Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin"

Transkript

1 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 1 Wednesday, January 11, :22 PM Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT Ürününüzü adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

2 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 2 Wednesday, January 11, :22 PM İçindekiler 2 Bu Pioneer ürününü satõn aldõğõnõz için teşekkürler Modelinizi doğru çalõştõrmak için, lütfen, bu işletim kõlavuzunu okuyunuz. Kõlavuzu okumayõ bitirdikten sonra, ileride başvurabilmek için emin bir yerde saklayõn. Birimlerin Bağlanmasõ... 4 Güç kablosu bağlantõsõ... 5 Aygõtõn ayrõ satõlan bir güç amplifikatörüne bağlanmasõ... 6 Montaj... 7 DIN Ön/Arka-montaj... 7 DIN Ön-montaj... 7 * Lastik burçla yapõlan montaj... 7 * Cihazõn Yerinden Çõkarõlmasõ... 7 DIN Arka-montaj... 8 * Birimin yanlarõndaki vida deliklerini kullanarak yapõlan montaj... 8 Ön panelin yerine takõlmasõ... 8 Mikrofonun takõlmasõ... 9 * Kurulum notlarõ... 9 * Mikrofonun güneşliğe takõlmasõ... 9 * Mikrofonun direksiyon sütununa takõlmasõ... 9 Başlamadan Önce Yapõlacaklar Bu aygõt hakkõnda * Işõk rengi hakkõnda * Çalõştõrma ortamõ Bu kõlavuz hakkõnda Sorunla karşõlaşõldõğõnda yapõlacaklar Özellikler WMA Hakkõnda Bluetooth hakkõnda Ürün kaydõ Cihazõn hõrsõzlõklara karşõ korunmasõ * Ön panelin sökülmesi * Ön panelin takõlmasõ Mikroişlemcinin sõfõrlanmasõ Tüm belleğin temizlenmesi Ne Nedir Ana birim Uzaktan kumanda Temel Çalõştõrma İşlemleri Cihazõn açõlmasõ Bir kaynağõn seçilmesi Disk yerleştirilmesi Ses ayarõnõn yapõlmasõ Cihazõn kapatõlmasõ Radyo Radyonun dinlenmesi Gelişmiş radyo işlevlerinin tanõtõlmasõ Yayõn frekanslarõnõn belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağrõlmasõ En güçlü yayõn frekanslarõnõn belleğe kaydedilmesi Güçlü sinyallerin ayarlanmasõ RDS RDS işleminin tanõtõlmasõ RDS göstergesinin açõlõp kapatõlmasõ Alternatif frekanslarõn seçilmesi * PI Arama işlevinin kullanõlmasõ * Ön ayarlõ istasyonlar için Otomatik PI Arama işlevinin kullanõlmasõ * İstasyonlarõn bölgesel programlamaya sõnõrlandõrõlmasõ Trafik anonslarõnõn alõnmasõ PTY alarmlõ yayõnlarõn alõnmasõ PTY listesi Entegre CD çalar Bir CD nin çalõnmasõ Gelişmiş entegre CD çalar işlevlerinin tanõtõlmasõ Tekrar çalma Kayõt izlerinin rasgele bir sõrada yürütülmesi Bir CD nin şarkõlarõnõn taranmasõ CD çalma işlevinin duraklatõlmasõ Sõkõştõrma ve BMX işlevlerinin kullanõlmasõ Arama metodunun seçilmesi Mevcut diskin her 10 kayõt izini arar Disk başlõğõ işlevlerinin kullanõlmasõ * Disk başlõklarõnõn girilmesi * Disk başlõklarõnõn görüntülenmesi * Bilgi metninin göstergede kaydõrõlmasõ CD TEXT işlevlerinin kullanõlmasõ * CD TEXT disklerindeki bilgi metninin görüntülenmesi * Bilgi metninin göstergede kaydõrõlmasõ MP3/WMA/WAV Çalar MP3/WMA/WAV dosyalarõnõn yürütülmesi Gelişmiş entegre CD çalar (MP3/WMA/ WAV) işlevlerinin tanõtõlmasõ Tekrar çalma Kayõt izlerinin rasgele bir sõrada yürütülmesi Klasörlerin ve şarkõlarõn taranmasõ MP3/WMA/WAV çalma işleminin duraklatõlmasõ Sõkõştõrma ve BMX işlevlerinin kullanõlmasõ Arama metodunun seçilmesi Mevcut klasörün her 10 kayõt izini arar MP3/WMA/WAV diskinin bilgi metninin görüntülenmesi * Bir MP3/WMA diskinin yürütülmesi * Bir WAV diskinin yürütülmesi Bilgi metninin göstergede kaydõrõlmasõ Bluetooth Telefon Bluetooth kablosuz teknoloji özellikli hücresel telefonlarla el bağlantõsõz telefon görüşmesi El bağlantõsõz telefon görüşmesi işlevinin ayarlanmasõ El bağlantõsõz telefon görüşmesi için temel işlemler * Telefon görüşmesi yapma * Telefon çağrõsõnõ karşõlama Bekleme modu * Aygõt adõnõn görüntülenmesi Gelişmiş el bağlantõsõz telefon işlemlerinin tanõtõlmasõ * El bağlantõsõz telefon menüsünün kullanõlmasõ * El bağlantõsõz telefon ayrõntõlõ menüsünün kullanõlmasõ Hücresel telefonunuzun kaydedilmesi * Hücresel telefonlarõn araştõrõlmasõ ve kaydedilmesi * Kaydõ başlatmak için hücresel telefonun kullanõlmasõ Hücresel telefona bağlantõ * Kayõtlõ bir telefona manuel bağlantõ * Kayõtlõ bir telefona otomatik bağlantõ Hücresel telefon bağlantõsõnõn ayrõlmasõ Kayõtlõ bir telefonun silinmesi Telefon Rehberinin kullanõlmasõ * Girişlerin Telefon Rehberine aktarõlmasõ * Telefon Rehberi nakil sõrasõnõn değiştirilmesi * Telefon Rehberindeki bir numaranõn aranmasõ * Telefon Rehberi giriş adõnõn düzenlenmesi Belleğin temizlenmesi Çağrõ Geçmişi işlevinin kullanõlmasõ * Çağrõ Geçmişinin görüntülenmesi * Göstergenin değiştirilmesi * Çağrõ Geçmişinden bir numaranõn aranmasõ Önceden ayarlanan numaralarõn atanmasõ Telefon numarasõ girilerek arama yapõlmasõ Yankõ iptal ve gürültü azaltma işlevi Zil uyarõ sesinin değiştirilmesi Otomatik yanõtlama işlevinin ayarlanmasõ Otomatik reddetme işlevinin ayarlanmasõ BD (Bluetooth Aygõtõ) adresinin görüntülenmesi * Hücresel telefonunuzun BD adresinin görüntülenmesi * Bu aygõtõn BD adresinin görüntülenmesi Gelen çağrõlar için õşõk renginin seçilmesi Multi-CD Çalar Bir CD nin çalõnmasõ diskli multi-cd çalar Gelişmiş multi-cd çalar işlemlerinin tanõtõlmasõ Tekrar çalma Kayõt izlerinin rasgele bir sõrada yürütülmesi CD lerin ve şarkõlarõn taranmasõ CD çalma işlevinin duraklatõlmasõ ITS çalma listelerinin kullanõlmasõ * ITS programlamasõyla bir çalma listesinin oluşturulmasõ * ITS çalma listesindeki şarkõlarõn çalõnmasõ * ITS çalma listesinden bir şarkõnõn silinmesi * ITS çalma listesinden bir CD nin silinmesi... 38

3 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 3 Wednesday, January 11, :22 PM İçindekiler Disk başlõğõ işlevlerinin kullanõlmasõ * Disk başlõklarõnõn girilmesi * Disk başlõklarõnõn görüntülenmesi * Bilgi metninin göstergede kaydõrõlmasõ * Disk başlõğõ listesinden disklerin seçilmesi CD TEXT işlevlerinin kullanõlmasõ * CD TEXT disklerindeki bilgi metninin görüntülenmesi * Bilgi metninin göstergede kaydõrõlmasõ Sõkõştõrma ve bas vurgusunun kullanõlmasõ Şarkõlarõn ipod üzerinde çalõnmasõ Şarkõlarõn ipod üzerinde dinlenmesi Bir çalma listesinin seçilmesi Bilgi metninin ipod üzerinde görüntülenmesi Gelişmiş ipod adaptör çalõştõrma işlemlerinin tanõtõlmasõ Tekrar çalma Şarkõlarõn rasgele bir sõrada çalõnmasõ (karõşõk) Bir şarkõnõn duraklatõlmasõ Bir şarkõnõn taranmasõ TV radyosu Televizyonun izlenmesi Yayõn istasyonlarõnõn belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağrõlmasõ En güçlü yayõn istasyonlarõnõn sõrayla belleğe kaydedilmesi Ses Ayarlarõ Ses ayarlarõnõn tanõtõlmasõ Balans ayarõnõn kullanõlmasõ Ekolayzõrõn kullanõlmasõ * Ekolayzõr eğrilerinin bellekten çağrõlmasõ * Ekolayzõr eğrilerinin ayarlanmasõ * Ekolayzõr eğrisinin ince ayarõ Yüksek ses ayarõnõn yapõlmasõ Düşük ton hoparlör çõkõşõnõn kullanõlmasõ * Düşük ton hoparlör ayarlarõnõn yapõlmasõ Yüksek geçiş filtresinin kullanõlmasõ Bas artõrma Ön görüntü geliştirici (F.I.E.) Kaynak düzeylerinin ayarlanmasõ İlk Ayarlar İlk ayarlarõn yapõlmasõ Tarihin ayarlanmasõ Saat ayarõ Saat gösterimini kapatma işlevinin açõlõp kapatõlmasõ FM istasyonlarõnõ ayarlama adõmõnõn ayarlanmasõ Otomatik PI Arama işlevinin açõlõp kapatõlmasõ Uyarõ tonunun açõlõp kapatõlmasõ Yardõmcõ malzeme ayarõnõn açõlõp kapatõlmasõ Arka çõkõş ve düşük ton hoparlör kontrolörünün ayarlanmasõ Telefonun sesinin kesilmesi/kõsõlmasõ işlevinin açõlõp kapatõlmasõ Diğer İşlevler AUX kaynağõnõn kullanõlmasõ * AUX1 ve AUX2 hakkõnda * AUX işlevinin kaynak olarak seçilmesi * AUX başlõğõnõn ayarlanmasõ Ekran õşõğõnõn açõlõp kapatõlmasõ Düğme õşõğõnõn açõlõp kapatõlmasõ Ek Bilgiler Hata iletileri CD çalar ve bakõmõ CD-R/CD-RW diskleri MP3, WMA, ve WAV dosyalarõ * MP3 ek bilgileri * WMA ek bilgileri * WAV ek bilgileri Klasörler ve MP3/WMA/WAV dosyalarõ hakkõnda Şartlar Özellikler

4 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 4 Wednesday, January 11, :22 PM Birimlerin Bağlanmasõ 4 Notlar Bu cihaz, 12 volt akülü ve negatif topraklõ araçlar içindir. Rekreasyonel amaçlõ araçlara, kamyon ve otobüslere monte etmeden önce, akü gerilimini denetleyin. Elektrik sistemindeki kõsa devreleri önlemek için, montaja başlamadan önce - akü kablosunu çõkardõğõnõzdan emin olun. Güç amplifikatörünün ve diğer birimlerin bağlanmasõ konusundaki detaylar için kõlavuza başvurun ve ardõndan bağlantõlarõ doğru olarak yapõn. Kablolarõ, kablo kõskaçlarõ veya yapõştõrõcõ bantlarla sağlamlaştõrõn. Kablolarõ korumak için, metal aksamlara dokunduklarõ yerde, etraflarõnõ yapõştõrõcõ bantla kaplayõn. Tüm kablolarõ vites kolu, el freni, koltuk raylarõ gibi hareket eden herhangi bir aksama dokunmayacaklarõ şekilde döşeyin ve sağlamlaştõrõn. Kablolarõ sõcak hava klimasõnõn yanõ gibi õsõnan yerlere döşemeyin. Kablonun yalõtõm malzemesi erir ya da yõrtõlõrsa, aracõn gövdesinde kõsa devreye yol açabilir. Sarõ kablo ucunu motor bölümündeki delikten geçirip aküye bağlamayõn. Bu durum, kablonun yalõtõmõna zarar verir ve çok tehlikeli bir biçimde kõsa devreye neden olur. Kablolarõn hiçbirini kõsaltmayõn. Kõsaltõrsanõz, koruma devresi çalõşmasõ gereken yerde çalõşmaz. Asla birimin güç kablosunun yalõtõmõnõ keserek ve kablonun ucuna bağlantõ yaparak diğer bir aygõta güç sağlamayõn. Kablonun akõm kapasitesi artacak ve aşõrõ õsõnmaya yol açacaktõr. Sigortayõ yenisiyle değiştirirken, sadece sigorta tutucunun üzerinde tanõmlanan özellikte bir sigorta kullandõğõnõzdan emin olun. Tek BPTL devresi devreye girdiğinden, hoparlör kablolarõnõ direkt olarak topraklamayõn ya da bağlantõ aralarõnda sol ve sağ - hoparlör kablolarõnõ ortak bağlamayõn. Bu cihaza bağlanan hoparlörler gücü yüksek, minimum 50 W lik ve 4-8 ohm arasõ dirençte olmalõdõrlar. Çõkõş ve/ya da direnç değerleri burada bahsedilenlerin haricinde olan hoparlörlerin bağlanmasõ hoparlörlerde yangõna, duman çõkmasõna sebep olabilir ya da hoparlörlere zarar verebilir. Bu ürünün kaynağõ ON konumundaysa, mavi/beyaz kablodan bir sinyal çõkar. Harici bir güç amplifikatörünün sistem uzaktan kumandasõna ya da Oto anteninin röle kontrol terminaline takõn (maks. 300 ma 12 V DC). Arabanõzõn cam anteni varsa, antene güç sağlayan terminale takõn. Bu sistemle harici bir güç amplifikatörü kullanõlõrsa, mavi/beyaz ucu amplifikatörün güç terminaline takmadõğõnõzdan emin olun. Aynõ şekilde, mavi/beyaz ucu oto anteninin güç terminaline takmayõn. Bu tür bir bağlantõ aşõrõ akõm kullanõmõna ve hasara yol açar. Kõsa devreyi önlemek için çõkardõğõnõz kablo ucunu yalõtõm sağlayan bir bantla kaplayõn. Kullanmadõğõnõz hoparlör kablolarõnõn uçlarõnõ yalõtmakta hataya düşmeyin. Kablolar yalõtõlmazsa kõsa devre olabilir. Yanlõş bir bağlantõyõ önlemek için, IP-BUS bağlayõcõsõnõn giriş ucu mavi; çõkõş ucu da siyah renktedir. Aynõ renkteki bağlayõcõlarõ doğru bağlayõn. Bu cihaz, kontak anahtarõnda bir ACC (aksesuar) pozisyonu olmayan bir araca takõlõrsa, cihazõn kõrmõzõ kablo ucu, kontak anahtarõnõn ON/OFF (açõk/kapalõ) operasyonlarõ ile bağlanan bir uç birime bağlanmalõdõr. Bu işlem yapõlmazsa arabadan birkaç saat uzaklaştõğõnõzda akü bitebilir. ACC pozisyonu ACC pozisyonu yok Siyah kablo topraklõdõr. Lütfen bu kabloyu güç amplifikatörleri gibi yüksek akõmlõ ürünlerin topraklarõndan ayrõ topraklayõn. Ürünleri beraber topraklarsanõz ve topraklõ kablo yerinden çõkarsa, ürünlere zarar verme ya da yangõn riski ortaya çõkar. Bu cihazõn ya da diğer cihazlarõn kablolarõnõn işlevleri aynõ olsa bile ayrõ renklere sahip olabilirler. Bu ürünü başka bir ürüne bağlarken, her iki ürünle birlikte verilen kullanõm kõlavuzlarõnõ okuyarak, işlevleri aynõ olan kablolarõ bağlayõn.

5 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 5 Wednesday, January 11, :22 PM Birimlerin Bağlanmasõ Güç kablosu bağlantõsõ Not Aracõn türüne bağlõ olarak, 3* ve 5* işlevleri farklõ olabilir. Böyle bir durumda, 2* yi 5*e ve 4*ü de 3* e bağladõğõnõzdan emin olun. Arka çõkõş ya da düşük ton hoparlör çõkõşõ (Bkz sayfa 6.) Aygõt Ön çõkõş (Sayfa 6.) 18 cm AUX giriş jakõ (3,5 ø) 14 cm Mikrofon girişi IP-BUS girişi (Mavi) Yardõmcõ birimle bağlantõ yapmak için mini fiş kablosunu kullanõn. 4 m Anten jakõ Sigorta (10 A) Kablolu Uzaktan Kumanda Adaptör Jakõ Kablolu Uzaktan Kumanda Adaptörleri (ayrõ satõlõr) için Çalõştõrma Kõlavuzuna bakõn. Başlõk (1*) Bu terminali kullanmõyorsanõz, başlõğõ çõkarmayõn. Aynõ renkteki kablolarõ birbirlerine takõn. IP-BUS kablosu Multi-CD çalar (ayrõ satõlõr) Mikrofon Mavi/beyaz Güç amplifikatörünün sistem kontrol terminaline takõlõr (maks. 300 ma 12 V DC). Sarõ (3*) Yedek (ya da aksesuar) Kõrmõzõ (5*) Aksesuar (ya da yedek) Sarõ (2*) Kontak anahtarõnõn konumuna bağlõ olmaksõzõn her zaman akõm verilen terminale takõlõr. Kõrmõzõ (4*) Kontak anahtarõ ile denetlenebilen elektrik terminaline bağlanõr (12 V DC) ON/OFF. Mavi/beyaz (7*) Oto-anteninin röle kontrol terminaline bağlanõr (maks. 300 ma 12 V DC). ISO bağlayõcõsõnõn pim konumu aracõn türüne bağlõ olarak değişir. Pim 5 bir anten kontrolü türüyse 6* ve 7* yi takõn. Başka tür bir araçta, kesinlikle 6* ve 7* yi bağlamayõn. Siyah (topraklõ) Aracõn gövdesine (metal) takõlõr. Mavi/beyaz (6*) ISO bağlayõcõsõ Not Bazõ araçlarda ISO bağlayõcõsõ ikiye ayrõlmõş olabilir. Böyle bir durumda, her iki bağlayõcõya da bağladõğõnõzdan emin olun. Sarõ/siyah Ses Kesme özelliği olan bir malzeme kullanõrsanõz, bu kabloyu o malzemenin Ses Kesme kablosuna takõn. Kullanmõyorsanõz, Ses Kesme kablosuna herhangi bir bağlantõ yapmayõp boşta bõrakõn. Hoparlör kablolarõ Beyaz: Ön sol + Beyaz/siyah: Ön sol - Gri: Ön sağ + Gri/siyah: Ön sağ - Yeşil: Arka sol + ya da düşük ton hoparlörü + Yeşil/siyah: Arka sol - ya da düşük ton hoparlörü - Mor: Arka sağ + ya da düşük ton hoparlörü + Mor/siyah: Arka sağ - ya da düşük ton hoparlörü - 5

6 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 6 Wednesday, January 11, :22 PM Birimlerin Bağlanmasõ 6 Aygõtõn ayrõ satõlan bir güç amplifikatörüne bağlanmasõ Arka çõkõş ya da düşük ton hoparlör çõkõşõ Ön çõkõş Aygõt Bkz sayfa 5. Kablolarõn RCA pim fişleriyle takõlmasõ (ayrõ satõlõr) Güç amplifikatörü (ayrõ satõlõr) Güç amplifikatörü (ayrõ satõlõr) IP-BUS girişi (mavi) Anten jakõ Sigorta (10 A) IP-BUS kablosu Kablolu Uzaktan Kumanda Adaptör Jakõ Kablolu Uzaktan Kumanda Adaptörleri (ayrõ satõlõr) için Çalõştõrma Kõlavuzuna bakõn. Multi-CD çalar (ayrõ satõlõr) ISO bağlayõcõsõnõn pim konumu aracõn türüne bağlõ olarak değişir. Pim 5 bir anten kontrolü türüyse 6* ve 7* yi takõn. Başka tür bir araçta, kesinlikle 6* ve 7* yi bağlamayõn. Mavi/beyaz Güç amplifikatörünün sistem kontrol terminaline takõlõr (maks. 300 ma 12 V DC). Bkz sayfa 5. Sistem uzaktan kumandasõ Mavi/beyaz (6*) Mavi/beyaz (7*) Oto-anteninin röle kontrol terminaline bağlanõr (maks. 300 ma 12 V DC). Ön hoparlör Ön hoparlör Sol Arka hoparlör ya da düşük ton hoparlörü Sağ Arka hoparlör ya da düşük ton hoparlörü Not Bu birimin ilk ayarlarõnõ değiştirin (Çalõştõrma Kõlavuzuna bakõn). Bu birimin düşük ton hoparlör çõkõşõ monodur. İsteğe bağlõ bir amplifikatör kullanõrken bu bağlantõlarõ kullanõn.

7 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 7 Wednesday, January 11, :22 PM Montaj Notlar Birimin nihai kurulumundan önce bağlantõlarõn doğru yapõldõğõnõ ve sistemin gerektiği gibi çalõştõğõnõ teyit etmek için kablo tesisatõnõ geçici olarak bağlayõn. Kurulumu doğru bir şekilde gerçekleştirmek için, sadece birimle birlikte verilen parçalarõ kullanõn. Kullanõlmasõna izin verilmeyen parçalarõn kullanõlmasõ, arõzalara yol açabilir. Kurulum sõrasõnda delik açõlmasõ ya da aracõnõzda diğer değişikliklerin yapõlmasõ gerekiyorsa, size en yakõn yetkili servisi arayõn. Birimi sürücüye engel olmayacak ve acil durum gibi ani durmalarda yolcunun zarar görmeyeceği bir şekilde kurun. Yarõ iletken lazer aşõrõ õsõnõrsa zarar görür bu yüzden sõcak olan yerlere monte etmeyin örneğin sõcak hava üfleyen klimanõn yanõna monte etmeyin. Montaj açõsõ yatay olarak 60 yi geçerse, birimden en iyi performansõ alamayabilirsiniz. Montaj sõrasõnda, aygõtõ kullanõrken uygun õsõ yayõlõmõnõ sağlamak amacõyla, arka panelin arkasõnda yeterince yer bõraktõğõnõzdan ve havalandõrma çõkõşlarõnõ engellememesi için gevşek kablolarõ sardõğõnõzdan emin olun. DIN Ön-montaj Lastik burçla yapõlan montaj Kontrol Paneli Tutucu Tutucuyu kontrol paneline soktuktan sonra, kontrol paneli malzemesinin kalõnlõğõna göre uygun kulakçõklarõ seçip bükün. (Alt ve üst kulakçõklarõ kullanarak mümkün olduğunca sağlam bir şekilde kurun. Sağlamlaştõrmak için kulakçõklarõ 90 bükün.) Lastik burç Vida Yeterli boşluk bõrakõn Kontrol Paneli 10 cm 10 cm DIN Ön/Arka-montaj Cihazõn Yerinden Çõkarõlmasõ Çerçeve Çerçeveyi çõkarmak amacõyla kilidini açmak için, çerçevenin üst ve alt kõsõmlarõnõ dõşarõya doğru uzatõn. (Çerçeveyi yerine geri takarken, çentikli tarafõnõ aşağõya doğru tutarak takõn.) Ön panel ayrõlõrsa, çerçeveyi çõkarmak kolaylaşõr. Bu birim Ön (normal DIN ön montaj) taraftan ya da Arka (DIN arka montaj kurulumu, birim şasisinin yanlarõndaki dişli vida deliklerini kullanarak yapõlan kurulum) taraftan uygun olarak takõlabilir. Detaylar için aşağõda şekillerle anlatõlan kurulum yöntemlerine başvurunuz. Cihazla birlikte sağlanan çekme anahtarlarõnõ şekilde görüldüğü gibi yerlerine oturuncaya kadar cihazõn içine sokun. Anahtarlarõ birimin kenarlarõna bastõrarak birimi dõşarõ çõkarõn. 7

8 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 8 Wednesday, January 11, :22 PM Montaj 8 DIN Arka-montaj Ön panelin yerine takõlmasõ Birimin yanlarõndaki vida deliklerini kullanarak yapõlan montaj 1. Çerçeveyi çõkarõn. Çerçeveyi çõkarmak amacõyla kilidini açmak için, çerçevenin üst ve alt kõsõmlarõnõ dõşarõya doğru uzatõn. (Çerçeveyi yerine geri takarken, çentikli tarafõnõ aşağõya doğru tutarak takõn.) Ön panel ayrõlõrsa, çerçeveyi çõkarmak kolaylaşõr. Ön panelin sökülmesi ve yerine tekrar takõlmasõ işlevini kullanmõyorsanõz, size sağlanan takma vidalarõnõ kullanarak ön paneli bu cihaza takõn. 1. Tutucularõ ön panelin her iki tarafõna da takõn. Çerçeve 2. Ön paneli aygõta yerleştirin. 2. Birimin fabrika radyo takma dirseğine bağlanmasõ. Dirseğin vida delikleriyle ana birimin vida deliklerinin hizalandõğõ (oturduğu) bir pozisyon seçin ve vidalarõ her iki tarafõn 2 yerinde sõkõştõrõn. Dirsekteki vidalarõn şekline bağlõ olarak ya takviyeli vidalar (5 x 8 mm) ya da gömmeli vidalar (5 x 9 mm), kullanõn. 3. Tutucularõ yukarõ doğru çevirin. Vida Kontrol Paneli ya da Konsol 4. Takma vidalarõnõ kullanarak ön paneli cihaza takõn. Takma vidasõ Fabrika radyo takma dirseği

9 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 9 Wednesday, January 11, :22 PM Montaj Mikrofonun takõlmasõ Kurulum notlarõ Mikrofonu sistemi kullanan şahsõn sesini alacak şekilde ve konumda takõn. Mikrofonun güneşliğe takõlmasõ 1. Mikrofonu mikrofon klipsine takõn. Mikrofonun direksiyon sütununa takõlmasõ 1. Mikrofonu mikrofon klipsine takõn. Mikrofon kablosunu oluğa yerleştirin. Mikrofon Mikrofon Mikrofon klipsi Mikrofon klipsi 2. Mikrofonu direksiyon sütunu üzerindeki klipse takõn. 2. Mikrofonu güneşlik üzerindeki klipse takõn. Güneşliği yukarõ kaldõrarak mikrofon klipsini yerleştirin. (Güneşliğin indirilmesi, sesle çalõşma oranõnõ azaltõr.) Mikrofon klipsi Kõskaçlar Gerektiğinde, aracõn içinde kabloyu sağlamlaştõrmak için kõskaçlarõ kullanõn. Çift taraflõ bant Mikrofon klipsini direksiyon sütununun arka tarafõna takõn. Kõskaçlar Gerektiğinde, aracõn içinde kabloyu sağlamlaştõrmak için kõskaçlarõ kullanõn.! DİKKAT Mikrofon kablosunun direksiyona ya da vites koluna sarõlmasõ son derece tehlikelidir. Aygõtõ, sürüşün engellenmeyeceği bir yere taktõğõnõzdan emin olun. 9

10 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 10 Wednesday, January 11, :22 PM Başlamadan Önce Yapõlacaklar 10 AB nin 25 üyesi, İsviçre ve Norveç te kullanõcõlar, elden çõkaracaklarõ elektronik ürünleri herhangi bir bedel ödemeden belirlenen toplama tesislerine ya da perakendeciye iade edebilirler (benzer yeni bir ürün satõn almanõz durumunda). Yukarõda anõlmayan ülkelerde, elden çõkarma işlemini usulüne uygun yapabilmek için, lütfen, yerel otoritelerle temasa geçiniz. Böylece, elden çõkaracağõnõz ürün usulüne uygun bir şekilde işleme tabi tutularak yeniden geri kazanõlacaktõr ve gerek çevre gerekse insan sağlõğõ üzerinde olasõ olumsuz etkisi olmayacaktõr. Bu aygõt hakkõnda Bu ürünün radyo frekanslarõ Batõ Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Okyanusya da kullanõlmak üzere tahsis edilmiştir. Diğer bölgelerde kullanõlmasõ yayõnlarõn iyi alõnmamasõna sebep olabilir. RDS (radyo veri sistemi) işlevi sadece RDS sinyalleri yayõnlayan FM istasyonlarõnõn bulunduğu bölgelerde çalõşõr.! DİKKAT Bu ürünü elden çõkarmak istediğinizde, her zamanki ev atõklarõ ile birlikte elden çõkarmayõn. Usulüne uygun işlem, kazanõm ve yeniden dönüştürme uygulamalarõnõ öngören yasa uyarõnca, kullanõlan elektronik ürünler için ayrõ bir toplama sistemi mevcuttur. Bu birimin sõvõlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrik çarpabilir. Sõvõlarla temas ederse, birim zarar görebilir; içinden duman çõkabilir ya da aşõrõ õsõnabilir. CLASS 1 LASER PRODUCT Bu ürün 1. sõnõftan daha yüksek bir lazer diyota sahiptir. Güvenliğiniz açõsõndan, kapaklarõn hiçbirini açmayõn ya da ürünün içine elinizi sokmaya kalkõşmayõn. Tüm servis gerektiren işlemleri yetkili elemanlara bõrakõn. Pioneer CarStereo-Pass sadece Almanya da kullanmak içindir. Çalõştõrma yöntemleri ve ön uyarõlara bakmak için, bu kõlavuzu el altõnda bulundurun. Sesi her zaman dõşarõdaki sesleri duyabileceğiniz kadar açõn. Ürünü nemden koruyun. Aküyü çõkarõrsanõz ya da akünün şarjõ biterse, ön ayar belleği silinir ve yeniden programlanmasõ gerekir. Işõk rengi hakkõnda Bu ürün, çok-renkli õşõklandõrmaya sahiptir. Cihaz açõldõğõnda, düğmeler ve ekran, gökkuşağõ renklerinde aydõnlanõr. Belli bir õşõk rengi seçmek için, bkz Ekran õşõğõnõn açõlõp kapatõlmasõ sayfa 50. Çalõştõrma ortamõ Aygõt, aşağõdaki sõcaklõklarda kullanõlmalõdõr. Çalõştõrma sõcaklõk aralõğõ: 10 C ila +60 C EN ETC test sõcaklõğõ: 20 C ve +55 C Bu kõlavuz hakkõnda Bu ürün, üst düzeyde bir sinyal alõmõnõ ve çalõşmayõ garanti eden son derece gelişmiş birtakõm özellikler içerir. Bu işlevlerin tümü, en kolay kullanõmõ sağlayacak şekilde tasarlanmõştõr; ancak, çoğu kendinden açõklamalõ değildir. Bu kullanma kõlavuzu, aygõttan tam performans almanõzõ ve dinleme zevkinizi en üst düzeye çõkarmanõzõ sağlar. Aygõtõ kullanmadan önce, bu kõlavuzu okuyarak aygõtõn işlevlerini ve çalõşma biçimini anlamanõzõ öneriyoruz. Özellikle de bu kõlavuzdaki UYARIlarõ ve DİKKATleri okumanõzõ ve dikkate almanõzõ öneririz. Sorunla karşõlaşõldõğõnda yapõlacaklar Bu ürünün çalõşmasõnda bir sorun çõkarsa, satõcõnõzla ya da en yakõn Pioneer Yetkili Servisi ile görüşün.

11 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 11 Wednesday, January 11, :22 PM Başlamadan Önce Yapõlacaklar Özellikler WMA Hakkõnda CD çalma işlevi Müzik CD/CD-R/CD-RW diskleri çalõnabilir. MP3 dosyasõnõn çalõnmasõ CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 düzey 1/düzey 2 standart kayõtlarõ) üzerine kaydedilmiş MP3 dosyalarõnõn çalõnmasõ mümkündür. Bu ürünün sağlanmasõ sadece özel, ticari olmayan bir kullanõm lisansõ hakkõnõ verir ve bu ürünün hiçbir şekilde ticari (örn. kar getiren) olarak yayõnlanmasõ (dünyevi, uydu, kablo ve diğer herhangi bir şekilde), Internet te, Intranetlerde ve/veya diğer ağlarda veya pay-audio veya audio-on-demand uygulamalarõ gibi diğer elektronik içerikli dağõtõm sistemlerinde yayõnlanmasõ için bir lisans veya hak vermez. Böyle bir kullanõm için bağõmsõz bir lisans gereklidir. Ayrõntõlõ bilgi için, lütfen sitesini ziyaret edin. WMA dosyasõnõn çalõnmasõ CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 düzey 1/düzey 2 standart kayõtlarõ) üzerine kaydedilmiş WMA dosyalarõnõn çalõnmasõ mümkündür. WAV dosyasõnõn çalõnmasõ CD-ROM/CD-R/CD-RW (Lineer PCM (LPCM)/MS ADPCM kayõtlarõ) üzerine kaydedilmiş WAV dosyalarõnõn çalõnmasõ mümkündür. RDS (radyo veri sistemi) alõcõsõ Aygõtõn RDS radyosu, radyo veri yayõnõnõ alõr. El bağlantõsõz telefon görüşmesi Bluetooth kablosuz teknolojisi sayesinde, aygõtla zahmetsiz biçimde el bağlantõsõz telefon görüşmesi yapõlabilir. Yüksek kaliteli ses Temiz ve gerçekçi bir ses sağlamak için, aygõt yüksek güç amplifikatörü ile donatõlmõştõr. ipod uyumluluğu Bu aygõtõ bir Pioneer ipod adaptörü (CD-IB100) ile kullandõğõnõzda, ipod u bir Yuva Bağlayõcõ ile denetleyebilirsiniz. ipod, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Computer, Inc., kuruluşunun bir markasõdõr. Kutunun üzerinde yazõlõ olan Windows Media logosu, bu ürünün WMA verilerini çalabileceğini gösterir. WMA, Windows Media Audio sözcüklerinin kõsaltmasõdõr ve Microsoft Corporation tarafõndan geliştirilen bir ses sõkõştõrma teknolojisi anlamõna gelir. WMA verileri Windows Media Player in 7 veya daha sonraki versiyonuyla kodlanabilir. Windows Media, ve Windows logosu Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation õn tescilli markalarõdõr. Notlar WMA dosyalarõnõ kodlamakta kullanõlan uygulamaya bağlõ olarak, aygõt doğru çalõşmayabilir. WMA dosyalarõnõ kodlamakta kullanõlan Windows Media Player õn sürümüne bağlõ olarak, albüm adlarõ ve diğer bilgi metinleri doğru olarak görüntülenemeyebilir. İmaj verileri ile kodlanan WMA dosyalarõ çalõnõrken, hafif bir gecikme yaşanabilir. Bluetooth hakkõnda Bluetooth, mobil telefonlar, el bilgisayarlarõ ve diğer aygõtlar için kablo değişimi olarak geliştirilen kõsa erimli bir kablosuz radyo bağlanabilirliği teknolojisidir. Bluetooth, 2,4 GHz frekans aralõğõnda çalõşõr ve saniyede 1 megabitlik bir hõza kadar ses ve veri iletir. Bluetooth, 1998 yõlõnda Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba ve IBM firmalarõndan oluşan özel bir yatõrõm grubu (SIG) tarafõndan hayata geçirilmiştir ve dünya genelinde halihazõrda yaklaşõk firma geliştirmiştir. Bluetooth marka adõ ve logolarõnõn sahibi, Bluetooth SIG Inc. kuruluşudur ve Pioneer Corporation, ilgili markalarõ kullanma ruhsatõna sahiptir. Diğerleri, ilgili firmalarõn tescilli ticari markalarõ ve adlarõdõr. Ürün kaydõ Aşağõdaki siteyi ziyaret ediniz: Ürününüzü kaydedin. Kayõp ya da hõrsõzlõk gibi bir durum söz konusu olduğunda sigorta konusunda yardõmcõ olabilmek için, satõn aldõğõnõz ürünle ilgili bilgiler bir dosyada muhafaza edilecektir. 11

12 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 12 Wednesday, January 11, :22 PM Başlamadan Önce Yapõlacaklar 12 Cihazõn hõrsõzlõklara karşõ korunmasõ Mikroişlemcinin sõfõrlanmasõ Hõrsõzlõklarõ önlemek için ön panel ana birimden sökülüp size sağlanan koruyucu kutusunda saklanabilir. Kontak anahtarõ kapatõldõktan 5 saniye sonra ön panel ana birimden sökülmezse, bir uyarõ tonu duyulur. Uyarõ tonunu kapatabilirsiniz. Bkz bölüm Uyarõ tonunun açõlõp kapatõlmasõ sayfa 48. Önemli Ön paneli yerinden sökerken veya yerine takarken asla zorlamayõn ya da gösterge ve düğmeleri sõkõca kavramayõn. Ön paneli aşõrõ şoklara maruz bõrakmayõn. Ön paneli direkt güneş õşõğõndan ve yüksek sõcaklõklardan uzak tutun. Ön panelin sökülmesi 1. OPEN düğmesine basarak ön paneli açõn. 2. Ön paneli sol tarafõndan kavrayarak yavaşça dõşarõ doğru çekin. Ön paneli fazla sõkmadan veya düşürmeden çõkarõn ve suyla veya diğer sõvõlarla temas etmesini engelleyerek daimi hasarlardan koruyun. 3. Emniyetini sağlamak için ön paneli koruyucu kutusuna koyun. Ön panelin takõlmasõ * Ön paneli bu ürüne dik tutarak ve montaj kancalarõna sağlam bir şekilde oturtarak yerine takõn. Mikroişlemci aşağõdaki durumlarda sõfõrlanmalõdõr: Montajdan sonra bu ürünü ilk kez kullanmadan önce Birim, doğru olarak çalõşmõyorsa Göstergede tuhaf ya da yanlõş iletiler beliriyorsa 1. Ön paneli sökün. Bu sayfanõn Ön panelin sökülmesi bölümüne bakõn. 2. Kalem ucu ya da başka bir sivri uçlu alet kullanarak RESET düğmesine basõn. 3. Ön paneli yerine sağlamca oturtarak geri takõn. 4. Kontak anahtarõnõ ACC ya da ON konumuna getirin ve birkaç saniye bekleyin. Mikroişlemcinin sõfõrlanma işlemi tamamlanmõştõr. Tüm belleğin temizlenmesi RESET düğmesi Kişisel ve özel bilgilerin korunmasõ amacõyla, aygõta kayõtlõ telefonla ilgili veriler silinebilir. 1. Ön paneli sökün. Bu sayfanõn Ön panelin sökülmesi bölümüne bakõn. 2. EJECT ve RESET düğmelerine eş zamanlõ olarak basõn. Bip sesi duyulur. 3. Ön paneli yerine sağlamca oturtarak geri takõn. 4. Kontak anahtarõnõ ACC ya da ON konumuna getirin ve birkaç saniye bekleyin. Tüm bellek şimdi tamamen silinmiştir. Tüm verilerin tamamen temizlenip temizlenmediğini, lütfen, doğrulayõn. Veri durumunun doğrulanmasõ için, bkz Hücresel telefonunuzun kaydedilmesi sayfa 28. Tüm telefon durumlarõ, NO DATA (Veri yok) biçimindeyse, veriler tamamen temizlenmiştir.

13 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 13 Wednesday, January 11, :22 PM Ne Nedir Ana birim Uzaktan kumanda Direksiyon uzaktan kumandasõ CD-SR110 ayrõ satõlõr. Uzaktan kumanda işlemleri, ana birimin üzerindeki düğmeleri kullanarak yapõlan işlemlerle aynõdõr. Bağlantõ durum göstergesi Hücresel telefonunuz Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanõlarak bağlandõğõnda yanar. SOURCE düğmesi Bu aygõt, bir kaynak seçilerek açõlõr. Mevcut tüm kaynaklar arasõnda gezinmek için bu düğmeye basõn. MULTI-CONTROL İstasyonlarõn elle aranmasõ, hõzlõ ileri sardõrma, geri sardõrma ve kayõt izi arama denetimlerini kullanmak için Ayrõca işlevleri denetlemek için de kullanõlõr. Sesi artõrmak ya da azaltmak için çevirin. OPEN düğmesi Ön paneli açmak için basõn. TA düğmesi TA işlevini açõp kapatmak için basõn. AF işlevini açõp kapatmak için basõlõ tutun. 1 6 düğmeleri Ön ayarlõ istasyon ayarõ yapmak için ve bir multi-cd çalar kullanõrken disk numarasõ aramak için basõn. DISPLAY düğmesi Farklõ göstergeleri seçmek için basõn. AUDIO düğmesi Çeşitli ses kalitesi kontrollerini seçmek için basõn. FUNCTION düğmesi İşlevleri seçmek için basõn. BAND düğmesi İki FM bandõndan ve MW/LW bantlarõndan birini seçmek ve işlevlerin kontrol modunu iptal etmek için bu düğmeye basõn. ILLUMINATION düğmesi Muhtelif ekran õşõğõ renklerini seçmek için basõn. Düğme õşõğõ renk seçim moduna geçmek için basõn ve basõlõ tutun. ON HOOK düğmesi Telefonu kaynak olarak seçmek için basõn. Telefon kaynağõnõ çalõştõrõrken, görüşmeyi sonlandõrmak, gelen bir çağrõyõ reddetmek ya da telefon görüşmesini iptal etmek için basõn. OFF HOOK düğmesi Telefon kaynağõnõ çalõştõrõrken telefonda konuşmak için basõn. PHONE düğmesi Telefonu kaynak olarak seçmek için basõn. ON HOOK düğmesi Telefon kaynağõnõ çalõştõrõrken, görüşmeyi sonlandõrmak ya da gelen çağrõyõ reddetmek için basõn. 8/2/4/6 düğmeleri İstasyonlarõn elle aranmasõ, hõzlõ ileri sardõrma, geri sardõrma ve kayõt izi arama kontrollerini kullanmak için bu düğmelere basõn. Ayrõca işlevleri denetlemek için de kullanõlõr. VOLUME düğmeleri Sesi artõrmak ya da azaltmak için bu düğmeye basõn. 13

14 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 14 Wednesday, January 11, :22 PM Temel Çalõştõrma İşlemleri 14 Cihazõn açõlmasõ * SOURCE düğmesine basarak cihazõ açõn. Bir kaynak seçtiğinizde cihaz açõlõr. Bir kaynağõn seçilmesi Dinlemek istediğiniz bir kaynağõ seçebilirsiniz. Entegre CD çalarõ çalõştõrmak için cihaza bir disk koyun (bkz sayfa 19). * SOURCE düğmesine basarak bir kaynak seçin. Aşağõdaki kaynaklar arasõnda gidip gelmek için, SOURCE düğmesine üst üste basõn: Radyo Televizyon Entegre CD çalar Multi-CD çalar ipod Dõş birim 1 Dõş birim 2 AUX1 AUX2 Telefon Notlar Aşağõdaki durumlarda ses kaynağõ değişmez: Seçilen kaynağa karşõlõk gelen bu üniteye bağlõ bir birim olmadõğõnda. Cihazõn içinde disk olmadõğõnda. Multi-CD çalarõn içinde bir CD haznesi yoksa. AUX (yardõmcõ giriş) kapalõ olarak ayarlõysa (bkz sayfa 48). Dõş birim bir kaynak olarak uyumsuz olsa da bazõ işlevlerinin bu cihaz tarafõndan kontrolüne olanak veren bir Pioneer ürünü (gelecekte piyasada bulunabilecek bir ürün gibi) anlamõna gelir. Bu ürün tarafõndan iki tane dõş birim kontrol edilebilir. İki tane dõş birim takõlõyken, birimlerin dõş birim 1 veya dõş birim 2 diye tayin edilmesi bu cihaz tarafõndan otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu cihazõn mavi/siyah kablosu aracõnõzõn oto anteni röle kontrol terminaline takõlõysa, kaynaklardan biri açõldõğõnda aracõnõzõn anteni dõşarõ doğru uzar. Anteni yerine geri sokmak için kaynağõ kapatõn. Notlar Entegre CD çalar, tek seferde standart bir 12-cm ya da 8-cm CD yi çalar. 8-cm lik CD çalarken adaptör kullanmayõn. CD koyma yuvasõna CD den başka bir şey koymayõn. CD çalmanõn başlatõlmasõyla ve verilen ses arasõnda bazen bir gecikme olabilir. Veriler okunurken FORMAT READ görüntülenir. Diski tamamen sokamazsanõz ya da soktuktan sonra disk çalmõyorsa, diskin etiketli yüzünün yukarõ gelip gelmediğini kontrol edin. EJECT düğmesine basarak diski dõşarõ çõkarõn ve diski tekrar koymadan önce hasarlõ olup olmadõğõnõ kontrol edin. ERROR-11 gibi bir hata iletisi görüntülenirse, bkz bölüm Hata iletileri sayfa 51. CD yerleştirme ya da çõkarma işlevi doğru çalõşmõyorsa, ön paneli açarken EJECT düğmesini basõlõ tutarak CD yi çõkarabilirsiniz. Ses ayarõnõn yapõlmasõ * MULTI-CONTROL düğmesini kullanarak ses düzeyini ayarlayõn. Ana birimin üzerindeki MULTI-CONTROL düğmesini çevirerek sesi yükseltin ya da azaltõn. Uzaktan kumandanõn VOLUME düğmesine basarak sesi yükseltin veya alçaltõn. Cihazõn kapatõlmasõ * SOURCE düğmesini cihaz kapanana dek basõlõ tutun. Disk yerleştirilmesi 1. OPEN düğmesine basarak ön paneli açõn. CD koyma yuvasõ ortaya çõkar. CD yi koyduktan sonra entegre CD çalarõ seçmek için SOURCE düğmesine basõn. 2. CD koyma yuvasõna bir CD koyun. CD koyma yuvasõ Yürütme işlemi otomatik olarak başlar. Bir CD yi EJECT düğmesine basarak çõkarabilirsiniz. Yanlõşlõklarõ önlemek için ön panel açõkken terminallere metal cisimlerin değmediğinden emin olun. EJECT düğmesi

15 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 15 Wednesday, January 11, :22 PM Radyo Radyonun dinlenmesi Gelişmiş radyo işlevlerinin tanõtõlmasõ Radyoyu çalõştõrmak için yapõlacak temel işlemler bunlardõr. Daha gelişmiş radyo işlemleri bu sayfadan itibaren açõklanmaktadõr. Bu birimin AF (alternatif frekanslarõn aranmasõ) işlevi açõlõp kapatõlabilir. Normal istasyon ayarlama işlemi için AF kapalõ olmalõdõr (bkz sayfa 17). Bant göstergesi Radyonun hangi bantta olduğunu gösterir, MW/LW ya da FM. Ön ayar numarasõ göstergesi Hangi ön ayarõn seçilmiş olduğunu gösterir. Frekans göstergesi Radyonun hangi frekansta olduğunu gösterir. Pil doluluk göstergesi Hücresel telefonun pil doluluk durumunu gösterir. Pilin doluluk durumu göstergesi, pilin gerçek doluluk durumundan farklõ olabilir. Sinyal düzeyi göstergesi Hücresel telefonun sinyal gücünü gösterir. Sinyal düzeyi göstergesi, gerçek sinyal düzeyinden farklõ olabilir. Stereo (%) göstergesi Seçilen frekansõn stereo yayõn yaptõğõ zamanõ gösterir. 1. SOURCE düğmesine basarak radyoyu seçin. SOURCE düğmesine TUNER görünene dek basõn. 2. BAND düğmesine basarak bir bant seçin. İstenen bant görünene dek BAND düğmesine basõn, FM için FM1, FM2 veya MW/LW. 3. İstasyonlarõ manuel olarak ayarlamak için MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa Frekanslar adõm adõm yukarõ ya da aşağõ doğru hareket eder. 4. İstasyonlarõ otomatik olarak aramak için, MULTI-CONTROL düğmesini yaklaşõk bir saniye süreyle sola ya da sağa hareket ettirip tutun ve bõrakõn. Radyo, güçlü bir yayõn bulana dek frekanslarõ tarar. MULTI-CONTROL düğmesine sol ya da sağ basarak otomatik ayarlama işlemini iptal edebilirsiniz. MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa doğru itili tutarsanõz istasyonlarõ atlayabilirsiniz. MULTI-CONTROL düğmesini bõrakõr bõrakmaz otomatik istasyon ayarlama işlemi başlar. İşlev göstergesi İşlevin durumunu gösterir. LOC göstergesi Yerel arama işlevi açõkken görünür. * İşlev adlarõnõ görüntülemek için FUNCTION düğmesine basõn. Aşağõdaki işlevler arasõnda gidip gelmek için FUNCTION düğmesine üst üste basõn: BSM (en iyi istasyonlarõn belleği) REG (bölgesel) LOCAL (istasyonlarõn yerel arama yaparak ayarlanmasõ) TA (trafik anonsu bekleme) AF (alternatif frekanslarõn aranmasõ) Frekans göstergesine geri dönmek için BAND düğmesine basõn. MW/LW bandõ seçiliyse, sadece BSM ya da LOCAL işlevlerini seçebilirsiniz. Not İşlevi 30 saniye içinde çalõştõrmazsanõz, gösterge otomatik olarak frekans ekranõna geri döner. Yayõn frekanslarõnõn belleğe kaydedilmesi ve bellekten geri çağrõlmasõ Ön ayar düğmelerinden 1 6 herhangi birine basarsanõz, en fazla altõ yayõn frekansõnõ daha sonra düğmeye bir kez basarak bellekten geri çağõrmak üzere belleğe kolaylõkla kaydedebilirsiniz. * Belleğe kaydetmek istediğiniz bir frekans bulduğunuzda, ön ayar düğmelerinden 1 6 birine basõn ve ön ayar numarasõnõn yanõp sönmesi bitene dek basõlõ tutun. Bastõğõnõz numara ön ayar numarasõ göstergesinde yanõp söner ve yanõk olarak kalõr. Seçilen radyo frekansõ belleğe kaydedilmiştir. Aynõ ön ayar numarasõna daha sonra bastõğõnõzda, radyo istasyonu bellekten geri çağrõlõr. Notlar En çok 12 FM istasyonu, iki FM bandõnõn her biri için altõ tane ve altõ tane de MW/LW istasyonu belleğe alõnabilir. 1 6 ön ayarlõ istasyon düğmelerine atanan radyo istasyonu frekanslarõnõ MULTI-CONTROL düğmesini yukarõ ya da aşağõ iterek de bellekten çağõrabilirsiniz. 15

16 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 16 Wednesday, January 11, :22 PM Radyo En güçlü yayõn frekanslarõnõn belleğe kaydedilmesi RDS RDS işleminin tanõtõlmasõ 16 BSM (en iyi istasyonlarõn belleği), ön ayarlõ istasyon arama düğmeleri 1 6 ile en güçlü altõ yayõn frekansõnõ otomatik olarak belleğe kaydetmenizi sağlar. Belleğe kaydedildikten sonra, düğmelere dokunarak bu frekanslarõ ayarlayabilirsiniz. 1. BSM işlevini seçmek için FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda BSM görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. BSM işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesini yukarõ BSM yanõp sönmeye başlar. BSM yanõp sönerken en güçlü altõ yayõn frekansõ, sinyal güçlerine göre ön ayar düğmelerine 1 6 kaydedilir. İşlem bittiğinde BSM nin yanõp sönmesi durur. Kayõt işlemini iptal etmek için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. Not BSM işleviyle kaydettiğiniz yayõn frekanslarõ 1 6 düğmelerini kullanarak kaydettiğiniz istasyonlarõn yerini alabilir. Güçlü sinyallerin ayarlanmasõ İstasyonlarõn yerel arayarak ayarlanmasõ işlevi radyonuzu sadece alõmõ iyi sağlayacak derecede güçlü sinyallere sahip radyo istasyonlarõna ayarlamanõzõ sağlar. 1. LOCAL işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda LOCAL görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Yerel arayarak istasyonlarõn ayarlanmasõ işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. Ekranda yerel arama hassaslõğõ (örn., LOCAL2) görüntülenir. Yerel otomatik arama işlemini kapatmak için, MULTI-CONTROL düğmesini aşağõya bastõrõn. 3. Hassaslõğõ ayarlamak için MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa hareket ettirin. FM bandõ için dört, MW/LW bandõ içinse iki tane hassaslõk düzeyi vardõr: FM: LOCAL1 LOCAL2 LOCAL3 LOCAL4 MW/LW: LOCAL1 LOCAL2 LOCAL4 ayarõ sadece en güçlü istasyonlarõn alõmõnõ sağlarken daha düşük ayarlar daha zayõf yayõnlarõ almanõzõ sağlar. RDS (radyo veri sistemi) FM yayõnlarõ arasõnda bilgi sağlayan bir sistemdir. Sessiz olan bu veri, program hizmet adõ, program türü görüntüsü, trafik anonsu bekleme özelliği, otomatik istasyon ayarlamasõ, program türü ayarlamasõ, gibi dinleyicilerin istenen istasyona ayarlamalarõna yardõm eden çeşitli özellikler sunar. Bant göstergesi Radyonun hangi bantta olduğunu gösterir, MW/LW ya da FM. Ön ayar numarasõ göstergesi Hangi ön ayarõn seçilmiş olduğunu gösterir. Program servis adõ Yayõn programõnõn adõnõ gösterir. Pil doluluk göstergesi Hücresel telefonun pil doluluk durumunu gösterir. Pilin doluluk durumu göstergesi, pilin gerçek doluluk durumundan farklõ olabilir. Sinyal düzeyi göstergesi Hücresel telefonun sinyal gücünü gösterir. Sinyal düzeyi göstergesi, gerçek sinyal düzeyinden farklõ olabilir. TA göstergesi TA (trafik anonsu bekleme) işlevinin açõk olduğunu gösterir. TP göstergesi Bir TP istasyonunda olunduğunu gösterir. AF göstergesi AF (alternatif frekanslarõn aranmasõ) işlevinin açõk olduğunu gösterir. Stereo (%) göstergesi Seçilen frekansõn stereo yayõn yaptõğõ zamanõ gösterir. * İşlev adlarõnõ görüntülemek için FUNCTION düğmesine basõn. Aşağõdaki işlevler arasõnda gidip gelmek için FUNCTION düğmesine üst üste basõn: BSM (en iyi istasyonlarõn belleği) REG (bölgesel) LOCAL (istasyonlarõn yerel arama yaparak ayarlanmasõ) TA (trafik anonsu bekleme) AF (alternatif frekanslarõn aranmasõ) Frekans göstergesine geri dönmek için BAND düğmesine basõn. MW/LW bandõ seçiliyse, sadece BSM ya da LOCAL işlevlerini seçebilirsiniz. Notlar İşlevi 30 saniye içinde çalõştõrmazsanõz, gösterge otomatik olarak frekans ekranõna geri döner. Tüm istasyonlarõn RDS hizmeti olmayabilir. AF ve TA işlevleri gibi işlevler sadece radyonuz bir RDS istasyonuna ayarlanmõşsa aktiftir.

17 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 17 Wednesday, January 11, :22 PM RDS RDS göstergesinin açõlõp kapatõlmasõ Bir RDS istasyonundaysanõz program servis adõ görüntüye gelir. Frekansõ bulmak için ekranõ değiştirin. * DISPLAY düğmesine basõn. Aşağõdaki ayarlar arasõnda gidip gelmek için DISPLAY düğmesine üst üste basõn: Program servis adõ PTY bilgileri Frekans PTY (program türü kimlik kodu) bilgileri listesi için bkz sayfa 18. Geçerli istasyonun PTY bilgileri ve frekansõ göstergede sekiz saniye süreyle görüntülenir. Bir istasyondan PTY kodu sõfõr olarak alõnmõşsa ya da sinyal bu ürünün PTY kodunu alamayacağõ kadar zayõfsa, PTY bilgileri göstergesine geçemezsiniz. Alternatif frekanslarõn seçilmesi Bir yayõn dinlerken yayõn alõmõ zayõflarsa ya da diğer problemler oluşursa, birim aynõ ağda daha güçlü yayõn yapan bir frekansõ otomatik olarak aramaya başlar. AF için varsayõlan ayar açõktõr. * TA düğmesini basõlõ tutarak AF işlevini açõn. AF göstergesi görünene dek TA düğmesine basõn. AF işlevini kapatmak için, TA düğmesine AF göstergesi kaybolana kadar basõn. Notlar AF işlevini ayrõca FUNCTION düğmesine basõnca beliren ayar menüsünden de açõp kapatabilirsiniz. AF işlevi açõkken istasyonlarõn otomatik olarak ayarlanmasõ veya BSM ile ayarlanmasõ esnasõnda sadece RDS istasyonlarõ ayarlanõr. Ön ayarlõ bir istasyonu yeniden bulduğunuzda, radyonuz o istasyonun AF listesinden yeni bir frekansla ön ayarlõ istasyonun frekansõnõ güncelleyebilir. Alõnan istasyonun RDS verisi orijinal olarak kaydedilen istasyondan farklõ ise, ön ayar numarasõ göstergede görüntülenmez. AF frekansõ arama işlemi esnasõnda ses başka bir program tarafõndan geçici olarak kesilebilir. Radyoyu RDS olmayan bir istasyona ayarlarsanõz, AF göstergesi yanõp sönmeye başlar. AF işlevi her FM bandõndan bağõmsõz olarak açõlõp kapatõlabilir. PI Arama işlevinin kullanõlmasõ Birim uygun bir alternatif frekans bulamazsa veya bir yayõn dinlerken yayõn alõmõ zayõflarsa, birim aynõ programlamaya sahip başka bir istasyonu otomatik olarak aramaya başlar. Arama anõnda PI SEEK görüntülenir ve ses kesilir. Ses kesilmesi PI Arama işlevi tamamlandõktan sonra, başka bir istasyon bulunup bulunmamasõna bağlõ olmaksõzõn sona erer. Ön ayarlõ istasyonlar için Otomatik PI Arama işlevinin kullanõlmasõ Uzun seyahatler esnasõnda olduğu gibi ön ayarlõ istasyonlar yeniden bulunamõyorsa, bu ürün ön ayarlõ istasyonlarõn tekrar bulunmasõ esnasõnda da PI Arama işlevine ayarlanabilir. Otomatik PI Arama standart olarak kapalõdõr. Bkz bölüm Otomatik PI Arama işlevinin açõlõp kapatõlmasõ sayfa 48. İstasyonlarõn bölgesel programlamaya sõnõrlandõrõlmasõ Frekanslarõ otomatik olarak yeniden ayarlamak için AF kullanõldõğõnda, bölgesel işlev yayõn seçimini bölgesel programlar yayõnlayan istasyonlar için kõsõtlar. 1. REG işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda REG görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Bölgesel işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. REG :ON göstergede görüntülenir. Bölgesel işlevini kapatmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. Notlar Bölgesel programlama ve bölgesel ağlar, bulunulan ülkeye göre farklõ olarak düzenlenir (örneğin, saate, eyalete ya da yayõn alanõna göre farklõlõklar gösterebilirler). Radyo orijinal olarak ayarlanan istasyondan farklõ bir bölgesel istasyona ayarlanõrsa, ön ayar numarasõ görüntüden kaybolabilir. Bölgesel işlev her FM bandõndan bağõmsõz olarak açõlõp kapatõlabilir. Trafik anonslarõnõn alõnmasõ TA (trafik anonsu bekleme) işlevi hangi kaynağõ dinlediğinize bakmaksõzõn trafik anonslarõnõ otomatik olarak almanõzõ sağlar. TA işlevi bir TP istasyonu (trafik bilgileri yayõnlayan bir istasyon) ya da gelişmiş başka bir ağõn TP istasyonu (TP istasyonlarõyla ilgili bilgileri taşõyan bir istasyon) için devreye sokulabilir. 1. Bir TP ya da gelişmiş başka bir ağõn TP istasyonuna ayarlayõn. Bir TP ya da gelişmiş başka bir ağõn TP istasyonuna ayarladõğõnõzda, TP õşõğõ yanar. 17

18 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 18 Wednesday, January 11, :22 PM RDS TA düğmesine basarak trafik anonsu bekleme işlevini açõn. Ekranda TA ve TA görüntülenir. Radyo trafik anonslarõnõ beklemeye başlar. Trafik anonslarõnõ bekleme işlevini kapatmak için tekrar TA düğmesine basõn. 3. Bir trafik anonsu başladõğõnda MULTI-CONTROL düğmesini kullanarak TA sesini ayarlayõn. Sesi artõrmak ya da azaltmak için döndürün. Yeni ayarlanan ses belleğe alõnõr ve bundan sonraki anonslarda bu ses ayarõ kullanõlõr. 4. Anonsu iptal etmek için, anons alõnõrken TA düğmesine basõn. Radyo orijinal kaynağa geri döner ancak TA düğmesine tekrar basõlõncaya kadar radyo bekleme modunda kalõr. Anonsu SOURCE, BAND ya da MULTI-CONTROL düğmesine anons alõnõrken basarak da iptal edebilirsiniz. Notlar TA işlevini ayrõca FUNCTION düğmesine basõnca beliren ayar menüsünden de açõp kapatabilirsiniz. Trafik anonsu alõndõktan sonra sistem orijinal kaynağa geri döner. TA işlevi açõkken, otomatik arayarak istasyon ayarlama ya da BSM modunda sadece TP ya da diğer bir gelişmiş ağõn TP istasyonu ayarlanõr. PTY alarmlõ yayõnlarõn alõnmasõ PTY alarmõ doğal afetler gibi acil durum duyurularõ için olan özel bir PTY kodudur. Radyo, radyo alarm kodunu aldõğõnda, ALARM görüntüye gelir ve ses TA sesine ayarlanõr. İstasyon acil durum duyurusunu yayõnlamayõ bitirdiğinde sistem bir önceki kaynağa geri döner. Bir acil durum anonsu TA düğmesine basõlarak iptal edilebilir. Acil durum anonsunu, SOURCE, BAND ya da MULTI-CONTROL düğmesine basarak da iptal edebilirsiniz. PTY listesi Özellik Program türü NEWS Haberler AFFAIRS Günlük olaylar INFO Genel bilgiler ve danõşmanlõk SPORT Spor WEATHER Hava raporlarõ/meteorolojik bilgiler FINANCE Borsa haberleri, ticaret, v.s. POP MUS Popüler müzik ROCK MUS Modern müzik EASY MUS Kolay dinlenen müzik OTH MUS Kategorize edilmeyen müzik JAZZ Caz müziği COUNTRY Kovboy müziği NAT MUS Ulusal müzik OLDIES Eski müzikler, altõn çağ müzikleri FOLK MUS Halk müziği L. CLASS Hafif klasik müzik CLASSIC Klasik müzik EDUCATE Eğitimsel programlar DRAMA Radyo oyunlarõ ve diziler. CULTURE Ulusal ya da bölgesel kültür SCIENCE Doğa, bilim ve teknoloji VARIED Hafif eğlence programlarõ CHILDREN Çocuk programlarõ SOCIAL Sosyal olaylar RELIGION Dini olaylarla ilgili programlar ve hizmetler PHONE IN Telefon bağlantõsõ kurulan programlar TOURING Seyahatle ilgili programlar, trafik anoslarõ için kullanõlmaz LEISURE Hobiler ve rekreasyonel aktiviteler DOCUMENT Belgesel programlar

19 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 19 Wednesday, January 11, :22 PM Entegre CD çalar Bir CD nin çalõnmasõ Gelişmiş entegre CD çalar işlevlerinin tanõtõlmasõ Bu adõmlar entegre CD çalarda bir CD çalmak için uygulanan temel adõmlardõr. Daha gelişmiş CD işlemleri bu sayfadan itibaren açõklanmaktadõr. Şarkõ numarasõ göstergesi Yürütülmekte olan kayõt izi numarasõnõ gösterir. Çalma zamanõ göstergesi Çalmakta olan şarkõnõn geçen süresini gösterir. Pil doluluk göstergesi Hücresel telefonun pil doluluk durumunu gösterir. Pilin doluluk durumu göstergesi, pilin gerçek doluluk durumundan farklõ olabilir. Sinyal düzeyi göstergesi Hücresel telefonun sinyal gücünü gösterir. Sinyal düzeyi göstergesi, gerçek sinyal düzeyinden farklõ olabilir. 1. Entegre CD çalarõ seçmek için SOURCE düğmesine basõn. SOURCE düğmesine COMPACT DISC görünene dek basõn. Cihazõn içinde disk yoksa, COMPACT DISC (entegre CD çalar) seçeneğini seçemezsiniz. Cihaza bir disk koyun. (Bkz sayfa 14.) 2. Hõzlõ ileri ya da geri sardõrmak için, MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa hareket ettirin ve basõlõ tutun. ROUGH işlevini seçerseniz, MULTI-CONTROL düğmesini sağa veya sola iterek mevcut diskin her 10 şarkõsõnõ arayabilirsiniz. (Bkz Arama metodunun seçilmesi sayfa 20.) 3. Geri ya da ileri başka bir kayõt izine atlamak için, MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa MULTI-CONTROL düğmesine sağ basarak bir sonraki şarkõnõn başlangõcõna atlarsõnõz. MULTI-CONTROL düğmesine sol basarak mevcut şarkõnõn başlangõcõna atlarsõnõz. Tekrar basarsanõz bir önceki kayõt izine atlarsõnõz. İşlev göstergesi İşlevin durumunu gösterir. * İşlev adlarõnõ görüntülemek için FUNCTION düğmesine basõn. Aşağõdaki işlevler arasõnda gidip gelmek için FUNCTION düğmesine üst üste basõn: RPT (tekrar çalma) RDM (rasgele çalma) SCAN (tarayarak çalma) PAUSE (duraklatma) COMP (sõkõştõrma ve BMX) FF/REV (arama metodu) Çalma ekranõna geri dönmek için BAND düğmesine basõn. Not İşlevi 30 saniye içinde çalõştõrmazsanõz, gösterge otomatik olarak çalma ekranõna geri döner. Tekrar çalma Entegre CD çalarõn iki tane tekrar yürütme sõrasõ vardõr: RPT :DSC (diskin tekrarõ) RPT :TRK (tek bir kayõt izinin tekrarõ). 1. RPT işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda RPT görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Tekrar çalma sõrasõnõ seçmek için, MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa itin. Bu işlem, sizi seçtiğiniz ayara getirir. RPT :DSC Çalmakta olan diski tekrar çalar RPT :TRK Sadece çalmakta olan şarkõyõ tekrar çalar Not RPT :TRK anõnda şarkõ arama ya da hõzlõ ileri/geri sardõrma işlemlerinden birini yaparsanõz, tekrar çalma sõrasõ RPT :DSC olarak değişir. Kayõt izlerinin rasgele bir sõrada yürütülmesi Rasgele çalma işlevi bir CD deki şarkõlarõ rasgele bir sõrada çalmanõzõ sağlar. 1. RDM işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda RDM görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Rasgele çalma işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. Şarkõlar rasgele bir sõrada çalõnõr. Rasgele çalma işlevini kapatmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. 19

20 MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 20 Wednesday, January 11, :22 PM Entegre CD çalar 20 Bir CD nin şarkõlarõnõn taranmasõ Tarayarak çalma işlevi CD üzerindeki her şarkõnõn ilk 10 saniyesini duymanõzõ sağlar. 1. SCAN işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda SCAN görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Tarayarak çalma işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesini yukarõ ittirin. Her şarkõnõn ilk 10 saniyesi çalõnõr. 3. İstediğiniz kayõt izini bulunca MULTI-CONTROL düğmesine basarak tarayarak yürütme işlevini kapatõn. Şarkõ çalmaya devam eder. Gösterge, çalma ekranõna otomatik olarak geri döndüyse, FUNCTION düğmesine basarak SCAN işlevini tekrar seçin. Not Bir CD nin taranmasõ bittikten sonra, şarkõlar tekrar normal olarak çalmaya başlar. CD çalma işlevinin duraklatõlmasõ Duraklama işlevi CD çalõmõnõ geçici olarak durdurur. 1. PAUSE işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda PAUSE görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Duraklatma işlevini açmak için, MULTI-CONTROL düğmesini yukarõ hareket ettirin. Yürütülmekte olan kayõt izi duraklatõlõr. Duraklatma işlevini kapatmak için, MULTI-CONTROL düğmesine basõn. Sõkõştõrma ve BMX işlevlerinin kullanõlmasõ COMP (sõkõştõrma) ve BMX işlevlerinin kullanõlmasõ bu aygõtõn ses kalitesi ayarlarõnõn yapõlmasõna olanak tanõr. İşlevlerin her biri ses kalitesi ayarõnõ iki adõmda gerçekleştirir. COMP işlevi, daha yüksek hõzlarda daha yüksek ve yumuşak seslerin çõkõşõnõ dengeler. BMX işlevi ses yansõmalarõnõ kontrol ederek daha dolu bir ses sağlar. Efektlerin her birini seçerek dinleyin ve dinlediğiniz şarkõnõn ya da CD nin çalmasõnõ en iyi sağlayan efekti seçin. 1. COMP işlevini seçmek için, FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda COMP görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. 2. Favori ayarõnõzõ seçmek için, MULTI-CONTROL düğmesini yukarõ ya da aşağõ Aşağõdaki ayarlar arasõnda gidip gelmek için MULTI-CONTROL düğmesini üst üste yukarõ ya da aşağõ hareket ettirin: COMP OFF COMP 1 COMP 2 COMP OFF BMX 1 BMX 2 Arama metodunun seçilmesi Arama metodunu hõzlõ ileri/geri arama arasõnda seçerek her 10 kayõt izini arayabilirsiniz. 1. FF/REV işlevini seçmek için FUNCTION düğmesine basõn. Ekranda FF/REV görünene dek FUNCTION düğmesine basõn. ROUGH arama metodu daha önce seçilmişse, ROUGH görüntülenecektir. 2. Arama metodunu seçmek için, MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa İstenen arama metodu ekranda görünene dek MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa FF/REV Hõzlõ ileri ve geri arama ROUGH Her 10 kayõt izini arama Mevcut diskin her 10 kayõt izini arar Diskte 10 dan fazla kayõt izi varsa, her 10 kayõt izini arayabilirsiniz. Disk, birçok kayõt izini içeriyorsa, yürütmek istediğiniz kayõt izini kabaca arayabilirsiniz. 1. Arama metodu olarak ROUGH işlevini seçin. Bu sayfanõn Arama metodunun seçilmesi bölümüne bakõn. 2. Mevcut klasörün her 10 kayõt izini aramak için, MULTI-CONTROL düğmesini sola ya da sağa hareket ettirin ve basõlõ tutun. Diskin 10 taneden daha az kayõt izi varsa, MULTI-CONTROL düğmesini sağa doğru basõlõ tutarak diskin son kayõt izini çağõrabilirsiniz. Ayrõca, her 10 kayõt izini aradõktan sonra, geriye kalan kayõt izi sayõsõ 10'dan az ise MULTI-CONTROL düğmesine sağ basarak diskin son kayõt izini çağõrabilirsiniz. Diskin 10 taneden daha az kayõt izi varsa, MULTI-CONTROL düğmesini sola doğru basõlõ tutarak diskin ilk kayõt izini çağõrabilirsiniz. Ayrõca, her 10 kayõt izini aradõktan sonra, geriye kalan kayõt izi sayõsõ 10'dan az ise MULTI-CONTROL düğmesine sol basarak diskin ilk kayõt izini çağõrabilirsiniz.

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER GM-6400F için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER GM-6400F tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D5000SPL http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230527

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D5000SPL http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D5000SPL için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D5000SPL tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER DEH-P800BT http://tr.yourpdfguides.com/dref/1234668

Kullanım kılavuzunuz PIONEER DEH-P800BT http://tr.yourpdfguides.com/dref/1234668 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER XDV-P6 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1238513

Kullanım kılavuzunuz PIONEER XDV-P6 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1238513 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GEX-P6400TVP http://tr.yourpdfguides.com/dref/1231102

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GEX-P6400TVP http://tr.yourpdfguides.com/dref/1231102 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ Montaj..02 Ek Bilgi 05 Genel kullanım 07 Radyo kullanımı...10 USB/SD kullanımı....11 Uzaktan kumanda..12 Özellikler.14 Uyarılar Sürücünün normal sürüş

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. charger x type Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz Aura LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzuu 33049 Değerli Müşterimiz, Ednet hoparlörlerini satın aldığınızz için teşekkür ederiz. Sorunsuz bir kullanım için hoparlörü kullanmaya başlamadan önce lütfen

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 SECOM 838 Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanõm Kõlavuzu SECOM 838 Yayõn Hakkõ 2002 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile computer

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger m type Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1 İçindekiler Hoş Geldiniz Arlo'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmaya kolayca başlayabilirsiniz. Baz İstasyonu güç adaptörü %100 kablosuz kameralar Ethernet Kablosu

Detaylı

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V www.vdo.com TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_TR723UB-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz,

Detaylı

TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V

TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V www.vdo.com TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_TR722U-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Sonar II LED Bluetooth Hoparlör. Kullanıcı kılavuzu 33047

Sonar II LED Bluetooth Hoparlör. Kullanıcı kılavuzu 33047 Sonar II LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzu 33047 Önemli Güvenlik Talimatları Hoparlörü, su ve benzeri sıvılardan uzak tutun. Hoparlörü, her türlü ısı kaynağından uzak tutun. İşitmenize veya birimin

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

KURULUM ÖNLEMLER. DIN, ÖN MONTAJ (Metod A) Cihazın montajı 1. Ön panel

KURULUM ÖNLEMLER. DIN, ÖN MONTAJ (Metod A) Cihazın montajı 1. Ön panel 01 KURULUM ÖNLEMLER Montaj yerini sürücünün normal sürüş fonksiyonunu etkilemeyecek biçimde seçiniz. Ünitenin kurulumunu tamamlamadan önce kabloları geçici olarak bağlayarak bütün bağlantıların uygun şekilde

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

Multimedya. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayarõn ses ve görüntü özelliklerinin nasõl. Ocak 2007

Multimedya. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayarõn ses ve görüntü özelliklerinin nasõl. Ocak 2007 Multimedya Belge Bölüm Numarası: 419669-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda bilgisayarõn ses ve görüntü özelliklerinin nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Multimedya donanımı Optik disk sürücüsünü kullanma...................

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 406849-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR"

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH SOUNDBAR DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR" Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-10294 DIGITUS DA-10294 cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cep telefonunuz ya da bilgisayarınızdan (Bluetooth veya giriş kablosu

Detaylı

w2228h w2448h/hc w2558hc

w2228h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w2228h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade

Detaylı

GARRETT GTI 2500 Kullanım kılavuzu

GARRETT GTI 2500 Kullanım kılavuzu GARRETT GTI 2500 Kullanım kılavuzu Tebrikler. Siz şimdi 2000 Model bir Metall arama cihazõ sahibisiniz. Lütfen bu kõlavuzu önce tamamen okuyun, orjinal kõlavuza da bakõnõz. Cihaz dayanõklõ üretilmiştir.

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER DEH-2900MPB http://tr.yourpdfguides.com/dref/1233939

Kullanım kılavuzunuz PIONEER DEH-2900MPB http://tr.yourpdfguides.com/dref/1233939 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni...

Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni... Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni... 11 Özellikler... 13 01 KURULUM ÖNLEMLER Montaj yerini sürücünün normal

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 11 Mart 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Kablosuz Yerel Ağõ Kullanma Grafik Yoğunluklu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER DEH-P8600MP

Kullanım kılavuzunuz PIONEER DEH-P8600MP Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER DEH-P8600MP için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER DEH-P8600MP tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanõcõ Araçlarõ Sorun Giderme Diğer İşlevler Uyarõlar Güvenlik Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

Açma ve Arayüz Talimatlar

Açma ve Arayüz Talimatlar Açma ve Arayüz Talimatlar Cihazın orjinal kablolarla bağlandığına emin olduktan sonra, anahtarı ACC ON pozisyonuna getirin, POW/MUTE düğmesine yada POWR düğmesine yada SRC düğmesine kırmızı olana kadar

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

BLUETOOTH ES ALICISI. Kullanım Kılavuzu DA-30500

BLUETOOTH ES ALICISI. Kullanım Kılavuzu DA-30500 BLUETOOTH ES ALICISI Kullanım Kılavuzu DA-30500 İçindekiler 1.0 Giriş... 2 2.0 Teknik Özellikler... 3 3.0 Ambalajın İçindekiler... 3 4.0 PANEL AÇIKLAMALARI... 4 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma... 5 1 Bluetooth

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K-390 KULLANIM KILAVUZU 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz. Tanıtım Monitör, 3.9 inch olarak tasarlandı. Yüksek görüntü kalitesini 800x480 piksel çözünürlüğüyle

Detaylı

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), bilgisayarõnõzõ ve diğer değerli elektronik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı