KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Simrad RS81/RS82 VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

2 Ç NDEK LER ANA FONKS YONLAR Genel notlar 2 Açma/Kapatma & kinci ülke modu 3 Kanalları de i tirme 3 Kanal ayarları 4 Ses seviyesi ayarı 5 Ses kesme ayarı 5 Çift zleme modu 6 Üçlü zleme veya Üçlü zleme modu 7 Tümünü tarama modu 8 Dinamik tüm taramayı yasaklama 8 Hafıza tarama modu 9 Dinamik hafıza taramayı silme 9 Arka aydınlatma ı ı ını ayarlama 10 Ahizenin destek aya ından çıkarılması 10 MENÜ MODU Tarama 11 Tüm taramayı yasaklama 11 Tüm taramayı sıfırlama 12 Tüm taramayı gösterme 12 Hafıza taramayı seçme 12 Hafıza taramayı silme 13 Hafıza taramayı gösterme 14 Tarama bekleme süresi 14 Numaralar 14 Gemi MMSI numarası 15 Grup MMSI 15 ATIS numarası 16 VHF Maddeleri 17 Kullanıcı kanalı 17 Konum izleme 18 En son kullanılan kanal 19 Dahili görü meyi kesme 19 Hoparlör ayarları 19 SimNet yönetimi 20 Veri kaynakları 21 Aydınlatma bankları 22 Cihaz durumu 23 Sistem durumu 24 Aydınlatma modları 25 DSC FONKS YONLARI Genel 26 Bir arama yapma 26 Bireysel rutin arama 26 Normal ça rı 27 Bütün Gemiler Güvenlik ça rısı 29 Bütün Gemiler Acil Durum ça rısı 29 Grup ça rısı 30 Alarm Ça rısı 30 Bir ça rı alma 32 Bireysel rutin arama 32 Normal ça rı 33 Bütün Gemiler Güvenlik ça rısı 34 Bütün Gemiler Acil Durum ça rısı 34 Grup ça rısı 35 Alarm Ça rısı 36 Alarm onaylama 37 Alarm bildirim ça rısı 38 Ça rı kaydını izleme 39 4 saatten daha eski konum 40

3 REHBER Rehberler arasında geçi yapma 41 Rehbere göz atma 41 Bir numara girme 42 Bir numarayı düzeltme 43 D ER FONKS YONLAR Hava zleme Modunu Seçme 44 Hava Raporu uyarısı 44 Güvenlik modu (ses karı tırıcı) 45 SimNet verilerini kaybetme 45 NMEA verilerini kaybetme 46 Enlemi, Boylamı ve UTC yi düzeltme 46 Enlem/Boylam ve UTC ekranları arasında geçi 48 Dahili görü me 48 Bir dahili arama yapma 48 idsc 49 KURULUM Fiziksel kurulum 50 Telsizin takılması 50 Ahizenin takılması 51 stasyon hoparlörünün takılması 52 Elektronik kurulum 52 Ahize 53 Hoparlörler 54 NMEA0183 giri i 54 SimNet konnektörleri 55 Özet 56 Kabloların baskıya maruz kalmasını önleme 56 Anteni ba lama 57 Elektrik parazitini bastırma 59 D ER B LG LER Çalı tırma i lemleri 60 Bir alarm gönderme 60 Bir alarm ça rısını onaylama ve yayınlama 60 Bir alarmı iptal etme 61 Kapsama alanı içindeki bütün gemileri ikaz etme 61 Bir sahil telsiz istasyonunu arama 61 Bir gemi içi araması yapma 61 Sinyal iletim kapsamı 62 Kanalların frekansı 63 Arıza giderme 64 Ebatlar 65 Teknik özellikler 66 Aksesuarlar & yedek parçalar 66 Servis & Garanti 67 Uyumluluk Beyannamesi 68

4 1 RS82 VHF SIMRAD RS82 Deniz Bandı VHF Telsizi Garanti Süresi : 2 yıl Kullanım Ömrü : En az 5 yıl

5 2 Kullan m K lavuzu 6 G R fi RS82, bütün fonksiyonlara eriflimi ve kontrolü sa layan tam özellikli telefon tipi ahizeli bir modüler, çift kanall telsiz ve D S n f DSC (Dijital Seçici Arama) telsiz-telefon sistemidir. Bu, Uluslar aras Denizcilik flletmesinin (IMO) SOLAS olmayan gemilerin en son GMDSS gereksinimlerini destekler ve kanal 16 y kullanarak yap lan s radan sesli aramalardan daha h zl ve daha basit olan dijital seçilen ça r lar yapman z sa lar. Bir alarm durumu meydana gelirse, AHS82 ile hemen alarm vererek kimli inizi, konumunuzu bildirebilir ve acil durum ses kanal nda otomatik olarak bir alarm durum iletiflimi sa layabilirsiniz. Siyah kutulu telsiz, etkili s da l m n sa layarak uzun süreli kesintisiz kullan mdan sonra bile maksimum iletim performans sa lamak için bas nçl dökme alüminyum kullan larak sa lam bir flekilde üretilmifltir. Ayr bir harici hoparlörü olan AHS82 nin çal flmas, basit ve sezgisel olarak tasarlanm flt r. Büyük tufllar ve kauçuk profilli arka tutamak güvenli ve rahat kullan m sa larken oldukça büyük, arka ayd nlatmal LCD ve tufl tak m, zor koflullarda bile kolay okumaya olanak tan r. Ahize sa lam ve su geçirmezdir ve zorlu deniz koflullar na dayanacak flekilde tasarlanm flt r. AHS82 ahize 7 ANA FONKS YONLAR 7.1 Genel notlar Çok say da gelifltirilmifl özelli i olmas na ra men AHS82 nin kullan - m oldukça basit ve sezgiseldir. SHIFT tuflu, her bir tuflun üstünde yaz lan yard mc fonksiyonlara eriflmek için kullan l r- SHIFT tufluna ve ard ndan uygun tufla bas n. Bu yard mc fonksiyonlar bu k lavuzda parantez içinde belirtilmifltir örn; (GROUP). Baflka bir tufla bas lmazsa, 2 saniye sonra otomatik olarak de ifltirme modundan ç k lacakt r. stedi iniz zaman ON/C tufluna bas larak mevcut ifllem iptal edilebilir. En alttaki ç k fla tak lan ahize ana kumandad r; bu ahizede yap lan ifllemler di er bütün kanallar geçersiz k lacakt r. E

6 RS81 3 / RS82 VHF 7.2 Açma/Kapatma & kinci ülke modu Telsizi açmak (veya kapatmak) için ON/C tuflunu bas l tutun. Aç ld - nda, 2 saniye boyunca ekranda ahizenin yaz l m numaras görünecek ard ndan, 2 saniye kadar kanal numaras ve telsizin yaz l m numaras görünecektir. Varsay lan olarak, telsiz öncelikli kanala ayarlan r (normalde 16). En son kullan lan kanal modu ayarlanm flsa (bkz. bölüm 8.3.3), telsiz önceki kullan lan kanala ayarl olarak aç lacakt r. Telsiz ses seviyesi ve ses kesme ayarlar n otomatik olarak kaydedecek ve aç ld nda bu ayarlara geçecektir. zin verilen ülkelerde RS82, ABD kanallar gibi ikinci bir kanal grubunda çal flt r labilir. kinci kanal modunu seçmek için SHIFT tuflundan sonra, OK tufluna bas n. Varsay lan ekrana geçmeden önce ekranda 2 saniye kadar seçilen kanal ayar görünecektir. Mevcut kanallar programlamaya ba l olacakt r. Ülkenizde izin verilen kanal ayar detaylar için ulusal lisanslama birimlerine baflvurun. 7.3 Kanallar de ifltirme Bir kanal seçmek için, rakaml tufl tak m n kullanarak kanal numaras n girin (fiekil 7.1). Kanal geçersiz ise, önceki kanala geçmeden önce ekranda INVALID CHANNEL görünecektir. fiekil 7.1 Bir kanal seçme Daima telsizi yüksek 25W (yüksek) iletim gücüne ayarlayacak 16 ya bas larak öncellikli kanal (normalde 16) seçilebilir. 44 E04572

7 4 Kullan m K lavuzu USER tufluna bas larak önceden seçilmifl kullan c kanal do rudan seçilebilir. Kanal numaras n n yan nda U harfi görünerek bu kanal n Kullan c kanal oldu unu belirtecektir (fiekil 7,2). fiekil 7,2 Kullan c kanal seçilmifl Kullan c kanal n n varsay lan ayarlamas 16 d r (Kullan c kanal n n ayarlamas detaylar için bölümüne bak n) Kanal ayarlar Standart uluslararas kanallar n yan nda RS82, bölgesel yard mc kanallarla da programlanabilir; ngiltere de M ve M2 Denizcilik kanallar, ABD Hava Durumu kanallar ve skandinavya da Bal kç l k ve E lence kanallar gibi. Mevcut kanal ayarlar n görüntülemek için SHIFT tuflundan sonra 1W (CH SET) tufluna bas n. De ifltirme modunda iken 1W tufluna art arda basma, mevcut kanal ayarlar aras nda arama yapman z sa layacakt r. Gerekli kanal ayar göründü ünde, rakaml tufl tak m n kullanarak kanal numaras n girin; örne in M2 için 2 (fiekil 7.3). fiekil 7,3 Yard mc kanal gruplar n seçme (gruplar n görünebilmesi için mevcut olmas gerekir) E

8 RS81 5 / RS82 VHF Tek istisna durum, numaras olmayan ngiltere Denizcilik kanal M in seçimidir. Denizcilik kanal seçildi inde, otomatik olarak ayarlanacakt r (fiekil 7.4). fiekil 7,4 Yard mc kanal numaras n seçme 2 saniye içinde herhangi bir rakaml tufla bas lmazsa, telsiz çal flma kanal na dönecektir (yukar da aç kland gibi, M denizcilik kanal hariç). 7.4 Ses seviyesi ayar 7.5 Ses kesme ayar Ses seviyesini 1-24 (fliddetli) aras nda ayarlamak için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Herhangi bir tuflu bas l tutma, ayarlar aras nda arama yapman z sa layacakt r. Ses kesme ayar moduna girin, SQ tufluna bas n ve ard ndan sesi 0 (aç k) ile 24 aras nda ayarlamak için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Ayarlar aras nda arama yapmak için herhangi bir tuflu bas l tutun. Baflka bir tufla bas lmazsa, 2 saniye sonra otomatik olarak ses kesme ayar modundan ç k lacakt r. ON/C tufluna bas larak da ses kesme ayar modundan ç k labilir. 46 E04572

9 6 Kullan m K lavuzu 7.6 Çift zleme modu Çift zleme modu telsizin, seçilen kanal ile izleme kanal aras nda tarama yapmas n sa lar (öncellikli kanal, genellikle 16 d r). Çift zleme moduna girmek için, gerekli çal flma kanal n seçin ve SHIFT ve 3 (DW) tufluna bas n. Ahize destek aya ndan ç kar lm flken Çift zleme modu seçildi inde, ekranda PLACE BACK ON CRAD- LE görünecektir. Ahize 10 saniye içinde yerine tak l rsa, Çift zleme modu otomatik olarak bafllayacakt r. Ekranda D/W görünecektir; ekrandaki büyük rakamlar çal flma kanal n, alt ndaki küçük rakamlar ise izleme ekran n gösterecektir (fiekil 7.5). fiekil 7,5 Çift zleme modu Telsiz zleme kanal nda bir sinyal alg lad nda, bu kanala kilitlenecek ve büyük rakamlar, zleme kanal n göstermek üzere de iflecektir. Di er bütün kanallar da Çift zleme ekran n gösterecektir. Çift zleme modunda iken Normal VHF fonksiyonlar seçilemeyecektir. Çift zleme modundan ç kmak için, ahizeyi destek aya ndan ç kar n veya ON/C ya da 16 tufluna bas n. E

10 RS81 7 / RS82 VHF 7.7 Üçlü zleme veya Üçlü zleme modu Üçlü veya Üçlü zleme fonksiyonu telsizin, seçilen kanal, kullan c kanal ile izleme kanal aras nda tarama yapmas n sa lar. Bas l tutun Üçlü zleme moduna girmek için, gerekli çal flma kanal n seçin ve SHIFT tufluna bas n, ard ndan 3 (DW) tuflunu 2 saniye bas l tutun. Ahize destek aya ndan ç kar lm flken Üçlü zleme modu seçildi inde, ekranda PLACE BACK ON CRADLE görünecektir. Ahize 10 saniye içinde yerine tak l rsa, Üçlü zleme modu otomatik olarak bafllayacakt r. Ekranda T/W görünecektir; ekrandaki büyük rakamlar çal flma kanal n, alt ndaki küçük rakamlar ise kullan c ve izleme kanallar n gösterir (fiekil 7,6). fiekil 7,6 Üçlü zleme modu Telsiz Kullan c veya zleme kanallar nda bir sinyal alg lad nda, bu kanala kilitlenecek ve büyük rakamlar, ilgili kanal göstermek üzere de iflecektir. Kullan c kanal 16 ya ayarland nda Üçlü zleme modu seçilemez. Di er bütün kanallar da Üçlü zleme ekran n gösterecektir. Üçlü zleme modunda iken Normal VHF fonksiyonlar seçilemeyecektir. Üçlü zleme modundan ç kmak için, ahizeyi destek aya ndan ç kar n veya ON/C ya da 16 tufluna bas n. 48 E04572

11 8 Kullan m K lavuzu 7.8 Tümünü tarama modu Tarama modu RS82 nin her bir etkin kanal s rayla taramas n ve her sinyal alg lad nda duraklamas n sa lar. Tümünü tarama moduna girmek için SHIFT tuflundan sonra, 1 (SCAN ALL) tufluna bas n. Ahize destek aya ndan ç kar lm flken tümünü tarama modu seçilirse, ekranda PLACE BACK ON CRADLE görünecektir. 10 saniye içinde ahize destek aya na tak lmazsa tümünü tarama modu iptal olacakt r. Telsiz bir sinyal alg lad nda, ekran ilgili kanal numaras n göstermek üzere de iflecektir (fiekil 7.7). fiekil 7,7 - Tümünü tarama modu Telsiz meflgul bir kanala kilitlenirse, taramaya manuel olarak devam etmek için OK tufluna bas n. Veya kanal sinyalleri netleflti inde, tümünü tarama fonksiyonu otomatik olarak yeniden bafllayacakt r. Di er bütün kanallar da tümünü tarama ekran n gösterecektir. Tümünü tarama modunda iken, normal VHF fonksiyonlar kullan lmayacakt r. Tümünü tarama modundan ç kmak için, ahizeyi destek aya ndan ç kar n veya ON/C ya da 16 tufluna bas n Dinamik tüm taramay yasaklama Tümünü tarama modunda, telsiz sürekli meflgul bir kanala kilitleniyorsa, bu kanala kilitlenmiflken SHIFT tufluna ard ndan da 1 (SCAN ALL) tufluna bas larak bu kanal taraman n d fl nda tutulabilir. Ekranda CHANNEL INHIBITED görünecek ve kanal tarama ifllemine dahil edilmeyecektir. Haf za taramay seçme fonksiyonu kullan larak kanal yeniden ayarlanabilir (bkz. bölüm 8.1.4). E

12 RS81 9 / RS82 VHF 7.9 Haf za tarama modu Haf za tarama modu, kullan c taraf ndan ön programlanan kanal grubunun taranmas n sa lar (8.1.4 ve bölümlerine de bak n). Haf za tarama moduna girmek için SHIFT tuflundan sonra, 2 (SCAN ALL) tufluna bas n. Ahize destek aya ndan ç kar lm flken haf za tarama modu seçilirse, ekranda PLACE BACK ON CRADLE görünecektir. Ahize 10 saniye içinde yerine tak l rsa, haf za tarama modu otomatik olarak bafllayacakt r. Ekranda SCAN M görünecektir. Telsiz bir sinyal alg lad nda, bu sinyale kilitlenecek ve büyük rakamlar, ilgili kanal numaras n göstermek üzere de iflecektir (fiekil 7.8). fiekil 7,8 - Haf za tarama modu Telsiz meflgul bir kanala kilitlenirse, taramaya manuel olarak devam etmek için OK tufluna bas n. Veya kanal sinyalleri netleflti inde, haf za tarama fonksiyonu otomatik olarak yeniden bafllayacakt r. Sadece bir kanal haf zaya al nm flsa, haf za tarama ifllemini bafllatma RS82 yi tekrar bu kanala ayarlayacakt r. Di er bütün kanallar da haf za tarama ekran n gösterecektir. Haf za tarama modunda iken, normal VHF fonksiyonlar kullan lmayacakt r. Haf za tarama modundan ç kmak için, ahizeyi destek aya ndan ç kar n veya ON/C ya da 16 tufluna bas n Dinamik haf za taramay silme Tarama s ras nda telsiz sürekli meflgul bir kanala kilitleniyorsa, bu kanala kilitlenmiflken SHIFT ve ard ndan da 2 (SCAN M) tufluna bas larak bu kanal haf za tarama iflleminden silinebilir. Ekranda CHANNEL DELETED görünecek ve kanal tarama ifllemine dahil edilmeyecektir. 50 E04572

13 10 Kullan m K lavuzu 7.10 Arka ayd nlatma fl n ayarlama LCD ve tufl tak m arka ayd nlatmal d r; arka ayd nlatma moduna girmek için SHIFT ard ndan da CALL (DIMMER) tufluna bas n ve arka ayd nlatma seviyesini KAPALI ile seviye 1 (parlak)-5 aras ndan seçmek için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Arka ayd nlatma modundan ç kmak için OK veya ON/C tufluna bas n. Arka ayd nlatma seviyeleri ayr ayr ayarlan r ve sadece bireysel kanal etkileyecektir Ahizenin destek aya ndan ç kar lmas Bir ahize destek aya ndan ç kar ld nda, di er bütün kanallarda OCCUPIED görünecektir (fiekil 7.9). Bu, bir dahili ça r olmad kça, ahize destek aya na tak lmadan bu kanallar n kilitlenece i anlam na gelir (bkz. bölüm 11.5). fiekil Kanal 2 ahizesi kullan mda Ancak, OCCUPIED görünse bile, ana ahizeyi kald rma, di er bütün kanallar devreden ç karacakt r. Di er bütün kanallar otomatik olarak kilitlenecek ve ekranda OCCUPIED görünecektir. E

14 RS81 11/ RS82 VHF 8 MENÜ MODU Menü modu, tarama ifllemlerinden yasaklanan kanallar, MMSI numaras programlamas ve kullan c kanal seçimi gibi çeflitli telsiz ayarlar n yapmak için kullan l r. Menü moduna girmek için SHIFT tuflundan sonra, 9 (MENU) tufluna bas n. Afla daki menü seçenekleri aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n: Tarama (bölüm 8,1)- Kanal yasaklama, haf za tarama seçimi ve tarama bekleme süresi gibi çeflitli tarama fonksiyonlar yla ilgili seçenekler. Numaralar (bölüm 8.2) MMSI, Grup MMSI ve ATIS numaralar (bulundu unuz ülkede varsa) gibi ID numaralar n girme. VHF Maddeleri (bölüm 8,3) - Bir kullan c kanal n n seçimi, en son kullan lan kanal, dahili görüflmeyi kesme, hoparlör ayarlar ve SimNet yönetimi gibi çeflitli seçenekler. Bir opsiyonu seçmek için OK tufluna bas n. Normal telsiz ifllemine dönmek için ON/C tufluna bas n. Menü moduna girme, telsizin çal flmas n yasaklayacakt r. Normal çal flmaya izin vermek için, ahizeyi destek aya na takmadan önce menü modundan ç k n. 8.1 Tarama Tarama menüsü opsiyonu seçildikten sonra (bölüm 8 e bak n) afla daki menü seçenekleri aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n: Tüm taramay yasaklama (bölüm 8.1.1) Tüm taramay s f rlama (bölüm 8.1.2) Tüm taramay gösterme (bölüm 8.1.3) Haf za taramay seçme (bölüm 8.1.4) Haf za taramay silme (bölüm 8.1.5) Haf za taramay gösterme (bölüm 8.1.6) Tarama bekleme süresi (bölüm 8.1.7) Bir opsiyonu seçmek için OK tufluna bas n. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n Tüm taramay yasaklama Tarama s ras nda telsiz sürekli meflgul bir kanala kilitleniyorsa, bu kanal yasaklanabilir; örne in, tarama çevriminden ç kar labilir. 52 E04572

15 12 Kullan m K lavuzu Tarama menüsünde ALL SCAN INHIBIT opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Tufl tak m n kullanarak ilgili kanal numaras n girin. Ekranda kanal numaras ve mevcut durumu görünecektir; etkin kanallar için ALL SCAN, yasaklanan kanallar için ALL SCAN INHIBITED (fiekil 8.1). Kanal n durumunu de ifltirmek için OK tufluna bas n. fiekil 8,1- Seçilen kanal tarama d fl nda tutulmufl (yasaklanm fl) Di er kanallar etkin hale getirmek veya yasaklamak yukar daki ifllemi tekrarlay n veya baflka bir menü opsiyonunu seçmek için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Bu menü seviyesinden ç kmak için ON/C tufluna bas n Tüm taramay s f rlama Tüm yasaklanan kanallar s f rlamak için, Tarama menüsünde ALL SCAN RESET opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Ekranda CHANNELS RESET görünecektir (fiekil 8,2). fiekil 8,2 Bütün yasaklanm fl kanallar s f rlama Baflka bir opsiyon seçmek için VOL ve VOL tufllar n ve üst menü seviyesine dönmek için ON/C tuflunu kullan n Tüm taramay gösterme Bu fonksiyon bütün yasaklanm fl kanallar gösterecektir. Tarama menüsünde ALL SCAN SHOW opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Ekran KANALLARI GÖSTERME konumuna de iflecek ve bütün yasaklanan kanallar s rayla gösterecektir. Baflka bir opsiyonu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n ve ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n Haf za taramay seçme Bu fonksiyon, haf za tarama iflleminde kullan lacak kanallar seçer (bkz. bölüm 7,9). E

16 RS81 13/ RS82 VHF Tarama menüsünde MEM SCAN SELECT opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Tufl tak m n kullanarak ilgili kanal numaras n girin. Ekranda kanal numaras ve haf za durumu görünecektir; haf za taramas için seçilmemiflse MEM SCAN, seçilmiflse MEM SCAN ENAB- LED (fiekil 8,3). SEÇ LMEM fi KANAL SEÇ LM fi KANAL fiekil 8,3- Haf za tarama modu için kanal seçme Kanal n durumunu de ifltirmek için OK tufluna bas n- örne in, kanal seçilmemiflse, OK tufluna basma bu kanal tarama çevrimine ilave edecek veya çevrimden ç karacakt r. Di er kanallar seçmek veya iptal etmek için yukar daki ifllemi tekrarlay n. fllem bitti inde, ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n veya baflka bir menü opsiyonunu seçmek için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Kuzey Amerika kullan c lar - Sadece bir Hava durumu kanal haf za tarama moduna kaydedilebilir; baflka bir kanal seçilirse, mevcut kanal iptal olacakt r. Hava durumu kanal haf za tarama iflleminin bir parças olarak taranmayacakt r; Hava Durumu zleme fonksiyonu taraf ndan kullan lacakt r (bkz. bölüm 11,1) Haf za taramay silme Haf za taramay silme, önceden seçilen bütün kanallar silecektir. Bütün kanallar silmek için, tarama menüsünden MEM SCAN CLEAR opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n; ekran S L NEN KANALLARI göstermek için de iflecektir (fiekil 8.4). fiekil 8,4- Önceden seçilen bütün kanallar silme Baflka bir tarama menüsü opsiyonunu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n. 54 E04572

17 14 Kullan m K lavuzu Haf za taramay gösterme Bu fonksiyon, haf za tarama ifllemi için seçilen bütün kanallar gösterir. Tarama menüsünde MEMORY SCAN SHOW opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Ekran KANALLARI GÖSTERME konumuna de- iflecek ve bütün etkinlefltirilen kanallar s rayla gösterecektir. Baflka bir tarama menüsü opsiyonunu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n Tarama bekleme süresi Bu fonksiyon, bir arama modu s ras nda (tümünü tarama veya haf za tarama) ve sinyal kayboldu unda, RS82 nin bir kanala kilitlendikten sonra bu kanalda bekleyece i sürenin miktar n seçmek için kullan l r. Tarama menüsünden (bölüm 8.1) SCAN DWELL TIME XX (burada XX mevcut bekleme süresini saniye olarak gösterir) opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n (fiekil 8.5). fiekil 8,5- Tarama bekleme süresi Varsay lan ayarlama 0 d r; bu da, sinyal kaybolur olmaz taraman n bafllayaca anlam na gelir saniye aras nda 11 seviye ayar vard r. Tarama bekleme süresini girmek için rakaml tufllar kullan n ve seçim yapmak için OK tufluna bas n; ekranda DWELL TIME XX SAN YE görünecektir. Baflka bir tarama menüsü opsiyonunu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n. 8.2 Numaralar Numaralar menüsü, MMSI, Grup MMSI ve ATIS (bulundu unuz ülkede varsa) gibi ID numaralar n girmek için kullan l r. Numara menüsü opsiyonu seçildikten sonra (bölüm 8 e bak n) afla daki menü seçenekleri aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n: Gemi MMSI numaras (bölüm 8.2.1) Grup MMSI numaras (bölüm 8.2.2) ATIS numaras (bölüm 8.2.3) ATIS numaras seçene i, sadece telsiz ATIS uyumlu ise görünecektir. Bu özellik sadece Benelux ve Rhine/Danube sular nda kullan lan cihazlarda bulunur. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n. E

18 RS81 15/ RS82 VHF Gemi MMSI numaras Bu fonksiyon teknenin MMSI (Denizcilik Mobil Hizmet Kimli i) numaras n gösterecek (girilmiflse) veya telsiz ilk kullan ld nda MMSI numaras n n girilmesini sa layacakt r (bkz. bölüm 1.3). D KKAT MMSI numaras sadece bir kez girilebilir ve kullan c taraf ndan de ifltirilemez. MMSI numaras n de ifltirmek gerekirse (örn; telsiz baflka bir tekneye tafl nd nda), yeniden programlama için telsizi yetkili bir Simrad servisine göndermeniz gerekir. Numara menüsünden (bölüm 8.2) SHIPS MMSI opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n; ekranda MMSI numaras görünecektir; numara henüz giriflmemiflse, sadece çizgiler görünecektir (fiekil 8.6). MMSI numaras n girmek için, tekrar OK tufluna bas n. Ekranda ENTER MMSI görünecek ve ilk çizgi yan p sönerek numara girmeye bafllayabilece inizi gösterecektir. fiekil 8,6 - MMSI numaras n girme Tufl tak m n kullanarak dokuz haneli MMSI numaras n girin ve OK tufluna bas n. Telsiz MMSI numaras n yeniden girmenizi isteyecektir ( ONAYLAMA ) ki numara uyuflmazsa, ifllem tekrarlanmal d r. Hatay düzeltmek üzere imleci hareket ettirmek için CALL ve MSG tufllar n kullan n. mleç konumu yan p sönen bir numara ile belirtilir. Yanl fl numaray silmek için yeni bir numara girin. Dokuz hanenin tümü girilmeden MMSI numaras kabul edilmeyecektir. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n Grup MMSI Küçük bir filonun, yar fl/bal k tutma filosunun veya di er grubun bir parças olan tekneler için, bir Grup ID MMSI (Denizcilik Mobil Hizmet Kimli i) numaras girilerek ayn filo içindeki di er teknelerle iletiflim sa lanabilir (bkz. bölüm 1.4). 56 E04572

19 16 Kullan m K lavuzu Grup MMSI numaras, yerel yönetim taraf ndan geçici olarak verilebilir; bu nedenle numara kullan c taraf ndan de ifltirilebilir. Numara menüsünden (bölüm 8.2) GROUP MMSI opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n; ekranda grup MMSI numaras görünecektir; numara henüz giriflmemiflse, _ görünecektir. Grup MMSI numaras - n girmek için, tekrar OK tufluna bas n. Ekranda ENTER MMSI görünecek ve ilk çizgi yan p sönerek numara girmeye bafllayabilece inizi gösterecektir. Grup MMSI numaras n n ilk rakam her zaman 0 d r ve bu telsiz taraf ndan önceden seçilir. Tufl tak m n kullanarak kalan sekiz rakam girin ve OK tufluna bas n (fiekil 8.7). fiekil 8,7 Grup MMSI numaras n girme Hatay düzeltmek için CALL ve MSG tufllar n kullan n. mleç konumu yan p sönen bir numara ile belirtilir. Yanl fl numaray silmek için yeni bir numara girin. Kalan sekiz rakam girilmeden numara kabul edilmeyecektir. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n. D KKAT ATIS numaras Bu bölüm sadece ATIS sisteminin kullan ld ülkelerde kullan lan telsizleri ilgilendirir (örn; Benelux ve Rhine/Danube sular ). Bu seçenek sadece ATIS-donan ml telsizlerde görünür. (Bkz. bölüm 1.5). ATIS numaras sadece bir kez girilebilir ve kullan c taraf ndan de ifltirilemez. ATIS numaras n de ifltirmek gerekirse, yeniden programlama için telsizi yetkili bir Simrad servisine göndermeniz gerekir. Numara menüsünden (bölüm 8.2) ATIS NO opsiyonunu seçin; ekranda grup ATIS numaras görünecektir; numara henüz giriflmemiflse, _ görünecektir. E

20 RS81 17/ RS82 VHF ATIS numaras n girmek için, tekrar OK tufluna bas n. Ekranda ENTER ATIS görünecek ve ilk çizgi yan p sönerek numara girmeye bafllayabilece inizi gösterecektir. Tufl tak m n kullanarak dokuz haneli ATIS numaras n girin ve OK tufluna bas n. Telsiz numaray yeniden girmenizi isteyecektir ( ONAYLAMA ) ki numara uyuflmazsa, ifllem tekrarlanmal d r. Hatay düzeltmek üzere imleci hareket ettirmek için CALL ve MSG tufllar n kullan n. mleç konumu yan p sönen bir numara ile belirtilir. Yanl fl numaray silmek için yeni bir numara girin. Dokuz hanenin tümü girilmeden ATIS numaras kabul edilmeyecektir; 9 rakam otomatik olarak telsiz taraf ndan eklenilecektir. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n. 8.3 VHF Maddeleri VHF Maddeleri menüsü kullan c kanal, konum izleme, hoparlör ayarlar, SimNet yönetimi ve ayd nlatma modlar gibi çeflitli fonksiyonlar n ayarlar n içerir. VHF Maddeleri menüsü opsiyonu seçildikten sonra (bölüm 8 e bak n) afla daki menü seçenekleri aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n: Kullan c kanal (bölüm 8.3.1) Konum izleme (bölüm 8.3.2) En son kullan lan kanal (bölüm 8.3.3) Dahili görüflmeyi bitirme (bölüm 8.3.4) Hoparlör ayarlar (bölüm 8.3.5) SimNet yönetimi (bölüm 8.3.6) Ayd nlatma modlar (bölüm 8.3.7) Bir opsiyonu seçmek için OK tufluna bas n. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n Kullan c kanal Bu, Üçlü zleme modunda kullan lan ve USER tufluna bas larak seçilen kullan c taraf ndan programlanabilen öncelikli bir kanald r. VHF Maddeleri menüsünden (bölüm 8.3) USER CHANNEL opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Tufl tak m n kullanarak gerekli kanal numaras n girin ve OK tufluna bas n. 58 E04572

21 18 Kullan m K lavuzu Ekranda SET USER CHANNEL görünecektir (fiekil 8,8). fiekil 8,8 Kullan c kanal n ayarlama Baflka bir opsiyonu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n Konum izleme Bu seçenek kullan c n n, bir alarm ça r s al nd nda kullan lacak mevcut GPS konumuna göz atmas n sa lar (fiekil 8.9). Bu opsiyonun ifllevi, konumun NMEA arac l yla otomatik olarak al nmas na veya manuel olarak girilmesine ba l d r. fiekil 8.9 Konum göstergesi VHF Maddeleri menüsünden (bölüm 8.3) POSITION VIEW opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. GPS konum bilgileri al nd nda, ekranda "POSITION VIEW OFF" görünecektir. ON ve OFF aras nda geçifl yapmak için OK tuflunu kullan n. Bu opsiyon aktif hale getirildi inde, ekran n alt iki çizgisi bütün ahizelerde mevcut ENLEM/BOYLAM konumlar n gösterecektir. Ses seviyesi veya ses kesme özelli i ayarlanm flsa, VOL ve VOL tufllar kullan ld nda, konum göstergesine dönülmeden önce, ekranda ayarlar görünecektir. GPS konum bilgileri al nmazsa, ekranda "VIEW" görünecektir. OK tufluna basma manuel girilen konumu veya en son bilinen GPS konumunu gösterecektir. Girilmifl konum yoksa, "ENLEM/BOYLAM" ekran nda sadece görünecektir. E

22 RS81 19/ RS82 VHF Konum ve saat (UTC) ekranlar aras nda geçifl yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Ç kmak için ON/C tufluna bas n veya baflka bir opsiyonu seçmek için VOL ve VOL tufllar n kullan n En son kullan lan kanal Normalde RS82, ön programl bafllatma kanal ile aç lacakt r (genellikle öncelikli kanal). Bu fonksiyon, telsizin en son kullan lan kanal ile aç lmas n sa layacakt r; varsay lan ayarlama KAPALI konumudur. VHF Maddeleri menüsünden (bölüm 8.3) LAST USED CHAN opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n; mevcut durum görünecektir ( AÇIK / KAPALI ). Ayarlar aras nda geçifl yapmak için OK tuflunu kullan n. Baflka bir opsiyonu seçmek içinvol ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n Dahili görüflmeyi kesme Bu fonksiyon, bir VHF yay n al nd nda dahili görüflmenin bitirilip bitirilmeyece ini belirlemek için kullan l r; varsay lan ayarlama Y ( Evet ) konumudur. VHF Maddeleri menüsünden (bölüm 8.3) INTERRUPT INTERCOM opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n; ekranda mevcut durum görünecektir ( Y veya N ). Ayarlar aras nda geçifl yapmak için OK tuflunu kullan n. Baflka bir opsiyonu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n Hoparlör ayarlar Hoparlör ayarlar seçene i, her bir kanal için veya sistemdeki dahili görüflmeler için bireysel varsay lan ses seviyeleri ayarlamak için kullan l r. VHF Maddeleri menüsünden (bölüm 8.3) SPEAKER SETTINGS opsiyonunu seçin ve alt menüye girmek için OK tufluna bas n. Her bir hoparlör aras nda arama yaparak her birine ait varsay lan ses seviyesi ayar n göstermek için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Sadece ba l hoparlörler görünecektir. Alt menüdeki ilk seçenek RESET TO DEFAULTS dur (fiekil 8.10, s. 61); OK tufluna basma bütün hoparlör seviyelerini varsay lan de ere döndürecek ve ekranda RESETTING LEVELS görünecektir. Her bir bireysel konum için gerekli ses seviyesini ayarlamak için, VOL ve VOL tufllar n kullanarak gerekli kanal seçin ve OK tufluna bas n. Seçilen hoparlörden kesintisiz bir sinyal sesi duyularak mevcut ses seviyesini belirtecektir. Ses seviyesini istedi iniz gibi ayarlamak için VOL ve VOL tufllar n kullan n ve OK tufluyla seçiminizi ayarlay n. 60 E04572

23 20 Kullan m K lavuzu fiekil 8,10 Hoparlör ayarlar n varsay lan konuma döndürme Baflka bir kanal seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n ve önceki sayfadaki ifllemi tekrarlay n veya üst menü seviyesine dönmek için ON/C tuflunu kullan n SimNet yönetimi Bu seçenek sadece, telsiz bir SimNet bus nda çal fl yorsa, VHF Maddeleri menüsünde görünecektir. VHF Maddeleri menüsünden SIMNET MANAGEMENT opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n (fiekil 8.11). fiekil SimNet yönetim sayfas Mevcut seçenekler aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Veri kaynaklar (bölüm ) Ayd nlatma banklar (bölüm ) Cihaz durumu (bölüm ) Sistem durumu (bölüm ) Bir opsiyonu seçmek için OK tufluna bas n. VHF Maddeleri menüsüne dönmek için ON/C tufluna bas n. E

24 RS81 21/ RS82 VHF Veri kaynaklar RS82, birden çok navigasyon verileri sunan cihaz olan bir SimNet sisteminin parças ise,bu fonksiyon konum, tarih ve saat bilgileri için veri kayna n seçmenizi sa lar (fiekil 8.12). Bu seçenek, sadece SimNet sistemi varsa, görünecektir. CP44 Chartplotter HS50 Uydu Pusulas Varsay lan olarak RS82 öncelli i, NMEA girifli arac l yla al nan SimNet verilerine verir. Bu fonksiyon, NMEA giriflini öncelikli veri kayna olarak seçmenizi sa lar. SimNet yönetimi menüsünde DATA SOURCES opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Afla daki seçenekler aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Simrad Grubu (Varsay lan) Veri kayna n, Grup Yöneticisi taraf ndan belirlendi i gibi kabul eder. Grup Yöneticisi, di er SimNet cihazlar n n bus ta hangi veri kayna n kullanaca n belirlemeye yetkili bir cihazd r. Grup Yöneticisi genellikle bir Chartplotter veya benzeri bir cihazd r. NMEA Bu opsiyon NMEA0183 giriflini navigasyon veri kayna olarak seçecektir. SimNet cihazlar Ekran, a da alg lanan her bir SimNet cihaz n n ad n ve seri numaras n gösterecektir. Üçüncü fiah s cihazlar Ekran, NMEA2000 arac l yla bus a ba lanan herhangi bir üçüncü flah s cihaz n n ad n ve seri numaras n gösterecektir. NMEA0183 ün yan nda, maksimum dört di er kaynak görünebilecektir ve bunlar, ilk alg lanan dört kaynak olacakt r. Bunlar n d fl ndaki di- er kaynaklar dikkate al nmayacakt r. Seçilen veri kayna n ayarlamak için OK tufluna bas n. Ekranda SOURCE SELECTED göründükten sonra SimNet yönetim menüsünden ç k lacakt r. Seçilen veri kayna kaybolursa, telsiz otomatik olarak baflka bir SimNet veya NMEA kayna n seçecektir (varsa); aksi takdirde ekranda SOURCE DATA LOST görünecektir. 62 E04572

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS87. VHF Telsiz Sistemi HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS87. VHF Telsiz Sistemi HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE KULLANIM KILAVUZU Simrad RS87 VHF Telsiz Sistemi HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE Kullan m K lavuzu KULLANIM KILAVUZU Simrad RS87 VHF Telsiz Sistemi III RS87 VHF 2003 Simrad Ltd Bu kullan m k lavuzundaki

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Kullanım ve Montaj Kılavuzu Kullanım ve Montaj Kılavuzu Simrad RS10U/RS10E VHF Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan ÖNEML GÜVENL K B LG LER Montaj ve kullan mdan önce bu bilgileri dikkatlice

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Link-5 VHF. User Guide ENGLISH. lowrance.com

Link-5 VHF. User Guide ENGLISH. lowrance.com Link-5 VHF User Guide ENGLISH lowrance.com Montaj Bu Lowrance telsizi, arama ve kurtarma ifllemlerini kolaylaflt rmak üzere bir dijital denizcilik alarm vermek için tasarlanm flt r. Bir güvenlik cihaz

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE Kullan m K lavuzu KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz III RD68 2002 Simrad Ltd Bu kullan m k lavuzundaki

Detaylı

Montaj. Montaj Seçenekleri. Yer Gereksinimleri

Montaj. Montaj Seçenekleri. Yer Gereksinimleri 0560 Montaj Bu Lowrance telsizi, arama ve kurtarma ifllemlerini kolaylaflt rmak üzere bir dijital denizcilik alarm vermek için tasarlanm flt r. Bir güvenlik cihaz olarak etkili olabilmesi için bu telsiz,

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka çindekiler Bu Ek Hakk nda...2 NSE nin OP40

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 2 Kullan m Bu bölümü okuyup anlamak gerekir. Bu k lavuzdaki

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek NSS RTM2.5 için Ek Bu ek, NSS kullan m k lavuzunda veya di er dokümanlarda bulunmayan, NSS RTM2.5 sw yükseltme sürümünde yer alan yeni özellikleri içerir: Kablosuz kullan m Ekran görüntüsünü yakalama Birden

Detaylı

Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Kullanım ve Montaj Kılavuzu Kullanım ve Montaj Kılavuzu Simrad RS25U/RS25E VHF Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan ÖNEML GÜVENL K B LG LER Montaj ve kullan mdan önce bu bilgileri dikkatlice

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 S ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır.

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır. Denizde radyo dalgaları ile haberleşmenin ve bilgi akışı sağlamanın en pratik yöntemi VHF Deniz Bandı üzerinden yapılan telsiz görüşmeleridir. Ancak mesafesi geniş bir alanı kapsamaz. VHF Deniz Bandı ortalama

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir)

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir) OPAX-011GSM MODÜL PROGRAM KODLARI NOT: 1-Cihazın antenini takmadan kesinlikle elektik vermeyiniz 2-Data kablolarının uçları açık ve birbirine temas etme durumu olduğundan kesinlikle birbirine temas etmediğinden

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Feel the difference. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz. Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity.

Feel the difference. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz. Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz Feel the difference Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity.com Sound&Connect Ford unuzun içinde cep telefonunuzla konuşmak mı istiyorsunuz?

Detaylı

Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0

Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0 Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS World Wide Web www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0 GLOBAL SYSTEMS FOR MOBILE COMMUNICATIONS

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA AEEE Yönetmeliğine Uygundur 53 6 hane 3650 gün Açma / Kapama / Fonksiyon Tu u Açma: Cihaz kapal yken açar. Yazarkasa elektrik kablosunu prize tak p, açma tu

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı Işık Akısı Ölçüm Cihazı TES-133 KULLANIM KILAVUZU Kutu içerisindeki CD: Bilgisayar Yaz l m ve Protokol 133 ZERO RATIO ZERO MAX MIN AVG TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa 1. GİRİŞ...1

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz:

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyunumuz nesnelerin sürükle bırak özelliği ile kendi İngilizce isimlerinin üzerlerine bırakılmasını esas almaktadır.

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

Speed Dome Kamera & DVR 2D Kontrol Ünitesi

Speed Dome Kamera & DVR 2D Kontrol Ünitesi Speed Dome Kamera & DVR 2D Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu IRIS+ FOCUS+ ZOOM+ IRIS- FOCUS- ZOOM- EXIT PRESET AUTO PRE VIEW F1/ON F2/OFF FUN ACK Kurulum ve kullanımdan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU NDEK LER ÜYEL K... 3 YATIRIMCI ÜYE... 4 e-devlet ifresi ile Üyelik Kayd... 4 T.C. Kimlik Numaras ve MKK ifresi ile Üyelik

Detaylı

Ç FT BANTLI GPRS TELEFONU SGH-S500

Ç FT BANTLI GPRS TELEFONU SGH-S500 S500Cover.fm Pages 1-2 Mercredi, 3. septembre 2003 2:44 14 * Bu el kitab n n içeri inin bir bölümü, yüklenmifl olan yaz l ma veya servis sa lay c n za ba l olarak telefonunuzdan farkl olabilir. Ç FT BANTLI

Detaylı