Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite: AltLBilim Adamı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite: AltLBilim Adamı"

Transkript

1 Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite: AltLBilim Adamı Arasındaki Bilişselve Sosyal Ağbağ. * Sztkz Çarbacıoğlu Özet: Bu araştırma, kamu politikası analizi alanına katkı yapmış Chester r Barnard, Harold D. Lasswell, Herbert A. Simon, Charles E. Lindblom, Robert A. DahI ve Aaron Wildavsky arasındaki bilişsel ve sosyal ilişkileri inceleyen bir örnek olay çalışmasıdır. Altı bilim adamının eserlerini karşılaştırarak inceleyen araştırma, hayatta kalan iki bilim adamıyla mülakat, bibliyografya analizi ve bu analizin sonuçlarının değerlendirildiği UC/NET 6.0 Sosyal Ağbağ Programından faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. A raştırma sonuçları, bilginin gelişiminde bilişsel ilişkilere ek olarak sosyal ilişkilerin de katkı sağlayabildiğini belirtirken, bilişsel ve sosyal faktörlerden hareketle altı bilim a damı arasındaki enformel ağbağı açığa çıkarmaktadır. Anahtar Sözcükler: Kamupolitikası, kamu yönetimı~ bilginin gelişimi, ağbağ analizi. Invisible University in Public Policy Analysis: Cognitive and Social Network among Six Social Scientists Abstract This study is an exploratory case study examining cognitive and social relations among Chester 1. Barnard, Harold D. Lasswell, Herbert A. Simon, Charles E. Lindblom, Robert A. Dahi, and Aaron Wildavsky, who contributed to the field ofpublic policy analysis. While comparilig, coiıtrasting, and evaiuating their works, the research makes use ofvarious interviews conducted with two ofsix scientists, who arestill alive, as well as bibliographic analyses and UC/NET 6.0 Social Network Analysis Software, via which the findings of the bibliographic analyses were evaluated. The findings. indicate that along with cognitive factors, social relations_ such as co-authors hip, studentship, colleagueship may also play an important role in the growth ofknowledge. The study concludes that an informal network existsamong six social scientists. Key Words: Public policy analysis, public administration, the gmwth of knowledge, network analysis. 9iriş Bilgideki gelişimi açıklayan bilişsel (cognitive) modeller bilginin bilişsel gelişimi üzerine yoğunlaşmakta, bilimsel gelişirnde roloynayan sosyal süreçleri ihmal edebilmektedir. Bilgi gelişiminde üç bi1işsel modelden bahsetmek mümkündür (erane, 1972); "geleneksel", "rastlantısal" ve "kesikli periyotlar" modelleri. Bunlardan geleneksel model, bilginin gelişiminde, yeni fikirlerin ken : Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF. Am';'e İdaresı Dergisi, Ci/t 41 Sayı 4 Aralık 2008, s

2 24 Amiı:ıf!ldaresi Dergisi. dindenöııcekifikirlerin gelişimin~~fı ma:ııtıksaubit sil~ll~ içiıjge'ortay~.çıktığım ve bu sayede k:ümülatif bir ilerlemeninolduğunu v~saynıaktadır..altematif bir. modelolan rastlantısalmodel ise, genellikle bi}imsef 'Q1rı:ıayan bilgiye uygulanmakta veyenifikirlerin,eij söl1g;elişmelerdepdeğinıeth~gibirçanşltlaalanınııilişkin tarihisüreçteortaya çıkrmşönceki gelişmelerden kaynaklandığım varsayrrıal$dır. Üçüncji model, kesikli periyotları.içerrııek'tedir; Kümülfttif gelişimikriz yadadevrim periyot1arıyla birleştiren Thomas Kulın'un, bilimsel değişimianalizi kesikli periyotlar yaklaşımımnönemlibir ömeğidir(kuhn,199s). Söz konusu bihşsel modellerden, rastlantısal model, bilim adamları arasında tiprlem karşılıklı paylaşı$ı;tda veya yapıcı tattışmal;:ırda sosyal ilişkilereçok az yer vermektedir. Benzer şekilde, geleneksel model, sosyal ilişkileri reddetmezken,11erhangibiı:araştırına alı:ınımndoğuşlu1da, soşyalolayların katklsına yeterlidikkatigösttmnemektedir(cnine, 1972). Kulın; TheStructureoF Scientific Revolutions başlıklı eserinde (Diesing, ı991; I<.uhn,1995); fen bilimlerinin: geçtiği. aşamaları. belirtirken;;behrli bir teorikôryantasyonasahipbilim. adamlarımn, özellikle olağan bilim olarak ifade edilen aşıüriada,mektup, makale, spesifiikbir,dergi;.~konferans vetoplantılararılcılığlyla, fikir ve elde edilen soriuçhırıpaylaştık1arım ve mevcut araştırmalar üzeririe yeııi araştırmalar inşa ederekhilginin,gelişiınine katkısağladiklarını anlatmaktadır: 1 Invisible College(1972)başlıklıeserinde,o bilginiligelişimindesosyal olay ve.ilişjg.ı~rinroıünü.inceleyçndianaçrail~, bilgitıink;umüıatifgelişiminebil.im adamlanarasınclakiıilişkiveetkileşiminkatladahıl1unduğunu. vutgulamıştıf. Crane'e göre; KUM tarafındanortayakonan paradigma (Kulın, 1995)ç~çeve~ sinde öneın1ibirbilişseı olayın ortaya çıkmasphelir1i'bir bitiı:nsel alana bilim adamlarımçekmesine rağmen, bunlararasında beliren yeni gruplar ve iletişim, bilginilliğeometrik olarakbüyümesine sebep olmaktadır,.insanlat arasındakiiletişiin,ôrtakyayin;ö~encilik, iş arkadaş1ığı ve benzeri ilişkiler, grupların gelişimindeönemli töloynatken (Mul1ins - MuUms,.1973)~cfarklı grupilirın!iderleri arasındaki iletişim, enformasyonun enformel bir şekildeilgilibilimsel ala,nayayılmasına yardımcı olarak, bir iletişim ağı ya da "görünmez üniversiteyi" oluştutmaktadır. Daha ilginç olanı, kartııaşık sosyal ve fikirsel bağlar biralanın değişikbölümlerinidiğeralanın bölümleriyle bir arayagetirdiği içingörtinmezu~ niversitede hiçbiraraştırma alanıdiğer biraraştırma alanından tamainıylajzole olmamaktadır (Crane1977). Araşhrma,l1tr a}qıdemikdisipiin olarak ka11l11 politikası. analizizalanındaki iki ralcip djiş:lincçokulufiun oluşumu v;eya gelişiminde.. önemli roloynayan altı IBlIaşamalar.sırasıYla; paradigmaöncesi aşama, farkı} teorilerirı (para:digmalann)yatıştiğt aşama; teorilerden. birisinin di.ğerlerine üstünlük sağladığı olağan bilimaşaması,kriz/anomali aşaması ve sözkonusubilim alanında yerıi bir teoıinin ortaya çıkma aşamasıdır ' 2Karrıup6litikası.analizi, ülkemizde kamuyönetimi ve siyaset bilirrıi bürıyesjnde~l)ğerlendirilinekle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrı bir disiplin olarak 20. Yüzyılın ikinci yarısında gelişme göstermiştir..

3 Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite 25 " bilimadamını incelemekte, söz konusu bilim adamlarının geliştirdikler teori, model ve argütnanlarıylailgili olarakbirbirleriüzerindekibilişsel ve sosyal etkilerini ortayakoymayı amaçlanı'aktadır. Araştırmanın Yöntemi Bu araştırma keşfedicibir örnek olayçalışmasıdır. Çalışma iki problemi ce,.. vaplamayaçalışmaktadır. Bunlardan birincisi, Harold D. Lasswell, Chester 1. Bamard, Herbert A.. Simon, Robert A.. DahI, Charles E. Lindblom ve Aaron Wildavsky'nin kamu povtikası analizi alanında ortaya attıklan teori, model ve argümanlanyla ilgili olarak birbirleri üzerinde bilişsel ve sosyal etkileri olup olmadığını araştırmaktadır. 3 İkinci araştırma sorusu, söz konusu bilim adaj!llannın kamu politikası analizinde bir sosyal ağbağ (network) oluşturup oluşturmadıklannı analiz etmektedir. Araştırma için ihtiyaç duyulan veriler, araştırma konusu altı bilim adamının, kamu politikası analizine ilişkin eserleri, bu kişilerin hayatlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı ansiklopedi, makale ve kitaplar, verilerin toplanmaya başladığıtarihte hayatta olan ikibilim adamıyla 4 mektup ve elektronik posta aracılığıyla yapılan mülakatlardan elde edilmiştir. Araştırma, kamu politikası analizinde rasyonel vetedrici (ineremental) okul olarakifade edilen iki farklı yaklaşınu esas alarak altı bilim adamının eserlerini karşılaştırarak değerlendirmekte ve bibhyografya analizine tabi tutmaktadır. Çalışma, söz konusu bilim adamlarının teori, model, ya da argümanlarını özetlerken, bilim adamlarından birisi tarafından geliştirilen teori, model ya da argümanlar üzerinde diğer bilim adamlannın yaptığı bilişsel etki ve bağlantılan ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın, söz konusu etkilerin derecelerinin belirlenmesi ya da karşılaştırılması gibi bir amacıyoktur. Atıf analizi yöntemi, akademik çalışmalar ya da bilim adamları arasında bağlantılarıincelemek için sosyal bilimlerde kullanılan bir yöntemdir.s Araştırmada kullanılan atıf analizi, araştımıa konusubilim adamlannın birbirlerine yaptıkları bilişsel etkileri bir başkaaçıdan ortaya koymaktır. Çalışma, her bir yaiarın diğerlerine hangi ese'" rinde kaç defa atıfta bulunduğunu belirledikten soma bu atıfları UCINET 6.0 Sosyal Ağbağ Programını (Borgatti - Everett, 2002) kullanarak analiz etmekte Kamu politikası bir bilim dalı olarak lıerhangi bir kamu politikasmın uygulaınaya konulmadan önce olası etkilerini belirlemeye yönelik tekniklerin geliştirilmesi, analizeilerin yetiştirilmesi ve analizlerin yapılması ü zerine yoğunlaşmaktadır (Slıafritz vd. 2006).. 3 Söz konusu bilijll adamlan kamu politikası yanında, kamu yönetimi, siyaset bilimive örgüt teorisi konulanna çok önemli katkılar sağlamıştır. Söz konusu kişilerin seçiini kamu politikası alanının önemli uzmanlanndan birisi olan Prof. Dr. William N. Dunn'ın yardınuyla yapılmıştır. Yazarlann eserlerinin karşılaştınnasırtı da içeren bu çalışma yer ve zaman kısıtlan dolayısıyla incelenen bilim adanu sayısını altı ile sınırlı tutınuştur. 4 Bu yazarlar Herbert A. Simon ve Charles E. Lindblom olup Robert A. DahI ile iletişim kurulamanuştır. 5 Bakınız, Gary Holden, Gary Rosenberg ve Kathleen Barker (2006), Bibliometriq; in Social Work, New York: Taylor & Francis; David, Nicholas - Ritchie, Maureen (1978), Literature and Bibliometrics, London: Clive Bingley; Behlü! Üsdiken - Y orgo Pas.edeoos (1992), ''Türkiye' de Yayınlanan Yönetimle İlgili Makalelerdeki Atıflar Üzerine Bir İnceleme" Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, s. ıo7-134.

4 26 Amme İdaresiI)if!rgişi... ve bili-ın aqam1$:! ıırasmdaki"i1işkileri,"ağbı:ı:.ğteqdsi" pçrspektifinden, merkeıilik(centraliry) ve klik (cliques) analizlerine tabi tutmaktadıl Ağbağanalizisonuçlaı:ı eser incelemeleri ve atıf analizi sonuçlarıylabirlikte bir.bütünolarakde~ ğerlendirilmektedir. Araştırma bilim adamlarıarasındaki sosyal ilişkileri'de incelemekle bidikte, sözkonusui1işlôlerin tek başına, bilginingelişiminekatkı sağladığıiddiasında değildir. Araştırma, sosyal ilişkilerin bilişselilişkherin yaııınôa,bi1ginil1gelişi~ mine katkısağlııyabilen faktöder olarak dikkate ahnması-gerektiğiüzerinde duni1aktave bumin örneklerini vermektedil ChesterlIYİl!gBarnard vekarar Verıne Teorisi Chesteı"lrVing'BaI11atdbir akadeınisyenolmamakla birlikte pekçokakademisyeni etkilemişbir teorisyen ve üst düzey yöneticidir.harvard'üniversitesi Eko:rıomi Bölümünü, öğrenciliği-sırasında yaşadığı maddi slkıntııardolayısıyla terk eden Barnard,.NewJersey Ben Telephone Company'de genel müdürlüğe (CEO) kadar-yükselmi-ştir (Wrel1 and Greenwobd,' 1998; Scott, 1998),ı:Hırvard işletmecilik Okulu öğretim üyeleriyle yakın ilişkileri olanbamard, bu okulda verciiği senllnederi, örgüt tçorisi,.kamu yönetimi ve kamu p(j1itikasıalanlarını derindenetkileyen,. The Functions ofexecutive (1938) başlıklıkitabında topla 1mştır. John R Commons'dan etkilerierıbarnard; örgütleri~yöneticilerin temel fonksi%mf\örgütsel.ihtiyaçlarla; çalışan ihtiyaçıart arasındacdifiaıtı.ikdengeyı. sağlamak olan işbirlikçi sistemler olarakgörmüştür (l938)~e1ton Mayo'nunda arasında bulunduğu Harvard'lı bilim adanıları aracılığıyla Ha\vthomedeneyle:': rine ilişkin bulgulara ulaşma olanağı bulan Bamard, 'enformelörgüt' kavramını yönetiin ve orgal'lizasyon literatürüne kazandırmıştır. Birörgüttekibireysel irtibatlar, etkileşimler ve insanlardan ohışangruplar toplarnıııı ifadeedetı enfotinel örgütler, üyelerinin. tecrübe, bilgi,' tutuın ve'duygularınıdeğiştirerek formeıot.;. gütıeribiçimlerıdirmektedir~bamard,. 1938; Bamard, 1948)'. Bamard'a göre; insanların bireysel tercih ve rasyône1 karar verme sürecinin sonuetinda aldığıdüşünülen pek çok'kararaslında tecrübe ve setgiye dayanmalda, alışkanlıklar rasyonel tercih sürecinde ön 'plana çıkmaktadır (1938). Bam~rd~'karar v~rinede ikiötıemlifaktörünolduğunubehrtm.ektedir; BunlarCıaıi birincisi örgütselamaç,diğeri ise fıziksel ve sosyal dü.nya ile o anda geçerli dışsalş.art.. c.'.'.. ve..k.. u Vvetlerd.ir(193'8). Bam.ar.d. "ınotal üfisu:w'olarıık ad,'.la...n.drrdığı örgütsel amaçlardoğruhusunda.rasyoııeıkarar vemıe sürecinin, pratıkte.çoğuzaman.gerçekleşmediğini, bllhun yerine'hrsatçıunsur? olarak adlandırdığı fırsatçı karar verme teorisinin geçerliolduğunu ifadeetmiştir. Fırsatçı karar verme teorisi, ör,gütselama,çaulaşmaill\hangi olay, hedef ve şartların yardımcı, hangilenninengelleyici nitelikte olduğu:rıuaraştımıakla yakından ilgilidir. Bamard söz konusu olay, hedef ve şartları 'stratejik' veya 'sınırlayıcı' faktörler oıarak ad

5 :-----c i i Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite 27 i landımıaktadır. Stratejik/sınırlayıcı faktörler dışında kalan ve örgütselamaçlara pozitif veya negatif katkı sağlamayan unsurlar ise 'tamamlayıcı' faktörlerdir. Tamamlayıcı faktörler, karar vericilerm amaca ulaşmak için aldıkları kararlarda etkisiz olmaları dolayısıyla ikinci planda kalmaktadırlar (Bamard, 1938). - Bamard, bireylerin tercih gücüne sahip olmalarına karşın, yapılan tercihlerin belirli sınırlardan bağımsız olmadığını belirtmektedir. Bunun sebebi insanların fiziksel, sosyal ve biyolojik faktörlerin etkisi altında olmasıdır. Dolayısıyla, insanların sahip oldukları özgür irade, özellikle eşit seçeneklerin sayısının yüksek olması durumunda, seçme gücündeki kısıtlar dolayısıyla sınırlanmaktadır (1938). Örgütselamaca ulaşmak için alınan kararlar, fiziksel, sösyal ve psikolojik sınırlayıcılar dikkate alınarak, geçmiş tecrübe, alışkanlık ve sezgilere dayanılarakşekillenmektedir (1938). Bamard'ın ifade ettiği kısıtlar, dönemin rasyonel/ekonomik birey 'anlayışında önemli bir sapma teşkil etmektedir. Teori Üzerine Etkiler Chester. i. Bamard, Hawthome çalışmalarını yapan öğretim üyeleri ve Harvard İşletmecilik Okuluyla yakın sosyal ilişkileri bulunan bir araştırmacıdır. Bu okuldagörevli EIton Mayo, Lawrence J. Henqerson, Richard Cabot, Wallace B. Donham gibi bilim insanları Bamard'ı kitap yazmaya teşvik etmişlerdir (1938). Özellikle Elton Mayo ile geliştirdiği yakın ilişkiler Hawthome çalışmalarının sonuçlarına ulaşma açısından yararlı olm:uştur. Bamard'ın ikitemel eseri, The Functions ofthe Executive (1938) ve Organization and Management (1948) HarvardÜniversitesi Yayınevi tarafından basılmıştır. Ne var ki Bamard, bu çalışmada incelenen diğer beş bilim adamıyla önemlibir sosyal ilişkiye sahip değildir. Jolm R. Commons'un bilişsel etkisindekalan Bamard, yazdığı iki temel eserde bu çalışmadaara,ştırılan diğer beş bilim adamına herhangi bir atıfta bulunmamıştır (Bkz. Çizel ge 1). Bu nedenle de araştırma açısından daha çok öncü ve etkileyenkonumundadır. Harold Dwight Lasswell ve, Kamu Politikası Analizinde Rasyonel Model Farold DwightLasswell, siyaset biliminde davranışçı ekolün simgelerinden olup, Propaganda Technique in The-World War i başlıklı dcıktora teziyle Chicago Üniversite'sinden 1927 yılında doktora derecesi almış ve daha sonra aynı okulun siyaset bilimi bölümünde öğretim üyesi olarakgörev yapmaya başlamıştır (en.wikipedia.org, 2008). II. Dünya Savaşı yıllarında ABD Kongre Kütüphanesine Savaş İletişim Araştırmalarının Direktörlüğünü yapan Lasswell, yılları arasında Yale Üniversite'sinde, hukuk ve siyaset bilimi profesörü olarak Charles E. Lindblom ve Robert A. Dahl'la birlikte çalışmıştır. Lasswell, The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method (1951)baş1ıklı kitabında kamu politikası (public policy) yaklaşımını, ilk kez or

6 28 Amme jdar~sipergisi (Lass\V~l1, 1971).,Karar vermesüfecine ilişldn bilgi,lqımupolitikalann nasıl tayaatatıtj.ilimadaırudır (Q~ıçon, 199~);.;Sözkonm;ıi,eseri yaq1pda, The Dectsion ProQess{19S 6)Ne4.Pre-View ofpolicy Sciences (1971) başlıklı kitaplankamu politikasının bir alqıdemikalanalarak temelleriniatı:nıştır. Buhakımdan keııdisikamu P9Jltikası.dahi1ındrurucusu olarak kabul~dilmek;tedir. Rasyonel kapsamlı yaklaş1111 (rational cornprahenfij}f!) ya da. kısaca rasyonelyaklaşım olarak bilinen.söz konusu model, kamu politikasıanalizinin uzun yıllarbaskın modeliolmuştur.politikaana1iziyle,antropolojiden istatistiğe kadar farklıdallardan ara,ştırma hu{gulanmkullanan disiplinler arası bir yaklaşı;ınvizyonuyla ortaya çıka.n Lasswefl, demokratik politika bilimlerini (policy sciel1ces) kurmayı amaçlamıştır. Dünya tarihindeki II.bünya Savaşıgibi irrasyoneldavranışlardan kaçınmanın yohmun sistematik analizden geçtiğini düşünen, Lasswell'egöre politika. bilimleri (1968); (1) karar verilen veya seçim yapılan ve (2) belirli probıetnleriçin geliştirilen çözümlere ilişkinbilgilerin. değerlendirildiği bir su; reçtir. Bu bakımdan Lasswell, kamuyu ilgilendiren karar süreçlerine ilişkin (knowledge oj) ve bu süreçlerdeki bilgi (knowledge in) ileyakından ilgilenmiştir 'yapıldığıyi:: uygulamaya konulduğuna ilişkinmetodik ve rasyoneuiğia,rttırmaya, yönelik sistematik çalışmalan ifade ederken, karar verme sürecindeki bilgi ise karar, vericilerin başvurduğuenfonnasyon ve yorumlan geliştiı;meyi hedeflemektedir. ;Politika bilimlerinin söz konusu ikitemel fonksiyonu birbiriyle yakından ilgilidir. Sağlam bir metodploji veyoksek rasyoneılik, elde edilen bilgininiçeriğıni ve bilgi bazındayapılauyonım.lan olumlu yönde etkilerken, metodikilerlemeler, doğru enformasyon ve yorumu kararverme süre.cineentegre e derekpolitika bilinllerini (policysciences) g~liştimıektedir (Lasswel1, ). Lasswell' e göl"~~p(')htika bilimleribeşö11emlientelektüel aktiviteyi gerektiren~pn)blemçözümsürecidir(lassweu, 1968;.1971): Ama,çlarirtnetleştirilmesi: GeTecekteeTde.edilriıek istenilen sonuçlar nelerdir?.'. EğiHmlerinbelirleumesi: Uzak ve yakın geçniiştegel'çekleşertö1'aylarrie ölçüdeistenilen sonuçları.. doğurdu? İstenilenileulaşıIal'l carasındane ölçüde. ve ne tür farklılıklarvardır?.' $arthırm analiı;i:geçmişte.:yaşanan.eğilimlerin oluşu.ıımnu ve bpyüklüğii-. nühangifaktörler şekilleridil111iştir? ' ' ~Gelecektecgerçekleşecek. gelişmelerin tahmini: Mevcut. politikalar devam ettiğisürece.,atnaçlara ulaşınaol asılığı>rtedir? '. Aİterhatiflerirrbellderrinesi;' değerlertdirilrn:esi vea:1te11iatifler"arasındase:' çimyapıhnası:istenilt::n amaçlara optimalbiçimde uhl,şılh1.asını sağlaya~ cak hedefvestratejller nelerdir?..'

7 Kamu Politikası Analizinde Gön"inmez Üniversite 29 Lasswell kararvenne sürecinin, politika analizcilerinin zihnindedoğrubiçimde temsil edilmesinin önemine inanmışhr. Ona göre karar venne süreci birbirini izleyen yediadımdanoluşmaktadır. Bu adımhu" (Lasswell, 1956; 1971): Enfonnasyon, tahmin ve planlamayı içeren istihbar-at (intelligence), Politika alternatiflerinin (araçların) ortaya konulması (promotion), Genel kuralların konulması (kriterlerin ortaya konması) (prescribtion), Söz konusu kurallarla somut koşullar arasında uyurnun gözetilmesi (invocation), Genel kurala uygun şartları taşıyan alternatifin uygulamayakonması (application), Politikanın başarı veya başarısızlığının değerlendirilmesi (appraisal), Ortaya konangenel kurallar ve bu kurallara ilişkin uygulamaya son verilmesidir(termination).. Lasswell tarafından ortaya konulan aşamalar yaklaşımı birçok bilim adamının dikkatini çekerek, bir kısım ifade değişiklikleriylegünümüzekadar gelmiştir. Bugün rasyonel yaklaşım, alternatif teoriler tarafındaneleştiriise de (Bkz.. Sabaiter, 1999), hala birçok ders kitabında politika analizi konusunda öğrencilerieğitmek için bir araç olarakkullanılmaktadır (Dunn, 1994; Bkz. Patton - Sawicki 1993).. Haroıd D. Lasswell'in bu araştınnanın kapsartuna giren bir başka çalışması ise Sigmund Freud'un etkisini taşıyan tanımlama (identijication) konusuyla ilgilidir. Freud, tanımlamayı grup birliğini 'sağlayan önemli bir mekanizma olarak görür. Grup üyeleri arasındaki karşılıklı bağ, ortak duygusal bir niteliğe dayanan tanımlama sürecinin bir sonucudur. Lasswell, bir çocuğun kendisinibabası ve babasının tercihleriyle tanımlaması gibi, bir gruptaki ortak niteliği11,liderle girilen ilişkinin doğasında yatabileceğini ileri sürmektedir (aktaran Simon, 1976). Tanımlama kavramını Freud'dan uyarlayan Lasswell, WorldPolitics and Personal Insecurity (1965) başlıklı kitabında "Nations and Classes: The Symbols ofidentification" başlığıyla bir böiüm yazmıştır. Model Üzerine Etkiler Lasswell, doktora çalışmaları sırasında bulunduğu Berlin'de Sigmund Freud'u çalışarak, onun psikanaliz yaklaşımını siyaset bilimine uyarlamışhr yılları arasında kadar Chicago Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersleri veren Lasswell, davranışçı ekolü siyaset bilimine kazandıran Charles Merriam ve Harold Gosnel ile birlikte davranışsalokula önemli katkılar sağlamıştır (Simon, 1996). Herbert A. Simon'a Chicago Üniversitesi'nde ö~eticilik yapan Lasswell, yılları arasında hukuk ve siyaset bilimi profesörü olarak görev yaptığı Yale Üniversitesi'nde, Charles E. Liridblom ve Robert A. DahI ile

8 30 Amme İdareSiD(!rgisi.. c~birliktecçalışmıştır.,.aaron'wildı:ı:vsky' ninkertdisindeiliçlerş alıp. a1111adığr belirlenememekle' birlikte, Lasswell öğretici, Wildavsk)r doktoraöğrencisiolarak aynıdönemde YakÜniversitesi SiyasetBilimi Bölümünde bıılunp1uşlardıt, Lasswell,bulj:ahşrna kapsamtiıdainc.elenen yazarlaraçısmdauchester 1. Bamardgibi. öncü ve etkileyen konıımundadır. Politika;analizineiIişkin ve bir okulalarak değerlendirilebilecek modelini geliştirirken veya siyaset bilimiyle ilgili temel eserlerinde ana argümanlarlartaya atarken Chester Bamard dahil diğeryazarlardan önemli dereced 'etkilenmediği görülmektedir. Bununla birlikte Lasswell, bir kısım eserlerinde' söz konusu yazarlataatıfta. bulu11muştur (Bkz. Çizelge 1). Herbe.rtAlexanderSimouve Kararverme J'eorisi Lisans ve 'yüksek lisansçalışmalarındap()ıitika bilimine odaklanan. Herbert AlexanderSimon, matematiksel iktisat; ekonometri, mantıkveuygulamah matematik konularına özel öilem vermiştir (Simon, 1996). Herbert Simon, 1943 yılında Chicago Üniversitesi'nden siyaset bilimi dalında doktora derecesi alarak, akademikkariyerininbaşlarındakamu yönetimiveörgütcteorisi. alaillarınayöğurı.1aşmansarağmen, gelişen şart ve fırsatlarçer~~evesinde diğer alanlara yönelmiştir yılında ekonomi alanmda NobelÖdülü alansimon'ın,yapay zekavebilişselpsil<oloji dallarınaçok.önemlikatkıları bulunmaktadır (Simon, 1996). \V,:'. Simon, AdministrativeBehavior'(1926) başlıklı" kitabındayönetim teorisinin ashnda.rrıa.ksim.izasyondan çoktatmin edici nitelikteki inşandavranışlarınai1işkin;slllırlırasyonellik teorisi. olduğunu vurgulamıştır.' Buna göre yöneticiler, mümkünolan.tüınaltematifleriincelemedenvekararlannadayanakolanalternatinerin gerçekten gözönünde bulundurulması gerekenalternatifler olduğundanemil1;~olmadan, tat.111inedicikararlar vermektedirler. Simon'a göre tatmin. edici kaı"ar verınenin>teınelindeiki önemli '.sebepbulunur.l;3unlar:rinsanların Sl,~ nırlırasyoııelliğive Zihinsel kısıtıa.nn bir sonucu. olarak' enformelgruplarla ken~, dilerini tammlamaihtiyaçlarıdır.. Sınırlı R.asyonellik Smırlnasyonellik teorisi kamu yönetimi 'vekamupolitilcası disiplinlerinide,. rinden etkilemiştir. Administrative Behavior'da, Simon bireysel rasyonellik anlayışi ve dönemin yönetim teorisinireddetmiştir. Ona görebireysd rasyonelliğç yönelikoirkısım dinamik vepratikkısıtlarvardır. Limitlerin dinamizmi, bifey~ Bel.karatların alıiidıği.öfgütseıçevrelere.göre farklıhkgöste'rmesindendir. Bireysel kararlarınrasyonelliğini sınırlayancsöz konusukısıtlar üç ana başlığa:ayrılmaktadır (Simol1,1976). Bunlar: 1) Yetenekler,alışkanlıklar've reflekslere ilişkinsımdar; '.' 2). Değerler ve amaçlarailişkin sınırlar ve 3) yapılanişe İlişkin hususlar 'hakkında sahipolunanbilgiyeilişkirt sınırlardıt.

9 .~-~ Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite 31 Simon, 1940'ların.sosyolQji ve psikoloji okullarını ve LassWell'i, insanları rasyonel kabul eden görüşlerinden clolayıeleştirmektedir. Freud'cularm eleştirilerine karşılık, modern sosyoloji ve psikoloji insanlan her zaman veya genellikle rasyonelolarak gören bir önyargıyla hareket etmektedir. Simon, Lasswell'in Psikopatoloji ve Politika (1930) başlıklı eserine bu önyargının iyi bir örneği olarak atıfta bulunmaktadır (Simon, 1976). Rasyonellik yaklaşımı, "rasyonel adamın" (rational man) hareket tarzını belirleyen tüm alternatifleri karar verme anında gözönündebulundurduğunu varsayar. Simon'a göre insan aklının kapasitesi, karmaşık problemleri förmüle etme ve çözme bakımından problemlerinbüyüklüğü karşısında çok düşük seviyede kalmaktadır. Simon, karar vericiye hangi sonuçların gerçekleşeceğini, hangilerinin gerçekleşmeyeceğini düşündüren ve geleceğe ilişkin hangi (potansiyel) sonuçları dikkate almaması gerektiğinisöyleyenin, ilgilinin kendini içinde bulduğu örgütsel ve sosyal çevre olduğunu belirtmiştir (March - Simon, 1993). _ Simon, Lasswell'in politika analizindeki rasyonel adamını, basitleştirilmiş ve eksik bir dünya bakış açısına razı, örgütsel amaçları kararlarına ilişkin değerlerin sınırlan olarak kabul eden, kararlan optimalolmaktan çok tatmin edici o lan idari adam ıııodeliyle değiştirmiştir. Ancak burada dikkat edilmesigereken Simon'ın rasyonelliğe karşı olmamasıdır. Tersine o rasyonelliği geliştirmenin yollannı aramakta, bu bakımdan Chicago Üniversitesi'nden hocası olan Lasswell'i eleştirmektedir. Ona göre yönetimin üzerine düşen mümkün olduğu kadar bu kısıtlan geriye iterek karar vericilerin rasyonelliğini artırmak olmalıdır. Simon'ın ortaya attığı karar verme teorisi üzerinde Chester LBarnard'ın büyük etkisi vardır. Simon'ın bireyin rasyonelliğine -ilişkin olarak ortaya attığı 'pratik kısıtlar' kavramı Barnard'ın stratejik/sınırlayıcı faktörler kavramıyla benzerlik göstermektedir. İki yazar da söz konusu unsurları, insanları sınırlayıcı, dinamik örgütsel başanyı: etkileyen hususlar olarak görmüşlerdir. Benzer şekilde, Barnard'ın karar verme de fırsatlar teorisinin, karar vermenin rasyönel bir süreç olmaktan çok tecrübe, sezgi ve alışkanlıklar ile yakından ilgili olduğunu be,, lirtmesi, Simon'ın kısıtlı rasyonellik teorisini geliştirmesine önemli katkı sağlamıştır. Aynca Barnard'ın, The Functions of The Executive (1938) başlıklı kitabı, Simon'ın, klasikyönetim anlayışının önemli bir temsilcisi olan Luther Gullick'in 'prensipler yaklaşımın eksiklerini görmesine yardımcı olmuştur (Simon, 1996). Henüz doktora öğrencisiyken yazmış olduğu ve alanının ilkleri arasında yer alan The Technique ofmunicipal Administratiorı (1940) başlıklı kitapta, Simon'ın belediye yöneticilerine yaptığı tavsiyeler klasik yönetim teorisi çerçevesinde olmuştur. Barnard'ın, otorite, motivasyon, ödüllendirme, karar verme, grup dinamiği ve sistem yaklaşımıhususlarında eleştirdiği klasik teoriyi

10 (1938};:"Ptovetbs ofadministration"(1997) başlık11jn.akalesiyle.temeldeı:ı~barsan~isesımon ölmıışfur. ı;anı11j,~qma Karar vericiterin kararlar111ıetkileyen ikinciönemli husus kendilerini belirli bir grupla tanımlamalandır (identification~. FreııdveLasswelY'inkonuylailgili açıklamalanm fazlaca basitleştirilmiş bulan Simon, bireyin kendisinine zaınan birgruplatanlinlatnış.olacağı, soı;ustmajcbireyinkararverrnesürecindekarşılaşılanfarkhaltematifleri değerlendirilmesinde, doğacak sonuçlan. söz konusu grrtfl açısından değ~lendirmeye:.aldığı zaman cevab\nı vermektedil" (1976). Simoı:ı'a göreörgütlübirtoplumdatammlama. süreci,biteyeo kendişahsi güdüleri,yerine, birdeğerler s!ste1'niempoze<etmektedir. Simon. örgüt yapılannın; tanımlamasü.reçleriaracı1{~yla, öfgütsel ve sosyaldeğetler';arasl11da-,uyufuahizri1et ettigiöl~ çüde faydalı olduğugörüşünüsavunmaktadır (19?6).... SirrtCl));r, -kararveıme.teorisininiki.temel dayanağından binsiolan tanıınlama hu~ı;ısundıt!özel1ikle Barnard'ın-çalışmalanndanhareketle-kendiyaklaşıınınlortayakoymuştııt.Si1Ilon'ın,;.enfoı-mel.grıı,plannbireyinkendini'tammlamasıaçı~ sındanönemi üzerine dunnası;bireysel ve örgütsel kawrlanbirbirinden ay\rt ederek;ikisi'.arasl11dadengenin gerekli1iğ.indenbahsetmesi.veörgütsel amaçlanı başarıyhulaşmakiçin.foimel ve enformel örgütarasmdauyrtmı.ın gerekliliğini vurgulaması, ~.Barnad'ın. Simon üzerindeki. etkisinigöstermesiaçısından kayda değerdir~ Teori ÜzerineEtkiler SimoI1.'1u.,ka11lı.lyönetimivepolitikasıaıanlannda~ekç()kteorisyen ve uy~ g; tııayıq~yı etkileyen, karar verme teorisinigeliştirirlsen; J.)ilişss:lve sosyal (aktörlerin etkisıindealtında kaldığı görülmektedir. Lasswell'in Simon üzerindebilişselvesosyaletkisroldıiğunu.. söylemek mümkündür. "LasswellChicago Üniversite~sincle1923c;ı1928yıl1arr-ıirasıı:ıdagörevyapaı:keJ1, Siınon, Memamve Lasswell'den birdoktora seminerialmış ve opuu tümkitaplannıtı:kumj,lş1ur.simon"lassweu'in'kendisiüzerindeki etkisini şuşekildebehrtmelctedir: ~'.,;l,aş~ı:el1 'in)~eı:rinıiizerindekien öpetnli etkisikitaplan vasıtasıyla oldu; özellqde Poljtics: Who Gets What How When ikfreud'cu ve reelpolitikyamağır basan o döneme a~itdiğerik.i, üç kitabı... " --.' ~-- -, - ~:'._~'. -' -.-. "'H~rberfA. Simciri~ıateıei~Mayapıianmü1ak~t'(Siı:ıion'lıFöncelikı'e'telefon. görü;;ınesiy::pılmış olup, daha sonra telefon görüşmesini teyit mahiyetinde, E-posta olarak alınmışlır), 2000.

11 Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite 33 Simon' ın Laswell'in tüm kitaplannı okumasının bir. sebebi Lasswell'in Gosnel'le birlikte Simon'ın doktora yeterlik sınavlanndan birisini hazırlamalan ve değerlendirmeleridir.7 "...Doktora yeterlik sınavılli cevaplamadan önce, kimfu hangi soruyu yazdığı ve de~erlendireceği her zaman önemliydi." Bibliyografya analizi sonuçlanna göre Simon, eserlerinde Lasswell'e toplam 13 kez atıfta bulunmuştur (Bkz. Çizel ge 4). Bamard'ın, Simon üzerindeki etkisi bilişsel faktörlerin aracılığıyla olmuştur. Bamard'ın The Functions ofexecutive başlıklı kitabından doktora tezinde faydalanan Simon, tezinden ürettiği Administrative Behavior başlıklı kitabı basılmadan önce, eleştirmesi için bir kopyasını Bamard'a göndermiş, aldığı pozitif geribildirim üzerine kendisine kitabı için önsöz yazmasını teklif etmiş, O'da bu teklifi kabul etmiştir (1996). Simon eserlerinde B amard' a, toplam 31 defa atıfta bulunmuştur{bkz, Çizelge 1). Simon'ın diğer bilim adamlanyla olan ilişkilerinde, bilişselüıktörlerin sı11ırlı da olsa etkileri gözlenmektedir. Simon'ın, Lindblom vewildaysky'e herhangi bir atıfta bulunmazken, DahI'a iki kez atıfta bulunduğu (Bkz, Çi~elge4)ve o nun Public Administation Review dergisinde yayınlanan The Science of Public Administration: Three Problems (1947) başlıklı makalesine, A Comment ün "The Science of Public Administration" (1947) başlığıyla dört sayfalık bir yorum yazdığı saptanmıştır. Charles E. Lindblom ve Kamu Politikası Analizinde Tedricilik Modeli Charles E. Lindblom, Chicago Üniversitesi'nden Ekonomi dalında doktora derecesi almış bir ekonomist olmaklabirlikte, aynı zamanda kamupolitikası, siyaset bilimi ve poiitik ekonomi alanlarına önemli katkılar sağlamış bir akademisyendir (Anderson, 1998); Lindblom, kamu politikasında rasyonel modelin en önemli eleştirilerinden birisi olan ve alternatifbir okulu temsil eden tedtici modeli (incrementalism) ortaya atmıştır.. Pcilitika analizinde tedrici model karar vericilerin geçmiş kamu politikası kararlanyla sınırlandığını varsaymaktadır. Bu bakımdan alınan kararlar, kısa dönemli politik şartlara cevap veren küçük tedrici kararlara dayanmaktadır. Lindblom, Herbert Simon'ın sınırlı rasyonellik kavramı (Lindblom, 1959, 1979, 1980) ve Robert A. Dahı'la yapmış olduğu ortak çalışma (1953) üzerine inşa ettiği meşhur makalesi "The Science of Muddling Through" da (1959), Laswell'in rasyonel modelini hedef almıştır. Lasswell'in problem odaklı politika analizi kararlannın; beş erttelektüel aşamayı içeren tamamıyla rasyonel bir 7 Herbert A. Simon'la telefonla yapılan, 2000.

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring GARY S. BECKER İN İKTİSAT BİLİMİNE VE BEŞERİ SERMAYE TEORİSİNE KATKILARI ÖZET Mahmut BİLEN İbrahim Güran YUMUŞAK Nobel Ekonomi

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Veysel Eren -Ufuk Orhan -Demet Dönmez Özet: Stratejik planlama, örgütlerin güçlü ve zayıf yönlerini,

Detaylı

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ CENGİZ TÜMGAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN 2007 T.C.

Detaylı

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri 1 BÖLÜM 1 Giriş 1.1. İletişim 1.1.1. Tanım ve Genel Açıklamalar Latince communis sözcüğünden türetilen communication sözcüğünün

Detaylı

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2010, Sayfa 185-201

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2010, Sayfa 185-201 TÜRKİYE DEKİ PROFESYONEL YÖNETİCİLER 1 ÜZERİNE BİR İNCELEME: NASIL SEÇİLİYORLAR? HANGİ ÖZELLİKLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR? HANGİ YETKİLERLE DONATILIYORLAR? Yrd. Doç. Dr. Ali Taş Sakarya Üniversitesi İktisadi

Detaylı

Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış

Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış Doç. Dr. Aydın Usta * Özet Kamu politikaları, yaşanan toplumsal sorunlarla ilişkili olarak hükümet tarafından alınan kararlara rehber niteliğindeki ölçüt,

Detaylı

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 73-122 ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ TEN SCHOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT: THE INTEGRATIVE FRAMEWORK OF CONFIGURATION SCHOOL

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK İŞGEM LER

İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK İŞGEM LER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER ANABİLİM DALI İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK

Detaylı

TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK FİRMALARININ İŞ İLİŞKİLERİ: OSTİM ÖRNEĞİ ZUHAL ASLAN ANKARA - 2005 II ÖNSÖZ Bu tez çalışması ile, örgütler

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hazırlayan Zafer AYKANAT Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASAL PROPAGANDA ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEK OLAYI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL

Detaylı

1979 Nobel Đktisat Ödülü: Sir W. Arthur Lewis in Đktisat Bilimine Katkıları (23 Ocak 1915 15 Haziran 1991)

1979 Nobel Đktisat Ödülü: Sir W. Arthur Lewis in Đktisat Bilimine Katkıları (23 Ocak 1915 15 Haziran 1991) 1979 Nobel Đktisat Ödülü: Sir W. Arthur Lewis in Đktisat Bilimine Katkıları (23 Ocak 1915 15 Haziran 1991) Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMĐR Adı: Sir William Arthur Lewis Doğum: Ölüm: 23 Ocak 1915 Santa Lucia,

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM Yüksek Lisans Tezi SEDA BOZKURT İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237- DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan TOPBAŞ 1 ÖZET Toplumsal yaşam içerisinde

Detaylı

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERDE YÖNETİCİLERİN KARAR VERME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI : ANKARA

Detaylı

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI CÜNEYT YARKIN TEZ DANIŞMANI YRD.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI Bu kitap T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Genel Koordinatörlüğü Hizmet İçi Eğitim Birimi Tarafından Düzenlenen

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doktora Tezi Araştırma

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL YÖNETİŞİM: KOSGEB ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serhat TÜMOĞLU

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1

TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1 Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi: Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu 29 TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1 Özgür TOPKAYA Dr.,

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı