"Baþbakanýmýz kimi aday

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Baþbakanýmýz kimi aday"

Transkript

1 Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz cumartesi yapýldý. 1 Kasým'da yapýlmasý planlanan ancak Ekim'de yapýlan delege seçimlerine yapýlan itiraz üzerine ertelenen kongrede mevcut baþkan Mahmut Alparslan, güven tazeleyerek yeniden Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna seçildi. SAYFA TE Mürsel Turbay'a teþekkür 02 ARALIK 201 PAZARTESÝ 0 KURUÞ Bem Bir Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay'a Ýl Özel Ýdaresi'nde sözleþmeli olarak çalýþan personelin kadroya geçirilmesi konusundaki gayretlerinden dolayý teþekkür plaketi sunuldu. Geçtiðimiz hafta sonu cumartesi günü Anvatar Termal Otel'de gerçekleþtirilen Bem Bir Sen'in bölge eðitim seminerinde kürsüye gelen Bem Bir Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay ülke ve dünya gündemine dair açýklamalar yaparak sendikal faaliyetlere iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. SAYFA TE "Baþbakanýmýz kimi aday yaparsa etrafýnda kenetleniriz" AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, belediye baþkan adaylýðýnda olduðu gibi il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için de partisine yoðun bir teveccüh gösterildiðini söyledi. Partisinde il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliði için aday adaylýk sürecinin 1 Aralýk'ta 1.00'de sona ereceðini hatýrlatan Ceylan, þu an için il genel meclisi üyeliði aday adaylýðý için Çorum merkez ve ilçeler için toplam 18 kiþinin baþvurduðunu, Çorum merkez belediye meclis üyeliði için 8 kiþinin, ilçeler dahil edildiðinde ise toplam 0 kiþinin baþvuruda bulunduðunu açýkladý. SAYFA TE "Gençlik tehlikeli bir noktaya gidiyor" Bem Bir Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, sendikal çalýþmalarýn çok önemli olduðunu, çünkü insana hitap etiðini dile getirerek, sadece üye yapmanýn rakamlarý yukarý çekmenin bir þey ifade etmediðini insana hizmet vermedikçe bunlarýn bir anlamýnýn olmadýðýný söyledi. SAYFA TE "Baþarýlý öðrenciler ancak dershanelerle iyi bir üniversiteyi kazanýyorlar" Büro Memur Sen'den Vali Baþköy ve Zaman'a teþekkür TOKÝ Çorum'da arsa satýyor CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, ideal bir eðitim sistemi olmadýkça dershanelere olan talebin bitmeyeceðini belirtti. SAYFA 9 DA ANALÝZ Külcü taraftarlarýnýn zafer fiyaskosu! Nadir YÜCEL Büro Memur -Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, memurlarýn hizmet verimliliðinin ve kalitesinin arttýrýlmasý yönünde yapýlan deðiþim ve yeniliklerde emeði geçen herkese teþekkür etti. SAYFA 2 DE Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), aralarýnda Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Bursa, Eskiþehir ve Erzurum gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 19 þehirdeki 9 arsayý açýk artýma yöntemiyle satacak. SAYFA 9 DA AK Parti Çorum Belediye baþkan adayýný ilan etme adýna 'En Manipülasyoncu ' yarýþmasýnda heyecan giderek azaldý. Ve yerini ' Acabalara býraktý.' Sosyal Paylaþým sitelerinde Belediye Baþkan adayý hatta diðer parti ve ve adaylarýný dahiç'e sayýlarak AK Parti Aday'ýnýn açýklanmasýný sanki Çorum Belediye baþkanýný açýklýyor gibi deklare edenlerkamuoyunda þaþkýnlýk ve ibretle izlendi.. Ayný mahreçli kýrýntýlar ise hala devam ediyor. Baþbakandan önce Belediye baþkaný Muzaffer Külcü yü Sosyal Medyanýn Çorum ayaðýnda AK Parti'nin'Adayý' hatta özellikle þimdiden' Tekrar Belediye Baþkaný' olarak ilan etmek Abesle Ýþtigal etmektir. Belediye Baþkanyardýmcýsý Zeki Gül," Yüzde 99 Tamam demiþtim Elhamdülillah yüzde 1 de geldi yüzde 100' olduçorum'a hayýrlý olsun demiþti.!ayný zamanda Belediyenin memuru olan ve baþka bir þahsýn Baþkan seçilmesi durumunda Belediye bünyesinde çalýþmaya devam edecek olan Mustafa Ercan ise," 2. Dönem Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü. Hayýrlý olsun" demiþ. Diðer yandan Bir çok gazeteci geçinen ve Külcü'ye Yað çekme adýna yarýþan yaðdanlýk isimlerin büyük çoðunluðunun baþka bir ismin aday olmasý durumunda saf deðiþtireceklerinden de hiç kuþkunuz olmasýn. Adaylýk adýna bilgi için yaklaþýk kadar telefon aldým. Ýsim isim yazabilirim. Arayanlar arasýnda konuþanlar, Baþbakan Külcü'yü sözde yarýn açýklayacakmýþ.. Ýmzadan Çýkmýþ.. Agah da varmýþ..v.s. v.s. Bilginiz var mý durum nedir diye soruldu! Telefon açanlara ne dediysek gerçekleþti. Geliþmeleri yazma adýna Hiç acele etmedik. Peki gelinen süreç adýna neler yaþanmýþtý. AK Parti Genel Merkezinde ALT Komisyondan çýkan isimde Muzaffer Külcü yoktu. Aslen Sivas lý olan Ýstanbul 2. Bölge Milletvekillerinden Ekrem Erdem Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'a,' sende baþkanlýðý düþünüyormusun þeklinde ' Yemlik' soru sorar. Murat Yýldýrým da cevaben ' Olabilir' deyince Ekrem Erdem, Baþbakan'a ' Efendim Murat Yýldýrým kendi istiyor. O yüzden Külcü'yü istemiyor der. Gelinen Nokta da ise (Külcü olmasýn kim olursa olsun denmektedir. ) Ekrem Erdem diðer komisyon üyelerine müdahale ederek," Adam Beraat etti. Aday yapmaz isek Parti olarak bunu kabullenmiþ oluruz.' Þeklindeki Baskýsý ilekülcü'nün üst komisyona çýkmasýný saðlýyordu.yozgat Milletvekili, Baþbakan yardýmcýsý ve ayný zamanda Külcü'nün Tatil arkadaþlarýndan! Bekir Bozdað Külcü'ye Beraat et öyle gel. Temyize gidilmesini de önlemeyi unutma demiþti! Bekir Bozdað da gece 1.0 da baþbakanlýða gelerek Erdoðan'a Bir taraftan Yozgat'ýn çoðunluðun istediði ve Temayülden çýkan aday adayý yerine kendi adayýný dayatma adýna diðer tarafdankülcü nün aday yapýlmasý yönünde giriþimde bulunuyordu! Bu sütunun dikkatli okuyucularý hatýrlayacaklardýr. Ne yazmýþtýk. Külcü silindi. Bekir Bozdað ve Ekrem Erdem için Külcü'yü yeniden yazdýrabilecekler mi' demiþtik. Yine bir baþka yazýmýzda Sapanca da yapýlan özel bir toplantýya yola devam edilecek olan Belediye baþkanlarý arasýnda Samsun, Amasya, Kýrþehir, Kayseri. v.s illerinde olduðu 20 kadar belediye baþkanýnýn çaðrýldýðýný ve Muzaffer Külcü'nün çaðrýlanlar arasýnda olmadýðýný da yazmýþtýk.( Yazýlý ve Ýnternet Arþivimizde ilgili yazýlar bulunmaktadýr) Diðer yandan bugüne kadar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile ilgili birçok dosyanýn Baþbakana ulaþtýrýlmasý gerekirken 'Hüseyin Tanrýverdi ve Menderes Türel..'gibi isimlerin Sümenlerinin altýnda kaldýðýný da hatýrlatalým! Baþbakan Erdoðan'ýn bir çok konudan haberdar olmasýnýn önüne geçilmesi de ayrý bir durumdur. Benzer durumlar ve kareler Genel Merkezde yaþanmaya devam ederken benzer bir durumda Numan Kurtulmuþ da Ýddialara göre önce Ordu ili ( Ýdris Naim Þahin lehine ) sonra alacaðý cevaba göre 2 ilin adayý adýna giriþimde bulunma adýna huzuruna çýktýðý baþbakan Erdoðan'dan istediðini alamadý. Hatta sert ve ters cevap alýnca' Baþbakanýn odasýndan çýkýnca Kapýnýn önünde fenalaþtý. Ve Sonrasýnda Anjiyo oldu! Kendince sebepleri olan Salim Uslu ve Kendisini Merkez Ýlçe baþkanlýðýna taþýyanlarý sattýðý tescillenen Mustafa Köse ile birlikte Muzaffer Külcü, için destek Turlarý atmalarýný BELKÝ kabullenebilirsiniz. Ortak payda da Çorum var diyebilirler. Ancak özellikle Yozgat Milletvekili Bekir Bozdað ve Sivaslý, Ýstanbul Milletvekili Ekrem Erdem'in Muzaffer Külcü'nün aday yapýlmasý adýna gösterdikleri olaðanüstü gayretlerini sebeplerini ve gerekçelerini nasýl deðerlendirirsiniz! Muzaffer Külcü Genel Merkez ve Baþbakan tarafýndan gerçekten Baþarýlý bulunmuþ olsaydý Kurban bayramý öncesi yola devam edecek olan 2 il belediye baþkaný arsýnda olurdu. Hadi o da olmadý. Sonraki açýklanana belediye baþkanlarý arasýnda yer alýrdý. Peki can alýcý birkaç soru Baba ve Oðul Hasan ve Halil Ýbrahim Çalýþ Davalarýndan vazgeçmemiþ olsaydý.. Bazý Oto galericiler Ýfadelerini deðiþtirmemiþ olsalardý.. davanýn son sürecinde Mahkemesüreleri adýna vites büyütülmemiþ vejet Hýz maduna geçilmemiþ olsaydý yani Dava süreci hala devam ediyor olsaydý Muzaffer Külcü konuþulan adaylar içerisinde yer alýrmýydý!peki Kim aday olacak? Bekir Bozdað ve Ekrem Erdem'in inanýlmaz giriþimleri ve diðer yandan CHP kanadýnýnak Parti de en fazla aday olmasýný istediði isim Muzaffer Külcü'nün þansý nedir sorusunun cevabý ise merakla beklenmeye devam etsin.. Çorum yarýn açýklanacak iller arasýnda da olmayacak. Hani Külcü imzadan çýkmýþtý. Sizi gidi yalancýlar sizi... Çorum sürprizlere gebe. Futsal'da Haftasonu Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan düzenlenen Futsal Turnuvasý haftasonu heyecanýyla devam etti. SAYFA - DE "Akademisyenler ve üniversite öðrencileri tiyatroya sahip çýkmalý" DENENMÝÞÝ DENETMEK ÝSTÝYORLAR Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) Baþkaný Ahmet Ölçer,toplumlarýn geliþimindeki payýnýn farkýnda olan geliþmiþ Avrupa ülkelerinde, tiyatronun, ders olarak okutulduðunu söyledi. SAYFA TE AHMET ÖLÇER FELSEFE GRUBUNDAN MEZUN OLAN ÝLE PDR'DEN MEZUN OLAN AYNI EÐÝTÝMÝ ALMIYOR SAYFA TE

2 ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 00 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 00 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ARALIK 201 PAZARTESÝ HABER Büro Memur Sen'den Vali Baþköy ve Zaman'a teþekkür Büro Memur -Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, memurlarýn hizmet verimliliðinin ve kalitesinin arttýrýlmasý yönünde yapýlan deðiþim ve yeniliklerde emeði geçen herkese teþekkür etti. Çorum Valiliðinde kamu çalýþanlarýnýn vermiþ olduklarý hizmetin tüm vatandaþlarý yakýndan ilgilendirdiðini ve bu nedenle yoðun bir mesai harcandýðýný belirten Erdoðan Cengiz, "Uzun bir süredir böylesine yoðun bir mesai ve iþ akýþýnýn olduðu birimlerdeki saðlýksýz durumlarýn düzeltilmesi için sendikamýzca gerekli müracaat ve giriþimlerde bulunulmuþ ve baþta Valilik makamý olmak üzere birim ve daire amirleri ile görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtu. Bugün için bu talep ve beklentilerimizin karþýlanmýþ olmasý ile kamu çalýþanlarýmýzýn daha insani ortamlarda hizmet üretmesi saðlanmýþ bulunmaktadýr. Bu itibarla, konu ile ilgili olarak ortaya konan idari gayretler nedeniyle, Valiliðimiz Ýçiþleri Birimi çalýþma ortamlarýnýn geniþletilmesi, daha saðlýklý bir çalýþma ortamý oluþturulmasý ve böylece hizmet verimliliðinin ve kalitesinin arttýrýlmasý yönünde yapýlan deðiþim ve yeniliklerden dolayý baþta sayýn Valimiz Sabri Baþköy olmak üzere, Sayýn Vali Yardýmcýmýz Fikret Zaman'a, gayret ve özen gösteren bütün sýralý amirlerimize sendikamýz ve Valilik çalýþanlarý adýna çok teþekkür ederiz" dedi. Haber Servisi Ýmsâk : 0:2 Güneþ : 0: Ýþrak 0:1 Öðle : 11:0 Ýkindi : 1:0 Akþam : 1:2 Yatsý : 1: Dýþarýya çýksam hava alýrým Gördüðüm insani dostum sanýrým Ben ölürsem acep nerede kalýrým ben Yaþlandým kendim de bakan olmuyor Dost olan kalmadý soranda olmuyor Günüm günüme hiçte uymuyor Yaþým geçti piþiremem aþýmý Kayýp ettim bulamýyorum eþimi Nasýl olacaðým bende kýþ günü 2 AJANDA Ay, 1 Gün, 9. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ BAÐ-KUR ve Sosyal Sigorta ve Ýsteðe Baðlý aylýk primleri ve Özel tüketim vergisi ödenecek.zirai Gelir Vergisi, Veraset ve Ýntikal vergisi, Çevre Temizlik Vergisi (Ýþyeri) ve Emlak Vergisi taksitleri ödenecek. BA ve BS Bildirim formlarý verilecek. Günün Þiiri GARÝP HALÝ Rýza Koçak Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 10 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Eren Er'den Girgin'e ziyaret Eren Er Dershanesi 2 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla bir dizi etkinlik gerçekleþtirdi. Bu özel günde Dershane yöneticileri Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin baþta olmak üzere okul müdürlerini ziyaret ederek, Öðretmenler Gününü kutladýlar. Mesleki Eðitim Merkezinden yaþlýlara ziyaret Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi çýraklarý, Okul Müdürü Doðan Uyar, Müdür Yardýmcýsý Aydýn Kalender, Bölüm þefi Ýsmail Tiryaki, Öðretmen Huriye Mastý ile birlikte huzurevini ziyaret ettiler. Huzurevi sakinleri öðrencilerin ve öðretmenlerin kendilerini ziyaret etmelerinden oldukça memnun olduklarýný dile getirerek, ne kadar çok ziyaretçi gelirse o kadar mutlu olduklarýný ifade ettiler. Yýlmaz MERT Gidemiyorum arz ettim yerlere Garip kaldým bende düþtüm dillere Gireydim boz bulanýk sellere Yaram derin sargý tutmaz beden de Ahir yaþta bende kaldým meydan da Babam saðým da anam solumda Kardeþlerim parça parça oldular Her birisi bir kenarda kaldýlar Ne geldiler ne haber verdiler Rýza Koçak yanar böyle aðlarým Yatar kalkar böyle gönül eylerim En sonunda mezarlýðý boylarým HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,0 2,02 EUR 2, 2, STERLiN,29,10 JPY YENi 1,982 1,99 SAAT: 1.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Müracaat Tel: NÖBETÇÝ ECZANELER GAZÝ ECZANESÝ TEL: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat numara de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü. kat No: 0 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: ARALIK 201 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer:.00 TL.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR DR. ÝLHAN GÜREL CD. NO:2/1 AKSOY ECZANESÝ TEL: G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO : 18/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis... Yangýn Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta... Alo Jandarma... Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...221

3 02 ARALIK 201 PAZARTESÝ HABER DENENMÝÞÝ DENETMEK ÝSTÝYORLAR AHMET ÖLÇER FELSEFE GRUBUNDAN MEZUN OLAN ÝLE PDR'DEN MEZUN OLAN AYNI EÐÝTÝMÝ ALMIYOR AK Parti Ýl Danýþma Meclisi yapýldý "Baþbakanýmýz kimi aday yaparsa etrafýnda kenetleniriz" AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, belediye baþkan adaylýðýnda olduðu gibi il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için de partisine yoðun bir teveccüh gösterildiðini söyledi. Partisinde il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliði için aday adaylýk sürecinin 1 Aralýk'ta 1.00'de sona ereceðini hatýrlatan Ceylan, þu an için il genel meclisi üyeliði aday adaylýðý için Çorum merkez ve ilçeler için toplam 18 kiþinin baþvurduðunu, Çorum merkez belediye meclis üyeliði için 8 kiþinin, ilçeler dahil edildiðinde ise toplam 0 kiþinin baþvuruda bulunduðunu açýkladý. -"TARÝHÝ REKOR KIRDIK"- Partisinin Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýnda konuþan ve bu rakamlarýn Çorum tarihinde bir rekor olduðunu vurgulayan Ceylan, "Bu baþvurular yaklaþan seçimler öncesinde tüm teveccühlerin yine AK Parti üzerinde olduðunu göstermektedir. Bu durum, Çorum'da her üç kiþiden birinin, Türkiye'de her iki kiþiden birinin oyunu alan, dünyada gündem belirleyen ve 1. büyük ekonomisiyle Türkiye'yi geleceðe hazýrlayan AK Parti için beklenen bir sonuçtur" ifadesini kullandý. Ceylan, ilçe belediye baþkan adaylarýnýn hiçbirisinin henüz netleþmediðini, Aralýk'tan önce de netleþmesinin imkansýz olduðunu belirterek, bu konuda çýkartýlan dedikodulara aldýrýþ edilmemesini istedi. KOSGEB 'Giriþimcilik' programý son erdi KOSGEB tarafýndan düzenlenen uygulamalý Giriþimcilik eðitimi sona erdi.eðitmen Zuhal Selçuk tarafýndan verilen eðitimde 2 saatte genç giriþimcilere iþ fikri ve geliþtirme ve yaratýcýlýk iþ planý kavramý ve öðeleri pazar araþtýrma, pazarlama planý, üretim planý, AK Parti Teþkilatlarý 0 Mart 201 tarihinde yapýlacak yerel seçimlere yoðun bir þekilde hazýrlanýyor.ak Parti Ýl Danýþma Meclisi toplantýsý geçtiðimiz cumartesi günü yoðun bir katýlýmla yapýldý. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantýya, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Gençlik Kollan Baþkaný Erhan Akar, il ve merkez ilçe yöneticileri, ilçe-belde belediye baþkanlarý, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, belediye baþkaný aday adaylarý ile partililer katýldý. Toplantý salonuna giren Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn partililer tarafýndan alkýþlarla karþýlanmasý, konuþmasýnýn sonunda ise tezahüratlarla desteklenmesi dikkat çekti. Ceylan, gençlerin "Çorum seninle gurur duyuyor" sloganlarý eþliðinde salona girdi. Toplantýnýn divan baþkanlýðýný Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar üstlenirken, katip üyeliklere ise Ýl Gençlik Kollarý Temsilcisi Rýza Koç, Ýl Kadýn Kollarý Temsilcisi Fatma Çakýroðlu getirildi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptý. Ceylan, Çorum ve ülke gündemini deðerlendirerek, AK Parti teþkilatlarýný ve üyelerini birlik ve beraberlik içinde olmaya, dedikodulara aldýrýþ etmemeye, fitne ve fesat tohumlarý etmek isteyenlere fýrsat vermemeye çaðýrdý. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. Kubilay Kaan YÜCEL Ceylan, partisinde aday belirleme sürecinin devam ettiðini ve þu an itibariyle Çorum merkez dahil hiçbir ilçede adaylarýnýn henüz netleþmediðini dile getirerek, aday adaylarýndan bazý basýn yayýn organlarýnda çýkan dedikodu içerikli haberlere itibar etmemelerini istedi. Ceylan, Çorum merkez adayýnýn önümüzdeki günlerde belli olacaðýný, ancak ilçe adaylarýnýn Aralýk'tan sonra açýklanacaðýný, çünkü ülke genelinde tüm illerin adayý belirlendikten sonra ilçeler için çalýþma baþlatýlacaðýný, genel merkezin önceliðinin Büyükþehir belediyeleri ve iller olduðunu söyledi. Ceylan, "Baþbakanýmýzýn Çorum'daki temsilcisi olarak birinci aðýzdan bir kez daha açýklýyorum, Çorum'da þu an itibariyle hiçbir ilçedeki adayýmýz kesinleþmemiþtir. Çorum merkez belediye baþkan adayýmýz hariç ilçe adaylarýmýzýn deðerlendirmesine Aralýk'tan önce baþlanmayacaktýr. Bu konuda ne il baþkaný, ne il yönetimi, ne milletvekilleri, ne de genel merkez nezdinde bir çalýþma olmamýþtýr. Çalýþmalar henüz baþlamadý bile. Bu nedenle aday adaylarýmýz paniðe kapýlmasýn, çalýþmalarýna devam etsinler. Önce illerin belediye baþkan adaylarý belirlenecek, sonra ilçeler için çalýþma baþlatýlacaktýr. Bu çalýþmalarýn da Aralýk'tan önce olmasý imkansýzdýr" dedi. Aday adaylarýnýn son derece seviyeli, partiye yakýþýr bir süreç yürüttüðünün altýný çizen Ceylan, tüm aday adaylarýna teþekkür ettikten sonra, dedikodudan ibaret olan hiçbir habere itibar edilmemesini istedi. -"KÝM ADAY OLURSA ETRAFINDA KENETLENÝ- RÝZ"- Çorum Belediye Baþkan adayýný belirleme sürecinde yaþanan geliþmelere de deðinen Ceylan, "Baþbakanýmýz kimi aday gösterirse onun etrafýnda kenetleneceðiz. Biz kimsenin adamý deðil, Recep Tayyip Erdoðan'ýn adamýyýz. Biz kimseden icazet almayýz, icazetimizi sadece Baþbakanýmýz Erdoðan'dan alýrýz" dedi. Ceylan, Çorum'a yapýlan tüm hizmetlerin ekip iþiyle gerçekleþtirildiðini ve ekip çalýþmasýnýn eseri olduðunu belirterek, "Bu baþarýlarý kimse kendisine maletmeye kalkýþmasýn. Çünkü bu baþarýlar yýllýk bir sürenin deðil, 2002 yýlýndan bu tarafa yapýlan çalýþmalarýn ürünüdür" þeklinde konuþtu. Ceylan, "kimse kraldan çok kralcý olmasýn" ifadesini kullandý. -"SEÇÝMLERE YÜZDE 100 HAZIRIZ"- Parti olarak tüm toplantýlarý yoðun katýlýmlarla yaptýklarýnýn altýný çizen Ceylan, bazý partilerin - kiþiyle toplantýlar yaptýklarýna dikkati çekerek, AK Parti'nin bir kitle partisi olarak salonlara sýðmadýðýný söyledi. Parti olarak 0 Mart 201 tarihinde yapýlacak seçimlere yoðun bir þekilde hazýrlandýklarýný anlatan Ceylan, þu an itibariyle Çorum merkez dahil bütün ilçelerde sandýk kurulu, müþahit, okul temsilcisi gibi tüm seçim kadrolarýný yüzde 100 oranýnda oluþturduklarýný, seçimlere ay kala tam anlamýyla hazýr olduklarýný kaydetti. Ceylan, il baþkanlýðý görevine baþladýðý günden beri ayný yolda yürüdükleri ve el ele çalýþmalar yaptýklarý tüm il yönetim kurulu üyelerine de teþekkür etti. Ýktidara geldikleri 2002 yýlýndan bu tarafa söz verip de yapamadýklarý tek þeyin demiryolu olduðunu, ancak bu sorunun da yine AK Parti hükümeti tarafýndan çözüleceðini anlatan Ceylan, "Nasýl ki Çorum'a doðalgazý getirmiþsek, nasýl ki üniversiteyi kurmuþsak ve bugün 12 bin öðrenciye eðitim-öðretim veren koruma gelmiþsek, nasýl ki 2 bin dönümlük kampus arazisine kavuþmuþsak demiryolu yatýrýmýný da Çorum'a biz getireceðiz. Yasama da bizde, yürütme de bizde. Demiryolu gelecekse bizim iktidarýmýz döneminde gelecek" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL yönetim planý, finansal planý ve atölye çalýþmalarý iþ planý yazýlmasý ve sunumu konularýnda bilgi verildi. Bundan sonra da katýlýmcýlar kendi iþ planlarýný kendileri hazýrlayacaklarý duruma geldiler. Eðitime katýlanlar katýlým belgesi almaya hak kazandýlar. Bahadýr YÜCEL Dün twitter'da geçmiþte küllenmiþ olan bir tartýþmanýn yeniden canlandýrýlmaya çalýþýldýðýný görünce bu yazýyý yazmaya karar verdim. Türkiye, saðlýktan eðitime, teknolojiden ekonomiye kadar her alanda çok hýzlý bir deðiþim ve geliþim süreci yaþamaktadýr. Süreç içerisinde en hassas konulardan birisi de eðitim konusudur. Son günlerde okullarda artan ihtiyaçlar doðrultusunda rehber öðretmenler konusu yeniden gündeme taþýnmaya çalýþýlmaktadýr yýlýnda alan dýþýndan mezun olanlar Rehber Öðretmen olarak atanmýþ fakat bu uygulamadan kýsa sürede vazgeçilmiþtir. Okullarda rehberlik hizmeti ve rehber öðretmen neden bu derece önem arz etmektedir Günümüz toplumunda deðiþmeler ve geliþmeler oldukça hýzlýdýr. Bu hýzlý deðiþim beraberinde bir takým sorunlarý da getirmektedir. Toplumun deðer yargýlarýnda, anlayýþlarýnda, etkileþim ve iletiþimlerinde bir dizi sorunlar ortaya çýkabilmektedir. Bireylerin geliþimlerine ve gereksinimlerine uygun durumlarý ve olanaklarý tanýmalarý gittikçe güçleþmektedir. Yeni geliþmeler ve toplumsal deðiþimlerle beraber eðitim programlarýndaki çeþitlilik de artmakta olup, öðrencilerin bu çeþitlilik içerisinde, yeni programlarý tanýyýp kendilerine uygun üst öðretim programlarýný tercih etmeleri gün geçtikçe daha da zorlaþmaktadýr. Kaliteli bir eðitim için bireylerin gereksinimlere uygun yaklaþýmlarý doðrultusunda öðrencilerin farklý özelliklerinin farkýnda olunmasýnýn gerekliliði fark edilmiþtir. Yaþanan geliþmeler ýþýðýnda, artan imkan ve fýrsatlarla beraber, iþ ve meslek çeþitleri artmakta ve bireylerin kendilerine uygun tercih yapmalarý gittikçe komplike bir hal almaktadýr. Teknolojik, ekonomik ve sosyolojik deðiþmeler, aile bireyleri arasýndaki iliþkileri de ciddi anlamda etkilemekte, kuþaklar arasýndaki uyum sorunlarýný ve çatýþmalarý gün geçtikçe arttýrmaktadýr. Yaþanan bu ve benzeri durumlar, Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetlerinin önemi bir kez daha ortaya koymuþtur. Kendini bilen, farkýndalýk düzeyleri yüksek, problem çözme becerisine sahip, yeteneklerinin farkýnda, çevresiyle uyum içinde, problem çözme becerisine sahip ve gerçekçi kararlar alabilen bireyler için Psikolojik Danýþman ve Rehber Öðretmenler okullarýn olmazsa olmazlarýndandýr. Felsefe Grubu Mezunlarý Neden Rehber Öðretmen Olarak Atanmamalý Her þeyden önce, felsefe grubu mezunlarý ile PDR mezunlarýnýn aldýklarý eðitimin temel kodlarý tamamen farklýdýr. Felsefe, evreni bütün olarak kavramaya ve açýklamaya çalýþan, akýl yürütmeye ve eleþtirel yaklaþýma dayalý bir sistemli bir bilgi bilimidir. Rehberlik ve Psikolojik Danýþmayý ise; Bireylerin kendilerini anlayabilmelerine, farkýndalýk kazanmalarýna, problemlerini tanýmlamalarýna ve çözüm yollarý üretmelerine, saðlýklý ve gerçekçi kararlar almalarýna, ilgi ve yetenekleri doðrultusunda kendilerini geliþtirip kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmelerine, çevreleriyle uyumlu ve saðlýklý iletiþimler kurabilmelerine ve bireylerin kendilerini geliþtirmelerine yönelik, bireyi merkez alan yardým sürecidir. Bireylere bu yardýmlarý yapabilmek sistemli ve profesyonel bir yaklaþýmý gerektirir. Bu da ancak alanýnda uzman kiþiler ile saðlanabilir. Sonuç olarak, Psikolojik danýþma ve rehberlik uzmanlýk gerektiren bir meslektir yýlýnda Alan dýþý atamalar yapýlmýþ fakat daha sonra bu yanlýþtan vazgeçilerek uygulama sonlandýrýlmýþtýr. Geçmiþte denenmiþ ve vazgeçilmiþ bir uygulamanýn tekrar gündeme getirilmeye çalýþýlmasý anlamsýzdýr. 201 yýlý itibariyle 0 üniversite PDR bölümü açýlmýþ olup önümüzdeki yýllarda buralardan ciddi anlamda mezun olacak bir kitle beklemektedir. Alan dýþý atamalar bu gençlerin de maðdur olmasýna neden olacaktýr. YGS'de PDR bölümü ile Felsefe Grubu Öðretmenliði arasýnda büyük puan farký vardýr. Alan dýþý atamalarýn düþünülmesi durumunda, YGS'de, PDR bölümünü kazanmak için ter döken öðrencilerin çabalarý göz önünde tutulmalýdýr. Alan dýþý atamalarýn yapýlmasý durumunda, yeterli donanýma sahip olmayan kiþilerin Rehber Öðretmenlik mesleðini icra etmeye çalýþacaðý unutulmamalýdýr. Felsefe grubu mezunlarýnýn aldýklarý eðitim ile PDR mezunlarýnýn aldýðý, lisans eðitimleri arasýnda çok büyük farklar vardýr. Bu farklýlýk göz ardý edilmemelidir. Alan dýþý atamalar PDR mesleðinin itibarýný zedeleyecektir. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar

4 02 ARALIK 201 PAZARTESÝ HABER Av. Sadýk Eral KAPIDAKÝ TEHLÝKE!!! UYUÞTURUCU TERÖRÜ Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz cumartesi yapýldý. 1 Kasým'da yapýlmasý planlanan ancak Ekim'de yapýlan delege seçimlerine yapýlan itiraz üzerine ertelenen kongrede mevcut baþkan Mahmut Alparslan, güven tazeleyerek yeniden Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna seçildi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen kongreye MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Kamu-Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan ile birlikte Kamu-Sen'e baðlý sendikalarýn Çorum'daki þube baþkan ve yöneticileriyle birlikte Türk Eðitim Sen üye ve delegeleri katýldý. Genel Kurulda Divan Heyeti Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök baþkanlýðýnda Feyyaz Alým ve Necati Gül'den oluþtu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan genel kurulun açýlýþ konuþmasý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan tarafýndan yapýldý. Alparslan, konuþmasýnda AK Parti Hükümetini ve Memur Sen'i eleþtirerek, iktidarýn kamu çalýþanlarýný ve milli deðerleri ortadan kaldýrmaya ant içmiþ gibi davrandýðýný ileri sürerek, AK Parti'nin özellikle kamu çalýþanlarýna kanunda, vicdanlarda ve ahlak deðerlerinde yeri olmayan bir muamele uyguladýðýný öne Mahmut Alparslan güven tazeledi sürdü.yönetim Kuruluna ait faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunun okunarak oy birliðiyle ibra edilmesinin ardýndan sendikanýn yeni yönetim ve diðer organlarýnýn belirlenmesi amacýyla seçimlere geçildi. Mevcut baþkan Mahmut Alparslan'ýn tek aday olarak katýldýðý seçim sonucunda Alparslan, güven tazeledi ve yeniden Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna seçildi. Mahmut Alparslan baþkanlýðýnda oluþturulan yeni yönetim kurulu; Selim Aydýn, Talip Kazak, Uður Yaþar, Soner Buðdaylý, Abdullah Güdek ve Serkan Kaymaz'dan oluþtu.denetleme Kurulu; Murat Hökelek, Gökçer Öðünç ve Kemal Þanlý'dan oluþurken, Disiplin Kurulu'nda ise Korhan Özdemir, Korhan Tosik ve Mustafa Yýldýrým görev aldý. Üst Kurul Delegeliklerine ise Mahmut Alparslan, Ali Karslý ve Sait Çakýr seçildiler. Kubilay Kaan YÜCEL Gençlik gelecektir. Gençler hem ailemin hem de toplumun geleceðidir. Gençliðe yatýrým yapanlar geleceðe yatýrým yaparlar, gençliði koruyanlar geleceklerini korurlar. Bu günlerde gençlerimiz çok önemli ve hayati bir tehlikeyle karþý karþýyalar. Bu tehlike adýný duyduðumuz zaman bile insaný ürperten, korkutan bir tehlikedir; UYUÞTURUCU!!! Son günlerde adliye koridorlarýnda gençleri daha çok ve daha sýk görür olduk. Gençler adliyeye iþ baþvurusu ya da hak aramaya gelmiyorlar. Polis eþliðinde geliyorlar, kelepçeli geliyorlar, arkalarýnda aðlayan ailelerinin çaresizliðiyle geliyorlar. Geleceklerini kaybetmiþ olmanýn kahrolmuþluðuyla geliyorlar. Aðýr Ceza Mahkemelerinde uyuþturucu ticaretinden ve uyuþturucu kullanmaktan yargýlanýyorlar. Son günlerde bu suça bulaþmýþ ve hakim önüne çýkan gençlerin sayýsý öyle arttý ki; kapýdaki bu tehlike nedeniyle kaygýlanmamak elde deðil. Duruþmada yüreðim burkuldu. Bir genç mezuniyet töreninde içtim diyor, bir baþkasý psikolojim bozuldu diyor. Bir deðil, beþ deðil, onlarca Bir avukat olarak ceza almasýnlar diye hakim karþýsýnda gençleri savunuyorum elbette. Diðer meslektaþlarým da ayný kutsal görevi yapýyorlar. Ama ne var ki onlarýn ne içeride tutuklu kalmasý ne de tahliye olmalarý onlarý asýl büyük tutsaklýktan, uyuþturucu pençesinden kurtarmýyor. Uyuþturucu bataðý büyümeden, gençlerimizi kendisine tutsak etmeden, uyuþturucu çeteleri büyüyüp mahallemizi çete çöplüklerine, rant kavgalarýnýn yapýldýðý mekanlara dönüþtürmeden, uyuþturucunun etkisiyle gençlerimiz suç bataðýna düþmeden, bunalýma girip intiharlar artmadan, analarýn yüreði daðlanmadan önlem almalýyýz. Daha damatlýk giymemiþ gençlere kefen sarmadan önlem almalýyýz. Sivil toplum örgütleri, köy dernekleri, meslek kuruluþlarý, aileler, aðabeyler, ablalar günlük telaþlar için bugünü kurtarýrken yarýnlarýmýzý kaybetmeyelim! Seçim derdi, geçim derdi diyerek gençlerimize ve geleceðimize kýymayalým. Uyuþturucuyla mücadeleyi sadece polise, sadece hastanelere býrakmayalým. Bunu toplumsal bir sorun olarak ele alalým, toplumsal dayanýþma ile çözelim. Þimdiden bunu yapamazsak yarýn uyuþturucu ticareti yapan çetelere gücümüz yetmez. Gelirler semtlerimizi teslim alýrlar. Geleceðimizi teslim alýrlar. Geleceði birlikte kurtarmanýn yolu bataklýðý birlikte kurutmaktan geçer. Ben bu mücadeleye varým. Ama tek taþla duvar olmaz. Herkesin taþýn altýna elini koymasý yetmez; yüreðini koymasý gerekir. Eminim ki; Çorum halký bu konuda kendine yakýþaný yapacak, gençliðine ve geleceðine sahip çýkacaktýr. Eðitim Bir Sen'in Kamu Personeli Danýþma Kurulu'ndan talepleri Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, yýlýn gününde üyelerin haklarýný savunmak ve yeni kazanýmlar elde etmek için çalýþtýklarýný ifade ederek, "Biz toplu sözleþme sürecini bir ayla sýnýrlý olarak görmüyoruz. Her zaman kamu çalýþanlarýnýn haklarý için mücadele ediyoruz. Bu konuda Genel Merkezimiz, Kamu Personeli Danýþma Kurulu Toplantýsýna taleplerimizi taþýmýþtýr" dedi. Tahir Eþkil, Eðitim Bir Sen tarafýndan Kamu Personeli Danýþma Kurulu'na sunulan eðitim-öðretim iþ kolunda çalýþanlara yönelik talepleri ise þu þekilde sýraladý: Milli Eðitim Bakanlýðýnca yapýlan merkezi sistem sýnavlarýnda görev alanlara, Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslara göre Millî Eðitim Bakanlýðý Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesince sýnav görev ücreti ödenmelidir. Eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için saat ek ders ücreti ödenmelidir. Millî Eðitim Bakanlýðý kadrolarýnda bulunan tüm kamu görevlilerine, her yýlýn Eylül tarihinde ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylýðýnýn %1'i oranýnda öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneði ödenmelidir. Kariyer basamaklarýnda Anayasa Mahkemesinin iptal ettiði hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacýyla ilgili mevzuatýnda gerekli deðiþikliklerin yapýlarak sýnav açýlmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýlarak en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmalý; yine eþzamanlý olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararýnýn yürürlüðe girdiði tarihten sonra kariyer basamaklarýnda yükselmek için idare mahkemelerinde açýlan davalar sonucu sertifikalarýný ve mali haklarýný alan öðretmenlerinde, kanun boþluðundan dolayý ortaya çýkacak olumsuzluklar nedeniyle maðdur edilmesini önleyecek ek düzenlemeler de gerçekleþtirilmelidir. Öðretmenlerin, aylýk karþýlýðý ders görevi ile ek ders karþýlýðý ders görevinin ayrý ayrý belirlenmesi ve 229 sayýlý Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkýnda Kanun ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylýk karþýlýðý ders görevinin yapýlmýþ sayýlmalýdýr. Sýnýf öðretmenleri ile mesleki ve teknik eðitim kurumlarýndaki bölüm, atölye ve laboratuvar þefi olarak görev yapanlara, sýnýf/þube rehber öðretmenliði görevi veya danýþman öðretmen görevi verilebilmesi ve bu görevleri karþýlýðýnda haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmelidir. Yükseköðretim Personel Kanunu gereðince öðretim elemanlarýna ödenmekte üniversite ödeneði oranlarýnda, 201 yýlý için 100 puan, 20 yýlý için 100 puan artýþ yapýlmalýdýr. Üniversitelerde ek ders ücretlerinin belirlenmesinde kullanýlan unvan göstergesi rakamýnýn; profesör kadrosunda bulunanlar için 0, doçent kadrosunda bulunanlar için, yardýmcý doçent kadrosunda bulunanlar için 00 ve öðretim görevlisi ve okutman kadrolarýnda bulunanlar için 20 olarak uygulanmalýdýr. Getirilen taleple; profesör kadrosunda bulunanlar için,.-tl, doçent kadrosunda bulunanlar için 28,9.-TL, yardýmcý doçent kadrosunda bulunanlar için 2,0.-TL ve öðretim görevlisi ve okutman kadrolarýnda bulunanlar için 18,2.-TL birim saat brüt ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir. 291 sayýlý Kanuna tabi araþtýrma görevlilerinin, 291 sayýlý Kanunun. maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmelidir. 291 sayýlý Kanunun. maddesinde belirtilen derece yükseltilmesi þartlarýný taþýyan mevcut araþtýrma görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde geçmiþe dönük olarak yükseltilmelidir. Yükseköðretim kurum ve kuruluþlarý ile üst kuruluþlarda görev alan öðretim elemanlarý hakkýnda sicil uygulamasýnýn kaldýrýlmalý; Her türlü atama, yükselme, akademik unvanlarýn kazanýlmasý ve diðer özlük iþlemlerinde sicillerin dikkate alýnmamasý; bu madde kapsamýndaki personel hakkýnda sayýlý Kanunun geçici. maddesi hükmü uygulanmalýdýr. Kamu kurumlarýnda senelerdir zincirleme hizmet sözleþmesiyle istihdam edilen /C'li personelin salt yaþlýlýk ya da malullük aylýðý almaya hak kazanmalarý sebebiyle hizmet sözleþmelerinin yenilenmemesi uygulamasýna son verilmesi; "1 Yýldan Az Süreli Ýstihdam Edilecek Geçici Personele Ýliþkin Tip Hizmet Sözleþmesi"nde yer alan "Ýlgilinin sözleþmesi, 10 Sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu kapsamýnda yaþlýlýk veya malullük aylýðýna hak kazandýklarý tarihte sona erer" hükmünün kaldýrýlmalýdýr. Yükseköðretim kurum ve kuruluþlarý ile üst kuruluþlarýnda fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarýnda görev yapanlar ile bunlarýn yardýmcýlarýnýn ve genel sekreter yardýmcýlarýnýn sayýlý Kanunun üncü maddesi kapsamýnda ek göstergelerinin 00 olarak uygulanmalýdýr. Yükseköðretim kurumlarýnýn ikinci öðretim yapan birimlerinde görevli idari personele yasal çalýþma saati bitiminden sonra fiilen yaptýklarý fazla çalýþma süreleri için her yýl bütçe kanunu ile belirlenen saat baþý fazla çalýþma ücretinin üç katý oranýnda saat ücreti ödenmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararýnýn bir an önce çýkartýlmalýdýr. 291 sayýlý Kanunun 1 üncü maddesi kapsamýnda ödenmekte olan geliþtirme ödeneðinin, söz konusu Kanun maddesi hükmü doðrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiþ usul ve esaslar göre üniversiteler ve baðlý birimlerinde sayýlý Kanuna tabi çalýþan personele de öðretim görevlilerine verilen oranda ödenmelidir. Doçentlik unvanýný almasýna raðmen doçent kadrolarýna atanamayan doçentlere, 291 sayýlý Kanunun inci maddesi ve Kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde 'doçentler' için öngörülen ek gösterge oranlarý uygulanmalýdýr tarihli ve 29 sayýlý (mülga) Bazý Kurum ve Kuruluþlarýn Korunmasý ve Güvenliklerinin Saðlanmasý Hakkýnda Kanuna göre Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarýna alýnmýþ ve halen kurumda çalýþan personel, Genel Ýdari Hizmetler Sýnýfýnda tanýmlanan yurt yönetim memurluðu kadrolarýna atanmalýdýr." Fatih AKBAÞ Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) Baþkaný Ahmet Ölçer,toplumlarýn geliþimindeki payýnýn farkýnda olan geliþmiþ Avrupa ülkelerinde, tiyatronun, ders olarak okutulduðunu söyledi. Geçtiðimiz hafta Devlet Tiyatro Salonu Müdürü Ýbrahim Yýldýz'ýn Çorum Devlet Tiyatrosu'nun yýllýk doluluk oranýnýn yüzde 80'in altýna düþmesi durumunda tiyatro gösterilerinin riske gireceðini hatýrlatan açýklamalarýnýn düþündürücü olduðunu ifade eden Ahmet Ölçer, "Ýnsan toplumsal bir varlýktýr. Toplum içerisinde yaþayan bireyler, birbirleri ile etkileþim ve iletiþim içinde bulunmalarý nedeni ile birbirlerine karþý da sorumludurlar. Dayanýþmanýn ve sorumluluðun olmadýðý yerde toplum deðil yýðýn vardýr. Tiyatrolar, kültürel geliþmeyi saðlayan gizil güçlerdendir. Toplumsal deðerlerin, kültürel öðelerin sanatsal bir biçimde topluma aktarýlmasýný saðlayan önemli araçlardan birisi de tiyatrolardýr. Toplumu ortak komplekslerinden arýnmalarýna yardýmcý olma noktasýnda önemli bir görev icra eden tiyatrolar, bireylere gerçekçi düþünce erki, düþünsel özgürlük saðlamak gibi bir dizi önemli görevleri de üstlenmektedir" dedi. Tiyatro ve sinemanýn bir üniversite þehri "Akademisyenler ve üniversite öðrencileri tiyatroya sahip çýkmalý" için olmazsa olmaz unsurlardan olduðunun altýný çizen Ölçer, "Bugün 12 bin 00 öðrenci sayýsýna ulaþan bir Hitit Üniversitesi vardýr. Tiyatro, Çorum'un her paydaþý için büyük önem arz etmekle birlikte üniversitemiz ve öðrencilerimiz için önemi ve yeri çok daha baþkadýr. Toplumlarýn geliþimindeki payýnýn farkýnda olan geliþmiþ Avrupa ülkelerinde, tiyatronun, ders olarak okutulduðunu belirtmekte fayda vardýr. Hem Çorum olarak hem Hitit Üniversitesi olarak bu þehir için hep daha iyiyi arzu etmekte ve istemekteyiz. Ýyiye ve güzele dair bu arzu ve isteklerimiz, en doðal hakkýmýz. Fakat yeni beklentiler içerisindeyken elimizde olan imkanlarýn da farkýnda olmak onlara sahip çýkmak gerektiði inancýndayýz. Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði olarak öðrencilerimizden, üniversite eðitimlerini aldýklarý þehrimizdeki tiyatrolarýna sahip çýkmalarýný istediðimizi belirtirken, akademisyenlerimizden de öðrencilerimizdeki tiyatro bilincine katký vermelerini beklemekteyiz. Bu duygularla, baþta üniversitemizin en önemli paydaþlarý olan öðrencilerimiz olmak üzere, tüm akademisyenlerimizi ve Çorumlularý selamlar, saygý ve sevgilerimizi sunarýz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Saðlýk Sen, Aný yarýþmasý baþvurularý baþladý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Saðlýk Sen. Aný Yarýþmasý baþvurularýnýn baþladýðýný belirtti. Saatçi, yarýþmaya son baþvuru tarihinin ise 1 Ocak 201 olduðunu belirtti. Aný yarýþmasý ödülleriyle ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi, "Yarýþmada derece alan ve seçici kurul tarafýndan uygun görülen eserler kitap haline getirilerek yayýnlanacaktýr. Yarýþmada birinciye bin lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye Bin lira, jüri özel ödülü olarak ise Bin lira ödül verilecek."

5 Yaklaþan yerel seçimler öncesi, ilçe ziyaretlerini yoðunlaþtýran CHP il yönetimi, aday belirleme sürecinde Ortaköy' ü ziyaret ederek partililer ve vatandaþlarla buluþtu. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Ortaköy'e belediye baþkaný olacak kiþinin yalnýzca partinin deðil, ayrým yapmaksýzýn tüm Ortaköy halkýnýn belediye baþkaný olacaðýný, tüm Ortaköy halkýnýn sorunlarýyla ilgilenmesi gerektiðini vurguladý. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi aday belirleme sürecinde uygulanacak yöntem konusunda görüþ alýþveriþinde bulunduktan sonra Ortaköy'den ayrýldý. Haber Servisi TEK 02 ARALIK 201 PAZARTESÝ HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 2 Cadde No:8 ÇORUM ÇORUM OTOGAR CENTALARI VE OTOBÜS ÝÞLETMECÝLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANLIÐINDAN Bem Bir Sen bölge eðitimini Çorum'da yaptý Bem Bir Sen Bölge Eðitim Semineri, geçtiðimiz hafta sonu Anvatar Termal Otel'de yapýldý. Bem Bir Sen Çorum Þubesi'nin ev sahipliðindeki program Samsun, Ordu, Tokat, Amasya, Sinop ve Ankara'dan yaklaþýk 90 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Sendikanýn 201 yýlý programý ile ilgili istiþarelerin de yapýldýðý seminerin kapanýþ törenine Bem Bir Sen Genel Baþkaný hemþerimiz Mürsel Turbay, Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin, bazý þube baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri ile iþyeri temsilcileri katýldý. Bem Bir Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay ise ülke ve dünya gündemine dair açýklamalar yaparak sendikal faaliyetlere iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Ýl Özel Ýdaresi'nde sözleþmeli olarak çalýþan personelin kadroya geçirilmesi konusundaki gayretlerinden dolayý Mürsel Turbay'a teþekkür plaketi verildi. Kubilay Kaan YÜCEL Yönetim Kurulumuz Derneðimizin iki yýlda aralýk ayýnda yapmasý gereken Olaðan Genel Kurul toplantýsýnýn Pazar günü Saat 1.00 de Dernek merkezinde yapýlmasýna. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný gün ve saatte ayný adreste yapýlmasýna aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere karar verilmiþtir. GÜNDEM 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Saygý duruþu ve istiklal marþýnýn okunmasý - Divan heyetinin seçimi Yýllarýna ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve aklanmasý Yýllanna ait Denetleme Kurulu raporlarýnýn okunmasý ve aklanmasý Yýllarýna ait gelir gider tablosunun okunmasý ve aklanmasý Yýllarýna ait Tahminin bütçenin okunmasý aklanmasý. 8- Derneðin feshinin görüþülmesi ve karara baðlanmasý. 9- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçimi 10- Dilek ve Temenniler. 11-Kapanýþ Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Nadir DEMÝR "Gençlik tehlikeli bir noktaya gidiyor" Mürsel Turbay'a teþekkür Bem Bir Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay'a Ýl Özel Ýdaresi'nde sözleþmeli olarak çalýþan personelin kadroya geçirilmesi konusundaki gayretlerinden dolayý teþekkür plaketi sunuldu. Geçtiðimiz hafta sonu cumartesi günü Anvatar Termal Otel'de gerçekleþtirilen Bem Bir Sen'in bölge eðitim seminerinde kürsüye gelen Bem Bir Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay ülke ve dünya gündemine dair açýklamalar yaparak sendikal faaliyetlere iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Ardýndan Ýl Özel Ýdaresi'nde sözleþmeli olarak çalýþan personelin kadroya geçirilmesi konusundaki gayretlerinden dolayý Mürsel Turbay'a teþekkür plaketi verildi. Turbay'ýn plaketini Özel Ýdare çalýþanlarý adýna Mustafa Yaþar ve Emine Arslan verdi. Bem Bir Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, yaptýklarý çalýþmalardan dolayý teþekkürü hak ettiklerini dile getirerek, sözleþmelilerin kadroya alýnmasý için çok emek verdiklerini ifade etti. Kubilay Kaan YÜCEL Bem Bir Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, sendikal çalýþmalarýn çok önemli olduðunu, çünkü insana hitap etiðini dile getirerek, sadece üye yapmanýn rakamlarý yukarý çekmenin bir þey ifade etmediðini insana hizmet vermedikçe bunlarýn bir anlamýnýn olmadýðýný söyledi. Bu çaðda pazý gücünü kullanarak, güç kullanarak sendikacýlýk yapmanýn artýk önemini yitirdiðinin altýný çizen Turbay, insanlarýn gönüllerine, kalbine girilmesi gerektiðini vurguladý. Türkiye artýk kalkýnan bir ülke konumunda olduðuna deðinen Turbay, "Son Ýzmir Ýktisat Kongresi'nde 18 milyar dolarlýk bir yatýrým ile 21 büyük proje ile dünyadaki 10 ülkenin milli gelirine denk bir proje ile Türkiye dünyada ses getirdi" dedi. Kendi bölgesinde oyun kuran kendi bölgesinde yön veren bölgesindeki çalýþmalarý çok iyi yöneten bir Türkiye'yi bir takým güçler istemediðinin altýný çizen Turbay, yýllarca onlarýn Türkiye'nin hep IMF önüne gelmesini, dünyadaki para kuruluþlarý önünde finans kaynaklarý önünde diz çökmesini boyun bükmesini el açmasýný görmek istediðini kaydetti. Onlarýn kafasýnýn arkasýnda bulunan Osmanlý'dan kalan hasta adam anlayýþý ve düþüncesi ile bu hasta adama bakýldýðýnda çok ciddi bir þekilde dünyadaki kalkýnma hýzýna sahip olduðunu ifade eden Turbay, "IMF'ye olan borcunu dünyadaki para piyasalarýna olan borcunu kapatmýþ kapattýðý gibi de dünyadaki bir takým kurum ve kuruluþlara gelin size kredi verelim deme noktasýna gelen bir ülkeyi asýl bunun mutfaðýnda çalýþan emekçi arkadaþlarým ve sizlersiniz. Sizlerin bizlerin sayesinde çalýþanlarýn sayesinde bu ülke bugün bu hale gelmiþtir" diye konuþtu. Geçtiðimiz hafta sonu cumartesi günü Anvatar Termal Otel'de gerçekleþtirilen Bem Bir Sen'in bölge eðitim seminerine katýlan ve burada ülke gündemine iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Turbay, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Üyelerimizin dertleri ile hemhal olmalý sorunlarý yakýndan bilmeli çözümü için bir þeyler üretmeliyiz. Sürece katký laf ile olmaz, süreci anlatmak söz ile olmaz. Süreci fiilen yaþamak demokratikleþmeye özgürlükleri yaþamak için yaþatmaya emek vermek gerektiðini anlatmýþtýk. Türkiye büyüyor. Türkiye büyürken de kendi insanýna hepsinden önemlisi de kendi gençliðine önem vermesi gerekiyor. Biz bugün gençlerimize sahip çýkmak zorundayýz. Gençlerimizin ne yaptýklarýný nasýl yaþadýklarýný neyle meþgul olduklarýný takip etmek zorundayýz. Devletin bu konuda çok ciddi projeler çok ciddi yatýrýmlar çok güzel örnek çalýþmalar yapmasý gerekiyor. Bu anlamda bir sivil toplum kuruluþu olarak bizlerin de gençlik nereye gidiyor diye hep düþünmemiz lazým. Tabiri caizse kafamýzý ellerimizin içine alýp bunu çok ciddi anlamda gök kubbeyi çatlatýrcasýna düþünmemiz lazým çünkü yarýnlarý bu gençlerle ülkemizi kalkýndýracaðýz. Bugün baktýðýmýzda gençliðimizin tehlikeli bir noktaya gittiðini görüyoruz. Nedir o tehlikeli nokta gençliðin yüzde 0'una bakýyorsunuz yüzde 0'unun içki içtiðini görüyorsunuz. Çok acý bir tablo yüzde 0'ýnýn sigara içtiðini, yüzde 10'unun uyuþturucu kullandýðýný görüyorsunuz. Bu hakikatten yüreklerimizi daðlýyor yüreklerimizi yakýyor. Yarýnlarda bu ülkeyi emanet edeceðimiz bu çocuklarýmýza sahip çýkmamýz lazým. Yurtlarda, vakýflarda, derneklerde, okullarda, sivil toplum kuruluþlarýnda, cemiyetlerde her yerde sahiplenmemiz lazým. Gençlikle gençlerimizle siz meþgul olmazsanýz biz meþgul olmazsak birileri yarýnlarda meþgul olur tabiri caizse gök kubbeyi baþýmýza yýkarlar. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi ülkemizdeki gençliðimize yön verenleri ve bu genç kardeþlerimizi birbirine düþüren kavga ettiren birbirini öldüren o zihniyetleri bu ülke yaþadý. Onun için biz asla geriye dönmek istemiyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL Cengiz Atlas'tan Ortaköy'e ziyaret

6 02 ARALIK 201 PAZARTESÝ Futsal'da Haftasonu Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan düzenlenen Futsal Turnuvasý haftasonu heyecanýyla devam etti. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde oynanan karþýlaþmalarla futsal turnuvasýna devam edilirken, 8. gün (cuma) ve 9. gün (cumartesi) birbirinden çekiþmeli maçlara sahne oldu. Cuma ve cumartesi günlerinde oynanan 8 karþýlaþmanýn ayrýntýlarý þöyle; Cuma Günü Maç Sonuçlarý: Futsal'da bugün Son Dakika: Ahi Evran galip! Ahi Evran Sungurlu Belediyesi Futsal Turnuvasý'nda Cuma günü karþýlaþma oynanýrken bunlardan ilkinde Ahi Evran ve Sungurlu Belediyesi takýmlarý karþý karþýya geldi. Bir hayli çekiþmeli geçen karþýlaþmada gülen taraf son saniyelerde atýlan golle Ahi Evran olurken, maçýn son dakikasýna kadar mücadeleyi býrakmayan Sungurlu Belediyesi de izleyenlerin alkýþlarýný aldý. Ahi Evran bu galibiyetle turnuvada ikinci maçýnda ilk puanýný almýþ oldu. AHÝ EVRAN: SUNGURLU BELEDÝYESÝ: HAKEMLER: Yüksel Basar, M. Alpdoðan Boduç AHÝ EVRAN: Niyazi Bulut, Ekrem Duruakan, Ahmet Þen, Bahadýr Sivri, Murat Öndemir, Rüstem Özbay, Paþa Ersavaþ, Sefa Sabur, Uður Baþýbüyük, Süleyman Tekin, Engin Alýþýk, Muhammed Sarýkaya SUNGURLU BELEDÝYESÝ: Ali Ýlbars, Arif Büyükkayaer, Bayram Saçan, Haydar Sargýn, Kadir Akcan, Mustafa Batak, Mustafa Güneruz, Oðuz Ayastan, Rýza Tut, Þükrü Kýzýlova, Tamer Kaymaz, Üzeyir Yelmen SARI KARTLAR: Rüstem Özbay (Ahi Evran), Rýza Tut, Mustafa Güneruz (2) (Sungurlu Belediyesi) KIRMIZI KART: Mustafa Güneruz (2. Sarý karttan) GOLLER: Bahadýr Sivri (), Rüstem Özbay, Ekrem Duruakan (Ahi Evran), Ali Ýlbars (2), Arif Büyükkayaer, Tamer Kaymaz (Sungurlu Belediyesi) Büyük bir heyecanla devam eden Futsal Turnuvasý'na bugün oynanacak karþýlaþmayla devam edilecek. Grupta her takým þuana kadar maç yaparken, ikinci maçlar devam ediyor. Bugün oynanacak karþýlaþmalarýn ilkinde saat 20.00'de Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile Karþýya Ýlkokulu takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Saat 21.00'de baþlayacak Güven Yem-Ýskilip Belediyesi maçýnýn ardýndan da Halk Saðlýðý ile Sungurlu Devlet Hastanesi takýmlarý puan için mücadele edecekler. Saat 2.00'de baþlayacak günün son karþýlaþmasýnda ise Mostar ve Gökgöz takýmlarý karþýlaþacaklar. Beþir ve Ýþkur puanlarý paylaþtý Öztürk Elektrik 2'de 2 yaptý 2. grupta yer alan Öztürk Elektrik, Futsal Turnuvasý'nda çýktýðý ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlarak gruptan çýkmak adýna büyük bir avantaj yakaladý. Cuma günü saat 21.00'de SSK Gençlik ile karþý karþýya gelen Öztürk Elektrik, rakibini -2 maðlup ederek ikinci puanýný aldý. ÖZTÜRK ELEKTRÝK: SSK GENÇLÝK: 2 HAKEMLER: Yüksel Basar, M. Alpdoðan Boduç ÖZTÜRK ELEKTRÝK: Ahmet Ateþ, Ahmet Burak Demirkan, Ahmet Güneþ, Hasan Güneþ, Mahmut Cýrýl, Muhammet Özkan, Muhsin Uzun, Murat Akkanat, Mustafa Güneþ, Recep Aksu, Samet Öztekin, Tekin Atasayar SSK GENÇLÝK: Ali Baþar, Emre Baþar, Fatih Ayan, Ýbrahim Uslu, Muharrem Karademir, Murat Akýn, Recep Þahin, Sefa Türk, Selim Eraslan, Þahin Baykal, Yasin Kötri, Yunus Baþar SARI KARTLAR: Hasan Güneþ, Murat Akkanat (Öztürk Elektrik), Yasin Kötri, Selim Eraslan, Yunus Baþar (SSK Gençlik) Öztürk Elektrik SSK Gençlik GOLLER: Mustafa Güneþ (), Hasan Güneþ (Öztürk Elektrik), Selim Eraslan (2) (SSK Gençlik) Cuma günü oynanan günün bir diðer maçýnda Beþir Derneði ile Ýþkur takýmlarý karþý karþýya gelirken, taraflar iyi mücadele ortaya koyduklarý karþýlaþmadan 1'er puan alarak ayrýldýlar. Beþir Derneði 2-2'lik bu beraberlikle ikinci kez bir karþýlaþmadan beraberlikle ayrýlýrken, ilk karþýlaþmasýndan puanla ayrýlan Ýþkur ise hanesine 1 puan daha yazdýrdý. BEÞÝR DERNEÐÝ: 2 - ÝÞKUR: 2 HAKEMLER: Emrah Okan, Ahmet Kandemir BEÞÝR DERNEÐÝ: Abdullah Yücel, Abdurrahim Bölükbaþ, Adem Yönden, Ali Özsoy, Yasin Tapan, Eyüp Þahin, Ýsmail Atabek, Ýsmail Gölçe, Mahmut Sami Koçak, Mehmet Emin Erol, Sinan Erol, Vedat Yavaþoðlu ÝÞKUR: Yalçýn Balaban, Ahmet Kalender, Halil Çevik, Ýsmail Koçak, Murat Özbek, Mustafa Ceylan, Onur Hoþgör, Sinan Güloðlu, Þeref Demir, Vedat Kaya, Yýlmaz Özkul, Zafer Eyvaz SARI KARTLAR: Yasin Tapan (Beþir Derneði), Sinan Güloðlu, Ýsmail Koçak (Ýþkur) GOLLER: Abdullah Yücel, Sinan Erol (Beþir Derneði), Sinan Güloðlu, Ýsmail Koçak (Ýþkur) ÝÞKUR Beþir Derneði

7 02 ARALIK 201 PAZARTESÝ ÇESOB'tan farklý galibiyet Cuma günü turnuvada ikinci karþýlaþmasýna çýkan ÇESOB sahadan farklý galibiyetle ayrýldý. Futsal Turnuvasý'nýn zayýf takýmlarýndan AK Gençlik, karþýlaþmada bir varlýk gösteremezken, rahat bir maç çýkaran ÇESOB maçý tam 1-0 kazandý. ÇESOB: 1 - AK GENÇLÝK: 0 HAKEMLER: Emrah Okan, Ahmet Kandemir ÇESOB: Ali Kaynak, Erol Yýlmaz, Emre Borucu, Selçuk Artar, Serkan Çengel, Ahmet Arda Kaya, Mehmet Tuz, Erhan Atmaca, Azmi Þahin, Gökhan Karakütük, Hasan Güloðlu, Mohemmed Abdulrazzam AK GENÇLÝK: Alper Týðlý, Emrah Ceyhan, Erdem Burak Bakýrcý, Erhan Akar, Ýbrahim Kekeç, Mustafa Demir, Mehmet Öztürk, Sinan Lök, Talha Keleþ, Tunahan Uyar, Zülfikar Dugan GOLLER: Ahmet Arda Kaya (), Serkan Çengel (), Emre Borucu Ak Gençlik (2), Gökhan Karakütük (2), Erol Yýlmaz, Mohammed Abdulrazzam (ÇESOB) ÇESOB Cumartesi günü maç sonuçlarý Cumartesi günü maç sonuçlarý Cumartesi günü maç sonuçlarý SGK, Fena Patladý AK-ER 112 Acil Durdurulamýyor! 112 Acil Göðüs Hastalýklarý Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen Futsal Turnuvasý'nda cumartesi günü ilk olarak 112 Acil ile Göðüs Hastalýklarý Hastanesi takýmlarý karþý karþýya gelirken, ilk maçýný 20-0 gibi farklý skorla kazanan 112 Acil bu karþýlaþmadan da -1 galip ayrýldý. 112 ACÝL: GÖÐÜS HAST.: 1 SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Muharrem Bekleviç 112 ACÝL: Gökay Güngör, Ýlyas Çelebi, Fatih Karasakal, Mustafa Altekin, Alper Uçur, Sezgin Atalay, Bekir Ardoðan, Habib Seyhan, Mücahit Seyfullah Kürkaya, Vasfi Öztürk, Hakan Karatekelioðlu, Veli Elik GÖÐÜS HASTALIKLA- RI HASTANESÝ: Ahmet Zengin, Bilal Zobu, Ercan Uyar, Eyüp Gökgöz, Furkan Onur Bilgin, Hakan Kaya, Halil Kuru, Ýsmail Karslý, Oktay Özcan, Osman Altuntaþ, Özgür Has, Rýdvan Karamanlý SARI KARTLAR: Alper, Mücahit, Gökay (112 Acil), Ercan, Furkan (Göðüs Hastalýklarý Hastanesi) GOLLER: Vasfi (2), Alper, Gökay (112 Acil), Ercan (Göðüs Hastalýklar Hastanesi) SGK. grupta yer alan takýmlardan SGK, cumartesi günü Kamu Hastaneler Birliði ile karþý karþýya gelirken, rakibine fena patladý. SGK, grubun zayýf takýmý Kamu Hastaneler Birliði'ni tam 21-1'lik skorla yenerek grupta ilk galibiyetini aldý. SGK: 21 - KAMU HAST. BÝRLÝÐÝ: 1 HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Muharrem Bekleviç SGK: Cengiz Baki, Enver Yýldýz, Harun Sýrçalý, Ýbrahim Kara, Fatih Mehmet Ünal, Muzaffer Aytaç, Servet Aytaç, Servet Gerdan, Sinan Ýmal, Þenol Akar, Turgay Yýldýrým KAMU HAST. BÝRLÝÐÝ: Adem Saðlam, Durmuþ Dikmen, Erkan Yadigar, Erol Afacan, Koray Doðan, Mehmet Murat Yýlmaz, Mustafa Yýldýz, Osman Evecan, Özgür Akbaþ, Þevket Gürsoy Ünlü, Yýlmaz Güney, Yusuf Bülbül SARI KARTLAR: Adem, Koray (Kamu Hast. Birliði), Fatih (SGK) GOLLER: Erol (Kamu Hastaneler Birliði), Fatih (), Muzaffer (8), Þenol (), Cengiz (), Harun (2) (SGK) Kamu Hast. AK-ER yine kazandý Votorantim. grupta yer alan ve turnuvada ikinci karþýlaþmasýna çýkan AK-ER Elektrik ikinci galibiyetini aldý. Votorantim Çimento ile karþýlaþan AK-ER Elektrik rakibini zor da olsa - yenmeyi baþararak gruptan çýkmak adýna önemli bir galibiyet aldý. AK-ER ELEKTRÝK: - VOTORANTÝM ÇÝMENTO: HAKEMLER: Özkan Kaya, Doðan Metin AK-ER ELEKTRÝK: Arif Hikmet Arslan, Cem Ozan Þahin, Elvan Altay, Engin Erdoðan, Ercan Akdemir, Erkan Aylar, Gökhan Çetin, Hamdi Yücel, Murat Söðütcü, Ruhi Köse, Serkan Kara, Tayfun Baþkaya VOTORANTÝM ÇÝMENTO: Ender Ünal, Fatih Küçükdoðan, Gültekin Dokur, Güray Yazdýran, Hüseyin Dokgöz, Menderes Özarslan, Murat Demiral, Ömer Kaplan, Ömer Özer, Uður Polat, Ünal Gül, Yusuf Yenigün SARI KARTLAR: Ünal, Gültekin (Votorantim Çimento), Ercan, Ruhi, Hamdi, Serkan, Cem Ozan (AK-ER Elektrik) GOLLER: Elvan, Hamdi, Ruhi (2) (AK-ER Elektrik), Ömer Özer () (Votorantim Çimento) Emniyet'ten 10 gollü galibiyet. grupta yer alan takýmlardan Emniyet Müdürlüðü, cumartesi günü oynanan son maçta Marangozlar Odasý ile karþý karþýya gelirken, ilk maçýnda tek farklý yenilen Emniyet bu karþýlaþmada ise rakibini tam 10 golle maðlup etti. Emniyet Müdürlüðü rakibi Marangozlar Odasý'ný 10-1'lik skorla grupta bende varým mesajý verdi. EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ: 10 - MARANGOZLAR ODASI: 1 HAKEMLER: Özkan Kaya, Doðan Metin EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ: Adem Aygün, Ali Bayýr, Bahadýr Canikli, Cevdet Kaymak, Ercan Kýlýç, Ferhat Pergel, Kerem Doðru, Muhammet Köse, Orhan Akdaþ, Rýfat Aþçý, Taþkýn Günay, Tuncer Yýlmaz MARANGOZCULAR ODASI: Arif Çimen, Mithat Doðan, Mustafa Arslan, Yalçýn Baþdemirci, Soner Özyurda, Fatih Okuyaz, Onur Boz, Ümit Alabay, Þahin Eryücel, Volkan Özgürcan, Halit Bölükbaþ, Uður Alabay SARI KARTLAR: Uður Alabay (Marangozlar Odasý) GOLLER: Cevdet Kaymak (), Ali Bayýr (2), Ercan Kýlýç, Taþkýn Günay (Emniyet Müdürlüðü), Ümit Alabay (Marangozlar Odasý) Tüm takýmlara baþarýlar dileriz

8 02 ARALIK 201 PAZARTESÝ YAÞAM 8 Rahatsýz Olmamak Lazým Evin telefonu geceyarýsý 'te çaldý, uykudaki adam açtý telefonu.telefondaki ses annesine aitti : - Nasýlsýn oðlum, iyi misin? diye sordu. Oðlu þaþkýn bir ifadeyle: -Ýyiyim anne hayýrdýr bir þey mi oldu? dedi. Annesi: -Bir þey yok oðlum sadece sesini duymak istedim dedi. Oðlu da: -Anne sesimi duymak için bu saatte aranýr mý? dedi. Anne: -Rahatsýz mý ettim oðlum? dedi. Oðlu: -Evet anne rahatsýz ettin dedi. Annesi þöyle dedi: -2 sene önce bu saatte sen de beni rahatsýz etmiþtin, doðum günün kutlu olsun yavrum. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Murat Dalkýlýç, Aðustos 198'de Ýzmir'de doðdu. Piyano eðitimi alan Murat Dalkýlýç yaþýnda ilk müzik grubunu kurdu.kuþadasý'nda orta öðretimi yýllarýnda basketbolcu olmaya karar verdi. Bir yandan da müzik, resim ve basketbolun dýþýndaki diðer sosyal faaliyetleri de hobi olarak yapýyordu. yaþýnda okulda ilk müzik grubunu kurdu ve grubun solistliðini üstlendi. Kuþadasýsporda profesyonel basketbolcu olduðunda 1 yaþýndaydý. 1 yýl sonra basketbolu tamamen býrakýp müzik yapmaya karar verdi.müzik kariyerine ilk olarak kafe barlarda gitar çalarak baþladý ve Ýzmir'in gece hayatýndaki en önemli clublarýndan sonra bütün Türkiye'de sahne programlarýna devam etti. Ayný zamanda Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur.ýlk olarak 2008 yýlýnda Murat Boz ile düet yaptýðý Kasaba þarkýsýyla çýkýþýný gerçekleþtirmiþtir. Þarký pek çok listede 1 numaraya yükselmiþtir yýlýnda La Fontaine þarkýsýyla baþarýsýný devam ettirmiþtir yýlýnda çýkardýðý Merhaba albümü ile büyük beðeni kazanmýþtýr. Albümden Külah, Kýyamadým Ýkimize, Merhaba Merhaba, Dönmem adlý parçalara klipler çekmiþtir Sudoku bulmacasýnýn çözümü Murat Dalkýlýç ve þarkýlar listelerde baþarýyla yer almýþtýr yýlýnda Hepsi grubu ve Volga Tamöz ile beraber Þýk Þýk parçasýna düet yapmýþtýr yýlýnda çýkardýðý Bir Güzellik Yap adlý albümüyle baþarý yakalamýþtýr. Ýlk klibi Bir Güzellik Yap adlý parçaya çekmiþtir. Parça uzun süre listelerde 1 numara olarak kalmýþtýr. Youtube da 20 milyon kere týklanmýþtýr. Baþarýsýný Kader þarkýsýyla devam ettirmiþtir. Daha sonra Lüzumsuz Savaþ adlý þarkýyla listelerde yine uzun süre 1 numarada kalmayý baþarmýþtýr. Uganda'da inþaatý gerçekleþtirilecek; içeriðinde okul, hastane, aþevi ve meslek okulu olacak yapý için, Kimse yok mu? derneði ve Samanyolu Haber televizyonu tarafýndan baþlatýlan hayýr kampanyasý çerçevesinde, Ýnsanlýk Ölmedi isimli Samanyolu Haber TV'de Aðustos 2011'de yayýnlanan programda sanatçý telefonla yardým toplamýþtýr. Gece boyu süren; Kayahan, Seda Sayan, Ümit Sayýn, Erhan Güleryüz, Murat Kekilli, Ýbrahim Erkal, Vatan Þaþmaz, Tolgahan Sayýþman ve Erhan Ufak vd. ünlülerle beraber Dalkýlýç'ýn da telefonla hayýrseverlerle görüþtüðü kampanyada yardým toplanmýþtýr. Romatizma ilaçlarý ve aðrý kesiciler, gastrite neden olabilir Anadolu Saðlýk Merkezi Gastroenteroloji Uzmaný Prof. Dr. Melih Özel, midede oluþan gastritin nedeninin her zaman mikrobik olmasý gerekmediðini söyledi. Özel, "Aspirin, romatizma ilaçlarý, aðrý kesiciler ve bazý antibiyotiklerin aþýrý tüketilmesi de gastrite yol açabiliyor." dedi.prof. Dr. Melih Özel, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde dikkatli edilmesi gereken hususlar hakkýnda bilgi verdi. Özel, günde öðün düzenli beslenerek, gerektiðinde ara öðün almanýn ve midenin olumsuz yanýt verdiði gýdalardan uzak durmanýn gastrit ve ülser þikayetlerini azalttýðýný belirtti. Özel, "Bu hastalýklarýn tedavisi diyet ile saðlanamaz. Mide mukozasýnda çeþitli nedenlerle oluþan iltihap olarak tanýmlanan gastritin ortaya çýkma nedeninin her zaman mikrobik olmasý gerekmiyor. Aspirin, romatizma ilaçlarý, aðrý kesiciler ve bazý antibiyotiklerin yaný sýra sigara ve alkol gibi maddelerin aþýrý tüketilmesi de gastrite yol açabiliyor." þeklinde konuþtu. 'STRESLÝ MESLEKLER ÜLSERE YOL AÇABÝLÝYOR' Yemek borusunda, midede ya da onikiparmak baðýrsaðýndan oluþan yaralarýn ülser olarak tanýmlandýðýný söyleyen Özel, "Gastritte etkili olan faktörlere ek olarak birtakým psikolojik nedenlerin de ülsere yol açabiliyor. Ruh halindeki iniþ-çýkýþlar midedeki asit salýnýmýný arttýrýyor bu nedenle stresli iþlerde çalýþanlarda ve özellikle eðer kiþi stres yönetimini etkili bir þekilde yürütemiyorsa ülsere daha çok rastlanýr." ifadelerini kullandý.gastrit ile ülser belirtilerinin birbirine çok benzediðine dikkat Özel þöyle devam etti: "Karnýn üst kýsmýnda yanma, ekþime, Kýzýlcýk, vitamin ve mineraller bakýmýndan oldukça zengindir. A, C vitaminleri ile karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakýr, kükürt, demir ve iyot içerir. Faydasý saymakla bitmeyen kýzýlcýk, güçlü antioksidan özelliði ile soðuk algýnlýðý, grip baþta olmak üzere baðýþýklýk sistemi sorunlarýnda yardýmcý olur. Bol miktarda lif içeriði ile sindirimi kolaylaþtýrýr ve özellikle zayýflama diyetlerinde tokluk hissini arttýrýr. Ateþli hastalýklarda ve menopozdaki ateþ basmalarýnda çok rahatlatýrlar. Kýzýlcýk, gözlere de faydalýdýr. Kabuðu ise ateþ düþürücü ve güçlü bir ishal kesicidir.papaya: Papaya C vitamini açýsýndan zengindir. A ve E vitaminleri barýndýrmasý nedeniyle, kalp hastalýðý ve kolon kanserine karþý koruma iki güçlü antioksidan için iyi bir kaynaktýr. Düzenli yendiði takdirde kabýzlýða, kanayan basur ve kronik ishale iyi gelir. Papaya enerji veren bir besin olmasý sebebiyle geliþmekte olan çocuklar, hamile ve emziren bayanlar için mükemmel bir kuvvet deposudur. Papaya suyu sivilce ve siðillere kullanýlabilir.tatlý patates: Tatlý patates tat olarak patates ve pancar arasý bir tattýr. Besleyicilik olarak da tam bir bombadýr! Ayrýca sindirimi kolay ve alerji riski düþük olduðu için bebekler için ilk besinlerden biri olarak öneriliyor. Bazý tatlý patatesler turuncu renkliyken bazýlarýnýn dýþý mor olabiliyor. Mor olanlarda ayrýca eþsiz bir pigment var ve bu pigment iltihap çözücülükten kanser önleyiciliðe kadar pek çok þeye yarýyor. Yaþlanmaya karþý da etkilidir. Tatlý patatesle ilgili bir güzellik de, haþladýðýnýzda vitaminleri ölmez tam tersine vitaminlerinden yararlanmak için haþlamak gerekiyor.tere: A, B2, K,E ve PP vitaminleri içerir. A vitamini, güçlü bir antioksidan için iyi bir kaynaktýr. Sadece 1 su bardaðý su teresi damar sertliði önlemek için gösterilmiþtir ve güçlü kemikler için gereklidir. Ýyottan yana da zengin olduðu gibi, fosfor, manganez, bakýr gibi diðer madensel tuzlarý da barýndýrýr. Ýyi bir kabýzlýk gidericidir. Kronik bronþit ve diðer göðüs hastalýklarýnda, balgam sökmeye BALIK BÖREÐÝ bazen aðrý, þiþkinlik, gaz, bulantý ve kimi zaman da kusma yer alýyor. Bazý hastalar sadece karnýn üst kýsmýnda bir rahatsýzlýk hissi duyuyor ve bunu bir yumruk var gibi þeklinde tanýmlýyor. Yemek borusunda yanma, mide içeriðinin aðza gelmesi, aðýzda acý ekþi tat oluþmasý gibi reflü bulgularý da bu hastalýklarýn belirtilerine eklenebiliyor."rahatsýz edeceðini inanýlan yiyeceklerin dikkatli tüketilmesi gerektiðini söyleyen Özel, " Sigara, sindirim sisteminin özellikle de midenin bütün savunma ve tamir mekanizmalarýna saldýrýyor. Sigarayý elinizden geldiðince azaltýn. Aþýrý alkol tüketimi ya da aç karnýna alkol almak da olumsuz etki yaratýyor. Çay, kahve, asitli sývýlar ve meyve sularýnýn da aç karnýna içilmemesi öneriliyor. Geçmiþ yýllarda tedavide yeri olduðu düþünülse de, günümüzde süt ve süt ürünlerinin aþýrý tüketiminin asit salýnýmýný artýrdýðý biliniyor. Sebzelerin piþmiþ olarak tüketilmesi, çið sebzelerin tek seçenek olarak yenilmemesi öneriliyor. Genellikle acý, baharat, sarýmsak, soðan, sirke gibi keskin tatlardan uzak durulmasý öneriliyor." diye konuþtu.beslenmede dikkat edilmesi gereken en önemli konunun asit salýnýmýnýn ritmine uygun beslenmek olduðunu söyleyen Özel, þunlarý kaydetti: "Düzenli diyet, günde üç ana öðüne bölünmüþ þekilde makul bir kalori alýnmasý ve mide asidinin aþýrý salýnmasýna neden olabilecek beslenmeden kaçýnýlmasýný ifade ediyor. Sabah kahvaltýsý büyük önem taþýyor. Gün içinde öðünlerin arasý çok uzadýðýnda bir meyve ya da birkaç galetayla ara öðün yapýlmasý gerekiyor. Yatmadan iki saat önce beslenmeyi kesmek de sindirim sistemi için önem taþýyor." Hangi bitki, hangi Hastalýða iyi geliyor? Malzemeler Yarým kg kefal 1 çorba kaþýðý tereyaðý 1 adet soðan Yarým domates - adet mantar 1 çay kaþýðý kuþüzümü 1 çay kaþýðý dolmalýk fýstýk 1 çay kaþýðý karabiber 1 çay bardaðý domates suyu Tuz 1 su bardaðý kaþar peyniri rendesi 2 adet yufka Yemeðin Tarifi Öncelikle temizlenmiþ ve bol suyla yýkanmýþ kefal balýðýný haþlayýn. Tavaya 1 çorba kaþýðý tereyaðý alýn. Küçük küçük kestiðiniz soðaný tavaya aktarýn. Bir kimseyi tanýmak istiyorsan, düþüp Kalktýðý arkadaþlarýna bak. (Hz. Mevlana) yardýmcýdýr. Göðüs anjininde de yararlýdýr. Öksürüðü keser. Yalnýz bu gibi hastalar suyunu içmelidirler. Damla ve romatizma hastalarý için çok þifalý bir bitkidir. Tere ayný zamanda kan þekerini azaltýr, vücuttaki zararlý bakterileri öldürür ve baðýrsak solucanlarýnýn düþmanýdýr. Kilo verilmesine de yardýmcý olan bu bitki yað yakýcýdýr ve zayýflamaya yardýmcý olur.ispanak: Ispanak güçlü antioksidanlardan biridir. A, C, E ve B grubu vitaminleri ile demir, magnezyum, fosfor ve iyot mineralleri ve protein açýsýndan oldukça zengin bir besindir. Yumurtalýk, meme ve kolon kanserleri de dahil olmak üzere çeþitli kanser türleri ile mücadeleye yardýmcý olur. Araþtýrmalarda, ýspanaðýn yaþlanma ile iliþkili beyin fonksiyonlarýndaki düþüþü azalttýðý ve kalp-damar hastalýklarýna karþý koruyucu etkisi olduðu gözlemlenmiþtir. Ispanak vücudun dayanýklýlýðýný arttýrýr ve vücuda kuvvet verir. Yorgunluðu giderir. Zihni kuvvetlendirir. Yaþlýlýða baðlý öðrenme güçlüklerini iyi gelir. Ispanak, kansýzlýða iyi gelmesinin yanýnda soðuk algýnlýðý, aðýz, boðaz ve göðüs hastalýklarýna karþý da faydalýdýr. Yüksek tansiyona karþý savaþ açar. Diþ çürümelerini önler. Kolesterolü düþürür. Þeker hastalarýna yararlýdýr.ahududu: Ahududu güçlü bir cephanelik gibidir. Protein, karbonhidrat, selüloz, provitamin A, vitamin C, elma ve limon asidi, sepi maddeler, eterik yað, vitamin P, kalsiyum, maðnezyum, fosfor, demir, mangan ve bakýr bileþimi asidler, pürinli maddeler, reletin içerir. Tansiyonu düþürmeye yardýmcý olur. Kaný temizler, vücutta biriken zehirli maddelerin atýlmasýný saðlar.yapraklarýnýn usaresi (özü) terletir ve idrar söktürür. Baðýrsaklarýn çalýþmasýný düzene sokar. Kabýzlýðý giderir. Ateþi düþürür. Vücuda dinçlik verir. Ahududu suyu: Böbrek ve safra kesesi taþlarýna, nikriz hastalýðýna çok faydalýdýr. Boðaz, Bademcik ve göz iltihaplarýna iyi gelir. Göz iltihaplanmalarýnda suyuyla pansuman yapýldýðýnda faydasý vardýr. Pembeleþene dek kavurun. Kabuðunu soyduðunuz yarým domatesi küçük küçük doðrayýn. Mantarlarý da ince dilimler halinde kesin. Sonra mantarlarý, domatesi, 1 çay kaþýðý kuþüzümünü, fýstýðý, karabiberi ve 1 çay bardaðý domates suyunu ilave edin. Yaklaþýk 10 dakika sonra suyunu çeken karýþýmýn üzerine küçük parçalar þeklinde kestiðiniz kefal balýðýný ekleyin. 10 dakika kavurduktan sonra hazýrladýðýnýz içi yufkalara sarýn, önceden ýsýtýlmýþ orta dereceli fýrýnda yufkalarýn üzeri kýzarana dek piþirin. Dilimleyerek, servis yapýn. 0:0 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 1:00 Maðazýn 1:20 adanalý :0 Çocuklar duymasýn 1.00 Esra Erol da Evlen Benimle 1: kapanmadan kazan 19:00 Ana haber 20:00 Karadayý 2: Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý 11.0 Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli 1.00 Nil in Dünyasý Gezi 1.10 Ankara da Yedim Taze Meyveyi 1.00 Kader Baðlayýnca 18:0 Hayat Dediðin 19:0 Aile Þerefi 21:00 Haber Saati 22:00 Türk Sinema 19:0 Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Ömer'le yollarý da bu zor zamanlarýnda kesiþir. Oyuncular : Alper Saldýran, Zeynep Çamcý, Güven Kýraç, Lale Mansur 20:00 Altýndaðlý Hayata Gülümse 09.0 Show Kulüp Magazin Proðramý 11.0 Doktorlar 1.0 Adýný Feriha Koydum 1.0 Eve Düþen Yýldýrým :0 Ateþli Çingene 1:0 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 20:00 Altýndaðlý 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý 12. Bana Her Þey Yakýþýr 1.0 Evim Þahane 1.0 Arka Sokaklar 18:0 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:0 Spor 20:00 Kayýp 22:00 Güneþ Fýrtýnasý Sinema Beni Böyle Sev Ekrem Altýndaðlý, nam-ý diðer Baþkan, Ýstanbul un önemli mafya patronlarýndan biridir. Týpký sokaklarda olduðu gibi, özel hayatýnda da derdi tasasý bir türlü bitmek bilmez. Karýsý ve çocuklarýyla evde yaþadýklarý sorunlarýn yaný sýra, bir baþýna yaþayan huysuz ve yaþlý annesi Neriman ve yine bir mafya patronu olan amcasý Payidar arasýnda hayatý tam bir kabus gibidir. Bir yandan kendisi ve ailesiyle kalmak istemeyen annesini huzur evine yerleþmeye ikna etmeye çalýþýrken, diðer yandan amcasýnýn öldürmeyi planladýðý bir adamý, yakýn arkadaþý olan Affan ýn lokantasýnda temizleyeceðini öðrenir. Oyuncular : Alper Saldýran, Zeynep Çamcý, Güven Kýraç, Lale Mansur 20:00 Karadayý Mahir ve Feride, Turgut un ölmediðine emin olurlar. Þimdi iþ Turgut u bulmaya ve onu adalete teslim etmeye kalmýþtýr. Mahir, Turgut un ülkeden çýkacaðýna emindir. Bunu engellemek için Yasin'in yardýmýyla bütün emniyet alarma geçirilir. Herkes her yerde Turgut un izini sürmektedir. Turgut'un ise yeni bir kimliði, kuracaðý yeni bir hayatý vardýr. Sýnýrdan geçmek için son hazýrlýklarýný yapmaktadýr. Feride nin Sinan la dava için niþanlandýðýný Mahir e anlatmasý, Mahir için yepyeni bir umut ve yaþama sevinci olmuþtur. Mahir, kurul görüþmesinden sonra yüzüðü çýkaracaðýndan emin, Feride nin kendisine gelmesini beklerken Sinan da boþ durmaz, hýzla düðün hazýrlýklarýna baþlar. 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:0 1 Dakika 1:20 Hava Durumu 1:0 Avrupa Avrupa 1:0 Aileler Yarýþýyor 1:0 Mantý 1:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:0 Hava Durumu 19:0 Beni Böyle Sev 22:0 Gönül Hýrsýzý 08.0 Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru 1.00 Ýki Dünya Arasýnda 1.0 Sýrlar Dünyasý 1.00 Yeþil Elma 1: Tv filmi Ana Haber 18:0 Ýki Dünya Arasýnda 19: Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Kýyamet 2:00 Yeraltý Canavarý

9 02 ARALIK 201 PAZARTESÝ HABER 9 TOKÝ Çorum'da arsa satýyor Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), aralarýnda Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Bursa, Eskiþehir ve Erzurum gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 19 þehirdeki 9 arsayý açýk artýma yöntemiyle satacak. Yüzde 10 peþin, 120 aya varan vade seçenekleriyle satýlacak arsalardan 'si ilk kez satýþa sunulacak. Ýstanbul'un gözde semtlerinden Baþakþehir'de bulunan buçuk dönümlük arsa ile Ýzmir Bornova'daki 1 dönümlük arsanýn da aralarýnda olduðu taþýnmazlarýn açýk artýrma müzayedesi 10 Aralýk 201'te gerçekleþtirilecek. TOKÝ'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre TOKÝ, arsa yatýrýmcýsýna 201'ün son fýrsatýný 10 Aralýk'ta sunacak. Düzenlenecek açýk arttýrma ile Ýdare'nin mülkiyetindeki 9 arsa satýþa çýkarýlacak. Müzayede Eskidji firmasýnýn Ýstanbul'daki merkezinde saat 1.00'te gerçekleþtirilecek. TOKÝ'nin Ankara Bilkent'teki merkez binasýndan müzayedeye canlý baðlantý yoluyla teklifler alýnabilecek. Satýþa çýkan arsalardan almak isteyenler ayrýca internet adresinden de teklif verebilecekler. - ARSA ÝLK KEZ SATIÞA ÇIKIYOR- Düzenlenecek müzayedede arsa ilk kez satýþa çýkacak. Ýstanbul'un gözde semtlerinden Baþakþehir'de bulunan buçuk dönümlük arsa, Ankara'nýn Çubuk ilçesindeki Esenboða bölgesinde yer alan 1 ayrý arsa ile Ankara Polatlý'da bulunan arsalar ilk kez satýþa sunulacak. Edirne Havsa, Antalya Kepez, Malatya Merkez, Elazýð Merkez ve Van Edremit'te bulunan arsalar da ilk kez satýþa sunulacak taþýnmazlar arasýnda yer alýyor. Osmancýk Belediyesi tarafýndan alt yapý projesinin tamamlanmasýyla baþlatýlan sýcak asfalt çalýþmalarý devam ediyor.osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Belediye Meclis Üyesi Erkan Kanýtemiz ile birlikte sýcak asfalt çalýþmalarýný yerinde inceledi. Org. Ahmet Çörekçi Caddesinde Ziraat Bankasý kavþaðýna kadar tamamlanan asfalt çalýþmalarýnýn çarþý merkezinde devam ettiðini belirten Yazýcý, çalýþmalarýn Saat Kulesi meydanýnda tamamlanarak caddenin hizmete açýlacaðýný söyledi. Çalýþmalar baþlamadan önce saðlam bir alt yapý hazýrladýklarýný belirten Baþkan Yazýcý, sýcak asfaltýn uzun ömürlü bir çalýþma olarak hizmete sunulacaðýný söyledi. Sýcak asfaltla birlikte caddenin tamamen yeniden düzenlendiðini ifade eden Yazýcý, "Sýcak asfalt çalýþmasýna baþlamadan önce bu caddede doðalgaz dahil bütün alt yapý çalýþmalarý tamamlanmýþtý. Sýcak asfalta baþlarken de mevcut yola doðrudan asfalt malzemesi sererek göstermelik bir çalýþma yapmadýk. Önce mevcut yol tamamen kazýlarak asfalt dolgu malzemesi ile zemin asfalta hazýr hale getirildi. Sonra da üzerine sýcak asfalt yaptýk. Maliyet gözetmeden, günü kurtaracak bir çalýþma deðil, uzun ömürlü bir çalýþma yaptýk. -YÜZDE 10 PEÞÝN 120 AY VADE- Mersin Erdemli, Ankara Keçiören, Tekirdað Çorlu, Kars Merkez, Çorum Merkez ve Þanlýurfa Merkez'de bulunan arsalar yüzde 10 peþin 120 ay vadeyle satýlacak. Ýzmir Bornova, Þanlýurfa Siverek, Kütahya Merkez ve Ankara Polatlý'daki arsalar yüzde peþin 0 ay vade ile Bursa Osmangazi, Aðrý Merkez ve Amasya Merzifon'da bulunan arsalar yüzde 20 peþin 8 ay vade ile satýþa çýkacak. Diðer arsalar ise yüzde 2 peþin ay vade ile yatýrýmcýya sunulacak. Arsalar arasýnda konut niteliðinde olanlarýn yaný sýra, özel eðitim alanlarý, akaryakýt istasyonu, turizm alaný, spor tesisi ve otel alaný da yer alýyor. Arsa satýþ müzayedesine katýlmak isteyen gerçek veya tüzel kiþilerin müzayededen önce Eskidji'nin Ing Bank Þiþli Þubesi'ndeki hesabýna veya toplantý günü salonlarda kurulacak veznelere katýlým teminatý olarak talip olduklarý arsalarýn her biri için ayrý ayrý ödeme yapacak. Muhammen bedeli 2 bin TL'den az olan arsalar için bin TL, muhammen bedeli 2 bin 1 TL ile 00 bin TL olan arsalar için bin TL, muhammen bedeli 00 bin 1 TL ile 1 milyon TL arasý olan arsalar için 0 bin TL, muhammen bedeli 1 milyon 1 TL'den fazla olan arsalar için ise 100 bin TL katýlým teminatý ödenmesi gerekecek. Satýþa sunulan taþýnmazlar hakkýnda ayrýntýlý bilgiye ve internet adreslerinden ulaþýlabilecek. "Baþarýlý öðrenciler ancak dershanelerle iyi bir üniversiteyi kazanýyorlar" Osmancýk'ta sýcak asfalt çalýþmasý CHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, ideal bir eðitim sistemi olmadýkça dershanelere olan talebin bitmeyeceðini belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý basýn açýklamasýna "Özel okullarda dershaneler gibi para kazanmayý ön planda tutan özel iþletmeler deðil mi? Dershanelerin özel okullara dönüþtürülmesi, elde edilen rantýn adresini deðiþtirmekten baþka ne iþe yarayacak Dershaneleri kapatma düþüncesi yarýn baþka sektörlerde de bir kanunla yasaklanabilir mi? kaygýsý oluþturmaktadýr" diyerek baþlayan CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Suludere, "Dershanelerin eðitim sistemimiz içerisinde bir ihtiyacý karþýlamak ve mevcut sýnav sistemleri içinde öðrencilerimizin baþarýlarýný desteklemek için faaliyet gösterdiði bir gerçektir. Maddi durumu ne olursa olsun özel okullara göre çok daha ekonomik olan bu sistem sayesinde çocuklar eksiklerini tamamlamakta ve üniversite öncesi hazýrlýklarýný yapabilmektedir. Ayrýca baþarýlý ancak ekonomik durumu iyi olmayan öðrenciler bu dershaneler vesilesiyle iyi bir üniversiteyi kazanma fýrsatý bulmaktadýrlar" dedi. "Türk Milli Eðitim sisteminde nitelik farklýlýklarý varken dershanelerin olmasýndan doðal bir þey olamaz" diyen Suludere açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Eðitim sisteminin içinde bulunduðu kötü durum bakan deðiþtirmesine raðmen bu nitelik sorunu dershanelerin ortaya çýkmasýna sebep oldu. Dershanelerin ihtiyaçtan doðduðu gerçeðini de unutmamak gerekir. Bu ihtiyaca gerek duyulmadýðýnda zaten kendiliðinde kapanacaktýr. Sonuç olarak, dershaneler bir nedenin deðil bir sonucun ürünüdür. Ýdeal bir eðitim sistemi olmadýkça dershanelere talep bitmeyecektir. Yargýlanacak olan dershaneler deðil mevcut eðitim sistemidir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Yolu cadde boyunca bir standarda kavuþturduk. Böylece kaldýrýmlar yaklaþýk 0-0 santimetre daha geniþletildi. Böylelikle vatandaþlarýmýzýn kaldýrýmý kullanmasý kolaylaþacak. Caddede yalnýzca tek taraflý otopark olacaðýndan trafik de rahatlayacak" dedi. Baþkan Yazýcý, Alparslan Türkeþ Parký önünden baþlayarak çarþý merkezinde devam eden sýcak asfalt çalýþmalarýnýn iki günde tamamlanacaðýný söyledi. Çarþý merkezinin ardýndan diðer caddelerde de asfalt çalýþmasýnýn devam edeceðini belirten Yazýcý, "Org. Ahmet Çörekçi Caddesinde sýcak asfalt çalýþmalarý 2 gün içerisinde tamamlanacak. Ýlçemizin çarþý merkezi olan bu caddenin kullanýma açýlmasý ile vatandaþlarýmýza burasý kadar sýkýntý vermeyen diðer caddelerde sýcak asfalt çalýþmalarýmýz devam edecek" diye konuþtu. Haber Servisi GAYRÝMENKULUN AÇIK ARTIRMA SURETÝYLE SATIÞ ÝLANI ÇORUM SOSYAL GÜVENLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜNDEN DOSYA NO: 201/ Satýþ Dosyasý Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun, TAPU KAYDI: Çorum. Ýli, Merkez. Ýlçesi, Altýnbaþ Köyü, Köy içi Mevki 1 Ada, 10 Parsel de bulunan 20,9 m2 arsa vasfýnda olan taþýnmazýn 8/2 Hissesi ÝMAR DURUMU : Çorum Belediyesinden alýnan...tarih,... sayýlý... cevabi yazýda imar kapsamý dýþýnda. ÖNEMLÝ ÖZELLLÝKLERÝ: 1. Çorum. Ýli, Merkez. Ýlçesi, Altýnbaþ Köyü,Köy içi Mevki 1 Ada, 10 Parsel de bulunan 20,9 m2 arsa vasfýnda olan taþýnmazýn 8/2 Hisseli olan gayrimenkul mahallinde yapýlan incelemelerde üzerinde ekonomik deðeri olmayan bina enkazý olan, köy içinde mevcut hali ile arsa vasfýnda,köy meydanýna ve yoluna yakýn, yolu olan gayrimenkul. GAYRÝMENKUL DEÐERÝ:.200,00.-TL muhammen bedelle ( %. pey akçesi 20,00 TL ) aþaðýda yazýlý yer gün ve saatte açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI: 1-1.açýk artýrma günü 1. Satýþ saat yapýlmak üzere Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðünde Kat: satýþ salonunda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmada tayin edilen zamanda gayrimenkulun üç defa baðýrýldýktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %'i varsa rüçhanlý alacaklarýn miktarýný geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale edilir. Artýrýlan bedel bu miktarý bulmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak kaydýyla günü ayný yer ve saatlerde ikinci artýrma yapýlacaktýr. Ýkinci artýrmada bedelin % 0 varsa rüçhanlý alacaklarýn miktarýný geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadarki; birinci artýrmada istekli çýkmaz veya pey sürülmezse ikinci artýrmada 18 sayýlý yasanýn 9. maddesi gereðince birinci artýrmadaki þartlar aranacaktýr. 2 - Artýrmaya iþtirak edeceklerin gayrimenkulun artýrmaya esas rayiç deðerinin %.'u pey akçesinin 18 sayýlý kanunun 10. maddesinin 1 ila. fýkrasýnda belirtildiði þekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüðümüze satýþtan önce vermeleri zorunludur. - Satýþ peþin para ile yapýlýr. Alýcýnýn talebine binaen günü geçmemek üzere mehil verilebilir. - Resmi ihale pulu, alýcý ve satýcýdan alýnan, tapu alým satým harcý, döner sermaye bedeli, harçlar, damga vergisi ve masraflarý, tellaliye resmi, % 18 KDV ve gayrimenkul teslim masrafý alýcýya aittir. - Taþýnmazýn aynýndan doðan birikmiþ vergiler ihale bedelinden ödenecektir. - Pey ipotekli borç göz önüne alýnmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle saðlanmýþ muaccel borçlar alýcýya devredilemez. Satýþ bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alýcýya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alýcý uhdesinde býrakýlýr. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur. - Ýpotek sahibi alacaklýlar ile diðer ilgililerin ve irtifak hakký sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarý hususu ile faiz ve masrafa dair iddialarýn dayanaðý belgelerle gün içinde Müdürlüðümüz Ýcra Takip Haciz ve Satýþ Servisine bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 8 - Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararý feshedilir. Ve gayrimenkul satýþ komisyonunca hemen gün süre ile artýrmaya çýkarýlýr. Bu artýrmada ilgililere herhangi bir teblið yapýlmaz. Yalnýz ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artýrana ihale edilir. Birinci kez ihale yapýlan kimse iki ihale arasýndaki farktan ve diðer zarardan mesul olup, ihale farký ve geçen günlerin faizi ayrýca hükme gerek kalmaksýzýn teminattan mahsubu yapýldýktan sonra bakiyesi 18 Sayýlý Amme Alacaklarý Tahsili Usulü Hakkýnda Kanun Hükmüne göre Sigorta Ýl Müdürlüðünce tahsil olunur. 9 - Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceði Çorum. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Ýcra Satýþ Servisinde açýk olup, masrafý verildiðinde bir örneði gönderilebilir Satýþa iþtirak edeceklerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, bilgi almak isteyenlerin 201/ satýþ dosyasý icra takip dosyasý ile Ýl Müdürlüðümüz Ýcra Satýþ Servisine baþvurmalarý ilan olunur Ýþ bu ilanýn tapu kaydýnda adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydýnda ad ve adresleri geçip de teblið edilemeyen ilgililere de teblið yerine kaim olacaðý ilan ve teblið olunur. Basýn: Resmi ilanlar de YEDAÞ, minik dostlarýný Kuþ cennetine götürdü Kýzýlýrmak Deltasý çevresindeki köylerde yaþayan minik öðrenciler, deltadaki kuþ cennetinde düzenlenen geziyle kuþlarý tanýdý. Genel Müdür Türkoðlu, "YEDAÞ olarak hedefimiz sürdürülebilir olmak. Dikkuyruk ve arkadaþlarý bunun bir örneði" dedi. Sürdürülebilir bir gelecek için elektrik daðýtým sorumluluk bölgesinde 1 adet Sosyal Sorumluluk projesine imza atan YEDAÞ, Kýzýlýrmak Deltasý'nda nesli tükenmekte olan kuþ türlerine 'Dikkuyruk'u Koruyoruz' projesi kapsamýnda, 80 öðrenciyi deltaya götürdü. Bölge halkýný düzenlediði etkinliklerle bilinçlendirmeye devam eden YEDAÞ, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 11. Bölge Müdürlüðü ve Samsun Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile delta çevresinde bulunan Doðanca ve Yörükler köylerindeki öðrencilerle kuþ gözlemi yaptý. Etkinlikte, OMÜ Ornitoloji Araþtýrma Merkezi görevlilerince öðrencilere kuþlar hakkýnda ve kuþlarýn korunmasý konusunda bilgiler paylaþýldý ve oyunlar oynadý. Etkinlik sonunda ise öðrencilere daðýtýlan dürbünlerle kuþ gözlem evlerine çýkýlarak, deltadaki kuþlar ve türleri gözlemledi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 11. Bölge Müdürlüðü Samsun Þube Müdürü Murat Demir, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na düzenlenen etkinlik ile ilgili olarak teþekkür etti. Haber Servisi Üniversite öðrencilerinden ücretsiz kurs Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ve Çorum Gençlik Merkezi yaptýðý anlaþma ile maddi durumu iyi olmayan --8. sýnýf öðrencilerine Mahmut Atalay Gençlik Merkezinde ücretsiz kurs verecek. Aktif Yaþam Kulübü'nün resmi web sayfasýnda yapýlan açýklamada, "Aktif Yaþam Kulübü ailesi olarak Çorum Gençlik Merkezi ile yaptýðýmýz anlaþma ile maddi durumu olmayan kardeþlerimize elimizden gelen desteði tüm üyelerimizle vereceðiz.eðitimler cuma, cumartesi,pazar günleri olacak ve baþlangýçta grup ile yola çýkýlacaktýr.lakin Aktif Yaþam Kulübü ve Çorum Gençlik Merkezi olarak amacýmýz tüm baþvurularý karþýlayacak seviyeye ulaþmaktýr.bu projede kardeþlerimize,hem bir abi hemde birer Etüt Hocasý olmaya çalýþacaðýz. Kurslarýn baþvurularý, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi ve adresinden yapabilirler. Projenin amacýna ulaþmasý dileðiyle kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. Uður ÇINAR

10 HABER 02 ARALIK 201 PAZARTESÝ 10 Anadolu Ýmam Hatip'in meclis baþkaný Külcü oldu Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde Öðrenci Meclisi Baþkanlýðý seçimi yapýldý. Büyük bir ciddiyetle yapýlan seçimde aday yarýþtý. Seçimlerde okul öðretmenlerinden Mehmet Çýnar, Dinçer Öbekci, Nurten Altýntop, Rahime Yiðit ve Fazlý Çolak sandýk kurullarýnda öðrencilerle birlikte görev yaptýlar. 22 geçerli oyun kullanýldýðý seçim sonucunda 9 oy alan Mehmet Külcü baþkan seçildi. Seçimin saðlýklý ve kurallara uygun olarak yapýlmasý için okul idaresi, öðretmenler ve öðrenciler son derece özverili bir çalýþma yaptýlar. Okul Seçim Kurulu Baþkaný Mehmet Çýnar gösterdikleri ciddiyet ve özveri dolayýsýyla herkese teþekkür etti ve öðrenci meclisi baþkanlýðýna seçilen Mehmet Külcü'ye baþarýlar diledi. BES'ten hizmetiçi eðitim Büro Emekçileri Sendikasý (BES) üye, temsilci ve yöneticilerine yönelik eðitim çalýþmasý düzenledi. Sendika binasýnda geçtiðimiz cumartesi günü yapýlan eðitim programýnýn açýlýþ konuþmasýný ise Büro Emekçileri Sendikasý Þube Baþkaný Ertuðrul Alper yaptý. "Biz emekçiler yýllar önce dünyayý deðiþtirmek adýna yola çýktýk" diyerek sözlerine baþlayan Alper, "Ama dünyayý deðiþtirmek ancak kendimizi ve çevremizi de deðiþtirmekle mümkün olabilir. Haklarýn yüzyýllardan beri gelen bazý olumlu deðer yargýlarýnýn yanýnda doðaldýr ki, topluma damgasýný vuran hakim sýnýf ideolojisi ve kültürüdür. Bunun içindir ki, kendimizle birlikte toplumu da deðiþtirmek istiyorsak, önce nasýl bir toplumda yaþadýðýmýzý ve o toplumun bizdeki yansýmalarýný bulup ortaya çýkarmak ve yanlýþýn yerine doðruyu koymak zorundayýz. Demokratik toplumlar, topluluklar bunu eðitimle baþarmýþlar. Eðitim, en yaygýn tanýma göre, kiþilerde öðrenmeyle birlikte davranýþ deðiþikliði yaratan bir etkinliktir. Eðitimin bu þekilde tanýmý, eðitime yaklaþýmda deðer yargýlarýnýn da etkili olacaðý kabulünü zorunlu kýlmaktadýr. Çünkü bu anlamda davranýþ deðiþikliðinden, kiþinin, bilgilendirilmek ve bilinçlendirmek suretiyle belli amaçlar ve belli hedefler doðrultusunda beklenen bilinçli çabalarda bulunmasý anlaþýlmalýdýr. Demek oluyor ki, kurumlar, kendi deðer yargýlarý, beklentisi ve daha açýk deyimle öncelikleri doðrultusunda eðitimlerini sunarlar. Bu kabul, eðitimin ayný zamanda ideolojik ve politik bir süreç olduðu gerçeðini karþýmýza çýkarmaktadýr. Bu kýsa giriþten sonra sendikal eðitimi ele alacak olursak þu hususu rahatlýkla söyleyebiliriz: Sendikalarýn, eðitim faaliyetleri ideolojik bir süreç olarak planlanmalý ve sunulmalýdýr" dedi.eðitimin ideolojik tercihlere uygun þekilde hazýrlanmasý ve sunulmasýnýn, elbette ki emekçi sýnýfýn sömürüsüz, baskýsýz bir düzen kurma hedefine yönelik olduðunu kaydeden Alper, "Bu düzenin kurulmasý için de eðitim seminerleri yoluyla emekçilerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bilinç seviyelerinin yükseltilmesi saðlanmalýdýr. AK Parti hükümetinin neo-liberal uygulamalarýnýn sýklaþtýðý bir dönemden geçerken bu eðitimin sendikamýza yarar saðlayacaðýna inanýyorum. Þu günlerde TBMM'de her zaman olduðu gibi emekçiye hiçbir þey vermeyen Türkiye'nin 201 yýlý bütçesi görüþmeleri devam ediyor. Bizler, savaþýn, rantýn, sermayenin bütçesine hayýr diyor, Toplu sözleþme döneminde ifade ettiðimiz temel taleplerimiz doðrultusunda bütçeden hakkýmýzý almak için mücadelemizi yükseltiyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan eðitim çalýþmalarý yapýldý. Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Tarým fuarý hem esnafýn hemde çiftçinin yüzünü güldürdü Çorum'da baþlayan Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý'nda ekipman almak isteyen çiftçiler aradýklarý tüm olanaklarý ayný alanda bulmanýn mutluluðu yaþadý. gün boyunca devam eden ve 0 ilden 00 firmanýn katýldýðý fuara daha çok çiftçiler raðbet gösteriyor. Türk traktör firmasý New Holland'da fuara katýlarak bir gün içerisinde 2 adet satýþ yaptý. Traktör sektörünün yüzde 'ini elinde bulunduran New Holland Çorum Bölge firmasý Karakaþlar Otomotiv, ilk gün satýþlarýnýn 2 adet olduðunu açýkladý. Karakaþlar Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Karakaþ, 2 yýldýr Türk traktörünün bayiliðini yaptýklarýný söyledi. Türk traktör firmasýnýn pazar payýnýn çok iyi olduðunu ifade eden Karakaþ, traktör firmasýnýn ülkenin gurur kaynaðý olduðunu dile getirdi. Türkiye'de üretilen ekipmanlarýn yüzde 'inin 1 ülkeye ihraç edildiðini anlatan Karakaþ ''Buda Türkiye'nin nereden nereye geldiðini göstermektedir ki buda bize gurur veriyor. Çiftçinin isteðini yerine getirmek için her türlü ürün aðý çok geniþ bir firmadýr. Parçasý ucuz servis aðý çok yaygýndýr. Onun için bide Karakaþlar otomotiv olarak, Çorum ile birlikte Sinop, Kastamonu, Amasya ve ilçeler dahil buradaki bölge firmasýyýz. Ve pazarýnda liderliðini elimizde bulunduruyoruz çiftçilerimiz bizi tercih ediyor '' dedi. Yasin YÜCEL

11 02 ARALIK 201 PAZARTESÝ SPOR 11 Ýskilip yine kazanamadý Çorumspor'a puan getiren goller Orhan ve Arif'ten geldi Çorumspor, umutlu döndü SAFRANBOLUSPOR: 0 ÇORUMSPOR: 2 SAHA: Safranbolu Ýlçe HAKEMLER: Serdar Ýçöz, Güray Çobanoðlu, Ramazan Turan SAFRANBOLUSPOR: Volkan, Atilla, Ercan, Emre(Fýrat), Tuncay, Halit, Kubilay, Orhan, Ömer, Oðuzhan(Hakan), Eren(Yasin) ÇORUMSPOR: Süleyman, Osman Seçgin, Abdussamed, M. Ali, Moubarak, Ercan, Veli(Þakir) Batuhan(Ümit), Arif, Uður(Avne) Orhan GOLLER: Dk 1 Orhan, Dk 90 Arif(Çorumspor) KIRMIZI KARTLAR: Dk 8 Ömer, Atilla(Safranboluspor) Bölgesel Amatör Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor, kümede kalma mücadelesindeki en önemli rakiplerinden Safranboluspor' u deplasmanda 0-2 maðlup etti. Safranbolu Ýlçe Stadý'nda saat 1.0'da oynanan karþýlaþmada kýrmýzý siyahlýlarýn golleri 1. Dakikada Orhan ve 90 dakikada Arif'ten geldi. Çorumspor, Safranboluspor deplasmanýndan altýn deðerinde bir puanla döndü. Karþýlaþmanýn 1. Dakikasýnda Uður'un kullandýðý kornerde Orhan kafa ile takýmýný 0-1 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra oyunda kontrolü eline geçiren kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýyý önde tamamladý. Ýlk yarý 0-1 Çorumspor'un üstünlüðü ile tamamlanýrken, ikinci yarýda oyunda zaman zaman gergin anlar yaþandý. Gergin dakikalarýn yaþandýðý dakikalardan 8. Dakikada hakeme itiraz 0-2 eden Safranbolusporlu 2 futbolcu Ömer ve Atilla gördükleri kýrmýzý kartla oyun dýþý dýþýnda kaldý. Bu dakikadan sonra oyunda 9 kiþi kalan rakibi önünde iyice rahatlayan kýrmýzý siyahlýlar 90. Dakikada Arif ile durumu 0-2 yaptý. Karþýlaþmanýn geri kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca karþýlaþma Çorumspor'un 0-2 üstünlüðü ile bitti. ANKAOS ÇORUMSPOR'UN YANINDAYDI Çorumspor'un mutlak kazanmasý gerektiði karþýlaþmada Ankara'da yaþayan Çorumlu taraftarlarýn oluþturduðu ANKAOS Grubu kýrmýzý siyahlýlara tribün desteði vererek galibiyette büyük rol oynadýlar. Kýrmýzý siyahlý teknik adam Sunay Güneþ maçtan sonra yaptýðý kýsa konuþmasýnda taraftara teþekkür etti. ADNAN YALÇIN AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. Amatör Küme Büyükler Ligi: Hitit Gençlikspor- Ýl Özel Ýdarespor 0- Eti Lisesi-Bayat Belediyespor -0 Osmancýk Belediyespor-Çimentospor 2-1 Osmancýkspor-Ulukavakspor 1- U1 Ligi: Çorum Belediyespor-He Kültürspor 1-1 Çorumspor-Ulukavakspor 9-1 U Ligi: Alaca Belediyespor-Ýl Özel Ýdarespor Gençlikspor-Çorum Belediyespor 1- SPOR SERVÝSÝ ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: 1 KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR: SAHA: Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER: Emre Türkmen, Ýbrahim Tokmak, Rýfat Taþgýn. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Volkan, Salih, Turgay, Enes, Ýlker, Yunus Emre (Engin), Emrecan, Ali, Hüseyin (Bünyamin), Osman, Mustafa Veran (Mustafa Uçar). KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR: Anýl, Burak, Ýbrahim (Taha), Uður, Gökhan, Melih, Emre (Mustafa Özata), Kemal, Sefa, Sercan (Mustafa Aydemir), Oðuz. GOLLER: 8. dak. Yunus Emre (Ýskilip Belediyespor),. dak. Emre, 8. dak. Sefa, 89. dak. Oðuz (Keçiören Baðlumspor). Çorumspor ile birlikte ilimizi Bölgesel Amatör Lig (BAL). Grupta temsil eden Ýskilip Belediyespor dün sahasýnda Keçiören Baðlumspor'u aðýrladý. Ýskilip temsilcisi 1-0 öne geçtiði karþýlaþmadan 1- maðlup ayrýldý. Ýskilip temsilcisi karþýlaþmaya iyi de baþlarken, seyircinin de desteðini arkasýna alan Mavi-Siyahlýlar aradýðý golü 8. Dakikada Yunus Emre ile bularak 1-0 öne geçti. Bu golle ilk yarý 1- sona erer diye beklenirken Baðlumspor. Dakikada konuk ekipten Emre ile skoru 1-1 yaptý. Ýlk yarýsý 1-1 sona eren karþýlaþmada skoru belirleyen gollerde ikinci yarýda geldi. Ýkinci yarýya da hýzlý baþlayan konuk ekip 8. Dakikada Sefa ile 1-2 öne geçti. Bu golden sonra en azýndan beraberliði koparmak için rakip kaleye yüklenen temsilcimiz 89. Dakikada Oðuz'un golüne mani olamayýnca sahada 1- yenik ayrýldý. ADNAN YALÇIN Þampiyon sezonu farklý galibiyetle tamamladý Þampiyon kupasýný aldý Çorum Amatör Küme U1 Futbol Ligi'nde hafta arasýnda oynanan maçta Çorum Belediyespor'u 2-1 yenerek þampiyonluðunu son maç öncesinde ilan eden Çorumspor U1 takýmý cumartesi günü oynanan karþýlaþmada rakibi Ulukavakspor'u da 9-1 yenerek sezonu tamamladý. Karþýlaþmanýn bitiminde yapýlan ödül töreninde Çorumspor kupasýný alarak þampiyonluðunu taçlandýrdý. Çorumspor- Ulukavakspor maçý öncesinde oynanan Çorum Belediyespor- HE Kültürspor karþýlaþmasý 1-1 berabere sonuçlanýrken Çorum Belediyespor Futbol sezonu U1 Ligi'nin ikincisi oldu. ÞAMPÝYON KUPASINI SEFER KURTARAN'IN ELÝNDEN ALDI Sezonun son maçýnýn hemen ardýndan yapýlan kupa töreninde Futbol Sezonu U1 Futbol Ligi'nin kupa töreni gerçekleþtirildi. Törende il dördüncüsü olan HE Kültürspor'a kupasýný ÝL Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer verirken, il üçüncülüðünü kazanan Ulukavakspor'a ASGD Baþkaný Kent Haber Gazetesi Spor Müdürü Ali Atan verdi. Sezonu Çorumspor ile girdiði zorlu mücadele sonunda ikinci olarak tamamlamak zorunda kalan Çorum Belediyespor'a kupasýný Futbol Ý Temsilcisi Engin Ayan verirken play-off grubunda oynadýðý tüm maçlarý kazanarak haklý bir þampiyonluk elde eden Çorumspor'a þampiyonluk kupasýný ise ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran, takým kaptaný Cihat'a verdi. ATAK: ÇORUM'UN LARI ALT YAPIMIZDAN ÇIKACAK Karþýlaþma sonrasýnda kýsa bir açýklamada bulunan Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak, Çorumspor yönetimi olarak alt yapýlarý ile övündüklerini ve Çorum futbolunun yýldýzlarýnýn geleceðin alt yapýlarýndan çýkacaðýna inandýklarýný ve yönetim olarak bunun için mücadele verdiklerini söyledi. Ýl Þampiyonluðunu elde eden Çorumspor geçtiðimiz yýl olduðu gibi ilimizi Türkiye U1 Futbol Þampiyonasý'nda temsil edecek. Kupa töreninin bitiminde Futbol Sezonu U1 Futbol Ligi tamamlanýrken dereceye giren tüm takýmlarýn katýlýmý ile toplu bir fotoðraf çekildi. ADNAN YALÇIN Hamamözü Termal'de stres attýlar Eren Er Dershanesi 8. sýnýf erkek öðrencileri bu yýl ilki gerçekleþtirilen merkezi ortak yazýlýlar sonrasý öðrencilerini Hamamözü Termal Kaplýcalarýna götürdü. Öðrenciler Dershanenin yaptýðý bu etkinlik sayesinde sýnavýn stresinden uzaklaþma imkâný bularak gönüllerince eðlendiler. 8.sýnýf kýz öðrencilere ise dershanede program düzenlendi, dershanedeki programla öðrenciler müzik eþliðinde eðlenip ikramlarla sýnav stresini attýlar. Sýnavdan sonra iki servisle dershaneden hareket eden öðrenciler, öðretmenleri eþliðinde Hamamözüne gittiler, havuzda gönüllerince yüzdüler, Türk hamamýnda keyiflerince keselendiler. Dershane Müdürü Menderes Yýlmaz, "Öðrencilerimiz yaklaþýk aydýr yoðun bir þekilde hazýrlandýlar. Yeni sýnav sistemine yönelik gerektiði gibi hazýrlanma noktasýnda imkânlarýmýzý seferber ettik. Öðrencilerimizin bu süreçte daima yanýnda olduk. Öðrencilerimizde göstermiþ olduklarý baþarýlarla bizi yanýltmadýlar, onlar bu programý hak ettiler" dedi. Haber Servisi Eren Er Dershanesinden Lokma ikramý Eren Er Dershanesi Aþure programýndan sonra Muharrem ayýnýn bir baþka güzel geleneði olan Lokma ikramý yaptý. Eren Er Dershanesi bahçesinde gerçekleþtirilen programa yoðun katýlým oldu. Arif Demiral (Dede)nin yaptýðý Lokma duasýnýn ardýndan, dershane bahçesine kurulan döner ocaðýnda öðrencilere, velilere ve mahalle sakinlerine ekmek arasý döner ve ayran ikram edildi. Programa katýlan veliler ve misafirler, Eren Er Dershanesi'nin Muharrem ayýna özel yaptýðý etkinliklerle bu ayý dolu dolu yaþadýklarýný dile getirerek Dershane idare ve öðretmenlerine teþekkür ettiler. Haber Servisi

12 Çorumspor, umutlu döndü 02 ARALIK 201 PAZARTESÝ Bölgesel Amatör Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor, kümede kalma mücadelesindeki en önemli rakiplerinden Safranboluspor' u deplasmanda 0-2 maðlup etti. Safranbolu Ýlçe Stadý'nda saat 1.0'da oynanan karþýlaþmada kýrmýzý siyahlýlarýn golleri 1. Dakikada Orhan ve 90 dakikada Arif'ten geldi. SAYFA 11 DE Belediyespor galibiyetler serisini lig sonuncusu Çýksalýnspor önünde devam ettiremedi. Uzatma dakikalarýnda Ýbrahim Selen kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kalýrken Çorum Belediyespor ligde 2. Sýradaki yerini korumasýna raðmen Çýksalýnspor beraberliði ile yakýn rakipleri ile arayý açma þansýný tepti Belediyespor seriyi bozdu 0-0 ÇORUM BELEDÝYESPOR: 0 ÇIKSALINSPOR: 0 STAT: Dr. Turhan Kýlýççýoðlu HAKEMLER: Hüseyin Altýntaþ **, Sezgin Çýnar **, Fýrat Zengin ** ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý Can **, Osman **, Yakup **, Ýmam**, Murathan ***, Nedim **, Furkan *( Dk Ýbrahim?), Emir **, Ahmet Buðra *( Dk Ender **), Mehmet Akif **, Oðuzhan Yalçýn *(8 Dk Erol *) ÇIKSALINSPOR: Efe **, Okan **, Fuat **, Semih *(Dk 8 Harun *), Fatih Küçük **(Dk 89 Ýslam?) Okan Karabýyýk * *, Burçak *, Edip *, Musa *(Dk Sezer *), Hakan *, Ali * SARI KARTLAR: Nedim, Yakup(Ç.Belediyespor), Efe, Sezer(Çýksalýnspor) KIRMIZI KART: Dk 90+1 Ýbrahim(Ç.Belediyespor) Bayraklý ile Ecevit, Hakem Geliþim Kampý'na katýlacak Ýlimizin baþarýlý 2 genç hakemi Celal Bayraklý ve Ahmet Ecevit Ýstanbul'da yapýlacak olan Hakem Geliþim Kampýna katýlacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) geleceðin hakemlerini þimdiden tespit etmeyi, eðitmeyi, yönlendirmeyi ve geliþim süreçlerinin takibini hedeflediði Hakem Geliþim Kampý'nýn 12.' cisi, 1- Aralýk tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Kavacýk Limak Otel'de yapýlacak. TFF'den yapýlan açýklamada, UEFA tarafýndan da uygulanan programýn diðer eðitimlerden farkýnýn, fiziksel testlerin, teorik-pratik uygulamalarýn ve maçlardaki yönetici kimliklerin ayrý ayrý iþlenmesi olduðu öðrenildi. Hakemlerin kampta fiziksel, psikolojik, teknik sunumlar ve uygulamalý eðitimi bir arada alacaklar. ADNAN YALÇIN Ahmet Ecevit Celal Bayraklý Spor Toto. Lig 2. Grupta. hafta karþýlaþmasýnda Çorum Belediyespor evinde lig sonuncusu Çýksalýnspor'u konuk etti. Ligin maç kazanamayan ve en çok beraberlik elde eden tek takýmý olan rakibi karþýsýnda sahaya güzel futbol ve farklý skor için çýkan Çorum Belediyespor maç boyunca beklenen futbolunu sahaya yansýtamayýnca karþýlaþma golsüz berabere bitti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda Belediyespor'un etkisiz futbolu tribündeki taraftarlarý hayrete düþürürken ilk yarýda karþýlýklý olarak sadece iki akýllarda kalan pozisyon yaþandý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda topla daha çok oynayan taraf Belediyespor olurken, kýrmýzý siyahlý takým özellikle Ender'in ortasýnda Emir'in kafa vuruþunda gole çok yaklaþtý. Ýkinci yarýda oyuna giren Ýbrahim Selen ise oyunda etkisiz kalýrken 90+1 yediði kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. Son dört haftada aldýðý üst üste galibiyetlerle dikkat çeken kýrmýzý siyahlýlar ligin. Haftasýnda evinde Çýksalýnspor maçýnda kaybettiði 2 puanla lider Düzyurtspor ile arasýndaki puan farkýnýn yeniden açýlmasýný önleyemedi. MAÇTAN DAKÝKALAR 19. Dakika: Konuk takým ataðýnda orta saha topla buluþan Semih önünde seken topa çok sert vurdu kaleci Çaðrý mükemmel refleksle topu kornere çeldi. 9. Dakika: Belediyespor'un ilk yarýdaki tek etkili ataðýnda sað kanatta Buðra çaprazdan ceza alanýna girerken penaltý noktasýna hýzla gelen Furkan'a ortaladý. Furkan'ýn kafa vuruþu kaleci Efe'nin kucaðýna gitti. Ýlk yarýda baþka kayda deðer pozisyon yaþanmazken ilk yarýda iki ekip 0-0'lýk skorla soyunma odasýna gitti. ÝKÝNCÝ YARI 9. Dakika: Ýkinci yarýda ilk yarýya oranla biraz daha etkili oynamaya baþlayan Beldiyespor'un ilk ataðýnda soldan Murathan ortasýný yaptý arka direkte Oðuzhan Yalçýn ve Buðra hareketlendi Oðuzhan'ýn son anda dokunduðu top savunmaya çarparak kornere çýktý.. Dakika: Akif'in ceza alanýnda Murathan'a pasýný Murathan havadan altý pasa havalandýrdý. Oðuzhan Yalçýn'dan önce davranan kaleci Efe tam Oðuzhan'ýn kafasýnýn üzerinden topa sahip oldu. 0. Dakika: Çýksalýnspor'un ani geliþen ataðýnda soldan ceza sahasýna giren Okan'ýn vuruþu kaleci Çaðrý'da kaldý. 9. Dakika: Orta sahada Oðuzhan Yalçýn'ýn pasýyla ceza sahasýna giren Mehmet Akif rakibinden kurtulmak isterken yere indirildi. Belediyespor futbolcular ve tribünlerden penaltý sesleri yükseldi. Ancak maçýn orta hakemi Akif'i kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarý kartla cezalandýrdý.. Dakika: Murathan yine iki kiþiyi geçerek ceza alanýna yaklaþtýðý anda ortasýný yaptý Emir'in kafa vuruþu yandan auta gitti.. Dakika: Beldiyespor'un en net gol pozisyonunda sað kanattan Ender arka direkte bomboþ bekleyen Emir'e ortasýný yaptý. Tribünlerin gol diye ayaða kalktýðý anda Emir bomboþ pozisyonda topu kafayla yandan auta gönderdi. 8. Dakika: Bu ataðýn hemen peþinden geliþen Çýksalýnspor ataðýnda sað kanattan Fatih yerden altý pasa kesti. Kaleci Çaðrý ile Çýksalýnsporlu Okan ayný anda uzandýðý topta Okan'ýn dokunuþu kale direðinin hemen dibinden auta gitti. Karþýlaþmanýn kalan dakikalarýnda gol sesi çýkmayýnca olmayýnca karþýlaþma baþladýðý skorla 0-0 sona erdi. Toplu Sonuçlar HACETTEPE 1-0 ORHANGAZÝ BURSA NÝLÜFER. - 2 ELAZIÐ BLD BALÇOVA BLD - 2 ERZURUM BB SANCAKTEPE BLD 2-2 SAKARYASPOR BATMAN PETROL 0-0 DARICA G.B 8 YENÝ AKSARAY - MALTEPESPOR ÜNYESPOR 0-1 DÜZYURTSPOR ELÝBOL SANDIKLI - 1 M. EVRENSEKÝ ÇORUM BLD 0-0 ÇIKSALIN Takýmlar 1.DÜZYURTSPOR 2.ÇORUM BLD.ELÝBOL SANDIKLI.HACETTEPE.DARICA G.BÝRLÝÐÝ.ORHANGAZÝSPOR.ERZURUM BB 8.M. EVRENSEKÝ 9.BATMAN PETROL 10.SANCAKTEPE BLD 11.8 YENÝ AKSARAY 12.BURSA NÝLÜFER 1.SAKARYASPOR 1.BALÇOVA BLD.MALTEPESPOR 1.ÜNYESPOR 1.ELAZIÐ BLD 18.ÇIKSALIN Puan Durumu O G B M A Y AV P SANCAKTEPE BLD - HACETTEPE ORHANGAZÝSPOR - BALÇOVA BLD ÇIKSALIN SPOR - ELÝBOL SANDIKLI ERZURUM BB - BATMAN PETROL SAKARYASPOR - 8 YENÝ AKSARAY ELAZIÐ BLD - MALTEPESPOR DÜZYURTSPOR - BURSA NÝLÜFER DARICA G.B - ÇORUM BLD M. EVRENSEKÝ - ÜNYESPOR GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Aralýk Ekim 2009 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Veraset ve Ýntikal Vergisi 2. Taksit 2009 Yýlý Çevre

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı