuran'da bildirilen, benzersiz, tüm eksikliklerden münezzeh, üstün s fatlar yla tan makt r. nsanlar n sahip olduklar yanl fl inan fllar b rakarak, Kuran'da bildirilen Allah' n s fatlar n anlamalar çok önemlidir. Salih müminler de Allah' n, Kuran ayetlerinde bildirilen tüm s fatlar n eksiksizce bildikleri ve bu s fatlar üzerinde derin düflündükleri için hayata bak fl aç lar di er insanlardan çok farkl d r. Onlar Allah' n kainat n tek hakimi oldu unu, sonsuz güç ve kudret sahibi oldu unu, herfleyi iflitmekte ve görmekte oldu unu, kullar na karfl sonsuz merhamet sahibi oldu unu, ba fllay c, esirgeyici oldu unu, zorluklar aç p gideren, kullar n kolay üzerinde baflar l k lan, sonsuz adalet sahibi, hüküm verenlerin hakimi, mülkün tek sahibi oldu unu bilmekte ve hayatlar n da bu inançlar do rultusunda geçirmektedirler. Kuran'da Rabbimiz'in en güzel s fatlar ndan baz lar flu flekilde bildirilir: O Allah ki, O'ndan baflka lah yoktur. Gayb da, müflahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur. O Allah ki, O'ndan baflka lah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selamd r; Mü'mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbard r; Mütekebbirdir. Allah, (müflriklerin) flirk kofltuklar ndan çok Yücedir. O Allah ki, yaratand r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'flekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar n tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haflr Suresi, 22-24) Allah... O'ndan baflka lah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa 12

15 Harun Yahya hepsi O'nundur. zni olmaks z n O'nun Kat nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalar ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi i kadar n n d fl nda, O'nun ilminden hiçbir fleyi kavray p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplay p-kuflatm flt r. Onlar n korunmas O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255) Bu ayetlerde bildirilen Allah' n s fatlar ndan biri de Rabbimiz'in "Rahman ve Rahim" ismidir. Kuran- Kerim'in 113 suresi Allah' n "Rahman ve Rahim" s fat yla bafllar. Rabbimiz'in Rahman ve Rahim s fat n n tecellilerine müminler hayatlar boyunca her an flahit olurlar. Çünkü Allah' n Rahman ve Rahim s fat insan n do umundan ölümüne, hastal ktan sa l a, tüm acizliklerden canl ve cans z varl klardaki eflsiz güzelliklere kadar tüm kainat tamamen sarm fl durumdad r. Allah' n tüm insanlara olan merhameti, flefkati, sevgisi, yard m, korumas, lütfu ve ba- fllay c l Rabbimiz'in "Rahman ve Rahim" s fat n n en güzel tecellilerindendir. Bu, iman sahiplerinin hem kainata hem de tüm canl lara olan bak fl aç lar n derinlefltirmekte, ahlaklar n güzellefltirmektedir. Bu nedenle de Müslüman olan bir kifli Kuran okumaya, slam ahlak n yaflamaya ve tebli etmeye, müminlere ö üt vermeye, kainat n yarat l fl üzerinde düflünmeye bafllarken öncelikle Rabbimiz'in bu güzel s fatlar n ruhunda yaflamal d r. Yarat c m z n bu eflsiz isimlerindeki güzelli i, ferahl -, hay rlar, nimetleri kavramak ve Rahman ve Rahim isimlerinin slam dinine hakimiyetini fark etmek, insan n imanda derinleflmesinde, Allah' en güzel isimleriyle tan mas nda çok önemli bir ad md r. Bizim bu kitaptaki amac m z da Allah' n "Rahman ve Rahim" s fatlar n n bir Müslüman n hayat ndaki yeri üzerinde durmakt r. Kitapta Rabbimiz'in "Rahman ve Rahim" s fatlar n n hem Kuran ayetlerindeki hem de kainattaki tecellileri incelenecek, insanlar n dünya hayat n bu s fatlar n fl nda de erlendirmelerinin önemi vurgulanacakt r. 13

16 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla AKILLI TASARIM YAN YARATILIfi Allah' n yaratmak için tasar m yapmaya ihtiyac yoktur Kitap boyunca yer yer kullan - lan 'tasar m' ifadesinin do ru anlafl lmas önemlidir. Allah' n kusursuz bir tasar m yaratm fl olmas, Rabbimiz in önce plan yapt daha sonra yaratt anlam na gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah n yaratmak için herhangi bir 'tasar m' yapmaya ihtiyac yoktur. Allah' n tasarlamas ve yaratmas ayn anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah' n, bir fleyin ya da bir iflin olmas n diledi inde, onun olmas için yaln zca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde flöyle buyurulmaktad r: Bir fleyi diledi i zaman, O'nun emri yaln zca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82) Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand r. O, bir iflin olmas na karar verirse, ona yaln zca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117) 14

17 15

18

19 erhamet sözcü ü, Arapçada "reheme" kökünden gelmekte ve "ac mak, esirgemek, flefkat göstermek, affetmek, ba fllamak" anlamlar nda kullan lmaktad r. Rabbimiz'in Rahman ve Rahim s fat da merhamet kelimesi ile ayn kökten gelmektedir. Kuran ayetlerinde sadece Allah' n Zat n ifade etmek için kullan lan Rahman s fat "rahmeti herfleyi kuflatm fl olan, bütün yarat lm fllar hakk nda hay r, rahmet ve güzellik dileyen, sevdi ini sevmedi ini ay rt etmeyerek say s z nimetlere kavuflturan" anlamlar na gelirken, Peygamber Efendimiz (sav) için de kullan lan (Tevbe Suresi, 128 ) Rahim s - fat Allah' n s fat olarak kullan ld nda, "Rahmeti ahirette yaln zca müminleri kuflatan, verdi i nimetleri iyi kullananlar daha büyük ve sonsuz nimetler vererek ödüllendiren" anlam ndad r. Allah' n Rahman ve Rahim s fat Kuran ayetlerinde birçok kez tekrarland gibi Tevbe Suresi d fl ndaki tüm sureler de "Rahman ve Rahim olan Allah' n ad yla" bafllamaktad r. Rabbimiz'in Rahman isminin çok genifl bir anlam vard r. Esirgeyen, ac - yan, flefkat duyan, merhamet eden s fatlar n n hepsi Allah' n Rahman isminin tecellilerindendir.

20 18

21 Harun Yahya O'nun rahmeti herfleyi kuflatmaktad r, s n rs zd r, ezelidir, ebedidir. Rabbimiz merhamet edenlerin en merhametlisidir. Kuran'da Hz. Eyüb'ün Rabbimiz'e bu güzel ismiyle dua etti i flöyle haber verilir: Eyüp de; hani o Rabbine ça r da bulunmufltu: "fiüphesiz bu dert (ve hastal k) beni sar verdi. Sen merhametlilerin en merhametli olan s n." (Enbiya Suresi, 83) Rahman olan Allah sonsuz merhametini görünen ve görünmeyen herfleyde tecelli ettirir. Allah' n Rahman s fat n kainat saran yarat l fl mucizelerinde, insan n yarat l fl nda, insan bedenindeki milyarlarca detayda, hayvanlarda, yiyeceklerde, içeceklerde, suda, havada, k sacas kainat n her zerresinde görmek mümkündür. Allah her gün topra n içinden milyarlarca tohumu filizlendiren, meyveler ve sebzeler var eden, gökten tonlarca su indiren, ayn anda dünyan n her yerinde milyarlarca canl ya r z k veren, hayat m z devam ettirmemize olanak sa layan oksijeni var edendir. Rabbimiz say - s z nimetleriyle tüm varl klar çepeçevre sarmaktad r. Dünya üzerinde O'nun insanlar üzerindeki takdirini, fazl ve ihsan n engelleyebilecek hiçbir varl k bulunmamaktad r. Fat r Suresi'nde, Rabbimiz'in insanlar üzerindeki sonsuz rahmeti flu flekilde bildirilmektedir: Allah, insanlar için rahmetinden her neyi açacak olsa, art k onu k s p-tutacak yoktur; her neyi k sar-tutarsa, art k onu da ondan sonra sal verecek yoktur. O, üstün ve güçlü oland r, hüküm ve hikmet sahibidir. (Fat r Suresi, 2) Yeryüzündeki tüm canl lar gibi insan n da yaflam n sürdürebilmesi için her an oluflmas gereken pek çok flart vard r. 19

22 20

23 Harun Yahya Nefes alabilmesi için oksijene, bedeninin faaliyetlerini sürdürebilmesi için su ve besine ihtiyaç duyar. Ayr ca insan bedeninde her saniye milyarlarca ifllem gerçekleflmekte, her bir hücre yaflam n devam için Allah' n emriyle kendi görevini yerine getirmektedir. Yaln zca tek bir insan n tüm fiziksel ihtiyaçlar n gidererek varl n sürdürebilmesi bile say s z detaya ba l d r. Sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz her canl n n gerek bedenindeki gerekse d fl dünyadaki ihtiyaçlar n önceden belirlemifl ve onlara sunmufltur. O, insanlar yaratm fl, yaflamalar için en elveriflli olan mekana yerlefltirmifltir. Bunun karfl l nda ise insanlar n yapmalar gereken yaln zca Allah'a kulluk etmektir. nsanlara, elçileri arac l yla hidayet bulacaklar lahi kitaplar yollamas ve peygamberlerin ayetleri tek tek aç klamalar da Rabbimiz'in Rahman ve Rahim s fatlar n n bir tecellisidir. Böylelikle Allah insanlara hem Kendi Zat n tan tm fl, hem de onlar din ahlak n n güzelliklerine ve üstün bir ahlaka davet etmifltir. Kuflku-

24 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla suz bunlar n tümü, Rabbimiz'in sonsuz merhametinin aç k delillerindendir. man etmeyenler, münaf klar ve müflrikler de dünya hayat nda ald klar hava, içtikleri su dahil olmak üzere gizli ve aç k tüm nimetlerden faydalan rlar. Allah müminlere verdi i gibi onlara da mal-mülk, içinde oturacaklar güzel evler ve soylar n devam ettirecekleri evlatlar verir. Onlara da güzel r z klar, sa l k, güç ve güzellik verir. Bunlar Allah' n sonsuz rahmetinin tecellileridir. Allah dünya hayat nda belki dine dönerler, düflünüp aklederler ve Kendisi'ne flükrederler diye tüm insanlar yararland rmaktad r. Ancak inkar edenlere verilen tüm bu nimetler iman etmedikleri sürece azaplar n n artmas na vesile olacakt r. Yüz çevirenler, Allah' n nimetlerinden ancak göz aç p kapama vakti kadar olan dünya hayatlar süresince yararlanabilirler. Ahirette ise bütün nimetler, sahip olduklar n yaln zca Allah'a yak nlaflmak ve O'nun r zas n aramak için kullanan ve Rabbimiz'e her an flükreden müminlere aittir. Çünkü Allah sonsuz adalet sahibidir ve benzersiz nimetlerle bezenmifl cennet yurdunu yaln zca mümin kullar - na müjdelemifltir. Ayetlerde flöyle buyurulmaktad r: Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, flüphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedi ki: "Azab m diledi ime isabet ettiririm, rahmetim ise herfleyi kuflatm flt r; onu korkup-sak - nanlara, zekat verenlere ve Bizim ayetlerimize iman edenlere yazaca m." (Araf Suresi, 156) Adn cennetleri (onlar nd r) ki, Rahman (olan Allah, onu) Kendi kullar na gaybtan vadetmifltir. fiüphesiz O'nun va'- di yerine gelecektir. (Meryem Suresi, 61) 22

25 23

26 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla Rabbimiz in En Güzel simleri Rahman ve Rahim s fat Rabbimiz'in Kuran ayetlerinde yer alan birçok ismini de içine alan, çok genifl ve derin bir anlam içerir. nsanlar üzerinde sonsuz merhamet sahibi olan, esirgeyen ve ba fllayan Rabbimiz, tüm hayatlar boyunca onlara eflsiz nimetler lutfeder. Fiziksel nimetlerin yan nda manevi olarak da çok büyük lütuflarda bulunur: hatalar n affeder, tevbelerini kabul eder, onlar korur, kötülüklerini örter, hidayetlerini art r r, do ru yola iletir. Allah' n yaratt tüm canl lar kusursuz ve üstün bir yarat l fl sayesinde yaflamlar n sürdürmektedirler. Her biri Allah' n üstün akl na, sonsuz flefkat ve merhametine teslim olmufltur. Allah ihtiyaç duyabilecekleri herfleyi onlara vermifltir. Her canl n n varl n sürdürebilmek için ihtiyaç duydu u herfleyi yak n nda bulmas da Allah' n rahmetinin delillerinden sadece bir tanesidir. Rabbimiz yaratt klar na "flefkat edendir, esirgeyen"dir. (Bakara Suresi, 143) Ayetlerde flu flekilde buyurulmaktad r: Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde onun emriyle ak p giden gemileri, sizin yarar n za verdi. Ve izni olmad kça, gö ü yerin üstüne düflmekten al koyar. fiüphesiz Allah, insanlara karfl flefkatlidir, çok merhametlidir. (Hac Suresi, 65) Sizi karanl klardan nura ç karmas için kuluna apaç k ayetler indiren O'dur. fiüphesiz Allah, size karfl elbette flefkatli oland r, esirgeyendir. (Hadid Suresi, 9) nsan dünyaya geldi i andan itibaren hayat n ancak Allah' n rahmeti, korumas ve yard m ile devam ettirebilir. Örne in, dünyan n dört bir yan nda her dakika depremler, seller, 24

27 Harun Yahya kas rgalar, yanarda patlamalar meydana gelmektedir. Bu tip felaketler her an oluflabilir. Hastal klar ve maddi kay plar da Allah' n her insana verebilece i s k nt lard r. Ve bu olaylar karfl s nda unutulmamas gereken bir gerçek vard r: nsan ne kadar u rafl rsa u rafls n, Allah' n dilemesi d fl nda bafl - na gelecek herhangi bir fleyden korunamaz, ya da bir musibeti engelleyemez. Kimse de bunun için ona yard m edemez. nsan için tek koruyucu ve yard mc Rahman olan Allah't r. Allah dilerse kifliyi her türlü s k nt ve musibetten kurtar r, dilerse türlü s k nt larla muhatap k lar. Kuran'da bu durum flöyle bildirilmifltir: De ki: "Sizi karan n ve denizin karanl klar ndan kim kurtarmaktad r ki, siz (aç ktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz: "Andolsun, bizi bundan kurtar rsan, gerçekten flükredenlerden oluruz." De ki: "Ondan ve her türlü s k nt dan sizi Allah kurtarmaktad r. Sonra siz yine flirk koflmaktas n z." (Enam Suresi, 63-64) (O lu) Dedi ki: "Ben bir da a s naca m, o beni sudan korur." Dedi ki: "Bugün Allah' n emrinden, esirgeyen olan (Allah)dan baflka bir koruyucu yoktur."... (Hud Suresi, 43)... Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, onlar ac kl bir azabla azabland racakt r ve kendileri için Allah'tan baflka bir (vekil) koruyucu dost ve yard mc bulamayacaklard r. (Nisa Suresi, 173) Ayetlerde de görüldü ü gibi her türlü s k nt y gideren, felaketlerden insanlar koruyan sonsuz flefkat sahibi olan Allah't r. man sahipleri karfl laflt klar her türlü zorlukta, s k nt da ve hastal kta yaln zca sonsuz merhamet sahibi olan Allah'a s n rlar ve O'nu vekil edinirler. Rabbimiz de Kendisi'ne iman eden, kalpten itaat eden bu kiflilere dünyada maddi ve manevi 25

28 26

29 Harun Yahya bolluk, genifllik verir. Onlar n önündeki zorluklar açar, s k nt lar n giderir. Rabbimiz'in bu benzersiz s - fat Kuran ayetlerinde flu flekilde bildirilir: Allah'a karfl l n çok art rma ile kat kat art raca güzel bir borcu verecek olan kimdir? Allah, daralt r ve geniflletir ve siz O'na döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi, 245) fiüphesiz senin Rabbin, r zk diledi ine -geniflletiryayar ve daralt r. Gerçekten O, kullar ndan haberi oland r, görendir. ( sra Suresi, 30) Rabbimiz sonsuz iyilik sahibi oland r. Kuran'da "fiüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyili i bol, esirgemesi çok olan n ta Kendisi'dir." (Tur Suresi, 28) ayetiyle de bildirildi i gibi Allah insana tüm hayat boyunca say s z iyilikte bulunan, eflsiz güzellikler bahfledendir. Var olan herfley O'ndand r. Tüm güzellikler, incelikler, nimetler O'nun sonsuz akl n n tecellileridir. Di er tüm varl klar gibi insanlar da Rabbimiz'in dilemesi ile yeryüzüne gelirler. Anne karn nda bir çi nem et parças olan insan do ar, büyür, güzel bir yüze sahip olur ve her detay ile Allah' n muhteflem sanat n yans t r. Ayetlerde üstün kerem sahibi olan Rabbimiz flöyle buyurmufltur: Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karfl seni aldat p-yan ltan nedir? Ki O, seni yaratt, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere k ld. Diledi i bir surette seni tertib etti. ( nfitar Suresi, 6-8) 27

30 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla Yaratan Rabbin ad yla oku. O, insan bir alaktan yaratt. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; ki O, kalemle (yazmay ) ö retendir. nsana bilmedi ini ö retti. Hay r; gerçekten insan, azar. Kendini müsta ni gördü ünden. fiüphesiz, dönüfl yaln zca Rabbinedir. (Alak Suresi, 1-8) Sonsuz lütuf sahibi olan insana say s z nimetler vermifl ve karfl l k olarak da yaln zca Kendisi'ne kulluk edilmesini istemifltir. Samimi iman sahipleri Allah'a gönülden kulluk eden, Allah'a teslim olmufl, Rabbimiz'i samimiyetle kalpten zikreden, Rabbimiz'e yönelip dönen insanlard r. Onlar da dünyada gösterdikleri bu faziletli tav rlar n n karfl l n ahirette daha üstünüyle alacaklard r. Çünkü Allah sonsuz ihsan sahibidir. 28

31 Harun Yahya Size her istedi iniz fleyi verdi. E er Allah' n nimetini saymaya kalk fl rsan z, onu say p-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek flu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür. ( brahim Suresi, 34) Allah, bildirdi i dini çok kolay k larak da sonsuz flefkatini göstermifltir. 29

32 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla Allah rahmetiyle insanlar unuttuklar ndan ve yan ld klar ndan dolay sorumlu tutmaz. Kör olana, topal olana, hasta olana sorumluluk yüklemez. nsanlara sabr ve tevekkülü ö reterek omuzlar ndaki yükü kald r r. Bütün bu örnekler Allah' n sonsuz merhametini ve flefkatini inkar eden insanlar n nankörlü ünü anlamak içinse çok önemlidir. Ayetlerde Allah' n Halim (yumuflak olan) s fat flu flekilde bildirilir: ki toplulu un karfl karfl ya geldikleri gün, sizden geri dönenleri, kazand klar baz fleyler dolay s yla fleytan onlar n aya n kayd rmak istemiflti. Ama andolsun ki, Allah onlar affetti. fiüphesiz Allah, ba fllayand r, yumuflak oland r. (Al-i mran Suresi, 155) Allah sizi, yeminlerinizdeki 'rastgele söylemelerinizden, bofl, amaçs z sözler'den dolay sorumlu tutmaz; fakat kalplerinizin kazand klar ndan dolay sorumlu tutar. Allah ba- fllayand r, yumuflak davranand r. (Bakara Suresi, 225) Yedi gök, yer ve bunlar n içindekiler O'nu tesbih eder; O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir fley yoktur, ancak siz onlar n tesbihlerini kavram yorsunuz. fiüphesiz O, halim oland r, ba fllayand r. ( sra Suresi, 44) fiüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti alt nda) tutuyor. Andolsun, e er zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra art k kimse onlar tutamaz. Do rusu O, Halimdir, ba fllayand r. (Fat r Suresi, 41) Allah sonsuz adalet sahibidir ve ahirette insanlar n yapt klar n n karfl l n eksiksiz olarak verecektir. Dünya üzerindeki tüm s k nt lar, yokluklar, zulümler Allah'tan bir denemedir. Ve tüm insanlar hiçbir haks zl a u rat lmadan yapt klar n n karfl l n mutlaka alacaklard r. Ma fireti sonsuz olan Rabbimiz her insan n yapt klar n ortaya ç karacak ve hassas terazilerde 30

33 Harun Yahya adaletini tecelli ettirecektir. Zulüm yapanlar n zulümlerinin elbette karfl l ks z kalmayaca n, her iyili in mutlaka karfl l n n verilece ini Allah Kuran'da bize haber vermektedir. Dünya hayat ndaki tüm amellere adaletle karfl l k verilecek yer ahirettir. Ayetlerde Rabbimiz'in adaleti flu flekilde bildirilir: Her insan-grubunu imamlar yla ça raca m z gün, art k kimin kitab sa eline verilirse, onlar kitaplar n okuyacaklar ve onlar, bir 'hurma çekirde indeki iplikçik kadar' bile haks zl a u rat lmazlar. ( sra Suresi, 71) De ki: "Rabbimiz (k yamet günü) bizi birarada toplayacak, sonra da hak ile aram z ay racakt r. O, (gerçek hükmünü vererek hak ile bat l n aras n ) açand r, (herfleyi hakk yla) bilendir. (Sebe Suresi, 26) Allah'a teslim olan, O'nun r zas için yaflayan insanlar dünyada ve ahirette hoflnutluk içinde bir yaflam sürerler. Bu, sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz'in Latif s fat n n bir tecellisidir. Latif olan Allah mümin kullar na her türlü zor durumda yard m ederek de lütfunu gösterir. Kuran'da flu flekilde bildirilir: Allah, kullar na karfl lütuf sahibidir; diledi ini r z kland - r r. O, kuvvetlidir, Azizdir. (fiura Suresi, 19) Görmedin mi, Allah, gökten su indirdi, böylece yeryüzü yemyeflil donat ld. fiüphesiz Allah, lütfedicidir, herfleyden haberdard r. (Hac Suresi, 63) Allah iman edenlerin dünyada tek dostu ve velisi oldu u gibi ahirette de onlara yard m edecek, kötülüklerini iyiliklere çevirecek ve onlara lütufta bulunacakt r. Nitekim ayetlerde müminlerin cennetteki ifadelerinin flöyle olaca bildirilir: 31

34 Rahman ve Rahim Olan Allah' n Ad yla Dediler ki: "Biz do rusu daha önce, ailemiz (yak n akrabalar m z) içinde endifle edip-korkard k. fiimdi Allah, bize lütufta bulundu ve 'hücrelere kadar iflleyen kavurucu' azabdan korudu. fiüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyili i bol, esirgemesi çok olan n ta Kendisi'dir." (Tur Suresi, 26-28) Rabbimiz ba fl çok olan, karfl l ks z olarak arma an edendir. (Sad Suresi, 9) Hem bir mükafat ve flevk kayna, hem de karfl l ks z bir lütuf ve ihsan n göstergesi olarak salih kullar na dünyada nimet ve güzellik vermesi Allah' n bir lütfudur:... De ki: "fiüphesiz 'lütuf ve ihsan (fazl)' Allah' n elindedir, onu diledi ine verir. Allah (rahmeti) genifl oland r, bilendir." O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lütuf ve ihsan (fazl)' sahibidir. (Al-i mran Suresi, 73-74) Zenginlik, ihtiflam ve güzellik cennetin en temel özelliklerinden oldu u için, Allah sevdi i kullar na cenneti hat rlatacak, onlar n cennete kavuflma arzu ve heyecanlar n art racak nimetlerin benzerlerini bu dünyada da yarat r. Bu yüzden nas l inkarc lar n ebedi azaplar daha bu dünyadan bafll yorsa, salih müminler için vaat edilen ebedi güzellikler de kendilerine dünyadaki hayatlar nda gösterilmeye bafllan r. Allah Kendisi'nden ba fllanma dileyen, tevbe eden salih müminleri cennetinin yan s ra dünyada da güzel bir surette faydaland raca n ve onlara ihsanda bulunaca n bir ayette flöyle bildirmektedir: Ve Rabbiniz'den ba fllanma dileyin; sonra O'na tevbe edin. O da sizi, ad konulmufl bir vakte kadar güzel bir meta (fayda) ile metaland rs n ve her ihsan sahibine Kendi ihsan n versin. E er yüz çevirirseniz gerçekten ben, sizin için büyük bir günün azab ndan korkar m. (Hud Suresi, 3) 32

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

NDEX. B Ba fllamak ve bar fl Bar fl Bebek'i emzirme

NDEX. B Ba fllamak ve bar fl Bar fl Bebek'i emzirme NDEX A Abdest alma flekli Adalet Adam öldürmek Adem Aile hayat Aile hukuku Akraba ve dost iliflkileri Akrabal k ba lar Akrabal k hakk Allah Allah kat nda bulunanlar Allah konusunda bilgiler, ö ütler ve

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Harun Yahya - Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla.

Harun Yahya - Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla. Harun Yahya - Rahman ve Rahim Olan Allahın Adıyla www.cepsitesi.net Rableri onlara Katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler. (Tevbe Suresi,

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

KOLAYLIK D N SLAM. "... Allah, size kolayl k diler, zorluk dilemez..." (Bakara Suresi, 185) HARUN YAHYA

KOLAYLIK D N SLAM. ... Allah, size kolayl k diler, zorluk dilemez... (Bakara Suresi, 185) HARUN YAHYA OKUYUCUYA Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

DERS. BÜYÜKLER ve KÜÇÜKLER

DERS. BÜYÜKLER ve KÜÇÜKLER DERS 1 BÜYÜKLER ve KÜÇÜKLER Rabbin unlar emretti: Allah tan ba kas na kulluk etmeyin. Anne ve baban za iyi davran n. Onlardan biri veya her ikisi senin yan nda ya lan rsa onlara sak n öf bile deme ve onlar

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı