fl iflten geçmeden Kriz geldi mi, geliyor mu? Nereden geçti derken, art k krizin Türkiye yi te et geçmedi ini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fl iflten geçmeden Kriz geldi mi, geliyor mu? Nereden geçti derken, art k krizin Türkiye yi te et geçmedi ini"

Transkript

1 RÖPORTAJ filetme HABERLER GÜNDEM Prof. Dr. Üstün Dökmen: Yaflam n perde aral nda daima ayd nl k bir fl k Sicil aff na iliflkin kanun yürürlü e vard r Kroman Çelik, Bosch, Cevher Döküm, Mercedes-Benz Türk, Componenta, BMC, Temsa, girdi n Sayfa 4 Beltan Vibracoustic, Borusan, Delphi n Sayfa 3, 5, 9, 10, 11, 13 n Sayfa 14 fl iflten geçmeden Kriz geldi mi, geliyor mu? Nereden geçti derken, art k krizin Türkiye yi te et geçmedi ini aksine on ikiden vurdu unu gördük. Y llard r sürekli büyüyen Türkiye ekonomisi h z kesti in üçüncü çeyre inde büyüme yüzde 0,5 oldu. Bu 2001 krizinden sonra gerçekleflen en düflük büyüme oran. 3 ayda iflsiz say s 275 bin kifli artt. flsizlik ç gibi büyüyor. flsizlik oran resmi rakamlarla bile yüzde 10 u aflt y - l nda Türkiye yi çok daha zorlu günler bekliyor. Peki, bu s k nt l günlerde çal flanlar n ifllerini korumalar için neler yap labilir? Bas nda yetkililerin iflverenlere niye yararlanam yorlar? diye sordu u bir konu var: K sa Çal flma ve K sa Çal flma Ödene i. Daha önce fl Kanunu nun 65. maddesinde yer alan düzenleme art k flsizlik Sigortas Kanunu nun içinde. çeri i ayn. Uygulama Yönetmeli i de 13 Ocak 2009 da yay mland. Buna göre; Genel ekonomik kriz veya zorlay c sebeplerle iflyerinde geçici olarak en az dört hafta iflin durmas veya k sa çal flma hallerinde iflçilere çal flt r lmad klar süre için iflsizlik sigortas ndan k sa çal flma ödene i ödenir. K sa çal flma süresi, üç ay aflamaz. flçinin k sa çal flma ödene ine hak kazanabilmesi için, iflsizlik ödene ine hak kazanma flartlar n yerine getirmesi gerekir. Bu süre yap lan son yasal de ifliklik ile alt ay aflamaz fleklinde de ifltirilmifltir. flsizli e çare olacak m? Yukar daki haller varsa iflveren önce Türkiye fl Kurumu na baflvuracak ve iflyerinde Bakanl k ifl müfettiflinin incelemesi beklenecektir. Müfettifl incelemesi olumlu gelirse k sa çal flma yapan iflçilere iflsizlik ödene i tutar nda ödeme yap lacakt r. flçinin son dört ayl k prime esas ortalama brüt kazanc n n yüzde 40 iflsizlik ödene i olarak ödenecektir. Bu tutar, yap lan son yasal de ifliklikle brüt kazanc n yüzde 60 na yükseltilmifltir. flçinin bu son düzenleme ile alaca k - sa çal flma ödene i ayl k en fazla 799,20 TL. olabilecektir. flte iflsizli e çare olarak ileri sürülen uygulama bu. Yap lan son de ifliklik ile getirilen iyilefltirme faydal olmufltur. Ancak uygulamada k sa çal flma taleplerinin uygun görülmesine ra men k - sa çal flma ödeneklerinin verilmesinde aksamalar oldu u gözlenmektedir. Bu nedenle prosedür sadelefltirilip ödemeler h zland r lmal d r. fl iflten geçmeden.

2 2 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 Yenilikçi çal flmalar baflar n n en büyük destekçisidir TU RUL KUDATGOB L K MESS YÖNET M KURULU BAfiKANI Hâlâ Neyi Bekliyoruz? Küresel krizin yans malar n azaltmak için, ülkeler, kapsaml ve etkili önlemler alarak büyümelerindeki sert düflüflleri engellemeye çabal yorlar. Krizin kayna Amerika, ödenemeyen kredilerin sahiplerine yönelik yard m paketi aç klad. Büyümesi zarar gören, iflsizli i h zla artan Türkiye de ise Hükümetin etkin önlemler içermesi gereken bir paketi geciktirmesi düflündürücüdür. The Economist dergisinin yapt araflt rma flu gerçekleri gözler önüne seriyor: Türkiye Dünya piyasalar nda rekabet eden ülkeler aras nda, 2008 in 3. çeyre i itibariyle büyüme oran en düflük 7 ülkeden, Aral k 2008 itibariyle de sanayi üretimi en fazla azalan 7 ülkeden biri. Türkiye statistik Kurumu nun Hanehalk flgücü Araflt rmas 2008 Kas m Dönemi sonuçlar iflsizlik oran n n bir y l önceye göre %10,1 den %12,3 e yükseldi ini gösteriyor. Hükümetin yerel seçimlere ve d fl politik geliflmelere öncelik vererek, sanayi iflletmelerinde yaflanan ciddi sorunlar ötelemesi anlafl l r gibi de il. Sevgi ve sayg lar mla nsan kaynaklar bölümü çal flanlar yak ndan tan yan, onlar n bireysel ve mesleki geliflimleri için çaba gösteren, çal flanlar n sorunlar ile yak ndan ilgilenen, onlara birçok konuda yard mc ve destek olan bir bölümdür. Dünden Bugüne köflemizin bu ay ki konu u Cevher Döküm Sanayi A.fi. nsan Kaynaklar Sorumlusu lknur Aykut y l nda yönetici asistan olarak ifle bafllayan Aykut, Kurumsal, büyük ve özellikle nerede çal flt m söyleyince insanlar n güzel tepki verdi i tan nm fl bir firmaya girdi im için çok mutlu olmufltum diyerek ifle girdi i andaki duygular n dile getirdi ve konuflmas na flöyle devam etti: Bugün de oldu u gibi o günlerde de en büyük hedefimiz en yüksek kalitede ve istenen zamanda, güvenilir ürünler ile müflteri memnuniyetini sa lamak, üretim tonaj m z sürekli art rmakt. Bu hedefimizi gerçeklefltirmek için otomotiv devlerinin tedarikçilerinden istedi i kalite belgelerini almaya hak kazand k. Her gün bir fleyler ö renmek için... Sekiz y ld r Cevher Döküm de çal flan Aykut uzun y llar görev yapman n avantajlar flöyle dile getirdi: En büyük avantaj ; kurum kültürünü kavramak, neyi, nas l, kimlerle yapaca n z bilmek. Cevher ailesinin bir üyesi gibi hissetmek en büyük mutluluk benim için. Biz birlikte y llard r sürekli bir fleyleri baflar - yoruz ve ekip çal flmas ruhuyla baflarmaya da devam edece iz. Genç DÜNDEN BUGÜNE çal flma arkadafllar m z n da deneyimli çal flanlardan çok fley ö reneceklerini düflünüyorum. Onlara birçok projede faydal çal flmalar olmufl, y llard r firman n süreçlerine katma de er sa lam fl çal - flanlar m z n tecrübelerinden faydalanmalar n öneririm. Hergün yeni bir fleyler ö renmek için çaba sarfetmeliler. En önemli hususlardan biri de yenilikçi fikirlerini, önerilerini firmaya ne kadar fayda sa layaca n da hesaplayarak öneri yönlendirme grubumuza sunmalar - d r. Ekip çal flmas n n de eri Çal flma yaflam nda herkesin haf zas nda duygusal izler b rakan an - lar vard r. Aykut da bizlerle bir an - s n paylaflt : 1 y l yönetici asistan olarak çal flmam sonras nda Çevre Mühendisi olmam sebebiyle Çevre Yönetim Sis y l nda Yönetici Asistan olarak ifle bafllayan lknur Aykut nsan Kaynaklar Sorumlusu olarak görevine devam ediyor. temi Belgelendirme Çal flma Grubu na dahil oldum. Ald m z e itimler sonras nda ekip arkadafllar mla birlikte sistem kurarak ISO belgesini almaya hak kazand k, belge ald m z n aç kland o an ekip olarak alk fllayarak kutlad k. Benim için çok duygusal bir and, kesinlikle unutamam. Daha sonra Kalite Bölümü ne atand m ve bu bölümde görev ald m 5 y l boyunca ekip arkadafllar mla birlikte çok güzel çal flmalar yapt k. fl ve yaflam dengesi performans art r yor fl-özel yaflam dengesi özel yaflam ve kariyer hayat n n uyumlu bir flekilde yürütülmesi anlam na geliyor. Bu dengenin bozulmas çal flan n yaflant s n olumsuz etkiliyor. fl-özel yaflam dengesinin kurulmas için nelere dikkat etmek gerekiyor? HBR fl ve Yaflam Dengesi, MESS Yay n Adem Mutlu Sendika Temsilcisi Bosch Fren A.fi. Global ekonomi çok önemli iki faktörü ön plana ç karmaktad r. Birisi "zaman" ve "zaman n paylafl m ", di- eri de gelir (kazanç) ve onun do ru da- l m d r. Bu iki faktör insan n yaflam kalitesini belirlemektedir. Do ru yerde ve zamanda kararlar al n rsa; ifl ve özel yaflam aras nda mükemmel bir denge oluflur. Ali Sandalc Yard mc Hizmetli Akel Alüminyum Yaflam dengesini kurmak için iflimizi eve, özel yaflam m z da ifle yans tmamal y z. flimizi belirli bir plan ve program içinde yapmak, iflimizi bitirmemiz için kolayl k sa layacakt r. fl yaflam nda ve özel hayat m zda iyi iletiflim kurmak bu dengeyi oluflturmam za yard mc olabilecektir. Bahri Yorulmaz Personel fiefi Elba Bas nçl fl-özel yaflam dengesini kurabilmek için; ailede birbirlerini anlayan ve destek olan bireylerin olmas, çal flanlar n enerjisini kontrollü kullanmas, flirketlerin aile ve özel yaflama destek vermesi, baflar y, mutlulu u, ifl ve özel yaflam dengesinin kurulmas n sa layacakt r.

3 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART Her fley sa l kl ve güvenli bir yaflam için Sendikam z n faaliyet ve hizmetlerini tan tmak, ifl sa l ve güvenli i uygulamalar ile yasal mevzuat de ifliklikleri hakk nda karfl l kl de erlendirmeler yapmak üzere üyemiz Kroman Çelik Sanayii A.fi. ye bir ziyaret gerçeklefltirdik. Demir çelik yar mamul ve mamullerinin üretiminin yap ld Kroman Çelik San. A.fi y l nda kuruldu, 1985 y l nda Yücel Boru fiirketler Grubu nun yönetimine geçti. flyeri, Gebze Osmangazi mevkiinde 300 bin m 2 toplam arazi üzerine 60 bin m 2 lik kapal tesislerde üretimini sürdürüyor. Kültür de iflikli inin önemine inanan iflyerinde, oluflturulan politikalar yönetim deste i ile hayata geçiriliyor. De iflen flartlar ve teknolojik geliflmeler göz önünde bulundurularak bu politikalar güncelleniyor. En de erli hazinemiz çal flanlar m zd r Bu politikalar n temel hedeflerinden biri, iflgücünün e itimle niteli inin art - r lmas. Bu kapsamda ay n her haftas ilk yard m, ifl sa l ve güvenli i e itimleri tüm çal flanlara y l boyunca veriliyor. Ayr ca iflletme ve bak m personeline mesleki e itimler, bilgisayar e itimleri ve di er tatbiki e itimler verilerek çal flanlar n e itimli ve konusunda uzmanlaflm fl olmas hedefleniyor. fl kazalar n n nedenleri ikiye ayr l - yor: Güvensiz hareketler ve güvensiz koflullar. Bu nedenleri ortadan kald rmak için al nacak tedbirlerin yan nda, bunlara uyulup uyulmad da denetlenmeli. Kroman Çelik te rutin olarak fl Güvenli i Departman taraf ndan kurallara uyulma durumu ve yeni tehlikelerin kazayla sonuçlanmadan önce tespit edilmesi için denetimler yap l yor. Tespit edilen uygunsuzluklar n foto raf çekilerek ilgili bölüm müdürleriyle paylafl l yor ve bu uygunsuzluklar n giderilmesi için çal flmalar yap l yor. Ayr ca iflyerinde, ifl sa l ve güvenli i çal flmalar nda aktif rol oynayan 2 kurul mevcut. SG Kurulu nun her ay yap lan düzenli toplant lar ile ifl sa l ve güvenli i alan nda olumluolumsuz konu bafll klar nda yapt r mc tarz var. Koruyucu Malzeme Komisyonu ise, kiflisel koruyucu malzemelerin tespiti ve al m na karar verilmesi çal flmalar n yürütüyor. Ölçemedi imiz fleyi iyilefltiremeyiz fl güvenli i alan nda mevcut durumu gösteren temel veriler kaza ve hastal k istatistikleridir. Yap lmas gereken çal flmalara yön gösterilmesi ve bilgi paylafl m n n sa lanmas aç s ndan, ayl k ve y ll k olarak ifl kazas istatistik bilgileri çal flanlar ve yönetimle paylafl l yor. Kroman Çelik te bu bilgiler fl nda s f r kazaya ulafl lmas hedefleniyor. flyerinin bir di er hedefi de, çevre dostu iflyeri hüviyetine sahip olmak. Bu kapsamda iflyerinde bilimsel olarak gürültü, ortam toz-gaz analizleri ile akustik çevresel gürültü ölçümleri akredite edilmifl kurulufllar taraf ndan yap l yor. Faaliyetler sonucu oluflan tehlikeli at klar ise lisansl geri kazan m/bertaraf firmalar na gönderiliyor. Ka t, tahta gibi tehlikesiz at klar da ayr olarak toplan yor ve geri kazan m tesislerine gönderilerek ekonomiye kazand r l yor. Risk de erlendirmesinin önemi her geçen gün daha da art yor. flyerinde risk de erlendirmesi çal flmalar na MESS E itim Vakf dan flmanl nda baflland. Bu çerçevede, yap lan iflin niteli i ve tehlikeleri göz önünde bulun- Sendikam z taraf ndan iflyerine yap lan ziyaretten bir görüntü durularak, risk de erlendirmesinde Kinney Metodu kullan l yor. Çal flmalara BRAT (Bölüm Risk Analiz Timleri) ve RPT (Risk Proje Tak m ) ile devam ediliyor. Çevre ve SG çal flmalar belgelendiriliyor Hiyap kurtarma arac, yap lan sistemli çal flmalar n ve insana verilen de- erin bir göstergesidir. Hiyap arac, yüksek, ulafl lmas zor bölgelerde meydana gelebilecek ifl kazas veya hastal k an nda personelin bölgeden emni- fican b i z d e n b i r i yetli flekilde indirilmesini saplayan teleskopik sepetli vinçtir. Risk de erlendirmesi çal flmalar sonras nda ise, ikinci ad m olarak OH- SAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi ile ISO Çevre Yönetim Sistemi nin al nmas hedeflendi. Ocak 2009 itibar ile yap lan denetimleri baflar yla geçerek bu belgeler al nmaya hak kazan ld. Çal flanlar Kroman Çelik in en de- erli varl. Bu ilkeden hareketle sosyal, ekonomik ve kültürel de iflimin iflyerine olan yans malar gelece e dair umut veriyor.

4 4 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 Prof. Dr. Üstün Dökmen: Yaflam n perde aral nda daima ayd nl k bir fl k vard r Psikolojinin nimetlerinden toplumun tüm kesimlerinin yararlanmas na yönelik çal flmalar yaparak, insanlar m za, ülkemize ve dünyaya katk da bulunma vizyonuyla çal flan Prof. Dr. Üstün Dökmen ile krizi, bafl edebilmeyi ve pes etmemeyi konufltuk. Biz, sizlere vermek istedi i mesajlar dinlerken ümitli olmam n, vazgeçmemenin gücünü hissettik, anlatt klar yla mutlu olduk. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi ö retim üyesi Prof. Dr. Üstün Dökmen ailelere, çocuklara, gençlere, yetiflkinlere ve flirketlere e itim ve dan flmanl k hizmetleri vermektedir Avrupa Futbol fiampiyonas Finalleri öncesinde Türk Milli Tak m na dan flmanl kta yapm flt r. Yak n zamanda TRT'de ailelere yönelik "Küçük fieyler" program n gerçeklefltiren Üstün Dökmen'in bilimsel kitaplar n n ve makalelerinin yan s ra, fliir kitaplar ve tiyatro eserleri de bulunmaktad r. Bizlere hediye etti i yeni ç kan Küçük fieyler 4 - Eflitler Evi kitab ndan güzel al nt lar sizlerle daha sonraki say lar m zda paylaflaca z. Kriz deyince akla ço unlukla ekonomik kriz geliyor. Halbuki hayatta pek çok kriz vard r. Krizin gücüne kap l p yok olmak da mümkündür, içinden sa lam ç kmak, girdaba kap lmamak da mümkündür. Nietzsche ye ait ünlü bir söz var: Bu yara beni öldürmezse güçlendirir. Krizler böyle, bazen öldürebilir ama öldürmezse de güçlendirir. Bu hengâmeden, bu stresli ortamdan kim sa lam ç kabilir? Hangi ekonomik yap ayakta kal r bunu bilmiyorum, benim konum de il ama hangi bireyler sa lam ç kar derseniz flunu söylemek isterim; y lmazl k düzeyi yüksek olan kimseler sa lam ç kar. Y lmazl k da, çaresizlik de ö renilebilen bir fleydir. Bir hayvana çaresizli i de, y lmazl da, bafl edebilmeyi de ö retebilirsiniz. Hayvan deneyleri vard r, verilen elektrik flokunu köpek bir türlü kesemiyorsa, ne olursa olsun araflt rmac ona flok veriyorsa köpek bir süre sonra y lg nl ö reniyor, çaresizli i ö reniyor. Bir kafese koyuyorsunuz kap tamamen aç k, kaçm - yor. Niye? Çaresizli i ö renmifl, y lg nl ö renmifl. Baflka bir grup köpe- e geçici uyar c flok veriyor araflt rmac ama bir pedala bas p floku kesebilece ini de ö retiyor. fiok verdi i Kurtar lamayacak maç, anda köpek pedala bas p floku kesiyor. Bu köpek neyi ö rendi? yimserli- i, bafl edebilmeyi, y lmazl ö rendi. Bu köpe i kap s aç k bir kafese koyup flok verirseniz hemen f rlay p gidiyor. Bir yaz mda demifltim ki, yaflam n perde aral nda daima ayd nl k fl k vard r. Gece lamban z kapatt n z zaman 3-5 saniye oda simsiyah, zifiri karanl k olur. Kalksam kafam çarpar m diye düflünürsünüz. Yar m dakika bekleyin oda hafiften ayd nlan r, kap n n, pencerenin silüeti ortaya ç kar. Pes etmeyin, bekleyin. Perdenizi tamamen kapatmay n yeterli. Eskiden, tüberküloza iki isim verilirdi; birincisi ince hastal k, ikincisi ise derdi deva nafezir yani çaresiz hastal k. pam yor, Allah biliyordum zaten, ben bunu yapamayaca m, bittim, gittim ben bu sene de giremeyece im diyebilir. Ama daha geride kaç soru var? 98 soru var, hepsini görmedin. Baflta dört de var. Y lg nl k var, mesela; Y llard r soruyorum bu soruyu kendime bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? diyoruz. Bu bizim arabesk yan m z, y lg n yan m z. Maçta bir gol yiyince hemen öbür seyirciye sald rmak, y lg n yan m z var, hemen pes eden, yaflama havlu atan bir yan m z var. Ama y lmaz bir yan m z da var. Bu ülkenin insan son saniyede gol at yorsa orada y lmazl k vard r, gençlerimizde bu da var, pes etmiyor, son saniyeye kadar diretiyor. O son saniye golünü atan gençlerin gözü hakemde de il, saatte de il, ifline bak yor. Son saniye golünü ayak atmaz, neresi atar? Kafa atar. Bütün yaflam böyle. Kurtar lamayacak maç yoktur, afl lamayacak kriz yoktur, Aytül Prof. Dr. Anlar Üstün Dökmen Hastal n ad na niye ince hastal k demifller? nce, zarif, narin, romantik m z y lmaz yetifltirebiliyorsak, iki-üç soru yapamayabilirsin. Ama çocuklar - olanlar n bafl na geliyor. Ad n ince hastal k koyarsak umut var, karamsarl k b rakmayacak, dur bakal m daha yapa- soruya yapamad nda hemen kalemi vermiyor ince hastal k. Ama ad n derde bileceklerim var diyecek. Yapabilecedeva nafezir yani çaresiz hastal k koyarsan z hiç umut yok, hastal n ad ntün hayat da böyledir. Pes im kadar n yapaca m diyecek. Bü- etmemek, da nur yok. Öldük diyorsun, ölünecekse o zaman hiç u raflmay n. Yatal m, ölelim. Her konuda böyle, pani e kap lmamak gerekiyor. Hastal klar krizdir. Bir krizin ad n nas l koydu unuz o krizden ç k p ç kamayaca n z gösterir. E er daha iyimser bir ismi varsa kurtulma ihtimaliniz vard r, ismi kötümserse kurtulman z pek mümkün de ildir. Üniversite s nav nda gençler ilk soruya bakarlar yapam yor, ikinciyi ya- vazgeçmemek. Ben küçükken, annem bir fleye dikkatimi çekmiflti; Kald r m tafllar aras nda tek bir ot ç kar bazen, afl lamayacak kriz, devas z dert yoktur. Yeni y l kitab n z n ad Pencereni Aç, pencereyi açmak gerekiyor. Hadi kapatt n z bari perdeyi tamamen kapatmay n z diyorum. Perde aral nda daima bir ayd nl k vard r, hiç olmazsa perde aral k olsun. Perde sizin kontrolünüzde olsun. Perde evin mahremiyeti içindir, perdeyi kapat n gece birisi bakmas n içine ama perdeyi afl r kapal tutarsan z bu sefer size bakmazlar d flar dan ama siz de d flar ya bakamazs n z. Perdeyi, pencereyi tamamen kapat rsan kendini korursun ama sen de geliflemezsin, d flar - y göremezsin. Onun için perde benim kontrolümde olacak, istedi im zaman açaca m istedi im zaman ka- devas z dert yoktur bak bu otlar çok dirençli demiflti. Hakikaten çok dirençli hatta sayg de er o Komflular m zla irtibat m z olsun, pataca m, dünya ile irtibat m olacak. otlar. Ars z deriz. Bazen yaflam karfl - perdeyi kapatmayal m. Ama komflu s nda ars z olmak gerekir. Bahçendeki da her an, her dakika habersiz gelmesin hani. Çat kap gelmesin, bir ran- çim narindir, üç gün sulama sarar r. Ama o çimi kimse sulamaz, tepesine devusu olsun. Apartman dairesine kapanmayal m, komflular m zdan ha- basar z ona ra men iki ay ayakta durur, Ben var m ve sa lam m der. berdar, dünyam zdan haberdar olal m. Türk kültüründe ne var? Her ikisi

5 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 Bosch San. ve Tic. A.fi. den üniversitelere teknik destek Cevher de öneri sistemine katk yapanlar ödüllendirildi 5 Bosch, fabrikalar nda kullan lmayan makine, yedek parça ve kesici tak mlar n üniversitelere hibe ediyor. Yrd. Doç. Dr. A. Bu ra Koku ODTÜ Müh. Fak. Mekatronik Bölümü Bflk. Yrd. E itim alan nda birçok baflar l çal flma gerçeklefltiren Bosch San. ve Tic. A.fi., yeni bir projeye daha imza att. Bu kapsamda, Bosch, çal flabilir durumdaki eski ekipmanlar n üniversitelere ba fllad. lk aflamada ODTÜ ve Tophane Endüstri Meslek Lisesi heyetleri ile görüflmeler gerçeklefltiren Bosch, bu e itim kurumlar n n ihtiyaçlar do rultusunda makine yedek parçalar n ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü ne, kesici tak mlar ise Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi ne ba fllad. E itim alan ndaki çal flmalar na üniversitelere teknik deste i de ekleyen Bosch Bursa Dizel Fabrikas, bundan böyle hem lisans hem de lisanüstü ö rencilerin uygulamal e itim gerçeklefltirmesine destek olacak. Okyanus Ertan Bosch San. ve Tic. A.fi. ndirek Malzeme Sat nalma Departman Müd. Cevher Döküm Sanayii A.fi y - l bafl nda çal flanlar n flirketin verimlili ini art rmaya yönelik tüm önerilerini, sistematik bir flekilde toplay p de- erlendirebilecekleri Öneri Sistemi ni yeniden faaliyete geçirdi y l içerisinde Cevher çal flanlar taraf ndan sunulan 77 önerinin, yap lan de erlendirmelerle birlikte büyük ço unlu u uygulamaya al nd. lgili ay n öneri sahibine teflekkür plaketi, di er öneri sahiplerine de teflekkür mektuplar, düzenlenen ödül töreninde takdim edildi. Her alt ayda bir bu süreçte yap lan öneriler aras ndan bir öneri seçilerek ödüllendirildi y l içerisinde Cevher çal flanlar n n daha fazla öneride bulunmas için çeflitli teflvik çal flmalar yürütülüyor. Öneri sahibi çal flanlar bölümlerinde ziyaret edildi ve kendilerine teflekkür mektuplar verildi. Genel Müdür Ça an Dikmen, ilk alt ay n en iyi önerisini yapan Peyami Safa Babür ün ödülünü verdi Kay t d fl ekonomiyle mücadele etkinleflecek Geliflmekte olan birçok ülkede ol- le Stratejisi Eylem Plan na iliflkin ler ve çal flanlar üzerindeki maliyeti- mevcut mevzuat n uygulanabilirli i- du u gibi, kay t d fl ekonomi ülkemiz- Genelge de belirtildi i üzere, kay t d - nin hafifletilmesiyle, giriflimciler ve nin art r lmas da hedeflenmifl. de de önemli bir sorun. Kay t d fl yap lan her türlü faaliyet, vergilendirilmedi i için devlet hazinesinin zarar - na neden olmakta. Di er yandan kay t d fl istihdam ise, çal flanlar sosyal güvenlik flemsiyesinden yoksun b rakmakta. Çal flanlar na yapt ödemeler yan nda, çal flanlar n n gelece i için devlete de ödeme yapan iflverenler, kay t d fl na karfl rekabet gücünü kaybetmektedir. Fakat bu flekilde haks z kazanç elde eden kesim, daha kârl gibi görünse de sonuçta kay t d fl ekonomi tüm ülkeye ve bu yolla gelir elde edenlere de zarar vermektedir. Bu sebeple, kay t d fl ekonomiyle mücadele amac yla Baflbakanl k taraf ndan, 5 fiubat 2009 tarihinde bir Genelge yay mland. fl ekonominin azalt lmas için bu konuyla ilgili mücadelenin devlet politikas olarak benimsenmesi gerekiyor. Bu konuda sürekli bir çal flma grubunun oluflturulmas, stratejik eylem plan haz rlanmas, kurumlar aras iflbirli i ve eflgüdüm sa lanmas ve etkin bir izleme ve de erlendirme sisteminin oluflturulmas n n da gerekti i Genelge de aç klan yor. Bu çerçevede haz rlanan Kay t D fl Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan, 3 ana amaç alt nda grupland r lm fl. Bunlar; kay t içi faaliyetleri özendirmek; denetim kapasitesini güçlendirmek ve yapt r mlar n cayd r c l n art rmak; kurumsal ve toplumsal mutabakat sa lamak ve güçlendirmek. Eylem plan yla, kay t içi ekonomik çal flanlar n kay t içini kay t d fl na tercih etmeleri amaçlanm fl. Nitekim bu özendirme faaliyetleriyle toplumda vergi bilincinin ve ahlak n n yerleflmesi de hedeflenmifl. Genelge de denetimlerin cezaland rma yerine bilinçlendirme ve e itime yönelik olarak yap laca belirtiliyor. Genelge ye göre kamu ve özel sektörün iflbirli i ile gerçeklefltirilecek kampanya ve etkinliklerle vergi verme kültürü gelifltirilecek, vergilendirilmemifl kazanca bak fl aç s de iflecek ve böylece kay t d fl ile mücadelede toplumsal mutabakat sa lanacak. Bu amaçlar do rultusunda haz rlanan iki y ll k ( ) eylem plan 105 maddeden olufluyor. Yeni uygulamalar ve mevzuatta yeni düzenleme- Genelge ile eylem plan çeliflkili Eylem plan nda, stihdam Paketiyle ve 5510 say l Yasa ile getirilen hükümlerin uygulanmas yla sigortal say s nda ve prim tahsilat oranlar nda art fl sa lanmas hedeflenmifl. Di er yandan yeni düzenleme olarak da muhtasar beyanname ile SGK bildiriminin birlefltirilmesi için yasal düzenleme yap lmas öngörülmüfl. Eylem plan nda genel olarak prosedürün sadelefltirilmesi ve kolaylaflt r lmas amaçlan yor. Ancak, baz maddelerde Gelir daresi Baflkanl n n performans n n, kesti i ceza miktar yla ölçülece i belirtiliyor. Bu da genelge metni ile eylem plan aras nda bir çe- Kay t D fl Ekonomiyle Mücade- faaliyetlerin ve istihdam n, giriflimci- ler öngören eylem plan nda ayr ca liflkiye sebep oluyor.

6 6 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 yi insan iliflkileri için etkili beden dili Bazen hareketleriniz gerçek düflüncelerini yans tmayabilir. Çok ilgilendi iniz bir konuya ilgisiz gibi görünebilir, yak n hissetti iniz bir insana so uk davranabilirsiniz. Beden dilimiz bazen biz istemeden karfl tarafa mesajlar verebilir. Oysa konuflurken göz temas kurmak, tebessüm etmek, dinledi inizi göstermek, küçük jestlerde bulunmak ve karfl n zdakini s kmamak gibi baz küçük de iflikliklerle kendinizi daha iyi ifade edebilir, daha etkili insan iliflkileri kurabilirsiniz. Sizce iyi insan iliflkileri kurabilmek için beden dilinin önemi nedir? Hüsamettin Bilgeç Haz rlama ve Takip flçisi zmir Demir Çelik Etkin iletiflimde yapm fl oldu umuz hareketlerle karfl m zdaki kifliye mesajlar veririz. yi bir iletiflim kurmak için öncelikle karfl m zdaki kifliyle ilgilendi imizi, onu dinledi imizi hissettirmeliyiz. Karfl m zdaki kifli bize mutlu oldu u bir konuyu anlat yor ve biz ona çat k kafllarla bak yorsak ya da üzüldü ü bir konuyu anlat rken gülüyorsak bu karfl m zdaki kifliyi tedirgin eder. Bu tür hatalarla karfl laflmamam z için jest ve mimiklerimizi do ru yerde do ru flekilde kullanmal y z. brahim Yavafl Montaj Teknisyeni Türk Demir Döküm Karfl m zdaki insan sadece sarfetti i sözlerle de il, kulland vücut dili ile de de- erlendiririz. Söylediklerimizin inand r c - l k derecesi kulland m z kelimeler ve bu kelimelerin anlamlar ndan öte bu kelimeleri hangi hareketlerle ifade etti imize de ba l d r. Kifliler aras iletiflimde beden dilinin etkisi, sözcüklerin etkisinden daha fazlad r. Beden dilinin do ru ve etkili kullan m, baflkalar üzerinde olumlu bir etki yaratarak amac m za ulaflmak, karfl m zdakini daha iyi anlayarak etkili bir iletiflim kurmak ve kendi beden hareketlerimizi kontrol ederek içinde bulundu umuz toplulu a daha çabuk uyum sa lamak için önemli ve gereklidir. Ak n Ak c Dövme Kalite Eleman Çukurova nfl. Mak. Yaflam n her alan nda vücut dilini kullanabilmek, onu bilmekten ve uygulamaktan geçer. Sosyal iliflkilerde, ifl yaflant m zda sözcüklerin yan nda vücut dilini de kullanarak inand r c l n art rabilir, bu sayede kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Hiç beklenmedik veya olumsuz olaylarda durumu kendi lehimize çevirebiliriz. Atatürk ve Kad n 31 Temmuz 1932 de Türkiye güzeli seçilen Keriman Halis in, Belçika da yap lan yar flmada dünya güzeli seçilmesi üzerine Atatürk Keriman Halis e Ece ünvan n verir ve Türk kad n na flöyle seslenir: fiunu ilave edeyim ki; Türk rk n n dünyan n en güzel rk oldu unu tarihten bildi im için, Türk k zlar ndan birisinin dünya güzeli seçilmifl olmas n çok tabii buldum. Fakat Türk gençlerine bu münasebetle flunu hat rlatmay da lüzumlu görürüm: Övünç duydu umuz tabii güzelli inizi fenni tarzda muhafaza etmesini biliniz ve bu yolda uyan k olunuz ve bu geliflmelerin aral ks z gerçekleflmesini ihmal etmeyiniz. Bununla beraber, as l u raflmaya mecbur oldu umuz fley, analar n z n ve atalar n z n olduklar gibi, yüksek kültürde ve yüksek faziletle dünya birincili ini elde tutmakt r. 18 Nisan 1935 y l nda stanbul'da ilk defa toplanan "Milletleraras Kad n Kongresi"nde Mustafa Kemal Atatürk ün yapt konuflmadan bir al nt : "Kad nlar m z için as l mücadele alan, as l zafer kazan lmas gereken alan, biçim ve k l kta baflar dan çok, fl kla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmakt r. Ben muhterem han mlar m z n Avrupa kad nlar n n afla s nda kalmayacak, aksine pek çok yönden onlar n üstüne ç - kacak flekilde fl kla, bilgi ve kültürle donanacaklar ndan asla flüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardan m."

7 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART Ak L Alanlar...! Ak Lda kalanlar..? Koltu umu de ifltir oyum senin olsun Eskiflehir'de bir berber, krizden etkilenip, koltuklar n de ifltiremeyince ilginç bir yola baflvurdu. Berber Erhan Gürses, 4 oyum var" yazd. 32 yafl ndaki berber, "Yaz y okuyanlar n akl na 'Oyunu sat yor' diye gelebilir ama hiç öyle de il" dedi. dükkan n cam na "Koltuklar m de ifltirene KAYNAK: TAKV M ABD li astranot s r oldu Marmaris te 2 metre uzunlu- undaki astranot heykeli kayboldu. Dün ö le saatlerinde ABD li astranot Jim Reilly in uzaya Türk bayra - n götürmesine teflekkür amac yla 1998 de dikilen heykelin yerinde olmad n fark eden zab ta polise haber verdi. Polis çal nd ya da k r l p denize at lm fl olabilece i ihtimali üzerinde duruyor. KAYNAK: STAR Çete, huzurevi sahiplerine ayl k iki bin lira vermifl stanbul'da bir eczanede genelde yafll lar n riyet Savc l na suç duyurusunda bulundu. Huzurevlerinde kulland alzheimer, kalan yafll - kemik erimesi ve beslenme lar n sa l k karneleri ilaçlar n n reçe- telerinde anormal bir art fl tespit edildi. Doland r c l ktan flüphelenen SGK yetkilileri, Üsküdar Cumhu- üzerinden vurgun yapan çetenin sa l k karneleri karfl l nda huzurevi sahiplerine iki bin lira ayl k verdi i ortaya ç kt. KAYNAK: HÜRR YET Girdi i iddiay kaybedince ikinci kattan afla atlad Var m s n Yok musun yar flmas - n izlerken çocuklar na Son kutudaki paray bilemezsem pencereden atlar m diyen Süleyman Parmaks z, pencereden atlad. Çorlu lçesi'nde özel bir televizyon kanal nda yay nlanan Var m s n Yok musun adl yar flma program n izleyen 3 çocuk babas 47 yafl ndaki Süleyman Parmaks z, yar flmada aç lan kutular hakk nda ailesi ile girdi i iddiay kaybedince oturdu u apartman n ikinci kat ndan atlad. Baca na bahçe korkuluk demiri saplanan Parmaks z, ambulansla hastaneye kald - r ld. Tedavi alt na al - nan Parmaks z' n sa l k durumunun iyi oldu u ö renildi. KAYNAK: RAD KAL lkokul mezunu trilyonluk hacker Resmi plakal seyyar sat c stanbul Silivri de resmi plakal bir otomobilden, pirinç ve mercimekten oluflan ürünlerin, Toprak Mahsulleri Toprak Mahsulleri Ofisi nin pirinç ve mercimeklerinin sat fl yap l - yor. Sat fl, Silivri Belediyesi nin Ofisi ne ait oldu unu söyledi. Ancak kameran n önünde gerçekmez Seyyar Sat c Gireleflen sat fl, resmi tabelas n n alt nda, liman giriflinde gerçeklefliyor. Sat fl yapan kifli, standartlara da uygun de il. KAYNAK: M LL YET Hastaneye 4 bin y ll k ilaç stoku... Dicle Üniversitesi le dedi: Hastanede Bactrim ilac bir T p y lda 74 adet kullan lm flken, 2 bin Fakültesi Hastanesi'nde görülmemifl bir ilaç yolsuzlu u ortaya ç - kart ld. Aç k kalp ameliyatlar nda kullan lan ve hastanelerinde 2008 y l nda sadece 1 adet kullan lm fl olan bir ilac n adet al nm fl. 27 y l yetecek kadar al m yap lm fl. Aç k kalp ameliyat nda kullan lan anestezi ilac Rapifen 2008 de sadece 1 tane kullan lm flken, 4 bin adet al nm fl. laçlar çöpe gidecek maliyeti milyonlarca TL yi buluyor dedi. 4 bin adet sat n al nd na iflaret eden Baflhekim Doç. Dr. Sait Alan, flöy- KAYNAK: TERCÜMAN Cuma namaz na soruflturma Sakarya da kalp krizi flürülmesi olay n da inrünün geçiren hastaya floföceleyecek. Soruflturma cuma namaz nda olmas nedeniyle ambulans n geç gitti i iddialar üzerine Sa l k Bakanl soruflturma bafllatt. Bakanl k ayr ca, Urfa da yaral bir gencin sedyeden dü- sonuçlar n n daha sonra kamuoyu ile paylafl laca- belirtilerek, olayda ihmali görülenler hakk nda gerekli yasal ifllemin yap laca kaydedildi. KAYNAK: B RGÜN Ölüler seçmen oldu, sonra askere ça r ld Ardahan Askerlik fiubesi, Ç ld r ilçesine ba l Sabaholdu Köyü Muhtarl - srafil fiimflek in askerliklerini yapmame ve 5 yafl nda ölen 1960 do umlu na gönderdi i yaz da, seçmen listesinde isimleri bulunan, ancak 1 yafl ndeniyle adres tespitinin yap larak Asd klar n ve asker kaça olduklar neda ölen 1970 kerlik fiubesi ne bildirilmesi istendi. do umlu Yurdal Kaya, 2 isimler oldu u gibi ölenleri yaflatm fl, Köyün muhtar, Listelerde hayali yafl nda ölen yaflayanlar da öldürmüfller diye konufltu do umlu Orhan Çefl- KAYNAK: M LL YET nternetten binlerce kiflinin banka hesab ndaki trilyonlar boflaltan hacker Ahmet K. Antalya'da 10 adam ile birlikte yakay ele verdi. Yurtd fl ndan al nan bilgilerle sahte kredi kart haz rlayan örgütü takibe alan polis, iki ay boyunca tüm hareketlerini izledi. Efl zamanl yap lan operasyonda örgütün lideri Ahmet K. ve sevgilisi Neslihan E. ile birlikte örgütün di er üyeleri de yakaland. KAYNAK: GÜNEfi Karadaki tekneye 'fazla yolcu' cezas Dalyan'da flunlar söyledi: Tekneye karaya çekildikten 1 ay sonra "fazla yolcu tafl ma" Özay Akdo an kendisine ait gerekçesiyle para cezas kesildi. Bunun üzerine mahkemeye baflvurdum. tekneyi ar za nedeniyle karaya çekti. Akdo an KAYNAK: VATAN

8 8 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 Yeni dönemde emekli ayl klar nas l hesaplanacak? Grup Toplu fl Sözleflmesi- tabi bir iflyerinde çal fl- MESSne maktay m. Uzun süreli istirahat al nmas durumunda, iflverenin ifl sözleflmesini hakl nedenle fesih hakk n n bulunup bulunmad n merak ediyorum. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Bilindi i üzere iflverenin hakl nedenle derhal fesih hakk 4857 say l fl Kanunu nun 25. maddesinde düzenlenmifl bulunmaktad r. Sa l k sebepleri ile iflverenin hakl nedenle derhal fesih hakk, 25. maddenin 1. f kras nda düzenlenmifl olup, maddenin (a) alt bendi uyar nca; iflçinin kendi kast ndan veya derli toplu olmayan yaflay fl ndan yahut içkiye düflkün olmas nedeniyle do an bir hastal a veya sakatl a u ramas ndan dolay, devams zl k yapmas ve bu devams zl n ard ard na üç iflgünü veya bir ayda befl iflgününden fazla sürmüfl olmas durumunda veya (b) alt bendi gere i; iflçinin tutuldu u hastal n tedavi edilemeyecek nitelikte oldu u ve iflyerinde çal flmas nda sak nca bulundu unun sa l k kurulunca saptanmas durumunda, iflverenin bildirim süresini beklemeksizin k dem tazminat ödeyerek ifl sözleflmesini fesih hakk bulunmaktad r. Sorunuza esas teflkil eden uzun süreli istirahatli olunma durumu ise yine 25. maddede düzenlenmifl olup, maddenin yukar da say lan (a) alt bendinde say lan sebepler d fl nda, iflçinin hastal k, kaza gibi istirahatli oldu u hallerde devams zl uzun sürüyorsa, iflverenin bildirimsiz fesih hakk, iflçinin iflyerindeki k demine göre oluflan bildirim sürelerini alt hafta aflmas ndan sonra do abilecektir. Örnek olarak, iflyerindeki k demi 5 y l olan ve kanuni ihbar önellerine sahip bulunan bir iflçi için, kanunda belirtilmifl bulunan 6 hafta ile birlikte (kendi ihbar öneli 8 hafta) toplam 14 haftal k bir istirahatlilik süresi sonunda iflveren, e er isterse k dem tazminat n ödeyerek ifl sözleflmesini sonland rabilecektir. Gürültü kayna ndan uzaklaflt kça hissedilen gürültü ne oranda azal r, bu konuda bilgi verir misiniz? Aç k havada bulunan bir kaynaktan yay - lan ses enerjisi uzakl n karesi ile azal r. Örne in; 1 metre uzaktan 100dB olarak duyulan ses, 2 metre uzaktan 94dB, 4 metre uzaktan 88dB, 256 metre uzaktan 52dB fliddetinde duyulur. Gürültü kayna ndan uzaklaflman za ra men gürültüden az da olsa etkileniyor olman z, gürültüden korunma konusunda daha bilinçli davranman z n önemini aç kça gösterir. Bu çerçevede, iflin gerektirdi i kulak koruyucusunu mutlaka kullanmak gibi çal flanlar n bu konuda önemli sorumluluklar vard r. Ekim ay nda yürürlü e giren 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu sosyal güvenlik alan nda önemli de ifliklikler getirdi. Bu de iflikliklerden bir tanesi de emekli ayl klar n n hesaplanmas ile ilgili. Eski kanun döneminde SSK ve Ba -Kur lular n emekli ayl klar n n hesab nda, hizmet sürelerinden, ilk 10 y l n her y l için % 3,5, sonraki 15 y l n her y l için % 2, daha sonraki her y l için % 1,5 olarak belirlenen ayl k ba lama oran uygulan yordu. Bu durumda, 25 y l çal flan bir sigortal ya ortalama y ll k kazanc n n % 65 i oran nda ayl k ba lanmaktayd. Yani, her y l için uygulanan ayl k ba lama oran ortalama % 2,6 yd. SGK: Ayl klar düflmeyecek Küreselleflen dünyam zda ülkelerin geliflmifllik düzeyleri; bilgi ve teknolojinin hayat n çeflitli alanlar na yay larak etkin kullan m ile ölçülüyor. Bilgi ve teknolojinin h zla geliflmesinde bilgisayan önemli bir yere sahip. Bilgisayar hayat n hemen hemen her alan nda vazgeçilmez bir yer al - yor. Yeni düzenlemeyle ayl k ba lama oran her y l için % 2 olarak sabitlendi. Bu nedenle 25 y l çal flan sigortal lar n ayl k ba lama oran nda her y l için ortalama 0,6 puanl k bir azalma oluflacak. Ancak konuyla ilgili olarak SGK taraf ndan yay mlanan 5510 say l Kanun Hakk nda 200 Soru 200 Cevap isimli belgede yer alan aç klamalara göre; emekli ayl n n hesab nda dikkate al nan prime esas kazanç matrahlar yükseltildi inden, ayl k miktarlar nda herhangi bir düflme olmayacak. Sistemde kal nan süre uzad kça daha yüksek tutarda ayl k ba lanacak 5510 say l Kanun la getirilen düzenlemede; Kanun un yürürlü e girdi i tarihten sonraki hizmetler için öngörülen ayl klar; formülü ile hesaplanacak. Yeni mevzuatta ortalama ayl k kazanç, sigortal lar n prime esas kazançlar n n, kazanc n ait oldu u y ldan ayl k talep tarihine kadar geçen Türkiye 49. s rada yer al yor Türkiye, bilgi ça n n en önemli araçlar ndan bin kifli bafl na düflen bilgisayar say s nda 55 ülke içinde sondan yedinci durumda yer al yor. Uluslararas Yönetim Gelifltirme Enstitüsü (IMD) nün 2008 Rekabet Gücü y llar n, her y l gerçekleflen güncelleme katsay s ile çarp lmas sonucu bulunan de erlerin prim ödeme gün say s na bölünmesi ile hesaplanan kazançlar n n ayl k tutar olarak tan mlan yor. Ayl k ba lama oran da, toplam prim ödeme gün say s n n her 360 günü için % 2 oran nda hesaplan - yor. Dolay s yla, sigortal lar n prime esas kazançlar n n yüksek ve prim ödeme gün say lar n n fazla olmas halinde ba lanacak ayl n miktar da yüksek olacak say l Kanunla sigortal lar n sistemde daha uzun süre kalmas suretiyle hizmet süreleri, kazançlar ve ayl k ba lama oranlar artaca ndan, ba lanan ayl klar n azalmas söz konusu olmayacak. Ayr ca, eski sistemde 25 y ldan fazla süreler % 1,5 oran nda de erlendirilirken, yeni sistemde % 2 olarak dikkate al nacak. Bu çerçevede sistemde kal nan süre uzad kça her y l n ba lanacak ayl klara etkisi daha fazla olacak ve daha yüksek tutarda ayl k ba lanacak. Türkiye biliflim ça na yetiflemedi 1 sveç 2 ABD 3 Danimarka 13 Almanya 20 Fransa 24 Estonya 26 Slovenya 28 Çek Cumh. 31 Macaristan 33 Polonya 38 Litvanya 40 Bulgaristan 49 Türkiye 55 Hindistan Bin Kifli Bafl na Düflen Bilgisayar Say s (2007) Ortalama Ayl k = Ayl k x Kazanç Ayl k Ba lama Oran Kaynak : Uluslararas Yönetimi Gelifltirme Enstitüsü (IMD); Dünya Rekabet Y ll, 2008 Not : Ülkelerin yan ndaki say lar 55 ülke aras ndaki s ralamay göstermektedir. Y ll verilerine göre ülkemizde her bin kifliye 83 bilgisayar düflüyor. Yap lan araflt rmaya göre sveç bin kifliye düflen bilgisayar say s nda ilk s rada yer al yor. sveç te her bin kifliden 847 sine bilgisayar düflüyor. sveç i bin kifli bafl na düflen 836 bilgisayar ile ABD ve bin kifli bafl na düflen 825 bilgisayar ile Danimarka takip ediyor. Türkiye de bilgisayar kullan m artmal Bilgisayar kullan m dünya çap nda inan lmaz bir h zla yayg nlafl yor. Ülkelerde kifli bafl na düflen bilgisayar say s ile bilgisayar kullan m say s aras nda do rudan bir iliflki bulunuyor. Türkiye bilgi toplumunun temeli olan bilgisayar kullan m nda hala çok gerilerde bulunuyor. çinde bulundu umuz bilgi ça nda rekabet etmek ve dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmek için Türkiye de bilgisayar say s n n art r lmas ve kullan m n n desteklenmesi gerekiyor.

9 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART Mercedes-Benz Türk de Jübile Töreni Mercedes-Benz Türk A.fi de. 20. çal flma y l n dolduran çal flanlar için stanbul da düzenlenen törenden bir görüntü Geleneksel Mercedes-Benz Türk (MBT) A.fi. Jübile Töreni, stanbul ve Aksaray lokasyonlar nda 10, 15, 20, 25, 30, 35 y l n dolduran çal flanlar n eflleriyle birlikte haz r bulundu u ve yöneticilerin davetli oldu u, yaklafl k 2 bin kiflinin kat ld özel bir geceyle gerçeklefltirildi. stanbul da MBT nin Direktörler Kurulu Baflkan Jürgen Ziegler ve Aksaray da Kamyon Fabrikas Üretim Direktörü Hans-Ulrich Maik, törende yapt klar konuflmalarda jübileleri yap lan çal flanlara hitaben MBT nin, kendileri sayesinde büyük baflar lara imza att - n, Türkiye de otomotiv sektörünün geliflimine önemli katk larda bulundu- unu ve ülkemizin gelece ine büyük yat r mlar yapt n vurgulad. Her iki gecede de 20 y l ve üzeri çal flanlar sahnede k dem y llar na ait sertifikalar n al rken tüm gece boyunca kendilerine efllik eden yöneticiler taraf ndan tebrik edildiler. Ödül törenleri, her grubun kendi içinde aile foto raf çektirmesi ve 20 ile 30 y ll k çal flanlar n n k dem y llar na göre hediye ve plaketlerin takdim edilmesiyle devam etti. stanbul da ilk kez bu kadar büyük ve görkemli MBT Aksaray lokasyonunda kutlanan gecede 20. y l n dolduran çal flanlar bir flekilde organize edilen gece, flirketin nsan Kaynaklar Müdürü Salih Pazarlama birimlerinde yöneticilik ken, stanbul daki törende MBT nin Ertör ün kapan fl konuflmas yla sona görevlerini sürdüren çal flanlardan erdi. Aksaray Jübile Töreni kat l mc - oluflan Grup Day mlar söyledi i flark larla davetlilere keyifli saatler ya- lar tüm gece boyunca Grup Armoni nin keyifli performans ile e lenirflatt. ORTAK SA DUYU...ORTAK SA DUYU...ORTAK SA DUYU Mesleki e itim Türkiye'nin önünü açar Mesleki e itim; toplumsal hayat n her alan nda ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetifltirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildi i e itimdir. Amaç, toplumun hedefleri ve ifl çevrelerinin talepleri do rultusunda bireylere belirli bir mesle in gerektirdi i bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazand r lmas d r. Ülkemizde mesleki ve teknik e itim sisteminin iflletmelerin iflgücü ihtiyaçlar na cevap verememesi, iflsizlik sorununu giderek büyütüyor. Gençlerin ekonominin ihtiyaçlar n karfl layacak yeterli vas flara sahip olamamas istihdamlar n zorlaflt r yor. Türkiye mesleki e itimi gözden geçirmeli AB'ye girmek veya geliflmek isteyen ülkemizde mesleki ve teknik e itimin iyilefltirilmesi gerekiyor. Mesleki ve teknik e itim sanayinin ihtiyaç duydu u niteliklere sahip mezunlar yetifltirmeye dönük olarak yeniden yap land r lmal d r. Bütün bu çal flmalar n baflar ya ulaflmas için meslek okullar na olan ilgi art r lmal d r. Sefer ÇAVUfiO LU / SKT Yedek Parça ve Mak. San. ve Tic. A.fi. Mekanik Atölye Tak m Lideri Ülkemizde meslek okullar na gereken ilgi ve kaynak aktar lmad için, ekonominin ihtiyac olan vas fl insan gücünün yetifltirilmesi sa lanamamaktad r. Bu durum vas fl insan gücü bulamayan iflletmelerin üretkenli ini ve rekabet gücünü azaltmaktad r. Gelece imizin teminat olan gençlerimizin, gelecekte ekonomik ihtiyaçlar n karfl layabilmeleri için bir meslek sahibi olmalar ve ekonomiye vas fl insan gücü olarak kat lmalar gerekir. Ülkemizdeki meslek okullar yeni teknolojilere göre yeniden yap land r lmal d r. Mezun olan gençlerimizin iflletmelerin istedi i vas flarda yetiflmeleri halinde, meslek okullar na gösterilen ilgi artacakt r. Halit DO U / SKT Yedek Parça ve Mak. San. ve Tic. A.fi. Sendika Bafltemsilcisi Yap lan araflt rmalar e itim sisteminin ülkemizin ihtiyaçlar - na cevap veremedi i, sanayi-okul iflbirli i ortam n n kurulamam fl oldu u, mesleki e itime ö renci talebinin eksik ve mezun niteli i iyi bir ifl sahibi olmak için yetersiz oldu u saptanm flt r. Mesleki e itim sisteminin iflletmelerin iflgücü ihtiyaçlar na cevap verememesi Türkiye de iflsizlik sorununu giderek art rmaktad r. Meslek okullar - n n ilk etapta sanayinin istekleri do rultusunda yeni bölümlerin oluflturulmas, mevcut bölümlerinde ça n gereklerine uygun teknolojilerle donat lmas bunun için de meslek okullar ile holdinglerin iflbirli i yapmas gerekmektedir.

10 10 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 Componenta Orhangazi Tesisleri ne Mükemmellik Ödülü Japon Planl Bak m Enstitüsü ve yetkinlik gelifltirme, yat r m, kalite Componenta Türkiye Genel Müdürü nenta Manisa Tesislerimizde de bafla- (JIPM), 2005 y l ndan bu yana Toplam ve ifl güvenli i alanlar nda çal flmalar Hakan Göral, JIPM Mükemmellik r yla sürdürüyoruz y l sonunnenta Verimli Bak m Yönetimi (TPM) çal flmalar n gerçeklefltirerek JIPM Mükemmellik ödülü ile baflar m z uluslararas da çal flmalar m z tamamlayarak sürdüren Componenta Dö- kümcülük San. ve Tic. A.fi. Orhangazi Tesislerini JIPM Mükemmellik Ödülü ne lay k gördü. Componenta, TPM kapsam nda dört y ld r a rl kl üretim Ödülü ile sektörüne örnek olacak bir baflar elde etti. Dünyan n en prestijli kalite-verimlilik ödülleri aras nda yer alan JPIM Mükemmellik Ödülü ile Componenta platforma tafl d k. Dört y ll k TPM çal flmalar m z n sonucunu bu flekilde almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. JIPM Mükemmelik Ödülü nün ötesinde, dört y lda elde etti imiz JIPM Mükemmellik Ödülü nü almak için elimizden geleni yapaca z dedi. JIPM Mükemmellik Ödülü, 12 Mart 2009 tarihinde Kyoto da yap la- proseslerinde yap lan kaizen, Orhangazi Tesislerinin baflar s ulus- deneyim bizim için önemli bir kazacak tören ile Componenta Orhangazi otonom bak m, planl bak m, e itim lararas çapta tescillenmifl oldu. n m oldu. TPM faaliyetlerini Compo- Tesislerine verilecek. Componenta Spor Kulübü sporcular büyük baflar ya imza att fiubat 2009 tarihleri aras nda Antalya da yap lan Gençler Türkiye Taekwon-do fiampiyonas nda Componenta Spor Kulübü sporcular ndan, Kübra Okur Türkiye birincisi Meltem Topal ise Türkiye ikincisi oldu. Sporculara Milli Tak m kamp na gitmeden önce Componenta Türkiye Genel Müdürü Hakan Göral taraf ndan ödül töreni düzenlendi. Sporcular n bu üstün baflar lar ndan dolay ödüllendirildi i törene Hazine Direktörü Sibel Binici ve nsan Kaynaklar Müdürü Alkan Y ld r m da kat ld. BMC Avrupa da emin ad mlarla yoluna devam ediyor... Tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de zor bir dönem geçiren otomotiv endüstrisinin, bu zorlu süreci atlatmada gösterdi i çaba ve gerçeklefltirdi i yat r mlara iyi bir örnek oluflturan BMC San. ve Tic. A.fi. Yolcu Tafl ma Grubu Avrupa'daki gücünü art r yor. 90 l y llar n sonlar ndan itibaren Avrupa Birli- i üyesi ülke pazarlar ndaki varl n gerek müflteri beklentilerine uygun gelifltirdi i otobüsler gerekse sat fl ve sat fl sonras hizmet a ndaki yap lanmas ile pekifltiriyor. %100 yerli sermaye ve iflgücüyle zmir de üretim yapan Türkiye nin milli markas BMC, esnek ve h zl üretim yap s ile müflterilerinden gelen talepleri k sa sürede de erlendiriyor ve yüksek yerli katk oran yla araçlar n üretip müflterilerinin hizmetine sunuyor. BMC, yurtd fl nda gerçeklefltirdi i filo teslimatlar ile dünya markas olma yolunda at l mlar na devam ediyor. Bunun son örne i talya'da Siena Belediyesi ne teslimat gerçeklefltirilen iki kap l, arka kap s ortada ve engelli platformlu PROBUS 215 SCB fiehiriçi Tip Küçük Otobüsler ile gerçeklefltirdi. Otobüsler teslimat töreni sonras Siena halk n n hizmetine sunuldu. Kortlar n minik devlerini Temsa Global yetifltiriyor Temsa Global, Türkiye genelinde gerçeklefltirilen 10 Yafl Türkiye Tenis fiampiyonas nda flampiyonluk ipini gö üsledi. Sosyal aktivitelerin insan hayat ndaki önemi düflünülerek fabrika içerisine yap lan 2 adet tenis kortu, futbol sahas, masa tenisi ve basket sahalar ile Temsa Global San. ve Tic. A.fi. ailesi, 2006 y l ndan bu yana çal flanlar - n n çocuklar n n da yan nda. GSK Global Sosyal Spor Kulübü nde 4-11 yafllar ndaki 60 sporcunun kendi yafl gruplar nda düzenlenen flampiyonalarda yar flmas için e itimlerine ara vermeden devam eden Temsa Global ailesi, flimdiye kadar 3 kez Türkiye flampiyonlu una kavufltu y l nda Temsa Global taraf ndan kurulan Global Spor Kulübü nün en son flampiyonluk derecesini ise, Nurseda Akoval er kazand. 26 Ocak 1 fiubat 2009 tarihleri aras nda düzenlenen 10 Yafl Türkiye fiampiyonas nda GSK Global Spor Kulübü nü temsilen flampiyonaya kat lan Nurseda Akoval - er 10 Yafl kategorisinde Türkiye fiampiyonu olarak tüm tenis camias ndan büyük ilgi gördü. Kulübün di er baflar l oyuncular ndan Berk Filazi ise emin ad mlarla yoluna devam ederek yar finale ç kmay baflard. Türkiye genelinde düzenlenen 10 Yafl Türkiye fiampiyonas na Adana ve Mersin den kat lan kulüpler aras ndan tek flampiyonlu u kazanan GSK Global Spor Kulübü nün bu baflar s için Temsa Global CEO su Mehmet Buldurgan, genç yeteneklerin ve kulübün kazand bu baflar y tebrik edip; derecelerden büyük mutluluk duydu unu belirtti.

11 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART fl hayat nda kad n olmak Biz bize bir paylafl m olaca n düflünerek resmiyetten uzak, hayat n içinden baz anektodlarla 20 y l aflk n süredir ifl hayat nda yaflad klar m paylaflmak istiyorum sizlerle. Biraz duygular aktararak, beyin de il, kalp öne ç ks n istiyorum. Hayat m birkaç kelimeyle özetlemem istense; hep yeniden bafllang çlar ve de iflime uyum desem mi diye Gülçer Ayd n Coflkunöz Holding nsan Kaynaklar ve Kurumsal liflkiler Koordinatörü düflünürüm. Asl nda, bugünkü ben i belirleyen en önemli etkenlerden biri yaflad m bu büyük de iflimlerdir. Hayat mda, benim d fl mda geliflip, beni fazlas yla etkileyen ilk ve en büyük zorluk; göç ile yeni bir ülke ve yeni bir kültüre 15 yafl mdaki uyum çabamd. Peki; kontrol edemediklerimi nas l yönetecektim? Zaman zaman hamle yapmadan bir süre beklemenin, zaman zaman da sakin ve sessiz düflünmenin, hatta bafledemeyeceksek bir süre yok sayarak bu s rada güçlenmenin s rlar n o zaman ö renmeye bafllad m. Uzun zaman az nl k olarak yaflad ktan sonra vatana gelmenin sevinci, fakat bununla birlikte pek çok da zorluk vard. Ard ndan, hemen bir meslek edineyim kayg s yla yaflad m hemflirelik e itimi ve deneyimi, bu deneyim s ras nda yine çok de erli, çok insani yaflanm fll klar... Ve de iflime ayak uydurdu umu hissetti im anda hep bir ad m daha öteye gitme iste i... Üniversite okumal yd m ve hemflire olarak çal fl rken, özenerek izledi im psikologlardan olmal yd m. Derken üniversite y llar n n ilkine, evlilikle bafllamak, son s n fta hayat m n en büyük mutluluklar ndan biri; k z m Gizem in dünyaya gelmesi... Ya iflsiz kal rsam düflüncesiyle felsefe grubu ö retmenli i e itimini de bu arada bitirivermek. flte o zaman, ifl-aile-sosyal yaflam dengesinin ne kadar kritik oldu unu, ifl hayat nda baflar y getirenin asl nda ifl d fl ndaki dengeden geldi ini farkettim. 14 y l geçiverdi kamu hizmetinde psikolog sorumlulu uyla. Bu arada flletme bölümünde Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans n tamamlayay m derken, o lum Bar fl do du. ki çocuk annesi ve iki iflyerinde çal fl rken de erli üstadlarla çal flma f rsat yakalad m ve gördüm ki asl nda bilmediklerim hala bir da gibi karfl mda, alçakgönüllülük ise baflar ya götüren en büyük erdem. Böylece, baflkalar ile de il sadece kendinizle yar fl yor oluyorsunuz, kendi do rular n zla kopya olmayan bir yöne do ru... Tüm bunlar ö renirken, severek ve gurur duyarak hizmet etti im bir ailenin, Coflkunöz Holding ailesinin içinde buldum kendimi. Sanmay n ki baflar lar mdan, bu ö rendiklerim, ço unlukla baflar s zl klar mdan, hatalar mdan... Ama denedim, hep denedim ve denemeye devam ediyorum. Tüm bunlara, bir de ifl hayat nda kad n olmak bak fl n eklersem bu yaz hiç bitmeyecek. Üstelik sizlerin ne k ymetli deneyimleri varken. Kal n sa l cakla... Beltan Vibracoustic A.fi. de S f r Kaza Haftas etkinlikleri düzenlendi Beltan Vibracoustic Titreflim Elemanlar San. ve Tic. A.fi. de SIFIR KAZA HAFTASI olarak belirlenen 9-12 fiubat 2009 tarihlerinde çeflitli etkinlikler düzenlendi. Bu hafta ile çal flanlar n güvenlik bilincinin art r larak, fark ndal - n n gelifltirilmesi ve özellikle davran fltan kaynaklanan kazalar n önlenmesi hedeflendi. 9 fiubat 2009 tarihinde yap lan aç - l fl töreni Ticari Genel Müdür Aptullah Saner in konuflmas ile bafllad. Sendika Temsilcisi Levent Demir in konuflmas - n n ard ndan, Çevre ve fl Güvenli i Yönetim Temsilcisi Ülkü Bozkurt 2008 deki ÇSG Performans n paylaflt. Dr. Nurhan Sözdinleyen Ev kazalar ve ilk yard m hakk nda bir sunum yapt. Aç l fl; Psikologlar Derne i Bursa fiube Baflkan Y lmaz Gürkan n Stres Yönetimi ile ilgili, renkli görüntülere sahne olan sunumu ile sona erdi. Hafta boyunca, genel sa l k e itimleri, SG e itimleri, acil durum, at k yönetimi, kimyasal kullan m, ilk yard m ve yang n ekiplerinin tekrar e itimleri gerçeklefltirildi. E itimlerin yan s ra anket uygulamas, workshoplar ve foto raf yar flmas gibi etkinlikler yap ld. Hafta boyunca S f r ifl kazas hedefine yönelik al nan taahhütler fabrika dahilinde belirlenen alanlarda sergilendi. Etkinliklerin 3 vardiyay kapsayacak flekilde devam etmesi planlan - yor. S f r fl Kazas hedefiyle düzenlenen hafta faaliyetlerine Beltan Vibracoustic çal flanlar n n kat l m yo undu.

12 12 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 Sigortal Asl Merhaba sevgili dostlar, bu say m zda da 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu yla ilgili bilgi ve deneyimlerimi sizlerle paylaflmaya devam ediyorum. Bak ma muhtaç çocu u olan kad n sigortal lar lkokul arkadafl m Nevin, hafta sonu beni ziyarete geldi inde 5510 say l Kanun da bak ma muhtaç çocu u olan kad n sigortal lar n emeklilikleri ile ilgili yeni bir düzenleme oldu unu duydu unu ama tam anlayamad n söyleyerek, benim konuyla ilgili bilgim olup olmad n sordu say l Kanun un ilgili hükmüne göre, yafll l k ayl ba lanmas talebinde bulunan kad n sigortal lardan baflka birinin sürekli bak m na muhtaç derecede malul çocu u bulunanlar n, düzenlemenin yürürlü e girdi i den sonra geçen prim ödeme gün say lar n n dörtte biri, prim ödeme gün say lar toplam na eklendi i gibi emeklilik yafl hadlerinden de indirilecek. Bu haktan yararlanabilmek için, sürekli bak ma muhtaç derecede malul çocu un varl n n sa l k kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekiyor. Yurtd fl nda geçen çal flmalar n de erlendirilmesi ve SGDP ye tabi çal flma Mahalle komflumuz Hasan Amca Bulgaristan göçmeni. Geçen hafta bakkalda karfl laflt m zda, yurtd fl ndaki çal flmalar n borçlanarak emekli oldu unu, ancak yeniden bir ifle girip çal flmaya bafllad takdirde, almakta oldu u yafll l k ayl kesilmeksizin çal fl p çal flamayaca n sordu. Yurtd - fl nda geçen hizmetlerin borçlan lmas - na iliflkin düzenlemeleri içeren 3201 say l Kanun a göre, bu Kanun hükümlerinden yararlanarak yafll l k ayl ba lananlardan Türkiye de sigortal olarak çal flmaya bafllayanlar n ayl klar tekrar çal flmaya bafllad klar tarihten itibaren kesiliyor ve sosyal güvenlik destek primine tabi çal flam yorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu nun 2008/115 say l Genelgesi ne göre de, 3201 say l Kanun a göre ayl k ba lananlar, 2008 y l Ekim ay ndan sonra çal flmaya bafllad klar takdirde sosyal güvenlik destek primine tabi çal flamayacaklar. Bununla birlikte 2008 y l Ekim ay bafl itibariyle sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çal flmakta olanlar n bu statüleri, bu çal flmalar sona erinceye kadar kazan lm fl hak olarak devam ettirilecek. Bu kiflilerin sosyal güvenlik destek primine tabi çal flmalar sona erdikten sonra, yeniden çal flmaya bafllamalar halinde ise haklar nda sosyal güvenlik destek primine iliflkin hükümler uygulanmayacak. ÖDÜLLÜ ÇENGEL BULMACA 1 kifliye çift kiflilik nevresim tak m hediye ediyoruz. fiubat 2009 tarihli gazetemizde yer alan ödüllü çengel bulmacam z kazanan Asmafl A r Sanayi Makinalar A.fi. den fienay Kömürcü oldu. fienay Kömürcü yü baflar s ndan dolay kutluyoruz. Okurlar m z n dikkatine: Ödüllü Çengel Bulmaca çekiliflimize kat labilmeniz için, bulmacan n tam çözümünü, ad n z, görevinizi ve iflyerinizin unvan n belirterek, en geç 26 Mart 2009 a kadar MESS e göndermeniz gerekmektedir. ANAHTAR SÖZCÜK: letiflim Adresi: Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu No: 268 MESS fiiflli stanbul

13 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART As m Kocab y k Borusan Kocab y k Vakf Baflkan Borusan Kocab y k Vakf, Milliyet gazetesinin 3,5 y l önce bafllatt Baba Beni Okula Gönder Kampanyas na destek veren kurumlar aras na kat ld. Vak f, önümüzdeki 3 y l boyunca 100 k z çocu unun e itim bursunu üstlendi. Borusan Kocab y k Vakf Baflkan As m Kocab y k e itime her zaman büyük önem verdiklerini, bu nedenle Baba Beni Okula Gönder Kampanyas na ilgiyi yeniden canland racak bir katk da bulunmaktan mutluluk duydu unu belirtti. As m Kocab y k flunlar söyledi: Yar m yüzy l aflan sanayicilik hayat mda daima e itimin önemini vurgulad m. Türkiye nin nitelikli iflgücü aç n gidermek için hükümetler kadar özel sektöre de büyük görevler düfltü- ünü ifade ettim. Say s z e itim kurumuna ve projesine katk da bulundum. Borusan Kocab y k Vakf ndan 100 k z çocu una e itim bursu fiirketlerimizin de genç ö rencilere burs vermesini, e itim kurumlar n desteklemelerini teflvik ettim. Bu amaca hizmet için 1992 y l nda bir e itim vakf kurdum. Vakf m z bugün Milliyet gazetesinin sürdürdü ü Baba Beni Okula Gönder Kampanyas na destek veriyor. 100 genç ö rencimizin Baba Beni Okula Gönder Kampanyas ndan yararlanabilmesi için Borusan Kocab - y k Vakf olarak üç y ll k bir taahhütte bulunduk. Bu deste imizin kampanyaya olan ilginin canlanmas na katk da bulunaca na, çal flmalara taze bir soluk kazand raca na inan yorum. Baba Beni Okula Gönder Kampanyas kapsam nda bugüne kadar 110 binin üzerinde destekçi, yaklafl k 30 milyon TL kaynak sa lad. Kampanya kapsam nda 28 k z ö renci yurdu üstlenildi, 10 ilkö retim okulu yap ld k z ö rencinin 3 y ll k burslar karfl land. Birlik s n rlar içinde g da kalitesinin ve güvenli inin sa lanmas ; AB nin öncelikleri aras nda yer al yor. AB ülkelerinde g da güvenli i ile ilgili pek çok düzenleme bulunuyor. Bu say m zda, AB de g da kalitesi ve güvenli i ile ilgili al nan baz önlemleri ele alaca z. G da Güvenli inde Tarladan Sofraya Anlay fl Tüketici Bilgilendirilmek Zorunda G da çeflitlili inin fazla oldu u AB pazar nda tüketicinin bilgilendirilmesi için etiketlendirme büyük önem tafl yor. G da etiketlerinde g dan n içerdi i maddelerin tamam belirtiliyor. AB de etiketlendirme ile ilgili ayr nt l düzenlemeler bulunuyor. AB, tüketiciye sadece do ru bilgi sa lanmas n yeterli bulmuyor. Bunun yan s ra; tüketici taraf ndan bu bilgilendirmenin anlafl lmas na ve kullan lmas na da büyük önem veriyor. Bu AB taraf ndan belirlenen tarladan sofraya anlay fl g da zincirinin tüm halkalar n kaps yor ve bu anlay fl yasal düzenlemelerle denetleniyor. Bu kapsamda g da zincirinde yer alan tüm iflletmecilere pek çok sorumluluk yükleniyor. Buna göre; g da ile ilgili tüm tesisler, teknik ve hijyen koflullar n AB standartlar ile uyumlaflt rmak zorunda. G da maddeleri üreticiden tüketiciye sunulana kadar denetleniyor ve sürekli izleniyor. Böylece tüketicinin sa l kl g dalar tüketti inden emin olmas sa lan yor. çerçevede tüketicinin bilinçlendirilmesi için pek çok kampanya düzenleniyor. AB ülkelerinde; ürünlerini uygun ve hijyenik koflullarda üretmeyenler, satmayanlar, etiketlemeyenler, etiket bilgilerini kan tlamayanlar ve kayna- n belgelendirmeyenler cezaland - r l yor. Yan lt c bilgi veren veya tüketiciyi do ru yönlendirmeyen üreticiler a r yapt r mlarla karfl karfl ya kal yor. Delphi sosyal sorumluluk çal flmalar na devam ediyor Yard m kampanyas na katk da bulunan Delphi çal flanlar bir arada Delphi Automotive Systems Ltd. fiti. çal flanlar ihtiyaç sahibi okullar tespit edip bu ihtiyaçlar do rultusunda yard m kampanyalar gerçeklefltirdi. Bu kampanyalar çerçevesinde Erzurum Köprüköy Ya an Lisesi nde okuyan gençlere 2 koli kitap yard m yap ld. Çal flanlar n getirdi i ve lise ö rencilerinin yararlanabilece i kitaplar, Ekim ay nda ö rencilere ulaflt r ld. Bu gönüllü yard m kampanyas na devam eden Delphi çal flanlar, Van Vali Adnan Darendeliler lkö retim Okulu ö rencilerine de 1 koli giysi ve 1 koli kitap yard m yapt. Lise ö rencilerinin yararlanabilece i giysiler ve kitaplar, fiubat ay nda okula ulaflt r ld.

14 14 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART 2009 Bunu biliyor musunuz? Baret, bafl darbe ve çarpmalara karfl koruyan sert bir bafll kt r. Çal flanlar taraf ndan baret kullan m yla ilgili en çok gelen flikayet, baretin terletmesidir. Bu nedenle de baret üzerine havaland rma delikleri aç labiliyor. Oysa, tüm kiflisel koruyucular üzerinde herhangi bir ilave ya da ifllem yap lmas, ekipman n koruyuculuk özelli ini azaltacakt r. Ayr ca, baretleri boyamak ve üzerine etiket yap flt rmak baretlerin hasarl olup olmad n bilmeyi engelleyecektir. En son veriler, donan m ve aletleri güvensiz kullanma nedeniyle 400 ün üzerinde kaza meydana geldi ini gösteriyor. LÜTFEN D KKAT Boya, tiner vb. ile yap lan temizleme yöntemleri baretlerin d fl yüzeyine zarar verebilir ve elektri e karfl direncini azaltabilir. Günefl fl nlar gibi ultraviyole fl n ve afl r s cakl k yayan kaynaklar baretlerin mukavemetini, dolay s yla ömrünü azalt r. Baretin yeterli sönümleme yapabilmesi için, barete delik delinmemelidir. Sicil aff na iliflkin kanun yürürlü e girdi Kamuoyunda sicil aff olarak bilinen Karfl l ks z Çek ve Protestolu y tlara geçen gerçek ve tüzel kiflilerin sicili için düzenleme getiriliyor. aksatan gerçek ve tüzel kiflilerin; karfl l ks z ç kan çek, protesto edil- Sicil kay tlar n n silinmesi ile ilgili yukar daki düzenleme, kredi müflte- Senetler ile Kredi ve Kredi Kartlar Borçlar na liflkin Kay tlar n Dikkate Al nmamas Hakk nda Kanun, 28 Ocak 2009 tarihinde yürürlü e girdi. Kanun uyar nca; karfl l ks z çek, protestolu senetler ile kredi ve kredi kart borçlar na dair sicil, borcun 6 ay içinde ödenmesi halinde silinecek. Söz konusu Kanun hükümlerine göre, ödeme tarihi Kanun un yürürürlü e girmesinden önce olan ve ödemeleri tamamlanmam fl borçlar sebebiyle Merkez Bankas nca tutulan ka- Aff n kapsam Düzenleme, bir taraftan borcunu ödeyenlerin Merkez Bankas ndaki kay tlar n n silinmesini temin ederken, di er taraftan da gerçek kifli ve kurumlara yeni kredi almada imkan sa l yor. Zira, bilindi i üzere borcu nedeniyle Merkez Bankas kay tlar nda bulunan kifli veya kurumlar n, kay tlar n içeri ine göre yeni kredi almas, çek karnesi almas ve benzeri ifllemleri mümkün olam yordu. Kulland kredilerin ödemelerini mifl senet, kredi kart ve di er kredi borçlar na iliflkin kay tlar, bu kiflilerin söz konusu borçlar n Kanun un yürürlü e girmesinden önce ödemifl olmas veya Kanun un yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt ay içinde ödemesi durumunda Merkez Bankas nda tutulan sicil kay tlar silinecek. Bunun yan nda borçlar n banka ve özel finans kurumlar nca yeniden yap land r lmas halinde de, yap land rma vadesinin sonunda Merkez Bankas nda tutulan ve kara liste olarak bilinen kay tlar silinecektir. rileri için de geçerli. Yeni ifllemlerde silinen kay tlar dikkate al nmayacak Merkez Bankas nca sicil kay tlar - n n silinmesinden sonra, bankalar, finansal kiralama flirketleri, faktoring flirketleri ve tüketici finansman flirketlerince yap lacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve di er ifllemlerde, silinmifl kay tlar dikkate al nmayacak.

15 fiç VE fiveren N LET fi M ARACIDIR, MART Sosyolog, E itim Dan flman Handan Gültekin Aktu Ayna herkesin gözünde n al rken hemen dönüp nerede oldu- umuza bak yor sonra. T pk bizim de di erleri için yapt m z gibi. Elbette herkesin de er verdikleri, a r tartt klar baflka baflka. Ancak yine de genel geçer do rular var ki, herkes de ayn etkiyi yarat yor asl nda. Yeni biri ile tan fl yoruz. Önce bir Hepimiz samimiyet ve içtenlikten süzüyoruz bafltan aya a. Fark nda ol- hofllan yoruz. Do al olmayan, yapma- sak da olmasak da yap yoruz bunu. c k olan sevmiyoruz. Ad n koyamad - Sonra merhabalafl yoruz, tokalafl yo- m z bir rahats zl k veriyor bu insana. ruz. Birkaç cümle gidip geliyor aram z- Sonra hepimiz yak nl n fazlas n da. K sac k bir zaman dilimi sonunda az kadar rahats z edici buluyoruz. s- her ikimiz de birbirimiz hakk nda bir tiyoruz ki bir ölçüsü olsun bunun. Bu yarg ya var yoruz. K l na k yafetine, üstüne bafl na bak yoruz; sesinin tonunu, duruflunu, bak fl n, konuflma tarz - n flöyle bir de erlendiriyoruz Her birimizin bir gönül bir de ak l tart s var, birçok fleyi oldu u gibi birbirimiz de bu tart larda tart yor, de erlendiriyoruz. Do ald r ki bize bakan da ayn fleyi yap yor. Bizi tart yor, biçiyor, sonra da bir yerlere oturtuyor, hem kafas nda hem gönlünde. Bizimle ilgili kararlar - ölçü herkese göre farkl ama karfl m zdakinin beklentisini tartmak yine bize düflüyor. Bir de fark edilmek, varl m zdan ötürü sayg görmek istiyoruz. S cak bir selamlaflma, tokalafl rken ad m z n telaffuz edilmesini istiyoruz mesela. Karfl m zdaki bize de er versin, yerine göre giyinsin, kendine çeki düzen versin, k sacas küçücük emareler ile bizim için bir fleyler yapt n, varl m - za sayg duydu unu göstersin bize. Sosyal psikologlar birçok kültürde araflt r yor ve sonunda diyorlar ki; ilk 3 saniyede etiketliyor insanlar birbirlerini ve toplam 9 saniyede kolay kolay de iflmeyecek bir yarg ya var yorlar birbirleri hakk nda. Öyleyse ilk 3 saniye nas l göründü ümüzle ilgili ve kalan 6 saniye kendimizi tan t p ifade edece imiz önemli bir zaman dilimi. Peki ne yapal m kendimizi iyi ifade edebilmek için? Herkesin güçlü ve zay f yanlar vard r. çimize bak p bunlar keflfedelim öncelikle. Sonra genel geçer do rular akl m zda tutarak güçlü yanlar m z kullanmay becerebilirsek iliflkilerimizde kendimizi hem do ru hem iyi ifade edebiliriz böylece. Bir de kendinize aynada flöyle bir bak n evden ç kmadan önce ve sorun, Ben bu adam hakk nda ne düflünürdüm? diye. Tan d n z, tan flaca n z herkesin sizi, sizin de herkesi gönül tart s nda sevgiyle tartmas dile iyle Seçtiklerim Aytül ANLAR De ifltirebilece im fleyleri de ifltirmek için CESARET, de ifltiremeyece im fleyleri kabul etmek için SABIR Bu ay M.Ö y llar na ait bir Hitit duvar yaz s n paylaflmak istiyorum sizinle. Kimbilir belki de dinleyebilmek için çevremizde olan biteni, duymad klar m z duymak göremediklerimizi görmek için, soluklan p enerji toplamak için, sessizli in huzurunu yaflamak için, yavafllamak gerekiyordur Tanr m, beni yavafllat. Akl m sakinlefltirerek kalbimi dinlendir... Zaman n sonsuzlu unu göstererek bu telafll h z m dengele... Günün karmaflas Içinde bana sonsuza kadar yaflayacak tepelerin sükunetini ver. Sinirlerim ve kaslar mdaki gerginli i, belle imde yaflayan akarsular n melodisiyle y ka, götür. Öykünün o büyüleyici ve iyilefltirici gücünü duymama yard mc ol... Anl k zevkleri yaflayabilme sanat n ögret; bir çiçe e bakmak için yavafllamay, güzel bir köpek ya da kediyi okflamak için durmay, güzel bir kitaptan birkaç sat r okumay, bal k avlayabilmeyi, hülyalara dalabilmeyi ö ret... Her gün bana kaplumba a ve tavflan n masal n hat rlat. Hat rlat ki yar fl her zaman h zl koflan n bitirmedi ini, yaflamda h z art rmaktan çok daha önemli fleyler oldu unu bileyim... Heybetli mefle a ac n n dallar ndan yukar ya do ru bakmam sa la, Göreyim ki, onun böyle güçlü ve büyük olmas, yavafl ve iyi büyümesine ba l d r... Beni yavafllat Tanr m Ve köklerimi yaflam topra n n kal c de erlerine do ru göndermeme yard m et. Yard m et ki, kaderimin y ld zlar na do ru daha olgun ve daha sa l kl olarak yükseleyim. Ve hepsinden önemlisi Tanr m, Bana de ifltirebilece im fleyleri de ifltirmek için CESARET, De ifltiremeyece im fleyleri kabul etmek için SABIR, kisi aras ndaki fark bilmek için AKIL, ve Beni aflk n körlü ünden ve yalanlar ndan koruyacak DOSTLAR ver... MESS ADINA SAH B : Tu rul KUDATGOB L K, MESS Yönetim Kurulu Baflkan F YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. smet S PAH, MESS Genel Sekreteri F YAYIN YÖNETMEN : Dr. Dilek KURT, MESS Genel Sekreter Yard mc s YAYIN KURULU: Dr. Aykut ENG N, Aytül ANLAR, Av. Na me HOZAR, Serra DEM R, Av. fieyda AKTEK N, Ezgi ÇL Yaz ve resimler kaynak gösterilmek suretiyle kullan labilir. MESS in Ayl k Yay n Organ d r. ISSN YAZIfiMA ADRES : MESS-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas, Abidei Hürriyet C. Mecidiyeköy Yolu No: 268, MESS, fiiflli - STANBUL F Tel: (0212) FFaks: (0212) (0212) FE-posta: Biz Bize internette: F YAYIN TÜRÜ: Yerel süreli yay n. MESS in ayl k yay n organ d r. BASKI: HANLAR Matbaac l k San. ve Tic. Ltd. fiti., Yeflilce Mah. Aytekin Sok. No: 16 Ka thane - STANBUL FF LM ÇALIfiMALARI: KOMB Grafik BASKI TAR H : 6 Mart 2009 Biz Bize gazetesinin bas m nda geri dönüflümlü ka t kullan lmaktad r.

16 Konuflmay çok süslersen, amac ndan uzaklafl rs n. Mevlana Kad nlar ifl yaflam nda görmek gurur verici Bu ayki konu umuz Areva T&D Enerji Endüstirisi A.fi. nin 19 y ll k çal flan Semra Özçiçek. ADH Da t m Trafolar nda ifle bafllayan Özçiçek ayn ünitede makine operatörü olarak görevine devam ediyor. çi içine s mayan, pozitif enerjisini yak ndan hissedebilece iniz baflar l bir çal - flan oldu unu ilk izlenimde yans tan Özçiçek ile çok keyifli bir Çat Kap röportaj gerçeklefltirdik. 19 y l boyunca birçok de iflime ve yenili e tan k olan Özçiçek edindi i tecrübelerini paylaflt. Çal flma motivasyonu için iyi iletiflim Özçiçek, Areva da ifle bafllad zaman Areva n n daha küçük bir flirket oldu unu, daha az çal flan bulundu unu, geçen zaman zarf nda büyüdüklerini ve gelifltiklerini belirterek sözlerine bafllad. Özçiçek konuflmas na flöyle devam etti: O zaman kad n çal flan say s azd flimdi oldukça fazla. fiimdi kad nlar Areva da her birimde çal flabiliyor. Onlar n ifl yaflam nda yer almas gurur verici bir tablo. fllerimizde ilerleme oldu; trafolar m z büyüdü, üretim artt. Firmam z ve çal flanlar ça n gereklerine ayak uydurdu. Areva daki görevim, benim için çal flma hayat m n bafllang c oldu. Burada çok fley ö rendim. Kendimi ge- Semra Özçiçek ve efli Erdo an Özçiçek bizleri evinde konuk etti lifltirmemde Areva n n bize sunmufl müdürlerimizle, ustalar m zla aras ndaki iletiflim rahat. Vaktimi baz oldu u e itimlerin de katk s var. fiimdi ise iflime hakimim, kendime zamanlar, evimden çok iflyerinde geçiriyorum. Bu nedenle buran n s cak güveniyorum ve bildiklerimi yeni gelen arkadafllar m zla paylafl yorum. ve sevgi dolu ortam çal flma motivasyonumuz aç s ndan çok önemli. Kad nlar n iflyerinde öncüsü olmak, onlar n isteklerinin ileticisi olmak istedi im için de iflyerimizin sendika Areva ya gönülden ba l oldu umu flimi gerçekten çok seviyorum. temsilcili ine adayl m koydum. Bu hissediyorum. Her gün isteyerek iflime gidiyorum. adayl k arkadafllar m n da tercihiydi. fievk olmasa bu kadar sene Bence bir kad n n bulundu u yere düzen, tertip ve düflünüyorum. Yeni arka- devam edemezdim diye sayg l bir ortam hakim oluyor. Sorunlar m z n bir kad n temsillerini severek yapmalar n ö ütlüyodafllar ma da öncelikle iflci taraf ndan dile getirilmesi bizlerin rum. Gençlerimiz çok bilinçli ama ifllerini daha çok sevsinler. Geçen ay daha güvenli ve daha rahat iletiflim kurabilmesini sa layacak. Geri planda kalmamak için kad nlar da temsil m z aram za kat ld lar. Onlara bildik- içerisinde 2 kad n engelli arkadafl - edecek birinin olmas laz m. letiflim lerimi ö retmek, ablal k yapmak için iflyeri için önemli. Biz çal flanlar n da sab rs zlan yorum. Areva da, yeni spor salonumuz aç ld. Buradan tüm çal flanlar faydalanabiliyor. Futbol saham z yap ld ve bir de masa tenisi aktivitesi yap - labiliyor. Her y l ailelerimizle birlikte kat labilece imiz piknik organizasyonu düzenleniyor. Bu organizasyon çok e lenceli geçiyor. Güzel bir öneri... 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nde sendikam z bizleri hat rlar ve arma- anlar verirdi y l nda Bölüm Müdürü müze kad nlar gününde Areva n n bizi hat rlamas n rica ettim. Bunun üzerine çok olumlu tepkiler ald m. Yemek organizasyonu yap labilece i fikrini paylaflt m. Bütün kad n personele bir yemek organizasyonu düzenlediler. Bu bizi çok mutlu etti.

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı