You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691692"

Transkript

1 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 118 D. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 118 D in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide. User manual HOTPOINT AL 118 D User guide HOTPOINT AL 118 D Operating instructions HOTPOINT AL 118 D Instructions for use HOTPOINT AL 118 D Instruction manual HOTPOINT AL 118 D

2 Manual abstract: zaman: 1. Elektrik sisteminin yasalara uygunluðunu. 2. Giriþ ve boþaltma borularýnýn doðru baðlandýðýný kontrol edin. Asla kullanýlmýþ boru kullanmayýnýz. 3. Kurutmalý çamaþýr makinesi yere dengeli oturduðundan emin olun; kurutmalý çamaþýr makinesi ömrü ve yýkamanýn kalitesi için bu kontrol önemlidir. 4. Kazan sabitleme vidalarýnýn sökülmüþ olduðunu kontrol ediniz Kurutma (Sayfa. itina, size uzun bir kullaným ömrü olarak geri dönecektir. Gerekli bakýmla, gelecek yýllar boyu yýkayacaktýr. 3. Etiketleri anlamak için rehber (sayfa. 6) 10. Sorunlar ve Çözümleri (sayfa. 9 ve 10) Giysi etiketlerinizin üzerindeki etiketlerin anlaþýlmasý kolaydýr ve bu önerilere dikkat etmek doðru yýkama yapabilmek için önemlidir. Bu Rehber, etkin yýkama için doðru ýsýyý, yýkama devrelerini ve ütüleme önerilerini içerir. Servis çaðýrmadan önce, bu sayfalarý okuyun; bazý sorunlar için çözüm bulunabilir. Eðer sorun devam ederse, Ariston Yetkili Servisini arayýn, size en kýsa zamanda yardýmcý olacaktýr. Teknik özellikler (sayfa. 10) 4. Hatalardan kaçýnmak için faydalý ipuçlarý (sayfa. 7) 11. Ariston Margherita, kaþmir ve yünlü yýkama konusunda size ancak bir uzmanýn verebileceði faydalý bilgiler verir. 5. Deterjan bölmesinin kullanýmý (sayfa. 8) Bu bölümde deterjan ve beyazlatýcý bölmelerinin kullanýmý ile ilgili bilgileri bulacaksýnýz. Bu bölümde kurutmalý çamaþýr makinesi teknik özelliklerini bulacaksýnýz; model tipi, elektrik ve su tüketimleri, boyutlarý, kapasitesi, sýkma devri, Avrupa kural ve yönetmeliklerine uygunluðu. 12. Sizin ve çocuklarýnýzýn emniyeti (sayfa.13) Burada tüm ev halkýnýn emniyeti için gerekli bilgileri bulacaksýnýz. 6. Kontrol panelinin kullanýlmasý (sayfa. 3) Ariston Margherita'in kontrol panelinin kullanýmý son derece kolaydýr. Bir tamircinin kirli pantolonunun temizlemeden en narin yünlü giysilere uzanan bir yelpazede istediðiniz yýkama programýný seçmenizi saðlayan, çeþitli fonksiyonlara sahiptir. Bu fonksiyonlarý tanýmak, makinenizin daha uzun ömürlü olmasýný saðlarken yýkama iþleminden daha iyi sonuçlar almanýzý saðlar. 7. Ariston Margherita yýkama programlarý rehberi (sayfa. 4) Bu bölümde doðru programý, uygun yýkama sýcaklýðýný ve deterjaný seçmenize yardýmcý olacak bir tablo bulunmaktadýr. Doðru programý seçerek zaman su ve elektrikten tasarruf etmeniz ve ayný zamanda çamaþýrlarýnýzdan mükemmel temizlik elde etmeniz saðlanýr. 1 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Kurutmalý çamaþýr makinenize çamaþýrlarýnýzý nasýl yüklemelisiniz? Yýkamadan önce. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ cinsi ve rengine göre ayýrýn. Dayanýklý kumaþlar narin kumaþlardan ayrýlmalýdýr. Açýk renkli giysiler koyu renkli giysilerden ayrýlmalýdýr. Tüm cepleri boþaltýn (jeton, kaðýt, para gibi) ve düðmeleri kontrol edin. Gevþek düðmeleri ya dikin ya da sökün, çünkü yýkama sýrasýnda kopabilir. Etiketler her þeyi söyler. Yýkadýðýnýz giysinin her zaman etiketine bakýn; etiketler, giysiniz in mümkün olan en iyi þekilde nasýl yýkanacaðýný söyler. Sayfa 6'teki tablo, etiketlerde bulunan tüm sembollerin sýrlarýný açýklar. Bu tablo daha iyi yýkama ve giysilerin daha uzun süre dayanmasý için gereken bilgileri içerir. M ARGHERITA Çamaþýrlarýnýzý kumaþ ve renklerine göre ayýrmak iyi sonuç almak için çok önemlidir. Yýkama iþleminden daha iyi sonuçlar alabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar vardýr. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ cinsine ve renklerine göre ayýrýn. Etiketleri okuyun, talimatlarý izleyin ve küçük parçalarý büyük parçalarla dönüþümlü olarak yýkayýn. Küçükler ve büyükler bir arada. Ariston Margherita serisi çamaþýr makinesinin çamaþýr yükünü dengeli daðýtmak üzere özel bir elektronik kontrol sistemi vardýr; sýkma iþlemine geçilmeden önce, bu cihaz, yýkama ve yük miktarýna göre, çamaþýrlarýn kazan içinde mümkün olduðu kadar eþit þekilde daðýlmasýný saðlar. Bu nedenle istenmeyen gürültü ve titreþimler önlenir. Kurutmalý çamaþýr makinenizin çalýþtýrýlmasý Kurutmalý çamaþýr makinesini kurduktan sonra, 90 Cde 1 numaralý programý ayarlayýnýz. Margherita'yý doðru þekilde 1. Kapýsýnýn doðru kapatýldýðýndan. çalýþtýrmak, yýkama kalitesini 2. Fiþin prize takýlý olduðundan. artýrmak ve cihazýn ömrünü uzatmak 3. Su musluðunun açýk olduðundan. için çok önemlidir. 4. A seçici düðmesinin (durdur/ Çamaþýrlarýnýzý yerleþtirdikten ve tekrarbaþlat) sembolü konumlarýndan deterjaný ekledikten sonra her zaman: birinde olduðundan emin olun.

3 Arzu edilen programý seçin Program yýkanacak çamaþýrlarýn cinsine göre seçilir. Doðru programý seçmek için sayfa 4'teki tabloya baþvurun. A düðmesini, seçtiðiniz program O göstergesindeki çizgi ile ayný hizaya gelinceye kadar çeviriniz. B düðmesini kullanarak sýcaklýk ayarýný yapýnýz, C düðmesinin de istenilen pozisyonda olduðundan emin olunuz ve eðer gerekliyse F, G, H, I tuþlarýna bastýktan sonra açma kapama düðmesi L ye basýnýz. Daha narin giysiler için: Ýç çamaþýrý, tayt ve çoraplarý ve narin giysileri bezden bir kese içine koyarak koruyabilirsiniz. Yýkama zamanýný geciktirmek istiyorsanýz, bunun program seçiminden önce ayarlanmasý gerektiðini unutmayýn. Yýkama iþleminin sonunda... M lambasý birkaç saniye sýk aralýklarla yanýp sönecektir, ardýndan çok daha yavaþ yanýp sönmeye baþlar. Daha sonra makinenizi açma/ kapama düðmesi L'yi (OFF [kapalý] konumuna getirerek kapatýn. Artýk kurutmalý çamaþýr makinesi kapaðýný emniyetli bir þekilde açabilirsiniz. Yeni yýkanmýþ çamaþýrlarýnýzý çýkardýktan sonra,kurutmalý çamaþýr makinesi kapaðýný açýk veya aralýk býrakýn, böylelikle içeride kalan nem buharlaþacaktýr. Her zaman su musluðunu kapatýn. Unutmayýnýz ki, elektrik kesintisi halinde, ve kurutmalý çamaþýr makinesi kendini kapattýðý durumlarda seçili program hafýzada kalacaktýr. Bazý inatçý lekeler nasýl yok edilir? Mürekkep ve vücut lekeleri: 90º C'de metil alkol veya alkole batýrýlmýþ bir parça pamukla silin. Zift: tereyaðý ile silin, terebentin ile ovun ve derhal yýkayýn. Ciklet: Oje çýkarýcý ile ovun ve temiz bir bezle silerek temizleyin. Küf: Pamuklu ve beyaz çamaþýr 5 ölçü su, 1 ölçü beyazlatýcý ve bir çorba kaþýðý sirkeli suya yatýrýlýp, daha sonra derhal yýkanmalýdýr. Diðer beyaz çamaþýrlar için 10 hidrojen peroksit tableti kullanýp derhal yýkamalýdýr. Ruj: Etere batýrýlmýþ yün veya pamukla silin. Ýpekli için trikloroetilen kullanýn. Ojute;r. : Giysi dolabýna Gardrop kaldýrýlmak üzere kurutulan çamaþýrlar için. Ekstra kurutma : Tamamen kuru çamaþýrlar; havlu ve bornoz türü çamaþýrlar için önerilir. Kurutma iþleminin sonunda soðutma devresi vardýr. Deterjan bölmesi Bu kart, yýkama programlarýna ve düðmelere iliþkin çesitli fonksiyonlarýn tariflerini içerir. Açmak için dýþarý doðru çekin. Sýkma devri seçim tuþu L düðmesine basýldýðýnda kurutmalý çamaþýr makinesi açýlýr, basýlmadýðýnda kurutmalý çamaþýr makinesi kapalýdýr. Makineyi kapamak seçili programý iptal etmez. Açýk-kapalý lambasý / kapý kilidi Bu tuþu, pamuklu ve keten çamaþýrlarý yýkama programlarýnda devir sayýsýný 1100 den 500 devir/ dakika'ya, sentetik çamaþýrlarý yýkama programýnlarýnda ise 850 'den 500 devir/dakika'ya düþürmek istediðinizde kullanýnýz. Hýzlý yýkama tuþu Cihazýn on (açma) düðmesine basýldýðýnda ve yýkama iþleminin sonunda M lambasý uzun aralýklarla yanýp sönerek komut bekler ve ayný zamanda çamaþýr makinenizin kapaðýný açabileceðinize iþaret eder. tetikler (her tip az kirli giysi) Narin renkli sentetikler (her tip az kirli giysi Durulama devreleri/ Beyazlatma Yumuþatma Sýkma devresi Sentetikler için kurutma Durdur/Tekrarbaþlat YÜNLÜLER Elde Yýkama Durulama devreleri/ Beyazlatma Sýkma devresi Narinler için kurutma Durdur/Tekrarbaþlat ÝPEKLÝ-PERDELER Özellikle narin giysiler ve kumaþlar (perdeler, ipekli, viskoz vs.) Durulama devreleri Boþaltma Durdur/Tekrarbaþlat PROGRAMLI BAÞLANGIÇ saat geç baþlatma Durdur/Tekrarbaþlat Baþlatma saat ertelenir Seçili programý durdurur/iptal eder Seçili programý durdurur/iptal eder Seçili programý durdurur/iptal eder Seçili programý durdurur/iptal eder C 60 C 40 C 40 C x x x x x x x x x Narin/ geleneksel Narin/ geleneksel º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri 60º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri 40º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri 40º C'de yýkama, durulama devreleri ve ilk ve son sýkma devreleri Durulama devreleri, ilk ve son sýkma devreleri Boþaltma ve son sýkma devresi Narin/ geleneksel Narin/ geleneksel C 40 C 30 C x x x x x x x x Narin Narin º C'de yýkama, durulama, kýrýþýk önleme veya narin sýkma devresi 40º C'de yýkama, durulama kýrýþýk önleme veya narin sýkma devresi 30º C'de yýkama, durulama, kýrýþýk önleme veya narin sýkma devresi Durulama devreleri, kýrýþýk önleme veya narin sikma devresi Otomatik yumuþatýcý eklemeli durulama devreleri, kýrýþýk önleme veya narin sýkma devresi Boþaltma ve narin sýkma devresi Narin 8 40 C x x x Narin Narin 45 40º C'de yýkama, durulama ve narin sýkma devreleri Durulama ve narin sýkma devreleri Boþaltma ve narin sýkma devresi 9 30 C x x x 50 30º C'de yýkama, durulama devreleri buruþukluk önleme veya boþaltma Durulama devreleri ve buruþukluk önleme veya boþaltma Boþaltma Seçili programý durdurur/iptal eder Önemli: Henüz ayarladýðýnýz programý iptal etmek için (durdur/tekrarbaþlat) sembollerinden birini 5 saniye süreyle seçin.

