LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN TEZLERİN META DEĞERLENDİRMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN TEZLERİN META DEĞERLENDİRMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)*"

Transkript

1 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN TEZLERİN META DEĞERLENDİRMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)* Çetin SEMERCİ Ece MERAL Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Özet Bu araştırmanın amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün kuruluşundan bu yana ( ) Program değerlendirme ye ilişkin yapılan tez çalışmalarının meta değerlendirmesini yapmaktır. Meta değerlendirmesi kavramı 1960 lı yıllarda Scriven tarafından ortaya atılmış ve değerlendirmelerin değerlendirmesi olarak tanımlanmıştır. Meta değerlendirme, tamamlanan değerlendirme çalışmalarını bazı ölçütlerle karşılaştırıp bir yargıda bulunma olayıdır. Bu anlamda, yapılan her değerlendirme çalışmasının değerlendirmesi ve değerlendirmesi yapılan çalışmanın değerlendirmesi yapılabilir ve bu şekilde döngü olarak devam edebilir. Araştırmanın yöntemi, nitel araştırmalarda kullanılan doküman incelemesi yöntemidir. Doküman incelemesinin araştırmacıya zaman ve para tasarrufu anlamında katkıda bulunduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 25 yıllık bir tez arşivinin incelenmesinde, program değerlendirme ile ilgili yapılan tez çalışmalarının genel olarak, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı tarafından yapıldığı, betimsel (tarama) araştırma yönteminin kullanıldığı ve program değerlendirme modellerinin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Değerlendirme, program değerlendirme, meta değerlendirme The Meta-Evaluation of The Theses Related to Programme Evaluation in Graduate Education (The Sample of Fırat University) Abstract The aim of this research is to make a meta- evaluation of the theses related to programme evaluation since the foundation of the Social Sciences Institute of Fırat University ( ). The concept of meta-evaluation was put forward by Scriven in 1960 and was expressed as the evaluation of all the evaluations. Meta evaluation is the method in which the completed evaluation studies with some sclaes by giving a judgement are evaluated. In this case, the evaluation of all studied evaluations can be evaluated repeatedly and this can be done continuously. The method of the research is document investigation which is used in qualitative researches. It can be said that the document investigation may support the researcher to save time and money. As a result of the study which investigated the last 25 year theses archive in the Institute of Social Sciences at Fırat University, it was determined that in the theses which were completed about programme evaluation by the department of Educational Sciences, only the descriptive method has been used, not the programme evaluation methods. Key Words: Evaluation, curriculum evaluation, meta evaluation. *Bu çalışmada meta değerlendirme denemesi yapılmıştır. Anadolu Üniversitesi nde 2007 yılında Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda (17-20 Ekim 2007) bildiri olarak sunulmuştur.

2 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN TEZLERİN META DEĞERLENDİRMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) GİRİŞ 2000 li yıllarda program geliştirmeci ve değerlendirmeciler işlerine daha sıkı sarılmaktadır. Çünkü, çağın gereklerine göre program geliştirme iyi bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Program değerlendirmenin doğru ve isabetli yapıldığı durumlarda programlar, kaliteli ve nitelikli öğrenci ürününü ortaya çıkarabilmektedir. Türkiye de yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretimdeki kalite sorununun aşılması için, birçok araştırma yaptığı bilinmektedir. Bu araştırmaların birçoğu program değerlendirme ile ilgilidir. Yükseköğretimde program değerlendirme çalışmaları, mevcut eğitimin kalitesinin ve etkililiğin artırılmasında önemli rol oynamaktadır. Program değerlendirme, gözlem ve çeşitli ölçme araçları ile eğitim programlarının etkililiği hakkında veri toplama, elde edilen verileri programın etkililiğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve karar verme sürecidir (Erden, 1993, 9). Program değerlendirme çalışmaları, mevcut kurumların ulaşmak istediği amaçları, bunların gerçekleşmesini sağlayacak içeriği, içeriğin öğrenilmesine yol açacak öğrenme ortamını ve amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını ortaya koymaya yarayan değerlendirmeyi kapsar. Bu bağlamdaki değerlendirme, bireyin başarısını önce ölçmek, sonra başarı hakkında karar vermek için yapılır. Diğer taraftan program değerlendirme çalışmaları, uygulanan eğitim programının etkililik derecesini ortaya yapılmaktadır. koymak için Sosyal bilimlerde bağımsız bir alan olarak ortaya çıkmasıyla değerlendirme, hedef davranışlarının ölçümüyle yakından ilgili hale gelmiştir (Morris ve Fitz-Gibbon, 1978, 10-27; Patton, 1997, 8-20). Etkili bir değerlendirmede, hedef davranışlarının spesifik, açık, net ve ölçülebilir olması gereklidir (Worthen ve Sanders, 1973, 15-42). Hedeflerle ilgili hususlar, program değerlendirmenin problemli bölümleridir (Friedman, Rothman ve Withers, 2006, 201). Diğer taraftan, program değerlendirmede, yaygın uygulama olarak, tek yöntem yaklaşımlarının yerine çoklu yöntem yaklaşımları ciddi bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır (Tashakkori ve Teddlie, 1998, 12-25; Kidder ve Fine,

3 1987, 57-75; Shotland ve Mark, 1987, 77-94). Bu yaklaşımlar tipik olarak hem nicel hem de nitel veri toplama yollarını içermektedir (Waysman ve Savaya, 1997, ). Görülüyor ki, program değerlendirme çalışmaları zaman alıcı ve zahmetli bir iştir. Bu işin tam ve doğru yapıldığını görmek için meta değerlendirme (Meta evaluation) kavramı alan yazına girmiştir. Meta değerlendirme kavramı, 1940 lı yıllarda Orata tarafından isimlendirilmiş ve 1960 lı yıllarda Scriven tarafından terimleştirilmiştir. Bu kavram değerlendirmelerin değerlendirmesi olarak tanımlanmıştır (Cook ve Cruder, 1978, 5). Önceki program değerlendirme çalışmalarından rapor edilmiş verilerin tekrar analizi meta değerlendirme kavramının bazı konularını oluşturmaktadır (Basarab, 1994,19; Gallegos, 1994, 41-43). Bu rapor tipleri son zamanlarda alan yazında görülmektedir. Gowin ve Millman 1975 li yıllarda, meta değerlendirme ile ilgili yeterlik ve etkililiğin başarılabileceğini tartışarak tamamlanmış değerlendirme çalışmalarının eksikliklerini ve güçlüklerini ortaya koymuşlardır. Ayrıca, Abramson (1979, 137), meta değerlendirme ile değerlendirme sürecinin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacak dört alan belirlemiştir. Bunlar (1) değerlendirmelerin uygulanması, (2) değer kuramı, (3) değerlendirme ölçütleri ve (4) meta değerlendirmeyi sağlayacak uygulamalar. Burada vurgulanan meta değerlendirme, sadece yol gösteren değerler hakkında bilgi sağlamaz, aynı zamanda değerlendirme sürecinin daha iyi açıklanmasını da sağlar. Meta değerlendirme, değerlendirme sürecinin ve sonuçlarının savunma yoludur (Cooksy ve Caracelli, 2005, 31-32). Bu anlamda meta değerlendirme, biçimlendirici ve toplam olarak ikiye ayrılabilir. Biçimlendirici meta değerlendirme, devam eden bir değerlendirmeyi geliştirmek için kullanılır (Greene, 1992, 71-74). Biçimlendirici meta değerlendirmeler, değerlendirmecilere çalışmalarını tasarlama, planlama, yönetme, yorumlama ve raporlaştırmada yardımcı olur (Stufflebeam, 1978, 23). Bu değerlendirmeler, programın geliştirilmesi aşamasında sürekli dönüt sağlayan (Brown ve Evans, 1990, 129) ve ürün kalitesin daha iyi olabilmesi için yürütülen iç değerlendirmelerin (Romiszovski, 1981, ) değerlendirmesidir. Bir başka anlamda, değerlendirme olayının tekrar yaşanmasıdır. Toplam meta değerlendirme, değerlendirme bulgularının inanılırlığı hakkında bilgi sağlar ve değerlendirmecilerin zayıf yönlerini ortaya koyar (Scriven, 2001, ; Henry,

4 2001, ; House, 1987, 52-56; Whitmore ve Ray, 1989, 78-90; Worthen, 2001, ; Stufflebeam, 2001, ). Toplam değerlendirmeler, tamamlanmış değerlendirmelerdir (Stufflebeam, 1978, 17). Bu tamamlanmış değerlendirmelerin değerlendirilmesi toplam meta değerlendirme olmaktadır. Meta değerlendirmeler, kendi süreç ve bulgularının kalitesi hakkında karar vermek için değerlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesidir (Leeuw ve Cooksy, 2005, ; Bickman, 1997, 10-16; Cook ve Gruder, 1978, 25-40; Lipsey vd, 1985, 7-28; Grene, 1992, 71-74; Scriven, 1991, 10-22). Bu yeniden gözden geçirmede profesyonel standartlar kullanılırsa program hakkında doğru kararlar verilmiş olur (Aklin ve Coyle, 1988, ). Kusurlu değerlendirmeler, yanlış kullanım riskini artıracağından (Hofstetter ve Alkin, 2003, ; Weiss, 1998, 8-22, Stevens ve Dial, 1994, 10-24; Data, 2000, 8-14) program değerlendirmelerin titizlikle yapılması gerekir. Patton (1997, 143), meta değerlendirmeyi değerlendirme çalışmalarının kalite kontrolü olarak tanımlamaktadır. Bütün bu bilgilerden hareketle, meta değerlendirme, mevcut değerlendirme çalışmalarının geçerlik ve güvenirlikleri için standart veya ölçütlerle karşılaştırarak değerlendirmenin derecesi hakkında karar vermektir. Meta değerlendirme bir süreç olarak da ele alınabilir. Bu tür değerlendirmelerin değerlendirmeleri bir döngü şeklinde devam etmeye açıktır. Meta değerlendirme için standartlar belirlenmiştir. Meta değerlendirme standartları, teknik yeterlilik, yararlılık, doğruluk ve kullanılabilirlik olarak sınıflandırılabilir (Stufflebeam, 1978, 25). Joint Komitesi kamu hizmeti, ön hazırlık, adetlere uyma ve dikkat sınıflamasında 30 standart belirlemiştir (Gallegos, 1994, 47-48). Diğer taraftan, meta değerlendirme için ölçütler belirlenmiştir. Değerlendirme ve sürecini tanımlama, kurum beklentileri, eğitim ve tecrübe, tarafsızlık, öncelikleri ve ölçümleri anlamak, analizlerin güvenirliği, inandırıcılık, metinlerin açık ve net olmasıdır (Uusikyla ve Virtanen, 2000, 63-64). Bir başka çalışmada, rehberlik, değerlendirmecilerin seçimi, süreci planlama, öncelikler, rapor kalitesi ve benzerlerini içeren ölçütler belirlenmiştir (Friedman, Rothman ve Withers, 2006, 63-64). Burada verilen bilgiler, bir meta değerlendirmesi yapılırken ölçüt veya standartların oluşturulması gerektiğini göstermektedir. Türkiye de eğitim alanındaki problemler sürekli güncelliğini korumaktadır. Eğitim kalitesine ilişkin değerlendirmeler tam ve doğru olarak yapılsaydı bu

5 problemler bu kadar güncelliğini korumazdı. Bu nedenle, meta değerlendirmelere ihtiyaç vardır. Bu araştırmada toplam meta değerlendirme üzerinde yoğunlaşılmıştır. Araştırmanın Amacı Araştırmanın amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün kuruluşundan bu yana ( ) Program değerlendirme ye ilişkin yapılan tez çalışmalarının meta değerlendirmesini yapmaktır. Araştırmanın Sınırlılığı Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda verilmiştir: 1. Değerlendirme, işleyiş, geçerlik, güvenirlik, geliştirme, program, başarı, erişi ve inceleme gibi kavramlar program değerlendirme çalışmalarını gösteren ipuçları olarak ele alınmış ve araştırma bu sınırlılıkla yapılmıştır. 2. Araştırma, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yılları arasında yapılan program değerlendirmeye ilişkin tez taramalarıyla ve ulaşılabilen kaynaklarla sınırlıdır. 3. Araştırma, bu bildiri yazarlarının konuya ilişkin uzmanlıklarıyla sınırlıdır. YÖNTEM Araştırmanın yöntemi, nitel araştırmalarda kullanılan doküman incelemesi yöntemidir. Bu çerçevede, öğrenci tezleri, dosyaları ve jüri raporları incelenmiştir. Doküman incelemesinin araştırmacıya zaman ve para tasarrufu anlamında katkıda bulunduğu söylenebilir. İncelemede, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yılları arasında 25 yıllık kapsamda yapılan toplam 895 tezden program değerlendirmeye ilişkin 11 tez ele alınmıştır (Vergili, 1993; Semerci, 1993; Dönmez, 1995; Pehlivan, 1995; Dikici, 1997; Taşpınar, 1997 Semerci, 1998; Boydak, 1999; Atıcı, 2000; Mersinligil, 2002; Dikici, 2002). Program değerlendirmeye ilişkin tezler Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı nda yürütülmüştür. Bu dalda, yüksek lisans ve doktora tez jüri üyeleri ortak rapor haricinde tezi inceledikten sonra bireysel raporlarını hazırlar ve raporlara göre tezin sunumuna karar verilir veya reddedilir. Ayrıca doktora tez izlemede bulunan üç öğretim üyesi altı ayda bir tezi izler ve ortak rapor enstitüye sunulur. Bu tezlerin meta değerlendirmesini yapabilmek için araştırmanın bir meta değerlendirme modeli oluşturulmuştur. Bu bağlamda, tezlerin değerlendirme sürecinin tanımlanmasına bakılmış, çoklu veri olarak tez ve raporlar incelenmiş ve eş zamanlı olarak alan

6 yazın incelemesi, ilgili tezlerin belirlenmesi, danışman ve jüri raporları ile ölçütler belirlenmiştir. Sonra, bildiri yazarları tezlerle ölçütleri karşılaştırarak sonuca gitmiş ve değerlendirmenin derecesi ve kalitenin kontrolüne ilişkin sentezler yapmışlardır. Çoklu veri Çoklu veri Çoklu veri Tablo 1. Araştırmanın Meta Değerlendirme Modeli Eş zamanlı Eş zamanlı Eş zamanlı Eş zamanlı Eş zamanlı Meta değerlendirme probleminin tanımlanması Alan yazın incelemesi Program değerlendirme tezlerinin belirlenmesi Tez danışman raporları Tez savunması jüri raporları Ölçütlerin belirlenmesi Tezlerle ölçütlerin karşılaştırılması Sonuç Değerlendirme derecesi ve kalite kontrolü *Cook ve Gruder (1978, 17) in meta değerlendirme modellerinden esinlenilmiştir. Araştırmada, tezlerin meta değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler alan yazın taramasına göre belirlendikten sonra uzman görüşlerine başvurulmuş ve kapsam geçerlik oranı (Content Validity Ratio) bulunmuştur. Bu amaçla, Fırat Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi nde görev yapan 11 öğretim üyesinin uzman görüşüne başvurulmuş ve her madde için Gerekli, Gerekli ama yeterli değil ve Gerekli değil seçenekleriyle cevap istenmiştir. Meta değerlendirme ölçütleri, üç başlık altında (İçerik- 6 madde, değerlendirmeci- 6 madde ve rapor- 4 madde) toplam 17 maddeden 16 sı için 11 uzmandan 9 unda birlik sağlanmış ve Grant ve Davis (1997, ) in formülüyle kapsam geçerlik oranı bulunmuştur. Bu oran yeterli görülmüştür (Meta değerlendirme ölçütleri Ek 1 de verilmiştir). Ölçütler, çok zayıf (1), zayıf (2), orta (3), iyi (4) ve çok iyi (5) şeklinde derecelendirilmiştir. Maddelerin yorumlanmasında , , , , sınırları dikkate alınmıştır. Meta değerlendirmeye ilişkin tezlerin değerlendirilmesinde verilerin dağılımı da göz önüne alınarak Çok

7 zayıf ile zayıfı ve İyi ile çok iyi birlikte alınmak suretiyle zayıf, orta ve iyi şeklinde üçlü derecelemede tablo frekansları verilmiştir. BULGULAR Araştırma bulguları, tezlerin meta değerlendirmesini içeren içerik, değerlendirmeci ve rapor başlıklarıyla ele alınmıştır. İncelenen tezlerin 9 u tarama ve 2 si deneysel yöntemle yürütülmüştür. Diğer taraftan, tezlerin 8 i doktora ve 3 ü yüksek lisans tezidir. İÇERİK Tezlerin meta değerlendirmesinde içerik başlığına ilişkin altı madde ile inceleme yapılmıştır. Tabloda aritmetik ortalamalar ve frekanslar verilmiştir. Tablo 2. Meta değerlendirmede içerikle ilgili bulgular X f zayıf f orta f iyi 1. Değerlendirme sürecinin tanımlanması Metinlerin açık ve net olması Önceliklerin belirgin olması Ölçme işlemlerinin geçerliği Analizlerin güvenirliği Program değerlendirme modellerinden yararlanılması Genel İçerik boyutunun bir bütün olarak meta değerlendirmesi yapıldığında, orta düzeyde yeterli olduğu söylenebilir. Ancak, içerik boyutunda ortalama 4 tezin zayıf, 3 tezin orta ve 4 tezin de iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Bunun yanında, 3 tezin değerlendirme sürecinin yeterince tanımlanmadığı ve metinlerin açık ve net olmadığı, 4 tezin önceliklerinin belirgin olmadığı, 1 tezin ölçme işlemlerinin geçerli olmadığı 2 tezin analizlerinin güvenilir olmadığı ve 10 tezde program değerlendirme modellerinden yararlanılmadığı görülmektedir.

8 Tablo 3. Meta değerlendirmede değerlendirmeci ile ilgili bulgular X f zayıf f orta f iyi 7. Araştırmacının program değerlendirme tezini yapabilmesi için aldığı eğitim ve tecrübesi Program değerlendirme çalışmalarında tarafsızlık Anabilim dalının konuya ilişkin beklentilerine çözüm bulma Araştırmada inandırıcılığın sağlanması Araştırma için bütçenin oluşturulması Danışmandan alınan rehberlik Genel Değerlendirmeci boyutu bir bütün olarak ele alındığında orta düzeyde yeterli olduğu söylenebilir. Ancak, değerlendirmeci boyutunda ortalama 3 tezin zayıf, 4 tezin orta ve 4 tezin de iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Bunun yanında, 5 tezde değerlendirmecilerin aldığı eğitim ve tecrübe, 6 tezde program değerlendirme çalışmalarındaki tarafsızlığı orta düzeydedir. 3 tezde anabilim dalının beklentilerine çözüm bulunmadığı, 1 tezde araştırmada inandırıcılığın olmadığı, 10 tezde bütçenin belirsiz olduğu ve 3 tezde doküman incelemelerinden çıkarılabildiği kadarıyla danışmandan rehberlik alınmadığı görülmektedir. Tablo 4. Meta değerlendirmede raporla ilgili bulgular X f zayıf f orta f iyi 13. Bulgulara bağlı sonuçların başka sonuçlarla karşılaştırmalı olarak tartışılması Tez savunma jüri raporlarından tezin analizi Tez danışman raporlarından tezin analizi Raporların tarafsızlığı Genel Raporlar bir bütün olarak ele alındığında orta düzeyde yeterli olduğu söylenebilir. Ancak, rapor boyutunda ortalama 1 tezin zayıf, 8 tezin orta ve 2 tezin de iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Bunun yanında, tezlerin 3 ünde sonuçların başka sonuçlarla karşılaştırılmadığı, 10 tezin jüri raporlarına göre orta düzeyde analiz edildiği, 8 tezin danışman raporlarına göre orta düzeyde analiz edildiği ve 9

9 tezde jüri raporlarının orta düzeyde tarafsız olduğu görülmektedir. Raporlarda tezlerin daha çok şekil bakımından incelendiği, bulgulara atıf yapıldığı ve imla hatalarına dikkat çekildiği tespit edilmiştir. SONUÇ VE TARTIŞMA Araştırmanın amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün kuruluşundan bu yana ( ) Program değerlendirme ye ilişkin yapılan tez çalışmalarının meta değerlendirmesini yapmaktır. Bu işi yaparken tez yazarlarını zan altında bırakmak ve onları küçük düşürmek söz konusu değildir. İncelemeye alınan tez yazarlarının tamamı yardımcı doçent, doçent veya profesör konumunda olup bir kısmının da idari görevleri mevcuttur. Buradaki örtük bir amaç, bundan sonra program değerlendirme çalışmaları yapacak araştırmacılara bazı hatalara dikkatlerini çekerek yardımcı olmaktır. Meta değerlendirme çalışmasında, oluşturulan ölçütlerle veriler toplanırken objektif olunmaya çalışılmıştır. Ancak subjektif yargıların da işin içinde olabileceği unutulmamalıdır. Tez ve raporlardan bilgi toplanırken, en çok zorlanılan ölçüt danışmanın rehberliği ölçütüdür. Bu ölçütle ilgili bilgi toplarken öğrencinin teze dönük dersler almaya yönlendirilip yönlendirilmediğine, tezlerin püf noktası denilebilecek yöntem gibi kısımlarda bariz hataların olup olmadığına ve genel izlenimlere bakılmıştır. Araştırmanın içerik, değerlendirmeci ve rapor boyutlarında meta değerlendirme ölçütlerine göre genel olarak orta düzeyde bir yeterlilik görülmektedir. Bu üç boyutta, iyi ve orta düzeydeki tezlerin yanında zayıf tezlerin de belirgin ve kayda değer sayıda olması ilgi çekici bir noktadır. Tezler için en az bir yılın üzerinde büyük çaba harcanmaktadır. Bu çabaların boşa gitmemesi için tezlerin özellikle püf noktaları olarak adlandırılabilecek ve araştırmada da kullanılan üç boyuttaki 16 meta değerlendirme ölçütüne dikkat edilmesi gereklidir. Bu üç boyut aşağıda ele alınmıştır. İçerik boyutunda, hedeflerle konuların birbirine girdiği, bu anlamda 3 tezin değerlendirme sürecinin iyi tanımlanmadığı görülmektedir. Program değerlendirme çalışmalarında hedeflerle ilgili durumların her zaman problem olabileceği (Fridman, Rothman ve Withers, 2006, 201) göz önüne alınmalıdır. Bu çalışmalarda, araştırma yöntemleri ile ilgili bir problem bulunmamaktadır. Ancak, dünya alan yazında çoklu yöntem yaklaşımlarını ciddi bir şekilde kullanmaya başlamıştır (Tashakkori ve

10 Teddlie, 1998, 12-25; Kidder ve Fine, 1987, 57-75; Shotland ve Mark, 1987, 77-94). Araştırmada, 1 tezin ölçme işlemlerinin geçerli olmadığı, bir başka değişle tezin amaca hizmet etmediği görülmektedir. Bu tür tezlerde, araştırmacı, danışman ve jüri üyelerinin biraz daha dikkatli olmasında fayda vardır. Diğer taraftan, 2 tezin analizlerinin güvenilir olmadığı, bir başka deyişle sonuçlarının tutarlı, kararlı ve duyarlı olmadığı görülmektedir. Bu nedenle teze ilişkin analizlerin ikinci bir araştırmacı tarafından tekrar edilip sonuçların tutarlılığı kontrol edilmelidir. Araştırmadaki 10 tezde program değerlendirme modellerinden yararlanılmadığı görülmektedir. Özellikle, program değerlendirme modelleri bir geminin dümeni gibidir ve yol göstericidirler. Araştırma yönünün belirlenmesi zaman açısından da önemli bir kazançtır. Belli başlı program değerlendirme modelleri, Tyler modeli, Scriven modeli, Stake modeli, Stufflebeam modeli, Ray modeli, Eisner modeli ve benzerleridir (Ornstein and Hupkins, 1988; Semerci, 1998; Erden, 1993). Bu modellerin birinden veya sentezleyerek yararlanmak gerekir. Değerlendirmeci boyutunda, tez yapabilmek için alınan eğitim ve tecrübe orta düzeydedir. Ancak orta düzeyde eğitim ve tecrübe ile çok iyi tez yapılması beklenemez. Bu nedenle tez konuları belirlenirken alınan eğitim ve tecrübeye göre konular belirlenmelidir. Diğer taraftan tezlerin %36.4 ünde danışmandan rehberlik alınmadığı görülmektedir. Rehberlik alındığı zaman da, II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (2005) undan elde edilen bilgilere göre, danışmanlar yazılı dönüt vermemekte ve dayatmacı tutumlarıyla karşılaşılmaktadır. Ayrıca, araştırma bütçeleri tez ve rapor incelemelerinden çıkarılamamakta ve belirsiz olmaktadır. Rapor boyutunda, tezlerin şekil bakımından incelendiği ve daha çok bulgulara atıf yapıldığı tespit edilmiştir. Tezlerin orta düzeyde analiz edilmesi, derinlemesine incelenmediği düşüncesini oluşturmaktadır. Raporlarda tarafsızlığın da orta düzeyde olması, program değerlendirme çalışmalarına olan güveni zedelemektedir. Meta değerlendirme çalışmaları gösteriyor ki, program değerlendirmeyle ilgili örnek alınabilecek gerçekten titizlikle hazırlanmış çok iyi tezler olduğu gibi, zayıf tezler de bulunmaktadır. Ancak, unutulmaması gereken bir nokta da, bir tezin iyi yönlerinin olabileceği gibi zayıf yönleri de olabilmektedir. Bu nedenle, her tezin kendi sürecine özgü değişebilen bir durum olarak iyi ve zayıf yönlerinin

11 bulunabileceği göz ardı edilmemelidir. Örnek tezden değil örnek tezlerden yararlanıldığı sürece araştırma kaliteleri artması sağlanabilir. ÖNERİLER 1. Araştırmacılar program değerlendirmelere ilişkin araştırmalar yaparken, program değerlendirme modellerini de gözden geçirip, sentez yaparak veya birini kullanmaları yararlı olacaktır. 2. Tezlerde araştırma bütçesi eke konulmalıdır. Araştırma fonları, program değerlendirmeye ilişkin tezlerin neye mal olduğunu görmeli ve ona göre destekler artırılmalıdır. 3. Jüri üyelerinin tezleri derinlemesine incelediği raporlarında belli olmalıdır. 4. Meta değerlendirme çalışmaları tüm tezler, kurumlar, projeler vb. için yapılabilir. 5. Tezlerle ilgili olarak Enstitülerin bazılarında olduğu gibi etik kurullar kurulmalı ve işlevselliği sağlanmalıdır. KAYNAKÇA Abramson, T. (1979). Handbook of Vocational Education Evaluation, London: Publications. Alkin, M.C. ve Coyle, K. (1988). Thoughts on evaluation utilization, misutilization and non-utilization. Studies in Educational Evaluation 14, Atıcı, B. (2000). Bilgisayar Destekli Asenkron İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Sınıf Yönetimi Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Basarab, D. J. (1994). Assessing the Quality of Training Evaluation Studies, Performance and Instruction. 33 (3): Bickman, L. (1997). Evaluating evaluation: Where do we go from here? Evaluation Practice, 18,1-16. Boydak, M. (1999). Hizmetiçi Eğitim Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Brown, A. ve Evans, K. (1990). Rolling feedback strategy: An approach to evaluation in dynamic context. Evaluation and Research in Education. 4(3),

12 Cook, T. D. ve Gruder, C. L. (1978). Metaevaluation research. Evaluation Quarterly, 2, Cooksy, L. J. ve Caracelli, V. J. (2005). Quality, context and use: Issues in achieving the goals of metaevalution. American Journal of Evaluation, 22(1), Data, L. E. (2000). Seriously seeking fairness: Strategies for crafting non-partisan evaluations in a partisan world. American Journal of Evaluation, 21, Dikici, A. (1997). Resim İş Öğretmenlerinin, Resim İş Programlarına İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Dikici, A. (2002). Liselerde Görev Yapan Resim Öğretmenlerinin Öğrencilerin Yaratıcılıklarını Geliştirmeye Yönelik Nitelikleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Dönmez B. (1995). Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştiren Programlardaki Alan Derslerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Erden, M. (1993). Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: A. PEGEM Yayıncılık. Friedman, V. J.; Rothman, J. ve Withers, B. (2006). The power of why: Engaging the goal paradox in program evaluation. American Journal of Evaluation, 27(2), Gallegos, A. (1994). Meta-Evaluation of School Evaluation Models. Studies in Educational Evaluation. 20(1): Grant, J.S. ve Davis, L.L. (1997). Selection and use of content experts for instrument development, Research in Nursing and Health, 20, Grene, J. C. (1992). A case study of evaluation auditting as metaevaluation. Evaluation and Program Planning, 15, Henry, G. T. (2001). How modern democracies are shaping evaluation and the emerging challenges for evaluation. American Journal of Evaluation, 22(3), Hofstetter, C., ve Aklin, M. C. (2003). Evaluation use revisited. In T. Kellaghan ve D. L. Stufflebeam (Eds). International handbook of educational evaluation evaluation (pp ). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer. House, E. R. (1987). The evaluation audit. Evaluation Practice, 8, II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (2005). Kapanış oturumu, Eylül 2005, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

13 Kidder, L.H. ve Fine, M. (1987). Qualitative and quantitative methods: When stories converge. In M.M.Mark ve L. Shotland (Eds.), Multiple methods in program evaluation (ss ). San Francisco, CA: Jossey-Bass. New Directions for Program Evaluation, 35. Leeuw, F. L. ve Cooksy, L. J. (2005). Evaluation the performance of development agencies: The role of metaevaluation. In G. K. Pitman, O. N. Feinstein, ve G. K. Ingram (Eds.), World Bank series on evaluation and development: Cilt 7. Evaluating development effectiveness (ss ). New Brunswick, NJ: Transaction Publishing. Lipsey, M. W., Crosse, S., Dunkle, J., Pollard, J., ve Stobart, G.(1985). Evaluation: The state of the art and the sorry state of the science. In D. S. Cordray (Ed.), Utilizing prior research in evaluation planning (New Direction fot Program Evaluation, No. 27, ss. 7-28).San Francisco: Jossey-Bass. Mersinligil G. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Uygulanan İngilizce Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Morris, L., ve Fitz-Gibbon, C. (1978). How to deal with goals and objectives. Beverly Hills, CA: Sage. Ornstein, A.C. and Hupkins, F.P. (1988). Curriculum: Foundations Principles and Issues, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, USA. Patton, M. Q. (1997). Utilization-focused evaluation: The new century text (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Pehlivan, Z. (1995). Eğitim Programı Açısından, Özel ve Resmi Ortaöğretim Kurumlarında Ders Dışı Okul Spor Faaliyetleri ve Yeniden Örgütlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Ramiszowski, A.J. (1981). Designing instructuonal systems, Decision making in course planning and curriculum. London: Kogan Page. Scriven, M. (1991). Evaluation thesaurus (4th ed.). Newbury Park, CA: Sage. Scriven, M. (2001). Evaluation: Future tense. American journal of Evaluation, 22, Semerci, N. (1993). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Lisansüstü Programlarının Nicelik ve İşleyişi Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Semerci, Ç. (1998). Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi Programlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

14 Shotland, R.L. ve Mark, M.M. (1987). Improving inferences from multiple methods. In M.M.Mark ve L. Shotland (Eds.), Multiple methods in program evaluation (ss ). San Francisco, CA: Jossey-Bass. New Directions for Program Evaluation, 35. Stevens, C.J. ve Dial, M. (Eds.). (1994). Preventing the misuse of evaluation. New Directions for Program Evalution, No.64. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Stufflebeam, D. L. (2001). The meta-evaluation imperative. American Journal of Evaluation, 22, Stufflebeam D. L. (1978). Metaevaluation: An Overview, Evaluation and The Health Proffesions. Spring, 1(1), Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. Taşpınar, M. (1997). Modüler Öğretim Yönteminin Öğretim Yöntemleri Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Uusikylâ, P. ve Virtanen, P. (2000). Metaevaluation as a tool for learning: A case study of the European structural fund evaluations in Finland, 6(1), Vergili, A. (1993). Özel Ortaöğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretiminde Benimsenen İlkeler İle Uygulanan Teknik ve Yöntemlerin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Waysman, M. ve Savaya, R. (1997). Mixed-method evaluation: A case study. Evaluation Practice, 18(3), Weiss, C. H. (1998). Evaluation (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Whitmore, E. ve Ray, M. L.(1989). Qualitive evaluation audits. Evaluation Review,13, Worthen, B. R. (2001). Whither evaluation? That all depends. American Journal of Evaluation, 22(3), Worthen, B. ve Sanders, J. (1973). Educational evaluation: Theory and Practice. Worthington, OH: Charles A. Jones.

15 EK-1 Meta Değerlendirme Ölçütleri Açıklama: Aşağıda meta değerlendirme ölçütleri verilmiştir. Bu ölçütlere ilişkin dereceleme puanları şu şekildedir. Çok Zayıf : 1 Zayıf : 2 Orta : 3 İyi : 4 Çok iyi : 5 İçerik Dereceleme 1. Değerlendirme sürecinin tanımlanması ( ) 2. Metinlerin açık ve net olması ( ) 3. Önceliklerin belirgin olması ( ) 4. Ölçme işlemlerinin geçerliği ( ) 5. Analizlerin güvenirliği ( ) 6. Program değerlendirme modellerinden yararlanılması ( ) Değerlendirmeci 7. Araştırmacının program değerlendirme tezini yapabilmesi için aldığı eğitim ve tecrübesi ( ) 8. Program değerlendirme çalışmalarında tarafsızlık ( ) 9. Anabilim dalının konuya ilişkin beklentilerine çözüm bulma ( ) 10. Araştırmada inandırıcılığın sağlanması ( ) 11. Araştırma için bütçenin oluşturulması ( ) 12. Danışmandan alınan rehberlik ( ) Rapor 13. Bulgulara bağlı sonuçların başka sonuçlarla karşılaştırmalı olarak tartışılması ( ) 14. Tez savunma jüri raporlarından tezin analizi ( ) 15. Tez danışman raporlarından tezin analizi ( ) 16. Raporların tarafsızlığı ( )

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 1992

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. * Bursa I. Murat İlkokulu 1975. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (orta) 1978. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (Lise) 1981

ÖZGEÇMİŞ. * Bursa I. Murat İlkokulu 1975. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (orta) 1978. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (Lise) 1981 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Rüçhan Özkılıç Doğum Tarihi: 02.11.1964 Doğum yeri: İstanbul Medeni hali: Evli Çalıştığı Kurum: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Görevi: Öğretim Üyesi Ünvanı:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR AMASYA ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROJE ÇALIŞMASI GENEL HUSUSLAR Proje Çalışması Alan Eğitiminden (sınıf öğretmenliği) bir konu üzerinde akademik bir çalışmayı içermelidir.

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN

Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 İSTANBUL T: 216 2802656 F: ozcan.akgun@medeniyet.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : Nisan 1999 Doçentlik Tarihi : Ekim 2006 Profesörlük Tarihi : Ekim 2011

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : Nisan 1999 Doçentlik Tarihi : Ekim 2006 Profesörlük Tarihi : Ekim 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatih TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 14.07.1964 3. Unvan : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransızca Öğretmenliği Atatürk Üniversitesi 1986 Y. Lisans Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

Program Değerlendirmede Meta-Analiz ve Meta-Değerlendirme Yöntemleri

Program Değerlendirmede Meta-Analiz ve Meta-Değerlendirme Yöntemleri Program Değerlendirmede Meta-Analiz ve Meta-Değerlendirme Yöntemleri Mustafa SAĞLAM * Đsmail YÜKSEL ** Özet: Günümüzde program değerlendirme çalışmalarında birbirinden farklı yaklaşım ve yöntemler uygulanmaktadır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr Doç.Dr., Eda Gürlen edaerdem@hacettepe.edu.tr Akademik ler 1999-2006 Araştırma lisi 2006-2011 Öğretim lisi 2011-2013 Yardımcı Doçent Doktor 2014- Doçent Doktor Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar 2013

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 BİLİM VE ARAŞTIRMA 11 1.1.İnsan, Bilim ve Bilgi 12 1.1.1.Bilimsel Bilgi Türleri 16 1.2. Bilgi Edinme Yolları 17 1.2.1.Otoriter Figürü Yaklaşım 17 1.2.2.Mistiksel Yaklaşım

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler İstanbul Üniversitesi Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler 1. Türkiye de doktora eğitiminin Avrupa ya benzer şekilde usta-çırak ilişkisi

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Physics Education in Turkey TÜRK FİZİK DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ 14 / 10 /2004-17 / 10 / 2004 BODRUM

Physics Education in Turkey TÜRK FİZİK DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ 14 / 10 /2004-17 / 10 / 2004 BODRUM Physics Education in Turkey TÜRK FİZİK DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ 14 / 10 /2004-17 / 10 / 2004 BODRUM Bu kaynakça çalışmasında 3 adet çağrılı konuşma, 17 adet sözlü bildiri ve 2 adet poster

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri,

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2324 Number: 25-I, p. 399-410, Summer I 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları Ders Adı İleri Bilgisayar Mimarileri Ders Kodu COMPE 532 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNDEN BEKLEDİKLERİ ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNDEN BEKLEDİKLERİ ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNDEN BEKLEDİKLERİ ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI ÖZET Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temeleğitim öğretmenlerinin okul

Detaylı

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME Y. Mimar Emrah ACAR ın Doktora Tez Çalışmasına İlişkin Rapor 18 Nisan 2005 A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 1. Çalışmanın Bölümleri Aday tarafından hazırlanarak değerlendirmeye sunulan doktora

Detaylı

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU İktisat Bölümü A. GENEL BİLGİLER İktisat bölümünde doktora yapan her öğrenci yeterlilik aşamasını

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

Türkiye de Eğitim Teknolojileri Alanında Yapılan Master ve Doktora Tezlerinde Genel Eğilimler

Türkiye de Eğitim Teknolojileri Alanında Yapılan Master ve Doktora Tezlerinde Genel Eğilimler Türkiye de Eğitim Teknolojileri Alanında Yapılan Master ve Doktora Tezlerinde Genel Eğilimler Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06530,

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

HLZMETİÇİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE DEĞERLENDİRİLME SORUNU. Dr. Mualla BİLGİN AKSU

HLZMETİÇİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE DEĞERLENDİRİLME SORUNU. Dr. Mualla BİLGİN AKSU Eğitim Yönetimi Yıl 2, Sayı 2, Bahar 1996 HLZMETİÇİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE DEĞERLENDİRİLME SORUNU Dr. Mualla BİLGİN AKSU Hizmet içi eğitim, işgörenlerin, içinde bulundukları topluma uyum sağlama, kişiliklerini

Detaylı

Arş.Gör. Şule AKYOL KESİRLERDE İŞLEMLER KONUSUNA İLİŞKİN DERS PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Arş.Gör. Şule AKYOL KESİRLERDE İŞLEMLER KONUSUNA İLİŞKİN DERS PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN 2148-2314 INTERNATİONAL JOURNAL OF TURKISH EDUCATION SCIENCES uteb.gop.edu.tr Received/Geliş: 06.09.2015///Accepted/Kabul: 26.04.2016 Arş.Gör. Şule AKYOL

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması

Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması Etkinliğin Adı Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması Etkinliğin amacı Bu etkinliğin amacı Mimarlık bilim alanında yer alan Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri (LOJ 322) Ders Detayları

Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri (LOJ 322) Ders Detayları Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri (LOJ 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi Dersin Kodu BİL30 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

Bilgisayar Temelli Eğitsel Oyunların Müşteri Merkezli (İhtiyaca Cevap Verici) Değerlendirme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi

Bilgisayar Temelli Eğitsel Oyunların Müşteri Merkezli (İhtiyaca Cevap Verici) Değerlendirme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi Bilgisayar Temelli Eğitsel Oyunların Müşteri Merkezli (İhtiyaca Cevap Verici) Değerlendirme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi Mustafa SARITEPECİ Hatice YILDIZ İçindekiler 1. Giriş 2. Eğitsel Bilgisayar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı