Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin"

Transkript

1 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 1 Wednesday, January 11, :22 PM Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT Ürününüzü adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

2 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 2 Wednesday, January 11, :22 PM İçindekiler 2 Bu Pioneer ürününü satõn aldõğõnõz için teşekkürler Modelinizi doğru çalõştõrmak için, lütfen, bu işletim kõlavuzunu okuyunuz. Kõlavuzu okumayõ bitirdikten sonra, ileride başvurabilmek için emin bir yerde saklayõn. Birimlerin Bağlanmasõ... 4 Güç kablosu bağlantõsõ... 5 Aygõtõn ayrõ satõlan bir güç amplifikatörüne bağlanmasõ... 6 Montaj... 7 DIN Ön/Arka-montaj... 7 DIN Ön-montaj... 7 * Lastik burçla yapõlan montaj... 7 * Cihazõn Yerinden Çõkarõlmasõ... 7 DIN Arka-montaj... 8 * Birimin yanlarõndaki vida deliklerini kullanarak yapõlan montaj... 8 Ön panelin yerine takõlmasõ... 8 Mikrofonun takõlmasõ... 9 * Kurulum notlarõ... 9 * Mikrofonun güneşliğe takõlmasõ... 9 * Mikrofonun direksiyon sütununa takõlmasõ... 9 Başlamadan Önce Yapõlacaklar Bu aygõt hakkõnda * Işõk rengi hakkõnda * Çalõştõrma ortamõ Bu kõlavuz hakkõnda Sorunla karşõlaşõldõğõnda yapõlacaklar Özellikler WMA Hakkõnda Bluetooth hakkõnda Ürün kaydõ Cihazõn hõrsõzlõklara karşõ korunmasõ * Ön panelin sökülmesi * Ön panelin takõlmasõ Mikroişlemcinin sõfõrlanmasõ Tüm belleğin temizlenmesi Ne Nedir Ana birim Uzaktan kumanda Temel Çalõştõrma İşlemleri Cihazõn açõlmasõ Bir kaynağõn seçilmesi Disk yerleştirilmesi Ses ayarõnõn yapõlmasõ Cihazõn kapatõlmasõ Radyo Radyonun dinlenmesi Gelişmiş radyo işlevlerinin tanõtõlmasõ Yayõn frekanslarõnõn belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağrõlmasõ En güçlü yayõn frekanslarõnõn belleğe kaydedilmesi Güçlü sinyallerin ayarlanmasõ RDS RDS işleminin tanõtõlmasõ RDS göstergesinin açõlõp kapatõlmasõ Alternatif frekanslarõn seçilmesi * PI Arama işlevinin kullanõlmasõ * Ön ayarlõ istasyonlar için Otomatik PI Arama işlevinin kullanõlmasõ * İstasyonlarõn bölgesel programlamaya sõnõrlandõrõlmasõ Trafik anonslarõnõn alõnmasõ PTY alarmlõ yayõnlarõn alõnmasõ PTY listesi Entegre CD çalar Bir CD nin çalõnmasõ Gelişmiş entegre CD çalar işlevlerinin tanõtõlmasõ Tekrar çalma Kayõt izlerinin rasgele bir sõrada yürütülmesi Bir CD nin şarkõlarõnõn taranmasõ CD çalma işlevinin duraklatõlmasõ Sõkõştõrma ve BMX işlevlerinin kullanõlmasõ Arama metodunun seçilmesi Mevcut diskin her 10 kayõt izini arar Disk başlõğõ işlevlerinin kullanõlmasõ * Disk başlõklarõnõn girilmesi * Disk başlõklarõnõn görüntülenmesi * Bilgi metninin göstergede kaydõrõlmasõ CD TEXT işlevlerinin kullanõlmasõ * CD TEXT disklerindeki bilgi metninin görüntülenmesi * Bilgi metninin göstergede kaydõrõlmasõ MP3/WMA/WAV Çalar MP3/WMA/WAV dosyalarõnõn yürütülmesi Gelişmiş entegre CD çalar (MP3/WMA/ WAV) işlevlerinin tanõtõlmasõ Tekrar çalma Kayõt izlerinin rasgele bir sõrada yürütülmesi Klasörlerin ve şarkõlarõn taranmasõ MP3/WMA/WAV çalma işleminin duraklatõlmasõ Sõkõştõrma ve BMX işlevlerinin kullanõlmasõ Arama metodunun seçilmesi Mevcut klasörün her 10 kayõt izini arar MP3/WMA/WAV diskinin bilgi metninin görüntülenmesi * Bir MP3/WMA diskinin yürütülmesi * Bir WAV diskinin yürütülmesi Bilgi metninin göstergede kaydõrõlmasõ Bluetooth Telefon Bluetooth kablosuz teknoloji özellikli hücresel telefonlarla el bağlantõsõz telefon görüşmesi El bağlantõsõz telefon görüşmesi işlevinin ayarlanmasõ El bağlantõsõz telefon görüşmesi için temel işlemler * Telefon görüşmesi yapma * Telefon çağrõsõnõ karşõlama Bekleme modu * Aygõt adõnõn görüntülenmesi Gelişmiş el bağlantõsõz telefon işlemlerinin tanõtõlmasõ * El bağlantõsõz telefon menüsünün kullanõlmasõ * El bağlantõsõz telefon ayrõntõlõ menüsünün kullanõlmasõ Hücresel telefonunuzun kaydedilmesi * Hücresel telefonlarõn araştõrõlmasõ ve kaydedilmesi * Kaydõ başlatmak için hücresel telefonun kullanõlmasõ Hücresel telefona bağlantõ * Kayõtlõ bir telefona manuel bağlantõ * Kayõtlõ bir telefona otomatik bağlantõ Hücresel telefon bağlantõsõnõn ayrõlmasõ Kayõtlõ bir telefonun silinmesi Telefon Rehberinin kullanõlmasõ * Girişlerin Telefon Rehberine aktarõlmasõ * Telefon Rehberi nakil sõrasõnõn değiştirilmesi * Telefon Rehberindeki bir numaranõn aranmasõ * Telefon Rehberi giriş adõnõn düzenlenmesi Belleğin temizlenmesi Çağrõ Geçmişi işlevinin kullanõlmasõ * Çağrõ Geçmişinin görüntülenmesi * Göstergenin değiştirilmesi * Çağrõ Geçmişinden bir numaranõn aranmasõ Önceden ayarlanan numaralarõn atanmasõ Telefon numarasõ girilerek arama yapõlmasõ Yankõ iptal ve gürültü azaltma işlevi Zil uyarõ sesinin değiştirilmesi Otomatik yanõtlama işlevinin ayarlanmasõ Otomatik reddetme işlevinin ayarlanmasõ BD (Bluetooth Aygõtõ) adresinin görüntülenmesi * Hücresel telefonunuzun BD adresinin görüntülenmesi * Bu aygõtõn BD adresinin görüntülenmesi Gelen çağrõlar için õşõk renginin seçilmesi Multi-CD Çalar Bir CD nin çalõnmasõ diskli multi-cd çalar Gelişmiş multi-cd çalar işlemlerinin tanõtõlmasõ Tekrar çalma Kayõt izlerinin rasgele bir sõrada yürütülmesi CD lerin ve şarkõlarõn taranmasõ CD çalma işlevinin duraklatõlmasõ ITS çalma listelerinin kullanõlmasõ * ITS programlamasõyla bir çalma listesinin oluşturulmasõ * ITS çalma listesindeki şarkõlarõn çalõnmasõ * ITS çalma listesinden bir şarkõnõn silinmesi * ITS çalma listesinden bir CD nin silinmesi... 38

3 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 3 Wednesday, January 11, :22 PM İçindekiler Disk başlõğõ işlevlerinin kullanõlmasõ * Disk başlõklarõnõn girilmesi * Disk başlõklarõnõn görüntülenmesi * Bilgi metninin göstergede kaydõrõlmasõ * Disk başlõğõ listesinden disklerin seçilmesi CD TEXT işlevlerinin kullanõlmasõ * CD TEXT disklerindeki bilgi metninin görüntülenmesi * Bilgi metninin göstergede kaydõrõlmasõ Sõkõştõrma ve bas vurgusunun kullanõlmasõ Şarkõlarõn ipod üzerinde çalõnmasõ Şarkõlarõn ipod üzerinde dinlenmesi Bir çalma listesinin seçilmesi Bilgi metninin ipod üzerinde görüntülenmesi Gelişmiş ipod adaptör çalõştõrma işlemlerinin tanõtõlmasõ Tekrar çalma Şarkõlarõn rasgele bir sõrada çalõnmasõ (karõşõk) Bir şarkõnõn duraklatõlmasõ Bir şarkõnõn taranmasõ TV radyosu Televizyonun izlenmesi Yayõn istasyonlarõnõn belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağrõlmasõ En güçlü yayõn istasyonlarõnõn sõrayla belleğe kaydedilmesi Ses Ayarlarõ Ses ayarlarõnõn tanõtõlmasõ Balans ayarõnõn kullanõlmasõ Ekolayzõrõn kullanõlmasõ * Ekolayzõr eğrilerinin bellekten çağrõlmasõ * Ekolayzõr eğrilerinin ayarlanmasõ * Ekolayzõr eğrisinin ince ayarõ Yüksek ses ayarõnõn yapõlmasõ Düşük ton hoparlör çõkõşõnõn kullanõlmasõ * Düşük ton hoparlör ayarlarõnõn yapõlmasõ Yüksek geçiş filtresinin kullanõlmasõ Bas artõrma Ön görüntü geliştirici (F.I.E.) Kaynak düzeylerinin ayarlanmasõ İlk Ayarlar İlk ayarlarõn yapõlmasõ Tarihin ayarlanmasõ Saat ayarõ Saat gösterimini kapatma işlevinin açõlõp kapatõlmasõ FM istasyonlarõnõ ayarlama adõmõnõn ayarlanmasõ Otomatik PI Arama işlevinin açõlõp kapatõlmasõ Uyarõ tonunun açõlõp kapatõlmasõ Yardõmcõ malzeme ayarõnõn açõlõp kapatõlmasõ Arka çõkõş ve düşük ton hoparlör kontrolörünün ayarlanmasõ Telefonun sesinin kesilmesi/kõsõlmasõ işlevinin açõlõp kapatõlmasõ Diğer İşlevler AUX kaynağõnõn kullanõlmasõ * AUX1 ve AUX2 hakkõnda * AUX işlevinin kaynak olarak seçilmesi * AUX başlõğõnõn ayarlanmasõ Ekran õşõğõnõn açõlõp kapatõlmasõ Düğme õşõğõnõn açõlõp kapatõlmasõ Ek Bilgiler Hata iletileri CD çalar ve bakõmõ CD-R/CD-RW diskleri MP3, WMA, ve WAV dosyalarõ * MP3 ek bilgileri * WMA ek bilgileri * WAV ek bilgileri Klasörler ve MP3/WMA/WAV dosyalarõ hakkõnda Şartlar Özellikler

4 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 4 Wednesday, January 11, :22 PM Birimlerin Bağlanmasõ 4 Notlar Bu cihaz, 12 volt akülü ve negatif topraklõ araçlar içindir. Rekreasyonel amaçlõ araçlara, kamyon ve otobüslere monte etmeden önce, akü gerilimini denetleyin. Elektrik sistemindeki kõsa devreleri önlemek için, montaja başlamadan önce - akü kablosunu çõkardõğõnõzdan emin olun. Güç amplifikatörünün ve diğer birimlerin bağlanmasõ konusundaki detaylar için kõlavuza başvurun ve ardõndan bağlantõlarõ doğru olarak yapõn. Kablolarõ, kablo kõskaçlarõ veya yapõştõrõcõ bantlarla sağlamlaştõrõn. Kablolarõ korumak için, metal aksamlara dokunduklarõ yerde, etraflarõnõ yapõştõrõcõ bantla kaplayõn. Tüm kablolarõ vites kolu, el freni, koltuk raylarõ gibi hareket eden herhangi bir aksama dokunmayacaklarõ şekilde döşeyin ve sağlamlaştõrõn. Kablolarõ sõcak hava klimasõnõn yanõ gibi õsõnan yerlere döşemeyin. Kablonun yalõtõm malzemesi erir ya da yõrtõlõrsa, aracõn gövdesinde kõsa devreye yol açabilir. Sarõ kablo ucunu motor bölümündeki delikten geçirip aküye bağlamayõn. Bu durum, kablonun yalõtõmõna zarar verir ve çok tehlikeli bir biçimde kõsa devreye neden olur. Kablolarõn hiçbirini kõsaltmayõn. Kõsaltõrsanõz, koruma devresi çalõşmasõ gereken yerde çalõşmaz. Asla birimin güç kablosunun yalõtõmõnõ keserek ve kablonun ucuna bağlantõ yaparak diğer bir aygõta güç sağlamayõn. Kablonun akõm kapasitesi artacak ve aşõrõ õsõnmaya yol açacaktõr. Sigortayõ yenisiyle değiştirirken, sadece sigorta tutucunun üzerinde tanõmlanan özellikte bir sigorta kullandõğõnõzdan emin olun. Tek BPTL devresi devreye girdiğinden, hoparlör kablolarõnõ direkt olarak topraklamayõn ya da bağlantõ aralarõnda sol ve sağ - hoparlör kablolarõnõ ortak bağlamayõn. Bu cihaza bağlanan hoparlörler gücü yüksek, minimum 50 W lik ve 4-8 ohm arasõ dirençte olmalõdõrlar. Çõkõş ve/ya da direnç değerleri burada bahsedilenlerin haricinde olan hoparlörlerin bağlanmasõ hoparlörlerde yangõna, duman çõkmasõna sebep olabilir ya da hoparlörlere zarar verebilir. Bu ürünün kaynağõ ON konumundaysa, mavi/beyaz kablodan bir sinyal çõkar. Harici bir güç amplifikatörünün sistem uzaktan kumandasõna ya da Oto anteninin röle kontrol terminaline takõn (maks. 300 ma 12 V DC). Arabanõzõn cam anteni varsa, antene güç sağlayan terminale takõn. Bu sistemle harici bir güç amplifikatörü kullanõlõrsa, mavi/beyaz ucu amplifikatörün güç terminaline takmadõğõnõzdan emin olun. Aynõ şekilde, mavi/beyaz ucu oto anteninin güç terminaline takmayõn. Bu tür bir bağlantõ aşõrõ akõm kullanõmõna ve hasara yol açar. Kõsa devreyi önlemek için çõkardõğõnõz kablo ucunu yalõtõm sağlayan bir bantla kaplayõn. Kullanmadõğõnõz hoparlör kablolarõnõn uçlarõnõ yalõtmakta hataya düşmeyin. Kablolar yalõtõlmazsa kõsa devre olabilir. Yanlõş bir bağlantõyõ önlemek için, IP-BUS bağlayõcõsõnõn giriş ucu mavi; çõkõş ucu da siyah renktedir. Aynõ renkteki bağlayõcõlarõ doğru bağlayõn. Bu cihaz, kontak anahtarõnda bir ACC (aksesuar) pozisyonu olmayan bir araca takõlõrsa, cihazõn kõrmõzõ kablo ucu, kontak anahtarõnõn ON/OFF (açõk/kapalõ) operasyonlarõ ile bağlanan bir uç birime bağlanmalõdõr. Bu işlem yapõlmazsa arabadan birkaç saat uzaklaştõğõnõzda akü bitebilir. ACC pozisyonu ACC pozisyonu yok Siyah kablo topraklõdõr. Lütfen bu kabloyu güç amplifikatörleri gibi yüksek akõmlõ ürünlerin topraklarõndan ayrõ topraklayõn. Ürünleri beraber topraklarsanõz ve topraklõ kablo yerinden çõkarsa, ürünlere zarar verme ya da yangõn riski ortaya çõkar. Bu cihazõn ya da diğer cihazlarõn kablolarõnõn işlevleri aynõ olsa bile ayrõ renklere sahip olabilirler. Bu ürünü başka bir ürüne bağlarken, her iki ürünle birlikte verilen kullanõm kõlavuzlarõnõ okuyarak, işlevleri aynõ olan kablolarõ bağlayõn.

5 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 5 Wednesday, January 11, :22 PM Birimlerin Bağlanmasõ Güç kablosu bağlantõsõ Not Aracõn türüne bağlõ olarak, 3* ve 5* işlevleri farklõ olabilir. Böyle bir durumda, 2* yi 5*e ve 4*ü de 3* e bağladõğõnõzdan emin olun. Arka çõkõş ya da düşük ton hoparlör çõkõşõ (Bkz sayfa 6.) Aygõt Ön çõkõş (Sayfa 6.) 18 cm AUX giriş jakõ (3,5 ø) 14 cm Mikrofon girişi IP-BUS girişi (Mavi) Yardõmcõ birimle bağlantõ yapmak için mini fiş kablosunu kullanõn. 4 m Anten jakõ Sigorta (10 A) Kablolu Uzaktan Kumanda Adaptör Jakõ Kablolu Uzaktan Kumanda Adaptörleri (ayrõ satõlõr) için Çalõştõrma Kõlavuzuna bakõn. Başlõk (1*) Bu terminali kullanmõyorsanõz, başlõğõ çõkarmayõn. Aynõ renkteki kablolarõ birbirlerine takõn. IP-BUS kablosu Multi-CD çalar (ayrõ satõlõr) Mikrofon Mavi/beyaz Güç amplifikatörünün sistem kontrol terminaline takõlõr (maks. 300 ma 12 V DC). Sarõ (3*) Yedek (ya da aksesuar) Kõrmõzõ (5*) Aksesuar (ya da yedek) Sarõ (2*) Kontak anahtarõnõn konumuna bağlõ olmaksõzõn her zaman akõm verilen terminale takõlõr. Kõrmõzõ (4*) Kontak anahtarõ ile denetlenebilen elektrik terminaline bağlanõr (12 V DC) ON/OFF. Mavi/beyaz (7*) Oto-anteninin röle kontrol terminaline bağlanõr (maks. 300 ma 12 V DC). ISO bağlayõcõsõnõn pim konumu aracõn türüne bağlõ olarak değişir. Pim 5 bir anten kontrolü türüyse 6* ve 7* yi takõn. Başka tür bir araçta, kesinlikle 6* ve 7* yi bağlamayõn. Siyah (topraklõ) Aracõn gövdesine (metal) takõlõr. Mavi/beyaz (6*) ISO bağlayõcõsõ Not Bazõ araçlarda ISO bağlayõcõsõ ikiye ayrõlmõş olabilir. Böyle bir durumda, her iki bağlayõcõya da bağladõğõnõzdan emin olun. Sarõ/siyah Ses Kesme özelliği olan bir malzeme kullanõrsanõz, bu kabloyu o malzemenin Ses Kesme kablosuna takõn. Kullanmõyorsanõz, Ses Kesme kablosuna herhangi bir bağlantõ yapmayõp boşta bõrakõn. Hoparlör kablolarõ Beyaz: Ön sol + Beyaz/siyah: Ön sol - Gri: Ön sağ + Gri/siyah: Ön sağ - Yeşil: Arka sol + ya da düşük ton hoparlörü + Yeşil/siyah: Arka sol - ya da düşük ton hoparlörü - Mor: Arka sağ + ya da düşük ton hoparlörü + Mor/siyah: Arka sağ - ya da düşük ton hoparlörü - 5

6 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 6 Wednesday, January 11, :22 PM Birimlerin Bağlanmasõ 6 Aygõtõn ayrõ satõlan bir güç amplifikatörüne bağlanmasõ Arka çõkõş ya da düşük ton hoparlör çõkõşõ Ön çõkõş Aygõt Bkz sayfa 5. Kablolarõn RCA pim fişleriyle takõlmasõ (ayrõ satõlõr) Güç amplifikatörü (ayrõ satõlõr) Güç amplifikatörü (ayrõ satõlõr) IP-BUS girişi (mavi) Anten jakõ Sigorta (10 A) IP-BUS kablosu Kablolu Uzaktan Kumanda Adaptör Jakõ Kablolu Uzaktan Kumanda Adaptörleri (ayrõ satõlõr) için Çalõştõrma Kõlavuzuna bakõn. Multi-CD çalar (ayrõ satõlõr) ISO bağlayõcõsõnõn pim konumu aracõn türüne bağlõ olarak değişir. Pim 5 bir anten kontrolü türüyse 6* ve 7* yi takõn. Başka tür bir araçta, kesinlikle 6* ve 7* yi bağlamayõn. Mavi/beyaz Güç amplifikatörünün sistem kontrol terminaline takõlõr (maks. 300 ma 12 V DC). Bkz sayfa 5. Sistem uzaktan kumandasõ Mavi/beyaz (6*) Mavi/beyaz (7*) Oto-anteninin röle kontrol terminaline bağlanõr (maks. 300 ma 12 V DC). Ön hoparlör Ön hoparlör Sol Arka hoparlör ya da düşük ton hoparlörü Sağ Arka hoparlör ya da düşük ton hoparlörü Not Bu birimin ilk ayarlarõnõ değiştirin (Çalõştõrma Kõlavuzuna bakõn). Bu birimin düşük ton hoparlör çõkõşõ monodur. İsteğe bağlõ bir amplifikatör kullanõrken bu bağlantõlarõ kullanõn.

7 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 7 Wednesday, January 11, :22 PM Montaj Notlar Birimin nihai kurulumundan önce bağlantõlarõn doğru yapõldõğõnõ ve sistemin gerektiği gibi çalõştõğõnõ teyit etmek için kablo tesisatõnõ geçici olarak bağlayõn. Kurulumu doğru bir şekilde gerçekleştirmek için, sadece birimle birlikte verilen parçalarõ kullanõn. Kullanõlmasõna izin verilmeyen parçalarõn kullanõlmasõ, arõzalara yol açabilir. Kurulum sõrasõnda delik açõlmasõ ya da aracõnõzda diğer değişikliklerin yapõlmasõ gerekiyorsa, size en yakõn yetkili servisi arayõn. Birimi sürücüye engel olmayacak ve acil durum gibi ani durmalarda yolcunun zarar görmeyeceği bir şekilde kurun. Yarõ iletken lazer aşõrõ õsõnõrsa zarar görür bu yüzden sõcak olan yerlere monte etmeyin örneğin sõcak hava üfleyen klimanõn yanõna monte etmeyin. Montaj açõsõ yatay olarak 60 yi geçerse, birimden en iyi performansõ alamayabilirsiniz. Montaj sõrasõnda, aygõtõ kullanõrken uygun õsõ yayõlõmõnõ sağlamak amacõyla, arka panelin arkasõnda yeterince yer bõraktõğõnõzdan ve havalandõrma çõkõşlarõnõ engellememesi için gevşek kablolarõ sardõğõnõzdan emin olun. DIN Ön-montaj Lastik burçla yapõlan montaj Kontrol Paneli Tutucu Tutucuyu kontrol paneline soktuktan sonra, kontrol paneli malzemesinin kalõnlõğõna göre uygun kulakçõklarõ seçip bükün. (Alt ve üst kulakçõklarõ kullanarak mümkün olduğunca sağlam bir şekilde kurun. Sağlamlaştõrmak için kulakçõklarõ 90 bükün.) Lastik burç Vida Yeterli boşluk bõrakõn Kontrol Paneli 10 cm 10 cm DIN Ön/Arka-montaj Cihazõn Yerinden Çõkarõlmasõ Çerçeve Çerçeveyi çõkarmak amacõyla kilidini açmak için, çerçevenin üst ve alt kõsõmlarõnõ dõşarõya doğru uzatõn. (Çerçeveyi yerine geri takarken, çentikli tarafõnõ aşağõya doğru tutarak takõn.) Ön panel ayrõlõrsa, çerçeveyi çõkarmak kolaylaşõr. Bu birim Ön (normal DIN ön montaj) taraftan ya da Arka (DIN arka montaj kurulumu, birim şasisinin yanlarõndaki dişli vida deliklerini kullanarak yapõlan kurulum) taraftan uygun olarak takõlabilir. Detaylar için aşağõda şekillerle anlatõlan kurulum yöntemlerine başvurunuz. Cihazla birlikte sağlanan çekme anahtarlarõnõ şekilde görüldüğü gibi yerlerine oturuncaya kadar cihazõn içine sokun. Anahtarlarõ birimin kenarlarõna bastõrarak birimi dõşarõ çõkarõn. 7

8 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 8 Wednesday, January 11, :22 PM Montaj 8 DIN Arka-montaj Ön panelin yerine takõlmasõ Birimin yanlarõndaki vida deliklerini kullanarak yapõlan montaj 1. Çerçeveyi çõkarõn. Çerçeveyi çõkarmak amacõyla kilidini açmak için, çerçevenin üst ve alt kõsõmlarõnõ dõşarõya doğru uzatõn. (Çerçeveyi yerine geri takarken, çentikli tarafõnõ aşağõya doğru tutarak takõn.) Ön panel ayrõlõrsa, çerçeveyi çõkarmak kolaylaşõr. Ön panelin sökülmesi ve yerine tekrar takõlmasõ işlevini kullanmõyorsanõz, size sağlanan takma vidalarõnõ kullanarak ön paneli bu cihaza takõn. 1. Tutucularõ ön panelin her iki tarafõna da takõn. Çerçeve 2. Ön paneli aygõta yerleştirin. 2. Birimin fabrika radyo takma dirseğine bağlanmasõ. Dirseğin vida delikleriyle ana birimin vida deliklerinin hizalandõğõ (oturduğu) bir pozisyon seçin ve vidalarõ her iki tarafõn 2 yerinde sõkõştõrõn. Dirsekteki vidalarõn şekline bağlõ olarak ya takviyeli vidalar (5 x 8 mm) ya da gömmeli vidalar (5 x 9 mm), kullanõn. 3. Tutucularõ yukarõ doğru çevirin. Vida Kontrol Paneli ya da Konsol 4. Takma vidalarõnõ kullanarak ön paneli cihaza takõn. Takma vidasõ Fabrika radyo takma dirseği

9 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 9 Wednesday, January 11, :22 PM Montaj Mikrofonun takõlmasõ Kurulum notlarõ Mikrofonu sistemi kullanan şahsõn sesini alacak şekilde ve konumda takõn. Mikrofonun güneşliğe takõlmasõ 1. Mikrofonu mikrofon klipsine takõn. Mikrofonun direksiyon sütununa takõlmasõ 1. Mikrofonu mikrofon klipsine takõn. Mikrofon kablosunu oluğa yerleştirin. Mikrofon Mikrofon Mikrofon klipsi Mikrofon klipsi 2. Mikrofonu direksiyon sütunu üzerindeki klipse takõn. 2. Mikrofonu güneşlik üzerindeki klipse takõn. Güneşliği yukarõ kaldõrarak mikrofon klipsini yerleştirin. (Güneşliğin indirilmesi, sesle çalõşma oranõnõ azaltõr.) Mikrofon klipsi Kõskaçlar Gerektiğinde, aracõn içinde kabloyu sağlamlaştõrmak için kõskaçlarõ kullanõn. Çift taraflõ bant Mikrofon klipsini direksiyon sütununun arka tarafõna takõn. Kõskaçlar Gerektiğinde, aracõn içinde kabloyu sağlamlaştõrmak için kõskaçlarõ kullanõn.! DİKKAT Mikrofon kablosunun direksiyona ya da vites koluna sarõlmasõ son derece tehlikelidir. Aygõtõ, sürüşün engellenmeyeceği bir yere taktõğõnõzdan emin olun. 9

10 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 10 Wednesday, January 11, :22 PM Başlamadan Önce Yapõlacaklar 10 AB nin 25 üyesi, İsviçre ve Norveç te kullanõcõlar, elden çõkaracaklarõ elektronik ürünleri herhangi bir bedel ödemeden belirlenen toplama tesislerine ya da perakendeciye iade edebilirler (benzer yeni bir ürün satõn almanõz durumunda). Yukarõda anõlmayan ülkelerde, elden çõkarma işlemini usulüne uygun yapabilmek için, lütfen, yerel otoritelerle temasa geçiniz. Böylece, elden çõkaracağõnõz ürün usulüne uygun bir şekilde işleme tabi tutularak yeniden geri kazanõlacaktõr ve gerek çevre gerekse insan sağlõğõ üzerinde olasõ olumsuz etkisi olmayacaktõr. Bu aygõt hakkõnda Bu ürünün radyo frekanslarõ Batõ Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Okyanusya da kullanõlmak üzere tahsis edilmiştir. Diğer bölgelerde kullanõlmasõ yayõnlarõn iyi alõnmamasõna sebep olabilir. RDS (radyo veri sistemi) işlevi sadece RDS sinyalleri yayõnlayan FM istasyonlarõnõn bulunduğu bölgelerde çalõşõr.! DİKKAT Bu ürünü elden çõkarmak istediğinizde, her zamanki ev atõklarõ ile birlikte elden çõkarmayõn. Usulüne uygun işlem, kazanõm ve yeniden dönüştürme uygulamalarõnõ öngören yasa uyarõnca, kullanõlan elektronik ürünler için ayrõ bir toplama sistemi mevcuttur. Bu birimin sõvõlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrik çarpabilir. Sõvõlarla temas ederse, birim zarar görebilir; içinden duman çõkabilir ya da aşõrõ õsõnabilir. CLASS 1 LASER PRODUCT Bu ürün 1. sõnõftan daha yüksek bir lazer diyota sahiptir. Güvenliğiniz açõsõndan, kapaklarõn hiçbirini açmayõn ya da ürünün içine elinizi sokmaya kalkõşmayõn. Tüm servis gerektiren işlemleri yetkili elemanlara bõrakõn. Pioneer CarStereo-Pass sadece Almanya da kullanmak içindir. Çalõştõrma yöntemleri ve ön uyarõlara bakmak için, bu kõlavuzu el altõnda bulundurun. Sesi her zaman dõşarõdaki sesleri duyabileceğiniz kadar açõn. Ürünü nemden koruyun. Aküyü çõkarõrsanõz ya da akünün şarjõ biterse, ön ayar belleği silinir ve yeniden programlanmasõ gerekir. Işõk rengi hakkõnda Bu ürün, çok-renkli õşõklandõrmaya sahiptir. Cihaz açõldõğõnda, düğmeler ve ekran, gökkuşağõ renklerinde aydõnlanõr. Belli bir õşõk rengi seçmek için, bkz Ekran õşõğõnõn açõlõp kapatõlmasõ sayfa 50. Çalõştõrma ortamõ Aygõt, aşağõdaki sõcaklõklarda kullanõlmalõdõr. Çalõştõrma sõcaklõk aralõğõ: 10 C ila +60 C EN ETC test sõcaklõğõ: 20 C ve +55 C Bu kõlavuz hakkõnda Bu ürün, üst düzeyde bir sinyal alõmõnõ ve çalõşmayõ garanti eden son derece gelişmiş birtakõm özellikler içerir. Bu işlevlerin tümü, en kolay kullanõmõ sağlayacak şekilde tasarlanmõştõr; ancak, çoğu kendinden açõklamalõ değildir. Bu kullanma kõlavuzu, aygõttan tam performans almanõzõ ve dinleme zevkinizi en üst düzeye çõkarmanõzõ sağlar. Aygõtõ kullanmadan önce, bu kõlavuzu okuyarak aygõtõn işlevlerini ve çalõşma biçimini anlamanõzõ öneriyoruz. Özellikle de bu kõlavuzdaki UYARIlarõ ve DİKKATleri okumanõzõ ve dikkate almanõzõ öneririz. Sorunla karşõlaşõldõğõnda yapõlacaklar Bu ürünün çalõşmasõnda bir sorun çõkarsa, satõcõnõzla ya da en yakõn Pioneer Yetkili Servisi ile görüşün.

11 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 11 Wednesday, January 11, :22 PM Başlamadan Önce Yapõlacaklar Özellikler WMA Hakkõnda CD çalma işlevi Müzik CD/CD-R/CD-RW diskleri çalõnabilir. MP3 dosyasõnõn çalõnmasõ CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 düzey 1/düzey 2 standart kayõtlarõ) üzerine kaydedilmiş MP3 dosyalarõnõn çalõnmasõ mümkündür. Bu ürünün sağlanmasõ sadece özel, ticari olmayan bir kullanõm lisansõ hakkõnõ verir ve bu ürünün hiçbir şekilde ticari (örn. kar getiren) olarak yayõnlanmasõ (dünyevi, uydu, kablo ve diğer herhangi bir şekilde), Internet te, Intranetlerde ve/veya diğer ağlarda veya pay-audio veya audio-on-demand uygulamalarõ gibi diğer elektronik içerikli dağõtõm sistemlerinde yayõnlanmasõ için bir lisans veya hak vermez. Böyle bir kullanõm için bağõmsõz bir lisans gereklidir. Ayrõntõlõ bilgi için, lütfen sitesini ziyaret edin. WMA dosyasõnõn çalõnmasõ CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 düzey 1/düzey 2 standart kayõtlarõ) üzerine kaydedilmiş WMA dosyalarõnõn çalõnmasõ mümkündür. WAV dosyasõnõn çalõnmasõ CD-ROM/CD-R/CD-RW (Lineer PCM (LPCM)/MS ADPCM kayõtlarõ) üzerine kaydedilmiş WAV dosyalarõnõn çalõnmasõ mümkündür. RDS (radyo veri sistemi) alõcõsõ Aygõtõn RDS radyosu, radyo veri yayõnõnõ alõr. El bağlantõsõz telefon görüşmesi Bluetooth kablosuz teknolojisi sayesinde, aygõtla zahmetsiz biçimde el bağlantõsõz telefon görüşmesi yapõlabilir. Yüksek kaliteli ses Temiz ve gerçekçi bir ses sağlamak için, aygõt yüksek güç amplifikatörü ile donatõlmõştõr. ipod uyumluluğu Bu aygõtõ bir Pioneer ipod adaptörü (CD-IB100) ile kullandõğõnõzda, ipod u bir Yuva Bağlayõcõ ile denetleyebilirsiniz. ipod, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Computer, Inc., kuruluşunun bir markasõdõr. Kutunun üzerinde yazõlõ olan Windows Media logosu, bu ürünün WMA verilerini çalabileceğini gösterir. WMA, Windows Media Audio sözcüklerinin kõsaltmasõdõr ve Microsoft Corporation tarafõndan geliştirilen bir ses sõkõştõrma teknolojisi anlamõna gelir. WMA verileri Windows Media Player in 7 veya daha sonraki versiyonuyla kodlanabilir. Windows Media, ve Windows logosu Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation õn tescilli markalarõdõr. Notlar WMA dosyalarõnõ kodlamakta kullanõlan uygulamaya bağlõ olarak, aygõt doğru çalõşmayabilir. WMA dosyalarõnõ kodlamakta kullanõlan Windows Media Player õn sürümüne bağlõ olarak, albüm adlarõ ve diğer bilgi metinleri doğru olarak görüntülenemeyebilir. İmaj verileri ile kodlanan WMA dosyalarõ çalõnõrken, hafif bir gecikme yaşanabilir. Bluetooth hakkõnda Bluetooth, mobil telefonlar, el bilgisayarlarõ ve diğer aygõtlar için kablo değişimi olarak geliştirilen kõsa erimli bir kablosuz radyo bağlanabilirliği teknolojisidir. Bluetooth, 2,4 GHz frekans aralõğõnda çalõşõr ve saniyede 1 megabitlik bir hõza kadar ses ve veri iletir. Bluetooth, 1998 yõlõnda Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba ve IBM firmalarõndan oluşan özel bir yatõrõm grubu (SIG) tarafõndan hayata geçirilmiştir ve dünya genelinde halihazõrda yaklaşõk firma geliştirmiştir. Bluetooth marka adõ ve logolarõnõn sahibi, Bluetooth SIG Inc. kuruluşudur ve Pioneer Corporation, ilgili markalarõ kullanma ruhsatõna sahiptir. Diğerleri, ilgili firmalarõn tescilli ticari markalarõ ve adlarõdõr. Ürün kaydõ Aşağõdaki siteyi ziyaret ediniz: Ürününüzü kaydedin. Kayõp ya da hõrsõzlõk gibi bir durum söz konusu olduğunda sigorta konusunda yardõmcõ olabilmek için, satõn aldõğõnõz ürünle ilgili bilgiler bir dosyada muhafaza edilecektir. 11

12 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 12 Wednesday, January 11, :22 PM Başlamadan Önce Yapõlacaklar 12 Cihazõn hõrsõzlõklara karşõ korunmasõ Mikroişlemcinin sõfõrlanmasõ Hõrsõzlõklarõ önlemek için ön panel ana birimden sökülüp size sağlanan koruyucu kutusunda saklanabilir. Kontak anahtarõ kapatõldõktan 5 saniye sonra ön panel ana birimden sökülmezse, bir uyarõ tonu duyulur. Uyarõ tonunu kapatabilirsiniz. Bkz bölüm Uyarõ tonunun açõlõp kapatõlmasõ sayfa 48. Önemli Ön paneli yerinden sökerken veya yerine takarken asla zorlamayõn ya da gösterge ve düğmeleri sõkõca kavramayõn. Ön paneli aşõrõ şoklara maruz bõrakmayõn. Ön paneli direkt güneş õşõğõndan ve yüksek sõcaklõklardan uzak tutun. Ön panelin sökülmesi 1. OPEN düğmesine basarak ön paneli açõn. 2. Ön paneli sol tarafõndan kavrayarak yavaşça dõşarõ doğru çekin. Ön paneli fazla sõkmadan veya düşürmeden çõkarõn ve suyla veya diğer sõvõlarla temas etmesini engelleyerek daimi hasarlardan koruyun. 3. Emniyetini sağlamak için ön paneli koruyucu kutusuna koyun. Ön panelin takõlmasõ * Ön paneli bu ürüne dik tutarak ve montaj kancalarõna sağlam bir şekilde oturtarak yerine takõn. Mikroişlemci aşağõdaki durumlarda sõfõrlanmalõdõr: Montajdan sonra bu ürünü ilk kez kullanmadan önce Birim, doğru olarak çalõşmõyorsa Göstergede tuhaf ya da yanlõş iletiler beliriyorsa 1. Ön paneli sökün. Bu sayfanõn Ön panelin sökülmesi bölümüne bakõn. 2. Kalem ucu ya da başka bir sivri uçlu alet kullanarak RESET düğmesine basõn. 3. Ön paneli yerine sağlamca oturtarak geri takõn. 4. Kontak anahtarõnõ ACC ya da ON konumuna getirin ve birkaç saniye bekleyin. Mikroişlemcinin sõfõrlanma işlemi tamamlanmõştõr. Tüm belleğin temizlenmesi RESET düğmesi Kişisel ve özel bilgilerin korunmasõ amacõyla, aygõta kayõtlõ telefonla ilgili veriler silinebilir. 1. Ön paneli sökün. Bu sayfanõn Ön panelin sökülmesi bölümüne bakõn. 2. EJECT ve RESET düğmelerine eş zamanlõ olarak basõn. Bip sesi duyulur. 3. Ön paneli yerine sağlamca oturtarak geri takõn. 4. Kontak anahtarõnõ ACC ya da ON konumuna getirin ve birkaç saniye bekleyin. Tüm bellek şimdi tamamen silinmiştir. Tüm verilerin tamamen temizlenip temizlenmediğini, lütfen, doğrulayõn. Veri durumunun doğrulanmasõ için, bkz Hücresel telefonunuzun kaydedilmesi sayfa 28. Tüm telefon durumlarõ, NO DATA (Veri yok) biçimindeyse, veriler tamamen temizlenmiştir.

13 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 13 Wednesday, January 11, :22 PM Ne Nedir Ana birim Uzaktan kumanda Direksiyon uzaktan kumandasõ CD-SR110 ayrõ satõlõr. Uzaktan kumanda işlemleri, ana birimin üzerindeki düğmeleri kullanarak yapõlan işlemlerle aynõdõr. Bağlantõ durum göstergesi Hücresel telefonunuz Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanõlarak bağlandõğõnda yanar. SOURCE düğmesi Bu aygõt, bir kaynak seçilerek açõlõr. Mevcut tüm kaynaklar arasõnda gezinmek için bu düğmeye basõn. MULTI-CONTROL İstasyonlarõn elle aranmasõ, hõzlõ ileri sardõrma, geri sardõrma ve kayõt izi arama denetimlerini kullanmak için Ayrõca işlevleri denetlemek için de kullanõlõr. Sesi artõrmak ya da azaltmak için çevirin. OPEN düğmesi Ön paneli açmak için basõn. TA düğmesi TA işlevini açõp kapatmak için basõn. AF işlevini açõp kapatmak için basõlõ tutun. 1 6 düğmeleri Ön ayarlõ istasyon ayarõ yapmak için ve bir multi-cd çalar kullanõrken disk numarasõ aramak için basõn. DISPLAY düğmesi Farklõ göstergeleri seçmek için basõn. AUDIO düğmesi Çeşitli ses kalitesi kontrollerini seçmek için basõn. FUNCTION düğmesi İşlevleri seçmek için basõn. BAND düğmesi İki FM bandõndan ve MW/LW bantlarõndan birini seçmek ve işlevlerin kontrol modunu iptal etmek için bu düğmeye basõn. ILLUMINATION düğmesi Muhtelif ekran õşõğõ renklerini seçmek için basõn. Düğme õşõğõ renk seçim moduna geçmek için basõn ve basõlõ tutun. ON HOOK düğmesi Telefonu kaynak olarak seçmek için basõn. Telefon kaynağõnõ çalõştõrõrken, görüşmeyi sonlandõrmak, gelen bir çağrõyõ reddetmek ya da telefon görüşmesini iptal etmek için basõn. OFF HOOK düğmesi Telefon kaynağõnõ çalõştõrõrken telefonda konuşmak için basõn. PHONE düğmesi Telefonu kaynak olarak seçmek için basõn. ON HOOK düğmesi Telefon kaynağõnõ çalõştõrõrken, görüşmeyi sonlandõrmak ya da gelen çağrõyõ reddetmek için basõn. 8/2/4/6 düğmeleri İstasyonlarõn elle aranmasõ, hõzlõ ileri sardõrma, geri sardõrma ve kayõt izi arama kontrollerini kullanmak için bu düğmelere basõn. Ayrõca işlevleri denetlemek için de kullanõlõr. VOLUME düğmeleri Sesi artõrmak ya da azaltmak için bu düğmeye basõn. 13

14 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 14 Wednesday, January 11, :22 PM Temel Çalõştõrma İşlemleri 14 Cihazõn açõlmasõ * SOURCE düğmesine basarak cihazõ açõn. Bir kaynak seçtiğinizde cihaz açõlõr. Bir kaynağõn seçilmesi Dinlemek istediğiniz bir kaynağõ seçebilirsiniz. Entegre CD çalarõ çalõştõrmak için cihaza bir disk koyun (bkz sayfa 19). * SOURCE düğmesine basarak bir kaynak seçin. Aşağõdaki kaynaklar arasõnda gidip gelmek için, SOURCE düğmesine üst üste basõn: Radyo Televizyon Entegre CD çalar Multi-CD çalar ipod Dõş birim 1 Dõş birim 2 AUX1 AUX2 Telefon Notlar Aşağõdaki durumlarda ses kaynağõ değişmez: Seçilen kaynağa karşõlõk gelen bu üniteye bağlõ bir birim olmadõğõnda. Cihazõn içinde disk olmadõğõnda. Multi-CD çalarõn içinde bir CD haznesi yoksa. AUX (yardõmcõ giriş) kapalõ olarak ayarlõysa (bkz sayfa 48). Dõş birim bir kaynak olarak uyumsuz olsa da bazõ işlevlerinin bu cihaz tarafõndan kontrolüne olanak veren bir Pioneer ürünü (gelecekte piyasada bulunabilecek bir ürün gibi) anlamõna gelir. Bu ürün tarafõndan iki tane dõş birim kontrol edilebilir. İki tane dõş birim takõlõyken, birimlerin dõş birim 1 veya dõş birim 2 diye tayin edilmesi bu cihaz tarafõndan otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu cihazõn mavi/siyah kablosu aracõnõzõn oto anteni röle kontrol terminaline takõlõysa, kaynaklardan biri açõldõğõnda aracõnõzõn anteni dõşarõ doğru uzar. Anteni yerine geri sokmak için kaynağõ kapatõn. Notlar Entegre CD çalar, tek seferde standart bir 12-cm ya da 8-cm CD yi çalar. 8-cm lik CD çalarken adaptör kullanmayõn. CD koyma yuvasõna CD den başka bir şey koymayõn. CD çalmanõn başlatõlmasõyla ve verilen ses arasõnda bazen bir gecikme olabilir. Veriler okunurken FORMAT READ görüntülenir. Diski tamamen sokamazsanõz ya da soktuktan sonra disk çalmõyorsa, diskin etiketli yüzünün yukarõ gelip gelmediğini kontrol edin. EJECT düğmesine basarak diski dõşarõ çõkarõn ve diski tekrar koymadan önce hasarlõ olup olmadõğõnõ kontrol edin. ERROR-11 gibi bir hata iletisi görüntülenirse, bkz bölüm Hata iletileri sayfa 51. CD yerleştirme ya da çõkarma işlevi doğru çalõşmõyorsa, ön paneli açarken EJECT düğmesini basõlõ tutarak CD yi çõkarabilirsiniz. Ses ayarõnõn yapõlmasõ * MULTI-CONTROL düğmesini kullanarak ses düzeyini ayarlayõn. Ana birimin üzerindeki MULTI-CONTROL düğmesini çevirerek sesi yükseltin ya da azaltõn. Uzaktan kumandanõn VOLUME düğmesine basarak sesi yükseltin veya alçaltõn. Cihazõn kapatõlmasõ * SOURCE düğmesini cihaz kapanana dek basõlõ tutun. Disk yerleştirilmesi 1. OPEN düğmesine basarak ön paneli açõn. CD koyma yuvasõ ortaya çõkar. CD yi koyduktan sonra entegre CD çalarõ seçmek için SOURCE düğmesine basõn. 2. CD koyma yuvasõna bir CD koyun. CD koyma yuvasõ Yürütme işlemi otomatik olarak başlar. Bir CD yi EJECT düğmesine basarak çõkarabilirsiniz. Yanlõşlõklarõ önlemek için ön panel açõkken terminallere metal cisimlerin değmediğinden emin olun. EJECT düğmesi

15 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 15 Wednesday, January 11, :22 PM Radyo Radyonun dinlenmesi Gelişmiş radyo işlevlerinin tanõtõlmasõ Radyoyu çalõştõrmak için yapõlacak temel işlemler bunlardõr. Daha gelişmiş radyo işlemleri bu sayfadan itibaren açõklanmaktadõr. Bu birimin AF (alternatif frekanslarõn aranmasõ) işlevi açõlõp kapatõlabilir. Normal istasyon ayarlama işlemi için AF kapalõ olmalõdõr (bkz sayfa 17). Bant göstergesi Radyonun hangi bantta olduğunu gösterir, MW/LW ya da FM. Ön ayar numarasõ göstergesi Hangi ön ayarõn seçilmiş olduğunu gösterir. Frekans göstergesi Radyonun hangi frekansta olduğunu gösterir. Pil doluluk göstergesi Hücresel telefonun pil doluluk durumunu gösterir. Pilin doluluk durumu göstergesi, pilin gerçek doluluk durumundan farklõ olabilir. Sinyal düzeyi göstergesi Hücresel telefonun sinyal gücünü gösterir. Sinyal düzeyi göstergesi, gerçek sinyal düzeyinden farklõ olabilir. Stereo (%) göstergesi Seçilen frekansõn stereo yayõn yaptõğõ zamanõ gösterir. 1. SOURCE düğmesine basarak radyoyu seçin. SOURCE düğmesine TUNER görünene dek basõn. 2. BAND düğmesine basarak bir bant seçin. İstenen bant görünene dek BAND düğmesine basõn, FM için FM1, FM2 veya MW/LW. 3. İstasyonlarõ manuel olarak ayarlamak için MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa Frekanslar adõm adõm yukarõ ya da aşağõ doğru hareket eder. 4. İstasyonlarõ otomatik olarak aramak için, MULTI-CONTROL düğmesini yaklaşõk bir saniye süreyle sola ya da sağa hareket ettirip tutun ve bõrakõn. Radyo, güçlü bir yayõn bulana dek frekanslarõ tarar. MULTI-CONTROL düğmesine sol ya da sağ basarak otomatik ayarlama işlemini iptal edebilirsiniz. MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa doğru itili tutarsanõz istasyonlarõ atlayabilirsiniz. MULTI-CONTROL düğmesini bõrakõr bõrakmaz otomatik istasyon ayarlama işlemi başlar. İşlev göstergesi İşlevin durumunu gösterir. LOC göstergesi Yerel arama işlevi açõkken görünür. * İşlev adlarõnõ görüntülemek için FUNCTION düğmesine basõn. Aşağõdaki işlevler arasõnda gidip gelmek için FUNCTION düğmesine üst üste basõn: BSM (en iyi istasyonlarõn belleği) REG (bölgesel) LOCAL (istasyonlarõn yerel arama yaparak ayarlanmasõ) TA (trafik anonsu bekleme) AF (alternatif frekanslarõn aranmasõ) Frekans göstergesine geri dönmek için BAND düğmesine basõn. MW/LW bandõ seçiliyse, sadece BSM ya da LOCAL işlevlerini seçebilirsiniz. Not İşlevi 30 saniye içinde çalõştõrmazsanõz, gösterge otomatik olarak frekans ekranõna geri döner. Yayõn frekanslarõnõn belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağrõlmasõ Ön ayar düğmelerinden 1 6 herhangi birine basarsanõz, en fazla altõ yayõn frekansõnõ daha sonra düğmeye bir kez basarak bellekten geri çağõrmak üzere belleğe kolaylõkla kaydedebilirsiniz. * Belleğe kaydetmek istediğiniz bir frekans bulduğunuzda, ön ayar düğmelerinden 1 6 birine basõn ve ön ayar numarasõnõn yanõp sönmesi bitene dek basõlõ tutun. Bastõğõnõz numara ön ayar numarasõ göstergesinde yanõp söner ve yanõk olarak kalõr. Seçilen radyo frekansõ belleğe kaydedilmiştir. Aynõ ön ayar numarasõna daha sonra bastõğõnõzda, radyo istasyonu bellekten geri çağrõlõr. Notlar En çok 12 FM istasyonu, iki FM bandõnõn her biri için altõ tane ve altõ tane de MW/LW istasyonu belleğe alõnabilir. 1 6 ön ayarlõ istasyon düğmelerine atanan radyo istasyonu frekanslarõnõ MULTI-CONTROL düğmesini yukarõ ya da aşağõ iterek de bellekten çağõrabilirsiniz. 15

16 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 16 Wednesday, January 11, :22 PM Radyo En güçlü yayõn frekanslarõnõn belleğe kaydedilmesi RDS RDS işleminin tanõtõlmasõ 16 BSM (en iyi istasyonlarõn belleği), ön ayarlõ istasyon arama düğmeleri 1 6 ile en güçlü altõ yayõn frekansõnõ otomatik olarak belleğe kaydetmenizi sağlar. Belleğe kaydedildikten sonra, düğmelere dokunarak bu frekanslarõ ayarlayabilirsiniz. 1. BSM işlevini seçmek için FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda BSM görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. BSM işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesini yukarõ BSM yanõp sönmeye başlar. BSM yanõp sönerken en güçlü altõ yayõn frekansõ, sinyal güçlerine göre ön ayar düğmelerine 1 6 kaydedilir. İşlem bittiğinde BSM nin yanõp sönmesi durur. Kayõt işlemini iptal etmek için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. Not BSM işleviyle kaydettiğiniz yayõn frekanslarõ 1 6 düğmelerini kullanarak kaydettiğiniz istasyonlarõn yerini alabilir. Güçlü sinyallerin ayarlanmasõ İstasyonlarõn yerel arayarak ayarlanmasõ işlevi radyonuzu sadece alõmõ iyi sağlayacak derecede güçlü sinyallere sahip radyo istasyonlarõna ayarlamanõzõ sağlar. 1. LOCAL işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda LOCAL görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Yerel arayarak istasyonlarõn ayarlanmasõ işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. Ekranda yerel arama hassaslõğõ (örn., LOCAL2) görüntülenir. Yerel otomatik arama işlemini kapatmak için, MULTI-CONTROL düğmesini aşağõya bastõrõn. 3. Hassaslõğõ ayarlamak için MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa hareket ettirin. FM bandõ için dört, MW/LW bandõ içinse iki tane hassaslõk düzeyi vardõr: FM: LOCAL1 LOCAL2 LOCAL3 LOCAL4 MW/LW: LOCAL1 LOCAL2 LOCAL4 ayarõ sadece en güçlü istasyonlarõn alõmõnõ sağlarken daha düşük ayarlar daha zayõf yayõnlarõ almanõzõ sağlar. RDS (radyo veri sistemi) FM yayõnlarõ arasõnda bilgi sağlayan bir sistemdir. Sessiz olan bu veri, program hizmet adõ, program türü görüntüsü, trafik anonsu bekleme özelliği, otomatik istasyon ayarlamasõ, program türü ayarlamasõ, gibi dinleyicilerin istenen istasyona ayarlamalarõna yardõm eden çeşitli özellikler sunar. Bant göstergesi Radyonun hangi bantta olduğunu gösterir, MW/LW ya da FM. Ön ayar numarasõ göstergesi Hangi ön ayarõn seçilmiş olduğunu gösterir. Program servis adõ Yayõn programõnõn adõnõ gösterir. Pil doluluk göstergesi Hücresel telefonun pil doluluk durumunu gösterir. Pilin doluluk durumu göstergesi, pilin gerçek doluluk durumundan farklõ olabilir. Sinyal düzeyi göstergesi Hücresel telefonun sinyal gücünü gösterir. Sinyal düzeyi göstergesi, gerçek sinyal düzeyinden farklõ olabilir. TA göstergesi TA (trafik anonsu bekleme) işlevinin açõk olduğunu gösterir. TP göstergesi Bir TP istasyonunda olunduğunu gösterir. AF göstergesi AF (alternatif frekanslarõn aranmasõ) işlevinin açõk olduğunu gösterir. Stereo (%) göstergesi Seçilen frekansõn stereo yayõn yaptõğõ zamanõ gösterir. * İşlev adlarõnõ görüntülemek için FUNCTION düğmesine basõn. Aşağõdaki işlevler arasõnda gidip gelmek için FUNCTION düğmesine üst üste basõn: BSM (en iyi istasyonlarõn belleği) REG (bölgesel) LOCAL (istasyonlarõn yerel arama yaparak ayarlanmasõ) TA (trafik anonsu bekleme) AF (alternatif frekanslarõn aranmasõ) Frekans göstergesine geri dönmek için BAND düğmesine basõn. MW/LW bandõ seçiliyse, sadece BSM ya da LOCAL işlevlerini seçebilirsiniz. Notlar İşlevi 30 saniye içinde çalõştõrmazsanõz, gösterge otomatik olarak frekans ekranõna geri döner. Tüm istasyonlarõn RDS hizmeti olmayabilir. AF ve TA işlevleri gibi işlevler sadece radyonuz bir RDS istasyonuna ayarlanmõşsa aktiftir.

17 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 17 Wednesday, January 11, :22 PM RDS RDS göstergesinin açõlõp kapatõlmasõ Bir RDS istasyonundaysanõz program servis adõ görüntüye gelir. Frekansõ bulmak için ekranõ değiştirin. * DISPLAY düğmesine basõn. Aşağõdaki ayarlar arasõnda gidip gelmek için DISPLAY düğmesine üst üste basõn: Program servis adõ PTY bilgileri Frekans PTY (program türü kimlik kodu) bilgileri listesi için bkz sayfa 18. Geçerli istasyonun PTY bilgileri ve frekansõ göstergede sekiz saniye süreyle görüntülenir. Bir istasyondan PTY kodu sõfõr olarak alõnmõşsa ya da sinyal bu ürünün PTY kodunu alamayacağõ kadar zayõfsa, PTY bilgileri göstergesine geçemezsiniz. Alternatif frekanslarõn seçilmesi Bir yayõn dinlerken yayõn alõmõ zayõflarsa ya da diğer problemler oluşursa, birim aynõ ağda daha güçlü yayõn yapan bir frekansõ otomatik olarak aramaya başlar. AF için varsayõlan ayar açõktõr. * TA düğmesini basõlõ tutarak AF işlevini açõn. AF göstergesi görünene dek TA düğmesine basõn. AF işlevini kapatmak için, TA düğmesine AF göstergesi kaybolana kadar basõn. Notlar AF işlevini ayrõca FUNCTION düğmesine basõnca beliren ayar menüsünden de açõp kapatabilirsiniz. AF işlevi açõkken istasyonlarõn otomatik olarak ayarlanmasõ veya BSM ile ayarlanmasõ esnasõnda sadece RDS istasyonlarõ ayarlanõr. Ön ayarlõ bir istasyonu yeniden bulduğunuzda, radyonuz o istasyonun AF listesinden yeni bir frekansla ön ayarlõ istasyonun frekansõnõ güncelleyebilir. Alõnan istasyonun RDS verisi orijinal olarak kaydedilen istasyondan farklõ ise, ön ayar numarasõ göstergede görüntülenmez. AF frekansõ arama işlemi esnasõnda ses başka bir program tarafõndan geçici olarak kesilebilir. Radyoyu RDS olmayan bir istasyona ayarlarsanõz, AF göstergesi yanõp sönmeye başlar. AF işlevi her FM bandõndan bağõmsõz olarak açõlõp kapatõlabilir. PI Arama işlevinin kullanõlmasõ Birim uygun bir alternatif frekans bulamazsa veya bir yayõn dinlerken yayõn alõmõ zayõflarsa, birim aynõ programlamaya sahip başka bir istasyonu otomatik olarak aramaya başlar. Arama anõnda PI SEEK görüntülenir ve ses kesilir. Ses kesilmesi PI Arama işlevi tamamlandõktan sonra, başka bir istasyon bulunup bulunmamasõna bağlõ olmaksõzõn sona erer. Ön ayarlõ istasyonlar için Otomatik PI Arama işlevinin kullanõlmasõ Uzun seyahatler esnasõnda olduğu gibi ön ayarlõ istasyonlar yeniden bulunamõyorsa, bu ürün ön ayarlõ istasyonlarõn tekrar bulunmasõ esnasõnda da PI Arama işlevine ayarlanabilir. Otomatik PI Arama standart olarak kapalõdõr. Bkz bölüm Otomatik PI Arama işlevinin açõlõp kapatõlmasõ sayfa 48. İstasyonlarõn bölgesel programlamaya sõnõrlandõrõlmasõ Frekanslarõ otomatik olarak yeniden ayarlamak için AF kullanõldõğõnda, bölgesel işlev yayõn seçimini bölgesel programlar yayõnlayan istasyonlar için kõsõtlar. 1. REG işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda REG görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Bölgesel işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. REG :ON göstergede görüntülenir. Bölgesel işlevini kapatmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. Notlar Bölgesel programlama ve bölgesel ağlar, bulunulan ülkeye göre farklõ olarak düzenlenir (örneğin, saate, eyalete ya da yayõn alanõna göre farklõlõklar gösterebilirler). Radyo orijinal olarak ayarlanan istasyondan farklõ bir bölgesel istasyona ayarlanõrsa, ön ayar numarasõ görüntüden kaybolabilir. Bölgesel işlev her FM bandõndan bağõmsõz olarak açõlõp kapatõlabilir. Trafik anonslarõnõn alõnmasõ TA (trafik anonsu bekleme) işlevi hangi kaynağõ dinlediğinize bakmaksõzõn trafik anonslarõnõ otomatik olarak almanõzõ sağlar. TA işlevi bir TP istasyonu (trafik bilgileri yayõnlayan bir istasyon) ya da gelişmiş başka bir ağõn TP istasyonu (TP istasyonlarõyla ilgili bilgileri taşõyan bir istasyon) için devreye sokulabilir. 1. Bir TP ya da gelişmiş başka bir ağõn TP istasyonuna ayarlayõn. Bir TP ya da gelişmiş başka bir ağõn TP istasyonuna ayarladõğõnõzda, TP õşõğõ yanar. 17

18 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 18 Wednesday, January 11, :22 PM RDS TA düğmesine basarak trafik anonsu bekleme işlevini açõn. Ekranda TA ve TA görüntülenir. Radyo trafik anonslarõnõ beklemeye başlar. Trafik anonslarõnõ bekleme işlevini kapatmak için tekrar TA düğmesine basõn. 3. Bir trafik anonsu başladõğõnda MULTI-CONTROL düğmesini kullanarak TA sesini ayarlayõn. Sesi artõrmak ya da azaltmak için döndürün. Yeni ayarlanan ses belleğe alõnõr ve bundan sonraki anonslarda bu ses ayarõ kullanõlõr. 4. Anonsu iptal etmek için, anons alõnõrken TA düğmesine basõn. Radyo orijinal kaynağa geri döner ancak TA düğmesine tekrar basõlõncaya kadar radyo bekleme modunda kalõr. Anonsu SOURCE, BAND ya da MULTI-CONTROL düğmesine anons alõnõrken basarak da iptal edebilirsiniz. Notlar TA işlevini ayrõca FUNCTION düğmesine basõnca beliren ayar menüsünden de açõp kapatabilirsiniz. Trafik anonsu alõndõktan sonra sistem orijinal kaynağa geri döner. TA işlevi açõkken, otomatik arayarak istasyon ayarlama ya da BSM modunda sadece TP ya da diğer bir gelişmiş ağõn TP istasyonu ayarlanõr. PTY alarmlõ yayõnlarõn alõnmasõ PTY alarmõ doğal afetler gibi acil durum duyurularõ için olan özel bir PTY kodudur. Radyo, radyo alarm kodunu aldõğõnda, ALARM görüntüye gelir ve ses TA sesine ayarlanõr. İstasyon acil durum duyurusunu yayõnlamayõ bitirdiğinde sistem bir önceki kaynağa geri döner. Bir acil durum anonsu TA düğmesine basõlarak iptal edilebilir. Acil durum anonsunu, SOURCE, BAND ya da MULTI-CONTROL düğmesine basarak da iptal edebilirsiniz. PTY listesi Özellik Program türü NEWS Haberler AFFAIRS Günlük olaylar INFO Genel bilgiler ve danõşmanlõk SPORT Spor WEATHER Hava raporlarõ/meteorolojik bilgiler FINANCE Borsa haberleri, ticaret, v.s. POP MUS Popüler müzik ROCK MUS Modern müzik EASY MUS Kolay dinlenen müzik OTH MUS Kategorize edilmeyen müzik JAZZ Caz müziği COUNTRY Kovboy müziği NAT MUS Ulusal müzik OLDIES Eski müzikler, altõn çağ müzikleri FOLK MUS Halk müziği L. CLASS Hafif klasik müzik CLASSIC Klasik müzik EDUCATE Eğitimsel programlar DRAMA Radyo oyunlarõ ve diziler. CULTURE Ulusal ya da bölgesel kültür SCIENCE Doğa, bilim ve teknoloji VARIED Hafif eğlence programlarõ CHILDREN Çocuk programlarõ SOCIAL Sosyal olaylar RELIGION Dini olaylarla ilgili programlar ve hizmetler PHONE IN Telefon bağlantõsõ kurulan programlar TOURING Seyahatle ilgili programlar, trafik anoslarõ için kullanõlmaz LEISURE Hobiler ve rekreasyonel aktiviteler DOCUMENT Belgesel programlar

19 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 19 Wednesday, January 11, :22 PM Entegre CD çalar Bir CD nin çalõnmasõ Gelişmiş entegre CD çalar işlevlerinin tanõtõlmasõ Bu adõmlar entegre CD çalarda bir CD çalmak için uygulanan temel adõmlardõr. Daha gelişmiş CD işlemleri bu sayfadan itibaren açõklanmaktadõr. Şarkõ numarasõ göstergesi Yürütülmekte olan kayõt izi numarasõnõ gösterir. Çalma zamanõ göstergesi Çalmakta olan şarkõnõn geçen süresini gösterir. Pil doluluk göstergesi Hücresel telefonun pil doluluk durumunu gösterir. Pilin doluluk durumu göstergesi, pilin gerçek doluluk durumundan farklõ olabilir. Sinyal düzeyi göstergesi Hücresel telefonun sinyal gücünü gösterir. Sinyal düzeyi göstergesi, gerçek sinyal düzeyinden farklõ olabilir. 1. Entegre CD çalarõ seçmek için SOURCE düğmesine basõn. SOURCE düğmesine COMPACT DISC görünene dek basõn. Cihazõn içinde disk yoksa, COMPACT DISC (entegre CD çalar) seçeneğini seçemezsiniz. Cihaza bir disk koyun. (Bkz sayfa 14.) 2. Hõzlõ ileri ya da geri sardõrmak için, MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa hareket ettirin ve basõlõ tutun. ROUGH işlevini seçerseniz, MULTI-CONTROL düğmesini sağa veya sola iterek mevcut diskin her 10 şarkõsõnõ arayabilirsiniz. (Bkz Arama metodunun seçilmesi sayfa 20.) 3. Geri ya da ileri başka bir kayõt izine atlamak için, MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa MULTI-CONTROL düğmesine sağ basarak bir sonraki şarkõnõn başlangõcõna atlarsõnõz. MULTI-CONTROL düğmesine sol basarak mevcut şarkõnõn başlangõcõna atlarsõnõz. Tekrar basarsanõz bir önceki kayõt izine atlarsõnõz. İşlev göstergesi İşlevin durumunu gösterir. * İşlev adlarõnõ görüntülemek için FUNCTION düğmesine basõn. Aşağõdaki işlevler arasõnda gidip gelmek için FUNCTION düğmesine üst üste basõn: RPT (tekrar çalma) RDM (rasgele çalma) SCAN (tarayarak çalma) PAUSE (duraklatma) COMP (sõkõştõrma ve BMX) FF/REV (arama metodu) Çalma ekranõna geri dönmek için BAND düğmesine basõn. Not İşlevi 30 saniye içinde çalõştõrmazsanõz, gösterge otomatik olarak çalma ekranõna geri döner. Tekrar çalma Entegre CD çalarõn iki tane tekrar yürütme sõrasõ vardõr: RPT :DSC (diskin tekrarõ) RPT :TRK (tek bir kayõt izinin tekrarõ). 1. RPT işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda RPT görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Tekrar çalma sõrasõnõ seçmek için, MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa itin. Bu işlem, sizi seçtiğiniz ayara getirir. RPT :DSC Çalmakta olan diski tekrar çalar RPT :TRK Sadece çalmakta olan şarkõyõ tekrar çalar Not RPT :TRK anõnda şarkõ arama ya da hõzlõ ileri/geri sardõrma işlemlerinden birini yaparsanõz, tekrar çalma sõrasõ RPT :DSC olarak değişir. Kayõt izlerinin rasgele bir sõrada yürütülmesi Rasgele çalma işlevi bir CD deki şarkõlarõ rasgele bir sõrada çalmanõzõ sağlar. 1. RDM işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda RDM görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Rasgele çalma işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. Şarkõlar rasgele bir sõrada çalõnõr. Rasgele çalma işlevini kapatmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. 19

20 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 20 Wednesday, January 11, :22 PM Entegre CD çalar 20 Bir CD nin şarkõlarõnõn taranmasõ Tarayarak çalma işlevi CD üzerindeki her şarkõnõn ilk 10 saniyesini duymanõzõ sağlar. 1. SCAN işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda SCAN görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Tarayarak çalma işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesini yukarõ ittirin. Her şarkõnõn ilk 10 saniyesi çalõnõr. 3. İstediğiniz kayõt izini bulunca MULTI-CONTROL düğmesine basarak tarayarak yürütme işlevini kapatõn. Şarkõ çalmaya devam eder. Gösterge, çalma ekranõna otomatik olarak geri döndüyse, FUNCTION düğmesine basarak SCAN işlevini tekrar seçin. Not Bir CD nin taranmasõ bittikten sonra, şarkõlar tekrar normal olarak çalmaya başlar. CD çalma işlevinin duraklatõlmasõ Duraklama işlevi CD çalõmõnõ geçici olarak durdurur. 1. PAUSE işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda PAUSE görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Duraklatma işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesini yukarõ hareket ettirin. Yürütülmekte olan kayõt izi duraklatõlõr. Duraklatma işlevini kapatmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. Sõkõştõrma ve BMX işlevlerinin kullanõlmasõ COMP (sõkõştõrma) ve BMX işlevlerinin kullanõlmasõ bu aygõtõn ses kalitesi ayarlarõnõn yapõlmasõna olanak tanõr. İşlevlerin her biri ses kalitesi ayarõnõ iki adõmda gerçekleştirir. COMP işlevi, daha yüksek hõzlarda daha yüksek ve yumuşak seslerin çõkõşõnõ dengeler. BMX işlevi ses yansõmalarõnõ kontrol ederek daha dolu bir ses sağlar. Efektlerin her birini seçerek dinleyin ve dinlediğiniz şarkõnõn ya da CD nin çalmasõnõ en iyi sağlayan efekti seçin. 1. COMP işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda COMP görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Favori ayarõnõzõ seçmek için, MULTI-CONTROL düğmesini yukarõ ya da aşağõ Aşağõdaki ayarlar arasõnda gidip gelmek için MULTI-CONTROL düğmesini üst üste yukarõ ya da aşağõ hareket ettirin: COMP OFF COMP 1 COMP 2 COMP OFF BMX 1 BMX 2 Arama metodunun seçilmesi Arama metodunu hõzlõ ileri/geri arama arasõnda seçerek her 10 kayõt izini arayabilirsiniz. 1. FF/REV işlevini seçmek için FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda FF/REV görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. ROUGH arama metodu daha önce seçilmişse, ROUGH görüntülenecektir. 2. Arama metodunu seçmek için, MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa İstenen arama metodu ekranda görünene dek MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa FF/REV Hõzlõ ileri ve geri arama ROUGH Her 10 kayõt izini arama Mevcut diskin her 10 kayõt izini arar Diskte 10 dan fazla kayõt izi varsa, her 10 kayõt izini arayabilirsiniz. Disk, birçok kayõt izini içeriyorsa, yürütmek istediğiniz kayõt izini kabaca arayabilirsiniz. 1. Arama metodu olarak ROUGH işlevini seçin. Bu sayfanõn Arama metodunun seçilmesi bölümüne bakõn. 2. Mevcut klasörün her 10 kayõt izini aramak için, MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa hareket ettirin ve basõlõ tutun. Diskin 10 taneden daha az kayõt izi varsa, MULTI-CONTROL düğmesini sağa doğru basõlõ tutarak diskin son kayõt izini çağõrabilirsiniz. Ayrõca, her 10 kayõt izini aradõktan sonra, geriye kalan kayõt izi sayõsõ 10'dan az ise MULTI-CONTROL düğmesine sağ basarak diskin son kayõt izini çağõrabilirsiniz. Diskin 10 taneden daha az kayõt izi varsa, MULTI-CONTROL düğmesini sola doğru basõlõ tutarak diskin ilk kayõt izini çağõrabilirsiniz. Ayrõca, her 10 kayõt izini aradõktan sonra, geriye kalan kayõt izi sayõsõ 10'dan az ise MULTI-CONTROL düğmesine sol basarak diskin ilk kayõt izini çağõrabilirsiniz.

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur...

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur... içindekiler! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 " Onaylar... 4 " Semboller... 5 " Kõsaltmalar... 5! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 " Yazõlõm Sürümü... 7 " Yüksek voltaj uyarõsõ...

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

TAS200. Kullanıcı kılavuzu

TAS200. Kullanıcı kılavuzu TAS200 Kullanıcı kılavuzu m TAS200 kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun. Bu kullanıcı kılavuzunu daima arabada bulundurun. PZ420 00212 TR TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Bütün hakları mahfuzdur.

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2 Kullanım Kılavuzu Yayın 2 NOKIA CORPORATION olarak, DTE-1 adlı ürünün aşağıdaki Konsey Yönergesi hükümleriyle uyumlu olduğunu bildiririz: 1999/5/EC. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

PS-6400 PS-7300 PS-7900

PS-6400 PS-7300 PS-7900 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt)

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) www.vdo.de CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU 3. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu İçerik İçerik Bu kullanım kılavuzu ile ilgili...5 Kullanılan semboller...5 Kullanım alanı...5 Uygunluk açıklaması...5

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet. Baskõ 10/2004 FA361750 11284285 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus arabirimi DFE11B Ethernet FA361750 Baskõ 10/2004 11284285 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Kullanım ve kurulum kılavuzu

Kullanım ve kurulum kılavuzu www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Milano MP28 7 648 493 110 Monte Carlo MP28 7 648 483 110 San Remo MP28 7 648 491 110 Kullanım ve kurulum kılavuzu Milano/Monte Carlo MP28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 15

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/2004 1126 3873 / TR

MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS 03/2004 1126 3873 / TR MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFI11B INTERBUS Baskõ 03/2004 Kullanõm El Kitabõ 1126 3873 / TR SEW-EURODRIVE 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Giriş... 5 3 Montaj / Kurma Uyarõlarõ... 7 3.1 Opsiyon Kartõ DFI11B

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu İçindekiler MyLink, Metin Bazlı... 5 Ses sistemi... 61 MyLink, Navigasyonlu veya Navigasyonsuz Simge Tabanlı..123 MyLink, Metin Bazlı Giriş... 6 Radyo... 19 Harici cihazlar...

Detaylı

INTERNET RADIO. Cosmopolit 3F WEB ip

INTERNET RADIO. Cosmopolit 3F WEB ip INTERNET RADIO Cosmopolit 3F WEB ip tr İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 COSMOPOLIT 3F WEB ip 4

Detaylı

TÜRKÇE. XL-HF401PH (Ana ünite) ve CP-HF401H'den (hoparlör sistemi) oluşan XL-HF401PH Hi Fi Komponent Sistemi.

TÜRKÇE. XL-HF401PH (Ana ünite) ve CP-HF401H'den (hoparlör sistemi) oluşan XL-HF401PH Hi Fi Komponent Sistemi. CD/USB NETWORK XL-HF401PH (Ana ünite) ve CP-HF401H'den (hoparlör sistemi) oluşan XL-HF401PH Hi Fi Komponent Sistemi. Giriş Bu SHARP ürününü aldığınız için teşekkür ederiz. Bu üründen en iyi performansı

Detaylı