4 Bu tablodaki veriler sadece göstermek içindir, bunlar yýkama tipine ve miktarýna göre, su sistemi ve oda ýsýsýna göre deðiþebilir. Özel Programlar 40º C'de A Sýnýfý: Ariston Margherita'nýn düþük ýsýlarda bile en iyi sonuçlarý elde etmek için özel bir programý vardýr. Diðer çamaþýr makinelerinde 60º C'de alacaðýnýz yýkama performansýný program 3'ü 40º C'ye ayarladýðýnýzda alabilirsiniz; bu size örneðin 60º C'de yýkamaya cesaret edemediðiniz renkli giysilerinizi yýkamaya olanak saðlar. Günlük yýkama: Ariston Margherita'in hafif kirli giysilerin kýsa zamanda yýkanmasý için düþünülmüþ bir programý mevcuttur. Program 7'yi 30º C'ye ayarladýðýnýzda, (yünlü ve ipekli hariç) farklý tipte 3 kg çamaþirý birlikte yýkayabilirsiniz. Bu yaklaþýk 30 dakika sürdüðünden zamandan ve elektrikten tasarruf edersiniz. SÝVÝ DETERJAN KULLANMANÝZÝ ÖNERIRIZ. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 4 M ARGHERITA Kurutma Kombine Yýkama + Kurutma Programý Tablo Ada belirtilen Max. yüke göre otomatik yýkama+kurutma programý kýsmýna bakýn. Sadece yýkama için olan talimatlarý izleyin (sayfa 2, kurutmalý çamaþýr makinenizin çalýþtýrýlmasý konulu paragraf) ve C düðmesini kullanarak istenilen kurutma programýný seçin ve ardýndan açmakapama düðmesine L basarak makinenizi çalýþtýrýnýz. Eðer hem yýkama, hem kurutma yapmak istediðiniz çamaþýrýn miktarý tablo Ada belirtilen max. yük miktarýndan fazla ise sadece yýkama için olan talimatlarý izleyin (sayfa 2, kurutmalý çamaþýr makinenizin çalýþtýrýlmasý konulu paragraf ) yýkama iþleminin sonunda makinenizden çamaþýrlarýn bir kýsmýný çýkarýn ve sadece kurutma talimatlarýný izleyerek bir kurutma programý seçin. Kurutmanýn sonunda kalan çamaþýrlarýnýz için ayný iþlemi tekrarlayýn. Sadece Kurutma Kurutmak istediðiniz çamaþýrlarýnýzý makinenize yüklerken (pamuklular için max 4 kg, diðer çeþitler için tabloya bakýn), aþaðýdakilerden emin olun: - Kapaðýn doðru bir þekilde kapatýlmýþ olduðundan; - Fiþin prize takýlý olduðundan; - Su giriþ musluðunun açýk olduðundan; - L düðmesinin kapalý pozisyonda olmadýðýndan. Ve yýkama programýnýn seçilmesi A. Çamaþýrýn Yükün tipi cinsi Max. yük (kg) Kurutma süresi Ekstra kurutma 150' 150' 100' 65' 65' Gardrop Kolay ütü Pamuklu keten Pamuklu Teriyal, pamuklu Sentetik Nylon Çeþitli boyutlarda giysiler Havlu Çarþaf, tiþört Pijama, çorap, v.s. Ýç çamaþýrý, tayt, çoraplar, v.s , ' 145' 90' 60' 60' 140' 140' 85' 60' 60' A düðmesini ayarlayýn, kumaþýn türüne dikkat ederek C düðmesini uygun kurutma programýna getirin ve açma-kapama düðmesine L basarak cihazý çalýþtýrýn. Kurutma iþleminin sonunda... Tablodaki deðerler yaklaþýk deðerlerdir. 1 kgdan az pamuklu çamaþýrlarýnýzýn kurutulmasý için sentetik kumaþlarýn kurutma programýný kullanýnýz. M lambasý uzun aralýklarla yanýp sönünceye kadar bekleyin ve ardýndan L düðmesine basarak cihazý kapalý pozisyona getirin. Artýk cihazýn kapaðýný açabilirsiniz. Programýn tamamlanmasýnýn ardýndan çamaþýrlarýnýzý makineden çýkardýktan sonra su musluðunu kapatýnýz ve kötü kokularýn oluþumunu engellemek için cihazýn kapaðýný açýk býrakýnýz. Yünlü giysiler için kurutma iþlemi sadece belli bir süre seçildiðinde ( dk) mümkün olur. 1 kg yük için 60 dakikalýk kurutma çevrimini seçmenizi öneririz. Eðer üç kurutma seviyesinden biri (Ekstra kurutma, gardrop, kolay ütü ) yanlýþlýkla seçilmiþse, cihaz maximum süre olan 150dk lýk kurutma iþlemi yapacaktýr. YÜNLÜ KURUTMA PROGRAMI Eðer pamuklu programý veya kurutma seviyesi (Ekstra, gardrop, kolay ütü ) seçilmiþse tek kurutma sýkma iþlemi yapýlýr. ÖNEMLÝ - Kurutma esnasýnda, cihazýn kapaðý sýcak olur. - Alev alabilen sývý çözücü deterjanlarla yýkanmýþ çamaþýrlarý makinenizde kurutmayýnýz (örneðin trichlorethylene). - Kauçuk gibi elastik maddeleri makinenizde kurutmayýnýz. - Kurutma iþlemi sýrasýnda su giriþ musluðunun açýk olduðundan emin olunuz. - Bu kurutmalý çamaþýr makinesi ancak önceden suda yýkanmýþ çamaþýrlarý kurutmak için kullanýlýr. UYARI 5 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu M ARGHERITA Etiketleri anlamak Bu sembollerin anlamlarýný öðrenerek, çamaþýr yýkarken daha iyi sonuçlar alabilirsiniz; giysileriniz daha uzun süre dayanýr ve makineniz daha iyi yýkayarak, mükemmel sonuçlar verir.

5 Giysi etiketleri, küçük ancak önemli Bu semboller beþ farklý kategoriye ve sembollerle ifade edilen önemli þekle ayrýlýr: Yýkama, beyazlatma bilgileri içerir. Eðer daha iyi yýkama, ütüleme, kuru temizleme sonuçlarý almak ve giysilerinize hak ve kurutma. ettiði özeni göstermek istiyorsanýz bunlarý anlamak çok faydalýdýr. Faydalý ipuçlarý Daha iyi sonuçlar almak ve daha fazla dayanmalarýný saðlamak için gömleklerin içini dýsýna çevirin. Her zaman cepleri boþaltýn. Etikete bakýn: etiket faydalý tavsiyeyi verecektir. Çamaþýrlarýnýzý makineye doldururken sýrayla büyük ve küçük parça koyun. Doðru ýsýyý seçtiðinizden emin olun! Bu tablodaki sembolleri öðrenin; size daha iyi bir yýkama saðlamak, giysilerinize özen göstermek ve Ariston Margherita'dan daha iyi verim almak konusunda size yardýmcý olacaklardýr. Yýkama Kuvvetlý etki Narýn etki Aðartma Ütüleme Kuru Temizleme Kuvvetlý etki Kurutma Narýn etki cl 95 C de yýkama Soðuk suda aðartma Sýcak ütüleme max. 200 C A Herhangi býr çözücü ile kuru temizleme Makinada kurutulabilir P 60 C de yýkama Aðartma iþlemi yapýlamaz Orta sýcak ütüleme max. 150 C Perklorid, benzin, saf, alkol, R111 ve R113 ile kuru temizleme Makinada kurutulamaz F 40 C de yýkama Max. 100 C de ütüleme Benzin, saf alkol ve R113 ile kuru temizleme Sererek kurutun. 30 C de yýkama Ütü yapýlamaz Kuru temizleme yapýlamaz Asarak kurutun. El ile yýkama Elbise askýsý ile kurutun. Yýkanamaz. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 6 M ARGHERITA Hatalardan sakýnmak için faydalý ipuçlarý Çamaþýrýn aðýrlýðý nasýl çengelli iðneyle iðnelerseniz, kurutmalý çamaþýr makinesi korumuþ öðrenilir? olursunuz. 1 çarþaf gr. 1 yastýk kýlýfý gr. Tatillerde: cihazýn fiþini çekin. 1 masa örtüsü gr. Tatile çýktýðýnýzda, makinenizin 1 bornoz gr. fiþinizi çekmenizi, su giriþ musluðunu 1 havlu gr. kapatmanýzý ve kapaðýný açýk veya Renkli tiþörtler, baskýlý tiþörtler aralýk býrakmanýzý öneririz. Bu þekilde ve gömlekler yýkanmadan önce ters hem kazan ve lastik conta kuru ve yüz edilirse daha uzun süre dayanýr. temiz kalacak ve hem de çamaþýr Baskýlý tiþörtler ve sweatshirtler ters makinenizin içinde hoþ olmayan yüz edilerek ütülenmelidir. kokular oluþmayacaktýr. Salopet yýkarken dikkat! "Salopet" tipi tulum pantolonlarýn makinenizin kazaný ve yýkadýðýnýz diðer giysiler için tehlikeli olabilecek kancalý askýlarý vardýr. Bunlarý pantolonun ön tulum cebi içine sokar En iyi sonuca ulaþmak için, yünlüler için üretilmiþ özel bir sývý deterjan kullanmanýzý ve 1kg'dan fazla çamaþýr koymamanýzý öneririz. Kurutmalý çamaþýr makinesi asla... yýrtýk, yýpranmýþ, kenarlarý dikilmemiþ çamaþýrlarý yýkamayýn. Eðer bunlarý mutlaka yýkamak zorundaysanýz, bunlarý korumak için bir keseye yerleþtirin. Aðýrlýða dikkat edin! En iyi yýkama sonucu için, aþaðida belirtilen aðýrlýk sýnýrlarýný aþmayýn (çamaþýrlarýn kuru aðýrlýklarý belirtilmiþtir): - Dayanýklý kumaþlar: Azami 5 kg - Sentetik kumaþlar: Azami 2,5 kg - Narin kumaþlar: Azami 2 kg - Saf yeni yün: Azami 1 kg Yünlü yýkama Özel çamaþýrlarý nasýl yýkayabilirsiniz? Perdeler. Perdeler çok buruþur. Buruþmayý önlemek için bir ipucu: perdeleri katlayýn ve bir yastýk kýlýfý veya file torba içine koyun. Genel aðýrlýk, makinenin aðýrlýk yükünü geçmeyecek þekilde olsun; baþka bir þey koymayýn. Sýkma programýný otomatik olarak hariç tutan program 9'u seçmeyi unutmayýn. Kaz tüyü ceket ve rüzgarlýklar. Ariston Margheritada kaz veya ördek tüyünden dolgulu ceket ve rüzgarlýklarý da yýkayabilirsiniz, ancak 2-3 kg.dan daha fazla doldurmamaya özen gösterin. Doldurmayý, narin sýkmayý kullanarak 1 veya iki defa yapýn. Eþofmanlar. Eþofmanlarýnýzdan çamur ve kiri çýkardýktan sonra bunlarý kot pantolonlar ve diðer kaba giysilerle yýkayabilirsiniz. Eþofmanlarý beyazlarla yýkamayýn. ÖZEL Kaþmir Gold: Elde yýkama kadar yumuþak "Woolmark Co. "nun onayladýðý ilk Çamaþýr Makinesi. için geliþtirdiði özel yün yýkama programý, Woolmark tarafýndan test edilmiþ ve üstünlüðü onaylanmýþtýr. Bu program Woolmark tarafýndan onaylanan ilk hassas elde yýkama programýdýr. (M.00221) Bu özellik tamburun dakikada 90 devirle dönmesi sayesinde Kaþmir Gold programý, en narin ve deðerli yünlü ve kaþmir giysilerinize uygun olarak geliþtirilmiþ bir yýkama programýdýr. Merloni Elettrodomesticinin, üzerinde elde yýkayýn etiketi bulunan yünlü ve hassas giysilerin dokularýný yýpratmadan yýkamasý gerçekleþmektedir.

6 Elde yýkama sembolü (leðen ve el iþareti) taþýyan giysilerinizi sadece 8 numaralý programda yýkayýnýz. Yünlülerinizi korumak için, özel yünlü deterjaný kullanmanýzý tavsiye ederiz. 7 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Deterjan bölmesinin kullanýmý Ýlk sýr en kolay olanýdýr: Deterjan bölmesi dýþarýya doðru döndürerek açýlýr. Sývý deterjan, 60 dereceye kadar olan ve ön yýkama gerektirmeyen yýkama devreleri için olduðundan, düðme I'i kullanmanýza gerek olmayacaktýr. Direkt olarak kurutmalý çamaþýr makinesi kazanýna özel kutularý içinde ve deterjan kutusunun üzerinde yazýlý talimatlara göre konan sývý veya toz deterjanlar satýlýr. Asla elle yýkama deterjaný kullanmayýn, çünkü bunlar çok köpük yapar ve kurutmalý çamaþýr makinesine zarar verebilir. Elde ve ayný zamanda otomatik makinede yýkama için uygun olan deterjanlar kullanabilirsiniz. Soðuk suyla yýkarken, her zaman kullandýðýnýz deterjan miktarýný azaltýn: deterjan soðuk suda, sýcak suda olduðundan daha zor çözülür, bu yüzden fazlasý kullanýlmadan dýþarý atýlmýþ olur. MAX Ýyi yýkama için önemli M ARGHERITA Bölme 1'e: Ön yýkama deterjaný konur (toz). Bölme 2'ye: Yýkama deterjaný konur (toz veya sývý). 4 Deterjan, detarjan üreticileri tarafýndan tavsiye edilen miktarlarda kullanýlmalýdýr. Genellikle, deterjan kullanýmý ile ilgili ihtiyacýnýz olan tüm açýklamalar deterjan kutusunun üzerindedir. Kullanýlmasý gereken deterjan miktarý çamaþýr yüküne, su sertliðine ve çamaþýrlarýn ne kadar kirli olduðuna baðlýdýr. Deneyimleriniz size zaman içinde doðru miktarý seçmenizde yardýmcý olacaktýr. Bölme 1'e ön yýkama için deterjan koymadan önce, beyazlatýcý bölmesi 4'ün yerine yerleþtirilmemiþ olmasýna özen gösterin. Bölme 3'e yumuþatýcý koyarken, ýzgaradan taþmamasýna dikkat edin. Kurutmalý çamaþýr makinesi, her bir yýkama esnasýnda çamaþýrlara otomatik olarak yumuþatýcýyý ekleyecektir. Sývý/toz deterjan, Bölme 2'ye, yýkama devresi baþlamadan birkaç saniye önce konacaktýr Bölme 3'e: Eklentiler (yumuþatýcýlar, parfümler vs.) konur. Bölme 4'e: Beyazlatýcý ve narin çamaþýrlar için beyazlatýcý konur. Beyazlatma ve leke çýkartma tuþu Eðer beyazlatma gerekliyse, ek bölme 4 (verilmiþtir), deterjan bölmesinin 1. bölmesine yerleþtirilmelidir. Beyazlatýcýyý koyarken, merkez eksenin üzerinde belirtilen "max = azami" seviyesini geçmemeye özen gösterin (bkz. resim). Ek beyazlatýcý kabýnýn kullanýmý, ön yýkama ihtimalini ortadan kaldýrýr. Geleneksel beyazlatýcý sadece dayanýklý beyaz kumaþlarda kullanýlýr; ancak narin beyazlatýcý renkli kumaþlar, sentetikler ve yünlülerle kullanýlabilir. "Ýpekli" ve perdeler programý ile (bkz. sayfa 4) beyazlatýcý kullanýlmamaktadýr. MAX MAX 2 Deterjan bölmesi çýkarýlýp temizlenebilir: þekilde gösterildiði gibi yukarý kaldýrýp dýþarý doðru çekin. Daha sonra akan suyun altýnda birkaç dakika tutun. Tasarruf Cihazýnýzýn çevreye dost ve ekonomik bir þekilde kullanýmý için bir rehber Beyazlatýcý kullandýðýnýzda leke çýkarma tuþunu da kullanýn.bunu ayrý yapmak istiyorsanýz, ek bölme 4'e beyazlatýcýyý koymalý, düðme H'ye (leke çýkarma) basmalý ve makineyi çalýþtýrmalýsýnýz, daha sonra kumaþýn tipine göre sembollerinden birini seçmelisiniz. Normal bir yýkama devresinde beyazlatýcý kullandýðýnýzda, özel bölmelerine deterjan ve herhangi eklentileri koyun; H düðmesine (leke çýkarma) basýn, daha sonra program seçimini yaparak makinenizin açma kapama düðmesine basýp çalýþtýrýnýz. ÇAMAÞIR YÜKÜNÜ AZAMÝYE ÇIKARIN Tavsiye edilen azami çamaþýr yükünü kullanarak elektrikten, sudan, deterjandan ve zamandan kazanýn. 2 yarým yük çamaþýr yýkayacaðýnýza, bir tam yük yýkayarak elektrikten %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. ÖN YIKAMAYA ÝHTÝYACINIZ VAR MI? Sadece çok aþýrý kirli çamaþýrlar için ön yýkamayý kullanýn. Az veya normal kirli çamaþýrlar için ön yýkamayý SEÇMEYEREK deterjan, zaman ve sudan ve elektrikten %5 ila15 arasýnda TASARRUF SAÐLAYIN. SICAK YIKAMA GEREKLÝ MÝ? Lekeleri önden leke çýkarýcýyla veya kurumuþ lekeleri suda bekleterek önceden temizleyin ve sýcak bir yýkama programý ihtiyacýný en aza indirin. 60º C'lik bir yýkama programý seçerek %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. BÝR KURUTMA PROGRAMI SEÇMEDEN ÖNCE... Bir kurutma programý seçmeden önce, çamaþýrlardaki su içeriðini azaltmak üzere yüksek bir sýkma devri seçin ve elektrikten ve zamandan TASARRUF SAÐLAYIN.

7 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 8 M ARGHERITA Kurutmalý çamaþýr makinesinin çalýþmadýðý durumda, ortaya çýkan bazý sorunlar Ariston Yetkili Servisini çaðýrmaya gerek kalmadan kolaylýkla çözülebilir. Yardým çaðýrmadan önce, aþaðýdakileri kontrol edin. Kurutmalý çamaþýr makinesi çalýþmaya baþlamýyor. Fiþ doðru bir þekilde prize takýlmýs mý? Temizlerken yerinden çýkmýþ olabilir. Evde elektrik var mý? Belki ayný anda pek çok cihaz çalýþýyordur, ana þalter açmýþ olabilir. Belki de bulunduðunuz bölgede genel bir elektrik kesintisi söz konusudur. Kurutmalý çamaþýr makinesinin kapaðý düzgün olarak kapatýlmýs mý? Eðer kurutmalý çamaþýr makinesinin kapaðý açýk kalmýþ veya tam olarak kapatýlmamýþsa, çamaþýr makineniz çalýþmaz. Açma/kapama düðmesine basýlmýþ mý? Kurutmalý çamaþýr makinesinin program düðmesi doðru konuma getirilmiþ mi? Su musluðu açýk mý? Emniyet amaçlý olarak, eðer kurutmalý çamaþýr makinesi su almýyorsa, yýkama iþlemi baþlamaz. Sorun Giderme Servis çaðýrmadan önce siz ne yapabilirsiniz? Fakat, su nereye gitti? Yeni Ariston teknolojisi ile, iyi netice alabilmek için çok az suya ihtiyacýnýz var! Bu yüzdendir ki kurutmalý çamaþýr makinesi kapaðýndan baktýðýnýzda suyu göremezsiniz: Çünki maksimum temizlikten vazgeçmeksizin çevreye dost bir þekilde az, çok az su kullanýrýz. Ve, bunlarýn da ötesinde elektrik tasarrufu saðlanýr. Program seçici düðme dönüp duruyor mu? Boþaltma pompasýnýn kazaný boþaltmasý için birkaç dakika bekleyin, daha sonra Margherita'yý kapatýn, durdur/ yeniden ayarla sembollerinden birini seçin, daha sonra tekrar açýn. Eðer düðme dönmeye devam ederse, Ariston Yetkili Servisini çaðýrýn çünkü makineniz bir arýzayý haber veriyor olabilir. Kurutmalý çamaþýr makinesi su almýyor. Musluk, su borusuna doðru baðlanmýþ mý? Su kesintisi var mý?binanýzda veya caddenizde bir tamirat yapýlýyor olabilir. Yeterli basýnç var mý? Þebekenin su basýncý düþük olabilir. Musluk filtresi temiz mi? Su çok kalkerli ise veya su tesisatýnda son zamanlarda bir tamirat yapýlmýþ ise, musluk filtresi parçacýklar nedeniyle týkanmýþ olabilir. Lastik hortum kývrýlmýþ mý? Suyu kurutmalý çamaþýr makinesini taþýyan lastik hortum mümkün olduðu kadar düz olmalýdýr, ezilip bükülmediðinden emin olun. DOÐRU Her yýkama devresinden sonra musluðu kapatýn. Kurutmalý çamaþýr makinesi hidrolik sisteminin kullanýmýný kýsýtlayýn ve evde kimse yokken sýzýntý risklerinden kurtulun. Kötü kokulardan kurtulmak için kapaðý sürekli olarak açýk býrakýn. Cihazýnýzýn dýþ yüzeyini itinayla temizleyin. Dýþ yüzeyleri temizlerken ýlýk suya batýrdýðýnýz bir bez kullanýn. YANLIÞ Makinenin fiþini temizlerken çekmemek. Bakým esnasýnda bile cihazýn fiþi her zaman çekili olmalýdýr. Çözücüler ve zararlý aþýndýrýcýlar kullanmak. Makinenizin dýþ ve lastik kýsýmlarýný temizlerken asla çözücü ve aþýndýrýcý maddeler kullanmayýn. Deterjan bölmesini ihmal etmek. Deterjan bölmesi yerinden çýkarýlabilir ve akan suyun altýna tutarak kolayca temizlenebilir. Kurutmalý çamaþýr makinesini düþünmeksizin tatile çýkmak. Ayrýlmadan önce, çamaþýr makinenizin fiþinin çekili ve su musluðunun kapalý olduðundan emin olun. Kurutmalý çamaþýr makinesi sürekli olarak su alýp boþaltýyor. Boþaltma hortumu çok mu aþaðýda? Hortum 60 ila 100 cm bir yüksekliðe baðlanmalýdýr. Hortumun aðzý suyun içinde mi? Duvar drenaj sisteminin havalandýrma bacasý var mý? Eðer sorun, bu kontrollerden sonra da devam ederse, su musluðunu ve cihazý kapatýn ve teknik yardým çaðýrýn. Eðer binanýzýn üst katlarýndan birinde oturuyorsanýz, drenajda bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için özel bir supap tesis edilmelidir. 9 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu M ARGHERITA Boþaltma hortumu bükülmüþ mü? Boþaltma hortumu mümkün olduðunca düz olmalýdýr. Ezilip bükülmediðinden emin olun. Kurutmalý çamaþýr makinesi boþaltma yolu týkanmýþ mý? Boþaltma hortumunun uzatmasý varsa, doðru takýlmýþ olduðundan emin olun. Cihaz mobilya ve bir duvar arasýna mý kurulmuþ? Kurutmalý çamaþýr makinesi sýkma devresinde bir miktar titremesi normaldir. Bu yüzden etrafýnda birkaç santimlik yer býrakýlmalýdýr. Çok fazla köpük. Deterjan otomatik makinede yýkamaya uygun mu? Deterjan etiketinde "makinede yýkama için" veya "elde ve makinede yýkama için" gibi ifadeler bulunup bulunmadýðýný kontrol edin.

8 Doðru miktarda mý kullandýnýz? Aþýrý miktarda deterjan, çok köpük yapmanýn yaný sýra, etkili bir yýkama saðlamaz ve cihazýn iç aksamýna zarar verir. Eðer kurutmalý çamaþýr makineniz kurutma yapmýyorsa. Aþaðýdakileri kontrol edin: Cihazýn fiþi prize takýlý mý; evinizde elektrik var mý; cihazýn kapaðý düzgünce kapatýlmýþ mý; varsa gecikmeli baþlama seçilmiþ mi; program düðmesi A, durdur/ tekrar baþlat konumlarýndan birine mi ayarlanmýþ; Kurutma düðmesi C kapalý pozisyon olan 0 konumuna mý getirilmiþ? Eðer kurutmalý çamaþýr makineniz düzgün çalýþmýyorsa. Aþaðýdakileri kontrol edin: Tahliye hortumu su içerisine mi býrakýlmýþ; tahliye pompasý týkanmýþ mý; önerilen maximum yük deðerine uyulmuþ mu; su musluðu açýk mý? Eðer tüm kontrollere raðmen, kurutmalý çamaþýr makinesi çalýþmýyor ve sorun devam ediyorsa, aþaðýdaki bilgileri vererek, en yakýn Ariston Yetkili Servisini arayýn; - arýzanýn tipi - model numarasý (Mod....) - seri numarasý (S/N...) Bu bilgiler çamaþýr makinenizin arkasýndaki bilgi levhasýnda mevcuttur. Kurutmalý çamaþýr makinesi ne suyu boþaltýyor ne de sýkma yapýyor. Seçili program su boþaltmayý öngörüyor mu? Bazý yýkama devreleri suyu program düðmesi bir miktar döndürüldükten sonra boþaltmaktadýr. "Kýrýþýklýk önleme" özelliði olan bir program seçilmiþ mi? Bu özellik suyun el müdahalesiyle boþaltýlmasýný gerektirir. Boþaltma pompasý týkanmýþ mý? Bunu kontrol etmek için, musluðu kapayýn, makineyi fiþten çekin ve sayfa 12'deki talimatlarý izleyin veya Ariston Yetkili Srevisini yardýma çaðýrýn. Her zaman yetkili teknisyenlerden yardým alýn ve sürekli olarak orijinal parça kullanýlmasýnda ýsrar edin. Kurutmalý çamaþýr makinesi su sýzdýrýyor. Kurutmalý çamaþýr makinesi sýkma esnasýnda çok fazla titriyor. Nakliye braketleri, kurma esnasýnda çýkarýlmýþ mý? Kurma prosedürleri hakkýndaki bir sonraki sayfaya bakýn. Kurutmalý çamaþýr makinesi doðru þekilde düz bir zemine konmuþ mu? Kurutmalý çamaþýr makinesinin dengesi periyodik olarak kontrol edilmelidir. Zamanla makine, az da olsa yerinden oynayabilir. Ayaklarýný ayarlayýp zemine doðru oturup oturmadýðýný kontrol edin. Giriþ hortumunun metal halkasý düzgün baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve zorlamadan baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Deterjan bölmesi týkanmýþ mý? Çýkarýn ve musluk suyunun altýnda yýkayýn. Boþaltma hortumu doðru baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Teknik Özellikler Model Boyutlar AL 118 D geniþlik cm 59,5 yükseklik cm 85 derinlik cm 53,5 Yýkama programlarý için 1kg dan to 5 kg a kadar yük kapasitesi; kurutma programlarý için 1kg dan to 4 kg a kadar yük kapasitesi çalýþma gerilimi 220/230 Volt 50 Hz maksimum çekilen güç 1850 W maksimum su basýncý 1 MPa (10 bar) minimum su basýncý 0,05 MPa (0,5 bar) tambur kapasitesi 46 litre 1100 devir/dakika yýkama: program 2'ü 60º C'; 5,0 kg yuk ile yürütülmüþtür. kurutma: 2.5 kg yük ile ve C kurutma düðmesini pozisyonuna ayarlayýn. Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Sýkma hýzý IEC456 tarafýndan yapýlan düzenlemeye göre programlama þekli Bu onay; IEC (Uluslararasý Elektroteknik Komisyonu) kurallarý dahilince bir kalite onayý anlamýndadýr. Makinanýz, ayrýca yine ECC kurallari 89/336 no ve 03/05/89 tarihli radyo frekanslar zarar verici parazitlerin önlenmesi ve 73/23 no 19/02/73 tarihli düþük voltajda çalýþabilme yönergelerine uygundur. TS 2004 EN /7/11 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 10 M ARGHERITA Ariston Margherita size ulaþtýðýnda Kurma ve Kaldýrma (Ariston Yetkili Servisi Tarafýndan Yapýlmasý Tavsiye Edilir). Ariston Margherita'nýzý ister yeni almýþ olun, ister yeni bir eve naklediyor olun, kurutmalý çamaþýr makinesinin doðru kurulmasý doðru ve etkin çalýþmasý için çok önemlidir. Cihazý ambalajýndan çýkardýktan sonra, noksansýz olduðundan emin olun. Þüphe duyarsanýz, derhal bir yetkili teknisyene baþvurun. Makinenin içi, nakliye amaçlý olarak, arka taraftan dört vida ile sýkýþtýrýlmýþtýr. Ana su borusuna baðlantý Su giriþ hortumunu 3/4 parmaklý bir su musluðuna araya makina ile birlikte verilen plastik filtre ve lastik contada yerleþtirerek sýkýn. Üzerinde C iþareti bulunan hortum soðuk su musluðuna; üzerinde H iþareti bulunan hortum sýcak su musluðuna baðlanmalýdýr. Her iki hortum da makinanýz ile birlikte verilen özel bir Y baðlantýsý ile soðuk su musluðuna baðlanabilir.

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 X user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691279

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 X user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691279 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 108 X. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 108 X in the user

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691280

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691280 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 108 XS. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 108 XS in the

Detaylı

Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu. Washing machine Instructions for installation and use

Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu. Washing machine Instructions for installation and use M ARGHERITA MÇamaþýr Makinesý Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR GB Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 95 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691362

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 95 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691362 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AB 95. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AB 95 in the user manual

Detaylı

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use W 104 T Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR Çamaþýr Makinesý 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu GB Washing machine 13 Instructions

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 103 M user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 103 M user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AB 103 M. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AB 103 M in the user

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AVXD 10 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761841

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AVXD 10 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761841 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr AT-146 Halý Yýkama Makinesi 1800W www.sunny.com.tr HALI YIKAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ Hava Debisi : 45 L/sn Ağırlığı : 8 kg Motor Gücü : 1900 Watt Max Gerilim / Frekans : 220 V 50 Hz Emiş Gücü : 1900 mm H

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA Bulaşık Makinası Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Kurulum Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine

Detaylı