ARAfiTIRMA YAYINCILIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAfiTIRMA YAYINCILIK"

Transkript

1

2

3

4 Birinci Bask : Ocak 2006 kinci Bask : fiubat 2006 Üçüncü Bask : Mart 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas flmerkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) Bask : Entegre Matbaac l k Sanayi Cad. No: 17 Yenibosna- stanbul Tel: (0 212)

5

6 Yazar ve Eserleri Hakk nda Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö renim gördü. 1980'li y llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz rlad. Bunlar n yan s ra, yazar n evrimcilerin sahtekarl klar n, iddialar n n geçersizli ini ve Darwinizm'in kanl ideolojilerle olan karanl k ba lant lar n ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad r. Yazar n müstear ismi, inkarc düflünceye karfl mücadele eden iki peygamberin hat ralar na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf ndan kitaplar n kapa nda Resulullah' n mührünün kullan lm fl olmas n n sembolik anlam ise, kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran- Kerim'in Allah' n son kitab ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas n remzetmektedir. Yazar da, yay nlad tüm çal flmalar nda, Kuran' ve Resulullah' n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar n tek tek çürütmeyi ve dine karfl yöneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah' n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas olarak kullan lm flt r. Yazar n tüm çal flmalar ndaki ortak hedef, Kuran' n tebli ini dünyaya ulaflt rmak, böylelikle insanlar Allah' n varl, birli i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin çürük temellerini ve sapk n uygulamalar n gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan n daha pek çok ülkesinde be eniyle okunmaktad r. ngilizce, Frans zca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan l yor), Hausa (Afrika'da yayg n olarak kullan - l yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan l yor), Danimarkaca ve sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d fl nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf ndan takip edilmektedir.

7 Dünyan n dört bir yan nda ola anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan n iman etmesine, pek ço unun da iman nda derinleflmesine vesile olmaktad r. Kitaplar okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl l r ve samimi üslubun, ak lc ve ilmi yaklafl m n fark na varmaktad r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl maktad r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar n, art k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di er sapk n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de ildir. Bundan sonra savunsalar da, ancak duygusal bir inatla savunacaklard r, çünkü fikri dayanaklar çürütülmüfltür. Ça m zdaki tüm inkarc ak mlar, Harun Yahya külliyat karfl s nda fikren ma lup olmufllard r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran' n hikmet ve anlat m çarp c l ndan kaynaklanmaktad r. Yazar n kendisi bu eserlerden dolay bir övünme içinde de ildir; yaln zca Allah' n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr ca bu eserlerin bas m nda ve yay nlanmas nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu unda, insanlar n görmediklerini görmelerini sa layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas n teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu u ortaya ç kmaktad r. Bu de erli eserleri tan tmak yerine, insanlar n zihinlerini buland ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da tmada, iman kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad genel tecrübe ile sabit olan kitaplar yaymak ise, emek ve zaman kayb na neden olacakt r. man kurtarma amac ndan ziyade, yazar n n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece i aç kt r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n n eserlerinin tek amac n n dinsizli i çürütmek ve Kuran ahlak n yaymak oldu unu, bu hizmetteki etki, baflar ve samimiyetin aç kça görüldü ünü okuyucular n genel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar n, Müslümanlar n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman n yolu ise, dinsizli in fikren ma lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas ve Kuran ahlak n n, insanlar n kavray p yaflayabilecekleri flekilde anlat lmas d r. Dünyan n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi i zulüm, fesat ve kargafla ortam dikkate al nd nda bu hizmetin elden geldi ince h zl ve etkili bir biçimde yap lmas gerekti i aç kt r. Aksi halde çok geç kal nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat, Allah' n izniyle, 21. yüzy lda dünya insanlar n Kuran'da tarif edilen huzur ve bar fla, do ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu a tafl maya bir vesile olacakt r.

8 Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay s yla Allah' n varl n inkar eden Darwinizm, 140 y ld r pek çok insan n iman n kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay s yla bu teorinin bir aldatmaca oldu unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar m za ulaflt r labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular - m z belki tek bir kitab m z okuma imkan bulabilir. Bu nedenle her kitab m zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr lmas uygun görülmüfltür. Belirtilmesi gereken bir di er husus, bu kitaplar n içeri i ile ilgilidir. Yazar n tüm kitaplar nda imani konular, Kuran ayetleri do rultusunda anlat lmakta, insanlar Allah' n ayetlerini ö renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah' n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan n akl nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b rakmayacak flekilde aç klanmaktad r. Bu anlat m s ras nda kullan lan samimi, sade ve ak c üslup ise kitaplar n yediden yetmifle herkes taraf ndan rahatça anlafl lmas n sa lamaktad r. Bu etkili ve yal n anlat m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat - lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat lanlar n do rulu unu inkar edememektedirler. Bu kitap ve yazar n di er eserleri, okuyucular taraf ndan bizzat okunabilece i gibi, karfl l kl bir sohbet ortam fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar birarada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar aç s ndan yararl olacakt r. Bunun yan nda, sadece Allah' n r zas için yaz lm fl olan bu kitaplar n tan nmas na ve okunmas na katk da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt r. Çünkü yazar n tüm kitaplar nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar n di er insanlar taraf ndan da okunmas n n teflvik edilmesidir. Kitaplar n arkas na yazar n di er eserlerinin tan t mlar n n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard r. Bu sayede kitab eline alan kifli, yukar da söz etti imiz özellikleri tafl - yan ve okumaktan hoflland n umdu umuz bu kitapla ayn vas flara sahip daha birçok eser oldu unu görecektir. mani ve siyasi konularda yararlanabilece i zengin bir kaynak birikiminin bulundu una flahit olacakt r. Bu eserlerde, di er baz eserlerde görülen, yazar n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal izahlara, mukaddesata karfl gereken adaba ve sayg ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat mlara rastlayamazs n z

9 Girifl Fosil Kay tlar na Göre Türlerin Kökeni Fosil Kay tlar ndaki Dura anl k: "Stasis" Yaflayan Fosillerden Örnekler Yaflayan Fosiller Evrimi Reddediyor Sonuç Yaflayan Fosil Örnekleri Evrim Teorisini Çürütüyor Amber çindeki Milyonlarca Y ll k Canl lar Evrimi Geçersiz K l yor Darwinizm'in Çöküflü

10

11

12 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil B ir bitki ya da hayvan n eski jeolojik ça lardan bu yana yerkabu- unda korunmufl olan kal nt lar na ya da izlerine fosil denir. Yeryüzünün her taraf ndan derlenmifl olan fosiller, yaflam n bafllang c ndan bu yana yeryüzünde yaflam fl canl lar hakk nda bilgi veren en önemli kaynakt r. Hava ile temas ani bir flekilde kesilen canl lar n iskeletleri, bozulmadan günümüze kadar ulafl r. Fosillerin araflt r lmas, soyu tükenmifl hayvanlar ve bitkiler konusunda bilgilenmemizi sa lar. Bu bilgiler hangi zaman dilimlerinde hangi canl lar n yaflad klar hakk nda da bilgi verir. Yüzlerce milyon y ll k fosil örnekleri, evrimciler için, kendi teorilerine uygun flekilde kullanabilecekleri birer malzemedir. Evrimciler bir fosili al r, bunu günümüz canl lar ndan biriyle iliflkilendirir ve bu fosilin söz konusu canl n n atas oldu unu iddia ederler. Bunun üzerine oldukça ilginç ve detayl senaryolar kurarlar. Söz konusu fosil bir bal ksa, sözde bu fosilin "sadece birkaç kemi inden" ilkel baz özelliklere, yeni geliflmekte olan organlara, dönüflüm geçiren ara geçifl uzuvlar na sahip oldu unu iddia ederler. Bu canl üzerine kitaplar yazar, konferanslar düzenler, bunu "y llarca" arad klar ara geçifl fosili olarak sergileyip dururlar. Ta ki, bu fosilin canl bir örne i karfl lar na ç k ncaya kadar! Bir canl n n milyonlarca y l önce yaflad bilinen halinin günümüzde bilim adamlar n n karfl s na canl olarak ç kmas, evrimcilerin üretti i tüm masallar altüst eder. Bu durum, evrimcilerin iddialar na göre milyonlarca y l boyunca evrim geçirmifl olmas gereken canl n n, her nas lsa, bu hayali evrim sürecine hiç maruz kalmad n gösterir. Dahas, evrime göre, tamamen ilkel canl lar n yaflam fl olmas gereken bir dönemde, son derece kompleks özellikleriyle, tam olarak geliflmifl ve tümüyle o canl ya has yap lara sahip varl klar n bulundu unu kan tlar. Evrimcilerin "ilkel" zannettikleri canl, hiç de ilkel de ildir. Yani "tek hücreliden dönüflüm", "ara geçifl formu" ve "ilkel canl " iddialar n n geçersizli i, aldat c l anlafl lm flt r. Özetle, "aflamal evrim süreci"nin bir hikayeden ibaret oldu u, önemli bir delil ile bir kez daha ortaya ç km flt r. 10

13 H A R U N Y A H Y A Bu örnekle sergilenen tek bir gerçek vard r. Canl lar, evrim teorisinin hayali süreçleriyle oluflmam fl, bir anda yarat lm fllard r. Yarat l fl gerçe i, canl lar n geçmiflten kalan kusursuz izleri ile bir kez daha sergilenmifltir. Günümüzde tüm mükemmel özellikleriyle Allah' n üstün sanat n n tecellilerini oluflturan canl lar, günümüzden yüz milyonlarca y l önce de ayn ihtiflam ve mükemmelli e sahiptirler. Yarat l fl gerçe i, evrimcilerin hiç beklemedikleri flekilde, tüm evrimci spekülasyonlar ve iddialar ortadan kald rarak, en mükemmel haliyle gözler önüne serilmifltir. "Yaflayan fosiller", yeryüzündeki canl lar n tümünün yoktan yarat ld klar n n, her birinin Allah' n eflsiz birer mucizesi olarak kompleks ve üstün özelliklere sahip olduklar n n bir delilidir. Bunun anlam, milyonlarca y l önce evrimcilerin iddia ettikleri hayali geliflim sürecinin yaflanmad d r. Hayali ara geçifl örnekleri, hayali senaryolar yla beraber yok olup gitmektedir. Sol altta, dört kanatl bir böcek fosili, Eosen dönemine ait (54 milyon y l önce) Sa nda, ar fosili, (24 milyon y ll k Dominik amberi) Sa üstte, 25 milyon y ll k termit fosili

14

15

16 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil Evrim teorisinin iddias na göre, yeryüzündeki canl türleri ortak bir atadan, küçük de ifliklikler sonucunda türemifllerdir. Di er bir deyiflle, teoriye göre, canl türleri birbirinden kesin farkl l klarla ayr lmamakta, süreklilik göstermektedir. Ancak, do ada yap lan gözlemler, ortada iddia edildi i gibi bir süreklilik olmad n göstermifltir. Canl lar dünyas nda görülen, birbirinden belirgin de iflikliklerle ayr lan, farkl kategorilerdir. Omurgal paleontolojisinde uzman olan evrimci Robert Carroll, bunu Patterns and Processes of Vertebrate Evolution (Omurgal Evriminin Örnekleri ve Süreçleri) adl kitab nda flöyle itiraf eder: Bugün dünya üzerinde neredeyse kavranamayacak kadar çok say da tür yafl yor olmas na ra men, bunlar birbirinden güçlükle ay rt edilebilen ara formlardan oluflan sürekli bir da l m oluflturmazlar. Bunun yerine, türlerin neredeyse tamam, birbirinden belirgin flekilde farkl temel gruplara aittirler.1 Evrim, tarihte yafland iddia edilen bir süreçtir ve bizlere canl l n tarihi hakk nda bilgi verecek yegane bilimsel kaynak da fosil bulgular d r. P. Grassé, bu konuda flunlar söyler: Do a bilimciler unutmamal d rlar ki, evrim süreci sadece fosil kay tlar arac l yla aç a ç kar Sadece paleontoloji (fosil bilimi) evrim konusunda delil oluflturabilir ve evrimin geliflimini ve mekanizmalar n gösterebilir.2 Fosil kay tlar n n bu konuda bize fl k tutabilmesi için de, evrim teorisinin öngörüleri ile fosil bulgular n birbirleriyle karfl laflt rmam z gerekir. Evrim teorisine göre sözde bütün canl lar birbirlerinden türemifllerdir. Önceden var olan bir canl türü, zamanla bir di erine dönüflmüfl ve Evrimciler hiçbir bilimsel delili olmamas na ra men, kufllar n sürüngenlerden türedi ini iddia ederler. Elbette ki böyle bir dönüflümün gerçekleflmifl olmas mümkün de ildir. Mükemmel bir yarat l fla sahip olan kufl tüylerinin, dinozor pullar ndan nas l olufltu una ise asla ak lc ve bilimsel bir aç klama getiremezler. 14

17 H A R U N Y A H Y A bütün türler bu flekilde ortaya ç km fllard r. Teoriye göre, bu dönüflüm yüz milyonlarca senelik uzun bir zaman dilimini kapsam fl ve kademe kademe ilerlemifltir. Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say s z "ara türler"in oluflmufl ve yaflam fl olmalar gerekir. Örne in geçmiflte, bal k özelliklerini hala tafl malar na ra men, bir yandan da baz sürüngen özellikleri kazanm fl olan yar bal k-yar sürüngen canl lar yaflam fl olmal d r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl rken, bir yandan da baz kufl özellikleri kazanm fl sürüngenkufllar ortaya ç km fl olmal d r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar için de, sakat, eksik, kusurlu canl lar olmal d r. Geçmiflte yaflam fl olduklar na inan lan bu teorik canl lara "ara geçifl formu" ad verilir. S A H T E E er gerçekten bu tür canl lar geçmiflte yaflam fllarsa, bunlar n say lar n n ve türlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas gerekir. Ve bu canl lar n kal nt lar na mutlaka fosil kay tlar nda rastlanmas gerekir. Çünkü bu ara geçifl formlar n n say s n n bugün bildi imiz hayvan türlerinden bile fazla olmas ve dünyan n dört bir yan n n fosilleflmifl ara geçifl formu kal nt lar yla dolu olmas laz md r. Bu gerçek, Darwin taraf ndan da kabul edilmifltir ve Darwin, Türlerin Kökeni isimli kitab nda bunu flöyle aç klam flt r: A D N A N O K T A R 15

18 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil "E er teorim do ruysa, türleri birbirine ba layan say s z ara-geçifl türleri mutlaka yaflam fl olmal d r... Bunlar n yaflam fl olduklar n n kan tlar da sadece fosil kal nt lar aras nda bulunabilir.3 Ancak bu sat rlar yazan Darwin, bu ara formlar n fosillerinin bir türlü bulunamad n n fark ndayd. Bunun teorisi için büyük bir açmaz oluflturdu unu da görüyordu. Bu yüzden, Türlerin Kökeni kitab n n "Difficulties on Theory" (Teorinin Zorluklar ) adl bölümünde flöyle yazm flt : E er gerçekten türler öbür türlerden yavafl geliflmelerle türemiflse, neden say s z ara geçifl formuna rastlam yoruz? Neden bütün do a bir karmafla halinde de il de, tam olarak tan mlanm fl ve yerli yerinde? Say s z ara geçifl formu olmal, fakat niçin yeryüzünün say lamayacak kadar çok katman nda gömülü olarak bulam yoruz... Niçin her jeolojik yap ve her tabaka böyle ba lant larla dolu de il? Jeoloji iyi derecelendirilmifl bir süreç ortaya ç karmamaktad r ve belki de bu benim teorime karfl ileri sürülecek en büyük itiraz olacakt r.4 Darwin'in, bu büyük açmaz karfl s nda öne sürdü ü tek aç klama ise, o dönemdeki fosil kay tlar n n yetersiz oldu uydu. Darwin, fosil kay tlar detayl olarak incelendi inde, kay p ara formlar n mutlaka bulunaca n iddia etmiflti. Fosil Kay tlar n n Yeterlili i Acaba ara form fosillerinin yoklu u karfl s nda, Darwin'in 140 y l önce savundu u "ara formlar flimdi yok, ama yeni araflt rmalarla bulunabilir" iddias hala geçerli midir? Bir baflka deyiflle, yap lan tüm fosil araflt rmalar n n sonucuna bakarak, ara formlar n gerçekte hiçbir zaman yaflamad klar n n kabul edilmesi mi gerekir, yoksa yeni araflt rmalar n sonuçlar m beklenmelidir? Bu soruya verilecek cevab, elbette elimizdeki fosil kay tlar n n zenginli i belirler. Paleontolojik verilere bakt m zda ise, fosil kay tlar n n ola anüstü derecede zengin oldu unu görürüz. Dünyan n farkl bölgelerinden elde edilmifl milyarlarca fosil örne i vard r.5 Bu fosillere bak larak, 250 bin farkl canl türü tan mlanm flt r ve bunlar, flu anda yaflamakta olan yaklafl k 1.5 milyon türe ola anüstü derecede benzerdir.6 (Yaflamakta olan 16

19 H A R U N Y A H Y A 210 milyon y ll k kemikli bal k fosili milyon y ll k kurba a fosili 135 milyon y ll k bir tür deniz y ld z fosili milyon y ll k yengeç fosili milyon y ll k örümcek fosili milyon y ll k kaplumba a fosili

20 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil bu 1.5 milyon türün 1 milyon kadar böceklere aittir.) Ancak bulunan say - s z fosil örne i aras nda hiçbir hayali ara-geçifl formu fosili bulunamam flt r. Zengin fosil kay tlar na ra men bulunamayan ara formlar n, yeni kaz - larla bulunmas ise mümkün gözükmemektedir. Glasgow Üniversitesi paleontoloji profesörü T. Neville George, bu gerçe i y llar önce flu flekilde kabul etmifltir: Fosil kay tlar n n (evrimsel) zay fl n ortadan kald racak bir aç klama yapmak art k mümkün de ildir. Çünkü elimizdeki fosil kay tlar son derece zengindir ve yeni kefliflerle yeni türlerin bulunmas imkâns z gözükmektedir... Her türlü keflfe ra men fosil kay tlar hala (türler aras ) boflluklardan oluflmaya devam etmektedir.7 Amerikan Do a Tarihi Müzesi Müdürü ünlü paleontolog Niles Eldredge ise, Darwin'in "fosil kay tlar yetersiz, ara formlar o yüzden bulam - yoruz" iddias n n geçerli olmad n flöyle aç klamaktad r: Tüm deliller, fosil kay tlar n n ortaya koydu u sonucun do ru oldu unu göstermektedir: (Fosil kay tlar nda) gördü ümüz boflluklar, hayat n tarihindeki gerçek olaylar yans tmaktad r, bunlar yetersiz bir fosil birikiminin sonucu de ildir.8 Robert Wesson ise, 1991'de yay nlanan Beyond Natural Selection adl kitab nda "fosil kay tlar ndaki boflluklar n gerçek ve olgusal" olduklar n flöyle aç klamaktad r: Ne var ki, fosil kay tlar ndaki boflluklar gerçektir. Herhangi bir (evrimsel) soy oluflumunu gösterecek kay tlar n yoklu u, son derece olgusald r. Türler genellikle çok uzun zaman dilimleri boyunca sabit kal rlar. Türler ve özellikle cinsler hiçbir zaman yeni bir türe ya da cinse do ru evrim göstermezler. Bunun yerine, bir tür ya da cinsin bir di eriyle yer de ifltirdi i gözlenir. De iflim ise ço unlukla anidir.9 Bu durum, evrim teorisinin 140 y ld r öne sürdü ü "ara form fosilleri bulunmufl de il, ama ileride bulunabilir" argüman n n art k geçerli olmad n göstermektedir. Fosil kay tlar canl l n kökenini anlamak için yeterince zengindir ve bu gerçek karfl m za somut bir tablo ç karmaktad r: Farkl canl türleri, aralar nda hayali evrimsel "geçifl formlar " olmadan, yeryüzünde bir anda ve farkl yap lar yla, ayr ayr ortaya ç km fllard r. 18

21 H A R U N Y A H Y A Yeryüzündeki bütün canl lar, tüm kompleks ve üstün özellikleriyle bir anda var olmufllar, yani yarat lm fllard r. Evrimcilerin iddia ettikleri gibi canl lar n birbirinden türedi ini gösteren tek bir bilimsel delil dahi bulunmamaktad r. 19

22 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil Fosil Kay tlar n n Gösterdi i Gerçek Peki on y llard r toplumlar n bilinçaltlar na yerleflen "evrim-paleontoloji" iliflkisi nereden kaynaklanmaktad r? Neden ço u insan, fosil kay tlar ndan söz edildi inde, bu kay tlar ile Darwin'in teorisi aras nda olumlu bir ba lant oldu u izlenimine kap lmaktad r? Bu sorular n cevab, ünlü bilim dergisi Science'daki bir makalede flöyle aç klan r: Evrimsel biyoloji ve paleontoloji alanlar n n d fl nda kalan çok say da iyi e itimli bilim adam, ne yaz k ki, fosil kay tlar n n Darwinizm'e çok uygun oldu u gibi yanl fl bir fikre kap lm flt r. Bu büyük olas l kla, ikincil kaynaklardaki ola anüstü basitlefltirmeden kaynaklanmaktad r; alt seviye ders kitaplar, yar -popüler makaleler vs... Öte yandan büyük olas l kla biraz tarafl düflünce de devreye girmektedir. Darwin'den sonraki y llarda, onun taraftarlar bu yönde (fosiller alan nda) geliflmeler elde etmeyi ummufllard r. Bu geliflmeler elde edilememifl, ama yine de iyimser bir bekleyifl devam etmifl ve bir k s m hayal ürünü fanteziler de ders kitaplar na kadar girmifltir.10 N. Eldredge ve Ian Tattersall ise bu konuda flu önemli yorumu yaparlar: Ayr türlere ait fosillerin, fosil kay tlar nda bulunduklar süre boyunca de iflim göstermedikleri, Darwin'in Türlerin Kökeni'ni yay nlamas ndan önce bile paleontologlar taraf ndan bilinen bir gerçektir. Darwin ise, gelecek nesillerin bu boflluklar dolduracak yeni fosil bulgular elde edecekleri kehanetinde bulunmufltur... Aradan geçen 120 y l aflk n süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araflt rmalar sonucunda, fosil kay tlar n n, Darwin'in bu kehanetini do rulamayaca aç kça görülür hale gelmifltir. Bu, fosil kay tlar n n yetersizli- inden kaynaklanan bir sorun de ildir. Fosil kay tlar aç kça söz konusu kehanetin yanl fl oldu unu göstermektedir. Türlerin flafl rt c bir biçimde sabit olduklar ve uzun zaman dilimleri boyunca hep statik kald klar yönündeki gözlem, "kral ç plak" hikayesindeki tüm özellikleri bar nd rmaktad r: Herkes bunu görmüfl, ama görmezlikten gelmeyi tercih etmifltir. Darwin'in öngördü ü tabloyu srarla reddeden h rç n bir fosil kayd ile karfl karfl ya kalan paleontologlar, bu gerçe e aç kça yüz çevirmifllerdir.11 20

23 H A R U N Y A H Y A Amerikal paleontolog S. M. Stanley ise, fosil kay tlar n n ortaya koydu u bu gerçe in, bilim dünyas na hakim olan Darwinist dogma taraf ndan nas l göz ard edildi ini ve ettirildi ini flöyle anlat r: Bilinen fosil kay tlar kademeli evrimle uyumlu de ildir ve hiçbir zaman da uyumlu olmam flt r. lgi çekici olan, birtak m tarihsel koflullar arac l yla, bu konudaki muhalefetin gizlenmifl olufludur... Ço u paleontolog, ellerindeki kan tlar n Darwin'in küçük, yavafl ve kademeli de iflikliklerin yeni tür oluflumunu sa lad yönündeki vurgusuyla çeliflti ini hissetmifltir... ama onlar n bu düflüncesi susturulmufltur.12 fiimdi, fosil kay tlar n n flimdiye dek "susturulmufl" olan gerçe ini biraz daha detayl inceleyelim. Amber içindeki 24 milyon y ll k t rt l fosili, t rt llar n tarih boyunca hep ayn flekilde var olduklar n n yani hiçbir evrim geçirmediklerinin bir delilidir milyon y ll k A ustos böce i fosili 21

24

25

26 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil Do a tarihini inceledi imizde karfl m za, "farkl anatomik yap lara evrimleflen" de il, yüz milyonlarca y l boyunca hiç de iflmeden kalan canl lar ç kmaktad r. Fosil kay tlar ndaki bu "de iflmezlik", bilim adamlar taraf ndan "stasis" (dura anl k) olarak tan mlanm flt r. Yaflayan fosiller ve günümüzde varl n korumayan ama dünya tarihinin birbirinden farkl dönemlerinde fosil b rakm fl olan canl - lar, fosil kay tlar ndaki dura anl n somut delilleridirler. Ve fosil kay tlar ndaki söz konusu dura anl k, aflamal bir evrim sürecinin yaflanmad - n gösterir. Stephen Jay Gould, Natural History dergisindeki yaz s nda fosil kay tlar n n evrim teorisi ile olan tutars zl n flu flekilde ifade etmifltir: Ço u fosil türünün tarihi, kademeli geliflim ile tutars z olan iki özellik gösterir: 1. Stasis. Ço u tür dünya üstünde geçirdikleri süre boyunca hiçbir yönlü de iflim göstermemektedir. Fosil kay tlar ndan kaybolduklar s rada nas l görünüyorlarsa ortaya ç kt klar nda da ayn görünümdedirler; morfolojik de iflim ço unlukla s n rl d r ve yönlü de ildir. 2. Birden ortaya ç k fl. Herhangi bir yerel bölgede, bir tür, atalar n n sabit dönüflümü neticesinde kademeli olarak ortaya ç kmamaktad r; birden ve 'tam geliflmifl' olarak ortaya ç kmaktad r.13 E er bir canl, milyonlarca y l önceki tüm özellikleri ile günümüzde kusursuz flekilde varl n sürdürüyorsa ve hiçbir de iflim geçirmediyse, bu durum Darwin'in öngürdü ü aflamal evrim modelini tamamen ortadan kald racak kadar güçlü bir kan tt r. Öyle ki, yeryüzünde bunu kan tlayacak tek bir örnek de il, milyonlarca örnek bulunmaktad r. Canl lar, milyonlarca y l hatta kimi zaman yüz milyonlarca y l önce var olduklar hallerinden hiçbir farkl l k göstermemektedirler. Bu durum, Niles Eldredge'in aç kça ifade etti i gibi, paleontologlar n, hala savunulmakta olan evrim fikrinden art k "kaç nmalar na" sebep olmaktad r: Paleontologlar n evrimden bu kadar uzun süre kaç nm fl olmalar hiç de flafl rt c de ildir. Evrim asla gerçekleflmemifl gibi görünmektedir. Kayal klarda dikkatle ve sab rla yürütülen toplama çal flmalar zigzaglar, küçük sal n mlar, ve çok nadiren milyonlarca y l boyunca görülen de iflimlerin küçük birikintilerini ortaya ç karmaktad r ki bunlar evrimsel tarihte yaflanm fl olan tüm o müthifl de iflimi aç klayamayacak kadar yavafl bir h zdad r.14 24

27 H A R U N Y A H Y A Fosil kay tlar ndaki dura anl k, gerçekten de evrim savunucular için en büyük problemi teflkil eder. Çünkü evrimciler, hayali evrim süreci için gereken kan tlar fosil kay tlar nda ararlar. Ancak fosil kay tlar, beklenen ara geçifl formlar örneklerini vermemekte, dahas, yüz milyonlarca y l içinde de iflim geçirdi i iddia edilen bir canl n n hiçbir evrim geçirmedi- ini gözler önüne sermektedir. Canl formlar, milyonlarca y l önceki halleri ile ayn d rlar ve Darwin'in öngördü ü aflama aflama de iflimi geçirmemifllerdir. Niles Eldredge, evrimci paleontologlar n uzun süre ihmal ettikleri dura anl k gerçe inin, Darwin'in aflamal evrim iddias n çürüttü ünü flu flekilde izah etmektedir: Fakat dura anl k, hayat n tarihinin evrimsel biyolojide gözard edilmemesi gereken bir özelli i olarak terk edildi, ve Gould ile birlikte böyle bir dura- anl n, hayat n tarihinin yüzleflilmesi gereken gerçek bir yönü oldu u, ve asl nda evrimin temel fikrinin kendisine yönelik hiçbir esas tehdit teflkil etmedi ini gösterene kadar da gözard edilmeye devam etti. Çünkü bu Darwin'in sorunuydu: Darwin, evrim fikrinin inand r c l n sa lamak için türlerin sabitli ine dair eski doktrini y kmak zorunda oldu unu düflünüyordu. Darwin'e göre stasis, aksi bir uygunsuzluktu.15 Mezozoik döneme ait ( milyon y l aras ) vatoz fosili, günümüz denizlerinde yaflayan vatozlar n sahip oldu u tüm özelliklere sahiptir. Yaklafl k 250 milyon y ll k bu canl, evrimsel süreç iddias n n tamamen bir hayal oldu unu aç kça göstermektedir. 25

28 F O S L K A Y I T L A R I N D A D U R A A N L I K E er gerçekten bir evrim yaflanm fl olsayd, ki hiçbir flekilde yaflanmam flt r, canl lar n yeryüzünde küçük kademeli de iflimlerle ortaya ç kmalar ve zaman içinde de de iflmeye devam etmeleri gerekirdi. Oysa fosil kay tlar bunun tam aksini gösterir. Farkl canl s n flamalar, fosil kay tlar nda hiçbir atalar olmadan aniden ortaya ç km fllar ve yüz milyonlarca y l boyunca hiç de iflim geçirmeden dura an bir biçimde kalm fllard r. 400 milyon y ll k deniz y ld z fosili Ordovisyen Devri'ne ait istiridye fosilleri. Ordovisyen Dönemi'ne ait "atnal yengeci" fosili. Bu 450 milyon y ll k fosil de, günümüzde yaflayan örneklerinden farks z. Ammonitler, yaklafl k 350 milyon y l önce ortaya ç kt lar ve 65 milyon y l kadar önce soylar tükendi. Aradaki 300 milyon y l boyunca üstteki fosilde görülen yap lar hiç de iflmedi.

29 Balt k Denizi k y lar nda amber içinde bulunan yaklafl k 170 milyon y ll k bir böcek fosili. Yaflayan örnekleriyle t pat p ayn. skoçya'daki East Kirkton bölgesinde bulunmufl olan bilinen en eski akrep fosili. Pulmonoscorpius kirktonensis ad verilen türe ait bu akrep, 320 milyon y ll k ve günümüz akreplerinden farks z. Almanya'n n Bavyera bölgesinde bulunan 140 milyon y ll k yusufçuk fosili, flu anda yaflayan yusufçuklar n ayn s d r. Jurasik Dönem'e ait yaklafl k 170 milyon y ll k karides fosili. Günümüzdeki karideslerden hiçbir fark yok. 35 milyon y ll k fosil sinekler. Günümüzde yaflayan sineklerle ayn vücut yap s na sahipler.

30 Evrimin Fosillere Yenilifli Evrimi Reddeden Milyonlarca Delil Darwin'in aflamal evrim iddias n n geçersizli ini görerek, buna karfl Stephen J. Gould ile birlikte "s çramal evrim" iddias n ortaya atan Niles Eldredge'in yukar daki ifadeleri, dura anl n Darwin'e problem oluflturmas konusunda oldukça do ruydu. Fakat Eldredge'in de aç kça ihmal etti i ve görmezden geldi i nokta, fosil kay tlar nda aç kça görülen dura- anl n, s çramal evrim için de büyük bir sorun oluflturdu uydu. S çramal evrim (Punctuated Equilibrium Kesintiye U ram fl Denge) modelini öne süren paleontologlar, fosil kay tlar ndaki dura anl n bir "sorun" oldu unu kabul etmifl ama evrim fikrinden vazgeçmeyi imkans z gördükleri için canl lar n küçük de iflikliklerle de il, ani ve büyük de iflikliklerle olufltu unu öne sürmüfllerdi. Bu iddiaya göre evrimsel de- ifliklikler, çok k sa zaman aral klar nda ve çok dar popülasyonlar içinde gerçekleflmekteydi. Bu vakte kadar canl popülasyonu hiçbir de iflim göstermiyor ve bir tür denge durumunda kal yordu. Popülasyon çok dar oldu u için büyük mutasyonlar sözde çok k sa sürede do al seleksiyon mekanizmas vas tas yla seçiliyor ve böylece ve her nas lsa yeni bir türün oluflumu sa lan yordu. Kurba alar n kökeninde de bir evrim süreci yoktur. Bilinen en eski kurba alar, bal klardan tamamen farkl d r ve kendilerine has yap lar yla ortaya ç km fllard r. Ve günümüzdeki kurba alarla ayn özelliklere sahiplerdir. Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan amber içindeki kurba a fosili yaklafl k 25 milyon y ll kt r ve yaflayan örnekleriyle aras nda hiçbir fark yoktur.

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Birinci Bask : fiubat 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) 222 00 88 Bask : Seçil Ofset 100. Y l Mahallesi MAS-S

Detaylı

YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Harun Yahya. Okuyucuya

Harun Yahya. Okuyucuya Harun Yahya Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l

Detaylı

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim

Detaylı

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Harun Yahya (Adnan Oktar) Harun Yahya (Adnan Oktar) Türlerin Evrimi Yan lg s YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da

Detaylı

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ

YEfi L MUC ZE FOTOSENTEZ OKUYUCUYA Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18) Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. I. Bask : Temmuz, 2003 II. Bask : Ocak, 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi

Detaylı

TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR:

TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: TERÖRÜN PERDE ARKASI MOSSAD, CIA, MASONLUK, GLADIO, MAFYA ve TERÖR ÖRGÜTLER ARASINDAK B L NMEYEN L fik LER TERÖRÜN PERDE ARKASI'NDAN BAfiLIKLAR: srail ve Amerikan Gizli Servisleri'nin terör örgütleriyle

Detaylı

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz r ve Yay mlan r Robert A. Day Çeviri: Gülay A kar ALTAY B L MSEL B R MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYIMLANIR? ROBERT A. DAY ÇEV R GÜLAY AfiKAR ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz

Detaylı

Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt

Türkiye'de Amerika'n n Kürt Kart dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Devleti kurdurmak isteyip istemedi i sorusu üzerinde ateflli

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Ortakl k Kültürü. Prof. Dr. Nurullah GENÇ. YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE

Ortakl k Kültürü. Prof. Dr. Nurullah GENÇ. YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE Ortakl k Kültürü Prof. Dr. Nurullah GENÇ YönetimKitapl MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE Yönetim Kitapl : 6 ISBN 978-975-7215-70-7 2007, Her hakk mahfuzdur. dan izin almak veya kaynak gösterilmek suretiyle

Detaylı

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 Diyanet-Sen Ad na Sahibi: Ahmet YILDIZ Sorumlu Yaz flleri Müdürü Süleyman BAHADIR Genel Yay n Koordinatörü Recep EKMEKÇ Yay

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

KADIN ODAKLI HABERC L K

KADIN ODAKLI HABERC L K IPS letiflim Vakf Yay nlar : 10 Hak Habercili i Dizisi: 2 KADIN ODAKLI HABERC L K Haz rlayan: SEVDA ALANKUfi IPS letiflim Vakf Yay nlar : 10 Hak Habercili i Dizisi: 2 KADIN ODAKLI HABERC L K IPS letiflim

Detaylı

Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi

Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi Praksis 9 Sayfa: 17-54 Türkiye de Güçlü Devlet Gelene i Tezinin Elefltirisi Demet Dinler Girifl Türkiye de yaflanan siyasi, ekonomik ve toplumsal problemleri Osmanl dan miras ald m z güçlü devlet gelene

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S Temmuz 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-07/322) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS YEN K TAPLAR / NEW BOOKS TEMMUZ-ARALIK 2011 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER TEOMAN AL L, Küresel Irkç l n Kurbanlar ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2011), 112 ss. ISBN 978-975- 343-620-5

Detaylı