KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

2

3 Kullan m K lavuzu KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz III

4 RD Simrad Ltd Bu kullan m k lavuzundaki teknik veriler, bilgiler ve flekiller bask aflamas ndaki en son bilgilerimiz esasl d r. Sürekli gelifltirme ve yenileme politikam z n bir parças olarak, önceden haber vermeden teknik özellikleri, ekipman, montaj ve bak m talimarlar n de ifltirme hakk m z sakl d r. Bu k lavuzun hiç bir bölümü, Simrad Ltd. flirketinin izni al nmadan elektronik ortamda veya benzeri flekilde ço alt lamaz, saklanamaz veya üçüncü kiflilere gönderilemez. Bu k lavuzdaki yanl fll klardan veya atlamalardan dolay sorumluluk kabul edilmez ancak, bilgilerin do rulu una ve eksiksiz olmas na dikkat edilmifltir. Parça No. E03912 Bask /07/03 MDL IV

5 Kullan m K lavuzu 1 GENEL 2 ANA FONKS YONLAR 3 D ER FONKS YONLAR 4 KURULUM Ç NDEK LER 1.1 Girifl Lisans MMSI numaralar n girme Grup ID MMSI Genel Döner dü meler Arka ayd nlatma fl Kanal de ifltirme Standart Uluslararas kanal Yard mc & Özel kanallar letim gücü Bir DSC ça r s yapma Bir alarm ça r s gönderme Bir DSC ça r s alma Çift zleme modu Üçlü zleme modu Tarama modu Kanal taramadan yasaklama/etkin hale getirme Haf za tarama Haf za tarama kanallar n ekleme/silme Öncelikli kanal & kullan c kanal n seçme Kullan c kanal n programlama Ça r kayd na göz atma LCD kontrast n ayarlama Manuel konum & saat girme Yerel saati girme Rehbere göz atma Rehbere numara ekleme Numaray de ifltirme/silme Tufl sesini kapatma kinci kanal modu Hoparlör sesini kesme (sadece ahizeli modeller) VHF yi takma Anteni ba lama önerileri Elektrik parazitini bast rma EK E Çal flt rma ifllemleri Sinyal iletim kapsam Kanallar n frekans Ar za giderme Opsiyonel aksesuarlar Teknik özellikler Ebatlar Uyumluluk Beyannamesi Servis & Garanti...50 V

6 RD68 1 GENEL 1.1 Girifl RD68, birleflik bir VHF telsizi ve D S n f Dijital Seçici Ça r (DSC) cihaz d r. Bu telsiz, Uluslararas Denizcilik flletmesi (IMO) taraf ndan sunulan SOLAS olmayan teknelerin en son GMDSS gereksinimlerini destekler. Bu, seçilen aramalar dijital olarak yapman z sa layarak, kanal 16 y kullanarak yap lan klasik sesli aramalardan daha h zl ve daha kolay arama yapman za olanak tan r. Bir alarm durumu meydana gelirse, RD68 ile hemen alarm vererek kimli inizi, konumunuzu bildirebilir ve acil durum ses kanal nda otomatik olarak bir alarm durum iletiflimi sa layabilirsiniz. RD68, etkili s da l m n sa layarak uzun süreli kesintisiz kullan mdan sonra bile maksimum iletim performans sa lamak için bas nçl dökme alüminyum kullan larak sa lam bir flekilde üretilmifltir. Simrad tercih etti iniz için teflekkürler. VHF telsizinizden memnun kal rsan z, RD68 ile ayn yüksek standartlarla üretilmifl marin elektronik ürünlerimizle ilgilenece inizi ümit ediyoruz. Genifl yelpazeli ileri teknoloji ürünü navigasyon cihazlar m z, GPS, otomatik pilot, Radar, Sonar Cihazlar ve VHF telsizlerini gösteren katalogu görmek için en yak n Simrad yetkili sat c s na gidin. Simrad, sürekli geliflim politikas n benimsemektedir ve haber vermeden ürünlerinin teknik özelliklerini de ifltirme ve gelifltirme hakk n sakl tutar. Fig RD68 Birleflik VHF & DSC 6 E03912

7 Kullan m K lavuzu 1.2 Lisans NOT Kullanmadan önce, operatörü ilgilendiren ulusal lisans gereksinimlerine göz at n. ngiltere de, lisans baflvurular afla daki birime yap lmal d r. Ship Radio Licensing Radio Licensing Centre The Post Office PO Box 1495 Bristol BS99 3QS Bir cihaz sadece bir Çal flt rma Yetkisi ve Kullan m Sertifikas olan birisi taraf ndan veya onun kontrolü alt nda kullan labilir. Bu, basit bir incelemeyi ve y ll k lisans yenileme ücretini içerir. VHF sertifikas Royal Yachting Association taraf ndan verilir. Royal Yachting Association RYA House Romsey Road Eastleigh Hants, SO5 4YA S n rl Telsiz Kullan m Sertifikas olan kullan c lar n (MF/HF SSB yi vs. kapsayan), ayr bir VHF sertifikas na sahip olmalar na gerek yoktur. Di er bütün ülkelerde, bilgi için yetkili birimlere baflvurun. E

8 RD MMSI numaralar n girme Tekne telsiz lisans verildi i zaman, bir MMSI (Denizcilik Mobil Servis Kimli i) numaras istenmelidir. Bu, telsiz ilk aç ld nda RD68 e kal c olarak girilmesi gereken dokuz haneli bir numarad r; aksi takdirde, DSC fonksiyonlar na eriflilemez. NOT Tekne veya RD68 sat l rsa, MMSI numaras n n silinmesi ve yeni kullan c MMSI numaras n n girilmesi için telsiz yetkili bir Simrad servisine getirilmelidir. VHF DSC cihaz tak lm fl Avrupa e lence tekneleri için, operatörün bir CEPT K sa Menzil Sertifikas olmal d r. GOC veya ROC gibi ilave gereksinimler, ticari gemilerdeki operatörleri ilgilendirebilir. Detaylar için yerel lisanlama birimlerinden bilgi al n. Teknenin MMSI numaras n girme devam sonraki sayfada 8 E03912

9 Kullan m K lavuzu MMSI numaras n girmek için bu tufla bas n. Grup ID MMSI numaras n girmek için bu tufla bas n. Tufl tak m n kullanarak MMSI numaras n girin. Onaylamak için E tufluna bas n. NOT Bir yanl fll k yaparsan z, tufluyla geri gidin ve numaray düzeltin. UYARI 1.4 Grup ID MMSI numaras Numaray teyit etmeniz istenecektir. MMSI numaras n tekrar girin ve E tufluna bas n. Sadece bir kez girilebildi inden, MMSI numaras n n do ru oldu unu onaylamak önemlidir. Programland ktan sonra MMSI numaras n de- ifltirmek için, cihaz yetkili Simrad bayisine götürerek mevcut numaray silin. Küçük bir filonun, yar fl filosunun veya di er grubun bir parças olan tekneler için, 4 numaral tufla bas larak MMSI girifl ekran gösterildikten sonra bir Grup ID MMSI numaras girilebilir. Grup MMSI numaras n girmek için yukar daki ifllemlerini ayn s n yap n. Teknenin MMSI numaras ndan farkl olarak, bu numara daha sonra de ifltirilebilir. E

10 RD68 2 KULLANIM 2.1 Genel Tufllar & Etiketler RD68 VHF nin, befl kategoriye ayr lm fl tufllarla, kullan m oldukça basittir. 1. Döner Ses/Açma/Kapatma& Ses kesme tufllar. 2. Kanal, MMSI numaras n vs. seçmek için kullan lan alfa-nümerik tufl tak m. 3. Güç ç k fl, çift izleme ve kanal 16 seçimi vs. gibi s k kullan lan fonksiyonlar için uyumlu tufllar. 4. Ekran n sa taraf ndaki dört tufl, görünen menüye göre ifllevi de iflen çok ifllevli tufllard r. Ekran n sa taraf ndan her bir tuflun o anki ifllevini gösteren bir etiket görünür (sola bak n). 5. Sürgülü kapa n alt nda bir Alarm tuflu da bulunur. Bu tufl sadece acil durumlarda kullan lmal d r bkz. bölüm 5.1. Telsiz ifllemleri iki ana moda ayr lm flt r: - Telsiz Modu; üçlü izleme, tarama vs. gibi standart VHF telsiz ifllemlerine eriflmenizi sa lar. - DSC Modu; Dijital Seçici Ça r fonksiyonlar n içerir. Üst tufla (DSC veya Rad olarak etiketli) bas larak bu modlar aras nda geçifl yap labilir. DSC Modu menüsünün herhangi bir aflamas nda, DSC tufluna bas ld - nda DSC Modu ana menüsüne dönülür. DSC Modu menüsünün herhangi bir aflamas nda, C tufluna bas ld nda onaylanmam fl ifllemler iptal edilir veya menüde bir seviye geriye gidilir. NOT Baz menü seçenekleri, sadece ilgili bilgi oldu u zaman görünür. Telsiz NMEA GPS verileri al yorsa, DSC modunda mevcut Enlem/Boylam görünecek ve saat hem Telsiz hem de DSC Modlar nda 24 saat UTC (GMT) format nda gösterilecektir (yerel saat de girilebilir.) 2.2 Döner dü meler Ses ayar dü mesi saat yönünde çevrilerek telsiz aç l r. Ses seviyesini artt rmak için, dü meyi saat yönünde biraz daha çevirin. Telsizi kapatmak için dü meyi saat yönünün tersine sonuna kadar çevirin. Ses kesme dü mesi, al c n n ses kemse efli i seviyesini ayarlamak için kullan l r. Zay f sinyalleri kesmek için, arka zemin gürültüsü kayboluncaya kadar ses eflik seviyesini artt r n. Zay f sinyalleri almak için, eflik seviyesini düflürün. 10 E03912

11 Kullan m K lavuzu 2.3 Arka ayd nlatma ( ) 2.4 Kanal de ifltirme Befl parlakl k seviyesi vard r bu seviyeler aras nda arama yapmak için tuflu bas l tutun ve istedi iniz seviye göründü ünde tuflu b rak n Standart Uluslararas kanal Tufl tak m n kullanarak kanal numaras n girin. Kanal seçimi 2 saniye içinde onaylanmazsa (E tufluna bas larak), telsiz önceki kanala dönecektir. NOT Kanallar seçmek için, RD68 in Telsiz modunda olmas gerekir. DSC modunda, kanal numaras n girmek için Rad tufluna bas n. E

12 RD Yard mc & Özel kanallar Bu fonksiyon, standart uluslararas kanal ayar n n bir parças olmayan kanallar seçmek için kullan l r; örne in, ngiltere deki M ve M2 kanallar veya ABD Wx hava durumu kanallar. NOT Sadece kanallar telsize programlanm flsa kullan labilir. ADIM 1 Bir yard mc kanal seçmek için herhangi bir rakaml tufla bas n. Bir Hava Durum kanal n veya Özel kanal seçmek için, ilgili rakaml tufla bas n (örne in, Özel Kanal 2 veya Hava Durum Kanal 2 için 2 tuflu). ADIM 2 (Özel) Özel Kanal 2 yi seçmek için Pvt tufluna bas n. ADIM 2 (Hava) Hava Durum Kanal 2 yi seçmek için Wx tufluna bas n. ADIM 2 (Yard mc ) Mevcut yard mc kanallar aras nda arama yapmak için Aux veya Aux tufluna ve seçim yapmak için E tufluna bas n. 12 E03912

13 Kullan m K lavuzu 2.5 letim gücü K sa iletim mesafelerinde iletim gücünü 25w (Yüksek) ve 1w (Düflük) aras nda de ifltirir; örne in, bir yat liman nda iken. Bu, pilin gücünü korur. NOT Düzenlemeler 15 ve 17 gibi kanallar sadece düflük güç ile s n rlar; bu durumda bu tuflun herhangi bir ifllevi olmayacakt r. 2.6 Bir DSC ça r s yapma DSC moduna girmek için DSC tufluna bas n devam sonraki sayfada E

14 RD68 ÇA RI T P N SEÇME Farkl ça r tipleri aras nda arama yapmak için Type tufluna bas n. MANUEL G R fi Bir MMSI numaras n manuel girmek için (Normal Arama) Yanl fll klar düzeltmek için tuflunu kullan n. MMSI numaras n girmek için tufl tak m n kullan n, ard ndan E tufluna ve Send tufluna bas n. Ça r y iptal etmek için Stop tufluna bas n. Sadece bir grup MMSI numaras girilmiflse görünür (bkz. bölüm 1.3) Ça r tipini seçin ve göndermek için Send tufluna bas n. devam var 14 E03912

15 Kullan m K lavuzu MMSI REHBER Ortak kullan lan bir MMSI numaras seçmek için rehberi kullanma (bkz. bölüm 3.4) SES KANALI SEÇ M Sesli iletiflimde kullan lacak kanal belirlemek için Rehber numaralar aras nda arama yapmak için Dir tufluna bas n. Ses kanal n belirlemek için 3 (ChXX) tufluna bas n. Ça r y iletmek için Send tufluna bas n. Ses kanal sadece Normal, Güvenlik ve Grup ça r lar nda (sadece tek yönlü) belirlenebilir. Acil ve Alarm ça r - lar kanal 16 ya ayarlan r. Bir Sahil stasyonuna Normal bir Ça r yapt n zda (MMSI numaras 00 ile bafllar), ses kanal n seçme opsiyonu bulunmaz. Ça r y iptal etmek için Stop tufluna bas n. Ön programl kanallar aras nda arama yapmak için Chan tufluna bas n veya kanal numaras n girin ve E tufluna bas n. E

16 RD Bir alarm ça r s yapma UYARI Tekne gerçekten acil durumda ise bu ça r yap lmal d r. Tekne veya tayfa tehlikede de ilse, bir Alarm ça r s yapmak suçtur. Detaylar için 5.1 bölümüne bak n. Alarm tuflu, geriye do ru kayd r larak aç lan bir koruyucu kapa n alt ndad r. Alarm ekran na eriflmek için Distress tufluna bas n. Alarm kategorileri aras nda arama yapmak için tufluna bas n. devam var 16 E03912

17 Kullan m K lavuzu Distress tuflunu tekrar 5 saniye kadar bas l tutun. letim için geri say m görünecektir. Geri say m s ras nda istedi iniz zaman iletimi durdurmak için tuflu b rak n veya ana menüye dönmek için C tufluna bas n. Alarm afla daki bilgileri içerir: - Teknenin MMSI numaras - Teknenin konumu (NMEA0183 giriflinden veya manuel girilerek) - Zaman (NMEA giriflinden veya manuel girilerek) - Sorunun türü NOT Teknenin konumu ve saat bilgileri NMEA arayüzü arac l yla al nmazsa, ekran bu verilerin manuel girilmesine izin verecektir; detaylar için bölüm 3.2 ye bak n. Alarm gönderildikten sonra RD68 kanal 16 ya ayarlanacak ve bir onay al n ncaya veya C tufluna bas l ncaya kadar alarm her dört dakikada bir otomatik olarak tekrarlayacakt r (kurtarma birimleri taraf ndan istenmedikçe, C tufluna bas larak Alarm manuel olarak iptal etmeniz tavsiye edilmez.) Alarm aktif kald kça, aral klarla bir uyar sesi verilecektir. Kurtarma Koordinasyon Merkezinden bir onay al nd nda, Alarm durumu otomatik olarak iptal olacakt r. Sonraki kurtarma koordinasyonu, ses kanal kullan larak sa lanacakt r. E

18 RD Bir DSC ça r s alma Bir ça r al nd nda RD68 çalacak ve ça r bilgilerini gösterecektir. Ack tufluna (sadece onay isteyen bireysel ça r lar için) veya ça r y iptal etmek için OK tufluna bas n ve çal flma kanal na geçin. Sadece zili iptal etmek için Stop tufluna bas n. Bireysel normal ça r Rehbere kay tl MMSI den bireysel normal ça r Bütün Gemiler Güvenlik ça r s Bütün Gemiler Acil durum ça r s Grup ça r s Alarm Ça r s Daha fazla bilgi için tufluna bas n. 18 E03912

19 Kullan m K lavuzu 2.9 Çift zleme modu Çift zleme modu telsizin, seçilen kanal ile öncelikli kanal (normalde 16) aras nda geçifl yapmas n sa lar Bir çal flma kanal seçin. D/W tufluna bas n. RD68, s rayla çal flma kanal n ve öncelikli kanal izleyecektir. NOT Çift zleme modunda iken Normal VHF fonksiyonlar seçilemeyecektir. Kanal veya ça r y de ifltirmek için, 16, D/W veya C tufluna basarak çift izleme modundan ç k n. DSC tufluna basarak DSC fonksiyonlar na hala ulaflabilirsiniz ancak, bir DSC ça r s gönderme otomatik olarak çift izleme modunu iptal edecektir. E

20 RD Üçlü zleme modu Üçlü izleme modu, çift izleme modu gibi çal fl r ancak, bu fonksiyon çal flma kanal, öncelik kanal ve kullan c kanal aras nda tarama yapar. Kullan c kanal ve kanal n belirlenmesi ile ilgili bilgi için, 2.13 bölümüne bak n. Bir çal flma kanal seçin ve T/W tufluna bas n. Adv tufluna basarak manuel olarak s radaki kanal taramaya geçebilirsiniz. NOT 20 Çift izleme modunda oldu u gibi, üçlü zleme modunda normal VHF fonksiyonlar seçilemeyecektir. 16 veya C tufluna basarak üçlü izleme modundan ç k n. E03912

21 Kullan m K lavuzu 2.11 Tarama modu Tarama modu RD68 in, her bir etkin kanal s rayla taramas n ve bir sinyal alg lad nda duraklamas n sa lar. Tarama s ras ndaki sonraki kanala manuel olarak geçmek için Adv tufluna bas n. NOT Tarama modunda iken, normal VHF fonksiyonlar kullan lmayacakt r. Tarama modundan ç kmak için C veya 16 tufluna bas n Kanal taramadan yasaklama/etkin hale getirme Baz bölgelerde, tarama fonksiyonu her çevrimde s k s k bir kanala kilitlenebilir; örne in, bir tafl y c sinyal aktard nda. Her seferinde Adv tufluna basmak yerine, seçilen kanallar tarama çevriminden yasaklanabilir veya ç kar labilir. 1. Tarama modunda iken 2. VHF modunda Yasaklanacak kanal seçin ve Scan tuflunu bas l tutun (iki bip sesi) Bas l tutun E

22 RD68 Yasaklanan bir kanal tekrar tarama çevrimine almak için, 2. ad m tekrarlay n. Etkin hale getirilecek kanal seçin ve Scan tuflunu bas l tutun (iki bip sesi) Bas l tutun 2.12 Haf za tarama Tarama fonksiyonu gibi, haf za tarama özelli i kanallar s rayla tarayacakt r (fakat sadece ön seçilmifl olanlar ) (haf za tarama kanallar n n ön seçimi ile ilgili bilgi için sonraki alt bölümüne bak n). Haf za tarama s ras ndaki sonraki kanala manuel olarak geçmek için Adv tufluna bas n. NOT Haf za tarama modunda iken, normal VHF fonksiyonlar kullan lmayacakt r. Haf za tarama modundan ç kmak için C veya 16 tufluna bas n. 22 E03912

23 Kullan m K lavuzu Haf za tarama kanallar n ekleme/silme Haf za tarama çevrimine bir kanal eklemek için stedi iniz kanal seçin. M/S tuflunu bas l tutun (iki bip sesi) Bas l tutun Ön seçilen kanal haf za tarama çevriminden silmek için 1. Haf za tarama modunda iken 1. Haf za tarama modunda iken Silinecek kanal seçin ve M/S tuflunu bas l tutun (iki bip sesi) Bas l tutun E

24 RD Öncelikli & kullan c kanal seçimi 16 tufluna bas larak öncelikli kanala hemen eriflilebilir (RD68 in konfigürasyonuna ba l olarak, genellikle 16). Bu, çal flan fonksiyonu iptal edecektir. Kullan c kanal, 16 tufluna iki kez bas larak eriflilen, programlanabilen öncelikli bir kanald r. 16 tufluna iki kez bas n Kullan c kanal n programlama stedi iniz kanal seçin. T/W tuflunu bas l tutun (iki bip sesi) Bas l tutun 24 E03912

25 Kullan m K lavuzu 2.14 Ça r kayd n izleme En son gelen 16 DSC ça r s RD68 taraf ndan kaydedilir ve daha sonra görülebilir (ça r al nmam flsa, bu fonksiyon görünmeyecektir). lk önce en son gelen ça r görünür. Di er bilgileri görmek için tufluna bas n. E

26 RD68 3 D ER FONKS YONLAR 3.1 LCD kontrast n ayarlama Kontrast ayarlamak için, ve tufllar na bas n. Maks. = +7 Min = -8 Ana menüye dönmek için DSC tufluna veya iptal etmek için C tufluna bas n. 26 E03912

27 Kullan m K lavuzu 3.2 Manuel konum & saat girme Teknenin konumu ve saati (alarm ça r s n n bir parças olarak iletilen) normalde ba l GPS ten al nacakt r. GPS yoksa, bu bilgiler manuel olarak girilebilir. GPS konum bilgileri al nmazsa, saat görünmez ve ekranda "No position available" görünecektir. Tufl tak m n kullanarak enlemi ve boylam girin. Enlem için N veya S tufluna bas n. devam var E

28 RD68 Meridyene göre Boylam için E veya W tufluna bas n. Konumu onaylamak ve saati seçmek için E (girifl) tufluna bas n. Tufl tak m n kullanarak UTC saatini (24 saat format ) girin ve onaylamak için E tufluna bas n. NOT DSC modunda ekranda manuel Enlem ve Boylam görünecektir ancak, saat görünmeyecektir (bu, sadece NMEA konum ve saat verileri al nd - nda görünecektir). Konum ve saat verileri NMEA girifli arac l yla al nd nda bu seçenek olmayacakt r. Bu seçenek kullan l rsa RD68, konum ve saatin düzenli olarak güncellenmesini isteyecektir. 28 E03912

29 Kullan m K lavuzu 3.3 Yerel saati girme RD68 e NMEA girifli arac l yla bir GPS ba land nda, ekran n sa üst köflesinde UTC (GMT) saati görünecektir. Gerekirse, bu saat yerel saate de ifltirilebilir. Ok tufllar n kullanarak yerel saati ayarlay n ve ana menüye dönmek için DSC tufluna bas n. devam var E

30 RD68 fiimdi ekranda yerel saat görünecektir. 3.4 Rehbere göz atma Rehber, RD68 in haf zas na 16 MMSI numaras n n kaydedilmesini sa lar. Bu numaralar daha sonra bir normal bir arama yap ld nda ça r labilir. Ana rehber ekran rehberdeki numara say s n gösterir. devam var 30 E03912

31 Kullan m K lavuzu Rehbere numara ekleme Tufl tak m n kullanarak ad girin (maks. 10 karakter). Girilen ismi onaylamak için E tufluna bas n. MMSI numaras n girin. Numaray rehbere kaydetmek için E tufluna bas n. E

32 RD Numaray de ifltirme/silme Mevcut bir numaray de ifltirmek için Ana rehber ekran numara say s n gösterir. MMSI numaras n de ifltirin Tufl tak m n kullanarak MMSI numaras n tekrar girin. Onaylamak için E tufluna bas n. smi Düzeltin Tufl tak m n kullanarak ismi tekrar girin. Onaylamak için E tufluna bas n. 32 E03912

33 Kullan m K lavuzu Rehberdeki bir numaray silmek için E

34 RD Tufl sesini kapatma RD68 deki bütün tufl bas fllar normalde bir bip sesi ile onaylan r ancak, bu ses kapat labilir. NOT Tufl sesini yeniden açmak için, yukar daki ifllemi tekrarlay n. Bu, bütün birinci seviye ifllemlerde tufl sesini kapatacakt r. Bir tufl bas l tutularak eriflilen ikinci seviye ifllemler (örn; kullan c kanal n ayarlama veya haf za tarama çevrimine bir kanal ekleme), iki kez duyulan bip sesi ile onaylanmaya devam edecektir; bu ses kapat lamaz. 34 E03912

35 Kullan m K lavuzu 3.6 kinci kanal modu zin verilen ülkelerde RD68, ABD kanallar gibi ikinci bir kanal grubunda çal flt r labilir. Telsizi kapatma Bas l tutun Telsizi açma NOT NOT Mevcut kanal ayarlar programlamaya ba l olacakt r. Ülkenizde izin verilen kanal ayar detaylar için ulusal lisanslama birimlerine baflvurun. Telsiz kapat l rsa, uluslararas kanallara de iflecektir. 3.7 Hoparlör sesini kesme (sadece ahizeli modeller) Ahize tak l telsizlerde, ahizeyi destek aya ndan ç karma normalde hoparlörün sesini kesecektir. Ancak bu ayarlama, ahize kald r ld nda hoparlör aktif kalacak flekilde yap labilir; gelen ça r lar hem ahize kulakl nda hem de hoparlörde duyulacakt r. Telsizi kapatma Bas l tutun Telsizi açma Hoparlörün sesini tekrar açmak için yukar daki ifllemi tekrarlay n. E

36 RD68 4 KURULUM 4.1 VHF yi takma Telsiz, motor gürültüsü ve titreflimi veya di er arka zemin gürültüleri operatörün duymas n zorlaflt rmayacak flekilde yerlefltirilmelidir. RD68, düz monte edildi inde su geçirmedi i halde, LCD ekran n ciddi hasar görmesine sebep olaca ndan, sürekli günefl fl na maruz kalaca yerlere tak lmamal d r. Mikrofonlar ve hoparlörler güçlü m knat slar içerdiklerinden, telsiz manyetik veya elektronik pusulalar n 1m yak n na yerlefltirilmemelidir. Muhafazan n arka taraf ndaki kanatç klar, kullan m s ras nda oluflan s y da tmak için so utma blo u gibi çal flarak telsizin yüksek performans n korur. Serbest hava dolafl m gereklidir. Telsizi kapal bir alana monte etti inizde, havaland rman n iyi oldu undan emin olun. Masa üstü montaj Bafl üstü montaj fiekil 4.1 Standart montaj seçenekleri VHF, bir ters çevrilebilir montaj braketi ile birlikte verilmifltir. Bu, VHF yi bir sehpa veya üst panelin üzerine monte etmek için kullan labilir (fiekil 4.1). Dört 10x3/4 vida (verilmifltir) kullan larak braket yerine sabitlenir. Takmadan önce, telsizin tak labilmesi için, braketin arka taraf ndan en az 88mm dikey boflluk ve 70mm yatay boflluk oldu undan emin olun. fiekil 4.2 Gerekli minimum boflluk 36 E03912

37 Kullan m K lavuzu Basit bir kelepçe kullan larak telsiz brakete sabitlenir. Telsizin sol taraf ndaki t rnak, braketteki yuvaya girmelidir. Telsizin sa taraf ndaki kelepçe, braketteteki yuvaya kayd r l p s k larak telsiz yerine sabitlenir (flekil 4.3). Kelepçe gevfletilerek telsizin aç s ayarlanabilir. 1. T rna (sol taraf) braketteki deli e tak n. 2. Tespit kelepçesini (sa ) braketteki yuvaya kayd r n. 3. Kelepçeyi s k n. fiekil 43- VHF yi brakete sabitleme Bir alternatif montaj yöntemi olarak, FMB1000BK düz montaj kiti (ayr verilir) kullan labilir. Bu telsizin, ön yüzü görünecek flekilde ön bölmeye düzgün bir flekilde monte edilmesini sa lar. Bu parça ile ve di- er mevcut aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi için, bölüm 5.2 ye bak n. E

38 RD68 RD68 in befl elektrik ba lant s vard r; ahize/mikrofon soketi, LCD ekran n alt ndaki ön panel üzerindedir (fiekil 4.4A). Di er dört girifl muhafazan n arka taraf ndad r; anten girifli sol taraftad r (fiekil 4.4B). DC gücü, iki çekirdekli bir kablo arac l yla cihaza beslenir (fiekil 4.4C). NMEA giriflleri (4.4D) GPS in ba lanmas n sa lar ve bunun alt nda, opsiyonel geniflletme hoparlörü için bir 3.5mm girifl bulunur (Fig 4.4E); bu girifl kullan lmad nda bir hava tapas ile kapat l r. A- Ahize/ Mikrofon B- Anten E- Geniflletme hoparlörü fiekil 4,4 Harici ba lant lar VHF nin çal flmas için 12v DC elektrik olmal d r ve bu, bir s ral 7.5 amp sigorta içeren bir elektrik kablosu ile beslenir. Bu kablo, mümkün oldu unca k sa tutularak teknenin güç kayna na ba lan lmal d r. Telsiz, al m s ras nda çok az ak m çekti i halde, iletim s ras nda fazla ak m çeker; bu da, çap yetersiz uzun kablo kullan l rsa voltaj düflüflüne neden olabilir. Verilen elektrik kablosu yeterince uzun de ilse, en az 2.5mm 2 (13AWG) çapl kablo kullan larak kablo yaklafl k 3m uzat labilir. K rm z kablo pozitif, siyah kablo ise negatiftir. Kutuplar kazayla yanl fl ba lan rsa, cihaz korunur ancak sigorta atar. Sigortan n 7.5 amp de- erli do ru bir sigorta ile de ifltirildi inden emin olun. Telsiz, muhafaza veya güvenlik için kolayca sökülebilecek flekilde tasarlanm flt r; bu yüzden, ç kar lmas n kolaylaflt rmak için kabloyu yeterince uzun b rak n. Telsizin arka taraf ndan gelen kablo, elektrik besleme kablosuna ba lan labilir. Fiflin konfigürasyonu yanl fl ba lant y önler. 38 E03912

39 Kullan m K lavuzu Anten, ço u deniz antenlerinde oldu u gibi, standart bir PL259 tipi konnektör kullan larak telsize ba lan l r. Mevcut bir anteni takarken, sinyal kalitesini etkileyece inden, ba lant y yapmadan önce kontaklar n n paslanmad ndan emin olun. Kazayla ayr lmay önlemek için, anten fifli tespit manflonunun iyice s - k ld ndan emin olun. Harici bir navigasyon kayna na (örn; GPS, Loran veya chart plotter) NMEA üzerinden ba lant için RD68 ile birlikte, telsizin arkas ndaki kabloya ba lanan 1m lik kablo verilmifltir. Di er uç afla da gösterildi i gibi navigasyon cihaz na ba lan r. Kablo rengi Navigasyon cihaz ba lant lar K rm z NMEA ÇIKIfiI, Veri (+) Mavi NMEA ÇIKIfiI, Ortak (-) K rm z - Veri Ç k fl Mavi - Ortak fiekil 4.5 Navigasyon kayna na ba lant NOT Navigasyon cihaz n n uyumlu bir NMEA ç k fl yoksa, navigasyon cihaz n n 0v ç k fl na mavi kablo ba lanmal d r. Geniflletme hoparlör ç k fl standart bir 3.5mm fifli kullan r. Kullan lan hoparlörün empedans en az 8Ω olmal d r. 4.2 Anteni ba lama önerileri Telsizin performans ndaki en önemli etken, antenin kalitesi ve konumu olacakt r. VHF telsizleriyle ilgili karfl lafl lan sorunlar n ço u kötü anten montaj, hatal kablo ba lant, kötü kablo ba lant lar ve düflük besleme voltaj yla ilgilidir. VHF, RD68 kadar geliflmifl oldu u halde, bu tip sorunlar dengeleyemez. Bu yüzden, mevcut bir VHF montaj n de ifltirdi inizde, kullan lmadan önce antende detayl bir ar za ve hasar kontrolü yap lmal d r. VHF sinyalleri fl k dizgisi taraf ndan yönetildi inden (bkz. bölüm 4,2), anten mümkün oldu u kadar yükse e yerlefltirilmeli ve anten rezonans n etkileyebilecek metal cisimlerden uzak tutulmal d r. E

40 RD68 Denizde kullan m için en ideal anten 1m uzunlu undad r. Yelkenli teknelerde bu antenler genellikle bafl tarafa monte edilir ve böylece antenin uzunlu u, navigasyon fl klar ndan ve yelkovandan korunmay sa lar. Bu anten tipi, güverte tavan na veya tekne garaj na da monte edilebilir. Büyük tekneler için uzun antenler tavsiye edilir; bu antenler, küçük antenlerle ayn miktarda güç yayarlar ancak, daha dar bir huzmeye yo- unlaflarak, mevcut gücü dar bir yatay huzmeye yo unlaflt rman n önemli oldu u genifl bir alanda oldukça büyük bir avantaj sa lar. Ancak, iletim s ras nda anten dik de ilse, huzme de ya çok yüksek ya da çok düflük aç l olacakt r (fiekil 4,6). fiekil 4,6 Uzun antende yana yatman n etkisi Burada, k sa antenin genifl huzmesi daha etkili ancak, sinyal daha zay f olacakt r (fiekil 4,7). fiekil 4,7 1m lik deniz anteninde yana yatman n etkisi Bu yüzden, büyük yatma aç l gemilerde (küçük yelkenliler), k sa bir anteni seçmek daha faydal olacakt r. Tekneye uygun anten seçme ile ilgili tavsiye almak için en yak n yetkili servise baflvurun. NOT Antenin koaksiyel kablosu ve kullan lan konnektörler 50Ω oranl olmal d r. Hiçbir flekilde standart ev tipi TV kablosu ve konnektörleri kullan lmamal d r. Uygun kapasiteli olmayan kablo ve konnektörler, elektri in antene ulaflmamas na ve elektri in tekrar telsize geri gelmesine ve hasar görmesine neden olabilir. 40 E03912

41 Kullan m K lavuzu Ba lant lar n kalitesi ve kablonun durumu (blendajda kesilme olmadan) telsizin performans n do rudan etkileyecektir. Kötü lehimleme veya terminallerin paslanmas performans olumsuz etkileyecektir. Güverte içinden geçen ba lant lar için, vidal veya s k flt rmal terminal tipli konnektörler kullanman z tavsiye ediyoruz; kaliteli, su geçirmez bir lehimli terminal konnektörü, kontaklar n paslanmas ndan dolay iyi ba lant sa lamayacakt r. NOT RD68, antende veya anten ba lant lar nda bir sorun oldu unu alg larsa, PTT tufluna bas ld nda ekranda ANT görünecektir. Telsizin hasar görmesini önlemek için, antende hemen hasar ve kötü ba lant kontrolü yap lmal d r. 4.3 Elektrik parazitini bast rma Motorun alternatörü taraf ndan üretilen parazit genellikle sorunlara neden olabilir. RD68, d fl parazitlerini etkisini en aza indirecek flekilde tasarlanm flt r. Ancak gerekli önlemler al nmal d r; elektrik ve anten kablolar n motor bölmesinden uzak tutun. Kablo, yüksek ak m tafl - yan di er kablolarla birlikte ayn kanaldan uzat lmamal d r. Anten kablosu, telsizin elektrik kablosundan da ayr tutulmal d r. K v lc m atefllemeli motorlara ve baz buzdolaplar na parazit bast r c - lar tak lmal d r. Tavsiye ve gerekti inde, parazit bast rma kitlerinin temini için yerel yetkili servise baflvurun. E

42 RD68 5 EK 5.1 Çal flt rma ifllemleri NOT Afla daki kullan m ifllemleri özeti, ngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Acentesi taraf ndan önerilmifltir. Bu ifllemleri yapmak yorucu de ildir ve bu, bütün VHF lisans sahipleri için gerekli iki günlük VHF/DSC e itim kursu taraf ndan sunulan bilgilerin yerine geçmez. Bir alarm gönderme 1. Bir alarm ça r s gönderin (bkz. bölüm 2.7). 2. Sahil güvenlikten veya gemi istasyonundan bir DSC onay almak için yaklafl k 15 saniye bekleyin. 3. DSC onay al nd ktan veya yaklafl k 15 saniye sonra, kanal 16 ya afla daki Alarm gönderin: Mayday, Mayday, Mayday Bu (üç kez tekrarlanan tekne ad ) dir Mayday MMSI numaras ve teknenin ad veya ça r simgesi, bir kez belirtin Konum Sorunun türü Tekne çok büyük bir tehlikede de ilse, bir Bütün Gemiler Acil Durum ça r s ndan sonra bir Pan Pan ça r s veya en yak n sahil güvenlik birimine bir normal arama yapmak daha uygun olabilir. Teknenin ve/veya tayfan n tehlikede olmas d fl ndaki herhangi bir nedenle, bir Alarm ça r s yapmak suçtur. Bir alarm ça r s n onaylama ve yay nlama Bir DSC uyar s al nd nda, bir sesli alarm duyulacakt r. Konuflma trafi ini etkileyebilecek yay nlar hemen durdurun ve kanal 16 y izlemeye devam edin. Sahil güvenlikten veya bir gemiden herhangi bir DSC onay al nmazsa, k sa bir aradan sonra, kanal 16 da alarm sesli olarak onaylay n: Mayday (üç kez tekrarlanan tekne MMSI numaras ) Bu (üç kez tekrarlanan teknenin kendi ad ) dir Al nd Mayday (Verebilece iniz deste i bildirin) Mayday yerine Mayday Relay kullan larak bir alarma benzer bir cevap verilmelidir. 42 E03912

43 Kullan m K lavuzu Bir alarm iptal etme Kazayla bir DSC alarm gönderilirse, tekrarlamalar önlemek için C tufluna basarak hemen RD68 de alarm iptal edin ve kanal 16 da bir anons yap n. Bu (teknenin ad, ça r simgesi, MMSI) dir Gönderilen DSC Alarm n iptal edin (tarih & saat/utc) DSC alarm n iptal etmekle yetinmeyin; sözlü olarak da iptal edin; aksi takdirde, kurtarma birimleri bunun yanl fl bir alarm oldu unu anlamayacakt r. Kapsama alan içindeki bütün gemileri uyarma Tekne sahil telsizi kapsam d fl nda ise ve telsizin kapsam içindeki bütün teknelere bir güvenlik uyar s göndermek gerekiyorsa, DSC ile bir Bütün Gemiler Güvenlik ça r s gönderin. Yaklafl k 15 saniye sonra, kanal 16 da afla daki gibi bir güvenlik ça r s ve mesaj gönderin: Securité, Securité, Securité Bütün istasyonlar (veya aran lan kanal) üç kez tekrarlay n Bu (kendi teknenizin MMSI numaras, ad veya ça r simgesi) dir Güvenlik mesaj n tekrarlay n. Bir sahil telsiz istasyonunu arama RD68 e manuel olarak veya rehberden istasyonun MMSI numaras n girin. Ça r onayland nda, sesli iletiflim için çal flan kanal belirtilecek ve RD68 otomatik olarak bu kanala geçecektir. Normalde oldu u gibi bir sesli arama yap n. Bir gemi içi aramas yapma RD68 e, manuel olarak veya rehberden, geminin MMSI numaras n girin. Ça r y göndermeden önce, iletiflim için kullan lacak gemi içi kanal na girin. Aran lan gemide alarm sesi duyuldu unda, operatörü DSC ile alarm onaylamal ve seçilen kanalda sesli olarak yan t vermelidir. Geminin MMSI numaras bilinmiyorsa, kanal 16 üzerinden aray n. Cevap al nmazsa, kanal 13 te arama yap n. Bu, GMDSS köprülü iletiflim kanal d r. E

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Montaj Elite Serisinin Montaj Bu k lavuz, cihaz n güç beslemesine ba lanmas n ve braket aya üzerine monte edilmesini içeren, gönderici ve ekran

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı