ULUSLARARASI TEHLĠKE VE UYARI ĠġARETLERĠ. Resul BUĞDAYCI MÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI TEHLĠKE VE UYARI ĠġARETLERĠ. Resul BUĞDAYCI MÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı"

Transkript

1 ULUSLARARASI TEHLĠKE VE UYARI ĠġARETLERĠ Resul BUĞDAYCI MÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1

2 YAġAMIN KURGULANMASI TEMEL GÜVEN Ġġ VE EKONOMĠK YETERLĠLĠK TEMEL SAĞLIK SOSYAL VE KÜLTÜREL DOYUM EĞĠTĠMĠN AKTARILMASI

3 YAġAMIN KURGULANMASINDA EN ÖNEMLĠ BELĠRLEYĠCĠ? 3

4 YAġAMIN KURGULANMASINDA EN ÖNEMLĠ BELĠRLEYĠCĠ TEHDĠT ALGILAMASI 4

5 TEMEL KĠġĠLĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM (%80) TEMEL EĞĠTĠM (%20) MESLEK EĞĠTĠMĠ YAġAM BOYU EĞĠTĠM 7 YAġ ÇOK GEÇ! 5

6 Okul Öncesi Eğitim KĠġĠLĠĞĠN % 80 i ilk 5-6 yaģta oluģmaktadır. SORUMLULUK; 1.derece Aile, 2.derece Okul Temel Sağlık DavranıĢları Beslenme, Temizlik, Uyku, DiĢ fırçalama, Sigarasız yaģam kurgusu Güvenlik numaraları Arabanın arka koltuğunda oturma 6

7 RĠSK OLARAK KABUL EDĠLEN FAKTÖRLER 1- YaĢam kaybına neden olanlar, 2- Sakatlıkla sonuçlanan hastalık nedenleri 3- ĠyileĢme ile sonuçlanan hastalık nedenleri 4- Sadece bedensel rahatsızlık nedenleri 5- Stres reaksiyonuna yol açan nedenler 6- Duygusal rahatsızlığa yol açan nedenler 7

8 Risk Algılaması Standart mı? Standart olmalı mı? 8

9 Risk algılaması Neye göre değiģir? 9

10 NEDEN SONUÇ MESAFESĠ SÜRE KISA SAATLAR GÜNLER; NEDEN HASTALIK, ÖLÜM RĠSK ALGILAMASI??? SÜRE UZUN AYLAR YILLAR NEDEN HASTALIK ÖLÜM RĠSK ALGILAMASI??? 10

11 NEDEN SONUÇ MESAFESĠ SÜRE KISA SAATLAR GÜNLER; NEDEN HASTALIK, ÖLÜM RĠSK ALGILAMASI YÜKSEK SÜRE UZUN AYLAR YILLAR NEDEN HASTALIK ÖLÜM RĠSK ALGILAMASI DÜġÜK 11

12 Tehlike Nasıl Anlatılabilir? 12

13 UYARANLARIN ALIGILANMASI GÖRÜNTÜ SES KOKU DOKUNMA TAD 13

14 ZEKA TÜRLERĠ GARDNER Sözel ---- Dilsel, iģitsel Mantıksal ---- Matematiksel Görsel ---- Mekansal Bedensel ---- Kinestetik Müziksel ---- Ritmik KiĢisel ---- Ġçsel KiĢilerarası ---- Sosyal Doğa ---- VaroluĢçu 14

15 ALGILAMANIN BOYUTLARI GÖRSELLĠK ĠġĠTSELLĠK... 15

16 HANGĠ ALANLARDA HAVA SALDIRILARI (SĠVĠL SAVUNMA) Denizde Tehlike Durumları Harita Sembolleri ĠĢ Güvenliği Kimyasal Madde Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri Genel Uyarı ĠĢaretleri Trafik 16

17 SĠVĠL SAVUNMA ĠKAZ VE ALARM ĠġARETLERĠ KİMYASAL 17

18 HANGĠ ALANLARDA Hava Saldırıları (Sivil Savunma) DENĠZDE TEHLĠKE DURUMLARI Harita Sembolleri ĠĢ Güvenliği Kimyasal Madde Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri Genel Uyarı ĠĢaretleri Trafik 18

19 Deniz Bölgeleri A1; Kıyıdan millik mesafede VHF DSC istasyonlarının duyulma mesafesi A2; MF DSC istasyonlarının duyulma mesafesidir, mil. A3; A4; Bir ülkenin A2 olarak belirlediği deniz bölgesi, baģka bir ülke tarafından A1 alanı olabilir. 19

20 DENĠZDE HABERLEġME ve CANKURTARMA ARAÇLARI Telsiz alıcı ve vericileri Bayrak /Flama Deniz ġeritleri Boya malzemeleri 20

21 DENĠZDE HABERLEġME ve CANKURTARMA ARAÇLARI Deniz ġeritleri Havadan arama kurtarma yapanlara kendimizi göstermek, için kullanılan malzemelerdir. ġeritler, yüzen malzemeden yapılmıģlardır ve m. uzanırlar. Boya malzemeleri Kurtarma aracı çevresinde boyalı geniģ bir yüzey oluģturarak dikkat çekerler. Bu malzeme, arama yapan hava aracının görebilecegi mesafe içinde kullanılmalıdır. Halat Atma Aleti Kurtarma iģlemleri sırasında kurtarma gemisi ve tehlikedeki tekne veya kiģi arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır. Normal hava kosullarında halatı 230 m. ulaģtırabilir. Kurtarma Sapanı Denize denize düģen kiģiyi güvenli bir Ģekilde güverteye almak için kullanılır. 21

22 Telsizle HaberleĢme 22

23 Kodlama Özellikle telsizle haberleģmelerinde; karıģıklığı önlemek için kullanılır. Mike Alpha Romeo Tango India (uluslarası kod) Merih Aydın Reis Turgut Ġstif (ulusal kod) 23

24 DENĠZDE TEHLĠKE ĠġARET BAYRAKLARI November-Charlie / Nazilli-Ceyhan / Neptün-Cemal / tehlikedeyim, yardım istiyorum 24

25 DENĠZDE TEHLĠKE ĠġARET BAYRAKLARI V ĠĢaret Flaması tehlikedeyim, yardım istiyorum Özel Tehlike ĠĢareti Flaması tehlikedeyim, yardım istiyorum 25

26 DENĠZDE TEHLĠKE ĠġARET FĠġEKLERĠ 12 Kalibre Kırmızı FiĢek Özel tabancasıyla ateģlenir kandil gücündedir. 75 m. (250 feet) yüksekliğe çıkar. 6 saniye yanar. 6mm. Kırmızı FiĢek Özel tabancasıyla ateģlenir kandil gücündedir. 115m. (375 feet) yüksege çıkar. 7 saniye yanar. 26

27 HaberleĢmede Öncelik Sırası Tehlike HaberleĢmesi MAYDAY Emniyet HaberleĢmesi SECURITE Acelelik HaberleĢmesi PAN PAN 27

28 Tehlike HaberleĢmesi MAYDAY Bir geminin yardım isteği ve yapılan yardıma tehlike trafiği denir. SILENCE MAYDAY Tehlike trafiğini yöneten istasyon tüm istasyonları susturabilir. SILENCE DISTRESS Tehlike trafiğini izleyen bir istasyon da gerektiğinde diğer istasyonları susturabilir. Tehlike mesajı çağrısı: - MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY - BURASI YAT MARTI, YAT MARTI, YAT MARTI - YEġĠLKÖY FENERĠNĠN 10 MĠL GÜNEYĠNDEYĠM - MOTORUM DURDU, YEDEKLENMEYE ĠHTIYACIM VAR - RÜZGAR POYRAZ 7, DALGA BOYU 2 METRE - MÜRETTEBAT 3 KĠġĠ, GÜVERTEDEYIZ - TAMAM 28

29 Emniyet HaberleĢmesi SECURITE Deniz ve hava trafiğini engelleyen önemli olayların bildirilmesi (Fener sönmesi, ıģıklı Ģamandıra, askeri tatbikat, sürüklenen mayın, fırtına vb) Emniyet mesajları 16. kanaldan tüm istasyonlara yayınlanır. 16. kanal 1 dakikadan (test içinse 10 sn) fazla meģgul edilmez. Emniyet mesajı çağrısı - SECURITE SECURITE SECURITE - ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS - THIS IS TURKRADIO TURKRADIO TURKRADIO...mesaj (koordinat, metin, hazırlayan, bitiģ) 29

30 Acelelik HaberleĢmesi PAN PAN Geminin güvenliğiyle ilgili mesajlardır. (isyan, hastalık, yaralı, denize adam düģmesi, arıza vb.) Tıbbi yardım niteliği varsa MEDICAL eklenir. Gemi kaptanının sorumluluğundadır. Acelelik mesaj çağrısı - PAN PAN MEDĠCAL PAN PAN MEDĠCAL PAN PAN MEDĠCAL - ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS - THIS IS MARTI THIS IS MARTI THIS IS MARTI - MY POSITION IS 41 DEGREES 41 MINUTES NORTH AND 014 DEGREES 14 MINUTES EAST AT 0900 UTC - Metin devamı... 30

31 Acil Durumun Bildirilmesi Sakin olun, anlaģılır ve net konuģun Kendinizi tanıtın ve hangi numaradan/ nereden aradığınızı belirtin Olay nedir Olay yerini tarif edin Hasta ya da yaralıların durumunu belirtin Sorulan sorulara net yanıtlar verin 31

32 VHF/DSC VERĠCĠSĠ Küresel deniz tehlike ve güvenlik haberleģme sistemi içinde A1 sahasında kullanılan Dijital Seçmeli Çagrı cihazıdır. VHF telsiz cihazının 70. Kanalına bir DSC cihazı ĠliĢkilendirilir ve kullanıcı tekne tanıtılır (MMSI no). Acil durumda DSC cihazındaki alarm düğmesine basılır ve 70. Kanaldan ( mhz.) acil yardım çağrısı yayınlamaya baģlar. Bu sinyalle birlikte kimlik bilgileriniz kapsama alanı içindeki tüm sahil ve su üstü istasyonlarına iletilir. 32

33 NAVTEX ALICISI NAVTEX cihazları karadan deniz (gemiye) yönünde 3 yayın türünü alırlar. SADECE ALICIDIR A harfi denizcilik uyarıları B harfi meteorolojik ĠHBARLAR (fırtına ihbarları) D harfi arama ve kurtarma mesajları 400 millik bir alan için planlanmıģtır. Alıcının hafizası en az 30 mesaj saklayabilecek kapasaitededir ve mesajlar saat hafızada kalabilir. Navtex, öncelikli bir mesaj aldığında sesli bir uyarıyla haber verir. NAVTEX 518 khz F1B frekansından her 4 saatte bir 10 dakika yayın yapar. 33

34 Uydu HaberleĢme Sistemleri SART: Search and Rescue Transponder Can sandallarında arama kurtarma amaçlı kullanılır. Kazazedelerin yerinin bulunması için kullanılır. Denize bırakılır. SART gemi terk edilirken can kurtarma aracına alınır. Elle çalıģtırılır ve savlosundan kurtarma aracına bağlanır. 34

35 Uydu HaberleĢme Sistemleri EPIRB : Emergency Position Indicating Radio Beacon Tehlike yerini iģretleyen telsiz vericisidir. ĠĢaret kaynağının tehlikede olduğu, Terkedildiği ya da terkedilmeye karar verildiği, Bir baģka donanımla iletiģim kuramadığı anlamı taģır. 35

36 Denizde Diğer Tehlike ĠĢaretleri 36

37 Denizde Bayrak Harf Kodları 37

38 Denizde Bayrak Harf Kodları 38

39 39

40 Denizde Bayrak Rakam Kodları 40

41 HANGĠ ALANLARDA Hava Saldırıları (Sivil Savunma) Denizde Tehlike Durumları HARĠTA SEMBOLLERĠ ĠĢ Güvenliği Kimyasal Madde Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri Genel Uyarı ĠĢaretleri Trafik 41

42 HARĠTA SEMBOLLERĠ SEMBOL ANLAMI S Sand / Kum M Mud /Çamur Cy; Cl Clay / Balçık Si Silt / Alüvyon St Stones / TaĢlık G Gravel / Ġnce Çakıl P Pebbles / Orta Çakıl Cb Cobbles / Büyük Çakıl-TaĢ Parçaları Rk Rock; Rocky / Kaya,Kayalık Co Sh SEMBOLLER: Coral / Mercan Shells / Kabuk S/M Two layers / Ġki Kat (Sand over Mud / Kum ve Çamur) Wd Weed / Otluk - Kelp / Yosun 42

43 HARĠTA SEMBOLLERĠ 43

44 HARĠTA SEMBOLLERĠ 44

45 HARĠTA SEMBOLLERĠ 45

46 HANGĠ ALANLARDA Hava Saldırıları (Sivil Savunma) Denizde Tehlike Durumları Harita Sembolleri Ġġ GÜVENLĠĞĠ Kimyasal Madde Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri Genel Uyarı ĠĢaretleri Trafik 46

47 ĠĢ güvenliğinde uyarıcı iģaret olarak renkler Kırmızı: Yangın önleme, yasaklama, yanıcı ve parlayıcı madde depoları, tehlikeli madde ile ilgili yasaklar, Portakal rengi: Doğrudan tehlikeye karģı uyarı iģareti, Sarı: Olası tehlikelere karģı uyarı iģareti, YeĢil: ĠĢ güvenliği ve sağlık bilgilendirme iģareti Mavi: Bakım, onarım, arıza konusunda dikkat ve yasak iģareti, Mor: Radyasyon tehlikesine karģı uyarı, Beyaz: Yön iģareti, güvenlik ve sağlık iģareti Siyah: Yön iģareti ( tehlike iģareti, uyarı iģareti), hazırlamada kullanılır. 47

48 ĠĢ Güvenliği Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri 48

49 ĠĢ Güvenliği Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri 49

50 ĠĢ Güvenliği Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri 50

51 HANGĠ ALANLARDA Hava Saldırıları (Sivil Savunma) Denizde Tehlike Durumları Harita Sembolleri ĠĢ Güvenliği KĠMYASAL MADDE TEHLĠKE UYARI ETĠKETLERĠ, ĠġARETLERĠ Genel Uyarı ĠĢaretleri Trafik 51

52 Kimyasal Madde Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri Yasaklama İşareti Hayatı tehlikeye atan ya da yaralanmaya yol açabilen davranışları yasaklayan yönetmeliklere uygun işaret İlgili YASAKLAMA metnine uyun. Zorunlu İşaret Belirli bir koruyucu donanımın kullanılmasını zorunlu kılan yönetmeliklere uygun işaret İlgili/ekli olan ZORUNLU metnine uyun. Uyarı İşareti Tehlike Riski.Çevrede belirli tehlikelerin var olduğunu uyaran ve özel dikkat edilmesi gerektiğini belirten işaret İlgili/ekli olan metninde belirtilen önlemleri alın. 52

53 Kimyasal Madde Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri Olağanüstü Durum İşareti Güvenli Koşulu belirten bir işaret - kaçış yollarını ve güvenlik donanımlarını belirtir ve konumlarını gösterir Yangın Donanımı Bildirimi Yangın söndürme donanımının ve yanabilir madde depolarının konumunu belirten işaret Uyarı Bildirimi Tehlike riski. Belirli tehlikelere karşı uyaran işaret. Özel dikkat gösterilmelidir. Güvenlik talimatlarını izleyin. BİLDİRİM'e ekli olan tavsiye/talimat metnini izleyin BİLDİRİM'e ekli olan metindeki önlemleri alın. 53

54 Kimyasal Madde Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri RENK ANLAMI ve AMACI TEHLİKELİ HAREKET veya DAVRANIŞ Yasak İşareti Tehlikeli hareket veya davranış Kırmızı Tehlike alarmı Dur, kapat, düzneği acil durdur, tahliye et Yangınla mücadele ekipmanı Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu Sarı Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et Mavi Zorunluluk işareti Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan Yeşil Acil kaçış, ilk yardım işareti Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler Tehlike yok Normale dön 54

55 HANGĠ ALANLARDA Hava Saldırıları (Sivil Savunma) Denizde Tehlike Durumları Harita Sembolleri ĠĢ Güvenliği Kimyasal Madde Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri GENEL UYARI ĠġARETLERĠ Trafik 55

56 GENEL UYARI ETĠKETLERĠ ve ĠġARETLERĠ 56

57 GENEL UYARI ETĠKETLERĠ ve ĠġARETLERĠ 57

58 GENEL UYARI ETĠKETLERĠ ve ĠġARETLERĠ 58

59 GENEL UYARI ETĠKETLERĠ ve ĠġARETLERĠ 59

60 GENEL UYARI ETĠKETLERĠ ve ĠġARETLERĠ 60

61 HANGĠ ALANLARDA Hava Saldırıları (Sivil Savunma) Denizde Tehlike Durumları Harita Sembolleri ĠĢ Güvenliği Kimyasal Madde Tehlike Uyarı Etiketleri, ĠĢaretleri Genel ĠĢaretler TRAFĠK 61

62 TAFĠK ĠġARETLERĠ 62

63 TAFĠK ĠġARETLERĠ 63

KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ (GMDSS) İLE DENİZDE MUHABERE

KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ (GMDSS) İLE DENİZDE MUHABERE KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE EMNİYET SİSTEMİ (GMDSS) İLE DENİZDE MUHABERE GMDSS, tehlikeye maruz kalan gemilere yardım iletilebilmesini temin etmek üzere 1 Şubat 1999 tarihinden itibaren tam olarak yürürlüğe

Detaylı

DENİZDE HABERLEŞME. Resim 1: Marinadaki yatlar bağlı bulundukları ülkenin bayrağını kıç tarafta gösteriyor

DENİZDE HABERLEŞME. Resim 1: Marinadaki yatlar bağlı bulundukları ülkenin bayrağını kıç tarafta gösteriyor DENİZDE HABERLEŞME Denizde güvenlik, navigasyon, meteoroloji, uluslar arası prosedürler, yarış organizasyonları ve teknelere ait çeşitli ihtiyaçlardan ötürü haberleşmeye ihtiyacımız var. Günümüzde bu ihtiyaç

Detaylı

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08. BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK Amaç ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.2013/28741 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TA000118 2. Donanım Kimliği SAYFA 2-1

TA000118 2. Donanım Kimliği SAYFA 2-1 TA000118 2. Donanım Kimliği SAYFA 2-1 Ürün: VFM FM Deniz Alıcı-Vericisi Marka: VERTEX STANDARD Type: VM 3500-E Teknik Özellikler Genel Frekans aralığı (TX): 156.025-157.425 MHz (RX): 156.05-163.275 MHz

Detaylı

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 28741 Resmi Gazete Tarihi 20.08.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Ek- 1 İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER 1. Genel hususlar 1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki

Ek- 1 İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER 1. Genel hususlar 1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki Ek- 1 İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER 1. Genel hususlar 1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki genel yükümlülüğe göre, işyerinde bulunması gereken

Detaylı

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI ETF Deniz balıkçılığı sektörünün sosyal paydaşlarının girişimi, AB nin ortak finansmanıyla / Eylül 2008 Bu el kitabı :... e aittir

Detaylı

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Dr. İ. Kudret RODOPMAN Amaç Madde 1. Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerinin ve sınavlarının en az gereklerini belirlemek amacıyla

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM İşverenin Yükümlülükleri Genel Hükümler Madde 5 Gemi sahipleri aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM İşverenin Yükümlülükleri Genel Hükümler Madde 5 Gemi sahipleri aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür. BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (27.11.2004 tarih ve 25653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İş Sağlığı ve Güvenliği 15 ŞUBAT 2013- ADANA İş Güvenliği Uzmanı Adım adım iş kazası 2 3 4 5 6 Ve HAYATA VEDA 7 KAZA GELİYORUM DER 8 9 10 İŞ KAZALARI İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 1 / 12 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde genel afet durumları,bebek kaçırma, bomba ihbarı, yangın

Detaylı

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR.

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR. HAZIRLAYAN: TSSF BASIM YERİ: SANER MATBAACILIK TEL. :0212 674 10 53 TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU TARAFINDAN 1000 ADET BASTIRILMIŞTIR. TEMMUZ 2007 2 TSSF CMAS Üç Yıldız Dalıcı eğitimi İÇİNDEKİLER:

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Balıkçı Gemilerinde Y apılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3

Balıkçı Gemilerinde Y apılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (27/11/2004 tarih ve 25653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: Ġġ SAĞLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ağustos 2013 69471265-305-7351

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 1- Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır? I-Riskleri değerlendirme,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ EK 1 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ EK 1 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA ! SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ EK 1 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER 1. Genel hususlar 1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ. Dr. Murat Can OCAKTAN Metalurji Yüksek Mühendisi Aralık 2013

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ. Dr. Murat Can OCAKTAN Metalurji Yüksek Mühendisi Aralık 2013 Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ Dr. Murat Can OCAKTAN Metalurji Yüksek Mühendisi Aralık 2013 ĠÇERĠK: Genel Bilgilendirme/6331 sayılı ĠSG Kanunu ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Süreci (Tanımı /Amaçları/BileĢenleri) ĠĢ

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI KONULAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMALARI; 1- GENEL KURALLAR 2- KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE KULLANIMI 3- EL ALETLERĠ KULLANIMI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 4 UYARI LEVHALAR 5

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM YANGIN KORUMA SĠSTEMLERĠ 525MT0053

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM YANGIN KORUMA SĠSTEMLERĠ 525MT0053 T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM YANGIN KORUMA SĠSTEMLERĠ 525MT0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı