8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR"

Transkript

1 BÖLÜM 8 : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.1 : AMAÇ, KAPSAM,YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğü organizasyon yapısı, görev, yetki, sorumluluk, çalışma, uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2:Bu yönerge, Muratpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün ; organizasyon yapısı, görev, yetki, sorumluluk, çalışma, uygulama usulü ile birlikte işleyişini kapsar. Yasal dayanak Madde 3:Bu önerge 5393 sayılı Belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Uygulama Usul ve Esasları Madde 4:Mali Hizmetler Müdürlüğü kendisine verilen görevleri konusuna göre;5393 sayılı Belediye kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Kamu Mali Kontrol Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 818 Sayılı Borçlar Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 2886 Sayılı İhale Kanunu, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Tebligat Kanunu Görev; Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. İlkeler Madde 5 5.1:Belediyemiz hizmet faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek. 5.2:Belediye amaçlarını,hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak. 5.3:Belediyenin güçlü ve zazıf yönlerini belirlemek,karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek. 5.4:Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlğmak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek. Tanımlar Madde Belediye : Muratpaşa Belediyesi 6.2 Belediye Başkanlığı : Muratpaşa Belediye Başkanı 6.3 Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü 6.4 Personel : Mali Hizmetler Müdürlüğü görevli tüm personelleri 8.2 : ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Madde 7:Mali Hizmetler Müdürlüğünün organizasyon yapısı aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır. 7.1 Mali Hizmetler Müdürü 7.2 Planlama ve Bütçe Bölüm Sorumlusu Plan ve Bütçe Servis Sorumlusu Planlama ve Bütçe Servis Görevlisi 00.YG.01/R.00/95.193

2 7.2.3 Ön Mali Kontrol Görevlisi 7.3 Muhasebe Bölüm Sorumlusu Muhasebe Servis Sorumlusu Muhasebe Servis Görevlisi Muhasebe Servis Görevlisi (Yapı Denetim) Görevlisi Muhasebe İcra Servis Sorumlusu Muhasebe İcra Servis Görevlisi Tahsilat Servis Sorumlusu Tahakkuk Görevlisi Veznedar Tellal 7.4 Bilgi İşlem Servisi Bölüm Sorumlusu Bilgi İşlem Servisi Sorumlusu Bilgi İşlem Servisi Bilgisayar Donanımcısı Bilgi İşlem Servisi Otomasyon Destek Görevlisi Maaş Mutemetliği Servis Sorumlusu Memur Maaş İşlemleri Mutemeti İşçi Maaş İşlemleri Mutemeti Personel İcra İşlemleri Mutemeti 7.5 Gelir Servisi Bölüm Sorumlusu Gelir Servisi Kalem-Evrak Kayıt-Santral Servis Sorumlusu Evrak Kayıt Görevlisi Sicil Görevlisi Gelir Servisi Vezne Servis Sorumlusu Vezne Servis Görevlisi Posta Çeki Tahsil Görevlisi Gelir Servisi İlan Reklam Servis Sorumlusu İlan Reklam Servis Görevlisi Gelir Servisi Vergilendirme-Arşiv Servis Sorumlusu İhtilaflı İşler Görevlisi Arşiv Görevlisi Gelir Servisi İcra Takip Servis Sorumlusu İcra Takip Servis Görevlisi Yoklama Denetleme Görevlisi 7.6 Kalem Servisi Sekreter Evrak Kayıt Görevlisi Satınalma ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Hizmetli Madde 8 :Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 8.1:Belediye muhasebesini oluşturan hesap planlarının düzenli muhasebe defterlerine işlenmesi 8.2:Bütçe giderlerinin bütçedeki tertibine uygun olarak bütçe ödenekleri defterine bütçeye gider kaydıyla ödenecek veya gönderilecek paralar için 1050 sayılı kanun hükmü uygulanır. 8.3:Bütçe hazırlanması, aylık mizan cetvelleri hazırlanması. 8.4:Ay sonu işlemlerinin yapılması. 8.5:Belediyede görevli memur ve işçilerin aylık ücretleri, prim ve tazminatları, sosyal yardımları, S.S.K. primleri ve emekli sandığı işlemlerine ait kesintilerin yapılması. 8.6:Mülkiyeti belediyeye ait yeşil alan, otopark ve kaldırımlarda izin almak koşulu ile yararlananlardan işgaliye toplamak. 00.YG.01/R.00/96.193

3 8.7:Belediyeye ait Pazar yerlerinden günlük işgaliyenin toplanması. 8.8:Belediye encümenince kesilen cezaların amme alacakları kanununa göre tahsilinin sağlanması. 8.9:Değerli evrakların kasada muhafazası 8.10:Müdürlüklerden gelecek ödeme emirlerinin hazırlanması. 8.11:Mevzuat ve talimatlarla kendisine verilen görevlerin yapılması. 8.12:Daire sorumluluğuna verilen vergilerin tarh, tahakkuk işlemlerini kanun hükmüne uygun surette ve zamanında yapılmasını sağlamak.tahsil edilebilir hale gelen vergi resim ve harçların kanun hükümleri çerçevesinde tahsil ettirilmesi, bu amaçla gerektiğinde haciz kararlarının uygulanması. 8.13:Terkinler ile reddi gereken vergi, resim, harçlar ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili işlemlerin yaptırılması. 8.14:Vergi kayıtlarının daire ve mükellefler itibariyle yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tutturulması. 8.15:Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi., 8.16:Uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirlerin alınması, uygulama birliğinin sağlanması 8.17:Daire işlemleri ile ilgili olarak idari yargı mercilerinde yaratılan ihtilaflarda, hazineyi temsilen talep ve savunmada bulunulması. 8.18:Daire müdürü sahip olduğu yetkileri(daoğrudan doğruya kendisine verilmiş yetkiler hariç)mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, sevk ve idare amiri sıfatıyla maliyetindeki kimselere yazılı olarak derece derece devredebilir.ancak yetki devri daire müdürünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 8.19:Daire müdürü sahip olduğu ve kendisine devredilen yetkileri kullanmamaktan, devretttiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından ve görevlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı, ilgililerle birlikte sorumludur. 8.20:Daire müdürü kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan hazine zararlarından sorumludur. 8.21:Personelin sicil ve özlük bilgilerinin dosyalama ve takip işlemleri, günlük ve yıllık izinlerin işlemleri, sekreterlik hizmetleri, mükelleflerle ön görüşme yapmak, resmi dairelere ve başkanlık makamı ile belediyenin diğer birimlerine yapılan tüm yazışma işlemleri, işçi personelin puantaj bildirimlerinin yürütülmesi. 8.22:Vergi kanunlarının uygulanmasında belediye ile mükellefler arasında doğan uyuşmazlıklarla ilgili düzeltme işlemlerinin yürütülmesi, mahkeme ve icra dairelerinden vergi borcu ve kimlik araştırması yapılan mükelleflerle ilgili yapılan işlemler, haksız ve yersiz tahakkuk eden vergilerin iade ile düzeltme işlemlerinin yapılması. 8.23:Beyanname ve dilekçe ile başvurulan mükellefler ile mahkeme ve icra dairelerinden, diğer resmi dairelerden ve başkanlık, birim müdürlüklerinden gelen-giden yazıların kayıtlarını tutmak. 8.24:Belediye ve mücavir alan içerisinde bulunan bina, arazi ve arsaların beyan kabulü, vergi değerlerini değiştiren haller sebebiyle beyanı gereken beyannamelerin kabulü, Belediye Gelirleri Yasası gereği Çevre Temizlik Vergisi yönünden bildirim veren mükellefin tarh, tahakkuk işlemlerinin yanı sıra Belediyemizden işyeri ruhsatı yapı kullanma izin belgesi ve su aboneliği işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlara vergi borcu yoktur yazısının verilmesi ile sicil ve tahakkuk işlemlerinde oluşan hataların OLUR ile düzeltme işlemlerinin yürütülmesi, mükelleflere hesap pusulası düzenlenmesi. 8.25:Yoklama memurlarınca tespit edilen yoklama fişlerini Ç.T.V. yönünden tarh ve tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, mükellef dosyalarını hazırlamak,beyan ve bildirim kabulü işlemlerini yürütmek. 8.26:Veznece yapılan tahsilat belirlenmesi için iki nüsha tahsilat bordrosu düzenlenerek tahsilatın sıra numaraları birbirini izler şekilde bordroya kaydedilmesi ve fiili kasa mevcudu ile uyum sağlandıktan sonra tahsilat bordrosunun ikinci nüshasının serviste saklanması 8.27:Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan tabela, levha, afiş, bez afiş, bilboard vb.asmak, yapıştırmak, ilan etmek suretiyle mükellefimiz olanların tarh, tahakkuk işlemleriyle yangın sigorta vergisi mükellefleri ile eğlence vergisi mükelleflerinin 00.YG.01/R.00/97.193

4 beyannamelerini kabul etmek, tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak, ilan reklam servisi vergisini tahakkuk ettirmek suretiyle ödeyen mükellefe ilan ve reklam vergi levhası verilmesi ile tarh ve tahakkuk işlemleri tahakkuk fişi ve ihbarname esasına göre yürütülmesi. 8.28:Mükellefleri mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek, mükellefler ve vatandaşlar tarafından verilen şikayet ve ihbar dilekçelerini değerlendirmek, mükellefler adına düzenlenen ihbarname ve ödeme emirlerinin tebliğ işlemlerini yürütür. Mükellefiyetle ilgili hususlar tutanak mahiyetinde olan yoklama fişine aktarılır.yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Madde 9:Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 9.1:Mali Hizmetler Müdürü 9.1.1:Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Başkanlıkça uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbir almak, uygulamak :Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkan Yardımcısına önerilerde bulunmak 9.1.3:Personel arasında görev bölümü yaparak, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve denetlemek 9.1.4:Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak 9.1.5:Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek parafe veya imza etmek 9.1.6:Sicil Yönetmeliği ve diğer mevzuata göre, sicil amirliği görevinin gereklerini yerine getirmek :Birim hizmetleri ile ilgili olarak yıl sonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistiksel verilerin düzenlenmesini sağlamak, Biriminin hizmet alanına giren konularda hizmet planlaması ve programına ilişkin önerilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak 9.1.8:Personelin izin, hastalık, devam gibi konularda gerekli denetimlerini yapmak 9.1.9:Birimin kırtasiye ve demirbaş eşyalarının bakımı ve korunması konularında önlemler almak :Hizmetlerle ilgili öncelikli olan yazılar ve işlemler konusunda mevzuata uygun önlemlerin alınmasını sağlamak :Muhasebe Yetkilisi olarak ; Muhasebe Hizmetlerini yürütmek, :Muhasebe birimini yönetmek :Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek :Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek :Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek :Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek :Taşınır Konsolide Görevlisi olarak; Kurumun harcama birimlerinin taşınır hesaplarının konsolide işlemlerini yürütmek :Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini üst yönetici adına hazırlamak :5393 Belediye kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 60.ve 61. Madde Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi,Sertifika verilmesi ile Çalışma Usul Esasları Hakkında Yönetmelik Taşınır Mal Yönetmeliği ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Başkana karşı sorumludur :İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek 00.YG.01/R.00/98.193

5 9.1.21:İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak :Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek :İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak :İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek :İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak :Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak :İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek :Bağlı Bütçe ve Performans birimince hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programlarını incelemek, gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve ilgili makama sunmak :İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek :Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme belgesi ve eki belgeleri usulünce incelenmesi ve kontrolü :Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek :Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek :Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak :Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak :Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; yetkililerin imzasını, ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını, maddi hata bulunup bulunmadığını,hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmek :Kurumun tüm mali işlemlerini muhasebeleştirmek :Bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, :Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak :İdarenin taşınır yönetimi ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesi, bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, :İdare taşınırların kesin hesabı icmal cetvellerini plan ve yıllık programına uygun olarak hazırlamak, :İdarenin taşınır hesap kodlarını güncellemek, Taşınır yönetim bilgi sistemlerini geliştirerek tüm birimler bazında kullanılmasını sağlamak, :Taşınır mal yönetmeliğinin uygulanmasında, bilgisayar program ve sistemlerinin mevzuata uygun olarak kayıt ve işlemlerin yapılmasını sağlamak :İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, :Taşınır Mal Yönetmeliğindeki taşınır hesap kodları standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, :Taşınırların iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek :Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye 00.YG.01/R.00/99.193

6 ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak :Başkanlıktan çıkacak yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak parafe veya imza etmek :Servislerde bulunan görevleri işgal edecek personelde bulunması gereken nitelikleri saptayarak mevcut personel konusunda değişiklik teklifini Makama sunmak :Müdürlükte bulunan personelin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri yönünde gerekli önlemleri alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak :Servis sorumluları katılımı ile düzenli olarak aylık toplantılar yapmak,müdürlük faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyumu sağlamak :Müdürlüğünün görev alanına giren veya dolaylı ilgilendiren konularda kendisine bağlı personeli görevlendirmek :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 9.2:Planlama ve Bütçe Bölüm Sorumlusu 9.2.1:İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek 9.2.2:Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak 9.2.3:Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak 9.2.4:Ödenek serbest bırakma, aktarma ve revize işlemlerini yapmak 9.2.5:Bütçe kesin hesabı hazırlamak 9.2.6:Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek,parafe veya imza etmek 9.2.7:Servisin İşleri ile ilgili personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, 9.2.8:5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ve, 5565 sayılı Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğleri ve bu talimat ile kendisine verilen görevlerin Anayasaya, Kanun, Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Yatırım programı uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak :Bütçe hazırlanması sırasında kullanılacak belge ve cetveller ilgili dokümanları kurumun ilgili birimlerine göndermek :Bütçeyi hazırlamak :Ayrıntılı finansman programını hazırlamak :Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak :Ödenek gönderme belgesi düzenlemek :Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek :İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yapmak :Stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin katılımını sağlamak :Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak :Bütçe ve performans programı hizmetleri ile ilgili olarak yıl sonunda genel bir değerlendirme yapmak ve istatistik verilerin düzenlenmesini sağlamak :İş hacminin yoğunluğuna bağlı olarak dairenin diğer birimlerinde görev yapmak, 00.YG.01/R.00/

7 9.2.23:Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek :İşlerin mevzuata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin gecikmeye meydan vermeksizin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek 9.3:Muhasebe Bölüm Sorumlusu 9.3.1:Muhasebe hizmetlerinin yerine getirilmesinde Muhasebe Yetkilisine Yardımcı olmak 9.3.2:Muhasebe hizmetlerinin daha sağlıklı süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin alınması için Muhasebe Yetkilisine önerilerde bulunmak 9.3.3:Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek,parafe veya imza etmek 9.3.4:Sorumluluğuna verilen ünitenin çalışma programını hazırlamak, Muhasebe Yetkilisine sunmak ve uygulamak 9.3.5:Yönetim dönemi hesabını ve eki cetvellerini hazırlamak 9.3.6:Mali istatistikleri hazırlamak 9.3.7:Muhasebe İşleri ile ilgili personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, 9.3.8:5018 Kamu Mali ve Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Belediye mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Muhasebe hizmetlerinin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,saydam ve erişilebilir olarak tutulması :Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme belgesi ve eki belgeleri usulünce incelenmesi ve kontrolü :Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde,geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olması :Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurarak,muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılması :Kontrol işlemi tamamlanan evrakların ödeme işlemini gerçekleştirmek :Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatına göre kontrol etmek :Yönetim dönemi hesap ve cetvellerini hazırlamak :Kurumun tüm mali işlemlerini muhasebeleştirmek :Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; yetkililerin imzasını,ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını,maddi hata bulunup bulunmadığını,hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmek :Kurumun gelirlerini ilgili kanunlarına göre tahakkuk ve tahsil etmek :Ödeme emirleri muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren,en geç 4 iş gününden önce incelemek uygun bulunanları muhasebeleştirerek, tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarmak, eksik yada hatalı olan ödeme belgesi ve eki belgeler,düzeltilmek veya tamamlanmak üzere harcama birimine iade etmek :Ay sonu-yıl sonu muhasebe kayıtlarını oluşturmak :Veznedar, tellal tahakkuk görevlisi gibi nakde ve ayniyata el süren memurların kasa ve ambar mevcutlarını denetlemek, :Muhasebe Yetkilisince verilen diğer görevleri yapmak :Muhasebe Yetkilisince verilen diğer görevleri yapmak :İşlerin mevzuata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göstermek 00.YG.01/R.00/

8 9.3.26:Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin gecikmeye meydan vermeksizin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :İş hacminin yoğunluğuna bağlı olarak dairenin diğer birimlerinde görev yapmak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak, :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek 9.4:Bilgi İşlem Servisi Bölüm Sorumlusu 9.4.1:Muratpaşa Belediyesi birimlerine ait Bilgisayar ve çevre ekipmanlarının teminin sağlamak ve iyileştirilmesini sağlamak 9.4.2:Kurum içi Bilgi işleme yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak 9.4.3:Değişen yasalar ve yönetmeliklerin getirdiği değişikliklerin sisteme yansıtılması için yazılımcı firma ile temas ve koordinasyon sağlar 9.4.4:Yeni kullanıcı hesaplarını açar, kullanıcı hesapları yetki belirlemesi yapar, kullanıcı izin ve haklarını düzenler ve yönetir :Maaş hizmetlerinin daha sağlıklı süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin alınması için Malihizmetler Müdürüne önerilerde bulunmak 9.4.6:Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek,parafe veya imza etmek 9.4.7:Sorumluluğuna verilen ünitenin çalışma programını hazırlamak, Mali Hizmetler Müdürüne sunmak ve uygulamak 9.4.8:Maaş İşleri ile ilgili personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, 9.4.9:Belediye mevzuatı,5018 Kamu mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa,Kanun,Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Sistem gereksinimlerine göre network tasarımı ve yönetimi. Sunucu İşletim sistemlerinin (Windows Server, UNIX, LINUX, SUN gibi) tasarımı, kurulumu ve yönetimini gerçekleştirir :Talebe göre kabul edildiğinde yeni modül yazılması ile ilgili yazılım firması ile koordinasyon sağlar, modülün testini yapar, uygunluğu ve yazılım olgunlaşması tamamlandıktan sonra sistemde kullanıma açılmasını sağlamak :Bilgisayar sistemleri için gerekli olan İşletim Sistemi, paket programların tespiti, lisanslı olarak temin edilerek kurulumunun yapılması ve bakımını sağlamak :Kurum içi Elektronik Haberleşmenin sağlanması :Sunucuların bakımlarının yapılması, birimlerin erişim haklarının düzenlenmesi :Yeni projeler üretmek, projelere dest.ek vermek :Yedekleme politikalarının düzenlenmesi, uygulaması, kontrolü, testlerinin yapılmasını sağlamak :Personel maşları ile ilgili tüm değişikliklerin izlenmesi ve değişikliğini yapmasını sağlamak :Maaş ödeme belgesi, ve eklerini Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre kontrol etmek :Kişi borçlarını muhasebat genel müdürlüğü 16 nolu tebliğine göre tahakkuk,takip ve tahsilini gerçekleştirmek :İşlerin mevzuata uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak :Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, :Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak, :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek, 00.YG.01/R.00/

9 9.4.24:Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek. 9.5:Gelir Servisi Bölüm Sorumlusu 9.5.1:Tapu işlemlerinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından alınan bildirim suretlerinin onaylanması 9.5.2:Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumlarından getirdikleri evrakların onaylanması 9.5.3:İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işlemlerinde kullanılmak üzere vatandaşlarca getirilen borcu yoktur yazılarının imzalanması 9.5.4:Zabıta Müdürlüğü işlemlerinde kullanılmak üzere vatandaşlarca getirilen borcu yoktur yazılarının imzalanması 9.5.5:Mükellef dilekçelerinin işleme koyulması için gerekli servise havale işleminin başlatılması 9.5.6:Gerçekleştirme görevlisi olarak belgeleri imzalama 9.5.7:Taşınır Mal Kayıt ve Kontrollerinin imzalanması 9.5.8:Gerektiğinde veznelerde personel değişimi 9.5.9:Emlak vergisi bildirim suretlerini imzalamak :Çevre Temizlik Vergisi bildirim suretlerini imzalamak :İlan Reklam Vergisi bildirim suretlerini imzalamak :Mükelleflerden gelen dilekçeleri havale etmek :Demirbaş kayıtlarını yapmak :Semt veznelerini takip etmek :Dairede kırık, bozuk eşyaların ilgili yerlere bildirip tamiratlarını yaptırmak :5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununu, ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin, Anayasa, Kanun, Karar, Yönetmelik, talimatlar ve bu gibi mevzuatta uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin ve görevlerinin zamanında ve doğru bir şekilde kullanılmamasından, Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi :Borçlu mükelleflere bildirim sureti verilmemesini sağlamak :Borcu yoktur yazılarının doğru olup olmadığının sağlanması :Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi :Borçlu mükelleflere bildirim sureti verilmemesini sağlamak :Borcu yoktur yazılarının doğru olup olmadığının sağlanması :Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek. 9.6:Sekreter 9.6.1:5393 Belediye kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Büro cihazlarını kullanmak 9.6.3:Yöneticinin telefon görüşmelerini panelden izlemek ve konuşma bittiğinde gerekli diğer bağlantıları yapmak 9.6.4:Yöneticinin talep ettiği telefonları aramak :Yönetici için özel telefon rehberi tutmak ve bu rehberi sürekli güncellemek :Yöneticiye bırakılan telefon notlarını almak ve kendisine ulaştırmak. 00.YG.01/R.00/

10 9.6.7:Vatandaşlar ve diğer ilgililerden gelen şikayet, yakınma, dilek, istek ve önerileri not alarak yöneticiye ulaştırmak :Yöneticinin resmi yazışmalarını yapmak ve bu yazışmaların bir kopyasını alarak saklamak 9.5.9:Diğerlerinin veya kendisinin yazdığı yazıları imla, noktalama işaretleri, cümle düşüklüğü, resmi yazım kuralları açısından kontrol etmek ve hatasız olmasını sağlamak. Gerektiğinde düzeltme önerisinde bulunmak :Gelen resmi evrakı okumak ve yöneticiye ulaştırmak :Evrakı ilgili yerlere göndermek ve ulaşma durumunu takip etmek, gerektiğinde teyidini almak :Toplantı organizasyonlarını yapmak :Toplantı tutanaklarını, raporları ve diğer belgeleri ilgililere dağıtmak :Kurumun etkinlik takvimini izlemek ve yöneticiyi zamanında haberdar etmek :Yöneticinin seyahat organizasyonlarını yapmak :Yöneticiden randevu almak isteyenlere yöneticiyle konuşarak randevu vermek :Gerektiğinde yönetici için diğer kişilerden randevu almak :Alınan randevuları yöneticiye zamanında ve önceden hatırlatmak :Yöneticinin günlük, haftalık ve aylık randevu programını yapmak :Alınan randevuları yöneticiye zamanında ve önceden hatırlatmak :Mesai başlangıcında günlük program ile ilgili bilgilendirmek :Yöneticinin belgelerini doğru klasörlere alarak doğru bir şekilde sınıflandırmak :Ziyaretçileri karşılamak ve ağırlamak, İkram hizmetlerini organize etmek :Kurumdaki gelişmeleri (istifa, yeni işe başlayanlar, değişen yöneticiler, ölüm, doğum, evlenme, askerlik gibi) izleyerek yöneticiyi zamanında bilgilendirmek :Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni :Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak, :Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak :Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmek :Plan ve Bütçe Servis Sorumlusu :İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek :Ödenek serbest bırakma, aktarma ve revize işlemlerini yapmak :Bütçe kesin hesabı hazırlamak :Kendisine verilen yetki sınırları içinde yazıları incelemek,parafe veya imza etmek :Servisin İşleri ile ilgili personelin görevlerini ve uygulamaları koordine etmek, :5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ve, 5565 sayılı Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğleri ve bu talimat ile kendisine verilen görevlerin Anayasaya, Kanun, Karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Mali hizmetler Müdürüne karşı sorumludur :Yatırım programı uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak :Bütçe hazırlanması sırasında kullanılacak belge ve cetveller ilgili dokümanları kurumun ilgili birimlerine göndermek :Bütçeyi hazırlamak :Ayrıntılı finansman programını hazırlamak :Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak :Ödenek gönderme belgesi düzenlemek :Ödenek serbest bırakma, aktarma ve revize işlemlerini yapmak 00.YG.01/R.00/

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 194 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI İÇİNDEKİLER 1.... 3 1.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi... 5 1.2. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi...

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Yüksekova

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev,

Detaylı

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediye Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Ümraniye Belediyesi Mali

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediye Başkanlığı

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Urla Belediye Başkanlığı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Dairesi

Detaylı

TC ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

TC ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü TC ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MUĞLA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar 1 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR

MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, ĐLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı