ARAfiTIRMA YAYINCILIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAfiTIRMA YAYINCILIK"

Transkript

1

2

3

4 Birinci Bask : Ocak 2006 kinci Bask : fiubat 2006 Üçüncü Bask : Mart 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas flmerkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) Bask : Entegre Matbaac l k Sanayi Cad. No: 17 Yenibosna- stanbul Tel: (0 212)

5

6 Yazar ve Eserleri Hakk nda Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö renim gördü. 1980'li y llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz rlad. Bunlar n yan s ra, yazar n evrimcilerin sahtekarl klar n, iddialar n n geçersizli ini ve Darwinizm'in kanl ideolojilerle olan karanl k ba lant lar n ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad r. Yazar n müstear ismi, inkarc düflünceye karfl mücadele eden iki peygamberin hat ralar na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf ndan kitaplar n kapa nda Resulullah' n mührünün kullan lm fl olmas n n sembolik anlam ise, kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran- Kerim'in Allah' n son kitab ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas n remzetmektedir. Yazar da, yay nlad tüm çal flmalar nda, Kuran' ve Resulullah' n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar n tek tek çürütmeyi ve dine karfl yöneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah' n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas olarak kullan lm flt r. Yazar n tüm çal flmalar ndaki ortak hedef, Kuran' n tebli ini dünyaya ulaflt rmak, böylelikle insanlar Allah' n varl, birli i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin çürük temellerini ve sapk n uygulamalar n gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan n daha pek çok ülkesinde be eniyle okunmaktad r. ngilizce, Frans zca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan l yor), Hausa (Afrika'da yayg n olarak kullan - l yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan l yor), Danimarkaca ve sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d fl nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmektedir.

7 Dünyan n dört bir yan nda ola anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan n iman etmesine, pek ço unun da iman nda derinleflmesine vesile olmaktad r. Kitaplar okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl l r ve samimi üslubun, ak lc ve ilmi yaklafl m n fark na varmaktad r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl maktad r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar n, art k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di er sapk n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de ildir. Bundan sonra savunsalar da, ancak duygusal bir inatla savunacaklard r, çünkü fikri dayanaklar çürütülmüfltür. Ça m zdaki tüm inkarc ak mlar, Harun Yahya külliyat karfl s nda fikren ma lup olmufllard r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran' n hikmet ve anlat m çarp c l ndan kaynaklanmaktad r. Yazar n kendisi bu eserlerden dolay bir övünme içinde de ildir; yaln zca Allah' n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr ca bu eserlerin bas m nda ve yay nlanmas nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu unda, insanlar n görmediklerini görmelerini sa layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas n teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu u ortaya ç kmaktad r. Bu de erli eserleri tan tmak yerine, insanlar n zihinlerini buland ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da tmada, iman kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad genel tecrübe ile sabit olan kitaplar yaymak ise, emek ve zaman kayb na neden olacakt r. man kurtarma amac ndan ziyade, yazar n n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece i aç kt r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n n eserlerinin tek amac n n dinsizli i çürütmek ve Kuran ahlak n yaymak oldu unu, bu hizmetteki etki, baflar ve samimiyetin aç kça görüldü ünü okuyucular n genel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar n, Müslümanlar n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman n yolu ise, dinsizli in fikren ma lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas ve Kuran ahlak n n, insanlar n kavray p yaflayabilecekleri flekilde anlat lmas d r. Dünyan n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi i zulüm, fesat ve kargafla ortam dikkate al nd nda bu hizmetin elden geldi ince h zl ve etkili bir biçimde yap lmas gerekti i aç kt r. Aksi halde çok geç kal nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat, Allah' n izniyle, 21. yüzy lda dünya insanlar n Kuran'da tarif edilen huzur ve bar fla, do ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu a tafl maya bir vesile olacakt r.

8 Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay s yla Allah' n varl n inkar eden Darwinizm, 140 y ld r pek çok insan n iman n kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay s yla bu teorinin bir aldatmaca oldu unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar m za ulaflt r labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular - m z belki tek bir kitab m z okuma imkan bulabilir. Bu nedenle her kitab m zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr lmas uygun görülmüfltür. Belirtilmesi gereken bir di er husus, bu kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Yazar n tüm kitaplar nda imani konular, Kuran ayetleri do rultusunda anlat lmakta, insanlar Allah' n ayetlerini ö renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah' n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan n akl nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b rakmayacak flekilde aç klanmaktad r. Bu anlat m s ras nda kullan lan samimi, sade ve ak c üslup ise kitaplar n yediden yetmifle herkes taraf ndan rahatça anlafl lmas n sa lamaktad r. Bu etkili ve yal n anlat m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat - lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat lanlar n do rulu unu inkar edememektedirler. Bu kitap ve yazar n di er eserleri, okuyucular taraf ndan bizzat okunabilece i gibi, karfl l kl bir sohbet ortam fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar birarada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar aç s ndan yararl olacakt r. Bunun yan nda, sadece Allah' n r zas için yaz lm fl olan bu kitaplar n tan nmas na ve okunmas na katk da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt r. Çünkü yazar n tüm kitaplar nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar n di er insanlar taraf ndan da okunmas n n teflvik edilmesidir. Kitaplar n arkas na yazar n di er eserlerinin tan t mlar n n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard r. Bu sayede kitab eline alan kifli, yukar da söz etti imiz özellikleri tafl - yan ve okumaktan hoflland n umdu umuz bu kitapla ayn vas flara sahip daha birçok eser oldu unu görecektir. mani ve siyasi konularda yararlanabilece i zengin bir kaynak birikiminin bulundu una flahit olacakt r. Bu eserlerde, di er baz eserlerde görülen, yazar n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal izahlara, mukaddesata karfl gereken adaba ve sayg ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat mlara rastlayamazs n z

9 Girifl Fosil Kay tlar na Göre Türlerin Kökeni Fosil Kay tlar ndaki Dura anl k: "Stasis" Yaflayan Fosillerden Örnekler Yaflayan Fosiller Evrimi Reddediyor Sonuç Yaflayan Fosil Örnekleri Evrim Teorisini Çürütüyor Amber çindeki Milyonlarca Y ll k Canl lar Evrimi Geçersiz K l yor Darwinizm'in Çöküflü

10

11

12 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil B ir bitki ya da hayvan n eski jeolojik ça lardan bu yana yerkabu- unda korunmufl olan kal nt lar na ya da izlerine fosil denir. Yeryüzünün her taraf ndan derlenmifl olan fosiller, yaflam n bafllang c ndan bu yana yeryüzünde yaflam fl canl lar hakk nda bilgi veren en önemli kaynakt r. Hava ile temas ani bir flekilde kesilen canl lar n iskeletleri, bozulmadan günümüze kadar ulafl r. Fosillerin araflt r lmas, soyu tükenmifl hayvanlar ve bitkiler konusunda bilgilenmemizi sa lar. Bu bilgiler hangi zaman dilimlerinde hangi canl lar n yaflad klar hakk nda da bilgi verir. Yüzlerce milyon y ll k fosil örnekleri, evrimciler için, kendi teorilerine uygun flekilde kullanabilecekleri birer malzemedir. Evrimciler bir fosili al r, bunu günümüz canl lar ndan biriyle iliflkilendirir ve bu fosilin söz konusu canl n n atas oldu unu iddia ederler. Bunun üzerine oldukça ilginç ve detayl senaryolar kurarlar. Söz konusu fosil bir bal ksa, sözde bu fosilin "sadece birkaç kemi inden" ilkel baz özelliklere, yeni geliflmekte olan organlara, dönüflüm geçiren ara geçifl uzuvlar na sahip oldu unu iddia ederler. Bu canl üzerine kitaplar yazar, konferanslar düzenler, bunu "y llarca" arad klar ara geçifl fosili olarak sergileyip dururlar. Ta ki, bu fosilin canl bir örne i karfl lar na ç k ncaya kadar! Bir canl n n milyonlarca y l önce yaflad bilinen halinin günümüzde bilim adamlar n n karfl s na canl olarak ç kmas, evrimcilerin üretti i tüm masallar altüst eder. Bu durum, evrimcilerin iddialar na göre milyonlarca y l boyunca evrim geçirmifl olmas gereken canl n n, her nas lsa, bu hayali evrim sürecine hiç maruz kalmad n gösterir. Dahas, evrime göre, tamamen ilkel canl lar n yaflam fl olmas gereken bir dönemde, son derece kompleks özellikleriyle, tam olarak geliflmifl ve tümüyle o canl ya has yap lara sahip varl klar n bulundu unu kan tlar. Evrimcilerin "ilkel" zannettikleri canl, hiç de ilkel de ildir. Yani "tek hücreliden dönüflüm", "ara geçifl formu" ve "ilkel canl " iddialar n n geçersizli i, aldat c l anlafl lm flt r. Özetle, "aflamal evrim süreci"nin bir hikayeden ibaret oldu u, önemli bir delil ile bir kez daha ortaya ç km flt r. 10

13 H A R U N Y A H Y A Bu örnekle sergilenen tek bir gerçek vard r. Canl lar, evrim teorisinin hayali süreçleriyle oluflmam fl, bir anda yarat lm fllard r. Yarat l fl gerçe i, canl lar n geçmiflten kalan kusursuz izleri ile bir kez daha sergilenmifltir. Günümüzde tüm mükemmel özellikleriyle Allah' n üstün sanat n n tecellilerini oluflturan canl lar, günümüzden yüz milyonlarca y l önce de ayn ihtiflam ve mükemmelli e sahiptirler. Yarat l fl gerçe i, evrimcilerin hiç beklemedikleri flekilde, tüm evrimci spekülasyonlar ve iddialar ortadan kald rarak, en mükemmel haliyle gözler önüne serilmifltir. "Yaflayan fosiller", yeryüzündeki canl lar n tümünün yoktan yarat ld klar n n, her birinin Allah' n eflsiz birer mucizesi olarak kompleks ve üstün özelliklere sahip olduklar n n bir delilidir. Bunun anlam, milyonlarca y l önce evrimcilerin iddia ettikleri hayali geliflim sürecinin yaflanmad d r. Hayali ara geçifl örnekleri, hayali senaryolar yla beraber yok olup gitmektedir. Sol altta, dört kanatl bir böcek fosili, Eosen dönemine ait (54 milyon y l önce) Sa nda, ar fosili, (24 milyon y ll k Dominik amberi) Sa üstte, 25 milyon y ll k termit fosili

14

15

16 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil Evrim teorisinin iddias na göre, yeryüzündeki canl türleri ortak bir atadan, küçük de ifliklikler sonucunda türemifllerdir. Di er bir deyiflle, teoriye göre, canl türleri birbirinden kesin farkl l klarla ayr lmamakta, süreklilik göstermektedir. Ancak, do ada yap lan gözlemler, ortada iddia edildi i gibi bir süreklilik olmad n göstermifltir. Canl lar dünyas nda görülen, birbirinden belirgin de iflikliklerle ayr lan, farkl kategorilerdir. Omurgal paleontolojisinde uzman olan evrimci Robert Carroll, bunu Patterns and Processes of Vertebrate Evolution (Omurgal Evriminin Örnekleri ve Süreçleri) adl kitab nda flöyle itiraf eder: Bugün dünya üzerinde neredeyse kavranamayacak kadar çok say da tür yafl yor olmas na ra men, bunlar birbirinden güçlükle ay rt edilebilen ara formlardan oluflan sürekli bir da l m oluflturmazlar. Bunun yerine, türlerin neredeyse tamam, birbirinden belirgin flekilde farkl temel gruplara aittirler.1 Evrim, tarihte yafland iddia edilen bir süreçtir ve bizlere canl l n tarihi hakk nda bilgi verecek yegane bilimsel kaynak da fosil bulgular d r. P. Grassé, bu konuda flunlar söyler: Do a bilimciler unutmamal d rlar ki, evrim süreci sadece fosil kay tlar arac l yla aç a ç kar Sadece paleontoloji (fosil bilimi) evrim konusunda delil oluflturabilir ve evrimin geliflimini ve mekanizmalar n gösterebilir.2 Fosil kay tlar n n bu konuda bize fl k tutabilmesi için de, evrim teorisinin öngörüleri ile fosil bulgular n birbirleriyle karfl laflt rmam z gerekir. Evrim teorisine göre sözde bütün canl lar birbirlerinden türemifllerdir. Önceden var olan bir canl türü, zamanla bir di erine dönüflmüfl ve Evrimciler hiçbir bilimsel delili olmamas na ra men, kufllar n sürüngenlerden türedi ini iddia ederler. Elbette ki böyle bir dönüflümün gerçekleflmifl olmas mümkün de ildir. Mükemmel bir yarat l fla sahip olan kufl tüylerinin, dinozor pullar ndan nas l olufltu una ise asla ak lc ve bilimsel bir aç klama getiremezler. 14

17 H A R U N Y A H Y A bütün türler bu flekilde ortaya ç km fllard r. Teoriye göre, bu dönüflüm yüz milyonlarca senelik uzun bir zaman dilimini kapsam fl ve kademe kademe ilerlemifltir. Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say s z "ara türler"in oluflmufl ve yaflam fl olmalar gerekir. Örne in geçmiflte, bal k özelliklerini hala tafl malar na ra men, bir yandan da baz sürüngen özellikleri kazanm fl olan yar bal k-yar sürüngen canl lar yaflam fl olmal d r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl rken, bir yandan da baz kufl özellikleri kazanm fl sürüngenkufllar ortaya ç km fl olmal d r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar için de, sakat, eksik, kusurlu canl lar olmal d r. Geçmiflte yaflam fl olduklar na inan lan bu teorik canl lara "ara geçifl formu" ad verilir. S A H T E E er gerçekten bu tür canl lar geçmiflte yaflam fllarsa, bunlar n say lar n n ve türlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas gerekir. Ve bu canl lar n kal nt lar na mutlaka fosil kay tlar nda rastlanmas gerekir. Çünkü bu ara geçifl formlar n n say s n n bugün bildi imiz hayvan türlerinden bile fazla olmas ve dünyan n dört bir yan n n fosilleflmifl ara geçifl formu kal nt lar yla dolu olmas laz md r. Bu gerçek, Darwin taraf ndan da kabul edilmifltir ve Darwin, Türlerin Kökeni isimli kitab nda bunu flöyle aç klam flt r: A D N A N O K T A R 15

18 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil "E er teorim do ruysa, türleri birbirine ba layan say s z ara-geçifl türleri mutlaka yaflam fl olmal d r... Bunlar n yaflam fl olduklar n n kan tlar da sadece fosil kal nt lar aras nda bulunabilir.3 Ancak bu sat rlar yazan Darwin, bu ara formlar n fosillerinin bir türlü bulunamad n n fark ndayd. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluflturdu unu da görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitab n n "Difficulties on Theory" (Teorinin Zorluklar ) adl bölümünde flöyle yazm flt : E er gerçekten türler öbür türlerden yavafl geliflmelerle türemiflse, neden say s z ara geçifl formuna rastlam yoruz? Neden bütün do a bir karmafla halinde de il de, tam olarak tan mlanm fl ve yerli yerinde? Say s z ara geçifl formu olmal, fakat niçin yeryüzünün say lamayacak kadar çok katman nda gömülü olarak bulam yoruz... Niçin her jeolojik yap ve her tabaka böyle ba lant larla dolu de il? Jeoloji iyi derecelendirilmifl bir süreç ortaya ç karmamaktad r ve belki de bu benim teorime karfl ileri sürülecek en büyük itiraz olacakt r.4 Darwin'in, bu büyük açmaz karfl s nda öne sürdü ü tek aç klama ise, o dönemdeki fosil kay tlar n n yetersiz oldu uydu. Darwin, fosil kay tlar detayl olarak incelendi inde, kay p ara formlar n mutlaka bulunaca n iddia etmiflti. Fosil Kay tlar n n Yeterlili i Acaba ara form fosillerinin yoklu u karfl s nda, Darwin'in 140 y l önce savundu u "ara formlar flimdi yok, ama yeni araflt rmalarla bulunabilir" iddias hala geçerli midir? Bir baflka deyiflle, yap lan tüm fosil araflt rmalar n n sonucuna bakarak, ara formlar n gerçekte hiçbir zaman yaflamad klar n n kabul edilmesi mi gerekir, yoksa yeni araflt rmalar n sonuçlar m beklenmelidir? Bu soruya verilecek cevab, elbette elimizdeki fosil kay tlar n n zenginli i belirler. Paleontolojik verilere bakt m zda ise, fosil kay tlar n n ola anüstü derecede zengin oldu unu görürüz. Dünyan n farkl bölgelerinden elde edilmifl milyarlarca fosil örne i vard r.5 Bu fosillere bak larak, 250 bin farkl canl türü tan mlanm flt r ve bunlar, flu anda yaflamakta olan yaklafl k 1.5 milyon türe ola anüstü derecede benzerdir.6 (Yaflamakta olan 16

19 H A R U N Y A H Y A 210 milyon y ll k kemikli bal k fosili milyon y ll k kurba a fosili 135 milyon y ll k bir tür deniz y ld z fosili milyon y ll k yengeç fosili milyon y ll k örümcek fosili milyon y ll k kaplumba a fosili

20 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil bu 1.5 milyon türün 1 milyon kadar böceklere aittir.) Ancak bulunan say - s z fosil örne i aras nda hiçbir hayali ara-geçifl formu fosili bulunamam flt r. Zengin fosil kay tlar na ra men bulunamayan ara formlar n, yeni kaz - larla bulunmas ise mümkün gözükmemektedir. Glasgow Üniversitesi paleontoloji profesörü T. Neville George, bu gerçe i y llar önce flu flekilde kabul etmifltir: Fosil kay tlar n n (evrimsel) zay fl n ortadan kald racak bir aç klama yapmak art k mümkün de ildir. Çünkü elimizdeki fosil kay tlar son derece zengindir ve yeni kefliflerle yeni türlerin bulunmas imkâns z gözükmektedir... Her türlü keflfe ra men fosil kay tlar hala (türler aras ) boflluklardan oluflmaya devam etmektedir.7 Amerikan Do a Tarihi Müzesi Müdürü ünlü paleontolog Niles Eldredge ise, Darwin'in "fosil kay tlar yetersiz, ara formlar o yüzden bulam - yoruz" iddias n n geçerli olmad n flöyle aç klamaktad r: Tüm deliller, fosil kay tlar n n ortaya koydu u sonucun do ru oldu unu göstermektedir: (Fosil kay tlar nda) gördü ümüz boflluklar, hayat n tarihindeki gerçek olaylar yans tmaktad r, bunlar yetersiz bir fosil birikiminin sonucu de ildir.8 Robert Wesson ise, 1991'de yay nlanan Beyond Natural Selection adl kitab nda "fosil kay tlar ndaki boflluklar n gerçek ve olgusal" olduklar n flöyle aç klamaktad r: Ne var ki, fosil kay tlar ndaki boflluklar gerçektir. Herhangi bir (evrimsel) soy oluflumunu gösterecek kay tlar n yoklu u, son derece olgusald r. Türler genellikle çok uzun zaman dilimleri boyunca sabit kal rlar. Türler ve özellikle cinsler hiçbir zaman yeni bir türe ya da cinse do ru evrim göstermezler. Bunun yerine, bir tür ya da cinsin bir di eriyle yer de ifltirdi i gözlenir. De iflim ise ço unlukla anidir.9 Bu durum, evrim teorisinin 140 y ld r öne sürdü ü "ara form fosilleri bulunmufl de il, ama ileride bulunabilir" argüman n n art k geçerli olmad n göstermektedir. Fosil kay tlar canl l n kökenini anlamak için yeterince zengindir ve bu gerçek karfl m za somut bir tablo ç karmaktad r: Farkl canl türleri, aralar nda hayali evrimsel "geçifl formlar " olmadan, yeryüzünde bir anda ve farkl yap lar yla, ayr ayr ortaya ç km fllard r. 18

21 H A R U N Y A H Y A Yeryüzündeki bütün canl lar, tüm kompleks ve üstün özellikleriyle bir anda var olmufllar, yani yarat lm fllard r. Evrimcilerin iddia ettikleri gibi canl lar n birbirinden türedi ini gösteren tek bir bilimsel delil dahi bulunmamaktad r. 19

22 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil Fosil Kay tlar n n Gösterdi i Gerçek Peki on y llard r toplumlar n bilinçaltlar na yerleflen "evrim-paleontoloji" iliflkisi nereden kaynaklanmaktad r? Neden ço u insan, fosil kay tlar ndan söz edildi inde, bu kay tlar ile Darwin'in teorisi aras nda olumlu bir ba lant oldu u izlenimine kap lmaktad r? Bu sorular n cevab, ünlü bilim dergisi Science'daki bir makalede flöyle aç klan r: Evrimsel biyoloji ve paleontoloji alanlar n n d fl nda kalan çok say da iyi e itimli bilim adam, ne yaz k ki, fosil kay tlar n n Darwinizm'e çok uygun oldu u gibi yanl fl bir fikre kap lm flt r. Bu büyük olas l kla, ikincil kaynaklardaki ola anüstü basitlefltirmeden kaynaklanmaktad r; alt seviye ders kitaplar, yar -popüler makaleler vs... Öte yandan büyük olas l kla biraz tarafl düflünce de devreye girmektedir. Darwin'den sonraki y llarda, onun taraftarlar bu yönde (fosiller alan nda) geliflmeler elde etmeyi ummufllard r. Bu geliflmeler elde edilememifl, ama yine de iyimser bir bekleyifl devam etmifl ve bir k s m hayal ürünü fanteziler de ders kitaplar na kadar girmifltir.10 N. Eldredge ve Ian Tattersall ise bu konuda flu önemli yorumu yaparlar: Ayr türlere ait fosillerin, fosil kay tlar nda bulunduklar süre boyunca de iflim göstermedikleri, Darwin'in Türlerin Kökeni'ni yay nlamas ndan önce bile paleontologlar taraf ndan bilinen bir gerçektir. Darwin ise, gelecek nesillerin bu boflluklar dolduracak yeni fosil bulgular elde edecekleri kehanetinde bulunmufltur... Aradan geçen 120 y l aflk n süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araflt rmalar sonucunda, fosil kay tlar n n, Darwin'in bu kehanetini do rulamayaca aç kça görülür hale gelmifltir. Bu, fosil kay tlar n n yetersizli- inden kaynaklanan bir sorun de ildir. Fosil kay tlar aç kça söz konusu kehanetin yanl fl oldu unu göstermektedir. Türlerin flafl rt c bir biçimde sabit olduklar ve uzun zaman dilimleri boyunca hep statik kald klar yönündeki gözlem, "kral ç plak" hikayesindeki tüm özellikleri bar nd rmaktad r: Herkes bunu görmüfl, ama görmezlikten gelmeyi tercih etmifltir. Darwin'in öngördü ü tabloyu srarla reddeden h rç n bir fosil kayd ile karfl karfl ya kalan paleontologlar, bu gerçe e aç kça yüz çevirmifllerdir.11 20

23 H A R U N Y A H Y A Amerikal paleontolog S. M. Stanley ise, fosil kay tlar n n ortaya koydu u bu gerçe in, bilim dünyas na hakim olan Darwinist dogma taraf ndan nas l göz ard edildi ini ve ettirildi ini flöyle anlat r: Bilinen fosil kay tlar kademeli evrimle uyumlu de ildir ve hiçbir zaman da uyumlu olmam flt r. lgi çekici olan, birtak m tarihsel koflullar arac l yla, bu konudaki muhalefetin gizlenmifl olufludur... Ço u paleontolog, ellerindeki kan tlar n Darwin'in küçük, yavafl ve kademeli de iflikliklerin yeni tür oluflumunu sa lad yönündeki vurgusuyla çeliflti ini hissetmifltir... ama onlar n bu düflüncesi susturulmufltur.12 fiimdi, fosil kay tlar n n flimdiye dek "susturulmufl" olan gerçe ini biraz daha detayl inceleyelim. Amber içindeki 24 milyon y ll k t rt l fosili, t rt llar n tarih boyunca hep ayn flekilde var olduklar n n yani hiçbir evrim geçirmediklerinin bir delilidir milyon y ll k A ustos böce i fosili 21

24

25

26 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil Do a tarihini inceledi imizde karfl m za, "farkl anatomik yap lara evrimleflen" de il, yüz milyonlarca y l boyunca hiç de iflmeden kalan canl lar ç kmaktad r. Fosil kay tlar ndaki bu "de iflmezlik", bilim adamlar taraf ndan "stasis" (dura anl k) olarak tan mlanm flt r. Yaflayan fosiller ve günümüzde varl n korumayan ama dünya tarihinin birbirinden farkl dönemlerinde fosil b rakm fl olan canl - lar, fosil kay tlar ndaki dura anl n somut delilleridirler. Ve fosil kay tlar ndaki söz konusu dura anl k, aflamal bir evrim sürecinin yaflanmad - n gösterir. Stephen Jay Gould, Natural History dergisindeki yaz s nda fosil kay tlar n n evrim teorisi ile olan tutars zl n flu flekilde ifade etmifltir: Ço u fosil türünün tarihi, kademeli geliflim ile tutars z olan iki özellik gösterir: 1. Stasis. Ço u tür dünya üstünde geçirdikleri süre boyunca hiçbir yönlü de iflim göstermemektedir. Fosil kay tlar ndan kaybolduklar s rada nas l görünüyorlarsa ortaya ç kt klar nda da ayn görünümdedirler; morfolojik de iflim ço unlukla s n rl d r ve yönlü de ildir. 2. Birden ortaya ç k fl. Herhangi bir yerel bölgede, bir tür, atalar n n sabit dönüflümü neticesinde kademeli olarak ortaya ç kmamaktad r; birden ve 'tam geliflmifl' olarak ortaya ç kmaktad r.13 E er bir canl, milyonlarca y l önceki tüm özellikleri ile günümüzde kusursuz flekilde varl n sürdürüyorsa ve hiçbir de iflim geçirmediyse, bu durum Darwin'in öngürdü ü aflamal evrim modelini tamamen ortadan kald racak kadar güçlü bir kan tt r. Öyle ki, yeryüzünde bunu kan tlayacak tek bir örnek de il, milyonlarca örnek bulunmaktad r. Canl lar, milyonlarca y l hatta kimi zaman yüz milyonlarca y l önce var olduklar hallerinden hiçbir farkl l k göstermemektedirler. Bu durum, Niles Eldredge'in aç kça ifade etti i gibi, paleontologlar n, hala savunulmakta olan evrim fikrinden art k "kaç nmalar na" sebep olmaktad r: Paleontologlar n evrimden bu kadar uzun süre kaç nm fl olmalar hiç de flafl rt c de ildir. Evrim asla gerçekleflmemifl gibi görünmektedir. Kayal klarda dikkatle ve sab rla yürütülen toplama çal flmalar zigzaglar, küçük sal n mlar, ve çok nadiren milyonlarca y l boyunca görülen de iflimlerin küçük birikintilerini ortaya ç karmaktad r ki bunlar evrimsel tarihte yaflanm fl olan tüm o müthifl de iflimi aç klayamayacak kadar yavafl bir h zdad r.14 24

27 H A R U N Y A H Y A Fosil kay tlar ndaki dura anl k, gerçekten de evrim savunucular için en büyük problemi teflkil eder. Çünkü evrimciler, hayali evrim süreci için gereken kan tlar fosil kay tlar nda ararlar. Ancak fosil kay tlar, beklenen ara geçifl formlar örneklerini vermemekte, dahas, yüz milyonlarca y l içinde de iflim geçirdi i iddia edilen bir canl n n hiçbir evrim geçirmedi- ini gözler önüne sermektedir. Canl formlar, milyonlarca y l önceki halleri ile ayn d rlar ve Darwin'in öngördü ü aflama aflama de iflimi geçirmemifllerdir. Niles Eldredge, evrimci paleontologlar n uzun süre ihmal ettikleri dura anl k gerçe inin, Darwin'in aflamal evrim iddias n çürüttü ünü flu flekilde izah etmektedir: Fakat dura anl k, hayat n tarihinin evrimsel biyolojide gözard edilmemesi gereken bir özelli i olarak terk edildi, ve Gould ile birlikte böyle bir dura- anl n, hayat n tarihinin yüzleflilmesi gereken gerçek bir yönü oldu u, ve asl nda evrimin temel fikrinin kendisine yönelik hiçbir esas tehdit teflkil etmedi ini gösterene kadar da gözard edilmeye devam etti. Çünkü bu Darwin'in sorunuydu: Darwin, evrim fikrinin inand r c l n sa lamak için türlerin sabitli ine dair eski doktrini y kmak zorunda oldu unu düflünüyordu. Darwin'e göre stasis, aksi bir uygunsuzluktu.15 Mezozoik döneme ait ( milyon y l aras ) vatoz fosili, günümüz denizlerinde yaflayan vatozlar n sahip oldu u tüm özelliklere sahiptir. Yaklafl k 250 milyon y ll k bu canl, evrimsel süreç iddias n n tamamen bir hayal oldu unu aç kça göstermektedir. 25

28 F O S L K A Y I T L A R I N D A D U R A A N L I K E er gerçekten bir evrim yaflanm fl olsayd, ki hiçbir flekilde yaflanmam flt r, canl lar n yeryüzünde küçük kademeli de iflimlerle ortaya ç kmalar ve zaman içinde de de iflmeye devam etmeleri gerekirdi. Oysa fosil kay tlar bunun tam aksini gösterir. Farkl canl s n flamalar, fosil kay tlar nda hiçbir atalar olmadan aniden ortaya ç km fllar ve yüz milyonlarca y l boyunca hiç de iflim geçirmeden dura an bir biçimde kalm fllard r. 400 milyon y ll k deniz y ld z fosili Ordovisyen Devri'ne ait istiridye fosilleri. Ordovisyen Dönemi'ne ait "atnal yengeci" fosili. Bu 450 milyon y ll k fosil de, günümüzde yaflayan örneklerinden farks z. Ammonitler, yaklafl k 350 milyon y l önce ortaya ç kt lar ve 65 milyon y l kadar önce soylar tükendi. Aradaki 300 milyon y l boyunca üstteki fosilde görülen yap lar hiç de iflmedi.

29 Balt k Denizi k y lar nda amber içinde bulunan yaklafl k 170 milyon y ll k bir böcek fosili. Yaflayan örnekleriyle t pat p ayn. skoçya'daki East Kirkton bölgesinde bulunmufl olan bilinen en eski akrep fosili. Pulmonoscorpius kirktonensis ad verilen türe ait bu akrep, 320 milyon y ll k ve günümüz akreplerinden farks z. Almanya'n n Bavyera bölgesinde bulunan 140 milyon y ll k yusufçuk fosili, flu anda yaflayan yusufçuklar n ayn s d r. Jurasik Dönem'e ait yaklafl k 170 milyon y ll k karides fosili. Günümüzdeki karideslerden hiçbir fark yok. 35 milyon y ll k fosil sinekler. Günümüzde yaflayan sineklerle ayn vücut yap s na sahipler.

30 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil Darwin'in aflamal evrim iddias n n geçersizli ini görerek, buna karfl Stephen J. Gould ile birlikte "s çramal evrim" iddias n ortaya atan Niles Eldredge'in yukar daki ifadeleri, dura anl n Darwin'e problem oluflturmas konusunda oldukça do ruydu. Fakat Eldredge'in de aç kça ihmal etti i ve görmezden geldi i nokta, fosil kay tlar nda aç kça görülen dura- anl n, s çramal evrim için de büyük bir sorun oluflturdu uydu. S çramal evrim (Punctuated Equilibrium Kesintiye U ram fl Denge) modelini öne süren paleontologlar, fosil kay tlar ndaki dura anl n bir "sorun" oldu unu kabul etmifl ama evrim fikrinden vazgeçmeyi imkans z gördükleri için canl lar n küçük de iflikliklerle de il, ani ve büyük de iflikliklerle olufltu unu öne sürmüfllerdi. Bu iddiaya göre evrimsel de- ifliklikler, çok k sa zaman aral klar nda ve çok dar popülasyonlar içinde gerçekleflmekteydi. Bu vakte kadar canl popülasyonu hiçbir de iflim göstermiyor ve bir tür denge durumunda kal yordu. Popülasyon çok dar oldu u için büyük mutasyonlar sözde çok k sa sürede do al seleksiyon mekanizmas vas tas yla seçiliyor ve böylece ve her nas lsa yeni bir türün oluflumu sa lan yordu. Kurba alar n kökeninde de bir evrim süreci yoktur. Bilinen en eski kurba alar, bal klardan tamamen farkl d r ve kendilerine has yap lar yla ortaya ç km fllard r. Ve günümüzdeki kurba alarla ayn özelliklere sahiplerdir. Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan amber içindeki kurba a fosili yaklafl k 25 milyon y ll kt r ve yaflayan örnekleriyle aras nda hiçbir fark yoktur.

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ARAŞTIRMA YAYINCILIK

ARAŞTIRMA YAYINCILIK Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Birinci Bask : fiubat 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) 222 00 88 Bask : Seçil Ofset 100. Y l Mahallesi MAS-S

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Uzak Ülkeleri Düfllemek

Uzak Ülkeleri Düfllemek nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver Uzak Ülkeleri Düfllemek Ü lkemizde yay mlanan ilk renki ansiklopediyle ilk ciltli ve çok ayr nt l dünya atlas na sahip olan flansl çocuklardan biriydim. Rahmetli annem,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı