GÖRÜNTÜ LEME TEKN LE PORSELEN KAROLARIN NCELENMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRÜNTÜ LEME TEKN LE PORSELEN KAROLARIN NCELENMES"

Transkript

1 Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2, 2011 Makalenin Geli Tarihi : Makalenin Kabul Tarihi : GÖRÜNTÜ LEME TEKN LE PORSELEN KAROLARIN NCELENMES Elif EREN 1, Semra KURAMA 1, ükrü GÖRGÜLÜ 2 ÖZET : Bu çal mada görüntüleme tekni i kullan larak sinterlenmi karolarda hata tespiti yap lm t r. Çal mada karakterizasyonda kullan lmak üzere iki tip hatal karo haz rlanm t r. Birinci grupta; karolar n preslenmesinde tozlar n aras na ka t konularak, ikinci grupta ise preslemeden kaynaklanan çatlak içeren hatal karolar kullan larak, numuneler haz rlanm t r. Bu karolar görüntü analiz teknikleri ile incelenmek ve kar la t r lmak üzere farkl s cakl klarda sinterlenmi tir. Sonuçlarda referans olarak kullan lmak üzere bir de standart karolar haz rlanm t r. Sinterlenme sonras nda porselen karonun kal nl boyunca ultrasonik dalgalar n ilerleme süresi ve ultrasonik pik yükseklikleri darbe-yank modunda çal an temasl bir prob ile ölçülmü tür. Ultrasonik A-tarama olarak bilinen bu metoda ek olarak yap lan ultrasonik C-tarama metodu ile de porselen karodaki hatalar n boyutu, yeri ve ekilleri görüntülenmi tir. Böylece, C-tarama ile görüntülenen karolar n görüntü i leme metodu ile iddet kay plar belirlenerek hatalar n neden oldu u kay plar ortaya konulmu tur. Sonuç olarak, görüntü i leme metodu, mevcut C-tarama sisteminden elde edilen görüntülere uyguland nda, sadece elde edilen sinyal kayb de erleri incelenerek hatal karolar, hatas zlardan ay rman n mümkün oldu u gözlenmi tir. ANAHTAR KEL MELER : Porselen karo, hata, sinyal i leme, ultrasonik C-tarama. INSPECTION OF PORCELAIN TILES WITH IMAGE PROCESSING TECHNIQUE ABSTRACT : In this study, defects of sintered porcelain tiles were determined with image processing techniques. Two different types of defective tiles which would be characterized were produced in the study. In the production of defective tiles, a piece of paper was imbedded in porcelain tile granules before pressing the tile, and the other tile is pressed to purposely produce a tile containing pressing crack. These tiles were sintered at different temperatures for inspection with image analysis techniques and comparison. Standard tiles were also produced to utilize for reference at results. After sintering, the time of flight of ultrasonic waves and ultrasonic signal amplitudes were measured through the sintered porcelain tiles by a contact ultrasonic transducer operating on pulse-echo mode. In addition to this method known as ultrasonic A-scan, an immersion pulse-echo C-scan method was also used to determine the sizes, places and shapes of defects in porcelain tiles. Thus, image processing methods were used to determine attenuation losses of analyzed tiles. The visual analysis results gave an opportunity to differentiate defective tiles with only using image processing results. KEYWORDS : Porcelain tile, defect, image processing, ultrasonic C-scan. 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarl k Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisli i, ki Eylül Kampüsü, 26555, ESK EH R 2 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarl k Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisli i, ki Eylül Kampüsü, 26555, ESK EH R

2 134 Elif EREN, Semra KURAMA, ükrü GÖRGÜLÜ I. G R Tahribats z Muayene Yöntemleri (TMY) bir nesne ya da malzemenin, analiz sonras ndaki kullan m na zarar vermeden, o nesne ya da malzemeyi incelemeyi sa layan test teknikleridir [1]. Ultrasonik tahribats z muayene, bir malzemenin yüzeyindeki farkl bölgelere uygulanan yüksek frekansl ses dalgalar n n hareketinin ölçülmesidir. Elektronik olarak kontrol edilebilen bu sinyaller, malzemede ilerledikten sonra akustik enerjinin tekrar elektronik sinyallere dönü türülmesiyle toplanmaktad r. Bu ses dalgalar n n belirli s n rlardan yans ma ve k r n m n n yorumlanmas, incelenen malzemedeki süreksizliklere ili kin bilgi vermektedir [2,3]. Ultrasonik dalga demeti malzeme içinde ilerlerken parçan n ekli, ses demetinin aç l m ve mikroyap gibi nedenlerle enerji kay plar olur. Ultrasonik zay flama katsay s ölçümleri di er etkiler kontrol alt na al nd nda, malzemenin mikroyap s ndan ve mikroyap daki bölgesel farkl l klardan kaynaklanan enerji kay plar n n çok hassas bir göstergesi haline gelirler [4]. Kolayl kla ölçülemeyecek küçük hatalardan gelecek pikler tespit edilemese bile, bu hatalar n ultrasonik dalgalar n malzemeden ç k piklerinde olu turduklar azalma, ayn özellikteki hatas z bir malzeme ile k yaslanarak tespit edilebilmektedir [5]. M.C. Bhardwaj ve grubu yapt klar çal mada hatalar n tespit edilebilirli ini ham ve sinterlenmi seramiklerde (14 mm kal nl nda bir ham porselen ve % 80 yo unlukta sinterlenmi bir NaZr 2 (PO 4 ) 3 (NZP)seramik) 1,5 mm çap nda silindirik delikler açarak göstermi lerdir. Sinyallerin hatal bölgeden geçi esnas nda, hatas z bölgeye göre iletilen enerji miktar nda bir azalma gözlenmi tir [6]. Bir di er ara t rmada Bhardwaj hatas z ve iç çatlaklar içeren ZrO 2 refrakterlerini incelemi tir [7]. Görünü leri benzer olan refrakter malzemeler, ultrasonik olarak incelendi inde çatlak içeren refrakter malzemenin hatas z olandan ay rt edilebildi i ortaya konulmu tur. Refrakter yap s ndaki çatlak, ultrasonik dalgalar n iddetinin azalmas nda önemli rol oynamaktad r. Opak ve effaf z rh uygulamalar için silisyum karbür, bor karbür ve çe itli oksit temelli sistemler de literatürde incelenmi tir [8]. Porlar ve safs zl klar gibi kritik boyutlu hatalar n z rh seramiklerinde bulunmas, z rh n balistik testlerde parçalanmas na neden olabilmektedir. Bu nedenle, yo un malzemelerde hatalar n yerini tespit etmek, hatalar karakterize etmek için ultrasonik muayene yöntemi kullan lm t r. Yüksek frekansl ultrasonik ile yo un z rh seramiklerinde mikron boyutta hatalar n yerleri tespit edilebildi i gibi mikroyap sal de i iklikler de belirlenebilmektedir [8,9]. Zr-PBSN (Zirkonyum fosfat ba l silisyum nitrür) füze ba l klar ultrasonik tahribats z muayene yöntemleriyle incelenmi tir. Füze ba l klar ndaki bölgesel gözeneklilik de i imlerini belirlemek amac yla; haz rlanan ultrasonik tarama sistemi ile ultrasonik dalgalar n, boyuna ilerleme h zlar ölçülmü tür. Bu yöntemle; çatlaklar, tabakalanmalar, safs zl klar ve gözenek de i imleri tespit edilebilmektedir [10].

3 Inspection Of Porcela n Tiles With Image Processing Technique 135 Literatürde yap lan ara t rmalarda geleneksel seramik malzemelerden biri olan porselen karolar n, üretimden kaynakl yap sal hatalar n n tespitinde halen ultrasonik test yöntemlerinin kullan m n n ulusal ve uluslararas boyutta mevcut olmad belirlenmi tir. Günümüze kadar yap lan çal malar ham seramiklerin yo unluk ölçümüne yönelik olup, geri dönü ümü mümkün olmayan sinterlenmi karolar üzerine çok fazla çal ma bulunmamaktad r. Ancak, ham seramiklerin bantlar üzerinde ta n m ndaki titre imler, ortam n tozu, ürünlerin kurutma i lemi sonras nda yüzey s cakl klar n n bölgesel de i imi, karonun nem içeri i ve yüzey pürüzlülü ü ultrasonik ölçüm sisteminin kararl l n ve tekrar edilebilirli ini olumsuz etkileyebilmektedir. Bir karo üretim prosesinde hammaddeler ve ham y nsal yo unlu unu etkileyen faktörler çok hassas kontrol edilse dahi, f r nda olu abilecek de i iklikler bir yar mamül ürünün istenen standartlar d nda üretimi ile sonuçlanabilmektedir. Bu da, f r n ç k nda ilave bir kontrolü gerektirmekte olup, kontrolün sa lanmas ile hatal ya da standart d ürünlere an nda müdahale sa lanabilecektir. Bu nedenle, porselen karo üretiminde enerji kayb yo un bölgelerin f r nlar oldu u göz önünde bulunduruldu unda, ultrasonik ölçüm sisteminin pi mi karolarda kullan m n n daha verimli olaca dü ünülmektedir. Bu amaçla, yap lan bu çal mada ultrasonik test metotlar n n kullan lmas ile porselen karo hatalar n n tahribats z olarak belirlenmesi ve hatal üretimden kaynaklanan maliyetlerin azalt lmas hedeflenmi tir. II. DENEYSEL ÇALI MALAR Bu çal mada, haz rlanacak numuneler için Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.. granit bünye granülleri kullan lm t r. Bu granüller endüstride kullan lan nem düzeyinde a. % 5,5 6,5 oran nda nemlendirilmi tir. Nemlendirilen granüller 1 gece dinlendirildikten sonra 50 mm x 100 mm ebad nda (kal n sabit tutularak) 40 ton luk hidrolik mini preste (Gabrielli) 450 kg/cm 2 bas nçla ekillendirilmi tir. ekillendirilen karolar daha sonra etüvde 110 C s cakl kta kurutulmu tur. Sinterleme i lemi, laboratuvar tipi f r nda (Protherm plf 150/9) 1220ºC, 1210ºC ve 1190ºC de, 10ºC/dk. l k s tma h z ile sinterleme s cakl na ç k larak gerçekle tirilmi tir. Ayr ca, yapay hata olu umu için preslemede 10 mm x 10 mm boyutlarda ka t porselen karo granüllerinin aras na yerle tirilmi tir. Çatlak hatas ise preslemede olu turulmu tur. Bu hatal numuneler s ras ile K1 ve Ç1 olarak adland r lm t r. K1 numunesinin yap s nda olu an hatan n ultrasonik ölçüm yöntemi ile incelenmesi için standart bir karo (SK1) haz rlanm olup, her iki numune 1220 C de sinterlenmi tir. Çatlak içeren karo (Ç1) çatlak olu umunu artt rmak ve belirginle tirmek amac ile 1210 C de sinterlenirken, bu karoda olu an hatan n incelenmesinde referans olarak kullan lmak üzere haz rlanan standart karo (SÇ1) daha dü ük s cakl kta (1190 C de) sinterlenmi tir.

4 136 Elif EREN, Semra KURAMA, ükrü GÖRGÜLÜ Numunelerin ultrasonik testlerinde Olympus Panametrics Model 5800 Computer Controlled Pulser/Receiver (darbe-yank yöntemi, A-tarama) kullan lm t r. Ultrasonik (boyuna) dalgalar n ilerleme süresi 1,27 cm çap nda, merkez frekans 5 MHz olan prob ile ölçülmü tür. Prob ile karolar aras nda kuplaj malzeme olarak gliserin seçilmi olup, ultrasonik dalga ilerleme süresi ± 40 sn hassasiyette ölçülmü tür. Ultrasonik C-tarama analizleri Dr. Hillger USPC 3040 DAC Industrie cihaz kullan larak 6-12 MHz frekansl, odak uzunlu u 15 mm, prob çap 6 mm olan ve darbe yank modunda çal an dald rma prob ile su içinde yap lm t r. Ultrasonik C-tarama incelenen numunenin bölgesel ve boyutsal görüntüsünü vermektedir. Görüntü, probun tarama ekline paralel olarak tespit edilmektedir. Karonun taban na çarpan sinyallerin topland geri yans yan eko görüntülerinde de er skalas nda göreceli sinyal kayb de erleri; 0 db (en yüksek iddet) de erinden, negatif db (göreceli olarak dü ük iddet) de erlerine de i mektedir. 0 db de eri iyi ya da yo un bölgeleri göstermektedir. III. SONUÇLAR VE TARTI MA Ultrasonik olarak hatalar n tespit edilebilirli ini incelemek amac yla porselen karolarda presleme s ras nda çe itli hatalar olu turulmu tur. Bunlardan, ka t kullan larak olu turulan hatada, bünyedeki ka d n sinterleme i leminde yanmas sonras nda yap da gaz olu umu nedeni ile bir porozite meydana gelmi tir. ekil 1; 1220 C de sinterlenen karoda (SK1) iletilen ultrasonik sinyalleri göstermektedir. Karoda dalga ilerleme süresi 2,52 µs ( ekil 1.a) ve geri yans yan ekonun iddeti 64 V tur ( ekil 1.b). ekil 2 (a, b); ka t hatas bulunan karonun (K1) hata içermeyen bölgesinde iletilen ultrasonik sinyalleri göstermektedir. Hatas z bölgede dalga ilerleme süresi ve geri yans yan eko iddetinin 1220 C de sinterlenen hatas z karo (SK1, standart) ile ayn oldu u tespit edilmi tir. ekil 2 (b, d); ka t içeren karoda (K1) hatal bölgede iletilen ultrasonik sinyalleri göstermektedir. Dalga ilerleme süresinin hatas z bölgedeki ile ayn oldu u görülmektedir. Bu da ka t hatas n n kullan lan probun çap ndan daha küçük olmas ve bu nedenle hatan n dalga ilerleme süresini de i tirmemesi olarak aç klanmaktad r. Ancak gerilim fark ndaki de i imler dalga ilerleme süresinin aksine farkl l k göstermektedir. Hatal bölgeden gelen sinyaller incelendi inde, geri yans yan ekonun iddetinin 41,6 V a dü tü ü tespit edilmektedir.

5 Inspection Of Porcela n Tiles With Image Processing Technique 137 (a) süre( s) (b) ekil C de sinterlenen standart karo (SK1) için sinyallerin (a) dalga ilerleme süresi, (b) iddet de erleri. (a) iddet(v) (b) (c) ekil C de sinterlenen ka t hatas içeren karo (K1) için (a, b) hatas z bölge, (c, d) hatal bölge sinyalleri. Hata ekosu c ve d de yuvarlak içinde görülebilmektedir. (d)

6 138 Elif EREN, Semra KURAMA, ükrü GÖRGÜLÜ Çatlak içeren karonun (Ç1), hata içermeyen bölgesindeki ultrasonik sinyallerin ilerlemesi ekil 3 de görülmektedir. Hatas z bölgedeki ultrasonik dalga ilerleme süresi 3,04 µs ( ekil 3.a) ve geri yans yan ekonun iddet de eri 50 V tur ( ekil 3.b). Çatlak içeren bölgede ultrasonik sinyallerin ilerlemesi incelendi inde bu bölgedeki dalga ilerleme süresinin hatas z bölgedeki ile benzer oldu u tespit edilmi tir ( ekil 3.c ve d). Bu numunede (Ç1) gözlenen sonuç, ka t içeren numunede (K1) oldu u gibi, porozite nedeni ile benzerlik göstermektedir. Hata boyutunun prob çap ndan daha küçük olmas ultrasonik dalga ilerleme süresini de i tirmemektedir. ekil 3 (c, d) de çatla a ba l olarak olu an bir hata ekosu görülmemektedir. Ancak, hatas z bölgede 50 V olarak gözlenen geri yans yan eko iddetinin, bu bölgede 46 V a dü tü ü tespit edilmi tir. Sinterleme s cakl dü tükçe gözenek miktar artmaktad r C de sinterlenen karo, en gözenekli karodur C de sinterlenen karonun görünen porozitesi % 4,60 iken 1210 C de sinterlenen karo için bu de er % 3,85 tir. Ultrasonik dalgalar n ilerleme süresinin, 1190 C de sinterlenen SÇ1 karosunda, daha yüksek s cakl kta sinterlenen karolara göre en yüksek de erde elde edilmesi beklenen bir sonuçtur. Bu numunenin dü ük s cakl kta sinterlenmesi nedeni ile ultrasonik dalgalar n ilerlemesi yap s ndaki porozite miktar n n artmas ile engellenmektedir. Bunun sonucu olarak dalgalar n ilerlemesi daha uzun sürede gerçekle mektedir C de sinterlenen karodaki (SÇ1) ultrasonik sinyallerin ilerlemesi incelendi inde dü ük s cakl kta sinterlenen bu karonun dalga ilerleme süresinin 3,24 µs ( ekil 4.a) ve geri yans yan eko iddetinin 44 V oldu u tespit edilmi tir ( ekil 4.b).

7 Inspection Of Porcela n Tiles With Image Processing Technique 139 (a) süre( s) (b) (c) ekil C de sinterlenen çatlak hatas içeren karo (Ç1) için (a, b) hatas z bölge, (c, d) hatal bölge sinyalleri. (d) (a) ekil C de sinterlenen standart karo (SÇ1) için sinyallerin (a) dalga ilerleme süresi, (b) iddet de erleri. (b)

8 140 Elif EREN, Semra KURAMA, ükrü GÖRGÜLÜ Ultrasonik geri yans yan ekolardan toplam db olarak hata hesab MATLAB program kullan larak görüntü i leme yöntemleriyle belirlenmi tir. Sinyal de i imi, 0 dan -50 db e kadar de i en bir skalaya göre ifade edilmi, incelenen her karonun skaladaki db de erleri için gerçekle en yüzdelik kay plar belirlenmi tir. Ortalama toplam kay p (%), hata yüzdesi ile db de erinin çarp m sonucu hesaplanm t r. Çizelge 1 de incelenen karolar için db lere göre hata yüzdelerinin (%) de i imi verilmektedir C de sinterlenen hatas z ve kâ t hatas içeren karolar n ultrasonik geri yans yan eko görüntüleri ekil 5 te verilmektedir. ekil 5.a daki hatas z karonun sinyal kayb -10,51 db dir. Ancak hataya ba l olarak sinyal kayb daha fazla olmaktad r. ekil 5.b de kâ t hatas için sinyal kayb -10,81 db dir. Ka t hatas, dü ük db lerde kayba neden olarak karonun ortalama toplam sinyal kayb n n (%) standart karoda gerçekle en ortalama toplam sinyal kayb na (%) göre daha fazla olmas na neden olmu tur. ekil 6.a da 1210 C de sinterlenenen ve görünen porozitenin % 3,85 oldu u karo görülmektedir. Bu karonun sinyal kayb -11,26 db iken, 1190 C de sinterlenen ( ekil 6.b) ve görünen porozitenin % 4,60 oldu u karoda sinyal kayb -11,17 db dir. Dü ük s cakl kta sinterlenerek su emmesi daha fazla olan karoda ortalama toplam sinyal kayb n n (%) daha fazla olmas beklenmektedir. Çünkü porozitenin artmas daha fazla sinyal kayb na yol açmaktad r. Ancak, karodaki çatlak hatas nedeniyle ( ekil 6.a) sinyal kayb n n, hatas z ve daha dü ük s cakl kta sinterlenmi karoya ( ekil 6.b) göre daha fazla oldu u tespit edilmi tir. Standart iki karonun ortalama toplam sinyal kay plar (%) incelendi inde 1190 C de sinterlenen karonun sinyal kayb n n daha fazla gözenekli olmas nedeniyle 1220 C de sinterlenen karodan daha fazla oldu u görülmektedir. Ayr ca hatas z karolarda -16 db nin alt nda hiç sinyal kayb n n görülmedi i tespit edilmi tir. Çizelge 1. db lere göre hata yüzdelerinin (%) de i imi. Karo db -50 to Standart (SK1) (1220 C) ,07 0,13 25,6 73,9 0, Ka t hatas içeren (K1) (1220 C) 0 0,01 0,06 0,12 0,19 0,34 0,61 0,66 0,96 29,8 67,1 0, Standart (SÇ1) (1190 C) ,01 0,46 57,9 41,5 0, Çatlak hatas içeren (Ç1) (1210 C) ,06 0,26 0,36 0,46 0,88 1,6 52,3 43,4 0,

9 Inspection Of Porcela n Tiles With Image Processing Technique 141 (a) (b) ekil 5. (a)standart (SK1), (b) 10 mm X 10 mm ebatlar nda ka t içeren (K1) karolar için geri yans yan ekolar. (a) (b) ekil 6. (a) 1210 C de sinterlenen ve çatlak içeren (Ç1), (b) C de sinterlenen (SÇ1) karolar için geri yans yan ekolar.

10 142 Elif EREN, Semra KURAMA, ükrü GÖRGÜLÜ IV. TARTI MA Hatalar n tespit edilmesi ve karakterizasyonu tahribats z muayene tekniklerinden ultrasonik ile gerçekle tirilmi tir. A-tarama metodu kullan larak farkl hatalar tespit edilebilmi tir. A-taramada hatan n ekli ve boyutu hatan n tespit edilebilmesini sa layan temel faktörlerdendir. Çatlak hatas n A-tarama ile tespit etmek oldukça zor iken ka t hatas kolay bir ekilde tespit edilebilmi tir. Çatlak hatas, ka t hatas na göre prob alan n n daha az bir k sm n kaplamaktad r. Bu nedenle çatlak hatas içeren karoda herhangi bir hata ekosu tespit edilememi tir. Çatlak hatas ancak geri yans yan ekodaki dü ü e ba l olarak belirlenmi tir. Ka t hatas içeren numunede ise hem hata ekosu tespit edilmi, hem de geri yans yan ekoda dü ü gözlenmi tir. Hata varl nda elde edilen ultrasonik dalga ilerleme süreleri hatalar n prob çap ndan daha küçük hatalar olmalar sebebiyle hatas z bölgelerin ultrasonik dalga ilerleme süreleriyle ayn d r. Sinterleme s cakl ndaki art a ba l olarak standart karolardaki porozite miktar n n de i ti i, yüksek s cakl klarda sinterlemenin dü ük miktarda poroziteye neden olmas ile karoda ultrasonik dalgalar n daha k sa sürede ilerlemesini sa lad belirlenmi tir. Mevcut hatalar n, ultrasonik C-tarama metodu kullan larak yerleri ve ekilleri tespit edilebilmi tir. Sinyal kay plar, ultrasonik dalgalar n hatalara ba l olarak yans mas ve k r n m sonucunda gerçekle mektedir. Ka t hatas bu nedenle ayn s cakl kta sinterlenen standart karoya göre daha fazla bir sinyal kayb na neden olmaktad r. Çatlak içeren karoda gözlenen sinyal kayb ise daha dü ük s cakl kta sinterlenen standart bir karoya göre daha fazlad r. Ayr ca sinterleme s cakl ndaki dü ü standart karolardaki porozite miktar n da artt rmaktad r. Porozite miktar ndaki art ortalama toplam sinyal kayb nda (%) art ve buna ba l olarak da dü ük s cakl kta sinterlenen karolarda daha fazla ortalama toplam sinyal kayb na (%) neden olmaktad r. Ayr ca hata içermeyen standart karolarda belirli bir db de erinin alt nda sinyal kayb n n görülmedi i tespit edilmi tir. V. KAYNAKLAR [1] H.M. Elbehiery, A.A. Hefnawy and M.T. Elewa, Quality Control Enhancement via Nondestructive Testing for Green Ceramic Tiles, Proceedings of the 46 th IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems, December 2003, Vol. 3, pp [2] A.F. Grandt Jr., Fundamentals of Structural Integrity Damage Tolerant Design and Nondestructive Evaluation, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, [3] H. Kuttruff, Ultrasonics-Fundamentals and Applications, Elsevier Applied Science, New York, 1991.

11 Inspection Of Porcela n Tiles With Image Processing Technique 143 [4] Gür, C.H., Tahribats z Tekniklerin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesindeki Yeri, 1. Uluslararas Tahribats z Muayene Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitab, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odalar Birli i Metalurji Mühendisleri Odas, 29 Eylül-1 Ekim 1999, Ankara, ss [5] The Institution of Metallurgist, Ultrasonic Non-destructive Testing, The Institution of Metallurgist, No. 9, Chamelon Press Limited, London, [6] M.C. Bhardwaj, I. Neeson, G. Stead, Introduction to contact-free ultrasonic characterization and analysis of consolidated materials, NDTnet, Vol. 5, No. 6, [7] M.C. Bhardwaj, Non-contact ultrasonic characterization of ceramics and composites, Nondestructive Evaluation of Ceramics, Vol. 89, pp , [8] B. Hayes, Special report/r and D overview: advancing ceramic and glass technology, Ceramic Industry, Vol. 157, No. 8, pp , [9] R.E. Brennan IV., Ultrasonic Nondestructive Evaluation of Armor Ceramics, Phd. Thesis, Rutgers, The State University of New Jersey, Graduate Program in Materials Science and Engineering, Graduate School-New Brunswick, New Jersey, [10] J.A. Medding, Nondestructive Evaluation of Zirconium Phosphate Bonded Silicon Radomes, M.S Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Material Science and Engineering, Virginia, 1996.

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA TE REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND SL K FAKÜLTES NDE B R UYGULAMA. Kezban BULUT 1, Banu SOYLU 2,*

Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND SL K FAKÜLTES NDE B R UYGULAMA. Kezban BULUT 1, Banu SOYLU 2,* Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 150-167 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 Ö RET M ÜYELER N N YÜKÜ SEV YELER N N B R ANAL T K A MODEL LE DE ERLEND R LMES : MÜHEND

Detaylı

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara U ak K lada Alt n Madeninde Önkesme Patlatmas ndan Kaynaklanan Hava oku Bas nc Analizi Preslipt Blast Induced Air Overpressure Investigation At U ak K lada Gold Mine Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin

Detaylı

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI Ferhat GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Mustafa BOZKURT KOSGEB stanbul kitelli ÖZET Günümüzde

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ

ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ Mustafa KILIÇ NERG ZL K BARAJI (ADANA) K L ÇEK RDEK MALZEMES N JEOTEKN K NCELEMES JEOLOJ MÜHEND SL ANAB M DALI ADANA, 20 ÖZ YÜKSEK L SANS TEZ

Detaylı

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar *

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * Yrd. Doç. Dr. Tunç DEM RB LEK Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Çal ma Ekonomisi

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar

I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2006; 27: 117-124 Derleme EÜ Di hek Fak Derg 2005; 26: 1-5 I k Kaynaklar, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar Curing Units, Polymerisation and Clinical Application Özden ÖZEL

Detaylı

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 123-140 GÜMRÜK B RL N N DO RUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETK S : AVRUPA B RL N N YEN ÜYELER VE TÜRK YE ÜZER NE B R PANEL VER ANAL Z 1 Hamza

Detaylı

Bu tez çal mas Devlet Planlama Te kilat taraf ndan desteklenmi tir. Proje No: 2005K120110

Bu tez çal mas Devlet Planlama Te kilat taraf ndan desteklenmi tir. Proje No: 2005K120110 OZON ve B YOF LTRASYONLA DO AL ORGAN K MADDE G DER M ve DEZENFEKS YON YAN ÜRÜNLER OLU UM POTANS YELLER N N BEL RLENMES Mutlu U ur AKÇAY Yüksek Lisans Tezi Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Kas m 2008 Bu

Detaylı

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C. ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARI K LABORATUVARI EFL LABORATUVAR EL K TABI TEKN K ARA TIRMA DA RES BA KANLI I MALZEME LABORATUVARI UBES MÜDÜRLÜ Ü ANKARA-2010 1 T.C. ULA TIRMA

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI

TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI TC GAZ ÜN VERS TES GAZ E T M FAKÜLTES ORTA Ö RET M FEN VE MATEMEAT K ALANLARI E T M BÖLÜMÜ F Z K E T M ANAB L M DALI DANI MAN: Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA KARADA HAZIRLAYAN : ÖZLEM FATMA YILDIRIM 040557042 2007

Detaylı

Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i

Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i Cilt:8 Say :1 Y l:2011 Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i Mehmet UYSAL 1 Özet Meslek Yüksekokullar ve Aç k Ö retim Önlisans Program mezunlar n lisans renimlerine

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas

Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas Quantative Analysis of the Incremental Process As Basis for Comparison with the Agile Process: A Case Study Seda,

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi Süleyman Akp nar,.ak n Altun, Kaz m Önel Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü, zmir Dokuz Eylül University School of Engineering Metalurgical and Materials

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı