Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj nakliye sýrasýnda cihazý meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüþümlü olduðundan çevreye zarar vermez. Malzemenin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 2

3 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...2 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Cihazýn Tanýtýmý...14 Kumanda Paneli Ekran Ýþlemleri...15 Cihazýn Kullanýmý...15 Ýlk Çalýþtýrma Doluluk sensörünün sýfýr nokta ayarý...17 Çevre Dostu Yýkama ve Kurutma...18 YIKAMA Kýsa Komutlar Sadece Yýkama...19 Ekstralar...24 Kýsa...24 Ýlave Su...24 Lekeler...24 Diðer Ekstralar...24 Sessiz Ekstrasý...24 Ýlave Durulama...25 Ön Yýkama...25 Suda Bekletme...25 Durulama Sonu...25 Çamaþýr Ýlavesi/Çýkarýlmasý...25 Son Sýkma Devir Sayýsý...26 Durulama Sýkma...26 Son Sýkmanýn Seçilmemesi (Durulama sonu) Durulama Sýkma ve Son Sýkma Ýþlemlerinin Seçilmemesi...26 Program Tablosu...27 Program Akýþý Deterjan...33 Su Yumuþatma Sistemi...34 Ürünler - Deterjan Yumuþatýcý, Sentetik Kola veya Kola Renk Çözme/Boyama...35 KURUTMA Ayrý Kurutma

4 Ýçindekiler Ekstralar...39 Hassas...39 Termal Sýkma...39 Ekstra Sessiz Çamaþýr Ýlavesi/ Çýkarýlmasý Program Tablosu...41 YIKAMA VE KURUTMA...47 Kesintisiz Yýkama ve Kurutma...47 Her Yýkama ve Kurutmadan Sonra...48 Havlarý Temizleme Programý...49 Program Akýþýnýn...50 Programý Durdurma...50 Programý Durdurma...50 Programý Deðiþtirme...50 Çocuk Güvenliði...51 Gecikmeli Baþlatma...52 Temizlik ve Bakým...53 Yýkama Kurutma Makinesinin Temizliði...53 Su Giriþ Süzgecinin Temizliði Arýzalarda Yardým Ne Yapmalý, eðer Program baþlatýlamýyor...56 Ekranda bir hata raporu görülüyor Doluluk tanýmlamasý hatalý...58 Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesinin Genel Problemleri...59 Çamaþýr temiz yýkanmýyor...60 Çamaþýr iyi kurutulmuyor...61 Kazan kapaðý Kapak tuþu ile açýlmýyor...62 Su boþaltma kanalýnýn týkanmasý ve/veya elektrik kesintisinde kazan kapaðýnýn açýlmasý...63 Müþteri Hizmetleri...65 Program Güncelleme (Update)...65 Garanti Þartlarý ve Garanti Süresi...65 Sonradan Alýnabilen Aksesuar

5 Ýçindekiler Kurulma ve Baðlantý...66 Ön Görünüm...66 Arka Görünüm...67 Yerleþtirme Yeri...68 Makinenin Kurulmasý...68 Nakliye Çubuklarýnýn Týpalarý...68 Yerleþtirme...70 Vidalý Ayaðýn Ayarý...71 Tezgah Altýna Montaj...71 Miele Su Koruma Sistemi...72 Su Giriþi...73 Su Boþaltma Elektrik Baðlantýsý Tüketim Verileri...75 Kýyaslamalý testler için bilgiler: Teknik Veriler...76 Menü Ayarlarý...77 Lisan J...77 Sinyal sesi...77 Güncel saat...78 Isý birimi...78 Parlaklýk / Kontrast Standby ekraný Onay sesi...78 Pin kodu...79 Hafýza Pamuklu ek ön yýka. süresi Hassas yýkama Kazan suyunu soðutma...80 Düðümlenmeyi önleme...80 Kurutma kademeleri Soðutma süresini uzatma Kýrýþmayý önleme...81 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...82 CareCollection

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyun. Bu çamaþýr yýkama-kurutma makinesi tüm yasal güvenlik þartlarýna uygundur. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Makineyi ilk defa kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyun. Burada güvenlik, kullaným ve bakým ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve makineyi oluþabilecek tehlikelere karþý korumuþ olursunuz. Bu kullanma kýlavuzunu saklayýn ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim edin. Kullaným Kurallarý ~ Bu çamaþýr yýkama-kurutma makinesi evlerde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlabilir. ~ Yýkama-kurutma makinesini sadece evsel ortamlarda bakým etiketlerinde makinede yýkanabilirliði belirtilen tekstil ürünlerinin yýkanmasý ve bakým etiketlerinde suda yýkanan çamaþýrlarýn makinede kurutulmaya uygunluðu belirtilen tekstil ürünlerinin kurutulmasý için öngörülmüþtür. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý veya hatalý kullaným sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Bu yýkama-kurutma makinesi dýþ alanda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile yýkama-kurutma makinesinde uzak tutulmalýdýr. ~ Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan yýkama-kurutma makinesini çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Çocuklar yýkama-kurutma makinesinin yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat edin. Çocuklarýn yýkama-kurutma makinesi ile oynamalarýna asla izin vermeyin. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Yýkama-kurutma makinesini kurmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol edin. Hasarlý bir yýkama-kurutma makinesini kurmayýn ve çalýþtýrmayýn. ~ Yýkama-kurutma makinesinin elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý bilgilerini (sigorta, gerilim ve frekans) evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýn. Emin olmak için bir elektrikçiye danýþýn. ~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir. ~ Güvenlik açýsýndan uzatma kablosu kullanmayýnýz (aþýrý ýsýnma nedeniyle yangýn tehlikesi). ~ Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþiler için beklenmeyen tehlikeler ortaya çýkabilir ve Miele firmasý bu sorumluluðu kabul etmez. Tamir iþleri sadece Miele tarafýndan yetki verilmiþ servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza ve zararlar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Bir arýza durumunda veya temizlik ve bakým sýrasýnda makinenin elektrikle olan baðlantýsý þöyle kesilebilir: yýkama-kurutma makinesinin fiþi prizden çekilir veya evdeki sigorta kapatýlýr veya telli sigorta tamamen yuvasýndan çýkarýlýr. ~ Miele Waterproof-Sistemi(Su Kontrol Sistemi) aþaðýdaki þartlarýn yerine getirilmesi halinde suyla ilgili zararlarý önler: Su ve elektrik baðlantýlarý yönetmeliklere uygun olmalýdýr. Herhangi bir arýza görüldüðünde derhal düzeltilmelidir. ~ Cihazýn bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak orijinal Miele yedek parçalarý cihazýn tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. ~ Makineyi kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. ~ Bu yýkama-kurutma makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: teknelerde) çalýþtýrýlamaz. ~ Miele tarafýndan izin verilmeyen deðiþiklikleri çamaþýr yýkamakurutma makinenize uygulamayýn. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným ~ Çamaþýr yýkama-kurutma makinenizi donma tehlikesi olan çok soðuk yerlere kurmayýn. Donmuþ hortumlar yýrtýlabilir ve patlayabilir, sýfýrýn altýndaki dereceler elektronik kartýn güvenle çalýþmasýný tehlikeye sokabilir. ~ Yýkama-kurutma makinenizi çalýþtýrmadan önce arkasýndaki nakliye çubuklarýný çýkartýn ("Kurulma ve Baðlantý" bölmesindeki "Nakliye Çubuklarýnýn Çýkartýlmasý" baþlýðýna bakýn). Çamaþýrý sýkma sýrasýnda çubuklar çýkarýlmamýþsa çevresindeki eþyalara ve cihazlara zarar verebilir. ~ Cihaz uzun bir süre kullanýlmayacaksa (tatil gibi) ve özellikle yerde bir gider yoksa, su giriþ musluðu kapatýlmalýdýr. ~ Su basma tehlikesi! Su boþaltma hortumunu lavaboya asmadan önce suyun yeterli derecede hýzlý akýp akmadýðýný kontrol edin. Hortumun kaymamasý için önlem alýn. Ýyi tutturulmamýþ bir hortum akan suyun basýncý ile yerinden oynayabilir. ~ Giysilerin ceplerinde yabancý maddelerin (örneðin çivi, iðne, metal para, ataç gibi) kalmamasýna ve çamaþýrla birlikte yýkanmamasýna dikkat edin. Bu yabancý maddeler (örneðin kazana) zarar verebilirler. Makinenin zarar gören yapý parçalarý çamaþýrlarýn yýrtýlmasýna sebep olabilir. ~ Deterjan miktarýnýn doðru belirlenmesi halinde, ayrýca bir kireç çözücüye gerek kalmayacaktýr. Fakat buna raðmen makinede aþýrý bir kireçlenme ortaya çýkarsa, korozyona karþý özel kireç çözme maddeleri kullanabilirsiniz. Bu özel kireç çözme maddelerini Miele servislerinden temin edebilirsiniz. Kireç çözme maddelerinin kullaným önerilerine mutlaka uyun. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Yangýn tehlikesi nedeniyle aþaðýda sýralanan çamaþýrlar makinede kurutulmamalýdýr, yýkanmamýþ çamaþýrlar, yeterli derecede temizlenmemiþ ve üzerinde yað veya diðer kirlerin (örn.: üzerinde yemek yaðlarý kalan mutfak bezleri- veya krem artýklarý olan kozmetik örtüleri gibi) bulunduðu çamaþýrlar. Ýyi yýkanmamýþ çamaþýrlarýn kendi kendine tutuþma ve hatta kurutma bittikten sonra kurutma makinesinin dýþýnda bile tutuþma olasýlýðý vardýr. yangýn çýkarabilecek temizleme maddeleri veya aseton, alkol, benzin, petrol, leke ilaçlarý, terebentin, mum ve mum sökücüler veya kimyasallar temizlik bezleri veya paspaslarýn üzerinde kalmýþsa. üzerinde saç spreyleri, aseton veya benzeri kalýntýlarý bulunan çamaþýrlar. Bu nedenle özellikle böyle kirleri barýndýran çamaþýrlarýn çok iyi yýkanmýþ olmalarý gerekir: Bunun için yeterli miktarda deterjan kullanýn ve yüksek bir yýkama ýsý derecesi seçin. Sonuçtan memnun kalmazsanýz birkaç defa yýkayýn. ~ Yangýn tehlikesi yüzünden aþaðýda sýralanan çamaþýrlar veya ürünler asla makinede kurutulmamalýdýr, temizlenmesi içi üzerinde sanayi kimyasallarý denenmiþ olan çamaþýrlar (kimyasal temizleme gibi). üzerinde çok miktarda köpük,- sünger-, lastik- veya lastik benzeri parçalar veya aksesuarlar bulunan çamaþýrlar. Bunlar örneðin lateks köpük sünger, duþ boneleri, su geçirmez tekstiller, lastikli elbiseler ve süngerli yastýklardýr. dolgulu ve hasarlý parçalar (yastýk veya ceketler). Bu dolgulardan dýþarý sarkan sünger parçalarý kurutma iþlemi sýrasýnda alev alabilir. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Çamaþýrlarýn zarar görmeyeceði bir ýsý derecesinde kalabilmeleri için ýsýtma sürecinden sonra soðutma süreci baþlar (örneðin: çamaþýrýn kendi kendine tutuþmasýný önlemek için). Ancak bundan sonra program biter. Programýn sonunda çamaþýrlarý her zaman doðrudan ve tam olarak dýþarý alýn. ~ Uyarý: Yýkama-kurutma makinesini asla kurutma programý bitmeden kapatmayýn. Ancak bütün çamaþýrlar hemen çýkarýldýktan ve ýsýnýn daðýlmasý için serildikten sonra bu olabilir. ~ Yumuþatýcý veya benzeri ürünler yumuþatýcý talimatýnda yazýldýðý gibi kullanýlmalýdýr. ~ Boyama maddeleri yýkama-kurutma makinesi için uygun olmalý ve sadece evde kullanýlabilecek ölçülerde olmalýdýr. Boyama maddelerini üreten firmanýn uygulama önerilerini mutlaka dikkate alýn. ~ Boya sökücü maddelerin içeriðindeki kükürt korozyonlara sebep olabilir. Boya sökücü maddeleri bu nedenle asla yýkama-kurutma makinesinde kullanmayýn. ~ Kurutma sýrasýnda kazanýn içinde deterjan ölçü kabý, torbasý veya topunu unutmayýn. Bunlar kurutma sýrasýnda eriyebilir ve çamaþýrlara zarar verebilir. ~ Daha önce leke çýkarma maddeleri uygulanan çamaþýrlar makineye atýlmadan önce duru su ile iyice çalkalanmalýdýr. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Leke çýkarma özelliði olan temizlik maddelerini (örneðin: benzin gibi) asla yýkama-kurutma makinenizde kullanmayýnýz. Cihazýn yapý parçalarý zarar görür ve zehirli buharlar çýkar. Yangýn ve patlama tehlikesi! ~ Dikkat, kurutma iþleminden sonra metal kapak çok ýsýnýr! Kapak camýnýn arkasýndaki metal kapaða veya kazanýn arkasýna elinizi sürmeyin. Yüksek ýsý nedeniyle Yanýk Tehlikesi vardýr. Aksesuar ~ Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Miele güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 13

14 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli Start/Stop Tuþu Seçilen programý baþlatýr ve baþlamýþ olan bir programý durdurur. Ekrandaki, OK, Tuþlarý Daha ayrýntýlý bilgiyi bir sonraki sayfada bulabilirsiniz. Tuþu Gecikmeli baþlatmayý seçmek için kullanýlýr Optik Okuyucu PC Teknik servis tarafýndan kontrol ve aktarma iþlemi için kullanýlýr. Doluluk/Dozaj Tuþu Doluluk miktarý ve bu miktara göre deterjan ayarýnýn gösterilmesi ve doluluk sensörünün sýfýr ayarý için kullanýlýr. Ekstralar Tuþlarý Program Seçme Düðmesi Yýkama- ve kurutma programlarýnýn seçimi içindir. Yýkama/Kurutma Tuþu Fonksiyonlarýn seçimi için kullanýlýr. Yýkama Kurutma Yýkama ve Kurutma. Tuþu Yýkama kurutma makinesinin açýlmasý ve kapanmasý için kullanýlýr. Eneji tasarrufu açýsýndan yýkamakurutma makinesi otomatik olarak kapanýr. Bu önlem program Sonu/ Kýrýþmayý önleme iþleminden 15 dakika sonra veya makine açýldýktan sonra kullanýlmadýðý takdirde devreye girer. Kapak Tuþu Kazan kapaðýný açar. 14

15 Cihazýn Tanýtýmý Ekran Ýþlemleri Ekran, OK, ve tuþlarý ile kumanda edilir. Yeni seçilen bir iþlem veya deðer iþaretlenir. Tuþu Bu tuþ ile ekrandaki deðer küçültülür veya bir sonraki menü noktasý iþaretlenir. Tuþu Bu tuþ ile ekrandaki deðer büyültülür veya bir sonraki menü noktasý iþaretlenir. OK Tuþu Bu tuþ ile seçilir ve iþaretlenen deðer onaylanýr. Program düðmesi pozisyonu ile Diðer Programlar/Ayarlar ekranda ayarlarý deðiþtirebilir ("Menü Ayarlarý" böl.bak.) ve diðer programlarý seçebilirsiniz ("Program Tablosu" böl.bak). Ekranda ayný zamanda yýkama ýsý derecesi, sýkma devir sayýsý, bekletme süresi, gecikmeli baþlatma saati, programý durdurma ve çocuk güvenliði gibi fonksiyonlar seçilebilir. Cihazýn Kullanýmý Bu yýkama-kurutma makinesi ile: yýkamayý ayrý yapabilirsiniz maks. 5,5 kg. çamaþýr doldurabilirsiniz (programýna göre); kurutmayý ayrý yapabilirsiniz maks. 3 kg. çamaþýr doldurabilirisiniz (programýna göre); veya hiç ara vermeden yýkama ve kurutma yapabilirsiniz maks. 3,0 kg. çamaþýr doldurabilirisniz (programýna göre). 15

16 Ýlk Çalýþtýrma Cihazý ilk defa çalýþtýrmadan önce doðru þekilde kurulmasýna ve lektriðe baðlanmasýna dikkat ediniz. "Kurulma ve Baðlantý" bölümüne bakýnýz. Bu çamaþýr yýkama ve kurutma makinesinde tam donanýmlý bir test uygulanmýþtýr ve bu nedenle kazanda bir miktar su kalmýþ olabilir. Yýkama-kurutma makinesinde bulunan sensör kazanda ne kadar çamaþýr bulunduðunu belirler. Çamaþýrýn miktarýna göre deterjan ilave edebilirsiniz. Doluluk sensörünün kusursuz çalýþabilmesi için önce çamaþýrsýz ve deterjansýz bir yýkama iþlemi yürütülmelidir. ^ Su musluðunu açýnýz. ^ tuþuna basýnýz. Çamaþýr yýkama kurutma makinesi ilk defa açýldýðýnda ekranda þunlar görülür: Miele Hoþ Geldiniz. Yýkama-kurutma programý 1 saatten fazla sürdüðü takdirde ekranda artýk bu yazý görülmez. Birkaç saniye sonra ekran lisan ayarýna döner. Ekranda-Lisan Ayarý Sprache deutsch english ^ Ýstediðiniz lisaný ve tuþlarý ile seçiniz ve bunu OK tuþu ile onaylayýnýz. Güncel Saat Ayarý Ekran güncel saat ayrýna döner. Güncel saat 12:00 ^ Saati ve tuþlarý ile ayarlayýnýz ve bunu OK tuþu ile onaylayýnýz. Þimdi dakikalarý ayarlayabilirsiniz. Dakikalarýn da onaylanmasýndan sonra ekran nakliye çubuklarýnýn çýkartýlmasý gerektiðini hatýrlatýr. Nakliye Çubuklarýnýn Hatýrlatýlmasý,Yýkama kurutma makinesine zarar gelmemesi için ilk yýkama programýndan önce nakliye çubuklarý mutlaka çýkartýlmalýdýr. ^ Nakliye çubuklarýnýn çýkartýlmasýný OK tuþu ile onaylayýnýz. 16

17 Ýlk Çalýþtýrma Ýlk Yýkama Ýþlemi Çamaþýr yýkama-kurutma makinesi þimdi ilk yýkama programý içi hazýrdýr. ^ Program seçme düðmesini Pamuklu pozisyonuna çeviriniz. ^ Start/Stop tuþuna basýnýz. ^ Yýkama programý bittikten sonra yýkam-kurutma makinesini kapatýnýz. Ýlk çalýþtýrma iþlemi tamamlanmýþtýr. Ýlk çalýþtýrma iþleminden sonra doluluk sensörünün sýfýr nokta ayarý yapýlmalýdýr. Doluluk sensörünün sýfýr nokta ayarý ^ Yýkama-kurutma makinesini açýnýz. ^ Kazan kapaðýný açýnýz. ^ Program seçme düðmesini Pamuklu pozisyonuna çeviriniz. ^ Ekranda þu uyarý görülünceye kadar Doluluk/Dozaj tuþunu basýlý tutunuz: Sýfýr noktasý ayarý OK ^ Yýkama-kurutma makinesini kapatýnýz. 17

18 Çevre Dostu Yýkama ve Kurutma Enerji ve Su Tüketimi Yýkama- ve kurutma programlarýnda maksimum çamaþýr kapasitesinden faydalanýnýz. Toplam miktara baktýðýnýzda enerji ve su tüketimi en düþüjk seviyede olacaktýr. Küçük çamaþýr gruplarý için Otomatik + veya Ekspres 20 programlarý kullanýnýz. Pamuklu programýnda çamaþýr miktarý fazla deðilse, miktar otomatiði suyu-, süreyi- ve enerji tüketimini düþürür. Böylece yýkama iþlemi sýrasýnda ekranda gösterilen kalan süre düzeltilir. Pamuklu 95 C programý yerine Pamuklu 60 C programýný kullanýnýz. Bununla % 35 ile % 45 arasý bir enerji tasarrufu saðlamýþ olursunuz. Çoðu kirli çamaþýr için bu yeterli bir programdýr. Ýnatçý ve eski kirler için Suda bekletme ekstra iþleminden faydalanýnýz. Deterjan Bir yýkamada en fazla ambalajýnýn üzerinde tavsiye edildiði kadar deterjan kullanýnýz. Az çamaþýrda deterjan miktarýný da azaltýnýz. Bunun için Doluluk/Dozaj fonksiyonundan yararlanýnýz. Yýkama Ýçin Doðru Ekstra Seçimi (Ön Yýkama, Suda Bekletme, Kýsa) Çamaþýra göre seçim: üzerinde leke olmayan hafif kirli çamaþýrlar için Kýsa ekstra fonksiyonunu seçiniz. normal ile çok kirli arasý çamaþýrlar için ekstra fonksiyonu olmayan bir yýkama programý seçiniz. çok kirli çamaþýrlar için Suda bekletme ekstra fonksiyonu olan bir yýkama programý seçiniz. aþýrý kirli çamaþýrlar için (örneðin: toz, toprak gibi) Ön Yýkama ekstra fonksiyonu olan bir yýkama programý seçiniz. Yýkamanýn arkasýndan makinede kurutma önerileri Kurutmada enerji tasarrufu saðlayabilmek açýsýndan sýkma ve termal sýkma sýrasýnda devir sayýsýný mümkün olduðu kadar yüksek seçiniz. 18

19 YIKAMA Kýsa Komutlar "Yýkama", "Kurutma" ve "Yýkama ve Kurutma" bölümlerinde (,,,...) sayýlarý ile anýlan kumanda adýmlarýný kýsa komutlar olarak kullanabilirsiniz. Sadece Yýkama Çamaþýrlarýn Hazýrlanmasý ^ Cepleri boþaltýnýz.,yabancý maddeler (büro ataçlarý, çivi, metal para gibi) çamaþýrlara ve makinenin yapý parçalarýna zarar verebilir. ^ Çamaþýrý yýkamadan önce üzerindeki yeni lekeleri çýkartýnýz. Renk vermeyen bir bezle lekelerin üzerine bastýrarak lekeyi almaya çalýþýnýz. Bezi çamaþýra sürtmeyiniz! Bazý lekeler çoðu zaman Miele yýkama sözlüðünde anlatýlan yöntemlerle yok edilebilir. Bunlarý Miele internet sayfalarýnda bulabilirsiniz.,yýkama kurutma makinenizde asla kimyasal (çözücü madde içeren) deterjanlar kullanmayýnýz! ^ Çamaþýrlarýnýzý renklerine ve bakým etiketlerindeki sembollere göre (yakada veya yan dikiþlerde) ayýrýnýz): 7 yoðun veya normal yýkama ritmi 2 koruyucu yýkama ritmi a özellikle koruyucu (hassas) yýkama ritmi / elde yýkama h yýkanamaz Küçük kutularýn içinde gösterilen ýsý derecesi çamaþýrýn yýkanabileceði en yüksek derecedir. Tül perdelerde: makaralarý ve eteklerdeki kurþunlarý çýkartýnýz veya bir torna içine koyup, aðzýný baðlayýnýz. Sutyenlerde balenleri çýkartýnýz veya sökülen yerleri dikiniz. Fermuarlarý ve kopçalarý yýkama iþleminden önce kapatýnýz. Açýk ve koyu renkli çamaþýrlarý ayrý yýkayýnýz. Nevresim ve yastýk kýlýflarýný içine küçük çamaþýrlarýn girmemesi için ilikleyiniz. Makinede yýkanmaz sembolü ile iþaretlenen çamaþýrlarý yýkamayýnýz. 19

20 YIKAMA Yýkama-Kurutma Makinesinin Açýlmasý Kazan lambasý yanar. Kazan lambasý 5 dakika sonra söner. Kazan lambasýnýn yeniden yanmasý için kapak tuþuna basýnýz. Program Seçimi ^ Sadece yýkama kontrol ýþýðý yanýncaya kadar Yýkama/Kurutma tuþuna basýnýz. Kurutma kontrol ýþýðý yanmamalýdýr, aksi halde yýkama iþleminden sonra ona ait kurutma programý devreye girer ve kurutma iþlemi baþlar. Pamuklu 60 C 1600 D/dak Süre: Sa. ^ Isý derecesini veya tuþlarý deðiþtirebilirsiniz. Bunu OK tuþu ile onaylayabilir ve sýkma devir sayýsýna geçebilirsiniz. Pamuklu ^ Ýstediðiniz yýkama programýný seçiniz. Ekranda seçilen program gösterilir. Pamuklu 60 C 1600 D/dak Süre: Sa. 40 C 1600 D/dak Süre: Sa. ^ Ýþaretlenen sýkma devir sayýsýný veya tuþlarý ile deðiþtirebilir veya Sýkmasýz (sýkma yok ) pozisyonu seçebilirsiniz. Diðer Programlar: Diðer Programlar/Ayarlar seçiminde ekranda diðer programlar da seçilmek üzere gösterilir. Diðer programlar Ayarlar Koyu renk çamaþýr ^ Ýstediðiniz programý veya tuþlarý ile iþaretleyiniz ve bunu OK ile onaylayýnýz. 20

21 YIKAMA Ekstralarýn Seçimi Yýkama-Kurutma Makinesinin Doldurulmasý ^ Kapak tuþu ile makinenin çamaþýr doldurma kapaðýný açýnýz. Ekrandaki gösterge doluluk göstergesine dönüþür. Doluluk ^ Kýsa veya Ýlave su plus ekstralarýný kendi tuþlarý ile seçebilirsiniz. Kendilerine ait kontrol ýþýklarý yanar. ^ Diðer Ekstralar veya Lekeler ekstrasýný seçiniz: Örnek: Diðer ekstralar Ekstra sessiz Ýlave durulama ^ Ýstediðiniz ekstrayý ve tuþlarý ile seçiniz ev bunu OK ile onaylayýnýz. Seçilen bir ekstra yanýnda bir onay iþareti ile gösterilir. OK tuþuna tekrar basarak ekstrayý iptal edebilirsiniz. Diðer Ekstralar tuþuna basarak Ekstra alt menüsünden çýkabilirsiniz. Ekstralar veya Lekeler fonksiyonlarý seçilemiyorsa, bunlar yýkama programý için uygun olmayan ekstralardýr. < 25% Ekranda seçilen program için kazanda bulunmasý gereken maksimum çamaþýr miktarýnýn ne kadarýnýn o anda kazanda bulunduðunu %25 lik dilimlerle görebilirsiniz. ^ Çamaþýrlarý katlamadan açýk bir þekilde ve fazla sýkýþtýrmadan kazana yerleþtiriniz. Farklý boyuttaki çamaþýrlar yýkama gücünü arttýrýr ve sýkma sýrasýnda daha iyi daðýlýr. Maksimum doluluk miktarýnda enerji ve su tüketimi toplam miktara bakýlýrsa, en düþük düzeyde olur. Kazanýn aþýrý doldurulmasý yýkama gücünü düþürür ve kýrýþmalara neden olur. Çamaþýrlarýn kapak ve kapak lastiði arasýna sýkýþmamasýna dikkat ediniz. ^ Çamaþýr doldurma kapaðýný hafif bir hareketle kapatýnýz. Hassas ekstrasý ancak kurutm iþleminde etkili olabilir. 21

22 YIKAMA Deterjan Ýlavesi Ekran göstergesi dozaj göstergesine döner. ^ Deterjan çekmecesini dýþarý çekiniz ve deterjaný haznelere doldurunuz. Dozaj 100% Göstergede görülen miktar (%) deterjan ambalajýnýn üzerinde verilen ölçüdür. %40 yarýdan biraz az... %50 yarýsý... %60 yarýdan biraz fazla... %75 dörtte üç... % 100 önerilen deterjan miktarý Çamaþýrýn kirlilik derecesine ve suyun sertlik derecesine dikkate diniz. Çok az deterjan þu sonuçlarý doðurur, çamaþýrlar temiz yýkanmaz ve zamanla grileþir ve sertleþir. çamaþýrýn üzerinde yað benekleri görülür. rezistanslarda kireçlenmeler görülür. Çok fazla deterjan þu sonuçlarý doðurur, kazan suyunda çok fazla köpük oluþur ve bu nedenle yýkama mekaniði zayýflar ve bunun sonucunda yýkama, durulama ve sýkma sonuçlarý istenildiði gibi olmaz. buna baðlý olarak otomatik olarak ilave bir durulama yapýlýr ve su tüketimi çoðalýr. çevre kirliði artar. i = Ön yýkama için deterjan (Önerilen toplam deterjan miktarýnýn 1 / 3 kadarý) j = Suda bekletme dahil ana yýkama için deterjan = Yumuþatýcý, sentetik kola veya sývý kola ^ Deterjan çekmecesini kapatýnýz. Deterjanlar ve dozlarý konusunda daha ayrýntýlý bilgiyi "Yýkama" "Deterjan" bölümünde bulabilirsiniz. 22

23 YIKAMA Gecikmeli Baþlatma ^ Ýsterseniz gecikmeli baþlatma programýný baþlatabilirsiniz. Diðer bilgileri "Gecikmeli Baþlatma" bölümünde bulabilirsiniz. Programý Baþlatma ^ Yanýp sönen Start/Stop tuþuna basýnýz. Olasý program süresi dakika olarak aþaðý doðru saymaya baþlar. Ýlk dakikalarda yýkama-kurutma makinesi çamaþýrlarýn yaklaþýk su çekme miktarýný bildirir. Bu nedenle süre uzayabilir veya kýsalabilir. Buna ilave olarak ekranda programýn akýþý gösterilir. Yýkama kurutma makinesi size o anda hangi program diliminde olduðunu bildirir. Kazan lambasý program baþladýktan sonra söner. Program Sonu Çamaþýrýn Çýkarýlmasý Program bittikten sonra kýrýþmayý önleme iþlemi baþlar. Kazanda çamaþýr unutmayýnýz! Bir sonraki yýkamada çekebilir veya baþka bir çamaþýrý boyayabilir. Önemli! Yýkama kurutma makinesini kapatmadan önce daima çamaþýrlarý dýþarý alýnýz. Ancak bu sayede doluluk göstergesi kusursuz bir þekilde çalýþabilir. ^ Yýkama kurutma makinesini tuþu ile kapatýnýz. Yýkama ve kurutma bölümünde "Her yýkama veya kurutmadan sonra" paragrafýný okuyunuz. Maksimum dolulukta yýkadýktan sonra Çamaþýrlarýnýzý maksimum doluluk miktarý ile yýkadýktan ve daha sonra kurutma makinesinde kurutmak isterseniz, çamaþýrýn yarýsýný ayýrmanýz gerekecektir. Çamaþýrlarý 2 ayrý kurutma grubuna bölünüz. Kýrýþmayý önleme iþlemi sona erdikten 15 dakika sonra yýkama kurutma makinesi otomatik olarak kapanýr. Yýkama kurutma makinesi tuþu ile tekrar açýlmalýdýr. ^ Program seçme düðmesini Stop pozisyonuna çeviriniz. ^ Kazan kapaðýný açýnýz ve çamaþýrlarý çýkartýnýz. 23

24 YIKAMA Ekstralar Yýkama programýný Ekstralar ile tamamlayabilirsiniz. Kýsa Görünürde lekesi olmayan hafif kirli çamaþýrlar için uygundur. Ana yýkama süresi kýsaltýlýr. Ýlave Su Yýkama ve durulamada sus eviyesi yükseltilir. Lekeler ^ Lekeler tuþuna basýnýz. Çeþitli lekeler seçebilirsiniz. Mükemmel bir yýkama saðlayabilmek için ekstralar devreye girer. Bazý lekelerde ön iþlem yapabilmeniz için öneriler sunulur. Bir yýkama programýnda en fazla üç leke seçilebilir. Daha önce Kýsa seçilmiþse, kapatýlýr. Lekeler tuþuna tekrar basarak Lekeler alt menüsünden çýkabilirsiniz. Diðer Ekstralar ^ Diðe Ekstralar tuþuna basýnýz. Diðer ekstralarý seçebilirsiniz. Diðer ekstralar tuþuna yeniden basarak Ekstralar alt menüsünden çýkabilirsiniz. Sessiz Ekstrasý Dinlenme saatlerinde çamaþýr yýkamak istediðinizde yýkama kurutma makinesinin sesini kýsabilirsiniz. Sesli sinyal duyulmaz. Ekstra sessiz seçildiðinde sýkma iþlemi yapýlmaz ve Durulama sonu devreye girer. Program süresi uzar. Durulama Sonunun Ýptali ^ Diðer Ekstralar tuþuna basýnýz ve veya tuþlarý ile Durulama Sonu seçeneðini iþaretleyiniz. Durulama Sonu seçeneðini OK tuþu ile iptal ediniz. Ekranda þunlar görülür: Gecikmeli baþlatma ile sýkma iþlemi ertelenebilir. Son sýkma iþlemini dinlenme saatlerinin dýþýna alabilmek için gecikmeli baþlatma programýndan faydalanýnýz. 24

25 YIKAMA Ýlave Durulama Daha iyi bir durulama yapýlabilmesi için programa bir durulama ilave edilebilir. Ön Yýkama Tozlu topraklý çok kirli çamaþýrlar için ön yýkama yapýlýr. Suda Bekletme Özellikle çok kirli ve yað lekeleri olan çamaþýrlar içindir. Suda bekletme süresi 30 dakikalýk dilimlerle 30 dakika ile 6 saat arasý ayarlanabilir. Suda bekletme süresi 0:30 Sa:Dak. (0:00-6:00 Sa.) ^ Ýstediðiniz bekletme süresini ve tuþlarý ile seçiniz ve bunu OK ile onaylayýnýz. Suda Bekletmenin Kapatýlmasý ^ Diðer Ekstralar tuþuna basýnýz ve veya tuþlarý ile Suda Bekletme fonksiyonunu iþaretleyiniz. Suda Bekletme iþlemini OK tuþu ile iptal ediniz. Çamaþýr Ýlavesi/Çýkarýlmasý ^ Kapak açýlýncaya kadar Kapak tuþuna basýnýz. ^ Kazana çamaþýr ilave ediniz veya kazandan çamaþýr çýkartýnýz. ^ Kazan kapaðýný kapatýnýz. Program otomatik olarak devam eder. Þunlara dikkat ediniz: Yýkama kurutma makinesi program baþladýktan sonra çamaþýr miktarýnýn deðiþtiðini belirleyemez. Bu nedenle makine maksimum doluluk miktarýna göre çalýþmaya devam eder. Verilen program akýþ süreci uzayabilir. Aþaðýdaki koþullarda kazan kapaðý açýlmaz: kazan suyu sýcaklýðý 55 C nin üzerinde ise. su seviyesi belirli bir miktarý aþmýþsa. Sýkma program dilimine ulaþýlmýþ ise. çocuk güvenliði devrede ise. Durulama Sonu Çamaþýrlar son durulama iþleminden sonra kazanda suyun içinde kalýrlar: Eðer çamaþýrlar hemen kazandan dýþarý alýnmayacaksa, bu sayede kýrýþýklarýn oluþmasý önlenmiþ olur. 25

26 YIKAMA Son Sýkma Devir Sayýsý Program D/dak. Pamuklu 1600 Bakýmý kolay çam Jeans/Kot 900 Yünlü 1200 Ekspres Gömlekler 600 Otomatik plus 1200 Koyu renk çamaþýr 1200 Sentetik 600 Spor giysiler 1200 Spor ayakkabý 1000 Outdoor 800 Emprenyeleme 1000 Tüylü oyuncaklar 900 Hijyen 1600 Yeni çamaþýrlar 1200 Ýpekli 600 Yastýk 1200 Perdeler 600 Ekstra durulama 1600 Kolalama 1600 Su boþaltma/sýkma 1600 Son sýkma devir sayýsýný azaltabilirsiniz. Yukarýda belirtilen devir sayýsýndan daha yüksek bir sayý seçmek mümkün deðildir. Son Sýkmanýn Seçilmemesi (Durulama sonu) ^ Ekstralarýn içinden Durulama sonu fonksiyonunu seçiniz. Son Sýkmanýn Baþlatýlmasý: Yýkama-kurutma makinesi size bir önceki sýkma devir sayýsýný gösterir. Baþka bir devir sayýsý seçebilirsiniz. Start/Stop tuþu ile son sýkma iþlemini baþalatabilirsiniz. Programý Bitirme: Kapak tuþuna basýnýz. Kazan suyu boþaltýlýr. Bunun arkasýndan tekrar kapak tuþuna basarak kazan kapaðýný açýnýz. Durulama Sýkma ve Son Sýkma Ýþlemlerinin Seçilmemesi ^ Ekrandaki sýkma devir sayýsýný iþaretleyiniz ve sýkma yok u ayarýný seçiniz. Son durulamadan sonra kazandaki su boþaltýlýr ve kýrýþmayý önleme fonksiyonu devreye girer. Bazý programlarda ilave bir durulama yapýlýr. Durulama Sýkma Çamaþýrlara ana yýkamadan sonra ve durulama aralarýnda sýkma iþlemi uygulanýr. Son sýkma devir sayýsý azaltýldýðýnda durulama sýkma devir sayýsý da küçülür. Bazý programlarda 700 D/dakikadan daha küçük bir devir sayýsý seçildiðinde ilave bir durulama yapýlýr. 26

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu

Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı