You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 95 user guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 95 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691362"

Transkript

1 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AB 95. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AB 95 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide. User manual HOTPOINT AB 95 User guide HOTPOINT AB 95 Operating instructions HOTPOINT AB 95 Instructions for use HOTPOINT AB 95 Instruction manual HOTPOINT AB 95

2 Manual abstract: Elektrik sisteminin yasalara uygunluðunu. 2. kullanýlmýþ boru kullanmayýnýz. 3. Çamaþýr makinenizin yere dengeli oturduðundan emin olun; çamaþýr makinenizin ömrü ve yýkamanýn kalitesi için bu kontrol önemlidir. 4. Kazan sabitleme vidalarýnýn sökülmüþ olduðunu kontrol ediniz. 2. Margherita çamaþýr makinenize hangi çamaþýrlarý koymalýsýnýz ve nasýl çalýþtýrmalýsýnýz (sayfa. 2) 8. Bakým (Sayfa. 11) Çamaþýrlarýnýzýn doðru ayrýmý, kaliteli bir yýkama ve çamaþýr makinenizin ömrü açýsýndan önemlidir. ve Çözümleri (sayfa. sorun devam ederse, Ariston yetkili servisini arayýn, size en kýsa zamanda yardýmcý olacaktýr. 3. Etiketleri anlamak için rehber (sayfa. 5) Giysi etiketlerinizin üzerindeki etiketlerin anlaþýlmasý kolaydýr vebu önerilere dikkat etmek doðru yýkama yapabilmek için önemlidir. Bu Rehber, etkin yýkama için doðru ýsýyý, yýkama devrelerini ve ütüleme önerilerini içerir. 10. Teknik özellikler (sayfa. 9) 4. Hatalardan kaçýnmak için faydalý ipuçlarý (sayfa. 6) Ariston Margherita, kaþmir ve yünlü yýkama konusunda size ancak bir uzmanýn verebileceði faydalý bilgiler verir. Bu bölümde çamaþýr makinenizin teknik özelliklerini bulacaksýnýz; model tipi, elektrik ve su tüketimleri, boyutlarý, kapasitesi, sýkma devri, Avrupa kural ve yönetmeliklerine uygunluðu. 5. Deterjan bölmesinin kullanýmý (sayfa. 7) Bu bölümde deterjan ve beyazlatýcý bölmelerinin kullanýmý ile ilgili bilgileri bulacaksýnýz. 11. Sizin ve çocuklarýnýzýn emniyeti (sayfa.12) Burada tüm ev halkýnýn emniyeti için gerekli bilgileri bulacaksýnýz. 6. Kontrol panelinin kullanýlmasý (sayfa. 3) Ariston Margherita'in kontrol panelinin kullanýmý son derece kolaydýr. Bir tamircinin kirli pantolonunun temizlemeden en narin yünlü giysilere uzanan bir yelpazede istediðiniz yýkama programýný seçmenizi saðlayan, fonksiyonlar vardýr. Bu fonksiyonlarý tanýmak, bir yandan makinenizin daha uzun ömürlüolmasýný saðlarken diðer yandan size yýkama iþleminden daha iyi sonuçla almanýzý saðlar. 7. Ariston 4) Margherita programlarý rehberi (sayfa. Bu bölümde doðru programý, uygun yýkama sýcaklýðýný ve deterjaný seçmenize yardýmcý olacak bir tablo bulunmaktadýr. Doðru programý seçerek zaman su ve elektrikten tasarruf etmeniz ve ayný zamanda çamaþýrlarýnýzdan mükemmel temizlik elde etmeniz saðlanýr. 1 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Çamaþýr makinenize çamaþýrlarýnýzý nasýl yüklemelisiniz? Yýkamadan önce. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ cinsi ve rengine göre ayýrýn. Dayanýklý kumaþlar narin kumaþlardan ayrýlmalýdýr. Açýk renkli giysiler koyu renkli giysilerden ayrýlmalýdýr. Tüm cepleri boþaltýn (jeton, kaðýt, para gibi) ve düðmeleri kontrol edin. Gevþek düðmeleri ya dikin ya da sökün, çünkü yýkama sýrasýnda kopabilir. Etiketler her þeyi söyler. Yýkadýðýnýz giysinin her zaman etiketine bakýn; etiketler, giysiniz in mümkün olan en iyi þekilde nasýl yýkanacaðýný söyler. Sayfa 5'teki tablo, etiketlerde bulunan tüm sembollerin sýrlarýný açýklar. Bu tablo daha iyi yýkama ve giysilerin daha uzun süre dayanmasý için gereken bilgileri içerir. M ARGHERITA Çamaþýrlarýnýzý kumaþ ve renklerine göre ayýrmak iyi sonuç almak için çok önemlidir. Yýkama iþleminden daha iyi sonuçlar alabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar vardýr. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ cinsine ve renklerine göre ayýrýn. Etiketleri okuyun, talimatlarý izleyin ve küçük parçalarý büyük parçalarla dönüþümlü olarak yýkayýn. Küçükler ve büyükler bir arada. Ariston Margherita serisi çamaþýr makinesinin çamaþýr yükünü dengeli daðýtmak üzere özel bir elektronik kontrol sistemi vardýr; sýkma iþlemine geçilmeden önce, bu cihaz, yýkama ve yük miktarýna göre, çamaþýrlarýn kazan içinde mümkün olduðu kadar eþit þekilde daðýlmasýný saðlar. Bu nedenle istenmeyen gürültü ve titreþimler önlenir. Ariston Margherita'nýn çalýþtýrýlmasý Yeni çamaþýr makinenizi kurduktan sonra, 90 Cde 1 numaralý programý ayarlayýnýz. Margherita'nýn doðru þekilde 1. Kapýsýnýn doðru kapatýldýðýndan. çalýþtýrmak, yýkama kalitesini 2. Fiþin prize takýlý olduðundan. artýrmak ve cihazýn ömrünü artýrmak 3. Su musluðunun açýk olduðundan. için, çok önemlidir. 4. A seçici düðmesinin (durdur/ Çamaþýrlarýnýzý yerleþtirdikten ve tekrarbaþlat) sembolü konumlarýndan deterjaný ekledikten sonra her zaman: birinde olduðundan emin olun. Arzu edilen programý seçin Program yýkanacak çamaþýrlarýn cinsine göre seçilir.

3 Doðru programý seçmek için sayfa 4'teki tabloya baþvurun. A düðmesini, seçtiðiniz programla kontrol paneli üzerindeki çizgi ile ayný hizaya gelinceye kadar çeviriniz. B düðmesini kullanarak sýcaklýk ayarýný yapýnýz, ve eðer gerekliyse D, E, F, G tuþlarýna bastýktan sonra açma kapama düðmesi H ye basýnýz. Daha narin giysiler için: Ýç çamaþýrý, tayt ve çoraplarý ve narin giysileri bezden bir kese içine koyarak koruyabilirsiniz. Yýkama zamanýný geciktirmek istiyorsanýz, bunun program seçiminden önce ayarlanmasý gerektiðini unutmayýn. Yýkama iþleminin sonunda... L lambasýnýn sönmesini bekleyin: bu üç dakika kadar sürecektir. Daha sonra makinenizi açma/ kapama düðmesi H'yi (OFF [kapalý] konumuna getirerek kapatýn. Artýk çamaþýr makinesinin kapaðýný emniyetli bir þekilde açabilirsiniz. Yeni yýkanmýþ çamaþýrlarýnýzý çýkardýktan sonra,çamaþýr makinenizin kapaðýný açýk veya aralýk býrakýn, böylelikle içeride kalan nem buharlaþacaktýr. Her zaman su musluðunu kapatýn. Unutmayýnýz ki, elektrik kesintisi halinde, ve çamaþýr makinesinin kendini kapattýðý durumlarda seçili program hafýzada kalacaktýr. Bazý inatçý lekeler nasýl yok edilir? Mürekkep ve vücut lekeleri: 90º C'de metil alkol veya alkole batýrýlmýþ bir parça pamukla silin. Zift: tereyaðý ile silin, terebentin ile ovun ve derhal yýkayýn. Ciklet: Oje çýkarýcý ile ovun ve temiz bir bezle silerek temizleyin. Küf: Pamuklu ve beyaz çamaþýr 5 ölçü su, 1 ölçü beyazlatýcý ve bir çorba kaþýðý sirkeli suya yatýrýlýp, daha sonra derhal yýkanmalýdýr. Diðer beyaz çamaþýrlar için 10 hidrojen peroksit tableti kullanýp derhal yýkamalýdýr. Ruj: Etere batýrýlmýþ yün veya pamukla silin. Ýpekli için trikloroetilen kullanýn. Oje: Lekenin üzerine oje çikarýcýsýna batirilmis emici kaðit koyun, kaðýt renk deðiþtirince giysiyi kaldýrýn. Çim: Metil alkole batýrýlmýþ bir parça pamukla silin. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 2 M ARGHERITA Kontrol Benim Elimde Doðru seçimi yapmak çok önemlidir. Bu düðme yýkama programýný seçmek için kullanýlýr. Bu düðmeyi sadece saat yönünde çeviriniz. Programý seçmek için, program düðmesi üzerindeki sembol yada numara kontrol panosu üzerindeki çizgiye gelinceye kadar çeviriniz. Þimdi açma kapama anahtabölmeden oluþur: 1.Bölüm:Ön yýkama deterjaný; 2.Bölüm:Yýkama evresi deterjaný; 3.Bölüm:Yumuþatýcýlar. Çamaþýr makinenizde ayrýca beyazatýcý için, 1. bölmeye takýlan ek bir 4. bölme vardýr. Bu makineniz ile beraber verilmiþtir. Sýkma devri seçim tuþu 900/400 Bu tuþ sayesinde Ariston Margherita, sývý deterjanlarýn etkinliðini en üst seviyeye çýkaran ve böylece daha inatçý lekelerin çýkarýlmasýný saðlayan yoðun bir yýkama iþleminin gerçekleþmesini saðlar Leke çýkartma tuþuna bastýðýnýzda, ön yýkama (G) devresini çalýþtýramazsýnýz. Ön yýkama tuþu Bu tuþu, pamuklu ve keten çamaþýrlarý yýkama programlarýnda devir sayýsýný 900 den 400 devir/ dakika'ya, sentetik çamaþýrlarý yýkama programýnlarýnda ise 750 'den 400 devir/dakika'ya düþürmek istediðinizde kullanýnýz. Bu tuþ ile yünlü programý ve özel programlar (bkz. sayfa 4) hariç, tüm programlar için ön yýkama yapabilirsiniz. Açma/kapama tuptal etmek için (durdur/tekrarbaþlat) sembollerinden birini 5 saniye süreyle seçin. Bu tablodaki veriler sadece göstermek içindir, bunlar yýkama tipine ve miktarýna göre, su sistemi ve oda ýsýsýna göre deðiþebilir. Özel Programlar 40º C'de Yýkama - 60 C: Ariston Margherita'nýn düþük ýsýlarda bile en iyi sonuçlarý elde etmek için özel bir programý vardýr. Diðer çamaþýr makinelerinde 60º C'de alacaðýnýz yýkama performansýný program 3'ü 40º C'ye ayarladýðýnýzda alabilirsiniz; bu size örneðin 60º C'de yýkamaya cesaret edemediðiniz renkli giysilerinizi yýkamaya olanak saðlar. Günlük Yýkama: Ariston Margherita'in hafif kirli giysilerin kýsa zamanda yýkanmasý için düþünülmüþ bir programý mevcuttur. Program 7'yi 30º C'ye ayarladýðýnýzda, (yünlü ve ipekli hariç) farklý tipte 3 kg çamaþirý birlikte yýkayabilirsiniz. Bu yaklaþýk 30 dakika sürdüðünden zamandan ve elektrikten tasarruf edersiniz. SÝVÝ DETERJAN KULLANMANÝZÝ ÖNERIRIZ. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 4 M ARGHERITA Etiketleri anlamak Bu sembollerin anlamlarýný öðrenerek, çamaþýr yýkarken daha iyi sonuçlar alabilirsiniz; giysileriniz daha uzun süre dayanýr ve makineniz daha iyi yýkayarak, mükemmel sonuçlar verir.

4 Giysi etiketleri, küçük ancak önemli Bu semboller beþ farklý kategoriye ve sembollerle ifade edilen önemli þekle ayrýlýr: Yýkama, beyazlatma bilgileri içerir. Eðer daha iyi yýkama, ütüleme, kuru temizleme sonuçlarý almak ve giysilerinize hak ve kurutma. ettiði özeni göstermek istiyorsanýz bunlarý anlamak çok faydalýdýr. Faydalý ipuçlarý Daha iyi sonuçlar almak ve daha fazla dayanmalarýný saðlamak için gömleklerin içini dýsýna çevirin. Her zaman cepleri boþaltýn. Etikete bakýn: etiket faydalý tavsiyeyi verecektir. Çamaþýrlarýnýzý makineye doldururken sýrayla büyük ve küçük parça koyun. Doðru ýsýyý seçtiðinizden emin olun! Bu tablodaki sembolleri öðrenin; size daha iyi bir yýkama saðlamak, giysilerinize özen göstermek ve Ariston Margherita'dan daha iyi verim almak konusunda size yardýmcý olacaklardýr. Yýkama Kuvvetlý etki Narýn etki Aðartma Ütüleme Kuru Temizleme Kuvvetlý etki Kurutma Narýn etki cl 95 C de yýkama Soðuk suda aðartma Sýcak ütüleme max. 200 C A Herhangi býr çözücü ile kuru temizleme Makinada kurutulabilir P 60 C de yýkama Aðartma iþlemi yapýlamaz Orta sýcak ütüleme max. 150 C Perklorid, benzin, saf, alkol, R111 ve R113 ile kuru temizleme Makinada kurutulamaz F 40 C de yýkama Max. 100 C de ütüleme Benzin, saf alkol ve R113 ile kuru temizleme Sererek kurutun. 30 C de yýkama Ütü yapýlamaz Kuru temizleme yapýlamaz Asarak kurutun. El ile yýkama Elbise askýsý ile kurutun. Yýkanamaz. 5 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Hatalardan sakýnmak için faydalý ipuçlarý Çamaþýr makinenizi asla... yýrtýk, yýpranmýþ, kenarlarý dikilmemiþ çamaþýrlarý yýkamayýn. Eðer bunlarý mutlaka yýkamak zorundaysanýz, bunlarý korumak için bir keseye yerleþtirin. Aðýrlýða dikkat edin! En iyi yýkama sonucu için, aþaðida belirtilen aðýrlýk sýnýrlarýný aþmayýn (çamaþýrlarýn kuru aðýrlýklarý belirtilmiþtir): - Dayanýklý kumaþlar: Azami 4,5 kg - Sentetik kumaþlar: Azami 2,5 kg - Narin kumaþlar: Azami 2 kg - Saf yeni yün: Azami 1 kg Çamaþýrýn aðýrlýðý nasýl çengelli iðneyle iðnelerseniz, çamaþýr makinenizi korumuþ olursunuz. öðrenilir? 1 çarþaf gr. Tatillerde: cihazýn fiþini çekin. 1 yastýk kýlýfý gr. Tatile çýktýðýnýzda, makinenizin 1 masa örtüsü gr. fiþinizi çekmenizi, su giriþ musluðunu 1 bornoz gr. kapatmanýzý ve kapaðýný açýk veya 1 havlu gr. aralýk býrakmanýzý öneririz. Bu þekilde Renkli tiþörtler, baskýlý tiþörtler hem kazan ve lastik conta kuru ve ve gömlekler yýkanmadan önce ters temiz kalacak ve hem de çamaþýr yüz edilirse daha uzun süre dayanýr. makinenizin içinde hoþ olmayan Baskýlý tiþörtler ve sweatshirtler ters kokular oluþmayacaktýr. yüz edilerek ütülenmelidir. Salopet yýkarken dikkat! "Salopet" tipi tulum pantolonlarýn makinenizin kazaný ve yýkadýðýnýz diðer giysiler için tehlikeli olabilecek kancalý askýlarý vardýr. Bunlarý pantolonun ön tulum cebi içine sokar En iyi sonuca ulaþmak için, yünlüler için üretilmiþ özel bir sývý deterjan kullanmanýzý ve 1kg'dan fazla çamaþýr koymamanýzý öneririz. M ARGHERITA Yünlü yýkama Özel çamaþýrlarý nasýl yýkayabilirsiniz? Perdeler. Perdeler çok buruþur. Buruþmayý önlemek için bir ipucu: perdeleri katlayýn ve bir yastýk kýlýfý veya file torba içine koyun. Genel aðýrlýk, makinenin aðýrlýk yükünü geçmeyecek þekilde olsun; baþka bir þey koymayýn. Sýkma programýný otomatik olarak hariç tutan program 9'u seçmeyi unutmayýn. Kaz tüyü ceket ve rüzgarlýklar. Ariston Margheritada Kaz veya ördek tüyünden dolgulu ceket ve rüzgarlýklarý da yýkayabilirsiniz, ancak 2-3 kg.dan daha fazla doldurmamaya özen gösterin. Doldurmayý, narin sýkmayý kullanarak 1 veya iki defa yapýn. Eþofmanlar. Eþofmanlarýnýzdan çamur ve kiri çýkardýktan sonra bunlarý kot pantolonlar ve diðer kaba giysilerle yýkayabilirsiniz. Eþofmanlarý beyazlarla yýkamayýn. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 6 M ARGHERITA Ýlk sýr en kolay olanýdýr: Deterjan bölmesi dýþarýya doðru döndürerek açýlýr. Sývý deterjan, 60 dereceye kadar olan ve ön yýkama gerektirmeyen yýkama devreleri için olduðundan, düðme G'i kullanmanýza gerek olmayacaktýr. Direkt olarak çamaþýr makinesinin kazanýna özel kutularý içinde ve deterjan kutusunun üzerinde yazýlý talimatlara göre konan sývý veya toz deterjanlar satýlýr. Asla elle yýkama deterjaný kullanmayýn, çünkü bunlar çok köpük yapar ve çamaþýr makinenize zarar verebilir. Elde ve ayný zamanda otomatik makinede yýkama için uygun olan deterjanlar kullanabilirsiniz.

5 Soðuk suyla yýkarken, her zaman kullandýðýnýz deterjan miktarýný azaltýn: deterjan soðuk suda, sýcak suda olduðundan daha zor çözülür, bu yüzden fazlasý kullanýlmadan dýþarý atýlmýþ olur. MAX Deterjan bölmesinin kullanýmý 4 Ýyi yýkama için önemli Bölme 1'e: Ön yýkama deterjaný konur (toz). Bölme 2'ye: Yýkama deterjaný konur (toz veya sývý). Deterjan, detarjan üreticileri tarafýndan tavsiye edilen miktarlarda kullanýlmalýdýr. Genellikle, deterjan kullanýmý ile ilgili ihtiyacýnýz olan tüm açýklamalar deterjan kutusunun üzerindedir. Kullanýlmasý gereken deterjan miktarý çamaþýr yüküne, su sertliðine ve çamaþýrlarýn ne kadar kirli olduðuna baðlýdýr. Deneyimleriniz size zaman içinde doðru miktarý seçmenizde yardýmcý olacaktýr. Bölme 1'e ön yýkama için deterjan koymadan önce, beyazlatýcý bölmesi 4'ün yerine yerleþtirilmemiþ olmasýna özen gösterin. Bölme 3'e yumuþatýcý koyarken, ýzgaradan taþmamasýna dikkat edin. Çamaþýr makinesi, her bir yýkama esnasýnda çamaþýrlara otomatik olarak yumuþatýcýyý ekleyecektir. Sývý/toz deterjan, Bölme 2'ye, yýkama devresi baþlamadan birkaç saniye önce konacaktýr Bölme 3'e: Eklentiler (yumuþatýcýlar, parfümler vs.) konur. Bölme 4'e: Beyazlatýcý ve narin çamaþýrlar için beyazlatýcý konur. Beyazlatma ve leke çýkartma tuþu Eðer beyazlatma gerekliyse, ek bölme 4 (verilmiþtir), deterjan bölmesinin 1. bölmesine yerleþtirilmelidir. Beyazlatýcýyý koyarken, merkez eksenin üzerinde belirtilen "max = azami" seviyesini geçmemeye özen gösterin (bkz. resim). Ek beyazlatýcý kabýnýn kullanýmý, ön yýkama ihtimalini ortadan kaldýrýr. Geleneksel beyazlatýcý sadece dayanýklý beyaz kumaþlarda kullanýlýr; ancak narin beyazlatýcý renkli kumaþlar, sentetikler ve yünlülerle kullanýlabilir. "Ýpekli" ve perdeler programý ile (bkz. sayfa 4) beyazlatýcý kullanýlmamaktadýr. MAX MAX 1 2 Deterjan bölmesi çýkarýlýp temizlenebilir: þekilde gösterildiði gibi yukarý kaldýrýp dýþarý doðru çekin. Daha sonra akan suyun altýnda birkaç dakika tutun. Beyazlatýcý kullandýðýnýzda leke çýkarma tuþunu da kullanýn.bunu ayrý yapmak istiyorsanýz, ek bölme 4'e beyazlatýcýyý koymalý, düðme F'ye (leke çýkarma) basmalý ve makineyi çalýþtýrmalýsýnýz, daha sonra kumaþýn tipine göre sembollerinden birini seçmelisiniz. Normal bir yýkama devresinde beyazlatýcý kullandýðýnýzda, özel bölmelerine deterjan ve herhangi eklentileri koyun; F düðmesine (leke çýkarma) basýn, daha sonra program seçimini yaparak makinenizin açma kapama düðmesine basýp çalýþtýrýnýz. Tasarruf Cihazýnýzýn çevreye dost ve ekonomik bir þekilde kullanýmý için bir rehber ÇAMAÞIR YÜKÜNÜ AZAMÝYE ÇIKARIN Tavsiye edilen azami çamaþýr yükünü kullanarak elektrikten, sudan, deterjandan ve zamandan kazanýn. 2 yarým yük çamaþýr yýkayacaðýnýza, bir tam yük yýkayarak elektrikten %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. ÖN YIKAMAYA ÝHTÝYACINIZ VAR MI? Sadece çok aþýrý kirli çamaþýrlar için ön yýkamayý kullanýn. Az veya normal kirli çamaþýrlar için ön yýkamayý SEÇMEYEREK deterjan, zaman ve sudan ve elektrikten %5 ila15 arasýnda TASARRUF SAÐLAYIN. SICAK YIKAMA GEREKLÝ MÝ? Lekeleri önden leke çikarýcýyla veya kurumuþ lekeleri suda bekleterek önceden temizleyin ve sýcak bir yýkama programý ihtiyacýný en aza indirin. 60º C'lik bir yýkama programý seçerek %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. 7 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Sorun Giderme Çamaþýr makinenizin çalýþmadýðý durumda, ortaya çýkan bazý sorunlar Ariston Yetkili Servisini çaðýrmaya gerek kalmadan kolaylýkla çözülebilir. Yardým çaðýrmadan önce, aþaðýdakileri kontrol edin. Çamaþýr makinesi çalýþmaya baþlamýyor. Fiþ doðru bir þekilde prize takýlmýs mý? Temizlerken yerinden çýkmýþ olabilir. Evde elektrik var mý? Belki ayný anda pek çok cihaz çalýþýyordur, ana þalter açmýþ olabilir. Belki de bulunduðunuz bölgede genel bir elektrik kesintisi söz konusudur. Çamaþýr makinenizin kapaðý düzgün olarak kapatýlmýs mý? Eðer çamaþýr makinesinin kapaðý açýk kalmýþ veya tam olarak kapatýlmamýþsa, çamaþýr makineniz çalýþmaz. Açma/kapama düðmesine basýlmýþ mý? Çamaþýr makinenizin program düðmesi doðru konuma getirilmiþ mi? Su musluðu açýk mý? Emniyet amaçlý olarak, eðer çamaþýr makinesi su almýyorsa, yýkama iþlemi baþlamaz.

6 M ARGHERITA Servis çaðýrmadan önce siz ne yapabilirsiniz? Fakat, su nereye gitti? Yeni Ariston teknolojisi ile, iyi netice alabilmek için çok az suya ihtiyacýnýz var! Bu yüzdendir ki çamaþýr makinenizin kapaðýndan baktýðýnýzda suyu göremezsiniz: Çünki maksimum temizlikten vazgeçmeksizin çevreye dost bir þekilde az, çok az su kullanýrýz. Ve, bunlarýn da ötesinde elektrik tasarrufu saðlanýr. Program seçici düðme dönüp duruyor mu? Boþaltma pompasýnýn kazaný boþaltmasý için birkaç dakika bekleyin, daha sonra Margherita'yý kapatýn, durdur/ yeniden ayarla sembollerinden birini seçin, daha sonra tekrar açýn. Eðer düðme dönmeye devam ederse, Ariston yetkili servisini çaðýrýn çünkü makineniz bir arýzayý haber veriyor olabilir. Çamaþýr makinesi su almýyor. Musluk, su borusuna doðru baðlanmýþ mý? Su kesintisi var mý?binanýzda veya caddenizde bir tamirat yapýlýyor olabilir. Yeterli basýnç var mý? Þebekenin su basýncý düþük olabilir. Musluk filtresi temiz mi? Su çok kalkerli ise veya su tesisatýnda son zamanlarda bir tamirat yapýlmýþ ise, musluk filtresi parçacýklar nedeniyle týkanmýþ olabilir. Lastik hortum kývrýlmýþ mý? Suyu çamaþýr makinesine taþýyan lastik hortum mümkün olduðu kadar düz olmalýdýr, ezilip bükülmediðinden emin olun. DOÐRU Her yýkama devresinden sonra musluðu kapatýn. Çamaþýr makinesinin hidrolik sisteminin kullanýmýný kýsýtlayýn ve evde kimse yokken sýzýntý risklerinden kurtulun. Kötü kokulardan kurtulmak için kapaði sürekli olarak açýk býrakýn. Cihazýnýzýn dýþ yüzeyini itinayla temizleyin. Dýþ yüzeyleri temizlerken ýlýk suya batýrdýðýnýz bir bez kullanýn. YANLIÞ Makinenin fiþini temizlerken çekmemek. Bakým esnasýnda bile cihazýn fiþi her zaman çekili olmalýdýr. Çözücüler ve zararlý aþýndýrýcýlar kullanmak. Makinenizin dýþ ve lastik kýsýmlarýný temizlerken asla çözücü ve aþýndýrýcý maddeler kullanmayýn. Deterjan bölmesini ihmal etmek. Deterjan bölmesi yerinden çýkarýlabilir ve akan suyun altýna tutarak kolayca temizlenebilir. Çamaþýr makinesini düþünmeksizin tatile çýkmak. Ayrýlmadan önce, çamaþýr makinenizin fiþinin çekili ve su musluðunun kapalý olduðundan emin olun. Çamaþýr makinesi sürekli olarak su alýp boþaltýyor. Boþaltma hortumu çok mu aþaðýda? Hortum 60 ila 100 cm bir yüksekliðe baðlanmalýdýr. Hortumun aðzý suyun içinde mi? Duvar drenaj sisteminin havalandýrma bacasý var mý? Eðer sorun, bu kontrollerden sonra da devam ederse, su musluðunu ve cihazý kapatýn ve teknik yardým çaðýrýn. Eðer binanýzýn üst katlarýndan birinde oturuyorsanýz, drenajda bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için özel bir supap tesis edilmelidir. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 8 M ARGHERITA Boþaltma hortumu bükülmüþ mü? Boþaltma hortumu mümkün olduðunca düz olmalýdýr. Ezilip bükülmediðinden emin olun. Çamaþýr makinesinin boþaltma yolu týkanmýþ mý? Boþaltma hortumunun uzatmasý varsa, doðru takýlmýþ olduðundan emin olun. Cihaz mobilya ve bir duvar arasýna mý kurulmuþ? Çamaþýr makinesinin sýkma devresinde bir miktar titremesi normaldir. Bu yüzden etrafýnda birkaç santimlik yer býrakýlmalýdýr. Çok fazla köpük. Deterjan otomatik makinede yýkamaya uygun mu? Deterjan etiketinde "makinede yýkama için" veya "elde ve makinede yýkama için" gibi ifadeler bulunup bulunmadýðýný kontrol edin. Doðru miktarda mý kullandýnýz? Aþýrý miktarda deterjan, çok köpük yapmanýn yaný sýra, etkili bir yýkama saðlamaz ve cihazýn iç aksamýna zarar verir. Eðer tüm kontrollere raðmen, çamaþýr makinesi çalýþmýyor ve sorun devam ediyorsa, aþaðýdaki bilgileri vererek, en yakýn Ariston Yetkili Servisini arayýn; - arýzanýn tipi - model numarasý (Mod....) - seri numarasý (S/N...) Bu bilgiler çamaþýr makinenizin arkasýndaki bilgi levhasýnda mevcuttur. Çamaþýr makinesi ne suyu boþaltýyor ne de sýkma yapýyor. Seçili program su boþaltmayý öngörüyor mu? Bazý yýkama devreleri suyu program düðmesi bir miktar döndürüldükten sonra boþaltmaktadýr. "Kýrýþýklýk önleme" özelliði olan bir program seçilmiþ mi? Bu özellik suyun el müdahalesiyle boþaltýlmasýný gerektirir. Boþaltma pompasý týkanmýþ mý? Bunu kontrol etmek için, musluðu kapayýn, makineyi fiþten çekin ve sayfa 11'deki talimatlarý izleyin veya Ariston Yetkili Srevisini yardýma çaðýrýn. Her zaman yetkili teknisyenlerden yardým alýn ve sürekli olarak orijinal parça kullanýlmasýnda ýsrar edin. Çamaþýr makinesi sýzdýrýyor. Çamaþýr makinesi sýkma esnasýnda çok fazla titriyor.

7 Nakliye braketleri, kurma esnasýnda çýkarýlmýþ mý? Kurma prosedürleri hakkýndaki bir sonraki sayfaya bakýn. Çamaþýr makinesi doðru þekilde düz bir zemine konmuþ mu? Çamaþýr makinesinin dengesi periyodik olarak kontrol edilmelidir. Zamanla makine, az da olsa yerinden oynayabilir. Ayaklarýný ayarlayýp zemine doðru oturup oturmadýðýný kontrol edin. Giriþ hortumunun metal halkasý düzgün baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve zorlamadan baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Deterjan bölmesi týkanmýþ mý? Çýkarýn ve musluk suyunun altýnda yýkayýn. Boþaltma hortumu doðru baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Teknik Özellikler Model Boyutlar AB 95 geniþlik cm 59,5 yükseklik cm 85 derinlik cm 52,5 1-4,5 kg çalýþma gerilimi 220/230 Volt 50 Hz maksimum çekilen güç 1850 W maksimum su basýncý 1 MPa (10 bar) minimum su basýncý 0,05 MPa (0,5 bar) tambur kapasitesi 40 litre 900 devir/dakika program 2'ü 60º C'; 4,5 kg yuk ile yürütülmüþtür; Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Sýkma hýzý IEC456 tarafýndan yapýlan düzenlemeye göre programlama þekli Bu onay; IEC (Uluslararasý Elektroteknik Komisyonu) kurallarý dahilince bir kalite onayý anlamýndadýr. Makinanýz, ayrýca yine ECC kurallari 89/336 no ve 03/05/89 tarihli radyo frekanslar zarar verici parazitlerin önlenmesi ve 73/23 no 19/02/73 tarihli düþük voltajda çalýþabilme yönergelerine uygundur. TS 2004 EN Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Ariston Margherita size ulaþtýðýnda Kurma ve Kaldýrma M ARGHERITA (Ariston Yetkili Servisi Tarafýndan Yapýlmasý Tavsiye Edilir). Ariston Margherita'nýzý ister yeni almýþ olun, ister yeni bir eve naklediyor olun, çamaþýr makinenizin doðru kurulmasý doðru ve etkin çalýþmasý için çok önemlidir. Cihazý ambalajýndan çýkardýktan sonra, noksansýz olduðundan emin olun. Þüphe duyarsanýz, derhal bir yetkili teknisyene baþvurun. Çamaþý makinasýnýn iç kýsmý, taþýma gerekleri için üç adet vida sayesinde zapt edilmiºtir. Ana su borusuna baðlantý Su giriþ hortumunu 3/4 parmaklý bir su musluðuna araya makina ile birlikte verilen plastik filtre ve lastik contada yerleþtirerek sýkýn. Üzerinde C iþareti bulunan hortum soðuk su musluðuna; üzerinde H iþareti bulunan hortum sýcak su musluðuna baðlanmalýdýr. hortum 60 ila 100 cm bir yüksekliðe Hortum asla su içine batmýþ olarak kalmamalýdýr. Hortum için uzatma önerilmez. Çok gerekliyse, uzatma hortumu, orijinal hortum ile ayný çapta olmalý ve 150 cm.yi aþmamalýdýr. Duvar drenaj borularý durumunda, bunlarýn yeterliði yetkili bir teknisyen tarafýndan kontrol edilmelidir. Daire binanýn üst katlarýndan birindeyse, çamaþýr makinesinin sürekli su almasýna ve bosaltmasina neden olan drenaj problemleri ortaya çýkabilir. Böyle bir sorundan sakýnmak için dükkanlarda özel drenaj contalarý satýlýr. Uyarý! Bu normlara uyulmadýkça üretici þirket hiçbir sorumluluk kabul etmez. Çamaþýr makinesinin ambalaj poþetleri, geniþletilmiþ suni köpükleri, çiviler ve diðer ambalaj malzemeleri çocuklarýn oynamasý için sakýncalý ve tehlikelidir. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 10 M ARGHERITA Ona iyi davranýn, sonsuza kadar dostunuz olsun! Çamaþýr makineniz yaþamýnýzda güvenilir bir arkadaþýnýzdýr. Onu uzun ömürlü kýlmak sizin elinizde. Ariston Margherita sorunsuz bir þekilde ömür boyu dayanacak bir çamaþýr makinesi olarak tasarlanmýþtýr. Birkaç küçük adým onu saðlýklý tutar. deterjanlar kireç önleyici madde içerir. girebilir. Makine taþýnacaksa, itina ile iki veya üç kiþinin yardýmýyla taþýnmalýdýr. Tek baþýna taþýmamalýdýr, çünkü cihaz çok aðýrdýr. 4. Çamaþýr koymadan önce, kazanýn boþ olduðundan emin olun. 5. Makineye asla çýplak ayakla, ýslak veya nemli el veya ayakla dokunmayýnýz. 6. Asla uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayýn, bunlar nemli ortamlarda özellikle tehlikelidirler. Elektrik kablosu asla kývrýlmamalý ve tehlikeli bir biçimde baský görmemelidir. 7. Cihaz çalýþýrken asla deterjan bölmesini açmayýn; elle yýkama deterjaný kullanmayýn çünkü köpüðün çok olmasý cihazýn iç parçalarýna zarar verebilir. 8. Makinenizi prizinden çýkarmak için asla fiþe veya çamaþýr makinesine asýlmayýn; bu çok tehlikelidir. En önemlisi M ARGHERITA Ariston Margherita güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Sizi ve tüm ailenizi korumak üzere. 9. Cihaz çalýþýrken, çok yüksek ýsýlara eriþebileceðinden boþaltma suyuna dokunmayýn. Yýkama devrelerinde cihaz kapaðý ýsýnýr; çocuklarýn eriþmesini engelleyin.

8 Çamaþýr makinesinin kapaðýný asla zorlamayýn; bu kazara açýlmalarý engellemeye yarayan güvenlik bloðuna zarar verebilir. 10. Arýza durumunda, önce su musluðunu kapatýn ve cihazý duvar prizinden çýkarýn; Hiçbir durumda, tamir etmeye çalýþmak için iç parçalara dokunmayýn. Margherita: Sadece, orijinal Ariston yedek parçasý olan yetkili uzman bir teknisyen istiyorum. Elektrik kablosu nasýl deðiþtirilir Beslenma kablosu sadece yetkili teknik personel tarafýndan deðiþtirilmelidir. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 12 M ARGHERITA 13 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu The secrets of fabrics How to get better results M safe ARGHERITA AB 95 Instructions for installation and use GB Class A at 40 C The first washing machine to give a perfect wash at only 40 C Margherita Washingmachine and easy to use M ARGHERITA Quick guide to Margherita Here are the 11 topics explained in this manual. Read, learn and have fun: you will discover many secret ways to get a better wash, more easily and making your washing machine last longer....and especially keeping an eye on safety. 1. Installation and removal (p. check: 1. That the electric system complies with the law; 2. That the inlet and draining pipes are connected correctly. to Margheritas programmes (p Care and maintenance (p. 25) Margherita is a true friend. With just a bit of care, it will repay you with loyalty and devotion. 9. Problems and solutions (p. 22 and 23) Before calling a technician, read these pages: immediate solutions may be found for a number of problems. If the problem persists, call Ariston customer services and any failure will be repaired, as soon as possible. Yeras back, our grandmothers were the ones who gave us good advice - and in those days synthetic fibres did not exist: washing was easy. Today, Margherita offers you helpful advice allowing you to wash wool even better than an expert laundress would by hand. The detergent dispenser (p. 21) Technical characteristics (p. 23) Herein are the technical features of your washing machine: model type number, electric and water specifications, size, capacity, speed of the spin cycle and compliance with Italian and European rules and regulations. Safety for you and your children (p.26) How to use the detergent dispenser and the bleach compartment. Understanding the control panel (p. 17) Here you will find the necessary guidelines for the safety of your entire household, because safety is very important indeed. Margheritas control panel is very simple. It has only a few essential buttons to help you choose any type of wash cycle, ranging from the most energetic, capable of cleaning a mechanics overalls, to the most delicate for cashmere. Familiarising with it will help you get the best out of your wash while helping your washing machine last longer. Its easy. 15 Margherita - Instructions for installation and use What goes in your washer? Before washing, you can do a great deal for better results. Divide your garments according to fabric and colour. Read the labels, follow their indications and alternate small items with large ones. Before washing. Divide your washing according to the type of fabric and colour resistance: sturdy fabrics should be separated from delicate ones. Light colours should be separated from dark ones. Empty all pockets (coins, paper, money and small obejects) and check the buttons. Mend immediately or remove loose buttons as they could fall off during the wash cycle. The labels say it all. Always look at the labels: they tell you everything about your garment and how to wash it in the best way possible. The table on page 19 shows you all the secrets of the symbols found on labels. Their indications are a valuable guide to a better wash and to longer lasting clothes. Big and small happily together. This washing machine has a special electronic control device for distributing the wash load evenly: before the spin cycle starts, this device allows the washing to position itself as uniformly as possible in the drum, according to the type of M ARGHERITA Dividing your garments according to fabric and colour, is very important for good results washing and initial positioning. For this reason, even at top spin, the washing machine does not vibrate or make any noise. After installing your new washing machine, start a wash cycle by setting programme "1" at 90 degrees. Starting Margherita in the right 1. The door is correctly shut. way is important for the quality 2. The plug is inserted in the of your wash, for preventing socket. problems and for lengthening the 3. The water tap is open. life of your appliance. After 4. Selector knob A is positioned loading your washing and on one of the symbols (Stop/ pouring in the detergent together Reset). with any additives, always check that: Choose the desired programme The programme is selected For more delicate according to the type of garments garments: that need to be washed. To choose protect underwear, a programme, refer to the table on tights and stockings page 18. Turn knob A until the and delicate items by selected programme coincides placing them in a with the pointer situated on the canvas pouch control panel, set the temperature using knob B and, if necessary, use buttons D, E, F and G and then press on/off button H (position ON). Starting Margherita Remember that, if you want to use it, the "programmed start" should be set before the wash cycle. At the end of the wash cycle... Wait for the L lamp to turn off: it will take about three minutes. Then turn Margherita off by pressing on-off button H (OFF position). You can now open the washing machine door safely. After having removed the freshly cleaned washing, leave the door open or ajar so that the humidity left inside can evaporate. Always close the water tap. Remember that, in the event of a power failure, or should the washing machine switch itself off, the programme chosen will be memorised. How to eliminate the most common stains Ink and biro Dab with a wad of cotton soaked in methyl alcohol or alcohol at 90. Tar Dab with fresh butter, rub in turpentine then wash immediately. Wax Scrape away, then run a hot iron between two sheets of absorbent paper. Then rub in cotton with turpentine or methyl alcohol. Chewing gum Rub in nail polish remover and wipe with a clean rag. Mold Cotton and white linen should be placed in a solution of 5 parts water, one bleach and a spoon of vinegar, then washed immediately. For other white fabrics, use hydrogen peroxide at 10 volumes and wash immediately. Lipstick Dab with ether on wool or cotton. Use tricloroetilene for silk. Nail polish Place a sheet of absorbent paper on the side of the stain, wet it with nail polish remover, shifting the garment as the sheet gradually changes colour.

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 X user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691279

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 X user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691279 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 108 X. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 108 X in the user

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691280

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691280 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 108 XS. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 108 XS in the

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691692

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691692 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 118 D. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 118 D in the user

Detaylı

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use W 104 T Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR Çamaþýr Makinesý 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu GB Washing machine 13 Instructions

Detaylı

Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu. Washing machine Instructions for installation and use

Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu. Washing machine Instructions for installation and use M ARGHERITA MÇamaþýr Makinesý Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR GB Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 103 M user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 103 M user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AB 103 M. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AB 103 M in the user

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AVXD 10 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761841

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AVXD 10 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761841 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AV 102 X user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AV 102 X user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AV 102 X. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AV 102 X in the user

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AML 119 user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AML 119 user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AML 119. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AML 119 in the user

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWE 91272 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWE 91272 S Instructions for use WASHING MACHINE English, 1 Türkçe, 13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 923

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 923 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

EWG W... EN WASHING MACHINE USER MANUAL 2 29 INSTRUCCIONES TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 57

EWG W... EN WASHING MACHINE USER MANUAL 2 29 INSTRUCCIONES TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 57 EWG 147540 W...... EN WASHING MACHINE USER MANUAL 2 ES LAVADORA MANUAL DE 29 INSTRUCCIONES TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 57 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT ARXL 85

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT ARXL 85 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

EWF 1476 GDW. EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 27

EWF 1476 GDW. EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 27 EWF 1476 GDW EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 27 2 CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION...3 2. SAFETY INSTRUCTIONS...4 3. PRODUCT DESCRIPTION... 5 4. CONTROL PANEL... 6

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler XWA 81052 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler XWA 81052 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Bakým ve özen, 4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

EWF 1404BR. EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 24

EWF 1404BR. EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 24 EWF 1404BR EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 24 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION...3 2. SAFETY INSTRUCTIONS...4 3. PRODUCT DESCRIPTION... 6 4. CONTROL

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 40 BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 41 42 AYDIN TRAFO BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI AYDIN TRAFO HIGH PRESSURE WASHERS Aydın Trafo Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları nda yüksek kaliteli, 3 silindirli

Detaylı

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI User manual Contents TANITIM Boks makinesi, bilgisayarla donatılmış, güç ölçmek için dizayn edilmiş bir makinedir. Boks makinesi, eğlence mekanlarında, oyun salonlarında ve eğlenceye yönelik mekanlarda

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

POWER FİLTRE / POWER FILTER

POWER FİLTRE / POWER FILTER POWER FİTRE / POWER FITER Özellikleri; Otomatik geri yıkama ile, kendi kendini temizleme özelliği. üşük yük kaybı. eniş filtrasyon alanı. Vakumlama yıkama özelliği ile en üst düzeyde temizlik. Paslanmaz

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Lambalar Lamps. Ledli Lambalar Led Lamps

Lambalar Lamps. Ledli Lambalar Led Lamps 375 Lambalar Lambalar 04 Ledli Lambalar Led 5981-111 5981-117 * Yüksek ýþýk verimi saðlar. * Bakým maliyeti düþüktür. * Harici ve dahili aydýnlatmada kullanýlabilir. * 3000- Kelvin renk seçeneði vardýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı