SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG"

Transkript

1

2

3 SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG

4 De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle pragaz, sadece belli sektörler için de il tüm ülke için fark yaratan ilklere imza at yor. lk LPG tüp dolumu, ilk Sistem LPG (Dökmegaz) servisi, ilk resmi belgeli otogaz istasyonu...

5 Yaratt istihdam ve Türkiye nin dört bir yan na tafl d güven, y llar içinde pragaz LPG sektörü lideri konumuna yükseltti. Bu konumu uzmanl sayesinde korumaya devam ediyor. Bu büyük güç, sizlerin enerji ihtiyac n da kusursuz hizmet a ve kaliteli ürünleriyle karfl lamaya haz r.

6 96 den Bu Yana Dönüm Noktalar Eureka Metal A.fi. ad yla kuruldu. zmit Yar mca da, Türkiye nin ilk S v laflt r lm fl Petrol Gaz (LPG) dolum tesisini faaliyete geçirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) ile birleflti.

7 Rakamlarla pragaz pragaz, Türkiye nin en büyük 25 firmas aras nda bulunuyor. Ayn zamanda Türkiye de faaliyet gösteren özel flirketler içinde 994 ten beri, En çok vergi ödeyen ilk 50 firma aras nda. fiirketin, Tüplügaz, Dökmegaz ve Otogaz segmentlerinde 8 ilde yayg n teflkilat a bulunuyor. pragaz n teflkilat a rakamlarla flöyle: Tüplü Sat fl Müdürlü ü, 8 Tüplü Saha Ofisi, 9 Dökme ve Otogaz Sat fl Müdürlü ü, 4 Dökme ve Otogaz Sat fl Ofisi ve Bürosu, 34 LPG Dolum Tesisi ve Tüp&Emtia Deposu 3 LPG Stoklama Terminali pragaz, bu ifl yerlerinde görev yapan yaklafl k 670 personeli ve 2000 i aflk n bayisiyle Türkiye ye enerji vermeye devam ediyor. Özellefltirilen pragaz, Frans z Primagaz bünyesine kat ld. Primagaz n da dünyan n en büyük LPG da t m firmas Hollandal SHV Gas taraf ndan sat n al nmas yla pragaz, SHV ailesinin bir parças haline geldi.

8

9 LPG LPG Sistem LPG Konutta Sistem LPG Kullan m htiyac na Göre Sistem LPG fl Yerinde Sistem LPG Sistem LPG Kolayl klar Sistem LPG Teknik Özellikleri

10 LPG s v laflt r lm fl petrol gaz (Liquified Petroleum Gas) anlam na gelir. S v halde, bas nç alt nda ve ortam s cakl nda depolan r. Bütan ve Propan gazlar n n kar fl m d r. Bu gazlar, normal flartlar alt nda gaz halindedir. Bas nç alt nda s v laflt r l r. LPG, petrol veya do al gazdan üretilmektedir. LPG üretimi do al gaz üretim art fl paralelinde her y l % 2 oran nda artmaktad r. S v halde tafl nan ve depolanan LPG, gaz faz nda tüketilir. Renksiz ve kokusuzdur. Yan c ve parlay c özelli e sahiptir. Suda çok az çözünür. Gaz kaçaklar n n anlafl labilmesi için LPG, merkaptanlar ve kükürt bileflenleri ile kokuland r l r. Hava içinde % 2 ile % 9 oran aras nda bulunmas patlama riskini do urur. Dünyada ilk olarak 80 senesinde ngiltere de kullan lmaya bafllanm flt r. LPG ülkemizde ticari olarak; Miks LPG (% 30 Propan ve % 70 Bütan) ve Propan (% 95 ve üzeri safl kta) olarak piyasaya sürülmektedir. pragaz, konutlarda ve küçük sanayi dökmegaz uygulamalar nda Propan, büyük sanayi dökmegaz uygulamalar nda ise Mix LPG kullanmaktad r. ÖZELLiKLER BiRiM MiKS LPG (5 C de) (5 C de) kg Gaz n Tam Yanmas çin Gerekli Özgül Hava Miktar GAZ HALiNDE (5 C de) (5 C de) m 3 Gaz n Tam Yanmas çin Gerekli Özgül Hava Miktar (5 C) (20 C) (38 C) (50 C) Di ER ÖZELLiKLER C C C C C C 0,508,969 2,5 90, , , ,5 8,95 2,30 7,50 0,584,72 2,02 92, , , ,82,85 2,60 4,0 0,560,786 2,06 9, ,28 0, , ,53 3,98 5,5 8,9 C C 8

11 LPG YAKITLARIN EfiDE ERLiLiKLERi (Alt Is l De er Üzerinden) YAKIT ALT ISIL DE ER kcal ORT. VERiM kg eflde er MiKS LPG kg eflde er PROPAN m3 eflde er DO AL GAZ kg eflde er KÖMÜR kg eflde er MOTORiN kg eflde er F.OiL 04 kg eflde er F.OiL 06 kwh eflde er ELEKTRiK kg eflde er LNG kg MiKS LPG ,994,333 2,83,67,242,30,886 0,922 kg PROPAN ,006,342 2,849,75,250,38,962 0,928 m 3 DO AL GAZ ,750 0,745 2,23 0,875 0,932 0,982 8,95 0,69 kg KÖMÜR ,353 0,35 0,47 0,42 0,439 0,463 4,99 0,326 kg MOTORiN ,857 0,85,42 2,425,064,22 0,83 0,790 kg F.OiL ,805 0,800,074 2,279 0,940,054 9,570 0,742 kg F.OiL ,764 0,759,08 2,62 0,89 0,948 9,077 0,704 kwh ELEKTRiK ,084 0,084 0,2 0,238 0,098 0,04 0,0 0,078 kg LNG ,085,078,447 3,07,266,348,42 2,897 9

12 SiSTEM LPG Türkiye de 973 y l ndan bu yana, bir çok önemli sektörde büyük sanayi iflletmelerinin Dökme LPG ihtiyaçlar n kesintisiz olarak karfl layan pragaz, 993 y l nda ilk kez küçük tankl toprak üstü ve toprak alt sistemlerini uygulayarak pragaz Sistem LPG yi oluflturdu. Bu sistem sayesinde pragaz hem küçük iflletmelerin hem de villalar n tüm enerji ihtiyac n karfl lamaya yönelik bir çözüm getirerek enerji kullan m nda yeni bir dönem bafllatt. pragaz Sistem LPG, farkl türlerdeki enerji ihtiyaçlar n ( s tma, piflirme, s cak su, so utma, elektrik gibi) tek bir merkezden karfl layabilece iniz ekonomik ve pratik bir enerji sistemidir. Yak t olarak Propan ve Miks LPG kullan r. SiSTEM LPG NiN AYRICALIKLI DÜNYASI Her an arac olmadan pragaz çal flanlar ndan hizmet alma avantaj Kalibrasyon hassasiyeti sa lanm fl, d fl ortam flartlar ndan etkilenmeyen, sistem güvenli i yüksek, ar za riski minimize edilmifl Türkiye nin ilk, Avrupa n n en büyük elektronik sayaçl araç filosuyla güvenli hizmet Sevkiyat sonras an nda faturalama kolayl sa layan ve manuel sistemlerde rakamsal hatalar, fatura kaybolmalar n, ödeme takip zorlu u gibi problemleri ortadan kald ran Araçta Faturalama Sistemi Depozito ve LPG ödemelerini kredi kart yla yapma imkan Konut müflterilerinin 3. parti arac lara yapt rmas gereken tüm ifllerin (Tank temel çukurunun ve boru hatt kanal n n kaz lmas, dere kumu temini, çukur ve kanallar n dolgusu, tank kaide betonunun haz rlanmas vs.) müflterinin talebi dahilinde ücret karfl l nda pragaz taraf ndan yap lmas Konut kullan c lar na ücretsiz verilen pragaz Sistem LPG Sigorta Paketi hizmeti Dünya standartlar ndaki ekipmanlar Üretimden montaja kadar pragaz n deneyimli ve uzman personeli taraf ndan kontrol edilerek pragaz güvencesiyle sunulan ürünler Tanker floförlerini profesyonel e itmenlerin gözetiminde her y l yenilenen müflteri memnuniyeti e itimine tâbi tutarak sertifikaland rma sistemi thal ürünlerin ba ms z test kurulufllar na kalite kontrolünü yapt rma imkan 0

13 SiSTEM LPG KONUTTA SiSTEM LPG Konut için üretilen pragaz Sistem LPG de, Propan gaz kullan l r. Propan gaz n n yüksek buharlaflma özelli inden dolay bu sistemde buharlaflt r c üniteler kullan lmaz. Böylece elektrik enerjisi gerekmedi inden enerji tasarrufu da yap l r. Konutlarda Sistem LPG s nma, piflirme, s cak su eldesi, so utma ve elektrik üretimi gibi bir konutun her türlü enerji ihtiyac n tek bir merkezden karfl lamak üzere kullan l r. KONUTLARDA SiSTEM LPG NiN ÜSTÜNLÜKLER Konutun tüm enerji ihtiyaçlar n tek bir merkezden kontrol Uzman personelle teknik servis, bak m, dolum ve da t m süreçlerinde 7/24 kesintisiz hizmet Sayaçl tanker filosundaki tüm araçlarda an nda faturalama sistemiyle güvenli ve h zl hizmet Alternatif enerji kaynaklar na göre daha yüksek yanma verimi ve s l de er Yanma s ras nda is, koku ve kurum yaratmad için temiz bir ortam Online siparifl, mail order gibi hayat n z kolaylaflt racak uygulamalar Yang n ve deprem vanalar yla standart n üzerinde güvenlik paketi (Opsiyonel)

14 KULLANIM ihtiyacina GÖRE SiSTEM LPG - BiREYSEL SiSTEM Villa ya da müstakil tip konut sakinlerinin tüm enerji ihtiyaçlar n bir merkezden karfl lad klar sistemdir. Gaz Hatt S cak Su Hatt 2

15 SiSTEM LPG Konut sahibiyle standart tip depozitolu sözleflme imzalan r. Tank depozitolu olarak teslim edilirken, sistem ücret karfl l nda kurulur. LPG teslimat minimum 400 kg için yap l r. Faturaland rma pragaz tankerinde sevkiyat an nda gerçeklefltirilir. LPG fatura ödemesi opsiyon süresi içinde havale olarak ya da teslimat an nda kredi kart yla yap l r. Tank depozito ve Sistem LPG kurulufl bedelinin ödemesi peflin, kredi kart yla, opsiyon süresi içinde havale yolu ya da mail order talimat yla yap l r. Elektrik Hatt Kalorifer Tesisat 3

16 2- MERKEZi SiSTEM Apartman ya da site sakinlerinin tüm enerji ihtiyaçlar n bir merkezden karfl lad klar sistemdir. pragaz site yönetimiyle muhatapt r. Sistem LPG tank n n seviyesi pragaz taraf ndan takip edilir ve seviye düfltü ünde sevkiyat gerçeklefltirilir. Site yönetimiyle sözleflme imzalan r. Tank emanet olarak teslim edilirken, sistem ücret karfl l nda kurulur. LPG teslimat minimum 400 kg için yap l r. Faturaland rma pragaz tankerinde sevkiyat an nda gerçeklefltirilir. LPG fatura ödemesi opsiyon süresi içerisinde havale ya da teslimat an nda kredi kart yla yap l r. Sistem LPG kurulufl bedelinin ödemesi peflin, kredi kart yla, opsiyon süresi içinde havale yolu ya da mail order talimat yla yap l r. LPG Stok Tank Servis Kutusu LPG Stok Tank Y kanm fl Kum Korozif zoleli Toprak Alt Boru Tesisat (PE Boru/PE Kapl Çelik Boru) 4

17 SiSTEM LPG MERKEZi SiSTEM Üst Havaland rma Alt Havaland rma 2. Kademe Regülasyon Kutusu Gaz Dedektörü Brülor Kalorifer Kazan 5

18 3- NETWORK SiSTEMi Villa ya da apartman sitelerindeki sakinlere yönelik abone odakl tasarlanm fl bir sistemdir. Tüm sistem abonelerine ayn tank üzerinden çekilen tesisatlarla enerji sa lan r. Sistem LPG tüketimleri, her bir abone tesisat üzerine sayaç konularak pragaz taraf ndan takip edilir. Ödemeler her bir abonenin Sistem LPG kullan m na göre gerçeklefltirilir. Bu sistemin iki ayr kullan m flekli bulunmaktad r. A- Kullan Öde Enerji tüketimlerini abone baz nda ölçmek için her bir abone tesisat üzerine standart tip G4 do al gaz sayac konulur. Sistem LPG tüketimleri sayaçlardan okunarak, kullan lan miktar ay sonlar nda aboneye fatura edilir. Sözleflme Muhatab Siteler inflaat aflamas ndayken muhatap müteahhit, site yönetimi ya da kooperatiflerdir. Site sakinleri yerleflimlerini tamamlad ktan sonra muhatap villa veya daire sahipleri yani gerçek abonelerdir. Sözleflme Tipi Müteahhit, site yönetimi ya da kooperatifle villa/apartman dairelerindeki sistemlerin kurulufl ve Sistem LPG tedarik flartlar n n belirlenmesiyle ilgili özel protokol yap l r. Site sakinleriyle standart tip abone sözleflmesi yap l r. Gaz Dedektörü Sayaç Kombi Ocak Sistem Kurulumu Sistem LPG tank emanet olarak verilir, ekipman ve tesisat ücret karfl l nda kurulur. Teslimat Tanktaki Sistem LPG seviyesi pragaz taraf ndan takip edilir ve seviye düfltü ünde sevkiyat gerçeklefltirilir. Faturalama Abone sayaçlar n n ay sonlar nda okumas n takiben, faturalar LPG tüketimleri dahilinde yasal süreler içinde posta yoluyla abonelere ulaflt r l r. 2. Kademe Regülasyon Kutusu Ödeme LPG ödemesi opsiyon süresi içerisinde havale, mail order veya kredi kart yla gerçeklefltirilir. Ekipman, tesisat, bak m, abonelik bedeli ve depozito ödemesi, opsiyon süresi içerisinde havale, kredi kart veya mail order yoluyla tahsil edilir. 6

19 SiSTEM LPG NETWORK SiSTEMi LPG Stok Tank LPG Stok Tank Servis Kutusu Y kanm fl Kum 7

20 B- Ön Ödemeli Sistem Enerji tüketimlerini kullan c baz nda ölçmek ve gaz yüklemesi yapabilmek için her bir tesisat üzerine ak ll tip ön ödemeli G4 do al gaz sayac konulur. Müflteriye sayaç yükleme kart verilir. Müflteri, gaz kullanmak istedi i zaman kullanmak istedi i gaz miktar kadar pragaz a ödeme yapar ve bu ödeme karfl l müflteri kart na yükleme yap l r. Müflteri bu kart sayaca okutur ve sayaç okutulan miktarda gaz n geçifline izin verir. Sözleflme Muhatab Siteler inflaat aflamas ndayken muhatap müteahhit, site yönetimi ya da kooperatiflerdir. Site sakinleri yerleflimlerini tamamlad ktan sonra muhatap villa veya daire sahipleri yani gerçek abonelerdir. Sözleflme Tipi Müteahhit, site yönetimi ya da kooperatifle villa/apartman dairelerindeki sistemlerin kurulufl ve Sistem LPG tedarik flartlar n n belirlenmesiyle ilgili özel protokol yap l r. Site sakinleriyle standart tip abone sözleflmesi yap l r. Sistem Kurulumu Sistem LPG tank emanet olarak verilir, ekipman ve tesisat ücret karfl l nda kurulur. Teslimat Abonenin ödemesini takiben, çipli karta kontör yüklemesi yap l r. Faturalama Yasal süreler içerisinde postayla teslim edilir. Ödeme LPG ödemesi, kontör yüklemesi yap lmadan önce nakten veya kredi kart yla yap l r. Ekipman, tesisat, bak m, abonelik bedeli ve depozito ödemesi, opsiyon süresi içerisinde havale, kredi kart veya mail order yoluyla tahsil edilir. 8

21 SiSTEM LPG AVANTAJ PAKETLERi VIP PAKET HiZMETi Sistem LPG kurulurken arac lara yapt r lmas gereken ancak taahhüt sorunu oluflturan tüm inflaat ve tesisat iflleri de ücret karfl l nda pragaz taraf ndan yap l r. 2 GAZ ve SiSTEM LPG SiGORTA PAKETi Müflterilerimiz, Sistem LPG yi kurdururken ilk LPG siparifllerini de birlikte verirse, pragaz n özel sigorta paketine ücretsiz olarak sahip olur. Sigorta firmas ndan sa lanan bu paket, YTL ye kadar h rs zl k, yang n, terör, su basmas gibi risklere karfl eflya sigortas, konut yard m paketi gibi güvencelerin yan s ra çilingir hizmetleri, cam k r lmas, dahili su ve elektrik tesisat gibi sorunlar n giderilmesine yönelik yard m sunar. 3 TELEMETRY SiSTEMi Bu paketin kabulü durumunda, tanktaki gaz seviyesini uzaktan izleme olana tan yan Telemetry Sistemi pragaz taraf ndan ücret karfl l kurulur. Bu sistemle pragaz; müflteriye SMS'le LPG seviye bilgisini verirken, müflterinin otomatik takip talimat olmas durumunda, müflteri tank n n LPG seviyesi minimuma düfltü ünde otomatik dolum hizmeti vererek Sistem LPG konforunun kesintisiz olmas n sa lar. 4 GÜVENLiK PAKETi A- Yang n Vanas Yang n esnas nda gaz otomatik olarak kesen özel vana, tüm Sistem LPG sahiplerine verilen bir hizmettir. B- Deprem Vanas Deprem esnas nda gaz bina d fl nda otomatik olarak kesen özel vana, talep do rultusunda al nabilir. TELEMETRY SiSTEMi pragaz Merkez SMS pragaz dan Takip Tanker Evden Takip Seviye Göstergesi 9

22 ifi YERiNDE SiSTEM LPG pragaz, ifl yerlerinde kullan m ihtiyac na göre LPG yi Propan ya da Miks LPG olarak sunmaktad r. pragaz Sistem LPG, küçük veya büyük sanayi iflletmelerinin, tüm enerji ihtiyaçlar n bir merkezden karfl lar. TURiZM SEKTÖRÜ OTELLER pragaz Sistem LPG; otellerdeki enerji sistemleriyle uyumlu çal flarak, enerji ihtiyac n bir merkezden karfl lar. pragaz Sistem LPG de kullan lan LPG, di er yak tlar n yanmalar sonucu ortaya ç kan is, koku ve kurum gibi at klar oluflturmaz. Oteller ve turizm iflletmeleri için çevre temizli i ve çevrenin korunmas vazgeçilmezdir. pragaz Sistem LPG de kullan lan LPG, çevre dostudur. GIDA SEKTÖRÜ Gıda iflletmeleri için çevre temizli i ve çevrenin korunması vazgeçilmezdir. pragaz Sistem LPG de kullanılan Propan gazı çevre dostudur. çeri inde kükürt bileflenleri yoktur. Bu nedenle alternatif yakıtların aksine çevreye zarar vermez, is, koku ve kurum gibi atıklar oluflturmaz. Direkt yanma gerektiren ortamlarda bile güvenle kullanılabilir. RESTORANLAR VE DiNLENME TESiSLERi Sistem LPG, mutfaktaki tüm cihazlarla uyumlu çal fl r ve kesintisiz enerji verir. Böylece aflç lar enerji, tedarik ve stok kontrol gibi vakit alan ifllerde harcad klar zaman yeni lezzetler yaratmak için kullanabilir. 20

23 SiSTEM LPG KÜÇÜK SANAYi ifiletmeleri Sistem LPG, kurutma f r nlar, s l ifllem f r nlar, tekstil, ergitme ocaklar, piflirme f r nlar, buhar kazanlar, k zg n ya kazanlar, radyant s t c lar, endüstriyel mutfak cihazlar ve s cak su kazanlar yla uyumlu olarak çal flarak, iflletmenizin ihtiyac olan enerjiyi bir merkezden karfl lar. TARIM VE HAYVANCILIK TAHIL VE KURUTMA pragaz Sistem LPG, tar m sektöründe temiz yak t kullan m yla çevrenin korunmas, tah l kurutmada kullan lan yak tlar n ürün üzerinde oluflturduklar kalite bozucu olumsuz etkilerin (hijyen, kararma, koku vs.) ortadan kald r lmas ve yak t veriminin art r l p kurutma maliyetlerinin azalt lmas amac yla tar m ve hayvanc l k sektöründe kullan lmaktad r. SERALAR Seralarda bitki geliflimi için istenen nem ve homojen s da l m Sistem LPG yle elde edilebilir. Propan gaz n n yanmas sonucu ortaya su buhar ç kar. Böylece s tma s ras nda hava kurumaz ve bitki geliflimi için daha uygun ortamlar elde edilir. Ayr ca radyant sistemlerle uyumlu olarak çal flan propan gaz yla homojen s da l m sa lan r ve sera s cakl istenilen koflullarda tutulabilir. TAVUK ÇiFTLiKLERi Sistem LPG kullan lan kümeslerdeki civciv geliflimleri çok daha h zl olabilir. Çünkü Propan gaz yanma sonucu kümesin havas n kurutmaz. Sistem LPG ile çal flan radyant sistemlerde d flk dan ve suluktan oluflan nem fl nlarla kurutulur ve civciv altl sürekli kuru kal r. Bu, verim ve hijyen sa lar. Ayr ca, radyant s t c larla homojen s da l m sa lanarak y lmalardan kaynaklanan civciv ölümleri engellenir. 2

24 ÖDEME KOLAYLIKLARI Kredi Kart yla Ödeme pragaz; LPG ödemelerini kredi kart yla ya da anlaflmal Kredi Kart bankalardan havale masraf olmadan yapma imkân sunar. Böylece LPG ödemelerinizi banka kuyru una girmeden evinizden ödersiniz. Ödeme opsiyon süreleriniz kredi kart son ödeme tarihine kadar uzat l r ve bu sistem, finansal olarak size esneklik sa lar. 2 Müflteri Bilgi Kart Sistem LPG Kart ta, özel hesap numaran z, havalelerinizi ücretsiz olarak gönderebilece iniz banka IBAN ve hesap numaralar, size en yak n bölge müdürlü ü ve dolum tesisinin telefon numaralar bulunur. Yapaca n z ödemelerinizde kart n zdaki bilgilerden yararlanarak vakit kazanabilirsiniz. 2 Araçta Faturalama Sistemi Tüm sayaçl tanker filosunda son teknolojiye uygun olarak kurulan araçta faturalama sistemi sayesinde, manuel sistemde oluflabilecek aksakl klar ortadan kald r lm flt r. Faturan z postayla de il an nda elinize geçti i için, zaman nda ulaflma problemi de ortadan kalkar. Ayr ca faturan za tüm teslimat bilgilerinin detaylar da ifllenir. Böylece verdi imiz sevkiyat hizmetinin takibi ve gelifltirme çal flmalar da kolayl kla yap labilir. 3 nternet F rsatlar Sistem LPG siparifllerinizi ve ödemelerinizi adresinden de yapabilirsiniz. Ayr ca bu adresten size özel bilgilere ulaflabilir, geliflmeleri takip edebilirsiniz. Bu sistemde neler var? Sistem LPG fiyatlar Cari y l içinde faturalanm fl sevkiyat detaylar Talebiniz do rultusunda, cari hesap durumlar Müflteri bilgilerinizi güncelleme imkân nternetten ödemenizi nasıl yapabilirsiniz? nternetten ilk kez ifllem yap yorsan z Kredi Kart Dökme Gaz Siparifli ve Ödemesi adresine girin. Dökme Gaz Siparifli ve Ödemesi butonuna t klay n. lk Girifl çin yazan butona t klayarak formu doldurun, bir flifre oluflturun ve sipariflinizi verin. Sipariflinizin ödemesini hemen yapmak isterseniz, diledi iniz kredi kart n kullan n ve ödeme ifllemini gerçeklefltirin. 22

25 SiSTEM LPG TEKNiK ÖZELLiKLERi

26 LPG Buharlaflma E risi LPG, s cakl k ve bas nç de iflimine göre gaz ve s v faz halinde bulunur. S v faz, belirli bir s cakl k ve bas nç alt nda gaz faz haline gelir. S cakl k artt kça LPG nin bas nc artar, düfltükçe azal r. Tabloda LPG nin s cakl klara göre buhar bas nc de erlerini görebilirsiniz. LPG BUHAR BASINCI DE ERLERi Bar LPG Çi lenme/s v laflma E risi LPG oda s cakl ve atmosferik bas nçta gaz halinde bulunur. Bas nçla faz de ifltirdi i belli bir s cakl k derecesi ya da s cakl kla faz de ifltirdi i belli bir bas nç de eri vard r. LPG sistemlerinde gaz faz borular ndaki sabit bir çal flma bas nc için çevre s cakl n n düflmesi, LPG nin gaz faz ndan s v faza geçmesine neden olur. Buna LPG çi lenmesi denir. Çi lenme sabit bir çevre s cakl nda, gaz faz borular ndaki LPG bas nc n n art r lmas yla da gerçekleflebilir. LPG sistemleri yandaki grafik yard m yla LPG nin çi lenmeyece i bas nç-s cakl k de erlerine göre yap lmal d r. Grafikte de görüldü ü gibi, propan için çi leflme s cakl klar çok düflüktür. Konutlardaki merkezi enerji sisteminde propan kullan ld için çi leflme sorunu yaflanmaz. LPG YO UfiMA BAfiLANGIÇ DE ERLERi 24

27 SiSTEM LPG Tanklar n Gaz Verme Kapasiteleri LPG, tank içinde bas nç alt nda, doymufl s v - gaz faz kar fl m halindedir. Gaz faz nda kullan lan LPG, enerji ihtiyac na göre de iflen debide, belirli bir bas nç alt nda kullan m yerine sevk edilmektedir. LPG nin buharlaflmas için gereken s enerjisi, do al olarak d fl ortamdan veya buharlaflt r c dan (gaz tüketim miktar yüksekse) elde edilmektedir. Buharlaflma için gerekli enerjinin d fl ortamdan elde edilmesi, tamamen tank ve d fl ortam aras ndaki s transferiyle iliflkilidir. Dolay s yla bir tank n gaz verme kapasitesi, tank içindeki ak flkan s cakl na, d fl ortam s cakl na, s geçifl yüzey alan na ve bu iki ortam aras ndaki s geçifl parametrelerine ba l d r. Bir tank n gaz vermesi esnas nda tank içindeki kar fl m n kütlesi ve sahip oldu u enerji zamana ba l olarak azalmaktad r. Tüm bu faktörler göz önüne al narak, çeflitli büyüklükteki tank hacimlerinin s cakl k ve LPG seviyelerine göre gaz verebilme kapasiteleri afla da verilmifltir. Daha yüksek miktarda gaz debisine ihtiyaç duyuldu unda sisteme buharlaflt r c ilavesi yap lmal d r. 0m 3 5m 3 PROPAN STOK TANKI GAZ VERME KAPASiTESi PROPAN STOK TANKI GAZ VERME KAPASiTESi.75m 3 PROPAN STOK TANKI GAZ VERME KAPASiTESi 3m 3 PROPAN STOK TANKI GAZ VERME KAPASiTESi 25

28 Sistem LPG Tanklar n n Toprak Üstü Uygulamalar M L Kap H 3 S F N S A ØD S S H E B Sistem LPG Tankı, Temel Betonu ve Tank Havuzu Ölçüleri TANK ÖLÇÜLERi A IRLIK KAPASiTE BETON ÖLÇÜLERi ÇiT ÖLÇÜLERi ANKRAJ SAPLAMASI* TANK HACMi (Litre) M M M M6 * Ayaklar n dördü birden yere sabitlenecektir. 26

29 SiSTEM LPG Sistem LPG Tanklar n n Toprak Alt Uygulamalar L G s F A s Beton Kaide Y kanm fl Kum Y kanm fl Kum ØD H2 s s H E B K Sistem LPG Tankı, Temel Betonu ve Tank Havuzu Ölçüleri TANK ÖLÇÜLERi TANK A IRLI I LPG KAPASiTESi BETON ÖLÇÜLERi HAVUZ ÖLÇÜLERi ANKRAJ SAPLAMASI* TANK HACMi (Litre) M M M M6 * Ayaklar n dördü birden yere sabitlenecektir. 27

30 Uygun Boru Çap Seçim Tablosu Sistem LPG tesisat nda kullan lan boru çaplar, gaz n debisi, bas nc, kullan lan borunun uzunlu u gibi faktörlere göre de iflmektedir. Boru içindeki gaz n ak fl s ras nda sürtünmeler sebebiyle ve boru boyunca, ba lant elemanlar nda ve armatürlerde yerel kay plar nedeniyle bas nç düfler. Müsade edilen bas nç düflme oran, iflletme üst bas nc n n %5 i kadard r. Afla da. ve 2. kademe bas nç hatlar nda, bu kriterlere göre çelik boru seçim tablolar verilmifltir.. Kademe Basınç Hattı Boru Çapının Belirlenmesi 2. Kademe Basınç Hattı Boru Çapının Belirlenmesi flletme Basıncı 500 mbar flletme Basıncı 30 mbar Vana ve Fittinglerin Yaratt Dirençlerin Eflde er Boru Uzunluklar (Metre) Boru Çap Vana ve Fittingler DiRSEK 90 DiRSEK 45 T BiRLEfiTiRME Y FiLTRE (Eflit boru çap nda) Y FiLTRE (Büyük boru çap na ç k fl) GLOB VANA KÜRESEL VANA ANA KESME VANASI 28

31 SiSTEM LPG Kanal ve Duvar Geçifl Detaylar Sistem içindeki boru donan m, mümkün oldu u kadar do rudan iletilmeli, dirsek kavis gibi ak fl s n rlay c lar mümkün oldu u kadar az say da olmal d r. Binalar n d fl ndaki boru donan m, toprak alt nda veya toprak üstünde tesis edilebilir. Karayolu, demiryolu, cadde ve sokak altlar na tesis edilen boru donan m n n, araç hasarlar na karfl korunmas için gerekli tedbirler al nmal d r. Toprak alt na tesis edilen boru donan m, toprak özellikleri dikkate al narak korozyona karfl korunmufl olmal d r. Afla da kanal ve duvar geçifl uygulama detaylar verilmifltir. Boru Kanal Kesiti 200 D 200 Toprak Y kanm fl Kum 250 PE Boru Olursa 500 mm kaz Band 200 PE zoleli Çelik LPG Borusu S k flt r lm fl Kum D 00 zolasyon Gaz Borusu Duvar Geçifl Detay Yol Geçifli Boru Kanal ve Kapak Detay (*) Gaz Borusu PVC Boru Bina D fl Bina çi NPL 00x00x D Ankraj Q 88/88 Has r Çelik (Çift Kat) kaz Band Çelik LPG Borusu PE zoleli-pe Boru Y kanm fl Kum BS 25 B.A. Betonu D D 200 NPU 80 Q 88/88 Has r Çelik (Çift Kat) 550+D 80 * Kanalda su birikimini önlemek için % e im verilecektir. 29

32 Tank Aksesuarlar Dolum Valfi Emniyet Valfi Likid Alma Valfi Multivalf Seviye Göstergesi. Kademe Regülatör 30

33 SiSTEM LPG Sistem LPG Tanklar Yerlefltirme Kurallar Sistem LPG tanklar yerlefltirilirken, emniyet mesafeleri mutlaka uygulanmal d r. Afla da emniyet mesafeleri için dikkate al nmas gereken referans noktalar verilmifltir.. Mevcut bina duvar 2. Kamu kullan m na aç k yollar 3. Komflu arsa s n r 4. Toprak seviyesi alt ndaki hacimler (Kuyu, kanal gibi) Yan c maddeler 6. Havaland rma menfezi Sistem LPG Emniyet Mesafeleri Sistem LPG Depolama Tanklar asgari emniyet mesafeleri; TS 446 S v laflt r lm fl Petrol Gazlar (LPG) Depolama Kurallar Standard na (Çizelge-) göre Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Ek-0 tablosundaki minimum emniyet mesafelerine uygun olarak yerlefltirilir. Çizelge- (TS 446) Tank Hacmi (m 3 ) 0,5 den küçük 0,5-3 3,-0 0,-50 50, , ,5 () 0 5 0,5 () Su kapasitesi 5 m 3 ya da daha az olan bir tank için emniyet mesafesi 3 m ye düflürülebilir. Bu tankın tek sayılabilmesi için su kapasitesi 0,5 m 3 ten büyük olan herhangi bir tanktan ez az 7,5 m uzakta olması gerekir. BYKHY Yönetmelik: (Ek-0) Toprak Alt Tank (m)** EMNiYET MESAFESi (m)* Toprak Üstü Tank (m)** EK-0 DÖKME LPG TANKLARI ASGARi EMNiYET UZAKLIKLARI TANKLAR ARASINDAKi EN DÜfiÜK MESAFE (m) Beher Tank n Su Hacmi (m 3 ) Toprak Alt Tanklar (m) Toprak Üstü Tanklar (m) Tanklar n Birbirinden Uzakl (m) 0,5 den az ,5-3, ,-0 5 7,5 0,-50 7,5 0 50, ,5 20, , , , Birbirine komflu tanklar n çaplar n n toplam n n /4 ü 5000 den büyük 5 22 a) Toprak alt tanklar için emniyet uzakl klar tank emniyet valfi ve dolum a z ndan ölçülür. Bu durumda toprak alt tank n n herhangi bir k sm n n binaya ve üzerinde bina yap labilecek arsa s n r na uzakl 3 m den az olmaz. b) Toprak üstü tanklar için emniyet uzakl klar tank n d fl yüzeyinden ölçülür. Afla daki (c) ve (d) notlar sadece toprak üstü tanklar için geçerlidir. c) Tank n komflu arsa s n r na veya ana trafik yoluna s n r olan bölgesine, en az,5 m yüksekli inde betonarme ve eflde eri malzemeden yang na 4 saat dayan kl duvar yap lmas halinde, tabloda belirtilen mesafeler /3 oran nda azalt l r. d) Yukar da belirtilen duvara ilave olarak tank n yar çap seviyesinden itibaren yere bakan alt yüzeyine, ayaklar da dahil olmak üzere, yang na dayan kl malzeme ile 2 saat s ve yang na karfl yal t m yap lmas halinde, (c) maddesine göre belirlenen yeni emniyet mesafeleri /2 oran nda azalt l r. 3

34 Dökme LPG Tanklar Yerlefltirme Kurallar Toprak alt Sistem LPG tanklar yla ilgili emniyet mesafeleri, emniyet valfi, doldurma a z ve s v seviye göstergesi blöfünden ölçülmelidir. Bu durumda toprak alt tank n n herhangi bir k sm n n, binaya veya üzerine bina yap labilecek arsa s n r na uzakl 3 m den az olmamal d r. Su kapasitesi 0,5 m 3 veya daha büyük olan tanklar n binalara olan mesafeleri dikkate al n rken binadan,5 m den fazla ç k nt yapan ve emniyet valfi ç k fl a z ndan yüksek bina k s mlar varsa emniyet mesafesi ç k nt mesafesinin en az %50 si kadar daha fazla olmal d r. Bu mesafe ç kma d fl yüzey ile tank n yerlefltirildi i noktan n dikeyine, yatay olarak ölçülmelidir. Hiçbir halde bina duvar na olan mesafe çizelgede verilen de erden az olmamal d r. Bu husus emniyet valfi ç k fl a z ndan 5 m veya daha yüksek olan ç kmal binalara uygulanmamal d r. (Detay-) Detay x.5m ise min 3 m x x>.5 m ise [3+(x/2)] m LPG Tank 5 m 3 Su kapasiteleri 0,5 m 3 veya daha büyük tanklardan meydana gelen çoklu toprak alt tanklar uçlar ve kenarlar vinç ve benzeri makinelerle kolayl kla ulaflabilecek flekilde yerlefltirilmelidir. Su kapasitesi 0,5 m 3 den küçük tanklardan meydana gelen ve toplam su kapasitesi 2 m 3 den fazla olan tank gruplar na, her bir tank n su kapasitesi yerine toplam su kapasitesi dikkate al narak Çizelge- de (TS 446) verilen emniyet mesafesi uygulanmal d r. Depolama alan nda birden fazla tank grubu bulundu u durumlarda tank gruplar aras nda mesafe en az 7,5 m olmal d r. Tanklar n bu flekilde yerlefltirilmesi durumunda gruptaki tanklara, tanklar aras emniyet mesafesi uygulanmal d r. Tanklar n 3 m yak n na kadar yan c madde bulundurulmamal ve bu mesafedeki kuru ot gibi kolay tutuflabilen maddelerin bulunmas engellenmelidir. Toprak üstü LPG tanklar n n hiçbir parças anma gerilimi 0,6-0,5 kv aras nda olan enerji (elektirik nakli) hatlar n n dikey do rultusunda, her yönden 2m; 0,5 kv nin üzerindeki elektrik nakil hatlar nda ise her yönden 7,5 m yatay do rultudaki mesafede bulunan sahaya yerlefltirilmemelidir. (Detay-2) 32

35 SiSTEM LPG Detay 2 Toprak üstü Sistem LPG tanklar (0,5 m 3 ve üzeri) ile parlama noktas 90 C nin alt ndaki motorin, gaz ya, benzin, kerosen, fuel oil vb. bir s v ihtiva eden tanklar (2,5 m 3 ve üzeri) aras ndaki yatay mesafe en az 6 m olmal d r. Sistem LPG tanklar n n etraf, havaland rmay sa layacak flekilde asgari % 50 atmosfere aç k olmal d r. Sistem LPG tank yla oksijen veya gaz halindeki hidrojen tanklar aras ndaki asgari mesafe TS 446 Çizelge-2 ye uygun olmal d r. Tanklar bina içerisine yerlefltirilmemelidir. Sistem LPG tanklar projelendirilirken yak n nda elektrik cihazlar (ayd nlatma, klimalar, vantilatör, brülör vb), rogar, kuyu ve çukur yerler olup olmad dikkate al nmal d r. Çizelge-2 (TS 446) 4,5-6 7, , , ,5 5 33

36 Bas nç S n flar (Örnek) Kombi Gaz Dedektörü Ocak 2. Kademe Regülasyon Kutusu. Kademe Regülasyon LPG Stok Tank Alçak Bas nç P<500 mbar Orta Bas nç 500<P<000 mbar Yüksek Bas nç P>000 mbar Domestik Tank Uygulamalar (Apartman ve Siteler)-(Örnek) NETWORK SiSTEMi Gaz Dedektörü MERKEZ SiSTEMi Ocak Sayaç Kombi 2. Kademe Regülasyon Kutusu Korozif zoleli Toprak Alt Boru Tesisat (PE Boru/PE Kapl Çelik Boru) LPG Stok Tank Servis Kutusu Y kanm fl Kum LPG NOTLAR Stok Tank - Fan Exproof Olmal d r. 2- Temiz Hava Girifli Tank Yönünde Olmayacakt r. 3- Egzoz ve Temiz Hava Girifli Ayn Yönde Olmayacakt r. Exproof Cebri Fan Brülör Gaz Dedektörü Kalorifer Kazan Üst Havaland rma

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG Değerli iş ortağımız, Dünyanın en büyük LPG dağıtım grubu SHV Gas ın bir üyesi olan İpragaz, 96 yılından beri dünyadaki tüm teknik gelişmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG

TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG LNG Do al gaz atmosfer bas nc nda -162 C a kadar so utuldu unda yo uflarak s v faza geçer ve S v Do al Gaz (LNG-Liquified Natural Gas) olarak adland r l r. Özellikleri

Detaylı

SİSTEM LNG. Fabrikalardan otellere, enerji ihtiyacı duyan tüm tesisler için maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü.

SİSTEM LNG. Fabrikalardan otellere, enerji ihtiyacı duyan tüm tesisler için maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. SİSTEM LNG Fabrikalardan otellere, enerji ihtiyacı duyan tüm tesisler için maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. LNG NEDİR? Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162 C ye kadar

Detaylı

LPG NEDİR? LPG KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

LPG NEDİR? LPG KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SİSTEM LPG Fabrikalardan otellere, küçük ve orta ölçekli işletmelerden villalara her türlü enerji ihtiyacına maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli LPG çözümü. LPG NEDİR? LPG, sıvılaştırılmış

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ

İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ 1. LNG Tank ve Ekipmanları : LNG depolanması için kullanılan silindirik, perlit+vakum izolasyonlu tanklar, müşteri ihtiyaçlarına göre dikey ya da

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder.

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder. Is Pompal Sistemler Yeliz Minareci; Mak. Müh. ÖZET Tasarruf, her alanda en önemli gündem maddelerinden biridir. Enerji sarfiyat n n büyük bölümünü s tma sistemleri oluflturmaktad r. Is tma sistemlerinde

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2009 May s Say : 26 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı