f :'/Jz'C E B;E '.' '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "f :'/Jz'C E B;E '.' '"

Transkript

1 Güney ÖZCEBE Anısına ~,.,. vıkemiz veoda~'mizin'/jüfük KAYBI.. ci; : ~»:.'.. ~ :::: "<.'O,üNE f :'/Jz'C E B;E '.' '. ~,. ~~. :.. ~ :.::. O. :3Ejilii/19jO'do QsJctidar'do dqidil.l/ko-, Miidiir/iiğii'nde çdllfaruk yerine gltirdi. kula,' E;zlilt~n'da, başladı. BilYi{k tfep-. Dev/et Su,lı/eti Genel Miid~rlii~ii'nd.e remdl:jj sctmra okula bs«lif,. süre 4)da-. ha/da 'devarn etti.,de'vlel mumurı; ota» Proje, ve /nj'oilt 1Jo/resi.Ba{kal}llğıSııia~ mo ve.dre~ai F e~ur:ye1i Müdürf/blaTak babası I/IlC/mi Bey'ilı AIl.kara)'o!ayil'li ';.i. sonucu ılk öğrelııiıiijli Etlikil/okulunda görev yqpmaata iken, Allis/os. 1968'de tamamladı; Peltdilc(te~bqlltıdlğl orta iiğ- ;'ıa1itıedelıkrde(l (f%yı tz"vnlma!c zorenren/mini ise Bursa Lisesi?tde bitirdi: da kaldı de lstalıbl1lielaı/k tifliv;rsite~ij;i ,.yı/mda ikiorlcadaı' ile birlikte aat Falciiltesıiıe /r4'y 1t ôldu ,ytlllıdu.' ljapta Proje ve Tacıhkı?,! Linıite(~ ŞirkeıTlJ~detl mezu» oldu. ' tin;. latrdu yılıııda?!: }'efatmd!(otlai.. Ara/,k /954.TemrtlllZ 1955 tt1rilz(eri{ırit~... ~...,,, geçeıı süreıçerisinde SU koym:ı!don $eh~'" sında,elea1rlk; /j/eri ;ipii! idaresi ((eizel Dkekllirtü,fünde Çtı!M'/t. 1J{,l:lırltmdart~ tinne /c(jııusltltda odak oldirğ" ;kketle kentli İSteği ile :ayn!qrqk, 1955.yzlm4o uıüjavkmiiheltdis cı1anık ça!qtl. yeni bruinta; ol(jtçljevleıtfirljlcrl Ge- aüliey ÖZCEBE" /lin biri Orta Doğu '(ek. ne! Müdür/fiğırlZe {eç/!:'.. nik tiniııersile:sij nde dileri Hm;ettepe 19_,'7 ytlmda Sabahq(Haf!ln;la evlendi. Üniversitesi Tıp Fakültesinde akade,!ıis- Ayn:.~L" f)~~ ~ejlel ~ır::(ir/ii,!ıt I~rafitı.."')re;, o/an iki oğlu vardi»... da» bıı'yti Si/re ile Anıerika BıdeJlK De v-.,....'.. _.., lerleri'fte gönderildi EI" iilkede, sulaıııogui1t'y OZCEBE L97j 1979 yr!-. ve drenaj /.:omtlarmda bilgi/en/ıı' taze/e- IttrllZda,Odanıız. Yönetim KUTUlıı me ve gelıjtirmefirsatı bl/ldu, Öyefiğiiıf.l'e yı/farmda /0 yi! Askerlik görevini 1959-if}6"Q yıl/annd,?, Odamız Bu~kan!Jğım Jistleııerekbtı/on önemli bir /({smı sivil hizmette DSı Genel ile yüriiimii:!/ilr. ~ o. TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

2 Güney ÖZCERE Anısına Güney ÖZCEBE, Bursa Lisesi son sınıi anlsi 15 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

3 Güney ÖZCEBE Anısına ı1.~ı.l~~~ GÜNEY ÖZCEBE'NİN TARİHİNDE~ o Jl. GENEL KURULUMUZDA YAPTlGI KONU~MA Sayın Konuklar, Sayın Basın Mensuplan ve De?)erli Meslektaşlarım... Genel gösterdi~iniz Kurulumuza ilgiye teşekkür ediyor ve Odarruzm 31. dönem genel kurul ça- Iışmalannı hepinizi selamlıyorum. açarken, saygıyla Bu arada geçmişte ve son iki yıl içinde yitirdiğimiz meslektaşlarrmızı bir kez daha saygıyla anıyorum. ~erli TMMO on AT Bu Genel Kurulumuzia inşaat sektöründeki gelişmeleri, mesleki ve örgütsel çalışmalarımızı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen sorunlarla yüklü iki yıllık bir çalışma dönemini daha geride bırakıyoruz. Konuşmanın hemen başında belirtmeliyim ki, geneldeki ve özeldeki pek çok sorunumuzun çözümü do~rultusunda yapabildiklerimiz, yapmak istiedlklerimizin yanında "çok az" yer tutmaktadır. Yapabildiklerimiz, Genel Kurula sundu- ~umuz "Çalışma Raporu" içinde dile getiril- miştir. IMO, inşaat mühendislerinin ku ruluşudur. çalışmalarımızı her türden meslek Oda ve niteliğinden yola çıkarak; maddi ve manevi kalkınması çalışmalarına katmak, ülkemizin ve imarı Sayın Konuklar, De- Meslektaşlarım. ülkemizdeki tek demokratik üretimimizi belirleyen temel ilke: inşaat mühendisliği mesleğinin toplumsal ve kamusal potansıyelimizi alan ımızda gelişkin ve ileri teknolojinin kullanılmasına, çağdaş gelişmelerin meslektaşlarımıza taşınmasına, sektörel sorunların çözümünde yaratıcı yaklaşımlar ve öneriler üretirken, sektörümüzün kalkınmanın dinamolarından biri konumuna yükseltilmesine ve toplumsal işbölümü içinde mühendislik mesleğinin daha da yetkin leşmesine katkıda bulunmaktır. Ve bu ilkemiz, ulusallık, ba~ımsızlık, demokrasi ve barış ülküsü ile çerçevelenmiştir. Bu ilkesel yaklaşımın hayata geçirilmesi, sorunlara en aza indirilmiş inşaat mühendisleri ve güçlü bir IMO TÜRKIYE MÜHENDIsLIK HABERLERI

4 Güney ÖZCEBE Amsma ile daha da kolaylaşacaktır. Ülkemizin siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunları bütünü içinde alanımızla ilgili olarak kentleşme, konut, çevre, teknoloji, enerji, ulaşım, su kaynaklarının geliştirilmesi gibi pek çok sorunu bulunmaktadır. Bu bir gerçekliktir ve dünden bugüne köklü çözümler getirilmedi~i için de sorunlar yıldan yıla daha da büyükmektedir. Inşaat rnühendlsliğl ve ima ile inşaat sektörü, sözünü etti~im genel sorunlardan baqırnsız bir oluşum değildir. Tek tek mühendisler olarak kendimizi ne denli bu sorunlardan ya- Iıtmaya çalışırsak çalışalım, sorunların bizi etkilemesinden kurtulamamız olanaklı de~i1- dir. Bu bağlarnda bizleri üzen, çözüm önerilerinin üretilmesi konusunda IMO olarak içine düştüğümüz işlevsizliktir. Açıkça belirtmek gerekirse bu duruma düşmemizin temel nedeni ima yönetimlerinin ve IMO örgütlenmesinin sadece yetersizllğl de~il, siyasal iktidarların ve kamu yönetimlerinin meslek örgütlerine bakış açılarındaki olumsuzluktur. 12 Eylül sonrasında getirilen yapılanma içinde başta TMMOB olmak üzere meslek odaları ve bu arada Oda'rruz, çalışma alanımızla ilgili tartışma platformlarından bilinçli bir biçimde dışlanmışlardır. Örgütlenmeye getirilen kısıtlamalar bir yana daha da kötüsü demokratik örgütlenmeler üzerinde yaratılan olumsuz imaj ve haksız nitelemeler işlevselliği daraltan önemli etmenler arasında sayılabilir. Meslek örgütlerine getirilen "politika yapma" yasağı, uygulamada. mesleki ve sektörel politikaların üretilmesini engelleyen bir olguya dönüşmüştür. Bu durum, meslektaşlarımızın ve Odamızm, alanımıza yönelik Meslek Odaları ile kamu ve yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin görevin niteligine aykırı bir biçimde ve yapay gerekçelerle tartışmalara katılmasını büyük ölçüde engellemiştir. engellenmesi bir yandan Oda'mızın mali olanaklarının daralması son.ucunu doğururken. öte yandan meslektaşlarımızın kazançlarının azalmasına neden olmuştur. Odaların mali kaynaklarını kurutmaya yönelik bu türden yaklaşımlar özü bakımından politiktir. Çünkü mali yetersizlik içindeki demokratik meslek odalarının çalışmalarını daha etkin bir biçimde yürütmeleri olanaklı değildir. Siyasal iktidarların demokratik meslek odalarına yaklaşımına bağlı olarak kamu yönetimlerinin ya da tek tek yöneticilerin aynrncı, keyfi ve eşitlikten uzak uygulamaları 1980 sonrası dönemde daha da belirginleşmiştir. Örneğin Anayasal kaynağı aynı olduğu halde, Türkiye Odalar Birliği ve kimi işveren dernekleri ile TMMOB ve bağlı odalarına gösterilen ilgi hiçbir zaman aynı düzeyde olmamaktadır. Bütün bu olumsuzluklara karşın IMA, kendi meslek alanına giden konular ile sektörel ve mesleki konularda görüş üretmekten, bunları açıklamaktan ve kamu kattarına iletmekten bir an bile geri durmamıştır. Görüşlerimizin, sorunların çözümünde bugün olmasa bile yarın zengin bir kaynak oluşturacağına inanmaktayız. Sergilemeye çalıştı~ım olumsuzluklara karşı geride bıraktı~ımız dönemde yerel yönetimlerle bazı bölgelerde ilişkilerimizde ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle OMDU uygulamasında karşılıklı güvene dayalı yaklaşımlarla başarılı çalışmalar yönelinmiştir. Oda'mız Ortak Mesleki Denetim Uygulamasını kendisine ve üyelerine parasal çıkar sağlamaktan önce, bilimsel yeterlikte ve kamu yararını gözeten bir denetimin ülkemizde yerleşmesini sağlamak ama- 17 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

5 Güney OZCEBE ii Amsına ct ct e cıyla savunmaktadır. TMMOB Kuruluş Yasası ve yönetmeliklerimiz bizlere böyle bir görev yüklemektedir. Bu konudaki süren engellemelere karşın OM DU uygulamasının yaygınlaşması sevindiricidir. Ekonomideki enflasyonist gelişmenin bir türlü engellenememesi ve normal düzeye indirilememesi bir yandan meslektaşlarımızın ekonomik yaşam olanaklarını daraltırken diğer yandan inşaat sektöründeki maliyetleri hızla yükseltmektedir. Toplu konut alanında getirilen iyileştirme politikalarına rağrnen konut yapımındaki maliyet artışı talebi azaltmakta ve dar gelirliler için öngörülmüş olan konut edindirme politikaları amacına ulaşmamaktadır. Ülkemizde genel anlamda işsizlik oranı her geçen yıl biraz daha artmaktadır. Ne varki, inşaat mühendisleri açısından durum daha farklı bir boyuttadır. Çünkü ülkemizde inşaat mühendisleri istihdam eden kamu yönetimleri ve özel sektör kuruluşları, mühendislik hizmetlerinin öneminin idraksizli~i içindedir. Bu ba~lamda teknik eleman kadrosunda istihdam edildikleri halde pek çok meslektaşı arımız mesleğini yapamamaktadır. Uygulanan ekonomik politikalar sonucu kamu ve özel kesimdeki ortalama ücretin düşük oluşması sonucunu doğurmakta, yaşam koşullarının zorlaması ile meslektaşlarımızın bir bölümü. meslek dışı iş arayışlarına Ülkemizdeki teknikelemanların yönelmektedirler. bilgi ve beceri düzeyi de gün gün gerilemektedir. Bunun başlıca nedeni YÖK ve uygulamalarıdır. YÖK ile birlikte başlayan öğretim üyesi kıyımları inşaat mühendisliği fakültelerindeki eğitim düzeyini geriletmiş, öğretim üyesi azlığı, öğreci artışına koşut olarak geliştirilemeyen loboratuvar olanakları mesleki yetkinliğe sehip mühendislerin yetişmesini engeııemektedir. Bu arada üniversitelerimizde çalışma olanaqı bulamayan ya da engelenen pek çok bilim adamının yabancı ülkelere gitmesine. neden olmaktadır. IMO yurt gerçeklerinden kopuk kurum ve kuruluşlarla gelişmişlik düzeyimizin daha da ileriye götürülmesinin mümkün olamayacaqı inacındadır. Bu belirlemeyi yaparken kesinlikle YÖK'lü üniversite yapısını yeterli bulduğurnuzu, ya da YÖK öncesi günlere dönmeyi savunduğumuz söylemiyoruz. SavundUğumuz; inşaat mühendisliği eğitimi veren kurumların çağdaş eğitim veren ve gelişmeye açık ileri, özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasıdır. Sorunlarımız nereden ve hangi etmenlerden kaynaklanırsa kaynaklansm kesinlikle çözümsüz de~ildir. IMO olarak karamsarlığı çözümsüzlüğü mutlaklaştıran bir görüşü dün de savunmadık bugün de savunmuyoruz. Inanıyoruz ki ülkemizdeki demokratik işleyiş geliştikçe IMO'nun yetkinliği o oranda artacak ve ülke kalkınmasındaki katkılarımız daha da yo~untaşacaktır. ve Bu nedenle TMMOB ve bağlı meslek odalarının biran önce işlevlerine uygun yasal konumlara ulaştırılması önümüzde duran en acil görevdir. Bu ba~lamda gücümüzü mesleki yeteneklerimizi, birlikteliğimizi ve dayanışmamızı yaratıcı bir yetkinlikle kullanmamız daha kolayolacaktır. Konuşmamı tamamlarken konuklarımızı bir kez daha selamlar Genel Kurul çalışmalarırruzın daha güçlü ve daha etkin bir IMO'nun yaratılmasında değerli çalışmalar yapacağını ve katkılar sağlayacağm: umduğumu belirtmek isterim. TÜRKIYE MÜHENDisLIK HABERLERI

6 0 GÜNEY ÖZCERE ile SÖYLEŞİ Güney ÖZCERE Anısına Sn. Güney ÖZCEBE ilc gerçekleştirilen bu. öyleşinin bant çözümü yapılarak Dergirtıizde yayınlanandan daha kapsamlı ve içerikli bır metin elde edilmiştir. Bu metin üzerinde Sn. ÖZCEBE tarafından kimi bölümler ç artılmış, bazı görüşlerini i e daha detaylarıdırarı el yazısı ilc eklemeler yapıldığı öğrenilmiştir. TMH yayın kurulu olarak eklemelerle son halini kazanmış geniş metni elde edip yayınlayarnadık. Bu nedenle İMO Ankara Şubesi bülteninde yer aldığı özetlenmiş içeriği ile de olsa. öyleşiyi okurlarıımza aktarmak zorundayız. lmo tarihinde, meslcğimizde, demokrasi ve özgürlük.avaşırmnda öncü yer edinmiş Sn. ÖZCEBE'run katkılannın lamamını belgeleyebilecek olan tam metni elde edebilirsek arşi virnizc kazandırmayı dileriz. TMH YAyı KURULU IMa'nun 1970'ler ve 'BO'lerde en önde gelen sırtlayıcılanndan Güney ÖZCEBE'yle, 17 Ekim 1998'de Bahçelievler'deki evinde, Ankara Şube Başkanı Dr. Işıkhan GÜLER ve Sekreter Üye Melih ULULAR'm kstııımıvı» gerçekleşen söyleşiyi, Adarnız eski yöneticilerinden ve Ankara Şubesi Yaym Kurulu üyesi Mustafa ATMACA yaptı. 31. IMO Genel Kurulu Şubat 1988 Güney ÖZCEBE Oda'mız Başkanı Sizı aslında en kritik bir dönemde, özellikle 12 Eylül 1980 sonrasında, her şeyin tarumar olduğu bir dönemde Inşaat Mühendisleri Odasına uzun süre başkanlık yaptınız. Odaya çok hizmetleriniz geçti. Başkanlık yaptığınız dönemde ne gibi zorluklar içindeydiniz, nelerle uğraştınız? Güney ÖZCEBE : O tarihte başkan olmam 19 TÜRKIYE MÜHENDIsLIK HABERLERI

7 Güney ÖZCEBE Anısına bir tesadüftü. Oy vermek için gittim, kongrede kimse yönetim kuruluna girmeye cesaret edemiyor. Ortalık birbirine girmiş. Çocuklardan bir tanesi, ismini hatırlamıyorum, bana dönüp, "Bunun vebali senin boynunadır" dedi '69'u kastederek. 1970'Ier dönemi bir perişanlıktır, herkes paramparça idi; üç kişi bir görüş, bir klik, diğer üç kişi bir başka görüş. Birbirlerinin gırtlağına sarılmış durumdalar. Sonunda, peki ben başkan oluyorum, üyeler kim dedim. Sen gel, sen gel, sen gel diye, o civarda tanıdığım gençlerle bir liste oluşturduk. Örf idare şurayı burayı kapatıyor, oradan buradan olmadık laflar geliyordu. Bir yandan da sıkıyönetim komutanı korgeneral iki günde bir, "Gözüm onların üzerinde" laflar ediyordu. gibi Odaya gelen giden de cesaret edemiyordu açıkçası. Keskin sirkelerin hepsi de Ankara dışına tüymüştü. Odanın kapısını mümkün oldu~u kadar açık tutmaya çalıştık. Ufak ufak da mühendislik böyle gidiyoruz. Temsilciliklerde işleri falan, Büyük bir mali sıkıntı da var. çok dağılmış ve ne idüğü belirsiz bir durumdaydık. Bütün temsilcilikleri kapattık, ama eşyalarını alamadık biliyor musunuz?.. Kayseri'deki teşkilatımız, adamlarımızı içeri sokmadı. Biz resmi, yasal bir kuruluşuz. Valiye yazı yazıyoruz. Onun, polisiyle kapatma kararımızı yerine getirmesi lazım, değil mi? Yazı yazıyoruz, aldırış ettikleri yok. Iki-üç sene böyle gitti. Bizi ekonomik ayakta tutan ızmir' oldu. (Saadettin olarak UÇKUN), ne yaptıysa yaptı, şubeyi açtırdı. Oradaki meslektaşlarımız biraz daha duyarlı. Mali imkan sağladılar şubeye ve oradan da biz aldık, ayakta durabilmek için. Bir süre sonra onlar iyice geliştirdiler malı imkanlarını. Bütün o doğudaki şubelere de ufak ufak para aktarır duruma geldik. Bir süre sonra derlenip toparlanacak hale gelince, Danışma Kurullarında, aman belirli bir disiplin içinde çalışın, her kafadan bir ses çıkmasın gibi telkinlerde bulunuyoruz, çünkü şubelerde haberimiz olmadan bayağı işlemler yapılıyordu. Önlemek için dünya kadar uğraştlğım halde, gene de bir sürü yerde farklı şeyler oldu. Neticede, zannediyorum sonuna doğru, ben de artık yoruldum, psikolojik olarak yoruldum. Bu söyledikleriniz 1980 ihtilalinden sonra mı? Güney ÖZCEBE- Evet, '80'den sonra arasında ben Ankara şube yönetimindeydim. Alaattin vardı, Aydınel AL- TINTAŞ vardı... Güney ÖZCEBE- Paranız yoktu. Yok canım; para-mara yoktu. Güney ÖZCEBE- Imkan bulup da mali bakımdan biraz toparlanmış ve ufacık bir para kazanmış olsalar bile, bu sefer de usulüne göre harcamıyorlardı. ımanım gevriyordu benim; yani, etmeyin eylemeyin; ben kazandım, benim sayemde kazanıldı diye istediğin gibi harcayamazsm... Nitekim bizim, 12 Mart darbesinden kurtulmuşluğumuzun nedeni bütün mali hesapların düzgün tutulmasıdır. Adamlar bizim üzerimize "Dev-Genç ile ilişkiniz var, onu besliyordunuz" diye geldikleri zaman, Odada defterleri kaç defa karıştı rm IŞlar. Bir şey bulamadıkları bir şey yakalasalardı, için atlattık. O anda Dev-Genç ile bizi bağlantılandırırlardı. Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını. Ekonomik destek bağlantısı bulunamadı yani. Güney ÖZCEBE: Dev-Genç', yönettiğimizi iddia ettilerdi. Hesabınızı kitabınızı bilin dedik, hem kontrol ve teftiş için, hem de bilelim, nereye ne veriliyor; olur olmaz yerlere para harcamayın. Kendi içimizde, asgari müştereği sağlayalım dedik. Bu arada ciddi manada depresif hale TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

8 Güney ÖZCERE Anısına Güney ÖZCEBE, 1989 KıT sempozyumu'nda geldik; çünkü başlangıçta, askerler varken biraz tedirginlik vardı; fazla dırıltı zırıltı çıkartmıyorlardı. Sonradan, 1985'ten sonra biraz rahatladılar, hiç dinlemez oldular. O dönemde hiçbir şey yapamamaktan dolayı perişan olduk; psikolojik olarak bayağı bozulduk, Hikaye bu. Biz 12 Eylül'den başladık; ama siz 12 Mart'ı da yaşamışsınız. Güney ÖZCEBE- Boyalı kuş gibi fişlendik. '68 senesinde Erhan KARAESMEN geldi, "Ağabey, şu yönetime gel" dedi. Başkan Eşref Bey idi. Odada çoğu dirsek gösterdi bana. Benim bunlarla başım hoş değil. Sedat, Ilkay, Uğur, Mehmet, Erman, Semay'ı bir araya getirdik. Gittik, seçildik. O sene Personel Kanunu uygulaması başladı. 60'11yılların sonu, '70'in başı. Ondan sonra ciddi mücadele verdik o dönemde ve '70'te. Gittik Süleyman Beye; bu kanunu çıkartırsanız devlet kesimindeki teknik kadroyu öldürürsünüz, bitirirsiniz dedik... Bayağı raporlar hazırlayıp verdik. Sonunda o raporlar bütün yatırımcı bakanlara verildı' Personel Kanununun arkasından 'Aşağı Fırat Planlaması' konusuyla uğraştık. Bu proje Dicle'yi içermiyor, orada bazı sorunlar var, yüksek baraj yaptırmıyorlar, kafi projesini ihale etmeye kalkıyor idare. Süleyman Bey de Başbakan. Başlangıçta gelişmelerden Süleyman Beyin haberi bile yoktu. Ancak, yüksek yapmazsanız suyu ovaya alamazsınız, alamayınca da sadece elektrik enerjisi üretirsiniz ve toprak gene kuru kalır. Ne Sovyetler ne de Batı size kredi verir. Doğu Bloku da Batı Bloku da neticede kendilerini, Arapları hoş tutmak mecburiyetinde hissediyorlar. Kredi vermezler diyorduk. Sonunda iş tavsadı ve derken darbe geldi. Bizi gözaltına aldılar. Bir askeri hakim, "Siz ne yaptınız?" dedi. Çocuklar, "Ağabey sen anlat" dediler. Ben anlattım. "Çıkın dışarıya" dedi. Yaptıklarımız milletin memleketin hayrı için! Aşağı Fırat planlaması revizyonu mücadelemiz de gene milletin memleketin menfaati için. Sonunda hakimin karşısına çıkarıldık. Adamın dediği 21 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

9 Güney ÖZCEBE Anısına şu: "... kuwetli emareler olduğundan tutuklanma/arına. n Aslında o tavırlarla milliyetçi bir konumdayız. Hakikaten Fırat'ın suları kullanılsın dediğiniz zaman iş çığırından çıkıyor. Ötekinde de devleti güçlü kılıyorsunuz. Adam güçlenrnek istemiyor ki! Mamak'ta 40 gün yattım, sonra bıraktılar. Bizim çocukların çoğunu da bıraktılar. Sedat sonradan yakalandı, o yüzden de biraz fazla kaldı içeride. Şimdiki büyük müteahhitlerden biri var, ırfan Karaoğlu. Bir kitap yazdı.. Dev- Genç'in bahsinin geçtiği o olaylı kongrevi anlatıyor. Gelişmeleri bir de sizin ağzınız~ dan dinlesek... Güney ÖZCEBE- Hadise şu: Dev-Genç dedikleri, genç üyelerimiz. Parka, blucin, postal gibi şeyler giymiş gençler. Bizim o mücadelemizde, 12 Mart darbesinden ewelki kongre bu. Bizim Aşağı Fı rat pozisyonu Süleyman DEMIREL'i kızdırdığı için... Bu işleri Sedat Bey mi kotarıyar? Güney ÖZCEBE- Yok canım; Sedat Oda Başkanı olarak kongreyi açacak. Sedat Beyden önce Eşref Bey var galiba. Sedat Bey başkan iken ırfan KARAOGLU kongrenin "basıldığı"nı ileri sürüyor... Güney ÖZCEBE- Mesele şu: Yukarıda sahne gibi bir yükselti var, oraya oturdum ben. Bayağı efendi, hiç ilgisi olmayan müteahhitler de vardı. Süleyman Beyin baskısıyla, "toplayın onları u deseler giderler, o cins adamlar yani; Süleyman Bey hayranı ve bir de onların yakınları; mühendisleri, şantiye şefieri, şunları bunları... Ön sırada oturuyorlar. Arka sıralarda da genellikle gençler var. Hangisi sağcı, hangisi solcu benim anlamama imkan yok. Derken, Sedat konuşmaya başladı. O da iyi konuşur. Birinci sıradan, ikinci sıradan müteahhitler falan başladılar Sedat'ı provoke etmeye... Ben de, dediğim gibi, biraz yüksekte bir yerde oturuyorum. Yani gelişmeleri izleyebiliyorum. Provoke edilince, Sedat da onlara bindirdi. Bu sefer gençler, bağırtı çağırtı ile bunların adamlarıyla birbirlerine girer gibi oldular; dövüş değil, bağırtı çağırtı. Bir an geldi, "Kalkın ayağa!" dediler. Kalktılar, dışarıya çıktılar. Dışarıda ne oldu bilmiyorum; çünkü, orası da tıklım tıklun genç mühendislerle dolu. Efendim, bunlar çıkarken şu olmuş, bu olmuş... Bilmiyorum. Ama salonda olan hadise bu. Sedat konuşma yaparken ön sıradaki müteahhit ve onların adamları içeriyi provoke ettiler; laf attılar. Sedat da açtı ağzını yumdu gözünü, ortalık birbirine girdi. Gidenler, Devlet Su Işleri'nin salonunda bir kongre daha yapmışlar. Genç bir hakimdi Baki TUG, sonradan milletvekili de oldu. Bizi toplattı gecenin bir saatinde. Daha doğrusu büroya geldiler beni almak için... Sedat ile konuşuyoruz. Sed at askerlerin geldiğini görünce çıkmış, çıkış o çıkış. Yani, bizimle beraber alınmadı. Iki gün sonra gecenin saat birinde bastılar. Ben zaten çantayı hazırlamıştım. Samsun sigaralarını, çamaşırları, mendilleri küçük bir valize yerleştirmiştim. Bizden sonra kısa bir dönem bizim muhalifimiz olan grup yönetime da biz bir sene mahkemeye gittik geldik. Beraat ettik. Yönetim sizde mi kaldı? geldi. Ondan sonra Güney ÖZCEBE- Hayır, bizde kalmadı; onlar aldılar. yasal mı saydı- Onların yaptığı kangreyi lar? Güney ÖZCEBE- O sırada içeride olduğumuz için ne yaptılar bilmiyorum. Tirnuçin TÜMER Oda başkanı oldu. O da benim sınıf arkadaşlarımdan biriydi. Onun yaptığı kongrede tekrar bizim çocuklar kazandılar, llkay'ı başkan yaptılar. $ TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

10 e Güney ÖZCERE Anısına Ben 1975'i hatırlıyorum; 75'te llkay'dan Yaqrnurlu bir gündü. Toplanmışlar. Ortadoğulu çocuklardan birisi de konuşuyor. O bah- sonra galiba Arif Merdol başkan olmuştu. Güney ÖZCEBE- Hatırlamıyorum. Kiminle settiğin adam benim, dedim. Ben o zaman görüştüysem, ayrılmayın. kopmayın diyorum. Oağa çıkmaklar bağda kalmakla hall 01- ların arasında benim; sen beş sene sonra, 45'inde falanım. Ne işim var sizin gibi adam- maz, bunun mücadelesini entelektüel seviyede yapmak lazım diyoruz. dim. Hepsi komprador oldu, üçkağıtçı oldu o on sene sonra ne olacağını göreceksin, de- Bir hadise oldu, bayağı da canımı sıktı. Benim arkadaşlarımdan birisi, "İlkay geceleri oğlanların. - Yani küskündünüz o dönemde? uyku uyuyamıyor" dedi. Neden? Me~er ne- Güney ÖZCEBEı ızzettin SIL/ERı Hasan ÇETINKA YA deni şuymuş... Işsiz kaldılar diye llkay'ı ve bizim çocukların bazılarını bizim büroda işe başlatmıştık. Girip çıkmış adama piyasada selam bile vermiyorlar çünkü. Eskişehir içme suyu projesini almışız. Tasfiye tesisi nedeniyle Iller Bankası yabancı ortak olma şartını koşmuş. llkay için, "Kompradorla teşri ki mesai yapıyor, hizmet veriyor" diye başlamış Ortadoğulu (ODTÜ) çocuklar vıdı vıdı etmeye. llkay da bana olan sevgisinden, saygısından dolayı bir şey söyleyemiyar.. i ış... Bu ne biçim Güney ÖZCEBE- Evet. Çil yavrusu gibi dağılmış adamlar bir işe yaramaz ki! Kafalarını vuracaklar bir yere, görecekler bir şekilde. Ağabey, ben hatırlıyorum, 'SO'den önce bir daha yönetime girdiniz. Sanıyorum '76 veya '77'de bir defa daha yönetime girdiniz. Bu, Medet ÖZBEK ile falao karışık bir yönetim oldu. Güney ÖZCEBE- Olabilir. hatırlamıyorum. Oenge olsun diye midir, bilmiyorum. Denge olsun diye; çünkü, o zaman yine pazarlıklar vardı, hesap kitap vardı. Tarafsız unsur olarak girmiştiniz. 23 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

11 Güney ÖZCERE Anısına e Güney ÖZCEBE- O zaman, yüksek bilmem ne kurulu diye bir kurul vardı... Onur kurulu mu? Güney ÖZCEBE- Değil; başka bir şeydi. Basıldığı iddia edilen olaylı kongre de o zaman bir provokasyondu değil mi? Güney ÖZCEBE- Olayh kongrenin gayesi şu: Adam, seçilemeyece\)ini biliyor. Yukarıdan emir geliyor bunlara, topariayın diye. Sağcılar da var. Bütün ekip toplanın, bunların elinden yönetimi alın deniyor; çünkü 'Aşa- \)1 Fırat' ve Personel Kanunu 1972'den itibaren modifiye olmaya başladı. Neyin ne oldu- \)u belli; gerekçesi, aynı işi yapanın aynı ücreti alacağı, bunun açık olacağı şeklinde idi. Şimdi nerede!.. Hatta ASALA'nın ve PKK'nın ortaya çıkışının Aşağı Fırat veya GAP gelişmesiyle ilgili olduğunu şimdi söylüyorlar. Bunu, fi tarihinde, Aşağı Fırat Planlama Kurulu Diyarbakır'da teşekkül ettirilip çalışma başladığı zaman ben burada birçok politikacıya anlattım; burada, bütün bu yatırımların yapılması şart dedim. Bu yatırımlar yapılmadan evvelorada bir insan meselesi var. Bu yatırımları ayakta tutacak, işletecek adam yok. Hala da yok. Bir iskan politikası takip etmemiz lazım. Bir de toprak reformu yapmak lazım. Toprağının yarısını nadasa bırakıyor, yarısına buğdayekiyor, dünyanın parasını kazanıyor, bu parayı da ne yapacağını bilemiyor toprak sahipleri. Toprak Reformu Kanununu çıkarttılar. Kamulaştırma başladı falan. Ondan sonra Süleyman Bey geldi yine; "toprak reformu değil, tarımsal reform" diyerek içine ettiler. Asıl mesele, bizim üstümüze gelmelerinin nedeni, bana göre Aşağı Fırat planlamasıdır. Aşağı Fırat uygulamasında, daha sonraki GAP adıyla anılan planlamada sorunlar çıkmasının asıl nedeni Amerikalıların Araplara şirin görünme çabasıdır. Petrol- leri oradan lşfettikler! için, oradan menfaatleri olduğu için Araplara şirin görünmek istiyorlar. Çünkü, artık olayı günümüze taşıdığımızda... Güney ÖZCEBE- Gayet tabii. Sorunlar, bizim dışımızda herkesin Araplarla olan çok hassas ilişkilerinde yatıyor; burada Sovyetler'in de rolü vardı. Fırat Dosyası diye bir dergimiz vardı, biz orada bu analizleri yaptık. Benim bir iddiam vardı; kredi bulamazsınız, yapamazsınız dedik. Bugün Atatürk Barajının olduğu yerde, KARABABA adı ile yukarıda bir baraj yapılacak tünellerin ardında, oraya sulama suyu pompalanacak. Bunun ihtiyacı için Karababa'nın bütün enerjisi kullanılacak. Üstelik o pompaları dünyada sadece iki firma yapabilir; biri Komatsu, biri de Esher Uers... Planlamayı da bir ısviçre firmasına yaptırıyorlar. Değiştirin bunu dedik. Bunu kendimizin de yapabileceğimiz görüşünde idik. O pompaların yapabiliyor; faniarını dediğim gibi iki firma. bir arıza olsa, politik bir hadise olsa, "vermiyoruz" deseler, gene çölolacak aralar. Çünkü, büyük yatırımlarda sadece teknik olarak düşünmemek lazım; karar, günün ekonomik kriterlerine göre de verilemez. Işin içinde siyaset var, diplomasi var, şu var bu var... Bir de şunu sormak istiyorum: Su planlaması konusunda deneyim sahibi bir büyüğümüzsünüz. Sınır aşan sular meselesi var. Bu, kuralları çok belirlenmemiş olmasına rağmen, günümüzde dünyanın önemli sorunlarından biri haline geldi. Bizim için Suriye sorun haline geldi. Sanıyorum bu konuda dünyada birkaç kongre de yapıldı. Bizim sorunumuz nedir? Asıl rnesele Suriye'nin "yaygara yapıyor olması" mıdır? Güney ÖZCEBE- Örneğin Meriç; Bulgarlar dikiyor barajlarını elektrik dağıtıyorlar, sula- 0 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

12 Güney ÖZCERE Anısına ma da yapıyorlar, fazla gelince bırakıyorlar, her taraf su altında kalıyor. Dediğiniz doğru; herhangi bir kuralı da yok; ama çok büyük bir potansiyel içinde aşağıda kalanları da düşünmek lazım. Zaten bırakmak zorundasınız; bizim elimizdeki kapasite dolduktan sonra, barajlar yani, bütün arazi sulandıktan sonra... Suriye diyor ki, bize su veriyorsunuz, ama bu kullanılmış su. Güney ÖZCEBE- O başka; sulama sahalarından dönecek olan sular var. Sulama sahasında drenaj kanallarınız var. O su, kullanılır mı kullanılmaz mı meselesi var. O suyu bir miktar yeraltına enjekte etmek projesi de var. Bir miktar da şu var: Siz o suyu da öteki suyu da alırsınız, karıştırıp kullanılacak duruma getirirsiniz. Çünkü, hiçbir suyun pırıl pırıl olduğu söylenemez. Akan suyu kullanılanla nasıl birleştirirler; bilernem. Rakamları çok iyi bilmiyorum; ama sanıyorum 400 metreküp/saatlik bir taahhüdümüz var Suriye'ye. Güney ÖZCEBE- SOO'e çıkarttık. Eskiden 300 idi. Artık geriye dönülemez. Başbakan da Cumhurbaşkanı da "SOO"dedi. Baraj dolana kadar 500 veriliyor, baraj dolduktan sonra gerekirse daha çok bırakılıyor. Yeni yapılan barajların dolması sebebiyle biraz sıkıntı oldu haliyle; ama sıkıntı barajlar dolana kadar. Yağış fazla olursa da fazla bırakılabiliyor. Ancak şu da var: Bu kez Suriye Irak'a yeterli su bırakmayacak. Kendi aralarında da böyle bir sorun var. Ikisi de bize karşı ama, Suriye bizim bıraktığımız 500 metreküp suyun tamamını kullanırsa Irak su alamayacak. Irak sadece Dicle'den alacak. Asıl sorun galiba Antakya veya Hatay sorunu. Suriye'nin geçmişten beri düşmanlığının temel nedeni o. Yoksa, su meselesi çok önemli değil. Onların da suya öyle çok müthiş derecede ihtiyaçları olduğu, ihtiyaçlarının karşılanmadığı tezi doğru değil galiba. Güney ÖZCEBE- Hatay meselesi siyasi. Hatay hiçbir zaman Suriye'ye ait olmadı ki. Biliyorsunuz biz Hatay', müstakil olarak devraldık; Suriye'nin toprağı olarak almadık. Dediğiniz gibi, su, dünyadaki en değerli kaynaklardan birisi. Adamın nüfusu da 7-8 milyondan 20 milyona çıkmış. Yarın bir gün milyon olacak. Onların da tarımsal alanları genişleyebilir. 50 sene sonra ne olur bilemeyiz; ama, burada şu var: Sulama tekniği gelişiyor. Eskiden, bundan 40 sene evvel, cehaletten de tabll, sulama tekniği konusunda sorunlar yaşanıyordu. şimdi sadece bitki kökünün beslenme sahası ıslatılıyor. Buharlaşma minimuma indiriliyar. Bir sürü başka teknik var; ama en azından springler diye bir şey var, yağmurlama sulaması. Onlar da böyle bir tekniği kutlarurlarsa daha fazla alanı su/ama imkanları olabilir. Sizi çok yorduk, ama çok uzun boylu konuşamadığımız için hoşgörünüze sığınıyoruz. Yeniden IMO'dan bahsedelim. Siz, Odaya ılimi! bakan bir meslektaşımızsınız, yani uç noktalarda değilsiniz; ne tamamen i1gisizsiniz ne de ucundan çekiştiriyorsunuz. Odanın bir siyasi parti gibi, vesaire gibi kullanılamayacağı düşüncesiyle hareket etmişsiniz ve ediyorsunuz; ben öyle gözlemledim. Neler öneriyorsunuz, neler yapabiliriz? Mesela son dönemlerde üstlendiğimiz ba- Zi yükümlülüklerin, özellikle proje ve vize denetiminin, Odanın çok da temel bir işlevf olmadığını, bunun öyle uzun boylu yapılamayacağını, çünkü proje ve vize denetiminin aynı zamanda yapım denetimini de gerektirdiğini, ki bunun çok büyük bir iş olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, dünya- 25 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

13 Güney ÖZCEBE Anısına EtOISLERi ODASı Güney ÖZCEBE nın başka ülkelerindeki 30. Yıl JMD Kuruluş Kokteylinde. meslek odalarının da böyle görevleri yok. Türkiye'de bir boşluktan dolayı proje ve vize denetimi odaların üzerine kalmış ve belki bir miktar da, hatta oldukça fazla miktarda, yararlı olmuştur. Bunun için, dünyadaki örneklere de uyarak, özellikle A~kara şubemizde, meslekiçi eğitime ağırlık verilmeye başlandı. Ankara şubesindeki Ia birlikte yönetici arkadaşlarımız- bu işi yavaş yavaş oturtmaya başlıyoruz. Yani iyi çalışmalar oluyor; bir kısmı uygulamacı mühendislerden oluşan Meslekiçi Eğitim Komitesi oluşturuluyor. Temel eksenin meslekiçi eğitim olması gerektiğini düşünüyoruz. Gerçi farklı düşünen arkadaşlarımız da var, ama değerlendirmelerimiz sonucu gördük ki, proje ve vize denetleme, Odanın temel işlevi olmaktan çıkarılmalıdır. Siz ne diyorsunuz? Güney ÖZCEBE- Bütün mesel e mali imkan meselesidir. Üye aidatını ödemezse... Benim aidat borcum var mı, bu arada onu da sorayım... Bütün bu söyledikleriniz çok önemli. Türkiye için hele meslek içi eğitim temel niteliktedir. Paralı yapayım dediğiniz zaman katılanlar kişiyi geçmez. Oysa yaklaşık 40 bin kişinin en azından yarısı mesleki formasyon sahibi değil. Taşradaki mühendislik fakültelerinden çıkan çocukları gördüğünüz zaman, hiç tanıştınız mı bilmiyorum, çok azının dışında formasyon anlıyorsunuz. diye bir şeyolmadığını Bilgi şart değil; formasyon önemli. Bitgi, işin içinde lkerı kendi kendine de yaratılabilir. Bilgiyi nereden alacağını bilmek formasyon meselesidir. Benim lise zamanımdaki matematik, fizik vesaire derslerinden gerideler neredeyse. Teknik Kongrede şu basılsın, bu basılmasın diye değerlendirme yapılıyor, tebliğler konusunda. Biri elinde bir yazıyla geldi, "Efendim bu basılacak çalışması, gibi değil" dedi. Bir profesörün kare şeklinde, sömel en basit şekli var ya, ondan. Basın, dedim. Bastılar. Adam da çıkıp tebliğini anlattı. Çocuklar da dalga geçmek için, "Münferit sömeli kare değil de neden dikdörtgen yapmıyorsunuz, mo- TÜRKIYE MÜHENOISLJK HABERLERI

14 o mente göre daha iyi olmaz mı?" diye soruyorlar. "Biz hep böyle yapıyoruz" diyor. Adamın savunması bir haloldu. bu!.. Hoca bu!.. Herkes güle güle Bu yüzden, hele Türkiye için eğitim çok önemli. Eğitimi paralı yapmak zorundayız. ıyi hizmet verdiğiniz zaman karşılığını anlayan insanlar var. Bu sizin söylediğinizin farkında olan arkadaşlar var, oradan mezun olan arkadaşların kendi suçları değil. Güney ÖZCEBE- Değil elbette; hocadan bahsettik. Bakın, her işin temelinde rnaddl imkan yatıyor. Dediğiniz gibi kontrolden vazgeçelim görüşü bugün için başımıza kalkamayız. büyük iş açar ki, altından Doğrudur; ama işin gerçeği de bu. Bu arada nasıl bir geçiş sağlanır? Bu yükten kurtulup, altından kalkılabilecek hale getirmek, personelin veya üyenin, işini yapabilecek öğretimi sağlamak gerekir. Odanın geleceği açısından planlama da yapılması ve buna girilmesi lazım. Dediğinizi şöyle kabul ediyoruz: Vize, proje denetiminden bugün için tamamen vazgeçiimesin; ama bu işten belirli bir süre içinde vazgeçilmesi gerekir. Güney ÖZCEBE- Belediye başkanlarıyla falan bir anlaşma yaparak bu işi götürmek lazım. O da yöneticilerin biraz girginliğine bağlı diyelim. Başka türlü olmaz. Kanun dediniz de, aklıma Imar Kanunu geldi. Bayındırlık Bakanlığında, Imar Kanununun tadilatını yapıyorlar. Biz yı rtınıyoruz. Bu fen nı mesullük işimiz var ya, o zaman inşaat mühendisi her şeyden sorumlu kabul ediliyor. Yahu kardeşim, ben elektrikten, mekanik kısımdan neden sorumlu olayım? Bu yeni binalarda bu işler bayağı ciddi işler; üyemiz anlamaz ki o işten!.. Asansör düşse ben neden mesul olayım? O arada mimarlar çıktı. Projeyi o çizdi diye onun mesuliyeti ne? Yapılan bina güzelolmuş,.. Güney OZCERE Anısına estetik olmuş; kimine göre güzel, kimine göre rezildir. Ama kimse gidip de mimarın yakasına yapışmaz.. Inşaattan bir işçi düşse, hemen gelip inşaat mühendisinin gırtlağına yapışılır. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bir grup milletvekiliyle oturuyoruz, Kahramanmaraş'ın kurtuluşuna daveti i gelmişler. Bakın, bu arkadaşımız ne diyor dediler, ben de anlattım. Bir mimarın terınl mesuliyeti nasılolabilir; estetik mesuliyeti olabilir, ama o da bir ceza getirmiyor dedim, uzun uzun anlattım. Sonunda o kanun çıktığında ne değişti biliyor musunuz; fenni sorumluluğun dışında sadece, "yüksek mühendis" tabiri "mühendis" oldu, "yüksek mimar" da "mimar"... Bu yüksek kim?.. şimdi yüksek var mı; yok. Ya master yapmıştır... Peki doktor mühendis ne oluyor?. Bir tek o "yüksek" lafını sildirtebildim ki, bakan sınıf arkadaşım ve bana itimat eden bir arkadaşım. O kadar zor ki, nereden ne geliyor, nasıl geliyor, o baskıyı anlamadım. Işin içinde masonik, rotaryen bir şey mi var; bilmiyorum. Odaların geleceği için ne diyorsunuz; işlevleri açısından ne gibi gelişmeler olabilir? Güney ÖZCEBE- Odalar, başlangıçta, dedikleri doğru çıkan, söylediklerine kulak asılan duruma getirildiğinde kurtulur. Yani, odaların evvela mesleki olarak ciddi çalışması çerçevede lazım, o ciddi işler yapması lazım, dediklerinin doğru çıktığını göstermesi lazım; hem idareye hem de vatandaşa... Ondan sonra da dediği dedik, öttürdüğü düdük olur. Yani mesleki yetersizlik mi var; yetersizlikten dç)layl mj politika üzerinde etkili olunamıyor? Güney ÖZCEBE- Bir yerde öyle herhalde. şimdiye kadar ki yönetimlerde görülen,. kendi işinden çok, politika yapmaktı. Yetersizlikten mi politika yapıyordu; yoksa adam, burayı ele geçirdim, bu platformda politika yapayım diye mi düşünüyordu?. Ben hiçbir zaman öyle değildim; çünkü ben, düşüncem itibarıyla Oda 27 TÜRKIYE MÜHENDISllK HABERLERI

15 Güney ÖZCERE Anısına platformundan politikaya geçmem. Daha evvelden geçildi; Oda başkanlarından Feyyaz buna örnektir. "Yahu adam meslek odası başkanlığı yapmış, seçelim" denilebiliyordu. Netice itibarıyla, Ticaret Odası Başkanını bakan yapmadılar Bizim odalarda mı? buna benzer bir örnek olduğunu pek bilmiyorum. Güney ÖZCEBE- vasıtasıyla Feyyaz Bey, oda yönetimi mebus oldu. Benim düşüncemle, benim anlayışımla, benim politikamla seçilmiş olma imkanı yok. Niye imkanı olsun; bürokraside bile benim belli bir seviyeden yukarıya çıkma imkanım kapandı. Kurallarına uygun ve eleştirel nitelikte olursa, gireriz diye düşünüyorsunuz, geleceğe iliş id n bunu söylüyorsunuz. yani Güney Ağabeyin bir de milletvekili adayı 1- ğı vardı herhalde? Güney ÖZCEBE- iken yürüyorum; Komik bir şeydi o. Tatilde "Hayırlı olsun mirim" dedi biri... Ne hayırlı oluyor, ne hayırsız oluyor? Be- '.. ~ ii. ni, Türkiye Sosyalist Işçi Partisi, Genel Başkanı bizim Ahmet KAÇMAZ, Istanbul Senatörü listesine yazmış. Hikaye bu. Yanına da bağımsız diye yazmışlar. Politik deneyiminiz bu kadar mı? Güney ÖZCEBE- Ben hayatımda bir defa politikacılardan bir şey istedim. Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu zamanında, sizin bir ODTÜ Mütevelli Heyetiniz vardı. Ahmet TO- KUŞ adında yaşlı bir mühendis bu heyetin üyesiydi. Adam çekilmiş. Kurula, Üniversitenin o zamanki yönetimine adam alıyorlar CHP'liler. Beni oraya bile tayin etmediler. O yüzden politikacılarla öyle ahbaplığım falan olmadı. Açık faaliyetim, bizim Sosyalist Kültür Derneği faaliyetim oldu. Onun yönetici lerindendim. Sosyalist Kültür Derneği faaliyetiniz hangi yıllara rastlıyor? Güney ÖZCEBE- 1962'lerde... "Sosyalist" lafını kullanan ilk dernek durumunda. Cemal Reşit EYÜSOGLU, Doğan AVCIOGLU, llha- Güney ÖZCEBE'yi yıllardır çalışmalarını omuz/ad/ğı IMO merkezi önünde bir törenle ebedi istirahatine uğurladık. TÜRKIYE MÜHENDisLIK HABERLERI

16 00 Güney ÖZCEBE Anısına mi SOYSAL, ben ve Mümtaz SOYSAL varız. O zamanlar Devlet Planlama Teşkilatından Osman Nuri TORUN, Atilla KAAAOSMA- NOGLU, Necat ERDER falan istifa edip geldiler, hatta bir süre yönetime de girdiler. Derneğin adını konuştuk. Bir kere "sosyaltst" adını koyacağız, "kültür derneğl" de diyeceğiz. O kültür derneği ile biz, alanında tanınmış birçok uluslararası uzman kişiye konferansfar verdirdik, Türkiye'nin ekonomik durumu, şusu-busu '65'te seçim yapılmadı ve dernek, kendiliğinden lağvolmuş oldu. falan üzerine... Sonra da Yani Türkiye'de "sosyalist" adıyla kurulan ilk dernek sizinki? Qüney ÖZCEBE- Evet. Ağabey, son olarak anlatmak, söylemek istediğiniz ve bunlar kayda g,eçeceği için, yazılmasını istedidiniz bir şey var mı? Güney ÖZCEBE- Türkiye'de bazı doqrular var ki, pek telaffuz edilmek istenmez. Bugün "GAP'ı gaptırmayanlar-ın bilmem nelerden haberi yokken, Aşağı Fırat Planlaması adında bir teşkilatın kuru ması çok enteresandır. Ben bunu anlattım zamanında gazetecilere, hiçbirisi basarnadı, yazamadı. Hadise şu: Aşağı Fırat Planlaması, Diyarbakır yöresinde teşekkül ettirildi. Diyarbakır bölgesinin başrndaki adam Recai KurAN'dı. Planlama Başkanı Fehim ADAK. Bir sürü genç vardı ODTÜ'den falan. Sonradan onların arasın-- dan DSı Um um Müdürleri de Çıktı. ıktidarda kimler var? O sırada ınönü Başbakan. En üst kademenin adı soruluyorsa; ınönü. Onun müdürü Neşet AKMANOOR Sonradan CHP'den Bolu sena: örü oldu. Bu adamlar çalışıyorlardı; yanlış veya dos)ru. Senin teknisyenin de bir yerde iş yaparak öğ~ renecek; oturduğun yerden ö~renilmiyor. Sonunda, 1965'te Süleyman DEMIREL iktidara geldi~i zaman, biz o zaman -takunyalı kardeşler" derdik; Turgu1 ÖZAL, Planlama Teşkilatı Müsteşarı yapıldı, Korkut ÖZAL falan da sonradan alındı. Süleyman Beyin ve Turgut Beyin müsteşarlığı zamanında ısviçre firmasının projesine evet denildi. Başlangıcından kimsenin haberi yok; herkese bir sürü hikaye anlatırlar. Aşa~ı Fırat Planlaması denitmesinin nedeni, yukarıda Elektrik Etüd'ün yaptloi sondajlarla Kaban Barajının yapılmış olmasıdır. O barajdan aşa~ı kısmı, Aşa{JI Fırat, başlamış durumda idi. Bunu böyle söyledik. şimdi öne çıkıp kendilerine mal edenlerin haberleri yoktu. Hele Süleyman Beyin hiç haberi yok! Biliyorsunuz, 1960'ta uzaklaştırılmış, askerlik yapıyor. Yetkisi de yok. Olsa da, Planlamada askerlik yapunyorlar, o zaman sivil teşkilatta da askerlik yapılıyordu. Yoksa, Aşağ.ı Fırat'a, Atatürk Barajı yerine Orta Karababa olurdu. Atatürk Barajı durumuna getirilmesiyle hiç ilgileri yok. Ankara şubesi sağcıların elinde iken, Dedeman Otelinde bir toplantı yapılıyor. açmış kitapları Süleyman Bey, GAP Projesini anlatıyor. GAP'I kimseye -gaptırmıyor". Timuçin Bey işin gerçeoini biliyor. Güney ÖZCEBE- Tabii, hadise de şu: Bizim bir arkadaşımız vardı. Osman MELlKO~LU. Bu çocuğun çok emerasan bir karakteri vardı; üstüne vazife olmayan şeylerin IclOınlcıcığını çıkarbrdı. 1970'ten sonraki proje durdurulunca, bu başlamış yeni gelen doneleri tetkik etmeye. Bakıyor ki bu baraj yükselthebilecek durumda. 325 metreküp su tünelterle alınır, ötekiler de küçük küçük pornpalarta hallolur falan.. Timuçin Beye geliyor, -Efendim bir maruzabm var. AşaOı Fırat ile ilgili açıklama yapmak istiyorum- diyor. Anlattıkları gayet makul. Bunun üzerine Umum Müdür, "Plan ama raporunu revize edin, bu adamın dediklerini nazan itibara al n- diyor. Bir de Dicle Planlamas başlayınca, Fırat'la sınırlı olmaktan çıkıyor artık; Dicle de var, 29 TÜRKIiYE MÜHENDISLIK I-+ABERlERI

17 Güney ÖZCEBE Anısına Güneydoğu Anadolu Projesi diyorlar. Böylece GAP çıkıyor. Başlangıçta Süleyman Beyin ismiyle clsmiyle planladığı bir şey değil; sonradan sahip Çıktı, "GAP'ı gaptırmam" oldu. Güney ÖZCEBE-Evet. Bunu anlattım, aotlerde birçok gazeteci geldi, hiçbiri yazmadı. ıçimde uhtedir. Biz Oda yönetimi olarak, kavgasını yapmasaydık, hapislere girmeseydik, GAP gitmişti güme. Böyle bir proje olmayacaktı. Işin zahmetini biz çektik, meyvesini onlar topladı diyorsunuz. Güney ÖZCEBE- Evet, sonra da GAP'I kaptırmıyorlar. Bizim yaptığımız, sadece, işin kati projesinin yapılmasını durdurmak. Çünkü, kat'i proje yapıldığı zaman geriye hiç dönülmez. Devlet Su ışlerinde ben de çalıştım, prosedürü biliyorum. Arkasından darbe de gelince, bizi içeriye aldılar. Bu dediklerimizi "emare" saydılar. Bir de, sizin zamanınızda DEMIREL'in Odadan ihraç edilmesi olayı vardı. Güney ÖZCEBE- O, Personel Kanunu nedeniyle oldu. Bir hafta için, "Mesleki gelişmeye zarar verdi" diye... Ama, bizim zamanımızda Birlikteki Yüksek Haysiyet Kurulu toplanamıyor ki! Yetkili kurul toplarımayınca da karar kat'iyet kespetmedi. Fiilen de mühendislik yapmadığı için, atma olayı sembolik bir şey; ama biz hep böyle "attık" diye övünüyoruz. Güney ÖZCEBE- Bir gün bir telefon: "Yahu, patron size yolladığı müdafaayı kaybetmiş, Odadan bir fotokopi yollar mısınız, sizde vardır." Bize, kendini müdafaa eden bayağı kalın bir savunma yollamıştı. Arayın, bizim arşivde bulursunuz belki dedik. Aradılar taradılar yok. Ben de açtım telefonu, böyle bir hadise olmamış, bizde kayıt yok dedim. Sadece lafta kaldı yani. Biz uğrunda hapse de girdiğimiz Aşağı Fırat'ın bugünkü hale gelmesine vesile teşkil ettik. Osman MELlKOGLU, Türkiye'nin en büyük hizmetleri vermiş mühendisidir bana göre. Adam çıkmış, Umum Müdürü ikna etmiş, şuna bir daha bakın demiş. şimdiki Atatürk Barajının yaratılmasını sağlamış. Siz o uğurda içeri girdiniz ama... Güney ÖZCEBE- Bizim iki hadisemiz vardı: Biri Personel Kanununa karşı kampanyamız, öteki de Aşağı Fırat revizyonu. Bize bu zamanı ayırdlğınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok uzun meslek yaşamınız boyunca hem kötü anılarınız hem de güzel anılarınız vardır. O kötü anıları bir tarafa bırakırsak, aklınızda kalan güzel bir anı var mı? Güney ÖZCEBE : Valiahi çocuklar, pek güzel anı kalmadı bende. TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

18 Güney ÖZCEBE Anısına SULAMA MÜHENDİSLİGİNDE ÖNCÜ İNSAN ii tl GUNEY OZCEBE Kısa bir süre önce kaybettiğimiz, de~erli büyüğümüz sevgi ve dostluk dolu Güney ÖZCEBE ile DSı Proje Inşaat Dairesi Başkanlığı'nda yeni mezun genç bir mühendis olarak göreve başladığım Mayıs tarihinde tanıştım. O tarihte Güney Ağabey, Sulama-Drenaj Projeleri Fen Heyeti Müdürüydü. Her meslekte olduğu gibi, mühendislikte de üniversite tahsili ile elde edilen ve genelde soyut olan bilgiler zaman içinde uygulama ve tecrübe ile birleşerek somut bilgilere dönüşür. Bu aşamada genç mühendislerin en büyük gereksinimi, beraber çalıştığı deneyimli mühendislerden atacağı destek, yönlendirme ve bilgilerdir. Bu konuda, Güney Bey, daima verici olmuştur. Proje Inşaat Dairesi'nde o yıllarda uygulanan bir program çerçevesinde genç mühendisler çeşitli Fen Heyeti Müdürlüklerinda çalıştırılarak, birbiri ile yakından ilgili konularda tecrübe kazanmaları sağlarımaktaydı. Belirtilen çerçevede, ben de, Sulama ve Drenaj Fen Heyeti Müdürlüğü'nde Güney Bey te birlikte çalışma ayrıcalığına kavuşarak Güney Ağabey'in yönlendirmesi altında Kesikköprü sulama projesinin hazırlanmasında görev aldım. Güney Ağabey bizleri başına toplar, Süüü'lik haritalar üzerinde uygun şartlarda bir sulama kanalının nasıl geçirilebileceğini, sulama şebekesinin ne şekilde oluşturulması gerektiğini ve her su alma noktasında kanallara çevrilecek su miktarının hesaplanmasında kullanılan ve o tarihlerde blzle- ~ re çok karmaşık gelen esneklik (flexibilite) kavramını, matematiksel formüllerle ayrıntılı bir şekilde açıklayarak anlatırdı. Küçük ve mütevazi odasında bulunan masa yetmediği için harita paftalarını zaman zaman yere sererek çalışırdık. Yaptığımız hataları anlayışla karşılayarak, bizzat kendisi düzeltir ve bize yön verirdi. Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü'nde çok verimli geçen 13 yıllık bir çalışmayı takiben 1968 yılında proje firmasını kurduktan sonra hazırtadrğı raporları, kendi hazırladığımız projelerde de bir rehber olarak kullanır, o raporlardaki değerlendirmelerini projelerimize aktarırdık. Gerek DSı'inde, gerekse sonraki çalışmalarında pek çok proje yönetmiş ve hazırlamış olan Güney Ağabey. Türkiye'de sulama projelerinde teknolojinin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuş öncü bir mühendisti. Modern sulamanın mühendislik esaslarını ortaya koymuş, sonraki kuşaklar ise bu sağlam temeller üzerine yeni gelişmeleri bina etmiştir. Devlet Su Işleri ve Karayolian Genel Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında uzun yıllardır mühendis alımlarının büyük ölçüde durdurulması, tecrübeli mühendislerin yanında genç mühendislerin yetiştirilmesi olanaqını, üzülerek ifade etmek gerekir ki, büyük ölçüde kısıtlamıştır. Güney ÖZCEBE gibi öncü, sevgi ve dostluk dolu mühendisler ile çalışmanın onurunu daima taşıyacağız. Aziz hatırası önünde saygı ile e~i1iyoruz. Özden BILEN 31 TÜRKIYE MOHENDlsLlK HABERLERI

19 Güney ÖZCEBE Anısına BABALAR ÇOCUKLAR VE Ilginç bir rastlantı, Güney ÖZCEBE'yi 11,- Mart'ta uğurladık son yolculuğuna, ertesi gün 12 Mart. 28 yıl geçmiş aradan. Maltepe Camii'nin avlusunda, yüzlerce kişi, çelenkler, çiçekler. Kimi acı faturalar ödemiş 12 Mart döneminde ama öncesi de var. Cami avlusunu dolduran kalabalıkta 1960'1, yılları dalgalandlranlar da var. Mimarlar ve Mühendisler Odası'nın üyeleri, inşaat mühendisleri, bilim edemlsrı, OD- TÜ ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri, sanatçılar, yazarlar, eski politikacılar. Dahası artık dünyamızda olmayanlar da avluda o gün. Bahriye SOYSAL'ı, kuı Alev SÜMEN'i, Sudiye SAVCI'yı, oğlu Ali SAVCI 'yı kucaklarken neler enımstyorum. Ben de 1960'// yıllarda tamdım Güney ÖZCEBE'yi. YON bildirisinin yaymlandlğl günlerde, Sosyalist Kültür Derneği toplantılarmda, llharnl SOYSAL 'm dostu. Genç bir mühendis, güzel parlıyor dalmda. Devlet Su Işteri'nde çalışıyor, çorak topra/dan yeşerten, susuzluğu gideren büyük projelerde ---, t emeği, imzası var. O yıl/ann coşkusunu GüneyaZGEBE, eşi Sabahat Hanım ve torunlan güzel yaşıyor, aydm görevini güzel üstte- GOlayçave Ali Güney ile niyor. Yaşam boyu şık bir insan diye düşünürüm Güney ÖZCEBE'yi. Giysisi değil, davranışlsrı, dostlutju, baballğı, kocalığı, bebeliği nedeniyle. Sessiz ve derinden hissettirir şık- IIğml. Cami avlulan okul gibi kimi zaman. Güzel dersler alıyor insan. Açık seçik hissediyor gerçek değerleri. Kaç kuşak bır arada Maltepe avlusunda. Babalar ve çocuklar. Bugün çocuklar da anne, baba ama çocu/dukla~mda acı eniter var. Jlhami'nin kızırıs, Bahrı Hoce'nıtı oğluna bakarken neler canlanıyor gözümde. Bir de üçüncü kuşaklar va,. Güney ikinin oğlu Güney üç ve Keremter giderek yüzlerce, binlerce, milyonlarca genç. Onlar nasıl bir dünyada, hangi değerlerle yaşayacak acaba? Güney ÖZCEBE, iki oğlunun akademik çalışmalara yönelmesini istiyor. Biri Güney, babası gibi inşaat mühendisi, öteki Osman, doktor. Bin' ODTÜ'de inşaat mühendisli{ji kürsüsünde profesör, öteki Hacettepe Tıp Faküllesi'nde doçent. Yakmda profesör!üğünü kutlayacak. Baba ÖZCEBEnin iste{ji güzel biçim- Ieniyor yaşamlarmda. Senırırtı, Güney ÖZCEBE'de gözleri parlayarak aynldı onlardan. Bahriye SOYSAL gülümsüyor, Güney ve 11- hami'nin buluştuğunu söylüyor dünyanm ötesinde. Kim bilir neler konuşuyorlar? Belki Bahri Hoca, Ruhi SU da katı/ır onlara. Bahri Hoca bir Anayasa dersi verir, Ruhi SU da bir türkü söyler belki. Bize de selam çekerter. Sevgiyi, saygıyı, özlemi tazeleyen bir selam. Hepsini çok ôzıuyorum. Derken Salah SIRSEL de katılıyor yitik dost/ara. O da birkaç dize söyler belki. Ben..de birka9 sözcük yazacağım ancak. Dren'dekı kornşuluğumuzdan mutluluk duyduğum u söyleyeceğim. Bir de ozanlarm dizeleriyle yaşadığmı. Müşerref HEKIMOliıu (Cumhuriyet Dergi, 21 Mart 1999) TORKIYE MOHENDlsLlK HABERLERI. 32

20 Güney ÖZCEBE Anısına ii II II i GU E GULE GUNEY ABI Otuz yıla yakın bir zaman geçmiş Güney öz- CEBE ile tanışmamızdan bu yana yılı sonbaharında, Kızılay'da Ünal KARACAN arkadaşımızın bürosunda Inşaat Mühendis- Ieri Odası seçimleri için Ilerici-Çağdaş Mühendisler Grubu olarak çalışmalar yaparken tanıdım Güney Abiyi. Geniş alınlı, aydınlık ve güleç yüzlü uzun boylu, gür sesli, güzel bir insandı. Yaşı bizlerden 5-10 yıl fazla idi ama genç görünüşıüydü. Birlikte oda yönetimine seçildik, birlikte tutuklandık, birlikte hapis yattık. DAPTA'da benim patronum oldu önceleri, daha sonra iş ortağım. Ve hep Güney Abim oldu. Bir ağabey gibi sevdiğim, rüyala-, rımda babamla karıştırdığım, güvenilir, sağlam bir dost oldu benim için yılında Inşaat Mühendisleri Odası seçimlerini kazandık. Bu seçimler ile birlikte. odalarda Ilerici Demokrat hareket başladı. Sosyal gerilimin çok yüksek olduğu o günlerde, Devlet Personel Yasasının da yürürlüğe sokulmasının etkisi ile teknik elemanlar önemli kitlesel eylemlere öncülük ettiler. Etki ve tepkilerin odağı haline geldiler. Bu hızlı gelişmeler, kendi Güney ÖZCEBE torunu Zeynep ÖZCEBE ile içimizde de çalkantılar, çekişmeler yarattı. Güney Abi, o gerilimli günlerde, bizler için hep bir denge unsuru olmuştur. 12 M~:ırtrejiminih cenderesinden daha az hasarla kurtulmamızda, iki değerli ağabeyin katkılarını daima hatırlayacağız; Güney ÖZCEBE ve Rüştü ÖZAL. Ama ne kadar basiretli, ne kadar temkinli olursanız olun, baskılardan kurtulmak mümkün değildi Temmuzunda Inşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 33 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP İzmir de gövde gösterisi yaptı, Kılıçdaroğlu Gündoğdu Meydanı ndan gençlere, 140 karakterden korkan bir başbakan yarattınız, size şükran borçluyum diye seslendi. Tarih : 22.03.2014 - Baharda sandığa

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

yemyeşil bir parkın içinden geçerek siteye giriyorsunuz. Yolunuzun üstünde mutlaka birkaç sincaba rastlıyorsunuz. Ağaçlara tırmanan, dallardan

yemyeşil bir parkın içinden geçerek siteye giriyorsunuz. Yolunuzun üstünde mutlaka birkaç sincaba rastlıyorsunuz. Ağaçlara tırmanan, dallardan Karganın Rengi Siyah! Siyah mı? Evet Emre, siyah. Kara değil mi? Ha kara, ha siyah Cenk, bence kara ile siyah arasında fark var. Arkadaşım Cenk le hâlâ aynı şeyi, kargaların rengini tartışıyoruz. Galiba

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı.

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. ÇAYLAK Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. Alt katta genel tıbbi muayene ve müdahaleleri yapılıyordu. Bekleme salonu ve küçük bir de laboratuar vardı. Orta katta diş kliniği ve ikinci bir muayene

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN 2008 YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 "Değerli Konuklar, Değerli Misafirler, Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK

KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK Sosyal ve siyasi yaşamda Bodrum un tanınmış simalarından biri olan Nuran Yüksel yaşamını kitap haline getirdi. Nuran Yüksel kitabının sadece kendi

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü On5yirmi5.com KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü Kaç gündür bir 'vitamin' sorusudur gidiyor. İşte geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sorularında yer alan 'vitamin' sorusu ve çözümü... Yayın

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ Ron D. BURTON U.R. Başkanı 2013 14 Gürkan OLGUNTÜRK U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2013 14 H.Ediz PARLAR 3. Grup Guvernör Yardımcısı Perihan SEFEROĞLU (Başkan) Serkan SOLAK (Asbaşkan) Hüseyin MURSAL (Kulüp

Detaylı

ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK

ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK ÇiKOLATAYI KiM YiYECEK Geçen gün amcam bize koca bir kutu çikolata getirmişti. Kutudaki çikolataların her biri, değişik renklerde parlak çikolata kâğıtlarına sarılıydı. Mmmh, sarı kâğıtlılar muzluydu,

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

ilk yar'larımızın sevgili dostları

ilk yar'larımızın sevgili dostları ilk yar'larımızın sevgili dostları Bu akşam da Mersin üniversitesinden sevgili İbrahim'in izlenimini paylaşıyoruz... Daha önce Mersin ekibinin her projemize gelişi ile verdiği eşsiz katkıya değinmiştik...

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

SINIRLARIMIZ SINIRLARINIZ SERT Mİ, YUMUŞAK MI?

SINIRLARIMIZ SINIRLARINIZ SERT Mİ, YUMUŞAK MI? SINIRLARIMIZ EKİM 2016-İLKOKUL SINIRLARINIZ SERT Mİ, YUMUŞAK MI? Yumuşak sınırlar karmaşık mesajlar iletir, sert sınırlar kural ve beklentilerimizle ilgili net sinyaller gönderir. Günümüzde ebeveynlerin

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına

23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına 23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına Bodrum da 3 yıl önce kaptanlığa başlayan Gül Yavuz, 23 yıl yazılım sektöründe çalıştıktan sonra nasıl yat kaptanı olduğunu ve denizlerde kadın kaptan olmanın

Detaylı

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-...

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-... Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:32 Sayfa 78 1 9 9 8-9 9 Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U ÜMİT ÜLGEN İstanbul Şube Başkanı 1977 yılı Galatasaray mezunu (1955-...) EROL

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983 - Turgut Sunalp'e seçim kaybettiren medya kazası - Gaffur'a Vakit zulmü Ve - İki ayrı "KANATLI" kaza RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı * * * Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla

Detaylı

Makine Mühendisliğine Giriş. Rıdvan YAKUT

Makine Mühendisliğine Giriş. Rıdvan YAKUT Makine Mühendisliğine Giriş Rıdvan YAKUT Mühendislik Nedir? ABET e göre mühendislik; matematiksel ve doğal bilim dallarından, ders çalışma, deney yapma ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI. Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP. İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi

DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI. Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP. İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi 4/28/11 12:00 PM Page 67 DENETİM MESLEĞİNDE MEVZUAT PARADOKSU - YETKİ PAYLAŞIMI Prof. Dr. Ünal TEkİNaLP kürşad Sait BaBUçcU İhsan Uğur DELIkaNLI Yücel akdemir Nazmi karyağdi GENEL OTURUM II 1 u?nal tekinalp:layout

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

Menümüzü incelediniz mi?

Menümüzü incelediniz mi? by elemeği Menümüzü incelediniz mi? Yılmaz Usta nın hikayesini duydunuz mu? Niçin Nevale? Yılmaz Usta nın hikayesi Bir insan pasta ustası olmaya nasıl karar verir? Yani 1972 yılında Kastamonu da doğduğunuzu

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi.

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. 1 / 18 Toplantı İstanbul kahvaltıyla Büyükşehir başladı. Belediyesi Beykoz Korusu Tesisleri'nde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

Sevgili dostlar. 53 yıldan sonra avukatlığı bırakmak zorunda kaldım. Sizlere son bir anımı sunuyorum. Sevgiler, saygılar.

Sevgili dostlar. 53 yıldan sonra avukatlığı bırakmak zorunda kaldım. Sizlere son bir anımı sunuyorum. Sevgiler, saygılar. MESLEĞE VEDA From: Güney Dinç Sent: Wednesday, April 16, 2014 1:56 PM To: Subject: [ÇEHAV] Mesleğe Veda Sevgili dostlar. 53 yıldan sonra avukatlığı bırakmak zorunda kaldım. Sizlere son bir anımı sunuyorum.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

Cadı böyle diyerek süpürgesine bindi. Daha yüz metre uçmadan. paldır küldür yere düştü. Ağaçtaki kargalar Gak gak diye güldüler.

Cadı böyle diyerek süpürgesine bindi. Daha yüz metre uçmadan. paldır küldür yere düştü. Ağaçtaki kargalar Gak gak diye güldüler. MASAL CADISI Masal Cadı sının canı sıkılıyordu. Ormandaki kulübesinde tek başına otururdu. Yıllardır insan yüzü görmemişti. Bu gidişle bütün yeteneklerim kaybolacak, diye düşünüyordu. Süpürgemle uçabileceğimi

Detaylı

SAYI 147-148 MART-NİSAN 2004

SAYI 147-148 MART-NİSAN 2004 SAYI 147-148 MART-NİSAN 2004 Bu sayımızda dekanımız Prof. Dr. Mustafa Tokyay ile görüştük. İnşaat Haber Bülteni: Nerede doğdunuz? Mustafa Tokyay: Kayseri de doğdum, Kayseriliyim. İlkokulu 2 yıl Kayseri

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları

Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları AKILLI VE ÇEVRECİ BİNA ÇÖZÜMLERİ HABERORTAK.com Mayıs 2015 Sayı: 02 Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları Mimar Serter Karataban Danışman Cemil Yaman DANIŞMANDAN l CEMİL YAMAN 6 Biz Danışmanlar, Yatırımcıyı

Detaylı

UYGULAMA 1 1. Aşama Şimdi bir öykü okuyacağım, bakalım bu öykü neler anlatıyor?

UYGULAMA 1 1. Aşama Şimdi bir öykü okuyacağım, bakalım bu öykü neler anlatıyor? ALAY ETME Amaç : Başkalarına saygı duymayı öğrenme.alay etme ile baş edebilme becerisini kazandırma Düzey : 1. sınıf ve üstü Materyal: Uygulama 1 için:yazı tahtası, kağıt, kalem, Uygulama 2 : Kuklalar,oyuncak

Detaylı

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Kocadon ve CHP ye Demir, CHP ye katılan vatandaşlara rozet taktı CHP li Başkan Kocadon: Barışa en yakın parti CHP dir CHP li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Odamızın Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım; Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. İstanbul dan, İzmir den, Sivas

Detaylı