You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 XS user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691280"

Transkript

1 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 108 XS. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 108 XS in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide. User manual HOTPOINT AL 108 XS User guide HOTPOINT AL 108 XS Operating instructions HOTPOINT AL 108 XS Instructions for use HOTPOINT AL 108 XS Instruction manual HOTPOINT AL 108 XS

2 Manual abstract: zaman: 1. Elektrik sisteminin yasalara uygunluðunu. 2. Giriþ ve boþaltma borularýnýn doðru baðlandýðýný kontrol edin. Asla kullanýlmýþ boru kullanmayýnýz. 3. Çamaþýr makinenizin yere dengeli oturduðundan emin olun; çamaþýr makinenizin ömrü ve yýkamanýn kalitesi için bu kontrol önemlidir. 4. Kazan sabitleme vidalarýnýn sökülmüþ olduðunu kontrol ediniz. 2. Margherita çamaþýr makinenize hangi çamaþýrlarý koymalýsýnýz ve nasýl çalýþtýrmalýsýnýz (sayfa. 2) 8. Bakým (Sayfa. ve Çözümleri (sayfa. 8 ve 9) Servis çaðýrmadan önce, bu sayfalarý okuyun; bazý sorunlar çözüm bulunabilir. Eðer sorun devam ederse, Ariston yetkili servisini arayýn, size en kýsa zamanda yardýmcý olacaktýr. 3. Etiketleri anlamak için rehber (sayfa. 5) Giysi etiketlerinizin üzerindeki etiketlerin anlaþýlmasý kolaydýr vebu önerilere dikkat etmek doðru yýkama yapabilmek için önemlidir. Bu Rehber, etkin yýkama için doðru ýsýyý, yýkama devrelerini ve ütüleme önerilerini içerir. 10. Teknik özellikler (sayfa. 9) 4. Hatalardan kaçýnmak için faydalý ipuçlarý (sayfa. 6) Ariston Margherita, kaþmir ve yünlü yýkama konusunda size ancak bir uzmanýn verebileceði faydalý bilgiler verir. Bu bölümde çamaþýr makinenizin teknik özelliklerini bulacaksýnýz; model tipi, elektrik ve su tüketimleri, boyutlarý, kapasitesi, sýkma devri, Avrupa kural ve yönetmeliklerine uygunluðu. 5. Deterjan bölmesinin kullanýmý (sayfa. 7) Bu bölümde deterjan ve beyazlatýcý bölmelerinin kullanýmý ile ilgili bilgileri bulacaksýnýz. 11. Sizin ve çocuklarýnýzýn emniyeti (sayfa.12) Burada tüm ev halkýnýn emniyeti için gerekli bilgileri bulacaksýnýz. 6. Kontrol panelinin kullanýlmasý (sayfa. 3) Ariston Margherita'in kontrol panelinin kullanýmý son derece kolaydýr. Bir tamircinin kirli pantolonunun temizlemeden en narin yünlü giysilere uzanan bir yelpazede istediðiniz yýkama programýný seçmenizi saðlayan, fonksiyonlar vardýr. Bu fonksiyonlarý tanýmak, bir yandan makinenizin daha uzun ömürlüolmasýný saðlarken diðer yandan size yýkama iþleminden daha iyi sonuçla almanýzý saðlar. 7. Ariston 4) Margherita programlarý rehberi (sayfa. Bu bölümde doðru programý, uygun yýkama sýcaklýðýný ve deterjaný seçmenize yardýmcý olacak bir tablo bulunmaktadýr. Doðru programý seçerek zaman su ve elektrikten tasarruf etmeniz ve ayný zamanda çamaþýrlarýnýzdan mükemmel temizlik elde etmeniz saðlanýr. 1 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Çamaþýr makinenize çamaþýrlarýnýzý nasýl yüklemelisiniz? Yýkamadan önce. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ cinsi ve rengine göre ayýrýn. Dayanýklý kumaþlar narin kumaþlardan ayrýlmalýdýr. Açýk renkli giysiler koyu renkli giysilerden ayrýlmalýdýr. Tüm cepleri boþaltýn (jeton, kaðýt, para gibi) ve düðmeleri kontrol edin. Gevþek düðmeleri ya dikin ya da sökün, çünkü yýkama sýrasýnda kopabilir. Etiketler her þeyi söyler. Yýkadýðýnýz giysinin her zaman etiketine bakýn; etiketler, giysiniz in mümkün olan en iyi þekilde nasýl yýkanacaðýný söyler. Sayfa 5'teki tablo, etiketlerde bulunan tüm sembollerin sýrlarýný açýklar. Bu tablo daha iyi yýkama ve giysilerin daha uzun süre dayanmasý için gereken bilgileri içerir. M ARGHERITA Çamaþýrlarýnýzý kumaþ ve renklerine göre ayýrmak iyi sonuç almak için çok önemlidir. Yýkama iþleminden daha iyi sonuçlar alabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar vardýr. Çamaþýrlarýnýzý kumaþ cinsine ve renklerine göre ayýrýn. Etiketleri okuyun, talimatlarý izleyin ve küçük parçalarý büyük parçalarla dönüþümlü olarak yýkayýn. Küçükler ve büyükler bir arada. Ariston Margherita serisi çamaþýr makinesinin çamaþýr yükünü dengeli daðýtmak üzere özel bir elektronik kontrol sistemi vardýr; sýkma iþlemine geçilmeden önce, bu cihaz, yýkama ve yük miktarýna göre, çamaþýrlarýn kazan içinde mümkün olduðu kadar eþit þekilde daðýlmasýný saðlar. Bu nedenle istenmeyen gürültü ve titreþimler önlenir. Ariston Margherita'nýn çalýþtýrýlmasý Yeni çamaþýr makinenizi kurduktan sonra, 90 Cde 1 numaralý programý ayarlayýnýz. Margherita'nýn doðru þekilde 1. Kapýsýnýn doðru kapatýldýðýndan. çalýþtýrmak, yýkama kalitesini 2. Fiþin prize takýlý olduðundan. artýrmak ve cihazýn ömrünü artýrmak 3. Su musluðunun açýk olduðundan. için, çok önemlidir. 4. A seçici düðmesinin (durdur/ Çamaþýrlarýnýzý yerleþtirdikten ve tekrarbaþlat) sembolü konumlarýndan deterjaný ekledikten sonra her zaman: birinde olduðundan emin olun.

3 Arzu edilen programý seçin Program yýkanacak çamaþýrlarýn cinsine göre seçilir. Doðru programý seçmek için sayfa 4'teki tabloya baþvurun. A düðmesini, seçtiðiniz program O göstergesindeki çizgi ile ayný hizaya gelinceye kadar çeviriniz. B düðmesini kullanarak sýcaklýk ayarýný yapýnýz, C düðmesinin de istenilen pozisyonda olduðundan emin olunuz ve eðer gerekliyse F, G, H, I tuþlarýna bastýktan sonra açma kapama düðmesi L ye basýnýz. Daha narin giysiler için: Ýç çamaþýrý, tayt ve çoraplarý ve narin giysileri bezden bir kese içine koyarak koruyabilirsiniz. Yýkama zamanýný geciktirmek istiyorsanýz, bunun program seçiminden önce ayarlanmasý gerektiðini unutmayýn. Yýkama iþleminin sonunda... N lambasýnýn sönmesini bekleyin: bu üç dakika kadar sürecektir. Daha sonra makinenizi açma/ kapama düðmesi L'yi (OFF [kapalý] konumuna getirerek kapatýn. Artýk çamaþýr makinesinin kapaðýný emniyetli bir þekilde açabilirsiniz. Yeni yýkanmýþ çamaþýrlarýnýzý çýkardýktan sonra,çamaþýr makinenizin kapaðýný açýk veya aralýk býrakýn, böylelikle içeride kalan nem buharlaþacaktýr. Her zaman su musluðunu kapatýn. Unutmayýnýz ki, elektrik kesintisi halinde, ve çamaþýr makinesinin kendini kapattýðý durumlarda seçili program hafýzada kalacaktýr. Bazý inatçý lekeler nasýl yok edilir? Mürekkep ve vücut lekeleri: 90º C'de metil alkol veya alkole batýrýlmýþ bir parça pamukla silin. Zift: tereyaðý ile silin, terebentin ile ovun ve derhal yýkayýn. Ciklet: Oje çýkarýcý ile ovun ve temiz bir bezle silerek temizleyin. Küf: Pamuklu ve beyaz çamaþýr 5 ölçü su, 1 ölçü beyazlatýcý ve bir çorba kaþýðý sirkeli suya yatýrýlýp, daha sonra derhal yýkanmalýdýr. Diðer beyaz çamaþýrlar için 10 hidrojen peroksit tableti kullanýp derhal yýkamalýdýr. Ruj: Etere batýrýlmýþ yün veya pamukla silin. Ýpekli için trikloroetilen kullanýn. Oje: Lekenin üzerine oje çikarýcýsýna batirilmis emici kaðit koyun, kaðýt renk deðiþtirince giysiyi kaldýrýn. Çim: Metil alkole batýrýlmýþ bir parça pamukla silin. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 2 M ARGHERITA Kontrol Benim Elimde Doðru seçimi yapmak çok önemlidir. Kontrol panelini anlayalým G F H I N L M O E Bu düðme yýkama programýnyacute;rasýnda su tüketimi azalýr. Bu tuþu sadece küçük miktarlardaki çamaþýrlarý yýkamak için kullanýnýz ve çamaþýr miktarý ile orantýlý olarak deterjan miktarýný azaltýnýz. Hýzlý yýkama tuþu Cihaz açýldýðýnda ve ayarlanmayý beklerken M lambasý yanýp söner. Yanýk duran lamba, cihazýn seçili programý kabul ettiði anlamýna gelir. Kapý bloðu lambasý Bu tuþ, yýkama zamanýný %30 civarýnda kýsaltýr. Ancak Özel programlarla (bkz. sayfa 4) veya yünlü ve ipekli programlarýnda kullanýlamaz. Leke çýkartma tuþu (bkz. sayfa 7) Emniyet lambasý çamaþýr makinesinin, yanlýþlýkla açýlmasýný önlemek üzere bloke edildiðini gösterir. Tehlikelerden sakýnmak için, kapýyý açmadan önce üç dakika kadar bu lambanýn sönmesini bekleyin. ( ) þekliyle gösterilen bu fonksiyon, çamaþýrlarýn süzülmeden önce suyun içinde kalmasýný saðlayarak yýkama programýný durdurur. Sadece sentetik, ipekli kumaþlar ve perdeler için geçerli olan programlarda kullanýlabilir. Bu þekilde narin ve sentetik kumaþlar&yacreleri Durulama devreleri, ilk ve son sýkma devreleri Boþaltma ve son sýkma devresi Seçili programý durdurur/iptal eder Narin/geleneksel Narin/geleneksel C 40 C 30 C x x x x x x x x Narin Narin º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi 40º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi 30º C'de yýkama, durulama, buruþuk önleme veya narin sýkma devresi Durulama devreleri, buruþuk önleme veya narin sikma devresi Otomatik yumuþatýcý eklemeli durulama Devreleri, buruþukluk önleme veya narin sýkma devresi Boþaltma ve narin sýkma devresi Seçili programý durdurur/iptal eder Narin 8 40 C x x x Narin Narin 45 40º C'de yýkama, durulama ve narin sýkma devreleri Durulama ve narin sýkma devreleri Boþaltma ve narin sýkma devresi Seçili programý durdurur/iptal eder 9 30 C x x x 50 30º C'de yýkama, durulama devreleri buruþukluk önleme veya boþaltma Durulama devreleri ve buruþukluk önleme veya boþaltma Boþaltma Seçili programý durdurur/iptal eder Önemli: Henüz ayarladýðýnýz programý iptal etmek için (durdur/tekrarbaþlat) sembollerinden birini 5 saniye süreyle seçin. Bu tablodaki veriler sadece göstermek içindir, bunlar yýkama tipine ve miktarýna göre, su sistemi ve oda ýsýsýna göre deðiþebilir. Özel Programlar 40º C'de A Sýnýfý: Ariston Margherita'nýn düþük ýsýlarda bile en iyi sonuçlarý elde etmek için özel bir programý vardýr.

4 Diðer çamaþýr makinelerinde 60º C'de alacaðýnýz yýkama performansýný program 3'ü 40º C'ye ayarladýðýnýzda alabilirsiniz; bu size örneðin 60º C'de yýkamaya cesaret edemediðiniz renkli giysilerinizi yýkamaya olanak saðlar. Günlük yýkama: Ariston Margherita'in hafif kirli giysilerin kýsa zamanda yýkanmasý için düþünülmüþ bir programý mevcuttur. Program 7'yi 30º C'ye ayarladýðýnýzda, (yünlü ve ipekli hariç) farklý tipte 3 kg çamaþirý birlikte yýkayabilirsiniz. Bu yaklaþýk 30 dakika sürdüðünden zamandan ve elektrikten tasarruf edersiniz. SÝVÝ DETERJAN KULLANMANÝZÝ ÖNERIRIZ. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 4 M ARGHERITA Etiketleri anlamak Bu sembollerin anlamlarýný öðrenerek, çamaþýr yýkarken daha iyi sonuçlar alabilirsiniz; giysileriniz daha uzun süre dayanýr ve makineniz daha iyi yýkayarak, mükemmel sonuçlar verir. Giysi etiketleri, küçük ancak önemli Bu semboller beþ farklý kategoriye ve sembollerle ifade edilen önemli þekle ayrýlýr: Yýkama, beyazlatma bilgileri içerir. Eðer daha iyi yýkama, ütüleme, kuru temizleme sonuçlarý almak ve giysilerinize hak ve kurutma. ettiði özeni göstermek istiyorsanýz bunlarý anlamak çok faydalýdýr. Faydalý ipuçlarý Daha iyi sonuçlar almak ve daha fazla dayanmalarýný saðlamak için gömleklerin içini dýsýna çevirin. Her zaman cepleri boþaltýn. Etikete bakýn: etiket faydalý tavsiyeyi verecektir. Çamaþýrlarýnýzý makineye doldururken sýrayla büyük ve küçük parça koyun. Doðru ýsýyý seçtiðinizden emin olun! Bu tablodaki sembolleri öðrenin; size daha iyi bir yýkama saðlamak, giysilerinize özen göstermek ve Ariston Margherita'dan daha iyi verim almak konusunda size yardýmcý olacaklardýr. Yýkama Kuvvetlý etki Narýn etki Aðartma Ütüleme Kuru Temizleme Kuvvetlý etki Kurutma Narýn etki cl 95 C de yýkama Soðuk suda aðartma Sýcak ütüleme max. 200 C A Herhangi býr çözücü ile kuru temizleme Makinada kurutulabilir P 60 C de yýkama Aðartma iþlemi yapýlamaz Orta sýcak ütüleme max. 150 C Perklorid, benzin, saf, alkol, R111 ve R113 ile kuru temizleme Makinada kurutulamaz F 40 C de yýkama Max. 100 C de ütüleme Benzin, saf alkol ve R113 ile kuru temizleme Sererek kurutun. 30 C de yýkama Ütü yapýlamaz Kuru temizleme yapýlamaz Asarak kurutun. El ile yýkama Elbise askýsý ile kurutun. Yýkanamaz. 5 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Hatalardan sakýnmak için faydalý ipuçlarý Çamaþýr makinenizi asla... yýrtýk, yýpranmýþ, kenarlarý dikilmemiþ çamaþýrlarý yýkamayýn. Eðer bunlarý mutlaka yýkamak zorundaysanýz, bunlarý korumak için bir keseye yerleþtirin. Aðýrlýða dikkat edin! En iyi yýkama sonucu için, aþaðida belirtilen aðýrlýk sýnýrlarýný aþmayýn (çamaþýrlarýn kuru aðýrlýklarý belirtilmiþtir): - Dayanýklý kumaþlar: Azami 5 kg - Sentetik kumaþlar: Azami 2,5 kg - Narin kumaþlar: Azami 2 kg - Saf yeni yün: Azami 1 kg Çamaþýrýn aðýrlýðý nasýl çengelli iðneyle iðnelerseniz, çamaþýr makinenizi korumuþ olursunuz. öðrenilir? 1 çarþaf gr. Tatillerde: cihazýn fiþini çekin. 1 yastýk kýlýfý gr. Tatile çýktýðýnýzda, makinenizin 1 masa örtüsü gr. fiþinizi çekmenizi, su giriþ musluðunu 1 bornoz gr. kapatmanýzý ve kapaðýný açýk veya 1 havlu gr. aralýk býrakmanýzý öneririz. Bu þekilde Renkli tiþörtler, baskýlý tiþörtler hem kazan ve lastik conta kuru ve ve gömlekler yýkanmadan önce ters temiz kalacak ve hem de çamaþýr yüz edilirse daha uzun süre dayanýr. makinenizin içinde hoþ olmayan Baskýlý tiþörtler ve sweatshirtler ters kokular oluþmayacaktýr. yüz edilerek ütülenmelidir. Salopet yýkarken dikkat! "Salopet" tipi tulum pantolonlarýn makinenizin kazaný ve yýkadýðýnýz diðer giysiler için tehlikeli olabilecek kancalý askýlarý vardýr. Bunlarý pantolonun ön tulum cebi içine sokar En iyi sonuca ulaþmak için, yünlüler için üretilmiþ özel bir sývý deterjan kullanmanýzý ve 1kg'dan fazla çamaþýr koymamanýzý öneririz. M ARGHERITA Yünlü yýkama Özel çamaþýrlarý nasýl yýkayabilirsiniz? Perdeler. Perdeler çok buruþur. Buruþmayý önlemek için bir ipucu: perdeleri katlayýn ve bir yastýk kýlýfý veya file torba içine koyun. Genel aðýrlýk, makinenin aðýrlýk yükünü geçmeyecek þekilde olsun; baþka bir þey koymayýn. Sýkma programýný otomatik olarak hariç tutan program 9'u seçmeyi unutmayýn. Kaz tüyü ceket ve rüzgarlýklar. Ariston Margheritada Kaz veya ördek tüyünden dolgulu ceket ve rüzgarlýklarý da yýkayabilirsiniz, ancak 2-3 kg.

5 dan daha fazla doldurmamaya özen gösterin. Doldurmayý, narin sýkmayý kullanarak 1 veya iki defa yapýn. Eþofmanlar. Eþofmanlarýnýzdan çamur ve kiri çýkardýktan sonra bunlarý kot pantolonlar ve diðer kaba giysilerle yýkayabilirsiniz. Eþofmanlarý beyazlarla yýkamayýn. ÖZEL Kaþmir Gold: Elde yýkama kadar yumuþak "Woolmark Co."nun onayladýðý ilk Çamaþýr Makinesi. için geliþtirdiði özel yün yýkama programý, Woolmark tarafýndan test edilmiþ ve üstünlüðü onaylanmýþtýr. Bu program Woolmark tarafýndan onaylanan ilk hassas elde yýkama programýdýr. (M ) Bu özellik tamburun dakikada 90 devirle dönmesi sayesinde Kaþmir Gold programý, en narin ve deðerli yünlü ve kaþmir giysilerinize uygun olarak geliþtirilmiþ bir yýkama programýdýr. Merloni Elettrodomesticinin, üzerinde elde yýkayýn etiketi bulunan yünlü ve hassas giysilerin dokularýný yýpratmadan yýkamasý gerçekleþmektedir. Elde yýkama sembolü (leðen ve el iþareti) taþýyan giysilerinizi sadece 8 numaralý programda yýkayýnýz. Yünlülerinizi korumak için, özel yünlü deterjaný kullanmanýzý tavsiye ederiz. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 6 M ARGHERITA Ýlk sýr en kolay olanýdýr: Deterjan bölmesi dýþarýya doðru döndürerek açýlýr. Sývý deterjan, 60 dereceye kadar olan ve ön yýkama gerektirmeyen yýkama devreleri için olduðundan, düðme I'i kullanmanýza gerek olmayacaktýr. Direkt olarak çamaþýr makinesinin kazanýna özel kutularý içinde ve deterjan kutusunun üzerinde yazýlý talimatlara göre konan sývý veya toz deterjanlar satýlýr. Asla elle yýkama deterjaný kullanmayýn, çünkü bunlar çok köpük yapar ve çamaþýr makinenize zarar verebilir. Elde ve ayný zamanda otomatik makinede yýkama için uygun olan deterjanlar kullanabilirsiniz. Soðuk suyla yýkarken, her zaman kullandýðýnýz deterjan miktarýný azaltýn: deterjan soðuk suda, sýcak suda olduðundan daha zor çözülür, bu yüzden fazlasý kullanýlmadan dýþarý atýlmýþ olur. MAX Deterjan bölmesinin kullanýmý 4 Ýyi yýkama için önemli Bölme 1'e: Ön yýkama deterjaný konur (toz). Bölme 2'ye: Yýkama deterjaný konur (toz veya sývý). Deterjan, detarjan üreticileri tarafýndan tavsiye edilen miktarlarda kullanýlmalýdýr. Genellikle, deterjan kullanýmý ile ilgili ihtiyacýnýz olan tüm açýklamalar deterjan kutusunun üzerindedir. Kullanýlmasý gereken deterjan miktarý çamaþýr yüküne, su sertliðine ve çamaþýrlarýn ne kadar kirli olduðuna baðlýdýr. Deneyimleriniz size zaman içinde doðru miktarý seçmenizde yardýmcý olacaktýr. Bölme 1'e ön yýkama için deterjan koymadan önce, beyazlatýcý bölmesi 4'ün yerine yerleþtirilmemiþ olmasýna özen gösterin. Bölme 3'e yumuþatýcý koyarken, ýzgaradan taþmamasýna dikkat edin. Çamaþýr makinesi, her bir yýkama esnasýnda çamaþýrlara otomatik olarak yumuþatýcýyý ekleyecektir. Sývý/toz deterjan, Bölme 2'ye, yýkama devresi baþlamadan birkaç saniye önce konacaktýr Bölme 3'e: Eklentiler (yumuþatýcýlar, parfümler vs.) konur. Bölme 4'e: Beyazlatýcý ve narin çamaþýrlar için beyazlatýcý konur. Beyazlatma ve leke çýkartma tuþu Eðer beyazlatma gerekliyse, ek bölme 4 (verilmiþtir), deterjan bölmesinin 1. bölmesine yerleþtirilmelidir. Beyazlatýcýyý koyarken, merkez eksenin üzerinde belirtilen "max = azami" seviyesini geçmemeye özen gösterin (bkz. resim). Ek beyazlatýcý kabýnýn kullanýmý, ön yýkama ihtimalini ortadan kaldýrýr. Geleneksel beyazlatýcý sadece dayanýklý beyaz kumaþlarda kullanýlýr; ancak narin beyazlatýcý renkli kumaþlar, sentetikler ve yünlülerle kullanýlabilir. "Ýpekli" ve perdeler programý ile (bkz. sayfa 4) beyazlatýcý kullanýlmamaktadýr. MAX MAX 1 2 Deterjan bölmesi çýkarýlýp temizlenebilir: þekilde gösterildiði gibi yukarý kaldýrýp dýþarý doðru çekin. Daha sonra akan suyun altýnda birkaç dakika tutun. Beyazlatýcý kullandýðýnýzda leke çýkarma tuþunu da kullanýn.bunu ayrý yapmak istiyorsanýz, ek bölme 4'e beyazlatýcýyý koymalý, düðme H'ye (leke çýkarma) basmalý ve makineyi çalýþtýrmalýsýnýz, daha sonra kumaþýn tipine göre sembollerinden birini seçmelisiniz. Normal bir yýkama devresinde beyazlatýcý kullandýðýnýzda, özel bölmelerine deterjan ve herhangi eklentileri koyun; H düðmesine (leke çýkarma) basýn, daha sonra program seçimini yaparak makinenizin açma kapama düðmesine basýp çalýþtýrýnýz. Tasarruf Cihazýnýzýn çevreye dost ve ekonomik bir þekilde kullanýmý için bir rehber ÇAMAÞIR YÜKÜNÜ AZAMÝYE ÇIKARIN Tavsiye edilen azami çamaþýr yükünü kullanarak elektrikten, sudan, deterjandan ve zamandan kazanýn.

6 2 yarým yük çamaþýr yýkayacaðýnýza, bir tam yük yýkayarak elektrikten %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. ÖN YIKAMAYA ÝHTÝYACINIZ VAR MI? Sadece çok aþýrý kirli çamaþýrlar için ön yýkamayý kullanýn. Az veya normal kirli çamaþýrlar için ön yýkamayý SEÇMEYEREK deterjan, zaman ve sudan ve elektrikten %5 ila15 arasýnda TASARRUF SAÐLAYIN. SICAK YIKAMA GEREKLÝ MÝ? Lekeleri önden leke çikarýcýyla veya kurumuþ lekeleri suda bekleterek önceden temizleyin ve sýcak bir yýkama programý ihtiyacýný en aza indirin. 60º C'lik bir yýkama programý seçerek %50'ye varan TASARRUF SAÐLAYIN. 7 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Sorun Giderme Çamaþýr makinenizin çalýþmadýðý durumda, ortaya çýkan bazý sorunlar Ariston Yetkili Servisini çaðýrmaya gerek kalmadan kolaylýkla çözülebilir. Yardým çaðýrmadan önce, aþaðýdakileri kontrol edin. Çamaþýr makinesi çalýþmaya baþlamýyor. Fiþ doðru bir þekilde prize takýlmýs mý? Temizlerken yerinden çýkmýþ olabilir. Evde elektrik var mý? Belki ayný anda pek çok cihaz çalýþýyordur, ana þalter açmýþ olabilir. Belki de bulunduðunuz bölgede genel bir elektrik kesintisi söz konusudur. Çamaþýr makinenizin kapaðý düzgün olarak kapatýlmýs mý? Eðer çamaþýr makinesinin kapaðý açýk kalmýþ veya tam olarak kapatýlmamýþsa, çamaþýr makineniz çalýþmaz. Açma/kapama düðmesine basýlmýþ mý? Çamaþýr makinenizin program düðmesi doðru konuma getirilmiþ mi? Su musluðu açýk mý? Emniyet amaçlý olarak, eðer çamaþýr makinesi su almýyorsa, yýkama iþlemi baþlamaz. M ARGHERITA Servis çaðýrmadan önce siz ne yapabilirsiniz? Fakat, su nereye gitti? Yeni Ariston teknolojisi ile, iyi netice alabilmek için çok az suya ihtiyacýnýz var! Bu yüzdendir ki çamaþýr makinenizin kapaðýndan baktýðýnýzda suyu göremezsiniz: Çünki maksimum temizlikten vazgeçmeksizin çevreye dost bir þekilde az, çok az su kullanýrýz. Ve, bunlarýn da ötesinde elektrik tasarrufu saðlanýr. Program seçici düðme dönüp duruyor mu? Boþaltma pompasýnýn kazaný boþaltmasý için birkaç dakika bekleyin, daha sonra Margherita'yý kapatýn, durdur/ yeniden ayarla sembollerinden birini seçin, daha sonra tekrar açýn. Eðer düðme dönmeye devam ederse, Ariston yetkili servisini çaðýrýn çünkü makineniz bir arýzayý haber veriyor olabilir. Çamaþýr makinesi su almýyor. Musluk, su borusuna doðru baðlanmýþ mý? Su kesintisi var mý?binanýzda veya caddenizde bir tamirat yapýlýyor olabilir. Yeterli basýnç var mý? Þebekenin su basýncý düþük olabilir. Musluk filtresi temiz mi? Su çok kalkerli ise veya su tesisatýnda son zamanlarda bir tamirat yapýlmýþ ise, musluk filtresi parçacýklar nedeniyle týkanmýþ olabilir. Lastik hortum kývrýlmýþ mý? Suyu çamaþýr makinesine taþýyan lastik hortum mümkün olduðu kadar düz olmalýdýr, ezilip bükülmediðinden emin olun. DOÐRU Her yýkama devresinden sonra musluðu kapatýn. Çamaþýr makinesinin hidrolik sisteminin kullanýmýný kýsýtlayýn ve evde kimse yokken sýzýntý risklerinden kurtulun. Kötü kokulardan kurtulmak için kapaði sürekli olarak açýk býrakýn. Cihazýnýzýn dýþ yüzeyini itinayla temizleyin. Dýþ yüzeyleri temizlerken ýlýk suya batýrdýðýnýz bir bez kullanýn. YANLIÞ Makinenin fiþini temizlerken çekmemek. Bakým esnasýnda bile cihazýn fiþi her zaman çekili olmalýdýr. Çözücüler ve zararlý aþýndýrýcýlar kullanmak. Makinenizin dýþ ve lastik kýsýmlarýný temizlerken asla çözücü ve aþýndýrýcý maddeler kullanmayýn. Deterjan bölmesini ihmal etmek. Deterjan bölmesi yerinden çýkarýlabilir ve akan suyun altýna tutarak kolayca temizlenebilir. Çamaþýr makinesini düþünmeksizin tatile çýkmak. Ayrýlmadan önce, çamaþýr makinenizin fiþinin çekili ve su musluðunun kapalý olduðundan emin olun. Çamaþýr makinesi sürekli olarak su alýp boþaltýyor. Boþaltma hortumu çok mu aþaðýda? Hortum 60 ila 100 cm bir yüksekliðe baðlanmalýdýr. Hortumun aðzý suyun içinde mi? Duvar drenaj sisteminin havalandýrma bacasý var mý? Eðer sorun, bu kontrollerden sonra da devam ederse, su musluðunu ve cihazý kapatýn ve teknik yardým çaðýrýn. Eðer binanýzýn üst katlarýndan birinde oturuyorsanýz, drenajda bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için özel bir supap tesis edilmelidir. Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 8 M ARGHERITA Boþaltma hortumu bükülmüþ mü? Boþaltma hortumu mümkün olduðunca düz olmalýdýr. Ezilip bükülmediðinden emin olun.

7 Çamaþýr makinesinin boþaltma yolu týkanmýþ mý? Boþaltma hortumunun uzatmasý varsa, doðru takýlmýþ olduðundan emin olun. Cihaz mobilya ve bir duvar arasýna mý kurulmuþ? Çamaþýr makinesinin sýkma devresinde bir miktar titremesi normaldir. Bu yüzden etrafýnda birkaç santimlik yer býrakýlmalýdýr. Çok fazla köpük. Deterjan otomatik makinede yýkamaya uygun mu? Deterjan etiketinde "makinede yýkama için" veya "elde ve makinede yýkama için" gibi ifadeler bulunup bulunmadýðýný kontrol edin. Doðru miktarda mý kullandýnýz? Aþýrý miktarda deterjan, çok köpük yapmanýn yaný sýra, etkili bir yýkama saðlamaz ve cihazýn iç aksamýna zarar verir. Eðer tüm kontrollere raðmen, çamaþýr makinesi çalýþmýyor ve sorun devam ediyorsa, aþaðýdaki bilgileri vererek, en yakýn Ariston Yetkili Servisini arayýn; - arýzanýn tipi - model numarasý (Mod....) - seri numarasý (S/N...) Bu bilgiler çamaþýr makinenizin arkasýndaki bilgi levhasýnda mevcuttur. Çamaþýr makinesi ne suyu boþaltýyor ne de sýkma yapýyor. Seçili program su boþaltmayý öngörüyor mu? Bazý yýkama devreleri suyu program düðmesi bir miktar döndürüldükten sonra boþaltmaktadýr. "Kýrýþýklýk önleme" özelliði olan bir program seçilmiþ mi? Bu özellik suyun el müdahalesiyle boþaltýlmasýný gerektirir. Boþaltma pompasý týkanmýþ mý? Bunu kontrol etmek için, musluðu kapayýn, makineyi fiþten çekin ve sayfa 11'deki talimatlarý izleyin veya Ariston Yetkili Srevisini yardýma çaðýrýn. Her zaman yetkili teknisyenlerden yardým alýn ve sürekli olarak orijinal parça kullanýlmasýnda ýsrar edin. Çamaþýr makinesi sýzdýrýyor. Çamaþýr makinesi sýkma esnasýnda çok fazla titriyor. Nakliye braketleri, kurma esnasýnda çýkarýlmýþ mý? Kurma prosedürleri hakkýndaki bir sonraki sayfaya bakýn. Çamaþýr makinesi doðru þekilde düz bir zemine konmuþ mu? Çamaþýr makinesinin dengesi periyodik olarak kontrol edilmelidir. Zamanla makine, az da olsa yerinden oynayabilir. Ayaklarýný ayarlayýp zemine doðru oturup oturmadýðýný kontrol edin. Giriþ hortumunun metal halkasý düzgün baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve zorlamadan baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Deterjan bölmesi týkanmýþ mý? Çýkarýn ve musluk suyunun altýnda yýkayýn. Boþaltma hortumu doðru baðlanmýþ mý? Musluðu kapatýn, cihazý fiþten çekin ve baðlantýyý sýkýlaþtýrmaya çalýþýn. Teknik Özellikler Model Boyutlar AL 108 XS geniþlik cm 59,5 yükseklik cm 85 derinlik cm 53,5 1-5 kg çalýþma gerilimi 220/230 Volt 50 Hz maksimum çekilen güç 1850 W maksimum su basýncý 1 MPa (10 bar) minimum su basýncý 0,05 MPa (0,5 bar) tambur kapasitesi 46 litre 1000 devir/dakika program 2'ü 60º C'; 5,0 kg yuk ile yürütülmüþtür; ekstra ekonomi tuþuna basýnýz. Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Sýkma hýzý IEC456 tarafýndan yapýlan düzenlemeye göre programlama þekli Bu onay; IEC (Uluslararasý Elektroteknik Komisyonu) kurallarý dahilince bir kalite onayý anlamýndadýr. Makinanýz, ayrýca yine ECC kurallari 89/336 no ve 03/05/89 tarihli radyo frekanslar zarar verici parazitlerin önlenmesi ve 73/23 no 19/02/73 tarihli düþük voltajda çalýþabilme yönergelerine uygundur. TS 2004 EN Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Ariston Margherita size ulaþtýðýnda Kurma ve Kaldýrma M ARGHERITA (Ariston Yetkili Servisi Tarafýndan Yapýlmasý Tavsiye Edilir). Ariston Margherita'nýzý ister yeni almýþ olun, ister yeni bir eve naklediyor olun, çamaþýr makinenizin doðru kurulmasý doðru ve etkin çalýþmasý için çok önemlidir. Cihazý ambalajýndan çýkardýktan sonra, noksansýz olduðundan emin olun. Þüphe duyarsanýz, derhal bir yetkili teknisyene baþvurun. Makinenin içi, nakliye amaçlý olarak, arka taraftan dört vida ile sýkýþtýrýlmýþtýr. Ana su borusuna baðlantý Su giriþ hortumunu 3/4 parmaklý bir su musluðuna araya makina ile birlikte verilen plastik filtre ve lastik contada yerleþtirerek sýkýn. Üzerinde C iþareti bulunan hortum soðuk su musluðuna; üzerinde H iþareti bulunan hortum sýcak su musluðuna baðlanmalýdýr. Her iki hortum da makinanýz ile birlikte verilen özel bir Y baðlantýsý ile soðuk su musluðuna baðlanabilir. Uyarý: Filtreleri düzenli olarak, suyun altýna tutarak temizleyiniz. yerleþtirilmelidir. Hortumun ucunu yerden 60 cm'den daha düþük bir yüksekliðe sabitlemek gerekirse, makinenin arkasýndaki kancaya sabitlenmelidir. Makinenizi kullanmadan önce, vidalarý çýkarýn, özel aralýk halkasý yardýmýyla lastiði çýkartýn (tüm parçalarý saklayýn) ve boþluklarý doldurmak için verilen plastik parçalarý kullanýn.

8 Önemli: çamaþýr makinasýnýn arkasýnda, alt sað tarafta bulunan ve fiþin muhafaza edildiði 3 menfezi, cihazýn donanýmýnda yer alan týpayla kapatýn. Dengeleme Düzgün çalýþmasýný garanti etmek için, çamaþýr makineniz dengeli bir þekilde yerleþtirilmelidir. Cihazý dengelemek için, ön ayaklar ayarlanabilir; tezgaha göre ayarlanan meyil açýsý, 2 dereceyi geçmemelidir. Halý üzerine konduðunda, havalandýrmanýn çevreden etkilenmemesine dikkat ediniz. Lastik hortum filtresi. Boþaltma hortumu 60 cm.den düþük bir yükseklikte bitiyorsa kullanýlacak kanca. Su giriþ hortum baðlantýsýnýn yapýlacaðý musluklar yeni yada uzun zamandýr kullanýlmamýþ ise temiz su gelinceye kadar akmasýný saðlayýnýz. Aksi halde tesisattan gelen pas ve kum gibi katý parçacýklar makinanýza zarar verebilir. Su giriþ hortumunun diðer ucunu, makinanýzýn sað üst köþesine baðlayýnýz. Eðer boru bir küvet veya lavaboya boþalacaksa, plastik yönlendiriciyi baðlayarak bunu da musluða baðlayýn. Elektrik baðlantýsý Cihazý elektrik prizine takmadan önce: 1) elektrik prizinin, cihazýn bilgi levhasýnda belirtilen azami elektrik yükünü taþýyabileceðinden ve kanunlara uygunluðundan emin olun; 2) Evinizdeki voltajýn, bilgi levhasýnda gösterilen deðerler arasýnda olduðundan emin olun; 3) prizin cihazýn fiþine uygun olduðundan emin olun. için uzatma önerilmez. her bir yýkamadan sonra su musluðunu kapamalýsýnýz; sürekli su basýncý, bileþenlerinden birkaçýnýn eðilmesine neden olabilir. Bölgenizdeki su çok sertse, kireci önleyici bir ürün kullanýn (özellikle, banyo küvetlerindeki musluk ve giderlerin etrafýnda sýklýkla beyaz izler býrakýyorsa, su serttir). Sisteminizdeki suyun özellikleri hakkýnda daha doðru bilgi için yerel su iþlerine veya yerel bir tesisatçýya danýþýn. Çamaþýrlarýnýzýn cepleri her zaman boþaltýlmalýdýr, yaka iðneleri, rozetler ve diðer sert cisimler çýkartýlmalýdýr. Çamaþýr makinesinin dýþ yüzeyi ýlýk sabunlu suya batýrýlmýþ bir bezle temizlenmelidir. Deterjan bölmesini düzenli olarak yýkamak önemlidir. Kurumuþ deterjanlarýn birikmesini önlemek için, bölmeyi akan musluðun altýnda birkaç dakika tutun. deterjanlar kireç önleyici madde içerir. girebilir. Makinenizi prizinden çýkarmak için asla fiþe veya çamaþýr makinesine asýlmayýn; bu çok tehlikelidir. En önemlisi M ARGHERITA Ariston Margherita güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Sizi ve tüm ailenizi korumak üzere. 9. Cihaz çalýþýrken, çok yüksek ýsýlara eriþebileceðinden boþaltma suyuna dokunmayýn. Yýkama devrelerinde cihaz kapaðý ýsýnýr; çocuklarýn eriþmesini engelleyin. Çamaþýr makinesinin kapaðýný asla zorlamayýn; bu kazara açýlmalarý engellemeye yarayan güvenlik bloðuna zarar verebilir. 10. Arýza durumunda, önce su musluðunu kapatýn ve cihazý duvar prizinden çýkarýn; Hiçbir durumda, tamir etmeye çalýþmak için iç parçalara dokunmayýn. Margherita: Sadece, orijinal Ariston yedek parçasý olan yetkili uzman bir teknisyen istiyorum. Elektrik kablosu nasýl deðiþtirilir Margherita'nýn elektrik kablosu özeldir ve ancak Ariston Yetkili Servislerinden temin edilebilir. Deðiþtirmek için aþaðýdaki talimatlara uyunuz. 1. Margherita'nýn kapalý ve elektrik kablosunun pizden çekili olduðundan emin olun. 2. Üst tablayý iki vidayý sökerek (I) ve kendinize doðru çekerek açýn [þekil 3]. 3. Kablolarý, antiparazitten (F), konumlarýna dikkat ederek, (Mavi=N kablosu; Kahverengi=L kablosu) sona topraklama kablosunu býrakarak ayýrýn [þekil 4]. sembolleri Not: L, N ve antiparazit kondansatörü üzerinde gösterilmiþtir. 4. Kablo tutucu plastiðinin üst kýsmýný cihazýn arka panelinden yavaþça ayýrýn, elektrik kablosunu yukarý doðru çekerek çýkartýn [þekil 5]. Yeni elektrik kablosunu baðlamak için ayný iþlemlerin tersini yapýn. Üst tablayý yerine takmak için çamaþýr makinesinin üzerine koyun [þekil 6] ve önde bulunan kancalar kontrol panelinde oluþan özel deliklerin üzerine gelene kadar kaydýrýn ve vidalarý yeniden yerlerine takýn. I N L F Þekil 3 Þekil 4 Þekil 5 Þekil 6 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu 12 M ARGHERITA 13 Margherita - Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu The secrets of fabrics How to get better results M safe ARGHERITA AL 108 XS Instructions for installation and use GB Class A at 40 C The first washing machine to give a perfect wash at only 40 C Cashmere Gold The first washing machine to have The WoolmarkCompany recognition Margherita Ecological rinse Washingmachine and easy to use The first washing machine to eliminate all detergent residue M ARGHERITA Quick guide to Margherita Here are the 11 topics explained in this manual. Read, learn and have fun: you will discover many secret ways to get a better wash, more easily and making your washing machine last longer.....and especially keeping an eye on safety. 1. Installation and removal (p. 24) Installation, after delivery or transport, is the most important operation for the correct functioning of your Margherita washing machine.

9 Always check: 1. That the electric system complies with the law; 2. That the inlet and draining pipes are connected correctly. Guide to Margheritas programmes (p Margherita 2000 is a true friend. With just a bit of care, it will repay you with loyalty and devotion. and solutions (p. guide includes simple instructions to help you choose the right temperature, wash cycles and ironing methods. Useful tips to avoid mistakes (p. 20) Technical characteristics (p. 23) Yeras back, our grandmothers were the ones who gave us good advice - and in those days synthetic fibres did not exist: washing was easy. Today, Margherita offers you helpful advice allowing you to wash cashmere and wool even better than an expert laundress would by hand. The detergent dispenser (p. 21) Herein are the technical features of your washing machine: model type number, electric and water specifications, size, capacity, speed of the spin cycle and compliance with Italian and European rules and regulations. Safety for you and your children (p.26) Here you will find the necessary guidelines for the safety of your entire household, because safety is very important indeed. How to use the detergent dispenser and the bleach compartment. Understanding the control panel (p. 17) Margheritas control panel is very simple. It has only a few essential buttons to help you choose any type of wash cycle, ranging from the most energetic, capable of cleaning a mechanics overalls, to the most delicate for cashmere. Familiarising with it will help you get the best out of your wash while helping your washing machine last longer. Its easy. 15 Margherita - Instructions for installation and use What goes in your washer? Before washing, you can do a great deal for better results. Divide your garments according to fabric and colour. Read the labels, follow their indications and alternate small items with large ones. Before washing. Divide your washing according to the type of fabric and colour resistance: sturdy fabrics should be separated from delicate ones. Light colours should be separated from dark ones. Empty all pockets (coins, paper, money and small obejects) and check the buttons. Mend immediately or remove loose buttons as they could fall off during the wash cycle. The labels say it all. Always look at the labels: they tell you everything about your garment and how to wash it in the best way possible. The table on page 19 shows you all the secrets of the symbols found on labels. Their indications are a valuable guide to a better wash and to longer lasting clothes. Big and small happily together. This washing machine has a special electronic control device for distributing the wash load evenly: before the spin cycle starts, this device allows the washing to position itself as uniformly as possible in the drum, according to the type of M ARGHERITA Dividing your garments according to fabric and colour, is very important for good results washing and initial positioning. For this reason, even at top spin, the washing machine does not vibrate or make any noise. After installing your new washing machine, start a wash cycle by setting programme "1" at 90 degrees. Starting Margherita in the right 1. The door is correctly shut. way is important for the quality 2. The plug is inserted in the of your wash, for preventing socket. problems and for lengthening the 3. The water tap is open. life of your appliance. After 4. Selector knob A is positioned loading your washing and on one of the symbols (Stop/ pouring in the detergent together Reset). with any additives, always check that: Choose the desired programme The programme is selected For more delicate according to the type of garments garments: that need to be washed. To protect underwear, choose a programme, refer to the tights and stockings table on page 18. Turn knob A and delicate items by until the selected programme placing them in a coincides with the pointer canvas pouch situated on the upper part of glass O, set the temperature using knob B, make sure knob C is in the required position and, if necessary, use buttons F, G, H and I and then press on/off button L (position ON). Starting Margherita Remember that, if you want to use it, the "programmed start" should be set before the wash cycle. At the end of the wash cycle... Wait for the N lamp to turn off: it will take about three minutes. Then turn Margherita off by pressing on-off button L (OFF position). You can now open the washing machine door safely. After having removed the freshly cleaned washing, leave the door open or ajar so that the humidity left inside can evaporate. Always close the water tap. Remember that, in the event of a power failure, or should the washing machine switch itself off, the programme chosen will be memorised. How to eliminate the most common stains Ink and biro Dab with a wad of cotton soaked in methyl alcohol or alcohol at 90. Tar Dab with fresh butter, rub in turpentine then wash immediately. Wax Scrape away, then run a hot iron between two sheets of absorbent paper. Then rub in cotton with turpentine or methyl alcohol. Chewing gum Rub in nail polish remover and wipe with a clean rag. Mold Cotton and white linen should be placed in a solution of 5 parts water, one bleach and a spoon of vinegar, then washed immediately. For other white fabrics, use hydrogen peroxide at 10 volumes and wash immediately. Lipstick Dab with ether on wool or cotton. Use tricloroetilene for silk. Nail polish Place a sheet of absorbent paper on the side of the stain, wet it with nail polish remover, shifting the garment as the sheet gradually changes colour. Grass Dab with a wad of cotton soaked in methyl alcohol. Margherita - Iinstructions for installation and use 16 M ARGHERITA Here Im in command Making the right choice is important. And its easy. Understanding the control panel G H I N L M O E F Use this knob to select the wash programme. Turn this knob clockwise only. To select a programme, you should turn the knob so that the symbol/number of the desired programme is in line with the pointer on the glass O. Now press on/off button L (position ON), pilot lamp M will start flashing. After 5", the setting will be accepted, pilot lamp M will stop flashing (staying lit) and the wash cycle will begin. Should you wish to interrupt the programme in progress or set a new one, select one of the symbols (Stop/Reset) and wait 5" : when the cancellation has been accepted, pilot lamp M flashes, and you can then turn the appliance off. You can use this knob to delay the appliance's operation. Select one of the four delay time positions, press the on/off button L (position ON) and wait 5". The setting has now been accepted (pilot lamp M stays lit) and you can select the programme you desire. Pilot lamp M has a particular flashing motion (2" on and 4" off) to indicate that a delayed start has been set. During this phase, you can open the appliance door and change the washing load, should you wish to do so.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) After the wash cycle has been set and accepted by the washing machine, turning the knob will have no effect (except for when it is on position Stop/Reset). Programme selector knob and programmed start Margheritas knobs are hidden. Just press them lightly in the middle to extract them. D Temperature control knob C B On-off A It is used to set the wash temperature indicated in the programme table. It also allows you to reduce the temperature recommended for the selected programme, and even to set a cold wash cycle ( ). Spin exclusion button Programme key This contains the descriptions of the wash programmes and the various functions connected to the buttons. Pull it outwards to open it. Extra Economy When button L is pressed, the washing machine is switched on, when it is not the machine is switched off. Turning the appliance off does not cancel the selected programme. The on-off lamp It is used to exclude the spin cycle (by choosing symbol ) and to reduce the spin speed of the selected programme. The maximum speed for the four types of fabric are: Fabric Speed Cotton 1000 rpm Synthetics 800 rpm Wool 600 rpm Silk no In any case, the appliance distributes the load at low speed. Detergent dispenser Reduces water consumption during the rinse cycles. We recommend that you use this function only with small laundry loads, dosing the detergent proportionally. Rapid wash LampM flasheswhentheappliance is switched on and awaiting a programme to be set. A steady light means the appliance has accepted the selected programme. The door block lamp This button reduces the length of the wash programme by about 30%. It cannot be used with special programmes (see page 18) or those for wool and silk. Stain removal (see page21) It is divided into three compartments: 1. Detergent for pre-washing; 2. Detergent for the wash cycle; 3. Fabric softeners. The washing machine is equipped with extra compartment 4 (provided) for the bleach, to be inserted in compartment 1. Thanks to this command, Margherita will carry out a more intensive wash that optimises the effectiveness of the liquid additives, thus allowing more resistant stains to be removed. When you press the stain removal button, you cannot activate the pre-wash cycle (I). Pre-wash The safety lamp indicates that the washing machine door is blocked to prevent it from being opened accidentally. To avoid any damages, you must wait for the lamp to switch itself off before you open the door. You must wait around three minutes. This function (represented by the symbol ) interrupts the wash programme, keeping the washing soaking in water before draining. It is only enabled in programmes for synthetic fabrics, silk and curtains. It is very useful, because it prevents delicate and synthetic fabrics from creasing (for example, when you cannot take the washing out at the end of the wash cycle but only a few hours later). The programme can be completed by turning knob A one notch. In the case of synthetic fabrics, should you prefer draining rather than a spin cycle, turn knob A until you have (Drain). selected the symbol Anti-crease MAX With this button, you can prewash on all programmes except the wool programme and the special programmes (see page 18). If you use this function, you cannot use the stain removal button (H). The detergent dispenser with the additional bleach compartment is here. 17 Margherita - Instructions for installation and use M ARGHERITA What are you washing today? A programme for all seasons Type of fabric and degree of soil Progr. knob Temp. knob Detergent Fabric for wash softener Stain rem. button/ Bleach Length of the cycle (minutes) Description of wash cycle STURDY FABRICS Exceptionally soiled whites (sheets, tablecloths, etc.) Heavily soiled whites and fast colours Heavily soiled whites and fast colours Slightly soiled whites and delicate colours (shirts, jumpers, etc.) Rinse cycles/bleach Spin cycle Stop/Reset SYNTHETIC FABRICS Heavily soiled fast colour synthetics (baby linen, etc.) Delicate colour synthetics (all types of slightly soiled garments) Delicate colour synthetics (all types of slightly soiled garments) Rinse cycles/bleach Fabric softener Spin cycle Stop/Reset WOOL and CASHMERE Hand wash Rinse cycles/bleach Spin cycle Stop/Reset SILK and CURTAINS Particularly delicate garments and fabrics (curtains, silk, viscose, etc.) Rinse cycles Draining Stop/Reset PROGRAMMED START hour delay Stop/Reset Start is delayed by hours Interrupts/Cancels the selected programme C 60 C 40 C 40 C x x x x x x x x x Del./Trad. Del./Trad Wash cycle at 90 C, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle at 60 C, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle at 40 C, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle at 40 C, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Rinse cycles, intermediate and final spin cycles Draining and final spin cycle Interrupts/Cancels the selected programme Del. /Trad. Del./Trad C 40 C 30 C x x x x x x x x Delicate Delicate Wash cycle at 60 C, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle Wash cycle at 40 C, rinse cycles, anticrease or delicate spin cycle Wash cycle at 30 C, rinse cycles and delicate spin cycle Rinse cycles, anti-crease or delicate spin cycel Rinse cycles with automatic introduction of softener, anti-crease or delicate spin cycle Draining and delicate spin cycle Interrupts/Cancels the selected programme Delicate 8 40 C x x x Delicate Delicate 45 Wash cycle at 40 C, rinse cycles and delicate spin cycle Rinse cycles and delicate spin cycle Draining and delicate spin cycle Interrupts/Cancels the selected programme 9 30 C x x x 50 Wash cycle at 30 C, rinse cycles, anticrease or draining Rinse cyclesi, anti-crease or draining Draining Interrupts/Cancels the selected programme Important: to cancel the wash programme you have just set, select one of the symbols (Stop/Reset) and wait for at least 5. The data found in the table is purely indicative, and can vary according to the quantity and type of washing, the water system temperature and the room temperature. Special programmes Class A at 40 C Margherita has a special programme to allow you to obtain optimum results even at low temperatures. By setting programme 3 at a temperature of 40 C, the results you will obtain will be the same as you would normally obtain at 60 C thanks to the washing machines action and the length of the wash cycle. Daily wash Margherita has a programme studied for the washing of lightly soiled garments in a short amount of time. By setting programme 7 at a temperature of 30 C, you can wash different types of fabrics together (except for wool and silk), with a maximum load of 3 kg. This programmes allows you to save on both time and energy as it only lasts around 30 minutes. WE RECOMMEND THE USE LIQUID DETERGENT.

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 X user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691279

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 108 X user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691279 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 108 X. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 108 X in the user

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691692

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AL 118 D user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691692 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AL 118 D. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AL 118 D in the user

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 95 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691362

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 95 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4691362 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AB 95. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AB 95 in the user manual

Detaylı

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use W 104 T Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR Çamaþýr Makinesý 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu GB Washing machine 13 Instructions

Detaylı

Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu. Washing machine Instructions for installation and use

Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu. Washing machine Instructions for installation and use M ARGHERITA MÇamaþýr Makinesý Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR GB Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 103 M user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AB 103 M user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AB 103 M. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AB 103 M in the user

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AVXD 10 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761841

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AVXD 10 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761841 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AV 102 X user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AV 102 X user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AV 102 X. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AV 102 X in the user

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AML 119 user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AML 119 user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AML 119. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AML 119 in the user

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT ARXL 85

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT ARXL 85 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWE 91272 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWE 91272 S Instructions for use WASHING MACHINE English, 1 Türkçe, 13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 923

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 923 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr AT-146 Halý Yýkama Makinesi 1800W www.sunny.com.tr HALI YIKAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ Hava Debisi : 45 L/sn Ağırlığı : 8 kg Motor Gücü : 1900 Watt Max Gerilim / Frekans : 220 V 50 Hz Emiş Gücü : 1900 mm H

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı