fl iflten geçmeden Kriz geldi mi, geliyor mu? Nereden geçti derken, art k krizin Türkiye yi te et geçmedi ini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fl iflten geçmeden Kriz geldi mi, geliyor mu? Nereden geçti derken, art k krizin Türkiye yi te et geçmedi ini"

Transkript

1 RÖPORTAJ filetme HABERLER GÜNDEM Prof. Dr. Üstün Dökmen: Yaflam n perde aral nda daima ayd nl k bir fl k Sicil aff na iliflkin kanun yürürlü e vard r Kroman Çelik, Bosch, Cevher Döküm, Mercedes-Benz Türk, Componenta, BMC, Temsa, girdi n Sayfa 4 Beltan Vibracoustic, Borusan, Delphi n Sayfa 3, 5, 9, 10, 11, 13 n Sayfa 14 fl iflten geçmeden Kriz geldi mi, geliyor mu? Nereden geçti derken, art k krizin Türkiye yi te et geçmedi ini aksine on ikiden vurdu unu gördük. Y llard r sürekli büyüyen Türkiye ekonomisi h z kesti in üçüncü çeyre inde büyüme yüzde 0,5 oldu. Bu 2001 krizinden sonra gerçekleflen en düflük büyüme oran. 3 ayda iflsiz say s 275 bin kifli artt. flsizlik ç gibi büyüyor. flsizlik oran resmi rakamlarla bile yüzde 10 u aflt y - l nda Türkiye yi çok daha zorlu günler bekliyor. Peki, bu s k nt l günlerde çal flanlar n ifllerini korumalar için neler yap labilir? Bas nda yetkililerin iflverenlere niye yararlanam yorlar? diye sordu u bir konu var: K sa Çal flma ve K sa Çal flma Ödene i. Daha önce fl Kanunu nun 65. maddesinde yer alan düzenleme art k flsizlik Sigortas Kanunu nun içinde. çeri i ayn. Uygulama Yönetmeli i de 13 Ocak 2009 da yay mland. Buna göre; Genel ekonomik kriz veya zorlay c sebeplerle iflyerinde geçici olarak en az dört hafta iflin durmas veya k sa çal flma hallerinde iflçilere çal flt r lmad klar süre için iflsizlik sigortas ndan k sa çal flma ödene i ödenir. K sa çal flma süresi, üç ay aflamaz. flçinin k sa çal flma ödene ine hak kazanabilmesi için, iflsizlik ödene ine hak kazanma flartlar n yerine getirmesi gerekir. Bu süre yap lan son yasal de ifliklik ile alt ay aflamaz fleklinde de ifltirilmifltir. flsizli e çare olacak m? Yukar daki haller varsa iflveren önce Türkiye fl Kurumu na baflvuracak ve iflyerinde Bakanl k ifl müfettiflinin incelemesi beklenecektir. Müfettifl incelemesi olumlu gelirse k sa çal flma yapan iflçilere iflsizlik ödene i tutar nda ödeme yap lacakt r. flçinin son dört ayl k prime esas ortalama brüt kazanc n n yüzde 40 iflsizlik ödene i olarak ödenecektir. Bu tutar, yap lan son yasal de ifliklikle brüt kazanc n yüzde 60 na yükseltilmifltir. flçinin bu son düzenleme ile alaca k - sa çal flma ödene i ayl k en fazla 799,20 TL. olabilecektir. flte iflsizli e çare olarak ileri sürülen uygulama bu. Yap lan son de ifliklik ile getirilen iyilefltirme faydal olmufltur. Ancak uygulamada k sa çal flma taleplerinin uygun görülmesine ra men k - sa çal flma ödeneklerinin verilmesinde aksamalar oldu u gözlenmektedir. Bu nedenle prosedür sadelefltirilip ödemeler h zland r lmal d r. fl iflten geçmeden.

2 2 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 Yenilikçi çal flmalar baflar n n en büyük destekçisidir TU RUL KUDATGOB L K MESS YÖNET M KURULU BAfiKANI Hâlâ Neyi Bekliyoruz? Küresel krizin yans malar n azaltmak için, ülkeler, kapsaml ve etkili önlemler alarak büyümelerindeki sert düflüflleri engellemeye çabal yorlar. Krizin kayna Amerika, ödenemeyen kredilerin sahiplerine yönelik yard m paketi aç klad. Büyümesi zarar gören, iflsizli i h zla artan Türkiye de ise Hükümetin etkin önlemler içermesi gereken bir paketi geciktirmesi düflündürücüdür. The Economist dergisinin yapt araflt rma flu gerçekleri gözler önüne seriyor: Türkiye Dünya piyasalar nda rekabet eden ülkeler aras nda, 2008 in 3. çeyre i itibariyle büyüme oran en düflük 7 ülkeden, Aral k 2008 itibariyle de sanayi üretimi en fazla azalan 7 ülkeden biri. Türkiye statistik Kurumu nun Hanehalk flgücü Araflt rmas 2008 Kas m Dönemi sonuçlar iflsizlik oran n n bir y l önceye göre %10,1 den %12,3 e yükseldi ini gösteriyor. Hükümetin yerel seçimlere ve d fl politik geliflmelere öncelik vererek, sanayi iflletmelerinde yaflanan ciddi sorunlar ötelemesi anlafl l r gibi de il. Sevgi ve sayg lar mla nsan kaynaklar bölümü çal flanlar yak ndan tan yan, onlar n bireysel ve mesleki geliflimleri için çaba gösteren, çal flanlar n sorunlar ile yak ndan ilgilenen, onlara birçok konuda yard mc ve destek olan bir bölümdür. Dünden Bugüne köflemizin bu ay ki konu u Cevher Döküm Sanayi A.fi. nsan Kaynaklar Sorumlusu lknur Aykut y l nda yönetici asistan olarak ifle bafllayan Aykut, Kurumsal, büyük ve özellikle nerede çal flt m söyleyince insanlar n güzel tepki verdi i tan nm fl bir firmaya girdi im için çok mutlu olmufltum diyerek ifle girdi i andaki duygular n dile getirdi ve konuflmas na flöyle devam etti: Bugün de oldu u gibi o günlerde de en büyük hedefimiz en yüksek kalitede ve istenen zamanda, güvenilir ürünler ile müflteri memnuniyetini sa lamak, üretim tonaj m z sürekli art rmakt. Bu hedefimizi gerçeklefltirmek için otomotiv devlerinin tedarikçilerinden istedi i kalite belgelerini almaya hak kazand k. Her gün bir fleyler ö renmek için... Sekiz y ld r Cevher Döküm de çal flan Aykut uzun y llar görev yapman n avantajlar flöyle dile getirdi: En büyük avantaj ; kurum kültürünü kavramak, neyi, nas l, kimlerle yapaca n z bilmek. Cevher ailesinin bir üyesi gibi hissetmek en büyük mutluluk benim için. Biz birlikte y llard r sürekli bir fleyleri baflar - yoruz ve ekip çal flmas ruhuyla baflarmaya da devam edece iz. Genç DÜNDEN BUGÜNE çal flma arkadafllar m z n da deneyimli çal flanlardan çok fley ö reneceklerini düflünüyorum. Onlara birçok projede faydal çal flmalar olmufl, y llard r firman n süreçlerine katma de er sa lam fl çal - flanlar m z n tecrübelerinden faydalanmalar n öneririm. Hergün yeni bir fleyler ö renmek için çaba sarfetmeliler. En önemli hususlardan biri de yenilikçi fikirlerini, önerilerini firmaya ne kadar fayda sa layaca n da hesaplayarak öneri yönlendirme grubumuza sunmalar - d r. Ekip çal flmas n n de eri Çal flma yaflam nda herkesin haf zas nda duygusal izler b rakan an - lar vard r. Aykut da bizlerle bir an - s n paylaflt : 1 y l yönetici asistan olarak çal flmam sonras nda Çevre Mühendisi olmam sebebiyle Çevre Yönetim Sis y l nda Yönetici Asistan olarak ifle bafllayan lknur Aykut nsan Kaynaklar Sorumlusu olarak görevine devam ediyor. temi Belgelendirme Çal flma Grubu na dahil oldum. Ald m z e itimler sonras nda ekip arkadafllar mla birlikte sistem kurarak ISO belgesini almaya hak kazand k, belge ald m z n aç kland o an ekip olarak alk fllayarak kutlad k. Benim için çok duygusal bir and, kesinlikle unutamam. Daha sonra Kalite Bölümü ne atand m ve bu bölümde görev ald m 5 y l boyunca ekip arkadafllar mla birlikte çok güzel çal flmalar yapt k. fl ve yaflam dengesi performans art r yor fl-özel yaflam dengesi özel yaflam ve kariyer hayat n n uyumlu bir flekilde yürütülmesi anlam na geliyor. Bu dengenin bozulmas çal flan n yaflant s n olumsuz etkiliyor. fl-özel yaflam dengesinin kurulmas için nelere dikkat etmek gerekiyor? HBR fl ve Yaflam Dengesi, MESS Yay n Adem Mutlu Sendika Temsilcisi Bosch Fren A.fi. Global ekonomi çok önemli iki faktörü ön plana ç karmaktad r. Birisi "zaman" ve "zaman n paylafl m ", di- eri de gelir (kazanç) ve onun do ru da- l m d r. Bu iki faktör insan n yaflam kalitesini belirlemektedir. Do ru yerde ve zamanda kararlar al n rsa; ifl ve özel yaflam aras nda mükemmel bir denge oluflur. Ali Sandalc Yard mc Hizmetli Akel Alüminyum Yaflam dengesini kurmak için iflimizi eve, özel yaflam m z da ifle yans tmamal y z. flimizi belirli bir plan ve program içinde yapmak, iflimizi bitirmemiz için kolayl k sa layacakt r. fl yaflam nda ve özel hayat m zda iyi iletiflim kurmak bu dengeyi oluflturmam za yard mc olabilecektir. Bahri Yorulmaz Personel fiefi Elba Bas nçl fl-özel yaflam dengesini kurabilmek için; ailede birbirlerini anlayan ve destek olan bireylerin olmas, çal flanlar n enerjisini kontrollü kullanmas, flirketlerin aile ve özel yaflama destek vermesi, baflar y, mutlulu u, ifl ve özel yaflam dengesinin kurulmas n sa layacakt r.

3 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART Her fley sa l kl ve güvenli bir yaflam için Sendikam z n faaliyet ve hizmetlerini tan tmak, ifl sa l ve güvenli i uygulamalar ile yasal mevzuat de ifliklikleri hakk nda karfl l kl de erlendirmeler yapmak üzere üyemiz Kroman Çelik Sanayii A.fi. ye bir ziyaret gerçeklefltirdik. Demir çelik yar mamul ve mamullerinin üretiminin yap ld Kroman Çelik San. A.fi y l nda kuruldu, 1985 y l nda Yücel Boru fiirketler Grubu nun yönetimine geçti. flyeri, Gebze Osmangazi mevkiinde 300 bin m 2 toplam arazi üzerine 60 bin m 2 lik kapal tesislerde üretimini sürdürüyor. Kültür de iflikli inin önemine inanan iflyerinde, oluflturulan politikalar yönetim deste i ile hayata geçiriliyor. De iflen flartlar ve teknolojik geliflmeler göz önünde bulundurularak bu politikalar güncelleniyor. En de erli hazinemiz çal flanlar m zd r Bu politikalar n temel hedeflerinden biri, iflgücünün e itimle niteli inin art - r lmas. Bu kapsamda ay n her haftas ilk yard m, ifl sa l ve güvenli i e itimleri tüm çal flanlara y l boyunca veriliyor. Ayr ca iflletme ve bak m personeline mesleki e itimler, bilgisayar e itimleri ve di er tatbiki e itimler verilerek çal flanlar n e itimli ve konusunda uzmanlaflm fl olmas hedefleniyor. fl kazalar n n nedenleri ikiye ayr l - yor: Güvensiz hareketler ve güvensiz koflullar. Bu nedenleri ortadan kald rmak için al nacak tedbirlerin yan nda, bunlara uyulup uyulmad da denetlenmeli. Kroman Çelik te rutin olarak fl Güvenli i Departman taraf ndan kurallara uyulma durumu ve yeni tehlikelerin kazayla sonuçlanmadan önce tespit edilmesi için denetimler yap l yor. Tespit edilen uygunsuzluklar n foto raf çekilerek ilgili bölüm müdürleriyle paylafl l yor ve bu uygunsuzluklar n giderilmesi için çal flmalar yap l yor. Ayr ca iflyerinde, ifl sa l ve güvenli i çal flmalar nda aktif rol oynayan 2 kurul mevcut. SG Kurulu nun her ay yap lan düzenli toplant lar ile ifl sa l ve güvenli i alan nda olumluolumsuz konu bafll klar nda yapt r mc tarz var. Koruyucu Malzeme Komisyonu ise, kiflisel koruyucu malzemelerin tespiti ve al m na karar verilmesi çal flmalar n yürütüyor. Ölçemedi imiz fleyi iyilefltiremeyiz fl güvenli i alan nda mevcut durumu gösteren temel veriler kaza ve hastal k istatistikleridir. Yap lmas gereken çal flmalara yön gösterilmesi ve bilgi paylafl m n n sa lanmas aç s ndan, ayl k ve y ll k olarak ifl kazas istatistik bilgileri çal flanlar ve yönetimle paylafl l yor. Kroman Çelik te bu bilgiler fl nda s f r kazaya ulafl lmas hedefleniyor. flyerinin bir di er hedefi de, çevre dostu iflyeri hüviyetine sahip olmak. Bu kapsamda iflyerinde bilimsel olarak gürültü, ortam toz-gaz analizleri ile akustik çevresel gürültü ölçümleri akredite edilmifl kurulufllar taraf ndan yap l yor. Faaliyetler sonucu oluflan tehlikeli at klar ise lisansl geri kazan m/bertaraf firmalar na gönderiliyor. Ka t, tahta gibi tehlikesiz at klar da ayr olarak toplan yor ve geri kazan m tesislerine gönderilerek ekonomiye kazand r l yor. Risk de erlendirmesinin önemi her geçen gün daha da art yor. flyerinde risk de erlendirmesi çal flmalar na MESS E itim Vakf dan flmanl nda baflland. Bu çerçevede, yap lan iflin niteli i ve tehlikeleri göz önünde bulun- Sendikam z taraf ndan iflyerine yap lan ziyaretten bir görüntü durularak, risk de erlendirmesinde Kinney Metodu kullan l yor. Çal flmalara BRAT (Bölüm Risk Analiz Timleri) ve RPT (Risk Proje Tak m ) ile devam ediliyor. Çevre ve SG çal flmalar belgelendiriliyor Hiyap kurtarma arac, yap lan sistemli çal flmalar n ve insana verilen de- erin bir göstergesidir. Hiyap arac, yüksek, ulafl lmas zor bölgelerde meydana gelebilecek ifl kazas veya hastal k an nda personelin bölgeden emni- fican b i z d e n b i r i yetli flekilde indirilmesini saplayan teleskopik sepetli vinçtir. Risk de erlendirmesi çal flmalar sonras nda ise, ikinci ad m olarak OH- SAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi ile ISO Çevre Yönetim Sistemi nin al nmas hedeflendi. Ocak 2009 itibar ile yap lan denetimleri baflar yla geçerek bu belgeler al nmaya hak kazan ld. Çal flanlar Kroman Çelik in en de- erli varl. Bu ilkeden hareketle sosyal, ekonomik ve kültürel de iflimin iflyerine olan yans malar gelece e dair umut veriyor.

4 4 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 Prof. Dr. Üstün Dökmen: Yaflam n perde aral nda daima ayd nl k bir fl k vard r Psikolojinin nimetlerinden toplumun tüm kesimlerinin yararlanmas na yönelik çal flmalar yaparak, insanlar m za, ülkemize ve dünyaya katk da bulunma vizyonuyla çal flan Prof. Dr. Üstün Dökmen ile krizi, bafl edebilmeyi ve pes etmemeyi konufltuk. Biz, sizlere vermek istedi i mesajlar dinlerken ümitli olmam n, vazgeçmemenin gücünü hissettik, anlatt klar yla mutlu olduk. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi ö retim üyesi Prof. Dr. Üstün Dökmen ailelere, çocuklara, gençlere, yetiflkinlere ve flirketlere e itim ve dan flmanl k hizmetleri vermektedir Avrupa Futbol fiampiyonas Finalleri öncesinde Türk Milli Tak m na dan flmanl kta yapm flt r. Yak n zamanda TRT'de ailelere yönelik "Küçük fieyler" program n gerçeklefltiren Üstün Dökmen'in bilimsel kitaplar n n ve makalelerinin yan s ra, fliir kitaplar ve tiyatro eserleri de bulunmaktad r. Bizlere hediye etti i yeni ç kan Küçük fieyler 4 - Eflitler Evi kitab ndan güzel al nt lar sizlerle daha sonraki say lar m zda paylaflaca z. Kriz deyince akla ço unlukla ekonomik kriz geliyor. Halbuki hayatta pek çok kriz vard r. Krizin gücüne kap l p yok olmak da mümkündür, içinden sa lam ç kmak, girdaba kap lmamak da mümkündür. Nietzsche ye ait ünlü bir söz var: Bu yara beni öldürmezse güçlendirir. Krizler böyle, bazen öldürebilir ama öldürmezse de güçlendirir. Bu hengâmeden, bu stresli ortamdan kim sa lam ç kabilir? Hangi ekonomik yap ayakta kal r bunu bilmiyorum, benim konum de il ama hangi bireyler sa lam ç kar derseniz flunu söylemek isterim; y lmazl k düzeyi yüksek olan kimseler sa lam ç kar. Y lmazl k da, çaresizlik de ö renilebilen bir fleydir. Bir hayvana çaresizli i de, y lmazl da, bafl edebilmeyi de ö retebilirsiniz. Hayvan deneyleri vard r, verilen elektrik flokunu köpek bir türlü kesemiyorsa, ne olursa olsun araflt rmac ona flok veriyorsa köpek bir süre sonra y lg nl ö reniyor, çaresizli i ö reniyor. Bir kafese koyuyorsunuz kap tamamen aç k, kaçm - yor. Niye? Çaresizli i ö renmifl, y lg nl ö renmifl. Baflka bir grup köpe- e geçici uyar c flok veriyor araflt rmac ama bir pedala bas p floku kesebilece ini de ö retiyor. fiok verdi i Kurtar lamayacak maç, anda köpek pedala bas p floku kesiyor. Bu köpek neyi ö rendi? yimserli- i, bafl edebilmeyi, y lmazl ö rendi. Bu köpe i kap s aç k bir kafese koyup flok verirseniz hemen f rlay p gidiyor. Bir yaz mda demifltim ki, yaflam n perde aral nda daima ayd nl k fl k vard r. Gece lamban z kapatt n z zaman 3-5 saniye oda simsiyah, zifiri karanl k olur. Kalksam kafam çarpar m diye düflünürsünüz. Yar m dakika bekleyin oda hafiften ayd nlan r, kap n n, pencerenin silüeti ortaya ç kar. Pes etmeyin, bekleyin. Perdenizi tamamen kapatmay n yeterli. Eskiden, tüberküloza iki isim verilirdi; birincisi ince hastal k, ikincisi ise derdi deva nafezir yani çaresiz hastal k. pam yor, Allah biliyordum zaten, ben bunu yapamayaca m, bittim, gittim ben bu sene de giremeyece im diyebilir. Ama daha geride kaç soru var? 98 soru var, hepsini görmedin. Baflta dört de var. Y lg nl k var, mesela; Y llard r soruyorum bu soruyu kendime bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? diyoruz. Bu bizim arabesk yan m z, y lg n yan m z. Maçta bir gol yiyince hemen öbür seyirciye sald rmak, y lg n yan m z var, hemen pes eden, yaflama havlu atan bir yan m z var. Ama y lmaz bir yan m z da var. Bu ülkenin insan son saniyede gol at yorsa orada y lmazl k vard r, gençlerimizde bu da var, pes etmiyor, son saniyeye kadar diretiyor. O son saniye golünü atan gençlerin gözü hakemde de il, saatte de il, ifline bak yor. Son saniye golünü ayak atmaz, neresi atar? Kafa atar. Bütün yaflam böyle. Kurtar lamayacak maç yoktur, afl lamayacak kriz yoktur, Aytül Prof. Dr. Anlar Üstün Dökmen Hastal n ad na niye ince hastal k demifller? nce, zarif, narin, romantik m z y lmaz yetifltirebiliyorsak, iki-üç soru yapamayabilirsin. Ama çocuklar - olanlar n bafl na geliyor. Ad n ince hastal k koyarsak umut var, karamsarl k b rakmayacak, dur bakal m daha yapa- soruya yapamad nda hemen kalemi vermiyor ince hastal k. Ama ad n derde bileceklerim var diyecek. Yapabilecedeva nafezir yani çaresiz hastal k koyarsan z hiç umut yok, hastal n ad ntün hayat da böyledir. Pes im kadar n yapaca m diyecek. Bü- etmemek, da nur yok. Öldük diyorsun, ölünecekse o zaman hiç u raflmay n. Yatal m, ölelim. Her konuda böyle, pani e kap lmamak gerekiyor. Hastal klar krizdir. Bir krizin ad n nas l koydu unuz o krizden ç k p ç kamayaca n z gösterir. E er daha iyimser bir ismi varsa kurtulma ihtimaliniz vard r, ismi kötümserse kurtulman z pek mümkün de ildir. Üniversite s nav nda gençler ilk soruya bakarlar yapam yor, ikinciyi ya- vazgeçmemek. Ben küçükken, annem bir fleye dikkatimi çekmiflti; Kald r m tafllar aras nda tek bir ot ç kar bazen, afl lamayacak kriz, devas z dert yoktur. Yeni y l kitab n z n ad Pencereni Aç, pencereyi açmak gerekiyor. Hadi kapatt n z bari perdeyi tamamen kapatmay n z diyorum. Perde aral nda daima bir ayd nl k vard r, hiç olmazsa perde aral k olsun. Perde sizin kontrolünüzde olsun. Perde evin mahremiyeti içindir, perdeyi kapat n gece birisi bakmas n içine ama perdeyi afl r kapal tutarsan z bu sefer size bakmazlar d flar dan ama siz de d flar ya bakamazs n z. Perdeyi, pencereyi tamamen kapat rsan kendini korursun ama sen de geliflemezsin, d flar - y göremezsin. Onun için perde benim kontrolümde olacak, istedi im zaman açaca m istedi im zaman ka- devas z dert yoktur bak bu otlar çok dirençli demiflti. Hakikaten çok dirençli hatta sayg de er o Komflular m zla irtibat m z olsun, pataca m, dünya ile irtibat m olacak. otlar. Ars z deriz. Bazen yaflam karfl - perdeyi kapatmayal m. Ama komflu s nda ars z olmak gerekir. Bahçendeki da her an, her dakika habersiz gelmesin hani. Çat kap gelmesin, bir ran- çim narindir, üç gün sulama sarar r. Ama o çimi kimse sulamaz, tepesine devusu olsun. Apartman dairesine kapanmayal m, komflular m zdan ha- basar z ona ra men iki ay ayakta durur, Ben var m ve sa lam m der. berdar, dünyam zdan haberdar olal m. Türk kültüründe ne var? Her ikisi

5 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 Bosch San. ve Tic. A.fi. den üniversitelere teknik destek Cevher de öneri sistemine katk yapanlar ödüllendirildi 5 Bosch, fabrikalar nda kullan lmayan makine, yedek parça ve kesici tak mlar n üniversitelere hibe ediyor. Yrd. Doç. Dr. A. Bu ra Koku ODTÜ Müh. Fak. Mekatronik Bölümü Bflk. Yrd. E itim alan nda birçok baflar l çal flma gerçeklefltiren Bosch San. ve Tic. A.fi., yeni bir projeye daha imza att. Bu kapsamda, Bosch, çal flabilir durumdaki eski ekipmanlar n üniversitelere ba fllad. lk aflamada ODTÜ ve Tophane Endüstri Meslek Lisesi heyetleri ile görüflmeler gerçeklefltiren Bosch, bu e itim kurumlar n n ihtiyaçlar do rultusunda makine yedek parçalar n ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü ne, kesici tak mlar ise Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi ne ba fllad. E itim alan ndaki çal flmalar na üniversitelere teknik deste i de ekleyen Bosch Bursa Dizel Fabrikas, bundan böyle hem lisans hem de lisanüstü ö rencilerin uygulamal e itim gerçeklefltirmesine destek olacak. Okyanus Ertan Bosch San. ve Tic. A.fi. ndirek Malzeme Sat nalma Departman Müd. Cevher Döküm Sanayii A.fi y - l bafl nda çal flanlar n flirketin verimlili ini art rmaya yönelik tüm önerilerini, sistematik bir flekilde toplay p de- erlendirebilecekleri Öneri Sistemi ni yeniden faaliyete geçirdi y l içerisinde Cevher çal flanlar taraf ndan sunulan 77 önerinin, yap lan de erlendirmelerle birlikte büyük ço unlu u uygulamaya al nd. lgili ay n öneri sahibine teflekkür plaketi, di er öneri sahiplerine de teflekkür mektuplar, düzenlenen ödül töreninde takdim edildi. Her alt ayda bir bu süreçte yap lan öneriler aras ndan bir öneri seçilerek ödüllendirildi y l içerisinde Cevher çal flanlar n n daha fazla öneride bulunmas için çeflitli teflvik çal flmalar yürütülüyor. Öneri sahibi çal flanlar bölümlerinde ziyaret edildi ve kendilerine teflekkür mektuplar verildi. Genel Müdür Ça an Dikmen, ilk alt ay n en iyi önerisini yapan Peyami Safa Babür ün ödülünü verdi Kay t d fl ekonomiyle mücadele etkinleflecek Geliflmekte olan birçok ülkede ol- le Stratejisi Eylem Plan na iliflkin ler ve çal flanlar üzerindeki maliyeti- mevcut mevzuat n uygulanabilirli i- du u gibi, kay t d fl ekonomi ülkemiz- Genelge de belirtildi i üzere, kay t d - nin hafifletilmesiyle, giriflimciler ve nin art r lmas da hedeflenmifl. de de önemli bir sorun. Kay t d fl yap lan her türlü faaliyet, vergilendirilmedi i için devlet hazinesinin zarar - na neden olmakta. Di er yandan kay t d fl istihdam ise, çal flanlar sosyal güvenlik flemsiyesinden yoksun b rakmakta. Çal flanlar na yapt ödemeler yan nda, çal flanlar n n gelece i için devlete de ödeme yapan iflverenler, kay t d fl na karfl rekabet gücünü kaybetmektedir. Fakat bu flekilde haks z kazanç elde eden kesim, daha kârl gibi görünse de sonuçta kay t d fl ekonomi tüm ülkeye ve bu yolla gelir elde edenlere de zarar vermektedir. Bu sebeple, kay t d fl ekonomiyle mücadele amac yla Baflbakanl k taraf ndan, 5 fiubat 2009 tarihinde bir Genelge yay mland. fl ekonominin azalt lmas için bu konuyla ilgili mücadelenin devlet politikas olarak benimsenmesi gerekiyor. Bu konuda sürekli bir çal flma grubunun oluflturulmas, stratejik eylem plan haz rlanmas, kurumlar aras iflbirli i ve eflgüdüm sa lanmas ve etkin bir izleme ve de erlendirme sisteminin oluflturulmas n n da gerekti i Genelge de aç klan yor. Bu çerçevede haz rlanan Kay t D fl Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan, 3 ana amaç alt nda grupland r lm fl. Bunlar; kay t içi faaliyetleri özendirmek; denetim kapasitesini güçlendirmek ve yapt r mlar n cayd r c l n art rmak; kurumsal ve toplumsal mutabakat sa lamak ve güçlendirmek. Eylem plan yla, kay t içi ekonomik çal flanlar n kay t içini kay t d fl na tercih etmeleri amaçlanm fl. Nitekim bu özendirme faaliyetleriyle toplumda vergi bilincinin ve ahlak n n yerleflmesi de hedeflenmifl. Genelge de denetimlerin cezaland rma yerine bilinçlendirme ve e itime yönelik olarak yap laca belirtiliyor. Genelge ye göre kamu ve özel sektörün iflbirli i ile gerçeklefltirilecek kampanya ve etkinliklerle vergi verme kültürü gelifltirilecek, vergilendirilmemifl kazanca bak fl aç s de iflecek ve böylece kay t d fl ile mücadelede toplumsal mutabakat sa lanacak. Bu amaçlar do rultusunda haz rlanan iki y ll k ( ) eylem plan 105 maddeden olufluyor. Yeni uygulamalar ve mevzuatta yeni düzenleme- Genelge ile eylem plan çeliflkili Eylem plan nda, stihdam Paketiyle ve 5510 say l Yasa ile getirilen hükümlerin uygulanmas yla sigortal say s nda ve prim tahsilat oranlar nda art fl sa lanmas hedeflenmifl. Di er yandan yeni düzenleme olarak da muhtasar beyanname ile SGK bildiriminin birlefltirilmesi için yasal düzenleme yap lmas öngörülmüfl. Eylem plan nda genel olarak prosedürün sadelefltirilmesi ve kolaylaflt r lmas amaçlan yor. Ancak, baz maddelerde Gelir daresi Baflkanl n n performans n n, kesti i ceza miktar yla ölçülece i belirtiliyor. Bu da genelge metni ile eylem plan aras nda bir çe- Kay t D fl Ekonomiyle Mücade- faaliyetlerin ve istihdam n, giriflimci- ler öngören eylem plan nda ayr ca liflkiye sebep oluyor.

6 6 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 yi insan iliflkileri için etkili beden dili Bazen hareketleriniz gerçek düflüncelerini yans tmayabilir. Çok ilgilendi iniz bir konuya ilgisiz gibi görünebilir, yak n hissetti iniz bir insana so uk davranabilirsiniz. Beden dilimiz bazen biz istemeden karfl tarafa mesajlar verebilir. Oysa konuflurken göz temas kurmak, tebessüm etmek, dinledi inizi göstermek, küçük jestlerde bulunmak ve karfl n zdakini s kmamak gibi baz küçük de iflikliklerle kendinizi daha iyi ifade edebilir, daha etkili insan iliflkileri kurabilirsiniz. Sizce iyi insan iliflkileri kurabilmek için beden dilinin önemi nedir? Hüsamettin Bilgeç Haz rlama ve Takip flçisi zmir Demir Çelik Etkin iletiflimde yapm fl oldu umuz hareketlerle karfl m zdaki kifliye mesajlar veririz. yi bir iletiflim kurmak için öncelikle karfl m zdaki kifliyle ilgilendi imizi, onu dinledi imizi hissettirmeliyiz. Karfl m zdaki kifli bize mutlu oldu u bir konuyu anlat yor ve biz ona çat k kafllarla bak yorsak ya da üzüldü ü bir konuyu anlat rken gülüyorsak bu karfl m zdaki kifliyi tedirgin eder. Bu tür hatalarla karfl laflmamam z için jest ve mimiklerimizi do ru yerde do ru flekilde kullanmal y z. brahim Yavafl Montaj Teknisyeni Türk Demir Döküm Karfl m zdaki insan sadece sarfetti i sözlerle de il, kulland vücut dili ile de de- erlendiririz. Söylediklerimizin inand r c - l k derecesi kulland m z kelimeler ve bu kelimelerin anlamlar ndan öte bu kelimeleri hangi hareketlerle ifade etti imize de ba l d r. Kifliler aras iletiflimde beden dilinin etkisi, sözcüklerin etkisinden daha fazlad r. Beden dilinin do ru ve etkili kullan m, baflkalar üzerinde olumlu bir etki yaratarak amac m za ulaflmak, karfl m zdakini daha iyi anlayarak etkili bir iletiflim kurmak ve kendi beden hareketlerimizi kontrol ederek içinde bulundu umuz toplulu a daha çabuk uyum sa lamak için önemli ve gereklidir. Ak n Ak c Dövme Kalite Eleman Çukurova nfl. Mak. Yaflam n her alan nda vücut dilini kullanabilmek, onu bilmekten ve uygulamaktan geçer. Sosyal iliflkilerde, ifl yaflant m zda sözcüklerin yan nda vücut dilini de kullanarak inand r c l n art rabilir, bu sayede kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Hiç beklenmedik veya olumsuz olaylarda durumu kendi lehimize çevirebiliriz. Atatürk ve Kad n 31 Temmuz 1932 de Türkiye güzeli seçilen Keriman Halis in, Belçika da yap lan yar flmada dünya güzeli seçilmesi üzerine Atatürk Keriman Halis e Ece ünvan n verir ve Türk kad n na flöyle seslenir: fiunu ilave edeyim ki; Türk rk n n dünyan n en güzel rk oldu unu tarihten bildi im için, Türk k zlar ndan birisinin dünya güzeli seçilmifl olmas n çok tabii buldum. Fakat Türk gençlerine bu münasebetle flunu hat rlatmay da lüzumlu görürüm: Övünç duydu umuz tabii güzelli inizi fenni tarzda muhafaza etmesini biliniz ve bu yolda uyan k olunuz ve bu geliflmelerin aral ks z gerçekleflmesini ihmal etmeyiniz. Bununla beraber, as l u raflmaya mecbur oldu umuz fley, analar n z n ve atalar n z n olduklar gibi, yüksek kültürde ve yüksek faziletle dünya birincili ini elde tutmakt r. 18 Nisan 1935 y l nda stanbul'da ilk defa toplanan "Milletleraras Kad n Kongresi"nde Mustafa Kemal Atatürk ün yapt konuflmadan bir al nt : "Kad nlar m z için as l mücadele alan, as l zafer kazan lmas gereken alan, biçim ve k l kta baflar dan çok, fl kla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmakt r. Ben muhterem han mlar m z n Avrupa kad nlar n n afla s nda kalmayacak, aksine pek çok yönden onlar n üstüne ç - kacak flekilde fl kla, bilgi ve kültürle donanacaklar ndan asla flüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardan m."

7 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART Ak L Alanlar...! Ak Lda kalanlar..? Koltu umu de ifltir oyum senin olsun Eskiflehir'de bir berber, krizden etkilenip, koltuklar n de ifltiremeyince ilginç bir yola baflvurdu. Berber Erhan Gürses, 4 oyum var" yazd. 32 yafl ndaki berber, "Yaz y okuyanlar n akl na 'Oyunu sat yor' diye gelebilir ama hiç öyle de il" dedi. dükkan n cam na "Koltuklar m de ifltirene KAYNAK: TAKV M ABD li astranot s r oldu Marmaris te 2 metre uzunlu- undaki astranot heykeli kayboldu. Dün ö le saatlerinde ABD li astranot Jim Reilly in uzaya Türk bayra - n götürmesine teflekkür amac yla 1998 de dikilen heykelin yerinde olmad n fark eden zab ta polise haber verdi. Polis çal nd ya da k r l p denize at lm fl olabilece i ihtimali üzerinde duruyor. KAYNAK: STAR Çete, huzurevi sahiplerine ayl k iki bin lira vermifl stanbul'da bir eczanede genelde yafll lar n riyet Savc l na suç duyurusunda bulundu. Huzurevlerinde kulland alzheimer, kalan yafll - kemik erimesi ve beslenme lar n sa l k karneleri ilaçlar n n reçe- telerinde anormal bir art fl tespit edildi. Doland r c l ktan flüphelenen SGK yetkilileri, Üsküdar Cumhu- üzerinden vurgun yapan çetenin sa l k karneleri karfl l nda huzurevi sahiplerine iki bin lira ayl k verdi i ortaya ç kt. KAYNAK: HÜRR YET Girdi i iddiay kaybedince ikinci kattan afla atlad Var m s n Yok musun yar flmas - n izlerken çocuklar na Son kutudaki paray bilemezsem pencereden atlar m diyen Süleyman Parmaks z, pencereden atlad. Çorlu lçesi'nde özel bir televizyon kanal nda yay nlanan Var m s n Yok musun adl yar flma program n izleyen 3 çocuk babas 47 yafl ndaki Süleyman Parmaks z, yar flmada aç lan kutular hakk nda ailesi ile girdi i iddiay kaybedince oturdu u apartman n ikinci kat ndan atlad. Baca na bahçe korkuluk demiri saplanan Parmaks z, ambulansla hastaneye kald - r ld. Tedavi alt na al - nan Parmaks z' n sa l k durumunun iyi oldu u ö renildi. KAYNAK: RAD KAL lkokul mezunu trilyonluk hacker Resmi plakal seyyar sat c stanbul Silivri de resmi plakal bir otomobilden, pirinç ve mercimekten oluflan ürünlerin, Toprak Mahsulleri Toprak Mahsulleri Ofisi nin pirinç ve mercimeklerinin sat fl yap l - yor. Sat fl, Silivri Belediyesi nin Ofisi ne ait oldu unu söyledi. Ancak kameran n önünde gerçekmez Seyyar Sat c Gireleflen sat fl, resmi tabelas n n alt nda, liman giriflinde gerçeklefliyor. Sat fl yapan kifli, standartlara da uygun de il. KAYNAK: M LL YET Hastaneye 4 bin y ll k ilaç stoku... Dicle Üniversitesi le dedi: Hastanede Bactrim ilac bir T p y lda 74 adet kullan lm flken, 2 bin Fakültesi Hastanesi'nde görülmemifl bir ilaç yolsuzlu u ortaya ç - kart ld. Aç k kalp ameliyatlar nda kullan lan ve hastanelerinde 2008 y l nda sadece 1 adet kullan lm fl olan bir ilac n adet al nm fl. 27 y l yetecek kadar al m yap lm fl. Aç k kalp ameliyat nda kullan lan anestezi ilac Rapifen 2008 de sadece 1 tane kullan lm flken, 4 bin adet al nm fl. laçlar çöpe gidecek maliyeti milyonlarca TL yi buluyor dedi. 4 bin adet sat n al nd na iflaret eden Baflhekim Doç. Dr. Sait Alan, flöy- KAYNAK: TERCÜMAN Cuma namaz na soruflturma Sakarya da kalp krizi flürülmesi olay n da inrünün geçiren hastaya floföceleyecek. Soruflturma cuma namaz nda olmas nedeniyle ambulans n geç gitti i iddialar üzerine Sa l k Bakanl soruflturma bafllatt. Bakanl k ayr ca, Urfa da yaral bir gencin sedyeden dü- sonuçlar n n daha sonra kamuoyu ile paylafl laca- belirtilerek, olayda ihmali görülenler hakk nda gerekli yasal ifllemin yap laca kaydedildi. KAYNAK: B RGÜN Ölüler seçmen oldu, sonra askere ça r ld Ardahan Askerlik fiubesi, Ç ld r ilçesine ba l Sabaholdu Köyü Muhtarl - srafil fiimflek in askerliklerini yapmame ve 5 yafl nda ölen 1960 do umlu na gönderdi i yaz da, seçmen listesinde isimleri bulunan, ancak 1 yafl ndeniyle adres tespitinin yap larak Asd klar n ve asker kaça olduklar neda ölen 1970 kerlik fiubesi ne bildirilmesi istendi. do umlu Yurdal Kaya, 2 isimler oldu u gibi ölenleri yaflatm fl, Köyün muhtar, Listelerde hayali yafl nda ölen yaflayanlar da öldürmüfller diye konufltu do umlu Orhan Çefl- KAYNAK: M LL YET nternetten binlerce kiflinin banka hesab ndaki trilyonlar boflaltan hacker Ahmet K. Antalya'da 10 adam ile birlikte yakay ele verdi. Yurtd fl ndan al nan bilgilerle sahte kredi kart haz rlayan örgütü takibe alan polis, iki ay boyunca tüm hareketlerini izledi. Efl zamanl yap lan operasyonda örgütün lideri Ahmet K. ve sevgilisi Neslihan E. ile birlikte örgütün di er üyeleri de yakaland. KAYNAK: GÜNEfi Karadaki tekneye 'fazla yolcu' cezas Dalyan'da flunlar söyledi: Tekneye karaya çekildikten 1 ay sonra "fazla yolcu tafl ma" Özay Akdo an kendisine ait gerekçesiyle para cezas kesildi. Bunun üzerine mahkemeye baflvurdum. tekneyi ar za nedeniyle karaya çekti. Akdo an KAYNAK: VATAN

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden.

T ü rkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin. B u günlerde modad r ya; bir mesaj n alt n B iz de uyduk modaya ve TOBB Baflkan n n. Editörden. 1 Orhan AYDIN De iflimi gerçeklefltiriyoru n 7 de T e knoloji, biliflim ve iletiflimin getirdi i nimetlerin sanayi bölgelerinin yönetim anlay fl na, felsefesine proje baz nda girebilmesi ve firmalar n

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı