MALİYE BAKANLIĞI B A H U M 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE BAKANLIĞI B A H U M 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 B A H U M MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2015

2 Posta : Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok Çankaya/ANKARA Telefon : (312) ( Maliye Bakanlığı - Santral ) Faks : (312) ( BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ) E-posta : ; ; ; Elektronik Ağ : Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 1

3 BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRÜNÜN MESAJI... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-MĠSYON VE VĠZYON... 5 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER FĠZĠKSEL YAPI Hizmet Binası Ek Hizmet Binası ÖRGÜT YAPISI Maliye Bakanlığı Teşkilatı BAHUM Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Şeması; Hukuk Müşavirlerinin Görevleri Merkez Müşavir Hazine Avukatları ve Hazine Avukatlarının Görevleri Daire Başkanlarının Görevleri Muhakemat Müdürlüklerinin Görevleri Şubelerin Görevleri BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠ KAYNAKLARI İletişim Altyapısı Ağ Donanımları Bilişim Sistemleri Projeleri ĠNSAN KAYNAKLARI Avukatlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Genel İdari Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfı BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SUNULAN HĠZMETLER Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri Hazine Avukatlarınca Takip Edilen Davalar ve İcra İşleri Genel Müdürlüğümüz Tarafından Bakanlığımız ve Talep Halinde Genel Bütçeli Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdareler Adına Takip Edilen Dava Çeşitleri Hizmet Verilen Kurumlar Hukuki Faaliyetler Derdest Dava Çeşitleri ve Oranları Kesinleşen Dava Çeşitleri ve Oranları Genel Müdürlüğümüzce Takip Edilen Ulusal Tahkim Davaları Bahum Tarafından Takip Edilen, Bilgi Belge ve Hukuki Destek Hizmeti Verilen Davalar Yılları İdari ve Mali İşlemlerde Yapılan Faaliyetler YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMLERİ D- ĠÇ VE DIġ DENETĠM RAPORLARI II- AMAÇ VE HEDEFLER A-ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ B-TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER C-DĠĞER HUSUSLAR III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-MALĠ BĠLGĠLER MERKEZ TEŞKİLATI YILLARINA AİT BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU TAŞRA TEŞKİLATI YILLARINA AİT BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 2

4 MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ, İLAMA BAĞLI BORÇLAR VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA AİT İLAMA BAĞLI BORÇLARA AİT ÖDENEK VE HARCAMALAR YILLARI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALARI YILLARI BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALARI (EKOD1) B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ PERFORMANS BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A-ÜSTÜNLÜKLER B-ZAYIF ALANLAR C-DEĞERLENDĠRME V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 3

5 BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRÜNÜN MESAJI 02/11/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapsamdaki kamu idarelerinin hukuk hizmetlerinin yürütülmesine iliģkin ilke, usul ve esaslar belirlenmiģtir. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye paralel 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Genel Müdürlüğümüzün görevlerini düzenleyen 9 uncu maddesi de değiģtirilerek Genel Müdürlüğümüz görevleri yeniden tanımlanmıģtır. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde kamu idarelerinin hukuk hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınacak temel ilkeler; -Ġdarelerin taraf oldukları uyuģmazlıkların, tarafların hak ve menfaatlerinin dengeli olarak değerlendirilerek, adil ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi, -Ġdarelerin taraf oldukları davaların, usul ekonomisine uygun olarak, imkânlar ölçüsünde idarelerde istihdam edilen hukuk müģavirleri ve avukatları tarafından takibi, -Davaların takibinde, mahkeme kararlarının hukuka uygun olarak, adil, süratli ve en az masrafla verilebilmesine yardımcı olunması, ġeklinde belirlenmiģtir. Genel Müdürlüğümüz, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca, Bakanlığımızın yanı sıra talep halinde genel bütçe kapsamında kalan diğer tüm kamu idarelerinin ve özel bütçeli idarelerin hukuk danıģmanlığı ve muhakemat hizmetlerini, merkez ve taģra birimleri ile yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde özenle yerine getirmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi doğrultusunda çıkarılan Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüz çalıģmaları ile ilgili olarak hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun kullanıcılara yararlı olmasını diler, hazırlanmasında emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ederim. Arslan NARĠN BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 4

6 I-GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 5

7 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1-TARĠHÇE BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü teģkilatına ait ilk yazılı belge; 27 Eylül 1302 (1886) tarihli Maliye Nezaretine Merbut Hukuk MüĢavirleriyle Dava Vekillerine Dair Talimat tır. Ġstanbul da Maliye Nezareti Hukuk MüĢavirlerince takip edilen Hazine davalarının defterdarlığa devredilmesi sonucunda Ġstanbul Muhakemat Müdürlüğü kurulmuģtur. Ġstanbul Muhakemat Müdürlüğüne ait görev ve yetkiler, tarih, 2265 sayılı 1452 Numaralı Kanunu Merbut 2 Numaralı Cetvelin Maliye TeĢkilatına Ait Kısmının Tadili ve Bir Kısım Vazifelerin Sureti Ġfası Hakkında Kanun un 11 ve devamı maddelerinde düzenlenmiģtir tarih, 2573 sayılı Devlet Davalarını Takibe Memur Avukatlar Hakkında Kanun ile, bütün Devlet davalarının takibi Maliye Bakanlığına devredilmiģ ve bilahare Ankara ve Ġzmir de de Muhakemat Müdürlüğü kurulmuģtur. Ġhtilafların artması ve ülke genelinde yaygınlaģması sonucunda Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir de kurulmuģ bulunan teģkilatın geniģletilmesi gereği doğmuģtur. Bu nedenle merkez ve taģra teģkilatını da kapsayacak Ģekilde yeni bir düzenleme yapılarak tarihli ve 4353 sayılı Maliye Vekaleti BaĢ Hukuk MüĢavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı DeğiĢiklikler Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiģ ve bu Kanun ile BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü kurulmuģtur. 14/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında" Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/b maddesi ile Devlet hukuk danıģmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak görevi Maliye Bakanlığına verilmiģ, 9 uncu maddesinde de Devlet hukuk danıģmanlığı ve muhakemat hizmetlerinin 4353 sayılı Kanundaki teģkilat ve hükümler çerçevesinde BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıģtır sayılı Kanun, 02/11/2011 tarih, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri Ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmıģtır. 659 sayılı KHK ile BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne, Maliye Bakanlığının, talep etmeleri halinde genel bütçe kapsamında kalan tüm kamu idarelerinin ve özel bütçeli idarelerin hukuk danıģmanlığı ve Muhakemat hizmetlerini yerine getirilmesi görevi verilmiģtir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 6

8 BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT KANUNLARI VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERĠNE AĠT BĠLGĠLER VE YAYIMLANDIĞI RESMĠ GAZETELER KANUN / KHK SAYISI KANUNUN ADI KABUL TARĠHĠ YAYIN TARĠHĠ YÜRÜRLÜK TARĠHĠ RESMĠ GAZETE SAYISI Maliye Nezaretine Merbut Hukuk MüĢavirleriyle Dava Vekillerine Dair Talimat 1886 ( ) Numaralı Kanunu Merbut 2 Numaralı Cetvelin Maliye TeĢkilatına Ait Kısmının Tadili ve Bir Kısım Vazifelerin Sureti Ġfası Hakkında Kanun Devlet Davalarını Takibe Memur Avukatlar Hakkında Kanun Maliye Vekaleti BaĢ Hukuk MüĢavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı DeğiĢiklikler Yapılmasına Dair Kanun Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Ġdareleri Ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname BAHUM TeĢkilat Kanunları TARĠHĠNE KADAR GEÇERLĠ OLAN 4353 SAYILI KANUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPAN KANUNLAR KANUN NO YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠ SAYILI KHK DA DEĞĠġĠKLĠK KHK NO YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠ KHK BAHUM TeĢkilat Kanununda DeğiĢiklik Yapan Kanunlar Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 7

9 2-GÖREV VE SORUMLULUKLAR 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 659 sayılı KHK ile değiģik 9 uncu maddesine göre Genel Müdürlüğümüzün görevleri; a) Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danıģmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, b) Talep halinde kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları hakkında görüģ vermek, c) UyuĢmazlıkların sulh yoluyla çözümüne iliģkin iģlerde Maliye Bakanlığına veya Bakanlık birimlerine mütalaa vermek, d) Hazinenin mülkiyetindeki taģınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taģınmazların ayn ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra iģlemlerini yapmak, e) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Bakanlık veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak, f) Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara iliģkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, g) Mevzuatında baģkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek, h) Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine yapılan baģvurulara karģı Devlet adına savunmaların hazırlanması çalıģmalarına katılmak, dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, dostane çözüm mütalaaları düzenlemek, Adalet ve DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek, i) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yabancı mahkemelerde, uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan davalarda Maliye Bakanlığını temsil etmek, j) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmaktır. Aynı maddede, yukarıda sayılan bu görevlerin, BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müģavirleri, muhakemat müdürleri, müģavir hazine avukatları ve hazine avukatları tarafından yerine getirileceği öngörülmüģtür. 178 sayılı Kararnamenin Ek 24 üncü maddesinde ise; BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye iliģkin olanlarının muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatları tarafından yürütüleceği düzenlenmiģtir. 659 sayılı KHK nın 4 üncü maddesine göre, Bakanlığımızın hukuk birimi olarak Genel Müdürlüğümüzün; a) Maliye Bakanlığının taraf olduğu adli ve idari davalarda iç ve dıģ tahkim yargılamasında, icra iģlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü uyuģmazlıklarda Bakanlığımızı temsil etmek, b) 659 sayılı KHK nın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile hukuk birimi amirine verilen; açılmasında ve takibinde Hazine hak ve menfaati bulunmayan, yanlıģlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltilmesi yoluna baģvurulmasından vazgeçmek, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 8

10 c) 659 sayılı KHK nın 11/1-2 maddelerindeki devredilen yetkiler kapsamında; Takip edilen adli dava ve icra iģlerinde; davaların açılmasından, takibinden, kararlar hakkında kanun yollarına müracaattan vazgeçmek, d) Hizmet satın alınan avukatların koordinasyonunu sağlamak, izlemek ve denetlemek, e) Bakanlığımızda hazırlanan mevzuat, sözleģme ve Ģartname taslaklarını, uyuģmazlıklara iliģkin iģleri inceleyip hukuki görüģ belirtmek, f) Bakanlık amaçlarını daha iyi gerçekleģtirmek ve mevzuata, plan ve programa uygun çalıģmaları temin etmek için gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, g) Bakanlığımızın anlaģmazlıklarını önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, h) Bakanlığımıza ait uyuģmazlıkların sulh yoluyla çözümünde mütalaa vermek, i) Bakanlığımız Hukuki UyuĢmazlık Komisyonuna genel müdür düzeyinde katılmak ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yapmak, j) Sulh yoluyla çözümlenmesi yetkisi Bakanlar kuruluna ait olan uyuģmazlıklarda bu idarelere Maliye Bakanlığı görüģünü hazırlamak, k) Diğer idarelere ait dava ve icra takiplerinde, dosya devir talebi mevcut ise idarelerin dava dosyalarını devretmek, görev ve yetkileri bulunmaktadır. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 9

11 C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1- FĠZĠKSEL YAPI 1.1 Hizmet Binası BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası Maliye Bakanlığı YerleĢkesi M Blokta yer alan bodrum, zemin, 1 ve 2 nci katlarda m2 alan içinde hizmet vermektedir. TaĢra teģkilatı ise; Ġllerde defterdarlık bünyesinde muhakemat müdürlükleri, ilçelerde malmüdürlükleri bünyesinde hazine avukatlıkları olarak yapılanmıģ bulunmaktadır. BAHUM Hizmet Binası Görünümü 1.2 Ek Hizmet Binası 2008 yılında Bahçelievler de Kamu Ġhale Kurumunun bulunduğu bina Ankara Defterdarlığına tahsis edilmiģ, 2010 yılı içerisinde Ankara Muhakemat Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüzün bazı birimleri bu binaya taģınmıģ olup, görevlerine bu binada devam etmektedir. Hizmet Binasının Adresi: Maliye Bakanlığı, BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü; Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok Çankaya/ANKARA Ek hizmet Binasının Adresi: Bahriye Üçok Caddesi No: 13 BeĢevler/ANKARA Lojman Sayısı: BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez teģkilatına tahsisli 25 (yirmibeģ) adet lojman bulunmaktadır. TaĢıt Aracı (Tahsisli) : BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü makamına tahsisli 1 adet makam aracı mevcuttur. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 10

12 2- ÖRGÜT YAPISI 2.1. Maliye Bakanlığı TeĢkilatı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 11

13 2.2. BAHUM Merkez TeĢkilatı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 12

14 2.3.TaĢra TeĢkilatı ġeması; TaĢra TeĢkilatı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 13

15 2.4. Hukuk MüĢavirlerinin Görevleri Bakanlığımız birimleri ile talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden sorulan iģlerin hukuki gerekleri hakkında görüģ bildirmek, TaĢra teģkilatından gönderilen dava ve icra iģleri hakkında talimat vermek, AĠHM nde açılan davaların dostane çözümü konusunda yetkisi dahilinde mütalaa vermek, Bakanlık ilgili daireleriyle diğer bakanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen sözleģme taslakları ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarıları hakkında hukuki görüģ bildirmek, Gereken hallerde Bakanlığımız ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareleri yargı önünde temsil yetkisini kullanmak, Ġdarelerin gerçek veya tüzel kiģilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuģmazlığın sulh yoluyla hallinde, her türlü dava açılmasından veya icra takibine baģlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiģ olanların takiplerinden veya verilen kararlara karģı karar düzeltme yoluna gidilmesi dıģındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesinde, davaları kabulde, ceza uyuģmazlıklarında Ģikâyetten vazgeçilmesinde veya uzlaģmada, davadan feragat etmekte, sözleģmede belirtilmeyen sebeplerle sözleģmelerin değiģtirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde bu yöndeki görüģünü bildirmek, Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlıģlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna baģvurulmasından devredilen yetkiler kapsamında vazgeçmeye dair yetki kullanmak, yetki sınırlarını aģan iģlerde ise vazgeçme teklifini Genel Müdüre sunmak, Bakanlığın hukuki yönden temsil edileceği toplantılarda gerektiğinde temsil görevini yerine getirmek, Görevlendirilmeleri halinde, merkez veya taģra teģkilatının iģ ve iģlemlerini kontrol etmek, hazırlanacak raporları Genel Müdürlüğe sunmak, Genel Müdürlük Makamınca yapılan görevlendirme sonucu kendilerine bağlı Daire BaĢkanlıkları ve ġube Müdürlükleri iģlemlerini kontrol etmek ve koordinasyonunu sağlamak, Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmektir Merkez MüĢavir Hazine Avukatları ve Hazine Avukatlarının Görevleri Bakanlık birimleri ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden sorulan iģlerin hukuki gerekleri hakkında verilecek mütalaayı hazırlamak, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 14

16 TaĢra teģkilatından gönderilen dava ve icra iģlerini incelemek ve bu dosyalarla ilgili talimatları hazırlamak, AĠHM de açılan davaların dostane çözümü konusunda mütalaa hazırlamak, UyuĢmazlığın sulhen halli konusunda görüģ talep edilen dosyaları incelemek ve bu dosyalarla ilgili mütalaaları hazırlamak, Bakanlık ilgili daireleriyle diğer bakanlıklar tarafından hazırlanıp gönderilen sözleģme taslakları ile kanun, tüzük ve yönetmelik taslak veya tasarılarını incelemek, bunlarla ilgili komisyon toplantılarına katılmak ve verilecek hukuki görüģü hazırlamak, Merkezden takibi uygun görülen yurt içi ve yurt dıģı davaları açmak ve takip etmek, Havale edilerek gelen ve merkezden takibi uygun bulunan; Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü adli ve idari davayı açmak ve takip etmek, Maliye Bakanlığı veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü adli ve idari davayı takip etmek ve icra takibini yapmak, Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin adli ve idari dava ve icra iģlerini yapmak, Hazinenin mülkiyetindeki taģınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taģınmazların ayn ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra iģlemlerini yapmak, Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara iliģkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, Mevzuatında baģkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki suçlardan, Bakanlığımızı ve talepleri halinde genel ve özel bütçeli idareleri ilgilendirenlerin ceza davalarını takip etmek, Sorumluluğu altında bulunan dava ve icra iģlerini mevzuata uygun Ģekilde takip etmek ve sonuçlandırmak, Dava, cevap, itiraz ve temyiz dilekçelerini hazırlamak, keģif ve bilirkiģi raporlarına ve gerekli görülen hallerde ara kararlarına karģı gerekli itirazları yasal süresi içinde yapmak, uzmanlık konusu olan iģlerde, ilgili idarenin görüģüne baģvurmak, Dava ve icra takipleri ile ilgili iģin kendisine verildiğini yani havale veya tebliğ edildiğini gösteren belge, dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap dilekçeleri, duruģma ve keģif zabıtları, bilirkiģi raporları vs. belgelerin takip dosyasında bulunmasını sağlamak, Takip edilen davalarla ilgili gerekli olan bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden istemek, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 15

17 Gerekli görülmesi halinde dava ve icra takibinden veya kararların üst dereceli mahkemelerde incelenmesinden vazgeçme için yazı hazırlamak, Karara çıkan dosyaların tebliğe çıkarılmasını ve kesinleģtirilmesini sağlamak, Yapılacak iģlemi kalmayan dosyaların saklıya kaldırılmasını teklif etmek, Ġdarelerin gerçek veya tüzel kiģilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuģmazlığın sulh yoluyla hallinde, her türlü dava açılmasından veya icra takibine baģlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiģ olanların takiplerinden veya verilen kararlara karģı karar düzeltme yoluna gidilmesi dıģındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesinde, davaları kabulde, ceza uyuģmazlıklarında Ģikâyetten vazgeçilmesinde veya uzlaģmada, davadan feragat etmekte, sözleģmede belirtilmeyen sebeplerle sözleģmelerin değiģtirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde bu yöndeki görüģünü veya mütalaasını hazırlayarak yetkili mercilere bildirmek, Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlıģlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna baģvurulmasından vazgeçmeye dair gerekçeli teklifi hazırlamak, Görevlendirilmeleri halinde; Genel Müdürlüğü toplantılarda temsil etmek, Genel Müdürlük bünyesinde kurulan komisyonlarda görev yapmak, Merkez veya taģra teģkilatının iģ ve iģlemlerini kontrol etmek, hazırlanacak raporları Genel Müdürlüğe sunmak, Genel Müdür ve Hukuk MüĢaviri tarafından verilecek diğer görevleri yürütmektir Daire BaĢkanlarının Görevleri Genel Müdürlüğümüzde 3 Daire BaĢkanı görev yapmaktadır. Bağlı Ģubelerin çalıģma esaslarını ve programlarını hazırlayıp Genel Müdürlük Makamının onayına sunmak, onaylanan programın uygulanmasını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, etkinlik ve verimliliği artırmak, Bağlı Ģubelere ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir Ģekilde yerine getirilmesini sağlamak, Görev alanına giren konularla ilgili genelgelerin hazırlanmasını sağlamak, Bağlı Ģube personelinin izinlerini planlamak ve kullanılmasını sağlamak, Bakanlık stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan dairesi ile ilgili iģlerin zamanında bitirilmesini sağlamak, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 16

18 Personelin iģ tutumu ve davranıģlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak, Bağlı Ģubeler ile ilgili toplantılara katılmak, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır Muhakemat Müdürlüklerinin Görevleri Defterdarlık birimleri ile talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin il sınırları dahilindeki birimlerinden sorulan hukuki konular hakkında mütalaa vermek, Dava ve icra iģleriyle ilgili olarak idarelerle gereken koordinasyonu sağlamak, Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü adli ve idari davanın açılmasını ve takibini, Maliye Bakanlığı veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü adli ve idari davayı açmak, takip etmek ve icra iģlerini yürütmek, Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin adli ve idari dava ile icra iģlerini yapılmak, Hazinenin mülkiyetindeki taģınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taģınmazların ayn ıyla ilgili her türlü davaları açmak, takip etmek, icra iģlemlerini yapmak, Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara iliģkin davaları açmak, takip etmek ve alacaklarının tahsil etmek, Mevzuatında baģkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacaklarının tahsil etmek, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki suçlardan, Bakanlığımızı ve talepleri halinde genel ve özel bütçeli idareleri ilgilendirenlerin ceza davalarının takip edilmesini sağlamak, Ġdarelerin gerçek veya tüzel kiģilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuģmazlığın sulh yoluyla hallinde, her türlü dava açılmasından veya icra takibine baģlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiģ olanların takiplerinden veya verilen kararlara karģı karar düzeltme yoluna gidilmesi dıģındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesinde, davaları kabulde, ceza uyuģmazlıklarında Ģikâyetten vazgeçmede veya uzlaģmada, davadan feragat etmekte, sözleģmede belirtilmeyen sebeplerle sözleģmelerin değiģtirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde bu yöndeki görüģünü yetkili mercilere bildirmek, 659 sayılı KHK nın 11/2 ve 12 nci maddeleri kapsamındaki dava ve icra takipleri ile kanun yollarına gidilmesinden vazgeçilmesini teklif etme yetkisi harcama yetkilisine ait olup, Defterdarın vazgeçmeye dair teklif yetkisini Muhakemat Müdürüne devretmesi halinde; yetkisi dahilindeki iģlerde Hazine avukatının uygun mütalaası üzerine vazgeçme teklif etmek, Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlıģlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna baģvurulmasından vazgeçmeye dair gerekçeli teklifleri Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 17

19 devredilen yetkiler kapsamında ise değerlendirmek, yetki devirleri dıģında ise BAHUM a göndermek, Maliye Bakanlığının, bağlı, ilgili ve iliģkili kuruluģları hariç olmak üzere ilama bağlı borç ödemeleri ve idari davalarının mahkeme harç ve giderleri ile tüm genel bütçeli idarelerin hukuk, ceza ve icra iģlerine ait mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesini sağlamak, Kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlık ve BAHUM Ġç Genelgeleri ile verilen diğer iģ ve iģlemleri yapmak, Diğer idari iģlemleri yapmakla görevlidir ġubelerin Görevleri Personel ġubesi Genel Müdürlüğümüz merkez teģkilatında görev yapan BaĢhukuk MüĢaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Hukuk MüĢaviri, MüĢavir Hazine Avukatı, Hazine Avukatı, Daire BaĢkanı, ġube Müdürü, Ġstatistikçi, Uzman, ġef, VHKĠ ve Memur kadrosundaki personel ile taģra teģkilatında görev yapan Muhakemat Müdürü, MüĢavir Hazine Avukatı ve Hazine Avukatı kadrosundaki personelin; Atama, terfi, izin, istifa ve emeklilik vb. iģlemlerini yapmak, Kadrolarının dağıtım, tahsis, tenkis ve değiģiklikleri ile ilgili tekliflerini hazırlayarak ilgili birimlere sunmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince, derece, terfi, intibak, mal bildirimi ve Ģube faaliyet alanına giren tüm iģlemlerini yapmak Ġlama Bağlı Borçlar ġubesi Mahkeme kararları ile hüküm altına alınan ve Bakanlığımızca ödenmesi gereken ödeme iģlemlerini yapmak, 5233 sayılı Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanun uyarınca Valiliklerde kurulan Zarar Tespit Komisyonlarından gelen yazılara cevap vermek Ġç Kontrol ve Ġstatistik ġubesi Ġç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak, Ġç kontrol standartlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, Ġç kontrolün BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde kurulmasını sağlamak üzere Hazine Avukatlarınca ve ġubelerce yapılacak çalıģmaların koordinasyonunu sağlamak, Ġç ve dıģ denetim raporlarını izlemek, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 18

20 Kontrol ortamının oluģturulmasını ve kontrol faaliyetlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek, BaĢbakanlık Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığınca hazırlanması istenilen Kamu Hizmetleri Envanteri'nin hazırlık ve güncelleģtirme iģlemlerini yapmak, Birimin Performans ölçümü çalıģmalarını organize etmek, Her yıl Ocak ayının sonuna kadar birim faaliyet raporunu hazırlamak Birim faaliyet raporu onaylandıktan sonra Bakanlık Faaliyet raporu hazırlık çalıģmalarına katılmak Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatında takip edilen davaların istatistik cetvellerini hazırlayarak ilgililere sunmak Donatım-Destek ġubesi TaĢınır Mal Yönetmeliği uyarınca Genel Müdürlüğümüz ambarına malzeme giriģ ve çıkıģı ile ilgili her türlü iģlemin yürütülmesini sağlamak ve yılsonunda SayıĢtay a taģınır yönetim hesabını hazırlamak, Genel Müdürlüğümüzde kullanılan elektronik ve mekanik cihaz ve makinelerin periyodik veya gerektiğinde bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak, posta ücret ödeme makinesine gerektiğinde kredi yüklemek üzere kredi açılmasını ve mahsubunu sağlamak, Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alınmasını sağlamak ve mal veya hizmet teslim alındıktan sonra ödeme iģleminin gerçekleģtirilmesini sağlamak, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatının ihtiyacı olan süreli ve süresiz yayımları satın almak ve dağıtımını yapmak veya dağıtım iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, Genel Müdürlüğümüz hizmet ve çalıģma yerleri ile ilgili destek hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak Bütçe ġubesi Bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi ile yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberinde belirtilen ilke ve standartlara uygun olarak Genel Müdürlüğümüzün bütçe teklifini hazırlamak, ayrıntılı harcama programını yapmak, ödenek taleplerini dikkate alarak ödenek dağıtmak, Bütçe ödeneklerinizin kullanımına ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaca göre aktarma, serbest bırakma, revize, tenkis gibi her türlü bütçe uygulama iģlemlerine ait teklifleri hazırlamak, Bir önceki yıla ait bütçe ödeneklerinin kullanımına iliģkin Genel Müdürlüğümüz gider kesin hesap cetvelini hazırlamak, Bütçe Kanunu, analitik bütçe sınıflandırması ve diğer mali mevzuat konularında taģra teģkilatımızca sorulan sorulara cevap verilmek suretiyle uygulamayı yönlendirmek, Genel Müdürlüğümüzün performans esaslı bütçe tasarısı hazırlık çalıģmalarına katılmak. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 19

21 Mutemetlik ve Tahakkuk ġubesi MaaĢ ve diğer özlük haklarına iliģkin ödemeleri yapmak, Avukatlık vekalet ücretlerini ödemek, Mahkeme masrafları, keģif ve diğer ödemelere ait avans, kredi açılması ve kapatılması iģlemlerini yapmak, Harcırah ödemelerini yapmak, Limit fazlası vekâlet ücretlerini dağıtmak Bilgi ĠĢlem ve Dokümantasyon ġubesi Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taģra teģkilatında bilgi iģlem ve dokümantasyon sisteminin kurulması, geliģtirilmesi ve çalıģmasına dair iģlemleri yürütmek Eğitim ġubesi Genel Müdürlüğümüzün yıllık eğitim planını yapmak ve takip etmek, diğer birimlerin hazırladıkları eğitimlere eğitici ve katılımcı olarak personelimizin katılımlarını sağlamak Hazine Temyiz ġubesi Yargıtay a gönderilen hazine davalarına ait idari iģlemleri takip etmek, Her türlü mahkeme harç ve giderlerini ödemek, Muakkiplik hizmetlerini yapmak Tekit ġubesi Hukuk MüĢavirleri veya avukatlar tarafından tekide alınan dosyaların listesini çıkarmak. Dosyaları il bazında tasnifte bulunup mail ortamında göndermek. Tekit yazılarını hazırlamak ve imzaya sunmak Bilgi Edinme ġubesi Bilgi Edinme Kanunu kapsamında verilen görevleri yapmak HBS ġubesi Resmi Gazetede yayımlanan mevzuatların Mevzuat Yönetim Sistemine giriģini yapmak. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 20

22 Ġdari Davalar ġubesi Maliye Bakanlığına ait idari dava tebligatlarını almak. DanıĢtay, Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi, Bölge Ġdare Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde hazineyi ilgilendiren idari davalara ait; Her türlü iģlemleri takip etmek ve kayıtları tutmak, Savunmaların mahkemelere intikalini sağlamak, Posta ve benzeri giderleri ödemek, Genel Müdürlüğümüzün adli ve idari yargıdaki muakkip hizmetlerini yürütmek Gelen Evrak ġubesi Genel Müdürlüğümüze gelen evrakları teslim alarak ilgili yerlere sevkini sağlamak, Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüze gelen dava ve icra ile ilgili her türlü tebligat ve noterlerden gelen ihtarnameleri teslim alarak ilgili birimlere sevkini sağlamak, Giden Evrak ġubesi Genel Müdürlüğümüz birimlerinden çıkan yazıları elden veya posta yoluyla gidecekleri yerlere göndermek ArĢiv ġubesi Genel Müdürlüğümüze ait arģiv iģlemlerini, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Standart Dosya Planı Genelgesi ve eklerine uygun olarak yapmak Kütüphane ve Yayım ġubesi Genel Müdürlüğümüzün kütüphanesine gelen her türlü kitap, dergi ve bülten ile resmi gazeteleri teslim almak, zimmet kayıtlarını tutmak ve tüm personelimizin hizmetine sunmak. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 21

23 3- BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠ KAYNAKLARI Genel Müdürlüğümüz Bilgi ĠĢlem ve Dokümantasyon ġube Müdürlüğünde; 1 ġube Müdürü, 1 Ġstatistikçi, 2 Programcı V, 1 V.H.K.Ġ. olmak üzere toplam 5 personel çalıģmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taģra teģkilatında bilgi kaynakları ile teknolojik kaynakların etkin ve verimli kullanılmasından Bilgi ĠĢlem ve Dokümantasyon ġube Müdürlüğü sorumludur. Bu görevin ifasında donanım, yazılım ile teknik personelin kapasitesinin arttırılması yönünde faaliyetler yapılmıģtır. Bu çerçevede, alanında uzman bilgi teknolojisi firmaları ile çalıģmaya baģlanılmıģ; alt yapı ve donanım ekipmanları günümüz teknolojisi göz önüne alınarak geniģletilmiģtir. Genel Müdürlüğümüz iģ süreçleri incelenerek amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda BAHUM BiliĢim Sistemi (BBS) ve Merkezi EriĢimli TaĢra Otomasyon Projeleri (METOP) ve BAHUM Bilgi Portalı (BAHUM PORTAL) projeleri doğrultusunda gerekli donanım ve yazılım projeleri hayata geçirilmiģ ve Genel Müdürlüğümüz personelinin kullanımına sunulmuģtur ĠletiĢim Altyapısı Genel Müdürlüğümüz teģkilatının bilgisayar iletiģim ağ alt yapısının uzak bağlantısı (Wide Area Network), Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü Say2000i ağ altyapısı üzerinden sağlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün topolojik ağ alt yapı Ģeması aģağıdadır. Taşra Kullanıcıları Kullanıcılar Web Portal Public Web IDS/IPS Bahum FW NET Muhasebat 6500 Anti-virus, AS FW URL Filter(300) Internet DB Log Analyzer NMS (Nagios/MRTG) SMTP AV AS Mail Server DNS (2300) BAHUM Merkez ve TaĢra ĠletiĢim Alt Yapı ġeması Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 22

24 3.2. Ağ Donanımları AĞ DONANIMLARI TOPLAM Genel Müdürlüğümüz ve taģra teģkilatında tesis edilen ağ donanım cihazlarına ait tablo. AĞ VERĠ UÇ SAYISI (DATA PRĠZĠ) AĞ GÜVENLĠK CĠHAZLARI (FĠREWALL) 6 AĞ AKTĠF CĠHAZLARI (SWĠTCH) 323 Ağ Donanımları BĠLGĠSAYAR DONANIMLARI TOPLAM Donanım Envanteri Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatında tesis edilen kullanıcı bilgisayar ile çevre birimleri donanım cihazlarına ait tablo. MASA ÜSTÜ KĠġĠSEL (PC) BĠLGĠSAYAR DĠZÜSTÜ (NOTEOOK) BĠLGĠSAYAR 96 YAZICI (SĠYAH-BEYAZ 600 YAZICI (RENKLĠ) 3 TARAYICI (SCANNER) 12 KESĠNTĠSĠZ GÜÇ (KGK) 24 Bilgisayar Donanımları Fiziksel Sunucu Envanteri SUNUCU SĠSTEMLERĠ TOPLAM Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatında tesis edilen ana bilgisayar ile çevre birimleri donanım cihazlarına ait tablo. WEB SUNUCU 3 UYGULAMA SUNUCU 2 VERĠ TABANI SUNUCUSU 3 E-POSTA SUNUCU 1 ANA SUNUCU 6 Sunucu Sistemler 3.3. BiliĢim Sistemleri Projeleri Genel Müdürlüğümüzün Merkez ve TaĢra teģkilatı iģ süreçleri incelenerek süreçlere uygun biliģim sistem tasarımları yapılmıģtır. Sistemler kurulurken Maliye Bakanlığı birimleri ile diğer Bakanlıkların kullandığı biliģim sistemlerine entegre olabilecek özellikte olmasına dikkat edilmiģtir. Sistemler, baģta Web servisleri yöntemiyle diğer bilgi sistemleriyle (VEDOP, SAY2000i, e-bütçe, MEOP, SGB-Net, UYAP, KPS, TAKBĠS vb) veri alıģveriģinde bulunabilecek yapıya sahiptir. Sistemler, standart bir biliģim altyapısına sahip olan Kurumlardan gelecek her türlü veri ve bilgi entegrasyonuna açıktır. Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü otomasyon projesi olan MEOP, ĠçiĢleri Bakanlığı Kamu Kimlik PaylaĢım Sistemi olan KPS ve Adalet Bakanlığı UYAP projesi ile veri ve bilgi transferi çalıģmaları devam etmektedir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 23

25 METOP (Merkez EriĢimli TaĢra Otomasyon Projesi) Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm Muhakemat müdürlükleri ve hazine avukatlıklarımızda Muhakemat ve otomasyon hizmetlerini yürütmek amacıyla 2001 yılında baģlatılan otomasyon projesi ile sisteme dahil olan il ve ilçelerdeki davaların tüm süreçleri takip edilir duruma getirilmiģtir. METOP sistemine bağlanan il ve ilçeler ile yapılan iģlemlere ait sayısal tablo. METOP (Merkez EriĢimli TaĢra Otomasyon Projesi)YAPILAN ĠġLER TOPLAM OTOMASYON ĠL SAYISI 81 OTOMASYON ĠLÇE SAYISI 207 KAYITLI DAVA SAYISI KAYITLI EVRAK SAYISI KULLANICI SAYISI 1800 METOP ta Yapılan ĠĢ ve ĠĢlemler HBS (Hukuk BiliĢim Sistemi) Not: Grafikler ve formlardaki veriler örnek çalıģmadır. Not: Grafikler ve formlardaki veriler örnek çalıģmadır. Genel Müdürlüğümüz bilgi iģlem faaliyetleri, 1997 yılında tüm hukuk mevzuatının arama ve tarama sistemi olan HBS nin kurulması ile baģlatılmıģtır. Öncelikle Hazine avukatlarımızın mevzuat Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 24

26 ihtiyacının karģılanması amacıyla kurulan sistem, günümüz koģullarında geliģtirilerek yaklaģık 99 bin adet mevzuat bilgi hacmine ulaģmıģtır. Bu sistem vatandaģın hizmetine açılmıģtır. AĠHM: Not: Grafikler ve formlardaki veriler örnek çalıģmadır BBS (BAHUM BiliĢim Sistemi) Genel Müdürlüğümüz merkez Ģube iģlemleri ile METOP un (avukatlık hizmetleri ve muhakemat hizmetleri otomasyonu) entegrasyonunu amaçlayan bu biliģim sisteminin veri tabanları uygulaması 2006 yılında kurulmuģtur. Personel, evrak, bütçe, mutemetlik, dava takip iģlemleri gibi ortak hizmetlerin merkezi bir yapıda ihtiyaç duyulan verileri kullanılarak, güncel iģlemlerin daha hızlı ve verimli hale getirilmesi sağlanmıģtır. Not: Grafikler ve formlardaki veriler örnek çalıģmadır. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 25

27 BĠDS (BAHUM Ġçerik Destek Sistemi) BĠDS (BAHUM Ġçerik Destek Sistemi), METOP ve BBS sistemlerinde saklanan verilere ek olarak, verilerin sahip olduğu içeriğin sisteme girilmesi, ilgili dokümanların ve bilgisayar ortamında saklanan her türlü dosyanın (yazı, resim, ses, görüntü kaydı vs.) görüntülenmesi, saklanması amacıyla kurulmuģtur. Sistem METOP ve BBS sisteminde kayıtlı gelen evrak, giden evrak ve dava dosyası ile ilgili tüm süreçlerin (muakkip fiģi, tebligat, masraflar, duruģma/keģif/haciz/yıkım ile ilgili dava tutanak/kararları, Yargıtay/DanıĢtay kararları gibi) orijinal içeriklerinin saklanması ve görüntülenmesini sağlamaktadır. BĠDS, Genel Müdürlüğümüz ve Ankara Muhakemat Müdürlüğünde 2007 yılında uygulanmaya baģlanmıģtır. Not: Grafikler ve formlardaki veriler örnek çalıģmadır Avukat Destek Sistemi Avukat Destek Sistemi, METOP sisteminde kayıtlı dava dosyası ile ilgili önemli tarihleri [duruģma/keģif/haciz/yıkım tarihi, dava tarihi, hazırlık dosyaları zaman aģımı tarihi, icra takip dosyaları için son iģlem tarihi (1 yıl sonra), anlık gönderilecek bilgilendirme mesajları (çağrı kapatılması, özel mesajlar v.b.)], anlık gönderilecek idari mesajlar ve ihtiyaca göre belirlenecek diğer hukuki tarih ve iģlemleri muhakemat müdürü, müdür yardımcısı, müģavir hazine avukatı ve hazine avukatlarının cep telefonuna kısa mesaj ve/veya e-posta olarak bildiren bir destek sistemidir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 26

28 Sistemin amacı; merkez ile taģra arasındaki iletiģimi arttırmak, yoğun iģ yükü arasında sistemden iģ takipleri ile ilgili destek almak, sisteme kayıt edilen bilginin çok yönlü kullanılması ile değerini arttırmak ve METOP un mobil çalıģma Ģartlarına uygun hale getirilmesidir. Bu sistem yeni nesil çoklu ortam (cep telefonu kısa mesaj servisleri) imkânları kullanılarak, yönetim ve avukatlara hukuksal ve iģlevsel destek vermektedir BAHUM PORTAL (BAHUM Bilgi Portalı) BAHUM PORTAL, kurum özelinde ihtiyaç duyulan tüm hukuki bilgileri ve süreçleri içinde barındıran bir sistemdir. Genel olarak BAHUM PORTAL ın hedefi; BAHUM un kamuya açılan penceresi, ilgili tüm tanıtım ve bilgi edinme noktası olarak kamuya hizmet noktası, personelinin kurum ile ilgili tüm bilgilere ulaģabileceği kaynak bölgesi, e-devlet bünyesindeki giriģ noktası, kurumsal iletiģim merkezi, kurumsal bilgi paylaģım noktası ve HBS, evrak sorgulamaları, kurumsal istatistikler gibi tüm BAHUM biliģim uygulamalarını barındıran daha üst uygulama olmasıdır. BAHUM PORTAL ın iç ve dıģ kullanıcılar olmak üzere iki tane giriģ kapısı tanımlanmıģtır. DıĢ kullanıcılar ve vatandaģın kendisi ile ilgili mevzuat sistemine, dıģ kapı üzerinden Ģifresiz olarak eriģmesi sağlanmıģtır. Ġç kullanıcılar ise, (BAHUM Merkez ve TaĢra personeli) kendi kullanıcı adı ve Ģifresi ile sisteme giriģ yaparak, kendisine ait kimlik bilgilerini izleyip, varsa düzeltmeler konusunda sistem üzerinden personel yöneticisine uyarılarda bulunabilecek, kendi izin durumunu PORTAL üzerinden takip edebilecek, hastane sevk iģlemlerini (BAHUM Merkez personeli için) BAHUM PORTALI üzerinden gerçekleģtirilmiģtir. BAHUM idari ve üst yönetiminin, BBS ve METOP üzerinde yapılan bazı iģlerin istatistiksel özetlerini anlık olarak BAHUM PORTAL üzerinden izlemesi sağlanmıģtır. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 27

29 BAHUM merkez teģkilatı ve taģra teģkilatını ilgilendiren güncel duyurular, BAHUM PORTAL üzerinden yayınlanmıģtır. BAHUM merkez ve taģra teģkilatı üzerinde uygulanabilecek olan anketlerin BAHUM PORTAL üzerinden yapılması sağlanmıģtır. BAHUM merkez ve taģra avukatlarına yönelik olarak, hukuksal bilgi, tecrübe paylaģımı ve görüģ alıģ veriģini sağlamak amacı ile hukuksal bilgi paylaģım platformu kurulmuģtur. Not: Grafikler ve formlardaki veriler örnek çalıģmadır. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 28

30 4- ĠNSAN KAYNAKLARI Genel Müdürlüğümüzde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Avukatlık Hizmetleri, Genel Ġdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler sınıflarında olmak üzere toplam 1105 personel görev yapmaktadır. Personel Genel Müdürlüğünün 22/12/2011 tarih ve sayılı yazısı eki 16/12/2011 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile Genel Müdürlüğümüz taģra teģkilatında GĠH sınıfında görev yapan 590 personelin özlük iģlemleri Valiliklere (Defterdarlık) devredilmiģtir tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatında toplam kadro sayısı 1644 dür. Kadroların % 67 si dolu, % 33 ü ise münhal bulunmaktadır Avukatlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Merkez ve TaĢra TeĢkilatı personelinin dolu-boģ kadro durumu; BAHUM DOLU - BOġ KADRO DURUMU TEġKĠLAT TEġKĠLAT KADRO TOPLAM DOLU KADRO TOPLAM BOġ KADRO MERKEZ TAġRA TOPLAM Dolu - BoĢ Kadro Durumu TAŞRA % MERKEZ MERKEZ % TAŞRA Dolu Kadro Durumu Merkez ve taģra teģkilatı personelinin unvanlara göre dağılımı; UNVAN DAĞILIMI UNVAN GÖREV YERĠ SINIFI MERKEZ TAġRA TOPLAM BAġHUKUK MÜġAVĠRĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRÜ GĠH 1-1 HUKUK MÜġAVĠRĠ GĠH 5-5 DAĠRE BAġKANI GĠH 3-3 MUHAKEMAT MÜDÜRÜ GĠH MUHAKEMAT MÜDÜR YRD. GĠH MÜġAVĠR HAZĠNE AVUKATI AHS HAZĠNE AVUKATI AHS ġube MÜDÜRÜ GĠH MÜTERCĠM GĠH 1-1 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 29

31 UZMAN GĠH ġef GĠH BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ GĠH 2-2 VERĠ HAZIRLAMA VE KONTROL ĠġLETMENĠ GĠH MEMUR GĠH DAKTĠLOGRAF GĠH ĠSTATĠSTĠKÇĠ THS 3-3 TOPLAM Unvanlara Göre Personel Dağılımı THS 3 GİH 110 AHS 992 GİH AHS THS Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı Merkez ve taģra teģkilatı personelinin cinsiyet dağılımı; BAYAN 89 ERKEK 55 ERKEK 335 BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN 626 Merkez Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı TaĢra Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 30

32 4.1.4.Merkez ve taģra teģkilatı personelinin kıdem süreleri YIL VE ÜZERĠ YIL YIL YIL YIL YIL HĠZMET SÜRELERĠ Merkez ve TaĢra Personelin Kıdem Süresine Göre Dağılımı MERKEZ TAġRA 4.2. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatında Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) toplam kadro sayısı dur. Kadroların % 69 u dolu % 31 i ise münhal bulunmaktadır Merkez ve taģra teģkilatı avukatlık hizmetleri personelinin dolu-boģ kadro durumu Avukatlık Hizmetleri Sınıfında Görev Yapan Personelin Dağılımı; AVUKATLIK HĠZMETLERĠ SINIFI DOLU BOġ DURUMU TEġKĠLAT TEġKĠLAT KADRO TOPLAM DOLU KADRO TOPLAM BOġ KADRO TAġRA % MERKEZ TAġRA TOPLAM Avukatlık Hizmetleri Dolu-BoĢ Kadro Durumu MERKEZ 53 5% Avukatlık Hizmetleri Dolu Kadro Durumu MERKEZ TAġRA Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 31

33 PERSONEL SAYISI Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Personelinin YaĢ Dağılımı MERKEZ - TAŞRA YAġ ARALIĞI Merkez ve TaĢra AHS Personelinin YaĢ Dağılımı 4.3.Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfı 16/12/2011 tarihli Makam Onayı ile Genel Müdürlüğümüz TaĢra teģkilatında Genel Ġdare Hizmetleri sınıfında görev yapan 590 personelimiz halen görev yaptığı Valilikler (Defterdarlık) kadrosuna atanmıģtır tarihi itibariyle Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfında (G.Ġ.H. ve T.H.S) toplam kadro sayısı 215 dir. Kadroların %53 ü dolu, %47 si ise münhal bulunmaktadır Genel Ġdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfı personelinin dolu boģ kadro durumu % % GENEL ĠDARE VE TEKNĠK HĠZMETLER SINIFI DOLU - BOġ KADRO DURUMU TEġKĠLAT TEġKĠLA KADRO TOPLAM DOLU KADRO TOPLAM BOġ KADRO MERKEZ TAġRA DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM G.Ġ.H ve T.H.S. Dolu- BoĢ Kadro Durumu G.Ġ.H ve T.H.S. Dolu-BoĢ Kadro Durumu Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 32

34 YAġ ARALIĞI Genel Ġdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfı personelinin yaģ dağılımı MERKEZ TAŞRA YAġ ARALIĞI Genel Ġdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfı Personelinin YaĢ Dağılımı 5- BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SUNULAN HĠZMETLER Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri Muhakemat Hizmetleri Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 33

35 5.1. Hukuk DanıĢmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 659 sayılı KHK ile değiģik 2/b maddesi ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danıģmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek görevi Bakanlığımıza verilmiģtir. 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin BAHUM un görevlerini düzenleyen 9 uncu maddesi, 659 sayılı KHK ile yapılan değiģiklikle, Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danıģmanlığı ve muhakemat hizmetlerini yerine getirmek Ģeklinde yeniden düzenlenmiģtir Hazine Avukatlarınca Takip Edilen Davalar ve Ġcra ĠĢleri 1. Hukuk Davaları 2. Ceza Davaları 3. Ġcra ĠĢleri 4. Ġdari Davalar 5.3. Genel Müdürlüğümüz Tarafından Bakanlığımız ve Talep Halinde Genel Bütçeli Kamu Ġdareleri ile Özel Bütçeli Ġdareler Adına Takip Edilen Dava ÇeĢitleri TAġINMAZ HUKUKUNA ĠLĠġKĠN DAVALAR TAPU ĠPTAL VE TESCĠL KADASTRO TESPĠTĠNE ĠTĠRAZ MEN Ġ MÜDAHALE VE KAL TESCĠL ĠZALE-Ġ ġuyu SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ TASHĠHĠ TAPUDA ĠSĠM VE SOYADI TASHĠHĠ TAZMĠNAT VE ALACAK DAVALARI HAKSIZ FĠĠLDEN KAYNAKLANAN TAZMĠNAT DAVALARI ĠHALE BEDELĠNDEN DOĞAN ALACAK DAVALARI ÖĞRENĠM GĠDERĠNDEN DOĞAN ALACAK DAVALARI NEMA ALACAĞI DAVALARI CMK NIN 141. MD UYARINCA AĞIR CEZA MAHKEMESĠNDE AÇILAN TAZMĠNAT DAVALARI 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU UYARINCA AÇILAN TAZMĠNAT DAVALARI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 34

36 RÜCUEN TAZMĠNAT DAVALARI 2330 SAYILI KANUN GEREĞĠNCE AÇILAN DAVALAR AĠHM KARARLARI GEREĞĠNCE ÖDENEN TAZMĠNATLAR NEDENĠYLE AÇILAN DAVALAR ĠDARĠ YARGI KARARLARI GEREĞĠNCE AÇILAN DAVALAR ADLĠ YARGI KARARLARI GEREĞĠNCE AÇILAN DAVALAR Ġġ HUKUKU DAVALARI KIDEM TAZMĠNATI, ĠHBAR TAZMĠNATI MADDĠ, MANEVĠ TAZMĠNAT ĠġE ĠADE, TAZMĠNAT ÜCRET ALACAĞI KĠRA TESPĠTĠ VE TAHLĠYE DĠĞER HUKUK DAVALARI 6183 SAYILI YASA GEREĞĠNCE AÇILAN TASARRUFUN ĠPTALĠ DAVALARI KAMULAġTIRMA KANUNUNA ĠLĠġKĠN DAVALAR KAMULAġTIRMA BEDELĠNĠN TESPĠTĠ VE TESCĠL KAMULAġTIRMASIZ EL ATMA NEDENĠYLE TAZMĠNAT GERĠ ALMA TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN CEZA DAVALARI ZĠMMET ĠRTĠKAP RÜġVET GÖREVĠ KÖTÜYE KULLANMA ĠHALEYE FESAT KARIġTIRMA TEFECĠLĠK MALA ZARAR VERME HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 35

37 NĠTELĠKLĠ DOLANDIRICILIK HĠLELĠ ĠFLAS RESMĠ BELGEDE SAHTECĠLĠK 2828 SAYILI SOSYAL HĠZMETLER VE ÇOCUK ESĠRGEME KURUMU KANUNU UYARINCA KORUMA ALTINA ALINMIġ ÇOCUKLARA KARġI ĠġLENEN SUÇLARDAN AÇILAN KAMU DAVALARI DĠĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN SUÇLARDAN AÇILAN KAMU DAVALARI 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA AYKIRILIK 213 SAYILI VERGĠ USUL KANUNUNA AYKIRILIK 3628 SAYILI MAL BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNULMASI, RÜġVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNA AYKIRILIK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA AYKIRILIK 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNA AYKIRILIK 5684 SAYILI SĠGORTACILIK KANUNUNA AYKIRILIK 4708 YAPI DENETĠMĠ HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUNA AYKIRILIK 775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNA AYKIRILIK ĠDARĠ PARA CEZALARINA ĠLĠġKĠN DAVALAR 3213 SAYILI MADEN KANUNUNA AYKIRILIKTAN VERĠLEN ĠDARĠ PARA CEZALARININ ĠPTALĠ DAVALARI 5549 SAYILI SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ ÖNLENMESĠ HAKKINDA KANUNA AYKIRILIKTAN VERĠLEN ĠDARĠ PARA CEZALARININ ĠPTALĠ DAVALARI 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUNA AYKIRILIKTAN VERĠLEN ĠDARĠ PARA CEZALARININ ĠPTALĠ DAVALARI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFĠK KANUNUNA AYKIRILIKTAN VERĠLEN ĠDARĠ PARA CEZALARININ ĠPTALĠ DAVALARI 4925 SAYILI KARAYOLU TAġIMA KANUNUNA AYKIRILIKTAN VERĠLEN ĠDARĠ PARA CEZALARININ ĠPTALĠ 3194 SAYILI ĠMAR KANUNUNA AYKIRILIKTAN VERĠLEN ĠDARĠ PARA CEZALARININ ĠPTALĠ Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 36

38 METOP SĠSTEMĠNDE KAYITLI BULUNAN DAVA ÇEġĠTLERĠ HUKUK DAVALARI ÖĞRENĠM GĠDERĠNDEN DOĞAN ALACAK DAVALARI ĠHALE BEDELĠNDEN DOĞAN ALACAK DAVALARI HAKSIZ FĠĠLDEN DOĞAN ALACAK DAVALARI SEBEPSĠZ ZENGĠNLEġMEDEN DOĞAN ALACAK DAVALARI SÖZLEġMEDEN DOĞAN ALACAK, MUARAZANIN MENĠ VE TAZMĠNAT DAVALARI KĠRA ALACAĞINDAN DOĞAN DAVALAR PEġĠN MAAġTAN DOĞAN ALACAK DAVALARI RÜCU DAVALARI MADDĠ VE MANEVĠ TAZMĠNAT DAVALARI ĠSTĠRDAT DAVALARI ECRĠMĠSĠL DAVALARI HAZĠNE FAZLALIĞI ġerhġnġn TERKĠNĠ KAMULAġTIRMA BEDELĠNĠN TESPĠTĠ VE TESCĠL DAVALARI KAMULAġTIRMA NEDENĠYLE GERĠ ALIM DAVALARI KAMULAġTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI TESCĠL DAVALARI TAPU ĠPTALĠ VE TESCĠL DAVALARI TAPUDA MĠKTAR TASHĠHĠ DAVALARI TESPĠT DAVALARI MÜDAHALENĠN ÖNLENMESĠ VE KAL DAVALARI GEÇĠT HAKKI DAVALARI ESKĠ HALE GETĠRME VE TAZMĠNAT DAVALARI TAPUDA ĠSĠM TASHĠHĠ DAVALARI TAPUDA CĠNS TASHĠHĠ DAVALARI MERA DAVALARI KADASTRO TESPĠTĠNE ĠTĠRAZ DAVALARI ORMAN KADASTROSUNUN ĠPTALĠ DAVALARI MADEN RUHSATININ ĠPTALĠ Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 37

39 ÖNALIM VE GERĠ ALIM HAKKINDAN DOĞAN DAVALAR ĠRTĠFAK HAKKINDAN DOĞAN DAVALAR ĠPOTEĞĠN TERKĠNĠ TAHLĠYE DAVALARI KĠRA TESPĠT DAVALARI ORTAKLIĞIN GĠDERĠLMESĠ GAĠPLĠK VE TESCĠL DAVALARI Ġġ DAVALARI NESEBĠN REDDĠ KAYYUM TAYĠNĠ KAYYUMLUĞUN KALDIRILMASI VASĠ TAYĠNĠ VASĠYETNAMENĠN AÇILMASI (OKUNMASI) VASĠYETNAMENĠN ĠPTALĠ VERASET ĠLAMININ ĠPTALĠ EVLAT EDĠNMENĠN ĠPTALĠ NESEBĠN DÜZELTĠLMESĠ BABALIK DAVALARI TEREKE DAVALARI BAĞIġLAMADAN RÜCU DAVALARI NAFAKA DAVALARI ÇOCUKLARLA ĠLGĠLĠ NÜFUS KAYDININ ĠPTALĠ VEYA DÜZELTĠLMESĠ, VELAYETĠN NEZĠ EVLAT EDĠNME SÖZLEġMESĠNĠN ĠPTALĠ KOOPERATĠF GENEL KURULUNUN ĠPTALĠ KOOPERATĠFĠN FESHĠ DERNEĞĠN FESHĠ VAKIF ġerhġnġn TERKĠNĠ TÜKETĠCĠ DAVALARI SÖZLEġMENĠN FESHĠ SÖZLEġMENĠN TASFĠYESĠ Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 38

40 ĠFLAS DAVALARI KONKORDATO ġġrketġn FESHĠ VE ALACAK DAVALARI ZAYĠ BELGESĠNĠN ĠPTALĠ SIRA CETVELĠNE ĠTĠRAZ TASARRUFUN ĠPTALĠ (6183 SAYILI KANUN) ĠSTĠHKAK MENFĠ TESPĠT ĠTĠRAZIN ĠPTALĠ MENFĠ TESPĠT VE ĠSTĠRDAT ĠHTĠYATĠ HACĠZ BANKA MEVZUATINDAN DOĞAN DAVALAR HASTANE ALACAKLARI BAHUM Tarafından Takip Edilen Hukuk Davaları CEZA DAVALARI 213 SAYILI KANUNA MUHALEFET SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET 1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMELERĠ KANUNUNUN 141. MADDESĠNE GÖRE TAZMĠNAT 5684 SAYILI SĠGORTACILIK KANUNUNA MUHALEFET EVRAKTA SAHTECĠLĠK SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERĠNĠ AKLAMA ( SAYILI KANUN TCK 282) GÖREVĠ SUĠSTĠMAL 90 SAYILI KHK - TCK 241 (TEFECĠLĠK) 1163 SAYILI KANUNA MUHALEFET (KOOPERATĠF YASASINA MUHALEFET) 2821 SAYILI SENDĠKALAR KANUNUNA MUHALEFET 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET 3628 SAYILI MAL BĠLDĠRĠMĠNDE BULUNULMASI, RÜġVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 39

41 RESMĠ MÜHRÜ BOZMA DOLANDIRICILIK DĠKKATSĠZLĠK VE TEDBĠRSĠZLĠK SONUCU ADAM YARALAMA (RESMĠ ARAÇLA) 5846 SAYILI FĠKĠR VE SANAT ESERLERĠ KANUNUNA MUHALEFET 2886 SAYILI DEVLET ĠHALE KANUNUNA MUHALEFET BĠLĠġĠM SUÇLARI ZĠMMET ĠRTĠKÂP BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET 3167 SAYILI ÇEKLE ÖDEMELERĠN DÜZENLENMESĠ VE ÇEK HAMĠLLERĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA MUHALEFET 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI KURUMA KANUNUNA MUHALEFET SHÇEK BAKIM VE KORUMASI ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARA KARġI ĠġLENEN TACĠZ, FENA MUAMELE VB. SUÇLAR NEDENĠYLE AÇILAN KAMU DAVALARI BAHUM Tarafından Takip Edilen Ceza Davaları ĠDARĠ DAVALAR MALĠ KONULARA ĠLĠġKĠN VE HAZĠNEYĠ ĠLGĠLENDĠREN ĠDARĠ DAVALAR BAHUM ALEYHĠNE AÇILAN ĠPTAL DAVALARI VERGĠ DAVALARI BAHUM Tarafından Takip Edilen Ġdari Davalar ĠCRA ĠġLERĠ ĠLAMLI ĠCRA TAKĠBĠ ĠLAMSIZ ĠCRA TAKĠBĠ ĠCRA TETKĠK MERCĠĠ HUKUK-SIRA CETVELĠNE ĠTĠRAZ ĠCRA TETKĠK MERCĠĠ CEZA-TAAHHÜDÜ ĠHLAL ĠCRA TETKĠK MERCĠĠ HUKUK-ĠTĠRAZ ĠCRA TETKĠK MERCĠĠ HUKUK ġġkâyet ĠPOTEĞĠN PARAYA ÇEVRĠLMESĠ Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 40

42 MÜDAHALENĠN MENĠ, YIKIM KĠRALAR HAKKINDA TAKĠP KAMBĠYO SENET TAKĠBĠ HACĠZ ĠHBARNAMESĠNE ĠTĠRAZ ALACAK KAYDI (ĠFLAS) KAYIT KABUL DAVASI (ĠFLAS) ÜÇÜNCÜ ġahislarin GERÇEK DIġI ALACAKLARININ TERKĠNĠNE ĠLĠġKĠN DAVALAR (ĠFLAS) BAHUM Tarafından Takip Edilen Ġcra Davaları 5.4. Hizmet Verilen Kurumlar BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 5018 sayılı Kanunun Eki ek (I) sayılı cetvelde sayılan tüm kurumların (54 Adet Kurum) davalarını takip etmekte, icra iģlerini yapmakta ve bu kurumlara hukuki konularda mütalaa vermekte iken; 2 Kasım 2011 tarihli 659 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığının ve talepleri halinde Genel Bütçe kapsamındaki idareler ve Özel bütçeli idarelerin (196 Adet idare) davalarını takip etmekte, icra iģlerini yapmakta ve bu kurumlara hukuki konularda mütalaa vermektedir Hukuki Faaliyetler Hukuk DanıĢmanlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hukuk danıģmanlığı görevi çerçevesinde uyuģmazlığın sulh yolu ile çözümlenmesi, dostane çözüm ve diğer hukuki konularla ilgili olarak Bakanlığımız birimleri ile diğer idarelere verilen toplam mütalaa sayısı 1.783, taģra birimlerimize verilen hukuki görüģ sayısı dür. Genel Müdürlüğümüz Tarafından Verilen Hukuki Mütalaalar ve TaĢra TeĢkilatına verilen görüģler; GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERĠLEN HUKUKĠ MÜTALAALAR VE TAġRA TEġKĠLATINA VERĠLEN GÖRÜġLER UYUġMAZLIKLARIN SULH YOLU ĠLE HALLĠ ĠÇĠN VERĠLEN MÜTALAA SAYISI BAKANLIĞIMIZ BĠRĠMLERĠ ĠLE GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKĠ KAMU ĠDARELERĠ VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELERE VERĠLEN HUKUKĠ MÜTALAA SAYISI TAġRA TEġKĠLATIMIZA VERĠLEN GÖRÜġ BAKANLIĞIMIZ BĠRĠMLERĠ ĠLE GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKĠ KAMU ĠDARELERĠ VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELERĠN GÖNDERDĠKLERĠ MEVZUAT, SÖZLEġME VE ġartname TASLAKLARI HAKKINDA GÖRÜġ VERĠLMESĠ TOPLAM Genel Müdürlüğümüzce Verilen Hukuki Mütalaalar ve TaĢra TeĢkilatına Verilen GörüĢ Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 41

43 OLUMLU OLUMSUZ TOPLAM OLUMLU OLUMSUZ TOPLAM OLUMLU OLUMSUZ TOPLAM OLUMLU OLUMSUZ TOPLAM OLUMLU OLUMSUZ TOPLAM Muhakemat Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından; 2013 yılından 2014 yılına adet dava ve icra takip dosyası devredilmiģtir yılı içerisinde toplam adet dava ve icra takibi yapılmıģtır yılında adet dava ve icra takibi sonuçlandırılarak kesinleģtirilmiģtir. Bu davalardan, adedi hazine lehine, adedi hazine aleyhine sonuçlanmıģtır. Hazine aleyhine sonuçlanan davalardan önemli bir kısmı hazinenin kanundan doğan yasal hasımlığı nedeniyle davalı konumunda olunan tapuda isim tashihi davaları veya Ģahsi hak talebimiz olmadığı halde kanun gereği katılınan ceza davaları gibi davalardır yılından 2015 yılına adet dava ve icra dosyası (derdest) devredilmiģtir yılı itibariyle Genel Müdürlüğümüz tarafından doğrudan takip edilen veya destek hizmeti verilerek takibine katkıda bulunulan uluslararası tahkim dava sayısı 14, Genel Müdürlüğümüzce takip edilen ulusal tahkim davaları 3 tür Vazgeçme ĠĢlemleri Genel Müdürlüğümüz merkez teģkilatı tarafından 4353 sayılı Kanun ve 659 sayılı KHK hükümlerine dayanılarak yapılan vazgeçme iģlemlerine iliģkin tablo aģağıdadır. VAZGEÇME ĠġLEMLERĠ YIL VAZGEÇME DAVA AÇILMASI VE ĠCRA TAKĠBĠNE BAġLANMASINDAN VAZGEÇĠLMESĠ; DAVA VE ĠCRA TAKĠBĠNDEN VAZGEÇĠLMESĠ; KANUN YOLLARINA MÜRACAATTTAN VAZGEÇME TOPLAM Vazgeçme ĠĢlemleri Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 42

44 5.6. Derdest Dava ÇeĢitleri ve Oranları Yılı Hazinenin taraf olduğu derdest davalar ve icra takipleri D A V A K O N U S U DAVACI OLDUĞU HAZĠNENĠN DAVALI OLDUĞU DERDEST HUKUK DAVALARI CEZA DAVASI (Müdahil Olarak) ĠDARĠ DAVALAR ĠCRA DAVALARI ĠCRA TAKĠPLERĠ T O P L A M Derdest Dava ve Ġcra Takipleri Sayıları 2014 YILI DERDEST DAVA DAĞILIMI HAZİNENİN DAVACI OLDUĞU HAZİNENİN DAVALI OLDUĞU 2014 Yılı Derdest Davalar Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 43

45 Yıllar Ġtibarı Ġle Derdest Dava Sayıları HAZĠNENĠN DAVACI OLDUĞU DAVA TÜRÜ /2014(%) HUKUK DAVALARI ,19 CEZA DAVASI (Müdahil Olarak) ,73 ĠDARĠ DAVALAR ĠCRA DAVALARI ,95 ĠCRA TAKĠPLERĠ ,86 T O P L A M ,72 HAZĠNENĠN DAVALI OLDUĞU DAVA TÜRÜ /2014(%) HUKUK DAVALARI ,66 CEZA DAVASI - - ĠDARĠ DAVALAR ,67 ĠCRA DAVALARI ,85 ĠCRA TAKĠPLERĠ ,39 T O P L A M ,60 DERDEST DAVALAR GÖSTERĠR TABLO DAVA TÜRÜ /2014(%) HUKUK DAVALARI ,49 CEZA DAVALARI ,73 ĠDARĠ DAVALAR ,50 ĠCRA DAVALARI ,84 ĠCRA TAKĠPLERĠ ,59 T O P L A M , Yılları Arasında Derdest Davalar Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 44

46 HAZİNENİN DAVACI OLDUĞU DERDEST DAVALAR HUKUK DAVALARI CEZA DAVASI İDARİ DAVALAR İCRA DAVALARI İCRA TAKİPLERİ Hazinenin Davalı Olduğu Derdest Davalar HAZİNENİN DAVALI OLDUĞU DERDEST DAVALAR HUKUK DAVALARI CEZA DAVASI İDARİ DAVALAR İCRA DAVALARI İCRA TAKİPLERİ Hazinenin Davacı Olduğu Derdest Davalar DERDEST DAVALAR HUKUK DAVALARI CEZA DAVALARI İDARİ DAVALAR İCRA DAVALARI İCRA TAKİPLERİ Derdest Davalar Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 45

47 Yılı Hukuk Davaları D A V A N I N K O N U S U HAZĠNENĠN DAVACI OLDUĞU DAVA ADEDĠ % ORANI HAZĠNENĠN DAVALI OLDUĞU DAVA ADEDĠ % ORANI TOPLAM DERDEST % ORANI Tescil Davaları (TMK.713) , , ,06 Kadastro Tespitine Ġtiraz Davaları , , ,17 Tapu Ġptali ve Tescil Davaları /Hazine TaĢınmazları Mera Kanunundan Doğan Tapu Ġptali ve Tescil Davaları Kıyı Kanunundan Doğan Tapu Ġptali ve Terkin Davaları Orman Kanunundan Doğan Tapu Ġptali ve Tescil Davaları Müdahalenin Önlenmesi ve Kal Davaları , , , , , , , , , , , , , , ,02 Tapuda Ġsim Tashihi Davaları , , ,09 Tapuda Miktar Tashihi Davaları 302 0, , ,00 Vakıf Davaları ve Vakıf ġerhinin Terkini Davaları Eski Hale Getirme Ve Tazminat Davaları 108 0, , , , , ,00 Geçit Hakkı Davaları 69 0, , ,00 Gerialım ve Önalım Davaları 4 0, , ,00 Ġrtifak Hakkından Doğan Davalar (Ġptal ve Alacak) 133 0, , ,00 Ortaklığın Giderilmesi Davaları 449 0, , ,02 Kayyım Davaları , , ,03 Gaiplik ve Tescil Davaları 964 0, , ,01 ĠĢ Davaları 327 0, , ,06 Miras Hukukundan Doğan Davalar , , ,01 Sebepsiz ZenginleĢmeden Doğan Alacak Davaları , , ,01 SözleĢmeden Doğan Alacak Davaları , , ,01 Haksız Fiilden Doğan Alacak/Tazminat Davaları , , ,05 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 46

48 CMK 141 Gereğince Ödenen Tazminatlara ĠliĢkin Rücu Davaları AĠHM Kararları Gereğince Ödenen Tazminatlara ĠliĢkin Rücu Davaları Adli Yargı Kararları Gereğince Ödenen Tazminatlara ĠliĢkin Rücu Davaları Ġdari Yargı Kararları Gereğince Ödenen Tazminatlara ĠliĢkin Rücu Davaları Öğrenim Giderlerinden Doğan Alacak Davaları 2330 Sayılı Kanun Gereği Rucu Davaları 330 0, , , ,00 7 0, , , , , ,00 3 0, , , , , , , ,02 Diğer Alacak Davaları , , ,02 Tahliye Davaları 289 0, , ,00 Kira Tesbiti Davaları 83 0, , ,00 Kira SözleĢmesinden Doğan Davalar 336 0, , ,00 Ecrimisil Davaları , , ,01 KamulaĢtırma Bedelinin Tesbiti ve Tescil Davaları KamulaĢtırmasız El Atmadan Doğan Davalar , , , , , ,02 Acele KamulaĢtırma Davaları , , ,01 KamulaĢtırma Nedeniyle Geri Alım Davaları 194 0, , ,00 Tahkim Davaları 157 0, , ,00 Tespit Davaları , , ,01 Tasarrufun Ġptali Davaları 565 0, , ,00 Babalık Davaları 208 0, , ,00 Nesebin Düzeltilmesi Davaları 100 0, , ,00 Evlat Edinme Davaları 370 0, , ,00 Koruma Kararı Alınması/Kaldırılması Davaları , , ,01 Fesih Davaları 910 0, , ,01 DĠĞER , , ,14 TOPLAM , , ,00 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 47

49 5.7. KesinleĢen Dava ÇeĢitleri ve Oranları Yılı KesinleĢen Toplam Dava ve Ġcra Takip Adeti, Oranları KESĠNLEġEN TOPLAM DAVA VE ĠCRA TAKĠP ADETĠ. ORANLARINI GÖSTERĠR TABLO K O N U S U HAZĠNE LEHĠNE HAZĠNE ALEYHĠNE TOPLAM DAVA ADEDĠ ORANI% ADEDĠ ORANI % ADEDĠ ORANI % HUKUK DAVALARI , , ,51 CEZA DAVASI , , ,32 ĠDARĠ DAVALAR , , ,02 ĠCRA DAVALAR , , ,02 ĠCRA TAKĠPLERĠ , , ,13 T O P L A M , , ,00 KesinleĢen Toplam Dava Adedi, Oranlar 2014 YILI KESİNLEŞEN DAVA DAĞILIMI HAZİNE LEHİNE KESİNLEŞEN HAZİNE ALEYHİNE KESİNLEŞEN Hazine Lehine ve Aleyhine KesinleĢen Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 48

50 Yıllar Ġtibarı ile KesinleĢen Toplam Dava ÇeĢidi, Sayısı ve Oranları HAZĠNENĠN LEHĠNE KESĠNLEġEN DAVALARI VE ĠCRA TAKĠPLERĠ DAVA TÜRÜ /2014(%) HUKUK DAVALARI ,11 CEZA DAVASI ,76 ĠDARĠ DAVALAR ,48 ĠCRA DAVALARI ,66 ĠCRA TAKĠPLERĠ ,10 T O P L A M ,10 HAZĠNENĠN ALEYHĠNE KESĠNLEġEN DAVALARI VE ĠCRA TAKĠPLERĠ DAVA TÜRÜ /2014(%) HUKUK DAVALARI ,70 CEZA DAVASI ,59 ĠDARĠ DAVALAR ,49 ĠCRA DAVALARI ,48 ĠCRA TAKĠPLERĠ ,92 T O P L A M ,38 KESĠNLEġEN DAVALAR VE ĠCRA TAKĠPLERĠ DAVA TÜRÜ /2014(%) HUKUK DAVALARI ,57 CEZA DAVALARI ,61 ĠDARĠ DAVALAR ,36 ĠCRA DAVALARI ,72 ĠCRA TAKĠPLERĠ ,71 T O P L A M , Yılları Arasında KesinleĢen Toplam Dava Adedi, Oranları Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 49

51 HAZİNE LEHİNE KESİNLEŞEN DAVALAR HUKUK DAVALARI CEZA DAVASI İDARİ DAVALAR İCRA DAVALARI İCRA TAKİPLERİ Hazine Lehine KesinleĢen Davalar HAZİNE ALEYHİNE KESİNLEŞEN DAVALAR HUKUK DAVALARI CEZA DAVASI İDARİ DAVALAR İCRA DAVALARI İCRA TAKİPLERİ Hazine Aleyhine KesinleĢen Davalar KESİNLEŞEN DAVALAR HUKUK DAVALARI CEZA DAVALARI İDARİ DAVALAR İCRA DAVALARI İCRA TAKİPLERİ KesinleĢen Davalar Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 50

52 5.8. Genel Müdürlüğümüzce Takip Edilen Ulusal Tahkim Davaları TAHKĠM MERCĠĠ DAVACI DAVALI TALEP AġAMA HAKEM Ermenek Barajı ve HES Konsorsiyumu Adına AlpinaBauGmbh DSĠ Genel Müdürlüğü Süre uzatılmasından doğan masrafı tek taraflı fiyat değiģikliklerinden doğan alacaklar vs. DERDEST HAKEM Enerji Bakanlığı Ayen Enerji A.ġ. Barajda su tutulması sebebiyle ödenen eksik üretim bedelinin iadesi DERDEST HAKEM BM Müh.ĠnĢ.A.ġ. DSĠ Genel Müdürlüğü Süre uzatılmasından doğan masrafı tek taraflı fiyat değiģikliklerinden doğan alacaklar vs Ulusal Tahkim Davaları Tahkim süresinde karar verilemediği için dava sona erdi. Davalar 5.9. Bahum Tarafından Takip Edilen, Bilgi Belge ve Hukuki Destek Hizmeti Verilen TAHKĠM MERCĠĠ DAVACI DAVALI BAHUM UN GÖREVĠ KARAR ICSID ARB/08/13 ALAPLI ELEKTRĠK B.V. T.C. (ETKB) Destek Hizmeti Verilmektedir. DERDEST ICC 16172/GZ AVEA ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ. 1-Hazine MüsteĢarlığı 2-UlaĢtırma Bakanlığı BAHUM Tarafından Takip Edilmektedir. DERDEST ICC 17314/GZ TURKCELL ĠLETĠġĠM A.ġ. 1-Hazine MüsteĢarlığı 2-UlaĢtırma Bakanlığı BAHUM Tarafından Takip Edilmektedir. DERDEST ICC 17371/GZ AVEA ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ. 1-Hazine MüsteĢarlığı 2-UlaĢtırma Bakanlığı BAHUM Tarafından Takip Edilmektedir. DERDEST ICC 17265/JHN ICC 17669/GZ AMD RAĠL CONSORSĠUM (ALSTOM TRANSPORT TRANSPORT SA, MARUBENĠ CORPORATĠON, DOĞUġ ĠNġAAT VE TĠCARET Aġ.) TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ UlaĢtırma Bakanlığı 1-Hazine MüsteĢarlığı 2-UlaĢtırma Bakanlığı Hizmet Alınan Hukuk Firması ile Birlikte Takip Edilmektedir. BAHUM Tarafından Takip Edilmektedir. DERDEST DERDEST ICC 17718/GZ VODAFONE 1-Hazine MüsteĢarlığı 2-UlaĢtırma Bakanlığı BAHUM Tarafından Takip Edilmektedir. DERDEST ICSID ARB/11/28 TULIP REAL ESTATE and DEVELOPMENT, B.V. T.C. (TOKĠ+Emlak G.Y.O.) Komisyon (BaĢbakanlık Hukuk Hizmetleri BaĢkanlığı, TOKĠ, Emlak GYO, DıĢiĢleri ve BAHUM) ve Hizmet satın Alınan Avukatlık Firmasınca takip Edilmektedir. DERDEST Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 51

53 ICC 18632/GZ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ 1-Hazine MüsteĢarlığı 2-UlaĢtırma Bakanlığı BAHUM Tarafından Takip Edilmektedir. DERDEST ICC 19687/MHM TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ 1-Hazine MüsteĢarlığı 2-UlaĢtırma Bakanlığı BAHUM Tarafından Takip Edilmektedir. DERDEST ICC 19754/MHM TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ 1-Hazine MüsteĢarlığı 2-UlaĢtırma Bakanlığı BAHUM Tarafından Takip Edilmektedir. DERDEST ICC 19726/MHM AVEA ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ 1-Hazine MüsteĢarlığı 2-UlaĢtırma Bakanlığı BAHUM Tarafından Takip Edilmektedir. DERDEST ICC 20273/AGF Irak Cumhuriyeti T.C. (ETKB) Destek Hizmeti Verilmektedir. DERDEST SCC V2014/023 Cem Cengiz UZAN T.C. (ETKB) Destek Hizmeti Verilmektedir. DERDEST Uluslararası Tahkim Davaları Yılları Ġdari ve Mali ĠĢlemlerde Yapılan Faaliyetler (ġube Faaliyetleri) Ġnsan Kaynakları Faaliyetleri Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatında 2010 yılı sonu itibariyle A.H.S de 1181 dolu, 239 boģ kadro var iken, 2014 yılı sonu itibariyle 992 dolu, 437 boģ olmak üzere toplam 1429 kadro bulunmaktadır. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına atamalar, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan DeğiĢikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca yapılan Hazine Avukatlığı sınavları, diğer kurumlar ile özelleģtirilen kurumlardan naklen yapılan atamalar ile yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz taģra teģkilatının hazine avukatı ihtiyacını karģılamak amacıyla 18/12/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan DeğiĢikliği ve Atama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz taģra teģkilatındaki 45 (kırk beģ) adet boģ hazine avukatı kadrosuna atama yapmak üzere KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak 23/02/2014 tarihinde yazılı ve 14-18/04/2014 tarihleri arasında sözlüsü yapılan hazine avukatlığı giriģ sınavında baģarılı olan 27 Hazine Avukatından 25 inin atama iģlemleri tamamlanıp görevlerine baģlamıģlardır. 2 Hazine avukatının askerlik hizmetlerini tamamlamalarını müteakip atama iģlemleri yapılacaktır. Ayrıca yıl içerisinde Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatında görev yapan hazine avukatlarından, baģka kurum ve kuruluģlara naklen atananlar ile istifaen veya emekli olarak ayrılanların iģlemleri yapılmıģtır. Bu iģlemlere iliģkin yıllarına ait veriler aģağıda tablo halinde gösterilmiģtir; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 52

54 YILLAR YILLARI AHS HAREKETLERĠ DĠĞER BĠRĠMLERDEN NAKLEN ALINAN PERSONEL SAYISI EMEKLĠ OLAN PERSONEL SAYISI ĠSTĠFA EDEN PERSONEL SAYISI VEFAT EDEN PERSONEL SAYISI BAġKA KURUM YA DA BĠRĠMLERE NAKLEN ATANAN PERSONEL SAYISI KPSS SONUCUNA GÖRE VEYA MBGYAY UAYRINCA ALINAN PERSONEL SAYISI Yılları (AHS) Personel Hareketleri Çizelgesi YILLARI ĠL VE ĠLÇEDE GÖREV YAPAN AVUKATLARI GÖSTERĠR TABLO ĠL SAYISI VE AVUKAT DURUMU ĠLÇE SAYISI VE AVUKAT DURUMU TOPLAM ĠL SAYISI AVUKAT OLAN ĠL SAYISI AVUKAT OLMAYAN ĠL SAYISI ĠLDEKĠ TOPLAM AVUKAT SAYISI TOPLAM ĠLÇE SAYISI AVUKAT OLAN ĠLÇE SAYISI AVUKAT OLMAYAN ĠLÇE SAYISI ĠLÇEDEKĠ TOPLAM AVUKAT SAYISI TOPLAM AVUKAT SAYISI Yıllarında Ġl ve Ġlçelerde Görev Yapan Personel Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 53

55 YILLARI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLAT DOLU/BOġ KADRO TABLOSU (AHS) YIL TEġKĠLAT KADRO MERKEZ TAġRA TOPLAM TOPLAM DOLU KADRO MERKEZ TAġRA TOPLAM TOPLAM BOġ KADRO MERKEZ TAġRA TOPLAM Yılları Merkez ve TaĢra Dolu/BoĢ Kadrosu (AHS) YILLARI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI UNVAN DAĞILIMI (AHS) ÜNVANI GÖREV YERĠ MÜġAVĠR HAZĠNE AVUKATI MERKEZ HAZĠNE AVUKATI MERKEZ MERKEZ MÜġAVĠR HAZĠNE AVUKATI TAġRA HAZĠNE AVUKATI TAġRA TAġRA TOPLAM Yılları Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Unvan Dağılımı (AHS) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 54

56 Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin atama, terfi, nakil, istifa ve emeklilik gibi iģlemlerine devam edilmiģtir. Bu iģlemlere iliģkin veriler aģağıda tablolar halinde gösterilmiģtir. ATAMA ġeklġ ATANDIĞI YER MERKEZ TAġRA TOPLAM AYRILMA NEDENĠ MERKEZ TAġRA TOPLAM AÇIKTAN ATAMASI YAPILAN PERSONEL SAYISI EMEKLĠ BAHUM'A NAKLEN ATANAN PERSONEL SAYIS KURUMĠÇĠ KURUMLARARASI ĠSTĠFA VEFAT BĠRĠMĠÇĠ YERDEĞĠġTĠREN PERSONEL SAYISI NAKĠL TOPLAM Yılında Ataması Yapılan ve Yer DeğiĢtiren Personel Sayısı TOPLAM Yılında Görevden Ayrılan Personel Sayısı Genel Ġdare ve Teknik Hizmetler Sınıfı Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatında 31/12/2014 tarihi itibariyle G.Ġ.H ve T.H.S. nda toplam kadro sayısı 215 olup, 113 kadro dolu, 112 kadro münhal bulunmaktadır. Kadroların %53 si dolu, %47 i ise münhaldir. Genel Ġdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına sınavla (KPSS) açıktan, diğer kurumlar ile özelleģtirilen kurumlardan naklen personel ataması yapılmıģtır YILLARI GĠH VE THS HAREKETLERĠ AÇIKTAN TAYĠN DĠĞER BĠRĠMLERDEN NAKLEN ALINAN PERSONEL SAYISI BĠRĠM ĠÇĠ YER DEĞĠġTĠRME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ EMEKLĠ OLAN PERSONEL SAYISI ĠSTĠFA EDEN PERSONEL SAYISI VEFAT EDEN PERSONEL SAYISI BAġKA KURUM YA DA BĠRĠMLERE NAKLEN ATANAN PERSONEL SAYISI Yılları GĠH ve THS Personeli Hareketleri Çizelgesi Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 55

57 YILLARI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI UNVAN DAĞILIMINI GÖSTERĠR GĠH ve THS TABLOSU UNVAN SINIFI GÖREV YERĠ BAġHUKUK MÜġAVĠRĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRÜ GĠH MERKEZ HUKUK MÜġAVĠRĠ GĠH MERKEZ MUHAKEMAT MÜDÜRÜ GĠH TAġRA MUHAKEMAT MÜDÜR YRD. GĠH TAġRA DAĠRE BAġKANI GĠH MERKEZ ġube MÜDÜRÜ GĠH MERKEZ ĠSTATĠSTĠKÇĠ THS MERKEZ MÜTERCĠM GĠH MERKEZ UZMAN GĠH MERKEZ RAPORTÖR GĠH TAġRA ġef GĠH MERKEZ ġef GĠH TAġRA PROGRAMCI GĠH TAġRA PROGRAMCI GĠH MERKEZ BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ GĠH MERKEZ BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ GĠH TAġRA VERĠ HAZIRLAMA VE KONTROL ĠġLETMENĠ VERĠ HAZIRLAMA VE KONTROL ĠġLETMENĠ GĠH MERKEZ GĠH TAġRA MEMUR GĠH MERKEZ MEMUR GĠH TAġRA DAKTĠLOGRAF GĠH TAġRA TOPLAM Yılları GĠH ve THS Personeli Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Unvan Dağılımı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 56

58 TOPLAM BOġ KADRO TOPLAM DOLU KADRO TEġKĠLAT KADRO GĠH VE THS PERSONELĠ MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI DOLU/BOġ KADRO TABLOSU YIL MERKEZ TAġRA TOPLAM MERKEZ TAġRA TOPLAM MERKEZ TAġRA TOPLAM Yılları GĠH ve THS Personeli Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Dolu/BoĢ Kadrosu Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılında Genel Ġdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin atama, terfi, nakil, istifa ve emeklilik gibi iģlemlerine devam edilmiģtir. Personel Atama Tablosu; ATAMA ġeklġ ATANDIĞI YER MERKEZ AYRILMA NEDENĠ MERKEZ AÇIKTAN ATAMASI YAPILAN PERSONEL SAYISI BAHUM'A NAKLEN ATANAN PERSONEL SAYISI KURUMĠÇĠ 2 KURUMLARARASI 0 EMEKLĠ 5 ĠSTĠFA 1 VEFAT - NAKĠL 1 BĠRĠMĠÇĠ YERDEĞĠġTĠREN PERSONEL SAYISI 3 TOPLAM 7 TOPLAM yılı Ataması Yapılan ve Yer değiģtiren Personel Sayısı 2014 yılında Ataması Yapılan ve Yer değiģtiren Personel Sayısı Ġlama Bağlı Borç Ödemeleri ile Ġlgili Faaliyetler Ġlama Bağlı Borç Ödemeleri Genel bütçeye dahil dairelerin mahkeme kararları gereğince ödenmesi hüküm altına alınan ilama bağlı borçları, 2004 yılında analitik bütçe uygulamasına geçilmesi nedeniyle her dairenin kendi bütçesinden ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 22/03/2004 tarih ve 5003 sayılı, Genel Müdürlüğümüzün 11/03/2005 tarih ve 8600 sayılı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 20/02/2006 tarih ve 2383 sayılı yazıları uyarınca iģlem yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce 01/01/2010 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar yapılan ilama bağlı borç ödemelerine iliģkin tablo aģağıda gösterilmiģtir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 57

59 YILI ĠLAMA BAĞLI BORÇ ÖDEMELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO GELEN DOSYA SAYISI ÖDEMESĠ YAPILAN DOSYA SAYISI YAZIġMA YAPILAN VE SAKLANAN DOSYA SAYISI Ġlama Bağlı Borç Ödemelerine ĠliĢkin Tablo YILI ANAYASA MAHKEMESĠNE BAĞLI BORÇ ÖDEMELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO GELEN DOSYA SAYISI ÖDEMESĠ YAPILAN DOSYA SAYISI YAZIġMA YAPILAN VE SAKLANAN DOSYA SAYISI Anayasa Mahkemesi ne Bağlı Borç Ödemeleri Terörden Zarar Görenler 2005 ve 2013 yıllarında terörden zarar görenlere ödeme yapılabilmesi amacıyla zarar tespit komisyonlarından gelen e yakın kiģi talepleri incelenmiģ ve kiģiye geçmiģ yıllarda ödeme yapıldığı tespit edilerek, zarar tespit komisyonlarına bilgi verilmiģtir yılında terörden zarar görenlere ödeme yapılabilmesi amacıyla zarar tespit komisyonlarından gelen herhangi bir talep olmamıģtır Ġç Kontrol ve Ġstatistik Hizmetleri Bakanlığımız Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan 2014 yılına ait eylemlerden; Birim Yönergelerinin yenilenmesi, 2014 yılı Operasyonel Planının hazırlanması, belirlenen risklerin gözden geçirilmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenirliliğini sağlayacak kontroller belirlenerek ISO Sertifikası alınması eylemleri gerçekleģtirilmiģtir yılında; TaĢra teģkilatımızın takip etmekte olduğu her türlü dava ve icra iģlemleri, Genel Müdürlüğümüzde sayısal olarak izlenmiģtir. TaĢra teģkilatımızdan yılın ilk ve son altı aylarını kapsar biçimde gönderilen dava istatistik cetvellerindeki verilerin DAVĠS programına giriģi yapılmıģtır. Bu bilgiler avukat ve memur atanmasında, bütçe hazırlanmasında, ödenek gönderilmesinde ve birim faaliyet raporu ve performans esaslı bütçe hazırlanmasında kullanılmıģtır Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 58

60 Donatım ve Destek Hizmetleri Faaliyetleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan 8 adet fotokopi makinesi ile 26 adet klima, 1 adet posta ödeme makinesinin yıllık bakım onarımları yaptırılmakta, kesintisiz hizmet alınması sağlanmaktadır. Posta ödeme makinesine posta pulu alınarak, postalarımızın gecikmeye meydan vermeden ulaģtırılması sağlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taģra teģkilatında (BüyükĢehir Belediyesi) 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca dava ve mali iģlerde görev yapan personelimizin seyahat kart vizeleri alınmakta, merkez teģkilatı personelimizin seyahat kartları ise ilgili kuruluģtan temin edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz e-kurum projesi olan METOP (Merkezi EriĢimli TaĢra Otomasyon Projesi) ve BBS (BAHUM BiliĢim Sistemi) nin bakım-onarım ihalesi yapılan bu projenin aksamadan devamı sağlanmaktadır. Hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan sarf ve demirbaģ malzemeleri kaynak israfına yol açmadan ve kaynak ihtiyaç planlaması yapılmak suretiyle temin edilmektedir. Düzenlenen seminer, hizmet içi eğitim programları ve toplantı organizasyonları için temsil, ağırlama ve organizasyon ödeneğinin harcama ve mahsup iģlemleri gerçekleģtirilmektedir. Merkez ve taģra teģkilatımızdan gelen resmi mühür talebine istinaden makamdan resmi mühür onayı alınmasını müteakip, istek ve talepte bulunan taģra teģkilatımızın resmi mühürleri yaptırılarak ödeme ve kayıt iģlemleri gerçekleģtirilmektedir. Hizmet binaları, kullanım alanları ve malzemeleri ile ilgili tamir bakım ve onarım iģleri Bakanlığımız Ġ.M.Ġ.D. BaĢkanlığı atölye ve servisleri ile koordinasyon içinde yaptırılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz mefruģat alımı Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla gerçekleģtirilmiģtir Donatım Hizmetleri DONATIM VE AYNIYAT HĠZMETLERĠNE YAPILAN HARCAMALAR HĠZMETĠN ADI BĠLGĠSAYAR VE ÇEVRE SĠSTEMLERĠ ALIMI NASHUA FOTOKOPĠ MAKĠNALARININ BAKIM ONARIMI BĠLGĠSAYAR VE ÇEVRE BĠRĠMLERĠNĠN BAKIM ONARIMI (METOP VE BBS) PANASONĠC FOTOKOPĠ MAKĠNALARININ BAKIM ONARIMI KLĠMA CĠHAZLARININ BAKIM ONARIMI POSTA ÜCRET ÖDEME MAKĠNESĠNĠN BAKIM ONARIMI POSTA ÜCRET ÖDEME MAKĠNESĠNĠN YTL. YE DÖNÜġÜMÜ MĠSAFĠR KOLTUĞU, SANDALYE VE PANOLARIN TAMĠR VE ONARIMI , , , , ,00 436,32 295,00 814, , ,40 424, ,20 1,142,24 892, ,88-402,38 805, , ,00 354,00 - Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 59

61 RESMĠ GAZETE ABONELĠĞĠ , , , , ,00 ĠNTERNET ABONELĠĞĠ , , ,07 FAKSĠMĠLE CĠHAZI ALIMI KĠTAP ALIMI 6.594,97 849, , ,64 - POSTA PULU , , , , ,00 POSTA ÜCRET ÖDEME MAKĠNESĠ ETĠKETĠ ALIMI 194,70 295, , TONER ALIMI , ,80 344, , ,35 MASA TAKVĠMĠ ALIMI KIRTASĠYE ALIMI , , , , ,77 FOTOKOPĠ VE FAKS CĠHAZI ALIMI , , DEMĠRBAġ ALIMI - 2, , HALI ALIMI ,78 - TEMSĠL AĞIRLAMA GĠDERLERĠ 8.947, , , , ,89 JALUZĠ PERDE ALIMI , RESMĠ MÜHÜR BEDELĠ YABANCI DĠL KURSU EĞĠTĠMĠ KATILIM BEDELĠ AVUKATLIK HĠZMETĠ SATIN ALMA TERCÜME BEDELĠ 1.142, , , , ,40 SEYAHAT KARTI ÖDEMESĠ 7.632, , , , ,59 ĠLAN BEDELĠ ,62 TELEFON HAT KĠRA GĠDERĠ , , , TELEFON ÜCRETĠ 4.293, , , , ,25 YARGITAY KARARLARI DERGĠSĠ , , , , ,00 BĠLĠġĠM MALZEMESĠ ALIMI 1.889, KLĠMA ALIMI , ,00 DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR 3.540, , , ,00 YER DÖġEMESĠ (LAMĠNANT PARKE) , ,12 BUZDOLABI ALIMI 1.388, ,00 TELEFON MAKĠNESĠ ALIMI 743, EVRAK ÇANTASI ALIMI 432, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 60

62 EVRAK ĠMHA MAKĠNESĠ ALIMI 590, FOTOĞRAF MAKĠNESĠ ALIM 944, , PROJEKSĠYON CĠHAZI ALIMI 1.746, , SU ALIMI 3.581, , , , ,87 KÜLLĠYAT ALIMI 3.750, , ,00 - YAZILIM ALIMI 927, KURU BAKIMSIZ AKÜ ALIMI , POSTA ÜCRET ÖDEME MAKĠNESĠ VE HASSAS TERAZĠ ALIMI MASA,DOLAP,SEHPA VE KOLTUK ALIMI REXROTARY FOTOKOPĠ MAKĠNESĠNĠN BAKIM ONARIMI , , , , , ,00 KARGO HĠZMET ALIMI , ,02 MAKAM ODASI MOBĠLYA ALIMI ,00 - TV.ALIMI ,54 - Donatım ve Ayniyat Hizmetleri Çizelgesi Bütçe ve Ödenek ĠĢlemleri Faaliyetleri Bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi ile yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberinde belirtilen ilke ve standartlara uygun olarak Genel Müdürlüğümüz 2014 yılı bütçe teklifi hazırlanmıģtır. Genel Müdürlüğümüz bütçe ödeneklerinin kullanımına (dağılımına) iliģkin Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) teklifi hazırlanmıģtır Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatına ait ödeneklerin dengeli olarak dağıtımı ve kullanımı sağlanmıģtır. Ayrıntılı harcama programına ve yapılan ödenek dağıtım planlamasına uygun olarak ihtiyaç duyulan ödeneğin yeterli miktarda ve zamanında mahalline gönderilmesini teminen ödenek gönderme belgesi icmali hazırlanmıģtır. Merkez ve taģra teģkilatımızın demirbaģ malzeme alımına iliģkin Bakanlık Makamı ve Genel Müdürlük Makamından onay alınarak ilgili muhasebe birimine yeterli ödenekler gönderilmiģtir. Bütçe ödeneklerimizin kullanımına ve yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaca göre Aktarma, Serbest Bırakma, Revize, Tenkis gibi her türlü bütçe uygulama iģlemlerine ait teklifler yapılmıģtır. Bir önceki yıla ait bütçe ödeneklerimizin kullanımına iliģkin Genel Müdürlüğümüz Gider Kesin Hesap Cetveli hazırlanmıģtır. Bütçe Kanunu, analitik bütçe sınıflandırması ve diğer mali mevzuat konularında taģra teģkilatımızca sorulan sorulara cevap verilmek suretiyle uygulamaya yön verilmiģtir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 61

63 Tahakkuk ve Mutemetlik ĠĢlemleri Faaliyetleri Tahakkuk ve Mutemetlik ġubesinde 2014 yılı içerisinde; A) MaaĢ ve Sosyal Yardım ile Fazla Mesai ödemesi; 1-12 adet maaģ ödemesi, 2-12 adet Fazla çalıģma ücreti ödemesi, 3-Nakil giden ve gelen personelimizin maaģ nakil iģlemleri, Saymanlık ve Sosyal Güvenlik sistemi üzerinden giriģ ve çıkıģları, 4-Emekli olan personelimizin emeklilik harcırah ödemesi, 5-Nakil olan personelin yurt içi sürekli görev yolluğu harcırahı ödemesi, 6-Yurt içi ve dıģı görevli giden personelin uçak bileti ödemesi, 7-Hizmet Ġçi Eğitim Seminerine katılan Genel Müdürlüğümüz personeli ve eğitici olarak davet edilen eğiticilerin harcırah iģlemleri, (avans verilmesi ve mahsup iģlemleri) 8-Bakanlığımız birimleri tarafından talep edilen eğiticilerin ve denetleme görevine giden personelimizin harcırah iģlemleri, 9-Doğum yardımı ve benzeri ödemeler, 10-ġube müdürlüğüne ve bilgisayar programcılığına vekillik eden personelin vekillik ücreti ödemesi, yapılmıģtır. B) Mahkeme Harç ve Giderleri Ödemeleri Genel Müdürlüğümüzün mahkeme harç ve giderlerini karģılamak üzere muhakiplere (dava takip memurlarına) avans açılmıģ ve dönem sonunda mahsupları yapılmıģtır. C) Vekalet Ücreti ödemeleri sayılı KHK uyarınca Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanmıģtır. 2- Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra personeline; 2 defa % 40 Pay ödemesi, 4 defa % 55 pay ödemesi ve 2 defa limit fazlası ödemesi yapılmıģtır sayılı KHK kapsamındaki diğer idarelere vekalet ücreti ödemeleri ile ilgili eğitim ve teknik destek sağlanmıģtır. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 62

64 4- Avukatlık vekalet ücretlerinin dağıtım usul ve esaslarına iliģkin olarak Genel Müdürlüğümüzden talep edilen görüģler hazırlanmıģ ve makama sunulmuģtur. 5- Saymanlıkta bulunan hesapların izlenmesi sağlanmıģ ve hatalı gönderilen vekalet ücretlerinin iade talepleri karģılanmıģtır. 6- TaĢra teģkilatında görev yapan ve emekli olan personelin vekalet ücreti ödeme iģlemleri ile ilgili dilekçeler cevaplandırılmıģ, sözlü görüģ talepleri karģılanmıģtır. D) Sosyal Güvenlik ĠĢlemleri 1-Personelimizin SGK giriģ ve çıkıģ iģlemleri yapılmıģtır. 2-Emekli kesenekleri yılda 12 kez sisteme girilerek keseneklerin emekli sandığı sistemine giriģi sağlanmıģtır. 3-Genel sağlık sigortası iģlemleri takip edilmiģ personelimizin sağlık hizmetlerinden düzenli olarak faydalanması sağlanmıģtır. 4-SGK tarafından talep edilen bilgi, belge ve doküman karģılanmıģtır. E) Nakit talep tahsisleri iģlemleri Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına her ay merkez ve taģraya ait 3 aylık nakit talepleri planlanmıģ sisteme giriģleri yapılmıģ ve form anılan BaĢkanlığa gönderilmiģtir. F) Bilgi Edinme ve BĠMER Faaliyetleri ve görüģ talepleri MaaĢ, mesai, harcırah, vekalet ücreti ödemeleri gibi mali konularda bilgi edinme ve BĠMER aracılığı ile yapılan baģvurular Ģubemizce cevaplanmıģtır Bilgi ĠĢlem ve Dokümantasyon Faaliyetleri Merkez ve TaĢra TeĢkilatında Yıllar Ġtibariyle Donanım Envanteri AĞ DONANIM CĠHAZLARIN AĞ DONANIMLARI AĞ VERĠ UÇ SAYISI (DATA PRĠZĠ) AĞ GÜVENLĠK CĠHAZLARI (FĠREWALL) TOPLAM AĞ AKTĠF CĠHAZLARI (SWĠTCH) Ağ Donanım Cihazlarına Ait Tablo Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 63

65 KULLANICI BĠLGĠSAYAR VE ÇEVRE BĠRĠMLERĠ DONANIM CĠHAZLARI; BĠLGĠSAYAR DONANIMLARI 2002/ TOPLAM MASA ÜSTÜ KĠġĠSEL (PC) BĠLGĠSAYAR DĠZÜSTÜ (NOTEBOOK) BĠLGĠSAYAR YAZICI (SĠYAH-BEYAZ) YAZICI (RENKLĠ) TARAYICI (SCANNER) KURULU GÜÇ (KGK) Bilgisayar ve Çevre Birimleri Cihazlarına Ait Tablo NOT: Ekonomik ömrünü tamamlayarak kullanımda olmayan bilgisayar ve çevre birimleri tablodaki toplamdan düģülmemiģtir. ANA BĠLGĠSAYAR VE ÇEVRE BĠRĠMLERĠ DONANIM CĠHAZLARI SUNUCU SĠSTEMLERĠ 2002/ TOPLAM WEB SUNUCU UYGULAMA SUNUCU VERĠ TABANI SUNUCUSU E-POSTA SUNUCUSU ANA SUNUCU Ana Bilgisayar ve Çevre Birimleri Donanım Cihazları YAPILAN ĠġLEMLER OTOMASYON ĠL SAYISI OTOMASYON ĠLÇE SAYISI KAYITLI DAVA SAYISI KAYITLI EVRAK SAYISI KULLANICI SAYISI METOP ÇAĞRI ĠLE GELEN ARIZA SAYISI METOP (Merkez EriĢimli TaĢra Otomasyon Projesi) TOPLAM METOP a Yapılan ĠĢ ve ĠĢlemler Bilgi Sistemi Projeleri Bilgi ĠĢlem projelerinin iģletilmesi ve güncelleģtirilmesi çalıģmaları 2014 yılında devam etmiģtir. Sistem ve projelerin faal olarak çalıģması sağlanmıģtır. METOP (Merkez EriĢimli TaĢra Otomasyon Projesi) HBS (Hukuk BiliĢim Sistemi) BBS (BAHUM BiliĢim Sistemi) BĠDS (BAHUM Ġçerik Destek Sistemi Avukat Destek Sistemi BAHUM PORTAL (BAHUM Bilgi Portalı) Bilgi Sistemi Projeleri Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 64

66 Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra teģkilatımızın hukuki mevzuata eriģimi için geliģtirilen Hukuk BiliĢim Sistemi (HBS), 2009 Ocak ayında kurulan BAHUM PORTAL üzerinden hem vatandaģa hem de portal kullanıcılarına hizmet sunmaya 2014 yılında da devam etmiģtir. Bu çalıģmalarda Genel Müdürlüğümüzün tarihçesi ve görevleri ayrıntılı olarak yayımlamaya devam edilmiģ ve mevzuat değiģiklikleri günlük olarak güncelleģtirilmiģtir. Sisteme vatandaģın ve diğer kamu kurumlarının abone olmaksızın doğrudan eriģimi sağlanmıģtır. Hazine Avukatlarına yönelik hazırlanan kurumsal mevzuat, resmi gazete ve yargı kararları portal üzerinden Ģifre veya elektronik kayıt aranmaksızın eriģim sağlanmıģtır yılında da Hukuk BiliĢim Sistemi güncelleģtirilmiģtir. Ayrıca, BAHUM PORTAL da kurum tanıtımı ve duyurular, iç genelgeler ile hukuki görüģler, mevzuata yönelik uygulamalara ait dokümanlar, hizmet içi eğitim seminerlerine ait duyurular yayımlanmıģtır. Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü Otomasyon Projesi (MEOP) ile METOP arasında dava entegrasyon çalıģmaları 2009 yılında bitirilmiģ ve 2014 yılında iki proje üzerinde entegrasyonu geliģtirici ortak çalıģmalar yapılmıģtır. Merkez EriĢimli TaĢra Otomasyon Projesi (METOP) ile BAHUM BiliĢim Sistemi (BBS) entegrasyonunun sağlanması için, taģra ve merkez dava dosyası bilgi paylaģımı ile METOP üzerinden Devlet Hukuk DanıĢmanlığı ve Muhakemat Hizmetlerinin istatistiksel verilerinin alınabilmesi amacıyla bir modül oluģturulması çalıģmaları yapılmıģ, bu çalıģmaya 2014 yılında da devam edilmiģtir. Bu modülden elde edilen istatistiksel bilgiler dava sayılarının azaltılması yönünden yapılabilecek çalıģmalara büyük oranda ıģık tutacaktır. Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilen tüm davalara ait tahsilât, ödeme iģlemleri ile avukatlık vekâlet ücreti dağıtımının METOP üzerinden yapılması ve elektronik ortamda takip edilmesi gerektiğinden METOP Mali Takip Sistemi kurulması çalıģmalarına baģlanmıģtır Bilgisayar Donanım Faaliyetleri Donanım bakım onarım kapsamında ilgili firmaların desteği de alınarak aģağıdaki faaliyetler sürekli olarak 7*24 saat yapılmıģtır. Domain Controler, Exchange, Web, Uygulama ve Veritabanı Sunucular, Güvenlik Duvarı (Firewall), Router, Metro Ethernet, Omurga Ve Yan Anahtarlar (Swicht) fiziki ve sistemsel log kayıtlarının kontrolü yapıldı, Sistemsel kontroller esnasında ya da kullanıcılardan gelen çağrılar neticesinde sistem tarafında oluģan problemler giderildi, Sistem ve KGK odaları ile klimaların günlük fiziki kontrolü yapıldı, ĠĢletim sistemi ya da donanımsal görülen sorunlar donanım bakım sözleģmesi kapsamında ilgili firma ile birlikte çözülmeye çalıģılmaktadır. Donanım Bakım Onarım SözleĢmesi kapsamı dıģında oluģan iģlerde, donanım veya hizmet alınması gereken durumlar oluģtuğunda Makam için teknik rapor düzenlendi Bilgisayar Yazılım Faaliyetleri Yazılım bakım onarım kapsamında ilgili firma desteği de alınarak aģağıdaki faaliyetler sürekli olarak 7*24 saat yapıldı. a) Veritabanı Bakım Faaliyetleri: Disklerin ve veritabanı fiziksel öğelerinin (tablo aralıkları, dizinler vb.) doluluğu gözlemlenerek gereken durumlarda iyileģtirmeler yapıldı. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 65

67 Veritabanı performansı gözlemlendi, performansı azaltıcı sorunlar tespit edilerek düzeltildi. VTYS (veritabanı yönetim sistemi) logları (alert.log) incelendi, uygulama tabanlı sorunlar giderildi, iģletim sistemi ya da donanımsal görülen sorunlar donanım bakım sözleģmesi kapsamında ilgili firma ile birlikte çözülmeye çalıģıldı. Donanım Bakım Onarım SözleĢmesi kapsamı dıģında oluģan iģlerde, donanım veya hizmet alınması gereken durumlar oluģtuğunda Makam için teknik bir rapor düzenledi. Veri tabanı yedeklerinin doğru çalıģıp çalıģmadığı sürekli kontrol edildi. b) Uygulama Sunucuları Bakım Faaliyetleri METOP, BBS, HBS ve BIDS uygulama sunumcuları log'ları kontrol edildi tespit edilen sorunlar giderildi. Uygulama sunumcularının yedekleri kontrol edildi. GeçmiĢe yönelik log dosyaları, diskin boģaltılabilmesi amacı ile temizlendi. Donanım Bakım Onarım SözleĢmesi kapsamı dıģında oluģan iģlerde, donanım veya hizmet alınması gereken durumlar oluģtuğunda Makam için teknik bir rapor düzenlendi Bilgisayar ve Uygulama ĠĢletim Faaliyetleri a) METOP sistemi ile ilgili olarak uygulama yönetimi kapsamında çağrı sistemi, telefon ve e-posta aracılığıyla alınan veri düzeltme, avukat, dava konuları, mahkeme, faiz oranları tanımlama gibi talepler yerine getirildi. Bunların dıģında kullanıcı ihtiyaçlarının değiģmesinden kaynaklanan yazılım güncelleme ve geliģtirmeleri yapıldı. b) Merkez kullanıcılarının kullanmakta olduğu BBS ve MYS ile ilgili olarak Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü Yazılım/Donanım Talep Formu, telefon ve e-posta aracılığıyla alınan kullanıcı tanımlama, kullanıcı haklarının değiģtirilmesi, veri düzeltme, aylık gelen evrak defter dökümünün excel formatında alınması, Bakanlık Evrak sisteminden gelmeyen evrakların sisteme getirilmesi, yayınlanamayan mevzuatların yayınlanmasının sağlanması gibi talepler yerine getirildi. c) Bunların dıģında kullanıcı ihtiyaçlarının değiģmesinden kaynaklanan yazılım güncelleme ve geliģtirmeleri yapıldı. Genel Müdür, Hukuk MüĢavirleri, Daire BaĢkanları, MüĢavir Hazine Avukatları, Hazine Avukatları ve ġubelerin talepleri doğrultusunda özel sorgular hazırlanarak excel ve pdf formatında e-posta adreslerine gönderilmesi sağlandı. d) BaĢbakanlık standart dosyalama planına uygun BAHUM dosya sistemi uygulama yazılımı ilgili firma tarafından bitirildi. Uygulamanın kurulumu yapıldı. Kullanıcılara eğitim verilerek uygulama devreye alınmıģtır. BAHUM PORTAL sistemi ile ilgili olarak sistem yönetimi kapsamında Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü Yazılım/Donanım Talep Formu ve e-posta aracılığıyla alınan kullanıcı tanımlama, kullanıcı haklarının verilmesi, duyuru, merkez iç genelge yayınlanması ve takibi gibi talepler yerine getirildi. e) Maliye Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulama yazılımının hayata geçirilmesi amacıyla oluģturulan Bakanlık EBYS projesi teknik takımlar çalıģmalarına katılım sağlandı. Analiz çalıģmaları yapıldı. Süreç devam etmektedir. f) Donatım Ģubesi tarafından Genel Müdür Onayı alınarak son kullanıcıya tahsis edilen donanım cihazlarının (bilgisayar, yazıcı v.b) kurulumu, sisteme tanıtılması, kullanıcı ve adresi tanımlanması, Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü Yazılım/Donanım Talep Formu aracılığı ile yapıldı. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 66

68 g) TaĢra ile ilgili olarak donanımsal arızalar kapsamında METOP çağrı sistemi, telefon ve e-posta aracılığıyla alınan Bilgisayarların sisteme tanıtılması, kullanıcı tanımlanması, verilmesi, network sorunları, iģletim sistemi problemleri, Office, virüs yazılımı problemleri/kurulumu gibi talepler yerine getirildi. h) Merkez ile ilgili olarak donanımsal arızalar kapsamında Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü Yazılım/Donanım Talep Formu ve telefon aracılığıyla bildirilen network sorunları, iģletim sistemi problemleri, Office, virüs yazılımı problemleri/kurulumu, cd/dvd yazdırılması gibi talepler yerine getirildi. i) Merkez ve taģra kullanıcılarının iģletim sistemi, Office ve diğer kurulum sorunlarına destek verildi Ağ ve BiliĢim Güvenliği Faaliyetleri Ağ ve biliģim güvenliği kapsamında ilgili firma desteği de alınarak aģağıdaki faaliyetler sürekli olarak 7*24 saat yapıldı. Firewall üzerinde kurum güvenlik politikaları belirlenerek merkez kullanıcılarının internet ve intranet çıkıģ güvenlikleri iģlemleri yapıldı. Güvenlik cihazları üzerinde log kayıtları düzenli olarak kontrol edildi. DıĢ kullanıcıların BAHUM Portal a ulaģırken kurumu tehdit eden saldırıların önceden tespit edilerek önlenmesi ile ilgili ayarların firewall ve IPS üzerinde yapılması sağlandı. Ayrıca iç kullanıcıların da güvenlik tehdidi yaymalarının IPS üzerinde yapılan ayarlarla en aza indirilmesi sağlandı. Güvenlik cihazları tarafından tespit edilen saldırılar incelenerek, iģletim sistemleri ya da uygulama yazılımlarından kaynaklanan açıkların iģletim sistemleri ya da uygulama yazılımları üzerinde alınacak önlemlerle sorunun çözülmesi sağlandı. DıĢ ve iç kullanıcıların bilinçli ya da bilinçsiz kullanımı sonucu virüs/spam yaymalarının tespit edilmesi ve temizlenmesi sağlandı. kullanımı sonucunda virüs/spam yayılmasının exchange server üzerinde yapılan ayarlarla en az seviyeye indirilmesi sağlandı. Klimaların faal olarak çalıģmasının sağlanarak sistem ve KGK odalarının aģırı derecede ısınarak sistemlerin ve KGK larının zarar görmesinin önlenmesi sağlandı. Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ile organize çalıģılarak taģra kullanıcılarının oluģturdukları güvenlik zafiyetlerinin en aza indirilmesi sağlandı Proje ve Uygulama GeliĢtirme Faaliyetleri a) BBS; Genel Müdürlüğümüz merkez Ģube iģlemleri ile METOP un (avukatlık hizmetleri ve muhakemat hizmetleri otomasyonu) entegrasyonunu amaçlayan bu biliģim sisteminin veri tabanları uygulaması 2006 yılında kurulmuģtur. Personel, evrak, bütçe, mutemetlik, dava takip iģlemleri gibi ortak hizmetlerin merkezi bir yapıda ihtiyaç duyulan verileri kullanılarak, güncel iģlemlerin daha hızlı ve verimli hale getirilmesi sağlanmıģtır. Tüm merkezi dava ve iģlem süreçlerinin sisteme dâhil edilmesi için analiz çalıģmaları tamamlanmıģtır. Sistemin testi yapılmıģ ve kullanıma sunulmuģtur. Anayasa Mahkemesi ödemelerinin takibi ve iģlem süreçlerinin sisteme dahil edilmesi için analiz çalıģmaları tamamlanmıģ olup ilgili testler yapıldıktan sonra kullanıma sunulmuģtur. b) BAHUM PORTAL; BAHUM un genel olarak kamuya ve vatandaģa açılan penceresi, ilgili tüm tanıtım ve bilgi edinme noktası olarak kamuya hizmet noktası, personelinin kurum ile ilgili tüm Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 67

69 bilgilere ulaģabileceği kaynak bölgesi, e-devlet bünyesindeki giriģ noktası, kurumsal iletiģim merkezi, kurumsal bilgi paylaģım noktası ve HBS, evrak sorgulamaları, kurumsal istatistikler gibi tüm BAHUM un tüm biliģim uygulamalarını içine alacak web tabanlı daha üst bir uygulama olması temel özelliğidir. BAHUM PORTAL ın iç ve dıģ kullanıcılar olmak üzere iki tane giriģ kapısı tanımlanmıģtır. 1- DıĢ kullanıcılar; vatandaģın kendisi ile ilgili mevzuat sistemine, dıģ kapı üzerinden Ģifresiz olarak eriģmesi sağlandı. 2- Ġç kullanıcılar ise, (BAHUM Merkez ve TaĢra personeli) kendi kullanıcı adı ve Ģifresi ile sisteme giriģ yaparak, kendisine ait kimlik bilgilerini izleyip, varsa düzeltmeler konusunda sistem üzerinden personel yöneticisine uyarılarda bulunabilecek, kendi izin durumunu PORTAL üzerinden takip edebilecek (BAHUM Merkez personeli için) BAHUM PORTALI üzerinden gerçekleģtirildi. BAHUM idari ve üst yönetiminin, BBS ve METOP üzerinde yapılan bazı iģlerin istatistiksel özetlerini anlık olarak BAHUM PORTAL üzerinden izlemesi sağlandı. BAHUM merkez teģkilatı ve taģra teģkilatını ilgilendiren güncel duyurular, BAHUM PORTAL üzerinden yayınlandı. BAHUM merkez ve taģra teģkilatı üzerinde uygulanabilecek olan anketlerin BAHUM PORTAL üzerinden yapılması sağlandı. BAHUM merkez ve taģra avukatlarına yönelik olarak, hukuksal bilgi, tecrübe paylaģımı ve görüģ alıģ veriģini sağlamak amacı ile hukuksal bilgi paylaģım platformu kurulmuģtur. Bu portalın sürekli çalıģır ve güncel halde tutulması için gerekli takipler yapıldı Diğer Faaliyetler Genel Müdürlüğümüz merkez teģkilatında bulunan bilgisayar ve çevre birimlerinde meydana gelen donanım, sistem ve yazılım sorunları en kısa sürede giderilmiģ ve hizmete sunulmuģtur. Merkez birimleri ve taģra birimlerinin arıza çağrısı firma desteği de alınarak sonuçlandırılmıģtır. Bakanlık EBYS nin Genel Müdürlüğümüzde Ağustos 2014 den itibaren kullanılmaya baģlanmasından dolayı, Genel Müdürlüğümüz personeline gerekli eğitimler verilmiģtir. Ayrıca EBYS ile ilgili teknik destek verilmekte olup, uygulama ile ilgili oluģan sorunlar EBYS sorumluları ile birlikte çözümlenmektedir. BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi); dönem içerisinde Genel Müdürlüğümüz Bilgi ĠĢlem ġube Müdürlüğü için ĠSO sertifikası almak için gerekli olan dokümanlar hazırlanmıģ ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ne baģvuru yapılmıģ ve baģvurumuz TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ce kabul edilmiģtir. Genel Müdür ve Hukuk MüĢavirlerince ġubemize verilen görevler yapılmıģ, toplantı ve eğitimlere katılım sağlanmıģtır. Genel Müdürlüğümüz eğitim planına uygun olarak düzenlenen Hizmet Ġçi Eğitim Seminerlerine ve çalıģma toplantılarına bilgisayar ve çevre birimleri temin edilmiģ, ayrıca sunumların hazırlanmasına yardımcı olunmuģ ve sunum yapanlara bilgisayar hizmetleri desteği verilmiģtir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 68

70 Genel Müdürlüğümüz bilgi iģlem personeli biliģim teknolojilerini ve yeni çıkan teknoloji ürünlerini takip etmek amacıyla çeģitli firmalarca düzenlenen seminer ve forumlara katılmıģlardır Eğitim Faaliyetleri yılları arasında Genel Müdürlüğümüzde görev yapan personelimize hizmet içi eğitim, bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenlenmiģtir. Genel Müdürlüğümüze açıktan ve naklen atanan Hazine avukatları ile Bakanlığımızda görev yapan çeģitli unvandaki personel için düzenlenen eğitim seminerlerine hukuk müģavirleri, daire baģkanları, müģavir Hazine avukatları, Hazine avukatları, Ģube müdürleri ve diğer personel eğitici olarak görevlendirilmiģtir. Avrupa Birliği müktesebatı ile ilgili olarak Bakanlığımız birimleri ve çeģitli üniversiteler tarafından düzenlenen eğitimlere, Bakanlığımız hizmet içi eğitim planında yer alan ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığınca düzenlenen Üst Düzey Yönetici Birikim PaylaĢımı ve GeliĢtirme Programı, Eğiticilerin Eğitimi Semineri, Orta Kademe Yöneticilerin Eğitimi, Orta Düzey Bilgisayar ve Ofis Uygulamaları Eğitimi ve Etkin ĠletiĢim gibi eğitimlere, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının düzenlediği SGB.net ve öğrenme stilleri, yaratıcılık ve Inovasyon becerileri konulu seminerlere, Genel Müdürlüğümüzde çeģitli unvanlarda görev yapan personel katılmıģtır Yılı faaliyetleri 2014 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanıp MAYEM ve Ġç Kontrol ġube Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Ġki personelimize ait lisansüstü Eğitim, Doktora ve Bilimsel AraĢtırma Formu MAYEM e gönderilmiģtir. Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliğinin Halkla ĠliĢkiler Görevlilerine ĠliĢkin Eğitimine katılımcı bir ġube Müdürü görevlendirilmiģtir. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığınca düzenlenen Hizmet Ġçi Eğitim Programına katılacak eğitici değiģiklikleri yapılmıģtır. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca düzenlenen Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uygun Eylem Planı Eğitimine katılımcı dört personel görevlendirilmiģtir. ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Muhakemat Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Hukuki GörüĢ OluĢturulmasında Ġzlenecek Yöntem, Ġlke ve Esaslar konulu Eğitim Seminerine eğitici olarak iki MüĢavir Hazine Avukatı görevlendirilmiģtir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hukuk Hizmetleri konulu Eğitim Seminerine eğitici olarak bir MüĢavir Hazine Avukatı görevlendirilmiģtir. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığınca düzenlenen Milli Emlak Mevzuatı Eğitimi programına eğitici olarak MüĢavir Hazine Avukatı ve Hazine Avukatı olarak 6 kiģi görevlendirilmiģtir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 69

71 Maliye Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca düzenlenen Maliye Uzman Yardımcıları Sınav Komisyonunda bir asil ve bir yedek olmak üzere iki Daire BaĢkanı görevlendirilmiģtir. Maliye Eğitim Merkezi BaĢkanlığınca düzenlenen Mevzuat Eğitimi programında eğitici olarak bir Hazine Avukatı görevlendirilmiģtir. Genel Müdürlüğümüz 2014 Bütçe taslağında yer almak üzere 2015 Yılı Eğitim planı hazırlanıp Bütçe ġubesine sunulmuģtur. Maliye Eğitim Merkezi BaĢkanlığınca düzenlenen Kontrollü Evrak ve Gizlilik Dereceleri Eğitimi için iki personel katılımcı olarak görevlendirilmiģtir. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığınca düzenlenen Defterdarlık Uzman Yardımcıları Uyum ve Temel Mesleki Eğitim Programına eğitici olarak MüĢavir Hazine Avukatı (3 KiĢi) ve Hazine Avukatı (5 KiĢi) görevlendirilmiģtir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Nükleer Enerji Alanında Üçüncü KiĢilere KarĢı Sorumluluk ÇalıĢtayı na katılmak üzere Bakanlığımızı temsilen bir MüĢavir Hazine Avukatı görevlendirilmiģtir. Gazi Üniversitesi BiliĢim Enstitüsünde BiliĢim ve Teknoloji Hukuku dersini haftada 3 saat ders vermek üzere bir MüĢavir Hazine Avukatı görevlendirilmiģtir. Ankara Mesleki Eğitim Kursunda Öğretim yılında ders vermek üzere üç MüĢavir Hazine Avukatı görevlendirilmiģtir. Genel Müdürlüğümüzce 03/11/ /11/2014 tarihleri arasında Antalya da Merkez ve TaĢra teģkilatına seminer düzenlenmek üzere gerekli çalıģmalar yapılmıģ ancak seminer programı Mayıs-2015 tarihi düģünülerek ertelenmiģtir yılı hizmet içi eğitim planı yapılmıģ ve Maliye Yüksek Eğitim BaĢkanlığına gönderilmiģtir. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM) Komutanlığı tarafından düzenlenen Askeri Öğrenci Borç Ödemeleri konusunda eğitici olarak MüĢavir Hazine Avukatı asil, 1 MüĢavir Hazine Avukatı yedek olarak görevlendirilmiģtir. Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce düzenlenen Muhasebe Yetkilisi Eğitim Seminerine eğitici olarak MüĢavir Hazine Avukatı (1 KiĢi) ve Antalya Muhakemat Müdürü görevlendirilmiģtir. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığınca düzenlenen Maliye Uzman Yardımcıları Uyum Eğitimi ve Temel Mesleki Eğitim programına eğitici olarak MüĢavir Hazine Avukatı (5 KiĢi) ve Hazine Avukatı (3 KiĢi) görevlendirilmiģtir. EBYS Tanıtımı ve kullanımı için Belek-Antalya da düzenlenen eğitime Genel Müdürlüğümüz MüĢavir Hazine Avukatı (4 KiĢi) ile Hazine Avukatı (1 KiĢi) ve V.H.K.Ġ. (1 KiĢi) görevlendirilmiģtir. Ġstanbul Muhakemat Müdürlüğü yeni hizmet binasına taģınması nedeniyle bilgisayar ağ alt yapısının düzenlenmesi ve Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğüne ait Say2000 bağlantısı kurulma çalıģması nedeniyle Programcı V. (1 KiĢi) görevlendirilmiģtir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 70

72 Yılları Arasında Yapılan Hizmet Ġçi Eğitim Seminerler SIRA NO DÖNEMĠ 2010 YILINDA YAPILAN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER YAPILAN YER GÜN SAYISI KONUSU KATILIMCILAR KATILANLAR ANTALYA 5 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM AVUKAT ANTALYA 5 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM AVUKAT ANTALYA 5 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM MEMUR 100 SIRA NO DÖNEMĠ TOPLAM YILINDA YAPILAN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER YAPILAN YER GÜN SAYISI KONUSU KATILIMCILAR KATILANLAR ANTALYA 10 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM AVUKAT ANTALYA 3 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM MEMUR BODRUM 7 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM AVUKAT ANTALYA 7 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM AVUKAT ANTALYA 5 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM MEMUR 54 SIRA NO DÖNEMĠ TOPLAM YILINDA YAPILAN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER YAPILAN YER GÜN SAYISI KONUSU KATILIMCILAR KATILANLAR ANTALYA 6 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM AVUKAT MUĞLA 6 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM AVUKAT 300 SIRA NO DÖNEMĠ TOPLAM YILINDA YAPILAN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER YAPILAN YER GÜN SAYISI KONUSU KATILIMCILAR KATILANLAR ANTALYA 7 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM AVUKAT MUĞLA 14 GÜN HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM AVUKAT 450 Not: 2014 yılında hizmet içi eğitim yapılmamıģtır Hazine Temyiz ġubesi ĠĢlemleri TOPLAM Yıllarında Yapılan Eğitimler Genel Müdürlüğümüz merkez ve taģra birimlerimiz tarafından takip edilen Bakanlığımız veya diğer idarelere ait dosyaların duruģmalı olarak temyizi üzerine, Yargıtay ın ilgili Hukuk Dairelerinde yapılan duruģmalarına, Genel Müdürlüğümüz merkez müģavir hazine avukatlarınca mürafaasına girilmektedir. ġube tarafından, Yargıtay daki Hukuk Dairelerinden duruģma günlerini belirten duruģmaları tespit edip Yargıtay Dairelerinin gruplarına ve duruģmaya girecek avukatlara göre düzenlenen aylık duruģma listelerinin ve dosyaların hazırlanıp kayıtlarının yapılarak duruģma tarihinden önce avukatlarına zimmetle verilmesi, duruģmasına girilip iģi biten dosyaların mahalline gönderilmesi için BAHUM giden evrakına sevkinin yapılması, Yargıtay da ilk derece mahkemesi sıfatıyla hazine aleyhine açılan davalarda Hazine Avukatınca hazırlanan savunma dilekçelerinin havalesi yaptırılıp ve gerekli masraflarının yatırılıp ilgili Yargıtay Hukuk Dairesi kalemine teslim edilmesi iģlemleri yürütülmektedir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 71

73 YILLAR Yargıtay DuruĢmaları DURUġMASINA GĠRĠLMEK ÜZERE GELEN DOSYA SAYISI DURUġMASINA GĠRĠLEREK MAHALLĠNE GÖNDERĠLEN DOSYA SAYISI ĠLGĠLĠ YILDA GELEN VE DURUġMASINA ERTESĠ YILDA YAPILACAK DOSYA SAYISI DuruĢma DıĢındaki ĠĢlemler Yargıtay da DuruĢmasına Girilen Dava Dosya Sayısı YILLAR DURUġMALI ĠġLER DIġINDA GELEN DOSYA SAYISI DURUġMALI ĠġLER DIġINDA GĠDEN DOSYA SAYISI BEKLEYEN DOSYA SAYISI DuruĢma DıĢındaki ĠĢlemler YILLAR ĠĢlemi Biten Dosya Sayısı YARGITAY DA DURUġMASINA GĠRĠLEREK MAHALLĠNE GÖNDERĠLEN DOSYA SAYISI GEREĞĠ YAPILARAK GÖNDERĠLEN DOSYA SAYISI Dosya Sayısı ĠĢlemi Biten Dosya Sayısı YILLAR ĠġLEMĠ BĠTEN DOSYA ĠġLEM ĠÇĠN BEKLEYEN DOSYA TOPLAM GELEN DOSYA SAYISI Dosya Sayısı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 72

74 Yargıtay da Ġlk Derece Mahkemesi Olarak Görülen Dava Sayısı YARGITAYDA (ĠLK DERECE MAHKEMESĠ SIFATIYLA-BĠDAYET) HAZĠNE ALEYHĠNE AÇILAN DAVALARIN SAYISI YILLAR GÖRÜLEN DAVA SAYISI DURUġMA TARĠHĠ BELĠRLENMEYEN DAVA SAYISI Dava Sayısı 5237 SAYILI CEZA DAVALARI TCK VE DĠĞER ÖZEL CEZA KANUNLARI UYARINCA ĠLK DERECE MAHKEMESĠ SIFATIYLA YARGITAYDA AÇILAN TÜM CEZA DAVALARI YILLAR GÖRÜLEN DAVA SAYISI DURUġMA TARĠHĠ BELĠRLENMEYEN DAVA SAYISI Dava Sayısı Tekit ve Bilgi Edinme Faaliyetleri Tekit ĠĢlemleri TaĢra teģkilatımız tarafından takip edilen dava dosyalarının Genel Müdürlüğümüz tarafından davanın aģamaları ve mahkemeler tarafından alınan kararların incelenmesi ile kararlara karģı bir üst mahkemeye itiraz edilip edilmemesi konusunda yapılan çalıģmaların takibi amacıyla tekit sistemi oluģturulmuģtur. Merkezde davayı takip eden avukat tarafından davanın durumuna göre yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla dava dosyasına tekit konulmaktadır. Tekit tarihinde taģra teģkilatımıza davanın akıbeti sorulmakta ve gelen yanıta göre yeni talimatlar verilmektedir.2013 yılında pilot olarak seçilen illerde tekitler mail ortamında yapılmaya baģlanarak Genel Müdürlüğümüzün kırtasiye posta masrafı ve iģ yükü azaltılmıģ olup bu uygulama 2014 yılında Türkiye geneline yaygınlaģtırılmıģtır. YIL TEKĠT ĠġLEMLERĠ VE YAZIġMALARI DOSYA ĠNCELEME Tekit ĠĢlemleri YAPILAN TEKĠT Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 73

75 Bilgi Edinme 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında bilgi edinme hakkını kullanan kiģilere varsa internet üzerinden e-posta adreslerine yoksa yazılı olarak bilgi verilmiģtir. Genel Müdürlüğümüze intikal eden baģvurulara iliģkin yapılan iģlem sayısı yanda gösterilmiģtir. YIL VERĠLEN CEVAP SAYILARI Bilgi Edinme Kanununa Göre Yapılan BaĢvuru ve Cevap Sayıları BĠMER Faaliyetleri BĠMER, BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi (BĠMER), biliģim ve iletiģim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla iliģkiler uygulamasıdır. Ġyi ve sağlıklı iģleyen bir halkla iliģkiler uygulaması için günümüz iletiģim teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluktur. BĠMER ile oluģturulan sistem sayesinde vatandaģ ile devlet arasındaki iletiģim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesinin yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir Ģekilde verilebilmesine imkan sağlanmıģtır. Bu bağlamda, Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konuları içeren BĠMER baģvuruları, baģvuru sahiplerinin varsa e-posta adreslerine internet üzerinden, yoksa yazılı olarak mevzuat hükümleri doğrultusunda cevaplandırılmıģtır yılları arasında yapılan iģlemlere ait tablo; BAġVURU SAYISI VE CEVAPLANAN YIL CEVAP SAYISI BĠMER BaĢvuru ve Cevap Sayıları Ġdari Dava ĠĢlemleri 1-Tebligata iliģkin iģlemler 2-Ġdari dava evraklarının kayıt ve zimmet iģlemleri, 3-Ġdari dava havale iģlemleri: 4-Dava takip iģlemleri Ġdari Davalar ġube Müdürlüğüne gelen evrak sayısı Tebligat ve Gelen evrak sayısı 2014 Yılı Tebligat sayısı Gelen evrak sayısı Toplam Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 74

76 1-Tebligata iliģkin faaliyetler Maliye Bakanlığına ait tebligatların alma görevini, BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü yerine getirmektedir. Ġdari yargı yerlerinden gönderilen tebligatları Genel Müdürlüğümüz adına Ġdari Davalar ġubemiz tarafından alınmakta, kayıtları ve zimmetleri yapılmaktadır Yılında adet tebligat alınmıģtır. Bu tebligatlardan 357 si Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına gönderilmiģ, si Bahum a alınmıģtır. 2-Ġdari Dava Evraklarının Kayıt ve Zimmet ĠĢlemleri 2014 yılında Ģubemize intikal eden her türlü idari davayla ilgili adet evveliyatlı veya yeni açılan dosya iģlem görmüģtür. Bunlardan yaklaģık 973 adet idari yargı yerlerine gönderilen savunmalardır yılında yeni açılan dosya sayısı 1950 dir. ĠDARĠ DAVA YENĠ YIL YENĠ DOSYA VE VERĠLEN AVUKATLARIMIZCA AÇILAN DURUġMA EVVELĠYATLI HUKUKĠ HAZIRLANAN VE YARGI TEBLĠGAT DOSYA SAYISI DOSYA SAYISI GÖRÜġ YERLERĠNE GÖNDERĠLEN SAYISI SAVUNMALAR Yeni ve Evveliyatlı Dosya Sayısı 3-Ġdari Dava Havale ĠĢlemleri Ġdari Davalar ġube Müdürlüğüne intikal eden iģlerin havalesi ġube Müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır. 4-Dava takip iģlemleri a) Ġdari dava iģlemleri 1 DanıĢtay BaĢkanlığına 2 Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına 3 Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına 4 Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığına 5 Vergi Mahkemesi BaĢkanlığına Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan temyiz, düzeltme, itiraz, cevap dilekçelerinin gerekli posta masrafları Bakanlığımız PTT Ģubesinden yapılarak anılan Mahkeme BaĢkanlıklarına intikalini sağlamak. Ayrıca Avukatlarımız tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin mahkemelerden temin edilmesi, (2014 yılında Türkiye genelinde idare mahkemelerine gönderilen savunma, itiraz temyiz cevap dilekçelerinin adedi 973) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 75

77 b) Adli dava ĠĢlemleri Genel ve Özel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Hazine Avukatlarımız tarafından takip edilen davalar, rakamsal ifade edemeyeceğimiz her türlü adliye iģlemleri 1-Adli Mahkemelere ve Ġcra Müdürlüklerine götürülen itiraz dilekçeleri, 2-DuruĢma tutanakları, 3-Mahkeme ilamlarından örnek alınması, 4-Posta masrafı, bilirkiģi ücreti, müzekkere ücreti, keģif ücreti gibi adliyede görülmesi gereken bütün iģlemler, 5- Anayasa Mahkemesinden, Hazine Avukatlarımızın talep ettiği belgelerin temini ile hazırlamıģ oldukları dilekçelerin Anayasa Mahkemesine götürülmesi, 6-Hazine Avukatlarımız tarafından hazırlanıp Hakem Heyetlerine gönderilen dilekçeler Evrak ĠĢlemleri Faaliyetleri Gelen ve Giden Evrak Sayısı ile Adli Tebligat Sayısı, Makam Onayları YIL GELEN EVRAK GĠDEN ADLĠ TEBLĠGAT SAYISI MAKAM ONAYLARI Gelen ve Giden Evrak ArĢiv Hizmetleri ve Faaliyetleri 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Standart Dosya Planı Genelgesi ve eklerine göre, Genel Müdürlüğümüzün merkezden ve taģradan takip edilen dava dosyaları uygun ortamda saklanmaktadır. Gelen ve giden evraklar dosya planına göre tasnif edilmektedir. Ayrıca, derdest dava dosyalarının hazır halde tutulması sağlanmaktadır. Bakanlığımız Gelen Evrak biriminden günlük olarak gelen evraklar, dosyalarına göre tasnif edilmektedir. ĠĢlemi biten evraklar ise dosyası ile birlikte saklanmaktadır Kütüphane ve Yayım Hizmetleri Faaliyetleri Kütüphanemize, hukuki konularda yayımlanan kitap, dergi, resmi gazete alınmakta ve personelin hizmetine sunulmaktadır. Genel Müdürlüğümüz Kütüphanesinde 2008 yılı içinde, mevcut kitaplar tasnif edilerek kütüphane yeniden düzenlenmiģ olup 2014 yılında süreli yayınların ve diğer kitapların tasnifi devam etmiģtir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 76

78 Kütüphanemizde Dewey Onlu Sınıflandırma sistemini baz alınarak bilgisayar programı hazırlanmıģtır. Bu programla mevcut kitapların etiketi hazırlanmıģ ve Genel Müdürlüğümüze ait olduğunu gösterir Ģekilde kaģelenerek mühürlenmiģtir yılı içinde Kütüphane programı (BAHUM BiliĢim Sistemi üzerinden) ile Genel Müdürlüğümüz okuyucularına ödünç kitap verme iģlemleri baģlanılmıģtır yılı içerisinde Kanunlar külliyatı, Yargıtay dergisi ve Resmi Gazetenin alınmasına devam edilmiģ ve toplam 37 adet hukuk kitabı satın alınarak personelin hizmetine sunulmuģtur. 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMLERİ Bakanlık Makamının 29/04/2010 tarihli Onayı ile yürürlüğe giren Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerinin gerçekleģtirilmesini teminen Genel Müdürlüğümüzde 2014 yılı içinde; 1- KOS 2.4 Ġdarenin ve birimlerinin teģkilat Ģeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. KOS 2.5 Ġdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama iliģkisini gösterecek Ģekilde olmalıdır. KOS Birim Yönergelerinin elektronik olarak yayınlanması genel Ģartları gereğince daha önceden hazırlanan birim yönergesi 2014 yılı içerisinde yeniden düzenlenmiģ ve elektronik ortamda yayınlanmıģtır. 2- KOS Birim Yönergelerinin hazırlanması sırasında Birimlerin ve alt birimlerinin teģkilat Ģemalarının ve fonksiyonel görev dağılımlarının da oluģturulması genel Ģartı kapsamında, Genel Müdürlüğümüzün ve alt birimlerinin teģkilat Ģemaları ve fonksiyonel görev dağılımları oluģturulmuģ ve birim yönergesi ekinde yayınlanmıģtır. 3- KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluģturmalıdır Operasyonel planları olmayan birimlerin operasyonel planlarını oluģturması kapsamında Genel Müdürlüğümüzce 2015 yılı Operasyonel Planı hazırlanmıģtır. 4- RDS 5.4 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. genel Ģartı gereğince 2014 yılı içerisinde faaliyetler üçer aylık dönemler halinde izlenmiģtir. 5- RDS 5.5 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. genel Ģartı kapsamında özel hedefler belirlenerek personele gerekli duyuru yapılmıģtır. 6- RDS 6 Ġdareler, sistemli bir Ģekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleģmesini engelleyebilecek iç ve dıģ riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. standardı gereğince 2013 yılı içerisinde belirlenen riskler tekrar gözden geçirilmiģtir. 7- KFS 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. KFS 12.2 Bilgi sistemine veri ve bilgi giriģi ile bunlara eriģim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluģturulmalıdır. KFS 12.3 Ġdareler biliģim yönetiģimini sağlayacak mekanizmalar geliģtirmelidir. genel Ģartları kapsamında; Bilgi Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi Alınması için gerekli Ģartlar tamamlanarak ISO Sertifikası alınmıģtır. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 77

79 8- BĠS 13.3 Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanıģlı ve anlaģılabilir olmalıdır. Genel Ģartı kapsamında; METOP'ta ve BAHUM PORTAL'da yer alan idari istatistikler bu genel Ģart kapsamında güncellenmekte olup bilgilerin yayınlanmasına devam edilmektedir. 9- BĠS Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve faaliyetler ile beklentilere iliģkin bilgilendirme toplantısı yapılması eylemi ile BĠS Personelle periyodik değerlendirme toplantıları yapılması eylemleri gerçekleģtirilmiģtir. D- ĠÇ VE DIġ DENETĠM RAPORLARI 2012 yılı Ġç Denetim Programı kapsamında Bakanlığımızın Stratejik Planı ile performans programları amaç ve hedeflerinin gerçekleģme düzeylerinin değerlendirilmesi ve yılları birim faaliyet raporlarının hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri bakımından değerlendirilmesi konularında Ġç Denetçi Mithat AKÇELĠK tarafından Genel Müdürlüğümüzde yürütülen incelemeler neticesinde düzenlenen ( /1) ve ( /2) sayılı Raporlarda belirtilen hususlar ve bu hususlara verilen cevaplar aģağıda belirtilmiģtir. I-Bakanlığımızın Stratejik Planı ile performans programları amaç ve hedeflerinin gerçekleģme düzeylerinin değerlendirilmesi konularında düzenlenen ( /1) sayılı Raporla; A-2010 yılı performans programındaki hedef ve gerçekleģmelerle ilgili olarak; 1-Performans göstergelerinin açık, anlaģılır ve ölçüme elveriģli bir Ģekilde belirlendiği, ancak performans göstergeleri arasında hedefi tutmayanların bütçe imkanları ile sağlanabilecek hedef ve göstergeler olduğu, 2010 yılı bütçesinde böyle bir kaynak ayrılacağı garanti edilmeden zaten bu hedeflere varılmasının fiilen imkansız olduğu yönünde tespitler yapılmıģ, bu sebeple bütçe ile performans programı arasında iliģki kurulamadığı belirtilmiģtir. Cevap ve Eylem; Birimimiz bütçesi performans programına uygun olarak hazırlanmakta, özellikle projelerimizle ilgili kalemler yatırım programına konulmakta, bu yöntemle hazırlanan bütçe tasarısı, BÜMKO ve Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına gönderilmekte, ancak gerekli kaynak ayrılmasına rağmen uygulama, alınan onayla belirlenen koģullar çerçevesinde yapılabilmektedir. 2-Dava kazanma oranı ile ilgili olarak, bir davanın ilk derece mahkemesinde kazanılıp temyizde bozulması halinde kazanılan davalar arasında gösterilmesinin doğru olmadığı, Rapor ekinde yer alan tabloya göre 2010 yılı hedefinin tutmadığı, bu sebeple 2011 yılı hedef ve göstergeleri arasına Hazine lehine kesinleģen dava oranının da konulması gerektiği tespitleri yapılmıģtır. Cevap ve Eylem; 2010 yılı performans programındaki dava kazanma oranı Hazine lehine kesinleģen davalar anlamında olup ilk derece mahkemesinde kazanılan davaların artırılması hiçbir zaman hedef olarak gösterilmemiģtir. Kaldı ki, Stratejik Planı Kapsamında Dava süreçlerini hızlandırmak, etkinleģtirmek hedefimiz doğrultusunda sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı performans göstergesi olarak belirlenmiģtir. B-2011 yılı hedef ve gerçekleģmeleri ile ilgili olarak; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 78

80 1-Bir önceki yıla göre gerçekleģmesi bütçede yeterli kaynak ayrılmasına bağlı olan göstergelerin çıkarıldığı, vizyon, misyon ve misyona uygun hedef ve göstergeler belirlendiği, dava kazanma oranının hedef olarak belirlenmesinin olumlu olduğu, 2011 yılında, dava kazanma oranının hedeflenenin altında kaldığı, ancak meseleye Hazine lehine kesinleģen dava oranı yönünden bakıldığında hedefin tutturulduğu belirtilmiģtir. Cevap ve Eylem; Yukarıda değinildiği gibi dava kazanma oranı ile Hazine lehine kesinleģen dava oranı aynı olup Rapora ekli listedeki fark, istatistiklerin farklı zamanlarda alınmasından kaynaklanmaktadır. Zira istatistikler otomasyon sisteminden anlık olarak alınamamakta, istatistik Ģubesine gönderilen 3-6 aylık manuel doldurulan kayıtlarla elde edilmektedir. Bu sebeple METOP un tam anlamıyla yaygınlaģtırılması ve istatistikleri günlük alınır hale getiren sağlıklı bir sisteme kavuģturulması durumunda fark da ortadan kalkacaktır. 2-02/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin dava takip sisteminde önemli değiģiklikler getirdiği dikkate alınarak hedef ve göstergelerimizin revize edilmesi gerektiği yönünde tespitler yapılmıģtır. Cevap ve Eylem; Bakanlığımızın Stratejik Planı Kapsamında 659 sayılı KHK dikkate alınarak yeni hedef ve göstergeler belirlenmiģtir. Buna göre Bakanlığımızın Etkin, Etkili ve Çözüme OdaklanmıĢ Hukuki DanıĢmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak stratejik amacı ve Muhakemat ve hukuki danıģmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak stratejik hedefi doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzün performans hedefi Dava süreçlerini hızlandırmak, etkinleģtirmek ve mütalaa kapasitesini geliģtirmek olarak belirlenmiģtir. Performans Göstergelerimiz ise; Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı Kazanılan dava sayısının sonuçlanan dava sayısına oranı Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı, olarak sayılmıģtır. 3-Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin gerçekleģmelerine dair bilgilerin hepsinin mutlaka bilgi sisteminden (METOP) alınmasının gerekli olduğu, bir an önce Muhakemat Müdürlüklerinin de METOP sistemine geçmesi yönünde tespit yapılmıģtır. Cevap ve Eylem; Tespite katılınmakta olup METOP un yaygınlaģtırılmasının yanı sıra istatistik ve veri almaya elveriģli hale getirilmesi için Genel Müdürlüğümüzce yapılan projenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. II yılları Birim Faaliyet Raporlarının hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri bakımından değerlendirilmesi konularında düzenlenen ( /2) sayılı Raporla; yılları Birim Faaliyet Raporlarının Genel Bilgiler bölümünde iç dıģ denetim raporlarından bahsedilmediği yönünde tespit yapılmıģ, Bakanlık Ġç Denetçileri ya da SayıĢtay Denetçileri tarafından tevdi edilen raporlara yer verilmesi önerilmiģtir. Cevap ve Eylem; Birim faaliyet raporlarında tespit ve öneri doğrultusunda iç ve dıģ denetim raporlarına yer verilecektir yılları Birim Faaliyet Raporlarında iç kontrol faaliyetlerinin sadece mali iģlemlere münhasır yönünden bahsedildiği tespiti yapılmıģ, raporun yönetim ve iç kontrol bölümünde mali Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 79

81 iģlemlerin yanı sıra merkez ve taģra teģkilatı tarafından gerçekleģtirilen bütün kontrollere yer verilmesi önerilmiģtir. Cevap ve Eylem; Birim faaliyet raporlarında tespit ve öneri doğrultusunda raporun yönetim ve iç kontrol bölümünde mali iģlemlerin yanı sıra merkez ve taģra teģkilatı tarafından gerçekleģtirilen bütün kontrollere yer verilecektir yılları Birim Faaliyet Raporlarında özellikle davalar yönelik bilgilerin taģra teģkilatından gönderilen bilgi verilerle oluģturulduğu, ancak bu bilgilerin doğruluğunun taģra kayıtlarının mukayesesi ile anlaģılabileceği tespiti yapılmıģ, taģra teģkilatının tümüyle otomasyona geçirilmesi ve verilerin METOP tan alınmasının sağlanması önerilmiģtir. Cevap ve Eylem; Tespit ve öneriye iģtirak edilmiģ olup bu doğrultudaki çalıģmalara devam edilecektir. 4-Faaliyet Raporlarının Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi bölümünde, Devletin muhakemat hizmetlerinde ve Genel Müdürlüğün hizmet alanlarında çok esaslı değiģiklik getiren 659 sayılı KHK hükümleri dikkate alınarak GZTF analizi yapılması gerektiği bildirilmiģtir. Cevap ve Eylem; 2011 yılı Birim Faaliyet Raporlarındaki GZFT analizi 659 sayılı KHK hükümleri dikkate alınarak yapılmıģ bulunmaktadır. Ancak öneri doğrultusunda GZFT (SWOT) analizi yeniden gözden geçirilmiģ olup 2012 yılı Birim Faaliyet Raporunda gösterilecektir. II- AMAÇ VE HEDEFLER A-ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ Maliye Bakanlığının yılları Stratejik Planı, 4 stratejik amaç ve bu amaçlara bağlı 9 stratejik hedef belirlenmiģtir. Bu 4 stratejik amaçtan biri olan Etkin, Etkili ve Çözüme OdaklanmıĢ Hukuki DanıĢmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak Genel Müdürlüğümüz ile ilgili olduğundan aģağıda ilgili açıklamalara yer verilmiģtir YILLARI STRATEJĠK PLANI Stratejik Amaç 3 Etkin, Etkili ve Çözüme OdaklanmıĢ Hukuki DanıĢmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak Stratejik Hedef 8 Muhakemat ve Hukuki DanıĢmanlık Hizmetlerinde Etkinliği artırmak. Hukuk hizmetlerinin yürütülmesinde uygulama birliği ve sadeleģme sağlanmasına yönelik çok sayıda hukuki düzenleme tek bir yasal düzenleme ile birleģtirilerek genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin muhakemat ve hukuk danıģmanlığı hizmetlerinde etkinliğin sağlanması alanında önemli bir adım atılmıģtır. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 80

82 Plan döneminde dava açma ve takip süreçlerinin etkinleģtirilmesine yönelik olarak Bakanlığımızca takip edilecek davalar usul ekonomisine uygun olarak kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Takip edilen davalarda yargı sürecinin hızlandırılmasına katkı sağlayacak, kararların en kısa sürede infazı temin edilecek ve tahsilat hızlandırılacaktır. Ayrıca, davaların yürütülmesinde diğer idareler ile iģbirliği güçlendirilecektir. Dava takip kapasitesinin geliģtirilmesi için avukatların belli alanlarda uzmanlaģması sağlanacak, avukat baģına düģen dosya sayısı azaltılacak ve teknolojik imkanlardan yararlanmak suretiyle içtihat ve mütalaaların paylaģılabildiği bir ortam oluģturulacaktır. Bakanlığın sahip olduğu devletin hukuk hafızası diğer idarelerin hizmetine sunulacak ve avukatların mütalaa alanında uzmanlaģması sağlanarak çözüm odaklı mütalaa kapasitesi geliģtirilecektir. B-TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER Bakanlığımız ve hizmet talep eden diğer genel ve özel bütçeli idarelerin taraf oldukları uyuģmazlıkların, hukuka, adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini sağlamak, Bütün davaların etkili, verimli, usul ekonomisine uygun olarak takibi suretiyle temsil edilen idarelerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak, Hukuk devleti ilkesine uygun olarak, devletin hukuk danıģmanlığı hizmetlerinde mevzuat ve uygulamaya yön vererek etkinliği ve verimliliği artırmak, Bakanlığımız ve talep halinde genel ve özel bütçeli Ġdareleri yargı önünde temsil etmek, Yargılama sürecinin hızlı ve adil yürütülmesine katkı sağlamak, Yargıya intikal etmiģ veya henüz yargıya intikal etmemiģ uyuģmazlıkların sulh yoluyla çözümünde hak, hukuk ve nesafet kuralları çerçevesinde verilen mütalaalarla yargı yükünün hafifletilmesine yardımcı olmak, 659 sayılı KHK ile getirilen sulh ve anlaģma müesseselerinin iģlerlik kazanmasına katkı sağlamak, yargıya intikal eden ihtilaf sayısını azaltmak, Personelin mesleki açıdan geliģimini sağlamak, Kamu hizmetinin daha kaliteli sunulması için gereken önlemleri almak, ÇalıĢma koģullarının ve teknik altyapının geliģtirilmesini sağlamak, Elektronik dava ve icra takip sistemini geliģtirerek tüm iģ süreçlerini elektronik ortamda takip etmek. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 81

83 C-DĠĞER HUSUSLAR 2014 Yılı Hedeflerimiz; Talep edilir muhakemat hizmeti ve etkili çözüm sunan hukuki danıģma merkezi olmak vizyonumuz kapsamında; 2015 yılındaki öncelikli hedefimiz; Bakanlığımızın taraf olduğu uyuģmazlıkların, adil ve hakkaniyete uygun olarak öncelikle sulhen çözümlenmesi, bütün davaların etkili, verimli, usul ekonomisine uygun olarak takibinin yapılması, yargı yükünün hafifletilmesine yönelik olarak öneri ve çalıģmalarda bulunulması suretiyle BAHUM un vizyonunun hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda; Bakanlığımız ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun Ģekilde yerine getirilmesi, Bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak üzere usul ve esasları belirlemek ve uygulamaya yön vermek, bu konuda öncü olmak ve proaktif bir rol üstlenmek, AnlaĢmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, yargının iģ yükünün hafifletilmesi ile davaların sayısının azaltılması kapsamında mevzuat değiģikliklerini önermek, Hizmet kalitesinin artırılması için çalıģmalar yapmak, BAHUM un Merkez EriĢimli TaĢra Otomasyon Projesini yenileyerek; öncelikle tüm il/ilçe Muhakemat Müdürlüklerimiz ve Hazine Avukatlıklarımızda etkili bir dava takip ve denetimini elektronik ortamda sağlamak, orta vadede tüm dava dosyalarını, toplam kalite yönetimi anlayıģı ile elektronik ortamda takip etmek, olarak belirlenmiģtir. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-MALĠ BĠLGĠLER yılları, BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez ve taģra teģkilatı bütçe ödenekleri ve harcama tutarları ile Mahkeme Masrafları ve Ġlama bağlı borç ödemelerinin gösterildiği tablolar aģağıdadır. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 82

84 1.1 MERKEZ TEġKĠLATI YILLARINA AĠT BÜTÇE GĠDERLERĠ TABLOSU EKONOMĠK KOD BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 1 PERSONEL GĠDERLERĠ MEMURLAR SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MEMURLAR MAL VE HĠZMET ALIMLARI TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HĠZMET ALIMLARI TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ MENKUL MAL GAYRĠMADDĠ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ SERMAYE GĠDERLERĠ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIMGĠDERLERĠ TOPLAM Merkez TeĢkilatı Yıllarına Ait Bütçe Giderleri Tablosu Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 83

85 EKONOMĠK KOD 1.2 TAġRA TEġKĠLATI YILLARINA AĠT BÜTÇE GĠDERLERĠ TABLOSU BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 1 PERSONEL GĠDERLERĠ MEMURLAR SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MEMURLAR MAL VE HĠZMET ALIMLARI TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HĠZMET ALIMLARI TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ MENKUL MAL GAYRĠMADDĠ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ SERMAYE GĠDERLERĠ MAMUL MAL ALIMLARI (Bilgisayar Alımları) GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI (Bilgisayar yazılım Alımları) DĠĞER GĠDERLER TOPLAM TaĢra TeĢkilatı Yıllarına Ait Bütçe Giderleri Tablosu Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 84

86 MAHKEME HARÇ VE GĠDERLERĠ, ĠLAMA BAĞLI BORÇLAR VE ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARINA AĠT ĠLAMA BAĞLI BORÇLARA AĠT ÖDENEK VE HARCAMALAR ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA MAHKEME HARÇ VE GĠDERLERĠ ĠLAMA BAĞLI BORÇLAR ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARINA AĠT ĠLAMA BAĞLI BORÇLAR Mahkeme Harç ve Giderleri, Ġlama Bağlı Borçlar ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Ait Ġlama Bağlı Borçlara Ait Ödenek ve Harcamalar ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ İLAMA BAĞLI BORÇLAR ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA AİT İLAMA BAĞLI BORÇLAR Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 85

87 YILLARI BÜTÇE ÖDENEKLERĠ VE HARCAMALARI ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA TAġRA MERKEZ TOPLAM Bütçe Ödenek ve Harcamaları ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA TAŞRA MERKEZ TOPLAM Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 86

88 YILLARI BÜTÇE ÖDENEKLERĠ VE HARCAMALARI (EKOD1) EKONOMĠK KOD BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA 1 PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI SERMAYE GĠDERLERĠ TOPLAM Bütçe Ödenek ve Harcamaları ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA PERSONEL GİDERLERİ 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 6 SERMAYE GİDERLER İ Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 87

89 B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1- FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1-Performans Hedefi Etkin, etkili ve çözüme odaklanmıģ hukuki danıģmanlık ve muhakemat hizmeti sunmak Muhakemat ve hukuki danıģmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak Dava süreçlerini hızlandırmak, etkinleģtirmek ve mütalaa kapasitesini geliģtirmek. Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hukuk danıģmanlığı ve muhakemat hizmetlerinin etkin, etkili ve çözümcü bir Ģekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Performans Göstergeleri 2014 I.DÖNEM 2014 II.DÖNEM 2014 III.DÖNEM 2014 IV.DÖNEM Sonuçlandırılan dava sayısının toplam 1 6,16 11,00 13,27 18,29 dava sayısına oranı (Yüzde) Bakanlığımıza ait dava ve icra iģleri ile diğer idareler adına takip edilen davalarda yargı sürecinin hızlandırılmasına katkı sağlamak, kararların en kısa sürede infazını temin etmek ve tahsilâtı hızlandırmak amaçlanmaktadır yıl sonu itibariyle sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı % 18,29 olarak gerçekleģmiģtir. 2 Performans Göstergeleri Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı (yüzde) ,9 70,32 Bakanlığımıza ait dava ve icra iģleri ile diğer idareler adına takip edilen davalarda talep edilir olmak hedefimiz kapsamında, kazanılan dava sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Bakanlığımız birimleri ile talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile ilgili dava ve icra takiplerinin bu idareler lehine sonuçlanmasını sağlamak hedefimiz kapsamında dava kazanma oranımız bir gösterge olarak belirlenmiģtir. Hedefin en önemli göstergelerinden biri olan bu gösterge, Genel Müdürlüğümüzün performansı dıģında; idarelerin iģ ve iģlemlerinde ilgili mevzuata uygun davranmaları ve mevzuat değiģiklikleri gibi unsurlardan etkilenmektedir yılında dava kazanma oranı %70,32 olarak saptanmıģtır. Performans Göstergeleri Verilen hukuki mütalaa sayısı Devletin hukuk hafızasını değerlendirerek etkili çözüm sunan hukuki mütalaa vermek, çözüm odaklı mütalaa kapasitesini geliģtirmek, idareler arasında görüģ ve uygulama birliği sağlamak, uyuģmazlıkların sulhen çözümünü cazip ve aktif hale getirmek, dostane çözüm mütalaası vererek AĠHM davalarının sulhen çözümlenmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır yılında Bakanlığımız birimleri ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere verilen hukuki mütalaa sayısı 1783 olarak gerçekleģmiģtir. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 88

90 4 Performans Göstergeleri I.DÖNEM II.DÖNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen hukuki mütalaa sayısına oranı (Yüzde) Bu gösterge, Bakanlığımız birimleri ile talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin mütalaa taleplerinin karģılanma oranının göstermektedir yılı içerisinde bu idarelerden talep edilen hukuki mütalaaların tamamı karģılanmıģtır. 2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU AĢağıdaki tablolar 4 dönem halinde SGB.net sistemine veri giriģi yapılarak elde edilen Birim Göstergeleri Ġzleme ve Değerlendirme Raporlarıdır. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 89

91 PERFORMANS GÖSTERGELERĠNĠN GERÇEKLEġME DEĞERLERĠNĠN HEDEFE ULAġMA DERECESĠNE GÖRE DAĞILIMI No Performans Göstergesi Birim Adı 2014 Hedef 1. Çeyrek GerçekleĢme 2. Çeyrek GerçekleĢme 3. Çeyrek GerçekleĢme 4. Çeyrek GerçekleĢme Hedefe UlaĢma Derecesi (%) Hedefe UlaĢıldı mı? Stratejik Hedef 8: Muhakemat ve hukuki danıģmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak 1 Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı (Yüzde) BAHUM 14 6, ,27 18,29 130,64 2 Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı (Yüzde) BAHUM 62 65,36 67,24 66,52 70,32 113,42 3 Verilen hukuki mütalaa sayısı (Adet) BAHUM ,68 4 Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı (Yüzde) BAHUM * Mavi renkte iģaretlenmiģ olan göstergeler Maliye Bakanlığı Stratejik Planında yer almaktadır. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 90

92 Yıl 2014 Birim / BAġ HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(MERKEZ) No Performans Göstergesi Hedef 1 2 Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı (Yüzde) Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı (Yüzde) Yıl Sonu GerçekleĢmesi Hedef AĢılmıĢ Hedefe UlaĢılmıĢ Hedefe UlaĢılamamıĢ Veri Elde EdilememiĢ 14,00 18,29 62,00 70,32 3 Verilen hukuki mütalaa sayısı (Adet) 2.350, ,00 4 Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı (Yüzde) 100,00 100,00 25% 0% 50% 25% Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılmış Hedefe Ulaşılamamış Veri Elde Edilememiş Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 91

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013

BAHUM. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI. BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 BAHUM Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2013 BAHUM 2012 Yılı Birim Faaliyet

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü BAHUM. M ABAHUM R T 2 02011 1 2 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1 / 172

BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü BAHUM. M ABAHUM R T 2 02011 1 2 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1 / 172 BAHUM M ABAHUM R T 2 02011 1 2 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1 / 172 Posta : Maliye Bakanlığı BaĢhukuk MüĢavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok 06100 Çankaya/ANKARA Telefon

Detaylı

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü BAHUM 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 1 / 169 Posta : Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Dikmen Cad. Maliye Kampüsü M Blok 06100 Çankaya/ANKARA Telefon : (312) 415 29 00

Detaylı

2008 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

2008 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2009 BAHUM 2008 Yılı Birim Faaliyet Raporu 2 / 149 İÇİNDEKİLER Başhukuk

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

2007 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2007 YILI MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU MART 2008 BAHUM 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 / İÇİNDEKİLER Başhukuk Müşaviri

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri

İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8 (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri İŞLEM YÖNERGESİ Muhakemat Müdürlüğü/Hazine Avukatlığı Madde 8- (1) Muhakemat Müdürlüğünün/Hazine Avukatlığının Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam 1 Hukuki Dayanak..1 Tanımlar 1 İKİNCİ BÖLÜM Konya Muhakemat Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri (A) Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri 2 (B) Müşavir

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK,

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ ANKARA 202 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, ilkeler, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (EN GEÇ) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 0 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sayfa 1/12 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi:12/02/2010 Kabul Sayısı: 62 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 04/03/2010 Tarihli Memleket Gazetesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI

HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Bu Esaslar, 26.09.2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin

Detaylı

İdari Dava Açma Ve Takip Etme Süreci

İdari Dava Açma Ve Takip Etme Süreci İdari Açma Ve Takip Etme Açma Talebinin Gelmesi Veya Açma Talep Yazısı Yazı Ve Eklerinin İlgili Avukata Havale Yazı Ve Eklerinin İlgili Avukatına Zimmetle Verilmesi Yazı Ve Eklerinin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı