MODERN TÜRK TOPLUMUNDA ZORUNLU GÖÇLER N M RASI 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERN TÜRK TOPLUMUNDA ZORUNLU GÖÇLER N M RASI 1"

Transkript

1 MODERN TÜRK TOPLUMUNDA ZORUNLU GÖÇLER N M RASI 1 Uluslararası göç, sanayile me sonrası kapitalizm ça ının globalle me formlarının basta gelenlerinden biridir ve bu sekliyle bir istisna olmaktan ziyade norm haline gelmi tir. Iktisadi anlamda ülke sınırları dahilinde ve ötesine i gücü dolasımı biçiminde gerçekle en karma ık nüfus hareketleri, arz ve talep baskılarını kısmen gideren önemli bir mekanizmayı olu turmaktadır. 2 Bu tür genis kapsamlı nüfus hareketleri siyasi alanda daha da karma ık bir olgu arz etmektedirler. Yirminci asır boyunca çok sayıda insan nüfus mübadelesi ve zorunlu göç gibi nedenlerden dolayı ya adıkları toprakları terk etmi tir. Nüfus bosaltma ve degisim projeleri hem zayıf hem de güçlü devletlerde ba gösteren siyasi me ruiyet ve istikrarsızlık gibi sorunlara acil çözüm i levi görmü lerdir. Ek olarak, toplumların belirli kesimleri bu göçlerden farklı biçimlerde etkilenmi tir. 3 Son zamanlarda zorunlu göç üzerine yapılan kar ıla tırmalı çalı malar dı göç dalgaları üzerinde etnik, dinsel ve ırksal faktörlerin sistematik bir ayrıstırıcı etkiye sahip oldu unu ortaya çıkarmakla kalmamı, aynı zamanda özellikle etno-dinsel azınlıkların çok daha yerlerinden edilmeye namzet oldugu kanısına da peki tirmislerdir. 4 1 Bu makale The European Institute, London school of Economics and Political Science da çalıstıgım dönemde kaleme alınmıstır. Makalenin ilk taslakları üzerine yaptıkları yorumlardan ve yapıcı ele tirilerinden dolayı Wendy Bracewell, Stephan Wolff, John Hutchinson, Kemal Kiri çi, Peter Loizos ve Ferhunde Özbay a te ekktür ederim. Makalenin basıma hazırlanma a amasında verdi i destekten dolayı Anthony Smith e ise özel olarak minnetim bulunmaktadır. 2 Giddens (Anthony), Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge, UK: Polity Press, Ülkelerin dini ve siyasi yapısına bakılmaksızın etno-dinsel cemaatlerin ülkeyi terk etmeleri ya da ülke sınırları içinde ba ka yerlere yerle tirilmelerine yol açan bir dizi faktör sayılabilir. Özellikle de Ted Gurr, Barbara Harf ve uluslarası politikadaki Erken Uyarı Sinyalleri nin (Early Warning Signs) di er destekçilerinin konuyla ilgili çalı maları etno-dinsel azınlıkları oldu u kadar global mülteci dalgalarının göç biçimlerini de biçimlendiren itici ve çekici faktörlere detaylı bir ekilde ı ık tutmaktadır. (Gurr (Ted), Harf (Barbara), Early Warning of Communal Conflicts and Humanitarian Crises, The Journal of Ethno-Development (özel sayı), 4 (1), 1994; Gurr (Ted), Minorities at Risk: a Global View of Ethnopolitical Conflicts, Washington D.C.:United States Institute of Peace, 1993.) 4 Richmond (Anthony), Global Apartheid: refugees, racism, and the new world order, New York: Oxford University Press, 1994; Zolberg (Aristide), Suhkre (A.), Aguayo (S.), der., Escape From Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World, New York: Oxford University Press, 1989.

2 Bu makalenin konusu, modern Türkiye Cumhuriyeti nin kurulu dönemindeki ulus in ası sürecinde etno-dinsel azınlıkların yasadıgı hem Küçük Asya içinde hem de Küçük Asya dı ına gerçekle en zoraki göçlerinin uzun vadede arkada bıraktıgı mirasdır. Özelde bu çalısmanın odak noktası ise, bir zamanlar Küçük Asya da ya ayan Ortodoks Hıristiyanlar ın ya amlarının ve toplumsal varlıklarının hatırlanma biçimleridir. Türk toplumunun geçmi ine dönü ün yüceltilmesinden ziyade, bu çalı ma mültecilerin hatıralarından seçici bir tarzda yararlanmayı yeglemistir. Türkiye Cumhuriyeti nispeten genç bir ulus-devlettir. Öte yandan, 1923 teki kurulu undan bu yana Cumhuriyetçi kadroların yeni rejimin me ruiyetini sa lamak yönünde verdikleri iddetli mücadelenin gücü neredeyse hiç azalmamıstır. Ben bu çalı mada, modern Türk toplumunda süregelen bu tarihsel kimlik krizinin sebeplerinden bir tanesinin Osmanlı mparatorlu u nun son döneminde meydana gelen büyük çaplı demografik yeniden düzenlemenin neden ve sonuçlarının inkar edilmesi veyahut ancak kısmen kabullenilmesi oldu unu savunuyorum. Bu anlamda, Osmanlı Anadolu suna nostaljik bir geri dönü ün ve modern Türk toplumunda ahenk içerisinde bir çok kültürlülü e olan hasretin Türk milliyetçiliginin [gayri-resmi] tarihi açısından dengesiz kaldı ını dü ünüyorum. Ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı mparatorlu u nda, bünyesinde geli en etno-dinsel farklılıkların yeni yeni palazlanan milliyetçi ideolojiler tarafından hayatları travmatize edilen bir alt insan grubu yarattı ı bir dizi özel sosyo-kültürel ko ul ortaya çıkmı tır. mparatorluk sisteminin çöktü ü ve yeni ulus-devletlerin ortaya çıktı ı bu süreçten etkilenenler sadece Küçük Asya nın Ortodoks Hıristiyanları de ildi. Osmanlı tarihi arastırmaları dahilinde revisyonist hareket, i te bu gerçe i görmezden gelmekte ve Osmanlı Hıristiyanları nın Küçük Asya yı terk etmeleri öncesinde veya sürecinde çe itli ırklardan Müslümanların da Balkanlar dan ve Kafkaslar dan Osmanlı topraklarına olan kitlesel göçünün önemini layıkıyla kavrayamamaktadır. leriki sayfalarda, dı arıdan Osmanlı Anadolu suna ve Osmanlı Anadolu sundan dı arıya gerçekle en zorunlu göç tüm boyutlarıyla yeniden ele alınıp tahlil edilmeden Osmanlı

3 Hıristiyanları nın acı göçlerinin yaygın tekrarının kültürel ve dini ho görü, siyasi ço ulculuk ve medeni ulus olma idealleri gibi Türk toplumunun ba ını a rıtan mevcut sorunların kavranmasına pek hizmet etmeyece i sonucuna varıyorum. Kitlesel nüfus hareketleri genel olarak kültürel anlamda homojen bir vatanda lık varsayımı üzerine kurulu ulus-devlet modeli için tehdit olu tururlar. Ulusal yönetimlerin düzenli göç dalgalarından etkilenmesine yol açan en az üç örnek sayılabilir. Geçmi ten beri göçle birlikte ya ayan ABD, Kanada ve Avustralya gibi toplumların göçle gelenler arasında aranan artları kar ılayanlara vatanda lık hakkı tanıyan standartla mı prosedürleri mevcuttur. Yani bu toplumlar bir bakıma ço ul bir etnik ve dinsel nüfus yapısını toplumlarının kurulu temeli olarak kabullenmek durumundalar. Öte yandan Batı Avrupa demokrasileri bir zamanlarki sömürgelerinden i gücü ve nüfus göçüne maruz kaldılar ve kalmaya devam etmekteler. Buna ra men Avrupa toplumları hala güçlü bir kültürel safçılık hatasına dü me e ilimdedirler. Bunun sonucunda Avrupa toplumlarının ço unda vatanda lık hakkının elde edilmesi uzun yıllar boyunca münaka alı bir konu olagelmi tir ve genel geçer siyasi retorikte ulus un gerçek ruhuna sürekli göndermeler yapılmaktadır. Sonuç olarak, günümüzde çe itli etno-dinsel cemaatlerden olu an ancak ulusal kimli i etno-dinsel birli i vurgulayan ve ulusal nüfuslarının heterojen yapısını sürekli görmezden gelen toplumlar ortaya çıkmı tır. Türkiye örne i bahsetti im bu ikinci ve üçüncü kategori arasına sıkı mı bir hibrid durum te kil etmektedir. Bu bakımdan ulusal toplumun heterojen yapısının kabullenilmesi ve yasalla tırılması açısından Avrupa toplumlarındaki geli melerin uygulanabilirli ini test edecek temellere sahiptir. Aslında Batı Avrupa ba lamında uluslararası göç, vatanda lık ve milliyetçilik üzerine son zamanlarda yürütülen tartı malar Türkiye ba lamında da önemli bir yer i gal etmektedir. Bu tartı ma geni çerçevede post-ulusalcı diskur olarak adlandırılabilir. Sadece Avrupalılar için bir Avrupa nın yaratılması vaadi, ba lıca Avrupa toplumlarındaki kültürel ve siyasi ya am özelliklerine ili kin dü üncelerin ciddi ekilde de i mesine yol açacak kadar

4 uygulanabilir de ildir. Yabancıların ve ziyaretçilerin ülkede kalı süreleri, seyahatleri ve ikametgah hakları ve tabi ki toplumsal, kültürel ve siyasi alanlara katılımları üzerindeki tüm kısıtlamalara ra men, eski sömürgelerden seçici i gücü göçü kabulü, mülteciler ve göçmenlerin uzun vadeli yerle imleri- dayatmalara ve geçicili in ötesinde- artık günümüz Avrupa sının toplumsal ve siyasi ya amının bir parçası olarak addedilmektedir. 5 Avrupalıların kendilerine biçti i imajla Avrupa nın gerçekleri arasındaki bu çeli kiye bir tepki olarak 1990 lardan bu yana Avrupa nın vatanda lık kanunlarınca dahil edilip edilmediklerine bakılmaksızın, yerle ik göçmen cemaatlerinin statüleriyle ilgili alternatif görü ler ileri sürülmektedir. Bu yeni ba lam dahilinde vatanda lı ın verdi i haklardan tam anlamıyla faydalanmak artık siyasi, sosyal ve kültürel katılımın ve entegrasyonun olmazsa olmaz (sine qua non) ko ulları olarak görülmemektedir. 6 Özellikle de uluslararası çalı malar alanında, özü itibariyle Avrupalı olan bu tartı mayı genelle tirme ve vatanda lı a kabulün artlarını tayin eden resmi yapılarına bakılmaksızın bütün toplumların asli çok kültürlülük ve hibriditelerini savunma e ilimi ortaya çıkmaktadır. 7 Bu arada, bu çalı manın da ortaya çıkardı ı gibi Türk örne inde, ho görüye dayalı çok kültürlülük için o kadar da can atılmadı ını savunacak kadar gerekçe mevcuttur. Modern Türk devletinin kimli iyle ilgili sorunun çapı daha çok Türk toplumunun kendi tarihiyle ili kisine ve ona dair korkularıyla ba lantılıdır. Yine de yerli olanlar, vatanda lı a kabul edilmi olanlar ve yabancı olanlar arasında etno-dinsel temellere dayalı olarak çizilmi sınır çizgileri varlı ını korumaktadır. Bu nedenle, kültürel haklara, grup haklarına ba vurulması ve Cumhuriyet rejiminin me ruiyetinin eksikli ini gidermeye yönelik hususlarda siyasi hakların kullanılması sadece sınırlı sonuçlar do urur. Cumhuriyetin kurulu döneminde gerçekle en zoraki göçler 5 Canefe (Nergis), Citizens versus Permanent Guests: Social and Political Effects of Immigration and Citizenship Laws in a Reunified Germany, Citizenship Studies, Kasım Soysal (Yasemin Nuho lu), Limits of Citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe, Chicago/ Londra: University of Chicago Press, 1994; Hammar (Thomas), Democracy and the Nation- State. Aliens, Denizens and Citizens in a World of International Migration, Aldershot: Avebury, So uk (Nevzat), States and Strangers, Wisconsin: University of Minnesota Press, 1999.

5 sonucunda yüz binler Küçük Asya daki ata topraklarını terk etmi tir. Bundan dolayıdır ki Türk toplumunun çok kültürlülük ve ho görü algılarıyla ilgili bir uygulanabilirlik sorunu mevcuttur. Modern Türk toplumunun saf Türk soyundan gelen Müslüman ço unluktan olu tu una dair baskın görü Türk ulus devletinin kurulu döneminde Küçük Asya sınırları dahilinde ve sınırları dı ına olan göçlerin öneminin bir kez daha altını çizmektedir. Buna paralel olarak Cumhuriyet rejimi ve seleflerinin dayattı ı zoraki göçlerin ve nüfusların yerinden edilmesinin mal oldu u canlar meselesi hala bir muamma olarak durmaktadır. Türk ulusal tarihinin kurulu safhası, farklı bir etno-dinsel kimlik iddiasında bulunan yerli azınlıkların nasıl tehdit olarak görüldü ünü ve planlanmı demografik yeniden düzenlemeler yoluyla nasıl yok edildiklerine örnek te kil etmektedir. nkar veyahut vatanda lık hakları verilirken ba vurulan seçicilik bu yok etme paketinin asli ve tamamlayıcı parçası konumundadır. Sonuç olarak, gerek Küçük Asya yı terk edenlerin gerekse Küçük Asya ya göç edenlerin tarihlerine ve ata topraklarına eri imleri engellenmi tir. Bu açıdan, Türkiye gibi etno-dinsel anlamda gerçekte ço ul olan lakin otoriter milliyetçi ideolojiler tarafından homojen oldu u iddia edilen toplumlarda, vatanda lı ın kazanılması ve korunması, farklılıkları kapsayan devletlerin kurulmasının ve toplumsal barı ın in asının olmazsa olmazlarındandır. Çok kültürlülü ün geli mesi için Türk kültürünün ve politikasının ulusal kurtulu hikayesinin parametreleri dı ına çıkarak Cumhuriyet in geçmi iyle yüzle mesi arttır. Geçmi te Olup Bitenin Hatırlanması mı? Küçük Asya daki Osmanlı Toplumunun Zamanına ve Ya amına Dair Revizyonist Anlatımlar 1990 ların ba ından beri Türkiye nin popüler kültür piyasası özellikle Osmanlı toplumunun etno-dinsel renklili i ve kültürel zenginli ini anlatan ürünlerle dolup ta tı. Bu ürünler arasında Rembetika veya Seferad Yahudi arkıları, Rum Ortodoks Kilisesi nin ilahileri ile Cumhuriyet öncesi dönemin çok mezhepli izlerini ta ıyan Osmanlı müzi i, u anda modern

6 Türkiye de ya ayan Hıristiyan soyundan ailelerin geçmi ine dair sözlü tarih anlatımları, Osmanlı kentlerinin ve kasabalarının çokuluslu ve çok dinli yapısını yansıtan mimari ve kent tarihi alanında yeni ke ifler, Osmanlı Hıristiyan mültecilerinin dizi dizi vakanüvisleri ve biyografileri, Osmanlı Anadolu sunda ve eski o zamanki adlarıyla Constantinople ve Smyrna daki cemaatler arası ya antıdan betimlemeler, Osmanlı mparatorlu u ndaki azınlıklara ait eserlerin çevirileri ile Ermeni ve Rum yazarların do um yerlerini, ya am tarzlarını, nasıl sürüldüklerini ve köklerinden nasıl edildiklerini anlattıkları otobiyografik hikayeler sayılabilir. 8 Geçmi te olup bitenin hatırlanması akımının ortaya çıkı ı, her ne kadar pek sonuç vermese de kamusal alanda siyasi ve kültürel ço ulculu un in ası yönünde atılan bu cüretkar adımlarla aynı zamana denk gelir. Bir bütün olarak bu durum, modern Türk toplumunun kendini ve tarihsel kimli ini anlaması açısından umut vaat eden bir tablo görüntüsü vermektedir. Bununla beraber, özellikle de bellek cephesinde u ana dek ortaya çıkan anlatımlar çok dolaylı, bireysel atıflara dayalı yapıda ve deh ete dü üren, iddialı ayrıntılardan arınıktır. Hepsinde hikaye ahlakı var gibi ancak bu geçmi imizi anlamamız açısından uygulanabilir niteli e sahip de il. Yıkım getiren bütün olaylar sorumluları açıkça belirtilmeden ciddi talihsizlikler ve 8 Örnek ve kapsamlı bir liste; Durba (Refik), Anılarımın Karde i zmir, stanbul: Literatür 2001, Eksen ( lhan), Çok Kültürlü stanbul Mutfa ı, stanbul: Sel Yayıncılık, 2001, Bozi (Sula), stanbul Lezzeti. stanbul lu Rumların Mutfak Kültürü, stanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000, Yorulmaz (Ahmet), Sava ın Çocukları. Girit ten Sonra Ayvalık, stanbul: Belge Yayınları (Marenostrum Serisi), 1997, Bıjıskyan (Minas), Pontos Tarihi, stanbul: Çivi Yazıları, 1998, Yalçın (Kemal), Emanet Çeyiz: Mübadele nsanları, stanbul: Belge Yayınları (Marenostrum Serisi), 1998, Margosyan (Mıgırdiç), Söyle Margos Nerelisen?, stanbul: Aras, 1997, Mıntzuri (Hagop), Armıdan. Fırat ın Öte Yanı, stanbul: Aras Yayınları 1996, Andreadis (Yorgo), Neden karde im Hüsnü? stanbul: Belge Yayınları (Marenostrum Serisi), 1992, Deleon (Jack), Eski stanbul un Ya ayan Tadı, stanbul: Remzi Yayınevi, 1999 [1988]. Osmanlı ve Türkiye toplumlarındaki dini azınlıklar üzerine Türkiye de kaleme alınan veya basılan ele tirel ve daha çok akademik nitelikteki çalı malara örnek olarak a a ıdaki liste verilebilir; Özyürek (Esra), der. Hatırladıkları ve Unuttuklarıyla Türkiye nin Toplumsal Hafızası, stanbul: leti im 2001, Dündar (Fuat), ttihat ve Terakki nin Müslümanları skan Politikası, , stanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001, Aktar (Ayhan), Varlık Vergisi ve Türkle tirme Politikaları, stanbu: leti im Yayınları, 1999, Neyzi (Leyla), stanbul da Hatırlamak ve Unutmak. Birey, Bellek, Aidiyet. stanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999, Akar (Rıdvan), Demir (Hülya), stanbul un Son Sürgünleri, stanbul: leti im Yayınları, Konuyla ilgili çevirilen eserlere ise; Augustinos (Gerasimos), The Greeks of Asia M inor: Confession, Community and Ethnicity in the Nineteenth Century, Kent, Ohio: Kent University Press, 1993 [1997], Andrews (Peter Alford), der. Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1989 [1992] verilebilir.

7 travmalar olarak anlatılıyor. Suç her seferinde ate li milliyetçi retori e, tahammülsüzlük kültürüne, devlet ve askeri bürokrasiden yani tepeden dayatılan zor kullanımına atılmakta. Yıkılan evler, köklerinden edilen cemaatler, talan edilen veya el konulan mülkler, tahrip edilen kiliseler, kesilen ili kiler, kaybedilen canlar anlatılıyor, ancak bu revizyonist anlatımlarda tüm bu ihlallerin insan aktörlerinden bahsedilemiyor. Bunun yanında sistematik olaylar son derece ki isel veya bireysel durumlarmı gibi sunuluyor. Ta ki birileri çıkıp da konuyla ilgili belge ve kayıtları inceledikten sonra haritada bir noktaya i aret koymadı ı sürece söz konusu Hıristiyan cemaatlerin nerede ya adı ına, sayılarının kaç oldu una, siyasi ve ekonomik ili kilerine, sınıfsal yapılarına vb. dair genel bir fikir edinmek imdilik zor gözüküyor. Revizyonist yazın ve ürünler ortak ikametgah ve ortak ideallere ba lılık temelinde genel bir farklılıklara ho görü ve medeni vatanda lık kültürü olu turmayı amaçlamaktadırlar. 9 Bu ba lamda geçmi fabl gibi ele alınmakta. Karakterleri efsanevi güzellikte ve tarifi zor, olayları bir anda olup biten özellikte iken hikayeden alınması gereken dersler daha çok gelecekle ilgili. Tarihi daha iyi anlayabilmek amacıyla dönüp geriye bakmak, bahsi geçen bu hafızanın yeniden canlanması sürecinin gündemine pek alınmamaktadır. Türklerin milli tarih saplantısı ve Cumhuriyet rejiminin me ruiyeti ve süreklili ini sa lama kaygısı gibi daha geni ba lamda bu amaçlar ve ürünler, modern Türk devletinin kurulu kimli ine dair ba lıca hususları tanımlamada yeni çıkı kapıları sa lamaktan aciz kalmaktadır. Bu devlet yalnızca emperyalist Batılı güçlere de il de aynı zamanda azınlıklara kar ı verilen sava üzerine mi kuruldu? Bu devlet slam inancını ve bazı dil özelliklerini payla an ço ul ırklar ve kültürler üzerine mi yoksa yalnızca Türk insanının görkemli ekilde bir araya gelmesiyle mi kuruldu? Bu devlet Cumhuriyet rejimine olan inanç etrafında toplananlar tarafından mı kurulmu tur yoksa rejimin kendisi mi sayısız cemaatler arası çatı masıyla Osmanlı sisteminin çok 9 Igsız (Aslı), Memleket, Yurt ve Co rafi Karde lik: Ar ivci Kültür Politikaları, Özyürek (Esra) içinde, der. Op. cit., s

8 mezhepli ve çok dilli istenmeyen mirasına kar ı tampon görevi mi görmü tür? Geriye dönü umudu olmadan Osmanlı Anadolu sunu terk eden milyonlarca Hıristiyan ın malına ve mülküne ne oldu? Onların evlerine kimler ta ındı, topraklarını kim üzerine tapuladı, geride bıraktıkları öksüzlere kim baktı? Ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda onların yerini kim aldı? Bunlar halen cevaplanmayı bekleyen ya da revizyonist hareketin duymaktan kaçtı ı soruların yalnızca birkaçı. Kaçı ın nedeni ise kısmen, bu sorular yanıtlandı ında genç Türk ku a ın ebeveynlerinin ve büyükanne ve büyükbabalarının suçlu konuma dü ecek olmalarıdır. Ya da, bu yanıtların günümüz Türk ailelerinin ço unun nereden geldi ine ve Küçük Asya yı nasıl yeni yurtları haline getirdi ine dair ba ka bellekleri de gün yüzüne çıkaracaktır. Bu da odak noktası Anadolu ve Trakya yı yüzyıllar boyunca yurt edinen Türk ulusunun yeniden do u tezi olan milli Türk tarihinin güvenilirli inin sınırlarını zorlayacaktır. Bu ba lamda, bu yazıda Küçük Asya olarak referans verecegim, zamanın Osmanlı Anadolu sunda cemaatler arası ya am, bu topraklardan çıkı ve çok kültürlülü e dair hafızaların günümüzdeki kullanımı ve sunumuyla ilgili tartı maya açılması gereken bazı önemli hususlar vardır. lkin ve öncelikli olarak Küçük Asya nın demografik yapısının tarihsel arka planı yeniden degerlendirilmeli. kinci olarak, Osmanlı mparatorlu u ndaki çok kültürlülük politikalarının ele tirel bir incelemeye tabi tutulması lazım. Ve son olarak, Osmanlı Hıristiyanları nın, özellikle de revizyonist anlatımların üreticileri ve tüketicileri için en popüler grup olan Ortodoks Rumların, sosyo-ekonomik özellikleri itibariyle farklı olduklarının ancak bu farklılıgın iktisada indirgenemeyeceginin kabul edilmesi gerekir. Cumhuriyet öncesi geçmi e ve ilk Cumhuriyet zamanlarına dair anlatımların bu geni arka planına yapılan eklemelerin birle ik etkisi yalnızca bu geçmi in de-romantizasyonundan ibaret olmayacaktır. Aynı zamanda bu ayrılık ve terk-i diyar hikayelerinde gerçek ya amdan aktörlere de yer verilecektir. Ek olarak zoraki göçlere neden ya da alet olan faillerin insan yüzünü de gösterebilir bu eklemeler. Bunların dı ında, Balkanlar dan ve

9 Kafkasya dan sürülen Müslüman göçmenlerin, gayri-müslim meslekta larının hakimiyetinde bulunan uluslararası finans ve ticaret alanlarında is yapmalarına izin verilmeyen veya bu alanlara giremeyen Osmanlı Müslümanlarının, iktidarı payla mak istemeyen veya eski iktidarlarla Osmanlı toplumundaki katı hiyerar inin a ılmasına müsaade etmeyen din adamlarının, askerlerin ve bürokratların ve de imparatorluk mirasının dünyada temsil etti i eylerden ho nut olmayan, onur ve ba arı hislerini yeniden kazanmak ya da durmadan üretmek arzusunda olan çe itli çevrelerden aydınların hikayelerinin ve onlara dair anlatımların da dinlenmesi gerekiyor. Ancak revizyonist anlatımlara bilgili bir giri sayesinde, yalnızca öteki nin duygularını anlayabilme açısından de il aynı zamanda cogunlugun u anda bulundukları yerlere nasıl ve ne pahasına ula tı ını, bütün acıları ve kayıpları daha iyi anlamaya da bir adım daha yakla ılabilir. Tarihsel Ba lam: Demografi, Co rafya ve Di er Belirleyici Etkenler Günümüzün siyasi retori i Türkiye yi yüzde 99 u Müslüman olan bir halkın topra ı olarak tanımlar. Öbür taraftan revizyonist anlatımlara göre ise Osmanlı Anadolu su farklı etno-dinsel cemaatlerin bir arada ya adı ı gerçek bir poliglot toplumdur. Tarihsel hakikatler bu ikisi arasında bir yerdedir. Küçük Asya nın Hıristiyan cemaatleri, Osmanlı Anadolu su olarak bilinen topraklarda milattan oncesinden Birinci Dünya Sava ı na kadar süren uzun bir tarihe sahiptirler. 10 Bununla beraber, Küçük Asya da etnik Türk bile eninin a ır bastı ı büyük bir Müslüman nüfus da vardı. Bu açıdan, bir ekilde hatları belli olmayan cemaatler arası uyumlu birliktelik tablosunun yerini mecburen Osmanlı toplumunun son dönemindeki demografik yapıya dair daha do ru bir anlatımın alması mecburiyet halini almı tır. 10 Konu üzerinde tartı malı bir otorite olan Justin McCarthy Osmanlı Anadolusu nu do uda ran sınırından batıda Ege ve Marmara denizlerine kadar, kuzeyde Karadeniz den güneyde Akdeniz e kadar uzanan topraklar olarak tanımlar (McCarthy) (Justin), Muslims and Minorities. The Population of Ottoman Anatolia at the End of the Empire, New York / Londra: New York University Press, 1983, s. 1.

10 Basta da belirtti im gibi, aralarındaki etno-dinsel farklılıklar her ne kadar idari amaçlar do rultusunda geçersiz kılınmı sa da, Osmanlı mparatorlu u nun Müslüman nüfusu hiçbir ekilde homojen de ildi. 11 Ondokuzuncu yüzyıl boyunca Anadolu nun Müslüman cemaatleri ba lıca Türkler, Kürtler, Rumca konu an Müslümanlar (Laz) ve az sayıda Arap tan olu maktaydı. Bu gruplara daha sonra Rus topraklarından göç eden Kafkas Müslümanları ve bölgede yeni kurulan çe itli ulus devletlerden gelen Balkan Müslümanları da eklenmi tir. 12 Bununla beraber Türk etnik soyundan gelen Türkler kabaca en büyük etnik grubu olu turuyordu. 13 Gerek Osmanlı kaynakları, gerekse Türkiye Cumhuriyeti nde yapılan nüfus sayımları Arap milliyetinden olan Müslümanlar ın ço unlukla Küçük Asya nın güneydo usunda, Kürtler in do uda ve Laz cemaatlerinin kuzey ve kuzeydo u bölgelerinde ya adıklarına i aret etmektedir. Türk ırkından insanlar ço unlukla Orta Anadolu yu mesken edindikleri halde hemen her bölgede onlara rastlamak mümkündü. Benzer ekilde Balkanlar dan ve Kafkaslar dan gelen göçmenler stratejik olarak Anadolu nun dört bir yanına da ıtılmı lardı ( ) sayımına göre Anadolu vilayetlerinde nüfusun da ılımı neredeyse her ilde Rum ve Ermeni cemaatlerine rastlandı ına i aret etmektedir. 14 Küçük Asya nın Hıristiyan cemaatleri arasında Rumlar ve Ermeniler (Ortodoks, Katolik ve Protestan), Katolik ve Ortodoks Asuriler, Anadolu Keldanileri ve Nasturileriyle, az sayıda Sırp, Bulgar, Arnavut ve Romen bulunuyordu. Bunların dı ında dini aykırılıklar, senkretizmler ve 11 Cumhuriyet öncesi nüfus sayımları dini mezheplerine göre vatanda larını geni kategorilere ayrıan Osmanlı devletinin teokratik-bürokratik yapısını yansıtmaktadır. Sonra gelen Cumhuriyet döneminde yürütülen demografik ara tırmalar da aynı ekilde Müslümanlardan birle ik bir grup olarak bahsetmektedir. Bu olgu Anadolu nun Müslüman nüfusunun Türk soyuna dayandıran görü le el eledir. Bu konuyla ilgili daha geni bilgi için bkz. Bora (Tanıl), Turkish National Identity, Turkish Nationality and the Balkan Problem, Özdo an (Günay Göksu), Sayba ılı (Kemali), der., Balkans. A Mirror of the New International Order, stanbul: Eren Yayıncılık, Karpat (Kemal H.), Ottoman Population Demografik and Social Characteristics, Wisconsin : The University of Wisconsin Press, 1983, 4. Bölüm. 13 Behar (Cem), The Population of the Ottoman Empire and Turkey , Devlet statistik Enstitüsü Yayınları, 1996; McCarthy (Justin), op.cit., s. 7 ; Davison (Roderic), (Nationalism as an Ottoman Problem and the Ottoman Response, Haddad (William W.), Ochsenwald (William) içinde der., Nationalism in a non-national State: The Dissolution of the Ottoman Empire, Columbus: Ohio State University Press, 1997, s McCarthy (Justin), ön. ver. s , tablolar 6.1 ve 6.2.

11 kripto- slam ın farklı türlerini uygulayan marjinal cemaatler de vardı. 15 Bu noktada can alıcı bir hakikat udur ki, bu cemaatler Anadolu yu etno-dinsel bölgelere ayıran tanımlanabilir sınırlarla birlikte muhafazakar azınlıklar olu turmadılar. Daha ziyade, Osmanlı Anadolu su, bütün günahları ve sevaplarıyla mparatorluk ba lamında cemaatler arası varolu un tarihsel bir örne i konumundaydı. 16 Bunun dı ında, Küçük Asya daki Hıristiyan cemaatlerin ço u yeni Türk ulus devletinin kurulu una kadar bu topraklarda yüzyıllar boyunca ya amı lardır. Osmanlı yönetimi altında gayri-müslim cemaatler imparatorluk emrine millet sistemi altında alınmı ve tebaaya dahil edilmi tir. Bir sonraki bölümde de de inece im üzere, bu siyasi düzenlemenin maliyeti ve karı tartı maya açıktır. Bununla beraber demografik ve co rafik veriler anlamında asıl önemli olan udur ki, millet sistemi altında dini azınlıklar büyük ölçüde tarihi topraklarında ya amaya devam etmi lerdir. Ancak, mparatorlu un da ılması sürecinde vucut bulan ulusal self-determinasyon hareketleri dahilinde, göçmen ve mülteci durumuna dü enler de ilk onlar olmu tur. Yirminci yüzyılın ilk birkaç onyılı boyunca ise yeni kurulan ulus-devletlerin nüfuslarının homojenle tirilmesi amacına yönelik olarak nüfus mübadeleleri öneren uluslararası anla maların kurbanları haline gelmi lerdir. Bilhassa 1914 ile 1922 yılları arasındaki siyasi buhran Küçük Asya nın ve Balkan Yarımadası nın insan co rafyasını kalıcı biçimde de i tirmi tir. 17 Son olarak Türkiye Cumhuriyeti döneminde yeni çizilen sınırlar dahilinde kalanlar Türkiye nin, ka ıt üzerinde yasalar ve uluslararası sözle melerle korunan ancak gerçek hayatta güven 15 Davison (Roderic), ön. ver., s. 35. McCarthy nin 1330 yılı istatistiklerinde her vilayet altında Di erleri adı altında verilen ve büyük ihtimalle ayrık Hıristiyanlar ı ve kripto- Müslüman cemaatleri kasteden bir kategori var. Bu cemaatlerin nüfusu civarında verilmi (McCarthy (Justin), ön. ver. s. 115). 16 Rum ve Ermeni cemaatlerin böylesine geni da ılımının bir nedeni Osmanlı nın özellikle de 19. yy boyunca de i en siyasi-ekonomik yapısıdır. Bunun sonucunda kırsaldan kente, kıyı kentlerine ve yeni yeni ortaya çıkan ticaret merkezlerine göç ya anmı tır (Kasaba (Re at), The Ottoman Empire and the World Economy. The Nineteenth Century, Albany : State University of New York Press, 1988; Keyder (Ça lar), State and Class in Turkey. A study in Capitalist Development, Londra / New York: Verso, 1987). Bu arada Süryani, Keldani ve Nasturi Hıristiyanları gibi marjinal gruplar Adana, Bitlis, Mamuretülaziz, Diyarbakır, Van ve Erzurum gibi Anadolu nun güney/ güneydo u vilayetlerinde yo unla tıkları ve ilk yerle imlerinden uzak kaldıkları için farklı tecrübelere sahiptirler de 3.5 milyon Anadolulu Müslüman, Rum ve Ermeni ve sayılmayan Nasturi, Keldani ve di erleri- nüfusun be te birinden daha fazla- ya amını yitirmi tir. 1.8 milyon insane ise ba ka topraklara göç etmi tir ( ). Yüzyılların Anadolu Hıristiyanlı ı sona erdi (McCarthy (Justin), ön. ver., s. 139).

12 vermeyen ko ulları altında ya amlarını sürdüren dini azınlıkları haline gelmi ler. 18 De i en statüleri süresince Hıristiyan cemaatlerin toplam nüfusu önemli oranda azalmı tır. Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Hıristiyan cemaatler üzerine yapılan istatistiklerin güvenilir bir kar ıla tırmasını yapmak çok da kolay bir i de ildir. Öncelikle 1923 öncesinde Anadolu da ya ayan belli ba lı Hıristiyan cemaatlerin nüfusuna dair rakamlar günümüze kadar tartı malı bir konu olarak gelmi tir. Osmanlı zamanında genel bir kural olarak, Hıristiyanlar ne ırklarına ne de dillerine, sadece dini mezheplerine göre de erlendirilirlerdi. Bu da etnik ve dilsel farklılıkların ço unlukla muammada kaldı ı anlamına gelmektedir. 19 Bu nedenle mparatorluk bünyesindeki etno-dinsel gruplarının nüfusuna dair tahminler, geçmi ten beri dini liderlerin hesaplamalarına ya da cemaatlerin kendi tahminlerine dayanarak konu an Avrupalı uzmanların ve özel görevlilerin verdi i rakamlar ı ı ında yürütülmektedir. 20 Cumhuriyet dönemindeki seçimler 1965 yılına kadar anadil ve din kayıtlarından olu uyordu. Kısacası, ne 1923 öncesi ne de 1965 sonrası dönem için etnik olarak farklı Hıristiyan cemaatlerinin de i en nüfus dinamiklerini açıklayan güvenilir ve düzenli verilere sahip de iliz. Bununla beraber, 1923 ile 1965 arası dönem, anadil ve din kayıtlarının birle tirilmesine dayalı yürütülen makul tahminler için önemli bilgi sunmaktadır. Bu dönem içerisinde, Balkan sava ları, Birinci Dünya Sava ı ve Türk Kurtulu Sava ı nın karga a dolu döneminin akabinde Anadolu ve Trakya da olu an nüfus yapısına dair önemli bir bilgi kayna ı sunan ilk tam ehliyetli seçim Ekim 1927 de yapılmı tır. 21 Sayım 18 Akar (Rıdvan), Demir (Hülya), op. Cit ; Bahçeli (Tozun), Greek Turkish Relations Since 1955, Boulder, Co. : Westview Press, 1990; Alexandris (Alexis), The Greek Minority of stanbul nd Greek Turkish Relations , Athens: Center for Asia Minor Studies, Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlı kayıtlarındaki birle ik Müslüman kategorisine dair istatistiki bilgi askerlik için erkeklerin tam olarak kaydedilmesi gereklili inden dolayı güvenilir olarak görülmektedirler. Daha yüksek vergilendirme amacıyla gayri-müslim nüfusun eksiksiz sayılmasına yönelik idari giri im sadece Osmanlı nın son dönemlerine do ru ortaya çıkan bir eydir (Karpat (Kemal H.), op. cit ). 20 Marashliyan (Levon), Politics and Demography. Armenians, Turks and Kurds in the Ottoman Empire, Cambridge, MA. : Zoryan Institute Publications, McCarthy (Justin), ön. ver. s Sonraki sayımlarla kar ıla tırıldı ında 1927 sayımında toplam nüfusun altında bir rakam çıkmı tır.

Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek

Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek Giri Ancak mitlerle ku atılmı bir ufuk kültürü birle tirebilir. Friedrich Nietzche (Trajedinin Do u u, s. 136) Siyasete ideolojiler yol

Detaylı

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004 Ç NDEK LER SAYI TAY DERG S SAYI: 52 OCAK-MART 2004 3 Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselle me Sürecindeki Yükseli i Dr. H. Ömer KÖSE Sayı tay Ba denetçisi 43 Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi Mürteza

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI RUS KAYNAKLARINA GÖRE DO U ANADOLU DAK ERMEN FAAL YETLER (1914-1918) YÜKSEK L SANS TEZ KAHRAMANMARA Ocak - 2007 T.C.

Detaylı

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı Sayı: 390 DOSYA ÇEE Bölümleri E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri 12. Çalı ma li kileri Kongresi Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı 16. Dünya Verimlilik Kongresi

Detaylı

CMY. Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6

CMY. Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6 ermeniler.baskiya.turkce.pdf 9/14/11 5:23:43 PM C M Y CM MY CY CMY K Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6

Detaylı

BİR MÜTEKABİLİYET HİKÂYESİ: YUNANİSTAN VE TÜRKİYE DE AZINLIK VAKIFLARI

BİR MÜTEKABİLİYET HİKÂYESİ: YUNANİSTAN VE TÜRKİYE DE AZINLIK VAKIFLARI BİR MÜTEKABİLİYET HİKÂYESİ: YUNANİSTAN VE TÜRKİYE DE AZINLIK VAKIFLARI DİLEK KURBAN - KonstantInos TsItselIkIs temmuz 2010 Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων Research Centre for Minority Groups www.kemo.gr

Detaylı

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT ÖNSÖZ 1. SHP PART PROGRAMI DE MEL D R 3 2. ÖRGÜTTE YEN L K VE PART Ç DEMOKRAS 92 3. PART Ç E T M VE ÖRGÜTLENME 100 SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM 4. TEKNOLOJ VE PART Ç DEMOKRAS 109 5.

Detaylı

Ruhdan UZUN * * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi

Ruhdan UZUN * * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi GAZETEC L KTE YEN B R YÖNEL M: YURTTA GAZETEC L Ruhdan UZUN * ÖZET Gazetecilik mesle inin büyük medya gruplarının ekonomik gereklerine göre biçimlenmesinin yarattı ı sorunlar, yeni bir gazetecilik anlayı

Detaylı

ÇOK YÖNLÜLÜK: Eğitim ve Gençlik için Genis letilmis Graz Süreci Çalıs ma Tablosu 1, Güneydoğu Avrupa stikrar Paktı. Dr Robert Stradling

ÇOK YÖNLÜLÜK: Eğitim ve Gençlik için Genis letilmis Graz Süreci Çalıs ma Tablosu 1, Güneydoğu Avrupa stikrar Paktı. Dr Robert Stradling Eğitim ve Gençlik için Genis letilmis Graz Süreci Çalıs ma Tablosu 1, Güneydoğu Avrupa stikrar Paktı TAR H ÖĞRET M NDE ÇOK YÖNLÜLÜK: ÖĞRETMENLER Ç N KILAVUZ Dr Robert Stradling Multiperspectivity in History

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER Cengiz OTACI Tabi hukuk, antik ça dan beri bilinen, farklı dü ünce disiplinleri içinde farklı ekillerde ifade edilen bir kavramdır. Tabi hukuk kavramı,

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Safiye KAYA Sayı tay Uzman Denetçisi G R Belirli tarihsel ko ullar altında yine belirli ihtiyaçların ürünü olarak kurulan Dünya Bankası nın, günümüzde neredeyse, tüm siyasal, ekonomik

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Tekstboekje. 300010 12A Begin 300010 12A 2 Lees verder Tekst 1 Cumhuriyet 300010 12A

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sayı: 392 DOSYA Anayasa ve Emek Torba Yasa TBMM'den Geçti Ostim ve İvedik'te İş Cinayetleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü MPM 50. Genel Kurulu Sendikalarımızın Genel Kurulları Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN "KARA PARA" SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE

KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN KARA PARA SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN "KARA PARA" SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE 1. G R Deniz ÖZYAKI IR çinde ya adı ımız dünya, her alanda hızlı bir de i im süreci ya amakta ve bu de i im

Detaylı

Kimlik, Dış Politika ve Uzlaşma: İnşacı Kuram Çerçevesinde Ulusal Kimlikler ve İkili İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme

Kimlik, Dış Politika ve Uzlaşma: İnşacı Kuram Çerçevesinde Ulusal Kimlikler ve İkili İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme Kimlik, Dış Politika ve Uzlaşma: İnşacı Kuram Çerçevesinde Ulusal Kimlikler ve İkili İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme barış içinde ve uzun vadeli iletişimin kurulabilmesi ve uzlaşmanın sağlanabilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR DiL YARASI i Vahap Coşkun M. Şerif Derince Nesrin Uçarlar EKİM 2010 DİSA

Detaylı

2012 ULUSLARARASI KONGRE

2012 ULUSLARARASI KONGRE 2012 ULUSLARARASI KONGRE YER NDE PS KOLOJ K TAC Z 19-20 Nisan 2012, zmir-türk YE Bilim nsanları Derne i scientist.bilim@gmail.com http://scientists-sciences.net www. bilinder.org 2012 ULUSLARARASI YER

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN

GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN ÖZEL EGE GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN DE ERLER N N GENÇLER N TERC HLER NE ETK S HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Berçin Dökmeciler Ça la Bozkurt DANI MAN Ö RETMENLER: Fatma

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 59-81 Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci *1 ve Cengiz Aydın **2** Öz Bilgi artan

Detaylı

GAZETE YAZILARI 1 ASAF SAVA AKAT 1994 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr

GAZETE YAZILARI 1 ASAF SAVA AKAT 1994 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 1 1994 YILI SABAH GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Mart 2004 http://akat.bilgi.edu.tr UBAT 1994 3 BARDA IN YARISI DOLU MART 1994 5 KIRK KATIR MI KIRK SATIR MI?

Detaylı