YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 Bu Yönerge; İzmir Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 Bu Yönerge, 10 Eylül 2013 tarihli ve sayılı İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 Bu Yönergede geçen; a) Hazırlık Sınıfı: İzmir Üniversitesinin Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfını, b) Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesini, c) <A1 düzeyi: Öğrencinin çok temel kalıpları güçlükle anlayabildiği ve çok temel ifadelerle yardım aldığı takdirde zorlukla iletişim sağlayabildiği düzeyi, ç) A1 düzeyi: (Temel kullanıcı) Öğrencinin somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabildiği ve yardım aldığı takdirde basit yoldan iletişim kurabildiği düzeyi, d) A2 düzeyi: (Temel kullanıcı) Öğrencinin dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabildiği, basit ve rutin durumlarda anlaşabildiği, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabildiği düzeyi, e) B1 düzeyi: (Bağımsız kullanıcı) Öğrencinin alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun ana noktalarını anlayabildiği, alışıldık konularda ve kişisel ilgi alanlarında basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek kendini ifade edebildiği, görüş bildirebildiği düzeyi, f) B2 düzeyi: (Bağımsız kullanıcı) Öğrencinin somut ve soyut konulardaki zor metinlerin ve tartışmaların içeriğini anlayabildiği, anadilinde konuşan birisi ile fazla zorluk çekmeden spontane ve akıcı konuşup anlaşabildiği, pek çok konuda net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebildiği, kişisel fikrini dile getirebildiği düzeyi, g) C1 düzey: (Usta Kullanıcı) Öğrencinin farklı alanlarda kaleme alınmış zengin içerikli uzun metinleri anlayabildiği, spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade edebildiği, dili günlük hayatta, iş yaşamında, meslekî eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabildiği, kendini açık, net ve sistemli bir şekilde ifade edebildiği düzeyi, ğ) Modül: Sekiz hafta süren her bir düzeyi, h) Düzey Belirleme Sınavı (PLAT): Her öğretim yılı başında öğrencilerin seviyelerine en uygun kurdan eğitime başlamaları için uygulanan sınavı, ı) Quiz: Ders saatinin sonuna doğru verilen, ortalama dakika süren ve sayıları her modülde değişebilen haberli sınavları, i) WEDEX: Ara sınav niteliği taşıyan, quizlere kıyasla daha kapsamlı ortalama 1,5 saat süren önceden haberli sınavları,

2 j) PAT: Her modülün sonunda verilen, öğrencinin o düzey için müfredatta belirtilmiş olan bilgi ve becerileri ne oranda öğrendiklerini ve bir sonraki düzeye geçebilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olup olmadığını ölçmeyi hedefleyen, 2-3 saat süren final niteliği taşıyan sınavları, k) CPG: Sınıf İçi Etkinlik Notunu, l) İngilizce Yeterlik Sınavı-İYS: Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından hazırlanıp uygulanan dildeki becerilerin ölçüldüğü sınavı, m) Rektör/Rektörlük: İzmir Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü, n) Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü: İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünü, o) Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulunu, ö) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu, p) Senato: İzmir Üniversitesi Senatosunu, r) Ölçme-Değerlendirme Birimi: Yabancı Diller Yüksekokulu Ölçme-Değerlendirme Birimini, ifade eder. YDYO Zorunlu Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretim İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Hazırlık Sınıfında dil eğitiminin amacı MADDE 5 Zorunlu Hazırlık Sınıfında verilen eğitim ve öğretimin amacı, öğrencilere bölümlerinde kendilerinden beklenecek görevleri yerine getirebilmelerini sağlayan dil yeterliklerini ve akademik dil becerilerini kazandırmaktır. Bu beceriler, çeşitli amaçlara yönelik okuma, dinleme, not tutma, kısa metin yazma ve konuşma olarak özetlenebilir. Tüm bu beceriler anlamlı akademik bir bağlamda sunulur ve tümleşik olarak pekiştirilir. Dil yapıları ve kelime bilgisi akademik amaçlara uygun olarak kazandırılır. Düzeyler ve ders saatleri MADDE 6 (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim altı değişik seviyede yapılır. Öğrencinin hangi seviyede öğretime başlayacağı, her akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanıp uygulanan Seviye Belirleme Sınavı (PLAT) sonuçlarına göre saptanır. Düzeyler CEFR da belirlenmiş olan düzeylerle paralel olarak aşağıdaki gibidir: 1. Beginner (Başlangıç Düzeyi) (<A1) 2. Elementary (Az Bilenler) (A1) 3. Pre-Intermediate (Alt Orta Düzey) (A2) 4. Intermediate (Orta Düzey) (B1) 5. Upper-Intermediate (Üst Orta Düzey) (B2) 6. Advanced (İleri Düzey) (C1) Her bir düzey bir modül olarak kabul edilir ve sekiz hafta sürer. Modül sonunda başarılı olan öğrenciler, bir üst düzeydeki modüle başlama hakkını elde eder. Başarısız öğrenciler ise, başarılı oluncaya dek bulundukları mödülü tekrar eder. Bu öğrencilerin modül başarı notu, başarılı oldukları dönemde aldıkları notların ortalaması alınarak hesaplanır. Her modül için haftalık ders saati aşağıdaki gibidir. Beginner : 30 Elementary : 30 Pre-Intermediate : 27 Intermediate : 24 Upper-Intermediate : 21 Advanced : 20 Düzeylerde eğitim-öğretimin amacı

3 MADDE 7 (1) Başlangıç düzeyde birincil amaç, öğrencilere akademik dil becerilerini geliştirebilmeleri için gereken temel dil yapılarını kazandırmak ve sözcük dağarcıklarının temelini oluşturmaktır. Öğrencilerin dil seviyeleri geliştikçe tümleşik beceri öğretimi önem kazanır ve öğrencilerin dildeki performansları kural bilgilerinin önüne geçer. Bu yöntemin amacı, öğrencinin İngilizce yi iletişim sağlamak için kullanmasına olanak sağlamaktır. Bu öğretim metodunda dil ve sözcük bilgisi amaç değil araçtır. YDYO Zorunlu Hazırlık Sınıfında Ölçme ve Değerlendirme MADDE 8 (1) Yapılan sınavların tarihi, yeri ve kapsamı öğrenciye önceden duyurulur. Seviye Belirleme Sınavı (PLAT-1 ve PLAT-2) PLAT-1 (2) Öğrencinin Zorunlu Hazırlık Sınıfında hangi seviyede öğrenime başlayacağı her akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanıp uygulanan Seviye Belirleme Sınavı (PLAT-1) sonuçlarına göre saptanır. İngilizce Yeterlik Sınavında (İYS) başarısız olan tüm yeni kayıtlı öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunludur. Bu sınava girmeyen öğrenciler en alt seviyeden öğretime başlar. PLAT-2 (3) Eğitim-öğretim döneminin ilk iki haftası sonunda, verilen ilk küçük sınavdan Yüksekokul Kurulunca belirlenen ve önceden ilan edilen notu alan öğrenciler, derslerine giren öğretim elemanlarının onayı ile bir üst kura devam hakkı tanıyan PLAT-2 sınavına girebilir. İlgili sınava başvuru YDYO Müdürlüğü ne dilekçe verilerek yapılır. (4) Yerleştirildikleri düzeyi takip etmekte güçlük çeken öğrenciler ise, derslerine giren öğretim elemanlarının onayı ile bir alt düzeye yerleştirilmek için YDYO Müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Başvuruları Müdürlükçe uygun bulunan öğrenciler, bir alt düzeyde derse başlar. Başarı sınavları (5) Başarı sınavları, öğrencilerin ders program ve içeriklerine göre hazırlanır ve öğretim amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını ölçer. Öğrencilerin dil bilgi ve becerilerini değerlendirmeyi amaçlar. (6) Küçük sınavlar (Quiz) a) Sınav sırasında derste bulunan öğrencilere verilir. Sınav başladıktan sonra sınıfa gelen öğrenciler sınava alınmaz. b) Küçük Sınavların telafisi yoktur. Sınava girmeyen öğrenci, o sınavdan 0 almış kabul edilir. c) Bazı Küçük Sınavlar yeni bir soru tipini denemek amacıyla da kullanılır. ç) Sınavlar değerlendirildikten sonra öğrencilere iade edilir. Öğrenciler bu sınavları eğitim malzemesi olarak saklamak ve kur bitiminde YDYO Müdürlüğü ne teslim etmekle yükümlüdür. (7) WEDEX a) Sınava 15 dakikayı aşmamak şartıyla geç gelen öğrencilere sınava girme hakkı tanınır ancak ek süre verilmez. b) WEDEX lerin telafisi yoktur. Sınava girmeyen öğrenci, o sınavdan 0 almış kabul edilir. c) WEDEX ler birden fazla bölümden oluşur. ç) Sınavlar, değerlendirildikten sonra değerlendirmeyi yapan öğretim elemanları tarafından öğrencilere gösterilir. Öğrenciler, sınav kâğıtlarını inceledikten sonra ilgili yeri imzalar ve sınavı dağıtan öğretim elemanına teslim ederler. Sınav kâğıdını imzalayan öğrenci, notuna itiraz edemez. (8) PAT a) Modül süresince işlenmiş tüm konuları, beceri ve stratejileri kapsar ve birden fazla bölümden oluşur. b) Öğrenciler PAT e ilan edilen dersliklerde girer. c) Ciddi bir sağlık sorunu bulunan (Resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış ve Yabancı Diller Yüksekokul Kurulu nca kabul edilen doktor raporu ile belgelenmesi durumunda), ailesinde vefat olmuş olan veya Rektörlük ten ilgili tarih için izinli sayılan öğrenciler, YDYO Müdürlüğünün belirlediği ve ilan ettiği bir tarihte telafi sınavına alınırlar. ç) PAT Telafi Sınavı nın telafisi yoktur. Telafi Sınavı na girmeyen öğrenci, sınavdan 0 almış kabul edilir. d) Sınavlar, değerlendirildikten sonra değerlendirmeyi yapan öğretim elemanları tarafından öğrencilere gösterilir. Öğrenciler, sınav kâğıtlarını inceledikten sonra ilgili yeri imzalar ve sınavı dağıtan öğretim elemanına teslim ederler. Sınav kâğıdını imzalayan öğrenci, notuna itiraz edemez. (9)Yazılı ödevler a) Bu ödevlerin amacı, öğrencilerin akademik yazma becerilerindeki gelişimi, geri beslemelerden edinimlerini ve bu edinimlerini yaptıkları düzeltmelere ne kadar yansıtabildiklerini süreç bazlı ölçmektir.

4 b) Öğrenciler, her modülde Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen sayıda ödev teslim etmekle yükümlüdür. c) Bu ödevler, ilgili öğretim elemanı tarafından Yüksekokul Kurulunca belirlenen kriterlere göre değerlendirilir ve öğrencilere teslim edilir. Öğrenciler bu ödevleri eğitim malzemesi olarak saklamak ve kur bitiminde YDYO Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. (12) Projeler a) Bu ödevlerin amacı, öğrencilerin bilgiye ulaşma, seçme, analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerilerinin yanı sıra, eleştirel düşünme, sözlü ve yazılı iletişim kurma, geri beslemeden aldığı dönütü etkin kullanma becerilerini ölçmektir. Projeler süreç odaklıdır. Öğrencilerin bu süreçte kendilerine verilen görevleri nasıl yaptıkları, bu süreçten ne edindikleri ve bunları sonuca nasıl aktardıkları göz önüne alınır. b) Öğrenciler, her modülde Yüksekokul Kurulunca belirlenen sayıda proje teslim eder. c) Projeler, ilgili öğretim elemanı tarafından Yüksekokul Kurulunca belirlenen ölçütlere göre değerlendirildikten sonra öğrencilere teslim edilir. Öğrenciler bu sınavları eğitim malzemesi olarak saklamak ve kur bitiminde YDYO Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. (13) Sınıf İçi Etkinlik Notu (CPG) a) Dersin öğretim elemanlarının arasında ayrı ayrı verdikleri notun ortalaması alınarak hesaplanır. b) Sınıf İçi Etkinlik Notu, Yüksekokul Kurulunca belirlenen ölçütlere göre verilir. Yıl İçi Değerlendirme ve Başarı Durumlarının Belirlenmesi Düzeylerde derslere devan durumu MADDE 9 (1) Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğrenciler, bulundukları her düzeydeki derslere mücbir durumlar haricinde %90 oranında devam etmekle yükümlüdür. Sağlık raporları devamsızlık için kabul edilmez. Sadece düzey bitirme sınavları (PAT) için Üniversite veya devlet hastaneleriyle, sağlık ocakları ve aile hekimlerinden alınan ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen sağlık raporları mazeret olarak kabul edilebilir ve bu öğrencilere mazeret sınavı verilebilir. Akademik çalışmaların değerlendirilmesi MADDE 10 (1) Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde verilen tüm sınavlar ve diğer ölçme araçları Ölçme ve Değerlendirme Birimince veya YDYO Kurulunca belirlenen ölçütlere bağlı kalarak değerlendirilir. Yıl içi başarı durumlarının hesaplanması MADDE 11 (1) Küçük sınavlar, WEDEX ler ve PAT notları en yakın tam sayıya yuvarlanarak hesaplanır. Bu sınavların ara bölümlerinden alınan notlar ise yuvarlanmaz. MADDE 12 (1) Her modül sonunda, öğrencilerin modül içerisindeki başarı durumları, aşağıdaki sınav türlerinden aldıkları not veya ortalamaların final notuna yüzde olarak etkisi hesaplanarak belirlenir. Sınıf İçi Etkinlik Notu (CPG)... %5 Küçük Sınavlar (Quiz)... ortalamanın %10u WEDEX... ortalamanın %15i Yazılı Ödevler... ortalamanın %15i Projeler... ortalamanın %15i PAT... 40% Toplam 100% a) Yüz tam not üzerinden altmış (60) alan ve derslere %90 devam koşulunu sağlayan öğrenciler başarılı sayılırlar ve bir üst düzeye derslere devam etme hakkı kazanırlar. Modül içi başarı değerlendirmesi altmışın altında olan veya devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler ise akademik olarak başarısız kabul edilir ve başarılı oluncaya değin aynı modülü tekrar eder. İngilizce Yeterlik Sınavına giriş hakkı MADDE 13 (1) Öğrencilerin, birinci yarıyıl (Ocak) veya ikinci yarıyıl (Haziran) IYS Sınavına girebilmesi için en az Intermediate (Orta) düzeyi başarı ile tamamlamış olması, yıl içi final notunun en az yüz tam not üzerinden altmış (60) olması ve akademik yıldaki toplam ders saatlerinin %80ine devam etmiş olması zorunludur. Intermediate (orta) düzeyi başarı ile tamamlayamamış ve/veya final notu 60ten az olan ve/veya toplam devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler akademik olarak başarısız veya devamsız kabul edilir ve İYS Sınavına alınmaz. a) Öğrencilerin yılsonu başarı notu modül başarı notlarının ortalaması alınarak belirlenir.

5 b) Yılsonunda Pre-Intermediate (Alt Orta) düzeyi başarı ile tamamlamış öğrenciler, Senato kararı ile Intermediate düzey dersinin açılması durumunda Yaz Okulunda tamamlayabilir ve başarılı olmaları koşuluyla Yaz Okulu sonunda verilen İYS ye girer. c) Yılsonunda Intermediate (Orta) düzeyi başarı ile tamamlamış ancak final notu 60ten az olan veya toplam devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler Senato kararı ile İYS ye Hazırlık dersinin açılması durumunda Yaz Okuluna kayıt yaptırabilir ve başarılı olmaları durumunda Yaz Okulu sonunda verilen İYS ye girer. Geçme kalma durumu MADDE 14 (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin genel başarı durumları yılsonu başarı notlarının %60 ı ve İngilizce Yeterlik Sınavındaki puanlarının %40 ı göz önüne alınarak hesaplanır. a) Birinci yarıyıl sonunda (Ocak) verilen İngilizce Yeterlik Sınavı sonunda başarılı olan öğrenciler bölümlerinde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız olan veya sınava girme hakkı olmasına rağmen sınava girmeyen öğrenciler Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı ndaki eğitim-öğrenimlerine kaldıkları düzeyden devam ederler. b) İkinci yarıyıl sonunda (Haziran) verilen İngilizce Yeterlik Sınavı sonunda başarılı olan öğrenciler bölümlerinde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız olan veya sınava girme hakkı olmasına rağmen sınava girmeyen öğrenciler Yaz Okulu na kayıt yaptırabilir. İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) MADDE 15 İngilizce Yeterlik Sınavının amacı, öğrencilerin İngilizce düzeylerinin bölümlerinde görecekleri derslerin gereklerini yerine getirmeye yeterli olup olmadığını saptamaktır. a) İngilizce Yeterlik Sınavı nın yeri, saati ve sınav ile ilgili yönergeler YDYO Müdürlüğünce hazırlanır ve önceden duyurulur. b) İngilizce Yeterlik Sınavının telafisi yoktur. c) Birinci yarıyıl sonunda verilen İngilizce Yeterlik Sınavına birinci yarıyıl sonunda Intermediate (Orta Düzey) Modülü nü başarı ile tamamlamış (100 tam not üzerinden yılsonu toplam başarı notu 60 olan) ve devam koşulunu sağlamış öğrenciler girer. ç) İkinci yarıyıl sonunda verilen İngilizce Yeterlik Sınavına ikinci yarıyıl sonunda Intermediate (Orta Düzey) Modülü nü başarı ile tamamlamış (100 tam not üzerinden yılsonu toplam başarı notu 60 olan) ve devam koşulunu sağlamış öğrenciler girer. d) Yaz Okulu sonunda verilen İngilizce Yeterlik Sınavına Yaz Okulu na devam hakkı kazanıp kayıt yaptırmış, akademik başarı ve devam koşullarını sağlamış öğrenciler girer. e) Eylül İngilizce Yeterlik Sınavına İzmir Üniversitesi bünyesinde bulunan eğitim-öğretim dili %100 veya %30 İngilizce olan bölümlere yeni kayıtlanmış öğrenciler ve başarı ve/veya devam durumlarına bakılmaksızın tüm Zorunlu Hazırlık Sınıfına kayıtlı öğrenciler girer. İkinci veya dördüncü yarıyıl sonunda akademik başarı ve/veya devam koşulunu sağlayamadığından İYS Sınavına girememiş veya Haziran ve/veya Yaz Okulu İngilizce Yeterlik Sınavı sonunda başarısız olmuş olan Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı na kayıtlı öğrenciler bu sınava girebilir. Dördüncü yarıyıl sonunda Eylül İYS Sınavında başarısız olmuş sınav öğrenciler de başarılı oluncaya kadar bu sınava girebilir Yaz Okulu MADDE 16 (1) Yabancı Diller Yüksekokul Kurulu tarafından hazırlanıp Üniversite Senatosunca kabul edilen Zorunlu Hazırlık Sınıfı Yaz Okulu aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Yaz Okulu sekiz hafta sürer ve öğrenciler haftada 30 saat ders görür. Yaz Okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin düzeyi ve başarı durumlarına göre Senatonun onayı ile iki farklı program açılabilir. b) İkinci yarıyıl sonunda, başarısız olan Orta (Intermediate) düzeyi tamamlamış, Üst Orta (Upper- Intermediate) ve İleri (Advanced) düzey öğrencileri bu haktan yararlanabilir. Bu öğrenciler, %90 devam zorunluluğunu yerine getirdikleri takdirde Yaz Okulu sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı na girmeye hak kazanır. Bu öğrencilere uygulanacak programın temel amacı yıl içinde işlenen konuların ve dil becerilerinin pekiştirilmesidir ve bu nedenle pratiğe yöneliktir. c) Bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin başarı durumları, Sınıf İçi Etkinlik, dört küçük sınav, üç WEDEX ve teslim edecekleri iki yazılı ödevden aldıkları notların genel ortalaması alınarak ve bu notlara PINE-4 deki başarı durumları da eklenerek aşağıdaki ağırlıklar ölçüsünde hesaplanır.

6 Sınıfiçi Etkinlik... %5 Küçük Sınavlar... ortalamanın %15i WEDEX... ortalamanın %20 Yazılı Ödevler... ortalamanın %20 İYS... ortalamanın %40 Toplam... %100 d) İkinci yarıyıl sonunda Pre-Intermediate düzeyi başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Senatonun onayı ile Yaz Okulunda açılacak olan Intermediate düzey dersine kayıt yaptırabilir. Bu programda, İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi aynen uygulanır. Yaz Okulu nda Intermediate düzeyi en az 100 tam not üzerinden 60 alarak tamamlayan ve %90 devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yıl içi final notunun en az yüz tam not üzerinden altmış (60) olması ve toplam derslere devam durumunun %80 olması koşuluyla Yaz Okulu İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Yönerge Eğitim-Öğretim Yılı ikinci yarıyılından geçerli olmak üzere Senato tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer. ( tarih ve 2013/14 sayılı Senato) Yürütme MADDE 18 (1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM 02/10/2009 Yabancı Diller Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM ve YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

http://sfl.bou.edu.tr/ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU, HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI

http://sfl.bou.edu.tr/ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU, HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI http://sfl.bou.edu.tr/ 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 3 2. İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI... 4 9 2.1 Modüller..5 2.2 Devamsızlık...7 2.3 Akademik

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI www.sfl.bou.edu.tr 2 YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI Bu kitapçıkta yazan

Detaylı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 1 T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 2 Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı İngilizce/Almanca

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU - AKADEMİK TAKVİMİ Güz Yarıyılı

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ : Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, bölüm derslerinin

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16 Eylül 2012 Resmi Gazete Sayısı: 28413 UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2014; Resmi Gazete Sayısı: 28951) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete No : 28757 Tarih: 06 Eylül 2013 SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KURALLAR VE İŞLEYİŞ GRUPLANDIRMA

KURALLAR VE İŞLEYİŞ GRUPLANDIRMA ODTÜ YDYO TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 2014-2015 KURALLAR VE İŞLEYİŞ TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde her seviyede eğitim-öğretim İngilizce yapılır. Öğrencilerin İngilizce bilgisi bakımından

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Yeditepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı