GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI"

Transkript

1 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından; GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) İdare tarafından İdare adına gemi emniyet belgeleri düzenlenen gemilerde kullanılacak olan Ek A listede belirtilen teçhizatla ilgili sözleşmelerin ve diğer uluslararası düzenlemelerin etkin olarak uygulanmasına, bu konudaki ilâve tedbirlerin belirlenmesine ve bu suretle denizde güvenliğin sağlanması ve deniz kirliliğinin önlenmesine, b) Türk mevzuatına ve Türkiye nin taraf olduğu ikili çok taraflı anlaşmalara uygun olarak Türkiye ile diğer ilgili devletler arasında gemi teçhizatının serbest dolaşımının sağlanmasına, ilişkin hükümleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik aşağıda tanımlanan gemilerde kullanılan teçhizatı kapsar; a) Yurt içinde yurt dışında inşa edilmiş yeni Türk gemileri, b) Milli Gemi Siciline Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan ve uluslararası sözleşmelerin ayrıca düzenlediği durumlar hariç, teçhizatın gemide daha önce kullanılıp kullanılmaması dikkate alınmadan ve geminin Türkiye de olup olmadığına bakılmaksızın mevcut Türk gemileri. (2) Kapsama dahil teçhizat, başka bir yönetmeliğinde kapsamında ise, diğer yönetmelik hükümleri hariç tutularak, serbest dolaşım açısından sadece bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; a) tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Yükleme Hattı Uluslararası Sözleşmesi 1966 (LL66), Denizde Çatışmaların Önlenmesi İçin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme 1972 (COLREG), Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme 1973 (MARPOL) ve Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974 (SOLAS) hükümlerine dayanılarak, b) Avrupa Birliğinin 20/12/1996 tarihli ve 96/98/EC numaralı Direktifinin uyumlaştırılması için 29/11/2002 tarihli "Konsolide Edilmiş Metin" esas alınarak ve bu metne ek olarak yayımlanan 30/06/2008 tarihli ve 2008/67/EC sayılı direktifte belirtilen değişikliklere paralel olarak, hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; (a) Emniyet belgeleri: Uluslararası sözleşmelere uygun olarak İdare tarafından İdare adına düzenlenmiş belgeleri, 1

2 (b) Gemi: Savaş gemileri hariç, uluslararası sözleşmelerin kapsamına giren gemileri, (c) Gemide kullanılan: Bir gemiye monte edilmiş yerleştirilmiş olmayı, (ç) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (d) Mevcut gemi: Yeni gemi olmayan gemiyi, (e) Onaylanmış kuruluş: Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca İdare tarafından tayin edilen kuruluşu, (f) Savaş gemisi: Silahlı kuvvetlere ait, geminin milliyeti konusunda ayırt edici dış işaretlere sahip, adı uygun bir hizmet listesi eşiti bir belgede kayıtlı, ülkenin hükümeti tarafından atanmış bir subay tarafından idare edilen ve düzenli ordu disiplini altında gemi adamı ile donatılmış gemileri, (g) Teçhizat: Ek A.1 ve A.2 de listesi verilen, uluslararası düzenlemelere uygunluğu sağlamak için isteğe bağlı olarak bir gemi bünyesine monte edilmiş yerleştirilmiş olarak kullanılan kullanma amacıyla bulundurulan ve ilgili uluslararası düzenlemelere göre bayrak devleti idaresince onaylanması gereken teçhizatı, (ğ) Telsiz haberleşme teçhizatı: 1974 SOLAS Sözleşmesinin IV üncü Bölümünde zorunluluk getirilen teçhizat ve aynı Sözleşmenin III/6.2.1 maddesinde zorunluluk getirilen, can sallarında bulunması gereken çift kanallı VHF telsiz cihazını, (h) Test standartları: Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından ilgili uluslararası sözleşmelere ve test metotlarını ve test sonuçlarını tanımlayan ilgili IMO kararlarına uygun olarak oluşturulan ve sadece Ek A da belirtilen biçimdeki standartların güncel versiyonlarını, (ı) Tip onayı: İlgili test standartları uyarınca imal edilmiş teçhizatın değerlendirilmesi ve ilgili belgenin düzenlenmesine yönelik prosedürleri, (i) Türk gemisi: Türk bayrağını taşıyan ve Millî Gemi Siciline Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan gemileri, (j) Uluslararası düzenlemeler: İlgili uluslararası sözleşmeleri, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) ilgili kararlarını ve ilgili uluslararası test standartlarını, (k) Uluslararası sözleşmeler: Yükleme Hattı Uluslararası Sözleşmesinin 1966 (LL66), Denizde Çatışmaların Önlenmesi İçin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmenin 1972 (COLREG), Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşmenin 1973 (MARPOL) ve Eklerinin, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin 1974 (SOLAS) ve bu Sözleşmelerin güncel versiyonlarını, onlara ilişkin Protokolleri ve değişikliklerini, (l) Uygunluk değerlendirme prosedürleri: Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi ve Ek B de belirtilen prosedürleri, (m) Uygunluk işareti: Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ve Ek D de gösterilen simgeyi, (n) Yeni gemi: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte daha sonraki bir tarihte omurgası konulmuş olan benzer bir inşa aşamasında (gemiyle ilgili inşa çalışmasının başladığı ve en az 50 ton ağırlıkla bütün yapısal malzemenin tahminî kütlesinin %1 iyle, hangisi daha az ise geminin montajının başlamış olduğu aşama) bulunan gemiyi, ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Gemi Teçhizatı İçin Gerekler Emniyet Belgeleri MADDE 5 (1) İdare İdare adına belge düzenleyen kuruluş, ilgili Emniyet Belgelerini düzenlerken hut yenilerken emniyet belgesi düzenlediği Türk gemilerindeki teçhizatın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu denetler. Uluslararası sözleşmelere ve uluslararası düzenlemelere uygunluk MADDE 6 (1) Ek A.1 de listesi verilen ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir Türk gemisine monte edilmiş yerleştirilmiş olarak kullanılan teçhizat, Ek A.1 de gösterilen uluslararası düzenlemelerde belirtilen şartları taşımalıdır. (2) Teçhizatın, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) ilgili kararlarının ve uluslararası sözleşmelerin hükümlerine uygunluğu, Ek A.1 de belirtilen ilgili test standartları ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre gösterilir. Ek A.1 de listelenen teçhizat için, hem IEC, hem de ETSI test standartları verilmişse, bu standartlar birbirleri yerine kullanılabilir ve üretici yetkili temsilcisi hangisinin kullanılacağını belirleyebilir. Piyasaya arz edilmiş teçhizat MADDE 7 (1) Ek A.1 de belirtilen teçhizattan, uygunluk işareti taşıyanların başka nedenlerle bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olanların kullanılması, ithal ihraç edilmesi, satın alınması satılması yasaklanamaz. Söz konusu teçhizatın bu Yönetmeliğe uygun olması hâlinde, emniyet belgelerinin verilmesi yenilenmesi reddedilemez. (2) İlgili Emniyet Belgesi verilmeden önce, İdare başka bir yetkili makam tarafından uluslararası telsiz yönetmelikleri uyarınca bir telsiz ruhsatı verilir. Test standartları MADDE 8 (1) Test standartları bulunmayan ve Ek A.2 de listesi verilen teçhizat için Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) diğer uluslararası standardizasyon kuruluşlarının test standartları geliştirmeleri hâlinde, İdare bu test standartlarını Resmî Gazete de yayımlayarak ilân eder. İdare, test standartlarının geliştirilmesini düzenli olarak izler. (2) Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) dâhil uluslararası kuruluşlar, makul bir süre içinde belirli bir teçhizat için test standartları kabul etmezse, Avrupa standardizasyon kuruluşları tarafından geliştirilen standartlar uygulanabilir. (3) Belirli bir teçhizat için, yukarıdaki paragraflarda belirtilen test standartları kabul edildiğinde yürürlüğe girdiğinde, söz konusu teçhizat Ek A.2 den Ek A.1 e aktarılabilir. Aktarma tarihinden itibaren o teçhizat için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanır. Yeni gemilerin Millî Gemi Siciline Türk Uluslararası Gemi Siciline transferi MADDE 9 (1) Bayrağı ne olursa olsun, Millî Gemi Siciline Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olmayan, fakat bu sicillere transfer edilecek olan yeni bir gemi; transfer sırasında İdare tarafından, geminin teçhizatının gerçek durumunun geminin emniyet belgelerine uygun olduğunu ve bu Yönetmelik ile uyumlu olup uygunluk işareti taşıdığını bu Yönetmelik uyarınca tip onayına sahip teçhizata eşdeğer olduğunu teyit etmek amacıyla muayeneye tâbi tutulur. (2) Uygunluk işareti taşımayan İdare ce eşdeğer sayılmayan teçhizat, uygun bir yenisiyle değiştirilir. (3) Bu madde uyarınca eşdeğer sayılan teçhizat için, İdare tarafından bir belge verilir. Teçhizatın gemide kullanılması için Türkiye nin izin verdiğini gösteren ve teçhizatın kullanımıyla ilgili kısıtlamalar koyan hükümler içeren bu belge, her zaman teçhizatla birlikte bulundurulur. (4) Telsiz haberleşme teçhizatının telsiz frekans spektrumunu etkilememesi gerekir. 3

4 Onaylanmış Kuruluşlar MADDE 10 (1) İdare, verdiği belirli görevlerle birlikte bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirecek olan kuruluşları tayin eder, yetkilendirir ve daha önce aldığı bir kimlik kayıt numarası varsa bununla birlikte Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla AB Komisyonu na ve AB üyesi devletlere bildirir. Bu tayinler ve yetkilendirmeler, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve Ek C de öngörülen kriterler dikkate alınarak yapılır. Onaylanmış kuruluşların tayin edilmesi, yetkilendirilmesi, bildirilmesi ve bunlara kimlik numarası verilmesi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine tâbidir. (2) Onaylanmış Kuruluşların İdare adına yürütmekte oldukları görevlerle ilgili olarak İdare İdare tarafından yetkilendirilen tarafsız bir kuruluş, en az iki yılda bir tetkikte bulunur. Bu tetkik, her bir Onaylanmış Kuruluşun Ek C de öngörülen kriterlere ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine uymaya devam edip etmediğini tespit amacıyla yapılır. (3) Onaylanmış Kuruluşlar, Ek C de öngörülen kriterlere ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olma hâllerini kaybederlerse, İdare, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik uyarınca kuruluşun görevlendirilmesini askıya alır iptal eder. İdare, bu durumu gecikmeden Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir. Uygunluk değerlendirme prosedürleri MADDE 11 (1) Ek B de belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri bakımından bütün teçhizat; a) Teçhizat piyasaya arz edilmeden önce, AT Tip İncelemesi (Modül B) ile A.1 de belirtilen seçenekler içinden üretici yetkili temsilcisi tarafından yapılan seçime göre, aşağıdakilerden birine tabi olmalıdır: 1) AT tipe uygunluk beyanı (Modül C), 2) AT tipe uygunluk beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) (Modül D), 3) AT tipe uygunluk beyanı (Ürün Kalite Güvencesi) (Modül E), 4) AT tipe uygunluk beyanı (Ürün Doğrulaması) (Modül F), b) AT Tam Kalite Güvencesi (Modül H) prosedürü. (2) Tipe uygunluk beyanı, yazılı şekilde olmalı ve Ek B de belirtilen bilgileri içermelidir. (3) Teçhizat setleri, seri üretim şeklinde değil de, tek olarak küçük miktarlarda üretilmiş ise, uygunluk değerlendirme prosedürü AT Birim Doğrulaması (Modül G) olabilir. (4) İdare, iptal edilen reddedilen onaylanmış teçhizat ve uygulamaların güncel bir listesini tutar ve bunu ilgili tarafların bilgisine açık bulundurur. Uygunluk işareti MADDE 12 (1) Ek A.1 de belirtilen, ilgili uluslararası düzenlemelere uygun olan ve uygunluk değerlendirme prosedürleri uyarınca imal edilen teçhizata, üretici yetkili temsilcisi tarafından uygunluk işareti konulur. (2) Uygunluk işaretinin ardından, uygunluk değerlendirmesini yapmış olan Onaylanmış Kuruluş üretim ve/ kontrol aşamasında yer alıyorsa bu kuruluşun kimlik numarası ve uygunluk işaretinin konulduğu yılın son iki hanesi yazılır. Onaylanmış Kuruluşun kimlik 4

5 numarası, onun sorumluluğu altında, kuruluşun kendisi tarafından üretici yahut yetkili temsilcisi tarafından konulur. (3) Uygunluk işareti, teçhizatın beklenen yararlı ömrü boyunca görülebilir, okunabilir ve silinemez bir biçimde teçhizata onun bilgi plâkasına konulur. Ancak, teçhizatın özelliğinden dolayı bunun mümkün olmaması gerekmemesi hâllerinde uygunluk işareti ürünün ambalajına, bir etikete bir kitapçığa konulur. (4) Anlamı grafik yapısı itibarıyla bu Yönetmelikte belirtilen uygunluk işareti ile karıştırılabilecek ve şahısları yanıltabilecek hiçbir işaret yazı konulamaz. (5) Uygunluk işareti, Ek D de gösterildiği gibi kullanılır ve ürüne üretim aşamasının bitiminde konulur. Uygunluk muayenesi MADDE 13 (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, İdare, teçhizatın bu Yönetmeliğe uygun olduğundan emin olmak amacıyla, piyasada bulunan ve gemiye konulmamış olan uygunluk işaretli teçhizat üzerinde numune kontrolleri yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alabilir. Ek B deki uygunluk değerlendirme prosedürlerinde öngörülmeyen bu numune kontrollerinin masrafları, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca İdare tarafından karşılanır. (2) Bu Yönetmeliğe uygun bir teçhizat, bir Türk gemisine konulduktan sonra, uluslararası düzenlemelerde güvenlik açısından ve/ kirlenmenin önlenmesi amacıyla gemi üzerinde işlevsel performans testleri gerekli görülüyorsa, daha önce yapılmış olan uygunluk değerlendirme prosedürlerinin tekrarlanmasını içermemek üzere, teçhizat İdarece değerlendirilir. İdare, teçhizatın üreticisinden, yetkili temsilcisinden teçhizatı Türkiye de pazarlama sorumluluğunu taşıyan kişiden, muayene/test raporlarının sunulmasını isteyebilir. Onaylanmış teçhizatın tehlikeli parçaları ile ilgili tedbirler MADDE 14 (1) İdare, muayene yoluyla bir başka yoldan, Ek A.1 de belirtilen bir teçhizatın, uygunluk işareti taşımasına, tasarlanan kullanım amacı için usulünce takılmasına, bakımı yapılmasına ve kullanılmasına rağmen, mürettebatın, yolcuların başka insanların sağlığını ve/ güvenliğini tehlikeye sokabileceğini deniz ortamını olumsuz şekilde etkileyebileceğini tespit ederse, söz konusu teçhizatın piyasaya sürülmesini emniyet belgeleri verdiği bir gemide kullanılmasını, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna göre yasaklamak kısıtlamak teçhizatı piyasadan toplatmak için gerekli tedbirleri alır. (2) İdare, bu madde çerçevesinde aldığı önlemleri gerekçeleri ile birlikte, özellikle bu uyumsuzluk durumunun; a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kuralları sağlayamamaktan, b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen uluslararası düzenlemelerin ve/ standartların yanlış uygulanmasından, c) Test standartlarının kendi yetersizliğinden, kaynaklanıp kaynaklanmadığını 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir. (3) Uygun olmayan bir teçhizat uygunluk işareti taşıyorsa İdare, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirleri alır ve durumu, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir. Teknik yenilik durumunda eşdeğer kurallar MADDE 15 (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, istisnaî teknik yenilik durumlarında İdare, uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun 5

6 olmayan bir teçhizatın uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olan bir teçhizat ile en azından aynı derecede etkili olduğunun deneme yoluyla başka bir yolla belirlenmesi durumunda Türk gemilerinde kullanılmasına izin verebilir. (2) Telsiz haberleşme teçhizatıyla ilgili olarak İdare söz konusu teçhizatın telsiz frekans spektrumunu uygunsuz şekilde etkilememesini zorunlu kılar. (3) Bu tür deneme işlemlerinde hiçbir surette Türkiye de üretilen teçhizat ile Türkiye dışında üretilen teçhizat arasında ayrım yapılmaz. (4) Bu madde kapsamına giren teçhizat için, İdare tarafından bir belge verilir. Teçhizatın gemiye monte edilmesine yerleştirilmesine müsaade eden ve teçhizatın kullanımıyla ilgili kısıtlamalar koyan hükümler içeren bu belge, her zaman teçhizatla birlikte taşınır. (5) İdare, bir teçhizatın bu madde kapsamında bir gemide kullanılmasına izin vermesi halinde, denemelerle ilgili raporları, değerlendirmeleri ve uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili bilgileri, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile AB Komisyonu na ve AB üyesi diğer devletlere bildirir. (6) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamına giren bir teçhizatı bulunan bir gemi, Millî Gemi Siciline aktarıldığında İdare, testler ve pratik kanıtlamalar dâhil, söz konusu teçhizatın uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olan teçhizat ile en azından aynı derecede etkili olduğundan emin olmak için gerekli önlemleri alır. (7) İdare, bir teçhizatın bu madde kapsamında Millî Gemi Siciline kayıtlı bir gemide kullanılmasına izin verdiğinde; uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili bilgileri, denemelerle ilgili raporları ve değerlendirmeleri, talep edilmesi hâlinde AB Komisyonuna ve AB üyesi devletlere bildirir. Gemi üzerinde test değerlendirme durumunda eşdeğer kurallar MADDE 16 (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla; a) İdare tarafından, teçhizatın Türk gemisine monte edilmesine yerleştirilmesine izin veren, teçhizatın kullanımıyla ilgili kısıtlamalar koyan hükümler içeren ve her zaman teçhizatla birlikte taşınması gereken bir belge verilmiş olması, b) Söz konusu iznin kısa bir süreyle sınırlanmış olması, c) Teçhizatın, bu Yönetmeliğin gereklerini karşılayan ve Türk gemisinde çalışır hâlde ve derhâl kullanıma hazır bulunması gereken teçhizatın yerine geçmemesi (Bu Yönetmeliğin gereklerini karşılayan teçhizat, çalışır vaziyette ve gerektiğinde kullanılmak üzere gemide bulundurulmaya devam edilir.), şartıyla İdare uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olmayan bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamına girmeyen bir teçhizatın test değerlendirme amacıyla bir Türk gemisine konulmasına izin verebilir. (2) Telsiz haberleşme teçhizatıyla ilgili olarak İdare söz konusu teçhizatın telsiz frekans spektrumunu uygunsuz şekilde etkilememesini şart koşar. İstisnaî durumlarda eşdeğer kurallar MADDE 17 (1) Teçhizatın, yabancı bir limanda yenisiyle değiştirilmesi gerekiyorsa ve makul bir süre içinde ve makul bir maliyetle AT tip onaylı bir teçhizatın gemiye yerleştirilmesinin mümkün olmadığının gerekçelerinin İdare ye usulünce belirtildiği istisnaî durumlarda; a) Onaylanmış kuruluşların karşılıklı olarak tanınması konusunda Türkiye Avrupa Birliği üyesi bir ülke ile ve ilgili üçüncü ülke arasında bir anlaşmanın yapılmış olduğu hâllerde, bir onaylanmış kuruluşa eşdeğer olan bir tanınmış kuruluş tarafından düzenlenen belgelerin teçhizata eşlik etmesi, b) Yukarıda (a) fıkrasında belirtilen prosedüre uyulamaması halinde, söz konusu teçhizatın mahiyetinin ve özelliklerinin İdare ye derhal bildirilmesi ve İdarenin en kısa zamanda, söz konusu teçhizatın, uluslararası düzenlemelerde ve bu Yönetmelikte belirtilen 6

7 ilgili kurallara uygun olduğundan emin olunmasını, test belgeleriyle sağlaması şartıyla, ilgili sözleşmelere taraf olan bir Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) üyesi devletçe düzenlenen ve ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gereklerine uygunluğu tasdik eden belgelerin teçhizata eşlik etmesi, hâlinde gemiye başka bir teçhizat yerleştirilebilir. (2) Telsiz haberleşme teçhizatıyla ilgili olarak İdare söz konusu teçhizatın telsiz frekans spektrumunu uygunsuz şekilde etkilememesini şart koşar. SOLAS kapsamında olmayan teknelerin telsiz haberleşme teçhizatı MADDE 18 (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine tâbi olmayan ve küresel deniz tehlike ve emniyet sistemine (GMDSS) katılması amaçlanan SOLAS dışı teknelerin telsiz haberleşme teçhizatı, deniz ortamında doğru çalışmayı sağlayacak, tehlike durumunda GMDSS nin bütün operasyonel gereklerini karşılayacak ve analog dijital haberleşme hattıyla yüksek bir doğruluk derecesinde açık ve sağlam haberleşme temin edecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İhlâller ve cezalar MADDE 19 (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerinin ihlâl edilmesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik MADDE 20 (1) 23/10/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 21 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı yürütür. 7

8 Ek A EK A.1 ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE AYRINTILI TEST STANDARTLARI MEVCUT OLAN TEÇHİZAT Ek A.1 in TAMAMINA uygulanacak notlar: Genel : Sütun 5 : Sütun 5 : Sütun 5 : Sütun 6 : anlaşılacaktır. Özellikle belirtilen test standartlarına ilâve olarak, Ek B deki uygunluk değerlendirme modüllerinde belirtilen tip muayenesi (tip onayı) sırasında kontrol edilmesi gereken pek çok husus, uluslararası antlaşmalardan ve IMO nun ilgili karar ve sirkülerlerindeki uygulanabilir kurallardan alınacaktır. IMO kararlarının belirtildiği hallerde, sadece bu kararların eklerinde belirtilen test standartları uygulanır, kararın diğer hükümleri uygulanmaz. İlgili test standartlarını doğru olarak tanımlamak için, test raporlarında ve tip-onayı sertifikalarında, uygulanan standartlar ve bunların versiyonları sütunda belirtildiği gibi yazılacaktır. ; ile ya da ile ayrılan iki test standardı grubu belirtilmişse, her standart grubu IMO performans standartlarındaki test gereklerini karşılar. Bu nedenle, ilgili uluslararası düzenlemelerin gereklerine uygunluğun gösterilmesi için sadece bir standart grubuna uygun şekilde test yapılması yeterlidir. Modül H yazılan yerlerde, Modül H + tasarım inceleme sertifikası 1. Can Kurtarma Teçhizatı Sıra No Teçhizat Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO nun ilgili karar ve sirkülerleri Test standartları Uygunluk değerlendirme modülleri B+C B+D B+E B+F G H A.1/1.1 Can simitleri -Kural III/4, -Kural X/3 -Kural III/7 ve III/34, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.2 Can kurtarma donanımları için konum belirtme ışıkları (a) Kurtarma botları için (b) Can simitleri için (c) Can yelekleri için -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/ III/22, III/26, III/32 ve III/34, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) II, IV, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.885 -IMO MSC/Sirkü.980 -IMO Karar MSC.81 (70). (sadece can yelekleri ışıklarına uygulanan EN 394 (1993) deki pil ile ilgili kurallar hariç olanları kapsamaktadır) 8

9 A.1/1.3 Kendinden harekete geçer duman işaretli can simitleri -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/ III/22, III/32 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.4 Can yelekleri -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/ III/22 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.922, -IMO Karar MSC.81 (70). (sadece can yelekleri ışıklarına uygulanan EN 394 (1993) deki pil ile ilgili kurallar hariç olanları kapsamaktadır) A.1/1.5 Can yeleği olarak sınıflandırılmayan dalma elbiseleri ve koruyucu elbiseler: -İzolasyonlu izolasyonsuz A.1/1.6 Can yeleği olarak sınıflandırılan dalma elbiseleri ve koruyucu elbiseler: -İzolasyonlu izolasyonsuz -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/4 -Kural X/3 A.1/1.7 Isıdan koruyucular -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/ III/22, III/32 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II HSC Kod) 8, -Kural III/ III/22, III/32 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II HSC Kod) 8, -Kural III/22, III/32 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, II HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70), -EN ISO (2002). -IMO Karar MSC.81 (70), -EN ISO (2002). -IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.8 Paraşütlü işaret roketleri (pyrotechnics) -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/6 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, III, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.9 El işaret fişekleri (pyrotechnics) A.1/1.10 Yüzebilir duman işaretleri (pyrotechnics) -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/4, -Kural X/3. A.1/1.11 Halat atma tertibatları, -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, III, HSC Kod) 8, -Kural III/34, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, III, -Kural III/18 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VII, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) -IMO Karar MSC.81 (70) -IMO Karar MSC.81 (70) 9

10 A.1/1.12 Şişirilebilir can salları -Kural III/4, -Kural X/3 -Kural III/13, III/21, III/26, III/31 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.811, -IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.13 Rijid can salları -Kural III/4, -Kural X/3. A.1/1.14 Otomatik, kendi kendine dogrulabilen (Self-righting) can salları -Kural III/4, -Kural X/3 -Kural III/21, III/26, III/31 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.811, -Kural III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO MSC/Sirkü.811, -IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO MSC/Sirkü A.1/1.15 Çadırlı ters çevrilebilir can salları -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, Ek 10, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, HSC Kod) 8, Ek 11 -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO MSC/Sirkü.811, -IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO MSC/Sirkü A.1/1.16 Can salları için serbest yüzdürme düzenleri (hidrostatik serbest bırakma üniteleri) -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/13, III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, HSC Kod) 8, -IMO MSC/Sirkü.811, -IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.17 Can filikaları -Kural III/4 -Kural X/3 A.1/1.18 Rijid kurtarma botları -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/21, III/31 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, HSC Kod) 8, -Kural III/21, III/31 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, V, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü

11 A.1/1.19 Şişebilir kurtarma botları -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/21, III/31 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, V, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70), -ISO (2000) A.1/1.20 Hızlı kurtarma botları -Kural III/4, -Kural III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, V, -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO MSC/Sirkü.980, -IMO MSC/Sirkü.1016, -IMO MSC/Sirkü IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü.1006, -ISO (2000). A.1/1.21 Düşürerek atma tertibatları (matafora) -Kural III/4, -Kural X/3. -Kural III/23, III/33 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.22 Can kurtarma araçları için yüzebilir indirme donanımları Ek A.2/1.3 e alınmıştır. A.1/1.23 Serbest düşmeli (freefall) can filikaları için indirme donanımları -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/16, III/23, III/33 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.24 Can salı indirme donanımları (matafora) -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/13, III/16 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.25 Hızlı kurtarma botu indirme donanımları (matafora) -Kural III/4 -Kural III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, -IMO MSC/Sirkü.809 eklenti 1 dahil, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.26 Serbest bırakma mekanizması: (a) Can filikaları ve kurtarma botları için (b) Can salları için -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/16 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) (serbest düşme ile indirilen) 11

12 A.1/1.27 Gemi tahliye sistemi -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/15, III/26 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70). A.1/1.28 Kurtarma donanımları -Kural III/4 -Kural X/3 A.1/1.29 Bindirme merdivenleri A.2/1.4 e alınmıştır. -Kural III/26.4 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70), -IMO MSC/Sirkü.810. X X A.1/1.30 Işık yansıtıcı malzemeler -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/34 -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I HSC Kod) 8, -IMO Karar A.658 (16). A.1/1.31 Can kurtarma araçları iki yönlü VHF telsiz teçhizatı A.1/5.17 ve A.1/5.18 e alınmıştır. A.1/ GHz arama ve kurtarma radar göndericisi (SART) A.1/1.33 Can filikaları ve kurtarma botları için radar yansıtıcısı A.1/1.34 Can filikaları ve kurtarma botları için pusula A.1/1.35 Can filikaları ve kurtarma botları için taşınabilir yangın söndürücü A.1/1.36 Can filikası /kurtarma botu sevk makinası A.1/4.18 e alınmıştır. -Kural III/4, -Kural X/3 A.1/4.23 e alınmıştır. A.1/3.38 e alınmıştır. -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, V, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.164 (78), -Kural III/34, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) IV, V. -EN ISO 8729 (1998) -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.37 Kurtarma botu sevk makinası-kıçtan takma motor -Kural III/4 -Kural X/3 -Kural III/34, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) V. -IMO Karar MSC.81 (70) 12

13 A.1/1.38 Can filikalarında ve kurtarma botlarında kullanılacak projektör -Kural III/4, -Kural X/3 -Kural III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, V, HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.81 (70) A.1/1.39 Ters çevrilebilir açık can salı -Kural III/4, -Kural X/3 -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, Ek 10, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, HSC Kod) 8, Ek 11 -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) Ek 10, HSC Kod) Ek 11. X X A.1/1.40 Mekanik yönlendirme vinci A.1/1.41 Can kurtarma araçları ve kurtarma botları için vinç -Kural V/23 -Kural III/4, -Kural X/3 A.1/1.42 Pilot merdiveni -Kural V/23, -Kural X/3. -Kural V/23, -İMO Karar A.889 (21), -IMO MSC/Sirkü.773, -Kural III/16, III/1 III/23, III/24 ve III/34, -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, VI, HSC Kod) 8. -Kural V/23, -İMO Karar A.889 (21), -IMO MSC/Sirkü.528/Revize 1. -ISO 799 (2004) -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod), -IMO Karar MSC.81 (70). -İMO Karar A.889 (21). 13

14 2. Deniz Kirliliğini Önleme Teçhizatı Sıra No A.1/2.1 Teçhizat Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle MARPOL 73/78 kuralı Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak olan MARPOL 73/78 kuralları ve IMO nun ilgili karar ve sirkülerleri Test standartları Uygunluk değerlendirme modülleri B+C B+D B+E B+F G H Yağ filtreleme donanımı (filtrelenmiş akışkanda yağ muhtevası 15 ppm i geçmeyen) -Ek I, Kural 16 (4) ve (5), -Revize Ek I Kural 14.6 ve Ek I, Kural 16 (1) ve (2) -IMO Karar MEPC.60 (33), -IMO Karar MEPC.107 (49). A.1/2.2 Yağ - su arayüz detektörü -Ek I, Kural 15 (3) (b), -Revize Ek I Kural 32. -Ek I, Kural 15 (3) (b), -Revize Ek I Kural 32. -IMO Karar MEPC..5 (XIII) A.1/2.3 Yağ muhtevasını ölçme aleti -Ek I, Kural 16 (5), -Revize Ek I Kural Ek I, Kural 16 (1) ve (2), -Revize Ek I Kural 14.1 ve IMO Karar MEPC.60 (33), - IMO Karar MEPC.107 (49). A.1/2.4 Mevcut sintine seperatörüne takılacak proses ünitesi (sepere edilmiş akışkanda yağ muhtevası 15 ppm i geçmeyen) İptal edilmiştir. A.1/2.5 Petrol tankerleri için yağ boşaltımını izleme ve kontrol sistemi -Ek I, Kural 15 (3) (a), -Revize Ek I Kural 31.2 ve Ek I, Kural 15 (3), -Revize Ek I Kural 31.2, 31.3 ve IMO Karar MEPC.108 (49). A.1/2.6 Pis su sistemleri -Ek IV, Kural 9. -Revize Ek IV Kural 9. -IMO Karar MEPC. 2 (VI). A.1/2.7 Gemiye monte edilmiş yerleştirilmiş atık yakıcısı -Ek VI, Kural 16 (2) (a), -Ek VI, Kural 16. -Ek VI, Kural 16 (2) (a), -Ek VI, Kural 16. -IMO Karar MEPC.76 (40). 14

15 3. Yangından Korunma Teçhizatı Sıra No Teçhizat Tip onayının gerekli olduğu, güncelleştirilmiş şekliyle SOLAS 74 kuralı Güncelleştirilmiş şekliyle, uygulanacak SOLAS 74 kuralları ve IMO nun ilgili karar ve sirkülerleri Test standartları Uygunluk değerlendirme modülleri B+C B+D B+E B+F G H A.1/3.1 İlk kat güverte kaplaması -Kural II-2/4, II-2/6 ve X/3 -Kural II-2/4 ve II-2/6 -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) HSC Kod) 7. A.1/3.2 Taşınabilir yangın söndürücüler -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 4. A.1/3.3 A.1/3.4 A.1/3.5 A.1/3.6 İtfaiyeci donanımı: Koruyucu elbise (yakın çalışma elbisesi) İtfaiyeci donanımı: Çizmeler İtfaiyeci donanımı: Eldivenler İtfaiyeci donanımı: Baret -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, II-2/19 ve II-2/20, -IMO Karar A.951(23), - IMO Karar MSC.36 (63)-(1994 HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 4. -Kural II-2/10, - IMO Karar MSC.36 (63)-(1994 HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, - IMO Karar MSC.36 (63)-(1994 HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -IMO Karar A.653 (16), -IMO Karar A.687 (17), -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü.916, -IMO MSC/Sirkü EN 3-3 (1994), -EN 3-6 (1995) + A1 (1999) -EN 3-7 (2004) -EN 469(1995), -EN 531 (1995) + A1 (1998), -EN 1486 (1996) -ISO 15538(2001). X -EN ISO (2004) -EN ISO (2004) -EN 659 (2003), -EN (2002) (Sadece iletkenlik için) -EN 443 (1997) 15

16 A.1/3.7 Kendinden basınçlı havalı solunum cihazı (1) -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -EN 136 (1998), -EN 137 (2007). A.1/3.8 Duman maskesi duman bareti ile birlikte kullanılabilen hava beslemeli solunum cihazı (1) -Kural X/3 Not (2) HSC Kod) HSC Kod) 7. -EN (2005), -EN (2005), -EN (2005). A.1/3.9 SOLAS 74 Kural II-2/12 de belirtilene eşdeğer olan yaşama mahalleri, hizmet mahalleri ve kontrol istasyonları için yağmurlama (sprinkler) sistemi bileşenleri (Nozullar ve nozulların performansı sınırlı olarak) -Kural II-2/7 ve 2/10, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 8. -Kural II-2/ II-2/9 ve II-2/10, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 8. -IMO Karar A.800 (19). A.1/3.10 A.1/3.11 Makina dairesi için sabit basınçlı su püskürtmeli yangın söndürme sistemi nozulları A ve B sınıfı yangın bölmeleri (a) A sınıfı bölmeler (b) B sınıfı bölmeler A.2/3.11 e alınmıştır. A sınıfı: - Kural II-2/3.2. B sınıfı : - Kural II-2/ Kural II-2/9, A sınıfı: - Kural II-2/3.2. B sınıfı : - Kural II-2/3.4. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC./Sirkü A.1/3.12 Petrol tankerlerinde kargo tanklarına alev girmesini önleyici düzenler - Kural II-2/4 ve 2/16. - Kural II-2/3 ve 2/16. -EN (2001), -ISO (2000), -IMO MSC./Sirkü.67 -IMO MSC/Sirkü X A.1/3.13 Yanmaz malzemeler -Kural II-2/3 ve X/3, - Kural II-2/3 ve 2/5, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü A.1/3.14 A B sınıfı bölmelerden geçen borular için çelik haricindeki malzemeler -Kural II-2/9 -Kural II-2/9, -IMO Karar A.754 (18), -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü

17 A.1/3.15 Yağ yakıt taşıyan borular için çelik haricindeki malzemeler (a) boru ve bağlantı elemanları (b) vanalar (c) esnek boru sistemleri -Kural II-2/4 ve X/3. -Kural II-2/4, HSC Kod) 10, HSC Kod) 10. -IMO Karar A.753 (18), -ISO (1999), -ISO (1999). A.1/3.16 Yangın kapıları -Kural II-2/9. -Kural II-2/9. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü A.1/3.17 Yangın kapıları kontrol sistemi bileşenleri (3) -Kural II-2/9 ve X/3. -Kural II-2/9, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.18 A.1/3.19 Düşük alev yayma özellikli zemin ve yüzey kaplama malzemeleri: (a) dekoratif kaplamalar (b) boya sistemleri (c) zemin kaplamaları (ç) boru izolasyon muhafazaları, (d) B ve C sınıfı bölmelerin yapılarında kullanılacak yapıştırıcılar, (e) Yanıcı gaz taşıyan kanallar, Kumaş, perde ve diğer asılı tekstil malzemeleri ve filmleri (Tanımlamalar Gösterimler SOLAS hükümlerine göredir) -Kural II-2/3, 2/5, 2/6, 2/9 ve X/3. -Kural II-2/3, 2/9 ve X/3. -Kural II-2/3, II-2/5, II-2/6 ve II-2/9, HSC Kod) HSC Kod) 7. -Kural II-2/3, ve II-2/9, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC./Sirkü.916, -IMO MSC/Sirkü.1004, - IMO MSC/Sirkü.1036, -IMO MSC/Sirkü.1120, -ISO 1716 (2002) Not (4) -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.20 Döşemeli mobilyalar (Tanımlamalar Gösterimler SOLAS hükümlerine göredir) -Kural II-2/3, 2/5, 2/9 ve X/3. -Kural II-2/3, II-2/5 ve II-2/9, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.21 Yatak takımları (Tanımlamalar Gösterimler SOLAS hükümlerine göredir) -Kural II-2/3, 2/9 ve X/3. -Kural II-2/3 ve II-2/9, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.22 Yangın damperleri -Kural II-2/9. -Kural II-2/9. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü

18 A.1/3.23 A sınıfı bölmeler için yanmaz kanal geçişleri A.1/3.26 ya alınmıştır. A.1/3.24 A sınıfı bölmeler için elektrik kablosu geçiş elemanları A.1/3.26 ya alınmıştır. A.1/3.25 A ve B sınıfı yanmaz lumbuzların çerçeveleri ve pencereler A.1/3.26 A sınıfı bölmelerden geçişler : (a) elektrik kablo geçişleri (b) boru, kanal, trank, vb geçişleri A.1/3.27 B sınıfı bölmelerden geçişler (a) elektrik kablo geçişleri (b) boru, kanal, trank, vb geçişleri -Kural II-2/9. -Kural II-2/9, -IMO MSC/Sirkü.84 -IMO MSC./Sirkü IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü.1004, - IMO MSC/Sirkü.1036, -IMO MSC/Sirkü Kural II-2/9. -Kural II-2/9. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü Kural II-2/9. -Kural II-2/9. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO MSC/Sirkü A.1/3.28 Yağmurlama (sprinkler) sistemleri (sprinkler başlıkları ile sınırlı) -Kural II-2/7 ve 2/10, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 8. -Kural II- 2/10, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 8. -ISO (2004) -EN (1999) A.1/3.29 Yangın hortumları -Kural II-2/10 ve X/3. -Kural II- 2/10, HSC Kod) HSC Kod) 7. -EN (2004) A.1/3.30 Taşınabilir oksijen analiz ve gaz algılama teçhizatı -Kural II-2/4 ve VI/3. -Kural II-2/4, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 15. -IEC (2001), -IEC (1999), ve aşağıdakilere uygulanabilir: a) Katogori 1 : (Güvenli bölge) - EN (2002) 2004 Oksijen değişikliği ile, - EN (2000), - EN (2000). b) Katogori 2 : (Patlayıcı gaz atmosferi) - EN (2002) 2004 Oksijen değişikliği ile - EN (2000), - EN (2000), - IEC (2004), - IEC (2003), - IEC (2002), - IEC (2006), - IEC (2005), - IEC (2006). 18

19 A.1/3.31 Yüksek hızlı tekneler (HSC) için sabit yağmurlama sistemleri nozulları -Kural X/3. -IMO MSC/Sirkü.912, HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.44 (65) A.1/3.32 Yüksek hızlı tekneler için yanmayı sınırlayıcı malzemeler (mobilya hariç) -Kural X/3. HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.33 Yüksek hızlı teknelerde mobilyalar için yanmayı sınırlayıcı malzemeler -Kural X/3. HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.34 Yüksek hızlı tekneler için yangına dayanıklı bölmeler -Kural X/3. HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.35 Yüksek hızlı tekneler için yangın kapıları -Kural X/3. HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar A.754 (18), -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.36 Yüksek hızlı teknelerde yangın damperleri -Kural X/3. HSC Kod) HSC Kod) 7. -IMO Karar A.754 (18), -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). A.1/3.37 A.1/3.38 Yüksek hızlı teknelerde, yangına dayanıklı bölmelerden geçişler: a) elektrik kablo geçişleri b) boru, kanal, trank vb geçişleri Can filikaları ve kurtarma botları için taşınabilir yangın söndürme cihazı -Kural X/3. -Kural III/4 ve X/3 HSC Kod) HSC Kod) 7. -Kural III/34, -IMO Karar A.951 (23), -IMO Karar MSC 36 (63)-(1994 HSC Kod) 8, -IMO Karar MSC.48 (66)-(LSA Kod) I, IV, V, HSC Kod) 8. -IMO Karar A.754 (18), -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod). -EN 3-3 (1994), -EN 3-6 (1995)+A1(1999), -EN 3-7 (2004). 19

20 A.1/3.39 Kategori A makina daireleri ve pompa odaları için su esaslı yangın söndürme sistemlerine eşdeğer nozullar -Kural II-2/10. -Kural II-2/10, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 7. -IMO MSC/Sirkü A.1/3.40 Basık tavanlı mahalleri aydınlatma sistemleri (sadece bileşenler) -Kural II-2/13, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 11. -Kural II-2/13, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 11. -IMO Karar A.752 (18) ISO (2001) A.1/3.41 Acil kaçış solunum cihazı (EEBD) -Kural II-2/13. -Kural II-2/13.3.4, -Kural II-2/13.4.3, -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3, -IMO MSC/Sirkü A.1/3.42 İnert gaz sistemleri bileşenleri -Kural II-2/4. -Kural II-2/4, -IMO Karar A.567 (14), -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 15. -IMO MSC/Sirkü. 849, -IMO MSC./Sirkü A.1/3.43 Fritözde (deep fat cooking equipment) yangın söndürme sistemlerine ait nozullar (otomatik el kumandalı) -Kural II-2/1, II-2/10 ve X/3. -Kural II- 2/ , II-2/10.6.4, HSC Kod) HSC Kod) 7. -EN 402 (2003), -EN 1146 (2005), -EN (2002). -IMO MSC/Sirkü. 353, -IMO MSC/Sirkü. 450 Revize 1 -IMO MSC/Sirkü ISO (2000) A.1/3.44 İtfaiyeci donanımı- Can halatı -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 3. -Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 3. -IMO Karar MSC.61 (67)-(FTP Kod), -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod). A.1/3.45 Makina daireleri ve kargo pompa odaları için eşdeğer gazlı sabit yangın söndürme sistemleri bileşenleri (söndürme maddesi, ana vanalar ve nozullar) -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 5. -Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 5, -IMO MSC./Sirkü IMO MSC./Sirkü.848. A.1/3.46 Makina daireleri için eşdeğer gazlı sabit yangın söndürme sistemleri bileşenleri (aerosol sistemler) -Kural II-2/10 ve X/3, -IMO Karar MSC.98 (73)- (FSS Kod) 5, -IMO MSC./Sirkü Kural II-2/10, HSC Kod) HSC Kod) -IMO Karar MSC.98 (73)-(FSS Kod) 5, -IMO MSC./Sirkü IMO MSC./Sirkü

Denizcilik Ekipmanları Yönetmeliği

Denizcilik Ekipmanları Yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 23/10/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25975 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Denizcilik Ekipmanları Yönetmeliği

Detaylı

GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI

GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 24-25 Aralık 2004 GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI Müh. İnci Gündüz BALDOĞAN 1 ÖZET Gemi Teçhizatı Yönetmeliği, yasal çerçevede hazırlanan genel anlamda

Detaylı

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) (1) Amaç Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK Yangın Emniyet Sistemleri Uluslararası Kodu (International Code for Fire Safety Systems FSS Code) nda İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılan Teknik Konular Paragraf 1/4: Yangın söndürücü

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası,

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, SHY-21 DEĞİŞİKLİK TABLOSU Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 581 37 00 Faks : 0 216 581 38 00 E-Posta : yakdagcik@turkloydu.org

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METAL SANAYİ ŞUBESİ MAYIS 2012 BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANAMETAL SANAYİ ŞUBESİ MAYIS 2012 BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER Basınçlı Ekipmanlar

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) RESMİ GAZETE tarih 03 / 06 / 2002 sayı 24774 Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT)

Detaylı

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu Yönetmeliğin amacı, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine

Detaylı

Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Cad. No:3 Küçükyalı - Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta:

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Tel : / 7

Tel : / 7 Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği Yönetmeliği (2000/55/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren florasan

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 28 Eylül 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29133 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/3/2009 tarihli

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 20 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29508 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYONU YÖNETMELİĞİ (SHY-21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

Modül B: AT Tip incelemesi

Modül B: AT Tip incelemesi Ürünün taşıdığı risklere ve üretim şekline göre belirlenir. Modül A: İç üretim kontrolü Tasarımın ve üretimin yönetmelik gereklerine (Temel Güvenlik Gerekleri) uygunluğunun sorumluluğunu üreticinin veya

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Tepekulu Kongre ve İş Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Kat:M1-M2 Bayraklı 35053 İZMİR / TÜRKİYE Tel : +90 (232)

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN 134 SAYILI SÖZLEŞME

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN 134 SAYILI SÖZLEŞME İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN 134 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 14 Ekim 1970 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4935 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine,

Detaylı

Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT) Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Hukuki Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT) Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Hukuki Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 21/6/2002 24792 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, uluslararası

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ 1- GEMİLER DENETİME TABİDİR: 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 11 inci maddeleri ile 10/8/1993

Detaylı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK MSC.215(82), MSC.288(87) ve MSC.289(87) Sayılı Deniz Emniyeti Komitesi Kararlarında İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılmış Teknik Konular MSC.215(82) sayılı Karar, 500 gros ton ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28230

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28230 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28230 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/23)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/23) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/23) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye gümrük

Detaylı

BAZI AKARYAKIT TÜRLERİNDEKİ KÜKÜRT ORANININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BAZI AKARYAKIT TÜRLERİNDEKİ KÜKÜRT ORANININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 5603 BAZI AKARYAKIT TÜRLERİNDEKİ KÜKÜRT ORANININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/9/2009 No : 2009/15478 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/8/1983 No : 2872 Yayımlandığı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1)

TEBLİĞ İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 de standardı belirtilen ürünlerin,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ELEKTRONİK HARİTA GÖSTERİM VE BİLGİ SİSTEMİ (ECDIS) KULLANICI EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ELEKTRONİK HARİTA GÖSTERİM VE BİLGİ SİSTEMİ (ECDIS) KULLANICI EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ELEKTRONİK HARİTA GÖSTERİM VE BİLGİ SİSTEMİ (ECDIS) KULLANICI EĞİTİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2)

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) 7 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28197 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

17 Şubat 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

17 Şubat 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 17 Şubat 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29270 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) NDE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/23)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/23) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN Amaç METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/23) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye gümrük

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder.

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder. GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME 2001 (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR TARIM ORMAN İŞLERİ ASKERİ İŞYERLERİNDE İSG

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR TARIM ORMAN İŞLERİ ASKERİ İŞYERLERİNDE İSG BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR TARIM ORMAN İŞLERİ ASKERİ İŞYERLERİNDE İSG BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLARDA KAZALARIN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik mevcut, bulundurulması

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 (9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG1.2014/606-8180 TAREKS Uygulaması Hk./Kullanılmış Eşya İthali Ankara, 24/04/2014 SİRKÜLER (M/2014) Türkiye İhracatçılar

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN KUYRUK MİLİ VE KORUYUCUSU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları SİRKÜLER Sıra No Yönetmelik Maddesi Yönetmelik maddesinin hükmü

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A.

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1 BÖLÜM 1 GENEL Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1 A. Kapsam 1. Bu kurallar, basınçlı kapların ve ısı değiştiricilerinin tip testlerinin

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (YAT KAPTANLIĞI STAJI)

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (YAT KAPTANLIĞI STAJI) Staj Komisyonu Onay Sıra No / Tarih KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (YAT KAPTANLIĞI STAJI) ADI SOYADI PROGRAMI OKUL NO STAJ DEFTERİ BELGE

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1-24.03.2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile bu Kanuna istinaden hazırlanan ve 23.05.2005

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen bazı petrol esaslı akaryakıt türlerinin kükürt miktarındaki sınırlamalar;

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen bazı petrol esaslı akaryakıt türlerinin kükürt miktarındaki sınırlamalar; BAZI AKARYAKIT TÜRLERİNDEKİ KÜKÜRT ORANININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 29/09/2009-2009/15478 Resmi Gazete Tarihi: 06/10/2009 Resmi Gazete Sayısı: 27368 Ekli "Bazı

Detaylı

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 26 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29217 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI ORGANİZMALARIN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

Gemiler İçin Liman Varışlarından Önce Yapılacak Pratik Kontroller. -PSC İçin Yapılacak Pratik Kontroller

Gemiler İçin Liman Varışlarından Önce Yapılacak Pratik Kontroller. -PSC İçin Yapılacak Pratik Kontroller Gemiler İçin Liman Varışlarından Önce Yapılacak Pratik Kontroller. -PSC İçin Yapılacak Pratik Kontroller 1. Kaptan ofisi / sorumlulukları 1. Sertifikalar Tüm sertifikaların ve dokümanların orjinal kopyaları

Detaylı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK-1

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK-1 Revizyon * No:01 EK-1 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm II-2 de İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılmış Teknik Konular Kural II-2/1.2.1: Aksine bir hüküm

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI

GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI GMDSS GENEL TELSİZ OPERATÖR YETERLİLİĞİ KURS PROGRAMI 1-KURUMUN ADI : 2-KURUMUN ADRESİ : 3-KURUCUNUN ADI : 4-PROGRAMIN DAYANAĞI 20.04.1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz Gemi Adamları

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan metal hurdaları kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan metal hurdaları kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN M ETAL HURDALARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı