f :'/Jz'C E B;E '.' '

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "f :'/Jz'C E B;E '.' '"

Transkript

1 Güney ÖZCEBE Anısına ~,.,. vıkemiz veoda~'mizin'/jüfük KAYBI.. ci; : ~»:.'.. ~ :::: "<.'O,üNE f :'/Jz'C E B;E '.' '. ~,. ~~. :.. ~ :.::. O. :3Ejilii/19jO'do QsJctidar'do dqidil.l/ko-, Miidiir/iiğii'nde çdllfaruk yerine gltirdi. kula,' E;zlilt~n'da, başladı. BilYi{k tfep-. Dev/et Su,lı/eti Genel Miid~rlii~ii'nd.e remdl:jj sctmra okula bs«lif,. süre 4)da-. ha/da 'devarn etti.,de'vlel mumurı; ota» Proje, ve /nj'oilt 1Jo/resi.Ba{kal}llğıSııia~ mo ve.dre~ai F e~ur:ye1i Müdürf/blaTak babası I/IlC/mi Bey'ilı AIl.kara)'o!ayil'li ';.i. sonucu ılk öğrelııiıiijli Etlikil/okulunda görev yqpmaata iken, Allis/os. 1968'de tamamladı; Peltdilc(te~bqlltıdlğl orta iiğ- ;'ıa1itıedelıkrde(l (f%yı tz"vnlma!c zorenren/mini ise Bursa Lisesi?tde bitirdi: da kaldı de lstalıbl1lielaı/k tifliv;rsite~ij;i ,.yı/mda ikiorlcadaı' ile birlikte aat Falciiltesıiıe /r4'y 1t ôldu ,ytlllıdu.' ljapta Proje ve Tacıhkı?,! Linıite(~ ŞirkeıTlJ~detl mezu» oldu. ' tin;. latrdu yılıııda?!: }'efatmd!(otlai.. Ara/,k /954.TemrtlllZ 1955 tt1rilz(eri{ırit~... ~...,,, geçeıı süreıçerisinde SU koym:ı!don $eh~'" sında,elea1rlk; /j/eri ;ipii! idaresi ((eizel Dkekllirtü,fünde Çtı!M'/t. 1J{,l:lırltmdart~ tinne /c(jııusltltda odak oldirğ" ;kketle kentli İSteği ile :ayn!qrqk, 1955.yzlm4o uıüjavkmiiheltdis cı1anık ça!qtl. yeni bruinta; ol(jtçljevleıtfirljlcrl Ge- aüliey ÖZCEBE" /lin biri Orta Doğu '(ek. ne! Müdür/fiğırlZe {eç/!:'.. nik tiniııersile:sij nde dileri Hm;ettepe 19_,'7 ytlmda Sabahq(Haf!ln;la evlendi. Üniversitesi Tıp Fakültesinde akade,!ıis- Ayn:.~L" f)~~ ~ejlel ~ır::(ir/ii,!ıt I~rafitı.."')re;, o/an iki oğlu vardi»... da» bıı'yti Si/re ile Anıerika BıdeJlK De v-.,....'.. _.., lerleri'fte gönderildi EI" iilkede, sulaıııogui1t'y OZCEBE L97j 1979 yr!-. ve drenaj /.:omtlarmda bilgi/en/ıı' taze/e- IttrllZda,Odanıız. Yönetim KUTUlıı me ve gelıjtirmefirsatı bl/ldu, Öyefiğiiıf.l'e yı/farmda /0 yi! Askerlik görevini 1959-if}6"Q yıl/annd,?, Odamız Bu~kan!Jğım Jistleııerekbtı/on önemli bir /({smı sivil hizmette DSı Genel ile yüriiimii:!/ilr. ~ o. TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

2 Güney ÖZCERE Anısına Güney ÖZCEBE, Bursa Lisesi son sınıi anlsi 15 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

3 Güney ÖZCEBE Anısına ı1.~ı.l~~~ GÜNEY ÖZCEBE'NİN TARİHİNDE~ o Jl. GENEL KURULUMUZDA YAPTlGI KONU~MA Sayın Konuklar, Sayın Basın Mensuplan ve De?)erli Meslektaşlarım... Genel gösterdi~iniz Kurulumuza ilgiye teşekkür ediyor ve Odarruzm 31. dönem genel kurul ça- Iışmalannı hepinizi selamlıyorum. açarken, saygıyla Bu arada geçmişte ve son iki yıl içinde yitirdiğimiz meslektaşlarrmızı bir kez daha saygıyla anıyorum. ~erli TMMO on AT Bu Genel Kurulumuzia inşaat sektöründeki gelişmeleri, mesleki ve örgütsel çalışmalarımızı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen sorunlarla yüklü iki yıllık bir çalışma dönemini daha geride bırakıyoruz. Konuşmanın hemen başında belirtmeliyim ki, geneldeki ve özeldeki pek çok sorunumuzun çözümü do~rultusunda yapabildiklerimiz, yapmak istiedlklerimizin yanında "çok az" yer tutmaktadır. Yapabildiklerimiz, Genel Kurula sundu- ~umuz "Çalışma Raporu" içinde dile getiril- miştir. IMO, inşaat mühendislerinin ku ruluşudur. çalışmalarımızı her türden meslek Oda ve niteliğinden yola çıkarak; maddi ve manevi kalkınması çalışmalarına katmak, ülkemizin ve imarı Sayın Konuklar, De- Meslektaşlarım. ülkemizdeki tek demokratik üretimimizi belirleyen temel ilke: inşaat mühendisliği mesleğinin toplumsal ve kamusal potansıyelimizi alan ımızda gelişkin ve ileri teknolojinin kullanılmasına, çağdaş gelişmelerin meslektaşlarımıza taşınmasına, sektörel sorunların çözümünde yaratıcı yaklaşımlar ve öneriler üretirken, sektörümüzün kalkınmanın dinamolarından biri konumuna yükseltilmesine ve toplumsal işbölümü içinde mühendislik mesleğinin daha da yetkin leşmesine katkıda bulunmaktır. Ve bu ilkemiz, ulusallık, ba~ımsızlık, demokrasi ve barış ülküsü ile çerçevelenmiştir. Bu ilkesel yaklaşımın hayata geçirilmesi, sorunlara en aza indirilmiş inşaat mühendisleri ve güçlü bir IMO TÜRKIYE MÜHENDIsLIK HABERLERI

4 Güney ÖZCEBE Amsma ile daha da kolaylaşacaktır. Ülkemizin siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunları bütünü içinde alanımızla ilgili olarak kentleşme, konut, çevre, teknoloji, enerji, ulaşım, su kaynaklarının geliştirilmesi gibi pek çok sorunu bulunmaktadır. Bu bir gerçekliktir ve dünden bugüne köklü çözümler getirilmedi~i için de sorunlar yıldan yıla daha da büyükmektedir. Inşaat rnühendlsliğl ve ima ile inşaat sektörü, sözünü etti~im genel sorunlardan baqırnsız bir oluşum değildir. Tek tek mühendisler olarak kendimizi ne denli bu sorunlardan ya- Iıtmaya çalışırsak çalışalım, sorunların bizi etkilemesinden kurtulamamız olanaklı de~i1- dir. Bu bağlarnda bizleri üzen, çözüm önerilerinin üretilmesi konusunda IMO olarak içine düştüğümüz işlevsizliktir. Açıkça belirtmek gerekirse bu duruma düşmemizin temel nedeni ima yönetimlerinin ve IMO örgütlenmesinin sadece yetersizllğl de~il, siyasal iktidarların ve kamu yönetimlerinin meslek örgütlerine bakış açılarındaki olumsuzluktur. 12 Eylül sonrasında getirilen yapılanma içinde başta TMMOB olmak üzere meslek odaları ve bu arada Oda'rruz, çalışma alanımızla ilgili tartışma platformlarından bilinçli bir biçimde dışlanmışlardır. Örgütlenmeye getirilen kısıtlamalar bir yana daha da kötüsü demokratik örgütlenmeler üzerinde yaratılan olumsuz imaj ve haksız nitelemeler işlevselliği daraltan önemli etmenler arasında sayılabilir. Meslek örgütlerine getirilen "politika yapma" yasağı, uygulamada. mesleki ve sektörel politikaların üretilmesini engelleyen bir olguya dönüşmüştür. Bu durum, meslektaşlarımızın ve Odamızm, alanımıza yönelik Meslek Odaları ile kamu ve yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin görevin niteligine aykırı bir biçimde ve yapay gerekçelerle tartışmalara katılmasını büyük ölçüde engellemiştir. engellenmesi bir yandan Oda'mızın mali olanaklarının daralması son.ucunu doğururken. öte yandan meslektaşlarımızın kazançlarının azalmasına neden olmuştur. Odaların mali kaynaklarını kurutmaya yönelik bu türden yaklaşımlar özü bakımından politiktir. Çünkü mali yetersizlik içindeki demokratik meslek odalarının çalışmalarını daha etkin bir biçimde yürütmeleri olanaklı değildir. Siyasal iktidarların demokratik meslek odalarına yaklaşımına bağlı olarak kamu yönetimlerinin ya da tek tek yöneticilerin aynrncı, keyfi ve eşitlikten uzak uygulamaları 1980 sonrası dönemde daha da belirginleşmiştir. Örneğin Anayasal kaynağı aynı olduğu halde, Türkiye Odalar Birliği ve kimi işveren dernekleri ile TMMOB ve bağlı odalarına gösterilen ilgi hiçbir zaman aynı düzeyde olmamaktadır. Bütün bu olumsuzluklara karşın IMA, kendi meslek alanına giden konular ile sektörel ve mesleki konularda görüş üretmekten, bunları açıklamaktan ve kamu kattarına iletmekten bir an bile geri durmamıştır. Görüşlerimizin, sorunların çözümünde bugün olmasa bile yarın zengin bir kaynak oluşturacağına inanmaktayız. Sergilemeye çalıştı~ım olumsuzluklara karşı geride bıraktı~ımız dönemde yerel yönetimlerle bazı bölgelerde ilişkilerimizde ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle OMDU uygulamasında karşılıklı güvene dayalı yaklaşımlarla başarılı çalışmalar yönelinmiştir. Oda'mız Ortak Mesleki Denetim Uygulamasını kendisine ve üyelerine parasal çıkar sağlamaktan önce, bilimsel yeterlikte ve kamu yararını gözeten bir denetimin ülkemizde yerleşmesini sağlamak ama- 17 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

5 Güney OZCEBE ii Amsına ct ct e cıyla savunmaktadır. TMMOB Kuruluş Yasası ve yönetmeliklerimiz bizlere böyle bir görev yüklemektedir. Bu konudaki süren engellemelere karşın OM DU uygulamasının yaygınlaşması sevindiricidir. Ekonomideki enflasyonist gelişmenin bir türlü engellenememesi ve normal düzeye indirilememesi bir yandan meslektaşlarımızın ekonomik yaşam olanaklarını daraltırken diğer yandan inşaat sektöründeki maliyetleri hızla yükseltmektedir. Toplu konut alanında getirilen iyileştirme politikalarına rağrnen konut yapımındaki maliyet artışı talebi azaltmakta ve dar gelirliler için öngörülmüş olan konut edindirme politikaları amacına ulaşmamaktadır. Ülkemizde genel anlamda işsizlik oranı her geçen yıl biraz daha artmaktadır. Ne varki, inşaat mühendisleri açısından durum daha farklı bir boyuttadır. Çünkü ülkemizde inşaat mühendisleri istihdam eden kamu yönetimleri ve özel sektör kuruluşları, mühendislik hizmetlerinin öneminin idraksizli~i içindedir. Bu ba~lamda teknik eleman kadrosunda istihdam edildikleri halde pek çok meslektaşı arımız mesleğini yapamamaktadır. Uygulanan ekonomik politikalar sonucu kamu ve özel kesimdeki ortalama ücretin düşük oluşması sonucunu doğurmakta, yaşam koşullarının zorlaması ile meslektaşlarımızın bir bölümü. meslek dışı iş arayışlarına Ülkemizdeki teknikelemanların yönelmektedirler. bilgi ve beceri düzeyi de gün gün gerilemektedir. Bunun başlıca nedeni YÖK ve uygulamalarıdır. YÖK ile birlikte başlayan öğretim üyesi kıyımları inşaat mühendisliği fakültelerindeki eğitim düzeyini geriletmiş, öğretim üyesi azlığı, öğreci artışına koşut olarak geliştirilemeyen loboratuvar olanakları mesleki yetkinliğe sehip mühendislerin yetişmesini engeııemektedir. Bu arada üniversitelerimizde çalışma olanaqı bulamayan ya da engelenen pek çok bilim adamının yabancı ülkelere gitmesine. neden olmaktadır. IMO yurt gerçeklerinden kopuk kurum ve kuruluşlarla gelişmişlik düzeyimizin daha da ileriye götürülmesinin mümkün olamayacaqı inacındadır. Bu belirlemeyi yaparken kesinlikle YÖK'lü üniversite yapısını yeterli bulduğurnuzu, ya da YÖK öncesi günlere dönmeyi savunduğumuz söylemiyoruz. SavundUğumuz; inşaat mühendisliği eğitimi veren kurumların çağdaş eğitim veren ve gelişmeye açık ileri, özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasıdır. Sorunlarımız nereden ve hangi etmenlerden kaynaklanırsa kaynaklansm kesinlikle çözümsüz de~ildir. IMO olarak karamsarlığı çözümsüzlüğü mutlaklaştıran bir görüşü dün de savunmadık bugün de savunmuyoruz. Inanıyoruz ki ülkemizdeki demokratik işleyiş geliştikçe IMO'nun yetkinliği o oranda artacak ve ülke kalkınmasındaki katkılarımız daha da yo~untaşacaktır. ve Bu nedenle TMMOB ve bağlı meslek odalarının biran önce işlevlerine uygun yasal konumlara ulaştırılması önümüzde duran en acil görevdir. Bu ba~lamda gücümüzü mesleki yeteneklerimizi, birlikteliğimizi ve dayanışmamızı yaratıcı bir yetkinlikle kullanmamız daha kolayolacaktır. Konuşmamı tamamlarken konuklarımızı bir kez daha selamlar Genel Kurul çalışmalarırruzın daha güçlü ve daha etkin bir IMO'nun yaratılmasında değerli çalışmalar yapacağını ve katkılar sağlayacağm: umduğumu belirtmek isterim. TÜRKIYE MÜHENDisLIK HABERLERI

6 0 GÜNEY ÖZCERE ile SÖYLEŞİ Güney ÖZCERE Anısına Sn. Güney ÖZCEBE ilc gerçekleştirilen bu. öyleşinin bant çözümü yapılarak Dergirtıizde yayınlanandan daha kapsamlı ve içerikli bır metin elde edilmiştir. Bu metin üzerinde Sn. ÖZCEBE tarafından kimi bölümler ç artılmış, bazı görüşlerini i e daha detaylarıdırarı el yazısı ilc eklemeler yapıldığı öğrenilmiştir. TMH yayın kurulu olarak eklemelerle son halini kazanmış geniş metni elde edip yayınlayarnadık. Bu nedenle İMO Ankara Şubesi bülteninde yer aldığı özetlenmiş içeriği ile de olsa. öyleşiyi okurlarıımza aktarmak zorundayız. lmo tarihinde, meslcğimizde, demokrasi ve özgürlük.avaşırmnda öncü yer edinmiş Sn. ÖZCEBE'run katkılannın lamamını belgeleyebilecek olan tam metni elde edebilirsek arşi virnizc kazandırmayı dileriz. TMH YAyı KURULU IMa'nun 1970'ler ve 'BO'lerde en önde gelen sırtlayıcılanndan Güney ÖZCEBE'yle, 17 Ekim 1998'de Bahçelievler'deki evinde, Ankara Şube Başkanı Dr. Işıkhan GÜLER ve Sekreter Üye Melih ULULAR'm kstııımıvı» gerçekleşen söyleşiyi, Adarnız eski yöneticilerinden ve Ankara Şubesi Yaym Kurulu üyesi Mustafa ATMACA yaptı. 31. IMO Genel Kurulu Şubat 1988 Güney ÖZCEBE Oda'mız Başkanı Sizı aslında en kritik bir dönemde, özellikle 12 Eylül 1980 sonrasında, her şeyin tarumar olduğu bir dönemde Inşaat Mühendisleri Odasına uzun süre başkanlık yaptınız. Odaya çok hizmetleriniz geçti. Başkanlık yaptığınız dönemde ne gibi zorluklar içindeydiniz, nelerle uğraştınız? Güney ÖZCEBE : O tarihte başkan olmam 19 TÜRKIYE MÜHENDIsLIK HABERLERI

7 Güney ÖZCEBE Anısına bir tesadüftü. Oy vermek için gittim, kongrede kimse yönetim kuruluna girmeye cesaret edemiyor. Ortalık birbirine girmiş. Çocuklardan bir tanesi, ismini hatırlamıyorum, bana dönüp, "Bunun vebali senin boynunadır" dedi '69'u kastederek. 1970'Ier dönemi bir perişanlıktır, herkes paramparça idi; üç kişi bir görüş, bir klik, diğer üç kişi bir başka görüş. Birbirlerinin gırtlağına sarılmış durumdalar. Sonunda, peki ben başkan oluyorum, üyeler kim dedim. Sen gel, sen gel, sen gel diye, o civarda tanıdığım gençlerle bir liste oluşturduk. Örf idare şurayı burayı kapatıyor, oradan buradan olmadık laflar geliyordu. Bir yandan da sıkıyönetim komutanı korgeneral iki günde bir, "Gözüm onların üzerinde" laflar ediyordu. gibi Odaya gelen giden de cesaret edemiyordu açıkçası. Keskin sirkelerin hepsi de Ankara dışına tüymüştü. Odanın kapısını mümkün oldu~u kadar açık tutmaya çalıştık. Ufak ufak da mühendislik böyle gidiyoruz. Temsilciliklerde işleri falan, Büyük bir mali sıkıntı da var. çok dağılmış ve ne idüğü belirsiz bir durumdaydık. Bütün temsilcilikleri kapattık, ama eşyalarını alamadık biliyor musunuz?.. Kayseri'deki teşkilatımız, adamlarımızı içeri sokmadı. Biz resmi, yasal bir kuruluşuz. Valiye yazı yazıyoruz. Onun, polisiyle kapatma kararımızı yerine getirmesi lazım, değil mi? Yazı yazıyoruz, aldırış ettikleri yok. Iki-üç sene böyle gitti. Bizi ekonomik ayakta tutan ızmir' oldu. (Saadettin olarak UÇKUN), ne yaptıysa yaptı, şubeyi açtırdı. Oradaki meslektaşlarımız biraz daha duyarlı. Mali imkan sağladılar şubeye ve oradan da biz aldık, ayakta durabilmek için. Bir süre sonra onlar iyice geliştirdiler malı imkanlarını. Bütün o doğudaki şubelere de ufak ufak para aktarır duruma geldik. Bir süre sonra derlenip toparlanacak hale gelince, Danışma Kurullarında, aman belirli bir disiplin içinde çalışın, her kafadan bir ses çıkmasın gibi telkinlerde bulunuyoruz, çünkü şubelerde haberimiz olmadan bayağı işlemler yapılıyordu. Önlemek için dünya kadar uğraştlğım halde, gene de bir sürü yerde farklı şeyler oldu. Neticede, zannediyorum sonuna doğru, ben de artık yoruldum, psikolojik olarak yoruldum. Bu söyledikleriniz 1980 ihtilalinden sonra mı? Güney ÖZCEBE- Evet, '80'den sonra arasında ben Ankara şube yönetimindeydim. Alaattin vardı, Aydınel AL- TINTAŞ vardı... Güney ÖZCEBE- Paranız yoktu. Yok canım; para-mara yoktu. Güney ÖZCEBE- Imkan bulup da mali bakımdan biraz toparlanmış ve ufacık bir para kazanmış olsalar bile, bu sefer de usulüne göre harcamıyorlardı. ımanım gevriyordu benim; yani, etmeyin eylemeyin; ben kazandım, benim sayemde kazanıldı diye istediğin gibi harcayamazsm... Nitekim bizim, 12 Mart darbesinden kurtulmuşluğumuzun nedeni bütün mali hesapların düzgün tutulmasıdır. Adamlar bizim üzerimize "Dev-Genç ile ilişkiniz var, onu besliyordunuz" diye geldikleri zaman, Odada defterleri kaç defa karıştı rm IŞlar. Bir şey bulamadıkları bir şey yakalasalardı, için atlattık. O anda Dev-Genç ile bizi bağlantılandırırlardı. Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını. Ekonomik destek bağlantısı bulunamadı yani. Güney ÖZCEBE: Dev-Genç', yönettiğimizi iddia ettilerdi. Hesabınızı kitabınızı bilin dedik, hem kontrol ve teftiş için, hem de bilelim, nereye ne veriliyor; olur olmaz yerlere para harcamayın. Kendi içimizde, asgari müştereği sağlayalım dedik. Bu arada ciddi manada depresif hale TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

8 Güney ÖZCERE Anısına Güney ÖZCEBE, 1989 KıT sempozyumu'nda geldik; çünkü başlangıçta, askerler varken biraz tedirginlik vardı; fazla dırıltı zırıltı çıkartmıyorlardı. Sonradan, 1985'ten sonra biraz rahatladılar, hiç dinlemez oldular. O dönemde hiçbir şey yapamamaktan dolayı perişan olduk; psikolojik olarak bayağı bozulduk, Hikaye bu. Biz 12 Eylül'den başladık; ama siz 12 Mart'ı da yaşamışsınız. Güney ÖZCEBE- Boyalı kuş gibi fişlendik. '68 senesinde Erhan KARAESMEN geldi, "Ağabey, şu yönetime gel" dedi. Başkan Eşref Bey idi. Odada çoğu dirsek gösterdi bana. Benim bunlarla başım hoş değil. Sedat, Ilkay, Uğur, Mehmet, Erman, Semay'ı bir araya getirdik. Gittik, seçildik. O sene Personel Kanunu uygulaması başladı. 60'11yılların sonu, '70'in başı. Ondan sonra ciddi mücadele verdik o dönemde ve '70'te. Gittik Süleyman Beye; bu kanunu çıkartırsanız devlet kesimindeki teknik kadroyu öldürürsünüz, bitirirsiniz dedik... Bayağı raporlar hazırlayıp verdik. Sonunda o raporlar bütün yatırımcı bakanlara verildı' Personel Kanununun arkasından 'Aşağı Fırat Planlaması' konusuyla uğraştık. Bu proje Dicle'yi içermiyor, orada bazı sorunlar var, yüksek baraj yaptırmıyorlar, kafi projesini ihale etmeye kalkıyor idare. Süleyman Bey de Başbakan. Başlangıçta gelişmelerden Süleyman Beyin haberi bile yoktu. Ancak, yüksek yapmazsanız suyu ovaya alamazsınız, alamayınca da sadece elektrik enerjisi üretirsiniz ve toprak gene kuru kalır. Ne Sovyetler ne de Batı size kredi verir. Doğu Bloku da Batı Bloku da neticede kendilerini, Arapları hoş tutmak mecburiyetinde hissediyorlar. Kredi vermezler diyorduk. Sonunda iş tavsadı ve derken darbe geldi. Bizi gözaltına aldılar. Bir askeri hakim, "Siz ne yaptınız?" dedi. Çocuklar, "Ağabey sen anlat" dediler. Ben anlattım. "Çıkın dışarıya" dedi. Yaptıklarımız milletin memleketin hayrı için! Aşağı Fırat planlaması revizyonu mücadelemiz de gene milletin memleketin menfaati için. Sonunda hakimin karşısına çıkarıldık. Adamın dediği 21 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

9 Güney ÖZCEBE Anısına şu: "... kuwetli emareler olduğundan tutuklanma/arına. n Aslında o tavırlarla milliyetçi bir konumdayız. Hakikaten Fırat'ın suları kullanılsın dediğiniz zaman iş çığırından çıkıyor. Ötekinde de devleti güçlü kılıyorsunuz. Adam güçlenrnek istemiyor ki! Mamak'ta 40 gün yattım, sonra bıraktılar. Bizim çocukların çoğunu da bıraktılar. Sedat sonradan yakalandı, o yüzden de biraz fazla kaldı içeride. Şimdiki büyük müteahhitlerden biri var, ırfan Karaoğlu. Bir kitap yazdı.. Dev- Genç'in bahsinin geçtiği o olaylı kongrevi anlatıyor. Gelişmeleri bir de sizin ağzınız~ dan dinlesek... Güney ÖZCEBE- Hadise şu: Dev-Genç dedikleri, genç üyelerimiz. Parka, blucin, postal gibi şeyler giymiş gençler. Bizim o mücadelemizde, 12 Mart darbesinden ewelki kongre bu. Bizim Aşağı Fı rat pozisyonu Süleyman DEMIREL'i kızdırdığı için... Bu işleri Sedat Bey mi kotarıyar? Güney ÖZCEBE- Yok canım; Sedat Oda Başkanı olarak kongreyi açacak. Sedat Beyden önce Eşref Bey var galiba. Sedat Bey başkan iken ırfan KARAOGLU kongrenin "basıldığı"nı ileri sürüyor... Güney ÖZCEBE- Mesele şu: Yukarıda sahne gibi bir yükselti var, oraya oturdum ben. Bayağı efendi, hiç ilgisi olmayan müteahhitler de vardı. Süleyman Beyin baskısıyla, "toplayın onları u deseler giderler, o cins adamlar yani; Süleyman Bey hayranı ve bir de onların yakınları; mühendisleri, şantiye şefieri, şunları bunları... Ön sırada oturuyorlar. Arka sıralarda da genellikle gençler var. Hangisi sağcı, hangisi solcu benim anlamama imkan yok. Derken, Sedat konuşmaya başladı. O da iyi konuşur. Birinci sıradan, ikinci sıradan müteahhitler falan başladılar Sedat'ı provoke etmeye... Ben de, dediğim gibi, biraz yüksekte bir yerde oturuyorum. Yani gelişmeleri izleyebiliyorum. Provoke edilince, Sedat da onlara bindirdi. Bu sefer gençler, bağırtı çağırtı ile bunların adamlarıyla birbirlerine girer gibi oldular; dövüş değil, bağırtı çağırtı. Bir an geldi, "Kalkın ayağa!" dediler. Kalktılar, dışarıya çıktılar. Dışarıda ne oldu bilmiyorum; çünkü, orası da tıklım tıklun genç mühendislerle dolu. Efendim, bunlar çıkarken şu olmuş, bu olmuş... Bilmiyorum. Ama salonda olan hadise bu. Sedat konuşma yaparken ön sıradaki müteahhit ve onların adamları içeriyi provoke ettiler; laf attılar. Sedat da açtı ağzını yumdu gözünü, ortalık birbirine girdi. Gidenler, Devlet Su Işleri'nin salonunda bir kongre daha yapmışlar. Genç bir hakimdi Baki TUG, sonradan milletvekili de oldu. Bizi toplattı gecenin bir saatinde. Daha doğrusu büroya geldiler beni almak için... Sedat ile konuşuyoruz. Sed at askerlerin geldiğini görünce çıkmış, çıkış o çıkış. Yani, bizimle beraber alınmadı. Iki gün sonra gecenin saat birinde bastılar. Ben zaten çantayı hazırlamıştım. Samsun sigaralarını, çamaşırları, mendilleri küçük bir valize yerleştirmiştim. Bizden sonra kısa bir dönem bizim muhalifimiz olan grup yönetime da biz bir sene mahkemeye gittik geldik. Beraat ettik. Yönetim sizde mi kaldı? geldi. Ondan sonra Güney ÖZCEBE- Hayır, bizde kalmadı; onlar aldılar. yasal mı saydı- Onların yaptığı kangreyi lar? Güney ÖZCEBE- O sırada içeride olduğumuz için ne yaptılar bilmiyorum. Tirnuçin TÜMER Oda başkanı oldu. O da benim sınıf arkadaşlarımdan biriydi. Onun yaptığı kongrede tekrar bizim çocuklar kazandılar, llkay'ı başkan yaptılar. $ TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

10 e Güney ÖZCERE Anısına Ben 1975'i hatırlıyorum; 75'te llkay'dan Yaqrnurlu bir gündü. Toplanmışlar. Ortadoğulu çocuklardan birisi de konuşuyor. O bah- sonra galiba Arif Merdol başkan olmuştu. Güney ÖZCEBE- Hatırlamıyorum. Kiminle settiğin adam benim, dedim. Ben o zaman görüştüysem, ayrılmayın. kopmayın diyorum. Oağa çıkmaklar bağda kalmakla hall 01- ların arasında benim; sen beş sene sonra, 45'inde falanım. Ne işim var sizin gibi adam- maz, bunun mücadelesini entelektüel seviyede yapmak lazım diyoruz. dim. Hepsi komprador oldu, üçkağıtçı oldu o on sene sonra ne olacağını göreceksin, de- Bir hadise oldu, bayağı da canımı sıktı. Benim arkadaşlarımdan birisi, "İlkay geceleri oğlanların. - Yani küskündünüz o dönemde? uyku uyuyamıyor" dedi. Neden? Me~er ne- Güney ÖZCEBEı ızzettin SIL/ERı Hasan ÇETINKA YA deni şuymuş... Işsiz kaldılar diye llkay'ı ve bizim çocukların bazılarını bizim büroda işe başlatmıştık. Girip çıkmış adama piyasada selam bile vermiyorlar çünkü. Eskişehir içme suyu projesini almışız. Tasfiye tesisi nedeniyle Iller Bankası yabancı ortak olma şartını koşmuş. llkay için, "Kompradorla teşri ki mesai yapıyor, hizmet veriyor" diye başlamış Ortadoğulu (ODTÜ) çocuklar vıdı vıdı etmeye. llkay da bana olan sevgisinden, saygısından dolayı bir şey söyleyemiyar.. i ış... Bu ne biçim Güney ÖZCEBE- Evet. Çil yavrusu gibi dağılmış adamlar bir işe yaramaz ki! Kafalarını vuracaklar bir yere, görecekler bir şekilde. Ağabey, ben hatırlıyorum, 'SO'den önce bir daha yönetime girdiniz. Sanıyorum '76 veya '77'de bir defa daha yönetime girdiniz. Bu, Medet ÖZBEK ile falao karışık bir yönetim oldu. Güney ÖZCEBE- Olabilir. hatırlamıyorum. Oenge olsun diye midir, bilmiyorum. Denge olsun diye; çünkü, o zaman yine pazarlıklar vardı, hesap kitap vardı. Tarafsız unsur olarak girmiştiniz. 23 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

11 Güney ÖZCERE Anısına e Güney ÖZCEBE- O zaman, yüksek bilmem ne kurulu diye bir kurul vardı... Onur kurulu mu? Güney ÖZCEBE- Değil; başka bir şeydi. Basıldığı iddia edilen olaylı kongre de o zaman bir provokasyondu değil mi? Güney ÖZCEBE- Olayh kongrenin gayesi şu: Adam, seçilemeyece\)ini biliyor. Yukarıdan emir geliyor bunlara, topariayın diye. Sağcılar da var. Bütün ekip toplanın, bunların elinden yönetimi alın deniyor; çünkü 'Aşa- \)1 Fırat' ve Personel Kanunu 1972'den itibaren modifiye olmaya başladı. Neyin ne oldu- \)u belli; gerekçesi, aynı işi yapanın aynı ücreti alacağı, bunun açık olacağı şeklinde idi. Şimdi nerede!.. Hatta ASALA'nın ve PKK'nın ortaya çıkışının Aşağı Fırat veya GAP gelişmesiyle ilgili olduğunu şimdi söylüyorlar. Bunu, fi tarihinde, Aşağı Fırat Planlama Kurulu Diyarbakır'da teşekkül ettirilip çalışma başladığı zaman ben burada birçok politikacıya anlattım; burada, bütün bu yatırımların yapılması şart dedim. Bu yatırımlar yapılmadan evvelorada bir insan meselesi var. Bu yatırımları ayakta tutacak, işletecek adam yok. Hala da yok. Bir iskan politikası takip etmemiz lazım. Bir de toprak reformu yapmak lazım. Toprağının yarısını nadasa bırakıyor, yarısına buğdayekiyor, dünyanın parasını kazanıyor, bu parayı da ne yapacağını bilemiyor toprak sahipleri. Toprak Reformu Kanununu çıkarttılar. Kamulaştırma başladı falan. Ondan sonra Süleyman Bey geldi yine; "toprak reformu değil, tarımsal reform" diyerek içine ettiler. Asıl mesele, bizim üstümüze gelmelerinin nedeni, bana göre Aşağı Fırat planlamasıdır. Aşağı Fırat uygulamasında, daha sonraki GAP adıyla anılan planlamada sorunlar çıkmasının asıl nedeni Amerikalıların Araplara şirin görünme çabasıdır. Petrol- leri oradan lşfettikler! için, oradan menfaatleri olduğu için Araplara şirin görünmek istiyorlar. Çünkü, artık olayı günümüze taşıdığımızda... Güney ÖZCEBE- Gayet tabii. Sorunlar, bizim dışımızda herkesin Araplarla olan çok hassas ilişkilerinde yatıyor; burada Sovyetler'in de rolü vardı. Fırat Dosyası diye bir dergimiz vardı, biz orada bu analizleri yaptık. Benim bir iddiam vardı; kredi bulamazsınız, yapamazsınız dedik. Bugün Atatürk Barajının olduğu yerde, KARABABA adı ile yukarıda bir baraj yapılacak tünellerin ardında, oraya sulama suyu pompalanacak. Bunun ihtiyacı için Karababa'nın bütün enerjisi kullanılacak. Üstelik o pompaları dünyada sadece iki firma yapabilir; biri Komatsu, biri de Esher Uers... Planlamayı da bir ısviçre firmasına yaptırıyorlar. Değiştirin bunu dedik. Bunu kendimizin de yapabileceğimiz görüşünde idik. O pompaların yapabiliyor; faniarını dediğim gibi iki firma. bir arıza olsa, politik bir hadise olsa, "vermiyoruz" deseler, gene çölolacak aralar. Çünkü, büyük yatırımlarda sadece teknik olarak düşünmemek lazım; karar, günün ekonomik kriterlerine göre de verilemez. Işin içinde siyaset var, diplomasi var, şu var bu var... Bir de şunu sormak istiyorum: Su planlaması konusunda deneyim sahibi bir büyüğümüzsünüz. Sınır aşan sular meselesi var. Bu, kuralları çok belirlenmemiş olmasına rağmen, günümüzde dünyanın önemli sorunlarından biri haline geldi. Bizim için Suriye sorun haline geldi. Sanıyorum bu konuda dünyada birkaç kongre de yapıldı. Bizim sorunumuz nedir? Asıl rnesele Suriye'nin "yaygara yapıyor olması" mıdır? Güney ÖZCEBE- Örneğin Meriç; Bulgarlar dikiyor barajlarını elektrik dağıtıyorlar, sula- 0 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

12 Güney ÖZCERE Anısına ma da yapıyorlar, fazla gelince bırakıyorlar, her taraf su altında kalıyor. Dediğiniz doğru; herhangi bir kuralı da yok; ama çok büyük bir potansiyel içinde aşağıda kalanları da düşünmek lazım. Zaten bırakmak zorundasınız; bizim elimizdeki kapasite dolduktan sonra, barajlar yani, bütün arazi sulandıktan sonra... Suriye diyor ki, bize su veriyorsunuz, ama bu kullanılmış su. Güney ÖZCEBE- O başka; sulama sahalarından dönecek olan sular var. Sulama sahasında drenaj kanallarınız var. O su, kullanılır mı kullanılmaz mı meselesi var. O suyu bir miktar yeraltına enjekte etmek projesi de var. Bir miktar da şu var: Siz o suyu da öteki suyu da alırsınız, karıştırıp kullanılacak duruma getirirsiniz. Çünkü, hiçbir suyun pırıl pırıl olduğu söylenemez. Akan suyu kullanılanla nasıl birleştirirler; bilernem. Rakamları çok iyi bilmiyorum; ama sanıyorum 400 metreküp/saatlik bir taahhüdümüz var Suriye'ye. Güney ÖZCEBE- SOO'e çıkarttık. Eskiden 300 idi. Artık geriye dönülemez. Başbakan da Cumhurbaşkanı da "SOO"dedi. Baraj dolana kadar 500 veriliyor, baraj dolduktan sonra gerekirse daha çok bırakılıyor. Yeni yapılan barajların dolması sebebiyle biraz sıkıntı oldu haliyle; ama sıkıntı barajlar dolana kadar. Yağış fazla olursa da fazla bırakılabiliyor. Ancak şu da var: Bu kez Suriye Irak'a yeterli su bırakmayacak. Kendi aralarında da böyle bir sorun var. Ikisi de bize karşı ama, Suriye bizim bıraktığımız 500 metreküp suyun tamamını kullanırsa Irak su alamayacak. Irak sadece Dicle'den alacak. Asıl sorun galiba Antakya veya Hatay sorunu. Suriye'nin geçmişten beri düşmanlığının temel nedeni o. Yoksa, su meselesi çok önemli değil. Onların da suya öyle çok müthiş derecede ihtiyaçları olduğu, ihtiyaçlarının karşılanmadığı tezi doğru değil galiba. Güney ÖZCEBE- Hatay meselesi siyasi. Hatay hiçbir zaman Suriye'ye ait olmadı ki. Biliyorsunuz biz Hatay', müstakil olarak devraldık; Suriye'nin toprağı olarak almadık. Dediğiniz gibi, su, dünyadaki en değerli kaynaklardan birisi. Adamın nüfusu da 7-8 milyondan 20 milyona çıkmış. Yarın bir gün milyon olacak. Onların da tarımsal alanları genişleyebilir. 50 sene sonra ne olur bilemeyiz; ama, burada şu var: Sulama tekniği gelişiyor. Eskiden, bundan 40 sene evvel, cehaletten de tabll, sulama tekniği konusunda sorunlar yaşanıyordu. şimdi sadece bitki kökünün beslenme sahası ıslatılıyor. Buharlaşma minimuma indiriliyar. Bir sürü başka teknik var; ama en azından springler diye bir şey var, yağmurlama sulaması. Onlar da böyle bir tekniği kutlarurlarsa daha fazla alanı su/ama imkanları olabilir. Sizi çok yorduk, ama çok uzun boylu konuşamadığımız için hoşgörünüze sığınıyoruz. Yeniden IMO'dan bahsedelim. Siz, Odaya ılimi! bakan bir meslektaşımızsınız, yani uç noktalarda değilsiniz; ne tamamen i1gisizsiniz ne de ucundan çekiştiriyorsunuz. Odanın bir siyasi parti gibi, vesaire gibi kullanılamayacağı düşüncesiyle hareket etmişsiniz ve ediyorsunuz; ben öyle gözlemledim. Neler öneriyorsunuz, neler yapabiliriz? Mesela son dönemlerde üstlendiğimiz ba- Zi yükümlülüklerin, özellikle proje ve vize denetiminin, Odanın çok da temel bir işlevf olmadığını, bunun öyle uzun boylu yapılamayacağını, çünkü proje ve vize denetiminin aynı zamanda yapım denetimini de gerektirdiğini, ki bunun çok büyük bir iş olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, dünya- 25 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERI

13 Güney ÖZCEBE Anısına EtOISLERi ODASı Güney ÖZCEBE nın başka ülkelerindeki 30. Yıl JMD Kuruluş Kokteylinde. meslek odalarının da böyle görevleri yok. Türkiye'de bir boşluktan dolayı proje ve vize denetimi odaların üzerine kalmış ve belki bir miktar da, hatta oldukça fazla miktarda, yararlı olmuştur. Bunun için, dünyadaki örneklere de uyarak, özellikle A~kara şubemizde, meslekiçi eğitime ağırlık verilmeye başlandı. Ankara şubesindeki Ia birlikte yönetici arkadaşlarımız- bu işi yavaş yavaş oturtmaya başlıyoruz. Yani iyi çalışmalar oluyor; bir kısmı uygulamacı mühendislerden oluşan Meslekiçi Eğitim Komitesi oluşturuluyor. Temel eksenin meslekiçi eğitim olması gerektiğini düşünüyoruz. Gerçi farklı düşünen arkadaşlarımız da var, ama değerlendirmelerimiz sonucu gördük ki, proje ve vize denetleme, Odanın temel işlevi olmaktan çıkarılmalıdır. Siz ne diyorsunuz? Güney ÖZCEBE- Bütün mesel e mali imkan meselesidir. Üye aidatını ödemezse... Benim aidat borcum var mı, bu arada onu da sorayım... Bütün bu söyledikleriniz çok önemli. Türkiye için hele meslek içi eğitim temel niteliktedir. Paralı yapayım dediğiniz zaman katılanlar kişiyi geçmez. Oysa yaklaşık 40 bin kişinin en azından yarısı mesleki formasyon sahibi değil. Taşradaki mühendislik fakültelerinden çıkan çocukları gördüğünüz zaman, hiç tanıştınız mı bilmiyorum, çok azının dışında formasyon anlıyorsunuz. diye bir şeyolmadığını Bilgi şart değil; formasyon önemli. Bitgi, işin içinde lkerı kendi kendine de yaratılabilir. Bilgiyi nereden alacağını bilmek formasyon meselesidir. Benim lise zamanımdaki matematik, fizik vesaire derslerinden gerideler neredeyse. Teknik Kongrede şu basılsın, bu basılmasın diye değerlendirme yapılıyor, tebliğler konusunda. Biri elinde bir yazıyla geldi, "Efendim bu basılacak çalışması, gibi değil" dedi. Bir profesörün kare şeklinde, sömel en basit şekli var ya, ondan. Basın, dedim. Bastılar. Adam da çıkıp tebliğini anlattı. Çocuklar da dalga geçmek için, "Münferit sömeli kare değil de neden dikdörtgen yapmıyorsunuz, mo- TÜRKIYE MÜHENOISLJK HABERLERI

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ 8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ Konu: 8. Ekonomi Politikaları Zirvesi KonuĢmacı: Oğuz Demir, Abdurrahman Arıman, Dr. Masum Türker, Ġlyas ġenses, Hakan Ġnci, Adnan Hacıbebekoğlu, Rahmi Aksu, Arek Ferahyan,

Detaylı

CNN TÜRK ( 08.08.2006 )

CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) DİDEM TÜMER : Ankara dan merhaba. Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ndeyiz. Konuğumuz önemli bir isim, Merkez Bankası nın eski Başkanı,

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ E-KİTAP 25 Mayıs 2014-ANKARA ISBN: 978-605-01-0683-1 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ 1.Baskı,

Detaylı

Anadolu da sanayi ve iş dünyasının örgütlenme sürecindeki ilk model. Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Anadolu da sanayi ve iş dünyasının örgütlenme sürecindeki ilk model. Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği 1 BUSİAD Dr. Murat Kuter 2012 / Bursa Bu kitabı Kurucu Başkanımız Doğan Ersöz ve tüm kurucularımıza atfediyorum. Dr. Murat Kuter Anadolu da Sanayi ve İş Dünyasının Örgütlenme Sürecindeki İlk Model: Yazan:

Detaylı

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa)

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) İTÜ NÜN ÇINARLARI [İkinci Kuşak] ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Detaylı

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ Görüşülen Kişi : Ruhi Kafescioğlu Doğum Yılı :1920 Görüşme Tarihinde Yaşı : 87 Doğum Yeri : KAYSERİ Mesleği : Yüksek Mühendis-Mimar,

Detaylı

TABİP VE TOPLUM GÖZÜYLE TAM GÜN E BAKIŞ PANEL

TABİP VE TOPLUM GÖZÜYLE TAM GÜN E BAKIŞ PANEL SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) TABİP VE TOPLUM GÖZÜYLE TAM GÜN E BAKIŞ PANEL 11 Ekim 2008 Ankara Tabip ve Toplum Gözüyle Tam Gün e Bakış/Panel PROGRAM Saygı Duruşu ve İstiklal

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği Sayı: Yaz 11/13 Bağımsızlık Şenliği 16-19 Mayıs ta Bağımsızlık İçin İlk Adım coşkusu ı sardı Genç Cumhuriyet in mirası; önce eğitim Teoman Özalp: Atatürk le Dolmabahçe de 10 yıl Bir semt: Bebek Benim ım:

Detaylı

Açılış Konuşmaları. Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı)

Açılış Konuşmaları. Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı) Açılış Konuşmaları Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı) 8 Aralık 2006 - Cuma Op. Dr. Sami Türkoğlu (SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü) Sunucu: SSK Sağlık

Detaylı

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI KOÇ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TARİHİ 3 4 5 Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa, netice almak zordur Vehbi KOÇ V E D İ

Detaylı

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI*

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI ve DENETİM ESASLARI* SUNUCU- Arkadaşlar, merhaba. Hastane Klimaları Panelimize hoş geldiniz. İstanbul Şube Başkanımız Zeki Arslan ı ilk açılış konuşması için davet ediyorum.

Detaylı

Sunarken. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Sunarken. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Sunarken TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Üç ayda bir yayınlanır Oda birimlerine ücretsiz gönderilir Sayı: 8 Şubat 2007 TMMOB Şehir Plancıları Odası adına Sahibi

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

İçindekiler. Yayına hazırlayan. Çayırbaşı Mah. Okul Sokak, Özden Sitesi, Çayırbaşı-Sarıyer Gsm: 0532 227 51 67 e-mail: rifatgunsal@gmail.

İçindekiler. Yayına hazırlayan. Çayırbaşı Mah. Okul Sokak, Özden Sitesi, Çayırbaşı-Sarıyer Gsm: 0532 227 51 67 e-mail: rifatgunsal@gmail. İçindekiler 4 Editörün Kaleminden / Tülay KANIT 14 5. Deneyimler Toplantısı / Ahmet Medih ERTAN 22 Hilmi ÖNEREN Anısına 30 Röportaj: Prysmian Group Türkiye CEO su Erkan AYDOĞDU 36 Röportaj: Erde Mühendislik

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

BARO MECLİSİ 11. OLAĞAN GENEL KURULU

BARO MECLİSİ 11. OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL BAROSU BARO MECLİSİ 11. OLAĞAN GENEL KURULU 13 Mayıs 2006, Mali Müşavirler Odası Başkan: Av. ŞEREF KISACIK ---- & ---- Gündem Maddesi 1: Açılış ve Saygı Duruşu BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, yeterli

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

T B M M Tutanak Müdürlüğü

T B M M Tutanak Müdürlüğü Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 1 27 Mayıs Alt Komisyonu 26 Haziran 2012 Açılma Saati: 14.07 İKİNCİ OTURUM BAŞKAN : Enver YILMAZ (İstanbul) -----0----- BAŞKAN

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI 23.10.2014 İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALI TAYI ANKARA, 23.10.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI

PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 27 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Journal of the Chamber of City Planners UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS İ ç i n d e k i l e r Sunuş

Detaylı

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ 16 Temmuz 2008 Mövenpick Otel- İSTANBUL TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI

Detaylı