You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691280"

Transkript

1 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 108 XS. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 108 XS in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide. User manual HOTPOINT AL 108 XS User guide HOTPOINT AL 108 XS Operating instructions HOTPOINT AL 108 XS Instructions for use HOTPOINT AL 108 XS Instruction manual HOTPOINT AL 108 XS

2 Manual abstract: zaman: 1. Elektrik sisteminin yasalara uygunluðunu. 2. Giriþ ve boþaltma borularýnýn doðru baðlandýðýný kontrol edin. Asla kullanýlmýþ boru kullanmayýnýz. 3. Çamaþýr makinenizin yere dengeli oturduðundan emin olun; çamaþýr makinenizin ömrü ve yýkamanýn kalitesi için bu kontrol önemlidir. 4. Kazan sabitleme vidalarýnýn sökülmüþ olduðunu kontrol ediniz. 2. Margherita çamaþýr makinenize hangi çamaþýrlarý koymalýsýnýz ve nasýl çalýþtýrmalýsýnýz (sayfa. 2) 8. Bakým (Sayfa. ve Çözümleri (sayfa. 8 ve 9) Servis çaðýrmadan önce, bu sayfalarý okuyun; bazý sorunlar çözüm bulunabilir. Eðer sorun devam ederse, Ariston yetkili servisini arayýn, size en kýsa zamanda yardýmcý olacaktýr. 3. Etiketleri anlamak için rehber (sayfa. 5) Giysi etiketlerinizin üzerindeki etiketlerin anlaþýlmasý kolaydýr vebu önerilere dikkat etmek doðru yýkama yapabilmek için önemlidir. Bu Rehber, etkin yýkama için doðru ýsýyý, yýkama devrelerini ve ütüleme önerilerini içerir. 10. Teknik özellikler (sayfa. 9) 4. Hatalardan kaçýnmak için faydalý ipuçlarý (sayfa. 6) Ariston Margherita, kaþmir ve yünlü yýkama konusunda size ancak bir uzmanýn verebileceði faydalý bilgiler verir. Bu bölümde çamaþýr makinenizin teknik özelliklerini bulacaksýnýz; model tipi, elektrik ve su tüketimleri, boyutlarý, kapasitesi, sýkma devri, Avrupa kural ve yönetmeliklerine uygunluðu. 5. Deterjan bölmesinin kullanýmý (sayfa. 7) Bu bölümde deterjan ve beyazlatýcý bölmelerinin kullanýmý ile ilgili bilgileri bulacaksýnýz. 11. Sizin ve çocuklarýnýzýn emniyeti (sayfa.12) Burada tüm ev halkýnýn emniyeti için gerekli bilgileri bulacaksýnýz. 6. Kontrol panelinin kullanýlmasý (sayfa. 3) Ariston Margherita'in kontrol panelinin kullanýmý son derece kolaydýr. Bir tamircinin kirli pantolonunun temizlemeden en narin yünlü giysilere uzanan bir yelpazede istediðiniz yýkama programýný seçmenizi saðlayan, fonksiyonlar vardýr. Bu fonksiyonlarý tanýmak, bir yandan makinenizin daha uzun ömürlüolmasýný saðlarken diðer yandan size yýkama iþleminden daha iyi sonuçla almanýzý saðlar. 7. Ariston 4) Margherita programlarý rehberi (sayfa. Bu bölümde doðru programý, uygun yýkama sýcaklýðýný ve deterjaný seçmenize yardýmcý olacak bir tablo bulunmaktadýr. Doðru programý seçerek zaman su ve elektrikten tasarruf etmeniz ve ayný zamanda çamaþýrlarýnýzdan mükemmel temizlik elde etmeniz saðlanýr. 1 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Çamaþýr makinenize çamaþýrlarýnýzý nasýl yüklemelisiniz? Yýkamadan önce. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ cinsi ve rengine göre ayýrýn. Dayanýklý kumaþlar narin kumaþlardan ayrýlmalýdýr. Açýk renkli giysiler koyu renkli giysilerden ayrýlmalýdýr. Tüm cepleri boþaltýn (jeton, kaðýt, para gibi) ve düðmeleri kontrol edin. Gevþek düðmeleri ya dikin ya da sökün, çünkü yýkama sýrasýnda kopabilir. Etiketler her þeyi söyler. Yýkadýðýnýz giysinin her zaman etiketine bakýn; etiketler, giysiniz in mümkün olan en iyi þekilde nasýl yýkanacaðýný söyler. Sayfa 5'teki tablo, etiketlerde bulunan tüm sembollerin sýrlarýný açýklar. Bu tablo daha iyi yýkama ve giysilerin daha uzun süre dayanmasý için gereken bilgileri içerir. M ARGHERITA Çamaþýrlarýnýzý kumaþ ve renklerine göre ayýrmak iyi sonuç almak için çok önemlidir. Yýkama iþleminden daha iyi sonuçlar alabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar vardýr. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ cinsine ve renklerine göre ayýrýn. Etiketleri okuyun, talimatlarý izleyin ve küçük parçalarý büyük parçalarla dönüþümlü olarak yýkayýn. Küçükler ve büyükler bir arada. Ariston Margherita serisi çamaþýr makinesinin çamaþýr yükünü dengeli daðýtmak üzere özel bir elektronik kontrol sistemi vardýr; sýkma iþlemine geçilmeden önce, bu cihaz, yýkama ve yük miktarýna göre, çamaþýrlarýn kazan içinde mümkün olduðu kadar eþit þekilde daðýlmasýný saðlar. Bu nedenle istenmeyen gürültü ve titreþimler önlenir. Ariston Margherita'nýn çalýþtýrýlmasý Yeni çamaþýr makinenizi kurduktan sonra, 90 Cde 1 numaralý programý ayarlayýnýz. Margherita'nýn doðru þekilde 1. Kapýsýnýn doðru kapatýldýðýndan. çalýþtýrmak, yýkama kalitesini 2. Fiþin prize takýlý olduðundan. artýrmak ve cihazýn ömrünü artýrmak 3. Su musluðunun açýk olduðundan. için, çok önemlidir. 4. A seçici düðmesinin (durdur/ Çamaþýrlarýnýzý yerleþtirdikten ve tekrarbaþlat) sembolü konumlarýndan deterjaný ekledikten sonra her zaman: birinde olduðundan emin olun.

3 Arzu edilen programý seçin Program yýkanacak çamaþýrlarýn cinsine göre seçilir. Doðru programý seçmek için sayfa 4'teki tabloya baþvurun. A düðmesini, seçtiðiniz program O göstergesindeki çizgi ile ayný hizaya gelinceye kadar çeviriniz. B düðmesini kullanarak sýcaklýk ayarýný yapýnýz, C düðmesinin de istenilen pozisyonda olduðundan emin olunuz ve eðer gerekliyse F, G, H, I tuþlarýna bastýktan sonra açma kapama düðmesi L ye basýnýz. Daha narin giysiler için: Ýç çamaþýrý, tayt ve çoraplarý ve narin giysileri bezden bir kese içine koyarak koruyabilirsiniz. Yýkama zamanýný geciktirmek istiyorsanýz, bunun program seçiminden önce ayarlanmasý gerektiðini unutmayýn. Yýkama iþleminin sonunda... N lambasýnýn sönmesini bekleyin: bu üç dakika kadar sürecektir. Daha sonra makinenizi açma/ kapama düðmesi L'yi (OFF [kapalý] konumuna getirerek kapatýn. Artýk çamaþýr makinesinin kapaðýný emniyetli bir þekilde açabilirsiniz. Yeni yýkanmýþ çamaþýrlarýnýzý çýkardýktan sonra,çamaþýr makinenizin kapaðýný açýk veya aralýk býrakýn, böylelikle içeride kalan nem buharlaþacaktýr. Her zaman su musluðunu kapatýn. Unutmayýnýz ki, elektrik kesintisi halinde, ve çamaþýr makinesinin kendini kapattýðý durumlarda seçili program hafýzada kalacaktýr. Bazý inatçý lekeler nasýl yok edilir? Mürekkep ve vücut lekeleri: 90º C'de metil alkol veya alkole batýrýlmýþ bir parça pamukla silin. Zift: tereyaðý ile silin, terebentin ile ovun ve derhal yýkayýn. Ciklet: Oje çýkarýcý ile ovun ve temiz bir bezle silerek temizleyin. Küf: Pamuklu ve beyaz çamaþýr 5 ölçü su, 1 ölçü beyazlatýcý ve bir çorba kaþýðý sirkeli suya yatýrýlýp, daha sonra derhal yýkanmalýdýr. Diðer beyaz çamaþýrlar için 10 hidrojen peroksit tableti kullanýp derhal yýkamalýdýr. Ruj: Etere batýrýlmýþ yün veya pamukla silin. Ýpekli için trikloroetilen kullanýn. Oje: Lekenin üzerine oje çikarýcýsýna batirilmis emici kaðit koyun, kaðýt renk deðiþtirince giysiyi kaldýrýn. Çim: Metil alkole batýrýlmýþ bir parça pamukla silin. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 2 M ARGHERITA Kontrol Benim Elimde Doðru seçimi yapmak çok önemlidir. Kontrol panelini anlayalým G F H I N L M O E Bu düðme yýkama programýnyacute;rasýnda su tüketimi azalýr. Bu tuþu sadece küçük miktarlardaki çamaþýrlarý yýkamak için kullanýnýz ve çamaþýr miktarý ile orantýlý olarak deterjan miktarýný azaltýnýz. Hýzlý yýkama tuþu Cihaz açýldýðýnda ve ayarlanmayý beklerken M lambasý yanýp söner. Yanýk duran lamba, cihazýn seçili programý kabul ettiði anlamýna gelir. Kapý bloðu lambasý Bu tuþ, yýkama zamanýný %30 civarýnda kýsaltýr. Ancak Özel programlarla (bkz. sayfa 4) veya yünlü ve ipekli programlarýnda kullanýlamaz. Leke çýkartma tuþu (bkz. sayfa 7) Emniyet lambasý çamaþýr makinesinin, yanlýþlýkla açýlmasýný önlemek üzere bloke edildiðini gösterir. Tehlikelerden sakýnmak için, kapýyý açmadan önce üç dakika kadar bu lambanýn sönmesini bekleyin. ( ) þekliyle gösterilen bu fonksiyon, çamaþýrlarýn süzülmeden önce suyun içinde kalmasýný saðlayarak yýkama programýný durdurur. Sadece sentetik, ipekli kumaþlar ve perdeler için geçerli olan programlarda kullanýlabilir. Bu þekilde narin ve sentetik kumaþlar&yacreleri Durulama devreleri, ilk ve son sýkma devreleri Boþaltma ve son sýkma devresi Seçili programý durdurur/iptal eder Narin/geleneksel Narin/geleneksel C 40 C 30 C x x x x x x x x Narin Narin º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi 40º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi 30º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi Durulama devreleri, buruþuk önleme veya narin sikma devresi Otomatik yumuþatýcý eklemeli durulama Devreleri, buruþukluk önleme veya narin sýkma devresi Boþaltma ve narin sýkma devresi Seçili programý durdurur/iptal eder Narin 8 40 C x x x Narin Narin 45 40º C'de yýkama, durulama ve narin sýkma devreleri Durulama ve narin sýkma devreleri Boþaltma ve narin sýkma devresi Seçili programý durdurur/iptal eder 9 30 C x x x 50 30º C'de yýkama, durulama devreleri buruþukluk önleme veya boþaltma Durulama devreleri ve buruþukluk önleme veya boþaltma Boþaltma Seçili programý durdurur/iptal eder Önemli: Henüz ayarladýðýnýz programý iptal etmek için (durdur/tekrarbaþlat) sembollerinden birini 5 saniye süreyle seçin. Bu tablodaki veriler sadece göstermek içindir, bunlar yýkama tipine ve miktarýna göre, su sistemi ve oda ýsýsýna göre deðiþebilir. Özel Programlar 40º C'de A Sýnýfý: Ariston Margherita'nýn düþük ýsýlarda bile en iyi sonuçlarý elde etmek için özel bir programý vardýr.

4 Diðer çamaþýr makinelerinde 60º C'de alacaðýnýz yýkama performansýný program 3'ü 40º C'ye ayarladýðýnýzda alabilirsiniz; bu size örneðin 60º C'de yýkamaya cesaret edemediðiniz renkli giysilerinizi yýkamaya olanak saðlar. Günlük yýkama: Ariston Margherita'in hafif kirli giysilerin kýsa zamanda yýkanmasý için düþünülmüþ bir programý mevcuttur. Program 7'yi 30º C'ye ayarladýðýnýzda, (yünlü ve ipekli hariç) farklý tipte 3 kg çamaþirý birlikte yýkayabilirsiniz. Bu yaklaþýk 30 dakika sürdüðünden zamandan ve elektrikten tasarruf edersiniz. SÝVÝ DETERJAN KULLANMANÝZÝ ÖNERIRIZ. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 4 M ARGHERITA Etiketleri anlamak Bu sembollerin anlamlarýný öðrenerek, çamaþýr yýkarken daha iyi sonuçlar alabilirsiniz; giysileriniz daha uzun süre dayanýr ve makineniz daha iyi yýkayarak, mükemmel sonuçlar verir. Giysi etiketleri, küçük ancak önemli Bu semboller beþ farklý kategoriye ve sembollerle ifade edilen önemli þekle ayrýlýr: Yýkama, beyazlatma bilgileri içerir. Eðer daha iyi yýkama, ütüleme, kuru temizleme sonuçlarý almak ve giysilerinize hak ve kurutma. ettiði özeni göstermek istiyorsanýz bunlarý anlamak çok faydalýdýr. Faydalý ipuçlarý Daha iyi sonuçlar almak ve daha fazla dayanmalarýný saðlamak için gömleklerin içini dýsýna çevirin. Her zaman cepleri boþaltýn. Etikete bakýn: etiket faydalý tavsiyeyi verecektir. Çamaþýrlarýnýzý makineye doldururken sýrayla büyük ve küçük parça koyun. Doðru ýsýyý seçtiðinizden emin olun! Bu tablodaki sembolleri öðrenin; size daha iyi bir yýkama saðlamak, giysilerinize özen göstermek ve Ariston Margherita'dan daha iyi verim almak konusunda size yardýmcý olacaklardýr. Yýkama Kuvvetlý etki Narýn etki Aðartma Ütüleme Kuru Temizleme Kuvvetlý etki Kurutma Narýn etki cl 95 C de yýkama Soðuk suda aðartma Sýcak ütüleme max. 200 C A Herhangi býr çözücü ile kuru temizleme Makinada kurutulabilir P 60 C de yýkama Aðartma iþlemi yapýlamaz Orta sýcak ütüleme max. 150 C Perklorid, benzin, saf, alkol, R111 ve R113 ile kuru temizleme Makinada kurutulamaz F 40 C de yýkama Max. 100 C de ütüleme Benzin, saf alkol ve R113 ile kuru temizleme Sererek kurutun. 30 C de yýkama Ütü yapýlamaz Kuru temizleme yapýlamaz Asarak kurutun. El ile yýkama Elbise askýsý ile kurutun. Yýkanamaz. 5 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Hatalardan sakýnmak için faydalý ipuçlarý Çamaþýr makinenizi asla... yýrtýk, yýpranmýþ, kenarlarý dikilmemiþ çamaþýrlarý yýkamayýn. Eðer bunlarý mutlaka yýkamak zorundaysanýz, bunlarý korumak için bir keseye yerleþtirin. Aðýrlýða dikkat edin! En iyi yýkama sonucu için, aþaðida belirtilen aðýrlýk sýnýrlarýný aþmayýn (çamaþýrlarýn kuru aðýrlýklarý belirtilmiþtir): - Dayanýklý kumaþlar: Azami 5 kg - Sentetik kumaþlar: Azami 2,5 kg - Narin kumaþlar: Azami 2 kg - Saf yeni yün: Azami 1 kg Çamaþýrýn aðýrlýðý nasýl çengelli iðneyle iðnelerseniz, çamaþýr makinenizi korumuþ olursunuz. öðrenilir? 1 çarþaf gr. Tatillerde: cihazýn fiþini çekin. 1 yastýk kýlýfý gr. Tatile çýktýðýnýzda, makinenizin 1 masa örtüsü gr. fiþinizi çekmenizi, su giriþ musluðunu 1 bornoz gr. kapatmanýzý ve kapaðýný açýk veya 1 havlu gr. aralýk býrakmanýzý öneririz. Bu þekilde Renkli tiþörtler, baskýlý tiþörtler hem kazan ve lastik conta kuru ve ve gömlekler yýkanmadan önce ters temiz kalacak ve hem de çamaþýr yüz edilirse daha uzun süre dayanýr. makinenizin içinde hoþ olmayan Baskýlý tiþörtler ve sweatshirtler ters kokular oluþmayacaktýr. yüz edilerek ütülenmelidir. Salopet yýkarken dikkat! "Salopet" tipi tulum pantolonlarýn makinenizin kazaný ve yýkadýðýnýz diðer giysiler için tehlikeli olabilecek kancalý askýlarý vardýr. Bunlarý pantolonun ön tulum cebi içine sokar En iyi sonuca ulaþmak için, yünlüler için üretilmiþ özel bir sývý deterjan kullanmanýzý ve 1kg'dan fazla çamaþýr koymamanýzý öneririz. M ARGHERITA Yünlü yýkama Özel çamaþýrlarý nasýl yýkayabilirsiniz? Perdeler. Perdeler çok buruþur. Buruþmayý önlemek için bir ipucu: perdeleri katlayýn ve bir yastýk kýlýfý veya file torba içine koyun. Genel aðýrlýk, makinenin aðýrlýk yükünü geçmeyecek þekilde olsun; baþka bir þey koymayýn. Sýkma programýný otomatik olarak hariç tutan program 9'u seçmeyi unutmayýn. Kaz tüyü ceket ve rüzgarlýklar. Ariston Margheritada Kaz veya ördek tüyünden dolgulu ceket ve rüzgarlýklarý da yýkayabilirsiniz, ancak 2-3 kg.

5 dan daha fazla doldurmamaya özen gösterin. Doldurmayý, narin sýkmayý kullanarak 1 veya iki defa yapýn. Eþofmanlar. Eþofmanlarýnýzdan çamur ve kiri çýkardýktan sonra bunlarý kot pantolonlar ve diðer kaba giysilerle yýkayabilirsiniz. Eþofmanlarý beyazlarla yýkamayýn. ÖZEL Kaþmir Gold: Elde yýkama kadar yumuþak "Woolmark Co."nun onayladýðý ilk Çamaþýr Makinesi. için geliþtirdiði özel yün yýkama programý, Woolmark tarafýndan test edilmiþ ve üstünlüðü onaylanmýþtýr. Bu program Woolmark tarafýndan onaylanan ilk hassas elde yýkama programýdýr. (M ) Bu özellik tamburun dakikada 90 devirle dönmesi sayesinde Kaþmir Gold programý, en narin ve deðerli yünlü ve kaþmir giysilerinize uygun olarak geliþtirilmiþ bir yýkama programýdýr. Merloni Elettrodomesticinin, üzerinde elde yýkayýn etiketi bulunan yünlü ve hassas giysilerin dokularýný yýpratmadan yýkamasý gerçekleþmektedir. Elde yýkama sembolü (leðen ve el iþareti) taþýyan giysilerinizi sadece 8 numaralý programda yýkayýnýz. Yünlülerinizi korumak için, özel yünlü deterjaný kullanmanýzý tavsiye ederiz. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 6 M ARGHERITA Ýlk sýr en kolay olanýdýr: Deterjan bölmesi dýþarýya doðru döndürerek açýlýr. Sývý deterjan, 60 dereceye kadar olan ve ön yýkama gerektirmeyen yýkama devreleri için olduðundan, düðme I'i kullanmanýza gerek olmayacaktýr. Direkt olarak çamaþýr makinesinin kazanýna özel kutularý içinde ve deterjan kutusunun üzerinde yazýlý talimatlara göre konan sývý veya toz deterjanlar satýlýr. Asla elle yýkama deterjaný kullanmayýn, çünkü bunlar çok köpük yapar ve çamaþýr makinenize zarar verebilir. Elde ve ayný zamanda otomatik makinede yýkama için uygun olan deterjanlar kullanabilirsiniz. Soðuk suyla yýkarken, her zaman kullandýðýnýz deterjan miktarýný azaltýn: deterjan soðuk suda, sýcak suda olduðundan daha zor çözülür, bu yüzden fazlasý kullanýlmadan dýþarý atýlmýþ olur. MAX Deterjan bölmesinin kullanýmý 4 Ýyi yýkama için önemli Bölme 1'e: Ön yýkama deterjaný konur (toz). Bölme 2'ye: Yýkama deterjaný konur (toz veya sývý). Deterjan, detarjan üreticileri tarafýndan tavsiye edilen miktarlarda kullanýlmalýdýr. Genellikle, deterjan kullanýmý ile ilgili ihtiyacýnýz olan tüm açýklamalar deterjan kutusunun üzerindedir. Kullanýlmasý gereken deterjan miktarý çamaþýr yüküne, su sertliðine ve çamaþýrlarýn ne kadar kirli olduðuna baðlýdýr. Deneyimleriniz size zaman içinde doðru miktarý seçmenizde yardýmcý olacaktýr. Bölme 1'e ön yýkama için deterjan koymadan önce, beyazlatýcý bölmesi 4'ün yerine yerleþtirilmemiþ olmasýna özen gösterin. Bölme 3'e yumuþatýcý koyarken, ýzgaradan taþmamasýna dikkat edin. Çamaþýr makinesi, her bir yýkama esnasýnda çamaþýrlara otomatik olarak yumuþatýcýyý ekleyecektir. Sývý/toz deterjan, Bölme 2'ye, yýkama devresi baþlamadan birkaç saniye önce konacaktýr Bölme 3'e: Eklentiler (yumuþatýcýlar, parfümler vs.) konur. Bölme 4'e: Beyazlatýcý ve narin çamaþýrlar için beyazlatýcý konur. Beyazlatma ve leke çýkartma tuþu Eðer beyazlatma gerekliyse, ek bölme 4 (verilmiþtir), deterjan bölmesinin 1. bölmesine yerleþtirilmelidir. Beyazlatýcýyý koyarken, merkez eksenin üzerinde belirtilen "max = azami" seviyesini geçmemeye özen gösterin (bkz. resim). Ek beyazlatýcý kabýnýn kullanýmý, ön yýkama ihtimalini ortadan kaldýrýr. Geleneksel beyazlatýcý sadece dayanýklý beyaz kumaþlarda kullanýlýr; ancak narin beyazlatýcý renkli kumaþlar, sentetikler ve yünlülerle kullanýlabilir. "Ýpekli" ve perdeler programý ile (bkz. sayfa 4) beyazlatýcý kullanýlmamaktadýr. MAX MAX 1 2 Deterjan bölmesi çýkarýlýp temizlenebilir: þekilde gösterildiði gibi yukarý kaldýrýp dýþarý doðru çekin. Daha sonra akan suyun altýnda birkaç dakika tutun. Beyazlatýcý kullandýðýnýzda leke çýkarma tuþunu da kullanýn.bunu ayrý yapmak istiyorsanýz, ek bölme 4'e beyazlatýcýyý koymalý, düðme H'ye (leke çýkarma) basmalý ve makineyi çalýþtýrmalýsýnýz, daha sonra kumaþýn tipine göre sembollerinden birini seçmelisiniz. Normal bir yýkama devresinde beyazlatýcý kullandýðýnýzda, özel bölmelerine deterjan ve herhangi eklentileri koyun; H düðmesine (leke çýkarma) basýn, daha sonra program seçimini yaparak makinenizin açma kapama düðmesine basýp çalýþtýrýnýz. Tasarruf Cihazýnýzýn çevreye dost ve ekonomik bir þekilde kullanýmý için bir rehber ÇAMAÞIR YÜKÜNÜ AZAMÝYE ÇIKARIN Tavsiye edilen azami çamaþýr yükünü kullanarak elektrikten, sudan, deterjandan ve zamandan kazanýn.

6 2 yarým yük çamaþýr yýkayacaðýnýza, bir tam yük yýkayarak elektrikten %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. ÖN YIKAMAYA ÝHTÝYACINIZ VAR MI? Sadece çok aþýrý kirli çamaþýrlar için ön yýkamayý kullanýn. Az veya normal kirli çamaþýrlar için ön yýkamayý SEÇMEYEREK deterjan, zaman ve sudan ve elektrikten %5 ila15 arasýnda TASARRUF SAÐLAYIN. SICAK YIKAMA GEREKLÝ MÝ? Lekeleri önden leke çikarýcýyla veya kurumuþ lekeleri suda bekleterek önceden temizleyin ve sýcak bir yýkama programý ihtiyacýný en aza indirin. 60º C'lik bir yýkama programý seçerek %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. 7 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Sorun Giderme Çamaþýr makinenizin çalýþmadýðý durumda, ortaya çýkan bazý sorunlar Ariston Yetkili Servisini çaðýrmaya gerek kalmadan kolaylýkla çözülebilir. Yardým çaðýrmadan önce, aþaðýdakileri kontrol edin. Çamaþýr makinesi çalýþmaya baþlamýyor. Fiþ doðru bir þekilde prize takýlmýs mý? Temizlerken yerinden çýkmýþ olabilir. Evde elektrik var mý? Belki ayný anda pek çok cihaz çalýþýyordur, ana þalter açmýþ olabilir. Belki de bulunduðunuz bölgede genel bir elektrik kesintisi söz konusudur. Çamaþýr makinenizin kapaðý düzgün olarak kapatýlmýs mý? Eðer çamaþýr makinesinin kapaðý açýk kalmýþ veya tam olarak kapatýlmamýþsa, çamaþýr makineniz çalýþmaz. Açma/kapama düðmesine basýlmýþ mý? Çamaþýr makinenizin program düðmesi doðru konuma getirilmiþ mi? Su musluðu açýk mý? Emniyet amaçlý olarak, eðer çamaþýr makinesi su almýyorsa, yýkama iþlemi baþlamaz. M ARGHERITA Servis çaðýrmadan önce siz ne yapabilirsiniz? Fakat, su nereye gitti? Yeni Ariston teknolojisi ile, iyi netice alabilmek için çok az suya ihtiyacýnýz var! Bu yüzdendir ki çamaþýr makinenizin kapaðýndan baktýðýnýzda suyu göremezsiniz: Çünki maksimum temizlikten vazgeçmeksizin çevreye dost bir þekilde az, çok az su kullanýrýz. Ve, bunlarýn da ötesinde elektrik tasarrufu saðlanýr. Program seçici düðme dönüp duruyor mu? Boþaltma pompasýnýn kazaný boþaltmasý için birkaç dakika bekleyin, daha sonra Margherita'yý kapatýn, durdur/ yeniden ayarla sembollerinden birini seçin, daha sonra tekrar açýn. Eðer düðme dönmeye devam ederse, Ariston yetkili servisini çaðýrýn çünkü makineniz bir arýzayý haber veriyor olabilir. Çamaþýr makinesi su almýyor. Musluk, su borusuna doðru baðlanmýþ mý? Su kesintisi var mý?binanýzda veya caddenizde bir tamirat yapýlýyor olabilir. Yeterli basýnç var mý? Þebekenin su basýncý düþük olabilir. Musluk filtresi temiz mi? Su çok kalkerli ise veya su tesisatýnda son zamanlarda bir tamirat yapýlmýþ ise, musluk filtresi parçacýklar nedeniyle týkanmýþ olabilir. Lastik hortum kývrýlmýþ mý? Suyu çamaþýr makinesine taþýyan lastik hortum mümkün olduðu kadar düz olmalýdýr, ezilip bükülmediðinden emin olun. DOÐRU Her yýkama devresinden sonra musluðu kapatýn. Çamaþýr makinesinin hidrolik sisteminin kullanýmýný kýsýtlayýn ve evde kimse yokken sýzýntý risklerinden kurtulun. Kötü kokulardan kurtulmak için kapaði sürekli olarak açýk býrakýn. Cihazýnýzýn dýþ yüzeyini itinayla temizleyin. Dýþ yüzeyleri temizlerken ýlýk suya batýrdýðýnýz bir bez kullanýn. YANLIÞ Makinenin fiþini temizlerken çekmemek. Bakým esnasýnda bile cihazýn fiþi her zaman çekili olmalýdýr. Çözücüler ve zararlý aþýndýrýcýlar kullanmak. Makinenizin dýþ ve lastik kýsýmlarýný temizlerken asla çözücü ve aþýndýrýcý maddeler kullanmayýn. Deterjan bölmesini ihmal etmek. Deterjan bölmesi yerinden çýkarýlabilir ve akan suyun altýna tutarak kolayca temizlenebilir. Çamaþýr makinesini düþünmeksizin tatile çýkmak. Ayrýlmadan önce, çamaþýr makinenizin fiþinin çekili ve su musluðunun kapalý olduðundan emin olun. Çamaþýr makinesi sürekli olarak su alýp boþaltýyor. Boþaltma hortumu çok mu aþaðýda? Hortum 60 ila 100 cm bir yüksekliðe baðlanmalýdýr. Hortumun aðzý suyun içinde mi? Duvar drenaj sisteminin havalandýrma bacasý var mý? Eðer sorun, bu kontrollerden sonra da devam ederse, su musluðunu ve cihazý kapatýn ve teknik yardým çaðýrýn. Eðer binanýzýn üst katlarýndan birinde oturuyorsanýz, drenajda bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için özel bir supap tesis edilmelidir. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 8 M ARGHERITA Boþaltma hortumu bükülmüþ mü? Boþaltma hortumu mümkün olduðunca düz olmalýdýr. Ezilip bükülmediðinden emin olun.

7 Çamaþýr makinesinin boþaltma yolu týkanmýþ mý? Boþaltma hortumunun uzatmasý varsa, doðru takýlmýþ olduðundan emin olun. Cihaz mobilya ve bir duvar arasýna mý kurulmuþ? Çamaþýr makinesinin sýkma devresinde bir miktar titremesi normaldir. Bu yüzden etrafýnda birkaç santimlik yer býrakýlmalýdýr. Çok fazla köpük. Deterjan otomatik makinede yýkamaya uygun mu? Deterjan etiketinde "makinede yýkama için" veya "elde ve makinede yýkama için" gibi ifadeler bulunup bulunmadýðýný kontrol edin. Doðru miktarda mý kullandýnýz? Aþýrý miktarda deterjan, çok köpük yapmanýn yaný sýra, etkili bir yýkama saðlamaz ve cihazýn iç aksamýna zarar verir. Eðer tüm kontrollere raðmen, çamaþýr makinesi çalýþmýyor ve sorun devam ediyorsa, aþaðýdaki bilgileri vererek, en yakýn Ariston Yetkili Servisini arayýn; - arýzanýn tipi - model numarasý (Mod....) - seri numarasý (S/N...) Bu bilgiler çamaþýr makinenizin arkasýndaki bilgi levhasýnda mevcuttur. Çamaþýr makinesi ne suyu boþaltýyor ne de sýkma yapýyor. Seçili program su boþaltmayý öngörüyor mu? Bazý yýkama devreleri suyu program düðmesi bir miktar döndürüldükten sonra boþaltmaktadýr. "Kýrýþýklýk önleme" özelliði olan bir program seçilmiþ mi? Bu özellik suyun el müdahalesiyle boþaltýlmasýný gerektirir. Boþaltma pompasý týkanmýþ mý? Bunu kontrol etmek için, musluðu kapayýn, makineyi fiþten çekin ve sayfa 11'deki talimatlarý izleyin veya Ariston Yetkili Srevisini yardýma çaðýrýn. Her zaman yetkili teknisyenlerden yardým alýn ve sürekli olarak orijinal parça kullanýlmasýnda ýsrar edin. Çamaþýr makinesi sýzdýrýyor. Çamaþýr makinesi sýkma esnasýnda çok fazla titriyor. Nakliye braketleri, kurma esnasýnda çýkarýlmýþ mý? Kurma prosedürleri hakkýndaki bir sonraki sayfaya bakýn. Çamaþýr makinesi doðru þekilde düz bir zemine konmuþ mu? Çamaþýr makinesinin dengesi periyodik olarak kontrol edilmelidir. Zamanla makine, az da olsa yerinden oynayabilir. Ayaklarýný ayarlayýp zemine doðru oturup oturmadýðýný kontrol edin. Giriþ hortumunun metal halkasý düzgün baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve zorlamadan baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Deterjan bölmesi týkanmýþ mý? Çýkarýn ve musluk suyunun altýnda yýkayýn. Boþaltma hortumu doðru baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Teknik Özellikler Model Boyutlar AL 108 XS geniþlik cm 59,5 yükseklik cm 85 derinlik cm 53,5 1-5 kg çalýþma gerilimi 220/230 Volt 50 Hz maksimum çekilen güç 1850 W maksimum su basýncý 1 MPa (10 bar) minimum su basýncý 0,05 MPa (0,5 bar) tambur kapasitesi 46 litre 1000 devir/dakika program 2'ü 60º C'; 5,0 kg yuk ile yürütülmüþtür; ekstra ekonomi tuþuna basýnýz. Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Sýkma hýzý IEC456 tarafýndan yapýlan düzenlemeye göre programlama þekli Bu onay; IEC (Uluslararasý Elektroteknik Komisyonu) kurallarý dahilince bir kalite onayý anlamýndadýr. Makinanýz, ayrýca yine ECC kurallari 89/336 no ve 03/05/89 tarihli radyo frekanslar zarar verici parazitlerin önlenmesi ve 73/23 no 19/02/73 tarihli düþük voltajda çalýþabilme yönergelerine uygundur. TS 2004 EN Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Ariston Margherita size ulaþtýðýnda Kurma ve Kaldýrma M ARGHERITA (Ariston Yetkili Servisi Tarafýndan Yapýlmasý Tavsiye Edilir). Ariston Margherita'nýzý ister yeni almýþ olun, ister yeni bir eve naklediyor olun, çamaþýr makinenizin doðru kurulmasý doðru ve etkin çalýþmasý için çok önemlidir. Cihazý ambalajýndan çýkardýktan sonra, noksansýz olduðundan emin olun. Þüphe duyarsanýz, derhal bir yetkili teknisyene baþvurun. Makinenin içi, nakliye amaçlý olarak, arka taraftan dört vida ile sýkýþtýrýlmýþtýr. Ana su borusuna baðlantý Su giriþ hortumunu 3/4 parmaklý bir su musluðuna araya makina ile birlikte verilen plastik filtre ve lastik contada yerleþtirerek sýkýn. Üzerinde C iþareti bulunan hortum soðuk su musluðuna; üzerinde H iþareti bulunan hortum sýcak su musluðuna baðlanmalýdýr. Her iki hortum da makinanýz ile birlikte verilen özel bir Y baðlantýsý ile soðuk su musluðuna baðlanabilir. Uyarý: Filtreleri düzenli olarak, suyun altýna tutarak temizleyiniz. yerleþtirilmelidir. Hortumun ucunu yerden 60 cm'den daha düþük bir yüksekliðe sabitlemek gerekirse, makinenin arkasýndaki kancaya sabitlenmelidir. Makinenizi kullanmadan önce, vidalarý çýkarýn, özel aralýk halkasý yardýmýyla lastiði çýkartýn (tüm parçalarý saklayýn) ve boþluklarý doldurmak için verilen plastik parçalarý kullanýn.

8 Önemli: çamaþýr makinasýnýn arkasýnda, alt sað tarafta bulunan ve fiþin muhafaza edildiði 3 menfezi, cihazýn donanýmýnda yer alan týpayla kapatýn. Dengeleme Düzgün çalýþmasýný garanti etmek için, çamaþýr makineniz dengeli bir þekilde yerleþtirilmelidir. Cihazý dengelemek için, ön ayaklar ayarlanabilir; tezgaha göre ayarlanan meyil açýsý, 2 dereceyi geçmemelidir. Halý üzerine konduðunda, havalandýrmanýn çevreden etkilenmemesine dikkat ediniz. Lastik hortum filtresi. Boþaltma hortumu 60 cm.den düþük bir yükseklikte bitiyorsa kullanýlacak kanca. Su giriþ hortum baðlantýsýnýn yapýlacaðý musluklar yeni yada uzun zamandýr kullanýlmamýþ ise temiz su gelinceye kadar akmasýný saðlayýnýz. Aksi halde tesisattan gelen pas ve kum gibi katý parçacýklar makinanýza zarar verebilir. Su giriþ hortumunun diðer ucunu, makinanýzýn sað üst köþesine baðlayýnýz. Eðer boru bir küvet veya lavaboya boþalacaksa, plastik yönlendiriciyi baðlayarak bunu da musluða baðlayýn. Elektrik baðlantýsý Cihazý elektrik prizine takmadan önce: 1) elektrik prizinin, cihazýn bilgi levhasýnda belirtilen azami elektrik yükünü taþýyabileceðinden ve kanunlara uygunluðundan emin olun; 2) Evinizdeki voltajýn, bilgi levhasýnda gösterilen deðerler arasýnda olduðundan emin olun; 3) prizin cihazýn fiþine uygun olduðundan emin olun. için uzatma önerilmez. her bir yýkamadan sonra su musluðunu kapamalýsýnýz; sürekli su basýncý, bileþenlerinden birkaçýnýn eðilmesine neden olabilir. Bölgenizdeki su çok sertse, kireci önleyici bir ürün kullanýn (özellikle, banyo küvetlerindeki musluk ve giderlerin etrafýnda sýklýkla beyaz izler býrakýyorsa, su serttir). Sisteminizdeki suyun özellikleri hakkýnda daha doðru bilgi için yerel su iþlerine veya yerel bir tesisatçýya danýþýn. Çamaþýrlarýnýzýn cepleri her zaman boþaltýlmalýdýr, yaka iðneleri, rozetler ve diðer sert cisimler çýkartýlmalýdýr. Çamaþýr makinesinin dýþ yüzeyi ýlýk sabunlu suya batýrýlmýþ bir bezle temizlenmelidir. Deterjan bölmesini düzenli olarak yýkamak önemlidir. Kurumuþ deterjanlarýn birikmesini önlemek için, bölmeyi akan musluðun altýnda birkaç dakika tutun. deterjanlar kireç önleyici madde içerir. girebilir. Makinenizi prizinden çýkarmak için asla fiþe veya çamaþýr makinesine asýlmayýn; bu çok tehlikelidir. En önemlisi M ARGHERITA Ariston Margherita güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Sizi ve tüm ailenizi korumak üzere. 9. Cihaz çalýþýrken, çok yüksek ýsýlara eriþebileceðinden boþaltma suyuna dokunmayýn. Yýkama devrelerinde cihaz kapaðý ýsýnýr; çocuklarýn eriþmesini engelleyin. Çamaþýr makinesinin kapaðýný asla zorlamayýn; bu kazara açýlmalarý engellemeye yarayan güvenlik bloðuna zarar verebilir. 10. Arýza durumunda, önce su musluðunu kapatýn ve cihazý duvar prizinden çýkarýn; Hiçbir durumda, tamir etmeye çalýþmak için iç parçalara dokunmayýn. Margherita: Sadece, orijinal Ariston yedek parçasý olan yetkili uzman bir teknisyen istiyorum. Elektrik kablosu nasýl deðiþtirilir Margherita'nýn elektrik kablosu özeldir ve ancak Ariston Yetkili Servislerinden temin edilebilir. Deðiþtirmek için aþaðýdaki talimatlara uyunuz. 1. Margherita'nýn kapalý ve elektrik kablosunun pizden çekili olduðundan emin olun. 2. Üst tablayý iki vidayý sökerek (I) ve kendinize doðru çekerek açýn [þekil 3]. 3. Kablolarý, antiparazitten (F), konumlarýna dikkat ederek, (Mavi=N kablosu; Kahverengi=L kablosu) sona topraklama kablosunu býrakarak ayýrýn [þekil 4]. sembolleri Not: L, N ve antiparazit kondansatörü üzerinde gösterilmiþtir. 4. Kablo tutucu plastiðinin üst kýsmýný cihazýn arka panelinden yavaþça ayýrýn, elektrik kablosunu yukarý doðru çekerek çýkartýn [þekil 5]. Yeni elektrik kablosunu baðlamak için ayný iþlemlerin tersini yapýn. Üst tablayý yerine takmak için çamaþýr makinesinin üzerine koyun [þekil 6] ve önde bulunan kancalar kontrol panelinde oluþan özel deliklerin üzerine gelene kadar kaydýrýn ve vidalarý yeniden yerlerine takýn. I N L F Þekil 3 Þekil 4 Þekil 5 Þekil 6 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 12 M ARGHERITA 13 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu The secrets of fabrics How to get better results M safe ARGHERITA AL 108 XS Instructions for installation and use GB Class A at 40 C The first washing machine to give a perfect wash at only 40 C Cashmere Gold The first washing machine to have The WoolmarkCompany recognition Margherita Ecological rinse Washingmachine and easy to use The first washing machine to eliminate all detergent residue M ARGHERITA Quick guide to Margherita Here are the 11 topics explained in this manual. Read, learn and have fun: you will discover many secret ways to get a better wash, more easily and making your washing machine last longer.....and especially keeping an eye on safety. 1. Installation and removal (p. 24) Installation, after delivery or transport, is the most important operation for the correct functioning of your Margherita washing machine.

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use W 104 T Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR Çamaþýr Makinesý 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu GB Washing machine 13 Instructions

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi

Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Kullaným kýlavuzu KOMBÝ SOGUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 13 Ýçindekiler Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn n tanýmý,, 3-4 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 14 Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum

Detaylı

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 11 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3-4 Kontrol paneli

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENBY 19xxx F O3 (TK) ENBYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

AEG-ELECTROLUX ENB43693X

AEG-ELECTROLUX ENB43693X You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX ENB43693X. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX ENB43693X

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı