ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını, b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, c) Anabilim Dalı: 03/03/1983 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği nin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını, ç) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Bir anabilim dalında lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışması yöneten, Üniversitedeki tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşan kurulu, d) Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalının başkanını, e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını, f) Enstitü: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü, g) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu, h) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, ı) Müdür: Enstitü Müdürünü, i) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi, j) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını, k) Senato: Üniversite Senatosunu, l) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini, m) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, n) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesi ni, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar Öğrenci kabulü MADDE 5 - (1) Lisansüstü programların açılması, öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi ve ilan verilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Artvin Çoruh Üniversitesi nde yürütülen lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alınıp alınmayacağı, alınacaksa kontenjan tespiti Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın; sanat dallarında ise Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı nın teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onayı ile yapılır. b) Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarının adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Lisansüstü öğretime başvuracak adaylar ilanda belirtilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. MADDE 6 - (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve değerlendirmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Yüksek lisans programına başvuracak adayların lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sonuç belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı ALES puanı alt sınırları belirlenebilir. Başvurularda 55 standart ALES puanından az olmamak koşuluyla, hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim dalları için ALES puanının alt sınırının ne olacağı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onayı ile belirlenir ve ilan edilir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.), ALES puanının %50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yüksek lisans giriş başarı notunun alt sınırı ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onayı ile belirlenir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. b) Doktora programlarına başvuracak adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına ve ALES sonuç belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Başvurularda 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) standart ALES puanından az olmamak koşuluyla hangi puan türünün hangi anabilim dalları için kullanılacağı ve başvuru kabulünde anabilim dalları için ALES puanının alt sınırının ne olacağı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onayı ile belirlenir ve ilan edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.), ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onayı ile belirlenir. Bu programa öğrenci kabulünde ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. c) Sanatta Yeterlik Programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına ve ALES sonuç belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru kabullerinde anabilim dalları için farklı ALES puanı alt sınırları belirlenebilir. Başvurularda 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) standart ALES sözel puanından az olmamak koşuluyla başvuru kabulünde anabilim dalları için ALES puanının alt sınırının ne olacağı, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar v.b.) ve Sanatta Yeterlik giriş başarı notu ile yabancı dil seviyesi notunun alt sınırının ne olacağı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onayı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulu nun kararı ile yalnızca ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. 2

3 ç) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvuracağı, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı nın teklifi, ilgili Enstitü Kurulu nun kararı ve Senato nun onayı ile belirlenir. d) Senato gerek gördüğü takdirde bazı veya tüm anabilim dallarına alınacak öğrenciler için yabancı dil hazırlık şartı isteyebilir. Bu koşulun, lisansüstü programlarına öğrenci alımı için yapılan ilanlarda, hangi anabilim dalları için gerekli olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Yabancı dil hazırlığı uygulanacak programlara kabul edilen öğrenciler, Senato nun aldığı karar doğrultusunda, yabancı dil seviye tespit sınavına alınırlar. Bu sınavın yapılış yöntemi ve değerlendirmesi, Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yürütülür. Bu sınav sadece İngilizce olarak yapılır. Lisans ve/veya yüksek lisans eğitimini İngilizce olarak yapanlar ile herhangi bir üniversitede İngilizce hazırlık sınıfı okuyup başarılı olanlar, ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen İngilizce Yabancı Dil sınavlarından birinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen alt sınır puanını alanlar Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Yabancı Dil sınavından muaf sayılabilirler. İngilizce muafiyetle ilgili belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır. Yabancı dil hazırlığı olan Enstitü Anabilim Dallarında, Enstitü Kurulu nun teklifi ve Senato nun onayı ile bütün dersler veya bazı dersler yabancı dilde verilebilir. e) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ndan Senatonun koyduğu esaslara göre başarılı olan veya Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılan öğrenciler, lisansüstü programlara kayıt yaptırırlar. İngilizce bilgisi yeterli bulunmayan öğrenciler ise İngilizce eğitime tabi tutulurlar. İngilizce hazırlık eğitiminde geçirilen süre lisansüstü eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz. Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrenciler lisansüstü derslere yazılamaz. Yabancı dil hazırlık programını verilen süre içinde tamamlayamayan veya başarı belgesini getiremeyen öğrencilerin ilgili enstitü ile ilişkileri kesilir. f) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu nun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu nun kararı ile yeniden sınav ve değerlendirme yapılmaksızın, lisansüstü öğretim yapmak üzere üniversitemiz enstitülerinin ilgili programlarında görevlendirilebilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir. Özel durumlarda öğrenci kabulü MADDE 7 - (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk adayların lisansüstü programlara kabulleri aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk adayların, ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören GMAT (Graduate Management Admission Test) veya GRE (Graduate Record Examination) gibi sınav puanları yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir (Lisans derecesi ile doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.15 ya da 100 üzerinde en az 80 olması gerekir). Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden lisansüstü eğitim almak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.), ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınav puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve yüksek lisans veya doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili Enstitü Yönetim Kurulu nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu nun onayı ile belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulu nun kararı ile, yalnızca ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınav puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, ikamet ettikleri ülkede İngilizce eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezuniyetleri veya İngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL (Test of English as a Foreign Language) veya eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz etmeleri halinde Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ile İngilizce Yeterlik Sınavından muaf sayılabilirler. Gerekli görülen hallerde bunların dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir. Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü MADDE 8 - (1) Yüksek lisans ve doktora veya sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerde: a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora yahut sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylara, b) Lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylarına, c) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora yahut sanatta yeterlik adaylarına, 3

4 ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora yahut sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. (2) Bilimsel hazırlık programına, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi birinci fıkrasının a, b veya c bentlerindeki esaslara göre başarılı olan öğrenciler kabul edilir. Öğrencinin alması gereken dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ile belirlenir. (3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar bu yönetmelik esaslarına göre yapılır. (4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora yahut sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez. Özel öğrenci kabulü Madde 9- (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ders sorumlusunun görüşü, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. (2) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konuları, mevcut yönetmeliklerdeki esaslara göre yürütülür. (3) Özel öğrencinin asıl öğrenci statüsüne geçmesi halinde, intibakı ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılır. (4) Özel öğrenci statüsü ile ilgili bu yönetmelikte yer almayan hususlarda Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 10- (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş uygulaması aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) Üniversite içindeki başka bir Enstitü Anabilim yahut Anasanat Dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı olmuş öğrenciler, giriş sınavı başarı notunun aynı yarıyılda yatay geçiş yapmak istediği anabilim dalına kabul edilen öğrencilerin almış oldukları puandan düşük olmaması ve bu yönetmeliğin 6 ncı maddesi birinci fıkrasının a, b veya c bentlerine uygun olması koşuluyla Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ile, Artvin Çoruh Üniversitesi nde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Bu kararda öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler, gerektiğinde Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile Bilimsel Hazırlık Programı na tabi tutulabilirler. b) Üniversiteye, farklı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği ve ders uyumu, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ancak kredi eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağladıktan sonra yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilirler. c) Artvin Çoruh Üniversitesi dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencinin, yatay geçiş yaptığı anabilim dalında İngilizce hazırlık uygulaması var ise, söz konusu öğrencinin İngilizce Yeterlik Sınavı ndan veya eşdeğer bir İngilizce sınavından başarılı olması gerekir Lisansüstü programlara kayıt MADDE 11- (1) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik giriş sınavını hazırlık programları ve uygulamaları dahil, kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. (2) Enstitüye girmeye hak kazanan adayların kayıtları Üniversite tarafından ilan edilen Akademik Takvim de belirtilen günlerde yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptıramayan adaylar haklarını kullanmamış sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. (3) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Bunun için öğrenciler bir yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde o yarıyıl için Enstitü Kurulu nca açılan dersler arasından danışmanlarıyla 4

5 belirleyecekleri dersleri, öğretim çalışmalarına yazılım kartına işleyip öğrenci katkı payını ödediğini gösteren belge ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder. Öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesi için bu işlemlerin tamamlanmış olması gerekir. Mazeretsiz olarak, üst üste yüksek lisansta iki, doktorada dört yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Eğitim-Öğretim yılı MADDE 12- (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, Artvin Çoruh Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği nin ilgili maddesi uyarınca belirlenen akademik takvimin aynısıdır. Lisansüstü dersler ve ders seçimi MADDE 13 - (1) Her yarıyılda açılacak dersler Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu nun önerisi ile Enstitü Kurulu nca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü Kurulu nca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyelerince verilir. Zorunlu hallerde enstitü anabilim yahut anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. (2) Lisansüstü öğrencilerinin alacağı dersler, danışman atanmış olması halinde danışman onayı aksi halde ilgili Anabilim Dalı Başkanının onayı alınarak Enstitü Kurul kararı ile kabul edilmiş dersler içerisinden her yarıyıl başında belirlenir ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın teklifi ile Enstitüye bildirilir. Öğrenciler yarıyıl başladıktan sonra, en çok iki hafta içerisinde danışmanının uygun görüşünün alınması koşuluyla o yarıyıl programda mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Bu değişiklik, ancak anılan süre içerisinde Danışmanın ve Anabilim Dalı Başkanlığı nın başvurusu ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile gerçekleşir. (3) Öğrenci tez çalışmasına başladığı dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışmasıyla birlikte danışmanı tarafından açılan "Uzmanlık Alan Dersi"ne de kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri öğrencinin mezuniyetine veya ilişiğinin kesildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alan dersi krediden sayılmaz. Uzmanlık Alan Dersi, öğrenci başına haftalık 4 saati geçemez. Danışman en fazla iki öğrencisi için Uzmanlık Alan Dersi açabilir. Her bir öğrenci için ayrı veya tez konuları benzer olan öğrenciler için ortak Uzmanlık Alan Dersi açılıp yürütülebilir. Lisansüstü derslerin kredi değerleri MADDE 14 - (1) Lisansüstü derslerin kredi/saat değerleri, hangi lisansüstü derslerin kredisiz olacağı, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın görüşleri de alınarak Enstitü Kurulu nca kararlaştırılır ve öğretim planlarında belirtilir. Bir dersin kredi değeri aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir: Öğretim Çalışmasının Türü Haftalık Saati Kredi Değeri Teorik Ders 1 1 Uygulama 2 1 Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar Sınavlar ve değerlendirme MADDE 15 - (1) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içi çalışmalar (yarıyıl içi sınav, kısa sınav, proje, seminer, ödev ve benzeri) ve yarıyıl sonu sınavı ile ölçülür. (2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için; teorik derslerin en az %70 ine, uygulama veya varsa laboratuarların en az %80 ine katılmak ve uygulama veya laboratuarda başarılı olmak gereklidir. (3) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek başarı notunun hesaplanmasında, o dersin yarıyıl içi çalışmaları (%40) ile yarıyıl sonu sınav notu (%60) dikkate alınır. Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen derslerle ilgili değerlendirme Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın görüşleri de alınarak Enstitü Kurulu nun kararı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na bildirilir. Bu durumda, bir dersin başarı notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. (4) Öğrencilerin aldıkları her ders için, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilen harf notlarından biri, öğretim üyesi tarafından dersin başarı notu olarak takdir olunur. Puan Başarı Notu Katsayı 5

6 A A B B B C C C D D F 0 E - Eksik G - Geçer (Başarılı) K - Kalır (Başarısız) S - Süren Çalışma D Devamsız (5) İlgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nca kabul edilen mazeretleri nedeniyle, herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, o dersten (E) notu verilir. (E) notu verilen ders için, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı nca bir sınav tarihi tespit edilir. Bir sonraki yarıyılın son ders ekleme gününe kadar değişmeyen (E) notu, 15 inci madde hükümlerine göre ve yarıyıl sonu sınav notu sıfır alınarak harf notuna dönüştürülür. (6) Kredisiz derslerden geçen ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere (G) notu verilir. (G) notu ayrıca Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere evvelce almış oldukları ve eşlikleri ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın görüşleri de alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ile tanınan dersler için de verilir. Dışarıdan yatay geçiş yoluyla gelip yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (G) notu verilmez. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz. (7) Kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere (K) notu verilir. Bu not ortalama hesaplarına katılmaz. (8) Tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere (S) notu verilir. (S) notu ortalama hesabına katılmaz. Tez teslim edildiğinde (S) notu (G) notuna çevrilir. (9) Devamsız öğrencilere (D) notu verilir. (10) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; bilimsel hazırlık programlarında en az C+ (2.3), yüksek lisans programlarında en az C (2.0), doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az B- (2.7) olması gerekir. Notlarda maddi hata MADDE 16 - (1) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi öğrencinin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na başvurusu üzerine ilgili öğretim üyesince karara bağlanır ve durum enstitüye iletilir. Bu işlemin, sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç 7 gün içinde yapılmış olması gerekir. (2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde, bu hatanın düzeltilmesi, Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile kesinleşir. Bu işlemin en geç, ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde yapılmış olması gerekir. Not ortalamaları ve ders yükünün tamamlanması MADDE 17 - (1) AGNO, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilmesinden itibaren, en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden son alınan not geçerlidir. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir. (2) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO sunun; bilimsel hazırlık programlarında en az 2.5, yüksek lisans programlarında en az 2.7, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 3.0 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri kadarını tekrarlar ve/veya yeni ders alabilirler. Yüksek lisans programı 6

7 MADDE 18 - (1)) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarının hangi enstitü anabilim veya anasanat dallarında açılacağı Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi, Enstitü Kurulu nun teklifi ve Senato nun kararı ile belirlenir. (2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tezli Yüksek Lisans Programı Amaç ve kapsam MADDE 19 - (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Ders yükü ve öğrenim süresi MADDE 20 - (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. (2) Öğrencilerin alacağı derslerin toplam 7 krediyi aşmayan en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden; ayrıca, danışmanın uygun görmesi halinde, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile en çok 12 kredilik ders, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. (3) Lisans programına kayıtlı iken, lisans mezuniyet yılında, kendi lisans programının zorunlu kredi hesabına katılmamış olan lisansüstü derslerden en çok üçüne kaydolmuş ve başarılı olmuş olan öğrenciler, Senato kararıyla bu dersleri tezli yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler. (4) Tezli Yüksek lisans programını normal tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu süre 3 yarıyıldan az olamaz. (5) Tezli yüksek lisans eğitimi kredili derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır. Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az iki ders alması zorunludur. Birinci yarıyıl sonunda AGNO su 2.0 den, ikinci yarıyıl sonunda AGNO su 2.3 den az olan öğrenciler ile dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve en az 2.7 AGNO sağlayamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişkisi kesilir. Öğrencinin derslerden başarılı sayılabilmesi için AGNO sunun en az 2.7 olması gerekir. AGNO ya ilişkin bu sınır Senato tarafından değiştirilebilir. (6) Kredili derslerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını 4 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye danışmanın ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla yapacağı gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu nca tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Danışman atanması MADDE 21 - (1) Danışman atanması; öğrencinin isteği, öğretim elemanın kabulü ve ilgili bilim dalı başkanının önerisi, dikkate alınarak anabilim dalı kurulu kararıyla en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kararıyla enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanabilir. İkinci tez danışmanı, diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyelerinden de olabilir. (2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. (3) Bir öğretim elemanının toplam kaç öğrenciye danışmanlık yapabileceği, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu nca belirlenen esaslar doğrultusunda tespit edilir. 7

8 (4) Yüksek lisans öğrencileri, derslerini tamamlayacakları yarıyılın son ayında danışmanının denetiminde bir tez konusunu ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye önerir. Tez konusu, öğrencinin derslerini başarması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya konulur. Yüksek lisans tezinin sonuçlanması MADDE 22 - (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Öğrenci, danışmanının onayı ve anabilim dalı başkanı aracılığı ile tezini 5 nüsha halinde ilgili enstitüye teslim eder. (2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Oluşan bütün jüriler, sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarında bir başkan seçerler. (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç bir ay sonra toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğü ne bildirilir ve en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunma sınav süresi en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. (4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez savunması hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde tezini ilgili enstitüye teslim ederek mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. (5) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve ilgili yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini Enstitü Kurulu tarafından belirlenen kopya sayısı kadar, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder, aksi halde öğrencilikle ilişiği kesilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaç ve kapsam MADDE 23 - (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanabileceğini göstermektir. Ders yükü ve öğrenim süresi MADDE 24 - (1) Tezsiz yüksek lisans programı, İkinci Lisansüstü Öğretimi nde de yürütülebilir. Bu program toplam 30 krediden az, 55 krediden fazla olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile Dönem Projesi Dersinden oluşur. Programda alınacak toplam kredi, ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, Dönem Projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Danışmanın uygun görmesi halinde Dönem Projesi Dersi iki yarıyıl da alınabilir. (2) Öğrenci derslerini ve dönem projesini tamamladıktan sonra Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile belirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda öğrenciye aldığı dersler ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulur. Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sınav süresi en az 60 dakika olup, sınav sonucu Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitü ye bir tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en geç üç ay sonra tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. (3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla 10 krediyi geçmeyen en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. 8

9 (4) Lisans programına kayıtlı iken, lisans mezuniyet yılında, kendi lisans programının zorunlu kredi hesabına katılmamış olan lisansüstü derslerden en çok üçüne kaydolmuş ve başarılı olmuş olan öğrenciler, Senato kararıyla bu dersleri tezsiz yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler. (5) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramazlar. (6) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az üç ders alması zorunludur. Birinci yarıyıl sonunda sağladığı AGNO su 2.0 den, ikinci yarıyıl sonunda 2.3 den az olan öğrenciler ile dördüncü yarıyıl sonunda AGNO su 2.5 den az olan öğrenciler ve altıncı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve en az 2.7 AGNO sağlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişkileri kesilir. Öğrencinin derslerden başarılı sayılabilmesi için AGNO sunun en az 2.7 olması gerekir. AGNO ya ilişkin bu sınır Senato tarafından değiştirilebilir. Danışman atanması MADDE 25 - (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim üyelerinin belirlenmesi Madde 21 deki esaslara göre yapılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Doktora Programı Amaç ve kapsam MADDE 26 - (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. (2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Ders yükü ve doktora süresi MADDE 27 - (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi Savunması ve Tez Çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi Savunması ve Tez Çalışmasından oluşur. (2) Lisansüstü dersleri, danışmanın görüşü, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Ancak bu dersler toplam 12 krediyi geçemez. (3) Doktora programını normal tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 10 yarıyıldır. Bu süre yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 8 yarıyıldan daha az olamaz. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin, ilgili enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir. (4) Doktora programı kredili derslerini yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden 4 yarıyıl içinde, lisans derecesi ile kabul edilenlerden ise 6 yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Bu süre içinde öğrencinin derslerden başarılı sayılabilmesi için AGNO sunun en az 3.0 olması gerekir. AGNO ya ilişkin bu sınır Senato tarafından değiştirilebilir. (5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden sekiz yarıyıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden 10 yarıyıl sonuna kadar, tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenlere, danışmanının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla yapacağı gerekçeli önerisi üzerine ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en çok 4 yarıyıl ek süre verilebilir. 9

10 Danışman atanması MADDE 28 - (1) Doktora tez danışmanı atanması 21 inci madde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yapılır. (2) Tez danışmanı programda görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ile ikinci tez danışmanı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanabilir. İkinci tez danışmanı, diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı bir öğretim üyesinden de olabilir. (3) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan Uzmanlık Alan Dersi ne kayıt yaptırmak zorundadır. Doktora yeterlik sınavı MADDE 29 - (1) Doktora ders yükünü başarı ile tamamladığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nca ilgili Enstitü Müdürlüğüne bildirilen öğrenciler Doktora Yeterlik Sınavı na tabi tutulurlar. (2) Doktora yeterlik sınavı Enstitü Yönetim Kurulu nca belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. (3) Doktora yeterlik sınavına, doktora programına kayıt yaptırdığı tarihten itibaren yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler, beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler, yedinci yarıyılın sonuna kadar girmelidir. (4) Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından önerilerek Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her Anabilim Dalı için belirlenen ve üç yıl süre ile görev yapan 5 kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya 5 kişiden oluşan sınav jürileri kurar, jüri üyeleri öğretim üyeleri ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından seçilerek görevlendirilir. (5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. (7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran, ders yükünü tamamlamış olsa bile 27 nci madde dördüncü fıkrada öngörülen duruma düşmemesi koşuluyla, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin dördüncü yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin ise altıncı yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders veya dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin altıncı yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin ise sekizinci yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamaması durumunda ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Tez izleme komitesi MADDE 30 - (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanın olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. (3) Tez izleme komitesi nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez önerisi savunması MADDE 31 - (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde hazırladığı tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır. 10

11 (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi savunması hakkında salt çoğunlukla kabul veya red kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak - Haziran ve Temmuz - Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora tezinin sonuçlandırılması MADDE 32 - (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. (2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı na başvurur. Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte 6 adet tezi ilgili enstitüye iletir. (3) Doktora tezi jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri görevlendirilebilir) olmak üzere 5 asıl, iki yedek üyeden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren kişisel Tez Değerlendirme Raporları nı hazırlar ve en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, ilgili Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. (4) Tez savunma sınavı en az 60 dakika, en çok 120 dakika süreli, tez çalışmasının sunulması ile soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışmasının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılır. Jüri üyeleri tarafından öğrenciye tezi ile ilgili veya gerekirse tez dışından sorular sorulabilir. (5) Jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, tez savunma sınav sonucunu, kendi aralarında yapacakları bir değerlendirme ile kabul, düzeltme veya red şeklinde salt çoğunlukla karara bağlarlar ve durumu, ekinde kişisel Tez Değerlendirme Raporları bulunan bir tutanakla belirlerler. Jürinin kararı ve gerekçeli raporu ile kişisel Tez Değerlendirme Raporları, üç gün içinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir. (6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, ilgili jürinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ile düzeltmeler ve eksikliklerin tamamlanması için en çok altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci usulüne uygun olarak mümkünse aynı jüri tarafından yeniden tez savunma sınavına alınır. Bu sınavda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. (7) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve ilgili yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini Enstitü Kurulu tarafından belirlenen kopya sayısı kadar, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder, aksi halde Enstitü ile ilişiği kesilir. 11

12 ALTINCI BÖLÜM Sanatta Yeterlik Programı Amaç ve kapsam MADDE 33 - (1) Sanatta yeterlik çalışmasının amacı; lisans veya yüksek lisans mezunu olan öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirlemek, özgün bir sanat eseri ortaya koymak veya üstün bir uygulama ve beceri kazandırmaktır. Ders yükü ve öğrenim süresi MADDE 34 - (1) Sanatta yeterlik eğitimi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders ve uygulamalar ile Yeterlik Sınavı, Tez Çalışması ya da özgün bir Sergi, Proje, Resital, Konser ve Temsil gibi çalışmalardan, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders ve uygulamalar ile Yeterlik Sınavı, Tez Çalışması ya da özgün bir Sergi, Proje, Resital, Konser ve Temsil gibi çalışmalardan oluşur. (2) En çok 12 kredilik lisansüstü ders, danışmanın görüşü Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. (3) Sanatta Yeterlik öğrencinin alacağı lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. (4) Sanatta yeterlik programını normal tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on yarıyıldır. Bu süre yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise sekiz yarıyıldan daha az olamaz. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin, ilgili enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir. (5) Öğrencilerden; kredili derslerini, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden dört yarıyıl içinde, lisans derecesi ile kabul edilenlerden ise altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanların ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Bu süre içinde öğrencinin derslerden başarılı sayılabilmesi için AGNO sunun en az 3.0 olması gerekir. AGNO ya ilişkin bu sınır Senato tarafından değiştirilebilir. (6) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez veya sanat eseri önerisi kabul edilen, ancak tez veya sanat eseri çalışmasını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez veya sanat eseri sınavına giremeyen bir öğrenciye; danışmanın, Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı aracılığıyla yapacağı gerekçeli öneri üzerine ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile tezini yahut sanat eserini jüri önünde savunması ya da sunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Tez veya sanat eseri danışmanı atanması MADDE 35 - (1) Sanatta yeterlik tez veya sanat eseri danışmanı atanması 21 inci maddede belirtilen esaslara göre yapılır. (2) Tez veya sanat eseri danışmanı programda görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanı, doktora yahut sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisi yada Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından seçilerek görevlendirilebilir. Sanatta yeterlik sınavı MADDE 36 - (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Bu sınavın koşulları, zamanı, jüri üyelerinin belirlenmesi, sınavın kapsamı ve yürütülüş şekli için bu yönetmelikte belirtilen doktora yeterlik sınavı ve sonuçları ile ilgili hükümler uygulanır. (2) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. 12

13 Sanatta yeterlik tezi ya da sanat eseri çalışması MADDE 37 - (1) Sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamaları başarıyla tamamlayıp sanatta yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için; öğrencinin kendi görüş ve önerileri de alınarak danışmanı, ilgili anasanat dalı başkanı ve o anasanat dalında görevli başka bir öğretim üyesinden oluşacak bir Sanatta Tez veya Sanat Eseri Belirleme Komitesi nce öğrencinin tez çalışması mı yoksa sanat eseri çalışması mı yapacağı belirlenerek Enstitü ye önerilir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu nca karara bağlanır. (2) Sanatta yeterlik tez çalışması yapmasına karar verilen öğrenciler için, bu yönetmelikte doktora öğrencilerine ilişkin olarak belirtilen Tez İzleme Komitesi, Tez Önerisi Savunması, Doktora Tezinin Sonuçlandırılması alt başlıkları altında belirtilen işlem ve hükümler aynen uygulanır. (3) Sanat eseri çalışması yapılmasına karar verilen öğrenciler için; a) Her öğrenci için ayrı bir Sanat Eseri Çalışması İzleme Komitesi oluşturulur. Bu komitenin oluşturulmasında ve çalışma usullerinden doktora öğrencileri için bu yönetmelikte belirtilen işlem ve hükümlere uyulur. b) Öğrencinin yapacağı sanat eseri çalışmasının mahiyeti, içeriğini ve gerekirse, yönetimini içeren bir Sanat Eseri Çalışması Önerisi danışmanı gözetiminde öğrenci tarafından yazılarak Anasanat Dalı Başkanlığı nca Enstitü ye önerilir. Enstitü Müdürü nün onayı ile öneri kesinleşir. c) Sanat eseri çalışmasının tamamlanmış sayılması için öğrenci, danışmanı gözetiminde çalışmasını açıklayan ve belgeleyen yazılı bir metin hazırlar. Bu metin ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılıp, Enstitü Kurulu tarafından belirlenen kopya sayısı kadar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı vasıtasıyla ilgili enstitüye iletilir. Ancak; bu metin bir tez olmayıp, sanat dalının ve o daldaki çalışmanın özelliğine göre değişebilen, bazı durumlarda ortaya konan orijinal bir sanat eserini, hazırlanan üst düzeyde bir sergiyi, resitali, veya temsili açıklayan bir ön rapor niteliğindedir. ç) Sanat eseri çalışmasının sonuçlandırılması ile ilgili diğer tüm hususlar bu yönetmelikte Doktora Tezinin Sonuçlandırılması alt başlığında belirtilen işlem ve hükümlere göre yapılır. Ancak burada Tez in yerini sanat eseri alır. Sanat eseri ise, yazılı orijinal bir çalışma olabileceği gibi, uygulamalı olarak sunulan resital, temsil vb. olabilir. Resital, temsil vb. durumlarda öğrencinin hazırladığı üst düzeyde bir sanat eserini jüri önünde icra etmesi ve savunması istenir. YEDİNCİ BÖLÜM Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaç ve kapsam MADDE 38 - (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının amacı; Yükseköğretim Kurulu nun belirlediği ilgili alanlarda lisans diploması almış öğrencileri, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek ve mesleki gelişimlerini sağlamaktır. Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar MADDE 39 - (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik programlar aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: a) Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte ile eğitim fakülteleri veya eğitim bilimleri bölümü ve ilgili Enstitü Anabilim Dallarınca ortak yürütülen programlardır. Bu programların lisans düzeyindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, lisans öğreniminin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını, Eğitim Fakültesinden veya Eğitim Bilimleri Bölümlerinden alır ve mezun olduklarında kendilerine lisans diploması verilir. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, ilgili Enstitüye bağlı ve Enstitü Anabilim Dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans, lisansüstü eğitimine doğrudan geçirilir. Lisansüstü düzeyinde iki yarıyıl içersinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere, ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir. b) Tezsiz yüksek lisans programı: Yükseköğretim kurulunca tespit edilen programlardan lisans diplomasını almış öğrenciler için, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programı düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınavla 13

14 öğrenci seçilir ve yerleştirilir. Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen lisansla birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesinde Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar uygulanır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Mezuniyet ve diploma MADDE 40 - (1) Herhangi bir lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezuniyeti için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir: a) Enstitü Kurulu nca belirlenen sayıda basılmış ve ciltlenmiş, tez ya da sanat eseri raporu yahut sanatta yeterlik eser çalışması raporu, b) Enstitü Kurulu nca tez tesliminde istenen belgeler, (2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulu nca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen öğrenciye kayıtlı bulunduğu eğitim düzeyi ve Anabilim veya Anasanat Dalının adı ve özelliğine göre verilen diplomalarda; a) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalı ndaki programın onaylanmış adı, b) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalı ndaki programın adı ve varsa verilen unvan, c) Sanatta Yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı, belirtilir. (3) Diplomalarda, Enstitü Müdürü ve Rektör ün imzası bulunur. Lisansüstü öğrencilerin yükümlülükleri MADDE 41 - (1) Lisansüstü programlarının herhangi bir aşamasındaki öğrenciler, Üniversite lisans öğrencilerinin tabi olduğu disiplin yönetmeliğine tabidirler. (2) Bu yönetmelik hükümlerine göre enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler, aynı enstitünün aynı anabilim dalına tekrar başvuramazlar ve kayıt yaptıramazlar. Ancak kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilere bu hüküm uygulanmaz. Lisansüstü öğrencilere izin verilmesi MADDE 42 - (1) Lisansüstü öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile, araştırma veya öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitme veya görevlendirilme halinde en fazla iki yarıyıla kadar; zorunlu olarak askere gitme durumunda askerlik süresince; öğretime devamı engelleyen bir Devlet kurumunda veya özel bir kuruluşta çalışanlara bir yarıyıla kadar; doğal afet halinde en fazla iki yarıyıla kadar; birinci derece yakınlarından birinin ölümü durumunda bir yarıyıla kadar; derslerin ilk günü ile derslerin son günü arasında kesintisiz iki ay süreyle sağlık kurulu raporu ile hastalığını belgeleyen öğrencilere en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bunun dışında ilgili Senato Kararına uygun olarak alınan sağlık raporları, özür sınavlarına girme ve tez süresine eklenme amacıyla kullanılabilir. Bu süreler hiçbir suretle uzatılamaz. Bir öğrenciye her ne sebeple olursa olsun, toplam mazeretleri sebebiyle üç yarıyıldan daha fazla izin verilemez. Yabancı dil aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen zorunlu izinler dışında en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. (2) İzin istekleri gerekçeli dilekçe ve belgelerle birlikte yarıyıl başında ve derse yazılma süreleri bitmeden önce ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Yurtdışı üniversitelerle öğrenci mübadelesi MADDE 43 - (1) Artvin Çoruh Üniversitesi ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Artvin Çoruh 14

15 Üniversitesi nde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Artvin Çoruh Üniversitesinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine, Artvin Çoruh Üniversitesinde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve Anabilim Dalı Başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu nca onaylanan dersleri alır. (2) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de, Üniversitemizde okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir. MADDE 44 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 03/03/1983 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ve 01/07/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır. Geçici maddeler GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 6 ncı madde birinci fıkrasında belirtilen lisansüstü programlara kayıt için aranan not şartları bu yönetmeliğin Resmi Gazete de yayımlanmasından sonra uygulanır. GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı nda kayıtlı olan öğrencilerden Yüksek Lisans Tez aşaması dışındakiler bu yönetmelik hükümlerine tabidirler. Bu konuda ortaya çıkacak sorunların çözümünde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir. Yürürlük MADDE 45 - (1) Bu yönetmelik eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 46 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür. 15

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 1 Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 01.09.2008 TARİHİNDE YAYINLANAN ESKİ YÖNETMELİK Gazi Üniversitesinden:

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 26996 YÖNETMELİK Bilecik Üniversitesinden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Temmuz 2014 PERŞEMBE Sayı : 29074 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Karadeniz Teknik Üniversitesinden: KARADENİZ

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN İTİBAREN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 29 Eylül 2010 tarihli Resmî Gazete Sayı : 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29074 Karadeniz Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Artvin Çoruh Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesi Sosyal

Detaylı

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından

Detaylı

YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26996 Bilecik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

Detaylı

18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK

18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK 18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK Üsküdar Üniversitesinden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28742 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU

T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU "Danışman, öğrencinin kendi özgüveninin gelişiminde, kariyere doğru ilerlemesinde ve gelecekte fırsatlar yakalamasında başlıca yol göstericisidir."

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26620 YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Artvin Çoruh Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim

Detaylı

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK)

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 27 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazete Sayı : 25151 Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM - ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM - ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden; KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM - ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN 2008-2009 BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK Sayfa 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete - i İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ R.G: 21.07.2013/28714EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28768 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 11 27/06/2007 2007/1 4 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1-23/07/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim -

Detaylı

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Gazi Üniversitesinden: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 16/11/1998 tarihli ve 23525

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans

Detaylı

YÖNETMELĐK BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELĐK BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 13 Eylül 2008 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 26996 Bilecik Üniversitesinden: YÖNETMELĐK BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365

Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365 Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ I.GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1-a) Bu Yönetmelik,

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER MADDE 5 (5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü

Detaylı

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 24 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28538 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 28 Haziran 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27625 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 YÖNETMELİK Yalova Üniversitesinden: YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: Amaç ve kapsam YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Fırat Üniversitesinden: FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 Hitit Üniversitesinden: YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesine

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı