ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade"

Transkript

1

2

3 ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre Denetim Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2'de yer alan faaliyetler sonucu çevre kirliliğine neden olabilecek veya çevreye zarar verebilecek kurum ve kuruluşlar çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardan çevre görevlisi hizmeti satın almakla yükümlüdür. İşletme veya faaliyetlerin izlenmesi ve iç tetkikinin gerçekleştirilmesi çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi tarafından yapılır. Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yüksek idari para cezaları verilmektedir. Çevre görevlisi; faaliyetler sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek denetime tabi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu ve alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren görevlidir. Çevre görevlisi işletmelerde firma yönetim temsilcileri ile çalışmaları yürütmek, mevzuat açısından tesis faaliyetlerini inceleyip uygunsuzlukları tespit ederek uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, tesis yönetimini bilgilendirmek ve yapılan faaliyetlerle ilgili rapor tutmakla yükümlüdür. ÇEVRE İZNİ Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde, atık su deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eder. eder. ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK (YÖNETİM) HİZMETLERİMİZ BAKANLIK ONAYLI, TS STANDARTINA UYGUNDUR. Çevre danışmanlığını yaptığımız firmaların; Genel çevre danışmanlığı, Geçici faaliyet belgesinin temin edilmesi, Çevre izninin temin edilmesi, Genel atık yönetimi, Çevre fizibilite raporları, Kapsam dışı görüş yazılarının alınması, Çevre mevzuatları kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması, İl Müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması, Çevre lisanslarının alınması, Yıllık iç tetkiklerin yapılması ve raporlanması, Tesislerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü, Çevre mevzuatları kapsamında tesis çalışanlarına bilgilendirici eğitim verilmesi, Teknik uygunluk raporu hazırlanması; Atık yağ, bitkisel yağ, ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL), ömrünü tamamlamış araç (ÖTA), geçici depolama, ÖTA işleme, poliklorlu bifenil (PCB) arındırma, firmanın yıllık iç tetkiklerinin yapılması ve raporlanması tarafımızdan yapılacaktır.

4

5 ÇEVRE DANIŞMANLIK SÜRECİ Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren mevzuatlarda belirtilen hususlar ile ilgili olarak mevcut durumun tespiti, tespit edilen hususların bir rapor halinde işletme sorumlusuna iletmek, Uygunsuzluk tespit edildiğinde işletme yönetimine uygunsuzluğun giderilmesi için yazılı öneride bulunmak, uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibini yapmak ve işletmeye çözüm önerilerinde bulunmak, İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizler için Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuar hizmeti bulunan özel veya kamu kurum ve kuruluşlardan alınan teklifleri değerlendirmek ve işletme sorumlusuna iletmek, İşletmenin yılda 1 (bir) defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak iç tetkikini gerçekleştirmek, İşletmenin Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanarak yürürlüğe giren mevzuatlar kapsamında çevre yönetim sistemini oluşturmak, İşletme adına çevresel konularında alınması gereken izin, lisans ve belgeleri temin etmek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek, İşletme adına İl Çevre Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerektiğinde çevresel konular hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmak, Bakanlıkça ve İl Çevre Müdürlüğünce istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak iletmek, ihtiyaç duyulan bilgi ve verileri öngörülen formatta ve zamanında Bakanlığa bildirmek, İşletme çalışmaları esnasında ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmak, İşletme çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak, İşletme çevre yönetimi faaliyetlerini koordine etmektir.

6 ÇEVRE İZNİ / LİSANS ÇEVRE İZİN / ÇEVRE İZİN VE LİSANS AŞAMALARI 1) Geçici Faaliyet Belgesi Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, yönetmeliğin 6. madde kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili merciye elektronik başvuru yaparlar. Elektronik başvuru dosyasında Ek-3a ve Ek-3b'de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından 30 (otuz) gün içerisinde incelenir. Başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için 1 (bir) yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde çevre izin ve lisanslarının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, Yönetmeliğin Ek-3c'sinde belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir. 2) Çevre İzin ve Lisans Belgesi Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasından sonra en geç 6 (altı) ay içerisinde Çevre İzni veya Çevre Lisansı için gerekli bilgi ve belgeler ile elektronik başvuru yapılır. Elektronik başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra başvuru yetkili merci tarafından 80 (seksen) gün içerisinde incelenir. Söz konusu elektronik başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından Çevre İzin ve Lisans Belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

7 ÇEVRE DANIŞMANLIK SÜRECİ ÇEVRE İZİN/LİSANS İÇİN GEREKLİ ORTAK EVRAKLAR 1. ÇED'e tabi işletmeler için olumlu ya da gerekli değildir kararını gösteren yazı. ÇED'e tabi olmayan işletmeler için ise kapsam dışı olduğunu gösterir yazı, Sayılı İmar Kanunu kapsamında; /10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; yapı kullanma izin belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair işletme yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, /10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; işletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge ve 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair işletme yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 3. Ticaret sicil gazetesi, 4. Kapasite raporu veya kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış bir belge, 5. İşletme belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge, 6. Vaziyet planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları), 7. İş akım şeması ve işlem özeti (hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül, şekiller ve atık kodları), Atık Yönetimi Danışmanlığı İşletmenizde, atıklarınızın etkin olarak yönetilebilmesi için atık yönetimi danışmanlığını da sunmaktayız. Faaliyet alanlarımız; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre atık yönetim planının hazırlanması; Bir yıl boyunca işletmenin atık oluşumu izlenerek kayıtlar tutulacak ve 1 (bir) yılın sonunda 3 (üç) yıllık Atık Yönetim Planı oluşturularak Valiliğe bildirim yapılacaktır. Atık envanterinin oluşturulması. Atık beyan formlarının hazırlanması; Her yıl şubat ayına kadar Çevre İl Müdürlüğüne verilmesi zorunludur. Atık analizlerinin yaptırılması. Atık bertaraf yöntemlerinin ve firmalarının belirlenmesinde teknik destek. Atık yönetim prosedürlerinin oluşturulması. Atık azaltma teknolojileri konusunda teknik destek. Periyodik denetimlerinin yapılması ve raporlanması; İşletme Çevre Mevzuatları açısından periyodik olarak denetlenecek ve raporlama yapılacaktır. Mevzuat değişiklikleri hakkında firmanın bilgilendirilmesi.

8

9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6. maddesi, 1 inci fıkrası, a bendi gereğince mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan çalışmalar ile işletmelerde, Sağlık giderleri azalacak, Tazminat giderleri azalacak, Güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak, Çalışanların aktif katılımıyla motivasyon artacak, Üretimde kalite yükselecek, İşletmenin pazar payı yükselecek, Güven ve prestij artacak, Ekonomik yönden daha güçlü, sistematik bir yapı oluşumu gerçekleşecektir. İşyeri Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Başlıkları İşyerinde kullanılacak ikaz/uyarı işaretlerinin tespiti, İşyerinde temizlik ve düzen, Yüksekte çalışma talimatları, Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, Kişisel koruyucu alet kullanımı, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler, Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve koruma tekniklerinin uygulanması konularında firmamız danışmanlık hizmeti verecektir.

10 Danışmanlık Hizmeti Kapsamında; 1.Ön Durum Tespitinin Yapılması İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve Uluslararası OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği standardı kapsamında saha ve doküman üzerinden incelenerek işyeri mevcut durum analiz raporu hazırlanacaktır. 2.İşyeri Risk Analizlerinin Hazırlanması İşyerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında risk değerlendirme çalışmaları yürütülüp raporlanacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki adımlar izlenecektir. Gerekli hallerde revizyonların yapılması, Hazırlanan rapor doğrultusunda alınacak tedbirlerin takibinin yapılması, İşyerinin çalışan kadrosunun müsait olması halinde risk analizi çalışma grubunun oluşturulması ve eğitilmesi, Makine ve kimyasal envanterinin oluşturulması, Risk analizi raporunun oluşturulması, Saha ve doküman çalışmalarının gerçekleştirilip işyeri risk analizlerinin hazırlanması. Risk Analizleri Mevzuat yönünden zorunluluk 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10 uncu maddesi, 1inci fıkrasına istinaden işveren, iş yerinde risk analizi yapılmasından sorumlu tutulmuştur. 3. Acil Durum Sürecinin Yönetimi Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarının dikkate alınarak meydana gelebilecek acil durumların önceden değerlendirilmesi, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumların belirlenmesi ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,

11 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması, acil durum planlarının hazırlanması, Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatın yapılması, Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemelerin yapılması. 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Dokümantasyon Yapısının Oluşturulması İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması, İşyeri organizasyon yapısının gözden geçirilmesi, İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının hazırlanması, İşyeri çalışanları için kişisel koruyucu zimmet formlarının hazırlanması, Kaza/olay önleme ve araştırma sisteminin kurulması, Çalışan özlük dosyası, İş Sağlığı ve Güvenliği dokümanlarının oluşturulması, Alt işveren İş Sağlığı ve Güvenliği ek sözleşmelerinin hazırlanması, Görev yetki ve sorumlulukların İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gözden geçirilmesi, Çalışma talimatlarının İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında oluşturulması veya mevcut talimatların iyileştirilmesi, Ziyaretçi İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları, kontrol formları vb. ihtiyaç duyulan dokümanların hazırlanması, İşe girişlerde çalışanlara verilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği genel kurallarını belirtilen el kitapçıklarının hazırlanması. 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 17. Maddesi gereğince işveren, çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya işyerinde yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen veya ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde düzenli aralıklarla tekrarlanır. 6.Yapılacak olan durum tespitlerinin ardından düzeltme, iyileştirme faaliyetlerinin takibi ve raporlanması İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan kontrol ve denetimlerden sonra durum tespitlerini takiben uygunsuzlukları düzeltici, iyileştirici faaliyetler raporlanıp takip altına alınır.

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI

6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI SMMM Ahmet BARLAK www.ahmetbarlak.com ahmetbarlak3@hotmail.com 6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI İdari para cezaları ve uygulanması MADDE 26 (1) Bu Kanunun; a) 4 üncü maddesinin

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

uzman grup biz kimiz?

uzman grup biz kimiz? biz kimiz? Uzman Grup Çevre olarak; şirketimizin ana hizmet konusu, Çevre kapsamındaki tüm çalışmalar olup, bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre; faaliyet göstermekteyiz.

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç İŞ GÜVENLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması

Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması 6631 İSG KANUNU Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması Mesleki risklerin önlenmesi, Eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, Organizasyonun yapılması, Gerekli araç ve gereçlerin

Detaylı

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ Dr. Erdem CAM ÇSG Eğitim Uzmanı 27 Mart 2014 27 Mart 2014 Tekirdağ İÇERİKİ İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE MEVZUAT BÜLTENİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE Hazırlayan: Merve EVRiM / Çevre Mühendisi, isg Uzmanı (C) KASIM 2013, SAYI 11 ÇEVRE DETAM GROUP; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğini, Çevre korumayı ve toplumsal sorumluluğu

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini,

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini, 21 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE YÖNETİMİ YETERLİLİK

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı