GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI"

Transkript

1 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından; GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) İdare tarafından İdare adına gemi emniyet belgeleri düzenlenen gemilerde kullanılacak olan Ek A listede belirtilen teçhizatla ilgili sözleşmelerin ve diğer uluslararası düzenlemelerin etkin olarak uygulanmasına, bu konudaki ilâve tedbirlerin belirlenmesine ve bu suretle denizde güvenliğin sağlanması ve deniz kirliliğinin önlenmesine, b) Türk mevzuatına ve Türkiye nin taraf olduğu ikili çok taraflı anlaşmalara uygun olarak Türkiye ile diğer ilgili devletler arasında gemi teçhizatının serbest dolaşımının sağlanmasına, ilişkin hükümleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik aşağıda tanımlanan gemilerde kullanılan teçhizatı kapsar; a) Yurt içinde yurt dışında inşa edilmiş yeni Türk gemileri, b) Milli Gemi Siciline Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan ve uluslararası sözleşmelerin ayrıca düzenlediği durumlar hariç, teçhizatın gemide daha önce kullanılıp kullanılmaması dikkate alınmadan ve geminin Türkiye de olup olmadığına bakılmaksızın mevcut Türk gemileri. (2) Kapsama dahil teçhizat, başka bir yönetmeliğinde kapsamında ise, diğer yönetmelik hükümleri hariç tutularak, serbest dolaşım açısından sadece bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; a) tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Yükleme Hattı Uluslararası Sözleşmesi 1966 (LL66), Denizde Çatışmaların Önlenmesi İçin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme 1972 (COLREG), Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme 1973 (MARPOL) ve Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974 (SOLAS) hükümlerine dayanılarak, b) Avrupa Birliğinin 20/12/1996 tarihli ve 96/98/EC numaralı Direktifinin uyumlaştırılması için 29/11/2002 tarihli "Konsolide Edilmiş Metin" esas alınarak ve bu metne ek olarak yayımlanan 30/06/2008 tarihli ve 2008/67/EC sayılı direktifte belirtilen değişikliklere paralel olarak, hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; (a) Emniyet belgeleri: Uluslararası sözleşmelere uygun olarak İdare tarafından İdare adına düzenlenmiş belgeleri, 1

2 (b) Gemi: Savaş gemileri hariç, uluslararası sözleşmelerin kapsamına giren gemileri, (c) Gemide kullanılan: Bir gemiye monte edilmiş yerleştirilmiş olmayı, (ç) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (d) Mevcut gemi: Yeni gemi olmayan gemiyi, (e) Onaylanmış kuruluş: Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca İdare tarafından tayin edilen kuruluşu, (f) Savaş gemisi: Silahlı kuvvetlere ait, geminin milliyeti konusunda ayırt edici dış işaretlere sahip, adı uygun bir hizmet listesi eşiti bir belgede kayıtlı, ülkenin hükümeti tarafından atanmış bir subay tarafından idare edilen ve düzenli ordu disiplini altında gemi adamı ile donatılmış gemileri, (g) Teçhizat: Ek A.1 ve A.2 de listesi verilen, uluslararası düzenlemelere uygunluğu sağlamak için isteğe bağlı olarak bir gemi bünyesine monte edilmiş yerleştirilmiş olarak kullanılan kullanma amacıyla bulundurulan ve ilgili uluslararası düzenlemelere göre bayrak devleti idaresince onaylanması gereken teçhizatı, (ğ) Telsiz haberleşme teçhizatı: 1974 SOLAS Sözleşmesinin IV üncü Bölümünde zorunluluk getirilen teçhizat ve aynı Sözleşmenin III/6.2.1 maddesinde zorunluluk getirilen, can sallarında bulunması gereken çift kanallı VHF telsiz cihazını, (h) Test standartları: Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından ilgili uluslararası sözleşmelere ve test metotlarını ve test sonuçlarını tanımlayan ilgili IMO kararlarına uygun olarak oluşturulan ve sadece Ek A da belirtilen biçimdeki standartların güncel versiyonlarını, (ı) Tip onayı: İlgili test standartları uyarınca imal edilmiş teçhizatın değerlendirilmesi ve ilgili belgenin düzenlenmesine yönelik prosedürleri, (i) Türk gemisi: Türk bayrağını taşıyan ve Millî Gemi Siciline Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan gemileri, (j) Uluslararası düzenlemeler: İlgili uluslararası sözleşmeleri, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) ilgili kararlarını ve ilgili uluslararası test standartlarını, (k) Uluslararası sözleşmeler: Yükleme Hattı Uluslararası Sözleşmesinin 1966 (LL66), Denizde Çatışmaların Önlenmesi İçin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmenin 1972 (COLREG), Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşmenin 1973 (MARPOL) ve Eklerinin, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin 1974 (SOLAS) ve bu Sözleşmelerin güncel versiyonlarını, onlara ilişkin Protokolleri ve değişikliklerini, (l) Uygunluk değerlendirme prosedürleri: Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi ve Ek B de belirtilen prosedürleri, (m) Uygunluk işareti: Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ve Ek D de gösterilen simgeyi, (n) Yeni gemi: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte daha sonraki bir tarihte omurgası konulmuş olan benzer bir inşa aşamasında (gemiyle ilgili inşa çalışmasının başladığı ve en az 50 ton ağırlıkla bütün yapısal malzemenin tahminî kütlesinin %1 iyle, hangisi daha az ise geminin montajının başlamış olduğu aşama) bulunan gemiyi, ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Gemi Teçhizatı İçin Gerekler Emniyet Belgeleri MADDE 5 (1) İdare İdare adına belge düzenleyen kuruluş, ilgili Emniyet Belgelerini düzenlerken hut yenilerken emniyet belgesi düzenlediği Türk gemilerindeki teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu denetler. Uluslararası sözleşmelere ve uluslararası düzenlemelere uygunluk MADDE 6 (1) Ek A.1 de listesi verilen ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir Türk gemisine monte edilmiş yerleştirilmiş olarak kullanılan teçhizat, Ek A.1 de gösterilen uluslararası düzenlemelerde belirtilen şartları taşımalıdır. (2) Teçhizatın, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) ilgili kararlarının ve uluslararası sözleşmelerin hükümlerine uygunluğu, Ek A.1 de belirtilen ilgili test standartları ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre gösterilir. Ek A.1 de listelenen teçhizat için, hem IEC, hem de ETSI test standartları verilmişse, bu standartlar birbirleri yerine kullanılabilir ve üretici yetkili temsilcisi hangisinin kullanılacağını belirleyebilir. Piyasaya arz edilmiş teçhizat MADDE 7 (1) Ek A.1 de belirtilen teçhizattan, uygunluk işareti taşıyanların başka nedenlerle bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olanların kullanılması, ithal ihraç edilmesi, satın alınması satılması yasaklanamaz. Söz konusu teçhizatın bu Yönetmeliğe uygun olması hâlinde, emniyet belgelerinin verilmesi yenilenmesi reddedilemez. (2) İlgili Emniyet Belgesi verilmeden önce, İdare başka bir yetkili makam tarafından uluslararası telsiz yönetmelikleri uyarınca bir telsiz ruhsatı verilir. Test standartları MADDE 8 (1) Test standartları bulunmayan ve Ek A.2 de listesi verilen teçhizat için Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) diğer uluslararası standardizasyon kuruluşlarının test standartları geliştirmeleri hâlinde, İdare bu test standartlarını Resmî Gazete de yayımlayarak ilân eder. İdare, test standartlarının geliştirilmesini düzenli olarak izler. (2) Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) dâhil uluslararası kuruluşlar, makul bir süre içinde belirli bir teçhizat için test standartları kabul etmezse, Avrupa standardizasyon kuruluşları tarafından geliştirilen standartlar uygulanabilir. (3) Belirli bir teçhizat için, yukarıdaki paragraflarda belirtilen test standartları kabul edildiğinde yürürlüğe girdiğinde, söz konusu teçhizat Ek A.2 den Ek A.1 e aktarılabilir. Aktarma tarihinden itibaren o teçhizat için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanır. Yeni gemilerin Millî Gemi Siciline Türk Uluslararası Gemi Siciline transferi MADDE 9 (1) Bayrağı ne olursa olsun, Millî Gemi Siciline Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olmayan, fakat bu sicillere transfer edilecek olan yeni bir gemi; transfer sırasında İdare tarafından, geminin teçhizatının gerçek durumunun geminin emniyet belgelerine uygun olduğunu ve bu Yönetmelik ile uyumlu olup uygunluk işareti taşıdığını bu Yönetmelik uyarınca tip onayına sahip teçhizata eşdeğer olduğunu teyit etmek amacıyla muayeneye tâbi tutulur. (2) Uygunluk işareti taşımayan İdare ce eşdeğer sayılmayan teçhizat, uygun bir yenisiyle değiştirilir. (3) Bu madde uyarınca eşdeğer sayılan teçhizat için, İdare tarafından bir belge verilir. Teçhizatın gemide kullanılması için Türkiye nin izin verdiğini gösteren ve teçhizatın kullanımıyla ilgili kısıtlamalar koyan hükümler içeren bu belge, her zaman teçhizatla birlikte bulundurulur. (4) Telsiz haberleşme teçhizatının telsiz frekans spektrumunu etkilememesi gerekir. 3

4 Onaylanmış Kuruluşlar MADDE 10 (1) İdare, verdiği belirli görevlerle birlikte bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirecek olan kuruluşları tayin eder, yetkilendirir ve daha önce aldığı bir kimlik kayıt numarası varsa bununla birlikte Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla AB Komisyonu na ve AB üyesi devletlere bildirir. Bu tayinler ve yetkilendirmeler, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve Ek C de öngörülen kriterler dikkate alınarak yapılır. Onaylanmış kuruluşların tayin edilmesi, yetkilendirilmesi, bildirilmesi ve bunlara kimlik numarası verilmesi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine tâbidir. (2) Onaylanmış Kuruluşların İdare adına yürütmekte oldukları görevlerle ilgili olarak İdare İdare tarafından yetkilendirilen tarafsız bir kuruluş, en az iki yılda bir tetkikte bulunur. Bu tetkik, her bir Onaylanmış Kuruluşun Ek C de öngörülen kriterlere ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine uymaya devam edip etmediğini tespit amacıyla yapılır. (3) Onaylanmış Kuruluşlar, Ek C de öngörülen kriterlere ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olma hâllerini kaybederlerse, İdare, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik uyarınca kuruluşun görevlendirilmesini askıya alır iptal eder. İdare, bu durumu gecikmeden Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir. Uygunluk değerlendirme prosedürleri MADDE 11 (1) Ek B de belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri bakımından bütün teçhizat; a) Teçhizat piyasaya arz edilmeden önce, AT Tip İncelemesi (Modül B) ile A.1 de belirtilen seçenekler içinden üretici yetkili temsilcisi tarafından yapılan seçime göre, aşağıdakilerden birine tabi olmalıdır: 1) AT tipe uygunluk beyanı (Modül C), 2) AT tipe uygunluk beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) (Modül D), 3) AT tipe uygunluk beyanı (Ürün Kalite Güvencesi) (Modül E), 4) AT tipe uygunluk beyanı (Ürün Doğrulaması) (Modül F), b) AT Tam Kalite Güvencesi (Modül H) prosedürü. (2) Tipe uygunluk beyanı, yazılı şekilde olmalı ve Ek B de belirtilen bilgileri içermelidir. (3) Teçhizat setleri, seri üretim şeklinde değil de, tek olarak küçük miktarlarda üretilmiş ise, uygunluk değerlendirme prosedürü AT Birim Doğrulaması (Modül G) olabilir. (4) İdare, iptal edilen reddedilen onaylanmış teçhizat ve uygulamaların güncel bir listesini tutar ve bunu ilgili tarafların bilgisine açık bulundurur. Uygunluk işareti MADDE 12 (1) Ek A.1 de belirtilen, ilgili uluslararası düzenlemelere uygun olan ve uygunluk değerlendirme prosedürleri uyarınca imal edilen teçhizata, üretici yetkili temsilcisi tarafından uygunluk işareti konulur. (2) Uygunluk işaretinin ardından, uygunluk değerlendirmesini yapmış olan Onaylanmış Kuruluş üretim ve/ kontrol aşamasında yer alıyorsa bu kuruluşun kimlik numarası ve uygunluk işaretinin konulduğu yılın son iki hanesi yazılır. Onaylanmış Kuruluşun kimlik 4

5 numarası, onun sorumluluğu altında, kuruluşun kendisi tarafından üretici yahut yetkili temsilcisi tarafından konulur. (3) Uygunluk işareti, teçhizatın beklenen yararlı ömrü boyunca görülebilir, okunabilir ve silinemez bir biçimde teçhizata onun bilgi plâkasına konulur. Ancak, teçhizatın özelliğinden dolayı bunun mümkün olmaması gerekmemesi hâllerinde uygunluk işareti ürünün ambalajına, bir etikete bir kitapçığa konulur. (4) Anlamı grafik yapısı itibarıyla bu Yönetmelikte belirtilen uygunluk işareti ile karıştırılabilecek ve şahısları yanıltabilecek hiçbir işaret yazı konulamaz. (5) Uygunluk işareti, Ek D de gösterildiği gibi kullanılır ve ürüne üretim aşamasının bitiminde konulur. Uygunluk muayenesi MADDE 13 (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, İdare, teçhizatın bu Yönetmeliğe uygun olduğundan emin olmak amacıyla, piyasada bulunan ve gemiye konulmamış olan uygunluk işaretli teçhizat üzerinde numune kontrolleri yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alabilir. Ek B deki uygunluk değerlendirme prosedürlerinde öngörülmeyen bu numune kontrollerinin masrafları, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca İdare tarafından karşılanır. (2) Bu Yönetmeliğe uygun bir teçhizat, bir Türk gemisine konulduktan sonra, uluslararası düzenlemelerde güvenlik açısından ve/ kirlenmenin önlenmesi amacıyla gemi üzerinde işlevsel performans testleri gerekli görülüyorsa, daha önce yapılmış olan uygunluk değerlendirme prosedürlerinin tekrarlanmasını içermemek üzere, teçhizat İdarece değerlendirilir. İdare, teçhizatın üreticisinden, yetkili temsilcisinden teçhizatı Türkiye de pazarlama sorumluluğunu taşıyan kişiden, muayene/test raporlarının sunulmasını isteyebilir. Onaylanmış teçhizatın tehlikeli parçaları ile ilgili tedbirler MADDE 14 (1) İdare, muayene yoluyla bir başka yoldan, Ek A.1 de belirtilen bir teçhizatın, uygunluk işareti taşımasına, tasarlanan kullanım amacı için usulünce takılmasına, bakımı yapılmasına ve kullanılmasına rağmen, mürettebatın, yolcuların başka insanların sağlığını ve/ güvenliğini tehlikeye sokabileceğini deniz ortamını olumsuz şekilde etkileyebileceğini tespit ederse, söz konusu teçhizatın piyasaya sürülmesini emniyet belgeleri verdiği bir gemide kullanılmasını, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna göre yasaklamak kısıtlamak teçhizatı piyasadan toplatmak için gerekli tedbirleri alır. (2) İdare, bu madde çerçevesinde aldığı önlemleri gerekçeleri ile birlikte, özellikle bu uyumsuzluk durumunun; a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kuralları sağlayamamaktan, b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen uluslararası düzenlemelerin ve/ standartların yanlış uygulanmasından, c) Test standartlarının kendi yetersizliğinden, kaynaklanıp kaynaklanmadığını 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir. (3) Uygun olmayan bir teçhizat uygunluk işareti taşıyorsa İdare, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirleri alır ve durumu, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir. Teknik yenilik durumunda eşdeğer kurallar MADDE 15 (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, istisnaî teknik yenilik durumlarında İdare, uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun 5

6 olmayan bir teçhizatın uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olan bir teçhizat ile en azından aynı derecede etkili olduğunun deneme yoluyla başka bir yolla belirlenmesi durumunda Türk gemilerinde kullanılmasına izin verebilir. (2) Telsiz haberleşme teçhizatıyla ilgili olarak İdare söz konusu teçhizatın telsiz frekans spektrumunu uygunsuz şekilde etkilememesini zorunlu kılar. (3) Bu tür deneme işlemlerinde hiçbir surette Türkiye de üretilen teçhizat ile Türkiye dışında üretilen teçhizat arasında ayrım yapılmaz. (4) Bu madde kapsamına giren teçhizat için, İdare tarafından bir belge verilir. Teçhizatın gemiye monte edilmesine yerleştirilmesine müsaade eden ve teçhizatın kullanımıyla ilgili kısıtlamalar koyan hükümler içeren bu belge, her zaman teçhizatla birlikte taşınır. (5) İdare, bir teçhizatın bu madde kapsamında bir gemide kullanılmasına izin vermesi halinde, denemelerle ilgili raporları, değerlendirmeleri ve uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili bilgileri, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile AB Komisyonu na ve AB üyesi diğer devletlere bildirir. (6) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamına giren bir teçhizatı bulunan bir gemi, Millî Gemi Siciline aktarıldığında İdare, testler ve pratik kanıtlamalar dâhil, söz konusu teçhizatın uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olan teçhizat ile en azından aynı derecede etkili olduğundan emin olmak için gerekli önlemleri alır. (7) İdare, bir teçhizatın bu madde kapsamında Millî Gemi Siciline kayıtlı bir gemide kullanılmasına izin verdiğinde; uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili bilgileri, denemelerle ilgili raporları ve değerlendirmeleri, talep edilmesi hâlinde AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir. Gemi üzerinde test değerlendirme durumunda eşdeğer kurallar MADDE 16 (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla; a) İdare tarafından, teçhizatın Türk gemisine monte edilmesine yerleştirilmesine izin veren, teçhizatın kullanımıyla ilgili kısıtlamalar koyan hükümler içeren ve her zaman teçhizatla birlikte taşınması gereken bir belge verilmiş olması, b) Söz konusu iznin kısa bir süreyle sınırlanmış olması, c) Teçhizatın, bu Yönetmeliğin gereklerini karşılayan ve Türk gemisinde çalışır hâlde ve derhâl kullanıma hazır bulunması gereken teçhizatın yerine geçmemesi (Bu Yönetmeliğin gereklerini karşılayan teçhizat, çalışır vaziyette ve gerektiğinde kullanılmak üzere gemide bulundurulmaya devam edilir.), şartıyla İdare uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olmayan bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamına girmeyen bir teçhizatın test değerlendirme amacıyla bir Türk gemisine konulmasına izin verebilir. (2) Telsiz haberleşme teçhizatıyla ilgili olarak İdare söz konusu teçhizatın telsiz frekans spektrumunu uygunsuz şekilde etkilememesini şart koşar. İstisnaî durumlarda eşdeğer kurallar MADDE 17 (1) Teçhizatın, yabancı bir limanda yenisiyle değiştirilmesi gerekiyorsa ve makul bir süre içinde ve makul bir maliyetle AT tip onaylı bir teçhizatın gemiye yerleştirilmesinin mümkün olmadığının gerekçelerinin İdare ye usulünce belirtildiği istisnaî durumlarda; a) Onaylanmış kuruluşların karşılıklı olarak tanınması konusunda Türkiye Avrupa Birliği üyesi bir ülke ile ve ilgili üçüncü ülke arasında bir anlaşmanın yapılmış olduğu hâllerde, bir onaylanmış kuruluşa eşdeğer olan bir tanınmış kuruluş tarafından düzenlenen belgelerin teçhizata eşlik etmesi, b) Yukarıda (a) fıkrasında belirtilen prosedüre uyulamaması halinde, söz konusu teçhizatın mahiyetinin ve özelliklerinin İdare ye derhal bildirilmesi ve İdarenin en kısa zamanda, söz konusu teçhizatın, uluslararası düzenlemelerde ve bu Yönetmelikte belirtilen 6

7 ilgili kurallara uygun olduğundan emin olunmasını, test belgeleriyle sağlaması şartıyla, ilgili sözleşmelere taraf olan bir Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) üyesi devletçe düzenlenen ve ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gereklerine uygunluğu tasdik eden belgelerin teçhizata eşlik etmesi, hâlinde gemiye başka bir teçhizat yerleştirilebilir. (2) Telsiz haberleşme teçhizatıyla ilgili olarak İdare söz konusu teçhizatın telsiz frekans spektrumunu uygunsuz şekilde etkilememesini şart koşar. SOLAS kapsamında olmayan teknelerin telsiz haberleşme teçhizatı MADDE 18 (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine tâbi olmayan ve küresel deniz tehlike ve emniyet sistemine (GMDSS) katılması amaçlanan SOLAS dışı teknelerin telsiz haberleşme teçhizatı, deniz ortamında doğru çalışmayı sağlayacak, tehlike durumunda GMDSS nin bütün operasyonel gereklerini karşılayacak ve analog dijital haberleşme hattıyla yüksek bir doğruluk derecesinde açık ve sağlam haberleşme temin edecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İhlâller ve cezalar MADDE 19 (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerinin ihlâl edilmesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik MADDE 20 (1) 23/10/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 21 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı yürütür. 7

8 Ek A EK A.1 ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE AYRINTILI TEST STANDARTLARI MEVCUT OLAN TEÇHİZAT Ek A.1 in TAMAMINA uygulanacak notlar: Genel : Sütun 5 : Sütun 5 : Sütun 5 : Sütun 6 : anlaşılacaktır. Özellikle belirtilen test standartlarına ilâve olarak, Ek B deki uygunluk değerlendirme modüllerinde belirtilen tip muayenesi (tip onayı) sırasında kontrol edilmesi gereken pek çok husus, uluslararası antlaşmalardan ve IMO nun ilgili karar ve sirkülerlerindeki uygulanabilir kurallardan alınacaktır. IMO kararlarının belirtildiği hallerde, sadece bu kararların eklerinde belirtilen test standartları uygulanır, kararın diğer hükümleri uygulanmaz. İlgili test standartlarını doğru olarak tanımlamak için, test raporlarında ve tip-onayı sertifikalarında, uygulanan standartlar ve bunların versiyonları sütunda belirtildiği gibi yazılacaktır. ; ile ya da ile ayrılan iki test standardı grubu belirtilmişse, her standart grubu IMO performans standartlarındaki test gereklerini karşılar. Bu nedenle, ilgili uluslararası düzenlemelerin gereklerine uygunluğun gösterilmesi için sadece bir standart grubuna uygun şekilde test yapılması yeterlidir. Modül H yazılan yerlerde, Modül H + tasarım inceleme sertifikası 1. Can Kurtarma Teçhizatı Sıra No Teçhizat Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO nun ilgili karar ve sirkülerleri Test standartları Uygunluk değerlendirme modülleri B+C B+D B+E B+F G H A.1/1.1 Can simitleri -Kural III/4, -Kural X/3 -Kural III/7 ve III/34, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.2 Can kurtarma donanımları için konum belirtme ışıkları (a) Kurtarma botları için (b) Can simitleri için (c) Can yelekleri için -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/ III/22, III/26, III/32 ve III/34, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) II, IV, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.885 -IMO MSC/Sirkü.980 -IMO Karar MSC.81 (70). (sadece can yelekleri ışıklarına uygulanan EN 394 (1993) deki pil ile ilgili kurallar hariç olanları kapsamaktadır) 8

9 A.1/1.3 Kendinden harekete geçer duman işaretli can simitleri -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/ III/22, III/32 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.4 Can yelekleri -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/ III/22 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.922, -IMO Karar MSC.81 (70). (sadece can yelekleri ışıklarına uygulanan EN 394 (1993) deki pil ile ilgili kurallar hariç olanları kapsamaktadır) A.1/1.5 Can yeleği olarak sınıflandırılmayan dalma elbiseleri ve koruyucu elbiseler: -İzolasyonlu izolasyonsuz A.1/1.6 Can yeleği olarak sınıflandırılan dalma elbiseleri ve koruyucu elbiseler: -İzolasyonlu izolasyonsuz -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/4 -Kural X/3 A.1/1.7 Isıdan koruyucular -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/ III/22, III/32 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II HSC Kod) 8, -Kural III/ III/22, III/32 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II HSC Kod) 8, -Kural III/22, III/32 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70), -EN ISO (2002). -IMO Karar MSC.81 (70), -EN ISO (2002). -IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.8 Paraşütlü işaret roketleri (pyrotechnics) -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/6 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, III, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.9 El işaret fişekleri (pyrotechnics) A.1/1.10 Yüzebilir duman işaretleri (pyrotechnics) -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/4, -Kural X/3. A.1/1.11 Halat atma tertibatları, -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, III, HSC Kod) 8, -Kural III/34, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, III, -Kural III/18 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VII, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) -IMO Karar MSC.81 (70) -IMO Karar MSC.81 (70) 9

10 A.1/1.12 Şişirilebilir can salları -Kural III/4, -Kural X/3 -Kural III/13, III/21, III/26, III/31 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.811, -IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.13 Rijid can salları -Kural III/4, -Kural X/3. A.1/1.14 Otomatik, kendi kendine dogrulabilen (Self-righting) can salları -Kural III/4, -Kural X/3 -Kural III/21, III/26, III/31 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.811, -Kural III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO MSC/Sirkü.811, -IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO MSC/Sirkü A.1/1.15 Çadırlı ters çevrilebilir can salları -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, Ek 10, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, HSC Kod) 8, Ek 11 -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO MSC/Sirkü.811, -IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO MSC/Sirkü A.1/1.16 Can salları için serbest yüzdürme düzenleri (hidrostatik serbest bırakma üniteleri) -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/13, III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.811, -IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.17 Can filikaları -Kural III/4 -Kural X/3 A.1/1.18 Rijid kurtarma botları -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/21, III/31 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, HSC Kod) 8, -Kural III/21, III/31 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, V, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü

11 A.1/1.19 Şişebilir kurtarma botları -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/21, III/31 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, V, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70), -ISO (2000) A.1/1.20 Hızlı kurtarma botları -Kural III/4, -Kural III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, V, -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO MSC/Sirkü.980, -IMO MSC/Sirkü.1016, -IMO MSC/Sirkü IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü.1006, -ISO (2000). A.1/1.21 Düşürerek atma tertibatları (matafora) -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/23, III/33 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.22 Can kurtarma araçları için yüzebilir indirme donanımları Ek A.2/1.3 e alınmıştır. A.1/1.23 Serbest düşmeli (freefall) can filikaları için indirme donanımları -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/16, III/23, III/33 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.24 Can salı indirme donanımları (matafora) -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/13, III/16 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.25 Hızlı kurtarma botu indirme donanımları (matafora) -Kural III/4 -Kural III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.26 Serbest bırakma mekanizması: (a) Can filikaları ve kurtarma botları için (b) Can salları için -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/16 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) (serbest düşme ile indirilen) 11

12 A.1/1.27 Gemi tahliye sistemi -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/15, III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.28 Kurtarma donanımları -Kural III/4 -Kural X/3 A.1/1.29 Bindirme merdivenleri A.2/1.4 e alınmıştır. -Kural III/26.4 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü.810. X X A.1/1.30 Işık yansıtıcı malzemeler -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/34 -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I HSC Kod) 8, -IMO Karar A.658 (16). A.1/1.31 Can kurtarma araçları iki yönlü VHF telsiz teçhizatı A.1/5.17 ve A.1/5.18 e alınmıştır. A.1/ GHz arama ve kurtarma radar göndericisi (SART) A.1/1.33 Can filikaları ve kurtarma botları için radar yansıtıcısı A.1/1.34 Can filikaları ve kurtarma botları için pusula A.1/1.35 Can filikaları ve kurtarma botları için taşınabilir yangın söndürücü A.1/1.36 Can filikası /kurtarma botu sevk makinası A.1/4.18 e alınmıştır. -Kural III/4, -Kural X/3 A.1/4.23 e alınmıştır. A.1/3.38 e alınmıştır. -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, V, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.164 (78), -Kural III/34, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) IV, V. -EN ISO 8729 (1998) -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.37 Kurtarma botu sevk makinası-kıçtan takma motor -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/34, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) V. -IMO Karar MSC.81 (70) 12

13 A.1/1.38 Can filikalarında ve kurtarma botlarında kullanılacak projektör -Kural III/4, -Kural X/3 -Kural III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, V, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.39 Ters çevrilebilir açık can salı -Kural III/4, -Kural X/3 -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, Ek 10, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, HSC Kod) 8, Ek 11 -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) Ek 10, HSC Kod) Ek 11. X X A.1/1.40 Mekanik yönlendirme vinci A.1/1.41 Can kurtarma araçları ve kurtarma botları için vinç -Kural V/23 -Kural III/4, -Kural X/3 A.1/1.42 Pilot merdiveni -Kural V/23, -Kural X/3. -Kural V/23, -İMO Karar A.889 (21), -IMO MSC/Sirkü.773, -Kural III/16, III/1 III/23, III/24 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8. -Kural V/23, -İMO Karar A.889 (21), -IMO MSC/Sirkü.528/Revize 1. -ISO 799 (2004) -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod), -IMO Karar MSC.81 (70). -İMO Karar A.889 (21). 13

14 2. Deniz Kirliliğini Önleme Teçhizatı Sıra No A.1/2.1 Teçhizat Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle MARPOL 73/78 kuralı Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak olan MARPOL 73/78 kuralları ve IMO nun ilgili karar ve sirkülerleri Test standartları Uygunluk değerlendirme modülleri B+C B+D B+E B+F G H Yağ filtreleme donanımı (filtrelenmiş akışkanda yağ muhtevası 15 ppm i geçmeyen) -Ek I, Kural 16 (4) ve (5), -Revize Ek I Kural 14.6 ve Ek I, Kural 16 (1) ve (2) -IMO Karar MEPC.60 (33), -IMO Karar MEPC.107 (49). A.1/2.2 Yağ - su arayüz detektörü -Ek I, Kural 15 (3) (b), -Revize Ek I Kural 32. -Ek I, Kural 15 (3) (b), -Revize Ek I Kural 32. -IMO Karar MEPC..5 (XIII) A.1/2.3 Yağ muhtevasını ölçme aleti -Ek I, Kural 16 (5), -Revize Ek I Kural Ek I, Kural 16 (1) ve (2), -Revize Ek I Kural 14.1 ve IMO Karar MEPC.60 (33), - IMO Karar MEPC.107 (49). A.1/2.4 Mevcut sintine seperatörüne takılacak proses ünitesi (sepere edilmiş akışkanda yağ muhtevası 15 ppm i geçmeyen) İptal edilmiştir. A.1/2.5 Petrol tankerleri için yağ boşaltımını izleme ve kontrol sistemi -Ek I, Kural 15 (3) (a), -Revize Ek I Kural 31.2 ve Ek I, Kural 15 (3), -Revize Ek I Kural 31.2, 31.3 ve IMO Karar MEPC.108 (49). A.1/2.6 Pis su sistemleri -Ek IV, Kural 9. -Revize Ek IV Kural 9. -IMO Karar MEPC. 2 (VI). A.1/2.7 Gemiye monte edilmiş yerleştirilmiş atık yakıcısı -Ek VI, Kural 16 (2) (a), -Ek VI, Kural 16. -Ek VI, Kural 16 (2) (a), -Ek VI, Kural 16. -IMO Karar MEPC.76 (40). 14

15 3. Yangından Korunma Teçhizatı Sıra No Teçhizat Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO nun ilgili karar ve sirkülerleri Test standartları Uygunluk değerlendirme modülleri B+C B+D B+E B+F G H A.1/3.1 İlk kat güverte kaplaması -Kural II-2/4, II-2/6 ve X/3 -Kural II-2/4 ve II-2/6 -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) HSC Kod) 7. A.1/3.2 Taşınabilir yangın söndürücüler -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 4. A.1/3.3 A.1/3.4 A.1/3.5 A.1/3.6 İtfaiyeci donanımı: Koruyucu elbise (yakın çalışma elbisesi) İtfaiyeci donanımı: Çizmeler İtfaiyeci donanımı: Eldivenler İtfaiyeci donanımı: Baret -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, II-2/19 ve II-2/20, -IMO Karar A.951(23), - IMO Karar MSC.36 (63)-(1994 HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 4. -Kural II-2/10, - IMO Karar MSC.36 (63)-(1994 HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, - IMO Karar MSC.36 (63)-(1994 HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -IMO Karar A.653 (16), -IMO Karar A.687 (17), -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü.916, -IMO MSC/Sirkü EN 3-3 (1994), -EN 3-6 (1995) + A1 (1999) -EN 3-7 (2004) -EN 469(1995), -EN 531 (1995) + A1 (1998), -EN 1486 (1996) -ISO 15538(2001). X -EN ISO (2004) -EN ISO (2004) -EN 659 (2003), -EN (2002) (Sadece iletkenlik için) -EN 443 (1997) 15

16 A.1/3.7 Kendinden basınçlı havalı solunum cihazı (1) -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -EN 136 (1998), -EN 137 (2007). A.1/3.8 Duman maskesi duman bareti ile birlikte kullanılabilen hava beslemeli solunum cihazı (1) -Kural X/3 Not (2) HSC Kod) HSC Kod) 7. -EN (2005), -EN (2005), -EN (2005). A.1/3.9 SOLAS 74 Kural II-2/12 de belirtilene eşdeğer olan yaşama mahalleri, hizmet mahalleri ve kontrol istasyonları için yağmurlama (sprinkler) sistemi bileşenleri (Nozullar ve nozulların performansı sınırlı olarak) -Kural II-2/7 ve 2/10, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 8. -Kural II-2/ II-2/9 ve II-2/10, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 8. -IMO Karar A.800 (19). A.1/3.10 A.1/3.11 Makina dairesi için sabit basınçlı su püskürtmeli yangın söndürme sistemi nozulları A ve B sınıfı yangın bölmeleri (a) A sınıfı bölmeler (b) B sınıfı bölmeler A.2/3.11 e alınmıştır. A sınıfı: - Kural II-2/3.2. B sınıfı : - Kural II-2/ Kural II-2/9, A sınıfı: - Kural II-2/3.2. B sınıfı : - Kural II-2/3.4. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC./Sirkü A.1/3.12 Petrol tankerlerinde kargo tanklarına alev girmesini önleyici düzenler - Kural II-2/4 ve 2/16. - Kural II-2/3 ve 2/16. -EN (2001), -ISO (2000), -IMO MSC./Sirkü.67 -IMO MSC/Sirkü X A.1/3.13 Yanmaz malzemeler -Kural II-2/3 ve X/3, - Kural II-2/3 ve 2/5, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü A.1/3.14 A B sınıfı bölmelerden geçen borular için çelik haricindeki malzemeler -Kural II-2/9 -Kural II-2/9, -IMO Karar A.754 (18), -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü

17 A.1/3.15 Yağ yakıt taşıyan borular için çelik haricindeki malzemeler (a) boru ve bağlantı elemanları (b) vanalar (c) esnek boru sistemleri -Kural II-2/4 ve X/3. -Kural II-2/4, HSC Kod) 10, HSC Kod) 10. -IMO Karar A.753 (18), -ISO (1999), -ISO (1999). A.1/3.16 Yangın kapıları -Kural II-2/9. -Kural II-2/9. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü A.1/3.17 Yangın kapıları kontrol sistemi bileşenleri (3) -Kural II-2/9 ve X/3. -Kural II-2/9, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.18 A.1/3.19 Düşük alev yayma özellikli zemin ve yüzey kaplama malzemeleri: (a) dekoratif kaplamalar (b) boya sistemleri (c) zemin kaplamaları (ç) boru izolasyon muhafazaları, (d) B ve C sınıfı bölmelerin yapılarında kullanılacak yapıştırıcılar, (e) Yanıcı gaz taşıyan kanallar, Kumaş, perde ve diğer asılı tekstil malzemeleri ve filmleri (Tanımlamalar Gösterimler SOLAS hükümlerine göredir) -Kural II-2/3, 2/5, 2/6, 2/9 ve X/3. -Kural II-2/3, 2/9 ve X/3. -Kural II-2/3, II-2/5, II-2/6 ve II-2/9, HSC Kod) HSC Kod) 7. -Kural II-2/3, ve II-2/9, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC./Sirkü.916, -IMO MSC/Sirkü.1004, - IMO MSC/Sirkü.1036, -IMO MSC/Sirkü.1120, -ISO 1716 (2002) Not (4) -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.20 Döşemeli mobilyalar (Tanımlamalar Gösterimler SOLAS hükümlerine göredir) -Kural II-2/3, 2/5, 2/9 ve X/3. -Kural II-2/3, II-2/5 ve II-2/9, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.21 Yatak takımları (Tanımlamalar Gösterimler SOLAS hükümlerine göredir) -Kural II-2/3, 2/9 ve X/3. -Kural II-2/3 ve II-2/9, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.22 Yangın damperleri -Kural II-2/9. -Kural II-2/9. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü

18 A.1/3.23 A sınıfı bölmeler için yanmaz kanal geçişleri A.1/3.26 ya alınmıştır. A.1/3.24 A sınıfı bölmeler için elektrik kablosu geçiş elemanları A.1/3.26 ya alınmıştır. A.1/3.25 A ve B sınıfı yanmaz lumbuzların çerçeveleri ve pencereler A.1/3.26 A sınıfı bölmelerden geçişler : (a) elektrik kablo geçişleri (b) boru, kanal, trank, vb geçişleri A.1/3.27 B sınıfı bölmelerden geçişler (a) elektrik kablo geçişleri (b) boru, kanal, trank, vb geçişleri -Kural II-2/9. -Kural II-2/9, -IMO MSC/Sirkü.84 -IMO MSC./Sirkü IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü.1004, - IMO MSC/Sirkü.1036, -IMO MSC/Sirkü Kural II-2/9. -Kural II-2/9. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü Kural II-2/9. -Kural II-2/9. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü A.1/3.28 Yağmurlama (sprinkler) sistemleri (sprinkler başlıkları ile sınırlı) -Kural II-2/7 ve 2/10, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 8. -Kural II- 2/10, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 8. -ISO (2004) -EN (1999) A.1/3.29 Yangın hortumları -Kural II-2/10 ve X/3. -Kural II- 2/10, HSC Kod) HSC Kod) 7. -EN (2004) A.1/3.30 Taşınabilir oksijen analiz ve gaz algılama teçhizatı -Kural II-2/4 ve VI/3. -Kural II-2/4, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 15. -IEC (2001), -IEC (1999), ve aşağıdakilere uygulanabilir: a) Katogori 1 : (Güvenli bölge) - EN (2002) 2004 Oksijen değişikliği ile, - EN (2000), - EN (2000). b) Katogori 2 : (Patlayıcı gaz atmosferi) - EN (2002) 2004 Oksijen değişikliği ile - EN (2000), - EN (2000), - IEC (2004), - IEC (2003), - IEC (2002), - IEC (2006), - IEC (2005), - IEC (2006). 18

19 A.1/3.31 Yüksek hızlı tekneler (HSC) için sabit yağmurlama sistemleri nozulları -Kural X/3. -IMO MSC/Sirkü.912, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.44 (65) A.1/3.32 Yüksek hızlı tekneler için yanmayı sınırlayıcı malzemeler (mobilya hariç) -Kural X/3. HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.33 Yüksek hızlı teknelerde mobilyalar için yanmayı sınırlayıcı malzemeler -Kural X/3. HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.34 Yüksek hızlı tekneler için yangına dayanıklı bölmeler -Kural X/3. HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.35 Yüksek hızlı tekneler için yangın kapıları -Kural X/3. HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar A.754 (18), -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.36 Yüksek hızlı teknelerde yangın damperleri -Kural X/3. HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar A.754 (18), -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.37 A.1/3.38 Yüksek hızlı teknelerde, yangına dayanıklı bölmelerden geçişler: a) elektrik kablo geçişleri b) boru, kanal, trank vb geçişleri Can filikaları ve kurtarma botları için taşınabilir yangın söndürme cihazı -Kural X/3. -Kural III/4 ve X/3 HSC Kod) HSC Kod) 7. -Kural III/34, -IMO Karar A.951 (23), -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, V, HSC Kod) 8. -IMO Karar A.754 (18), -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). -EN 3-3 (1994), -EN 3-6 (1995)+A1(1999), -EN 3-7 (2004). 19

20 A.1/3.39 Kategori A makina daireleri ve pompa odaları için su esaslı yangın söndürme sistemlerine eşdeğer nozullar -Kural II-2/10. -Kural II-2/10, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 7. -IMO MSC/Sirkü A.1/3.40 Basık tavanlı mahalleri aydınlatma sistemleri (sadece bileşenler) -Kural II-2/13, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 11. -Kural II-2/13, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 11. -IMO Karar A.752 (18) ISO (2001) A.1/3.41 Acil kaçış solunum cihazı (EEBD) -Kural II-2/13. -Kural II-2/13.3.4, -Kural II-2/13.4.3, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3, -IMO MSC/Sirkü A.1/3.42 İnert gaz sistemleri bileşenleri -Kural II-2/4. -Kural II-2/4, -IMO Karar A.567 (14), -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 15. -IMO MSC/Sirkü. 849, -IMO MSC./Sirkü A.1/3.43 Fritözde (deep fat cooking equipment) yangın söndürme sistemlerine ait nozullar (otomatik el kumandalı) -Kural II-2/1, II-2/10 ve X/3. -Kural II- 2/ , II-2/10.6.4, HSC Kod) HSC Kod) 7. -EN 402 (2003), -EN 1146 (2005), -EN (2002). -IMO MSC/Sirkü. 353, -IMO MSC/Sirkü. 450 Revize 1 -IMO MSC/Sirkü ISO (2000) A.1/3.44 İtfaiyeci donanımı- Can halatı -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod). A.1/3.45 Makina daireleri ve kargo pompa odaları için eşdeğer gazlı sabit yangın söndürme sistemleri bileşenleri (söndürme maddesi, ana vanalar ve nozullar) -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 5. -Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 5, -IMO MSC./Sirkü IMO MSC./Sirkü.848. A.1/3.46 Makina daireleri için eşdeğer gazlı sabit yangın söndürme sistemleri bileşenleri (aerosol sistemler) -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 5, -IMO MSC./Sirkü Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 5, -IMO MSC./Sirkü IMO MSC./Sirkü

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ağustos 2013 69471265-305-7351

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsama Madde 1- Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar'dan daha büyük olan

Detaylı

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2014 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı

Detaylı

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G.

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Klaslama ve Sörveyler 2015

Klaslama ve Sörveyler 2015 Klaslama ve Sörveyler 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın tarihinden

Detaylı

DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİ VE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Dökme yük gemileri ile bunların

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında

Detaylı

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158 Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158 MAKĠNA EMNĠYETĠ YÖNETMELĠĞĠ (2006/42/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 DÖKME YÜK GEMİLERİNİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMESİVE BOŞALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 28741 Resmi Gazete Tarihi 20.08.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İlgili AB Direktifleri ( İngilizce ) : 87/404/EEC 90/488/EEC 93/68/EEC Açıklama: 87/404/EEC sayılı Basit Basınçlı Kaplar Direktifi seri

Detaylı

YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KISA VADE MEVZUAT UYUMU

KISA VADE MEVZUAT UYUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KISA VADE MEVZUAT UYUMU SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ULUSAL PROGRAM ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRİNCİ BASKI ANKARA Eylül 2002 T.C.

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

YÖNETMELĐK ÖLÇÜ ALETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ (2004/22/AT) ĐKĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELĐK ÖLÇÜ ALETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ (2004/22/AT) ĐKĐNCĐ BÖLÜM 7 Ağustos 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26960 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELĐK ÖLÇÜ ALETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ (2004/22/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı