Eylül - Ekim 2014 ISSN Say :5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5"

Transkript

1 Eylül - Ekim 2014 ISSN Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro Baskı Makineleri için Bakım Çözümleri Göru ntu leme Kolaylaştırıldı Modern Makineler için Uzun Ömürlü Kontrol Panelleri Telemecanique yeni OsiSense XMLR, basınç sensörü EMSolutions Cat ile iş makinaları daha verimli hale geliyor Otomasyon Sektörünün Ürün Tanıtım Dergisi

2

3 Eylül - Ekim

4 İçindekiler PNOZmulti Konfiguratör artık hizmetinizde 4 PILZ PNOZ s30 Emniyetli Hız İzleme Çözumu 4 Yeni Anybus ağ geçidi, Modbus cihazlarının BACnet dilini anlamasını sağlıyor 5 Gelişmiş hareket kontrolu, guvenlik ve performans 6 Tek Ethernet donanımı herhangi bir Ethernet ağı 7 EMSolutions Cat ile iş makinaları daha verimli hale geliyor 8 Telemecanique yeni OsiSense XMLR, basınç sensöru 9 CanAnalyser 3 şimdi çok daha guçlu! 10 Danimarka Veri Merkezleri, Eaton Teknolojisini Kullanarak Enerji Tu ketimini %10 Oranında Azaltmaktadır 11 En ekonomik boru, tu p ve hortum montajı 12 Göru ntu leme Kolaylaştırıldı 13 Gu çlu tahrik, montaja hazır, yıkanabilir 14 Interpower Uluslararası Gu ç Kaynağı 15 LED lambası için etkin soğutma çözu mu 16 Stauff tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler için baypas filtresi sunuyor 17 Tu m sektörlere yönelik bir sistem! 18 Akıllı Pano ile 3 aşamalı enerji yönetimi 19 Servo Teknolojisinde nesilsel bir değişim: itrak 20 Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar 21 Emniyet kapısı izleme daha esnek hale geliyor 22 Mar Hidrolik, paslanmaz bağlantı elemanlarındaki uzmanlığını geliştiriyor 23 Converged ve Hyper-Converged Altyapılar için Akıllı Gu ç Yönetim Sistemi 26 Yeni kapasiteler Morga nın sonar teklifini geliştiriyor 27 Baskı Makineleri için Bakım Çözu mleri 28 Emerson Network Power, Çalışırken 3 MW a kadar Ölçeklenebilen Benzersiz Yeni Nesil Statik Kesintisiz Gu ç Kaynağı nı Sunar 30 FR-F700 serisi frekans inverterleri 32 Modern Makineler için Uzun Ömu rlu Kontrol Panelleri 34 TORK GA 21Aluminyum Gövdeli Ex Proof Gaz Alarm Cihazı 35 Korozif Uygulamalar için Komple Çözu m Leon Teknik te 36 Ayvaz ATEX Sertifikalı Ex-Proof (Alev Sızdırmaz) Üru nler 38 Yeni EPLAN Platformu 2.4 kullanıma hazır! 40 Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolu - AxisPro 42 Künye İmtyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz şleri Müdürü Selver Pelit Yay n Dan şman Vedat Gökçe Yönetici Asistanı Ali Birim Reklam Grubu Emel Şenyüz Fahriye Ziyade Haz rl k&tasar m AjansMik Ltd. fiti. Grafik Tasar m Mehmet Can Pelit Abone Sorumlusu Ebru Seyfi Bask fian Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka thane - stanbul Tel: Yay n Türü Yerel-Süreli Yay n Da t m Kargo Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan - fiiflli stanbul - Turkey Tel: (pbx) Fax: Al man ya Tem sil ci si EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D BONN Tel: Fax: İtalya Tem sil ci si CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano Como Tel: Fax: Tayvan Tem sil ci si Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: Otomasyon Rehberi Eylül - Ekim 2014 Say :5 Fiyat : 10 TL KDV Dahil ki ayda bir yay nlan r ISSN Otomasyon Rehberi Bask Yeri ve Tarihi: stanbul - 20 Ekim 2014 Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. Dergimizdeki yaz ve foto raflar izinsiz kullan lamaz. 2 Eylül - Ekim 2014

5 Eylül - Ekim

6 PNOZmulti Konfigüratör artık hizmetinizde Em ni yet dev re si kon fi gü ras yo nu nuz için ya zı lım ara cı nın ye ni sü rü mü ar tık hiz me ti niz de hem de em ni yet li sü rü cü iz le me için blok lar la bir lik te! PNOZ mul ti Kon fi gü - ra tör ya zı lım ara cı nın Sü rü mü, em ni - yet li ek sen iz le me için PNOZ mul ti 2'nin ye ni ha re ket iz le me mo dül le ri nin kon fi - gü re edil me sin de kul la nı la bi lir. Em ni yet li sü rü cü iz - le me PNOZ mul ti 2 kon fi - gü re edi le bi lir sis - tem le re iliş kin em ni - yet li ha re ket iz le me mo dül le ri, sü rü cü - le ri ni zin gü ven li bir şe kil de iz len me si - ni sağ lar. Mo dül ler, bir ek se nin ya da iki ek se nin em ni yet li iz le me iş le mi için kul la nı la bi lir. Sü rü cü le ri ni zi iz le mek için ha re ket iz - le me fonk si yon la rı: Em ni yet li Hız Ara lı ğı: SSR Em ni yet li Hız İz le me: SSM Em ni yet li Yön: SDI Em ni yet li İş le me Du ru şu: SOS Em ni yet fonk si yon la rı nın her bi ri için bir ya zı lım blo ğu bu lun mak ta dır. Bu sa ye de, kon fi gü ras yo nu nu zu uy gu la - ma nı za uy gun bir şe kil de dü zen le ye - bi lir ve op ti mi ze ede bi lir si niz. Fonk si yon lar, PNOZ mul ti Kon fi gü ra - tör'de ki ser ti fi ka lı ya zı lım blok la rı kul la - nı la rak ko lay lık la ya pı lan dı rı la bi lir. PILZ PNOZ s30 Emniyetli Hız İzleme Çözümü Hız, dur ma ya da dö nüş yö nü söz ko nu su ol du ğun da PNOZ s30 iş ba şın da Ye ni Ma ki ne Di rek ti fi nin ge çer li ha le gel me siy le, sü rü cü iz le me ala nın da ye ni bir ih ti yaç or ta ya çık mış tır. Sü rü cü dur du rul du ğun da, ça lış ma du ru mu - nun em ni yet li bir şe kil de iz len me si ve sür dü rül me si ge re kir. İş te bu nok ta da PNOZ s30 dev re ye gi rer. Dur ma, hız ve dö nüş yö nü nün em ni - yet li bir şe kil de iz len me si için ge re ken tüm özel lik le re sa hip tir. Böy le ce, her uy gu la ma için doğ ru hız iz le me çö zü - mü nü su na bil mek te dir. PNOZ s30 un si ze sun du ğu avan taj lar: tör ler için er go no mik ça lış ma or ta mı sağ lar, Bas çe vir dö ner ko lun kul la nım ko lay - lı ğı sa ye sin de ku ru lum ve üni te de ği şi - mi sı ra sın da za man dan ta sar ruf edi lir, Ge liş miş uya rı sis te mi ile ge rek siz du ruş la rı or ta dan kal dı rır, Tüm ge nel mo tor ge ri bes le me sis - tem le ri ne ve yak la şım şal ter le ri ne uy - gun dur, Bir den faz la hız de ğe ri ay nı an da iz - le ne bi lir, Hız, dur ma ve dö nüş yö nü bil gi si çı - kış lar da ay rı ay rı de ğer len di ri le bi lir. Em ni yet ve rim li li ği ni art tı rır ve ope ra - 4 Eylül - Ekim 2014

7 Yeni Anybus ağ geçidi, Modbus cihazlarının BACnet dilini anlamasını sağlıyor Ye ni Any bus BAC net Mod bus ağ ge çi di Mod bus ci haz la rı nı BAC net ağı na bağ la ma yı müm kün kıl mak ta - dır. Ağ ge çi di Mod bus (RTU, AS CI I, ve TCP) ve BAC net/ip ara sın da ki dö nü şü mü ger çek leş tir mek te dir ve tüm Mod bus ci haz la rı nın BAC net ağın da BAC net uyum lu ci haz ola - rak gö rül me si ni sağ la mak ta dır. AC net ağ la rı nın gün geç tik çe bi na lar - da ve alt ya pı te si sat la rın da da ha çok kul la nıl ma sı Mod bu s ü ze rin den BAC - net ağ la rı na ile ti şim sağ la yan ci haz la - rın en teg ras yo nu için ar tan bir ta le po - luş ma sı nı sağ la dı. Bu ne den le HMS, Any bus BAC net Mod bus ağ ge çi di ni sun mak ta dır. Bu ağ ge çi di Mod bus TRU AS CII ve TCPci haz la rı nın BAC - net/ip ağı üze rin de bi rey sel BAC ne tu - yum lu ci haz lar ola rak gö rül me si ni sağ la yan iki ağ ara sın da çe vi ri ci ola - rak ça lış mak ta dır. Bu şe kil de bi na te si - sat la rın da ki sü rü cü ler, HVAC kon tro - lör le ri ve öl çüm ekip ma nı gi bi mer ke zi BAC net Mod bus ci haz la rı nın kon trol ve de ne ti mi sağ lan mak ta dır. BAC net sis tem en teg ras yo nu nu da - ha ko lay ha le ge ti ri yor HMS Ürün Mü dü rü, Mar kus Bladh bu ko nu da şun la rı pay laş tı: Ar tık Mod - bus ci haz la rı nın BAC net pro je le rin de kul la nı la bil me si ne de niy le Any bus BAC net, Mod bus ağ ge çi din de sis - tem bü tün leş ti ri ci le ri ne ve bi na sa hip - le ri ne da ha faz la es nek lik ta nı mak ta - dır. Ay rı ca ağ ge çi di,ürün le ri ni bi na oto mas yon pi ya sa sı na sun mak is te - yen ma ki ne üre ti ci le ri için uy gun bir ürün dür.mod bus ci haz la rı nı BAC net ağ la rı na bağ la ma ya yö ne lik ar tan ge - nel bir pi ya sa ta le bi gör mek te yiz ve bu ye ni ağ ge çi di mev cut en düs tri yel ağ ve en düs tri yel Et her net bağ lan tı la - rı için mev cut olan 300'den faz la Any - bus ağ ge çi di ne ye ni bir ağ ge çi di kom bi nas yo nu ek le mek te dir. Ağ ge çit le ri na sıl ça lı şır Se ri Mod bus (RT ve AS CI I) ve Et her - net (BAC net/ip ve Mod bus TCP) bağ - lan tı sı na yö ne lik ağ ge çi di için iki port mev cut tur. Bağ lan dık la rın da, kul la nı - cı lar ağ lar ara sın da hız lı bir şe kil de ile ti şim ku ra bil mek için üc ret siz or tak Mod bus ci haz pro fil le ri ne ait el ki ta - bın dan fay da la na bi le cek tir. HMS ay nı za man da he nüz el ki ta bın da yer al - ma yan Mod bus ci haz la rı için na sıl ci - haz pro fi li oluş tu ru la ca ğı na da ir ta li - mat içe ren di rekt bir araç sun mak ta - dır. İl gi li ağ ara yü zün de iş let me ye al - ma ve arı za çöz me iş lem le ri ger çek - leş ti ril mek te dir. Eylül - Ekim

8 Gelişmiş hareket kontrolü, güvenlik ve performans Et her CAT, gü ven lik ve gör sel leş tir mek: Koll mor gen Au to ma ti on Sui te (KAS) ye ni ya zı lım sü rü mü 2.8 da ha hız lı ma ki ne ge li - şi mi için çe şit li ye ni iş lev ler su nu yor. Gö mü lü Et her CAT ayar la ma ale ti içe - ren Koll mor gen Au to ma ti on Sui te (KAS) ya zı lı mı nın 2.8 sü rü mü mo dü ler ma ki ne ya pı la rı nın ge li şi mi ni hız lan dı - rı yor. En teg re ge li şim or ta mı nın ye ni sü rü mü ar tık kul la nı cı la rın tek bir alet ile Et her CAT sis tem le ri oluş tur ma sı ve HMI/ I/O, kon tro lör ler ve mo tor lar da da hil ol mak üze re tüm çev re bi rim öğe le ri ni ayar la ma sı nı sağ lı yor. Er go - no mik ge liş me le ri ne ya nı sı ra, or ta ya çı kan ba sit leş tir me sis tem ge liş ti ri ci le - ri nin işi ni ko lay laş tı rı yor ve mü hen dis - lik ve rim li li ği ni art tı rı yor. Koll mor gen Au to ma ti on Sui te 2.8'de ki en önem li yen lik ler den bi ri Et her CAT öğe le ri ni (di ğer üre ti ci le rin öğe le ri de da hil) uy gu la ma ile bü tün leş ti ren gö - mü lü Et her CAT ayar la ma ale ti dir. Bu açık ya pı ile, Koll mor gen mo dü ler, çok amaç lı ma ki ne ya pı la rı nın ge li şim sü - re si ni azalt mak ta dır. Bu yak la şı mın bir di ğer avan ta jı ise PCbaz lı uy gu la ma - la rın Koll mor gen AKD PDMM ser vo kon tro lör le ri ile doğ ru dan ile ti şi mi ni UDP ve HTTP pro to kol le ri kul la na rak müm kün kıl ma sı dır. Mü hen dis lik sü re - cin de gü ven li tek no lo ji kul la nıl ma sı ile ko lay lık da ge liş ti ril miş tir. Bu amaç için, bu sü rüm Koll mor gen'in ye ni KSM se ri si gü ven lik mo dül le ri ni bü - tün leş tir mek te dir. Bu kom pakt ci haz - lar Sa fe PLC ile Sa fe I/O'yu tek bir pa - ket te bir leş tir mek te ve ISO ve - ya IEC SIL 3 se vi ye sin de per - for mans ve ren TÜ Vo nay lı iş lev ler sun - mak ta dır. Koll mor gen Au to ma ti on Sui - te 2.8 sü rü mü ay nı za man da ser vo amp li fi ka tör le ri nin per for mans ge liş - me le ri ni de içer mek te dir. AKD PDMM ai le si içe ri sin de yer alan ve kul la nı cı ta ra fın dan prog ram la na bi len kon tro - lör ler "IPC için de" fel se fe si sa ye sin de KAS'ın ana par ça sı nı oluş tur mak ta dır. Ge le cek ci haz lar 24 A'ya ka dar çı kan no mi nal akım lar da iki ka tı ka pa si te ve da ha hız lı iş lem ci per for man sı gös ter - mek te dir. Ge nel per for mans ge liş me - le ri nin ya nı sı ra uy gu la ma se çe nek le ri ye ni ha re ket kon trol iş lev le ri nin ek len - me si ile ge liş ti ril miş tir. 6 Eylül - Ekim 2014

9 Tek Ethernet donanımı herhangi bir Ethernet ağı te me si du ru mun da bir Et her net TCP/IP çö zü mü ola rak kul la nı la bi le ce - ği an la mı na gel mek te dir. Ay gıt Ya zı lı mı Yö ne ti ci si da hil dir Be ra be rin de bir Ay gıt Yö ne ti ci si ya zı - lı mı nı kul la na rak, kul la nı cı lar ko lay bir şe kil de ay gıt do na nı mı nı ken di seç tik - le ri ağa yük le ye bi lir. Ay gıt do na nı mı nı in dir mek için ay nı za man da FTP ve ya uy gu la ma ara yü zü kul lan mak da müm kün dür. HMS In dus tri al Net works'un Ye ni Et - her net çö zü mü ci haz üre ti ci le ri nin HMS nin stan dart laş tı rıl mış Et her net do na nı mı için is te dik le ri en düs tri yel Et her net pro to ko lü nü in di re bil me si ni sağ la mak ta dır. HMS In dus tri al Net works, PRO FI NET, Et her CAT, Et her Net/IP ve ya Et her net PO WER LINK ile yük le ne bi len bir Et - her net do na nı mı nı içe ren bir ile ti şim çö zü mü olan "Or tak Et her net içi nany - bus Com pact Com" ürü nü nü sun mak - ta dır. Bu ürün, is te dik le ri en düs tri yel Et her net pro to ko lü nü Com pact Com çi pi, ka lı bı ve ya mo dü lü ne yük le ye bi - le cek olan ci haz üre ti ci le ri içi nü rü nü müş te ri ye tes lim et me den ön ce es - nek lik sağ la mak ta dır. Üç fark lı bi çim fak tö rü ile bir lik te mi ge li yor? Any bus Com pact Com 40se ri si nin bir par ça sı ola rak su nu lan Or tak Et her net çö zü mü, su nu cu ci haz ile is te ni len bü tün leş tir me se vi ye si ne bağ lı ol mak üze re üç fark lı form da mev cut tur. Çip,ka lıp ve ya mo dül ol mak üze re hep si ay nı stan dart laş tı rıl mış yön tem ile yük le ne bil mek te dir. HMS bü tün le şik ürün ler de Ürün Hat Yö ne ti ci si olan Le if Malm berg şun la rı pay laş mış tır:"en düs tri yel ağ pi ya sa sı en düs tri yel Et her net e doğ ru yö nel - dik çe, Com pact Com Or tak Et her net - çö zü mü hız lı bir şe kil de su nu mu mu - zun önem li bir par ça sı ha li ne gel mek - te dir. Fark lı en düs tri ye let her net ağ la rı için ta mam lan mış Com pact Com ürün le ri stok la ma ge rek si nim le ri ni or - ta dan kal dır mak ta ve bu nun ye ri ne müş te ri nin is te ği ne uy gun ağ pro to - kol le ri ni ba sit bir şe kil des tan dart laş tı - rıl mış Or tak Et her net do na nı mı mız dan in dir me le ri ni sağ la ya rak ci haz üre ti ci - le ri nin ha ya tı nı ko lay laş tır mak ta dır." "Mo dül, Any bus NP40 ağ iş le yi ci si ile bes le nen ka nıt lan mış Any bus Com pact Com tek no lo ji si üze ri ne ku - rul du ğu için müş te ri ler tek bir uy gu - la ma pro je si ile tüm Com pact Com gru bu na anın da eri şim sağ la ya bi le - cek tir. Bu da sa de ce baş ka bir Any - bus mo dü lü tak mak su re tiy le her - han gi bir en düs tri yel ağ sis te mi ne ve en düs tri yel Et her net ağı na eri şim sağ la ya bil me an la mı na gel mek te dir. BT iş lev le ri ni des tek li yor mu? Or tak Et her net kav ra mı BT iş lev le ri ni var sa yı lan şe kil de des tek le mek te dir, bu da kul la nı cı nın tes cil li bir Et her net ağı na yö ne lik bağ lan tı ge liş tir mek is - Zor la yı cı uy gu la ma lar için Any bus Com pact Com 40se ri sihms'nin ödül ka za nan NP40 ağ iş le yi ci si üze ri ne ku ru lan Any bus Com pact Com40se ri - si yük sek per for mans lı en düs tri yel Et - her net uy gu la ma la rı nın ih ti yaç la rı nı kar şı la mak üze re ta sar lan mış tır ve bu ne den le su nu cu ci haz ve se çi len ağ ara sın da her bir yön de 1500 byte bü - yük lü ğün de ve ri iş le me ile hız lı ile ti şim sağ la mak ta dır. 40se ri si çip, ka lıp ve mo dül for mat la rın da su nul mak ta dır ve böy le ce müş te ri ler ki şi sel leş tir me ih ti - ya cı ol mak sı zın doğ ru en teg ras yon se vi ye si ni se çe bil mek te dir. Any bus Com pact Com ne dir? Any bus Com pact Com fark lı en düs tri - yel ağ la ra bağ lan tı sağ la mak için en - düs tri yel ci haz lar ile en teg re edi le bi len bir en düs tri yel ağ ara yü zü se ri si dir. Kul la nı cı la rın en teg ras yon se vi ye si ni se çe bil me si için Com pact Com çip, ka lıp ve mo dül bi çi min de su nul mak ta - dır. Any bus Com pacy Com ürü nü nü uy gu la ya rak, ci haz üre ti ci le ri sa de ce il gi li Any bus ürü nü nü et kin leş ti re rek anın da 20 en düs tri yel ağ bağ lan tı sı sağ la ya bil mek te dir. Bu da ci haz üre ti - ci le ri için ye ni iş fır sat la rı oluş tur mak ta ve pi ya sa la rı nı bü yük öl çü de ge liş tir - mek te dir. 7 Eylül - Ekim 2014

10 EMSolutions Cat ile iş makinaları daha verimli hale geliyor ay lık ra por lar la bil gi len di ri yor ve ken di ma ki na la rı nı, ay nı böl ge de ki ben zer ma ki na la rın per for mans la rı ile kar şı - laş tı rı yo ruz. 3. Se vi ye: TAV Sİ YE ET, Ma ki na nı zı uzak tan Vi si on Link ile ta kip eden Kon dis yon Ta kip Uz ma nı nın si ze ver - di ği tav si ye ve da nış man lık hiz me ti ile bir lik te Yağ Ana liz (S O SSM) ve ri le ri ve Tek nik mu aye ne bul gu la rı nı bir leş - ti re rek, ma ki na nı zın ta mir ve ya ba kım ka ra rı nı da ha sağ lık lı ve ri le re da ya na - rak ver me ni zi sağ lı yo ruz. Dün ya li de ri Cat İş ma ki na la rı nın Tür ki - ye dis tri bü tör lü ğü nü ya pan Bo ru san Ma ki na ve Güç Sis tem le ri nde ye ni bir hiz met mo de li dev re ye gi ri yor. EM So lu ti on s ola rak ad lan dı rı lan Cat Ekip man Yö ne tim sis te mi ile iş ma ki na la rı da ha ya kın dan ta kip ve kon trol edi le rek, iş ve rim li li ği nin ar tı rıl - ma sı ve ope ras yon ma li yet le ri nin dü - şü rül me si sağ la nı yor. EM So lu ti ons, ma ki na ve ri le ri ni ze uzak tan eri şim için ge liş ti ril di. İh ti ya cı - nız olan 5 hiz met se vi ye sin den bi ri si ni se çe rek uz man la rı mı zın des te ğiy le is - ter ma ki na nı zın ba kım la rı nı ken di niz yap ma ya de vam edi yor su nuz, is ter - se niz bu işin de tay la rı nı Bo ru san Ma - ki na ya bı ra kı yor su nuz. EM So lu ti ons sis te min de, ma ki na lar da bu lu nan di ğer ECM ler den (Elek tro nik Kon trol Mo dül le rin den) doğ ru dan ve ri top la ya bi len Pro duct Link Ma ki na Ta kip Ci ha zı tek no lo ji si kul la nı lı yor ve Vi si on Link Ma ki na Ta kip Web Si te si ile ge len bu ve ri le re eri şim im kâ nı sağ la nı yor. Bu sa ye de ma ki na sa hip - le ri ekip ma nın ye ri, ya kıt tü ke ti mi, uya - rı lar ve bir çok bil gi ye anın da sa hip ola rak da ha hız lı ve da ha doğ ru ka rar - lar ala bi li yor. 5 ay rı Ekip man Yö ne tim Se vi ye si EM So lu ti ons, Cat Ekip man Yö ne ti mi sis te mi nin 5 ay rı se vi ye si bu lu nu yor. Bu se vi ye ler, ekip man la rın elek tro nik ve ri le ri ne eri şi mi ni sağ la yan bağ lan tı hiz me tin den, bir fi lo nun tam ve pro ak - tif bir şe kil de yö ne til me si ne ka dar uza nan ge niş bir yel pa ze yi kap sı yor. 1. Se vi ye: BAĞ LAN, Ma ki na la rın ye ri ve ça lış ma du ru mu hak kın da web ya da mo bil ci haz lar üze rin den ula şı la bi - len Vi si on Link uy gu la ma sı ile ma ki na - nın gün cel bil gi le ri ne bir tık la ula şa bi - li yor su nuz. Ay rı ca Ye dek Par ça ve Ser vis tem sil ci niz, ma ki na ve ri le rin - den en yük sek fay da yı ala bil me niz için si ze üc ret siz Vi si on Link kul la nım eği ti mi ve ri yor. 2. Se vi ye: BİL Gİ LEN DİR, Ma ki na la rın ve fi lo nun du ru mu hak kın da dü zen li ola rak müş te ri le ri mi zi 2 say fa lık özet 4. Se vi ye: DES TEK LE, Za ma nın da ve ek sik siz ya pı lan Pe ri yo dik Ba kım la rı kap sa yan Özel Müş te ri Des tek An laş - ma la rı ile müş te ri le ri mi zin iş let me ma - li yet le ri aza lır ken ma ki na la rın iş te kal - ma sü re le ri uzu yor. Kon dis yon Ta ki bi Uz ma nı mız yi ne si ze des tek ve ri yor. 5. Se vi ye: YÖ NET, Cat İş ma ki na la rı fi lo nu zun ta mir ve ba kım yö ne ti mi, ta - ma men Bo ru san Ma ki na ekip le rin ce ya pı lı yor. Siz işi ni ze odak la nır ken, Kon dis yon Ta kip uz man la rı des te ği ile ma ki na la rın mak si mum per for man sı ko ru nu yor, mi ni mum arı za ile ça lı şa rak da ha faz la iş te kal ma sı sağ la nı yor. Han gi hiz met se vi ye si se çi lir se se çil - sin, Bo ru san uz man la rı ma ki na la rı nı - zın yö ne ti mi, ve rim li li ği ve kâr lı lı ğı nı zın ar tı rıl ma sı için si ze des tek ve ri yor. Bo - ru san uz man lı ğıy la su nu lan Cat Ekip - man Yö ne ti mi sis te mi hak kın da da ha faz la bil gi ye man yo - ne ti mi web si te sin den ula şa bi lir si niz. 8 Eylül - Ekim 2014

11 Telemecanique yeni OsiSense XMLR, basınç sensörü Te le me ca ni qu e ye ni Osi Sen se XMLR, 4 ba sa mak lı ek ra nı ile elek - tro nik bir ba sınç sen sö rü dür. Yük - sek per for man sı ve mak si mum kul la nım ko lay lı ğı nı bir leş ti rir. Ba sınç sen sör le ri, hid ro lik ve pnö - ma tik sis tem ler de ki ba sınç ve ya va kum se vi ye le ri ni kon trol et mek ve ölç mek için kul la nı lır. Ba sın cı, elek trik sin ya li ne dö nüş tü rür - ler. Da ha son ra ise, öl çü len ba sın cın ora nı na gö re ana log bir çı kış ve/ve ya anah tar la ma nok ta sı nın ayar la na bil - me si için bir ya da iki anah tar la ma çı - kı şı üre tir ler. Osi Sen se XMLR ba sınç sen sör le ri nin yük sek has sa si yet ve per for man sı, ba sınç/va kum ek ra nı, kon tro lü ya da re gü las yo nu nu ge rek ti ren bir çok en - düs tri yel uy gu la ma için uy gun ha le ge ti rir. Özel lik ler 12 ba sınç ara lı ğı: 1 ile 600 bar ara sı Ek ran ba sınç bi ri mi: Bar, PSI, kpa, MPa Sı vı gi ri şi: G1/4A di şi, 1/4"18NPT di şi, 7/1620UNF2B di şi. Güç kay na ğı: 24 V DC Elek trik bağ lan tı sı: M12, 4 ve ya 5 pin Di ji tal çı kış: PNP ve ya NPN Ana log çı kış: 4 20 ma ve ya 0 10 V Top lam has sa si yet: <= öl çüm ara lı - ğı nın %1'i Ko ru ma de re ce si: IP65 ve IP67 Ça lış ma sı cak lı ğı ara lı ğı: C Ser ti fi kas yon: UL 'e da ya lı cu Lus Avan taj la rı Ko lay mon taj Kom pakt bo yut Dö ner göv de Ter si ne çev ri le bi lir ek ran Ko lay ku ru lum VDMA stan dart la rı na gö re me nü İki düğ me ile ge zin me Ko lay ba kım Ek ran du ru mu, ci haz lar her baş la tıl - dı ğın da test edi lir ve tüm seg ment le - rin kı sa bir sü re yan ma sıy la ci ha zın baş la tıl dı ğı onay la nır Hız lı di ag nos tik fonk si yo nu En dü şük ve en yük sek ba sınç de - ğer le ri ni bel lek te sak la maz Eylül - Ekim

12 CanAnalyser 3 şimdi çok daha güçlü! IX XAT ca na naly ser en düs tri yel ve oto mo tiv sis tem le ri ne uyum lu ola - rak CAN ağ la rı nın ge li şi mi, test edil - me si ve ba kı mı için güç lü bir ana liz ara cı dır. HMS En düs tri yel Ağ lar şim di ge liş ti ril miş fonk si yo nel lik ve kul la nı cı ara yü zü ile ca na naly ser Ver si yon 3'ü sun mak ta dır. Ye ni özel lik ler IX XAT ca na naly ser ye ni "Mul ti Bo ard Des te ği" ile ay nı an da 64 CAN ka na lı - na ka dar des tek le mek te ve tek tip sü - re ba zı sa ye sin de bil gi gö rün tü le me si ya pa bil mek te dir. Bir den faz la CAN ka nal la rı na si mul ta - ne eri şim kul la nan mo dül ler için, Mul - ti Bo ard des te ği ek fay da lar sağ la mak - ta dır ör ne ğin; ta kip mo dü lü ile ca na - naly ser çok güç lü bir ve ri ya zı cı çö zü - mü sun mak ta dır. Özel lik le et ki le yi ci olan bir baş ka özel li ği de kul la nı lan CAN ile ti şi mi nin pro ses se vi ye sin de de tay lı bi çim de bi lin me si ne ge rek kal - mak sı zın çok hız lı ve ko lay bir şe kil de ağ ci haz la rı nın uya rıl ma sı nı sağ la yan ye ni sin yal gön der me mo dü lü dür. Ay rı ca Ver si yon 3'te ye ni olan di ğer bir özel lik, fonk si yon kay bı ol mak sı zın öl - çüm ayar la rı nı fark lı öl çüm bil gi sa yar la - rı na kop ya la ya bi len ge liş miş ta şı na bi lir - lik se vi ye si dir. Ay rı ca ca na naly ser ta ra fın dan sağ la - nan ve ri ta ba nı des te ği da ha da ge - niş le til miş tir ve ar tık fark lı ve ri ta ban la - rı nın ay nı ayar la ra ak ta rıl ma sı na izin ver mek te dir. Ve ri yo rum la ma için, ve ri ta ban la rı ca na naly ser ile tek bir ge nel ağ ve ri ta ba nı na ak ta rı la bil mek te dir. Ye ni ek le nen is ta tis tik hat la rı, ör ne ğin fre kans da ğı tı mı, tek rar sa yı la rı, ya nıt/iş - le yiş sü re si nin ana li zi için kay nak ko - dun da (C#) bu lun mak ta dır ve kul la nı cı - ya özel ge rek si nim le re hız la adap te ola - bil mek te dir. Da ha sı; en teg re prog ram la ma ara yü - zü ve ca na naly ser Ko mut Su nu cu su için ye ni ör nek ler de ca na naly ser'ın fark lı uy gu la ma la ra uyum sağ la ma sı - nın çok da ha ko lay ol du ğu nu gös ter - mek te dir. Ge liş ti ri len sin yal yo rum la ma da ha hız lı ha ta tes pi ti an la mı na gel mek te dir Ta ma men re vi ze edi len sin yal yo rum - la ma is ta tis tik sel bil gi le rin ye ni gra fik - ler/sin yal mo dül le ri gi bi pro ses pa ra - met re le ri ile bir lik te tek se fer de ana liz edil me si ni sağ la mak ta dır. Bu özel lik le ha ta lar oluş tu ğun da ve ya ser vi se ih ti - yaç du yul du ğun da kul la nış lı dır çün kü be lir li pro ses pa ra met re le ri nin ve ağ ka li te si gös ter ge le ri nin (her sü re bi ri mi ve ya hat yo ğun lu ğu na gö re ha ta tel - gra fı gi bi) grup lan dı rıl ma sı so run la rın da ha hız lı ta nım lan ma sı nı sağ la mak - ta dır. Ge liş ti ril miş kul la nı cı ara yü zü Di ğer ye ni lik ler ara sın da ana liz pen - ce re si ni ek ran da mü kem mel bi çim de aç ma yı ve bir kı sa yol tu şu ile fark lı kul - la nı cı ayar la rı ara sın da de ği şim ya pıl - ma sı nı sağ la yan fark lı çe şit ler de ki fonk si yon la ra sa hip ye ni ve ge liş miş kul la nı cı ara yü zü bu lun mak ta dır. Çift tık la ma ile tüm bil gi pen ce re le ri - nin ay nı me saj içi ne ak ta rıl ma sı nı sağ - la yan sez gi sel pen ce re sen kro ni zas - yo nu be lir li bir za man içe ri sin de kul la - nı cı ya olay la ra hız lı ca göz gez dir me im kâ nı ta nı mak ta dır. 10 Eylül - Ekim 2014

13 Danimarka Veri Merkezleri, Eaton Teknolojisini Kullanarak Enerji Tüketimini %10 Oranında Azaltmaktadır Güç yö ne tim şir ke ti Ea ton, Da ni mar ka'da 40 kw ve ya da ha faz la gü ce sa hip tri fa - ze Ea ton UPS kul la nan ve ri mer kez le ri nin yüz de 90'dan da ha faz la sı nın Ea ton'un eş - siz Ener ji Ko ru ma Sis te mi (ESS) tek no lo ji si sa ye sin de ener ji mas raf la rı nı bü yük öl - çü de azalt tı ğı nı or ta ya çı kar - mış tır. ESS tek no lo ji si bu ve - ri mer kez le ri nin ener ji tü ke - tim le ri ni yak la şık yüz de 10 ora nın da azalt ma sı nı sağ la - mak ta ve böy le ce ar tan ener ji gi der le ri ni dur dur ma la rı nı ve Da ni mar ka hü kü me ti nin ener ji ta sar - ru fu ted bir le ri nin uy gu lan ma sı na yö - ne lik ge rek si nim le ri ni kar şı la ma la rı nı sağ la mak ta dır. Ea ton Da ni mar ka Sa - tış Mü dü rü Tom Boj lan; Av ru pa'da ki ve ri mer ke zi ope ra tör le ri, ener ji ve çev re sel açı dan dün ya ça pın da ki en du yar lı ku ru luş lar ara sın da dır. Bu ne - den le, Da ni mar ka sı nır la rı için de ki le - rin ESS tek no lo ji si nin fay da la rı nı hız - lı bir şe kil de gör me le ri ve ay nı za - man da bu eş siz tek no lo ji yi bü yük öl - çü de be nim se ye rek il gi le ri ni ey le me dö nüş tür me le ri şa şır tı cı de ğil. Ea - ton'da, ESS'nin ge le ce ğin tek no lo ji si ol du ğu na ve per for mans tan ödün ver me den bü yük ener ji ta sar ru fu sağ la dı ğı na ke sin lik le ina nı yo ru z de di. Ea ton, ye ni lik çi ESS ça lış tır ma mo - du nu, ve ri mer ke zi çö züm le ri kap sa - mın da bu lu nan tüm çift çev rim UPS'ler için sun mak ta dır. Stan dart çift çev rim mo dun da, bu ürün ler en - düs tri li de ri yüz de 97 ora nın da sun - mak ta dır an cak ge len şe be ke elek - tri ği nin ka li te si iyi ol du ğun da, ESS tek no lo ji si et kin li ği ni yüz de 99'a ka - dar çı ka ra bil mek te dir. Bu du rum UPS'yi ça lış tır mak için ge re ken gü cü bü yük öl çü de azalt ma sı nın ya nı sı ra ay nı za man da UPS'nin gü ve ni lir li ği ni art tır mak ta, alış ma öm rü nü uzat - mak ta, da ha az sı cak lık oluş tur mak - ta, so ğut ma ge rek si nim le ri ni ve mas raf la rı nı azalt mak ta dır. Tek li ge çiş sis te mi ile kı yas lan dı ğın - da, ESS çö zü mü çok da ha ge liş miş - tir. ESS tek no lo ji si içe ren UPS ler sü - rek li ola rak şe be ke elek tri ği nin ka li te - si ni de net le mek için ge liş miş di ji tal sin yal iş le me (DSP) tek nik le ri kul lan - mak ta dır. Ka li te iyi ol du ğu sü re ce, güç doğ ru dan şe be ke den ekip ma na git mek te dir ve sis te min yüz de 99 ora - nın da ola ğa nüs tü de re ce de et kin lik se vi ye si ne ulaş ma sı nı sağ la mak ta dır. UPS, bu mod da ça lı şır ken bi le, akı mı ge ri lim ve fre kans fark lı - lık la rı nı or ta dan kal dır - mak için gü cü ekip ma - na doğ ru et kin ve gü ve - ni lir bir şe kil de süz me - ye de vam et mek te dir. UPS şe be ke gü cü nün ka li te si nin bo zul du ğu - nu tes pit et ti ğin de, iki mi li sa ni ye den da ha kı - sa bir sü re de çift çev - rim mo du na ge çer, bu ge çiş o ka dar hız lı dır ki en has sas yük ler ta ra - fın dan da hi gö rü le mez. Bu hız lı ge çi şin müm kün ol ma sı nın ne de ni UPS'nin ESS mo dun da ça lı - şır ken dü zel ti ci gi riş ve çı kış kon tak - tör le ri nin ka pa lı kal ma sı ve güç dö - nüş tü rü cü sü nün şe be ke elek tri ği ile sen kro ni ze ol ma sı dır. Çift çev rim mo - du na geç mek sa de ce güç dö nüş tü - rü cü sü nün çı kış aşa ma sı na ola nak sağ la mak tır ki bu iş lem de ne re dey se he men ger çek leş mek te dir. Ea ton ın elek trik sek tö rü, güç da ğı - tı mı ve dev re ko ru ma sı; ye dek güç ko ru ma sı; kon trol ve oto mas yon; ay - dın lat ma ve gü ven lik; ya pı sal çö - züm ler ve kab lo la ma ci haz la rı; zor lu ve teh li ke li or tam la ra yö ne lik çö züm - ler ve mü hen dis lik hiz met le ri alan la - rın da uz man kü re sel bir li der dir. Ea - ton dün ya ça pın da ki çö züm le riy le gü nü mü zün en kri tik elek trik güç yö - ne ti mi so run la rı na ya nıt ve re cek ko - num da dır. Eylül - Ekim

14 En ekonomik boru, tüp ve hortum montajı Hid ro lik en düs tri si nin bo ru hat la rın - da ki tit re şim le rin ön len me si ne yö ne - lik özel ta lep le ri ne ya nıt ola rak ilk plas tik ta ban lı blok ke lep çe ler, gü nü - müz de ön de ge len ulus la ra ra sı akış - kan güç bi le şen le ri üre ti ci le rin den bi ri olan, mer ke zi Wer dohl'da (Al- man ya) bu lu nan Sta uff ta ra fın dan ilk ola rak 1960'lı yıl lar da ge liş ti ril miş ve üre til miş tir. Ta kip eden yıl lar da kul la - nı cı la rın ila ve ge rek si nim le ri nin kar - şı lan ma sı için Sta uff ke lep çe se ri si da ha da ge niş le til miş ve ori ji nal Sta - uff ke lep çe le ri ola rak anıl ma ya baş - lan mış tır. 1990'lu yıl lar da Al man En - düs tri stan dar dı DIN 3015 Stan dart, Ağır ve İkiz se ri le ri ne sa hip Sta uff ke lep çe le re da ya lı ola rak ha zır lan - mış tır. Bu gü ne ka dar ori ji nal Sta uff ke lep - çe le ri dai ma hız lı ve ko lay bo ru, tüp, hor tum ve kab lo mon taj la rı nı ve te - miz ve özel bo ru la ma plan la rı nı sem bo li ze et miş tir. Ke lep çe göv de - le ri Po li amid, Po lip ro pi len, Alü min - yum vb. gi bi çok sa yı da fark lı mal - ze me den ve dar be emi ci ve ses emi ci ter mop las tik elas to mer mal - ze me ler den imal edil mek te dir. Kay - nak pla ka la rın da ve ya ka nal ve mon taj ray la rın da tek ve ya çok dü - zey li üst üs te tip te ki mon taj lar için mon taj do na nı mı çe lik ve pas lan - maz çe lik ola rak fab ri ka dan tes li me ha zır dır. Sta uff ke lep çe le ri, 450 mm / 17 inç de ğe ri ne ka dar en yay gın met rik ve İn gi liz öl çü bi ri mi bo ru çap la rı için uy gun dur. Ta lep üze ri ne özel mal ze me ler ve ta sa rım lar da su nu la bi lir. Sta uf f ın ben zer siz bağ lan tı çö züm - le ri nin tit re şim ve gü rül tü azalt ma Çok ge niş ürün yel pa ze si sa ye sin de, Sta uff ke lep çe le ri ne re dey se tüm bo ru, tüp ve hor tum te si sa tı alan la rı nı kap sar. özel lik le ri, çev re nin ko run ma sı na ve hi lin de dir. Sta uff ke lep çe le ri Bu re au iş çi sağ lı ğı ve gü ven li ği ne yap tı ğı Ve ri tas, Ger ma nisc her Lloyd, Lloy - önem li kat kı lar dan do la yı tüm en - d s Re gis ter of Ship ping, Re gis tro düs tri yel ül ke ler de tak dir le kar şı lan - Ita li ano Na va le ve Rus si an Ma ri ti me mış tır. Tek nik ge liş miş li ği nin ya nı sı - Re gis ter of Ship ping de da hil ol mak ra, özel ya pı lar için da hi hız lı tes li mat üze re çok sa yı da ba ğım sız bel ge - ve anın da hiz met su nan Sta uff ke - len dir me ku ru lu şu ta ra fın dan ba şa rı - lep çe le ri nin ay rı ca mon ta jı da son lı şe kil de test edil miş ve onay lan mış - de re ce eko no mik tir. tır. Sta uff ke lep çe le ri nin en düs tri yel uy - gu la ma la rı ne re dey se sı nır sız dır: Son de re ce de ge niş ürün yel pa ze si sa ye sin de ne re dey se tüm bo ru, tüp ve hor tum te si sat la rı ve en önem li si en düs tri yel, mo bil, de niz ci lik ve açık de niz hid ro lik sis tem le ri kap sam da - 12 Eylül - Ekim 2014

15 Görüntüleme Kolaylaştırıldı Tam entegre: Kollmorgen Automation Suite'in ölçeklenebilir HMI parçası Koll mor gen Au to ma ti on Sui te içe ri sin de ope ras yon ve göz lem le me: Ye ni HMI'ler da ha faz la ara yü ze ih ti yaç duy mak - sı zın oto mas yon ve ha re ket kon trol sis te mi ile ta ma men en teg re edil miş tir. Koll mor gen oto mas yon port fö yü nü ye ni HMI'ler ile ge niş le ti yor. AKI tip pa nel ler 4" ile 21" ara sın da de ği şen bo yut la rı ve 16:9 ek ran lar ile üç fark - lı per for mans sı nı fın da mev cut tur. Fi - yat ve per for mans açı sın dan AKI-A, AKI-B ve AKI-C ara sın da ki te mel fark lar; çö zü nür lük, iş lem gü cü ve bağ lan tı ile ile ti şim ola nak la rı nın çe - şit li li ği dir. Ay rı ca Koll mor gen Vi su ali - za ti on Bu il der 2.0, Koll mor gen Au to - ma ti on Sui te 2.7 ile ta ma men en teg - re edil di ğin den ma ki ne ve te sis üre - ti ci le ri ta ma men har mo ni ze edil miş oto mas yon ve ha re ket kon trol sis - tem le ri nin tüm avan taj la rın dan ya rar - la na bi lir ler. ARM9 iş lem ci le ri ile AKI-A HMI'ler dört ila on inç di ya go nal ek ran la rın ve sı nır lı eri şi le bi lir li ğin ye ter li ol du ğu stan dart uy gu la ma lar da kul la nıl mak üze re ta sar lan mış tır. Fonk si yo nel ola rak da ha ge liş miş olan AKI-B pa - nel ler ise 7, 12 ve 15 inç ek ran lar ile mev cut tur. Atom iş lem ci le ri ne sa hip toz bo ya kap lı üni te ler USB ve Et her - ne tin ya nı sı ra se ri ile ti şim ve ses için ge niş le til miş bağ lan tı la rı ile bir leş ti ri - le rek ge liş ti ril miş iş lem ci gü cü sağ - la mak ta dır. AKI-C sı nı fı ise 12 ila 21 inç ara sın da ki ek ran la ra sa hip es - nek HMI'le ri ve i7 dört çe kir dek li iş - lem ci le re sa hip tam yet ki len di ril miş en düs tri yel PC'le ri kap sa mak ta dır. Tüm AKI ai le si üye le ri; ara ya gi ren her han gi bir ara yüz ol mak sı zın oto - mas yon ve gö rün tü le me çö züm le ri - nin ge li şi mi ni hız lan dı ran Koll mor - gen Au to ma ti on Sui te ile açık bir plat form ola rak ke sin ti siz bi çim de bağ la nır. Yan ek ran lar IP65 stan dar - dı na uy gun dur ve bi rim le rin ku sur - suz di zay nı sa ye sin de hij ye nik ge - rek si nim le ri olan pa ket le me, yi ye cek ve içe cek sek tör le rin de de kul la nı la - bil mek te dir. Eylül - Ekim

16 Kollmorgen hijyenik motor-şanzıman kombinasyonları geliştiriyor Güçlü tahrik, montaja hazır, yıkanabilir Koll mor gen Ser vo mo tor AKM WDF One Cab le Koll mor gen, özel Wash down Fo od sa ye sin de dü şük ener ji mas raf la rı, Gra de ta sa rı mın da ki ye ni AKM yer den ta sar ruf sağ la ya rak ya pı lan şan zı man lı mo tor lar la gı da mon taj sa ye sin de ba sit ta sa rım im - (http://www.koll mor gen.com/trtr/pro - kan la rı ve eks tra pas lan maz çe lik ducts/mo tors/mo tor lar/) ve içe cek mah fa za la ra ge rek kal ma ma sı dır. sa na yi sin de ve de de po la nan am - Şe kil ve renk ler ol duk ça il ginç tir, ba laj lar da kul la nı lan bir çok ta şı ma ve dön dür me uy gu la ma la rı için stan dart laş tı rıl mış tah rik çö züm le ri sun ma yı ba şar mış tır. Bu nun te me li ni de AKM serv mo tor la rın dan ve ekit de re ce si açı sın dan op ti mum bir açı - lı şan zı man dan olu şan bir kom bi - nas yon oluş tur mak ta dır. Koll mor gen Ser vo mo tor AKM WDF Güç lü tah rik, mon ta ja ha zır, yı ka na - bi lir: Bun lar Hygi enic ta sa rım da mon ta ja ha zır tah rik bi rim le ri nin üç özel lik le de şan zı man lı mo to run te mel avan ta jı dır. Bun la rın so nu cu (http://www.koll mor gen.com/trtr/pro - ise düz ve su tut ma yan yü zey ler sa - ducts/mo tors/mo tor lar/) yu var lak ta - ye sin de be lir gin bi çim de azal mış sa rı mı ve düz be yaz yü ze yi. Bu yü - te miz lik sü re le ri, ol duk ça ve rim li zey mik rop olu şu mu nu ön ler ve tor - olan mo tor şan zı man kom bi nas yo nu tu la rın bi le ko lay ca te miz len me si sağ lar. FDA uyum lu kap la ma mal ze - me si hid ro fob özel lik le rin den do la yı sı vı la rın sü zü le rek ak ma sı nı des tek - ler, bu sa ye de yü zey üze rin de hiç ka lın tı kal maz ; bu özel lik ay rı ca ya - pı da kö şe ve ke nar kul la nıl ma ya rak da des tek len miş tir. Şan zı man lı mo - tor la rın he men mon te edi le bil me si için Koll mor gen bun la rı Re sov ler'li ya da Mul ti turn En Dat ve ri ci li iki so - ket li mo del şek lin de, tek kab lo lu ye - ni bağ lan tı tek no lo ji sin de su nu yor. Ge ri akış sis te mi ola rak di ji tal re sol - ver SDF ve ya bir Mul ti turn Hi per fa - ce DSL ve ri ci si kul la nı lır. Da ha az kab lo mon taj ve te miz lik için da ha az zah met ver mek an la mı na ge lir. Şekle ve renge bakış. Özel "Washdown + Food" tasarımındaki yeni AKM şanzımanlı motorlarında köşe ve kenar yoktur. 14 Eylül - Ekim 2014

17 Interpower Uluslararası Güç Kaynağı tüm ürün ler için bir haf ta ola rak Bir - le şik Dev let ler üre tim tes lim ta ri hi sun mak ta dır; mik ta rı ne olur sa ol - sun...1haf ta. As ga ri si pa riş ge rek si - ni mi yok tur ve şart na me bel ge le ri ve üc ret len dir me de tay la rı na in ter net say fa sın dan ula şa bi lir si niz. Si pa riş le ri niz ve tek nik bil gi ler için lüt fen 800/ no lu hat tan Müş - te ri Hiz met le ri ser vi si miz le ile ti şi me ge çi niz ya da ter po wer.com web ad re sin den si pa riş ve ri niz. In ter po wer, ürü nü nü zü kü re sel ola - rak ih raç et me den ön ce test et me ni - zi sağ la yan ta sar ruf lu ve kul la nış lı bir AC güç kay na ğı nı du yur muş tur. Kü - re sel elek trik ürün le ri nin or tak ça lış - ma ge ri lim le ri ve fre kans la rı ge nel lik - le VAC/5060Hz de ğer le rin - de dir. In ter po wer Ulus la ra ra sı Güç Kay na ğı, AC elek trik ekip ma nı nın be lir ti len or tak ça lış ma ge ri lim le ri ve fre kans la rın da hız lı ve kul la nış lı bir şe kil de test edil me si ni sağ lar. Ay rı ca, test edi len ekip ma nın uy - gun bir AC fi şi sağ la dı ğın dan emin ol mak için ül ke le re özel en yay gın AC priz le rin den ye di ta ne si ni te da rik et mek te dir. Ürün asa rım aşa ma la rın - da ve ya ih ra cat ön ce si üre tim es na - sın da In ter po wer Ulus la ra ra sı Güç Kay na ğı ile elek trik ürün le ri nin test edil me si, müş te ri le rin kü re sel ürün - le ri ni tes lim al dık la rın da kul la na bil - me le ri ni ga ran ti eder. İl gi li de part - man ay rı ca elek trik sis te min de ki ge - ri lim ke sin ti le ri ni ve azal ma la rı nı si - mü le et mek için de kul la nı la bi lir ve no lu ürün - ler, mak si mum 1725VA çı kış gü cü, mak si mum 12.5Ams de ğe rin de 10138VAC dü şük se ri de ğiş ke ni ve mak si mum 6.25Ams de ğe rin de 10276VAC yük sek se ri de ğiş ke ni 47450Hz sağ la mak ta dır ve no lu ürün ler mak si - mum 2200VA'da çı kış gü cü sağ la - mak ta dır. In ter po wer Ulus la ra ra sı Güç Kay na - ğı ki ra lık sü re içe ri sin de üst sı nır ol - mak sı zın, mi ni mum bir ay lı ğı na yak la - şık ola rak sa tış fi ya tı nın %10'una kar - şı lık ki ra la na bil mek te dir. Müş te ri le ri nin de po la ma sı na ge rek kal ma ma sı için In ter po wer ken di de - po la rın da 4 mil yon par ça bu lun dur - mak ta dır! In ter po wer Şir ke ti üre ti len In ter po wer dün ya ça pın da ön de ge len bir güç sis tem par ça la rı te da - rik çi si dir. As ga ri si pa riş ge rek si ni mi uy gu la mı yo ruz, üre tim tes lim ta ri hi - miz bir haf ta dır ve stok ta mev cut olan ürün ler için ay nı gün de tes li mat sağ lı yo ruz. In ter po wer dün ya ça pın da ön de ge len bir güç sis tem par ça la rı te da - rik çi si dir. As ga ri si pa riş ge rek si ni mi uy gu la mı yo ruz, üre tim tes lim ta ri hi - miz bir haf ta dır ve stok ta mev cut olan ürün ler için ay nı gün de tes li mat sağ lı yo ruz. Eylül - Ekim

18 LED lambası için etkin soğutma çözümü 400W yük sek güç LED ay dın lat ma için SU NON et kin so ğut ma çö zü mü DR Mag lev mo tor fan la rı na da ya - nan Su non'un et kin so ğut ma çö zü - mü pa sif so ğut ma dan dört kat da ha et kin dir. Su non'un et kin so ğut ma mo dü lü eş siz akış yo lu ta sa rı mı ile so ğuk ha va yı önem li böl ge le re yön - len dir mek te, güç par ça la rı nın sı cak - lı ğı nı dü şür mek te ve ge nel LED öm - rü nü uzat mak ta dır. 400W yük sek gü ce sa hip LED ay dın lat ma için, bo yut ve ağır lık %90 ora nın da azal - tıl mış tır! Her bir müş te ri uy gu la ma - sı nın ih ti yaç la rı na da ha iyi uyum sağ la ma sı için 50'den faz la et kin so ğut ma çö zü mü su nul mak ta dır. Pa sif so ğu tu cu sta tik ısı dö nüş tü rü - cü kul la nır ken, Su non et kin so ğu tu cu elek trik fan kul la nı mı na da yan mak ta - dır. İlk et kin so ğu tu lan MR16 LED 2009 yı lın da su nul muş tur ve SU NON ter mal çö zü mü kul lan mak ta dır. Su non et kin so ğu tu cu bir çok avan - taj sağ la mak ta dır. Pa sif so ğu tu cu ya gö re ısı ak ta rım yü zey ala nı 4 kat da ha kü çük ol du ğu için ha cim azal - tı mı sağ lan mak ta dır. Et kin so ğu tu cu ay nı za man da ısı de ğiş ti ri ci nin me tal hac mi ni azalt mak - ta ve lam ba kı lı fı - nın bo yu tu nu azalt ma nın ya nı sı - ra da ha faz la plas - tik kul la nı mı na izin ver mek te dir. Ör ne - ğin; 3000lm spot ışı ğı dü şü nül dü - ğün de ağır lık %67 ora nın da azal tıl - mak ta dır. Bu na ek ola rak, Su non et kin so ğu - tu cu ay nı za man da güç par ça sı nın öm rü nü uzat mak ta dır. LED ay dın lat - ma sis tem le rin de, faz la ısın ma ne - de niy le güç par ça sı en kı rıl gan par - ça dır. Elek tro nik par ça la rın (elek tro - li tik ka pa si tör ler gi bi) stan dart öm rü her bir 10 C ısı ar tı şın da ya rı ya in - mek te dir. Ben zer şe kil de 10 C ısı dü şü şün de iki ka tı na çık mak ta dır. Su non et kin so ğut ma mo dü lü, A19 LED'in elek tro li tik ka pa si tör ısı sı nı 30 C ka dar dü şür mek te dir! So ğu tu cu sis tem ve LED kı lı fın da ki me ta lik mal ze me kul la nı mın da azal - tı ma gi di le rek bü yük öl çü de ma li yet ta sar ru fu sağ lan mak ta dır. 3000lm spot ışı ğı uy gu la ma sı için üc ret ler ya rı ya rı ya in mek te dir. Su non'un DR (Toz Di ren ci) Mag Lev mo tor fa nı 8 yıl bo yun ca ge liş ti ril miş ve test edil miş tir. Beş bü yük avan taj sağ la mak ta dır; sta tör ve per va ne yi dur du rur, da ha iyi yağ sı zın tı ön le - me si, da ha iyi toz di ren ci, da ha yük sek gü ve ni lir lik ve da ha uzun ömür sağ lar. DR Mag Lev'in iki ye ni - lik çi ta sa rı mı B&S (Ham&Le him siz) Tek no lo ji ve S&C (Mü hür & Klip) Ta - sa rım dır. Toz is ti la sı na kar şı da ha iyi di renç ve yağ sı zın tı sı na kar şı da ha iyi ön le me sağ lar lar. S&C Ta sa rı mı ay nı za man da ısı de ği şi mi ne de niy - le sta tör ve per va ne nin ha re ket et - me si ni ön le mek için mo to run ve sta tö rün ki lit li ko nu mu nu güç len di rir. Bu du rum da ürü nün da ha sağ lam ol ma sı nı ve uzun sü re ça lış ma sı nı sağ lar. DR Mag Lev mo tor fan la rı nın ga ran ti si 5 yı la ka dar uza tı la bi lir. Su non et kin so ğut ma ara lı ğı 50 fark lı ürü nü kap sa mak ta dır ve ay nı za man da özel leş ti ri le bi lir Şir ket müş te ri le ri ne OEM ve ODM ara cı lı - ğıy la ka pa lı alan ay dın lat ma ürün le - ri sun mak ta dır. En iyi LED ay dın la tı - cı so ğut ma mo dül le ri ni sağ la ma sı - nın ya nı sı ra Su non ay nı za man da lam ba ka nal-ta sa rı mı ve plan la ma sı sun mak ta ve stan dart ge liş ti ril miş MR16 ve A19 ka pa lı alan ay dın lat - ma ürün le ri te da rik et mek te dir. Su - non müş te ri le ri ne yö ne lik ola rak ürün le ri ta sa rım kon sep tin den baş - la ya rak kap sam lı doğ ru la ma test le - ri ne ta bi tut ma ve kit le üre ti mi ne geç mek için ol duk ça et kin, ge liş ti ril - miş sü reç sun mak ta dır ve şir ket le re ye ni lik le ri ni pi ya sa ya ilk ola rak sür - me le ri ni sağ la mak ta dır. Su non ürün le ri hak kın da da ha faz - la bil gi için lüt fen ofi si ve ya in ter net si te si ni non.com web ad re - sin den zi ya ret edin. 16 Eylül - Ekim 2014

19 Stauff tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler için baypas filtresi sunuyor ge rek ol ma dan doğ ru dan ana sis - tem den alın mak ta dır. Da ki ka da mak si mum 4,2 lit re öl çü sün de ki dü - şük no mi nal de bi, hid ro lik ana sis te - min asıl özel li ği ni hiç bir za man kı sıt - la ma mak ta dır. Fil tre mah fa za sı ve par ça la rı, mo bil hid ro lik te kul la nı lan, bi yo lo jik ola rak hız lı çö zü ne bi len, ISO (2004) stan dar dı na uy gun olan, ko nuş ma di lin de "bi yo-yağ lar" ola rak ad lan dı - rı lan hid ro lik sı vı la ra kar şı da ya nık lı - dır ve bu ne den le ta rım ve or man cı - lık ma ki ne le ri ile te si sat la rın da kul la - nım için ide al dir. Alı şıl dık, ana akım kul la nan ve nor - mal de sa de ce 3 mik ro met re den bü - yük par ti kül le ri çı ka ra bi len hid ro lik ve gres yağ la ma fil tre le ri ne ek ola - rak, BPS se ri sin de ki bay pas fil tre le ri yan akım fil tras yo nu pren si bi ne gö re ça lı şı yor. Bu fil tre ler ya vaş, fa kat sü - rek li ve bu ne den le çok et ki li bir fil - tras yon iş le vi gös te ri yor. Stan dart ola rak kul la nı lan fil tre ele man la rın - da ki in ce, özel ola rak ge liş ti ril miş se - lü loz mal ze me si en kü çük, 1 mik ro - met re den bi le da ha kü çük olan kir par ti kül le ri ni ayı ra bi li yor. BPS se ri sin de bu lu nan Sta uff bay - pas fil tre le ri hem ori ji nal ekip man, hem de mev cut sis tem le re son ra - dan ta kıl mak ama cıy la kul la nı la bil - mek te dir. Ge rek ti ği tak dir de, ye re ve ya du va ra sa bit le mek ama cıy la bu ama ca uy gun adap tör ler sa tın alı na bil mek te dir. Bay pas fil tre sis tem le ri mo bil hid ro - lik te kul la nım ama cıy la ge liş ti ril miş tir. Özel bir de bi kon trol val fi nin kul la nıl - ma sıy la ge rek li yağ akı mı en teg re edil miş bir mo tor pom pa bi ri mi ne Eylül - Ekim

20 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! PSS 4000 oto mas yon sis te mi çok sa yı da stan dart la uyum lu dur ve özel onay la ra sa hip tir. Bu, sek tör ler ara sı uy gu la ma yı müm kün kıl mak ta dır. PSS 4000 oto mas yon sis te mi, kla sik mü hen dis lik te ki alı şıl dık uy gu la ma ala nı nı ge niş le ten özel onay ve stan - dart lar la ön pla na çık mak ta dır. EN/IEC ve EN ISO gi bi ulus la ra ra sı em ni yet stan dart la rı nın ya nı sı ra, sis tem, di ğer stan dart lar la da uyum lu dur: De mir yo lu tek no lo ji sin de PSS 4000 İl gi li de mir yo lu stan dart la rı: SIL 2, SIL 3, SIL 4 ile uyum lu em ni yet fonk si yon la rı na yö ne lik EN , EN , EN , EN 50155, EN 50126, EN 50128, EN stan dart la rı Asan sör ler de/yü rü yen mer di ven ler - de PSS 4000 EN 81-1/2: Av ru pa asan sör stan dar - dı, asan sör in şa atı nı ta nım la mak ta dır EN 115-1: Av ru pa stan dar dı, yü rü - yen mer di ven ve yü rü yen bant la rın em ni ye ti ni ta nım la mak ta dır YE Nİ: Yan gın dan ko run ma da NFPA 85/86 (Ulu sal Yan gın dan Ko - run ma Der ne ği); özel lik le ABD pa za rı için ge çer li dir. Bu stan dart, ocak la rın uy gu la ma ala nı nı ta nım la mak ta dır. So nuç ola rak, PSS 4000 oto mas yon sis te mi, es nek ve pek çok sek tör de kul la nı mı ko lay bir sis tem dir. Oto - mas yon: ek sik siz ve ba sit! 18 Eylül - Ekim 2014

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA)

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Uzm. Fzt. Ayşe Zengin Alpözgen A. TA RİH ÇE Hans Nemec ta ra fın dan bu lun muş ve ilk ola rak 1950 ler de Av ru pa da ta nı tıl mış tır. 1980 ler de

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten ten N SAN-HAZ RAN 2013 SAYI: 32 Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: SOLVENCY II 2014 yılı başında Avrupa Birliği nde kısmen yürürlüğe girecek olan sistemin amacı; sigorta sektöründe bilançonun

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar

Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar 3-5926:Layout 1 24.11.2008 17:00 Page 17 DERLEME Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar Dr. Ayşegül YILMAZ, a Dr. Hakan KUMBASAR a a Psikiyatri AD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, Ankara Üniversitesi

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR İlköğretim MATEMATİK 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2.05.20 tarih ve 3237 sayılı yazıları (06.05.20-7 sayılı kurul kararı) ile 202-203 öğretim

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon MAKRO editör Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon Makro Vizyon, 2008 yılının bu son sayısında yine oldukça renkli bir içerikle sizlerle buluşuyor. Soğuk günlerin kapıda olduğu bugünlerde, içinizi

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı