KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

2

3 Kullan m K lavuzu KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz III

4 RD Simrad Ltd Bu kullan m k lavuzundaki teknik veriler, bilgiler ve flekiller bask aflamas ndaki en son bilgilerimiz esasl d r. Sürekli gelifltirme ve yenileme politikam z n bir parças olarak, önceden haber vermeden teknik özellikleri, ekipman, montaj ve bak m talimarlar n de ifltirme hakk m z sakl d r. Bu k lavuzun hiç bir bölümü, Simrad Ltd. flirketinin izni al nmadan elektronik ortamda veya benzeri flekilde ço alt lamaz, saklanamaz veya üçüncü kiflilere gönderilemez. Bu k lavuzdaki yanl fll klardan veya atlamalardan dolay sorumluluk kabul edilmez ancak, bilgilerin do rulu una ve eksiksiz olmas na dikkat edilmifltir. Parça No. E03912 Bask /07/03 MDL IV

5 Kullan m K lavuzu 1 GENEL 2 ANA FONKS YONLAR 3 D ER FONKS YONLAR 4 KURULUM Ç NDEK LER 1.1 Girifl Lisans MMSI numaralar n girme Grup ID MMSI Genel Döner dü meler Arka ayd nlatma fl Kanal de ifltirme Standart Uluslararas kanal Yard mc & Özel kanallar letim gücü Bir DSC ça r s yapma Bir alarm ça r s gönderme Bir DSC ça r s alma Çift zleme modu Üçlü zleme modu Tarama modu Kanal taramadan yasaklama/etkin hale getirme Haf za tarama Haf za tarama kanallar n ekleme/silme Öncelikli kanal & kullan c kanal n seçme Kullan c kanal n programlama Ça r kayd na göz atma LCD kontrast n ayarlama Manuel konum & saat girme Yerel saati girme Rehbere göz atma Rehbere numara ekleme Numaray de ifltirme/silme Tufl sesini kapatma kinci kanal modu Hoparlör sesini kesme (sadece ahizeli modeller) VHF yi takma Anteni ba lama önerileri Elektrik parazitini bast rma EK E Çal flt rma ifllemleri Sinyal iletim kapsam Kanallar n frekans Ar za giderme Opsiyonel aksesuarlar Teknik özellikler Ebatlar Uyumluluk Beyannamesi Servis & Garanti...50 V

6 RD68 1 GENEL 1.1 Girifl RD68, birleflik bir VHF telsizi ve D S n f Dijital Seçici Ça r (DSC) cihaz d r. Bu telsiz, Uluslararas Denizcilik flletmesi (IMO) taraf ndan sunulan SOLAS olmayan teknelerin en son GMDSS gereksinimlerini destekler. Bu, seçilen aramalar dijital olarak yapman z sa layarak, kanal 16 y kullanarak yap lan klasik sesli aramalardan daha h zl ve daha kolay arama yapman za olanak tan r. Bir alarm durumu meydana gelirse, RD68 ile hemen alarm vererek kimli inizi, konumunuzu bildirebilir ve acil durum ses kanal nda otomatik olarak bir alarm durum iletiflimi sa layabilirsiniz. RD68, etkili s da l m n sa layarak uzun süreli kesintisiz kullan mdan sonra bile maksimum iletim performans sa lamak için bas nçl dökme alüminyum kullan larak sa lam bir flekilde üretilmifltir. Simrad tercih etti iniz için teflekkürler. VHF telsizinizden memnun kal rsan z, RD68 ile ayn yüksek standartlarla üretilmifl marin elektronik ürünlerimizle ilgilenece inizi ümit ediyoruz. Genifl yelpazeli ileri teknoloji ürünü navigasyon cihazlar m z, GPS, otomatik pilot, Radar, Sonar Cihazlar ve VHF telsizlerini gösteren katalogu görmek için en yak n Simrad yetkili sat c s na gidin. Simrad, sürekli geliflim politikas n benimsemektedir ve haber vermeden ürünlerinin teknik özelliklerini de ifltirme ve gelifltirme hakk n sakl tutar. Fig RD68 Birleflik VHF & DSC 6 E03912

7 Kullan m K lavuzu 1.2 Lisans NOT Kullanmadan önce, operatörü ilgilendiren ulusal lisans gereksinimlerine göz at n. ngiltere de, lisans baflvurular afla daki birime yap lmal d r. Ship Radio Licensing Radio Licensing Centre The Post Office PO Box 1495 Bristol BS99 3QS Bir cihaz sadece bir Çal flt rma Yetkisi ve Kullan m Sertifikas olan birisi taraf ndan veya onun kontrolü alt nda kullan labilir. Bu, basit bir incelemeyi ve y ll k lisans yenileme ücretini içerir. VHF sertifikas Royal Yachting Association taraf ndan verilir. Royal Yachting Association RYA House Romsey Road Eastleigh Hants, SO5 4YA S n rl Telsiz Kullan m Sertifikas olan kullan c lar n (MF/HF SSB yi vs. kapsayan), ayr bir VHF sertifikas na sahip olmalar na gerek yoktur. Di er bütün ülkelerde, bilgi için yetkili birimlere baflvurun. E

8 RD MMSI numaralar n girme Tekne telsiz lisans verildi i zaman, bir MMSI (Denizcilik Mobil Servis Kimli i) numaras istenmelidir. Bu, telsiz ilk aç ld nda RD68 e kal c olarak girilmesi gereken dokuz haneli bir numarad r; aksi takdirde, DSC fonksiyonlar na eriflilemez. NOT Tekne veya RD68 sat l rsa, MMSI numaras n n silinmesi ve yeni kullan c MMSI numaras n n girilmesi için telsiz yetkili bir Simrad servisine getirilmelidir. VHF DSC cihaz tak lm fl Avrupa e lence tekneleri için, operatörün bir CEPT K sa Menzil Sertifikas olmal d r. GOC veya ROC gibi ilave gereksinimler, ticari gemilerdeki operatörleri ilgilendirebilir. Detaylar için yerel lisanlama birimlerinden bilgi al n. Teknenin MMSI numaras n girme devam sonraki sayfada 8 E03912

9 Kullan m K lavuzu MMSI numaras n girmek için bu tufla bas n. Grup ID MMSI numaras n girmek için bu tufla bas n. Tufl tak m n kullanarak MMSI numaras n girin. Onaylamak için E tufluna bas n. NOT Bir yanl fll k yaparsan z, tufluyla geri gidin ve numaray düzeltin. UYARI 1.4 Grup ID MMSI numaras Numaray teyit etmeniz istenecektir. MMSI numaras n tekrar girin ve E tufluna bas n. Sadece bir kez girilebildi inden, MMSI numaras n n do ru oldu unu onaylamak önemlidir. Programland ktan sonra MMSI numaras n de- ifltirmek için, cihaz yetkili Simrad bayisine götürerek mevcut numaray silin. Küçük bir filonun, yar fl filosunun veya di er grubun bir parças olan tekneler için, 4 numaral tufla bas larak MMSI girifl ekran gösterildikten sonra bir Grup ID MMSI numaras girilebilir. Grup MMSI numaras n girmek için yukar daki ifllemlerini ayn s n yap n. Teknenin MMSI numaras ndan farkl olarak, bu numara daha sonra de ifltirilebilir. E

10 RD68 2 KULLANIM 2.1 Genel Tufllar & Etiketler RD68 VHF nin, befl kategoriye ayr lm fl tufllarla, kullan m oldukça basittir. 1. Döner Ses/Açma/Kapatma& Ses kesme tufllar. 2. Kanal, MMSI numaras n vs. seçmek için kullan lan alfa-nümerik tufl tak m. 3. Güç ç k fl, çift izleme ve kanal 16 seçimi vs. gibi s k kullan lan fonksiyonlar için uyumlu tufllar. 4. Ekran n sa taraf ndaki dört tufl, görünen menüye göre ifllevi de iflen çok ifllevli tufllard r. Ekran n sa taraf ndan her bir tuflun o anki ifllevini gösteren bir etiket görünür (sola bak n). 5. Sürgülü kapa n alt nda bir Alarm tuflu da bulunur. Bu tufl sadece acil durumlarda kullan lmal d r bkz. bölüm 5.1. Telsiz ifllemleri iki ana moda ayr lm flt r: - Telsiz Modu; üçlü izleme, tarama vs. gibi standart VHF telsiz ifllemlerine eriflmenizi sa lar. - DSC Modu; Dijital Seçici Ça r fonksiyonlar n içerir. Üst tufla (DSC veya Rad olarak etiketli) bas larak bu modlar aras nda geçifl yap labilir. DSC Modu menüsünün herhangi bir aflamas nda, DSC tufluna bas ld - nda DSC Modu ana menüsüne dönülür. DSC Modu menüsünün herhangi bir aflamas nda, C tufluna bas ld nda onaylanmam fl ifllemler iptal edilir veya menüde bir seviye geriye gidilir. NOT Baz menü seçenekleri, sadece ilgili bilgi oldu u zaman görünür. Telsiz NMEA GPS verileri al yorsa, DSC modunda mevcut Enlem/Boylam görünecek ve saat hem Telsiz hem de DSC Modlar nda 24 saat UTC (GMT) format nda gösterilecektir (yerel saat de girilebilir.) 2.2 Döner dü meler Ses ayar dü mesi saat yönünde çevrilerek telsiz aç l r. Ses seviyesini artt rmak için, dü meyi saat yönünde biraz daha çevirin. Telsizi kapatmak için dü meyi saat yönünün tersine sonuna kadar çevirin. Ses kesme dü mesi, al c n n ses kemse efli i seviyesini ayarlamak için kullan l r. Zay f sinyalleri kesmek için, arka zemin gürültüsü kayboluncaya kadar ses eflik seviyesini artt r n. Zay f sinyalleri almak için, eflik seviyesini düflürün. 10 E03912

11 Kullan m K lavuzu 2.3 Arka ayd nlatma ( ) 2.4 Kanal de ifltirme Befl parlakl k seviyesi vard r bu seviyeler aras nda arama yapmak için tuflu bas l tutun ve istedi iniz seviye göründü ünde tuflu b rak n Standart Uluslararas kanal Tufl tak m n kullanarak kanal numaras n girin. Kanal seçimi 2 saniye içinde onaylanmazsa (E tufluna bas larak), telsiz önceki kanala dönecektir. NOT Kanallar seçmek için, RD68 in Telsiz modunda olmas gerekir. DSC modunda, kanal numaras n girmek için Rad tufluna bas n. E

12 RD Yard mc & Özel kanallar Bu fonksiyon, standart uluslararas kanal ayar n n bir parças olmayan kanallar seçmek için kullan l r; örne in, ngiltere deki M ve M2 kanallar veya ABD Wx hava durumu kanallar. NOT Sadece kanallar telsize programlanm flsa kullan labilir. ADIM 1 Bir yard mc kanal seçmek için herhangi bir rakaml tufla bas n. Bir Hava Durum kanal n veya Özel kanal seçmek için, ilgili rakaml tufla bas n (örne in, Özel Kanal 2 veya Hava Durum Kanal 2 için 2 tuflu). ADIM 2 (Özel) Özel Kanal 2 yi seçmek için Pvt tufluna bas n. ADIM 2 (Hava) Hava Durum Kanal 2 yi seçmek için Wx tufluna bas n. ADIM 2 (Yard mc ) Mevcut yard mc kanallar aras nda arama yapmak için Aux veya Aux tufluna ve seçim yapmak için E tufluna bas n. 12 E03912

13 Kullan m K lavuzu 2.5 letim gücü K sa iletim mesafelerinde iletim gücünü 25w (Yüksek) ve 1w (Düflük) aras nda de ifltirir; örne in, bir yat liman nda iken. Bu, pilin gücünü korur. NOT Düzenlemeler 15 ve 17 gibi kanallar sadece düflük güç ile s n rlar; bu durumda bu tuflun herhangi bir ifllevi olmayacakt r. 2.6 Bir DSC ça r s yapma DSC moduna girmek için DSC tufluna bas n devam sonraki sayfada E

14 RD68 ÇA RI T P N SEÇME Farkl ça r tipleri aras nda arama yapmak için Type tufluna bas n. MANUEL G R fi Bir MMSI numaras n manuel girmek için (Normal Arama) Yanl fll klar düzeltmek için tuflunu kullan n. MMSI numaras n girmek için tufl tak m n kullan n, ard ndan E tufluna ve Send tufluna bas n. Ça r y iptal etmek için Stop tufluna bas n. Sadece bir grup MMSI numaras girilmiflse görünür (bkz. bölüm 1.3) Ça r tipini seçin ve göndermek için Send tufluna bas n. devam var 14 E03912

15 Kullan m K lavuzu MMSI REHBER Ortak kullan lan bir MMSI numaras seçmek için rehberi kullanma (bkz. bölüm 3.4) SES KANALI SEÇ M Sesli iletiflimde kullan lacak kanal belirlemek için Rehber numaralar aras nda arama yapmak için Dir tufluna bas n. Ses kanal n belirlemek için 3 (ChXX) tufluna bas n. Ça r y iletmek için Send tufluna bas n. Ses kanal sadece Normal, Güvenlik ve Grup ça r lar nda (sadece tek yönlü) belirlenebilir. Acil ve Alarm ça r - lar kanal 16 ya ayarlan r. Bir Sahil stasyonuna Normal bir Ça r yapt n zda (MMSI numaras 00 ile bafllar), ses kanal n seçme opsiyonu bulunmaz. Ça r y iptal etmek için Stop tufluna bas n. Ön programl kanallar aras nda arama yapmak için Chan tufluna bas n veya kanal numaras n girin ve E tufluna bas n. E

16 RD Bir alarm ça r s yapma UYARI Tekne gerçekten acil durumda ise bu ça r yap lmal d r. Tekne veya tayfa tehlikede de ilse, bir Alarm ça r s yapmak suçtur. Detaylar için 5.1 bölümüne bak n. Alarm tuflu, geriye do ru kayd r larak aç lan bir koruyucu kapa n alt ndad r. Alarm ekran na eriflmek için Distress tufluna bas n. Alarm kategorileri aras nda arama yapmak için tufluna bas n. devam var 16 E03912

17 Kullan m K lavuzu Distress tuflunu tekrar 5 saniye kadar bas l tutun. letim için geri say m görünecektir. Geri say m s ras nda istedi iniz zaman iletimi durdurmak için tuflu b rak n veya ana menüye dönmek için C tufluna bas n. Alarm afla daki bilgileri içerir: - Teknenin MMSI numaras - Teknenin konumu (NMEA0183 giriflinden veya manuel girilerek) - Zaman (NMEA giriflinden veya manuel girilerek) - Sorunun türü NOT Teknenin konumu ve saat bilgileri NMEA arayüzü arac l yla al nmazsa, ekran bu verilerin manuel girilmesine izin verecektir; detaylar için bölüm 3.2 ye bak n. Alarm gönderildikten sonra RD68 kanal 16 ya ayarlanacak ve bir onay al n ncaya veya C tufluna bas l ncaya kadar alarm her dört dakikada bir otomatik olarak tekrarlayacakt r (kurtarma birimleri taraf ndan istenmedikçe, C tufluna bas larak Alarm manuel olarak iptal etmeniz tavsiye edilmez.) Alarm aktif kald kça, aral klarla bir uyar sesi verilecektir. Kurtarma Koordinasyon Merkezinden bir onay al nd nda, Alarm durumu otomatik olarak iptal olacakt r. Sonraki kurtarma koordinasyonu, ses kanal kullan larak sa lanacakt r. E

18 RD Bir DSC ça r s alma Bir ça r al nd nda RD68 çalacak ve ça r bilgilerini gösterecektir. Ack tufluna (sadece onay isteyen bireysel ça r lar için) veya ça r y iptal etmek için OK tufluna bas n ve çal flma kanal na geçin. Sadece zili iptal etmek için Stop tufluna bas n. Bireysel normal ça r Rehbere kay tl MMSI den bireysel normal ça r Bütün Gemiler Güvenlik ça r s Bütün Gemiler Acil durum ça r s Grup ça r s Alarm Ça r s Daha fazla bilgi için tufluna bas n. 18 E03912

19 Kullan m K lavuzu 2.9 Çift zleme modu Çift zleme modu telsizin, seçilen kanal ile öncelikli kanal (normalde 16) aras nda geçifl yapmas n sa lar Bir çal flma kanal seçin. D/W tufluna bas n. RD68, s rayla çal flma kanal n ve öncelikli kanal izleyecektir. NOT Çift zleme modunda iken Normal VHF fonksiyonlar seçilemeyecektir. Kanal veya ça r y de ifltirmek için, 16, D/W veya C tufluna basarak çift izleme modundan ç k n. DSC tufluna basarak DSC fonksiyonlar na hala ulaflabilirsiniz ancak, bir DSC ça r s gönderme otomatik olarak çift izleme modunu iptal edecektir. E

20 RD Üçlü zleme modu Üçlü izleme modu, çift izleme modu gibi çal fl r ancak, bu fonksiyon çal flma kanal, öncelik kanal ve kullan c kanal aras nda tarama yapar. Kullan c kanal ve kanal n belirlenmesi ile ilgili bilgi için, 2.13 bölümüne bak n. Bir çal flma kanal seçin ve T/W tufluna bas n. Adv tufluna basarak manuel olarak s radaki kanal taramaya geçebilirsiniz. NOT 20 Çift izleme modunda oldu u gibi, üçlü zleme modunda normal VHF fonksiyonlar seçilemeyecektir. 16 veya C tufluna basarak üçlü izleme modundan ç k n. E03912

21 Kullan m K lavuzu 2.11 Tarama modu Tarama modu RD68 in, her bir etkin kanal s rayla taramas n ve bir sinyal alg lad nda duraklamas n sa lar. Tarama s ras ndaki sonraki kanala manuel olarak geçmek için Adv tufluna bas n. NOT Tarama modunda iken, normal VHF fonksiyonlar kullan lmayacakt r. Tarama modundan ç kmak için C veya 16 tufluna bas n Kanal taramadan yasaklama/etkin hale getirme Baz bölgelerde, tarama fonksiyonu her çevrimde s k s k bir kanala kilitlenebilir; örne in, bir tafl y c sinyal aktard nda. Her seferinde Adv tufluna basmak yerine, seçilen kanallar tarama çevriminden yasaklanabilir veya ç kar labilir. 1. Tarama modunda iken 2. VHF modunda Yasaklanacak kanal seçin ve Scan tuflunu bas l tutun (iki bip sesi) Bas l tutun E

22 RD68 Yasaklanan bir kanal tekrar tarama çevrimine almak için, 2. ad m tekrarlay n. Etkin hale getirilecek kanal seçin ve Scan tuflunu bas l tutun (iki bip sesi) Bas l tutun 2.12 Haf za tarama Tarama fonksiyonu gibi, haf za tarama özelli i kanallar s rayla tarayacakt r (fakat sadece ön seçilmifl olanlar ) (haf za tarama kanallar n n ön seçimi ile ilgili bilgi için sonraki alt bölümüne bak n). Haf za tarama s ras ndaki sonraki kanala manuel olarak geçmek için Adv tufluna bas n. NOT Haf za tarama modunda iken, normal VHF fonksiyonlar kullan lmayacakt r. Haf za tarama modundan ç kmak için C veya 16 tufluna bas n. 22 E03912

23 Kullan m K lavuzu Haf za tarama kanallar n ekleme/silme Haf za tarama çevrimine bir kanal eklemek için stedi iniz kanal seçin. M/S tuflunu bas l tutun (iki bip sesi) Bas l tutun Ön seçilen kanal haf za tarama çevriminden silmek için 1. Haf za tarama modunda iken 1. Haf za tarama modunda iken Silinecek kanal seçin ve M/S tuflunu bas l tutun (iki bip sesi) Bas l tutun E

24 RD Öncelikli & kullan c kanal seçimi 16 tufluna bas larak öncelikli kanala hemen eriflilebilir (RD68 in konfigürasyonuna ba l olarak, genellikle 16). Bu, çal flan fonksiyonu iptal edecektir. Kullan c kanal, 16 tufluna iki kez bas larak eriflilen, programlanabilen öncelikli bir kanald r. 16 tufluna iki kez bas n Kullan c kanal n programlama stedi iniz kanal seçin. T/W tuflunu bas l tutun (iki bip sesi) Bas l tutun 24 E03912

25 Kullan m K lavuzu 2.14 Ça r kayd n izleme En son gelen 16 DSC ça r s RD68 taraf ndan kaydedilir ve daha sonra görülebilir (ça r al nmam flsa, bu fonksiyon görünmeyecektir). lk önce en son gelen ça r görünür. Di er bilgileri görmek için tufluna bas n. E

26 RD68 3 D ER FONKS YONLAR 3.1 LCD kontrast n ayarlama Kontrast ayarlamak için, ve tufllar na bas n. Maks. = +7 Min = -8 Ana menüye dönmek için DSC tufluna veya iptal etmek için C tufluna bas n. 26 E03912

27 Kullan m K lavuzu 3.2 Manuel konum & saat girme Teknenin konumu ve saati (alarm ça r s n n bir parças olarak iletilen) normalde ba l GPS ten al nacakt r. GPS yoksa, bu bilgiler manuel olarak girilebilir. GPS konum bilgileri al nmazsa, saat görünmez ve ekranda "No position available" görünecektir. Tufl tak m n kullanarak enlemi ve boylam girin. Enlem için N veya S tufluna bas n. devam var E

28 RD68 Meridyene göre Boylam için E veya W tufluna bas n. Konumu onaylamak ve saati seçmek için E (girifl) tufluna bas n. Tufl tak m n kullanarak UTC saatini (24 saat format ) girin ve onaylamak için E tufluna bas n. NOT DSC modunda ekranda manuel Enlem ve Boylam görünecektir ancak, saat görünmeyecektir (bu, sadece NMEA konum ve saat verileri al nd - nda görünecektir). Konum ve saat verileri NMEA girifli arac l yla al nd nda bu seçenek olmayacakt r. Bu seçenek kullan l rsa RD68, konum ve saatin düzenli olarak güncellenmesini isteyecektir. 28 E03912

29 Kullan m K lavuzu 3.3 Yerel saati girme RD68 e NMEA girifli arac l yla bir GPS ba land nda, ekran n sa üst köflesinde UTC (GMT) saati görünecektir. Gerekirse, bu saat yerel saate de ifltirilebilir. Ok tufllar n kullanarak yerel saati ayarlay n ve ana menüye dönmek için DSC tufluna bas n. devam var E

30 RD68 fiimdi ekranda yerel saat görünecektir. 3.4 Rehbere göz atma Rehber, RD68 in haf zas na 16 MMSI numaras n n kaydedilmesini sa lar. Bu numaralar daha sonra bir normal bir arama yap ld nda ça r labilir. Ana rehber ekran rehberdeki numara say s n gösterir. devam var 30 E03912

31 Kullan m K lavuzu Rehbere numara ekleme Tufl tak m n kullanarak ad girin (maks. 10 karakter). Girilen ismi onaylamak için E tufluna bas n. MMSI numaras n girin. Numaray rehbere kaydetmek için E tufluna bas n. E

32 RD Numaray de ifltirme/silme Mevcut bir numaray de ifltirmek için Ana rehber ekran numara say s n gösterir. MMSI numaras n de ifltirin Tufl tak m n kullanarak MMSI numaras n tekrar girin. Onaylamak için E tufluna bas n. smi Düzeltin Tufl tak m n kullanarak ismi tekrar girin. Onaylamak için E tufluna bas n. 32 E03912

33 Kullan m K lavuzu Rehberdeki bir numaray silmek için E

34 RD Tufl sesini kapatma RD68 deki bütün tufl bas fllar normalde bir bip sesi ile onaylan r ancak, bu ses kapat labilir. NOT Tufl sesini yeniden açmak için, yukar daki ifllemi tekrarlay n. Bu, bütün birinci seviye ifllemlerde tufl sesini kapatacakt r. Bir tufl bas l tutularak eriflilen ikinci seviye ifllemler (örn; kullan c kanal n ayarlama veya haf za tarama çevrimine bir kanal ekleme), iki kez duyulan bip sesi ile onaylanmaya devam edecektir; bu ses kapat lamaz. 34 E03912

35 Kullan m K lavuzu 3.6 kinci kanal modu zin verilen ülkelerde RD68, ABD kanallar gibi ikinci bir kanal grubunda çal flt r labilir. Telsizi kapatma Bas l tutun Telsizi açma NOT NOT Mevcut kanal ayarlar programlamaya ba l olacakt r. Ülkenizde izin verilen kanal ayar detaylar için ulusal lisanslama birimlerine baflvurun. Telsiz kapat l rsa, uluslararas kanallara de iflecektir. 3.7 Hoparlör sesini kesme (sadece ahizeli modeller) Ahize tak l telsizlerde, ahizeyi destek aya ndan ç karma normalde hoparlörün sesini kesecektir. Ancak bu ayarlama, ahize kald r ld nda hoparlör aktif kalacak flekilde yap labilir; gelen ça r lar hem ahize kulakl nda hem de hoparlörde duyulacakt r. Telsizi kapatma Bas l tutun Telsizi açma Hoparlörün sesini tekrar açmak için yukar daki ifllemi tekrarlay n. E

36 RD68 4 KURULUM 4.1 VHF yi takma Telsiz, motor gürültüsü ve titreflimi veya di er arka zemin gürültüleri operatörün duymas n zorlaflt rmayacak flekilde yerlefltirilmelidir. RD68, düz monte edildi inde su geçirmedi i halde, LCD ekran n ciddi hasar görmesine sebep olaca ndan, sürekli günefl fl na maruz kalaca yerlere tak lmamal d r. Mikrofonlar ve hoparlörler güçlü m knat slar içerdiklerinden, telsiz manyetik veya elektronik pusulalar n 1m yak n na yerlefltirilmemelidir. Muhafazan n arka taraf ndaki kanatç klar, kullan m s ras nda oluflan s y da tmak için so utma blo u gibi çal flarak telsizin yüksek performans n korur. Serbest hava dolafl m gereklidir. Telsizi kapal bir alana monte etti inizde, havaland rman n iyi oldu undan emin olun. Masa üstü montaj Bafl üstü montaj fiekil 4.1 Standart montaj seçenekleri VHF, bir ters çevrilebilir montaj braketi ile birlikte verilmifltir. Bu, VHF yi bir sehpa veya üst panelin üzerine monte etmek için kullan labilir (fiekil 4.1). Dört 10x3/4 vida (verilmifltir) kullan larak braket yerine sabitlenir. Takmadan önce, telsizin tak labilmesi için, braketin arka taraf ndan en az 88mm dikey boflluk ve 70mm yatay boflluk oldu undan emin olun. fiekil 4.2 Gerekli minimum boflluk 36 E03912

37 Kullan m K lavuzu Basit bir kelepçe kullan larak telsiz brakete sabitlenir. Telsizin sol taraf ndaki t rnak, braketteki yuvaya girmelidir. Telsizin sa taraf ndaki kelepçe, braketteteki yuvaya kayd r l p s k larak telsiz yerine sabitlenir (flekil 4.3). Kelepçe gevfletilerek telsizin aç s ayarlanabilir. 1. T rna (sol taraf) braketteki deli e tak n. 2. Tespit kelepçesini (sa ) braketteki yuvaya kayd r n. 3. Kelepçeyi s k n. fiekil 43- VHF yi brakete sabitleme Bir alternatif montaj yöntemi olarak, FMB1000BK düz montaj kiti (ayr verilir) kullan labilir. Bu telsizin, ön yüzü görünecek flekilde ön bölmeye düzgün bir flekilde monte edilmesini sa lar. Bu parça ile ve di- er mevcut aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi için, bölüm 5.2 ye bak n. E

38 RD68 RD68 in befl elektrik ba lant s vard r; ahize/mikrofon soketi, LCD ekran n alt ndaki ön panel üzerindedir (fiekil 4.4A). Di er dört girifl muhafazan n arka taraf ndad r; anten girifli sol taraftad r (fiekil 4.4B). DC gücü, iki çekirdekli bir kablo arac l yla cihaza beslenir (fiekil 4.4C). NMEA giriflleri (4.4D) GPS in ba lanmas n sa lar ve bunun alt nda, opsiyonel geniflletme hoparlörü için bir 3.5mm girifl bulunur (Fig 4.4E); bu girifl kullan lmad nda bir hava tapas ile kapat l r. A- Ahize/ Mikrofon B- Anten E- Geniflletme hoparlörü fiekil 4,4 Harici ba lant lar VHF nin çal flmas için 12v DC elektrik olmal d r ve bu, bir s ral 7.5 amp sigorta içeren bir elektrik kablosu ile beslenir. Bu kablo, mümkün oldu unca k sa tutularak teknenin güç kayna na ba lan lmal d r. Telsiz, al m s ras nda çok az ak m çekti i halde, iletim s ras nda fazla ak m çeker; bu da, çap yetersiz uzun kablo kullan l rsa voltaj düflüflüne neden olabilir. Verilen elektrik kablosu yeterince uzun de ilse, en az 2.5mm 2 (13AWG) çapl kablo kullan larak kablo yaklafl k 3m uzat labilir. K rm z kablo pozitif, siyah kablo ise negatiftir. Kutuplar kazayla yanl fl ba lan rsa, cihaz korunur ancak sigorta atar. Sigortan n 7.5 amp de- erli do ru bir sigorta ile de ifltirildi inden emin olun. Telsiz, muhafaza veya güvenlik için kolayca sökülebilecek flekilde tasarlanm flt r; bu yüzden, ç kar lmas n kolaylaflt rmak için kabloyu yeterince uzun b rak n. Telsizin arka taraf ndan gelen kablo, elektrik besleme kablosuna ba lan labilir. Fiflin konfigürasyonu yanl fl ba lant y önler. 38 E03912

39 Kullan m K lavuzu Anten, ço u deniz antenlerinde oldu u gibi, standart bir PL259 tipi konnektör kullan larak telsize ba lan l r. Mevcut bir anteni takarken, sinyal kalitesini etkileyece inden, ba lant y yapmadan önce kontaklar n n paslanmad ndan emin olun. Kazayla ayr lmay önlemek için, anten fifli tespit manflonunun iyice s - k ld ndan emin olun. Harici bir navigasyon kayna na (örn; GPS, Loran veya chart plotter) NMEA üzerinden ba lant için RD68 ile birlikte, telsizin arkas ndaki kabloya ba lanan 1m lik kablo verilmifltir. Di er uç afla da gösterildi i gibi navigasyon cihaz na ba lan r. Kablo rengi Navigasyon cihaz ba lant lar K rm z NMEA ÇIKIfiI, Veri (+) Mavi NMEA ÇIKIfiI, Ortak (-) K rm z - Veri Ç k fl Mavi - Ortak fiekil 4.5 Navigasyon kayna na ba lant NOT Navigasyon cihaz n n uyumlu bir NMEA ç k fl yoksa, navigasyon cihaz n n 0v ç k fl na mavi kablo ba lanmal d r. Geniflletme hoparlör ç k fl standart bir 3.5mm fifli kullan r. Kullan lan hoparlörün empedans en az 8Ω olmal d r. 4.2 Anteni ba lama önerileri Telsizin performans ndaki en önemli etken, antenin kalitesi ve konumu olacakt r. VHF telsizleriyle ilgili karfl lafl lan sorunlar n ço u kötü anten montaj, hatal kablo ba lant, kötü kablo ba lant lar ve düflük besleme voltaj yla ilgilidir. VHF, RD68 kadar geliflmifl oldu u halde, bu tip sorunlar dengeleyemez. Bu yüzden, mevcut bir VHF montaj n de ifltirdi inizde, kullan lmadan önce antende detayl bir ar za ve hasar kontrolü yap lmal d r. VHF sinyalleri fl k dizgisi taraf ndan yönetildi inden (bkz. bölüm 4,2), anten mümkün oldu u kadar yükse e yerlefltirilmeli ve anten rezonans n etkileyebilecek metal cisimlerden uzak tutulmal d r. E

40 RD68 Denizde kullan m için en ideal anten 1m uzunlu undad r. Yelkenli teknelerde bu antenler genellikle bafl tarafa monte edilir ve böylece antenin uzunlu u, navigasyon fl klar ndan ve yelkovandan korunmay sa lar. Bu anten tipi, güverte tavan na veya tekne garaj na da monte edilebilir. Büyük tekneler için uzun antenler tavsiye edilir; bu antenler, küçük antenlerle ayn miktarda güç yayarlar ancak, daha dar bir huzmeye yo- unlaflarak, mevcut gücü dar bir yatay huzmeye yo unlaflt rman n önemli oldu u genifl bir alanda oldukça büyük bir avantaj sa lar. Ancak, iletim s ras nda anten dik de ilse, huzme de ya çok yüksek ya da çok düflük aç l olacakt r (fiekil 4,6). fiekil 4,6 Uzun antende yana yatman n etkisi Burada, k sa antenin genifl huzmesi daha etkili ancak, sinyal daha zay f olacakt r (fiekil 4,7). fiekil 4,7 1m lik deniz anteninde yana yatman n etkisi Bu yüzden, büyük yatma aç l gemilerde (küçük yelkenliler), k sa bir anteni seçmek daha faydal olacakt r. Tekneye uygun anten seçme ile ilgili tavsiye almak için en yak n yetkili servise baflvurun. NOT Antenin koaksiyel kablosu ve kullan lan konnektörler 50Ω oranl olmal d r. Hiçbir flekilde standart ev tipi TV kablosu ve konnektörleri kullan lmamal d r. Uygun kapasiteli olmayan kablo ve konnektörler, elektri in antene ulaflmamas na ve elektri in tekrar telsize geri gelmesine ve hasar görmesine neden olabilir. 40 E03912

41 Kullan m K lavuzu Ba lant lar n kalitesi ve kablonun durumu (blendajda kesilme olmadan) telsizin performans n do rudan etkileyecektir. Kötü lehimleme veya terminallerin paslanmas performans olumsuz etkileyecektir. Güverte içinden geçen ba lant lar için, vidal veya s k flt rmal terminal tipli konnektörler kullanman z tavsiye ediyoruz; kaliteli, su geçirmez bir lehimli terminal konnektörü, kontaklar n paslanmas ndan dolay iyi ba lant sa lamayacakt r. NOT RD68, antende veya anten ba lant lar nda bir sorun oldu unu alg larsa, PTT tufluna bas ld nda ekranda ANT görünecektir. Telsizin hasar görmesini önlemek için, antende hemen hasar ve kötü ba lant kontrolü yap lmal d r. 4.3 Elektrik parazitini bast rma Motorun alternatörü taraf ndan üretilen parazit genellikle sorunlara neden olabilir. RD68, d fl parazitlerini etkisini en aza indirecek flekilde tasarlanm flt r. Ancak gerekli önlemler al nmal d r; elektrik ve anten kablolar n motor bölmesinden uzak tutun. Kablo, yüksek ak m tafl - yan di er kablolarla birlikte ayn kanaldan uzat lmamal d r. Anten kablosu, telsizin elektrik kablosundan da ayr tutulmal d r. K v lc m atefllemeli motorlara ve baz buzdolaplar na parazit bast r c - lar tak lmal d r. Tavsiye ve gerekti inde, parazit bast rma kitlerinin temini için yerel yetkili servise baflvurun. E

42 RD68 5 EK 5.1 Çal flt rma ifllemleri NOT Afla daki kullan m ifllemleri özeti, ngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Acentesi taraf ndan önerilmifltir. Bu ifllemleri yapmak yorucu de ildir ve bu, bütün VHF lisans sahipleri için gerekli iki günlük VHF/DSC e itim kursu taraf ndan sunulan bilgilerin yerine geçmez. Bir alarm gönderme 1. Bir alarm ça r s gönderin (bkz. bölüm 2.7). 2. Sahil güvenlikten veya gemi istasyonundan bir DSC onay almak için yaklafl k 15 saniye bekleyin. 3. DSC onay al nd ktan veya yaklafl k 15 saniye sonra, kanal 16 ya afla daki Alarm gönderin: Mayday, Mayday, Mayday Bu (üç kez tekrarlanan tekne ad ) dir Mayday MMSI numaras ve teknenin ad veya ça r simgesi, bir kez belirtin Konum Sorunun türü Tekne çok büyük bir tehlikede de ilse, bir Bütün Gemiler Acil Durum ça r s ndan sonra bir Pan Pan ça r s veya en yak n sahil güvenlik birimine bir normal arama yapmak daha uygun olabilir. Teknenin ve/veya tayfan n tehlikede olmas d fl ndaki herhangi bir nedenle, bir Alarm ça r s yapmak suçtur. Bir alarm ça r s n onaylama ve yay nlama Bir DSC uyar s al nd nda, bir sesli alarm duyulacakt r. Konuflma trafi ini etkileyebilecek yay nlar hemen durdurun ve kanal 16 y izlemeye devam edin. Sahil güvenlikten veya bir gemiden herhangi bir DSC onay al nmazsa, k sa bir aradan sonra, kanal 16 da alarm sesli olarak onaylay n: Mayday (üç kez tekrarlanan tekne MMSI numaras ) Bu (üç kez tekrarlanan teknenin kendi ad ) dir Al nd Mayday (Verebilece iniz deste i bildirin) Mayday yerine Mayday Relay kullan larak bir alarma benzer bir cevap verilmelidir. 42 E03912

43 Kullan m K lavuzu Bir alarm iptal etme Kazayla bir DSC alarm gönderilirse, tekrarlamalar önlemek için C tufluna basarak hemen RD68 de alarm iptal edin ve kanal 16 da bir anons yap n. Bu (teknenin ad, ça r simgesi, MMSI) dir Gönderilen DSC Alarm n iptal edin (tarih & saat/utc) DSC alarm n iptal etmekle yetinmeyin; sözlü olarak da iptal edin; aksi takdirde, kurtarma birimleri bunun yanl fl bir alarm oldu unu anlamayacakt r. Kapsama alan içindeki bütün gemileri uyarma Tekne sahil telsizi kapsam d fl nda ise ve telsizin kapsam içindeki bütün teknelere bir güvenlik uyar s göndermek gerekiyorsa, DSC ile bir Bütün Gemiler Güvenlik ça r s gönderin. Yaklafl k 15 saniye sonra, kanal 16 da afla daki gibi bir güvenlik ça r s ve mesaj gönderin: Securité, Securité, Securité Bütün istasyonlar (veya aran lan kanal) üç kez tekrarlay n Bu (kendi teknenizin MMSI numaras, ad veya ça r simgesi) dir Güvenlik mesaj n tekrarlay n. Bir sahil telsiz istasyonunu arama RD68 e manuel olarak veya rehberden istasyonun MMSI numaras n girin. Ça r onayland nda, sesli iletiflim için çal flan kanal belirtilecek ve RD68 otomatik olarak bu kanala geçecektir. Normalde oldu u gibi bir sesli arama yap n. Bir gemi içi aramas yapma RD68 e, manuel olarak veya rehberden, geminin MMSI numaras n girin. Ça r y göndermeden önce, iletiflim için kullan lacak gemi içi kanal na girin. Aran lan gemide alarm sesi duyuldu unda, operatörü DSC ile alarm onaylamal ve seçilen kanalda sesli olarak yan t vermelidir. Geminin MMSI numaras bilinmiyorsa, kanal 16 üzerinden aray n. Cevap al nmazsa, kanal 13 te arama yap n. Bu, GMDSS köprülü iletiflim kanal d r. E

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS87. VHF Telsiz Sistemi HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS87. VHF Telsiz Sistemi HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE KULLANIM KILAVUZU Simrad RS87 VHF Telsiz Sistemi HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE Kullan m K lavuzu KULLANIM KILAVUZU Simrad RS87 VHF Telsiz Sistemi III RS87 VHF 2003 Simrad Ltd Bu kullan m k lavuzundaki

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN KULLANIM KILAVUZU Simrad RS81/RS82 VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN Ç NDEK LER ANA FONKS YONLAR Genel notlar 2 Açma/Kapatma & kinci ülke modu 3 Kanalları de i tirme 3 Kanal ayarları

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Kullanım ve Montaj Kılavuzu Kullanım ve Montaj Kılavuzu Simrad RS10U/RS10E VHF Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan ÖNEML GÜVENL K B LG LER Montaj ve kullan mdan önce bu bilgileri dikkatlice

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek NSS RTM2.5 için Ek Bu ek, NSS kullan m k lavuzunda veya di er dokümanlarda bulunmayan, NSS RTM2.5 sw yükseltme sürümünde yer alan yeni özellikleri içerir: Kablosuz kullan m Ekran görüntüsünü yakalama Birden

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka çindekiler Bu Ek Hakk nda...2 NSE nin OP40

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

Montaj. Montaj Seçenekleri. Yer Gereksinimleri

Montaj. Montaj Seçenekleri. Yer Gereksinimleri 0560 Montaj Bu Lowrance telsizi, arama ve kurtarma ifllemlerini kolaylaflt rmak üzere bir dijital denizcilik alarm vermek için tasarlanm flt r. Bir güvenlik cihaz olarak etkili olabilmesi için bu telsiz,

Detaylı

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır.

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır. Denizde radyo dalgaları ile haberleşmenin ve bilgi akışı sağlamanın en pratik yöntemi VHF Deniz Bandı üzerinden yapılan telsiz görüşmeleridir. Ancak mesafesi geniş bir alanı kapsamaz. VHF Deniz Bandı ortalama

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Link-5 VHF. User Guide ENGLISH. lowrance.com

Link-5 VHF. User Guide ENGLISH. lowrance.com Link-5 VHF User Guide ENGLISH lowrance.com Montaj Bu Lowrance telsizi, arama ve kurtarma ifllemlerini kolaylaflt rmak üzere bir dijital denizcilik alarm vermek için tasarlanm flt r. Bir güvenlik cihaz

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı Işık Akısı Ölçüm Cihazı TES-133 KULLANIM KILAVUZU Kutu içerisindeki CD: Bilgisayar Yaz l m ve Protokol 133 ZERO RATIO ZERO MAX MIN AVG TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa 1. GİRİŞ...1

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 2 Kullan m Bu bölümü okuyup anlamak gerekir. Bu k lavuzdaki

Detaylı

TLKR T60 OWNER'S MANUAL EN DE FR IT ES PR NL DA NO TU PL SV RU

TLKR T60 OWNER'S MANUAL EN DE FR IT ES PR NL DA NO TU PL SV RU TLKR T60 OWNER'S MANUAL EN DE FR IT ES PR NL DA NO TU PL SV RU SF TA INABILIR ÇIFT YÖNLÜ TELSIZLER IÇIN ÜRÜN GÜVENLI I VE RF'YE MARUZ KALMA DIKKAT! Bu ürünü kullanmadan önce, RF (Radyo Frekans ) enerjisine

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 S ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 50 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun içinde ne var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı