KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Simrad RS81/RS82 VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

2 Ç NDEK LER ANA FONKS YONLAR Genel notlar 2 Açma/Kapatma & kinci ülke modu 3 Kanalları de i tirme 3 Kanal ayarları 4 Ses seviyesi ayarı 5 Ses kesme ayarı 5 Çift zleme modu 6 Üçlü zleme veya Üçlü zleme modu 7 Tümünü tarama modu 8 Dinamik tüm taramayı yasaklama 8 Hafıza tarama modu 9 Dinamik hafıza taramayı silme 9 Arka aydınlatma ı ı ını ayarlama 10 Ahizenin destek aya ından çıkarılması 10 MENÜ MODU Tarama 11 Tüm taramayı yasaklama 11 Tüm taramayı sıfırlama 12 Tüm taramayı gösterme 12 Hafıza taramayı seçme 12 Hafıza taramayı silme 13 Hafıza taramayı gösterme 14 Tarama bekleme süresi 14 Numaralar 14 Gemi MMSI numarası 15 Grup MMSI 15 ATIS numarası 16 VHF Maddeleri 17 Kullanıcı kanalı 17 Konum izleme 18 En son kullanılan kanal 19 Dahili görü meyi kesme 19 Hoparlör ayarları 19 SimNet yönetimi 20 Veri kaynakları 21 Aydınlatma bankları 22 Cihaz durumu 23 Sistem durumu 24 Aydınlatma modları 25 DSC FONKS YONLARI Genel 26 Bir arama yapma 26 Bireysel rutin arama 26 Normal ça rı 27 Bütün Gemiler Güvenlik ça rısı 29 Bütün Gemiler Acil Durum ça rısı 29 Grup ça rısı 30 Alarm Ça rısı 30 Bir ça rı alma 32 Bireysel rutin arama 32 Normal ça rı 33 Bütün Gemiler Güvenlik ça rısı 34 Bütün Gemiler Acil Durum ça rısı 34 Grup ça rısı 35 Alarm Ça rısı 36 Alarm onaylama 37 Alarm bildirim ça rısı 38 Ça rı kaydını izleme 39 4 saatten daha eski konum 40

3 REHBER Rehberler arasında geçi yapma 41 Rehbere göz atma 41 Bir numara girme 42 Bir numarayı düzeltme 43 D ER FONKS YONLAR Hava zleme Modunu Seçme 44 Hava Raporu uyarısı 44 Güvenlik modu (ses karı tırıcı) 45 SimNet verilerini kaybetme 45 NMEA verilerini kaybetme 46 Enlemi, Boylamı ve UTC yi düzeltme 46 Enlem/Boylam ve UTC ekranları arasında geçi 48 Dahili görü me 48 Bir dahili arama yapma 48 idsc 49 KURULUM Fiziksel kurulum 50 Telsizin takılması 50 Ahizenin takılması 51 stasyon hoparlörünün takılması 52 Elektronik kurulum 52 Ahize 53 Hoparlörler 54 NMEA0183 giri i 54 SimNet konnektörleri 55 Özet 56 Kabloların baskıya maruz kalmasını önleme 56 Anteni ba lama 57 Elektrik parazitini bastırma 59 D ER B LG LER Çalı tırma i lemleri 60 Bir alarm gönderme 60 Bir alarm ça rısını onaylama ve yayınlama 60 Bir alarmı iptal etme 61 Kapsama alanı içindeki bütün gemileri ikaz etme 61 Bir sahil telsiz istasyonunu arama 61 Bir gemi içi araması yapma 61 Sinyal iletim kapsamı 62 Kanalların frekansı 63 Arıza giderme 64 Ebatlar 65 Teknik özellikler 66 Aksesuarlar & yedek parçalar 66 Servis & Garanti 67 Uyumluluk Beyannamesi 68

4 1 RS82 VHF SIMRAD RS82 Deniz Bandı VHF Telsizi Garanti Süresi : 2 yıl Kullanım Ömrü : En az 5 yıl

5 2 Kullan m K lavuzu 6 G R fi RS82, bütün fonksiyonlara eriflimi ve kontrolü sa layan tam özellikli telefon tipi ahizeli bir modüler, çift kanall telsiz ve D S n f DSC (Dijital Seçici Arama) telsiz-telefon sistemidir. Bu, Uluslar aras Denizcilik flletmesinin (IMO) SOLAS olmayan gemilerin en son GMDSS gereksinimlerini destekler ve kanal 16 y kullanarak yap lan s radan sesli aramalardan daha h zl ve daha basit olan dijital seçilen ça r lar yapman z sa lar. Bir alarm durumu meydana gelirse, AHS82 ile hemen alarm vererek kimli inizi, konumunuzu bildirebilir ve acil durum ses kanal nda otomatik olarak bir alarm durum iletiflimi sa layabilirsiniz. Siyah kutulu telsiz, etkili s da l m n sa layarak uzun süreli kesintisiz kullan mdan sonra bile maksimum iletim performans sa lamak için bas nçl dökme alüminyum kullan larak sa lam bir flekilde üretilmifltir. Ayr bir harici hoparlörü olan AHS82 nin çal flmas, basit ve sezgisel olarak tasarlanm flt r. Büyük tufllar ve kauçuk profilli arka tutamak güvenli ve rahat kullan m sa larken oldukça büyük, arka ayd nlatmal LCD ve tufl tak m, zor koflullarda bile kolay okumaya olanak tan r. Ahize sa lam ve su geçirmezdir ve zorlu deniz koflullar na dayanacak flekilde tasarlanm flt r. AHS82 ahize 7 ANA FONKS YONLAR 7.1 Genel notlar Çok say da gelifltirilmifl özelli i olmas na ra men AHS82 nin kullan - m oldukça basit ve sezgiseldir. SHIFT tuflu, her bir tuflun üstünde yaz lan yard mc fonksiyonlara eriflmek için kullan l r- SHIFT tufluna ve ard ndan uygun tufla bas n. Bu yard mc fonksiyonlar bu k lavuzda parantez içinde belirtilmifltir örn; (GROUP). Baflka bir tufla bas lmazsa, 2 saniye sonra otomatik olarak de ifltirme modundan ç k lacakt r. stedi iniz zaman ON/C tufluna bas larak mevcut ifllem iptal edilebilir. En alttaki ç k fla tak lan ahize ana kumandad r; bu ahizede yap lan ifllemler di er bütün kanallar geçersiz k lacakt r. E

6 RS81 3 / RS82 VHF 7.2 Açma/Kapatma & kinci ülke modu Telsizi açmak (veya kapatmak) için ON/C tuflunu bas l tutun. Aç ld - nda, 2 saniye boyunca ekranda ahizenin yaz l m numaras görünecek ard ndan, 2 saniye kadar kanal numaras ve telsizin yaz l m numaras görünecektir. Varsay lan olarak, telsiz öncelikli kanala ayarlan r (normalde 16). En son kullan lan kanal modu ayarlanm flsa (bkz. bölüm 8.3.3), telsiz önceki kullan lan kanala ayarl olarak aç lacakt r. Telsiz ses seviyesi ve ses kesme ayarlar n otomatik olarak kaydedecek ve aç ld nda bu ayarlara geçecektir. zin verilen ülkelerde RS82, ABD kanallar gibi ikinci bir kanal grubunda çal flt r labilir. kinci kanal modunu seçmek için SHIFT tuflundan sonra, OK tufluna bas n. Varsay lan ekrana geçmeden önce ekranda 2 saniye kadar seçilen kanal ayar görünecektir. Mevcut kanallar programlamaya ba l olacakt r. Ülkenizde izin verilen kanal ayar detaylar için ulusal lisanslama birimlerine baflvurun. 7.3 Kanallar de ifltirme Bir kanal seçmek için, rakaml tufl tak m n kullanarak kanal numaras n girin (fiekil 7.1). Kanal geçersiz ise, önceki kanala geçmeden önce ekranda INVALID CHANNEL görünecektir. fiekil 7.1 Bir kanal seçme Daima telsizi yüksek 25W (yüksek) iletim gücüne ayarlayacak 16 ya bas larak öncellikli kanal (normalde 16) seçilebilir. 44 E04572

7 4 Kullan m K lavuzu USER tufluna bas larak önceden seçilmifl kullan c kanal do rudan seçilebilir. Kanal numaras n n yan nda U harfi görünerek bu kanal n Kullan c kanal oldu unu belirtecektir (fiekil 7,2). fiekil 7,2 Kullan c kanal seçilmifl Kullan c kanal n n varsay lan ayarlamas 16 d r (Kullan c kanal n n ayarlamas detaylar için bölümüne bak n) Kanal ayarlar Standart uluslararas kanallar n yan nda RS82, bölgesel yard mc kanallarla da programlanabilir; ngiltere de M ve M2 Denizcilik kanallar, ABD Hava Durumu kanallar ve skandinavya da Bal kç l k ve E lence kanallar gibi. Mevcut kanal ayarlar n görüntülemek için SHIFT tuflundan sonra 1W (CH SET) tufluna bas n. De ifltirme modunda iken 1W tufluna art arda basma, mevcut kanal ayarlar aras nda arama yapman z sa layacakt r. Gerekli kanal ayar göründü ünde, rakaml tufl tak m n kullanarak kanal numaras n girin; örne in M2 için 2 (fiekil 7.3). fiekil 7,3 Yard mc kanal gruplar n seçme (gruplar n görünebilmesi için mevcut olmas gerekir) E

8 RS81 5 / RS82 VHF Tek istisna durum, numaras olmayan ngiltere Denizcilik kanal M in seçimidir. Denizcilik kanal seçildi inde, otomatik olarak ayarlanacakt r (fiekil 7.4). fiekil 7,4 Yard mc kanal numaras n seçme 2 saniye içinde herhangi bir rakaml tufla bas lmazsa, telsiz çal flma kanal na dönecektir (yukar da aç kland gibi, M denizcilik kanal hariç). 7.4 Ses seviyesi ayar 7.5 Ses kesme ayar Ses seviyesini 1-24 (fliddetli) aras nda ayarlamak için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Herhangi bir tuflu bas l tutma, ayarlar aras nda arama yapman z sa layacakt r. Ses kesme ayar moduna girin, SQ tufluna bas n ve ard ndan sesi 0 (aç k) ile 24 aras nda ayarlamak için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Ayarlar aras nda arama yapmak için herhangi bir tuflu bas l tutun. Baflka bir tufla bas lmazsa, 2 saniye sonra otomatik olarak ses kesme ayar modundan ç k lacakt r. ON/C tufluna bas larak da ses kesme ayar modundan ç k labilir. 46 E04572

9 6 Kullan m K lavuzu 7.6 Çift zleme modu Çift zleme modu telsizin, seçilen kanal ile izleme kanal aras nda tarama yapmas n sa lar (öncellikli kanal, genellikle 16 d r). Çift zleme moduna girmek için, gerekli çal flma kanal n seçin ve SHIFT ve 3 (DW) tufluna bas n. Ahize destek aya ndan ç kar lm flken Çift zleme modu seçildi inde, ekranda PLACE BACK ON CRAD- LE görünecektir. Ahize 10 saniye içinde yerine tak l rsa, Çift zleme modu otomatik olarak bafllayacakt r. Ekranda D/W görünecektir; ekrandaki büyük rakamlar çal flma kanal n, alt ndaki küçük rakamlar ise izleme ekran n gösterecektir (fiekil 7.5). fiekil 7,5 Çift zleme modu Telsiz zleme kanal nda bir sinyal alg lad nda, bu kanala kilitlenecek ve büyük rakamlar, zleme kanal n göstermek üzere de iflecektir. Di er bütün kanallar da Çift zleme ekran n gösterecektir. Çift zleme modunda iken Normal VHF fonksiyonlar seçilemeyecektir. Çift zleme modundan ç kmak için, ahizeyi destek aya ndan ç kar n veya ON/C ya da 16 tufluna bas n. E

10 RS81 7 / RS82 VHF 7.7 Üçlü zleme veya Üçlü zleme modu Üçlü veya Üçlü zleme fonksiyonu telsizin, seçilen kanal, kullan c kanal ile izleme kanal aras nda tarama yapmas n sa lar. Bas l tutun Üçlü zleme moduna girmek için, gerekli çal flma kanal n seçin ve SHIFT tufluna bas n, ard ndan 3 (DW) tuflunu 2 saniye bas l tutun. Ahize destek aya ndan ç kar lm flken Üçlü zleme modu seçildi inde, ekranda PLACE BACK ON CRADLE görünecektir. Ahize 10 saniye içinde yerine tak l rsa, Üçlü zleme modu otomatik olarak bafllayacakt r. Ekranda T/W görünecektir; ekrandaki büyük rakamlar çal flma kanal n, alt ndaki küçük rakamlar ise kullan c ve izleme kanallar n gösterir (fiekil 7,6). fiekil 7,6 Üçlü zleme modu Telsiz Kullan c veya zleme kanallar nda bir sinyal alg lad nda, bu kanala kilitlenecek ve büyük rakamlar, ilgili kanal göstermek üzere de iflecektir. Kullan c kanal 16 ya ayarland nda Üçlü zleme modu seçilemez. Di er bütün kanallar da Üçlü zleme ekran n gösterecektir. Üçlü zleme modunda iken Normal VHF fonksiyonlar seçilemeyecektir. Üçlü zleme modundan ç kmak için, ahizeyi destek aya ndan ç kar n veya ON/C ya da 16 tufluna bas n. 48 E04572

11 8 Kullan m K lavuzu 7.8 Tümünü tarama modu Tarama modu RS82 nin her bir etkin kanal s rayla taramas n ve her sinyal alg lad nda duraklamas n sa lar. Tümünü tarama moduna girmek için SHIFT tuflundan sonra, 1 (SCAN ALL) tufluna bas n. Ahize destek aya ndan ç kar lm flken tümünü tarama modu seçilirse, ekranda PLACE BACK ON CRADLE görünecektir. 10 saniye içinde ahize destek aya na tak lmazsa tümünü tarama modu iptal olacakt r. Telsiz bir sinyal alg lad nda, ekran ilgili kanal numaras n göstermek üzere de iflecektir (fiekil 7.7). fiekil 7,7 - Tümünü tarama modu Telsiz meflgul bir kanala kilitlenirse, taramaya manuel olarak devam etmek için OK tufluna bas n. Veya kanal sinyalleri netleflti inde, tümünü tarama fonksiyonu otomatik olarak yeniden bafllayacakt r. Di er bütün kanallar da tümünü tarama ekran n gösterecektir. Tümünü tarama modunda iken, normal VHF fonksiyonlar kullan lmayacakt r. Tümünü tarama modundan ç kmak için, ahizeyi destek aya ndan ç kar n veya ON/C ya da 16 tufluna bas n Dinamik tüm taramay yasaklama Tümünü tarama modunda, telsiz sürekli meflgul bir kanala kilitleniyorsa, bu kanala kilitlenmiflken SHIFT tufluna ard ndan da 1 (SCAN ALL) tufluna bas larak bu kanal taraman n d fl nda tutulabilir. Ekranda CHANNEL INHIBITED görünecek ve kanal tarama ifllemine dahil edilmeyecektir. Haf za taramay seçme fonksiyonu kullan larak kanal yeniden ayarlanabilir (bkz. bölüm 8.1.4). E

12 RS81 9 / RS82 VHF 7.9 Haf za tarama modu Haf za tarama modu, kullan c taraf ndan ön programlanan kanal grubunun taranmas n sa lar (8.1.4 ve bölümlerine de bak n). Haf za tarama moduna girmek için SHIFT tuflundan sonra, 2 (SCAN ALL) tufluna bas n. Ahize destek aya ndan ç kar lm flken haf za tarama modu seçilirse, ekranda PLACE BACK ON CRADLE görünecektir. Ahize 10 saniye içinde yerine tak l rsa, haf za tarama modu otomatik olarak bafllayacakt r. Ekranda SCAN M görünecektir. Telsiz bir sinyal alg lad nda, bu sinyale kilitlenecek ve büyük rakamlar, ilgili kanal numaras n göstermek üzere de iflecektir (fiekil 7.8). fiekil 7,8 - Haf za tarama modu Telsiz meflgul bir kanala kilitlenirse, taramaya manuel olarak devam etmek için OK tufluna bas n. Veya kanal sinyalleri netleflti inde, haf za tarama fonksiyonu otomatik olarak yeniden bafllayacakt r. Sadece bir kanal haf zaya al nm flsa, haf za tarama ifllemini bafllatma RS82 yi tekrar bu kanala ayarlayacakt r. Di er bütün kanallar da haf za tarama ekran n gösterecektir. Haf za tarama modunda iken, normal VHF fonksiyonlar kullan lmayacakt r. Haf za tarama modundan ç kmak için, ahizeyi destek aya ndan ç kar n veya ON/C ya da 16 tufluna bas n Dinamik haf za taramay silme Tarama s ras nda telsiz sürekli meflgul bir kanala kilitleniyorsa, bu kanala kilitlenmiflken SHIFT ve ard ndan da 2 (SCAN M) tufluna bas larak bu kanal haf za tarama iflleminden silinebilir. Ekranda CHANNEL DELETED görünecek ve kanal tarama ifllemine dahil edilmeyecektir. 50 E04572

13 10 Kullan m K lavuzu 7.10 Arka ayd nlatma fl n ayarlama LCD ve tufl tak m arka ayd nlatmal d r; arka ayd nlatma moduna girmek için SHIFT ard ndan da CALL (DIMMER) tufluna bas n ve arka ayd nlatma seviyesini KAPALI ile seviye 1 (parlak)-5 aras ndan seçmek için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Arka ayd nlatma modundan ç kmak için OK veya ON/C tufluna bas n. Arka ayd nlatma seviyeleri ayr ayr ayarlan r ve sadece bireysel kanal etkileyecektir Ahizenin destek aya ndan ç kar lmas Bir ahize destek aya ndan ç kar ld nda, di er bütün kanallarda OCCUPIED görünecektir (fiekil 7.9). Bu, bir dahili ça r olmad kça, ahize destek aya na tak lmadan bu kanallar n kilitlenece i anlam na gelir (bkz. bölüm 11.5). fiekil Kanal 2 ahizesi kullan mda Ancak, OCCUPIED görünse bile, ana ahizeyi kald rma, di er bütün kanallar devreden ç karacakt r. Di er bütün kanallar otomatik olarak kilitlenecek ve ekranda OCCUPIED görünecektir. E

14 RS81 11/ RS82 VHF 8 MENÜ MODU Menü modu, tarama ifllemlerinden yasaklanan kanallar, MMSI numaras programlamas ve kullan c kanal seçimi gibi çeflitli telsiz ayarlar n yapmak için kullan l r. Menü moduna girmek için SHIFT tuflundan sonra, 9 (MENU) tufluna bas n. Afla daki menü seçenekleri aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n: Tarama (bölüm 8,1)- Kanal yasaklama, haf za tarama seçimi ve tarama bekleme süresi gibi çeflitli tarama fonksiyonlar yla ilgili seçenekler. Numaralar (bölüm 8.2) MMSI, Grup MMSI ve ATIS numaralar (bulundu unuz ülkede varsa) gibi ID numaralar n girme. VHF Maddeleri (bölüm 8,3) - Bir kullan c kanal n n seçimi, en son kullan lan kanal, dahili görüflmeyi kesme, hoparlör ayarlar ve SimNet yönetimi gibi çeflitli seçenekler. Bir opsiyonu seçmek için OK tufluna bas n. Normal telsiz ifllemine dönmek için ON/C tufluna bas n. Menü moduna girme, telsizin çal flmas n yasaklayacakt r. Normal çal flmaya izin vermek için, ahizeyi destek aya na takmadan önce menü modundan ç k n. 8.1 Tarama Tarama menüsü opsiyonu seçildikten sonra (bölüm 8 e bak n) afla daki menü seçenekleri aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n: Tüm taramay yasaklama (bölüm 8.1.1) Tüm taramay s f rlama (bölüm 8.1.2) Tüm taramay gösterme (bölüm 8.1.3) Haf za taramay seçme (bölüm 8.1.4) Haf za taramay silme (bölüm 8.1.5) Haf za taramay gösterme (bölüm 8.1.6) Tarama bekleme süresi (bölüm 8.1.7) Bir opsiyonu seçmek için OK tufluna bas n. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n Tüm taramay yasaklama Tarama s ras nda telsiz sürekli meflgul bir kanala kilitleniyorsa, bu kanal yasaklanabilir; örne in, tarama çevriminden ç kar labilir. 52 E04572

15 12 Kullan m K lavuzu Tarama menüsünde ALL SCAN INHIBIT opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Tufl tak m n kullanarak ilgili kanal numaras n girin. Ekranda kanal numaras ve mevcut durumu görünecektir; etkin kanallar için ALL SCAN, yasaklanan kanallar için ALL SCAN INHIBITED (fiekil 8.1). Kanal n durumunu de ifltirmek için OK tufluna bas n. fiekil 8,1- Seçilen kanal tarama d fl nda tutulmufl (yasaklanm fl) Di er kanallar etkin hale getirmek veya yasaklamak yukar daki ifllemi tekrarlay n veya baflka bir menü opsiyonunu seçmek için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Bu menü seviyesinden ç kmak için ON/C tufluna bas n Tüm taramay s f rlama Tüm yasaklanan kanallar s f rlamak için, Tarama menüsünde ALL SCAN RESET opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Ekranda CHANNELS RESET görünecektir (fiekil 8,2). fiekil 8,2 Bütün yasaklanm fl kanallar s f rlama Baflka bir opsiyon seçmek için VOL ve VOL tufllar n ve üst menü seviyesine dönmek için ON/C tuflunu kullan n Tüm taramay gösterme Bu fonksiyon bütün yasaklanm fl kanallar gösterecektir. Tarama menüsünde ALL SCAN SHOW opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Ekran KANALLARI GÖSTERME konumuna de iflecek ve bütün yasaklanan kanallar s rayla gösterecektir. Baflka bir opsiyonu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n ve ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n Haf za taramay seçme Bu fonksiyon, haf za tarama iflleminde kullan lacak kanallar seçer (bkz. bölüm 7,9). E

16 RS81 13/ RS82 VHF Tarama menüsünde MEM SCAN SELECT opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Tufl tak m n kullanarak ilgili kanal numaras n girin. Ekranda kanal numaras ve haf za durumu görünecektir; haf za taramas için seçilmemiflse MEM SCAN, seçilmiflse MEM SCAN ENAB- LED (fiekil 8,3). SEÇ LMEM fi KANAL SEÇ LM fi KANAL fiekil 8,3- Haf za tarama modu için kanal seçme Kanal n durumunu de ifltirmek için OK tufluna bas n- örne in, kanal seçilmemiflse, OK tufluna basma bu kanal tarama çevrimine ilave edecek veya çevrimden ç karacakt r. Di er kanallar seçmek veya iptal etmek için yukar daki ifllemi tekrarlay n. fllem bitti inde, ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n veya baflka bir menü opsiyonunu seçmek için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Kuzey Amerika kullan c lar - Sadece bir Hava durumu kanal haf za tarama moduna kaydedilebilir; baflka bir kanal seçilirse, mevcut kanal iptal olacakt r. Hava durumu kanal haf za tarama iflleminin bir parças olarak taranmayacakt r; Hava Durumu zleme fonksiyonu taraf ndan kullan lacakt r (bkz. bölüm 11,1) Haf za taramay silme Haf za taramay silme, önceden seçilen bütün kanallar silecektir. Bütün kanallar silmek için, tarama menüsünden MEM SCAN CLEAR opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n; ekran S L NEN KANALLARI göstermek için de iflecektir (fiekil 8.4). fiekil 8,4- Önceden seçilen bütün kanallar silme Baflka bir tarama menüsü opsiyonunu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n. 54 E04572

17 14 Kullan m K lavuzu Haf za taramay gösterme Bu fonksiyon, haf za tarama ifllemi için seçilen bütün kanallar gösterir. Tarama menüsünde MEMORY SCAN SHOW opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Ekran KANALLARI GÖSTERME konumuna de- iflecek ve bütün etkinlefltirilen kanallar s rayla gösterecektir. Baflka bir tarama menüsü opsiyonunu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n Tarama bekleme süresi Bu fonksiyon, bir arama modu s ras nda (tümünü tarama veya haf za tarama) ve sinyal kayboldu unda, RS82 nin bir kanala kilitlendikten sonra bu kanalda bekleyece i sürenin miktar n seçmek için kullan l r. Tarama menüsünden (bölüm 8.1) SCAN DWELL TIME XX (burada XX mevcut bekleme süresini saniye olarak gösterir) opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n (fiekil 8.5). fiekil 8,5- Tarama bekleme süresi Varsay lan ayarlama 0 d r; bu da, sinyal kaybolur olmaz taraman n bafllayaca anlam na gelir saniye aras nda 11 seviye ayar vard r. Tarama bekleme süresini girmek için rakaml tufllar kullan n ve seçim yapmak için OK tufluna bas n; ekranda DWELL TIME XX SAN YE görünecektir. Baflka bir tarama menüsü opsiyonunu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n. 8.2 Numaralar Numaralar menüsü, MMSI, Grup MMSI ve ATIS (bulundu unuz ülkede varsa) gibi ID numaralar n girmek için kullan l r. Numara menüsü opsiyonu seçildikten sonra (bölüm 8 e bak n) afla daki menü seçenekleri aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n: Gemi MMSI numaras (bölüm 8.2.1) Grup MMSI numaras (bölüm 8.2.2) ATIS numaras (bölüm 8.2.3) ATIS numaras seçene i, sadece telsiz ATIS uyumlu ise görünecektir. Bu özellik sadece Benelux ve Rhine/Danube sular nda kullan lan cihazlarda bulunur. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n. E

18 RS81 15/ RS82 VHF Gemi MMSI numaras Bu fonksiyon teknenin MMSI (Denizcilik Mobil Hizmet Kimli i) numaras n gösterecek (girilmiflse) veya telsiz ilk kullan ld nda MMSI numaras n n girilmesini sa layacakt r (bkz. bölüm 1.3). D KKAT MMSI numaras sadece bir kez girilebilir ve kullan c taraf ndan de ifltirilemez. MMSI numaras n de ifltirmek gerekirse (örn; telsiz baflka bir tekneye tafl nd nda), yeniden programlama için telsizi yetkili bir Simrad servisine göndermeniz gerekir. Numara menüsünden (bölüm 8.2) SHIPS MMSI opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n; ekranda MMSI numaras görünecektir; numara henüz giriflmemiflse, sadece çizgiler görünecektir (fiekil 8.6). MMSI numaras n girmek için, tekrar OK tufluna bas n. Ekranda ENTER MMSI görünecek ve ilk çizgi yan p sönerek numara girmeye bafllayabilece inizi gösterecektir. fiekil 8,6 - MMSI numaras n girme Tufl tak m n kullanarak dokuz haneli MMSI numaras n girin ve OK tufluna bas n. Telsiz MMSI numaras n yeniden girmenizi isteyecektir ( ONAYLAMA ) ki numara uyuflmazsa, ifllem tekrarlanmal d r. Hatay düzeltmek üzere imleci hareket ettirmek için CALL ve MSG tufllar n kullan n. mleç konumu yan p sönen bir numara ile belirtilir. Yanl fl numaray silmek için yeni bir numara girin. Dokuz hanenin tümü girilmeden MMSI numaras kabul edilmeyecektir. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n Grup MMSI Küçük bir filonun, yar fl/bal k tutma filosunun veya di er grubun bir parças olan tekneler için, bir Grup ID MMSI (Denizcilik Mobil Hizmet Kimli i) numaras girilerek ayn filo içindeki di er teknelerle iletiflim sa lanabilir (bkz. bölüm 1.4). 56 E04572

19 16 Kullan m K lavuzu Grup MMSI numaras, yerel yönetim taraf ndan geçici olarak verilebilir; bu nedenle numara kullan c taraf ndan de ifltirilebilir. Numara menüsünden (bölüm 8.2) GROUP MMSI opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n; ekranda grup MMSI numaras görünecektir; numara henüz giriflmemiflse, _ görünecektir. Grup MMSI numaras - n girmek için, tekrar OK tufluna bas n. Ekranda ENTER MMSI görünecek ve ilk çizgi yan p sönerek numara girmeye bafllayabilece inizi gösterecektir. Grup MMSI numaras n n ilk rakam her zaman 0 d r ve bu telsiz taraf ndan önceden seçilir. Tufl tak m n kullanarak kalan sekiz rakam girin ve OK tufluna bas n (fiekil 8.7). fiekil 8,7 Grup MMSI numaras n girme Hatay düzeltmek için CALL ve MSG tufllar n kullan n. mleç konumu yan p sönen bir numara ile belirtilir. Yanl fl numaray silmek için yeni bir numara girin. Kalan sekiz rakam girilmeden numara kabul edilmeyecektir. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n. D KKAT ATIS numaras Bu bölüm sadece ATIS sisteminin kullan ld ülkelerde kullan lan telsizleri ilgilendirir (örn; Benelux ve Rhine/Danube sular ). Bu seçenek sadece ATIS-donan ml telsizlerde görünür. (Bkz. bölüm 1.5). ATIS numaras sadece bir kez girilebilir ve kullan c taraf ndan de ifltirilemez. ATIS numaras n de ifltirmek gerekirse, yeniden programlama için telsizi yetkili bir Simrad servisine göndermeniz gerekir. Numara menüsünden (bölüm 8.2) ATIS NO opsiyonunu seçin; ekranda grup ATIS numaras görünecektir; numara henüz giriflmemiflse, _ görünecektir. E

20 RS81 17/ RS82 VHF ATIS numaras n girmek için, tekrar OK tufluna bas n. Ekranda ENTER ATIS görünecek ve ilk çizgi yan p sönerek numara girmeye bafllayabilece inizi gösterecektir. Tufl tak m n kullanarak dokuz haneli ATIS numaras n girin ve OK tufluna bas n. Telsiz numaray yeniden girmenizi isteyecektir ( ONAYLAMA ) ki numara uyuflmazsa, ifllem tekrarlanmal d r. Hatay düzeltmek üzere imleci hareket ettirmek için CALL ve MSG tufllar n kullan n. mleç konumu yan p sönen bir numara ile belirtilir. Yanl fl numaray silmek için yeni bir numara girin. Dokuz hanenin tümü girilmeden ATIS numaras kabul edilmeyecektir; 9 rakam otomatik olarak telsiz taraf ndan eklenilecektir. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n. 8.3 VHF Maddeleri VHF Maddeleri menüsü kullan c kanal, konum izleme, hoparlör ayarlar, SimNet yönetimi ve ayd nlatma modlar gibi çeflitli fonksiyonlar n ayarlar n içerir. VHF Maddeleri menüsü opsiyonu seçildikten sonra (bölüm 8 e bak n) afla daki menü seçenekleri aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n: Kullan c kanal (bölüm 8.3.1) Konum izleme (bölüm 8.3.2) En son kullan lan kanal (bölüm 8.3.3) Dahili görüflmeyi bitirme (bölüm 8.3.4) Hoparlör ayarlar (bölüm 8.3.5) SimNet yönetimi (bölüm 8.3.6) Ayd nlatma modlar (bölüm 8.3.7) Bir opsiyonu seçmek için OK tufluna bas n. Ana menüye dönmek için ON/C tufluna bas n Kullan c kanal Bu, Üçlü zleme modunda kullan lan ve USER tufluna bas larak seçilen kullan c taraf ndan programlanabilen öncelikli bir kanald r. VHF Maddeleri menüsünden (bölüm 8.3) USER CHANNEL opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Tufl tak m n kullanarak gerekli kanal numaras n girin ve OK tufluna bas n. 58 E04572

21 18 Kullan m K lavuzu Ekranda SET USER CHANNEL görünecektir (fiekil 8,8). fiekil 8,8 Kullan c kanal n ayarlama Baflka bir opsiyonu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n Konum izleme Bu seçenek kullan c n n, bir alarm ça r s al nd nda kullan lacak mevcut GPS konumuna göz atmas n sa lar (fiekil 8.9). Bu opsiyonun ifllevi, konumun NMEA arac l yla otomatik olarak al nmas na veya manuel olarak girilmesine ba l d r. fiekil 8.9 Konum göstergesi VHF Maddeleri menüsünden (bölüm 8.3) POSITION VIEW opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. GPS konum bilgileri al nd nda, ekranda "POSITION VIEW OFF" görünecektir. ON ve OFF aras nda geçifl yapmak için OK tuflunu kullan n. Bu opsiyon aktif hale getirildi inde, ekran n alt iki çizgisi bütün ahizelerde mevcut ENLEM/BOYLAM konumlar n gösterecektir. Ses seviyesi veya ses kesme özelli i ayarlanm flsa, VOL ve VOL tufllar kullan ld nda, konum göstergesine dönülmeden önce, ekranda ayarlar görünecektir. GPS konum bilgileri al nmazsa, ekranda "VIEW" görünecektir. OK tufluna basma manuel girilen konumu veya en son bilinen GPS konumunu gösterecektir. Girilmifl konum yoksa, "ENLEM/BOYLAM" ekran nda sadece görünecektir. E

22 RS81 19/ RS82 VHF Konum ve saat (UTC) ekranlar aras nda geçifl yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Ç kmak için ON/C tufluna bas n veya baflka bir opsiyonu seçmek için VOL ve VOL tufllar n kullan n En son kullan lan kanal Normalde RS82, ön programl bafllatma kanal ile aç lacakt r (genellikle öncelikli kanal). Bu fonksiyon, telsizin en son kullan lan kanal ile aç lmas n sa layacakt r; varsay lan ayarlama KAPALI konumudur. VHF Maddeleri menüsünden (bölüm 8.3) LAST USED CHAN opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n; mevcut durum görünecektir ( AÇIK / KAPALI ). Ayarlar aras nda geçifl yapmak için OK tuflunu kullan n. Baflka bir opsiyonu seçmek içinvol ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n Dahili görüflmeyi kesme Bu fonksiyon, bir VHF yay n al nd nda dahili görüflmenin bitirilip bitirilmeyece ini belirlemek için kullan l r; varsay lan ayarlama Y ( Evet ) konumudur. VHF Maddeleri menüsünden (bölüm 8.3) INTERRUPT INTERCOM opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n; ekranda mevcut durum görünecektir ( Y veya N ). Ayarlar aras nda geçifl yapmak için OK tuflunu kullan n. Baflka bir opsiyonu seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n veya ana menüye dönmek için ON/C tuflunu kullan n Hoparlör ayarlar Hoparlör ayarlar seçene i, her bir kanal için veya sistemdeki dahili görüflmeler için bireysel varsay lan ses seviyeleri ayarlamak için kullan l r. VHF Maddeleri menüsünden (bölüm 8.3) SPEAKER SETTINGS opsiyonunu seçin ve alt menüye girmek için OK tufluna bas n. Her bir hoparlör aras nda arama yaparak her birine ait varsay lan ses seviyesi ayar n göstermek için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Sadece ba l hoparlörler görünecektir. Alt menüdeki ilk seçenek RESET TO DEFAULTS dur (fiekil 8.10, s. 61); OK tufluna basma bütün hoparlör seviyelerini varsay lan de ere döndürecek ve ekranda RESETTING LEVELS görünecektir. Her bir bireysel konum için gerekli ses seviyesini ayarlamak için, VOL ve VOL tufllar n kullanarak gerekli kanal seçin ve OK tufluna bas n. Seçilen hoparlörden kesintisiz bir sinyal sesi duyularak mevcut ses seviyesini belirtecektir. Ses seviyesini istedi iniz gibi ayarlamak için VOL ve VOL tufllar n kullan n ve OK tufluyla seçiminizi ayarlay n. 60 E04572

23 20 Kullan m K lavuzu fiekil 8,10 Hoparlör ayarlar n varsay lan konuma döndürme Baflka bir kanal seçmek için VOL ve VOL tufllar na bas n ve önceki sayfadaki ifllemi tekrarlay n veya üst menü seviyesine dönmek için ON/C tuflunu kullan n SimNet yönetimi Bu seçenek sadece, telsiz bir SimNet bus nda çal fl yorsa, VHF Maddeleri menüsünde görünecektir. VHF Maddeleri menüsünden SIMNET MANAGEMENT opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n (fiekil 8.11). fiekil SimNet yönetim sayfas Mevcut seçenekler aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Veri kaynaklar (bölüm ) Ayd nlatma banklar (bölüm ) Cihaz durumu (bölüm ) Sistem durumu (bölüm ) Bir opsiyonu seçmek için OK tufluna bas n. VHF Maddeleri menüsüne dönmek için ON/C tufluna bas n. E

24 RS81 21/ RS82 VHF Veri kaynaklar RS82, birden çok navigasyon verileri sunan cihaz olan bir SimNet sisteminin parças ise,bu fonksiyon konum, tarih ve saat bilgileri için veri kayna n seçmenizi sa lar (fiekil 8.12). Bu seçenek, sadece SimNet sistemi varsa, görünecektir. CP44 Chartplotter HS50 Uydu Pusulas Varsay lan olarak RS82 öncelli i, NMEA girifli arac l yla al nan SimNet verilerine verir. Bu fonksiyon, NMEA giriflini öncelikli veri kayna olarak seçmenizi sa lar. SimNet yönetimi menüsünde DATA SOURCES opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas n. Afla daki seçenekler aras nda arama yapmak için VOL ve VOL tufllar n kullan n. Simrad Grubu (Varsay lan) Veri kayna n, Grup Yöneticisi taraf ndan belirlendi i gibi kabul eder. Grup Yöneticisi, di er SimNet cihazlar n n bus ta hangi veri kayna n kullanaca n belirlemeye yetkili bir cihazd r. Grup Yöneticisi genellikle bir Chartplotter veya benzeri bir cihazd r. NMEA Bu opsiyon NMEA0183 giriflini navigasyon veri kayna olarak seçecektir. SimNet cihazlar Ekran, a da alg lanan her bir SimNet cihaz n n ad n ve seri numaras n gösterecektir. Üçüncü fiah s cihazlar Ekran, NMEA2000 arac l yla bus a ba lanan herhangi bir üçüncü flah s cihaz n n ad n ve seri numaras n gösterecektir. NMEA0183 ün yan nda, maksimum dört di er kaynak görünebilecektir ve bunlar, ilk alg lanan dört kaynak olacakt r. Bunlar n d fl ndaki di- er kaynaklar dikkate al nmayacakt r. Seçilen veri kayna n ayarlamak için OK tufluna bas n. Ekranda SOURCE SELECTED göründükten sonra SimNet yönetim menüsünden ç k lacakt r. Seçilen veri kayna kaybolursa, telsiz otomatik olarak baflka bir SimNet veya NMEA kayna n seçecektir (varsa); aksi takdirde ekranda SOURCE DATA LOST görünecektir. 62 E04572

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Montaj Elite Serisinin Montaj Bu k lavuz, cihaz n güç beslemesine ba lanmas n ve braket aya üzerine monte edilmesini içeren, gönderici ve ekran

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl TÜRKÇE EL TELS Z M T - 9 0 0 M O D E L Anten Ayd nlatmal LCD ekran AÇIK- KAPALI/SES dü mesi Kemer klipsi KONUfi IfiIK/ GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA Diyafon ç k fl KANAL SEÇME tufllar Pil yuvas ÇA RI K L

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

3G MOB L KAMERA MF58

3G MOB L KAMERA MF58 3G MOB L KAMERA MF58 3G Gözz Kullan m K lavuzu Turkcell 3G GÖZZ ile Turkcell 3G flebekesi kapsamındaki her yerde, görüntülü görüflmeyi destekleyen telefonunuzdan evinizi, iflyerinizi izleyebilir, dilerseniz

Detaylı

VHF 300 Serisi. kullanım kılavuzu

VHF 300 Serisi. kullanım kılavuzu VHF 300 Serisi kullanım kılavuzu 2009 Garmin Ltd. or its subsidiaries Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 1 Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 2 Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z....................................................................3

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

TA000118 2. Donanım Kimliği SAYFA 2-1

TA000118 2. Donanım Kimliği SAYFA 2-1 TA000118 2. Donanım Kimliği SAYFA 2-1 Ürün: VFM FM Deniz Alıcı-Vericisi Marka: VERTEX STANDARD Type: VM 3500-E Teknik Özellikler Genel Frekans aralığı (TX): 156.025-157.425 MHz (RX): 156.05-163.275 MHz

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı