YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yerel Yönetimler Mevzuatı 40 2 İdari ve Mali Mevzuat 40 6 Ortak Konular u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 OC e YEREL YÖNETİMLER MEVZUTI elediye Kanunu'na göre nüfusu kaç kişinin üzerindeki yerlerde belediye kurulabilir? ) ) C) D) E) ir yerde büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için belediye sınırlarının en az kaç ilçe belediyesini kapsaması gerekir? ) 5 ) 4 C) 3 D) 2 E) 1 2. elediye kurulması aşamasında oluşturulan işlem dosyası, valinin görüşü alındıktan sonra aşağıdakilerden hangisine gönderilir? 7. şağıdaki illerden hangisinde büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırıdır? ) aşbakanlık ) akanlar Kurulu C) İçişleri akanlığı D) Dışişleri akanlığı E) TMM ) İstanbul ) nkara C) İzmir D) Eskişehir E) Samsun 3. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) Kaymakamlık ) İl özel idaresi C) Maliye akanlığı D) elediye encümeni E) İçişleri akanlığı 8. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumluluklarından birideğildir? ) Merkezi ısıtma sistemi kurmak ) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak C) Derelerin ıslahını yapmak D) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetlerini yürütmek E) Mezarlık alanlarını tespit etmek 4. şağıdakilerden hangisi elediye Gelirleri Kanunu'nda sayılan belediye vergilerinden biri değildir? ) Eğlence Vergisi ) İlan ve ReklamVergisi C) Veraset ve İntikal Vergisi D) Çevre Temizlik Vergisi E) Yangın Sigortası Vergisi 9. üyükşehir belediyesinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir? ) İl encümeni ) üyükşehir belediye meclisi C) İl özel idaresi D) üyükşehir belediye başkanı E) üyükşehir belediye encümeni 5. şağıdakilerden hangisi belediyelerin varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir biçimde yer aldığı mali tabloları göndermeleri gereken kurumlardan biri değildir? ) Maliye akanlığı ) Hazine Müsteşarlığı C) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı D) İçişleri akanlığı E) ayındırlık ve İskan akanlığı 10. üyükşehir belediyesi personeli aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır? ) üyükşehir belediye başkanı ) Vali C) üyükşehir belediye encümeni D) İçişleri akanlığı E) üyükşehir belediye meclisi 2

3 2010 OC e Sadece karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, yerel yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? ) üyükşehir belediyeleri ) İl özel idareleri C) elediyeler D) Komünler E) Köyler 16. İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir? ) Vali ) İl genel meclisi C) İl encümeni D) İçişleri akanlığı E) Maliye akanlığı 12. elediye sınırları il sınırları olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? ) İl encümeni ) İçişleri akanlığı C) elediye encümeni D) üyükşehir belediye meclisi E) İl genel meclisi 17. şağıdaki yerleşim birimlerinden hangisi nüfusu 5.000'i geçse bile belediye oluncaya kadar aynı statüde yer alır? ) Kom ) Mezra C) Köy D) Oba E) Divan şağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden biridir? ) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek ) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek C) orçlanmaya karar vermek D) İl özel idaresi personelini atamak E) Öngörülemeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek İlçelerde özel idare işlerini yürütmek amacıyla aşağıdakilerden hangisine bağlı ilçe özel idare teşkilatı oluşturulabilir? ) Kaymakam ) Muhtarlıklar C) İlçe belediyeleri D) İçişleri akanlığı E) İl encümeni 5779 sayılı İl Özelİdarelerine ve elediyelere Genel ütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile, il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden yüzde kaç pay verilmesi esası getirilmiştir? ) 1,05 ) 1,15 C) 1,25 D) 1,5 E) 1, Köylerin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali ) Muhtar C) İhtiyar meclisi D) Kaymakam E) Köy derneği Nüfusu binden fazla olan köylerde ihtiyar meclisine kaç üye seçilir? ) 8 ) 9 C) 10 D) 12 E) 15 Köyler üzerindeki idari vesayet yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Zorunlu işleri gördürmeyen köy muhtarlarına, köyün bağlı bulunduğu idare kurulunca para cezası hükmolunur. ) Vali veya kaymakam köyle ilgili konularda muhtar adına karar verebilir. C) Köy derneğinin, köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu olanlar arasına alması ancak vali ya da kaymakamın onayı ile kesinleşir. D) Köy bütçelerinin kaymakam veya valilerce onaylanması gerekir. E) Kanunda verilen görevlerini yerine getirmediği için ihtarda bulunulan muhtarlar, yetkili idare kurulu kararı ile görevlerinden alınabilir.

4 2010 OC e Köyde isteğe bağlı görevlerin, köylünün yarısından çoğunun istemesi ve aşağıdakilerden hangisinin kararı ile zorunlu görevler arasına alınması mümkün kılınmıştır? ) Muhtar ) elediye meclisi C) İhtiyar heyeti D) elediye encümeni E) Köy derneği 26. İl özel idaresi için, mahalli idare birliği meclisinin doğal üyesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Muhtar ) Kaymakam C) İlçe belediye başkanı D) üyükşehir belediye başkanı E) Vali 22. Köy işlerinde köylülerin ücretsiz olarak bedenen çalıştırılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Zephiye resmi ) Salma C) Şerefiye D) akaya E) İmece 27. şağıdakilerden hangisi mahalli idare birliklerinin gelirlerinden biri değildir? ) ağışlar ) irlik üyelerinin birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları C) Kira ve faiz gelirleri D) Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler E) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler 23. "ütçe örneği" bastırarak köylere dağıtan kurum aşağıdakilerden hangisidir? ) akanlar Kurulu ) Maliye akanlığı C) Devlet Planlama Teşkilatı D) Hazine Müsteşarlığı E) İçişleri akanlığı 28. İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır? ) İl genel meclisi ) İl encümeni C) elediye meclisi D) elediye encümeni E) Kaymakamlık 24. irden fazla mahalli idarenin kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Mahalli idare birliği ) Kooperatif C) Yerel sendika D) aro E) Yerel yönetim forumu 29. Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni, birlik başkanının başkanlığında seçilecek toplam kaç kişiden oluşur? ) 3 ) 5 C) 7 D) 9 E) Mahalli idare birlikleri, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra aşağıdakilerden hangisinin izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır? ) dalet akanlığı ) Danıştay C) İçişleri akanlığı D) aşbakanlık E) akanlar Kurulu şağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi değildir? ) ankalar ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri C) Sosyal güvenlik kurumları D) Yerel yönetimler E) vrupa irliğifonları

5 2010 OC e akanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludurlar? ) Sayıştay ) Maliye akanı C) Cumhurbaşkanı D) TMM E) Danıştay şağıdakilerden hangisi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir? ) Muhasebe yetkilisi ) Müsteşar C) Gerçekleştirme görevlisi D) Müdür E) Harcama yetkilisi Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar tapu sicilinde aşağıdakilerden hangisinin adına tescil olunur? ) akanlık ) Tüzel kişilik C) aşbakanlık D) Üst yönetici E) Hazine İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun başkanı dahil üç üyesi aşağıdakilerden hangisinin önerisi üzerine atanır? ) akanlar Kurulu ) aşbakanlık C) Maliye akanlığı D) İçişleri akanlığı E) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı şağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır? İhale komisyonu en az kaç kişiden kurulmalıdır? ) 3 ) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler aşağıdakilerden hangisi esas alınarak güncellenir? ) Mevduat faiz oranı ) Tüketici fiyat endeksi C) Yeniden değerleme oranı D) Toptan eşya fiyat endeksi E) Döviz kuru şağıdakilerden hangisi ihaleye katılımda mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen bilgi ve belgelerden biri değildir? ) İlgili oda kayıt belgesi ) Makine ve teçhizat belgeleri C) Ticari bilanço D) Kalite belgesi E) Personelin sertifika veya diplomaları Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve bu değerleri aşan ihalelerden açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az kaç gün önce yayınlanmalıdır? ) 40 ) 45 C) 50 D) 55 E) 75 şağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu'na göre teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden biri değildir? ) Devlet iç borçlanma senetleri ) Tedavüldeki Türk parası C) Hisse senetleri D) Özel finans kurumu teminat mektubu E) anka teminat mektubu ) nadolu Üniversitesi ) Eskişehir üyükşehir elediyesi C) İstanbul İl Özel İdaresi D) nkara Ticaret Odası E) Emniyet Genel Müdürlüğü 5

6 2010 OC e şağıdakilerden hangisi Osmanlı anayasal gelişme sürecinde, Sened-i İttifak'tan sonra gelen ilk ciddi anayasal belgedir? ) 1839 Tanzimat Fermanı ) 1856 Islahat Fermanı C) 1876 Kanun-u Esasi D) 1921 nayasası E) 1924 nayasası 5. şağıdakilerden hangisi 1921 nayasası'nda düzenlenmiş konulardan birideğildir? ) Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olacağı ) Yasama ve yürütme erklerinin Mecliste toplandığı C) Türkiye devletinin TMM hükümeti unvanıyla yönetileceği D) Yargı organının bağımsızlığı E) Yasama ve yürütme erklerinin yalnızca TMM tarafından kullanılacağı 2. şağıdakilerden hangisi Genç Osmanlı hareketinin ulaşmaya çalıştığı siyasi hedeflerden biridir? ) Hilafetin kaldırılması ) Parlamenter sistemin kabul edilmesi C) Padişahın halk tarafından seçilmesi D) Saltanatın kaldırılması E) Cumhuriyetin ilan edilmesi 6. şağıdakilerden hangisi 1961 nayasasında yürütme erki ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerden biri değildir? ) Hükümetin güvensizlik oyuyla düşürülebilmesi ) Cumhurbaşkanın siyasi sorumsuzluğu C) Karşı-imza ilkesinin kabul edilmesi D) İkili bir yürütme organının oluşturulması E) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi 3. Osmanlı-Türk anayasal gelişim tarihinde Kanun-u Esasi ile kurulan yasama organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Türkiye üyük Millet Meclisi ) Cumhuriyet Senatosu C) Meclis-i Mebusan D) Millet Meclisi E) Meclis-i Umumi nayasasının temel hak ve özgürlükler sisteminde yer alan esaslardan hangisi 1971 ve 1973 müdahaleleriyle terk edilmiştir? ) Sınırsızlık ) Sınırlılık C) Serbestlik D) Esneklik E) Mutlaklık 4. şağıdakilerden hangisi Kanun-u Esasi ile padişaha tanınan yetkilerden biridir? 8. şağıdakilerden hangisi 12 Eylül 1980 skeri Müdahalesinin arkasında yatan temel etkenlerden biridir? ) akanların Yüce Divanda yargılanmasına Meclis-i yan'ın onayını alarak izin verebilmesi ) Kısmi veto yetkisinin bulunması C) Hükümeti azledebilmesi D) Yalnızca Meclis-i yan'ın toplanmasına karar verebilmesi E) Meclis-i Mebusan'ı koşulsuz feshedebilmesi ) Koalisyon hükümetlerinin varlığı ) Toplum içinde yaratılan siyasi kutuplaşmanın keskinleşmesi C) Hükümetlerin görev sürelerinin istikrarlı hale gelmesi D) Etkin bir yürütme erkinin bulunmayışı E) Sistemin çok partili olması 6

7 2010 OC e şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası'nı hazırlayan Kurucu Meclis'in sivil kanadını oluşturmuştur? ) Milli irlik Komitesi ) Millet Meclisi C) Milli Güvenlik Konseyi D) Danışma Meclisi E) Temsilciler Meclisi 13. şağıdakilerden hangisi hukuk devletinin başlıca koşullarındandır? ) Devletin bütün inançlara eşit mesafede bulunması ) Ekonominin özel girişime dayanması C) Hâkimlik güvencelerinin olmaması D) Devlet organlarının bütün işlerinin yargı denetimine tabi olması E) aşkanlık sisteminin varlığı 10. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası'nda devletin laik niteliğini zedeleyen uygulamalardan biridir? ) İlk ve orta öğretim kurumlarında din dersinin zorunlu kılınması ) Hukuk kurallarının oluşturulmasında herhangi bir dine dayanılmaması C) ireylerin inanç özgürlüğünün güvence altına alınması D) Devletin bütün dinlere eşit mesafede davranması E) ireylerin ibadet özgürlüklerinin güvence altına alınması 14. irey hak ve özgürlüklerini "negatif, pozitif ve aktif statü hakları" biçiminde sınıflandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir? ) Jellinek ) Jherine C) Duguit D) Montesquieu E) Rousseau 11. Devletin görevinin ülkenin iç ve dış güvenliğini sağlamak ve adalet dağıtmaktan ibaret olduğunu savunan anlayış aşağıdakilerden hangisidir? ) Sosyalist devlet ) Jandarma devlet C) Hukuk devleti D) Laik devlet E) Sosyal devlet 15. Kanun koyucunun anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konuyu düzenleyebilmesi durumuna ne ad verilir? ) Yasamanın ilkelliğiilkesi ) Yargı bağımsızlığı ilkesi C) Kuvvetler ayrılığı ilkesi D) Tabii hâkim ilkesi E) Yasamanın genelliği ilkesi 12. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası'nda sosyal devletin yaşama geçirilmesi için kullanılan hukuki araçlardan birideğildir? ) Vergi adaletinin sağlanması ) Kamulaştırmanın devlete tanınması C) Özel mülkiyetin kaldırılması D) Devletleştirmenin devlete tanınması E) Ekonomik kaynakların akılcı kullanımı için planlama yapılması Milletvekillerinin yasama organındaki çalışmalarında verdikleri oylardan, sarf ettikleri sözlerden ve ileri sürdükleri düşüncelerinden dolayı sorumlu tutulamayacakları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? ) Yasamanın genelliği ) ağdaşmazlık C) Kürsü dokunulmazlığı D) Devredilmezlik E) Yasama dokunulmazlığı

8 2010 OC e şağıdakilerden hangisi Meclis aşkanının görevlerinden biri değildir? ) aşbakana vekillik etmek ) TMM'yi meclis dışında temsil etmek C) TMM komisyonlarını denetlemek D) aşkanlık Divanına başkanlık etmek E) Genel Kurul görüşmelerini yönetmek 22. Merkeze bağlı makam veya görevlilere, merkez adına karar alma ve uygulama yetkisinin tanınmasına ne ad verilir? ) Doğal yargıç ilkesi ) İdari vesayet C) Hiyerarşi D) Kanuni idare ilkesi E) Yetki genişliği nayasasına göre, Cumhurbaşkanı kaç gün içinde kendisine gönderilen kanunları inceleyip Resmi Gazetede yayınlar? ) 7 ) 15 C) 30 D) 45 E) 60 Cumhurbaşkanı vatana ihanet eylemi dolayısıyla aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından yargılanır? ) Danıştay ) skeri Yargıtay C) Uyuşmazlık Mahkemesi D) Yargıtay E) Yüce Divan şağıdakilerden hangisi 1982 nayasasında belirtilen yüksek mahkemelerden biri değildir? ) skeri Yargıtay ) Yargıtay C) Danıştay D) Sayıştay E) Uyuşmazlık Mahkemesi şağıdakilerden hangisi hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarına bir örnektir? ) Üniversiteler ) Danıştay C) Sayıştay D) Milli Güvenlik Kurulu E) Devlet Planlama Teşkilatı şağıdakilerden hangisi merkez yönetim teşkilatında yer alan, merkezi idareye yardımcı kuruluşlardan birideğildir? ) Danıştay ) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu C) Sayıştay D) Devlet Planlama Teşkilatı E) Milli Güvenlik Kurulu 21. şağıdakilerden hangisi kamu düzeni ve idarenin bütünlüğünü sağlamak için kamu yararı amacıyla yerinden yönetim idarelerinin işlemlerini denetleme yetkisidir? ) Yasamanın genelliği ) Kuvvetler birliği C) İdari vesayet D) Kuvvetler ayrılığı ilkesi E) Doğal yargıç ilkesi Cumhurbaşkanının idare teşkilatındaki en önemli görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Seçimlerin yenilenmesine karar vermek ) Kanunları bir kez daha görüşülmek üzere TMM'ne geri göndermek C) nayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak D) aşbakanı ve başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak E) Genelkurmay başkanını atamak

9 2010 OC e şağıdakilerden hangisi başbakanın görev ve yetkilerinden biridir? ) TMM'ni temsil etmek ) Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek C) Devletin başı olma sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek D) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başkomutanlık etmek E) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek 30. şağıdakilerden hangisi sözleşmeli personel çalıştırabilmenin koşullarından biri değildir? ) Zaruri ve sınırlı hallerde olması ) Özel bir mesleki bilgi ve uzmanlığı gerektirmesi C) Kalkınma planlarında yer alan önemli projelerde görev yapılması D) Sürekli olarak istihdamedilmesi E) Geçici işlerde istihdam edilmesi şağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin taşra teşkilatı içinde yer almaz? ) ölge teşkilatı ) elediyeler C) İl teşkilatı D) ucak teşkilatı E) İlçe teşkilatı şağıdakilerden hangisi kamu görevine alınmada nayasada öngörülen ayrım nedenlerinden biridir? ) Görevin gerektirdiği nitelikler ) Medeni hal C) Cinsiyet D) Dini inanç E) Felsefi düşünce farklılığı şağıdakilerden hangisi liyakat ilkesinin doğal sonucudur? ) Hiç kimsenin kamu hizmetlerinde ve görevlerinde çalışmaya zorlanamaması ) İdari açıdan özellik taşıyan bazı hizmetlere ve görevlere ana personel rejimine bağlı kalınmaksızın memur atanabilmesi C) Kişilerin kamu hizmetinden daha iyi ve gereği gibi yararlanmasının sağlanması D) İsteyen herkesin dilediği gibi kamu hizmetlerine girmesi E) Kamu hizmetlerine ve görevlerine girmek isteyen ve eşit durumda bulunan herkese eşit davranılması Devlet memurluğu statüsünün kanunla düzenlenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Devlet memurlarının sınıflandırılmasını kolaylaştırmak ) Devlet memurlarının en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını zorlaştırmak C) Devlet memurlarının görevden çıkarılmalarının önündeki engelleri kaldırmak D) Herkesin devlet memuru olmasını sağlamak E) Devlet memurlarının siyasi iktidar değişikliklerinden etkilenmesini önlemek şağıdakilerden hangisi devlet memurluğu rejiminin temel ilkelerinden biridir? ) Kariyer ilkesi ) Doğal hâkimilkesi C) Kuvvetler ayrılığı ilkesi D) Serbestlik ilkesi E) Yasamanın genelliği ilkesi şağıdakilerden hangisi devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından biri değildir? ) Emirlere uymak ) Mal bildiriminde bulunmak C) Sendika kurmak D) Uygun davranış ve iş birliğinde bulunmak E) Görev yerinde ikamet etmek

10 2010 OC e şağıdakilerden hangisi kişinin memurluk mesleğini sürdürebilmesinin en önemli güvencesidir? ) Sağlık güvencesi ) İş güvencesi C) Emeklilik güvencesi D) Yıllık izin hakkı E) Dava açma hakkı şağıdakilerden hangisine yıllık izinlerine ilaveten biraylık sağlık izni verilmektedir? ) Öğretmenlere ) Dışişleri akanlığı personeline C) Yargı mensuplarına D) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele E) Müsteşarlara Savunma hakkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) elirtilen tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. ) Devlet memuru hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. C) Disiplin soruşturması açılmaksızın doğrudan disiplin amirince savunma alınarak disiplin cezası verilebilir. D) Savunma, disiplin soruşturmasında memura anayasal bir hak olaraktanınmıştır. E) Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memurun disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendini savunma hakkı vardır. şağıdaki cezalardan hangisi yargı denetimi dışında bırakılmıştır? ) ylıktan kesme cezası ) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası C) Devlet memurluğundan çıkarma cezası D) Kınama cezası E) İdari para cezası 36. şağıdakilerden hangisi memuriyetle ilgili disiplin ceza türlerinden birideğildir? ) Kınama ) ylıktan kesme C) Uyarma D) Kademe ilerlemesinin durdurulması E) dli para cezası 40. Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılacak itiraz süresi kaç gündür? ) 7 ) 10 C) 15 D) 30 E) şağıdakilerden hangisi aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir? ) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek ) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak C) orçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak D) Görev yerinde alkollü içki içmek E) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak 10

11 2010 OC e şağıdakilerden hangisi tatürk ilkelerinden biri değildir? ) İnkılapçılık ) Çağdaşçılık C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik ORTK KONULR 5. tatürk'ün; "iz öyle milletpervaranız ki bizimle ilişkisi olan bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerinin icabını tanırız. izim milletperverliğimiz herhâlde hodbinâne ve mağrurâne ve milliyetperverlik değildir." ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? ) Milli birliğin öne çıkartılmasıyla ) Türk milletinin üstünlüğüyle C) Kişiselmilliyetçilik anlayışıyla D) Diğer milletlere duyulan saygıyla E) şırı milliyetçilik anlayışıyla 2. irden fazla kişinin, bir grubun ya da bir zümrenin kendi çıkarlarını sağlamak için millete ait olan egemenliğe el koymasıyla kurulan yönetime ne adverilir? 6. tatürk'ün devletçilik anlayışında aşağıdakilerden hangisi yoktur? ) ristokrasi ) Monarşi C) Oligarşi D) Demokrasi E) Teokrasi ) kılcılık ) Turancılık C) Düşünce ve ülkü D) Çağdaşçılık E) Uzak görüş 7. Fiziksel anlamda iletişim kavramı aşağıdaki bilim dallarından hangisine bağlanmaz? 3. I. Halk egemenliği II. Tambağımsızlık III. Milli egemenlik IV. arışçılık "Cumhuriyetçilik" anlayışının dayandığı temel ilkeleryukarıdakilerden hangileridir? ) iyoloji ) Mühendislik C) Sibernetik D) Tıp E) Matematik ) Ive II ) II ve III C) III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 8. şağıdakilerden hangisi davranış bilimleri arasında yer almaz? ) Sosyal Psikoloji ) Sosyoloji C) ntropoloji D) Psikoloji E) iyoloji 4. şağıdakilerden hangisi "Milliyetçilik" kavramının temel dayanaklarından biri değildir? 9. ir iletişim olayının hayata geçirilmesinin ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir? ) Milli din duygusu ) Milli benlik duygusu C) Milli tarihin ortaya çıkarılması D) Milli dil duygusu E) Milli birlik duygusu ) İletişimkanalının olması ) En az iki kişinin olması C) İletinin olması D) lıcının olması E) ir ortamın olması 11

12 2010 OC e şağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerindenbirideğildir? ) Tekrarlanamazolması ) Statik olması C) Karmaşık olması D) Dairesel olması E) Geri alınamaz olması 14. şağıdakilerden hangisi mahalli idarelerden biri değildir? ) elediyeler ) Dernekler C) İl özel idareleri D) Köyler E) üyükşehir belediyeleri Toplumbilim Terimleri Sözlüğü'ne göre iletişim'in tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) İki veya daha çok insan arasında anlaşma için gerçekleştirilen değişimlerdir. ) Organizmanın herhangi bir bölümde istendik belli davranışları ortaya çıkarabilmek için çevresel uyaranların düzenlenmesidir. C) Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal kümeler, toplumlar arası söz, el, kol hareketi, yazı, görüntü vb. aracılığı ile değiş tokuş edilmesini sağlayan etkileşim sürecidir. D) Herhangi bir etkin anlamda düşüncelerin karşılıklı değişimidir. E) Düşüncelerin, kanıların veya bilginin söz, yazı veya işaretler yoluyla değişim ve paylaşımıdır. şağıdakilerden hangisi iletişim kavramıyla ilgili ifadelerden biri değildir? ) Sadece sözcükler aracılığıyla gerçekleştirilen etkileşimdir. ) İnsanlar arasında duygu ve fikirlerin akışıdır. C) ireyler arasında anlamları ortak kılma sürecidir. D) ir kaynağın bir iletiyi bir oluk üzerinde alıcıya iletmesi sürecidir. E) Seçilmiş bir haberin bir haber kaynağından belli bir mesafeye iletilmesi sürecidir. ir işi veya hizmeti düzenlemek ve yürütmek, çekip çevirmek, bir topluluğun başında bulunmak veya bir kurumu sevk ve yönetmeye ne ad verilir? ) İdame ) Yönetmelik C) Yönerge D) İdare E) Fezleke şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulamalarında yer alan ortak noktalardan biri değildir? ) Kamu yararı ) Uygulama C) Tek yönlü iletişim D) Yönetimfonksiyonu E) ilinçlilik I. Temsil işlevi II. Diyalog işlevi III. kıl hocalığı Yukarıdakilerden hangileri diplomasi ile halkla ilişkiler arasındaki ortak işlevlerdendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III şağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri toplumda bireyler ve örgütler arasında uyumlu hale getirmede uygulanan prensiplerden biri değildir? ) İlişki geliştirmek ve yabancılaşmayı önlemek için tek yönlü iletişim ) İnanırlık için dürüst iletişim C) Güven için açıklık ve yapılan işlerin tutarlı olması D) Sosyal uyumu sağlayacak düzenlemeler veya yapılacak işleri belirleyecek çevresel araştırma ve değerlendirmeler E) Karşılıklı ilişki ve iyi niyet için yapılan işlerin doğruluğu

13 2010 OC e şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin kamuoyunu etkilemek ve mahalli idarelerin hedef kitleleriyle iş birliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği planlı süreçlerden biri değildir? ) Eylem ) İletişim C) raştırma D) Yönlendirme E) Değerlendirme 22. şağıdakilerden hangisi mahalli idarelerde halkla ilişkilerin en temel fonksiyonlarından biri değildir? ) Yerel yönetimin program hedeflerini belirlemek ) Mahalli idarelerin hizmetlerini artırmak C) Vatandaşlara yeterli bilgi sağlamak D) Merkezi idarenin çalışmalarından yerel yönetimleri haberdar etmek E) Mahalli idarelerin sorumluluğunu artırmak 19. I. ir mahalli idarenin statüsünü ve erkini açıklığa kavuşturmak II. Mahalli idarenin sunduğu hizmet ve ürettiği ürünler konusunda bilgi vermek III. Ekonomik düzende ortaya çıkan haksızlıkları eşitlemek için bir sosyal muhasebeci gibi hareket etmek Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerin işlevlerindendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 23. I. Kamu yönetimi II. Mahalli idareler III. elediyeler Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerin inceleme alanlarındandır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 20. şağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin amacını oluşturur? ) Ekonomik düzeni sağlamak ve geliştirmek ) Halk ile yönetim arasında sıkı bir iş birliği ve yaklaşımsağlamak C) Gelir dağılımında ortaya çıkan adaletsizlikleri önlemek D) Halkın refah düzeyini artırmak E) İşletmelerin uluslararası pazarlara açılmalarını sağlamak 21. I. Yerel yönetimbirimlerinde çalışanlar II. Vatandaşlar III. Kanaat önderleri IV. Özel ilgi grupları Yukarıdakilerden hangileri yerel yönetimlerde halkla ilişkiler uygulamalarının önemli hedef kitlelerindendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) I, II ve IV E) II, III ve IV şağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarından biri değildir? ) Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek ) Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak C) Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak D) lınacak kararların daha yerinde olmasını sağlayacak bilgileri halktan elde etmek E) Hizmetlerin görülmesinde halkın iş birliğini sağlamak Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az kaç nüsha olmalıdır? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14 2010 OC e ir resmî yazı başlığında yer alan bilgiler en fazla kaç satır olmalıdır? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) Tekit yazısı nedir? ) İvedilik dereceli yazıdır. ) İki yetkilinin imzaladığı yazıdır. C) Gizlilik dereceli yazıdır. D) Uygun sürede cevap verilmeyen bir yazı için yazılan yazıdır. E) Vekâleten imzalanan yazıdır. 27. ir resmî yazıda "Sayı" bölümünün ilk unsuru aşağıdakilerden hangisidir? ) Yazının evrak kayıt numarası ) Yazının genel evrak biriminden aldığı numara C) İl kodu D) Kurum ve kuruluşlarının yazışma (haberleşme) kodları E) Yazının dosya numarası 31. şağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç farklı bir görevde kullanılmıştır? ) Kelime (sözcük), dilin en önemli yapı taşıdır. ) Edebiyat (yazın) dünyası onu yakında tanıyacak. C) ir yazara ait biyografi (yaşam öyküsü) onun kimliğidir. D) Online (çevirim içi) yapılacak bu derslerle yabancılar Türkçe öğrenecek. E) Yakup Kadri ( ) gerçekten iyi bir yazardı. 28. ir resmî yazıda "Gönderilen Makam" bölümü nasıl yazılmalıdır? ) Sözcüklerin tamamı küçük harfle ) İlk sözcüğün ilk harfi büyük diğerleri küçük C) Kâğıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle D) Harfler, kullanılacak yazı alanına göre, yazan tarafından istenildiği şekilde E) Her sözcüğün ilk harfi büyük diğerleri küçük 32. İngilizce sözcükleri kullanmak (I) Türkçeyi zamanla melez bir (II) dile dönüştürür der (III) bunu her ortamda dile getirirdi (IV) ununla da kalmaz (V) seçtiği her sözcüğe dikkat ederdi. u parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti getirilemez? ) I ) II C) III D) IV E) V 29. ir resmî yazıda sözcüklerin aralarında ve, nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bırakılan boşluk ne kadar olmalıdır? ) oşluklar yazı alanına göre yazan tarafından istenildiği şekilde ) Sözcüklerin aralarında 2 vuruş; noktalama işaretlerinden sonra 1 vuruş boşluk bırakılarak C) Sözcüklerin aralarında 1 vuruş; noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakmadan D) Noktalama işaretlerinden sonra 2 vuruş; sözcüklerden sonra 1 vuruş boşluk bırakılarak E) Sözcüklerin arasında 1 vuruş boşluk bırakılarak şağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri doğru kullanılmıştır? ) Mustafa Kemal tatürk: ''Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.'' dedi. ) Mustafa Kemal tatürk, ''Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır'' dedi. C) Mustafa Kemal tatürk; ''Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır'' dedi. D) Mustafa Kemal tatürk: ''Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır'' dedi. E) Mustafa Kemal tatürk: Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır dedi.

15 2010 OC e şağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (...) yanlış kullanılmıştır? ) Çok şey anlatıldı o gün: siyaset, magazin, futbol... ) rkadaşıyla hep M... Pastanesinde buluşurdu. C) Köşeden dönünce karşısında sevgilisini... D) Göksarı, toprak sarı, çıplakağaçlar sarı... E) Hayatta üç hatadan hoşlanmadım: yalan söylemek, mesleği ciddiye almamak, birini kıskanmak şağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken ''-de, -da'' bitişik yazılmıştır? ) Güzelliklerde bulunan küçük kederlerde zaman zaman insanı kızdırıyor. ) Onca sorunu bitirdin de şimdi li'de kalan defterin hesabını yapıyorsun. C) İlk duyduğumda artık yapacak bir şey kalmamıştı. D) Dün akşam da kın'ı bulamadım. E) nkara'da yaşayanlar Kuğulu Park'ı iyi bilir şağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? ) Neden hâlâ İngilizce sözcüklerle konuştuğumu anlamadın ) Türkçede ağızlar sözlüğünde 104 bin sözcük olduğunu biliyor musunuz C) Dilimizin yanlış kullanılmasına karşı çıkmasa mıydım D) Türkçenin yazılı ilk belgeleri nelerdir E) Hangi dili konuştuğunu anlamadın mı şağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" nin yazımı yanlıştır? şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? ) Kendi saatini duvara fırlatmış. ) Hakkını daima savunurdu. C) Memur zammı şubatta bekleniyor. D) İçindeki sırını kimseyle paylaşmak istemedi. E) Milletin hürriyetini okurtardı. şağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) 8'den büyüksayıları toplamışlar. ) II. Mehmet otarihte yirmiiki yaşına girdi. C) 10'a kadar sayabiliyor. D) 26'ncı sınavını da geçti. E) 4. yılına girdi. ) İngilizcenin anlatım gücü ile Türkçeninkini karşılaştırınca bizdeki anlatımın hiç de yetersiz olmadığını gördüm. ) en hep istedim ki sen mutlu olasın, gönlümdeki dertlerle boğuşmayasın. C) Türkçe öyle bir hâle geldi ki artık yaşlılarımız gençlerin sözcüklerini anlamıyor. D) Dilimizdeki yozlaşma bitecekki dilimiz rahata erecek. E) nlatımdaki zenginliği Halit Ziya'nınkinin yanında çok zayıf kalıyordu. 37. şağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) TÜİTK'ın ilim ve Teknik dergisini elimden bırakmam. ) TRT'ye yeni eleman alınacakmış. C) TMM'e sunulan teklif haklı olduğumuzu gösterdi. D) NTO'nun desteğini saygıyla karşıladı. E) MT'yı bu konuda herkes destekler. 15 TEST İTTİ.

16 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yerel Yönetimler Mevzuatı 40 2 İdari ve Mali Mevzuat 40 6 Ortak Konular u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 2010 OC e YEREL YÖNETİMLER MEVZUTI üyükşehir belediyesinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir? ) üyükşehir belediye meclisi ) üyükşehir belediye başkanı C) üyükşehir belediye encümeni D) İl özel idaresi E) İl encümeni 6. ir yerde büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için belediye sınırlarının en az kaç ilçe belediyesini kapsaması gerekir? ) 5 ) 4 C) 3 D) 2 E) 1 2. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) elediye encümeni ) Kaymakamlık C) İl özel idaresi D) Maliye akanlığı E) İçişleri akanlığı sayılı İl Özel İdarelerine ve elediyelere Genel ütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile, il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden yüzde kaç pay verilmesiesası getirilmiştir? ) 1,05 ) 1,15 C) 1,25 D) 1,5 E) 1,75 3. şağıdakilerden hangisi belediyelerin varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir biçimde yer aldığı mali tabloları göndermeleri gereken kurumlardan biri değildir? ) Hazine Müsteşarlığı ) İçişleri akanlığı C) Maliye akanlığı D) ayındırlık ve İskan akanlığı E) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 8. elediye kurulması aşamasında oluşturulan işlem dosyası, valinin görüşü alındıktan sonra aşağıdakilerden hangisine gönderilir? ) aşbakanlık ) akanlar Kurulu C) İçişleri akanlığı D) Dışişleri akanlığı E) TMM 4. elediye Kanunu'na göre nüfusu kaç kişinin üzerindeki yerlerde belediye kurulabilir? 9. Mahalli idare birlikleri, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra aşağıdakilerden hangisinin izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır? ) ) C) D) E) ) İçişleri akanlığı ) aşbakanlık C) Danıştay D) akanlar Kurulu E) daletakanlığı 5. Köylerin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali ) Köy derneği C) Kaymakam D) İhtiyar meclisi E) Muhtar 10. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumluluklarından birideğildir? ) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak C) Derelerin ıslahını yapmak D) Mezarlık alanlarını tespit etmek E) Merkezi ısıtma sistemi kurmak 2

18 2010 OC e "ütçe örneği" bastırarak köylere dağıtan kurum aşağıdakilerden hangisidir? ) akanlar Kurulu ) Maliye akanlığı C) Devlet Planlama Teşkilatı D) Hazine Müsteşarlığı E) İçişleri akanlığı 12. Sadece karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, yerel yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? ) elediyeler ) Komünler C) üyükşehir belediyeleri D) İl özel idareleri E) Köyler şağıdaki illerden hangisinde büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırıdır? ) Eskişehir ) Samsun C) İstanbul D) nkara E) İzmir İlçelerde özel idare işlerini yürütmek amacıyla aşağıdakilerden hangisine bağlı ilçe özel idare teşkilatı oluşturulabilir? ) Muhtarlıklar ) İl encümeni C) İlçe belediyeleri D) İçişleri akanlığı E) Kaymakam şağıdakilerden hangisi elediye Gelirleri Kanunu'nda sayılan belediye vergilerinden biri değildir? ) Eğlence Vergisi ) İlan ve ReklamVergisi C) Veraset ve İntikal Vergisi D) Çevre Temizlik Vergisi E) Yangın Sigortası Vergisi üyükşehir belediyesi personeli aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır? ) üyükşehir belediye meclisi ) Vali C) İçişleri akanlığı D) üyükşehir belediye encümeni E) üyükşehir belediye başkanı şağıdaki yerleşim birimlerinden hangisi nüfusu 5.000'i geçse bile belediye oluncaya kadar aynı statüde yer alır? ) Mezra ) Köy C) Oba D) Divan E) Kom İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir? ) İl genel meclisi ) Maliye akanlığı C) İl encümeni D) Vali E) İçişleri akanlığı elediye sınırları il sınırları olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? ) İçişleri akanlığı ) elediye encümeni C) üyükşehir belediye meclisi D) İl encümeni E) İl genel meclisi Köy işlerinde köylülerin ücretsiz olarak bedenen çalıştırılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Zephiye resmi ) Şerefiye C) Salma D) İmece E) akaya akanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludurlar? ) Cumhurbaşkanı ) Maliye akanı C) Sayıştay D) Danıştay E) TMM

19 2010 OC e Köyler üzerindeki idari vesayet yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Zorunlu işleri gördürmeyen köy muhtarlarına, köyün bağlı bulunduğu idare kurulunca para cezası hükmolunur. ) Vali veya kaymakam köyle ilgili konularda muhtar adına karar verebilir. C) Köy derneğinin, köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu olanlar arasına alması ancak vali ya da kaymakamın onayı ile kesinleşir. D) Köy bütçelerinin kaymakam veya valilerce onaylanması gerekir. E) Kanunda verilen görevlerini yerine getirmediği için ihtarda bulunulan muhtarlar, yetkili idare kurulu kararı ile görevlerinden alınabilir. şağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi değildir? ) ankalar ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri C) Sosyal güvenlik kurumları D) Yerel yönetimler E) vrupa irliği fonları irden fazla mahalli idarenin kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yerel sendika ) Yerel yönetim forumu C) aro D) Mahalli idare birliği E) Kooperatif Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni, birlik başkanının başkanlığında seçilecek toplam kaç kişiden oluşur? ) 3 ) 5 C) 7 D) 9 E) 10 şağıdakilerden hangisi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir? ) Gerçekleştirme görevlisi ) Müdür C) Muhasebe yetkilisi D) Harcama yetkilisi E) Müsteşar şağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden biridir? ) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek ) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek C) orçlanmaya karar vermek D) İl özel idaresi personelini atamak E) Öngörülemeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek İhale komisyonu en az kaç kişiden kurulmalıdır? ) 3 ) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Nüfusu binden fazla olan köylerde ihtiyar meclisine kaç üye seçilir? ) 8 ) 9 C) 10 D) 12 E) 15 şağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu'na göre teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden biri değildir? ) Özel finans kurumu teminat mektubu ) Hisse senetleri C) anka teminat mektubu D) Devlet iç borçlanma senetleri E) Tedavüldeki Türk parası Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve bu değerleri aşan ihalelerden açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az kaç gün önce yayınlanmalıdır? ) 40 ) 45 C) 50 D) 55 E) 75

20 2010 OC e şağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır? ) Eskişehir üyükşehir elediyesi ) nkara Ticaret Odası C) nadolu Üniversitesi D) İstanbul İl Özel İdaresi E) Emniyet Genel Müdürlüğü 37. İl özel idaresi için, mahalli idare birliği meclisinin doğal üyesi aşağıdakilerden hangisidir? ) üyükşehir belediye başkanı ) Muhtar C) Vali D) Kaymakam E) İlçe belediye başkanı şağıdakilerden hangisi mahalli idare birliklerinin gelirlerinden birideğildir? ) ağışlar ) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler C) irlik üyelerinin birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları D) Kira ve faiz gelirleri E) Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır? ) İl genel meclisi ) İl encümeni C) elediye meclisi D) elediye encümeni E) Kaymakamlık Köyde isteğe bağlı görevlerin, köylünün yarısından çoğunun istemesi ve aşağıdakilerden hangisinin kararı ile zorunlu görevler arasına alınması mümkün kılınmıştır? Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler aşağıdakilerden hangisi esas alınarak güncellenir? ) Mevduat faiz oranı ) Tüketici fiyat endeksi C) Yeniden değerleme oranı D) Toptan eşya fiyat endeksi E) Döviz kuru Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar tapu sicilinde aşağıdakilerden hangisinin adına tescil olunur? ) Hazine ) Tüzel kişilik C) Üst yönetici D) aşbakanlık E) akanlık şağıdakilerden hangisi ihaleye katılımda mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen bilgi ve belgelerden biri değildir? ) Kalite belgesi ) Ticari bilanço C) Makine ve teçhizat belgeleri D) Personelin sertifika veya diplomaları E) İlgili oda kayıt belgesi ) Muhtar ) elediye meclisi C) İhtiyar heyeti D) elediye encümeni E) Köy derneği 36. İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun başkanı dahil üç üyesi aşağıdakilerden hangisinin önerisi üzerine atanır? ) Maliye akanlığı ) aşbakanlık C) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı D) akanlar Kurulu E) İçişleri akanlığı 5

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

genelyetenekgenelkültür 1

genelyetenekgenelkültür 1 ANAYASA SORU KAMPI YANIT ANAHTARI adım 1 adım 2 adım 3 adım 4 adım 5 adım 6 1. B 1. C 1. B 1. A 1. B 1. E 2. E 2. D 2. D 2. B 2. D 2. B 3. E 3. A 3. D 3. C 3. E 3. B 4. C 4. B 4. C 4. D 4. A 4. D 5. B

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 6. GRUP:

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ

HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır.

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESİAD Genel Merkezi. İnönü Cad. No: 115 / 20-29 Osmangazi / BURSA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı