8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR"

Transkript

1 BÖLÜM 8 : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğü organizasyon yapısı, görev, yetki, sorumluluk, çalışma, uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2:Bu yönerge, Muratpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün ; organizasyon yapısı, görev, yetki, sorumluluk, çalışma, uygulama usulü ile birlikte işleyişini kapsar. Yasal dayanak Madde 3:Bu önerge 5393 sayılı Belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Uygulama Usul ve Esasları Madde 4:Mali Hizmetler Müdürlüğü kendisine verilen görevleri konusuna göre;5393 sayılı Belediye kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Kamu Mali Kontrol Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 818 Sayılı Borçlar Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 2886 Sayılı İhale Kanunu, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Tebligat Kanunu Görev; Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. İlkeler Madde 5 5.1:Belediyemiz hizmet faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek. 5.2:Belediye amaçlarını,hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak. 5.3:Belediyenin güçlü ve zazıf yönlerini belirlemek,karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek. 5.4:Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlğmak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek. Tanımlar Madde Belediye : Muratpaşa Belediyesi 6.2 Belediye Başkanlığı : Muratpaşa Belediye Başkanı 6.3 Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü 6.4 Personel : Mali Hizmetler Müdürlüğü görevli tüm personelleri 8.2 : ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Madde 7:Mali Hizmetler Müdürlüğünün organizasyon yapısı aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır. 7.1 Mali Hizmetler Müdürü 7.2 Planlama ve Bütçe Bölüm Sorumlusu Plan ve Bütçe Servis Sorumlusu Planlama ve Bütçe Servis Görevlisi 00.YG.01/R.00/95.193

2 7.2.3 Ön Mali Kontrol Görevlisi 7.3 Muhasebe Bölüm Sorumlusu Muhasebe Servis Sorumlusu Muhasebe Servis Görevlisi Muhasebe Servis Görevlisi (Yapı Denetim) Görevlisi Muhasebe İcra Servis Sorumlusu Muhasebe İcra Servis Görevlisi Tahsilat Servis Sorumlusu Tahakkuk Görevlisi Veznedar Tellal 7.4 Bilgi İşlem Servisi Bölüm Sorumlusu Bilgi İşlem Servisi Sorumlusu Bilgi İşlem Servisi Bilgisayar Donanımcısı Bilgi İşlem Servisi Otomasyon Destek Görevlisi Maaş Mutemetliği Servis Sorumlusu Memur Maaş İşlemleri Mutemeti İşçi Maaş İşlemleri Mutemeti Personel İcra İşlemleri Mutemeti 7.5 Gelir Servisi Bölüm Sorumlusu Gelir Servisi Kalem-Evrak Kayıt-Santral Servis Sorumlusu Evrak Kayıt Görevlisi Sicil Görevlisi Gelir Servisi Vezne Servis Sorumlusu Vezne Servis Görevlisi Posta Çeki Tahsil Görevlisi Gelir Servisi İlan Reklam Servis Sorumlusu İlan Reklam Servis Görevlisi Gelir Servisi Vergilendirme-Arşiv Servis Sorumlusu İhtilaflı İşler Görevlisi Arşiv Görevlisi Gelir Servisi İcra Takip Servis Sorumlusu İcra Takip Servis Görevlisi Yoklama Denetleme Görevlisi 7.6 Kalem Servisi Sekreter Evrak Kayıt Görevlisi Satınalma ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Hizmetli Madde 8 :Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 8.1:Belediye muhasebesini oluşturan hesap planlarının düzenli muhasebe defterlerine işlenmesi 8.2:Bütçe giderlerinin bütçedeki tertibine uygun olarak bütçe ödenekleri defterine bütçeye gider kaydıyla ödenecek veya gönderilecek paralar için 1050 sayılı kanun hükmü uygulanır. 8.3:Bütçe hazırlanması, aylık mizan cetvelleri hazırlanması. 8.4:Ay sonu işlemlerinin yapılması. 8.5:Belediyede görevli memur ve işçilerin aylık ücretleri, prim ve tazminatları, sosyal yardımları, S.S.K. primleri ve emekli sandığı işlemlerine ait kesintilerin yapılması. 8.6:Mülkiyeti belediyeye ait yeşil alan, otopark ve kaldırımlarda izin almak koşulu ile yararlananlardan işgaliye toplamak. 00.YG.01/R.00/96.193

3 8.7:Belediyeye ait Pazar yerlerinden günlük işgaliyenin toplanması. 8.8:Belediye encümenince kesilen cezaların amme alacakları kanununa göre tahsilinin sağlanması. 8.9:Değerli evrakların kasada muhafazası 8.10:Müdürlüklerden gelecek ödeme emirlerinin hazırlanması. 8.11:Mevzuat ve talimatlarla kendisine verilen görevlerin yapılması. 8.12:Daire sorumluluğuna verilen vergilerin tarh, tahakkuk işlemlerini kanun hükmüne uygun surette ve zamanında yapılmasını sağlamak.tahsil edilebilir hale gelen vergi resim ve harçların kanun hükümleri çerçevesinde tahsil ettirilmesi, bu amaçla gerektiğinde haciz kararlarının uygulanması. 8.13:Terkinler ile reddi gereken vergi, resim, harçlar ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili işlemlerin yaptırılması. 8.14:Vergi kayıtlarının daire ve mükellefler itibariyle yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tutturulması. 8.15:Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi., 8.16:Uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirlerin alınması, uygulama birliğinin sağlanması 8.17:Daire işlemleri ile ilgili olarak idari yargı mercilerinde yaratılan ihtilaflarda, hazineyi temsilen talep ve savunmada bulunulması. 8.18:Daire müdürü sahip olduğu yetkileri(daoğrudan doğruya kendisine verilmiş yetkiler hariç)mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, sevk ve idare amiri sıfatıyla maliyetindeki kimselere yazılı olarak derece derece devredebilir.ancak yetki devri daire müdürünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 8.19:Daire müdürü sahip olduğu ve kendisine devredilen yetkileri kullanmamaktan, devretttiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından ve görevlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı, ilgililerle birlikte sorumludur. 8.20:Daire müdürü kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan hazine zararlarından sorumludur. 8.21:Personelin sicil ve özlük bilgilerinin dosyalama ve takip işlemleri, günlük ve yıllık izinlerin işlemleri, sekreterlik hizmetleri, mükelleflerle ön görüşme yapmak, resmi dairelere ve başkanlık makamı ile belediyenin diğer birimlerine yapılan tüm yazışma işlemleri, işçi personelin puantaj bildirimlerinin yürütülmesi. 8.22:Vergi kanunlarının uygulanmasında belediye ile mükellefler arasında doğan uyuşmazlıklarla ilgili düzeltme işlemlerinin yürütülmesi, mahkeme ve icra dairelerinden vergi borcu ve kimlik araştırması yapılan mükelleflerle ilgili yapılan işlemler, haksız ve yersiz tahakkuk eden vergilerin iade ile düzeltme işlemlerinin yapılması. 8.23:Beyanname ve dilekçe ile başvurulan mükellefler ile mahkeme ve icra dairelerinden, diğer resmi dairelerden ve başkanlık, birim müdürlüklerinden gelen-giden yazıların kayıtlarını tutmak. 8.24:Belediye ve mücavir alan içerisinde bulunan bina, arazi ve arsaların beyan kabulü, vergi değerlerini değiştiren haller sebebiyle beyanı gereken beyannamelerin kabulü, Belediye Gelirleri Yasası gereği Çevre Temizlik Vergisi yönünden bildirim veren mükellefin tarh, tahakkuk işlemlerinin yanı sıra Belediyemizden işyeri ruhsatı yapı kullanma izin belgesi ve su aboneliği işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlara vergi borcu yoktur yazısının verilmesi ile sicil ve tahakkuk işlemlerinde oluşan hataların OLUR ile düzeltme işlemlerinin yürütülmesi, mükelleflere hesap pusulası düzenlenmesi. 8.25:Yoklama memurlarınca tespit edilen yoklama fişlerini Ç.T.V. yönünden tarh ve tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, mükellef dosyalarını hazırlamak,beyan ve bildirim kabulü işlemlerini yürütmek. 8.26:Veznece yapılan tahsilat belirlenmesi için iki nüsha tahsilat bordrosu düzenlenerek tahsilatın sıra numaraları birbirini izler şekilde bordroya kaydedilmesi ve fiili kasa mevcudu ile uyum sağlandıktan sonra tahsilat bordrosunun ikinci nüshasının serviste saklanması 8.27:Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan tabela, levha, afiş, bez afiş, bilboard vb.asmak, yapıştırmak, ilan etmek suretiyle mükellefimiz olanların tarh, tahakkuk işlemleriyle yangın sigorta vergisi mükellefleri ile eğlence vergisi mükelleflerinin 00.YG.01/R.00/97.193

4 beyannamelerini kabul etmek, tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak, ilan reklam servisi vergisini tahakkuk ettirmek suretiyle ödeyen mükellefe ilan ve reklam vergi levhası verilmesi ile tarh ve tahakkuk işlemleri tahakkuk fişi ve ihbarname esasına göre yürütülmesi. 8.28:Mükellefleri mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek, mükellefler ve vatandaşlar tarafından verilen şikayet ve ihbar dilekçelerini değerlendirmek, mükellefler adına düzenlenen ihbarname ve ödeme emirlerinin tebliğ işlemlerini yürütür. Mükellefiyetle ilgili hususlar tutanak mahiyetinde olan yoklama fişine aktarılır.yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Madde 9:Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 9.1:Mali Hizmetler Müdürü 9.1.1:Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Başkanlıkça uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbir almak, uygulamak :Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkan Yardımcısına önerilerde bulunmak 9.1.3:Personel arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve denetlemek 9.1.4:Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak 9.1.5:Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek parafe veya imza etmek 9.1.6:Sicil Yönetmeliği ve diğer mevzuata göre, sicil amirliği görevinin gereklerini yerine getirmek :Birim hizmetleri ile ilgili olarak yıl sonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistiksel verilerin düzenlenmesini sağlamak, Biriminin hizmet alanına giren konularda hizmet planlaması ve programına ilişkin önerilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak 9.1.8:Personelin izin, hastalık, devam gibi konularda gerekli denetimlerini yapmak 9.1.9:Birimin kırtasiye ve demirbaş eşyalarının bakımı ve korunması konularında önlemler almak :Hizmetlerle ilgili öncelikli olan yazılar ve işlemler konusunda mevzuata uygun önlemlerin alınmasını sağlamak :Muhasebe Yetkilisi olarak ; Muhasebe Hizmetlerini yürütmek, :Muhasebe birimini yönetmek :Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek :Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek :Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek :Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek :Taşınır Konsolide Görevlisi olarak; Kurumun harcama birimlerinin taşınır hesaplarının konsolide işlemlerini yürütmek :Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini üst yönetici adına hazırlamak :5393 Belediye kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 60.ve 61. Madde Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi,Sertifika verilmesi ile Çalışma Usul Esasları Hakkında Yönetmelik Taşınır Mal Yönetmeliği ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Başkana karşı sorumludur :İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek 00.YG.01/R.00/98.193

5 9.1.21:İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak :Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek :İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak :İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek :İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak :Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak :İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek :Bağlı Bütçe ve Performans birimince hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programlarını incelemek, gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve ilgili makama sunmak :İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek :Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme belgesi ve eki belgeleri usulünce incelenmesi ve kontrolü :Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek :Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek :Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak :Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak :Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; yetkililerin imzasını, ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını, maddi hata bulunup bulunmadığını,hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmek :Kurumun tüm mali işlemlerini muhasebeleştirmek :Bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, :Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak :İdarenin taşınır yönetimi ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesi, bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, :İdare taşınırların kesin hesabı icmal cetvellerini plan ve yıllık programına uygun olarak hazırlamak, :İdarenin taşınır hesap kodlarını güncellemek, Taşınır yönetim bilgi sistemlerini geliştirerek tüm birimler bazında kullanılmasını sağlamak, :Taşınır mal yönetmeliğinin uygulanmasında, bilgisayar program ve sistemlerinin mevzuata uygun olarak kayıt ve işlemlerin yapılmasını sağlamak :İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, :Taşınır Mal Yönetmeliğindeki taşınır hesap kodları standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, :Taşınırların iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek :Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye 00.YG.01/R.00/99.193

6 ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak :Başkanlıktan çıkacak yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak parafe veya imza etmek :Servislerde bulunan görevleri işgal edecek personelde bulunması gereken nitelikleri saptayarak mevcut personel konusunda değişiklik teklifini Makama sunmak :Müdürlükte bulunan personelin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri yönünde gerekli önlemleri alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak :Servis sorumluları katılımı ile düzenli olarak aylık toplantılar yapmak,müdürlük faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyumu sağlamak :Müdürlüğünün görev alanına giren veya dolaylı ilgilendiren konularda kendisine bağlı personeli görevlendirmek :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 9.2:Planlama ve Bütçe Bölüm Sorumlusu 9.2.1:İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek 9.2.2:Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak 9.2.3:Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak 9.2.4:Ödenek serbest bırakma, aktarma ve revize işlemlerini yapmak 9.2.5:Bütçe kesin hesabı hazırlamak 9.2.6:Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek,parafe veya imza etmek 9.2.7:Servisin İşleri ile ilgili personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, 9.2.8:5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ve, 5565 sayılı Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğleri ve bu talimat ile kendisine verilen görevlerin Anayasaya, Kanun, Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Yatırım programı uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak :Bütçe hazırlanması sırasında kullanılacak belge ve cetveller ilgili dokümanları kurumun ilgili birimlerine göndermek :Bütçeyi hazırlamak :Ayrıntılı finansman programını hazırlamak :Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak :Ödenek gönderme belgesi düzenlemek :Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek :İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yapmak :Stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin katılımını sağlamak :Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak :Bütçe ve performans programı hizmetleri ile ilgili olarak yıl sonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistik verilerin düzenlenmesini sağlamak :İş hacminin yoğunluğuna bağlı olarak dairenin diğer birimlerinde görev yapmak, 00.YG.01/R.00/

7 9.2.23:Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek :İşlerin mevzuata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin gecikmeye meydan vermeksizin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek 9.3:Muhasebe Bölüm Sorumlusu 9.3.1:Muhasebe hizmetlerinin yerine getirilmesinde Muhasebe Yetkilisine Yardımcı olmak 9.3.2:Muhasebe hizmetlerinin daha sağlıklı süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin alınması için Muhasebe Yetkilisine önerilerde bulunmak 9.3.3:Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek,parafe veya imza etmek 9.3.4:Sorumluluğuna verilen ünitenin çalışma programını hazırlamak, Muhasebe Yetkilisine sunmak ve uygulamak 9.3.5:Yönetim dönemi hesabını ve eki cetvellerini hazırlamak 9.3.6:Mali istatistikleri hazırlamak 9.3.7:Muhasebe İşleri ile ilgili personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, 9.3.8:5018 Kamu Mali ve Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Belediye mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Muhasebe hizmetlerinin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,saydam ve erişilebilir olarak tutulması :Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme belgesi ve eki belgeleri usulünce incelenmesi ve kontrolü :Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde,geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olması :Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurarak,muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılması :Kontrol işlemi tamamlanan evrakların ödeme işlemini gerçekleştirmek :Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatına göre kontrol etmek :Yönetim dönemi hesap ve cetvellerini hazırlamak :Kurumun tüm mali işlemlerini muhasebeleştirmek :Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; yetkililerin imzasını,ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını,maddi hata bulunup bulunmadığını,hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmek :Kurumun gelirlerini ilgili kanunlarına göre tahakkuk ve tahsil etmek :Ödeme emirleri muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren,en geç 4 iş gününden önce incelemek uygun bulunanları muhasebeleştirerek, tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarmak, eksik yada hatalı olan ödeme belgesi ve eki belgeler,düzeltilmek veya tamamlanmak üzere harcama birimine iade etmek :Ay sonu-yıl sonu muhasebe kayıtlarını oluşturmak :Veznedar, tellal tahakkuk görevlisi gibi nakde ve ayniyata el süren memurların kasa ve ambar mevcutlarını denetlemek, :Muhasebe Yetkilisince verilen diğer görevleri yapmak :Muhasebe Yetkilisince verilen diğer görevleri yapmak :İşlerin mevzuata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göstermek 00.YG.01/R.00/

8 9.3.26:Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin gecikmeye meydan vermeksizin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :İş hacminin yoğunluğuna bağlı olarak dairenin diğer birimlerinde görev yapmak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak, :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek 9.4:Bilgi İşlem Servisi Bölüm Sorumlusu 9.4.1:Muratpaşa Belediyesi birimlerine ait Bilgisayar ve çevre ekipmanlarının teminin sağlamak ve iyileştirilmesini sağlamak 9.4.2:Kurum içi Bilgi işleme yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak 9.4.3:Değişen yasalar ve yönetmeliklerin getirdiği değişikliklerin sisteme yansıtılması için yazılımcı firma ile temas ve koordinasyon sağlar 9.4.4:Yeni kullanıcı hesaplarını açar, kullanıcı hesapları yetki belirlemesi yapar, kullanıcı izin ve haklarını düzenler ve yönetir :Maaş hizmetlerinin daha sağlıklı süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin alınması için Malihizmetler Müdürüne önerilerde bulunmak 9.4.6:Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek,parafe veya imza etmek 9.4.7:Sorumluluğuna verilen ünitenin çalışma programını hazırlamak, Mali Hizmetler Müdürüne sunmak ve uygulamak 9.4.8:Maaş İşleri ile ilgili personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, 9.4.9:Belediye mevzuatı,5018 Kamu mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Sistem gereksinimlerine göre network tasarımı ve yönetimi. Sunucu İşletim sistemlerinin (Windows Server, UNIX, LINUX, SUN gibi) tasarımı, kurulumu ve yönetimini gerçekleştirir :Talebe göre kabul edildiğinde yeni modül yazılması ile ilgili yazılım firması ile koordinasyon sağlar, modülün testini yapar, uygunluğu ve yazılım olgunlaşması tamamlandıktan sonra sistemde kullanıma açılmasını sağlamak :Bilgisayar sistemleri için gerekli olan İşletim Sistemi, paket programların tespiti, lisanslı olarak temin edilerek kurulumunun yapılması ve bakımını sağlamak :Kurum içi Elektronik Haberleşmenin sağlanması :Sunucuların bakımlarının yapılması, birimlerin erişim haklarının düzenlenmesi :Yeni projeler üretmek, projelere dest.ek vermek :Yedekleme politikalarının düzenlenmesi, uygulaması, kontrolü, testlerinin yapılmasını sağlamak :Personel maşları ile ilgili tüm değişikliklerin izlenmesi ve değişikliğini yapmasını sağlamak :Maaş ödeme belgesi, ve eklerini Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre kontrol etmek :Kişi borçlarını muhasebat genel müdürlüğü 16 nolu tebliğine göre tahakkuk,takip ve tahsilini gerçekleştirmek :İşlerin mevzuata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, :Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek, 00.YG.01/R.00/

9 9.4.24:Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek. 9.5:Gelir Servisi Bölüm Sorumlusu 9.5.1:Tapu işlemlerinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından alınan bildirim suretlerinin onaylanması 9.5.2:Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumlarından getirdikleri evrakların onaylanması 9.5.3:İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işlemlerinde kullanılmak üzere vatandaşlarca getirilen borcu yoktur yazılarının imzalanması 9.5.4:Zabıta Müdürlüğü işlemlerinde kullanılmak üzere vatandaşlarca getirilen borcu yoktur yazılarının imzalanması 9.5.5:Mükellef dilekçelerinin işleme koyulması için gerekli servise havale işleminin başlatılması 9.5.6:Gerçekleştirme görevlisi olarak belgeleri imzalama 9.5.7:Taşınır Mal Kayıt ve Kontrollerinin imzalanması 9.5.8:Gerektiğinde veznelerde personel değişimi 9.5.9:Emlak vergisi bildirim suretlerini imzalamak :Çevre Temizlik Vergisi bildirim suretlerini imzalamak :İlan Reklam Vergisi bildirim suretlerini imzalamak :Mükelleflerden gelen dilekçeleri havale etmek :Demirbaş kayıtlarını yapmak :Semt veznelerini takip etmek :Dairede kırık, bozuk eşyaların ilgili yerlere bildirip tamiratlarını yaptırmak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu, ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi :Borçlu mükelleflere bildirim sureti verilmemesini sağlamak :Borcu yoktur yazılarının doğru olup olmadığının sağlanması :Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi :Borçlu mükelleflere bildirim sureti verilmemesini sağlamak :Borcu yoktur yazılarının doğru olup olmadığının sağlanması :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek. 9.6:Sekreter 9.6.1:5393 Belediye kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Büro cihazlarını kullanmak 9.6.3:Yöneticinin telefon görüşmelerini panelden izlemek ve konuşma bittiğinde gerekli diğer bağlantıları yapmak 9.6.4:Yöneticinin talep ettiği telefonları aramak :Yönetici için özel telefon rehberi tutmak ve bu rehberi sürekli güncellemek :Yöneticiye bırakılan telefon notlarını almak ve kendisine ulaştırmak. 00.YG.01/R.00/

10 9.6.7:Vatandaşlar ve diğer ilgililerden gelen şikayet, yakınma, dilek, istek ve önerileri not alarak yöneticiye ulaştırmak :Yöneticinin resmi yazışmalarını yapmak ve bu yazışmaların bir kopyasını alarak saklamak 9.5.9:Diğerlerinin veya kendisinin yazdığı yazıları imla, noktalama işaretleri, cümle düşüklüğü, resmi yazım kuralları açısından kontrol etmek ve hatasız olmasını sağlamak. Gerektiğinde düzeltme önerisinde bulunmak :Gelen resmi evrakı okumak ve yöneticiye ulaştırmak :Evrakı ilgili yerlere göndermek ve ulaşma durumunu takip etmek, gerektiğinde teyidini almak :Toplantı organizasyonlarını yapmak :Toplantı tutanaklarını, raporları ve diğer belgeleri ilgililere dağıtmak :Kurumun etkinlik takvimini izlemek ve yöneticiyi zamanında haberdar etmek :Yöneticinin seyahat organizasyonlarını yapmak :Yöneticiden randevu almak isteyenlere yöneticiyle konuşarak randevu vermek :Gerektiğinde yönetici için diğer kişilerden randevu almak :Alınan randevuları yöneticiye zamanında ve önceden hatırlatmak :Yöneticinin günlük, haftalık ve aylık randevu programını yapmak :Alınan randevuları yöneticiye zamanında ve önceden hatırlatmak :Mesai başlangıcında günlük program ile ilgili bilgilendirmek :Yöneticinin belgelerini doğru klasörlere alarak doğru bir şekilde sınıflandırmak :Ziyaretçileri karşılamak ve ağırlamak, İkram hizmetlerini organize etmek :Kurumdaki gelişmeleri (istifa, yeni işe başlayanlar, değişen yöneticiler, ölüm, doğum, evlenme, askerlik gibi) izleyerek yöneticiyi zamanında bilgilendirmek :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Plan ve Bütçe Servis Sorumlusu :İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek :Ödenek serbest bırakma, aktarma ve revize işlemlerini yapmak :Bütçe kesin hesabı hazırlamak :Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek,parafe veya imza etmek :Servisin İşleri ile ilgili personelin görevlerini ve uygulamaları koordine etmek, :5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ve, 5565 sayılı Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğleri ve bu talimat ile kendisine verilen görevlerin Anayasaya, Kanun, Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Yatırım programı uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak :Bütçe hazırlanması sırasında kullanılacak belge ve cetveller ilgili dokümanları kurumun ilgili birimlerine göndermek :Bütçeyi hazırlamak :Ayrıntılı finansman programını hazırlamak :Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak :Ödenek gönderme belgesi düzenlemek :Ödenek serbest bırakma, aktarma ve revize işlemlerini yapmak 00.YG.01/R.00/

11 :Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek :İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak :Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yapmak :Stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin katılımını sağlamak :Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak :Bütçe ve performans programı hizmetleri ile ilgili olarak yıl sonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistik verilerin düzenlenmesini sağlamak :İş hacminin yoğunluğuna bağlı olarak dairenin diğer birimlerinde görev yapmak, :Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek :İşlerin mevzuata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin gecikmeye meydan vermeksizin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek 9.2.2:Planlama ve Bütçe Servis Görevlisi :5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ve, 5565 sayılı Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğleri ve bu talimat ile kendisine verilen görevlerin Anayasaya, Kanun, Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Yatırım programı uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak :Bütçe hazırlanması sırasında kullanılacak belge ve cetveller ilgili dokümanları kurumun ilgili birimlerine göndermek :Bütçeyi hazırlamak :Ayrıntılı finansman programını hazırlamak :Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak :Ödenek serbest bırakma, aktarma ve revize işlemlerini yapmak :Ödenek gönderme belgesi düzenlemek : Ödenek serbest bırakma, aktarma ve revize işlemlerini yapmak :İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek :Bütçe kesin hesabı hazırlamak :Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak :Bütçe ve performans programı hizmetleri ile ilgili olarak yıl sonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistik verilerin düzenlenmesini sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak 00.YG.01/R.00/

12 :Sorumlu olduğu amirlerce verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek 9.2.3:Ön Mali Kontrol Görevlisi :Mali hizmetlerle ilgili faaliyet raporu ile inceleme raporu hazırlamak, :Mali istatistik çıkarmak, :Ödeme emri belgesi ve eklerini kontrol etmek, :Üst yönetici ile harcama yetkililerine mali danışmanlık yapmak :5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60.maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 6 inci maddesi gereğince,anayasaya, Kanun, Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Kanun tasarıların mali yükünün hesaplanması, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları,seyahat kartı listeleri,seyyar görev tazminatı cetvellerinin ön mali kontrolünü yapmak :Doğrudan temin ve ön ödeme evrakları üzerinde ön mali kontrol yapmak :5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince yer alan görevlerden kendilerine verilenleri yapmak, :Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden görev alanlarına ilişkin olarak kendilerine verilenleri yapmak, :Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, :Görev alanlarında araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak, :İdare içi ve idare dışı toplantı ve inceleme çalışmalarına katılmak, :Merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca yapılacak eğitim çalışmalarına katılmak, :İdarenin diğer birimleri ile yapılacak çalışmalara katılmak, :İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak :Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, :Yapılacak kontroller sonucunda mali karar ve işlemlerin uygun görülmesi halinde, yazılı görüş verilmesi zorunlu olmayan (Maliye Bakanlığı tarafından tarih ve 26040, 3 üncü Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların dördüncü bölümünde belirtilenler dışında kalan) hallerde dayanak belge üzerine Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür şerhini düşmek, :Ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek :Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtlarını tutmak (Harcama Yetkililerince harcamadan vazgeçildiğinde kayıtları tutulmaz) ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirmek, söz konusu kayıtları iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunmak, :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Muhasebe Servis Sorumlusu :Muhasebe hizmetlerinin yerine getirilmesinde Muhasebe Yetkilisine Yardımcı olmak :Muhasebe hizmetlerinin daha sağlıklı süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin alınması için Muhasebe Yetkilisine önerilerde bulunmak :Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek,parafe veya imza etmek 00.YG.01/R.00/

13 :Sorumluluğuna verilen ünitenin çalışma programını hazırlamak, Muhasebe Yetkilisine sunmak ve uygulamak :Yönetim dönemi hesabını ve eki cetvellerini hazırlamak :Mali istatistikleri hazırlamak :Muhasebe İşleri ile ilgili personelin görevlerini ve uygulamaları kontrol etmek, :5018 Kamu Mali ve Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Belediye mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Muhasebe hizmetlerinin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,saydam ve erişilebilir olarak tutulması :Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme belgesi ve eki belgeleri usulünce incelenmesi ve kontrolü :Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde,geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olması :Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurarak,muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılması :Kontrol işlemi tamamlanan evrakların ödeme işlemini gerçekleştirmek :Yönetim dönemi hesap ve cetvellerini hazırlamak :Kurumun tüm mali işlemlerini muhasebeleştirmek :Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; yetkililerin imzasını,ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını,maddi hata bulunup bulunmadığını,hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmek :Ödeme emirleri muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren,en geç 4 iş gününden önce incelemek uygun bulunanları muhasebeleştirerek, tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarmak, eksik yada hatalı olan ödeme belgesi ve eki belgeler,düzeltilmek veya tamamlanmak üzere harcama birimine iade etmek :Ay sonu-yıl sonu muhasebe kayıtlarını oluşturmak :Muhasebe Yetkilisince verilen diğer görevleri yapmak :Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek :İşlerin mevzuata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin gecikmeye meydan vermeksizin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :İş hacminin yoğunluğuna bağlı olarak dairenin diğer birimlerinde görev yapmak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak, :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Muhasebe Servis Görevlisi :5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu talimat ile kendisine verilen görevleri, Belediye mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevleri Anayasaya, kanun,karar,ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Ödeme emri belgesi, muhasebe işlem fişi ve eklerini Maliye Bakanlığı Tedavi yardımına ilişkin tebliği ve ekleri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze giderleri Yönetmelik uyarınca kontrol etmek :Ödeme Emri, Muhasebe İşlem Fişi ve eklerini Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre kontrol etmek :Ödeme emri,muhasebe işlem fişi ve eklerini üzerinde;a)yetkililerin imzasını,b)ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olup 00.YG.01/R.00/

14 olmadığının,c)maddi hata bulunup bulunmadığının,d)hak sahibinin kimliği ve ödeneğine ilişkin bilgileri kontrol etmek :SAYSİS Muhasebe Otomasyonu Sisteminde ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek :Görevli olduğu şubede iş bölümü esaslarına uygun olarak verilen işleri incelemek, gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak :Ön ödeme (avans ve kredi) hesapları işlemlerinin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ödeme ve takibinin yapılarak, zamanında mahsup edilmesini sağlamak :Muhasebe Yetkilisince verilen diğer görevleri yapmak :SGK ve Vergi borcu sorgulaması yapmak, :Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek :İşlerin mevzuata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin gecikmeye meydan vermeksizin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :İş hacminin yoğunluğuna bağlı olarak dairenin diğer birimlerinde görev yapmak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak, :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Muhasebe Servis Görevlisi ( Yapı Denetim ) :5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu talimat ile kendisine verilen görevleri, Belediye mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevleri Anayasaya, kanun,karar,ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu ve Yapı Denetim ve uygulama esasları gereğince,yapı denetim muhasebe hesabı ile ilgili işlemleri yapmak :Ödeme emri,muhasebe işlem fişi ve eklerini üzerinde;a)yetkililerin imzasını,b)ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olup olmadığının,c)maddi hata bulunup bulunmadığının,d)hak sahibinin kimliği ve ödeneğine ilişkin bilgileri kontrol etmek :SAYSİS Muhasebe Otomasyonu Sisteminde ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek :Görevli olduğu şubede iş bölümü esaslarına uygun olarak verilen işleri incelemek, gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak :Ön ödeme (avans ve kredi) hesapları işlemlerinin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ödeme ve takibinin yapılarak, zamanında mahsup edilmesini sağlamak, :Muhasebe Yetkilisince verilen diğer görevleri yapmak :Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek :İşlerin mevzuata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin gecikmeye meydan vermeksizin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :İş hacminin yoğunluğuna bağlı olarak dairenin diğer birimlerinde görev yapmak, 00.YG.01/R.00/

15 :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak, :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek 9.3.2:Muhasebe İcra Servis Sorumlusu :Yeni çıkan yasaları araştırma, uygulanılan mevzuatla ilgili olanlar konusunda personele bilgi verme :Yasalara uygun karar verme ve değerlendirme :Doğru bilgi akışı sağlama :Karşılaşılan problemlerde karar verme :5393 Belediye kanunu, 5216 Saylı Büyükşehir belediye kanunu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Vergi borcu bulunan mükelleflerin tespit etmek :Ödeme emri düzenlemek :Haciz varakası düzenlemek :Malvarlığı araştırması yapmak :Taksit talepli mükelleflere tecil taksiti yapmak :Tecilli mükelleflerin takip ve tahsilini yapmak :Banka hesaplarına bloke koyma ve kaldırmak :Trafik Tescil bürolarında kayıtlı araçlar üzerine haciz koyup kaldırmak :Tapu Sicil Müdürlüklerinde haciz şerhi koyup, kaldırmak :İmar para cezalarının takip ve tahsilini yapmak :Zabıta para cezalarının takip ve tahsilini yapmak :Yol Tahrip Bedellerinin takip ve tahsilini yapmak :Yapılan iş ve işlemlerin kontrolünü yapmak :Dava konusu edilen işlemlerle ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü ile yapılan yazışmaların takibini yapmak :Dilekçe ile yapılan başvurularla mahallinde denetleme ve tespitin takibini yapmak :Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi :Personele görev dağılımı ile iş tekniği hakkında bilgi verme :Personel çalışma standartlarını iyi hale getirme :Mükellefle girilen diyaloglarda Belediyecilik anlayışı altında ve yasalar çerçevesinde faydalı olma :Personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlama konusunda gerekli motivasyonun sağlanması :Tebliğlerin yasalara uygun yapılması :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Muhasebe İcra Servis Görevlisi :5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu talimat ile kendisine verilen görevleri, Belediye mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevleri Anayasaya, kanun,karar,ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :İcra iflas kanununu 89 maddesi gereğince mükelleflerin icra dairelerinden gelen tebligatları ile ilgili işlemlerin takibi yapmak evraklarını düzenlemek, :Muhtelif Şahıslar tarafından Belediye aleyhine açılan ve aleyhte sonuçlanan davalar ile ilgili işlemlerin muhasebe işlerini ve ödemelerini yapmak :Ödeme emri,muhasebe işlem fişi ve eklerini üzerinde;a)yetkililerin imzasını,b)ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olup 00.YG.01/R.00/

16 olmadığının,c)maddi hata bulunup bulunmadığının,d)hak sahibinin kimliği ve ödeneğine ilişkin bilgileri kontrol etmek :SAYSİS Muhasebe Otomasyonu Sisteminde ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek :Görevli olduğu şubede iş bölümü esaslarına uygun olarak verilen işleri incelemek, gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak :Muhasebe Yetkilisince verilen diğer görevleri yapmak :Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek :İşlerin mevzuata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin gecikmeye meydan vermeksizin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :İş hacminin yoğunluğuna bağlı olarak dairenin diğer birimlerinde görev yapmak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak, :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek 9.3.3:Tahsilat Servis Sorumlusu :Günlük kasa ve banka kayıt ve işlemlerini yapmak, kontrol etmek ve defter dökümlerini almak :Günlük para tahsilat ve ödeme işlemlerini mevzuata uygun şekilde yerine getirmek :Muhasebe biriminde SAYSİS Muhasebe Otomasyon Sisteminde işlem numarası alan Ödeme Emri Belgesi ile Muhasebe İşlem Fişleri üzerinde gerekli kontrolleri yaparak onaylamak :Belediye mevzuatı,5018 Kamu mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Günlük para tahsilat ve ödeme işlemlerini mevzuata uygun şekilde yerine getirmek :Günlük kasa ve banka kayıt ve işlemlerini yapmak, kontrol etmek ve defter dökümlerini almak, :Muhasebe biriminde SAYSİS Muhasebe Otomasyon Sisteminde işlem numarası alan Ödeme Emri Belgesi ile Muhasebe İşlem Fişleri üzerinde gerekli kontrolleri yaparak onaylamak, müdürlükte kalacak ve Sayıştay a gidecek nüshaları ayrıştırarak dosyalamak :Dosyaları ve/veya ödeme evraklarının kayıp, çalıntı,eksik ve bunun gibi durumlarda muhasebe yetkilisine bildirmek ve gerekli tedbirleri almak :Muhasebe Yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri almak, vermek, muhafaza etmek ve göndermek :Alındı Belgesi (Menkul Kıymet ve Teminat Mektupları Alındısı, Vezne Alındısı), Banka Çeki, teslimat Müzekkeresi ile Gönderme Emrini düzenlemek :Günlük kasa sayımı yaparak kayıtlarla uygunluğunu karşılaştırmak ve muhasebe yetkilisinin kontrolüne sunmak :Kasanın günlük kontrolü dışında, vezne ve ambarlarda bulunan para ve değerler; ayda iki defadan az olmamak üzere on beş günde en az bir kez, belirsiz günlerde kontrol edilir(muhasebe yetkilisince) :Mali yıl bitiminde ödeme emri,muhasebe işlem fişi ve ekli evraklarının Sayıştay ın kontrolüne hazır hale getirmek :Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Tebliğ uyarınca kasada bulundurulacak azami para miktarını aşan kısmın bankaya yatırılmasını sağlamak. 00.YG.01/R.00/

17 :Kasada bulunan değerleri saklamak ve Muhasebe Yetkilisinin denetimine her an hazır bulundurmak :Veznedar ile Muhasebe Yetkilisi değişikliklerinde kasa devir ve teslimlerinde sayım tutanaklarını düzenlemek :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Tahakkuk Görevlisi :5018 Kamu mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :2464 Sayılı belediye gelirleri kanunun ilgili maddelerince belirtilen harcların tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak, :Dosyaları ve/veya ödeme evraklarının kayıp,çalıntı,eksik ve bunun gibi durumlarda muhasebe yetkilisine bildirmek ve gerekli tedbirleri almak :Muhasebe Yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri almak, vermek, muhafaza etmek ve göndermek :Alındı Belgesi (Menkul Kıymet ve Teminat Mektupları Alındısı, Vezne Alındısı), Banka Çeki, teslimat Müzekkeresi ile Gönderme Emrini düzenlemek :Mükelleflerin Sicil bilgi girişleri,birleştirme işlemleri,ve kontrollerini yapmak :Günlük kasa sayımı yaparak kayıtlarla uygunluğunu karşılaştırmak ve muhasebe yetkilisinin kontrolüne sunmak :Mali yıl bitiminde ödeme emri,muhasebe işlem fişi ve ekli evraklarının Sayıştay ın kontrolüne hazır hale getirmek :Kasada bulunan değerleri saklamak ve Muhasebe Yetkilisinin denetimine her an hazır bulundurmak :Tahakkuk görevlisi ile Muhasebe Yetkilisi değişikliklerinde kasa devir ve teslimlerinde sayım tutanaklarını düzenlemek :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Veznedar :5018 Kamu mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,görev ve yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Günlük para tahsilat ve ödeme işlemlerini mevzuata uygun şekilde yerine getirmek :Günlük kasa ve banka kayıt ve işlemlerini yapmak, kontrol etmek ve defter dökümlerini almak, :Dosyaları ve/veya ödeme evraklarının kayıp,çalıntı,eksik ve bunun gibi durumlarda muhasebe yetkilisine bildirmek ve gerekli tedbirleri almak :Günlük kasa sayımı yaparak kayıtlarla uygunluğunu karşılaştırmak ve muhasebe yetkilisinin kontrolüne sunmak :Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Tebliğ uyarınca kasada bulundurulacak azami para miktarını aşan kısmın bankaya yatırılmasını sağlamak :Kasada bulunan değerleri saklamak ve Muhasebe Yetkilisinin denetimine her an hazır bulundurmak. 00.YG.01/R.00/

18 :Veznedar ile Muhasebe Yetkilisi değişikliklerinde kasa devir ve teslimlerinde sayım tutanaklarını düzenlemek :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Tellal :2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun beşinci bölümü ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Satışı yapılacak olan taşınır ve/veya taşınmaz mallar için, belirtilen gün ve saatte yerinde bulunarak mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak tellâliye hizmeti vermek, :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek 9.4:Bilgi İşlem Servisi 9.4.1:Bilgi İşlem Servisi Sorumlusu :Muratpaşa Belediyesi birimlerine ait Bilgisayar ve çevre ekipmanlarının temini sağlamak ve iyileştirilmesini sağlamak :Kurum içi Bilgi işleme yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak :Birimlerden gelen talepler doğrultusunda değişen yasalar ve yönetmeliklerin getirdiği değişikliklerin sisteme yansıtılması için yazılımcı firma ile temas ve koordinasyon sağlar :Yeni kullanıcı hesaplarını açar, kullanıcı hesapları yetki belirlemesi yapar, kullanıcı izin ve haklarını düzenler ve yönetir :Belediye mevzuatı,5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Sistem gereksinimlerine göre network tasarımı ve yönetimi. Sunucu İşletim sistemlerinin (Windows Server, UNIX, LINUX, SUN gibi) tasarımı, kurulumu ve yönetimini gerçekleştirir :Kurumun Intranet ve Internet bağlantılarının network mimarilerini tasarlar :Ağın en iyi şekilde çalışması, WAN bağlantısının yapılması ve kullanıcıların yönetimi :Ağların güvenlik ilkelerini tasarlamak ve gerçekleştirmek işlerini yürütür :Talep halinde otomasyon kullanımı için kullanıcı açar ve izinlerini verir :Talebe göre kabul edildiğinde yeni modül yazılması ile ilgili yazılım firması ile koordinasyon sağlar, modülün testini yapar, uygunluğu ve yazılım olgunlaşması tamamlandıktan sonra sistemde kullanıma açar :Bilgisayar sistemleri için gerekli olan İşletim Sistemi, paket programların tespiti, lisanslı olarak temin edilerek kurulumunun yapılması ve bakımı :Kurum içi Elektronik Haberleşmenin sağlanması :Sunucuların bakımlarının yapılması, birimlerin erişim haklarının düzenlenmesi :Yeni projeler üretmek, projelere destek vermek :Yedekleme politikalarının düzenlenmesi, uygulaması, kontrolü, testlerinin yapılması. 00.YG.01/R.00/

19 :Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, :Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Bilgisayar Donanımcısı :Birimlerden gelen talepler doğrultusunda değişen yasalar ve yönetmeliklerin getirdiği değişikliklerin sisteme yansıtılması için yazılımcı firma ile temas ve koordinasyon sağlar :Yeni kullanıcı hesaplarını açar, kullanıcı hesapları yetki belirlemesi yapar, kullanıcı izin ve haklarını düzenler ve yönetir :Bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Muratpaşa Belediyesi birimlerine ait Bilgisayar ve çevre ekipmanlarının teminin sağlanması iyileştirilmesi, İle ilgili öneriler sunmak bakım ve onarımlarını yapmak, :Bilgisayar sistemleri için gerekli olan İşletim Sistemi, paket programların bakımını yapmak :Arızalı ekipmanların tamir ve testlerinin yapılması :Bakım anlaşması yapılmış donanım ve/veya yazılımların bakımlarının takibinin ve kontrolünün yapmak, :Kurum içi Elektronik Haberleşmenin sağlanmasını sağlamak, :Sunucuların bakımlarının yapılması, yedeklerinin alınması, birimlerin erişim haklarının düzenlenmesini sağlamak, :Kurum içi Bilgi işlem ile ilgili eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer çalışanlara yardımcı olmak :Önceden tasarlanmış bir otomasyon sistemini kurmak, tümüyle çalışır hale getirebilir ve bakım onarımını gerçekleştirmek, :Kişisel PC (Personal Computer) ve endüstri bilgisayarları olarak bilinen (Mikroişlemci tabanlı) bilgisayar ortamlarının bakımını varsa arızaları tespit ederek onarımını yapmak, :Belediye Otomasyon Programı ile ilgili kullanıcılara teknik destek vermek ve program eğitimlerini vermek :Sistemlerin güncelleştirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, harddisk, diğer kartlar) seçimini yaparak sisteme monte eder ve çalışır hale getirilmesini sağlamak, :Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanımın kurulmasını sağlamak ve ağ güvenliğinin sağlanması için kurulum esnasında gerekli önlemleri almak, :Donanım birimlerini sisteme tanıtarak en verimli şekilde çalışmasını sağlamak, :Yazıcıların toner, kartuş ve şeritlerini değiştirmek, :İnternet bağlantısı ve ayarlarını gerçekleştirmek, :Donanım birimlerinin birbirleriyle çakışmadan verimli çalışması için en uygun donanımı seçmek, :Bilgisayar ve yazıcıları network ortamında çalıştırıp paylaşımı gerçekleştirmek, :Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, :Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek. 00.YG.01/R.00/

20 :Otomasyon Destek Görevlisi :Birimlerden gelen talepler doğrultusunda değişen yasalar ve yönetmeliklerin getirdiği değişikliklerin sisteme yansıtılması için yazılımcı firma ile temas ve koordinasyon sağlar :Yeni kullanıcı hesaplarını açar, kullanıcı hesapları yetki belirlemesi yapar, kullanıcı izin ve haklarını düzenler ve yönetir :Bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Sistem gereksinimlerine Sunucu İşletim sistemlerinin (Windows Server, UNIX, LINUX, SUN gibi) kurulumu ve yönetimini gerçekleştirir :IT alanında kullanılan otomasyon sistemle ilgili eğitim verir :Birimlerde çalışan personelin otomasyon sistemini çalışmalarında mevzuata uygun olarak kullanması için kullandıkları modüller hakkında eğitim verir, çalışanların sorularını yanıtlar, yapılan yanlış işlemleri iptal eder :Aldığı talimat üzere yeni kullanıcı hesaplarını açar, kullanıcı hesapları yetki belirlemesi yapar, kullanıcı izin ve haklarını düzenler :Modüller üzerinde değişiklikler yapar, uygulamada talebe göre kullanıcı bazlı yetkilendirme yapar, :Önceden tasarlanmış bir otomasyon sistemini kurar, tümüyle çalışır hale getirebilir ve bakım onarımını gerçekleştirir :Sistemdeki değişiklikleri ve güncellemeleri kullanıcılara dijital ortamda duyurur, duyuruların takibini yapar :Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, :Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Maaş Mutemetliği Servis Sorumlusu :Maaş hizmetlerinin daha sağlıklı süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin alınması için Mali Hizmetler Müdürüne önerilerde bulunmak :Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek,parafe veya imza etmek :Sorumluluğuna verilen ünitenin çalışma programını hazırlamak, Mali Hizmetler Müdürüne sunmak ve uygulamak :Maaş İşleri ile ilgili personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, :5018 Kamu Mali ve Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Belediye mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Personel maaşları ile ilgili tüm değişikliklerin izlenmesi ve değişikliğini yapmak, :İcra,nafaka,özel sigorta kesintileri,rapor kesintileri,eş ve çocuk ile ilgili değişiklikler ve fazla mesailerin işenmesi ve bordroları hazırlamak :Doğum,ölüm ve evlendirme yardımları ile ilgili bordroları hazırlamak :Yılda dört kez özendirme ve devlet ikramiye bordrolarını düzenlemek :Başkan,İşçi,Sözleşmeli ve stajyerlerin maaşlarının meclis,encümen ve imar bütçe komisyon huzur haklarının doğum ölüm ve evlendirme yardımı işlemlerini yapmak ve ödeme emirlerini hazırlamak, :Memur maaş,mesai,icra,nafaka,eczane,lojman kira,ve özel sigorta kesintileri işlemlerinin SAYSİS maaş otomasyon girişlerinin yapmak :3 er aylık ek özel hizmet tazminatı hesaplamak, 00.YG.01/R.00/

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanım ve Teşkilat Yapısı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanım ve Teşkilat Yapısı T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mali

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

MADDE-2 Bu yönetmelik tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE-2 Bu yönetmelik tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. T.C MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı; Manavgat

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge

T.C Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge T.C Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1-Bu yönetmelik Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ Sayfa No ~ 1 ~ İŞİN KISA TANIMI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 181 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 13/05/2008

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TC ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

TC ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü TC ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

Meclis Karar Tarihi: 01-06-2010 Karar Numarası: 108 T. C. IĞDIR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Meclis Karar Tarihi: 01-06-2010 Karar Numarası: 108 T. C. IĞDIR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Tarihi: 01-06-2010 Karar Numarası: 108 T. C. IĞDIR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam: Madde 1: Bu yönetmelik İşletme Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını belirlemek

Detaylı

MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR

MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Dairesi

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı