T.C. ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI ANKARA"

Transkript

1 T.C. ĐÇĐŞLERĐ BAKANLIĞI SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI 4 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI ĐŞĐNE ĐLĐŞKĐN ĐDARĐ ŞARTNAME ĐHALE DOSYA NUMARASI: 10/03 TARĐH :.../.../2010 SAAT :...:00

2 ĐÇĐNDEKĐLER I. ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR 1. ĐŞ SAHĐBĐ ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 2. ĐHALE KONUSU ĐŞE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 3. ĐHALEYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 4. ĐHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESĐ VE TEMĐNĐ 5. TEKLĐFLERĐN SUNULACAĞI YER, SON TEKLĐF VERME TARĐH VE SAATĐ 6. ĐHALE DOKÜMANININ KAPSAMI II. ĐHALEYE KATILMAYA ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR 7. ĐHALEYE KATILABĐLMEK ĐÇĐN GEREKEN BELGELER VE YETERLĐK KRĐTERLERĐ 8. ĐHALENĐN YABANCI ĐSTEKLĐLERE AÇIKLIĞI 9. ĐHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 10. ĐHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERĐ 11. YASAK FĐĐL VEYA DAVRANIŞLAR 12. ĐHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA 13. TEKLĐF HAZIRLAMA GĐDERLERĐ 14. ĐHALE DOKÜMANINDA AÇIKLAMA YAPILMASI 15. ĐHALE DOKÜMANINDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI 16. ĐHALE/ALIMIN TARĐH VE SAATĐNDEN ÖNCE ĐHALENĐN/ALIMIN ĐPTAL EDĐLMESĐNDE ĐDARENĐN SERBESTLĐĞĐ 17. ORTAK GĐRĐŞĐMLER III. TEKLĐFLERĐN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR 18. TEKLĐF VE SÖZLEŞME TÜRÜ 19. TEKLĐFĐN DĐLĐ 20. TEKLĐF VE ÖDEMELERDE GEÇERLĐ PARA BĐRĐMĐ 21. ALTERNATĐF VE MUADĐL TEKLĐFLER 22. KISMĐ TEKLĐFLER 23. TEKLĐFLERĐN SUNULMA ŞEKLĐ 24. TEKLĐF MEKTUBUNUN ŞEKLĐ VE ĐÇERĐĞĐ 25. TEKLĐFLERĐN GEÇERLĐLĐK SÜRESĐ 26. TEKLĐF FĐYATA DAHĐL OLAN MASRAFLAR 27. GEÇĐCĐ TEMĐNAT 28. TEMĐNAT OLARAK KABUL EDĐLECEK DEĞERLER 29. GEÇĐCĐ TEMĐNATIN TESLĐM YERĐ 30. GEÇĐCĐ TEMĐNATLARIN ĐADESĐ IV. TEKLĐFLERĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR 31. TEKLĐFLERĐN ALINMASI VE AÇILMASI 32. TEKLĐFLERĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 33. AŞIRI DÜŞÜK TEKLĐFLER 34. BÜTÜN TEKLĐFLERĐN REDDEDĐLMESĐ VE ĐHALENĐN ĐPTAL EDĐLMESĐNDE ĐDARENĐN SERBESTLĐĞĐ 35. ĐHALENĐN KARARA BAĞLANMASI 36. ĐHALE KARARININ ONAYLANMASI 37. KESĐNLEŞEN ĐHALE KARARININ BĐLDĐRĐLMESĐ 38. SÖZLEŞMEYE DAVET 39. KESĐN TEMĐNAT 40. ĐADE EDĐLMEYEN TEMĐNATLAR 41. SÖZLEŞME YAPILMASINDA ĐSTEKLĐNĐN GÖREV VE SORUMLULUĞU 42. SÖZLEŞME YAPILMASINDA ĐDARENĐN GÖREV VE SORUMLULUĞU 43. ĐHALENĐN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI V. SÖZLEŞMENĐN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR 44. ÖDEME YERĐ VE ŞARTLARI 45. AVANS VERĐLMESĐ, ŞARTLARI VE MĐKTARI 46. FĐYAT FARKI 47. ĐŞE BAŞLAMA VE BĐTĐRME ( MALIN TESLĐM) TARĐHĐ

3 48. SÜRE UZATIMI VERĐLEBĐLCEK HALLER VE ŞARTLARI 48. SÖZLEŞMENĐN DEVĐR ŞARTLARI 49. SÖZLEŞMENĐN FESHĐ VE TASFĐYESĐ 51. GECĐKME CEZASI 52. YÜKLENĐCĐNĐN ÖLÜMÜ, ĐFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA MAHKUMĐYETĐ 53. YÜKLENĐCĐNĐN ORTAK GĐRĐŞĐM OLMASI HALĐNDE ÖLÜM, ĐFLAS, AĞIR HASTALIK, TUTUKLULUK VEYA MAHKUMĐYETĐ 54. ĐMZALANACAK SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK ĐŞĐN ARTIŞI VE EKSĐLĐŞĐ 55. TESLĐM ALMA, TESLĐM ETME, MUAYENE, KABUL ŞEKĐL VE ŞARTLARI 56. GARANTĐ, BAKIM VE ONARIM ĐLE ĐLGĐLĐ HUSUSLAR VI. DĐĞER HUSUSLAR 57. KODLANDIRMA 58. YÜKLENĐCĐNĐN VEKĐLĐ 59. BĐLDĐRĐLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPĐTLER 60. FĐKRĐ VE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARI 61. REKLAM YASAĞI 62. AMBALAJLAMA 63. YÜKLENĐCĐNĐN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ 64. EĞĐTĐM 65. YENĐ MODEL VE DOKÜMANTASYONU 66. SÖZLEŞMEDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI 67. MEVZUATA UYGUNLUK 68. YÜKLENĐCĐNĐN TAZMĐN SORUMLULUĞU 69. ĐDARENĐN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ (MALZEME MONTAJLI ĐSE) 70. YÜKLENĐCĐNĐN CEZA SORUMLULUĞU 71. SÖZLEŞME VE EK LERĐNE UYMAYAN ĐŞLER 72. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 73. ŞARTNAMELERĐN FARKLILIĞI 74. OFSET 75. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 76. SÖZLEŞME TASLAĞI 77. DĐĞER HUSUSLAR 78. BĐLDĐRĐM VE TEBLĐGAT HUSUSLARI 79. 3/32

4 I. ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR 1. ĐŞ SAHĐBĐ ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER: 1.1. Đş sahibi Đdarenin a. Adı : Sahil Güvenlik Komutanlığı b. Adresi : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Numara: Bakanlıklar ANKARA/TÜRKĐYE c. Telefon numarası : d. Faks numarası : e. Elektronik posta adresi : 1.2. Đstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 2. ĐHALE KONUSU MALZEMEYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER: 2.1. Đhale konusu malın Adı : 4 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI SHP-Proje No. : Miktarı ve türü : MOTORĐN LT. ( ONMILYON LITRE ) KIRSAL MOTORĐN LT. ( YĐRMĐBĐN LĐTRE ) KURŞUNSUZ BENZĐN 95 OKTAN LT. ( DÖRTYÜZBĐN LĐTRE) FUEL OIL 4 ( KALORĐFER YAKITI ) KG. ( YÜZELLĐ BĐN KG ) (EK-A Malzeme Listesinde ayrıca belirtilmiştir) Teknik Şartname Numarası : Sahil Güvenlik Komutanlığı nın 12 MAYIS 2009 tarih ve SG (A) sayılı OTOMOTĐV YAKITLARI DĐZEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. (EK-B) Sahil Güvenlik Komutanlığı nın 12 MAYIS 2009 tarih ve SG (A) sayılı KURŞUNSUZ BENZĐN TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. (EK-C) Sahil Güvenlik Komutanlığı nın 12 MAYIS 2009 tarih ve SG sayılı FUEL OIL 4 (KALORĐFER YAKITI) TEKNĐK ŞARTNAMESĐ. (EK-Ç) 2.2. Tedarik edilecek olan malzemelerin niteliği, cinsi, miktarı madde de ve EK-A Malzeme Listesinde, teknik özellikleri madde de ve EK(B-Ç) de yer alan Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir Teslim Yeri ve Teslim Esasları : Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer birliklere konuş yerlerindeki iskelelerde; kara araçlarına ise yüklenicinin teslimde görevlendirdiği bayileri kanalıyla teslimat yapılacaktır. Bahse konu akaryakıt ürünlerinin il bazında teslim merkezleri EK-D de belirtilmiş olup, teslimler ihtiyaca göre listede bulunan illerin mülki hudutları içerisinde de yapılabilecektir Yüklenici tarafından akaryakıt tesliminin POS/Mobil POS cihazlarıyla veya benzer elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlayan teknik altyapı oluşturulacaktır Madde de belirtilen akaryakıt ürünlerinin yükleniciden direkt olarak veya bayileri kanalıyla idare bağlısı Komutanlıklara teslimleri elektronik kartlar veya benzer elektronik sistemler kullanılarak gerçekleştirilecektir Yüklenici tarafından, EK-D da belirtilen teslim illeri sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve akaryakıt teslimini POS/Mobil POS cihazlarıyla veya benzer elektronik ortamda gerçekleştirme imkân ve kabiliyetine sahip bayi listesi, sözleşme imzalanmasını müteakip 2 (iki) gün içerisinde idareye teslim edilecektir Đdare bağlısı tüm unsurlarca akaryakıt temini sürecinde kullanılacak elektronik kartlar yüklenici tarafından bastırılacaktır. Bastırılacak kartlara ait ihtiyaç miktarı idare tarafından yükleniciye bildirilecektir.

5 Her kartın kendine ait bir numarası olacak ve bu numaralar yüklenicinin sisteminde başka bir özel/tüzel kişi veya kuruluşa tanımlı/tahsisli olmayacaktır Đdare bağlısı unsurların yüklenici bayilerinden elektronik kart kullanarak yaptığı akaryakıt alımına ait bilgiler (Alınan ürünün cins ve miktarı, alımda kullanılan kart numarası, alımın gerçekleştiği tarih) yüklenici tarafından düzenlenecek faturalarla birlikte idareye sunacaktır Đdarenin, yukarıda belirtilen akaryakıt ürünlerinin teslimat bilgilerine internet üzerinden anlık ulaşması yüklenici tarafından sağlanacaktır Đstekliler ihalenin tamamına teklif verecek, kısmi teklif vermeyeceklerdir Yüklenici, anlaşmalı bayilerini ve Bölge/Terminal Müdürlüklerini sözleşme ve şartname hükümleri hakkında bilgilendirmek ve gerekli talimatların verilmesiyle yükümlüdür. 2.4 Đşin Süresi/Teslim Süresi : Đşin süresi sözleşmenin imza tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) gün olacaktır. S.G.K.lığı bağlısı birliklerce talep edilecek miktarda Motorin, Kırsal Motorin, Kurşunsuz Benzin siparişi takiben 48 saat, Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı) ise 96 saat içerisinde idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. 2.5 Diğer Bilgiler : Đhtiyacın tamamı bir istekli üzerine ihale edilecektir. 3. ĐHALEYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 3.1. Đhale usulü: Tedarik işlemi, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 3 (b) istisnalar bendi kapsamında çıkarılan gün ve 2010/87 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10. Maddesinin (a) bendi uyarınca AÇIK ĐHALE USULÜ ile yapılacaktır Đhalenin yapılacağı adres SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI EK HĐZMET BĐNASI SATINALMA KOMĐSYON BAŞKANLIĞI KARANFĐL SOK.Nu.:64 BAKANLIKLAR-ANKARA/TÜRKĐYE TELEFAX : TELEFON : / Đhale Kayıt Nu: 2010/ Đhale (son teklif verme)tarihi: adresinde ve Kamu Đhale Bülteninde belirtildiği gibidir Đhale (son teklif verme)saati: adresinde ve Kamu Đhale Bülteninde belirtildiği gibidir Đhale komisyonu toplantı yeri: S.G.K.lığı Đhale Salonu. 4. ĐHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESĐ VE TEMĐNĐ 4.1. Đhale dokümanı, bu şartnamenin 3.2. Maddesinde belirtilen adresten veya Đnternet ortamında adresinden görülebilir Đsteklinin ihale dokümanını bu şartnamenin 3.2. maddesinde belirtilen adresten almak istemesi halinde Đhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. Đstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Đdare bu incelemeden sonra Đsteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır Đsteklinin ihale dokümanını 4.2. maddesi gereğince teslim alması esas olmakla birlikte, Đstekli Đnternet ortamında yayınlanan Đhale Dokümanından istifade etmek suretiyle de teklif verebilir. Ancak orijinal ihale dokümanı ile Đnternette yayımlanan ihale dokümanı arasında bir uyuşmazlık olduğu takdirde, Đstekli bunu bahane ederek S.G.K.lığından herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 5. TEKLĐFLERĐN SUNULACAĞI YER 5.1. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar 3.2 maddesindeki adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler vb. sebepler nedeniyle ihale (son teklif verme)saatine kadar Đdare ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 5/32

6 5.2. Đdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 15 nci maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz Đhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 3.5. maddesinde belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale 3.5. maddesinde belirtilen saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ulusal saat ayarı esas alınır. 6. ĐHALE DOKÜMANININ KAPSAMI 6.1. Đhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: Đdari Şartname ve ekleri Teknik Şartnameler Sözleşme tasarısı Standart Formlar.: Đş Ortaklığı Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu, Kesin Teminat Mektubu, Avans Teminat Mektubu, Birim Fiyat Teklif Mektubu Đdari Şartname EK i diğer belgeler: Tebligat Adres Beyanı, Đstekli Bilgi Formu, Đl Bazında Akaryakıt Teslim Merkezleri Listesi, Banka (Mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) Listesi, Gizlilik Taahhütnamesi, Đsteklinin işbu şartnamenin 9. ve 10. maddeleri kapsamında olmadığına dair Beyanname, Đl Listesi 6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder Đsteklinin ihale dokümanının tümünü içeriği itibarıyla dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. Đhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. II. ĐHALEYE KATILMAYA ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR 7. ĐHALEYE KATILABĐLMEK ĐÇĐN GEREKEN BELGELER VE YETERLĐK KRĐTERLERĐ 7.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olması esastır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. 7.2.Yabancı Đsteklilerden Đstenecek Belgeler Yabancı isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi/belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir Đstekli/Đstekliler tarafından verilecek belgeler ve belgelerde olması gereken onaylar ile belgelere ait detaylar alt maddelerde tanımlanmıştır Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi, belirtilecektir. Türkiye de temsilciliği bulunmayan istekliler de Türkiye de tebligat yapılacak adresi belirteceklerdir.(tebligat Adres Beyanı EK-E Tebligat Adres Beyanı Örneğine uygun olarak verilecektir.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Đsteklinin, gerçek kişi olması halinde; ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Meslek Odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. Đsteklinin, tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya istekli ülkesindeki yetkili mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 6/32

7 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Đmza Beyannamesi veya Đmza Sirküleri Đsteklinin gerçek kişi olması halinde; Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış Đmza Beyannamesi verilecektir. Đsteklinin, tüzel kişi olması halinde; Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, Tüzel Kişiliğin Đmza Sirkülerini ve ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin (yabancı isteklinin ülkesi mevzuatı gereği karşılığı belge veya belgelerin) aslı veya tasdikli suretini (fotokopisi) verecektir Ekonomik ve Mali Durum Belgesi; Đstekli/Đstekliler bu şartnamenin ve maddelerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair, Ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş, isteklinin uyruğunda bulunduğu veya ticari faaliyetini sürdürdüğü şirket merkezinin kayıtlı olduğu ülke mevzuatı uyarınca bu ülkelerin ilgili makamından alacakları Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış belgeyi verecektir Đsteklinin uyruğunda bulunduğu veya şirket merkezinin kayıtlı olduğu ülke mevzuatına göre, söz konusu belgelerin denginin bulunamaması veya düzenlenememesi halinde; bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu veya yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye deki Misyon Şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyetinin Misyon Şefliklerine teyit ettirilecektir Đstekli tarafından, örneği EK-G de yer alan örneğe ve 24. maddede yer alan usule uygun olarak düzenlenmiş Teklif mektubu verilecektir Đstekli tarafından, bu şartnamenin EK-Ğ sindeki geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar verilecektir Đstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, Đsteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair vekaletname ile imza beyannamesi (Her iki belgede, Apostille Kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış) verilecektir Đsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli, içeriği ve örneği işbu Şartnamenin EK-H sinde yer alan Đş Ortaklığı Beyannamesi verilecektir Đsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortakça 7.2.3, 7.2.4, de yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur Đstekli, şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortaklarını beyan edecektir. Ayrıca, başka bir şahıs şirketinde ortak olmaları durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olmaları durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olmaları durumunu beyan edecektir. EK I Đstekli Bilgi Formu nda ilgili kısmın doldurulması yeterli olacaktır Đstekliler tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nca verilen Dağıtıcı Lisans Belgesinin noter onaylı sureti ihale komisyonuna teslim edilecektir Đsteklilerin bu şartnamenin 9. ve 10 ncu maddelerinde belirtilen kısıtlamalara tabi olmadığını ve söz konusu durumlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda 5 (beş) iş günü içerisinde bu durumu Đdareye bildireceğine dair EK F deki taahhütname, (ortak girişim olmaları halinde diğer ortakların bu durumlarda bulunmadıklarına dair her bir ortak tarafından imzalanmış olarak) verilecektir Đstekliler tekliflerini doğrudan gönderebilecekleri gibi Türkiye deki temsilcilikleri aracılığı ile de gönderebilirler. Bu durumda temsilcinin Đstekliyi temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesini teklifine ekleyecektir Gizlilik ve Güvenlik: YÜKLENĐCĐ, malzeme ile bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı gizli tutacaktır. Đmzalanacak olan sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları dışında, ĐDARE nin önceden yazılı izni olmaksızın ihale ve/veya sözleşmenin herhangi bir aşamasında her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla imzalanacak olan sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa ĐDARE nin bu konudaki kararı nihai olacaktır. 7/32

8 Gizlilik Derecesine Göre Verilecek Taahhütname; Đhale konusu malzeme tedariki, Hizmete Özel gizlilik derecesine göre yürütüleceğinden istekli yetkilileri EK - Đ da yer alan taahhütnameyi imzalayarak, teklif zarfının içinde idareye teslim edeceklerdir. Taahhütnamedeki yasaklara uymayanlar hakkında bu şartnamenin ve 12 nci madde hükümleri uygulanır Đdare birlik ve kurumlarının ülke genelinde yaygın olması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nın görev özelliği nedeniyle, teklif veren isteklilerin, EK-N listedeki illerin en az %80 inin mülki hudutları içerisinde yetkili bayii bulunacaktır. Đhaleye katılacak akaryakıt dağıtım şirketleri; EK-N listede yer alan illerde mevcut bayilerinin listesini Satınalma Komisyonuna ibraz edecektir Yerli Đsteklilerden Đstenecek Belgeler Yerli Đsteklilerin Đhaleye Katılabilmeleri Đçin Aşağıda Sayılan Bilgi/Belgeleri Teklifleri Kapsamında Sunmaları Gerekir: Đstekli/Đstekliler tarafından verilecek belgeler ve belgelerde olması gereken onaylar ile belgelere ait detaylar 7.3. maddesinin alt maddelerinde tanımlanmıştır Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi, belirtilecektir. (Tebligat Adres Beyanı EK-E Tebligat Adres Beyanı Örneğine uygun olarak verilecektir.) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Đsteklinin gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir Đsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Đmza Beyannamesi veya Đmza Sirküleri; Đsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli Đmza Beyannamesi verilecektir Đsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini verecektir Ekonomik ve Mali Durum Belgesi Đstekli, bu şartnamenin ve maddelerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair, Ihale tarihinden önceki üç ay içinde ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenmiş, belgenin aslı veya noter tasdikli suretini verecektir Đsteklilerin bu şartnamenin 9 ve 10 ncu maddelerinde belirtilen kısıtlamalara tabi olmadığını ve söz konusu durumlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda 5 (beş) iş günü içerisinde bu durumu Đdareye bildireceğine dair EK F deki taahhütname, (ortak girişim olmaları halinde diğer ortakların bu durumlarda bulunmadıklarına dair her bir ortak tarafından imzalanmış olarak) verilecektir Đstekli tarafından, örneği EK-G de yer alan örneğe ve 24. maddede yer alan usule uygun olarak düzenlenmiş Teklif mektubu verilecektir Đstekli tarafından, bu şartnamenin EK-Ğ sindeki geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar verilecektir Đstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, Đsteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair vekaletname ile imza beyannamesi (her ikiside noter tasdikli olarak) verilecektir Đsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli, içeriği ve örneği EK-H de belirlenen, Đş Ortaklığı Beyannamesi verilecektir. 8/32

9 Đsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortakça 7.3.3, 7.3.4, de yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur Đstekli, şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortaklarını beyan edecektir. Ayrıca, başka bir şahıs şirketinde ortak olmaları durumunda bu şirketi; Sermaye şirketinde ortak olmaları durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olmaları durumunu beyan edecektir. EK I Đstekli Bilgi Formu nda ilgili kısmın doldurulması yeterli olacaktır Đstekliler tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nca verilen Dağıtıcı Lisans Belgesinin noter onaylı sureti ihale komisyonuna teslim edilecektir Đhale tarihinden önceki son 3 (üç) ay içerisinde düzenlenmiş; Faaliyette bulunduğu bölgedeki savcılıktan ve maddeleri kapsamında bulunmadığını ispatlayan adli sicil kaydı (EK I Đstekli Bilgi Formu nda belirtilen gerçek kişi ortaklar için düzenlenecektir), Gizlilik ve Güvenlik: YÜKLENĐCĐ, malzeme ile bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı gizli tutacaktır. Đmzalanacak olan sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları dışında, ĐDARE nin önceden yazılı izni olmaksızın ihale ve/veya sözleşmenin herhangi bir aşamasında her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla imzalanacak olan sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa ĐDARE nin bu konudaki kararı nihai olacaktır Gizlilik Derecesine Göre Verilecek Taahhütname; Đhale konusu malzeme tedariki, Hizmete Özel gizlilik derecesine göre yürütüleceğinden istekli yetkilileri EK - Đ de yer alan taahhütnameyi imzalayarak, teklif zarfının içinde idareye teslim edeceklerdir. Taahhütnamedeki yasaklara uymayanlar hakkında bu şartnamenin ve 12 nci madde hükümleri uygulanır Đdare birlik ve kurumlarının ülke genelinde yaygın olması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nın görev özelliği nedeniyle, teklif veren isteklilerin, EK-N listedeki illerin en az %80 inin mülki hudutları içerisinde yetkili bayii bulunacaktır. Đhaleye katılacak akaryakıt dağıtım şirketleri; EK-N listede yer alan illerde mevcut bayilerinin listesini Satınalma Komisyonuna ibraz edecektir Bu madde kapsamında verilecek belgeler asıl ve/veya noter, apostile vb onaylı olacaktır Belgelerin Sunuluş Şekli: Đhaleye yabancı Đstekli olarak teklif verilmesi halinde; ve alt maddelerinde istenen belgeler orijinal dilinde ve Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir Yabancı istekli tarafından, ilgili Đdari Şartname maddeleri gereğince hazırlanan belgeler, yabancı dilde hazırlanan nüshası ve Türkçe tercümesi ile birlikte teklife eklenecektir. Bu takdirde yabancı dilde hazırlanan nüsha, apostille kaşesi veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dış Đşleri Bakanlığınca, hiçbir şerhe yer verilmeksizin belgedeki imzanın doğruluğunu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığını ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunu tasdik edecek şekilde onaylatılacaktır Yabancı dilde hazırlanan nüshanın apostille kaşesi taşıması halinde, Türkçe tercümesi yeminli tercüman ve noter onayı taşıyacaktır Yabancı dilde hazırlanan nüshanın Türk Konsolosluğunca veya Türk Dış Đşleri Bakanlığınca onaylanması halinde Türkçe tercümeleri de aynı makamlara onaylatılacaktır. Dolayısı ile teklife, Đ.Ş.nin ilgili maddeleri gereği her maddeye karşılık, orijinal dilinde hazırlanan belge ve Türkçe tercümesi olmak üzere iki adet belge eklenecektir Đhaleye yerli istekli olarak teklif verilmesi halinde; ve alt maddelerinde istenen belgeler Türkçe olarak verilecektir. Bu nedenle; söz konusu maddelerde yer alan kurumlar tarafından onaylanması yeterlidir. Onaylı belgenin aslı veya aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıyan noter tastikli sureti teklife eklenecektir Yerli istekli tarafından, yurtdışından sağlanan ve/veya Türkçe olmayan belgeler yabancı dilde hazırlanan nüshası ve Türkçe tercümesi ile birlikte teklife eklenecektir. Bu taktirde yabancı dilde hazırlanan nüsha, apostille kaşesi veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dış Đşleri Bakanlığınca, hiçbir şerhe yer verilmeksizin belgeyi düzenleyen ilgili kurumun var olduğunu tastik edecek şekilde onaylatılacaktır. 9/32

10 Yabancı dilde hazırlanan nüshanın apostille kaşesi taşıması halinde, Türkçe tercümesi yeminli tercüman ve noter onayı taşıyacaktır Yabancı dilde hazırlanan nüshanın Türk Konsolosluğunca veya Türk Dış Đşleri Bakanlığınca onaylanması halinde Türkçe tercümeleri de aynı makamlara onaylatılacaktır Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet/devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemine ait hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşmeye göre yaptırılabilir Đdari Şartnamede istenen ve Đstekli tarafından düzenlenen belge ve taahhütnamelerde, beyan esas olduğundan, istekli tarafından imzalanması dışında herhangi bir onay aranmayacaktır. Ancak Türkçe olmayan bu belgelerin tercümelerinin de, Madde ( ve ) de belirtilen esaslarda düzenlettirilerek ve onaylattırılarak verilmesi gerekmektedir. 8. ĐHALENĐN YABANCI ĐSTEKLĐLERE AÇIKLIĞI Đhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı Đsteklilere açıktır. 9. ĐHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt Yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar Đlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler Đhaleyi yapan Đdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler Đhaleyi yapan Đdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ve maddelerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ve maddelerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) 9.2. Đhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan Đstekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 10. ĐHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERĐ Aşağıda belirtilen durumlardaki Đstekliler ihale dışı bırakılır: Đflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan Đflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, Đhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 10/32

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İSTEKLİLER TARAFINDAN

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İÇİNDEKİLER/ I. İHALENİN

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : HK12-A8-001 İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İSTEKLİLER

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMI HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır. 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 6.000 ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF

Detaylı

EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı : TRT

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 2013 Yılı Đl Özel Đdaresi T.P.A.O.

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 2013 Yılı Đl Özel Đdaresi T.P.A.O. 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 2013 Yılı Đl Özel Đdaresi T.P.A.O. Ek Programında Bulunan Düğüncübaşı- Ky.Đlt (Alacaoğlu) Köyyoluna

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarına binaen, 111 (yüzonbir) Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

Page 1 of 18. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 18. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 18 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 6 Kalem Göğüs Cerrahisi Alınacaktır İhale Tarihi 03.03.2011 11:00 İhale

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Satın Alınacaktır

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı