Eylül - Ekim 2014 ISSN Say :5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5"

Transkript

1 Eylül - Ekim 2014 ISSN Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro Baskı Makineleri için Bakım Çözümleri Göru ntu leme Kolaylaştırıldı Modern Makineler için Uzun Ömürlü Kontrol Panelleri Telemecanique yeni OsiSense XMLR, basınç sensörü EMSolutions Cat ile iş makinaları daha verimli hale geliyor Otomasyon Sektörünün Ürün Tanıtım Dergisi

2

3 Eylül - Ekim

4 İçindekiler PNOZmulti Konfiguratör artık hizmetinizde 4 PILZ PNOZ s30 Emniyetli Hız İzleme Çözumu 4 Yeni Anybus ağ geçidi, Modbus cihazlarının BACnet dilini anlamasını sağlıyor 5 Gelişmiş hareket kontrolu, guvenlik ve performans 6 Tek Ethernet donanımı herhangi bir Ethernet ağı 7 EMSolutions Cat ile iş makinaları daha verimli hale geliyor 8 Telemecanique yeni OsiSense XMLR, basınç sensöru 9 CanAnalyser 3 şimdi çok daha guçlu! 10 Danimarka Veri Merkezleri, Eaton Teknolojisini Kullanarak Enerji Tu ketimini %10 Oranında Azaltmaktadır 11 En ekonomik boru, tu p ve hortum montajı 12 Göru ntu leme Kolaylaştırıldı 13 Gu çlu tahrik, montaja hazır, yıkanabilir 14 Interpower Uluslararası Gu ç Kaynağı 15 LED lambası için etkin soğutma çözu mu 16 Stauff tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler için baypas filtresi sunuyor 17 Tu m sektörlere yönelik bir sistem! 18 Akıllı Pano ile 3 aşamalı enerji yönetimi 19 Servo Teknolojisinde nesilsel bir değişim: itrak 20 Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar 21 Emniyet kapısı izleme daha esnek hale geliyor 22 Mar Hidrolik, paslanmaz bağlantı elemanlarındaki uzmanlığını geliştiriyor 23 Converged ve Hyper-Converged Altyapılar için Akıllı Gu ç Yönetim Sistemi 26 Yeni kapasiteler Morga nın sonar teklifini geliştiriyor 27 Baskı Makineleri için Bakım Çözu mleri 28 Emerson Network Power, Çalışırken 3 MW a kadar Ölçeklenebilen Benzersiz Yeni Nesil Statik Kesintisiz Gu ç Kaynağı nı Sunar 30 FR-F700 serisi frekans inverterleri 32 Modern Makineler için Uzun Ömu rlu Kontrol Panelleri 34 TORK GA 21Aluminyum Gövdeli Ex Proof Gaz Alarm Cihazı 35 Korozif Uygulamalar için Komple Çözu m Leon Teknik te 36 Ayvaz ATEX Sertifikalı Ex-Proof (Alev Sızdırmaz) Üru nler 38 Yeni EPLAN Platformu 2.4 kullanıma hazır! 40 Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolu - AxisPro 42 Künye İmtyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz şleri Müdürü Selver Pelit Yay n Dan şman Vedat Gökçe Yönetici Asistanı Ali Birim Reklam Grubu Emel Şenyüz Fahriye Ziyade Haz rl k&tasar m AjansMik Ltd. fiti. Grafik Tasar m Mehmet Can Pelit Abone Sorumlusu Ebru Seyfi Bask fian Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka thane - stanbul Tel: Yay n Türü Yerel-Süreli Yay n Da t m Kargo Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan - fiiflli stanbul - Turkey Tel: (pbx) Fax: Al man ya Tem sil ci si EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D BONN Tel: Fax: İtalya Tem sil ci si CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano Como Tel: Fax: Tayvan Tem sil ci si Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: Otomasyon Rehberi Eylül - Ekim 2014 Say :5 Fiyat : 10 TL KDV Dahil ki ayda bir yay nlan r ISSN Otomasyon Rehberi Bask Yeri ve Tarihi: stanbul - 20 Ekim 2014 Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. Dergimizdeki yaz ve foto raflar izinsiz kullan lamaz. 2 Eylül - Ekim 2014

5 Eylül - Ekim

6 PNOZmulti Konfigüratör artık hizmetinizde Em ni yet dev re si kon fi gü ras yo nu nuz için ya zı lım ara cı nın ye ni sü rü mü ar tık hiz me ti niz de hem de em ni yet li sü rü cü iz le me için blok lar la bir lik te! PNOZ mul ti Kon fi gü - ra tör ya zı lım ara cı nın Sü rü mü, em ni - yet li ek sen iz le me için PNOZ mul ti 2'nin ye ni ha re ket iz le me mo dül le ri nin kon fi - gü re edil me sin de kul la nı la bi lir. Em ni yet li sü rü cü iz - le me PNOZ mul ti 2 kon fi - gü re edi le bi lir sis - tem le re iliş kin em ni - yet li ha re ket iz le me mo dül le ri, sü rü cü - le ri ni zin gü ven li bir şe kil de iz len me si - ni sağ lar. Mo dül ler, bir ek se nin ya da iki ek se nin em ni yet li iz le me iş le mi için kul la nı la bi lir. Sü rü cü le ri ni zi iz le mek için ha re ket iz - le me fonk si yon la rı: Em ni yet li Hız Ara lı ğı: SSR Em ni yet li Hız İz le me: SSM Em ni yet li Yön: SDI Em ni yet li İş le me Du ru şu: SOS Em ni yet fonk si yon la rı nın her bi ri için bir ya zı lım blo ğu bu lun mak ta dır. Bu sa ye de, kon fi gü ras yo nu nu zu uy gu la - ma nı za uy gun bir şe kil de dü zen le ye - bi lir ve op ti mi ze ede bi lir si niz. Fonk si yon lar, PNOZ mul ti Kon fi gü ra - tör'de ki ser ti fi ka lı ya zı lım blok la rı kul la - nı la rak ko lay lık la ya pı lan dı rı la bi lir. PILZ PNOZ s30 Emniyetli Hız İzleme Çözümü Hız, dur ma ya da dö nüş yö nü söz ko nu su ol du ğun da PNOZ s30 iş ba şın da Ye ni Ma ki ne Di rek ti fi nin ge çer li ha le gel me siy le, sü rü cü iz le me ala nın da ye ni bir ih ti yaç or ta ya çık mış tır. Sü rü cü dur du rul du ğun da, ça lış ma du ru mu - nun em ni yet li bir şe kil de iz len me si ve sür dü rül me si ge re kir. İş te bu nok ta da PNOZ s30 dev re ye gi rer. Dur ma, hız ve dö nüş yö nü nün em ni - yet li bir şe kil de iz len me si için ge re ken tüm özel lik le re sa hip tir. Böy le ce, her uy gu la ma için doğ ru hız iz le me çö zü - mü nü su na bil mek te dir. PNOZ s30 un si ze sun du ğu avan taj lar: tör ler için er go no mik ça lış ma or ta mı sağ lar, Bas çe vir dö ner ko lun kul la nım ko lay - lı ğı sa ye sin de ku ru lum ve üni te de ği şi - mi sı ra sın da za man dan ta sar ruf edi lir, Ge liş miş uya rı sis te mi ile ge rek siz du ruş la rı or ta dan kal dı rır, Tüm ge nel mo tor ge ri bes le me sis - tem le ri ne ve yak la şım şal ter le ri ne uy - gun dur, Bir den faz la hız de ğe ri ay nı an da iz - le ne bi lir, Hız, dur ma ve dö nüş yö nü bil gi si çı - kış lar da ay rı ay rı de ğer len di ri le bi lir. Em ni yet ve rim li li ği ni art tı rır ve ope ra - 4 Eylül - Ekim 2014

7 Yeni Anybus ağ geçidi, Modbus cihazlarının BACnet dilini anlamasını sağlıyor Ye ni Any bus BAC net Mod bus ağ ge çi di Mod bus ci haz la rı nı BAC net ağı na bağ la ma yı müm kün kıl mak ta - dır. Ağ ge çi di Mod bus (RTU, AS CI I, ve TCP) ve BAC net/ip ara sın da ki dö nü şü mü ger çek leş tir mek te dir ve tüm Mod bus ci haz la rı nın BAC net ağın da BAC net uyum lu ci haz ola - rak gö rül me si ni sağ la mak ta dır. AC net ağ la rı nın gün geç tik çe bi na lar - da ve alt ya pı te si sat la rın da da ha çok kul la nıl ma sı Mod bu s ü ze rin den BAC - net ağ la rı na ile ti şim sağ la yan ci haz la - rın en teg ras yo nu için ar tan bir ta le po - luş ma sı nı sağ la dı. Bu ne den le HMS, Any bus BAC net Mod bus ağ ge çi di ni sun mak ta dır. Bu ağ ge çi di Mod bus TRU AS CII ve TCPci haz la rı nın BAC - net/ip ağı üze rin de bi rey sel BAC ne tu - yum lu ci haz lar ola rak gö rül me si ni sağ la yan iki ağ ara sın da çe vi ri ci ola - rak ça lış mak ta dır. Bu şe kil de bi na te si - sat la rın da ki sü rü cü ler, HVAC kon tro - lör le ri ve öl çüm ekip ma nı gi bi mer ke zi BAC net Mod bus ci haz la rı nın kon trol ve de ne ti mi sağ lan mak ta dır. BAC net sis tem en teg ras yo nu nu da - ha ko lay ha le ge ti ri yor HMS Ürün Mü dü rü, Mar kus Bladh bu ko nu da şun la rı pay laş tı: Ar tık Mod - bus ci haz la rı nın BAC net pro je le rin de kul la nı la bil me si ne de niy le Any bus BAC net, Mod bus ağ ge çi din de sis - tem bü tün leş ti ri ci le ri ne ve bi na sa hip - le ri ne da ha faz la es nek lik ta nı mak ta - dır. Ay rı ca ağ ge çi di,ürün le ri ni bi na oto mas yon pi ya sa sı na sun mak is te - yen ma ki ne üre ti ci le ri için uy gun bir ürün dür.mod bus ci haz la rı nı BAC net ağ la rı na bağ la ma ya yö ne lik ar tan ge - nel bir pi ya sa ta le bi gör mek te yiz ve bu ye ni ağ ge çi di mev cut en düs tri yel ağ ve en düs tri yel Et her net bağ lan tı la - rı için mev cut olan 300'den faz la Any - bus ağ ge çi di ne ye ni bir ağ ge çi di kom bi nas yo nu ek le mek te dir. Ağ ge çit le ri na sıl ça lı şır Se ri Mod bus (RT ve AS CI I) ve Et her - net (BAC net/ip ve Mod bus TCP) bağ - lan tı sı na yö ne lik ağ ge çi di için iki port mev cut tur. Bağ lan dık la rın da, kul la nı - cı lar ağ lar ara sın da hız lı bir şe kil de ile ti şim ku ra bil mek için üc ret siz or tak Mod bus ci haz pro fil le ri ne ait el ki ta - bın dan fay da la na bi le cek tir. HMS ay nı za man da he nüz el ki ta bın da yer al - ma yan Mod bus ci haz la rı için na sıl ci - haz pro fi li oluş tu ru la ca ğı na da ir ta li - mat içe ren di rekt bir araç sun mak ta - dır. İl gi li ağ ara yü zün de iş let me ye al - ma ve arı za çöz me iş lem le ri ger çek - leş ti ril mek te dir. Eylül - Ekim

8 Gelişmiş hareket kontrolü, güvenlik ve performans Et her CAT, gü ven lik ve gör sel leş tir mek: Koll mor gen Au to ma ti on Sui te (KAS) ye ni ya zı lım sü rü mü 2.8 da ha hız lı ma ki ne ge li - şi mi için çe şit li ye ni iş lev ler su nu yor. Gö mü lü Et her CAT ayar la ma ale ti içe - ren Koll mor gen Au to ma ti on Sui te (KAS) ya zı lı mı nın 2.8 sü rü mü mo dü ler ma ki ne ya pı la rı nın ge li şi mi ni hız lan dı - rı yor. En teg re ge li şim or ta mı nın ye ni sü rü mü ar tık kul la nı cı la rın tek bir alet ile Et her CAT sis tem le ri oluş tur ma sı ve HMI/ I/O, kon tro lör ler ve mo tor lar da da hil ol mak üze re tüm çev re bi rim öğe le ri ni ayar la ma sı nı sağ lı yor. Er go - no mik ge liş me le ri ne ya nı sı ra, or ta ya çı kan ba sit leş tir me sis tem ge liş ti ri ci le - ri nin işi ni ko lay laş tı rı yor ve mü hen dis - lik ve rim li li ği ni art tı rı yor. Koll mor gen Au to ma ti on Sui te 2.8'de ki en önem li yen lik ler den bi ri Et her CAT öğe le ri ni (di ğer üre ti ci le rin öğe le ri de da hil) uy gu la ma ile bü tün leş ti ren gö - mü lü Et her CAT ayar la ma ale ti dir. Bu açık ya pı ile, Koll mor gen mo dü ler, çok amaç lı ma ki ne ya pı la rı nın ge li şim sü - re si ni azalt mak ta dır. Bu yak la şı mın bir di ğer avan ta jı ise PCbaz lı uy gu la ma - la rın Koll mor gen AKD PDMM ser vo kon tro lör le ri ile doğ ru dan ile ti şi mi ni UDP ve HTTP pro to kol le ri kul la na rak müm kün kıl ma sı dır. Mü hen dis lik sü re - cin de gü ven li tek no lo ji kul la nıl ma sı ile ko lay lık da ge liş ti ril miş tir. Bu amaç için, bu sü rüm Koll mor gen'in ye ni KSM se ri si gü ven lik mo dül le ri ni bü - tün leş tir mek te dir. Bu kom pakt ci haz - lar Sa fe PLC ile Sa fe I/O'yu tek bir pa - ket te bir leş tir mek te ve ISO ve - ya IEC SIL 3 se vi ye sin de per - for mans ve ren TÜ Vo nay lı iş lev ler sun - mak ta dır. Koll mor gen Au to ma ti on Sui - te 2.8 sü rü mü ay nı za man da ser vo amp li fi ka tör le ri nin per for mans ge liş - me le ri ni de içer mek te dir. AKD PDMM ai le si içe ri sin de yer alan ve kul la nı cı ta ra fın dan prog ram la na bi len kon tro - lör ler "IPC için de" fel se fe si sa ye sin de KAS'ın ana par ça sı nı oluş tur mak ta dır. Ge le cek ci haz lar 24 A'ya ka dar çı kan no mi nal akım lar da iki ka tı ka pa si te ve da ha hız lı iş lem ci per for man sı gös ter - mek te dir. Ge nel per for mans ge liş me - le ri nin ya nı sı ra uy gu la ma se çe nek le ri ye ni ha re ket kon trol iş lev le ri nin ek len - me si ile ge liş ti ril miş tir. 6 Eylül - Ekim 2014

9 Tek Ethernet donanımı herhangi bir Ethernet ağı te me si du ru mun da bir Et her net TCP/IP çö zü mü ola rak kul la nı la bi le ce - ği an la mı na gel mek te dir. Ay gıt Ya zı lı mı Yö ne ti ci si da hil dir Be ra be rin de bir Ay gıt Yö ne ti ci si ya zı - lı mı nı kul la na rak, kul la nı cı lar ko lay bir şe kil de ay gıt do na nı mı nı ken di seç tik - le ri ağa yük le ye bi lir. Ay gıt do na nı mı nı in dir mek için ay nı za man da FTP ve ya uy gu la ma ara yü zü kul lan mak da müm kün dür. HMS In dus tri al Net works'un Ye ni Et - her net çö zü mü ci haz üre ti ci le ri nin HMS nin stan dart laş tı rıl mış Et her net do na nı mı için is te dik le ri en düs tri yel Et her net pro to ko lü nü in di re bil me si ni sağ la mak ta dır. HMS In dus tri al Net works, PRO FI NET, Et her CAT, Et her Net/IP ve ya Et her net PO WER LINK ile yük le ne bi len bir Et - her net do na nı mı nı içe ren bir ile ti şim çö zü mü olan "Or tak Et her net içi nany - bus Com pact Com" ürü nü nü sun mak - ta dır. Bu ürün, is te dik le ri en düs tri yel Et her net pro to ko lü nü Com pact Com çi pi, ka lı bı ve ya mo dü lü ne yük le ye bi - le cek olan ci haz üre ti ci le ri içi nü rü nü müş te ri ye tes lim et me den ön ce es - nek lik sağ la mak ta dır. Üç fark lı bi çim fak tö rü ile bir lik te mi ge li yor? Any bus Com pact Com 40se ri si nin bir par ça sı ola rak su nu lan Or tak Et her net çö zü mü, su nu cu ci haz ile is te ni len bü tün leş tir me se vi ye si ne bağ lı ol mak üze re üç fark lı form da mev cut tur. Çip,ka lıp ve ya mo dül ol mak üze re hep si ay nı stan dart laş tı rıl mış yön tem ile yük le ne bil mek te dir. HMS bü tün le şik ürün ler de Ürün Hat Yö ne ti ci si olan Le if Malm berg şun la rı pay laş mış tır:"en düs tri yel ağ pi ya sa sı en düs tri yel Et her net e doğ ru yö nel - dik çe, Com pact Com Or tak Et her net - çö zü mü hız lı bir şe kil de su nu mu mu - zun önem li bir par ça sı ha li ne gel mek - te dir. Fark lı en düs tri ye let her net ağ la rı için ta mam lan mış Com pact Com ürün le ri stok la ma ge rek si nim le ri ni or - ta dan kal dır mak ta ve bu nun ye ri ne müş te ri nin is te ği ne uy gun ağ pro to - kol le ri ni ba sit bir şe kil des tan dart laş tı - rıl mış Or tak Et her net do na nı mı mız dan in dir me le ri ni sağ la ya rak ci haz üre ti ci - le ri nin ha ya tı nı ko lay laş tır mak ta dır." "Mo dül, Any bus NP40 ağ iş le yi ci si ile bes le nen ka nıt lan mış Any bus Com pact Com tek no lo ji si üze ri ne ku - rul du ğu için müş te ri ler tek bir uy gu - la ma pro je si ile tüm Com pact Com gru bu na anın da eri şim sağ la ya bi le - cek tir. Bu da sa de ce baş ka bir Any - bus mo dü lü tak mak su re tiy le her - han gi bir en düs tri yel ağ sis te mi ne ve en düs tri yel Et her net ağı na eri şim sağ la ya bil me an la mı na gel mek te dir. BT iş lev le ri ni des tek li yor mu? Or tak Et her net kav ra mı BT iş lev le ri ni var sa yı lan şe kil de des tek le mek te dir, bu da kul la nı cı nın tes cil li bir Et her net ağı na yö ne lik bağ lan tı ge liş tir mek is - Zor la yı cı uy gu la ma lar için Any bus Com pact Com 40se ri sihms'nin ödül ka za nan NP40 ağ iş le yi ci si üze ri ne ku ru lan Any bus Com pact Com40se ri - si yük sek per for mans lı en düs tri yel Et - her net uy gu la ma la rı nın ih ti yaç la rı nı kar şı la mak üze re ta sar lan mış tır ve bu ne den le su nu cu ci haz ve se çi len ağ ara sın da her bir yön de 1500 byte bü - yük lü ğün de ve ri iş le me ile hız lı ile ti şim sağ la mak ta dır. 40se ri si çip, ka lıp ve mo dül for mat la rın da su nul mak ta dır ve böy le ce müş te ri ler ki şi sel leş tir me ih ti - ya cı ol mak sı zın doğ ru en teg ras yon se vi ye si ni se çe bil mek te dir. Any bus Com pact Com ne dir? Any bus Com pact Com fark lı en düs tri - yel ağ la ra bağ lan tı sağ la mak için en - düs tri yel ci haz lar ile en teg re edi le bi len bir en düs tri yel ağ ara yü zü se ri si dir. Kul la nı cı la rın en teg ras yon se vi ye si ni se çe bil me si için Com pact Com çip, ka lıp ve mo dül bi çi min de su nul mak ta - dır. Any bus Com pacy Com ürü nü nü uy gu la ya rak, ci haz üre ti ci le ri sa de ce il gi li Any bus ürü nü nü et kin leş ti re rek anın da 20 en düs tri yel ağ bağ lan tı sı sağ la ya bil mek te dir. Bu da ci haz üre ti - ci le ri için ye ni iş fır sat la rı oluş tur mak ta ve pi ya sa la rı nı bü yük öl çü de ge liş tir - mek te dir. 7 Eylül - Ekim 2014

10 EMSolutions Cat ile iş makinaları daha verimli hale geliyor ay lık ra por lar la bil gi len di ri yor ve ken di ma ki na la rı nı, ay nı böl ge de ki ben zer ma ki na la rın per for mans la rı ile kar şı - laş tı rı yo ruz. 3. Se vi ye: TAV Sİ YE ET, Ma ki na nı zı uzak tan Vi si on Link ile ta kip eden Kon dis yon Ta kip Uz ma nı nın si ze ver - di ği tav si ye ve da nış man lık hiz me ti ile bir lik te Yağ Ana liz (S O SSM) ve ri le ri ve Tek nik mu aye ne bul gu la rı nı bir leş - ti re rek, ma ki na nı zın ta mir ve ya ba kım ka ra rı nı da ha sağ lık lı ve ri le re da ya na - rak ver me ni zi sağ lı yo ruz. Dün ya li de ri Cat İş ma ki na la rı nın Tür ki - ye dis tri bü tör lü ğü nü ya pan Bo ru san Ma ki na ve Güç Sis tem le ri nde ye ni bir hiz met mo de li dev re ye gi ri yor. EM So lu ti on s ola rak ad lan dı rı lan Cat Ekip man Yö ne tim sis te mi ile iş ma ki na la rı da ha ya kın dan ta kip ve kon trol edi le rek, iş ve rim li li ği nin ar tı rıl - ma sı ve ope ras yon ma li yet le ri nin dü - şü rül me si sağ la nı yor. EM So lu ti ons, ma ki na ve ri le ri ni ze uzak tan eri şim için ge liş ti ril di. İh ti ya cı - nız olan 5 hiz met se vi ye sin den bi ri si ni se çe rek uz man la rı mı zın des te ğiy le is - ter ma ki na nı zın ba kım la rı nı ken di niz yap ma ya de vam edi yor su nuz, is ter - se niz bu işin de tay la rı nı Bo ru san Ma - ki na ya bı ra kı yor su nuz. EM So lu ti ons sis te min de, ma ki na lar da bu lu nan di ğer ECM ler den (Elek tro nik Kon trol Mo dül le rin den) doğ ru dan ve ri top la ya bi len Pro duct Link Ma ki na Ta kip Ci ha zı tek no lo ji si kul la nı lı yor ve Vi si on Link Ma ki na Ta kip Web Si te si ile ge len bu ve ri le re eri şim im kâ nı sağ la nı yor. Bu sa ye de ma ki na sa hip - le ri ekip ma nın ye ri, ya kıt tü ke ti mi, uya - rı lar ve bir çok bil gi ye anın da sa hip ola rak da ha hız lı ve da ha doğ ru ka rar - lar ala bi li yor. 5 ay rı Ekip man Yö ne tim Se vi ye si EM So lu ti ons, Cat Ekip man Yö ne ti mi sis te mi nin 5 ay rı se vi ye si bu lu nu yor. Bu se vi ye ler, ekip man la rın elek tro nik ve ri le ri ne eri şi mi ni sağ la yan bağ lan tı hiz me tin den, bir fi lo nun tam ve pro ak - tif bir şe kil de yö ne til me si ne ka dar uza nan ge niş bir yel pa ze yi kap sı yor. 1. Se vi ye: BAĞ LAN, Ma ki na la rın ye ri ve ça lış ma du ru mu hak kın da web ya da mo bil ci haz lar üze rin den ula şı la bi - len Vi si on Link uy gu la ma sı ile ma ki na - nın gün cel bil gi le ri ne bir tık la ula şa bi - li yor su nuz. Ay rı ca Ye dek Par ça ve Ser vis tem sil ci niz, ma ki na ve ri le rin - den en yük sek fay da yı ala bil me niz için si ze üc ret siz Vi si on Link kul la nım eği ti mi ve ri yor. 2. Se vi ye: BİL Gİ LEN DİR, Ma ki na la rın ve fi lo nun du ru mu hak kın da dü zen li ola rak müş te ri le ri mi zi 2 say fa lık özet 4. Se vi ye: DES TEK LE, Za ma nın da ve ek sik siz ya pı lan Pe ri yo dik Ba kım la rı kap sa yan Özel Müş te ri Des tek An laş - ma la rı ile müş te ri le ri mi zin iş let me ma - li yet le ri aza lır ken ma ki na la rın iş te kal - ma sü re le ri uzu yor. Kon dis yon Ta ki bi Uz ma nı mız yi ne si ze des tek ve ri yor. 5. Se vi ye: YÖ NET, Cat İş ma ki na la rı fi lo nu zun ta mir ve ba kım yö ne ti mi, ta - ma men Bo ru san Ma ki na ekip le rin ce ya pı lı yor. Siz işi ni ze odak la nır ken, Kon dis yon Ta kip uz man la rı des te ği ile ma ki na la rın mak si mum per for man sı ko ru nu yor, mi ni mum arı za ile ça lı şa rak da ha faz la iş te kal ma sı sağ la nı yor. Han gi hiz met se vi ye si se çi lir se se çil - sin, Bo ru san uz man la rı ma ki na la rı nı - zın yö ne ti mi, ve rim li li ği ve kâr lı lı ğı nı zın ar tı rıl ma sı için si ze des tek ve ri yor. Bo - ru san uz man lı ğıy la su nu lan Cat Ekip - man Yö ne ti mi sis te mi hak kın da da ha faz la bil gi ye man yo - ne ti mi web si te sin den ula şa bi lir si niz. 8 Eylül - Ekim 2014

11 Telemecanique yeni OsiSense XMLR, basınç sensörü Te le me ca ni qu e ye ni Osi Sen se XMLR, 4 ba sa mak lı ek ra nı ile elek - tro nik bir ba sınç sen sö rü dür. Yük - sek per for man sı ve mak si mum kul la nım ko lay lı ğı nı bir leş ti rir. Ba sınç sen sör le ri, hid ro lik ve pnö - ma tik sis tem ler de ki ba sınç ve ya va kum se vi ye le ri ni kon trol et mek ve ölç mek için kul la nı lır. Ba sın cı, elek trik sin ya li ne dö nüş tü rür - ler. Da ha son ra ise, öl çü len ba sın cın ora nı na gö re ana log bir çı kış ve/ve ya anah tar la ma nok ta sı nın ayar la na bil - me si için bir ya da iki anah tar la ma çı - kı şı üre tir ler. Osi Sen se XMLR ba sınç sen sör le ri nin yük sek has sa si yet ve per for man sı, ba sınç/va kum ek ra nı, kon tro lü ya da re gü las yo nu nu ge rek ti ren bir çok en - düs tri yel uy gu la ma için uy gun ha le ge ti rir. Özel lik ler 12 ba sınç ara lı ğı: 1 ile 600 bar ara sı Ek ran ba sınç bi ri mi: Bar, PSI, kpa, MPa Sı vı gi ri şi: G1/4A di şi, 1/4"18NPT di şi, 7/1620UNF2B di şi. Güç kay na ğı: 24 V DC Elek trik bağ lan tı sı: M12, 4 ve ya 5 pin Di ji tal çı kış: PNP ve ya NPN Ana log çı kış: 4 20 ma ve ya 0 10 V Top lam has sa si yet: <= öl çüm ara lı - ğı nın %1'i Ko ru ma de re ce si: IP65 ve IP67 Ça lış ma sı cak lı ğı ara lı ğı: C Ser ti fi kas yon: UL 'e da ya lı cu Lus Avan taj la rı Ko lay mon taj Kom pakt bo yut Dö ner göv de Ter si ne çev ri le bi lir ek ran Ko lay ku ru lum VDMA stan dart la rı na gö re me nü İki düğ me ile ge zin me Ko lay ba kım Ek ran du ru mu, ci haz lar her baş la tıl - dı ğın da test edi lir ve tüm seg ment le - rin kı sa bir sü re yan ma sıy la ci ha zın baş la tıl dı ğı onay la nır Hız lı di ag nos tik fonk si yo nu En dü şük ve en yük sek ba sınç de - ğer le ri ni bel lek te sak la maz Eylül - Ekim

12 CanAnalyser 3 şimdi çok daha güçlü! IX XAT ca na naly ser en düs tri yel ve oto mo tiv sis tem le ri ne uyum lu ola - rak CAN ağ la rı nın ge li şi mi, test edil - me si ve ba kı mı için güç lü bir ana liz ara cı dır. HMS En düs tri yel Ağ lar şim di ge liş ti ril miş fonk si yo nel lik ve kul la nı cı ara yü zü ile ca na naly ser Ver si yon 3'ü sun mak ta dır. Ye ni özel lik ler IX XAT ca na naly ser ye ni "Mul ti Bo ard Des te ği" ile ay nı an da 64 CAN ka na lı - na ka dar des tek le mek te ve tek tip sü - re ba zı sa ye sin de bil gi gö rün tü le me si ya pa bil mek te dir. Bir den faz la CAN ka nal la rı na si mul ta - ne eri şim kul la nan mo dül ler için, Mul - ti Bo ard des te ği ek fay da lar sağ la mak - ta dır ör ne ğin; ta kip mo dü lü ile ca na - naly ser çok güç lü bir ve ri ya zı cı çö zü - mü sun mak ta dır. Özel lik le et ki le yi ci olan bir baş ka özel li ği de kul la nı lan CAN ile ti şi mi nin pro ses se vi ye sin de de tay lı bi çim de bi lin me si ne ge rek kal - mak sı zın çok hız lı ve ko lay bir şe kil de ağ ci haz la rı nın uya rıl ma sı nı sağ la yan ye ni sin yal gön der me mo dü lü dür. Ay rı ca Ver si yon 3'te ye ni olan di ğer bir özel lik, fonk si yon kay bı ol mak sı zın öl - çüm ayar la rı nı fark lı öl çüm bil gi sa yar la - rı na kop ya la ya bi len ge liş miş ta şı na bi lir - lik se vi ye si dir. Ay rı ca ca na naly ser ta ra fın dan sağ la - nan ve ri ta ba nı des te ği da ha da ge - niş le til miş tir ve ar tık fark lı ve ri ta ban la - rı nın ay nı ayar la ra ak ta rıl ma sı na izin ver mek te dir. Ve ri yo rum la ma için, ve ri ta ban la rı ca na naly ser ile tek bir ge nel ağ ve ri ta ba nı na ak ta rı la bil mek te dir. Ye ni ek le nen is ta tis tik hat la rı, ör ne ğin fre kans da ğı tı mı, tek rar sa yı la rı, ya nıt/iş - le yiş sü re si nin ana li zi için kay nak ko - dun da (C#) bu lun mak ta dır ve kul la nı cı - ya özel ge rek si nim le re hız la adap te ola - bil mek te dir. Da ha sı; en teg re prog ram la ma ara yü - zü ve ca na naly ser Ko mut Su nu cu su için ye ni ör nek ler de ca na naly ser'ın fark lı uy gu la ma la ra uyum sağ la ma sı - nın çok da ha ko lay ol du ğu nu gös ter - mek te dir. Ge liş ti ri len sin yal yo rum la ma da ha hız lı ha ta tes pi ti an la mı na gel mek te dir Ta ma men re vi ze edi len sin yal yo rum - la ma is ta tis tik sel bil gi le rin ye ni gra fik - ler/sin yal mo dül le ri gi bi pro ses pa ra - met re le ri ile bir lik te tek se fer de ana liz edil me si ni sağ la mak ta dır. Bu özel lik le ha ta lar oluş tu ğun da ve ya ser vi se ih ti - yaç du yul du ğun da kul la nış lı dır çün kü be lir li pro ses pa ra met re le ri nin ve ağ ka li te si gös ter ge le ri nin (her sü re bi ri mi ve ya hat yo ğun lu ğu na gö re ha ta tel - gra fı gi bi) grup lan dı rıl ma sı so run la rın da ha hız lı ta nım lan ma sı nı sağ la mak - ta dır. Ge liş ti ril miş kul la nı cı ara yü zü Di ğer ye ni lik ler ara sın da ana liz pen - ce re si ni ek ran da mü kem mel bi çim de aç ma yı ve bir kı sa yol tu şu ile fark lı kul - la nı cı ayar la rı ara sın da de ği şim ya pıl - ma sı nı sağ la yan fark lı çe şit ler de ki fonk si yon la ra sa hip ye ni ve ge liş miş kul la nı cı ara yü zü bu lun mak ta dır. Çift tık la ma ile tüm bil gi pen ce re le ri - nin ay nı me saj içi ne ak ta rıl ma sı nı sağ - la yan sez gi sel pen ce re sen kro ni zas - yo nu be lir li bir za man içe ri sin de kul la - nı cı ya olay la ra hız lı ca göz gez dir me im kâ nı ta nı mak ta dır. 10 Eylül - Ekim 2014

13 Danimarka Veri Merkezleri, Eaton Teknolojisini Kullanarak Enerji Tüketimini %10 Oranında Azaltmaktadır Güç yö ne tim şir ke ti Ea ton, Da ni mar ka'da 40 kw ve ya da ha faz la gü ce sa hip tri fa - ze Ea ton UPS kul la nan ve ri mer kez le ri nin yüz de 90'dan da ha faz la sı nın Ea ton'un eş - siz Ener ji Ko ru ma Sis te mi (ESS) tek no lo ji si sa ye sin de ener ji mas raf la rı nı bü yük öl - çü de azalt tı ğı nı or ta ya çı kar - mış tır. ESS tek no lo ji si bu ve - ri mer kez le ri nin ener ji tü ke - tim le ri ni yak la şık yüz de 10 ora nın da azalt ma sı nı sağ la - mak ta ve böy le ce ar tan ener ji gi der le ri ni dur dur ma la rı nı ve Da ni mar ka hü kü me ti nin ener ji ta sar - ru fu ted bir le ri nin uy gu lan ma sı na yö - ne lik ge rek si nim le ri ni kar şı la ma la rı nı sağ la mak ta dır. Ea ton Da ni mar ka Sa - tış Mü dü rü Tom Boj lan; Av ru pa'da ki ve ri mer ke zi ope ra tör le ri, ener ji ve çev re sel açı dan dün ya ça pın da ki en du yar lı ku ru luş lar ara sın da dır. Bu ne - den le, Da ni mar ka sı nır la rı için de ki le - rin ESS tek no lo ji si nin fay da la rı nı hız - lı bir şe kil de gör me le ri ve ay nı za - man da bu eş siz tek no lo ji yi bü yük öl - çü de be nim se ye rek il gi le ri ni ey le me dö nüş tür me le ri şa şır tı cı de ğil. Ea - ton'da, ESS'nin ge le ce ğin tek no lo ji si ol du ğu na ve per for mans tan ödün ver me den bü yük ener ji ta sar ru fu sağ la dı ğı na ke sin lik le ina nı yo ru z de di. Ea ton, ye ni lik çi ESS ça lış tır ma mo - du nu, ve ri mer ke zi çö züm le ri kap sa - mın da bu lu nan tüm çift çev rim UPS'ler için sun mak ta dır. Stan dart çift çev rim mo dun da, bu ürün ler en - düs tri li de ri yüz de 97 ora nın da sun - mak ta dır an cak ge len şe be ke elek - tri ği nin ka li te si iyi ol du ğun da, ESS tek no lo ji si et kin li ği ni yüz de 99'a ka - dar çı ka ra bil mek te dir. Bu du rum UPS'yi ça lış tır mak için ge re ken gü cü bü yük öl çü de azalt ma sı nın ya nı sı ra ay nı za man da UPS'nin gü ve ni lir li ği ni art tır mak ta, alış ma öm rü nü uzat - mak ta, da ha az sı cak lık oluş tur mak - ta, so ğut ma ge rek si nim le ri ni ve mas raf la rı nı azalt mak ta dır. Tek li ge çiş sis te mi ile kı yas lan dı ğın - da, ESS çö zü mü çok da ha ge liş miş - tir. ESS tek no lo ji si içe ren UPS ler sü - rek li ola rak şe be ke elek tri ği nin ka li te - si ni de net le mek için ge liş miş di ji tal sin yal iş le me (DSP) tek nik le ri kul lan - mak ta dır. Ka li te iyi ol du ğu sü re ce, güç doğ ru dan şe be ke den ekip ma na git mek te dir ve sis te min yüz de 99 ora - nın da ola ğa nüs tü de re ce de et kin lik se vi ye si ne ulaş ma sı nı sağ la mak ta dır. UPS, bu mod da ça lı şır ken bi le, akı mı ge ri lim ve fre kans fark lı - lık la rı nı or ta dan kal dır - mak için gü cü ekip ma - na doğ ru et kin ve gü ve - ni lir bir şe kil de süz me - ye de vam et mek te dir. UPS şe be ke gü cü nün ka li te si nin bo zul du ğu - nu tes pit et ti ğin de, iki mi li sa ni ye den da ha kı - sa bir sü re de çift çev - rim mo du na ge çer, bu ge çiş o ka dar hız lı dır ki en has sas yük ler ta ra - fın dan da hi gö rü le mez. Bu hız lı ge çi şin müm kün ol ma sı nın ne de ni UPS'nin ESS mo dun da ça lı - şır ken dü zel ti ci gi riş ve çı kış kon tak - tör le ri nin ka pa lı kal ma sı ve güç dö - nüş tü rü cü sü nün şe be ke elek tri ği ile sen kro ni ze ol ma sı dır. Çift çev rim mo - du na geç mek sa de ce güç dö nüş tü - rü cü sü nün çı kış aşa ma sı na ola nak sağ la mak tır ki bu iş lem de ne re dey se he men ger çek leş mek te dir. Ea ton ın elek trik sek tö rü, güç da ğı - tı mı ve dev re ko ru ma sı; ye dek güç ko ru ma sı; kon trol ve oto mas yon; ay - dın lat ma ve gü ven lik; ya pı sal çö - züm ler ve kab lo la ma ci haz la rı; zor lu ve teh li ke li or tam la ra yö ne lik çö züm - ler ve mü hen dis lik hiz met le ri alan la - rın da uz man kü re sel bir li der dir. Ea - ton dün ya ça pın da ki çö züm le riy le gü nü mü zün en kri tik elek trik güç yö - ne ti mi so run la rı na ya nıt ve re cek ko - num da dır. Eylül - Ekim

14 En ekonomik boru, tüp ve hortum montajı Hid ro lik en düs tri si nin bo ru hat la rın - da ki tit re şim le rin ön len me si ne yö ne - lik özel ta lep le ri ne ya nıt ola rak ilk plas tik ta ban lı blok ke lep çe ler, gü nü - müz de ön de ge len ulus la ra ra sı akış - kan güç bi le şen le ri üre ti ci le rin den bi ri olan, mer ke zi Wer dohl'da (Al- man ya) bu lu nan Sta uff ta ra fın dan ilk ola rak 1960'lı yıl lar da ge liş ti ril miş ve üre til miş tir. Ta kip eden yıl lar da kul la - nı cı la rın ila ve ge rek si nim le ri nin kar - şı lan ma sı için Sta uff ke lep çe se ri si da ha da ge niş le til miş ve ori ji nal Sta - uff ke lep çe le ri ola rak anıl ma ya baş - lan mış tır. 1990'lu yıl lar da Al man En - düs tri stan dar dı DIN 3015 Stan dart, Ağır ve İkiz se ri le ri ne sa hip Sta uff ke lep çe le re da ya lı ola rak ha zır lan - mış tır. Bu gü ne ka dar ori ji nal Sta uff ke lep - çe le ri dai ma hız lı ve ko lay bo ru, tüp, hor tum ve kab lo mon taj la rı nı ve te - miz ve özel bo ru la ma plan la rı nı sem bo li ze et miş tir. Ke lep çe göv de - le ri Po li amid, Po lip ro pi len, Alü min - yum vb. gi bi çok sa yı da fark lı mal - ze me den ve dar be emi ci ve ses emi ci ter mop las tik elas to mer mal - ze me ler den imal edil mek te dir. Kay - nak pla ka la rın da ve ya ka nal ve mon taj ray la rın da tek ve ya çok dü - zey li üst üs te tip te ki mon taj lar için mon taj do na nı mı çe lik ve pas lan - maz çe lik ola rak fab ri ka dan tes li me ha zır dır. Sta uff ke lep çe le ri, 450 mm / 17 inç de ğe ri ne ka dar en yay gın met rik ve İn gi liz öl çü bi ri mi bo ru çap la rı için uy gun dur. Ta lep üze ri ne özel mal ze me ler ve ta sa rım lar da su nu la bi lir. Sta uf f ın ben zer siz bağ lan tı çö züm - le ri nin tit re şim ve gü rül tü azalt ma Çok ge niş ürün yel pa ze si sa ye sin de, Sta uff ke lep çe le ri ne re dey se tüm bo ru, tüp ve hor tum te si sa tı alan la rı nı kap sar. özel lik le ri, çev re nin ko run ma sı na ve hi lin de dir. Sta uff ke lep çe le ri Bu re au iş çi sağ lı ğı ve gü ven li ği ne yap tı ğı Ve ri tas, Ger ma nisc her Lloyd, Lloy - önem li kat kı lar dan do la yı tüm en - d s Re gis ter of Ship ping, Re gis tro düs tri yel ül ke ler de tak dir le kar şı lan - Ita li ano Na va le ve Rus si an Ma ri ti me mış tır. Tek nik ge liş miş li ği nin ya nı sı - Re gis ter of Ship ping de da hil ol mak ra, özel ya pı lar için da hi hız lı tes li mat üze re çok sa yı da ba ğım sız bel ge - ve anın da hiz met su nan Sta uff ke - len dir me ku ru lu şu ta ra fın dan ba şa rı - lep çe le ri nin ay rı ca mon ta jı da son lı şe kil de test edil miş ve onay lan mış - de re ce eko no mik tir. tır. Sta uff ke lep çe le ri nin en düs tri yel uy - gu la ma la rı ne re dey se sı nır sız dır: Son de re ce de ge niş ürün yel pa ze si sa ye sin de ne re dey se tüm bo ru, tüp ve hor tum te si sat la rı ve en önem li si en düs tri yel, mo bil, de niz ci lik ve açık de niz hid ro lik sis tem le ri kap sam da - 12 Eylül - Ekim 2014

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon MAKRO editör Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon Makro Vizyon, 2008 yılının bu son sayısında yine oldukça renkli bir içerikle sizlerle buluşuyor. Soğuk günlerin kapıda olduğu bugünlerde, içinizi

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Sayı: 3 Ekim 2007 www.ottobock.com.tr. Otto Bock Türkiye Yayınıdır. C-LEG ile Tekrar Uçabilen Gazi Pilot

Sayı: 3 Ekim 2007 www.ottobock.com.tr. Otto Bock Türkiye Yayınıdır. C-LEG ile Tekrar Uçabilen Gazi Pilot Sayı: 3 Ekim 2007 www.ottobock.com.tr DİYALOG Otto Bock Türkiye Yayınıdır. C-LEG ile Tekrar Uçabilen Gazi Pilot 2 DİYALOG İÇİNDEKİLER 3 16 21 Diyalog ta bu sayı Editörden/ Hasan ÜREY...3 İlk Yıllar...4

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi

Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi DERLEME Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi Dr. Ayşegül YILMAZ, a Dr. Hakan KUMBASAR a a Psikiyatri AD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi DERLEME Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi Dr. Ahmet Levent KARASULU a a Uyku Laboratuarı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page 1

100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page 1 100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page 1 100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page 2 100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page 3 100.SAYI1-42ilknur:Layout 1 4/29/13 3:57 PM Page

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015]

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI MUĞLA ŞUBESİ 2. GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU [2011-2015] 1 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3 TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8 Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. K. Atatürk Zonguldak Özel Tip Kapalı Cezaevinde Sergi Açılışı ve Belge Töreni Tekirdağ 1 Nolu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer Nükleer F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin de, nük le er bom ba ya dö nüfl tü rül dü. Ay n y l, iki si vil he de fe kar fl kul la n ld. Fa kat bun dan son ra bir da ha, aradan 60 y l dan faz

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu?

İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu? İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu? Doç.Dr. M. Ali KİRMAN a a Din Sosyolojisi AD, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

PATRICK SÜSKIND GÜVERCİN

PATRICK SÜSKIND GÜVERCİN 1 2 PATRICK SÜSKIND GÜVERCİN 3 Die Taube, Patrick Süskind 1987, Diogenes Verlag AG, Zürich 1988, Can Sanat Yayınları A.Ş. Bu eserin Türkçe yayın hakları Onk Ajans Ltd. Şti. aracılığıyla alınmıştır. Tüm

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı