YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yerel Yönetimler Mevzuatı 40 2 İdari ve Mali Mevzuat 40 6 Ortak Konular u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 OC e YEREL YÖNETİMLER MEVZUTI elediye Kanunu'na göre nüfusu kaç kişinin üzerindeki yerlerde belediye kurulabilir? ) ) C) D) E) ir yerde büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için belediye sınırlarının en az kaç ilçe belediyesini kapsaması gerekir? ) 5 ) 4 C) 3 D) 2 E) 1 2. elediye kurulması aşamasında oluşturulan işlem dosyası, valinin görüşü alındıktan sonra aşağıdakilerden hangisine gönderilir? 7. şağıdaki illerden hangisinde büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırıdır? ) aşbakanlık ) akanlar Kurulu C) İçişleri akanlığı D) Dışişleri akanlığı E) TMM ) İstanbul ) nkara C) İzmir D) Eskişehir E) Samsun 3. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) Kaymakamlık ) İl özel idaresi C) Maliye akanlığı D) elediye encümeni E) İçişleri akanlığı 8. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumluluklarından birideğildir? ) Merkezi ısıtma sistemi kurmak ) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak C) Derelerin ıslahını yapmak D) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetlerini yürütmek E) Mezarlık alanlarını tespit etmek 4. şağıdakilerden hangisi elediye Gelirleri Kanunu'nda sayılan belediye vergilerinden biri değildir? ) Eğlence Vergisi ) İlan ve ReklamVergisi C) Veraset ve İntikal Vergisi D) Çevre Temizlik Vergisi E) Yangın Sigortası Vergisi 9. üyükşehir belediyesinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir? ) İl encümeni ) üyükşehir belediye meclisi C) İl özel idaresi D) üyükşehir belediye başkanı E) üyükşehir belediye encümeni 5. şağıdakilerden hangisi belediyelerin varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir biçimde yer aldığı mali tabloları göndermeleri gereken kurumlardan biri değildir? ) Maliye akanlığı ) Hazine Müsteşarlığı C) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı D) İçişleri akanlığı E) ayındırlık ve İskan akanlığı 10. üyükşehir belediyesi personeli aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır? ) üyükşehir belediye başkanı ) Vali C) üyükşehir belediye encümeni D) İçişleri akanlığı E) üyükşehir belediye meclisi 2

3 2010 OC e Sadece karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, yerel yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? ) üyükşehir belediyeleri ) İl özel idareleri C) elediyeler D) Komünler E) Köyler 16. İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir? ) Vali ) İl genel meclisi C) İl encümeni D) İçişleri akanlığı E) Maliye akanlığı 12. elediye sınırları il sınırları olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? ) İl encümeni ) İçişleri akanlığı C) elediye encümeni D) üyükşehir belediye meclisi E) İl genel meclisi 17. şağıdaki yerleşim birimlerinden hangisi nüfusu 5.000'i geçse bile belediye oluncaya kadar aynı statüde yer alır? ) Kom ) Mezra C) Köy D) Oba E) Divan şağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden biridir? ) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek ) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek C) orçlanmaya karar vermek D) İl özel idaresi personelini atamak E) Öngörülemeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek İlçelerde özel idare işlerini yürütmek amacıyla aşağıdakilerden hangisine bağlı ilçe özel idare teşkilatı oluşturulabilir? ) Kaymakam ) Muhtarlıklar C) İlçe belediyeleri D) İçişleri akanlığı E) İl encümeni 5779 sayılı İl Özelİdarelerine ve elediyelere Genel ütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile, il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden yüzde kaç pay verilmesi esası getirilmiştir? ) 1,05 ) 1,15 C) 1,25 D) 1,5 E) 1, Köylerin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali ) Muhtar C) İhtiyar meclisi D) Kaymakam E) Köy derneği Nüfusu binden fazla olan köylerde ihtiyar meclisine kaç üye seçilir? ) 8 ) 9 C) 10 D) 12 E) 15 Köyler üzerindeki idari vesayet yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Zorunlu işleri gördürmeyen köy muhtarlarına, köyün bağlı bulunduğu idare kurulunca para cezası hükmolunur. ) Vali veya kaymakam köyle ilgili konularda muhtar adına karar verebilir. C) Köy derneğinin, köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu olanlar arasına alması ancak vali ya da kaymakamın onayı ile kesinleşir. D) Köy bütçelerinin kaymakam veya valilerce onaylanması gerekir. E) Kanunda verilen görevlerini yerine getirmediği için ihtarda bulunulan muhtarlar, yetkili idare kurulu kararı ile görevlerinden alınabilir.

4 2010 OC e Köyde isteğe bağlı görevlerin, köylünün yarısından çoğunun istemesi ve aşağıdakilerden hangisinin kararı ile zorunlu görevler arasına alınması mümkün kılınmıştır? ) Muhtar ) elediye meclisi C) İhtiyar heyeti D) elediye encümeni E) Köy derneği 26. İl özel idaresi için, mahalli idare birliği meclisinin doğal üyesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Muhtar ) Kaymakam C) İlçe belediye başkanı D) üyükşehir belediye başkanı E) Vali 22. Köy işlerinde köylülerin ücretsiz olarak bedenen çalıştırılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Zephiye resmi ) Salma C) Şerefiye D) akaya E) İmece 27. şağıdakilerden hangisi mahalli idare birliklerinin gelirlerinden biri değildir? ) ağışlar ) irlik üyelerinin birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları C) Kira ve faiz gelirleri D) Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler E) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler 23. "ütçe örneği" bastırarak köylere dağıtan kurum aşağıdakilerden hangisidir? ) akanlar Kurulu ) Maliye akanlığı C) Devlet Planlama Teşkilatı D) Hazine Müsteşarlığı E) İçişleri akanlığı 28. İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır? ) İl genel meclisi ) İl encümeni C) elediye meclisi D) elediye encümeni E) Kaymakamlık 24. irden fazla mahalli idarenin kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Mahalli idare birliği ) Kooperatif C) Yerel sendika D) aro E) Yerel yönetim forumu 29. Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni, birlik başkanının başkanlığında seçilecek toplam kaç kişiden oluşur? ) 3 ) 5 C) 7 D) 9 E) Mahalli idare birlikleri, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra aşağıdakilerden hangisinin izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır? ) dalet akanlığı ) Danıştay C) İçişleri akanlığı D) aşbakanlık E) akanlar Kurulu şağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi değildir? ) ankalar ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri C) Sosyal güvenlik kurumları D) Yerel yönetimler E) vrupa irliğifonları

5 2010 OC e akanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludurlar? ) Sayıştay ) Maliye akanı C) Cumhurbaşkanı D) TMM E) Danıştay şağıdakilerden hangisi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir? ) Muhasebe yetkilisi ) Müsteşar C) Gerçekleştirme görevlisi D) Müdür E) Harcama yetkilisi Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar tapu sicilinde aşağıdakilerden hangisinin adına tescil olunur? ) akanlık ) Tüzel kişilik C) aşbakanlık D) Üst yönetici E) Hazine İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun başkanı dahil üç üyesi aşağıdakilerden hangisinin önerisi üzerine atanır? ) akanlar Kurulu ) aşbakanlık C) Maliye akanlığı D) İçişleri akanlığı E) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı şağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır? İhale komisyonu en az kaç kişiden kurulmalıdır? ) 3 ) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler aşağıdakilerden hangisi esas alınarak güncellenir? ) Mevduat faiz oranı ) Tüketici fiyat endeksi C) Yeniden değerleme oranı D) Toptan eşya fiyat endeksi E) Döviz kuru şağıdakilerden hangisi ihaleye katılımda mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen bilgi ve belgelerden biri değildir? ) İlgili oda kayıt belgesi ) Makine ve teçhizat belgeleri C) Ticari bilanço D) Kalite belgesi E) Personelin sertifika veya diplomaları Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve bu değerleri aşan ihalelerden açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az kaç gün önce yayınlanmalıdır? ) 40 ) 45 C) 50 D) 55 E) 75 şağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu'na göre teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden biri değildir? ) Devlet iç borçlanma senetleri ) Tedavüldeki Türk parası C) Hisse senetleri D) Özel finans kurumu teminat mektubu E) anka teminat mektubu ) nadolu Üniversitesi ) Eskişehir üyükşehir elediyesi C) İstanbul İl Özel İdaresi D) nkara Ticaret Odası E) Emniyet Genel Müdürlüğü 5

6 2010 OC e şağıdakilerden hangisi Osmanlı anayasal gelişme sürecinde, Sened-i İttifak'tan sonra gelen ilk ciddi anayasal belgedir? ) 1839 Tanzimat Fermanı ) 1856 Islahat Fermanı C) 1876 Kanun-u Esasi D) 1921 nayasası E) 1924 nayasası 5. şağıdakilerden hangisi 1921 nayasası'nda düzenlenmiş konulardan birideğildir? ) Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olacağı ) Yasama ve yürütme erklerinin Mecliste toplandığı C) Türkiye devletinin TMM hükümeti unvanıyla yönetileceği D) Yargı organının bağımsızlığı E) Yasama ve yürütme erklerinin yalnızca TMM tarafından kullanılacağı 2. şağıdakilerden hangisi Genç Osmanlı hareketinin ulaşmaya çalıştığı siyasi hedeflerden biridir? ) Hilafetin kaldırılması ) Parlamenter sistemin kabul edilmesi C) Padişahın halk tarafından seçilmesi D) Saltanatın kaldırılması E) Cumhuriyetin ilan edilmesi 6. şağıdakilerden hangisi 1961 nayasasında yürütme erki ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerden biri değildir? ) Hükümetin güvensizlik oyuyla düşürülebilmesi ) Cumhurbaşkanın siyasi sorumsuzluğu C) Karşı-imza ilkesinin kabul edilmesi D) İkili bir yürütme organının oluşturulması E) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi 3. Osmanlı-Türk anayasal gelişim tarihinde Kanun-u Esasi ile kurulan yasama organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Türkiye üyük Millet Meclisi ) Cumhuriyet Senatosu C) Meclis-i Mebusan D) Millet Meclisi E) Meclis-i Umumi nayasasının temel hak ve özgürlükler sisteminde yer alan esaslardan hangisi 1971 ve 1973 müdahaleleriyle terk edilmiştir? ) Sınırsızlık ) Sınırlılık C) Serbestlik D) Esneklik E) Mutlaklık 4. şağıdakilerden hangisi Kanun-u Esasi ile padişaha tanınan yetkilerden biridir? 8. şağıdakilerden hangisi 12 Eylül 1980 skeri Müdahalesinin arkasında yatan temel etkenlerden biridir? ) akanların Yüce Divanda yargılanmasına Meclis-i yan'ın onayını alarak izin verebilmesi ) Kısmi veto yetkisinin bulunması C) Hükümeti azledebilmesi D) Yalnızca Meclis-i yan'ın toplanmasına karar verebilmesi E) Meclis-i Mebusan'ı koşulsuz feshedebilmesi ) Koalisyon hükümetlerinin varlığı ) Toplum içinde yaratılan siyasi kutuplaşmanın keskinleşmesi C) Hükümetlerin görev sürelerinin istikrarlı hale gelmesi D) Etkin bir yürütme erkinin bulunmayışı E) Sistemin çok partili olması 6

7 2010 OC e şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası'nı hazırlayan Kurucu Meclis'in sivil kanadını oluşturmuştur? ) Milli irlik Komitesi ) Millet Meclisi C) Milli Güvenlik Konseyi D) Danışma Meclisi E) Temsilciler Meclisi 13. şağıdakilerden hangisi hukuk devletinin başlıca koşullarındandır? ) Devletin bütün inançlara eşit mesafede bulunması ) Ekonominin özel girişime dayanması C) Hâkimlik güvencelerinin olmaması D) Devlet organlarının bütün işlerinin yargı denetimine tabi olması E) aşkanlık sisteminin varlığı 10. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası'nda devletin laik niteliğini zedeleyen uygulamalardan biridir? ) İlk ve orta öğretim kurumlarında din dersinin zorunlu kılınması ) Hukuk kurallarının oluşturulmasında herhangi bir dine dayanılmaması C) ireylerin inanç özgürlüğünün güvence altına alınması D) Devletin bütün dinlere eşit mesafede davranması E) ireylerin ibadet özgürlüklerinin güvence altına alınması 14. irey hak ve özgürlüklerini "negatif, pozitif ve aktif statü hakları" biçiminde sınıflandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir? ) Jellinek ) Jherine C) Duguit D) Montesquieu E) Rousseau 11. Devletin görevinin ülkenin iç ve dış güvenliğini sağlamak ve adalet dağıtmaktan ibaret olduğunu savunan anlayış aşağıdakilerden hangisidir? ) Sosyalist devlet ) Jandarma devlet C) Hukuk devleti D) Laik devlet E) Sosyal devlet 15. Kanun koyucunun anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konuyu düzenleyebilmesi durumuna ne ad verilir? ) Yasamanın ilkelliğiilkesi ) Yargı bağımsızlığı ilkesi C) Kuvvetler ayrılığı ilkesi D) Tabii hâkim ilkesi E) Yasamanın genelliği ilkesi 12. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası'nda sosyal devletin yaşama geçirilmesi için kullanılan hukuki araçlardan birideğildir? ) Vergi adaletinin sağlanması ) Kamulaştırmanın devlete tanınması C) Özel mülkiyetin kaldırılması D) Devletleştirmenin devlete tanınması E) Ekonomik kaynakların akılcı kullanımı için planlama yapılması Milletvekillerinin yasama organındaki çalışmalarında verdikleri oylardan, sarf ettikleri sözlerden ve ileri sürdükleri düşüncelerinden dolayı sorumlu tutulamayacakları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? ) Yasamanın genelliği ) ağdaşmazlık C) Kürsü dokunulmazlığı D) Devredilmezlik E) Yasama dokunulmazlığı

8 2010 OC e şağıdakilerden hangisi Meclis aşkanının görevlerinden biri değildir? ) aşbakana vekillik etmek ) TMM'yi meclis dışında temsil etmek C) TMM komisyonlarını denetlemek D) aşkanlık Divanına başkanlık etmek E) Genel Kurul görüşmelerini yönetmek 22. Merkeze bağlı makam veya görevlilere, merkez adına karar alma ve uygulama yetkisinin tanınmasına ne ad verilir? ) Doğal yargıç ilkesi ) İdari vesayet C) Hiyerarşi D) Kanuni idare ilkesi E) Yetki genişliği nayasasına göre, Cumhurbaşkanı kaç gün içinde kendisine gönderilen kanunları inceleyip Resmi Gazetede yayınlar? ) 7 ) 15 C) 30 D) 45 E) 60 Cumhurbaşkanı vatana ihanet eylemi dolayısıyla aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından yargılanır? ) Danıştay ) skeri Yargıtay C) Uyuşmazlık Mahkemesi D) Yargıtay E) Yüce Divan şağıdakilerden hangisi 1982 nayasasında belirtilen yüksek mahkemelerden biri değildir? ) skeri Yargıtay ) Yargıtay C) Danıştay D) Sayıştay E) Uyuşmazlık Mahkemesi şağıdakilerden hangisi hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarına bir örnektir? ) Üniversiteler ) Danıştay C) Sayıştay D) Milli Güvenlik Kurulu E) Devlet Planlama Teşkilatı şağıdakilerden hangisi merkez yönetim teşkilatında yer alan, merkezi idareye yardımcı kuruluşlardan birideğildir? ) Danıştay ) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu C) Sayıştay D) Devlet Planlama Teşkilatı E) Milli Güvenlik Kurulu 21. şağıdakilerden hangisi kamu düzeni ve idarenin bütünlüğünü sağlamak için kamu yararı amacıyla yerinden yönetim idarelerinin işlemlerini denetleme yetkisidir? ) Yasamanın genelliği ) Kuvvetler birliği C) İdari vesayet D) Kuvvetler ayrılığı ilkesi E) Doğal yargıç ilkesi Cumhurbaşkanının idare teşkilatındaki en önemli görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Seçimlerin yenilenmesine karar vermek ) Kanunları bir kez daha görüşülmek üzere TMM'ne geri göndermek C) nayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak D) aşbakanı ve başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak E) Genelkurmay başkanını atamak

9 2010 OC e şağıdakilerden hangisi başbakanın görev ve yetkilerinden biridir? ) TMM'ni temsil etmek ) Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek C) Devletin başı olma sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek D) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başkomutanlık etmek E) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek 30. şağıdakilerden hangisi sözleşmeli personel çalıştırabilmenin koşullarından biri değildir? ) Zaruri ve sınırlı hallerde olması ) Özel bir mesleki bilgi ve uzmanlığı gerektirmesi C) Kalkınma planlarında yer alan önemli projelerde görev yapılması D) Sürekli olarak istihdamedilmesi E) Geçici işlerde istihdam edilmesi şağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin taşra teşkilatı içinde yer almaz? ) ölge teşkilatı ) elediyeler C) İl teşkilatı D) ucak teşkilatı E) İlçe teşkilatı şağıdakilerden hangisi kamu görevine alınmada nayasada öngörülen ayrım nedenlerinden biridir? ) Görevin gerektirdiği nitelikler ) Medeni hal C) Cinsiyet D) Dini inanç E) Felsefi düşünce farklılığı şağıdakilerden hangisi liyakat ilkesinin doğal sonucudur? ) Hiç kimsenin kamu hizmetlerinde ve görevlerinde çalışmaya zorlanamaması ) İdari açıdan özellik taşıyan bazı hizmetlere ve görevlere ana personel rejimine bağlı kalınmaksızın memur atanabilmesi C) Kişilerin kamu hizmetinden daha iyi ve gereği gibi yararlanmasının sağlanması D) İsteyen herkesin dilediği gibi kamu hizmetlerine girmesi E) Kamu hizmetlerine ve görevlerine girmek isteyen ve eşit durumda bulunan herkese eşit davranılması Devlet memurluğu statüsünün kanunla düzenlenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Devlet memurlarının sınıflandırılmasını kolaylaştırmak ) Devlet memurlarının en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını zorlaştırmak C) Devlet memurlarının görevden çıkarılmalarının önündeki engelleri kaldırmak D) Herkesin devlet memuru olmasını sağlamak E) Devlet memurlarının siyasi iktidar değişikliklerinden etkilenmesini önlemek şağıdakilerden hangisi devlet memurluğu rejiminin temel ilkelerinden biridir? ) Kariyer ilkesi ) Doğal hâkimilkesi C) Kuvvetler ayrılığı ilkesi D) Serbestlik ilkesi E) Yasamanın genelliği ilkesi şağıdakilerden hangisi devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından biri değildir? ) Emirlere uymak ) Mal bildiriminde bulunmak C) Sendika kurmak D) Uygun davranış ve iş birliğinde bulunmak E) Görev yerinde ikamet etmek

10 2010 OC e şağıdakilerden hangisi kişinin memurluk mesleğini sürdürebilmesinin en önemli güvencesidir? ) Sağlık güvencesi ) İş güvencesi C) Emeklilik güvencesi D) Yıllık izin hakkı E) Dava açma hakkı şağıdakilerden hangisine yıllık izinlerine ilaveten biraylık sağlık izni verilmektedir? ) Öğretmenlere ) Dışişleri akanlığı personeline C) Yargı mensuplarına D) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele E) Müsteşarlara Savunma hakkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) elirtilen tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. ) Devlet memuru hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. C) Disiplin soruşturması açılmaksızın doğrudan disiplin amirince savunma alınarak disiplin cezası verilebilir. D) Savunma, disiplin soruşturmasında memura anayasal bir hak olaraktanınmıştır. E) Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memurun disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendini savunma hakkı vardır. şağıdaki cezalardan hangisi yargı denetimi dışında bırakılmıştır? ) ylıktan kesme cezası ) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası C) Devlet memurluğundan çıkarma cezası D) Kınama cezası E) İdari para cezası 36. şağıdakilerden hangisi memuriyetle ilgili disiplin ceza türlerinden birideğildir? ) Kınama ) ylıktan kesme C) Uyarma D) Kademe ilerlemesinin durdurulması E) dli para cezası 40. Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılacak itiraz süresi kaç gündür? ) 7 ) 10 C) 15 D) 30 E) şağıdakilerden hangisi aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hallerden biridir? ) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek ) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak C) orçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak D) Görev yerinde alkollü içki içmek E) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak 10

11 2010 OC e şağıdakilerden hangisi tatürk ilkelerinden biri değildir? ) İnkılapçılık ) Çağdaşçılık C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik ORTK KONULR 5. tatürk'ün; "iz öyle milletpervaranız ki bizimle ilişkisi olan bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerinin icabını tanırız. izim milletperverliğimiz herhâlde hodbinâne ve mağrurâne ve milliyetperverlik değildir." ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? ) Milli birliğin öne çıkartılmasıyla ) Türk milletinin üstünlüğüyle C) Kişiselmilliyetçilik anlayışıyla D) Diğer milletlere duyulan saygıyla E) şırı milliyetçilik anlayışıyla 2. irden fazla kişinin, bir grubun ya da bir zümrenin kendi çıkarlarını sağlamak için millete ait olan egemenliğe el koymasıyla kurulan yönetime ne adverilir? 6. tatürk'ün devletçilik anlayışında aşağıdakilerden hangisi yoktur? ) ristokrasi ) Monarşi C) Oligarşi D) Demokrasi E) Teokrasi ) kılcılık ) Turancılık C) Düşünce ve ülkü D) Çağdaşçılık E) Uzak görüş 7. Fiziksel anlamda iletişim kavramı aşağıdaki bilim dallarından hangisine bağlanmaz? 3. I. Halk egemenliği II. Tambağımsızlık III. Milli egemenlik IV. arışçılık "Cumhuriyetçilik" anlayışının dayandığı temel ilkeleryukarıdakilerden hangileridir? ) iyoloji ) Mühendislik C) Sibernetik D) Tıp E) Matematik ) Ive II ) II ve III C) III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 8. şağıdakilerden hangisi davranış bilimleri arasında yer almaz? ) Sosyal Psikoloji ) Sosyoloji C) ntropoloji D) Psikoloji E) iyoloji 4. şağıdakilerden hangisi "Milliyetçilik" kavramının temel dayanaklarından biri değildir? 9. ir iletişim olayının hayata geçirilmesinin ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir? ) Milli din duygusu ) Milli benlik duygusu C) Milli tarihin ortaya çıkarılması D) Milli dil duygusu E) Milli birlik duygusu ) İletişimkanalının olması ) En az iki kişinin olması C) İletinin olması D) lıcının olması E) ir ortamın olması 11

12 2010 OC e şağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerindenbirideğildir? ) Tekrarlanamazolması ) Statik olması C) Karmaşık olması D) Dairesel olması E) Geri alınamaz olması 14. şağıdakilerden hangisi mahalli idarelerden biri değildir? ) elediyeler ) Dernekler C) İl özel idareleri D) Köyler E) üyükşehir belediyeleri Toplumbilim Terimleri Sözlüğü'ne göre iletişim'in tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) İki veya daha çok insan arasında anlaşma için gerçekleştirilen değişimlerdir. ) Organizmanın herhangi bir bölümde istendik belli davranışları ortaya çıkarabilmek için çevresel uyaranların düzenlenmesidir. C) Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal kümeler, toplumlar arası söz, el, kol hareketi, yazı, görüntü vb. aracılığı ile değiş tokuş edilmesini sağlayan etkileşim sürecidir. D) Herhangi bir etkin anlamda düşüncelerin karşılıklı değişimidir. E) Düşüncelerin, kanıların veya bilginin söz, yazı veya işaretler yoluyla değişim ve paylaşımıdır. şağıdakilerden hangisi iletişim kavramıyla ilgili ifadelerden biri değildir? ) Sadece sözcükler aracılığıyla gerçekleştirilen etkileşimdir. ) İnsanlar arasında duygu ve fikirlerin akışıdır. C) ireyler arasında anlamları ortak kılma sürecidir. D) ir kaynağın bir iletiyi bir oluk üzerinde alıcıya iletmesi sürecidir. E) Seçilmiş bir haberin bir haber kaynağından belli bir mesafeye iletilmesi sürecidir. ir işi veya hizmeti düzenlemek ve yürütmek, çekip çevirmek, bir topluluğun başında bulunmak veya bir kurumu sevk ve yönetmeye ne ad verilir? ) İdame ) Yönetmelik C) Yönerge D) İdare E) Fezleke şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulamalarında yer alan ortak noktalardan biri değildir? ) Kamu yararı ) Uygulama C) Tek yönlü iletişim D) Yönetimfonksiyonu E) ilinçlilik I. Temsil işlevi II. Diyalog işlevi III. kıl hocalığı Yukarıdakilerden hangileri diplomasi ile halkla ilişkiler arasındaki ortak işlevlerdendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III şağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri toplumda bireyler ve örgütler arasında uyumlu hale getirmede uygulanan prensiplerden biri değildir? ) İlişki geliştirmek ve yabancılaşmayı önlemek için tek yönlü iletişim ) İnanırlık için dürüst iletişim C) Güven için açıklık ve yapılan işlerin tutarlı olması D) Sosyal uyumu sağlayacak düzenlemeler veya yapılacak işleri belirleyecek çevresel araştırma ve değerlendirmeler E) Karşılıklı ilişki ve iyi niyet için yapılan işlerin doğruluğu

13 2010 OC e şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin kamuoyunu etkilemek ve mahalli idarelerin hedef kitleleriyle iş birliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği planlı süreçlerden biri değildir? ) Eylem ) İletişim C) raştırma D) Yönlendirme E) Değerlendirme 22. şağıdakilerden hangisi mahalli idarelerde halkla ilişkilerin en temel fonksiyonlarından biri değildir? ) Yerel yönetimin program hedeflerini belirlemek ) Mahalli idarelerin hizmetlerini artırmak C) Vatandaşlara yeterli bilgi sağlamak D) Merkezi idarenin çalışmalarından yerel yönetimleri haberdar etmek E) Mahalli idarelerin sorumluluğunu artırmak 19. I. ir mahalli idarenin statüsünü ve erkini açıklığa kavuşturmak II. Mahalli idarenin sunduğu hizmet ve ürettiği ürünler konusunda bilgi vermek III. Ekonomik düzende ortaya çıkan haksızlıkları eşitlemek için bir sosyal muhasebeci gibi hareket etmek Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerin işlevlerindendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 23. I. Kamu yönetimi II. Mahalli idareler III. elediyeler Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerin inceleme alanlarındandır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 20. şağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin amacını oluşturur? ) Ekonomik düzeni sağlamak ve geliştirmek ) Halk ile yönetim arasında sıkı bir iş birliği ve yaklaşımsağlamak C) Gelir dağılımında ortaya çıkan adaletsizlikleri önlemek D) Halkın refah düzeyini artırmak E) İşletmelerin uluslararası pazarlara açılmalarını sağlamak 21. I. Yerel yönetimbirimlerinde çalışanlar II. Vatandaşlar III. Kanaat önderleri IV. Özel ilgi grupları Yukarıdakilerden hangileri yerel yönetimlerde halkla ilişkiler uygulamalarının önemli hedef kitlelerindendir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) I, II ve IV E) II, III ve IV şağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarından biri değildir? ) Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek ) Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak C) Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak D) lınacak kararların daha yerinde olmasını sağlayacak bilgileri halktan elde etmek E) Hizmetlerin görülmesinde halkın iş birliğini sağlamak Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az kaç nüsha olmalıdır? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14 2010 OC e ir resmî yazı başlığında yer alan bilgiler en fazla kaç satır olmalıdır? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) Tekit yazısı nedir? ) İvedilik dereceli yazıdır. ) İki yetkilinin imzaladığı yazıdır. C) Gizlilik dereceli yazıdır. D) Uygun sürede cevap verilmeyen bir yazı için yazılan yazıdır. E) Vekâleten imzalanan yazıdır. 27. ir resmî yazıda "Sayı" bölümünün ilk unsuru aşağıdakilerden hangisidir? ) Yazının evrak kayıt numarası ) Yazının genel evrak biriminden aldığı numara C) İl kodu D) Kurum ve kuruluşlarının yazışma (haberleşme) kodları E) Yazının dosya numarası 31. şağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç farklı bir görevde kullanılmıştır? ) Kelime (sözcük), dilin en önemli yapı taşıdır. ) Edebiyat (yazın) dünyası onu yakında tanıyacak. C) ir yazara ait biyografi (yaşam öyküsü) onun kimliğidir. D) Online (çevirim içi) yapılacak bu derslerle yabancılar Türkçe öğrenecek. E) Yakup Kadri ( ) gerçekten iyi bir yazardı. 28. ir resmî yazıda "Gönderilen Makam" bölümü nasıl yazılmalıdır? ) Sözcüklerin tamamı küçük harfle ) İlk sözcüğün ilk harfi büyük diğerleri küçük C) Kâğıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle D) Harfler, kullanılacak yazı alanına göre, yazan tarafından istenildiği şekilde E) Her sözcüğün ilk harfi büyük diğerleri küçük 32. İngilizce sözcükleri kullanmak (I) Türkçeyi zamanla melez bir (II) dile dönüştürür der (III) bunu her ortamda dile getirirdi (IV) ununla da kalmaz (V) seçtiği her sözcüğe dikkat ederdi. u parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti getirilemez? ) I ) II C) III D) IV E) V 29. ir resmî yazıda sözcüklerin aralarında ve, nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bırakılan boşluk ne kadar olmalıdır? ) oşluklar yazı alanına göre yazan tarafından istenildiği şekilde ) Sözcüklerin aralarında 2 vuruş; noktalama işaretlerinden sonra 1 vuruş boşluk bırakılarak C) Sözcüklerin aralarında 1 vuruş; noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakmadan D) Noktalama işaretlerinden sonra 2 vuruş; sözcüklerden sonra 1 vuruş boşluk bırakılarak E) Sözcüklerin arasında 1 vuruş boşluk bırakılarak şağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri doğru kullanılmıştır? ) Mustafa Kemal tatürk: ''Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.'' dedi. ) Mustafa Kemal tatürk, ''Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır'' dedi. C) Mustafa Kemal tatürk; ''Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır'' dedi. D) Mustafa Kemal tatürk: ''Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır'' dedi. E) Mustafa Kemal tatürk: Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır dedi.

15 2010 OC e şağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (...) yanlış kullanılmıştır? ) Çok şey anlatıldı o gün: siyaset, magazin, futbol... ) rkadaşıyla hep M... Pastanesinde buluşurdu. C) Köşeden dönünce karşısında sevgilisini... D) Göksarı, toprak sarı, çıplakağaçlar sarı... E) Hayatta üç hatadan hoşlanmadım: yalan söylemek, mesleği ciddiye almamak, birini kıskanmak şağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken ''-de, -da'' bitişik yazılmıştır? ) Güzelliklerde bulunan küçük kederlerde zaman zaman insanı kızdırıyor. ) Onca sorunu bitirdin de şimdi li'de kalan defterin hesabını yapıyorsun. C) İlk duyduğumda artık yapacak bir şey kalmamıştı. D) Dün akşam da kın'ı bulamadım. E) nkara'da yaşayanlar Kuğulu Park'ı iyi bilir şağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? ) Neden hâlâ İngilizce sözcüklerle konuştuğumu anlamadın ) Türkçede ağızlar sözlüğünde 104 bin sözcük olduğunu biliyor musunuz C) Dilimizin yanlış kullanılmasına karşı çıkmasa mıydım D) Türkçenin yazılı ilk belgeleri nelerdir E) Hangi dili konuştuğunu anlamadın mı şağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" nin yazımı yanlıştır? şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? ) Kendi saatini duvara fırlatmış. ) Hakkını daima savunurdu. C) Memur zammı şubatta bekleniyor. D) İçindeki sırını kimseyle paylaşmak istemedi. E) Milletin hürriyetini okurtardı. şağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) 8'den büyüksayıları toplamışlar. ) II. Mehmet otarihte yirmiiki yaşına girdi. C) 10'a kadar sayabiliyor. D) 26'ncı sınavını da geçti. E) 4. yılına girdi. ) İngilizcenin anlatım gücü ile Türkçeninkini karşılaştırınca bizdeki anlatımın hiç de yetersiz olmadığını gördüm. ) en hep istedim ki sen mutlu olasın, gönlümdeki dertlerle boğuşmayasın. C) Türkçe öyle bir hâle geldi ki artık yaşlılarımız gençlerin sözcüklerini anlamıyor. D) Dilimizdeki yozlaşma bitecekki dilimiz rahata erecek. E) nlatımdaki zenginliği Halit Ziya'nınkinin yanında çok zayıf kalıyordu. 37. şağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) TÜİTK'ın ilim ve Teknik dergisini elimden bırakmam. ) TRT'ye yeni eleman alınacakmış. C) TMM'e sunulan teklif haklı olduğumuzu gösterdi. D) NTO'nun desteğini saygıyla karşıladı. E) MT'yı bu konuda herkes destekler. 15 TEST İTTİ.

16 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Yerel Yönetimler Mevzuatı 40 2 İdari ve Mali Mevzuat 40 6 Ortak Konular u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 2010 OC e YEREL YÖNETİMLER MEVZUTI üyükşehir belediyesinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir? ) üyükşehir belediye meclisi ) üyükşehir belediye başkanı C) üyükşehir belediye encümeni D) İl özel idaresi E) İl encümeni 6. ir yerde büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için belediye sınırlarının en az kaç ilçe belediyesini kapsaması gerekir? ) 5 ) 4 C) 3 D) 2 E) 1 2. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) elediye encümeni ) Kaymakamlık C) İl özel idaresi D) Maliye akanlığı E) İçişleri akanlığı sayılı İl Özel İdarelerine ve elediyelere Genel ütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile, il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden yüzde kaç pay verilmesiesası getirilmiştir? ) 1,05 ) 1,15 C) 1,25 D) 1,5 E) 1,75 3. şağıdakilerden hangisi belediyelerin varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir biçimde yer aldığı mali tabloları göndermeleri gereken kurumlardan biri değildir? ) Hazine Müsteşarlığı ) İçişleri akanlığı C) Maliye akanlığı D) ayındırlık ve İskan akanlığı E) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 8. elediye kurulması aşamasında oluşturulan işlem dosyası, valinin görüşü alındıktan sonra aşağıdakilerden hangisine gönderilir? ) aşbakanlık ) akanlar Kurulu C) İçişleri akanlığı D) Dışişleri akanlığı E) TMM 4. elediye Kanunu'na göre nüfusu kaç kişinin üzerindeki yerlerde belediye kurulabilir? 9. Mahalli idare birlikleri, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra aşağıdakilerden hangisinin izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır? ) ) C) D) E) ) İçişleri akanlığı ) aşbakanlık C) Danıştay D) akanlar Kurulu E) daletakanlığı 5. Köylerin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Vali ) Köy derneği C) Kaymakam D) İhtiyar meclisi E) Muhtar 10. şağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumluluklarından birideğildir? ) Şehirlerarası toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak C) Derelerin ıslahını yapmak D) Mezarlık alanlarını tespit etmek E) Merkezi ısıtma sistemi kurmak 2

18 2010 OC e "ütçe örneği" bastırarak köylere dağıtan kurum aşağıdakilerden hangisidir? ) akanlar Kurulu ) Maliye akanlığı C) Devlet Planlama Teşkilatı D) Hazine Müsteşarlığı E) İçişleri akanlığı 12. Sadece karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, yerel yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? ) elediyeler ) Komünler C) üyükşehir belediyeleri D) İl özel idareleri E) Köyler şağıdaki illerden hangisinde büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırıdır? ) Eskişehir ) Samsun C) İstanbul D) nkara E) İzmir İlçelerde özel idare işlerini yürütmek amacıyla aşağıdakilerden hangisine bağlı ilçe özel idare teşkilatı oluşturulabilir? ) Muhtarlıklar ) İl encümeni C) İlçe belediyeleri D) İçişleri akanlığı E) Kaymakam şağıdakilerden hangisi elediye Gelirleri Kanunu'nda sayılan belediye vergilerinden biri değildir? ) Eğlence Vergisi ) İlan ve ReklamVergisi C) Veraset ve İntikal Vergisi D) Çevre Temizlik Vergisi E) Yangın Sigortası Vergisi üyükşehir belediyesi personeli aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır? ) üyükşehir belediye meclisi ) Vali C) İçişleri akanlığı D) üyükşehir belediye encümeni E) üyükşehir belediye başkanı şağıdaki yerleşim birimlerinden hangisi nüfusu 5.000'i geçse bile belediye oluncaya kadar aynı statüde yer alır? ) Mezra ) Köy C) Oba D) Divan E) Kom İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir? ) İl genel meclisi ) Maliye akanlığı C) İl encümeni D) Vali E) İçişleri akanlığı elediye sınırları il sınırları olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? ) İçişleri akanlığı ) elediye encümeni C) üyükşehir belediye meclisi D) İl encümeni E) İl genel meclisi Köy işlerinde köylülerin ücretsiz olarak bedenen çalıştırılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Zephiye resmi ) Şerefiye C) Salma D) İmece E) akaya akanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludurlar? ) Cumhurbaşkanı ) Maliye akanı C) Sayıştay D) Danıştay E) TMM

19 2010 OC e Köyler üzerindeki idari vesayet yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Zorunlu işleri gördürmeyen köy muhtarlarına, köyün bağlı bulunduğu idare kurulunca para cezası hükmolunur. ) Vali veya kaymakam köyle ilgili konularda muhtar adına karar verebilir. C) Köy derneğinin, köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu olanlar arasına alması ancak vali ya da kaymakamın onayı ile kesinleşir. D) Köy bütçelerinin kaymakam veya valilerce onaylanması gerekir. E) Kanunda verilen görevlerini yerine getirmediği için ihtarda bulunulan muhtarlar, yetkili idare kurulu kararı ile görevlerinden alınabilir. şağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi değildir? ) ankalar ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri C) Sosyal güvenlik kurumları D) Yerel yönetimler E) vrupa irliği fonları irden fazla mahalli idarenin kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yerel sendika ) Yerel yönetim forumu C) aro D) Mahalli idare birliği E) Kooperatif Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni, birlik başkanının başkanlığında seçilecek toplam kaç kişiden oluşur? ) 3 ) 5 C) 7 D) 9 E) 10 şağıdakilerden hangisi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir? ) Gerçekleştirme görevlisi ) Müdür C) Muhasebe yetkilisi D) Harcama yetkilisi E) Müsteşar şağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden biridir? ) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek ) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek C) orçlanmaya karar vermek D) İl özel idaresi personelini atamak E) Öngörülemeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek İhale komisyonu en az kaç kişiden kurulmalıdır? ) 3 ) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Nüfusu binden fazla olan köylerde ihtiyar meclisine kaç üye seçilir? ) 8 ) 9 C) 10 D) 12 E) 15 şağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu'na göre teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden biri değildir? ) Özel finans kurumu teminat mektubu ) Hisse senetleri C) anka teminat mektubu D) Devlet iç borçlanma senetleri E) Tedavüldeki Türk parası Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve bu değerleri aşan ihalelerden açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az kaç gün önce yayınlanmalıdır? ) 40 ) 45 C) 50 D) 55 E) 75

20 2010 OC e şağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır? ) Eskişehir üyükşehir elediyesi ) nkara Ticaret Odası C) nadolu Üniversitesi D) İstanbul İl Özel İdaresi E) Emniyet Genel Müdürlüğü 37. İl özel idaresi için, mahalli idare birliği meclisinin doğal üyesi aşağıdakilerden hangisidir? ) üyükşehir belediye başkanı ) Muhtar C) Vali D) Kaymakam E) İlçe belediye başkanı şağıdakilerden hangisi mahalli idare birliklerinin gelirlerinden birideğildir? ) ağışlar ) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler C) irlik üyelerinin birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları D) Kira ve faiz gelirleri E) Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır? ) İl genel meclisi ) İl encümeni C) elediye meclisi D) elediye encümeni E) Kaymakamlık Köyde isteğe bağlı görevlerin, köylünün yarısından çoğunun istemesi ve aşağıdakilerden hangisinin kararı ile zorunlu görevler arasına alınması mümkün kılınmıştır? Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler aşağıdakilerden hangisi esas alınarak güncellenir? ) Mevduat faiz oranı ) Tüketici fiyat endeksi C) Yeniden değerleme oranı D) Toptan eşya fiyat endeksi E) Döviz kuru Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar tapu sicilinde aşağıdakilerden hangisinin adına tescil olunur? ) Hazine ) Tüzel kişilik C) Üst yönetici D) aşbakanlık E) akanlık şağıdakilerden hangisi ihaleye katılımda mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen bilgi ve belgelerden biri değildir? ) Kalite belgesi ) Ticari bilanço C) Makine ve teçhizat belgeleri D) Personelin sertifika veya diplomaları E) İlgili oda kayıt belgesi ) Muhtar ) elediye meclisi C) İhtiyar heyeti D) elediye encümeni E) Köy derneği 36. İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun başkanı dahil üç üyesi aşağıdakilerden hangisinin önerisi üzerine atanır? ) Maliye akanlığı ) aşbakanlık C) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı D) akanlar Kurulu E) İçişleri akanlığı 5

YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 121 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 2.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 2.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 125 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 2.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 1.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR 1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE Belediyenin görev yetki ve Belediyenin organları 1.GRUP V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar,

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 127 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVN DEĞİŞİKLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR 1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE Belediyenin görev yetki ve Belediyenin organları 1.GRUP V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar,

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI Eğitim konuları tablosu

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI Eğitim konuları tablosu GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI Eğitim konuları tablosu GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR 1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE Belediyenin görev yetki ve Belediyenin organları 1.GRUP V.H.K.İ. Bilgisayar

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık GYS 2015 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Komisyon MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARINA HAZIRLIK SORU BANKASI

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 126 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 3.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci Kısım TÜRKİYE NİN İDARİ TEŞKİLATI Birinci Bölüm Genel Kuramlar ve Anayasal

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir?

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? A) Yönetim planı B) Eklentiler C) Rehin hakları D) Yevmiye numarası E) Tasarruf yetkisi kısıtlamaları 6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe A) Ana

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık GYS 2016 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Komisyon MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARINA HAZIRLIK SORU BANKASI

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı