MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (24 Aralık 1994 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) (Değişiklik: 31/07/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı maliye uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikte düzenlenmiştir. Dayanak Madde 2- Bu Yönetmelik 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen, a)bakanlık : Maliye Bakanlığını, b)bakan : Maliye Bakanını, c)başkanlık : Strateji Geliştirme Başkanlığını, d)başkan : Strateji Geliştirme Başkanını, e) (Değişik: 08/11/2002 tarih ve s. RG) KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) : 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için yapılacak sınavı, f) (Değişik: 08/11/2002 tarih ve s. RG) Giriş Sınavı: Kamu Personel Seçme Sınavından sonra bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak yazılı ve sözlü sınavı, ifade eder. İKİNCİ KISIM Görev ve Sorumluluklar Maliye Uzmanlarının Görevleri ve Sorumlulukları Madde 4- Maliye uzmanlarının ve maliye uzman yardımcılarının görevleri şunlardır: a) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla Başkanlığa verilen görevlerden kendisine verilenleri yapmak, b) Bakanlığın görev ve çalışma konularıyla ilgili iç ve dış gelişmeleri takip etmek, c) Bakanlığın görev alanına giren konularda, gerektiğinde ilgili kuruluşlar nezdinde olmak üzere, inceleme, araştırma ve analiz yapmak,

2 d) Yıllık Ekonomik Raporun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapmak, e) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. Maliye uzmanları ve maliye uzman yardımcılarının Başkanlıkta hangi birimde ve hangi amire bağlı olarak çalışacağı Başkanca belirlenir. Maliye uzmanları ve maliye uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri ilmi esaslara ve mevzuata uygun olarak zamanında yerine getirmekten bağlı olduğu amirine ve Başkana karşı sorumludurlar. ÜÇÜNCÜ KISIM Maliye Uzmanlığına Giriş, Atama Usul ve Esasları Maliye Uzmanlığına Giriş Madde 5- Maliye uzmanlığına özel yarışma sınavı sonucunda maliye uzman yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavında başarılı olanlar maliye uzmanı olarak atanırlar. Giriş Sınavı Madde 6- Maliye uzman yardımcılığına atanmak için 8 inci maddedeki şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak şarttır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava tabi tutulurlar ve bu sınavda da başarılı olanlar giriş sınavını kazanmış sayılırlar. Giriş sınavını kazanamayanlar, ancak bir defa daha sonraki sınavlardan birine katılabilirler. Giriş Sınavının Duyurulması Madde 7- (Değişik: 31/07/ s. RG) Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır. Giriş Sınavının Şartları Madde 8- Maliye uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, b) (Değişik: 18/07/2001 tarih ve s. RG) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, idari bilimler ve fen edebiyat fakültelerinin istatistik, ekonometri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak, c) (Değişik: 31/07/ s. RG) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak, d) (Değişik: 31/07/ s. RG) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

3 e) (Değişik: 31/07/ s. RG) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) (Değişik: 08/11/2002 tarih ve s. RG) Kamu Personel Seçme Sınavında Başkanlıkça belirlenecek puanı almış olmak Giriş sınavına başvuru Madde 9- (Değişik: 31/07/ s. RG) Sınava girmek isteyenler Başkanlığa şekli Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ile müracaat ederler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz. Sınav Yerleri Madde 10- Yazılı sınavlar Başkanlıkça belirlenecek yerlerde, sözlü sınavlar Ankara da yapılır. (Yürürlükten kaldırma: 31/07/ s. RG ; ikinci fıkra) Sınav Kurulu Madde 11- Sınav kurulu, Bakanlık Makamının onayı ile Başkan veya görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, Başkanlık personeli arasından seçilecek en az üç üyeden oluşur. Ayrıca, Başkanlık personeli arasından seçilecek 2 yedek üye belirlenir. Sınav kurulu tam üye sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu esas alınır. Oylama sonucu alınan karar kesindir. Sınavın Yapılış Biçimi Madde 12- Giriş sınavının yapılış biçimlerine ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir. Yazılı sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır. (Yürürlükten kaldırma: 18/07/2001 tarih ve s. RG ; son fıkra) Sınav Konuları Madde 13- Yazılı sınav konuları şunlardır: a) İktisat Grubu: - Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Uluslararası İktisat, Planlama - Ekonometri - İşletme İktisadı - Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar b) Maliye Grubu: - Maliye Politikası - Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi) - Türk Vergi Hukuku c) Hukuk Grubu: - Anayasa Hukuku - İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı) - Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

4 - Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak) - Borçlar Hukuku - Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) - İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler) d) Muhasebe Grubu: - Genel Muhasebe - Mali Tahlil e) Matematik Grubu: (Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap) f) (Değişik: 18/07/2001 tarih ve s. RG) Yabancı Dil Grubu: (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri) Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi Madde 14- Yazılı sınav, sınav kurulunca değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her sınav grubundan en az 100 üzerinden 50 puan alınması ve bunların ortalamasının da en az 70 puan olması şarttır. Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır. Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması Madde 15- Yazılı sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur. Ayrıca, sınava katılan adaylara yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylara bildirimde sözlü sınavın yeri, günü ve saati belirtilir. (Yürürlükten kaldırma: 18/07/2001 tarih ve s. RG ; son fıkra) Sözlü Sınavın Yapılması Madde 16- Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. Sözlü sınavda yazılı sınav konuları dikkate alınarak adayların genel olarak iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe bilgileri ile zeka ve anlayışı, ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri gözönünde bulundurulur. Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi Madde 17- Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 ten az olmaması gerekir. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder. Giriş Sınav Notu Madde 18- Giriş sınav notu yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sınav sonuçları sınav kurulunca notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

5 Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil bilgisi yüksek olan aday öncelik alır. Giriş sınavı sonuçları liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir, sınava katılanlara da bir yazı ile bildirilir. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar Madde 19- (Yürürlükten kaldırma: 31/07/ s. RG) Sınav Sonuçlarına İtiraz Madde 20- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Atanma Madde 21- (Değişik: 31/07/ s. RG) Giriş sınavını kazananlardan kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri ibraz edenler maliye uzman yardımcısı olarak atanırlar. Sınav Belgelerinin Saklanması Madde 22- Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarı göstermeyenlerin başvuru belgeleri ise talepleri halinde kendilerine iade edilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Maliye Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı Maliye Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi Madde 23- Maliye uzman yardımcıları, bu göreve atandıktan sonra, meslekte en az üç yıllık bir yardımcılık dönemi geçirirler. Bu dönemde maliye uzman yardımcılarının Başkanlıkça hazırlanacak yetiştirme ve çalışma programları çerçevesinde en iyi biçimde yetiştirilmeleri sağlanır. Maliye uzman yardımcılarının yetiştirilmesinde: a) Maliye uzmanlığının ve idareciliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak, b) Mesleki mevzuat ve uygulaması ile görev alanlarına giren konularda ihtisas sahibi olmalarını sağlamak, c) Mesleğin gerektirdiği niteliklerin gelişip yerleşmesini sağlamak, d) Araştırma, inceleme, analiz ve değerlendirme tekniği konusunda bilgi ve becerilerini artırmak, e) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini sağlamak, amacı güdülür.

6 Maliye uzman yardımcıları, öğrendikleri konuların uygulamalarını da görmek suretiyle daha iyi yetişmelerinin sağlanması amacıyla, Bakanlığın ana hizmet ve yardımcı birimleri ile taşra birimlerinde, bağlı ve ilgili kuruluşlarında da görevlendirilebilirler. Maliye uzman yardımcılarının yetişmelerinde kendi çaba ve çalışmaları esastır. Başkanlıkça bu konuda yapılacak düzenlemeler, yardımcı, yol gösterici ve özendirici bir nitelik taşır. Yetişmenin Değerlendirilmesi Madde 24- Maliye uzman yardımcıları hakkında görevlendirildikleri yer birim amirlerince, şekil ve kapsamı Başkanlıkça belirlenecek tanıtma ve değerlendirme belgesi doldurularak en geç görev süresinin bitimini izleyen 15 gün içinde Başkanlığa verilir. Bu belgede, maliye uzman yardımcısının bilgi düzeyi, çalışkanlığı, becerisi, tutum ve davranışları ile benzeri hususlar yanında amirin genel kanaatı ve teklifleri de yer alır. Maliye uzman yardımcılarının yetişme durumları, gördükleri kurs ve seminerlerde alınan notlar ve tanıtma ve değerlendirme belgeleri ile yaptıkları inceleme, araştırma ve analizlere dayanılarak yeterlik sınav kurulunca 100 puan üzerinden verilecek yetişme genel notuna göre değerlendirilir. Yeterlik Sınavı Madde 25- Yeterlik sınavı, maliye uzman yardımcılarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulaması ile inceleme, araştırma ve analiz yapmayı ve bunun yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini ve mesleğin gerektirdiği diğer bilgi, beceri ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek için yapılan sınavdır. (Değişik: 18/07/2001 tarih ve s. RG) Aylıksız izinde geçen süreler hariç olmak üzere maliye uzman yardımcılığı kadrosunda üç yılını dolduranlardan bu süre içinde olumlu sicil almış olup ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine göre çıkartılan Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tesbitine Dair Esaslara göre Ö.S.Y.M. Başkanlığınca yapılacak sınavda en az (D) seviyesinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olanlar yeterlik sınavına tabi tutulur. Yeterlik sınavının yapılacağı tarih bir ay önceden sınava girecek maliye uzman yardımcılarına yazılı olarak bildirilir. (Değişik: 18/07/2001 tarih ve s. RG) Yeterlik sınavı tarihine kadar (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemeyenlerle maliye uzman yardımcılığı döneminde olumsuz sicil almış olanlar yeterlik sınavına alınmazlar. Yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre oluşturulacak sınav kurulunca ve 13 üncü maddede yer alan konularla (yabancı dil hariç) aşağıda belirtilen konulardan yazılı ve sözlü olarak yapılır. -T.C. Anayasası, - Bakanlık teşkilat ve görevlerine ait mevzuat, - Vergi mevzuatı, - Gider mevzuatı,

7 - Devlet Muhasebesi, - Banka ve sermaye piyasası mevzuatı, - Kambiyo mevzuatı, - Kamu kurumlarının teşkilat ve görevlerine ait mevzuat. Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi Madde 26- Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir. Yazılı ve sözlü notları 100 tam puan üzerinden verilir. (Değişik: 18/07/2001 tarih ve s. RG) Yazılı sınavda başarılı olunabilmesi için en az 60 puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar Başkanlıkça belirlenecek sürede sözlü sınava alınırlar. Bu sınavda da başarılı olunabilmesi için en az 60 puan alınması şarttır. Yeterlik sınavında başarı düzeyi, yazılı ve sözlü sınavlarda alınan notlar ile yetişme genel notlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Yeterlik sınavı sonuçları uygun yerlere asılarak duyurulur ve ayrıca sınava katılanlara yazılı olarak bildirilir. Yeterlik sınavında başarılı olan maliye uzman yardımcıları maliye uzmanı kadrolarına atanırlar. Yeterlik sınavının yazılı bölümünde başarılı olamayan veya yazılıda başarılı olup sözlüde başarılı olamayan maliye uzman yardımcıları bir daha yeterlik sınavına alınmazlar. BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Maliye Uzman Yardımcılığından Çıkarılma Madde 27- (Değişik: 18/07/2001 tarih ve s. RG) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, haklı bir mazereti olmadığı halde yeterlik sınavına katılmayanlar, maliye uzman yardımcılığı döneminde meslek elemanı karakter ve nitelikleriyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları tespit edilenlerle olumsuz sicil almış olanlar ve maliye uzman yardımcılığına atandıktan sonra, meslekte en az 3 yıllık bir dönem sonunda yapılacak ilk yeterlik sınav tarihine kadar (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyemeyenler maliye uzmanlığına atanamazlar ve maliye uzman yardımcılığı görevi ile ilişkileri kesilerek başka kadrolara atanırlar. Eğitim Madde 28- Maliye uzman yardımcıları ile maliye uzmanlarının yetiştirilmesi ve bilgilerinin güncelleştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim düzenlenebilir. Maliye uzmanları, Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak ve mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.

8 Kariyer Dışı Uzman Atanamayacağı Madde 29- Maliye uzmanlığına Başkanlıkta maliye uzman yardımcılığı yaparak yeterlik sınavında başarılı olanlar dışında atama yapılamaz. (Değişik: 18/07/2001 tarih ve s. RG) Ancak,178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi (b) bendine göre Bakanlık birimlerinde istihdam edilmekte olan uzmanlardan, uzman yardımcılığı dönemi dahil en az 7 yıl bu uzmanlıkta fiilen görev yapmış ve 13 üncü maddede sayılan yabancı dillerden birini en az (C) düzeyinde bildiğini belgeleyenlerden yapılacak mülakat sonucu Başkanlıkta çalışmasında fayda görülenler Başkanca uygun görülmesi halinde Bakan onayı ile maliye uzmanlığına atanabilirler. Yeniden Atama Madde 30- Maliye uzmanlığı görevinde çalıştıktan sonra çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden bu göreve atanmak isteyenler, Başkanlıkça uygun görülmesi ve durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde maliye uzmanlığına atanabilirler. Yürürlük Madde 31- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 32- Bu yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Kasım 2014 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR. Bu broşüre

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE MÜFETTİŞLİĞE GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ 2007 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 05.10.2007 tarih ve 26/481 sayılı

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Kabul Tarihi : 16.01.2005 R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. No : 25702 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik; İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcılarının göreve atanmalarında aranacak

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Gaziosmanpaşa Üniversitesi nde görevli personelin günün koşullarına

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (27/07/2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu İç Yönetmelik; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla

Detaylı