T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ENTEGRASYON ANKARA 2009

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaģtırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliģtirilmiģ öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmıģ, denenmek ve geliģtirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya baģlanmıģtır. Modüller teknolojik geliģmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koģulu ile eğitim öğretim sırasında geliģtirilebilir ve yapılması önerilen değiģiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, iģletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaģılabilirler. BasılmıĢ modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir Ģekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karģılığında satılamaz.

3 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... i-ii AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ TĠCARĠ MODÜL ICEBERG TEN MUHASEBE YE ENTEGRASYON ICEBERG de Cari Kart Sisteminin Kurulumunu Hatırlayalım Bilanço / Muhasebe Modülü nde Entegrasyon Firma Tanımı Hesap Planı AçılıĢı ve Entegrasyon Tanımı ICEBERG Ticari Program dan Muhasebe ye Entegrasyon UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÜCRET BORDROSU NDA MODÜLÜ ve ENTEGRASYON Firma Tanımı Hesap Planı AçılıĢı ve Entegrasyon Tanımı Personel Kart Tanımı Günlük Puantaj Hesaplaması Günlük Ücret Tanımı ve Aylık Ücret in Hesaplaması Sosyal Yardım / Ek Ücret GiriĢleri Aylık Ücret Hesaplamalarının Kontrol Edilmesi Net Ücret Hesaplama Formülü Ücret Bordrosunun Hazırlanması Aylık Hizmet Bildirimi Aylık Ücret Entegrasyonu UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ DEMĠRBAġ AMORTĠSMAN MODÜLÜ ve ENTEGRASYON Firma Tanımı Hesap Planı AçılıĢı ve Entegrasyon Tanımı DemirbaĢ Kart Tanımı Birinci Yöntem Ġkinci Yöntem Dönemsel Amortisman Hesaplaması ve Entegrasyon UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ SMMM BÜRO YÖNETĠMĠ MODÜLÜ ve ENTEGRASYON Firma Tanımı S.M. Mali MüĢavir Tanımı SMMM Ġnternet ġifresi Tanımı ve Firma ya SMMM Atanması... 59

4 4.4. Muhtasar Beyanname Muhtasar Beyanname Hakkında Bilinmesi Gerekenler Muhtasar Yardım Tanım ve Entegrasyon Tanımı Muhtasar Beyanname Ġçin Gereken Belgeler ve Kayıt GiriĢi S.M. Mali MüĢavir Makbuz Belgesi Kira SözleĢmesi Müstahsil Makbuz Belgelesi Ücret Bordrosu Muhtasar Beyanname nin Hesaplanması Muhtasar Beyanname nin Bildirimi Muhtasar Beyanname Ġçin Kayıt Edilen Belgelerin Entegresi Kira Kayıtları Entegresi S.M.M.M. Makbuzları Entegresi Müstahsil Makbuzları Entegresi Geçici Vergi Beyannamesi Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Geçici Vergi Beyannamesi Öncesi Ön Hazırlıklar Giderlerin Gelir Tablosuna Aktarımı (Yansıtma lar) Gelir Tablosu nun Hazırlanması Geçici Vergi Beyannamesi nin Hazırlanması Geçici Vergi Beyannamesi nin Bildirimi Kurum Vergi Beyannamesi Kurum Vergi Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Kurum Vergi Beyannamesi Öncesi Ön Hazırlıklar Gelir Tablosu Hesapları nın Kapatılması Bilanço Tablosu nun Hazırlanması Kurum Vergi Beyannamesi nin Hazırlanması Kurum Vergi Beyannamesi nin Bildirimi Gelir Vergi Beyannamesi Gelir Vergi Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergi Beyannamesi Öncesi Ön Hazırlıklar ĠĢletme Hesap Özeti nin Hazırlanması Gelir Vergi Beyannamesi nin Hazırlanması Gelir Vergi Beyannamesi nin Bildirimi UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜL MODÜLÜN TANIMI Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe Entegrasyon Paket program modülleri nde kayıt edilen ticari belgeleri muhasebeleģtirmek ve paket program modüllerinin kendi içindeki entegrasyon tanımını ve bilgi alıģ veriģini yapmak yeterliklerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/24 ÖN KOġUL YETERLĠLĠK MODÜLÜN AMACI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Bilgisayar ın Temel Kullanımını Bilmek, AĢağıdaki Ders Modüllerini BaĢarı Ġle GeçmiĢ Olmak: Ticari Belgeler, Program Yüklemek, Cari Hesap, Çek-Senet, Ön Muhasebe, Muhasebe Entegrasyon iģlemleri yapmak Genel Amaç: Bu modül ile paket program da kayıt edilmiģ bilgilerin entegrasyon iģlemlerini yapabileceksiniz. Amaçlar: 1. Ticari program da kayıt edilen ticari belgeleri muhasebeleģtirebileceksiniz. 2. Ücret bordrosu modülündeki tüm iģlemleri yapabileceksiniz. 3. DemirbaĢ amortisman modülündeki tüm iģlemleri yapabileceksiniz. 4. Büro yönetimi modülünde beyannameleri düzenleyebileceksiniz. Bilgisayar Laboratuarı, Ġnternet, Projeksiyon, Tepegöz, Muhasebe Programı Eğitim CD si Her öğrenme sonunda modülde verilen ölçme araçları ile ulaģtığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize değerlendirebileceksiniz. Modül ün sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. iii

6 Değerli öğrenci; GĠRĠġ GĠRĠġ Günümüzde iģletmeler, mali iģlemlerin takibini muhasebe yazılımları ile yapmaktadır. Günlük ticari iģlem hacminin artması, muhasebesel iģlemleri takip etmeyi zorlaģtırmıģ ve sonuçta iģletmelerin bilgisayarlardan yardım alması kaçınılmaz olmuģtur. Muhasebe yazılımları sayesinde iģletmeler, mali bilgilerine daha çabuk eriģerek iģlem hızını artırmakta ve bu bilgileri güvenle saklayıp gerektiğinde raporlarını hızlı bir Ģekilde alabilmektedir. Bir iģletmenin en önemli bölümlerinin baģında Muhasebe Birimi gelir. Bunu bir örnek ile açıklayalım: ĠĢletmeler, bir insan vücuduna benzetildiğinde Yönetim Departmanı, insanın beyni; Pazarlama Departmanı, elleri ve ayakları; Üretim Departmanı, vücudu gibidir. Muhasebe Departmanı ise vücudun sinir sistemidir. Ġnsan vücudu sağlıklı sinir sistemine sahip olmadan beyne, ellere ve diğer organlara hükmedemeyeceğine göre iģletme yönetimi de sistemli bir muhaseye sahip olmadan pazarlama, üretim ve diğer bölümleri ile ilgili doğru kararlar alamaz. Bunun için Muhasebe Birimi bir iģletmede ana unsurdur. Ticari hayatta büyüyen iģletmeler, gelecek için aldığı kararlarda ve bu kararları uygulamada her zaman muhasebe departmanından faydalanır. Muhasebenin Temel Ġlkeleri konusunda bilgi sahibi olan bir kimse, sektör önemli olmaksızın tüm iģletmelerle ilgili muhasebe departmanında rahatlıkla görev alabilecek bir konumda olacaktır. Muhasebenin temel kurallarını ve bir iģletmedeki çalıģma sistemini, yani iģleyiģi bildiğinizde bilgisayar ortamında geliģtirilen ve Bilgisayarlı Muhasebe olarak isimlendirilen tüm muhasebe programlarını rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bunun yanında bazen muhasebenin temel kurallarını bilmekle beraber, kullandığınız program ın iģlevsel oluģu da çok önemlidir. Bu ikisi muhasebeciyi tamamlayan unsurlardır. Biri eksik olduğunda günlük iģ hayatının içinde muhasebeci kaybolup gidecektir. Yaygın biçimde kullanılan, bilgisayarda fazla yer iģgal etmeyen pratik ve sıradıģı bu programda; Kolay kurulduğunu, hızlı çalıģıp hızlı sonuç ürettiğini, Windows tabanlı programlarda yapılması gereken bir çok tanımlamanın, DOS tabanlı olan bu programda hazır olduğunu, BaĢka paket programlarda görmediğiniz birçok çok kolaylığı ile size zaman kazandıracağını örnekli uygulamalarıyla öğreneceksiniz. 1

7 ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 Bu öğrenme faaliyeti ile ticari program da kayıt edilen (alış-satış faturası, tahsil-tediye makbuzu, çek-senet gibi) ticari belgeleri muhasebeleģtirebileceksiniz. ARAġTIRMA Muhasebe iģlemlerini (a dan z ye) kendi içinde takip eden bir firmayı ziyaret ediniz ve firmadaki yapılan muhasebenin sürecini inceleyiniz. Önemli olarak gördüğünüz kısımaları not alınız. ARAġTIRMA ÖZETĠ: 2

8 1. TĠCARĠ MODÜL ICEBERG TEN MUHASEBE YE ENTEGRASYON ĠġLEMLERĠ 3

9 Muhasebe paket programını en iyi Ģekilde kullanmak istiyorsanız aģağıda anlatılanlara uymalısınız. Programın kendi içinde entegre çalıģması için bazı tanımlamaları tam ve doğru yapmak gerekir. Bunu bir tablo ile anlatmaya çalıģalım. Tablo incelendiğinde Firma Kodu program modüllerinde aynı olduğu görülüyor. Program modüllerinde aynı kod ile firma tanımı otomatik entegrasyonu sağlayacaktır. Firma Kodu üç haneli ve sayısal olmalıdır. Alfa sayısal karakterler de kullanılabilir. Örneğin; 001, A01, ABC gibi. Ancak, çok fazla firması olanlar için firma kodunu sayısal vermesini tavsiye ederiz. Muhasebe bürolarında firmaları tanımlarken 1.Sınıf Defter e tabi firmalara ; 2.Sınıf Defter e tabi firmalara ; (SM - SMMM) Meslek Mensubuna ait firmaya ise 999 kodunu vermesi tavsiye edilir. 4

10 1.1. ICEBERG de Cari Kart Sisteminin Kurulumunu Hatırlayalım Paket program da muhasebe entegrasyonunu sağlamak için önce ticari programda muhasebe takip edilecek firma oluģturulmalıdır. Ticari program da firma tanımlandığı anda Cari Hesap Planı otomatik açılmıģtı. Cari Stok Takibi modülünde size anlatılanları hatırlamaya çalıģın Hatırlatma Ekranı ġekil 1 Kullanıcı GiriĢi [01-Kullanıcı] ile programa giriģ yapılıyordu. ġifre bölümünü [] ile geçince Ana menü geliyordu. ġekil 2 Ana menü [] ile ICEBERG-Cari/Stok/Fatura modülüne girilmiģti. 5

11 Hatırlatma Ekranı [F12] yaparak iģlem yapılacak yıl ı seçilmiģti. Yıl seçimi yapıldıktan sonra FĠRMA SEÇĠMĠ ekranı geliyordu. F12 İşlem yapılacak yıl ı seçin ġekil 3 - Yıl Seçimi Önce monografinin uygulanacağı ABC Bilgisayar Tic. San. Ltd. ġti. firmasını oluģturulmalıydı. F1-Yardım ġekil 4 - Firma Seçimi Bu ekranda [F1] tuģu ile yeni firma açmak için YARDIM alabilirsiniz. 6

12 Hatırlatma Ekranı Yeni firma oluģturmak için bu ekranda [ALT]+[INSERT] yapılmıģtı. Gelen ekranda firma bilgileri doldurulmuģtu. ġekil 5 - Firma Bilgileri Firma tipini Bilanço seçilmiģti. ( Ġkinci sınıf deftere tabi mükellef ise ĠĢletme tipi seçilmeliydi. ) [] ile devam edildiğinde firma kurulumu, tamamlanmıģtı. ġekil 6 - Cari Kart Sistemi Bununla birlikte, bir iģletmenin kullanabileceği bütün cari kartlar da otomatik açılmıģtı.ġģletmenin kendine özel hesapları bu listeye dahil edilmeliydi. 7

13 Tek Düzen Cari Kart Sistemi Özelliklerini Hatırlayalım. Sistem, Tek Düzen Hesap Planına benzer ve aynı özellikleri taģır. Bu sistem, açılan her bir hesabı Cari Kart olarak kullanılır. Bir iģletmenin kullanabileceği bütün Cari Kartlar otomatik açılmıģtır. ĠĢletmenin kendine özel hesapları ise bu listeye ayrıca dahil edilmelidir. Cari Kart Sistemi nde ticari belgeler kayıt edildikçe, cari mizanı, stok mizanını, muhasebe fişlerini ve diğer raporları sistem otomatik oluşturur. Sonuç olarak muhasebe fiş entegresi yapmadan firmanın genel durumu otomatik oluşur. ĠĢte! Tek Düzen Cari Kart Sistemi sayesinde muhasebe entegrasyonu kurulmuģtu. ICEBERG ticari program da kayıt edilen (alış-satış faturası, tahsil-tediye makbuzu, çek-senet, gelen-gönderilen havale makbuzları ve bunun gibi) ticari belgeleri iģlendikten sonra muhasebeye entegre yapmak gerekir. Kayıtların muhasebeleģtirilmesi için ICEBERG ticari program da tanımlandığımız firma: 1.Sınıf Defter ise Bilanço/Muhasebe modülünde; 2.Sınıf Defter ise ĠĢletme /Serbest Meslek Defteri modülünde açılmalıdır. ICEBERG ticari program da [100] no lu ABC Bilgisayar Ltd.ġti. firması oluģturulurken Firma Tipi: Bilanço seçildiği için bu firmayı Bilanço/Muhasebe modülünde açmamız gerekir. Not Alınız! 8

14 1.2. Bilanço / Muhasebe Modülü nde Entegrasyon Firma Tanımı 1 Bilanço/Muhasebe modülüne [] ile girin. 1 ġekil 7 - Ana menü 2 [F12] yaparak iģlem yapılacak yıl ı seçin. 2 ġekil 8 - Yıl Seçimi [F12] 9

15 3 Yıl seçimi yapıldıktan sonra Firma Seçimi ekranı gelecektir. Yeni firma oluģturmak için bu ekranda [ALT]+[INSERT] yapın. 3 Yeni Firma Tanımı [ALT]+[INSERT] ġekil 9 - Firma Seçimi [F2] 4 Gelen ekranda firmanın koduna (100) yazın ve Unvan-Adres bilgilerini doldurun. 4 Resmi bildirimlerde kullanılacak Adres bilgilerini doldurun. ġekil 10 - Firma OluĢturmak [ALT]+[INSERT] 10

16 5 [] ile devam edin ve gelen ekranda firmanın Özel tanımlarını doldurun. 5 Resmi bildirimlerin hazırlanmasında kullanılacak Özel tanımları doldurun. ġekil 11 - Firma Tanımı Özel Bilgiler 6 [] ile devam edin ve gelen ekranda firmanın Detay tanımlarını doldurun. 6 Resmi bildirimlerin hazırlanmasında kullanılacak Detay tanımları doldurun. ġekil 12 - Firma Tanımı Detay Bilgileri 11 İnternet Vergi Dairesi web sitesine program içinden otomatik bağlanarak vergi borcu ve diğer işlemleri otomatik sorgulamak istiyorsanız [CTRL]+[F9] ile internet şifrelerini tanımlayın.

17 7 [] ile devam edin ve gelen ekranda firmanın SMMM bilgileri doldurun. [CTRL]+[] KDV, Muhtasar, Geçici Vergi Beyannamesi nin internet te bildirimlerinin program dan otomatik yapmak istiyorsanız [CTRL]+[F9] ile internet şifrelerini tanımlayın. 7 ġekil 13 - Firma Tanımı SMMM Bilgileri 8 [] ile devam edin ve gelen ekranda oluģturulan firmayı seçin. 8 ġekil 14 Bilanço / Muhasebe de OluĢturulan Firma 12

18 Hesap Planı AçılıĢı ve Entegrasyon Tanımı 9 Kayıt / Rapor menüsünde Hesap Planına [] ile girin. 9 ġekil 15 - Hesap Planının OluĢturulması 10 ICEBERG Hesap Planı Transfer Et seçimi [] ile yapın ve devam edin ġekil 16 - Cari Kart Sisteminin Tek Düzen Hesap Planına DönüĢtürülmesi [100] no lu firma kodu gelecektir, [] ile devam edin. Tüm Hesapları Transfer Et seçimini yapın. 13

19 13 [] ile devam edildiğinde Tek Düzen Hesap Planı oluģturulacaktır. 13 ġekil 17 - Bilanço Tekdüzen Hesap Planı ġimdi! ICEBERG ticari program a kayıt edilen (alış-satış faturası, tahsil-tediye makbuzu, çek-senet, gelen-gönderilen havale makbuzları ve bunun gibi) ticari belgeleri muhasebeye entegre yapalım ICEBERG Ticari Program dan Muhasebeye Entegrasyon 14 Entegre menüsünde Muhasebe Entegre bölümüne [] ile girin. 14 ġekil 18 - ICEBERG Ticari Program Muhasebe Entegre ĠĢlemleri 14

20 15 16 Gelen ekranda Iceberg Bilanço seçimine [] yapın. Sonra, entegre yapılacak tarih aralığını belirtin. ( XX XX ) ġekil 19 Muhasebe Entegresi Yapılan Seçimler Muhasebe fiģlerin günlük oluģturmak için Gün Ayrımı Yapılsın mı? seçimi [EVET] yapın. Ticari belgelerin her birisi için ayrı muhasebe fiģi oluģturmak için Her Bir ĠĢlem Ġçin Ayrı Bir FiĢ OluĢturulsun mu? seçimini [EVET] yapın. [] ile devam edildiğinde yapılan seçimlere göre muhasebe fiģleri oluģturulur. [CTRL]+[F9] 19 ġekil 20 - Muhasebe Entegresi OluĢturulan Yevmiye Kayıtları 19 OluĢturulan yevmiye kayıtlarını muhasebeye entegre için [CTRL]+[F9] yapın. 15

21 Ayrıca, muhasebe entegre ekranında [ALT]+[F8] yaparak oluģturulan muhasebe fiģlerini windows programlarına gönderip, buradan kontrol edebilirsiniz. 20 Entegre yapılan muhasebe fiģlerini kontrol etmek için Bilanço / Muhasebe modülünde Kayıt / Rapor menüsüne gelin ve FiĢ Kayıt GiriĢi bölümüne [] ile girin ġekil 21 - Bilanço / Muhasebe FiĢ Kayıt GiriĢi Bu ekrana giriģ yapıldığında aģağıda olduğu gibi fiģler listelenecektir. Entegre ile oluģan fiģlerin içeriğini görmek için üzerinde [ARAÇUBUK] yapın. [ARAÇUBUK] 21 ġekil 22 - ICEBERG' den Entegre Yapılan Muhasebe FiĢleri 16

22 UYGULAMA FAALĠYETĠ - 1 ĠĢlem Basamakları Öneriler Muhasebe Entegrasyonu için gereken tanımlarını yapınız. ICEBERG Ticari Program da oluģturulan Cari Kart Sistemini BĠLANÇO/MUHASEBE Modülü nde Tek Düzen Hesap Planı olarak açılması için gerekli olan tanımları yapınız. Muhasebe Entegrasyonu öncesi gereken kontrolleri yapınız. ICEBERG Cari Kart Sistemi nde açılan cari kartların BĠLANÇO/MUHASEBE Modülü nde Hesap Planına açıldığını kontrol ediniz. Muhasebe Entegrasyonu için gereken iģlemleri yapınız. ICEBERG Ticari Program da kayıt edilen belgelerin BĠLANÇO/MUHASEBE Modülü ne muhasebe fiģi olarak taģınması için gerekli olan iģlemleri yapınız. Muhasebe Entegrasyonu sonrası gereken kontrolleri yapınız. Muhasebe Entegrasyonu yaptıktan sonra ICEBERG Ticari Program da Detaylı Mizan Raporu hazırlayın ve BĠLANÇO/MUHASEBE Modülü nden alınacak Kümülâtif Mizan raporu ile karģılaģtırınız. Ġki ayrı mizan rapor unun toplamlarını karģılaģtırınız. Muhasebe Entegrasyonu nun tam ve doğru yapıldığından emin olunuz. 17

23 ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - 1 A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 1. Paket program ı kendi içinde bağlantılı kullanmak ne demektir? a. Entegrasyon b. Sistem c. Modül d. Yönetim 2. ICEBERG Ticari Program da kayıt edilen belgeleri, Bilanço/Muhasebe ya da ĠĢletme/Serbest Meslek Modülü ne entegre yapmak için dikkat edilmesi ve yapılması gerekenleri tanımları lütfen açıklayınız? UYGULAMA FAALİYETİ 3. ICEBERG Ticari Program da kayıt edilen belgeleri, entegre yaparken için sorulan Gün Ayrımı Yapılsın mı? sorusuna [EVET] ya da [HAYIR] yapılması neyi ifade etmektedir. Lütfen açıklayınız? UYGULAMA FAALİYETİ 4. Paket program modüllerimizin kendi içinde tam ve doğru entegre sistemi kurulması için yapılması gerekenleri açıklar mısınız? AALETİ 5. ICEBERG ticari program da kayıt edilen belgeler sonrasında cari mizanı, stok mizanını, entegrasyonu için gerekli muhasebe fiģlerini oluģturan sistem aģağıdakilerden hangisidir? a. BĠLANÇO Hesap Planı b. ICEBERG Cari Kart Sistemi c. ICEBERG Muhasebe Entegre d. ICEBERG Detaylı Mizan 18

24 DEĞERLENDĠRME Ölçme ve Değerlendirme sorularına verdiğiniz cevapları Modül son sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz. B. UYGULAMA TESTĠ AĢağıdaki tabloda HAYIR cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin. Cevaplarınızın hepsi EVET ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR ICEBERG ve Bilanço/Muhasebe Modülü nde muhasebe entegrasyonu için gereken tanımları yapabiliyor musunuz? ICEBERG Ticari Modül de muhasebe entegrasyonu için gereken iģlemleri yapabiliyor musunuz? Muhasebe entegrasyonu sonrası gereken kontrolleri yaptığınızda tam ve doğru entegrasyon yapılmıģ olduğunu görüyor musunuz? DEĞERLENDĠRME Uygulama testinde iģaretlediğiniz EVET cevabı kazandığınız becerileri gösterir. HAYIR cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi EVET ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz. 19

25 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 2 ENME FAALĠYETĠ 1 Bu öğrenme faaliyeti ile ücret bordrosu modülündeki tüm iģlemleri yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Sigortalı çalıģan bir kiģinin aylık ücretinden kesilen vergi ve sigorta primlerini öğreniniz. Aylık ücret ten yapılan kesintilerle ilgili gider muhasebe fiģini oluģturunuz. Ücret Hesaplama Formülü ile ilgili bir tablo hazırlayınız. 2. ÜCRET BORDROSU MODÜLÜ VE ENTEGRASYON ĠġLEMLERĠ 20

26 ICEBERG ticari program da oluģturulan firmanın ticari belgelerini, muhasebeye entegre yaptıktan sonra bu firmanın ücretli çalıģan iģçileri varsa; Ücret Bordrosu Modülü nde firma oluģturulmalı, ( [100]-ABC Bilgisayar) Ücretli çalıģan iģçilerin kartları açılmalı ve ücret hesaplaması yapılmalı, ĠĢçi ücret gideri ile ilgili muhasebe entegrasyonu yapılmalıdır Firma Tanımı 1 Ücret Bordrosu modülüne [] ile girin. 1 ġekil 23 - Ana menü Ücret Bordosu Modülü ne GiriĢ 2 [F12] yaparak iģlem yapılacak yıl ı seçin. 2 ġekil 24 Ücret Bordrosu Yıl Seçimi:[F12] 21

27 3 Yıl seçimi yapıldıktan sonra Firma Seçimi ekranı gelecektir. Yeni firma oluģturmak için bu ekranda [ALT]+[INSERT] yapın. 3 Yeni Firma Tanımı [ALT]+[INSERT] ġekil 25 Ücret Bordrosu Firma Seçimi:[F2] Gelen ekranda firmanın kodu (100) yazıldığında daha önce doldurumuģ olan Unvan-Adres bilgileri gelecektir. 4 Bu bölümde Entegre Kodu:[100] değiģtirmeden [] ile devam edin ve Detay bilgilerine geçin. 4 Entegre Kodu:[100] Bilanço/Muhasebe modülünde açılan firma kodudur. Bunun için değiştirmeyin. ġekil 26 - Firma OluĢturmak [ALT]+[INSERT] 22

28 5 [] ile devam edin ve gelen ekranda firmanın Detay tanımlarını doldurun. Entegrasyon için bu bu seçimler doğru yapılmalıdır. Resmi bildirimlerin hazırlanmasında kullanılacak Detay tanımları doldurun. 5 ġekil 27 - Firma Tanımı Detay Bilgileri 6 [] ile devam edin ve gelen ekranda firmanın Ekler bölümünü doldurun. 6 Resmi bildirimlerin hazırlanmasında kullanılacak Ekler tanımını doldurun. ġekil 28 - Firma Tanımı Ekler Tanımı e-bildirge, e-giriş, e-vizite işlemlerinin program dan otomatik yapmak için [CTRL]+[F9] ile internet şifrelerini tanımlayın. 23

29 7 [] ile devam edin ve gelen ekranda firmanın TaĢeron bilgileri doldurun. 7 [] Firmanın taşeron işçisi varsa taşeron firma bilgilerini doldurun. ġekil 29 - Firma Tanımı TaĢeron Firma Bilgileri 8 [] ile devam edin ve gelen ekranda oluģturulan firmayı seçin. 8 ġekil 30 Ücret Bordrosu nda OluĢturulan Firma 24

30 2.2. Hesap Planı AçılıĢı ve Entegrasyon Tanımı 9 Kayıt / Rapor menüsünde Hesap Planına [] ile girin. 9 ġekil 31 Personel Hesap Planının OluĢturulması 10 Standart Hesap Planı Transfer Et seçimi [] ile yapın ve devam edin. 10 ġekil 32 Personel Hesap Planı AçılıĢı 25

31 11 Gelen ekran çalıģılacak dönemi seçin. (Daha önce yapılan örnekler ARALIK ay ında olduğu için Ücret Bordrosu modülü nde de ARALIK ay ında işlem yapacağız) 11 ġekil 33 - Personel Kayıtları Ay Seçimi Personel Hesap Planını görmek için bu ekranda [CTRL]+[F1] yapın. Entegrasyon sırasında kullanılacak hesap kodları listelenecektir. SAĞ-OK Entegrasyon hesap kodları ġekil 34 - Personel Hesap Planı ve Entegrasyon Hesap Kodları Detay tipli bir hesap üzerinde [SAĞ-OK] yapıldığında entegrasyon hesap kodlarının program tarafından zaten tanımlandığı görülecektir. 26

32 2.3. Personel Kart Tanımı 12 Personel kayıtların ekranında yeni kayıt için [ALT]+[INSERT] yapın. 12 Yeni Kayıt [ALT]+[INSERT] ġekil 35 - Personel Kayıtları Ekranı 13 Personel e ait ilk tanımlama Nüfus Bilgileri ile baģlar. ÇalıĢan kiģinin Adı, Soyadı ile T.C. Numarasını yazın ve [F9] yaparak, SGK Bilgilerine geçebilirsiniz.(ancak, tüm bilgilerin doldurulması tavsiye edilir.) 13 Çalışan kişinin nüfus kimlik bilgilerini yazın. ġekil 36 - Personel Tanımı Nüfus Bilgileri 27

33 14 Bu ekran bittikten sonra personelin SGK Bilgileri tanımına program otomatik geçecektir. AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi çalıģan kiģinin SGK bilgilerini doldurun. Bu bölümde [] ile ilerleyin ve gelecek küçük tablolardan seçiminizi yapın. 14 Gelecek olan küçük tablolardan seçimlerinizi yapın. 15 ġekil 37 - Personel Tanımı SGK Bilgileri Bu ekran da bittikten sonra personelin Adres Bilgileri tanımına geçilecektir. AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi çalıģan kiģinin Adres bilgilerini doldurun. Aynı Ģekilde [] ile ilerleyin ve gelecek küçük tablolardan seçiminizi yapın. 15 ġekil 38 - Personel Tanımı Adres Bilgileri Personel in Adres Bilgileri kayıt edildikten sonra personel in tanımlandığı görülecektir. Kullanıcı günlük puantaj ve gelir kaydına personel in üzerinde [INSERT] tuģu ile baģlayabilir. 28

34 16 Ancak, çalıģanın Asgari Geçim Ġndirimi Oranının otomatik hesaplanması için çalıģan yakınlarının tanıtılmalıdır. Bunun için çalıģan üzerinde [ALY]+[Y] yapın. [ALT]+[Y] Yeni Kayıt [ALT]+[INSERT] 16 ġekil 39 Personel Tanımı Yakın Bilgileri Not Alınız! 29

35 Günlük Puantaj 17 ÇalıĢan a ait kimlik ve yakın bilgileri tanımladıktan sonra ARALIK ay ı için günlük puantaj iģlemi yapılmalıdır. Bunun için çalıģan üzerinde [ALY]+[P] yapın. [ALT]+[P] 17 Çalışmadığı günlerin işaretlenmesi [ARAÇUBUK] ġekil 40 Günlük Puantaj ĠĢlemleri 18 Günlük puantaj ekranını [F9] ile onaylayıp geçtikten sonra Gelirler ekranında çalıģanın AGĠ oranı otomatik hesaplanacak ve aģağıdaki uyarı gelecektir. AGİ oranı hesaplaması ve uyarı ekranı, [] devam. 18 ġekil 41 AGĠ Oranı nın Otomatik Hesaplanması ve Uyarı Ekranı 30

36 Günlük Ücret Tanımı ve Aylık Ücret in Hesaplaması 19 AGĠ oranı uyarısını [] ile geçip, Günlük Ücret bölümüne gelin. Günlük Ücreti yazıp [] ile devam edildiğinde Aylık Ücret hesaplanır. Günlük Ücret yazıp [] devam edin. Aylık Ücret hesaplanır. 19 ġekil 42 - Günlük Ücret GiriĢi ve Aylık Ücret'in Hesaplanması Sosyal Yardım / Ek Ücret GiriĢleri 20 ÇalıĢanın Aylık Ücret ile birlikte baģka bir ek geliri var ise çalıģan üzerinde [Araçubuk] tuģuna basarak Gelirler ekranına geçin. [AĢağı Ok] tuģu ile Ek Ücretler, Sosyal Yardım, Tazminat, Prim/Ek Yardım verebilirsiniz. Ek ücret girişi için bu ekranda iken [AŞAĞI_OK] tuşuna basınız İkramiye yazıp [] devam edin. Çıkmak için [F9] yapın. 21 ġekil 43 Ek Ücret GiriĢ Ekranı ÇalıĢana ek gelir giriģi tamamlandıktan sonra [F9] ile onayladığınızda Aylık Ücret Hesaplaması otomatik yapılacaktır. 31

37 2.4. Aylık Ücret Hesaplamasının Kontrol Edilmesi 22 Personel Kayıtları ekranında, çalıģan üzerinde gelip [ARAÇUBUK] yapın ve yapılan hesaplamanın detaylarını kontrol edin. Yapılan Hesaplamalar [ARAÇUBUK] 22 Sonuçlar ġekil 44 Aylık Ücret Hesaplaması Aylık Brüt Ücret B.Ü. 793,00 SGK İşçi Primi (%14) S.İ.P. İşsizlik İşçi Primi (%1) İ.İ.P. BÜ nün %14 ü NetAylık Ücret Hesaplama Formülü Gelir Vergisi (%15) G.V. Damga Vergisi (%.06) D.V. Kesinti Toplamı K.T. Asgari Geçim İndimi AGİ BÜ nün %1 i BÜSİ+SİP+İİP GVM nin %15 i BÜ nün %0,6 sı İP+İİP+ GV+DV Bekarlar %50 BÜ-KT 7,93 674,05 101,11 4,76 224,82 67,43 635,61 Aylık Hizmet Belgesinde Bildirilecek Oran ve Tutarlar KESİNTİLER ÖZETİ İşçi Payı İşveren Payı TOPLAM Ele Geçen Net Ücret N.Ü. Gelir Vergisi Matrahı G.V.M. Brüt Ücret 793,00 793,00 %33,5 SGK Primi (%14) (%19,5) %3 İşsizlik Primi 111,02 154,64 265,66 289,45 32 (%1) (%2) 7,93 15,86 23,79 Muhtasar da Bildirilecek Oran ve Tutarlar %15 %0,6 Gelir Damga Vergisi Vergisi 101,11 4,76 101,11 4,76 Net Ücret 635,61 635,61

38 2.5. Ücret Bordrosunun Hazırlanması 23 Bütün çalıģanları tanımlayıp, ücret ve gelir giriģlerini yaptıktan sonra ücret bordrosunu hazırlanmalıdır. 23 ġekil 45 - Ücret Bordrosunun Hazırlanması 24 [] ile devam edildiğinde Ücret Bordrosu hazırlanacaktır. [ALT]+[F8] ile windows programlarına; [F8] ile yazıcıya rapor alabilirsiniz. 24 ġekil 46 - Ücret Bordrosu Ekranı 33

39 2.6. Aylık Hizmet Bildirimi 25 Bütün çalıģanları tanımlayıp, ücret ve gelir giriģlerini yaptıktan sonra aylık hizmet bildirimi hazırlanmalıdır. Hizmet Belgesi seçimine girin ve dönemi seçin. 25 ġekil 47 Aylık Hizmet Bildirimi 26 [] ile devam edildiğinde Aylık Hizmet Bildirimi hazırlanacaktır. [ALT]+[F8] ile SGK Ġnternet Sayfasına otomatik bildirim yapabilirsiniz. Kesintiler Özeti ile karşılaştırınız 26 [ALT]+[F8] İnternet Bildirim ġekil 48 Aylık Hizmet Belgesi Ekranı 34

40 İnternet Şifrelerinin Otomatik Geçiliyor 27 Sigortalı Bilgileri Görüntülemek Tahakkuk Fiş i Görüntülemek 28 Tahakkuk Fiş i Onaylanmak Gönder Butonu 35

41 2.7. Aylık Ücret Entegrasyonu 31 Ücret Bordrosu hazırlandıktan sonra ARALIK ay ı entegresi yapılmalıdır. 31 ġekil 49 - Aylık Ücret Entegrasyonu Yapılan Seçimler 32 [] ile devam edildiğinde Aylık Ücret Entegresi hazırlanacaktır. [ARAÇUBUK] ile entegre fiģi kontrol edip; [F9] ile entegre edebilirsiniz. ARAÇUBUK [F9] [] ġekil 50 - Aylık Ücret Entegresi OluĢturulan Muhasebe FiĢi Bu iģlemlerin yanında SGK, TÜRKĠYE Ġġ KURUMU gibi resmi kurumların istediği diğer tüm bildirimleri de Ücret Bordrosu modülünde hazırlayıp, program içinden çıkmadan internet bildirimlerini yapabilirsiniz. 36

42 UYGULAMA FAALĠYETĠ - 2 ĠĢlem Basamakları Öneriler Muhasebe Entegrasyonu için gereken tanımlarını yapınız. BĠLANÇO/MUHASEBE Modülü nde oluģturulan firmayı aynen ÜCRET BORDROSU Modülü nde açın. Daha sonra hesap planını transfer edin. Muhasebe Entegrasyonu öncesi gereken kontrolleri yapınız. Muhasebe Entegrasyonu için gereken ücret hesaplamaları yapıp, raporlarını hazırlayınız. BĠLANÇO/MUHASEBE Modülü nde açılan Hesap Planı ile ÜCRET BORDROSU Modülü nde açılan Hesap Planını karģılaģtırın ve aynı olduğundan emin olun. ÜCRET BORDROSU Modülü nde Kayıtlar menüsünde Personel Kayıtları bölümünden Personel Kartı açın ve Aylık Ücret Hesaplamasını programa yaptırın. Daha sonra Ücret Bordrosu ve Aylık Hizmet Belgesini hazırlayın. Muhasebe Entegrasyonu için gereken iģlemleri yapınız. ÜCRET BORDROSU Modülü nde ücret bordrosu hazırlandıktan sonra ENTEGRE menüsünde Defterlere Kayıt bölümünden muhasebe entegresi yapın. Muhasebe Entegrasyonu sonrası gereken kontrolleri yapınız. BĠLANÇO/MUHASEBE Modülü nde Kayıt/Rapor menüsünde FiĢ Kayıtları bölümünden entegre yapılan muhasebe fiģini kontrol edin. 37

43 ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - 2 A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 1. e-bildirge, e-vizite, e-giriģ gibi resmi bildirimleri paket program ile otomatik bildirmek için SGK nın verdiği internet Ģifrelerini paket program a nereden ve nasıl tanımlandığını açıklayınız? UYGULAMA FAALİYETİ 2. AĢağıdaki verilen Ģekilde Aylık Ücret Entegresi nde kullanılan hesaplardan Net Ücret in [335]-PERSONELE BORÇLAR hesabı yerine [100]-KASA hesabına entegre yapmak istenirse bu tanımlama nereden ve nasıl yapılır? Lütfen açıklayınız? 3. Aylık Hizmet Belgesi nde hesaplana kesinti primlerinin doğruluğundan emin olmak aģağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a. Personel Kartlarını Tanıtmak b. Günlük Ücretleri Tanıtmak c. Ücret Bordrosu Hazırlamak d. Ücret Kesintilerini Kontrol Etmek ve Toplam Almak 38

44 DEĞERLENDĠRME Ölçme ve Değerlendirme sorularına verdiğiniz cevapları Modül son sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz. B. UYGULAMA TESTĠ AĢağıdaki tabloda HAYIR cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin. Cevaplarınızın hepsi EVET ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR Ücret Bordrosu Modülü nde muhasebeye entegrasyon için gereken tanımları yapabiliyor musunuz? Ücret Bordrosu Modülü nde personel tanıtmak, ücret bordrosu hazırlamak ve aylık ücret entegresi gibi iģlemleri yapabiliyor musunuz? Aylık Ücret Entegresi sonrası gereken kontrolleri yaptığınızda tam ve doğru entegrasyon yapılmıģ olduğunu görüyor musunuz? DEĞERLENDĠRME Uygulama testinde iģaretlediğiniz EVET cevabı kazandığınız becerileri gösterir. HAYIR cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi EVET ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz. 39

45 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3 RENME FAALĠYETĠ 1 Bu öğrenme faaliyeti ile demirbaģ amortisman modülündeki tüm iģlemleri yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Maliye Bakanlığının hazırladığı Amortisman Ömür Listesini inceleyiniz. Örnek olarak Büro Mobilyası demirbaģının dönemsel amortisman hesaplamasını normal yöntemle yapınız ve amortisman gider muhasebe fiģini oluģturunuz. 3. DEMĠRBAġ - AMORTĠSMAN MODÜLÜ VE ENTEGRASYON ĠġLEMLERĠ 40

46 3.1. Firma Tanımı 1 DemirbaĢ-Amortisman modülüne [] ile girin. 1 ġekil 51 - Ana menü DemirbaĢ Amortisman Modülü ne GiriĢ 2 [F12] yaparak iģlem yapılacak yıl ı seçin. 2 ġekil 52 DemirbaĢ Amortisman Yıl Seçimi:[F12] 41

47 3 Yıl seçimi yapıldıktan sonra Firma Seçimi ekranı gelecektir. Yeni firma oluģturmak için bu ekranda [ALT]+[INSERT] yapın. 3 Yeni Firma Tanımı [ALT]+[INSERT] ġekil 53 DemirbaĢ Amortisman Firma Seçimi: [F2] Gelen ekranda firmanın kodu (100) yazıldığında daha önce doldurumuģ olan Unvan-Adres bilgileri gelecektir. 4 Bu bölümde Entegre Kodu:[100] değiģtirmeden [] ile devam edin ve Detay bilgilerine geçin. Entegre Kodu:[100] Bilanço/Muhasebe modülünde açılan firma kodudur. Bunun için değiştirmeyin. 4 ġekil 54 - Firma OluĢturmak [ALT]+[INSERT] 42

48 5 [] ile ilerleyin ve Adres-1 satırına gelince [F9] ile ekranı onaylın. Daha sonra gelecek olan tüm ekranları [F9] ile onaylayın ve firmayı oluģturun. 5 ġekil 55 DemirbaĢ-Amortisman da OluĢturulan Firma Not Alınız! 43

49 3.2. Hesap Planı AçılıĢı ve Entegrasyon Tanımı 6 Kayıtlar menüsünde Sabit Kıymet Hesap Planına [] ile girin. 6 ġekil 56 Sabit Kıymet Hesap Planının OluĢturulması 7 [] ile devam edildiğinde Sabit Kıymet Hesap Planı oluģturulacaktır. Bir hesap üzerinde [ARAÇUBUK] yapıldığında entegrasyon hesap kodlarının program tarafından tanımlandığı görülecektir. ARAÇUBUK 7 ġekil 57 Sabit Kıymet Hesap Planı Entegrasyon hesap kodları Firma ve Hesap Planını oluģturduktan sonra demirbaģ kartlarını açabilirsiniz. 44

50 3.3. DemirbaĢ Kart Tanımı Birinci Yöntem 8 Kayıtlar menüsünde Sabit Kıymet Tanıtım Kayıt bölümüne [] ile girin. 8 ġekil 58 - DemirbaĢ Kayıt Ekranı 9 Yeni demirbaģ kartı tanımlamak için [ALT]+[INSERT] yapın. Yeni Kayıt [ALT]+[INSERT] 9 ġekil 59 - DemirbaĢ Kayıtları Ekranı 45

51 Ġkinci Yöntem 10 Bilanço/Muhasebe modülünde Kayıt/Rapor menüsünde FiĢ Kayıtları bölümüne [] ile girin ġekil 60 Bilanço/Muhasebe FiĢ Kayıt GiriĢi Yeni demirbaģ alındığı zaman, yapılması gerekli olan alıģ muhasebe kaydını [ALT]+[INSERT] ile fiģ kayıt ekranında yaparken, aģağıdaki uyarı ile karģılaģılır. Sabit Kıymet Programına Geçilsin mi? sorusuna [EVET] ile devam edildiğinde DemirbaĢ-Amortisman modülünde demirbaģ kart tanımına geçilecektir. Demirbaş modülü ne geçiş için 2009 yılında 100 no lu firma açılmış olmalıdır. Aksi halde, bu uyarı hiç gelmez ġekil 61 - Bilanço/Muhasebe FiĢ Kayıt Ġçindeyken DemirbaĢ Kart Tanımlamak 46

52 Ġki yöntem ile yapılan iģlemler sonrasında [] ile devam edildiğinde demirbaģ kartı tanımlanmıģ olacaktır. Geçmiş senelerde alınan demirbaş ın devir girişleri bu bölüme yapılmalıdır. 13 ġekil 62 - Tanımlanan DemirbaĢ'ın "Dönem BaĢı Değer" GiriĢi 13 GeçmiĢ dönemlerde alınan demirbaģların ayrılan amortisman tutarları program da belirtilmelidir. DemirbaĢ tanımı sırasında, gelecek olan ikinci bir ekranda Dönem BaĢı Değer alanına, geçmiģ dönemdeki bilgileri yazılmalıdır. Demirbaş Kartı Tanımlandı. ġekil 63 - DemirbaĢ Kayıt Ekranı 47

53 3.4. Dönemsel Amortisman Hesaplaması ve Entegrasyon Firmanın bütün demirbaģları bu Ģekilde kayıt edildikten sonra dönemsel amortisman hesaplaması ve entegrasyonu yapılmalıdır. 14 Bunun için Dönemsel menüsünde Amortisman Hesapla bölümüne [] ile girin ve Ocak-Aralık dönemini seçin ġekil 64 - Amortisman Hesaplaması Ocak-Aralık seçimi yapıldığı için yıllık amortisman hesaplanacaktır. Bu ekranda [F8] ile amortisman listesini yazıcıya gönderebilirsiniz. [F8] Yazıcı Raporu 15 ġekil 65 - Amortisman Listesi Ekranı [F8]: Yazıcı Raporu 48

54 16 Amortisman Listesi ekranında [F9] ile muhasebeye entegre yapabilirsiniz. [F9] Entegrasyon Hazırla 16 ġekil 66 - Amortisman Listesi Ekranı [F9]: Entegrasyon Hazırlanması 17 Mahsup Tarihi bölümüne oluģturulacak fiģ tarihini yazın, [] devam edin. Bu ekranda [ARAÇUBUK] ile oluģturulan muhasebe fiģini kontrol edebilirsiniz ġekil 67 - Amortisman Gider Muhasebe FiĢi ve [F9]: Muhasebe Entegre Onayı 18 OluĢturualan muhasebe fiģini [F9] ile entegre yapabilirsiniz. 49

55 UYGULAMA FAALĠYETĠ - 3 ĠĢlem Basamakları Öneriler Muhasebe Entegrasyonu için gereken tanımlarını yapınız. Muhasebe Entegrasyonu öncesi gereken kontrolleri yapınız. Muhasebe Entegrasyonu için gereken ücret hesaplamaları yapıp, raporlarını hazırlayınız. Muhasebe Entegrasyonu için gereken iģlemleri yapınız. BĠLANÇO/MUHASEBE Modülü nde oluģturulan firmayı aynen DEMĠRBAġ-AMORTĠSMAN Modülü nde açın. Daha sonra hesap planını transfer edin. BĠLANÇO/MUHASEBE Modülü nde açılan Hesap Planı ile DEMĠRBAġ-AMORTĠSMAN Modülü nde açılan Hesap Planını karģılaģtırın ve aynı olduğundan emin olun. DEMĠRBAġ-AMORTĠSMAN Modülü nde Kayıtlar menüsünde Sabit Kıymet Tanıtım Kayıt bölümünden DemirbaĢ Kartı açın ve Dönem Amortisman Hesaplamasını programa yaptırın. Daha sonra Amortisman Defterini hazırlayın. DEMĠRBAġ-AMORTĠSMAN Modülü nde Amortisman Defterini hazırlandıktan sonra DÖNEMSEL menüsünde Amortisman Entegre bölümünden muhasebe entegresini yapın. Muhasebe Entegrasyonu sonrası gereken kontrolleri yapınız. BĠLANÇO/MUHASEBE Modülü nde Kayıt/Rapor menüsünde FiĢ Kayıtları bölümünden entegre yapılan muhasebe fiģini kontrol edin. 50

56 ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - 3 A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 1. AĢağıdaki Ģekilde 2006 yılında alınmıģ bir Faks Makinesi örnek verilmiģtir. Bu demirbaģ, paket program a ilk defa tanıtırken 2008 yılında tanıtılır ise geçmiģ yıllarda hesaplanan amortismanın devir giriģi gerekmektedir. ġekilde gösterilen Dönem BaĢı Değer bölümüne yazılması gereken devir rakamlarını hesaplayınız? UYGULAMA FAALİYETİ Demirbaş Bilgileri Devir Bilgileri 2. AĢağıdaki Ģekilde Amortisman Entegresi nde kullanılan entegre hesaplar ın hangi tablodan geldiğini ve nasıl değiģtirilebileceğini açıklayınız? 51

57 DEĞERLENDĠRME Ölçme ve Değerlendirme sorularına verdiğiniz cevapları Modül son sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz. B. UYGULAMA TESTĠ AĢağıdaki tabloda HAYIR cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin. Cevaplarınızın hepsi EVET ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR DemirbaĢ-Amortisman Modülü nde muhasebeye entegrasyon için gereken tanımları yapabiliyor musunuz? DemirbaĢ-Amortisman Modülü nde demirbaģ kartı tanıtmak, amortisman defteri hazırlamak ve amortisman entegresi gibi iģlemleri yapabiliyor musunuz? Amortisman Entegresi sonrası gereken kontrolleri yaptığınızda tam ve doğru entegrasyon yapılmıģ olduğunu görüyor musunuz? DEĞERLENDĠRME Uygulama testinde iģaretlediğiniz EVET cevabı kazandığınız becerileri gösterir. HAYIR cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi EVET ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz. 52

58 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 4 RENME FAALĠYETĠ 1 Bu öğrenme faaliyeti ile büro yönetimi modülünde beyannameleri düzenleyebileceksiniz. ARAġTIRMA Mükelleflerin vergi ödevlerini yerine getirmek üzere Maliye Bakanlığına bildirimde bulunduğu beyannameleri araģtırıp, inceleyiniz. Bu beyannameleri kağıt üzerinde doldurulma Ģeklini ve kurallarını öğreniniz. 4. SMMM BÜRO YÖNETĠMĠ MODÜLÜ VE ENTEGRASYON ĠġLEMLERĠ 53

59 4.1. Firma Tanımı 1 Büro Yönetimi modülüne [] ile girin. 1 ġekil 68 - Ana menü SMMM Büro Yönetimi Modülü ne GiriĢ 2 [F12] yaparak iģlem yapılacak yıl ı seçin. 2 ġekil 69- SMMM Büro Yönetimi Modülü Yıl Seçimi [F12] 54

60 3 Yıl seçimi yapıldıktan sonra Firma Seçimi ekranı gelecektir. Yeni firma oluģturmak için bu ekranda [ALT]+[INSERT] yapın. 3 Yeni Firma Tanımı [ALT]+[INSERT] ġekil 70 - Firma Seçimi [F2] 4 Gelen ekranda firmanın kodu (100) yazıldığında daha önce doldurumuģ olan Unvan-Adres bilgileri gelecektir. Bu bölümde Entegre Kodu:[100] değiģtirmeden [] ile devam edin ve Detay bilgilerine geçin. Entegre Kodu:[100] Bilanço/Muhasebe modülünde açılan firma kodudur. Bunun için değiştirmeyin. 4 ġekil 71 - Firma OluĢturmak [ALT]+[INSERT] 55

61 5 [] ile devam edin ve gelen ekranda firmanın Detay tanımlarını doldurun. Entegrasyon için bu bu seçimler doğru yapılmalıdır. Muhtasar Beyanı nın hazırlanması sırasında kontrol edilen, SMMM makbuzu için gerekli tutar tanımı buradan yapabilirsiniz. 5 Muhtasar ve Kdv Beyanname Dönemi doğru seçmeyi unutmayın. ġekil 72 - Firma Tanımı Detay Bilgileri 6 [] ile devam edildiğinde firmamız Büro Yönetimi Firma Listesine eklenecektir. 6 Büro Yönetimi Modülüne Eklenen Firma ġekil 73 Büro Yönetimi nde OluĢturulan Firma 56

62 4.2. S.M. Mali MüĢavir Tanımı Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri nin Büro Yönetimi Modülü nde hazırlanması için firma nın S.M. Mali MüĢavir bilgilerini de tanımlanmalıdır. Yeni firma oluģturmak için bu ekranda [ALT]+[INSERT] yapın. 7 Yeni Firma Tanımı [ALT]+[INSERT] 7 ġekil 74 SMMM Meslek Mensubu Tanımı Gelen ekranda S.M.Mali MüĢavir firma koduna (999) yazarak Unvan-Adres bilgilerini, Detay bilgilerini doldurun. Büro Yönetimi Modülüne Eklenen, S.M. Mali Müşavir ġekil 75 - OluĢturulan SMMM Meslek Mensubu Bilgileri 57

63 8 [] ile devam edildiğinde Büro Yönetimi modülünün çalıģma ekranı gelir. Tanım menüsünde SMMM Entegre Tanım bölümüne [] ile girin. 8 ġekil 76 - SMMM Entegre Tanım 9 Gelen ekranda SMMM.Kodu bölümüne tanımladığımız S.M.Mali MüĢavir [999] firma kodunu yazın. S.M. Mali Müşavir özel bilgilerini bu bölüme tanımlayın [F9]-Onay 10 ġekil 77 - SMMM Entegre Tanım Ekranı [] ile ilerleyerek S.M.Mali MüĢavir adını, soyadını, büro sicil no su, oda sicil no su gibi bilgilerini yazıdıktan sonra [F9] ile onaylayın. 58

64 4.3. SMMM Ġnternet ġifresi Tanımı ve Firma ya SMMM Atanması Firma için hazırlanan Muhtasar, Geçici Vergi ve KDV Beyannameleri nin Ġnternet Vergi Dairesi web sitesine otomatik bildirim program içinden yapılabilmektedir. Bunun için firma seçimi ekranın da S.M. Mali MüĢavir bilgilerinin ve internet Ģifrelerinin firma ya atanması gerekir. 11 Bunun için [F2] firma seçimi ekranına gelin. Firma üzerinde [ALT]+[M] yapın SMMM yi firma ya atamak [ALT]+[M] 11 Firma açılırken otomatik atanan [01] koduna [ALT]+[M] ile ulaşıp, SMMM bilgilerini tanımlayın. Böylece tüm firmalara aynı bilgiler atanacaktır. 12 ġekil 78 - SMMM Bilgilerinin Firma'ya Atanması Gelen ekranda [CTRL]+[] ile SMMM bilgilerini tanımlayın. Aynı ekran da [CTRL]+[F9] ile internet Ģifrelerini tanımlayın. 12 SMMM bilgilerini düzenlemek için [CTRL]+[] SMMM internet şifrelerini tanımlamak için [CTRL]+[] ġekil 79 S.M. Mali MüĢavir'in Firma'ya Atanması 59

65 4.4. Muhtasar Beyanname Muhtasar Beyanname Hakkında Bilinmesi Gerekenler Muhtasar beyanname, iģveren ve vergi tevkifâtı yapan üçüncü kiģiler tarafından, kesilen (stopaj) gelir vergisi ve bunların matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirimini sağlayan beyannamedir. Aylık ve 3 Aylık dönemler halinde verilir. Örneğin; 10 kiģiden fazla iģçi çalıģtıran mükellefler, Aylık beyan ederken; 10 kiģiden az iģçi çalıģtıran mükellefler ise 3 Aylık beyan eder. Beyan Dönemi Bildirim Tarihi Ödeme Tarihi 1.Dönem Ocak-ġubat-Mart 23 Nisan a kadar 26 Nisan a kadar 2.Dönem Nisan-Mayıs-Haziran 23 Temmuz a kadar 26 Temmuz a kadar 3.Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül 23 Ekim e kadar 26 Ekim e kadar 4.Dönem Ekim-Kasım-Aralık 23 Ocak a kadar 26 Ocak a kadar Ödeme Türüne Göre Kod Cetvelinde 1.SAYFA 2.SAYFA ġekil 81 - Muhtasar Beyanname 1.Sayfa ġekil 80 - Muhtasar Beyanname 2.Sayfa Muhtasar Beyanname bildirimine sebep olan iģlemler, beyannamenin 2.sayfasındaki Ödeme Türüne Göre Kod Cetvelinde ayrıntılı belirtilmiģtir. Çok kullanılanlar; ĠĢçi ücretlerinden kesilen (stopaj) gelir vergisi kesintileri, Kiralardan (stopaj) gelir vergisi kesintileri, S.M.Mali MüĢavir ve Avukat a hizmet karģılığı verilen ücretlerden kesilen stopaj 60

66 Muhtasar Yardım Tanım ve Entegrasyon Tanımı 1 Muhtasar menüsünde Muhtasar Yardım Tanım bölümüne [] ile girin ġekil 82 - Muhtasar Yardım Tanım Ekranı Muhtasar Beyannamenin 2.sayfasında buluna Ödeme Kodları gelecektir. Bu ekranda [022] no lu Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri üzerinde [ALT]+[INSERT] yapıldığında, muhasebe entegrasyon hesap tanımları ile KDV, Gelir Vergisi (Stopaj) gibi kesintisi için gereken oranların tanımları görülür. 2 [ALT]+[INSERT] Bu ödeme türüne kayıt edilen belgelerin entegresyonu ve bilgilerin Muhtasar 2. sayfasında görmek için [E] tanımlı olmalıdır. 3 ġekil 83 - Muhtasar Yardım Tanım Ekranı Entegrasyon Hesap Kodları ve Oranlar Büro Yönetimi nde oluģturulan bu hesaplar ile Bilanço/Muhasebe de oluģturulan hesapların aynı kırılımlarda olduğunu mutlaka kontrol edilmelidir. 61

67 Muhtasar Beyanname Ġçin Gereken Belgelerin Kayıt Edilmesi S.M. Mali MüĢavir Makbuz Belgesi 4 Büro Yönetimi modülünde Kayıtlar menüsünde SMMM Makbuz Kayıt bölümüne [] ile girin. 4 ġekil 84 - SMMM Makbuz Kayıt Ekranı 62

68 5 SMMM makbuzunu kayıt etmek için [ALT]+[INSERT] yapın. Belgeyi düzenleyen S.M. Mali MüĢavir i seçin. (SMMM Entegre Tanımı dır.) [ALT]+[INSERT] 5 [F9] Kayıt 6 7 ġekil 85 - SMMM Makbuz Kayıt Ekranı [ALT]+[INSERT] 6 7 Gelen ekranda SMMM makbuzunda verilen bilgilerini doldurun. Brüt Tutar bölümüne gelerek, makbuz bedeli yazıp, [] ile devam edildiğinde gerekli kesintiler (KDV ve Stopaj) otomatik hesaplanacaktır. Yapılan kayıt iģlemini [F9] ile onaylayın ve [ESCAPE] ile kayıt ekranından çıkın. Kayıt edilen SMMM Makbuzu ġekil 86 - Kayıt Edilen SMMM Makbuzu 63

69 Kira SözleĢmesi 1 Büro Yönetimi modülünde Kayıtlar menüsünde Kira Kayıtları bölümüne [] ile girin. 1 ġekil 87 - Kira SözleĢmesi Tanım Ekranı 64

70 Kira sözleģmesini kayıt etmek için [ALT]+[INSERT] yapın. Gelen ekranda kira sözleģmesinde verilen bilgilerini doldurun. ġekil 88 - SMMM Makbuz Kayıt Ekranı [ALT]+[INSERT] [] ile devam edildiğinde sözleģmenin kayıt edildiği ikinci sayfa açılacaktır. Kira entegresi için gereken entegre fiģ tarihini ve kira bedelini yazıp, [] ile devam edin. Daha önce belirtilen sözleģme bitiģ tarihine kadar kayıtlar hazırlanır. ġekil 89 - Kayıt Edilen SMMM Makbuzu Yapılan kayıt iģlemini görmek için [ESCAPE] ile kayıt ekranından çıkın. 65

71 Müstahsil Makbuzları Belgesi 1 Büro Yönetimi modülünde Kayıt menüsünde Zirai Ürün Kayıtları bölümüne [] ile girin. 1 ġekil 90 Zirai Ürün Kayıtları Ekranı 66

72 2 Müstahsil makbuzu kayıt etmek için [ALT]+[INSERT] yapın. Gelen ekranda müstahsil makbuzunda verilen bilgileri doldurun. [ALT]+[INSERT] [F9]-Kayıt ġekil 91 - SMMM Makbuz Kayıt Ekranı [ALT]+[INSERT] Alınan ürün ile ilgili miktar ve birim fiyatı yazıp [] devam edildiğinde Brüt Tutar ve gerekli kesintiler (KDV ve Stopaj) otomatik hesaplanacaktır. Yapılan kayıt iģlemini [F9] ile onaylayın ve [ESCAPE] ile kayıt ekranından çıkın. 4 Kayıt edilen Müstahsil Makbuzu 5 5 ġekil 92 - Kayıt Edilen Müstahsil Makbuzu Yapılan kayıt iģlemini görmek için [ESCAPE] ile kayıt ekranından çıkın. (Gider pusulası, çalışanlara verilen ücretlerden yapılan gelir ve damga vergisi kesintisi gibi ) Stopaj a konu olan diğer iģlemler Muhtasar Kayıtları bölümünden yapılacaktır. 67

73 Ücret Bordrosu Muhtasar Beyanname de Bildirilecek Toplamlar: Toplam Ödeme 793,00 TL Toplam Gelir Vergisi 101,11 TL Toplam AGİ 67,43 TL ÇalıĢan ücret bordrosu hazırlanıp, toplamlar alındıktan sonra Toplam Gelir ve Damga Vergileri 12 no lu muhtasar ödeme kodu ile beyannamede bildirilmelidir. Paket program bu iģlemi otomatik yapabilmektedir. Yani Muhtasar beyanname hazırlanması için komut verildiğinde ilgili dönemin ücret bordrosu bilgileri kontrol edilir ve hesaplanmıģsa muhtasara otomatik alınır. Ücret Bordrosu modülü kullanmayanlar, Büro Yönetimi modülünde Kayıt menüsünde Muhtasar Kayıt bölümünde kullanıcının kayıt etmesi gerekir. Ücret Bordrosu Modülü nü Kullanmayan lar Ücret ten Kesilen Gelir ve Damga Vergisi ni Bu Bölüm den Belirtmelidir. ġekil 93 Muhtasar Kayıtları Ekranı 68

74 Muhtasar Beyanname nin Hesaplanması 1 2 Muhtasar Beyannamesi nin hazırlanması için gereken kayıtlar yapıldıktan sonra Muhtasar menüsünde Muhtasar Hesapla bölümüne [] ile girin. Muhtasar Hesaplanacak Ay (Dönem) seçin. Sonra sırasıyla diğer seçimleri yapın ġekil 94 - Muhtasar Hesaplama Ekranı 69

75 Muhtasar Beyanname Bildirimi 6 Muhtasar kayıtları hesaplatıldıktan sonra Muhtasar menüsünde Muhtasar Yazdır bölümüne [] ile girin. 6 ġekil 95 - Muhtasar Yazdırma Ekranı 7 Muhtasar Hesaplanacak Ay (Dönem) seçin. Sonra sırasıyla diğer seçimleri yapın. 7 Firma tanımlanırken Muhtasar Dönemi 3 Aylık seçildiği için bu bölümde karşımıza gelir ġekil 96 - Muhtasar Yazdırma Ekranı Yapılan Seçimler 70

76 11 Gereken seçimler [] ile yapıldığında muhtasar beyanname bildirim için hazır hale getirilecektir [F8] ile yazdırın. ya da Beyanname de [ALT]+[F8] İnternet Bildirim

77 Muhtasar Ġçin Kayıt Edilen Belgelerin Muhasebe Entegresi Kira Kayıtları Entegresi 1 Muhtasar Beyanname hazırlanırken kayıt edilen kira tutarlarını muhasebeleģtirmek için Entegre/Devir menüsünde Kira Entegresi bölümüne [] ile girin. Sırasıyla gelen ekranları [] ile seçin ġekil 97 - Kira Entegre Ekranı Yapılan Seçimler Kira Entegresi FiĢi hazırlanacaktır. Kontrol etmek için [ARAÇUBUK] yapın. MuhasebeleĢtirmek için [F9] yapın. Entegrasyon Hesapları, Muhtasar Yardım Tanım ekranından değiştirilebilir [F9] Entegre Onayı 5 [ARAÇUBUK] Entegre Kontrolü 4 ġekil 98 - Kira Entegresi 72

78 SMMM Makbuzları Entegresi 1 S.M. Mali MüĢavir Makbuz unu muhasebeleģtirmek için Entegre/Devir menüsünde SMMM Makbuzları bölümüne [] ile girin. Sırasıyla gelen ekranları [] ile seçin ġekil 99 SMMM Makbuz Entegre Ekranı Yapılan Seçimler Hazırlanan SMMM Makbuzu Entegresi FiĢi üzerinde [ARAÇUBUK] ile hesap kodlarını kontrol edebilirsiniz. MuhasebeleĢtirmek için [F9] yapın. Entegrasyon Hesapları, Muhtasar Yardım Tanım ekranından değiştirilebilir 7 [F9] Entegre Onayı 6 [ARAÇUBUK] Entegre Kontrolü ġekil 100 SMMM Makbuz Entegresi 73

79 Müstahsil Makbuzları Entegresi 1 Zirai Ürün Makbuz unu muhasebeleģtirmek için Entegre/Devir menüsünde Zirai Ürün Makbuzu bölümüne [] ile girin. Sırasıyla gelen ekranları [] ile seçin ġekil 101 Zirai Ürün Makbuzu Entegre Ekranı Yapılan Seçimler Hazırlanan Zirai Ürün Makbuzu Entegresi FiĢi üzerinde [ARAÇUBUK] ile hesap kodlarını kontrol edebilirsiniz. MuhasebeleĢtirmek için [F9] yapın. [F9] Entegre Onayı Entegrasyon Hesapları, Muhtasar Yardım Tanım ekranından değiştirilebilir 7 [ARAÇUBUK] Entegre Kontrolü 6 ġekil 102 Zirai Ürün Makbuzu Entegresi 74

80 4.5. Geçici Vergi Beyannamesi Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Basit usulde vergilendirilenler dıģında, ticari kazanç sahipleri ve serbest meslek erbabı olan mükellefler, Geçici Vergi Beyannamesi verir. Beyan Dönemleri Bildirim Ödeme 1.Sınıf 2.Sınıf Tarihi Tarihi Tacirler Tacirler 1.Dönem Ocak-ġubat-Mart 14 Mayıs a kadar 17 Mayıs a %20 %15 2.Dönem Nisan-Mayıs-Haziran 14 Ağustos a kadar 17 Ağustos a %20 %15 3.Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül 14 Kasım a kadar 17 Kasım a %20 %15 4.Dönem Ekim-Kasım-Aralık 14 ġubat a kadar 17 ġubat a %20 %15 Dönem sonunda verilen yıllık beyanname de ödenen geçici vergiler indirilecektir. (Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi) 1.SAYFA 2.SAYFA ġekil 104 Geçici Vergi Beyannamesi 1.Sayfa ġekil Geçici Vergi Beyannamesi 2.Sayfa 75

81 Geçici Vergi Beyannamesi Öncesi Hazırlıklar Geçici Vergi Beyannamesi düzenlemek için önce beyanname dönemine ait iģletme mali tablosu nun hazırlanması gerekir. 1. Sınıf Tacirler 2. Sınıf Tacirler Gelir Tablosu ve Dipnotları ĠĢletme Hesap Özeti Monografi uygulaması yaptığımız [100] no lu ABC Bilgisayar Ltd. ġti. 1. Sınıf Tacir olduğu için Gelir Tablosunu hazırlayacağız Giderlerin Gelir Tablosuna Aktarılması (7A / 7B Yansıtma) Program da gelir tablosunu hazırlamak için dönemim tüm alıģ-satıģ, gelir-gider kayıtlarını BĠLANÇO / MUHASEBE modülü ne entegre yapmıģ olmak gerekir. (veya bu belgeleri yevmiye fişi olarak kaydetmek) Öncelikle BĠLANÇO/MUHASEBE modülü nde yevmiye fiģlerini kontrol edelim. 1 Bunun için BĠLANÇO/MUHASEBE modülüne [] ile girin. 1 ġekil 105 Ana Menü Bilanço/Muhasebe Modülü ne GiriĢi 76

82 2 Kayıt/Rapor menüsünde FiĢ Kayıt GiriĢi ekranına [] ile girin. 2 ġekil Yevmiye FiĢlerinin Kontrolü AĢağıdaki ekrana bakıldığında Aralık ay ı sonuna kadar entegrasyon ile oluģturulan yevmiye fiģleri görülüyor. ġimdi! Bu kayıtardan Geçici Mizan hazırlayalım. 3 Mizan Raporu hazırlamak için FiĢ Kayıt GiriĢi ekranında [F4] yapın. Mizan Türüne geldiğinizde 1.Kebir Hesaplar seçimini yapın. 3 4 ġekil FiĢ Kayıt GiriĢi Ekranı 77

83 [] ile devam edildiğinde kebir nitelikli hesaplarla Mizan hazırlanır ġekil Mizan Raporu Yalnız Kebir Hesaplar Mizan da ekranının en alt kısmına bakıldığında [770]-Genel Yönetim Giderleri hesabının olduğu görülüyor. ĠĢte! Bu giderlerin gelir tablosuna aktarılması gerekir. Bunun için Giderlerin Gelir Tablosuna Aktarılması (Yansıtma) yapılmalıdır. Gider Yansıtma ĠĢlemleri kullanıcı tarafından, (yevmiye fişi olarak kaydetmek) suretiyle yapabileceği gibi muhasebe programına otomatik yaptırabilir. Konumuz Entegrasyon olduğu için Gider Yansıtma ĠĢlemlerini muhasebe programı ile otomatik yapacağız. Bunun için Yansıtma/Entegre menüsünde 7A-7B Yansıtma bölümüne girin. 6 7 ġekil 109 7A / 7B Yansıtma ĠĢlemleri 78

84 8 Gelen uyarı [EVET] ile geçildiğinde Yansıtma Hesapları Ġlk Kez Açılacak ekranı gelecektir. Bu ekran da Hesap Planı Gruplandırılan OluĢtur seçimini yapın. 8 [ARAÇUBUK] İşaretle İşaretlileri tabloya getir. [] ġekil Gider Yansıtma ĠĢlemleri Yapılan Seçimler Daha sonra gelecek olan Yansıtma Hesapları AçılıĢı ekranında ise yansıtma iģlemlerinde olması gereken gider hesaplarını [ARAÇUBUK] ile iģaretleyin ve [] ile seçin. 7A / 7B Yansıtma Tablosu oluģturulacaktır. Bu tablo da herhangi bir satıra dikkatle bakıldığında gider ve gider yansıtma hesapları ile o giderin yansıtılacağı gider hesapları ( ) görülecektir. 10 Yansıtma yapılacak gider hesabı ile Yansıtma % Oranı ġekil 111-7A / 7B Yansıtma Tablosu 79

85 11 7A / 7B Yansıtma Tablosu içinde hesap düzeltme ve silme iģlemleri yapabilirsiniz. ( [F1-Yardım] ekranında bu işlemler belirtilmiştir.) 7A / 7B Yansıtma Tablosu oluģturulduktan sonra [F10] ile bu ekrandan çıkarak, önceki ekrana geri dönün. 7A / 7B yansıtma için hazır gelen fiģ tarihini, fiģ açıklamalarını [] ile geçin ġekil Gider Yansıtma ĠĢlemleri Ġçin Tarih ve Açıklama GiriĢi [] ile devam edildiğinde yansıtma fiģleri otomatik oluģturulacaktır. Bu fiģleri kontrol etmek için [ARAÇUBUK]; entegrasyon onayı için [F9] yapın. [F9]:Onay 12 [ARAÇUBUK] Fiş Detayı ġekil 113 Hazırlanan Gider Yansıtma FiĢleri [F9]:Entegrasyon Onayı 80

86 Gelir Tablosu nun Hazırlanması 13 7A / 7B yansıtma iģlemlerini yaptıktan sonra Mali Tablolar menüsünde Gelir Tablosu bölümüne [] ile girin. 13 ġekil Gelir Tablosu'nun Hesaplanması 14 Gelir Tablosu ekranı boģ gelecektir. [CTRL]+[F9] ile hesaplama yaptırın. [CTRL]+[F9] Gelir Tablosu hesaplandı! 14 ġekil Hesaplanan Gelir Tablosu 81

87 15 Gelir Tablosu içinde [CTRL]+[F4] yaparak, Özet Gelir Tablosu yapabilirsiniz. 15 ÖZET TABLO Geçici Vergi Beyannamesinde Zarar a Yazılacak ġekil [CTRL]+[F4] Özet Gelir Tablosu Özet Gelir Tablosu incelendiğinde firma, ilgili dönemde zarar ettiği görülecektir. ĠĢte! Bulunan gelir tablosu sonucu, Geçici Vergi Beyannamesine yazılmalıdır. Gelir tablosu ekranından [F10] ile çıkın Bilanço/Muhasebe menüsüne geri dönün. BĠLANÇO / MUHASEBE modülü nden [CTRL]+[5] kısayolu ile BÜRO YÖNETĠMĠ modülüne geçerek, Geçici Vergi Beyannamesini hazırlayın Geçici Vergi Beyannamesi nin Hazırlanması 18 Bunun için Kayıt menüsünde Geçici Vergi Beyannamesi bölümüne girin BİLANÇO/MUHASEBE den [CTRL]+[5] ile BÜRO YÖNETİMİ ne geçildi. 17 ġekil Geçici Vergi Beyannamesi'ne GiriĢ 82

88 19 Sırasıyla gelen ekranları [] ile seçin Geçici Vergi nin Hesaplanması İçin Gereken Tanımlar ġekil Geçici Vergi Beyannamesi Yapılan Seçimler 21 Geçici Vergi Beyannamesi hazırlanacak firma kodunu yazın ve ekrana gelecek listeden firmayı seçin ġekil Geçici Vergi Beyannamesi Firma Seçimi 83

89 23 [] ile devam edildiğinde Geçici Vergi Beyannamesi ekranı gelecektir. Ticari Kazanç (Kurum Kazancı) satırına [] yapıldığında Gelir Tablosu hesaplatılması sonucu bulunan sonuç (zarar) ekranınüst bölümünde görüncektir. Tutarı, ilgili alana taģımak için [F5] yapın. Gelir Tablosu Sonucunu Ticari Kazanç alanına kopyalamak için [F5] yapın Kanunen Kabul Edilmeyen Gider yazmak için [] ġekil 120-Gelir Tablosu Sonucunu Geçici Vergi Beyannamesi ne TaĢımak:[F5] Ticari Kazanç dıģında diğer alanlara tutar yazmak için yine [] yapılmalıdır. Örneğin firmanın Kanunen Kabul Edilmeyen Gideri var ise bu ekranda 9.satır a gelip, [] yaparak toplam tutarı yazabilirsiniz. Beyanname ekranının en alt kısmında Fatura Bilgileri bölümü de doldurulmalıdır. 25 Fatura Bilgileri ekranını doldurmak için [] yapın. ġekil Geçici Vergi Beyannamesi'nde - Fatura Bilgileri'nin Yazılması 84

90 Geçici Vergi Beyannamesi nin Bildirimi Beyanname içinde [F8]:Yazdır GELİR TABLOSU ya da Beyanname de [ALT]+[F8] ile İnternet ten Bildir İnternet ten bildirim sırasında Gelir Tablosu ek olarak otomatik gönderilececektir. 85

91 4.6. Kurum Vergisi Beyannamesi Kurum Vergisi Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler AĢağıdaki kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir. Sermaye Ģirketleri Kooperatifler Ġktisadî kamu kuruluģları Dernek veya vakıflara ait iktisadî iģletmeler ĠĢ ortaklıkları Kurum un bir hesap dönemi içinde el ettiği net kâr ın %20 si kurum vergisi dir. Bu vergi, sonraki Yıl ın Nisan ay ının 25 ine kadar bildirilmeli, 30 una kadar ödenmelidir. Kurumlar Vergisi nden ilgili dönem içinde ödenmiģ geçici vergiler varsa indirilir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile birlikte aģağıda belgeler verilmektedir. Gelir Tablosu Bilanço Tablosu Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ĠliĢkin Bildirim 1.SAYFA 2.SAYFA ġekil 123 Kurum Vergi Beyannamesi 1.Sayfa ġekil 122 Kurum Ortakları Bildirim Belgesi 86

92 Kurum Vergisi Beyannamesi Öncesi Hazırlıklar Kurumlar Vergisi Beyannamesi nin düzenlemek için önce beyanname dönemine ait iģletme bilanço sunun hazırlanması gerekir. Monografi uygulaması yaptığımız [100] no lu ABC Bilgisayar Ltd. ġti. nin Bilanço Tablosunu hazırlayacağız. Bir iģletmenin bilanço tablosunu hazırlamak için önce yapılması gerekenler: Geçici Vergi Beyannamesi konusunda anlatılmıştı 7A / 7B yansıtma iģlemleri yapılmalı Gelir Tablosunun hazırlanmalı ĠĢletme kâr ı oluģmuģsa kurumlar vergisi hesaplanıp, karģılık ayrılmalı Ocak-Aralık Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin düzenlenmeli Gelir tablosu hesaplarının kapatılmalı ( arasındaki hesaplar) Gelir Tablosu Hesapları nın ( Arası Hesapların) Kapatılması Muhasebe programın da arasındaki hesapların kapanıģını (yevmiye fişi kaydetmek) suretiyle kullanıcı yapabileceği gibi muhasebe programına otomatik yaptırabilir. Konumuz Entegrasyon olduğu için Gelir Tablosu Hesaplarının KapanıĢ ĠĢlemini muhasebe programı ile otomatik yapacağız. 1 Bunun için BĠLANÇO/MUHASEBE modülüne [] ile girin. 1 Modüller arası geçiş yapmak için kısayol tuşları ġekil Mali Tabloların HazırlanıĢı 87

93 2 Bunun için Yansıtma/Entegre menüsünde Gelir Hesap KapanıĢ bölümüne girin. Uyarı ekranını [] ile geçin. 2 ġekil 125 Gelir Hesaplarının KapanıĢı 3 AĢağıda gelir tablosu hesaplarının kapanıģını anlatan bilgilendirme yazısını okuyabilirsiniz. 4 3 Gelir Tablosu Hesaplarının Kapanışı ile İlgili Bilgilendirme ġekil Gelir Hesap KapanıĢı - "Gelir Tablosu Hesaplandı mı?" Uyarısı... Açıklama yazısından da gelir tablosunun hesapları kapatılacağı için Gelir Tablosunu yazıcıdan rapor Ģeklinde alıp, dosyalamak yerinde olacaktır. 4 Daha sonra Gelir Tablosu Hesaplandı mı? uyarısını [EVET] ile geçin. 88

94 5 Gelir Tablosu hesapları nın kapatılması için oluģturulacak fiģ tarihini ve fiģ açıklamalarını [] ile geçin. 5 6 [] ile devam edildiğinde dört tane fiģ oluģturulacaktır. Bu fiģleri kontrol etmek için [ARAÇUBUK]; entegrasyon onayı için [F9] yapın. [F9]:Onay 6 [ARAÇUBUK] Fiş Detayı 7 ġekil Gelir Tablosu Hesapların KapanıĢı OluĢturulan Entegre FiĢleri Yapılan iģlemleri Kayıt/Rapor menüsü, FiĢ Kayıtları bölümünden kontrol edin. ġekil FiĢ Kayıt GiriĢi Ekranı - Entegre Ġle OluĢturulan FiĢler 89 7

95 Bilanço Tablosu nun Hazırlanması 8 Gelir Tablosu hesaplarını kapattıktan sonra Mali Tablolar menüsünde Bilanço Tablosu bölümüne [] ile girin. 8 ġekil Bilanço Tablosunun Hazırlanması 9 Bilanço Tablosu ekranı boģ gelecektir. [CTRL]+[F9] ile hesaplama yaptırın. [CTRL]+[F9] 9 Bilanço hesaplandı! Bilanço da gelen bu uyarılar, hesapların yanlış kullanıldığını, ters bakiye verdiğini ve kayıtların kontrolünü işaret etmektedir. ġekil Hesaplanan Bilanço Tablosu 90

96 10 Bilanço Tablosu içinde [CTRL]+[F4] yaparak, Özet Bilanço hazırlayabilirsiniz. 10 ÖZET TABLO Bilanço nun hazırladığı yıl a dikkat! 11 ġekil [CTRL]+[F4] Özet Bilanço Tablosu Özet Bilanço incelendiğinde firma, ilgili dönemde zarar ettiği görülecektir. ĠĢte! Bulunan bilanço sonucu, Kurumlar Vergi Beyannamesine yazılmalıdır. Bilanço tablosu ekranından [F10] ile çıkın Bilanço/Muhasebe menüsüne geri dönün. BĠLANÇO/MUHASEBE den [CTRL]+[5] ile BÜRO YÖNETĠMĠ ne geçerek, Gelecek Yıl a Devir i çalıģtırınız ve sonra [F12] ile bir sonraki yıl a geçip, Kurum Vergi Beyannamesi hazırlayınız Kurum Vergi Beyannamesi nin Hazırlanması 12 Bunun için Kayıt menüsünde Kurum Vergi Beyannamesi bölümüne girin yılı Bilanço su 2010 yılı Kurum Beyannamesi ile verileceği için Büro Yönetimi nde 2010 yılına geçilmelidir. Bunun için öncelikle Entegre/Devir menüsünden Gelecek Sonu Devri yapınız ve [F12] ile Yıl değiştiriniz Kurum Vergi Beyannamesi nin hazırladığı yıl a dikkat! ġekil Kurum Vergi Beyannamesi'ne GiriĢ 91

97 13 Sırasıyla gelen ekranları [] ile seçin. [] Beyan Eden SMMM 13 [] Firmalar Listesi 14 ġekil 133 Kurum Vergi Beyannamesi Yapılan Seçimler 15 Kurum Vergi Beyannamesi nin hazırlanacağı dönemi seçin. 16 Daha sonra ekrana gelecek listeden de firmayı seçin ġekil Kurum Vergi Beyannamesi Firma Seçimi 92

98 17 [] ile devam edildiğinde Kurum Vergi Beyannamesi ekranı gelecektir. [TABLO-2] de görülen Ticari Bilanço Zararı satırına [] yaparak, Bilanço Tablosu sonucunu (yani zararı) yazın. Bu ekranda Bilanço yu görmek için [CTRL]+[F1] ile yapabilirsiniz. Geçmiş Yıllar a Ait Zararları yazmak için [] 17 ġekil 135-Kurum Vergi Beyannamesine Bilanço Sonucunu Yazmak Ticari Kazanç dıģında diğer alanlara tutar yazmak için yine [] yapılmalıdır. Örneğin firmanın Kanunen Kabul Edilmeyen Gideri var ise bu ekranda 31.Satır a gelip, [] yaparak toplam tutarı yazabilirsiniz. 18 Beyanname ekranının en alt kısmında Mali Bilgiler bölümü de doldurulmalıdır. Mali Bilgiler bölümünü doldurmak için [CTRL]+[F9] yapın. Önceki Yıl ın Bilanço ve Gelir Tablosu bilgileri transfer edilecektir. 18 ġekil Kurum Vergi Beyannamesi'ne Mali Bilgilerin Transferi 93

99 Kurum Vergi Beyannamesi nin Bildirimi 19 [F8] Beyanname Yazdır KURUM BEYANNAMESİ KAĞIT RAPORU 94

100 Kurum Vergi Beyannamesi nde [ALT]+[F8] ile Maliye Bakanlığı BDP programına göndererek, Ġnternet Vergi Dairesine bildirim yapabilirsiniz. Bildirim yapılırken ilgili döneme ait Gelir Tablosu ve Bilanço ek olarak otomatik gönderilececektir. [ALT]+[F8] İnternet Bildirimi Maliye Bakanlığı Beyanname Düzenleme Programı (BDP) yi çalıģtırarak Kurum Vergi Beyannamesini internet ten bildirim yapabilirsiniz. Dosya Aç bölümünden beyannameyi kontrol ediniz. GELĠR TABLOSU BĠLANÇO TABLOSU Kurum Beyannamesi nde Gelir Tablosu ve Bilanço BDP ye otomatik gönderilececektir. 95

101 4.7. Gelir Vergisi Beyannamesi Gelir Vergisi Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Gerçek kiģiler, gelir vergisine tâbidir. Gerçek kiģiler in bir hesap dönemi nde elde ettiği, kazanç ve iratlar ın net tutarıdır. Gelir tanımına giren kazanç ve iratlar Ģunlardır: Ticari kazançlar; Zirai kazançlar; Ücretler; Serbest meslek kazançları; Gayrimenkul sermaye iratları; Menkul sermaye iratları; Kaynağı ne olursa olsun diğer, her türlü kazanç ve iratlar Bu vergi, sonraki Yıl ın Mart ayı nın 25 ine kadar, aģağıdaki tabloda belirtilen matrah ve oranlara göre bildirilmelidir Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlar 8, TL ye kadar %15 22, TL ye kadar %20 50, TL ye kadar %27 50, TL den sonrası %35 Bu verginin ilk ödemesi 31 Mart a; son ödemesi de 31 Ağustos a kadar yapılmalıdır. Gelir Vergisi nden ilgili dönem de ödenmiģ geçici vergiler varsa indirilir. Gelir Vergisi Beyannamesi ile birlikte ĠĢletme Hesap Özeti verilmektedir. 1.SAYFA 2.SAYFA ġekil 138 Kurum Vergi Beyannamesi 1.Sayfa 96 ġekil 137 Kurum Ortakları Bildirim Belgesi

102 Gelir Vergisi Beyannamesi Öncesi Hazırlıklar Gelir Vergisi Beyannamesi nin düzenlemek için önce beyanname dönemine ait iģletme hesap özeti nin hazırlanması gerekir ĠĢletme Hesap Özeti nin Hazırlanması 1 Bunun için ĠġLETME/SERBEST MESLEK modülü ne [] ile girin. 1 ġekil 139 Ana Menü 2 Mali Rapor menüsünde ĠĢletme Hesap Özeti bölümüne girip dönem seçin. 2 ġekil 140 ĠĢletme Hesap Özeti nin HazırlanıĢı 97

103 3 Seçilen dönem e göre ĠĢletme Hesap Özeti hazırlanacaktır. Hazırlanan Hesap Özeti nin Dönem Aralığı Dönem Kâr ı ve Zarârı nın Belirtildiği Alan 3 ġekil 141 ĠĢletme Hesap Özeti 4 ĠĢletme nin dönem baģı mal mevcudu ile dönem sonu stok tutarını Hesap Özeti nde kayıt etmek için [ALT]+[INSERT] yapın ve alan üzerine gelip [] yapın. 4 [ALT]+[INSERT] Hesap özeti nin hazırladığı yıl a dikkat! 5 ġekil ĠĢletme Hesap Özeti'nde DönembaĢı ve Dönemsonu Bilgileri GiriĢi Hesap özetini yazıcıya göndermek için [F8] yapılmalıdır. Hesap Özeti nden [F10] ile çıkarak, iģletme çalıģma ekranına geri dönün. ĠĢte! Bulunan hesap özeti sonucu (kar/zarar), Gelir Vergisi Beyannamesine yazılmalıdır. 98

104 11 ĠġLETME/SERBEST MESLEK modülü nden [CTRL]+[5] ile BÜRO YÖNETĠMĠ modülü ne otomatik geçerek, Gelecek Yıl a Devir i çalıģtırınız ve [F12] ile bir sonraki yıla geçiniz. Daha sonra Gelir Vergi Beyannamesi hazırlayınız Gelir Vergisi Beyannamesi nin Hazırlanması 12 Bunun için Kayıt menüsünde Gelir Vergi Beyannamesi bölümüne girin yılı Hesap Özeti 2010 yılı Gelir Beyannamesi ile verileceği için Büro Yönetimi nde 2010 yılına geçilmelidir. Bunun için öncelikle Entegre/Devir menüsünden Gelecek Sonu Devri yapınız ve [F12] ile Yıl değiştiriniz Gelir Vergi Beyannamesi nin hazırladığı yıl a dikkat! ġekil Gelir Vergisi Beyannamesi'ne GiriĢ 13 Sırasıyla gelen ekranları [] ile seçin. [] Beyan Eden SMMM 13 [] Firmalar Listesi 14 ġekil 144 Gelir Vergisi Beyannamesi Yapılan Seçimler 99

105 15 Gelir Vergi Beyannamesi nin hazırlanacağı dönemi seçin. 16 Daha sonra ekrana gelecek listeden de firmayı seçin ġekil Gelir Vergisi Beyannamesi Firma Seçimi 17 [] ile devam edildiğinde Gelir Vergisi Beyannamesi ekranı gelecektir. [TABLO]-2 de görülen Ticari Kazançlar bölümüne Hesap Özeti sonucunu yazın. Bu ekranda Hesap Özeti ni görmek için [CTRL]+[F1] ile yapabilirsiniz. 17 Geçmiş Yıl Zararı ile Dönemsel İndirimleri yazmak için [] ġekil 146-Gelir Vergi Beyannamesine Hesap Özeti Sonucunu Yazmak 100

106 18 ÇeĢitli yollar ile ödenen vergiler, Gelir Vergi Beyannamesi nin [TABLO-3] kısmı nda [] ile ödenecek gelir vergisinden indirilebilir ġekil Gelir Vergi Beyannamesi'nde Ödenen Vergilerin Mahsubu Ayrıca, [TABLO-4] de yer alan Perfornans Derecelendirme bilgilerini ise [CTRL]+[F1] ile gelecek olan ĠĢletme Hesap Özeti nden bakarak doldurabilirsiniz Gelir Vergisi Beyannamesi nin Bildirimi [F8] Beyanname Yazdır 101

107 Gelir Vergi Beyannamesi nde [ALT]+[F8] ile Maliye Bakanlığı BDP programına göndererek, Ġnternet Vergi Dairesine bildirim yapabilirsiniz. Bildirim yapılırken ilgili döneme ait ĠĢletme Hesap Özeti ek olarak otomatik gönderilececektir. [ALT]+[F8] İnternet Bildirimi Maliye Bakanlığı Beyanname Düzenleme Programı (BDP) yi çalıģtırarak Gelir Vergi Beyannamesini internet ten bildirim yapabilirsiniz. Dosya Aç bölümünden beyannameyi kontrol ediniz. Kurum Beyannamesi nde İşletme Hesap Özeti BDP ye otomatik gönderilececektir. İŞLETME HESAP ÖZETİ 102

108 UYGULAMA FAALĠYETĠ - 4 ĠĢlem Basamakları Öneriler Muhasebe Entegrasyonu için gereken tanımlarını yapın. BĠLANÇO/MUHASEBE Modülü nde oluģturulan firmayı aynen BÜRO YÖNETĠMĠ Modülü nde açın. Ayrıca, Firma Tanım da S.M. Mali MüĢavir i tanımlayıp, SMMM Entegre Tanımını yapın. Bununla birlikte beyannamelerin internet ten otomatik bildirimi için SMMM Ġnternet ġifresi Tanımı ve Firma ya SMMM Atamasını yapın. Muhtasar Beyannamesi hazırlayın. Önce, Muhtasar Beyanname hazırlamak için gereken ticari belgeleri kayıt edin. Sonra, Muhtasar Hesapla yapın. Daha sonra, Muhtasar Yazdır bölümünden hazırlayın Kayıt edilen ticari belgeleri muhasebe ye entegre yapmayı unutmayınız. Geçici Vergi Beyannamesi hazırlayın. Önce, Geçici Vergi Beyannamesi hazırlamak için gereken ön hazırlıkları yapın. 1-7A-7B Yansıtma İşlemleri: Giderlerin Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarımı 2- Gelir Tablosu Hesaplanması Daha sonra, Geçici Vergi Beyannamesini hazırlayın. Kurumlar Vergisi Beyannamesi hazırlayın. Önce, Kurum Vergi Beyannamesi hazırlamak için gereken ön hazırlıkları yapın. 1- Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması 2- Bilanço nun Hesaplanması Daha sonra, Kurum Beyannamesini hazırlayın. Gelir Vergisi Beyannamesi hazırlayın. Önce, Gelir Vergisi Beyannamesi hazırlanmak için ĠĢletme Hesap Özetini hazırlayın. Daha sonra, Gelir Beyannamesini hazırlayın. 103

109 ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - 4 A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 1. Büro Yönetimi nde kayıt edilen belgeler üzerinden hangi beyannameyi otomatik hazırlaya bilirsiniz? a. Geçici Vergi Beyannamesi b. Gelir Vergi Beyannamesi c. Kurumlar Vergisi Beyannamesi d. Muhtasar Beyannamesi 2. Büro Yönetimi nde Muhtasar Beyannamesinin 2.sayfasındaki stopaj sahipleri bilgisinin otomatik doldurulmasıyla ilgili olarak aģağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur? a. SMMM Entegre Tanımı nda meslek mensubuna bilgileri tanımlanmalıdır. b. Muhtasar Yardım Tanım da Muhasebe Entegresi [Evet] yapılmalıdır. c. Muhtasar Yardım Tanım da Bildirim Listeye [Evet] yapılmalıdır. d. Hiçbiri 3. Muhtasar Beyanname için gereken kayıtların yapılması, muhasebe entegresi ve muhtasar beyannamenin hazırlanması için gerekli olan en önemli bölüm hangisidir? a. SMMM Entegre Tanım ekranı b. Muhtasar Yardım Tanım ekranı c. Kurum Ortak Tanıt ekranı d. Beyanname Form Tanım ekranı 104

110 4. AĢağıdaki Ģekilde Kurumlar Vergisi Beyannamesi nde [CTRL]+[F9] ile TABLO-7 (Muhtasar Bilgileri) bölümü otomatik doldurulmak istendiğinde rakamlar gelmiyorsa ya da yanlıģ geliyorsa bunun sebebini nedeni nedir? Lütfen açıklayınız? Mali Bilgiler Transfer Yapılamıyor ise..sebebi nedir? [CTRL]+[F9] [] Geçici Vergi Beyannamesi ni hazırlamadan önce yapılması gereken hazırlıklar aģağıdaki seçeneklerden hangisi değildir. a. Ticari Belgeleri, Ön Muhasebe den Genel Muhasebe ye Entegre Yapmak b. Giderlerin Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarmak (7A-7B Yansıtması) c. Gelir Tablosu Hazırlamak d. KapanıĢ Maddesini Yapmak 6. Gelir Vergisi Beyannamesi ni hazırlamadan önce yapılması gereken hazırlıklar aģağıdaki seçeneklerden hangisidir. a. Gelir Tablosu Hazırlamak b. Bilanço Hazırlamak c. ĠĢletme Hesap Özeti Hazırlamak d. Giderleri Yansıtmak 105

111 DEĞERLENDİRME Ölçme ve Değerlendirme sorularına verdiğiniz cevapları Modül son sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz. B. UYGULAMA TESTĠ AĢağıdaki tabloda HAYIR cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin. Cevaplarınızın hepsi EVET ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR Muhtasar Beyanname yi paket program da hazırlayabilir misiniz? Geçici Vergi Beyanname sini paket program da hazırlayabilir misiniz? Kurumlar Vergisi Beyannamesi ni paket program da hazırlayabilir misiniz? Gelir Vergisi Beyannamesi ni paket program da hazırlayabilir misiniz? DEĞERLENDİRME Uygulama testinde iģaretlediğiniz EVET cevabı kazandığınız becerileri gösterir. HAYIR cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi EVET ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz. 106

112 MODÜL DEĞERLENDĠRME A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 1. Ücret Bordrosu Modülü nde, personelin bir ay içinde çalıģmadığı günlerini iģaretlemek suretiyle yapılan iģleme ne ad verilir? a. Aylık Hizmet Bildirimi b. Günlük Puantaj c. Günlük Ücret Tanımı d. Ücret Hesaplaması 2. Ücret Bordrosu Modülü nde çalıģanların ücretlerinden kesilen primler ile kesintilerin, SGK ya aylık olarak bildirildiği belge aģağıdakilerden hangisidir? a. Ücret Bordrosu b. Vizite Kağıdı c. ĠĢ e GiriĢ Bildirgesi d. Aylık Hizmet Bildirimi 3. AĢağıda, DemirbaĢ-Amortisman Modülü ne binek otomobil tanıtılmaktadır. Bu bilgilere göre DemirbaĢ-Amortisman Modülü nde [2008/Ocak-Aralık] amortismanı hesaplatıldığında hesaplanan tutar ne kadar olacaktır? a. 1,100 TL b. 2,200 TL c. 4,400 TL d. 8,800 TL 107

113 4. Büro Yönetimi nde muhtasar beyanname hazırlanabilmesi için beyannameye konu olan kayıtların yapılması gerekmektedir. AĢağıdaki seçeneklerden hangisinde gerekli olan muhtasar kayıtları doğru olarak verilmiģtir? a. SMMM Makbuzu, Kira, Gider Pusulası, SatıĢ Faturası, Ücret Bordrosu b. SMMM Makbuzu, Kira, Gider Pusulası, AlıĢ Faturası, Ücret Bordrosu c. SMMM Makbuzu, Kira, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuz, Ücret Bordrosu d. Hepsi 5. AĢağıdaki Ģekilde SMMM makbuzu düzenlenirken %20 gelir vergisinin otomatik hesapladığı görülüyor. Bu oran değiģtiği takdirde Büro Yönetimi nde yapılması gereken iģlem nedir? Lütfen açıklayınız. 6. AĢağıdaki Ģekilde Muhtasar Yardım Tanım ekranında [041]-Kira ödeme türüne ait tanımlamaların [ALT]+[INSERT] yapıldığı görülüyor. Oran ın Tanımı Nereden Yapılır? Bu ekranda Muhasebe Kayıt: [E], Bildirim Liste: [E] tanımının ne anlama geldiğini lütfen açıklayınız? [ALT]+[INSERT] Nedir? 108

114 7. Kurum Vergi Beyannamesi nde Mali Bilgileri doldurmak için [CTRL]+[F9] yapıldığında ve önceki yıl ın Bilanço ve Gelir Tablosu bilgileri gelmiyor ise sebebini nedir? Açıklayınız AĢağıda, DemirbaĢ-Amortisman Modülü ne evrak dolabı tanıtılmaktadır. [Amortisman Yöntemi] Normal Yöntem seçilirse [2009/Ocak-Mart] dönemi amortismanı 40 TL hesaplanmaktadır? [Amortisman Yöntemi] Azalan Bakiye seçilirse [2009/Ocak-Mart] dönemi amortismanı ne kadar hesaplanacaktır? a. 20 TL b. 40 TL c. 80 TL d. 120 TL 109

115 CEVAP ANAHTARLARI ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME -1 SORULAR CEVAPLAR 1 A 2 Doğru Firma Tipi Seçimi Firma Kodu ile Entegre Kodu Aynı ICEBERG Ticari Modül de firma tanımı sırasında firma entegre kodu ve firma tipi seçimi Bilanço ĠĢletme dikkat edilmelidir. AĢağıdaki görülen Ģekilde ve bir örnekle açıklayalım: ICEBERG Ticari Modül de 01 Aralık-10 Aralık arasında ticari belgeleri muhasebe entegresi yapıyorsunuz. Tarih Aralığı Fiş Tarihi Gün Ayrımı 3 Gün Ayrımı Yapılsın mı? [EVET] yapıldığında; Örneğin; 5 Aralık ta kayıt edilmiģ iki adet alıģ faturası tek fiģ içinde muhasebeye entegre yapılır. Gün Ayrımı Yapılsın mı? [HAYIR] yapıldığında ise 01 Aralık 10 Aralık tarih aralığı verildiği için bu aralıkta bulunan tüm alıģ faturaları bir üst satırda belirtilen fiģ tarihine yani 10 Aralık a entegre yapılır. 4 Aynı Firma Kodu 5 B Program modüllerinde firma açılırken aynı firma kodu verilmelidir. 110

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ENTEGRASYON ĠġLEMLERĠ ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN GENEL MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ ZİRVE İŞLETME DEFTERİ İşletme defterinde kayıt yapılabilmesi için firma bilgileri bölümünden tanımlanan firmada defter türü; İ olarak seçilmesi gerekmektedir. Firma bilgileri sayfasında Beyanname bilgileri(f10)

Detaylı

ORKA YAZILIM UYGULAMASI

ORKA YAZILIM UYGULAMASI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU (4691 TEKNOPARK) ORKA YAZILIM UYGULAMASI Hazırlayan: EROL DEMİRCAN 2014 - AĞUSTOS 4691 SAYILI KANUN TEKNOPARK VE ORKA PROGRAMLARI Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÇEK SENET TAKĠBĠ ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Yrd.Doç.Dr.Murat ACET PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Personel İşlemleri menüsünden işletmede çalışan işçilerin İşe Giriş/Çıkış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÖN MUHASEBE ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 08.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E Beyannameler bölümüne iki yeni beyanname daha eklenmiştir:

DESTEK DOKÜMANI. Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E Beyannameler bölümüne iki yeni beyanname daha eklenmiştir: MUHTASAR VE GEÇĐCĐ GELĐR BEYANNAMELERĐ Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E Beyannameler bölümüne iki yeni beyanname daha eklenmiştir: Muhtasar Geçici gelir Muhtasar Beyanname: Aylık veya Üçer aylık olarak

Detaylı

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU Beyannamelerini kendileri göndermek isteyen mükellefler www.gib.gov.tr adresinde İnternet Vergi Dairesi ekranına

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI BİLGİSAYARDA DÖKÜMAN HAZIRLAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FĠRMA ĠġLEMLERĠ 341TP0040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN CARĠ HESAP ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

Demirbaş Tanımı İÇERİK

Demirbaş Tanımı İÇERİK Doküman Kodu : MST006 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 İÇERİK GENEL BĠLGĠ DEMĠRBAġ TANIMI Genel Sekmesi Alım Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Genel Sekmesi Ek

Detaylı

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları Döküman Kodu : NAS003 İlk Yayın Tarihi : Şubat 2017 Revizyon Tarihi : Şubat 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ Tanımı Ayrım Detayları Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Cari Hesap Ayrım Detayları Hizmet

Detaylı

UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU

UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU HSD KARAS Yazılım Arge Ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. YTÜ Teknopark B2 Blok No:124 Esenler / İSTANBUL 0 212 483 74 64 www.uzmanvergi.com www.twitter.com/uzmanvergi www.facebook.com/uzmanvergi

Detaylı

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine

Detaylı

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz.

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz. Sayfa 1 / 5 T.C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI ÜMRANİYE 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YÜZYÜZE EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE VE FİNANSMAN

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-Mikro Yazılım olarak, e-fatura Özel Entegratörlük yönteminde, Veriban Firması ile Ocak 2016 itibariyle sözleşmemiz sona ermiş olmasına rağmen, devam

Detaylı

20 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Bordro

20 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Bordro 20 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BĐREYSEL EMEKLĐLĐK ve ÖZEL SAĞLIK SĐGORTASI HESAPLANMASI Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası ödemelerinin kanunlar

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI & BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMADAKİ HER ADIMI, HER İŞLEMİ VE HER BEYANI UYGULAMALI OLARAK

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

Konu ile ilgili olarak ayrıca 297 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ve sayılı SGK genelgesi yayınlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak ayrıca 297 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ve sayılı SGK genelgesi yayınlanmıştır. Bilgi Ref. No : 2017/03/232 Tarih : 22.03.2017 Sürüm : Likom Presto Plus 2.01.79.001, Likom Presto Plus Müşavir 2.02.22.01, Likom Presto XL 2.04.10.001 Konu : 687 Sayılı Yasa Gereği Personel Yönetimi Yazılımı

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin)

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin) MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin) Staj, mesleki bilginin uygulamada nasıl kullanıldığının öğrenilmesini sağlayıcı bir eğitimdir. Muhasebe

Detaylı

Kurulum ve İlk Tanımlar

Kurulum ve İlk Tanımlar MODÜL 2 MUHASEBE PAKET PROGRAMININ BİLGİSAYAR A YÜKLENMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI 1. ORKA MUHASEBE PROGRAMI NASIL KURULUR? a. ORKA Program Kurulum Setini sürücüye takın. AĢağıdaki ekran karģınıza gelecektir.

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

BORDRO-MUHASEBE ENTEGRASYONU ÖRNEK UYGULAMALARI

BORDRO-MUHASEBE ENTEGRASYONU ÖRNEK UYGULAMALARI BORDRO-MUHASEBE ENTEGRASYONU ÖRNEK UYGULAMALARI https://hakanyucak.wordpress.com/bilgisayarli-muhasebe-3/eta-sql/eta-sql-ornek-uygulamalar/ İŞÇİ OTOMATİK KAYIT BORDRO MUHASEBE PUANTAJ 1 UYGULAMA -1- (BORDRO)

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI:

DESTEK DOKÜMANI İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI: İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 12 Mart 2008 Tarihli ve 26814 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin

Detaylı

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ 31 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi TRANSFER ĐŞLEMLERĐ V-7 ve EFW VERSĐYONLARIMIZDAN ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL VERSĐYONLARIMIZA Transfer işlemleri için

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

687 No lu KHK ile Gelen SGK, Gelir ve DamgaVergisi Teşviği

687 No lu KHK ile Gelen SGK, Gelir ve DamgaVergisi Teşviği 687 No lu KHK ile Gelen SGK, Gelir ve DamgaVergisi Teşviği Güncelleme Tarihi: 13.04.2017 Genel Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu Gerekli Dosyalar [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Netsis

Detaylı

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Kampanya Fiyatı Eğitim Saati BİLANÇO USULÜ MUHASEBE Ek Mali Tablolar

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aylık prim ve hizmet belgesi

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NİN MUHASEBE KAYDI HAKKINDA KISA BİR ÖNERİ Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalar sonucunda uygulanmakta olan bir çok yöntem olduğunu fark ederek, konunun ne derece önemli olduğunu

Detaylı

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, 5 Haziran 2007 Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, Sizlere, müşterilerimize sunduğunuz Eğitim ve Destek kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmak ve teknik çalışmalarınıza destek olmak üzere hazırladığımız Teknik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DENİZLİ ŞUBESİ MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denizli 14 Nisan 2016 VERGİ MÜKELLEFİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ **Gerçek

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ E-Beyannameler başlığı altında yer alan katma değer vergisi beyannamesinin oluşturulması için öncelikle ilgili butona basılarak tanımlama ekranına ulaşılır. Katma değer

Detaylı

ÖDENMEYEN SİGORTA PRİMLERİ. Yazar Tamer Köroğlu Salı, 04 Mart :45 - Son Güncelleme Salı, 30 Ağustos :01. Tamer KÖROĞLU SMMM 1 / 31

ÖDENMEYEN SİGORTA PRİMLERİ. Yazar Tamer Köroğlu Salı, 04 Mart :45 - Son Güncelleme Salı, 30 Ağustos :01. Tamer KÖROĞLU SMMM 1 / 31 Tamer KÖROĞLU SMMM 1 / 31 muhasebe@tamerkoroglu.com.tr 2 / 31 www.tamerkoroglu.com.tr 3 / 31 ÖDENMEYEN SİĞORTA PRİMLERİ 4 / 31 Ödenmeyen Sigorta Primi Gider Yazılabilir mi? Ücret Bordrosunun Muhasebeleştirilmesi?

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÇEK SENET ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. : E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden

DESTEK DOKÜMANI. : E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden SGK Sayfasına Bağlanarak Aktarılması Ek özellik I paketi kapsamında, 3.08.02 versiyonundan itibaren Logo

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

TİCARİ SİSTEME BAKIŞ. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir.

TİCARİ SİSTEME BAKIŞ. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir. SERVER kullanıcı için kullanıcı şifresi: 1 dir. Diğer kullanıcılar için şifreye gerek yoktur.

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN PROGRAM YÜKLEMEK ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN PROGRAM YÜKLEMEK ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

Mikro Personel Programında Bordro hesaplaması ve tanımlamalar

Mikro Personel Programında Bordro hesaplaması ve tanımlamalar Mikro Personel Programında Bordro hesaplaması ve tanımlamalar 1-Öncelikle personel kartı tanımlamalarının yapılması gerekir a-personel kodu b-personel adi c-personel ssk d-iş grubu öncelikle yukarıdaki

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 1. 1 Numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenmesi: Beyannamenin üst kısmındaki numarasız bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilir. Bunun

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Kanuni Raporlar Menüsünde Aynı Đşyeri Đçin Birden Fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasını Bir Defada Hazırlayıp, SGK E-Bildirge Sitesine Gönderilmesini

Detaylı

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım

Bilgi. Ref. No : 2017/1/232 Tarih : Sürüm : PrestoPlus Konu : BES Otomatik Katılım Bilgi Ref. No : 2017/1/232 Tarih : 20.12.2016 Sürüm : PrestoPlus 2.01.75.001 Konu : BES Otomatik Katılım 10.08.2016 tarihde yayınlanan 6740 sayılı yasa ve 17.12.2016 tarihde yayınlanan 29921 sayılı yönetmelik

Detaylı

Özel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1.

Özel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ ÖZEL SAHA TANIMLARI Özel Saha Grup Tanımı Özel Saha Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Tanımında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir.

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir. 413 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, 01 Nisan tarihi itibariyle faal olan tüm ticari kazanç (basit usul mükellefleri hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi

Detaylı

MİKBÜRO. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler İçin Komple Muhasebe Bürosu Otomasyon Paketi. 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKBÜRO. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler İçin Komple Muhasebe Bürosu Otomasyon Paketi. 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKBÜRO Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler İçin Komple Muhasebe Bürosu Otomasyon Paketi 1 İhtiyacını duyduğunuz bir SMMM paketi... Serbest Muhasebeci ve Müşavirler için hazırlanan (SMMM); Bilanço esasına

Detaylı

FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1998-2009 Zirve Bilgi Teknolojileri

FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1998-2009 Zirve Bilgi Teknolojileri FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1 / 23 İçindekiler: 1. Programa Giriş...3 2. Modüller...4 3. Kısa Yol Tuşları...7 4. Firma Girişi...8 5. Kartların Açılması...9 6. Diğer Tanımların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN MİZAN ANKARA,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN MİZAN ANKARA, T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN MİZAN ANKARA, 2007 1 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Hoş Geldiniz! Mikbüro Programından Irgat Uygulamasına Entegrasyonun Sağlanması

Hoş Geldiniz! Mikbüro Programından Irgat Uygulamasına Entegrasyonun Sağlanması Hoş Geldiniz! Mikbüro Programından Irgat Uygulamasına Entegrasyonun Sağlanması Eğitime başlamak için bir sonraki sayfaya ilerleyin. Irgat Nedir? Irgat; KüreselNet mühendisleri ve tasarımcıları tarafından,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KASA, BANKA, ÇEK/SENET 344MV0030 Ankara, 2011 AÇIKLAMALAR GİRİŞ KOD ALAN MUHASEBE-FİNANSMAN DAL/MESLEK BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLÜN ADI KASA,

Detaylı

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2017 - TRABZON SLAYT 4 Fatura nedir? Satılan mal ve yapılan

Detaylı

KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU

KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU Kamu Mevzuatı Takip Derneği İktisadi İşletmesi KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU 2011NİSAN 1 KAMU MEVZUATI TAKİP DERNEĞİ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON

Detaylı

Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması. 1. Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması ile ilgili Bilgiler

Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması. 1. Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması ile ilgili Bilgiler Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması Ürün Grubu [x] Fusion@6 [x] Fusion@6 Standard [x] Entegre@6 Kategori [x] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.10 Onaylı Versiyon ya da Asgari Geçim Đndirimi Ek modülü Uygulama

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE SĠGORTACILIKTA KAMBĠYO ĠġLEMLERĠ 343FBS052 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11 GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( KURUMLAR ) Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi dört bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Matrah Bildirimi Vergi Bildirimi Ekler Genel Bilgiler: Beyannameye ait tanım bilgilerinin

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim!

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru görev tanımları altında verimli bir şekilde görev aldıkları firmalarda

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş Liste Ekranları sipariş, irsaliye, fatura, tahsilat, ödeme, cari hareket, hizmet vb. fiş kayıtları ile ilgili detay, izleme, değiştirme ve yeni giriş işlemlerinin yapılmasına imkan sağlayan liste ekranlarıdır.

Detaylı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı HESAP PLANINA HESAP TİPİ BİLGİSİ EKLENDİ Hesap Planı giriş formlarına eklenen Hesap Tipi bilgisinin amacı, Fiş Girişi sırasında tipi Alacaklı

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Hesaplama ve Bordrolama Sunum : Ümit KACAR 10 Aralık 2013, Salı Ücret Nedir? 2 Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara

Detaylı

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. e-vt (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. e-vt (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. e-vt (Elektronik Veri Transferi) ile Entegrasyon Kılavuzu TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından kalkınma planları ve yıllık programların

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 ÖZET: GİB'in İnternet Sitesinde Ba-Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar Yayınlanmıştır. BA-BS BİLDİRİM FORMLARI VE KESİN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SARIGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2009 Onay Zamanı : 18.04.2010-17:52:44 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama Personel entegrasyonunda,

Detaylı

GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı BA VE BS FORMLARININ HESAPLANMASINDA ALTERNATİF YÖNTEM Ba ve Bs Formlarının hesaplanmasında kullanılan KDV siz Tutar yöntemine alternatif

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro 2 Ekim 2009 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro 05084 ve 85615 SAYILI TEŞVİK KANUNU UYGULAMASI Bu kanunun amacı bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir.

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir. TOPLU SÖZLEŞME FARKI Toplu sözleşme farkı hesaplama, geçmişe yönelik yapılan ücret artışlarına ait farkların hesaplanması amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle toplu iş sözleşmesi yapan iş yerleri için

Detaylı