Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi"

Transkript

1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003; 1(2) : DERLEME Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Ekrem Doðan, Cevat Topal, Hayriye Sayarlýoðlu Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Nefroloji Bilim Dalý Van Özet Renal osteodistrofi, kronik böbrek yetmezlikli hastalarda geliþen bir gurup metabolik kemik hastalýðýný tanýmlar. Bu makalede renal osteodistrofinin taný ve tedavisindeki güncel yaklaþýmlar sunulmuþtur. Anahtar kelimeler: Üremik kemik hastalýðý, taný, tedavi Abstract High turnover uremic bone disease diagnosis and treatment Renal osteodystrophia. Is a term tahat defines a group of metabolic bone diseases that devolop in patients with chronic renal failure. In this review the current approach diagnosis and treatment of renal osteodystrophiaes in was discussed. Key words: Renal ostheodystropy, diagnosis, treatment Kronik böbrek yetmezliðinde geliþen kemik anormallikleri 60 yýldan beri bilinmektedir. Sekonder hiperpartiroidi (SHP) yüksek parathormon (PTH) düzeyi ve artmýþ kemik yapýmý ve yýkýmýyla kendini gösterir. Adinamik kemik hastalýðýnda ise düþük PTH Yazýþma adresi: Dr. Ekrem Doðan Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Nefroloji Bilim Dalý Van düzeyi ve azalmýþ kemik yapým ve yýkýmýyla birliktedir(1). Üremik kemik hastalýðýnýn nedenleri 1- Sekonder hiperparatiroidi A) Hiperfosfatemi: Paratiroid bezi üzerine etkisiyle PTH sentezini uyarýr. Ekstrasellüler (ESS) sývýda iyonize kalsiyum (Ca) konsantrasyonunu azaltarak hipokalsemi yapar (2,3). B) Vitamin D yetersizliði: Baðýrsaktan kalsiyum emilimi azalýr ve oluþan hipokalsemi PTH sentezini artýrýr. Kalsitriol, paratiroid hücrelerinde kalsitriol reseptörlerini etkileyerek PTH sentezini inhibe eder. Üremide kalsitriol reseptörlerinde azalma ve paratiroid hücre proliferasyonunda artýþ olur ve PTH sentezi artar. C) Hipokalsemi: Kronik böbrek yetmezliði (KBY) nde azalan iyonize Ca sekonder hiperparatiroidizme neden olur. PTH'nýn Ca mobilize edici etkisine karþý kemikte direnç vardýr. Kalsitriol eksikliðine baðlý baðýrsakta kalsiyum emilimi azalýr, hiperfosfatemi oluþabilir (4). D) PTH ve parçalanma ürünlerinin böbrekler yolu ile atýlýmý bozulduðundan kanda birikir. Sonuç olarak, hiperfosfatemi, hipokalsemi ve kalsitriol inhibisyonunun eksikliði hem PTH sekresyonunu uyarýr, hem de hipertrofi ve hiperplazi yoluyla paratiroid bezlerinin büyümesine neden olur. Böbrek yetmezliðinin en erken dönemlerinde bile paratiroid bezlerinde diffüz hiperplazi geliþir. Paratiroid hücreleri kontrol mekanizmalarýndan kurtulur ve hiperplazik paratiroid bezlerinin nodüler transformasyonu baþlar. Hiperplazik paratiroid bezlerinde, özellikle nodüler kýsýmlarda D vitamini ve Ca duyarlý reseptörlerin eksik olduðu kaydedilmiþtir. Bu da daha yüksek oranda proliferasyona eðilim saðlar (5). Bu nedenle, üremik hastalarda paratiroid kanseri insidansý artar. Baþarýlý böbrek transplantasyonunu takiben paratiroid

2 50 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. hacminin ameliyattan 10 yýl sonra bile artmaya devam ettiði bildirilmektedir (6). 2-Alüminyum birikimi: Kemikte yapým-yýkým döngüsü düþük kemik hastalýðýna neden olur. Adinamik kemik hastalýðýnýn oluþumunun %50 nedeni, osteomalazik kemik hastalýðýnýn oluþumunda ise en sýk neden kemikte Al birikimidir (7). 3-Amiloidoz: Diyaliz hastalarýnda genellikle 5 yýldan sonra baþlar. Joudol ve arkadaþlarýnýn yaptýðý postmortem çalýþmada 2 yýl ve altýnda diyalize giren hastalarýn %21'inde, 4-7 yýl arasý diyalize girenlerin %50'sinde, 13 yýl diyalize girenlerin %90'ýnda ve daha uzun süre diyalize giren hastalarýn tamamýnda eklemlerde amiloidoz bulunmuþtur (8). 4-Metabolik asidoz: Kemikte mineralizasyonu azaltýr ve osteomalazi geliþiminde rol alýr. Metabolik asidozun kompanzasyonunda hidrojen iyonunun tamponlanmasý sýrasýnda kemiklerden Ca ve PO4 açýða çýkmasý üremik kemik hastalýðýna katkýda bulunur. Serum HCO3 düzeyinin 22 mmol/l üzerinde tutulmaya çalýþýlýr ng/kg dozunda NaHCO3 hipervolemiye dikkat edilerek bu amaçla verilebilir. 5-Paratiroid aktivitesinin tedavi ile baskýlanmasý: Hatalý aktif D vitamini kullanýlmasýyla oluþur. 6-Diðer nedenler (Yaþ, steroid kullanýmý, diyabet gibi). Üremik kemik hastalýðýnýn sýnýflandýrýlmasý 1-Yüksek dönüþüm hýzlý kemik hastalýðý= Hiperparatiroid kemik hastalýðý=osteitis fibroza 2-Düþük dönüþüm hýzlý kemik hastalýðý: a) Osteomalazik tip kemik hastalýðý b)adinamik tip kemik hastalýðý 3-Mikst tip kemik hastalýðý Yüksek dönüþüm hýzlý kemik hastalýðý Sekonder hiperparatiroidiye baðlý geliþir. Kemikte osteoblast ve osteoklastlarýn sayýsý ve aktivitesinin artmasý sonucu yapým ve yýkým hýzý artmýþtýr. Kemik oluþum hýzý artmýþtýr. Alüminyum boyanmasý yok veya hafiftir. Klinik Kas, kemik ve eklem aðrýlarý, metastatik kalsifikasyonlar, iskemik nekroz, çoçuklarda daha belirgin olan iskelet deformiteleri ve kristal birikimine baðlý artrit bulunabilir. Nadiren D vitamin yetersizliði de eþlik ediyorsa pelviste kýrýklar oluþabilir (7). Taný 1-Biyokimyasal Tetkikler: Yüksek kemik ALP (balp) deðerlerinin taný için duyarlýlýðý ve özgüllüðü %100 olup kemik oluþum hýzý arasýnda mükemmel bir korelasyon vardýr. Kýrkiki hemodiyaliz hastasýný içeren bir çalýþmada, plazma kemik ALP düzeylerinin plazma ipth (intact paratiroid hormon) ve total ALP düzeylerine göre kemik oluþumu ve yýkýmýný gösteren parametreler ile daha iyi korelasyon gösterdiði bildirilmiþtir (9). Serum Ca düzeyi: Hafif ve orta dereceli hiperparatiroidide serum Ca düzeyi genellikle normal veya hafif düþüktür. Þiddetli hiperparatiroidide, fazla Ca ve D vitamini alýnýmýnda, hipofosfatemide, alüminyum birikimine baðlý osteomalazide, birlikte sarkoidoz, malignite gibi hiperkalsemiye yol açan hastalýk varlýðýnda hiperkalsemi geliþebilir. Serum P düzeyi: Serum P düzeyleri hiperparatiroidide 6.5 mgr/dl'den fazladýr. Serum ipth düzeyi: Normal serum ipth düzeyi pgr/ml'dir. 200 pgr/ml'den yüksek düzeyler hiperparatiroidizm varlýðýný düþündürür pgr/ml'yi aþan serum düzeyleri þiddetli hiperparatiroidizmli hastalarda görülür ve belirgin gland hiperplazisini düþündürür. Osteokalsin: Osteoblastlar tarafýndan üretilir. Kemiðin en bol non-kollojen proteini dentin ve kalsifiye kartilajda da bulunur. Böbrek yoluyla atýlmasý, zayýf stabilitesi ve menapoz sonrasý yükselmesi sebebi ile bu tip kemik hastalýðý tanýsýnda sensivitesi azdýr. Osteokalsin ile PTH düzeyleri arasýnda genellikle iyi bir korelasyon vardýr. Prokollejen Tip 1 karboksi-terminal propeptidler (PICPs): Kemik oluþum belirleyicisi olarak kullanýlýr. Diyalize baþlamamýþ krronik böbrek yetmezlikli hastalarda kemik döngüsü diðer belirleyicilerle yüksek korelasyon gösterirken hemodiyaliz hastalarýnda spesifitesi düþüktür (10). Hydroxprolin: Ýdrarda hydroksiprolin atýlýmý kemik kollojen sentezindeki bozulmayý gösterir. 2-Radyoloji Erken dönemde osteoporoz, subperiostal rezorpsiyon, geç dönemde ise kemik kistleri (Brown tümörleri), osteosklerozis, diþlerde lamina dura kaybý, kalvaryumda tuz-biber görünümü, terminal falankslarda erozyon, ligamentlerin yapýþma yerlerinde rezorpsiyon, yumuþak doku ve damar duvarlarýnda metastatik kalsifikasyonlar izlenebilir. 3-Kemik Biyopsisi Renal osteodistrofinin tanýsýnda altýn standart halen kemik histolojisidir. Pratikte nadiren uygulanýr ve esas olarak araþtýrma amaçlýdýr. Alüminyum depolanmasýnýn þiddetini ve miktarýný deðerlendirmek, hiperkalsemi etiyolojisini araþtýrmak, açýklanamayan kemik aðrýsýný deðerlendirmek amacýyla yapýlabilir. Kemikte osteoblast ve osteoklastlarýn sayýsý, kemik iliðinde fibrozis, mineralize olmamýþ matriks (osteoid) miktarý artar. Tetrasiklinle iþaretlenerek hesaplanan kemik oluþum hýzý artar. Alüminyum boyanmasý genellikle azdýr.

3 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. 51 Tedavi Hiperparatiroid kemik hastalýðýnýn tedavisindeki amaç serum PTH düzeyini güvenli aralýkta tutmak ( pgr/ml), Ca, P ve ALP düzeylerini normale getirmektir. Paratiroid hiperplazisi geliþimini önlemek ve kemik hastalýðý, proksimal miyopati ve metastatik kalsifikasyon gibi komplikasyonlarý önlemek, geliþmiþse geri çevirmek de amaçlanýr. I - Hiperfosfatemi Tedavisi Fosfor düzeyinin düþürülmesi yükselmiþ PTH düzeylerini düþürebilir ve paratiroid gland büyümesini inhibe edebilir (11). Diyalize girmeyen hastalarda serum fosfor düzeyi normal sýnýrlarda tutulmalýdýr. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) ve hemodiyaliz (HD) hastalarýnda diyaliz öncesi P düzeyinin mgr/dl olmasý saðlanmalýdýr. A-Diyet: Hemodiyalize giren hastalarda 1.2gr/kg/gün SAPD'li hastalarda 1.4gr/kg/gün protein alýnýmý teþvik edildiðinde günlük P alýmý 1200 mg/günden fazla olur. Diyetle alýnan fosforun %50-60'ý sindirim sisteminden emilir. Haftada ortalama 5000 mg P ESS'ye geçer. Hastalarýnýn çoðunu haftada 3 kez hemodiyalize girdiði ve bir diyaliz seansýnda ortalama mg P uzaklaþtýrýlabildiði göz önüne alýndýðýnda günlük mg'lýk pozitif fosfor dengesi oluþur. Diyalize giren hastalarýn %90'ýnda P düzeyini mg/dl sýnýrýnda tutabilmek için fosfor baðlayýcý kullanýlmaktadýr. Haftada 6 gece hemodiyaliz yapýlan hastalarda fosfor baðlayýcý kullanma ihtiyacý görülmediði gibi hipofosfatemiden korunmak için diyaliz sývýsýna fosfor eklemek gerekir. Vitamin D tedavisi fosforun emilme oranýný artýrýr. KBY li hastalarda diyetle P alýnýmý kýsýtlanmalýdýr. Hafif ve orta derecedeki KBY'de fosfat kýsýtlanmasý genellikle yeterlidir. B-Fosfor baðlayýcý ilaçlar: GFR ml/dakikanýn altýna inince genellikle fosfor baðlayýcý gerekmektedir. 1-Alüminyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar:ca x P deðeri 55'in üzerindeyse Al içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar kullanýlarak serum P düzeyi normale getirilir ve takiben Ca içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar ile kronik tedavi planlanýr. Üç yýldan az diyaliz planlanýyorsa Al birikimine baðlý sorunlarýn ortaya çýkma olasýlýðý çok düþüktür. Demir eksikliði baðýrsaktan Al emilimini artýrdýðý için mutlaka tedavi edilmelidir. Sitrat alýmý (kalsiyum sitrat, bazý ilaçlar, meyve sularý, shohl solüsyonu) barsaktan Al emilimini artýrýr ve Al intoksikasyonunu kolaylaþtýrýr. Üremik hastalara özellikle Al içeren bileþikler verildiði zaman sitrat verilmemelidir (12). 2-Kalsiyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar: Günümüzde P baðlayýcý olarak en sýk bunlar kullanýlýr. Kalsiyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar hiperfosfateminin önlenmesi yanýnda Ca dengesine de katkýda bulunur. Bunlar aktif D vitamini metabolitleri ve yüksek diyalizatlý Ca ile birlikte kullanýlýrsa hiperkalsemi riski artar. Günlük 2 gramýn üzerinde Ca alým ve Ca x P deðerinin 55'in üzerinde olmasý kardiyovasküler mortaliteyi artýrýr. Kalsiyum karbonat: Hiperfosfatemiyi önler, serum bikarbonatýný artýrýr, negatif kalsiyum dengesini düzeltir, 1 alfa hidroksilaz enziminin aktivasyonunu olumlu etkiler ve osteomalaziyi önleyici etkisi vardýr. Kalsiyum asetat: Fosfor baðlayýcý etkisi ortamýn ph'sýndan etkilenmez. Kalsiyum karbonattan yaklaþýk iki kat daha fazla fosfor baðlar (13). 3-Magnezyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar (Mg karbonat ve Mg hidroksit): Kullanýldýðýnda diyalizat magnezyumu azaltýlmalýdýr. 4-Sevelamer HCl (Renagel): Ca ve Al içermez. Fosfat baðlama kapasitesi kalsiyum karbonatýnkine eþdeðerdir. Bu ilacýn diðer bir avantajý plazma total kolesterol ve düþük dansiteli lipoprotein seviyelerini düþürmesidir (14). Pahalýdýr, çok fazla kapsül almak gerekir. 5- Lanthanum karbonat: Üç deðerlikli bir katyon olup tüm ph deðerlerinde fosfat baðlayýcý olarak kullanýlabilir. Fosforu suda erimeyen lanthanum fosfat halinde baðlar. Hutchison'un invitro yaptýðý çalýþma da fosfor baðlama kapasitesinin aliminyuma benzediðini göstermiþtir. Ýleri çalýþmalarla lanthanumun toksik etkisinin olup olmadýðý araþtýrýlmalýdýr (15). C-Diyaliz tedavisi: SAPD ile serum P u daha iyi kontrol edilir. Günde ortalama 300 mgr P vücuttan uzaklaþtýrýlýr. Diyalizerin membran yüzeyinin artýrýlmasý, diyaliz süresinin uzatýlmasý, diyaliz sayýsýnýn artýrýlmasý ile daha iyi P uzaklaþtýrýlýr. Bir çalýþmada herhangi bir fosfor baðlayýcý kullanýlmamasýna raðmen haftada 3 kere 8 saat hemodiyaliz (HD) ile normal serum P düzeylerinin saðlandýðý bildirilmiþtir (16). II - Aktif vitamin D tedavisi Barsaktan Ca emilimini artýrýr, serum Ca düzeyini yükseltir, paratiroid bezinde vitamin D reseptörlerinin sayýsýný artýrýr. Paratiroid bezini serum Ca düzeylerine karþý daha duyarlý hale getirir. PTH salýnýmýný mrna seviyesinde inhibe eder. Paratiroid bezinde hücre büyüme hýzýný azaltýr (17). Diyaliz öncesi dönemde normal vitamin D tedavi için yeterli iken daha sonra aktif vitamin D kullanýlmalýdýr. Vitamin D tedavisine baþlamadan önce hiperfosfatemi ve hiperkalsemi

4 52 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. düzeltilmeli ve serum Ca x P deðeri tercihen 55'in altýnda olmalýdýr. PTH düzeyi 250 pgr/ml'yi aþarsa kalsitriol tedavisine baþlanmalýdýr. PTH düzeyi 200 pgr/ml (18 pmol/l ) altýnda ise adinamik kemik hastalýðý riski nedeni ile vitamin D tedavisinden kaçýnýlmalýdýr. PTH düzeyi pgr/ml arasýnda ise düþük dozda vitamin D kullanýlýr. PTH düzeyi normalin 5 mislinden daha fazla ise yüksek dozda vitamin D kullanýlýr. Kalsitriol ve alfa kalsidol önerilir. Son yýllarda serum kalsiyumunu daha az yükselten vitamin D analoglarý üretilmiþtir (22-oxacalcitriol, parikalsitol ve doxercalciferol) (18). Vitamin D tedavisi oral ve parenteral olarak yapýlabilir. Paratiroid süpresyonu için oral yolla daha yüksek dozlarda kalsitriol gerekir. Oral yol daha fazla hiperkalsemi insidansý ile birliktedir. Kalsitriol baþlangýçta oral yolla µg/gün verilir. Her 1-2 ayda bir, 0.25µg/gün artýrýlarak µg/gün'e çýkýlabilir. Kalsitriol pulse oral tedavi þeklinde verilebilir. Bu özellikle Ý.V. uygulamanýn pratik olmadýðý SAPD hastalarýnda yararlýdýr. Haftada 2-3 kez 1-4µg verilir. Hiperkalsemi geliþirse doz azaltýlýr ve diyalizat kalsiyumu düþürülür. HD hastalarýnda parenteral tedaviye uyum daha iyidir. PTH sekresyonunu etkin bir þekilde baskýlayabilir. Paratiroid glandlarýnýn küçülmesini saðlayabileceði için daha popülerdir. Yüksek serum pik düzeyleri elde edilebilir. Serum PTH düzeyini pg/ml'ye indirmek hedef olmalýdýr. PTH düzeyi pg/ml ise her HD seansý sonunda 0.5-2µg, PTH düzeyi pg/ml ise her HD seansý sonunda 2-4µg, PTH düzeyi 1000 pg/ml'den yüksek ise her HD seansý sonunda 4-6 µgr verilmelidir. Kalsitriol barsaktan Ca ve P emilimini artýrýr; Kronik kullanýmda hiperkalsemi ve hiperfosfatemiye neden olabilir. Bu durum metastatik kalsifikasyona yol açabilir. Hiperkalsemi ciddi hiperparatiroidizmin veya Al birikimi ile iliþkili kemik hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Eðer Al birikimine baðlý kemik hastalýðý yoksa, kalsitriol tedavisi uygulanmalýdýr. Hiperfosfatemi, geliþen hastalarda ek yeni fosfor baðlayýcý ilaçlara gerek duyulabilir. Fosfor mg/dl'nin altýna düþürülemez ise vitamin D tedavisine ara verilmelidir. Ülkemizde parikalsitrol piyasaya yakýnda çýkmasý beklenmektedir. Bu Ca ve P daha az yükselterek PTH'yý baskýlayabilmektedir. III-Paratiroidektomi Günümüzde paratiroidektomi uygulamasý giderek azalmaktadýr. Ancak nodüler hiperplazi geliþtiðinde, paratiroid bezi medikal tedaviye düþük yanýt verir (19). Operasyona karar vermeden önce Al düzeyi deðerlendirilmelidir. Yüksek Al yükü varsa paratiroidektomiden sonra, düþük kemik döngüsü osteomalazisi ortaya çýkabilir. Klinik ileri derecede hiperparatiroidizm ile uyumlu deðilse kemik biyopsisi endikasyonu vardýr. Aktif D vitamini ile 6-8 hafta gibi kýsa süreli tedaviden sonra ipth konsantrasyonlarýnýn düþmediði durumlarda tahmini paratiroid bezi aðýrlýðý l gr ve hatta daha az olduðu zaman paratiroidektominin düþünülmesi gerektiði öne sürülmüþtür. Bazý çalýþmalarda þiddetli hiperparatiroidizmi olan hastalarda böbrek transplantasyonu planlanmýþsa, bekleme listesinde paratiroidektomi yapýlmasý önerilmektedir (20). Total paratiroidektomi adinamik kemik hastalýðý geliþme riskini artýrdýðýndan dolayý bir çok merkezde subtotal paratiroidektomi uygulanmaktadýr. Tüm paratiroid dokusunun sekizde yedisi çýkarýlýr. Geriye kalan dokudan yeniden hiperplazi geliþme riski vardýr (21). Total paratiroidektomi ve paratiroid oto-transplantasyonu: Total paratiroidektomi uygulanýr; paratiroidin tercihen nodüler olmayan kýsýmlarýndan alýnan birkaç (l mm 3 'lük) paratiroid dokusu transplantasyonu gerçekleþtirilir. Baþarýlý bir paratiroid cerrahisinden sonra postoperatif hipokalsemi sýktýr. Yüksek kemik ALP izoenzimi ve ileri derecede osteitis fibrozasý bulunan hastalarda Ca ve P'un iskelet tarafýndan hýzlý alýnýmý nedeniyle aþýrý postoperatif hipokalsemi riski çok yüksektir (aç kemik sendromu). ipth konsantrasyonlarýnýn azalmasý gereklidir. Paratiroidektomi yapýlmýþ hastalarda, kemikte alüminyum birikme tehlikesi artar. Renal fonksiyonu bulunan ya da böbrek transplantasyonu yapýlan hastalarda, paratiroidektomiden sonra rezidüel böbrek fonksiyonu aniden kötüleþebilir (22). IV- Diyalizat içeriðinin deðiþtirilmesi Yüksek kalsiyumlu diyaliz solüsyonlarý 7 mgr/dl (1.75 mm=3.5 meq/l) kalsiyum içerir. Bu nedenle HD sýrasýnda hastaya Ca transferi olur. Bunlar hiperkalsemik hastalarda, vitamin D ve kalsiyum içeren fosfor baðlayýcý kullanan hastalarda sorunlara yol açabilir. Düþük kalsiyumlu diyaliz solüsyonlarý 5 mgr/dl (1.25 mm/l=2.5 meq/l) kalsiyum içerir. Bunlar hiperkalsemi tedavisinde yararlýdýr (21). Bazen yan etkileri nedeni ile HD hastalarýnda Al veya Ca içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar kullanýlamaz. Bu hastalara da düþük yada Mg içermeyen diyalizat kullanýlarak Mg içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar verilebilir (24). V- Kalsimimetikler Bunlar paratiroid hücreleri üzerinde bulunan Ca reseptörlerine direkt olarak etki ederek PTH sekrasyonunu inhibe eder. PTH u ve Ca u ayný anda azaltýrlar. VI- Kalsiyum düzeyinin uygun sýnýrlar içinde korunmasý Diyaliz tedavisindeki hastalarda hedef serum kalsiyum düzeyi diyaliz öncesi mgr/dl'dir.

5 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. 53 Fosfor düzeyi kontrol altýna alýnan hastalarda, eðer hipokalsemi devam ediyorsa; oral kalsiyum verilebilir (Ca karbonat, Ca asetat gibi), aktif vitamin D verilebilir yüksek diyalizatlý kalsiyum dializi yapýlabilir. Kaynaklar 1- Slatopolsky E, Gonzalez E, Martin K. Pathogenesis and treatment of renal osteodystrophy. Blood Purf 2003;21: Malluche HH, Faugere MC : Renal bone disease. An unmet challange for the nephrologist. Kidney Int 1990;38: Silver Wl. Regulation of the parathyrid hormone gene by vitamin D, calcium and phosphate. Kidney Int Suppl 1999;73: Gagusev J. Depressed expression of calcium receptor in parathyroid gland tissue of patients with hyperparathyroidism. Kidney Int 1997;51: Matsushita H, Hara M, Endo Y. Proliferation of parathyroid cells negatively correlates with expression of paratyroid hormone-related protein in secondary parathyroid hyperplasia in chronic renal failure. Kidney Int 1999;55: Cannella G, Bonucci E, Rolla D et all: Evidence of healing of secondary hyperparathyroidism in chronically hemodialysis uremic patients treated with longtem intravenous calcitriol. Kidney Int 1994;46: Parfitt AM. Hypercalcemic hyperparathyroidism following renal transplantation: differential diagnosis, management, and implications for cell population control in the parathyroid gland. Mineral Electrolyte Metab 1982;8: Jadoul M; Garbar C; Noel H; Sennesael J; Vanholder R; Bernaert P. Histological prevalence of beta 2-microglobulin amyloidosis in hemodialysis: a prospective post-mortem study. Kidney Int 1997;51(6): Urena P, Hruby M, Ferreira A, Ang KS, de Vernejoul MC. Plasma total versus bone alkaline phosphatase as markers of bone turnover in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 1996;7: Hamdy NT, Risteli J, Beneton MC, Brown CB, Kanis JA. Serum type 1 procollagen peptide: a noninvasive index of bone formation in patients on hemodialysis? Nephrol Dial Transplant 1994;9: Lopez-Hilker S. Phosphorus restriction reverses hyperparathyroidism in uremia independent of changes in calcium and calcitriol. Am J Physiol 1990;259: Nolan CR, Califano JR, Butzin CA. influence of calcium acetate or calcium citrate on intestinal aluminum absorption. Kidney int 1990:38: Mason NA. Consumer vinager test for determining calcium disintegration. Am J Hosp Pharm 1992;49: Slatopolsky EA, Burke SK, Dillon MA. RenalGel(r), a nonabsorbed calcium- and aluminumfree phosphate binder, lowers serum phosphorus and parathyroid hormone. Kidney Int 1999, 55: Hutchison AJ. Calcitrol, lanthanum carbonate, and other new phosphate binders inthe manangament of renal osteodystophy. Perit Dial Int 1999;12(suppl2): Charra B, Calemard E, Ruffet M et al. Survival as an index of adequacy of dialysis. Kidney int 1992:41: Salusky IB, Goodman W. Skeletal response to intermittent threpy in secondary hyperparathyroidism. Kidney Int Suppl 1999;53: Brown AJ, Slatopolsky E. Vitamin D analogs perspectives for treatment. Miner Electrolyte Metab 1999;25: Fukuda N, Tanaka H, Tominiga Y, Fukagawa M, Kurokawa K, Seino Y. Decreased 1,25-dihydoxyvitamin D receptor density is associated with a more severe form of paratyhroid hyperplasia in chronic uremic patients. J Clin Invest 1993;92: Schmid T, Muller P, Spelsberg F. Parathyroidectomy after renal transplantation: a retrospective analysis of long-term outcome. Nephrol Dial Transplant 1997;12: Tominiga Y, Numano M, Tanaka Y, Uchida K, Takagi H. Surgical treatment of renal hyperparatyhroidism. Semin Surg Oncol 1997;13: Rostaing L, Moreau-Gaudry X, Baron E, Cisterna JM, Monrozies-Bernadet P, Durand D. Changes in blood pressure and renal function following subtotal parathyroidectomy in cemic hyperparathyroidism. Clin Nephrol 1997;47: Kakuta T, Fukagawa M, Fujisaki T et al. Prognosis of parathyroid function after successful percutaneous ethanol injection therapy guided by color Doppler flow mapping in chronic dialysis patients. Am J Kidney Dis 1999;33: Goodman WG, Golding J, Kulizon BD et al. Coronary-artery calcification in young adults with end-stage renal disease who are undergoing dialysis. New Engl J Med 2000;342:

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014. İnt.Dr.Sibel KOÇAK

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014. İnt.Dr.Sibel KOÇAK KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014 İnt.Dr.Sibel KOÇAK Tanım Kronik böbrek hastalığının (KBH) seyrinde mineral metabolizmasının bozuklukları sıktır ve eğer tanınıp tedavi

Detaylı

Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler. Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler. Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Sekonder Hiperparatiroidi Renal Osteodistrofi Kronik Böbrek Hastalığı-Mineral ve Kemik

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Vasküler Kalsifikasyon güncelleme Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Hastalıklar ve 5 yıllık yaşam beklentisi AIDS >%96 Testis kanseri %95 Meme kanseri %85 Mesane kanser %75 Böbrek

Detaylı

Renal Osteodistrofi Patojenezi Dünden Bugüne Değişenler. Dr. Yalcin Solak SEAH Sakarya

Renal Osteodistrofi Patojenezi Dünden Bugüne Değişenler. Dr. Yalcin Solak SEAH Sakarya Renal Osteodistrofi Patojenezi Dünden Bugüne Değişenler Dr. Yalcin Solak SEAH Sakarya ERKEN TARİHÇE Böbrek hastalığında kemik semptomları ve patolojisi yaklaşık 100 yıldır biliniyor Virchow ilk kez 1850

Detaylı

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Doç. Dr. Mehmet Uludağ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 24-27

Detaylı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Mineral Kemik Bozuklukları 1) kalsiyum, fosfor, PTH ve vitamin D metabolizması anormallikleri 2) kemik döngü, mineralizasyon,

Detaylı

Düþük dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðý

Düþük dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 47-51 DERLEME Düþük dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðý Ekrem Doðan 1, Hayriye Sayarlýoðlu 1, Cevat Topal 1, Fatma Çalka 2 1 Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

ÜREMİK KEMİK HASTALIĞI

ÜREMİK KEMİK HASTALIĞI 218 KONU 30 ÜREMİK KEMİK HASTALIĞI Tekin AKPOLAT, Melda DİLEK Son yıllarda hemodiyaliz tedavisinde sağlanan teknolojik yenilikler ve gelişmeler, hastalarda yaşam süresinin uzamasına neden olmuştur. Hemodiyaliz

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN Ha asta (%) 100 75 50 METABOLIK KEMIK HASTALıĞı KBY HASTALARıNıN ÇOĞUNDA VARDıR. KBH evre 3 ve 4 (n=282) Hemodiyaliz (n=173)

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA KEMİK SORUNLARI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA KEMİK SORUNLARI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı BÖBREK NAKLİ SONRASINDA KEMİK SORUNLARI Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Nakli Sonrasında Kemik Sorunları 1. Nakil öncesi kemik metabolizmasını etkileyen riskler ve kemik

Detaylı

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması Dr. Hüseyin DEMİRCİ Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Renal Osteodistrofi (ROD) Kronik böbrek hastalığında görülen, farklı kemik

Detaylı

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI KEMİK MİNERAL BOZUKLUKLARININ ÖNLENMESİNDE HEDEF PTH MI KALSİYUM FOSFOR ÇARPIMI MI? PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Hastalığı ve Mineral - Kemik Bozukluk Laboratuvar

Detaylı

Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir KBY-mineral kemik bozukluğu Sistemik bir hastalık Ca, P, PTH ve D vitamini bozuklukları

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ. Tanım Böbrek fonksiyonlarının vücut homeostazisini sağlayamayacak derecede ve geriye dönüşümsüz olarak bozulmasıdır.

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ. Tanım Böbrek fonksiyonlarının vücut homeostazisini sağlayamayacak derecede ve geriye dönüşümsüz olarak bozulmasıdır. KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ Tanım Böbrek fonksiyonlarının vücut homeostazisini sağlayamayacak derecede ve geriye dönüşümsüz olarak bozulmasıdır. İnsidans 10 / milyon çocuk nüfus (0-19 yaş) Tanımlar ve GFR

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR KALSİYOTROPİK İLAÇLAR Kalsiyumun vücut için önemi: Hücrede; membran, mitokondri, Endoplazmik retikulumda bağlı halde ve; stoplazmada serbest halde bulunur. Hücrenin canlılığı ve fonksiyonları için önemlidir.

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Yetmezliği ve Sağ Kalım Hospitalizasyon 160 140 120 100 80 60 40 20 Hastaneye

Detaylı

SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM:

SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM: SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM: En Akılcı Tedavi Nedir? Prof. Dr. H. Zeki TONBUL N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fak Nefroloji Bilim Dalı KBH ğının Erken Evrelerden İtibaren D Vitamininde Azalma ve PTH da Artış

Detaylı

Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi. Dr.Hakan KULAÇOĞLU

Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi. Dr.Hakan KULAÇOĞLU Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi Dr.Hakan KULAÇOĞLU Postoperatif Hipokalsemi Tanım Sorunun büyüklüğü: Sıklık Peroperatif önlemler Postoperatif proaktivite Replasman tedavisi 2 Tanım Yetersiz parathormon

Detaylı

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr. Fatma Ayerden Ebinç Elektrolit bozuklukları diyaliz hastalarında önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu hastalarda sıklıkla diyet uyumsuzluğunun yanı sıra diyaliz solüsyonları

Detaylı

Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor. Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor. Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor bağlayıcı ajanlar Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Fosfat Dengesi 1200 mg Yumuşak doku (15%) Bağırsak 700 mg Plazma

Detaylı

KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ

KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ Prof.Dr. Neslihan SEYREK Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı GFH Fosfor PTH Ca Kalsitriol Kemik hastalığı Vasküler kalsifikasyon

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE FOSFOR KONTROLÜ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE FOSFOR KONTROLÜ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE FOSFOR KONTROLÜ (Phosphorus Control in Chronic Renal Failure) Rümeyza Kazancıoğlu * Özet Kronik böbrek yetmezliği olan ya da son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren

Detaylı

Renal Osteodistrofi ve Tedavide Yenilikler

Renal Osteodistrofi ve Tedavide Yenilikler ARŞİV 2007; 16: 35 Renal Osteodistrofi ve Tedavide Yenilikler Dr.Fadime ERSOY DURSUN* Doç.Dr.Ayhan DOĞUKAN* Kronik böbrek yetmezliğinde (KBY) görülen kalsiyum-fosfat ve vitamin D metabolizması bozuklukları

Detaylı

Mineral ve Kemik Bozukluklarının Kardiyovasküler Etkileri. Dr. Meltem Seziş Demirci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir

Mineral ve Kemik Bozukluklarının Kardiyovasküler Etkileri. Dr. Meltem Seziş Demirci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir Mineral ve Kemik Bozukluklarının Kardiyovasküler Etkileri Dr. Meltem Seziş Demirci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir Genel popülasyona (GP) Kıyasla Diyaliz Hastalarında Anlamlı

Detaylı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Paratiroid bez cerrahisi Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Normal olarak her biri 5-7 mm boyunda (2x4x6 mm) 30-50 mg ağırlığında olmak üzere 4 paratiroid

Detaylı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Hipokalsemi Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Kalsiyum 03.01.2014 57.Milli Pediatri Kongresi 2 Kalsiyum Fetal dönem Çocukluk çağı Erişkin

Detaylı

Böbrek yetmezliği ve kalsifikasyon. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Böbrek yetmezliği ve kalsifikasyon. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Böbrek yetmezliği ve kalsifikasyon Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Kronik böbrek hastalığı ve mineral bozukluklar KVH kırıklar mortalite Vasküler kalsifikasyon Moe S, et al. Kidney Int

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

KBH'da kalsiyum fosfor bilmecesi ve çözümleri. Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya

KBH'da kalsiyum fosfor bilmecesi ve çözümleri. Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya KBH'da kalsiyum fosfor bilmecesi ve çözümleri Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya KEMİK BOZUKLUKLARI MİNERAL BOZUKLUKLARI KARDİYOVASKÜLER RİSK DİYALİZ YETERLİLİĞİ FOSFOR

Detaylı

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e.

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK

DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK N.E.Ü.Meram Tıp Fak. İç Hastalıkları, Nefroloji B.D Diyalizat Kalsiyumu Son dönem Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastalarda ölümün en önemli sebebi kardiyovaskuler

Detaylı

RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1

RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1 RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1 Kalsiyum, fosfor ve magnezyum, kas yapısı, fizyolojik olaylar ve birçok dokunun normal fonksiyonları için gereklidir. Kemik formasyonu, kas kontraksiyonu,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI Adı Soyadı: Tarih: Kronik hemodiyaliz programında olan bir hastada serum Ca=7.5 mg/dl alkalen fosfataz=

Detaylı

Paratiroid Hastalıkları. Dr. Metehan Gümüş

Paratiroid Hastalıkları. Dr. Metehan Gümüş Paratiroid Hastalıkları Dr. Metehan Gümüş Kalsiyum metabolizması İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle fosfat, karbonat, oksalat

Detaylı

KALSİYUM METABOLİZMASINI DÜZENLEYEN HORMONLAR

KALSİYUM METABOLİZMASINI DÜZENLEYEN HORMONLAR KALSİYUM METABOLİZMASINI DÜZENLEYEN HORMONLAR Kalsiyum iyonlarının katıldığı olaylar - Kemik mineralizasyonu - Kas ve sinir uyarılması -Kan pıhtılaşması -Salgılama -Membranbütünlüğü ve transport -Enzim

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

VİTAMİN D KİME? NE KADAR?

VİTAMİN D KİME? NE KADAR? VİTAMİN D KİME? NE KADAR? Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD D Vitamini Olarak Adlandırılmış Olan molekül Steroid Hormondur Vitamin D reseptörleri hemen

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım

KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım Böbrek kütlesinde azalma Ca emilimi PTH salgısı Serum Ca 1,25(OH) 2 D 3 Ca akışı 1,25(OH) 2 D 3 P akışı Serum Ca Serum P Serum Ca Serum P Uyarlandığı kaynak: Wetmore

Detaylı

7 mg/dl KALSİYUM İÇEREN DİYALİZ SOLÜSYONLARI KULLANILAN CAPD HASTALARINDA PERİTONEAL KALSİYUM KÜTLE TRANSFERİ (Gerçekten Hiperkalsemik Etkisi Var mı?

7 mg/dl KALSİYUM İÇEREN DİYALİZ SOLÜSYONLARI KULLANILAN CAPD HASTALARINDA PERİTONEAL KALSİYUM KÜTLE TRANSFERİ (Gerçekten Hiperkalsemik Etkisi Var mı? Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1993 (2) 49-54 7 mg/dl KALSİYUM İÇEREN DİYALİZ SOLÜSYONLARI KULLANILAN CAPD HASTALARINDA PERİTONEAL KALSİYUM KÜTLE TRANSFERİ (Gerçekten Hiperkalsemik Etkisi

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Beslenme. Gökhan Baysoy Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Böbrek Hastalıklarında Beslenme. Gökhan Baysoy Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Böbrek Hastalıklarında Beslenme Gökhan Baysoy Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Sunum içeriği Böbrek hastalıklarında beslenme sorunları Beslenme durumunun değerlendirmesi

Detaylı

SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri

SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri İlaçlar 6.1.4. Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Raporuna Bağlı İlaçlar (EK-2/C) (4) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması zorunlu görülen diyaliz solüsyonu

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA. Doç. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

DİYALİZ HASTALARINDA. Doç. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi DİYALİZ HASTALARINDA HİPOKALSEMİ İ İ VE HİPERFOSFATEMİNİN DÜZELTİLMESİ Doç. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI SHP patogenezi Hedef Ca, P, PTH düzeyleri

Detaylı

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tiroid bez posteriorunda lokalize Çoğunlukla 4 paratiroid bez vardır 4 den fazla % 13, 3 bez

Detaylı

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD..

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. HİPOKALSEMİ Albumin düzeyleri normalken serum kalsiyum değerinin normal sınırların altına düşmesi durumudur.

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ANTI-FOSFAT CA, 700 mg Film Kaplı Tablet Oral yolla alınır.

KULLANMA TALİMATI. ANTI-FOSFAT CA, 700 mg Film Kaplı Tablet Oral yolla alınır. KULLANMA TALİMATI ANTI-FOSFAT CA, 700 mg Film Kaplı Tablet Oral yolla alınır. Etkin madde: 700 mg Kalsiyum asetat Yardımcı Maddeler: Mikrokristalize selüloz, Polividon K30, Krospovidon, Magnezyum stearat,

Detaylı

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle fosfat, karbonat, oksalat tuzları şeklinde ve magnezyum ile

Detaylı

VİTAMİN D: GÜNCELLEME

VİTAMİN D: GÜNCELLEME VİTAMİN D: GÜNCELLEME Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD D Vitamini Olarak Adlandırılmış Olan molekül Steroid Hormondur Vitamin D reseptörleri hemen

Detaylı

Özgün Araştırma/Original Investigation. Nurhan Seyahi. Kenan Ateş 2. doi: /tndt

Özgün Araştırma/Original Investigation. Nurhan Seyahi. Kenan Ateş 2. doi: /tndt doi: 10.5262/tndt.2016.1002.02 Özgün Araştırma/Original Investigation Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2014 Yılı Özet Raporu Current Status of

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Hiperkalsemiyi önlemek için, dozun, biyokimyasal cevaba göre ayarlanması önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Hiperkalsemiyi önlemek için, dozun, biyokimyasal cevaba göre ayarlanması önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ONE-ALPHA 2 mikrogram / ml i.v. ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Alfakalsidol Yardımcı maddeler Etanol 2 mikrogram 80 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

PRİMER HİPERPARATİROİDİ DE AYIRICI TANI

PRİMER HİPERPARATİROİDİ DE AYIRICI TANI PRİMER HİPERPARATİROİDİ DE AYIRICI TANI Dr. Cevher Akarsu 13.02.2015 Primer Hiperpara*roidi (PHPT) Görülme sıklığı:%0,1-0,3 65 yaş üzerindeki postmenapozal kadınlarda daha yaygın PHPT ayaktan hastalarda

Detaylı

HEMODİYALİZ & KANSIZLLIK DR. AYŞE ÖZLEM DURMUŞ İÇ HASTALIKLARI & HEMODİYALİZ UZMANI

HEMODİYALİZ & KANSIZLLIK DR. AYŞE ÖZLEM DURMUŞ İÇ HASTALIKLARI & HEMODİYALİZ UZMANI HEMODİYALİZ & KANSIZLLIK DR. AYŞE ÖZLEM DURMUŞ İÇ HASTALIKLARI & HEMODİYALİZ UZMANI Kronik böbrek yetmezliğinde neden kansızlık olur? A- Böbreklerden salınan, kan yapımını sağlayan eritropoetin isimli

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ Dr. Mürvet M YILMAZ ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ İĞİ Kronik Böbrek Yetmezliği KBY, glomerüler ler filtrasyon değerinde erinde azalmanın

Detaylı

DİYALİZ REÇETELERİNİN VERİLME İLKELERİ HATAY ECZACI ODASI İTİRAZ KOMİSYONU

DİYALİZ REÇETELERİNİN VERİLME İLKELERİ HATAY ECZACI ODASI İTİRAZ KOMİSYONU DİYALİZ REÇETELERİNİN VERİLME İLKELERİ HATAY ECZACI ODASI İTİRAZ KOMİSYONU 1)TEŞHİS: KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ+ANEMİ VEYA MYELOBLASTİK SENDROM OLACAK 2) HASTANIN TSAT VEYA FERRİTİN DEGERİNE BAKILACAK YA'

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Sinakalsetin Serum Kalsiyum, Fosfor, ve Paratiroid Hormon Düzeylerine Etkisi

Hemodiyaliz Hastalarında Sinakalsetin Serum Kalsiyum, Fosfor, ve Paratiroid Hormon Düzeylerine Etkisi doi: 10.5505/abantmedj.2012.03522 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume 1 Sayı / Issue 2 Ağustos / Agust 2012 Hemodiyaliz Hastalarında Sinakalsetin Serum Kalsiyum, Fosfor, ve

Detaylı

Anti-fosfat cc 500 mg Film Tablet

Anti-fosfat cc 500 mg Film Tablet PROSPEKTÜS Anti-fosfat cc 500 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablet, etken madde olarak, 500 mg Kalsiyum karbonat içerir. Yardımcı maddeler olarak, Polividon, Magnezyum stearat, Makrogol 6000, Silisyum dioksid,

Detaylı

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

PARATİROİD BEZİ HASTALIKLARI FİZYOPATOLOJİSİ

PARATİROİD BEZİ HASTALIKLARI FİZYOPATOLOJİSİ FİZYOPATOLOJİ (KLİNİK BİYOKİMYA) PARATİROİD BEZİ HASTALIKLARI FİZYOPATOLOJİSİ Prof. Dr Arif ALTINTAŞ Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Paratiroid

Detaylı

METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI

METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr Normal Kemik Metabolizması Kalsiyum %99

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Dünyada yaşanan nedir? ABD de hastaların % 6 sı PD Dünyada hastaların % 11 i PD Dünyada yüksek PD oranları gelişmekte olan ülkelerde United

Detaylı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyetin Kronik Böbrek Hastalığının ProgresyonunaEtkisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığında Diyet Tedavisinin Amaçları İyi bir beslenme durumunun

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA KARŞILAŞILAN DİĞER SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA KARŞILAŞILAN DİĞER SORUNLAR 301 KONU 46 HEMODİYALİZ HASTASINDA KARŞILAŞILAN DİĞER SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Mevlüt BAŞKOL Bu konuda hemodiyaliz hastalarında karşılaşılan kanser, kazanılmış renal kistik hastalık, impotans, kadınlarda

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RENVELA 2.4 gr oral süspansiyon hazırlamak için toz. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RENVELA 2.4 gr oral süspansiyon hazırlamak için toz. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ RENVELA 2.4 gr oral süspansiyon hazırlamak için toz 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir şase 2,4 gr sevelamer karbonat içerir. Yardımcı

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

DİYALİZ: GENEL BİLGİLER

DİYALİZ: GENEL BİLGİLER 15 KONU 2 DİYALİZ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Diyaliz tedavisi hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki şekilde uygulanır. Bu bölümde diyaliz tedavisinin tanım ve tarihçesi, fizyolojik

Detaylı

Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk. Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu

Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk. Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu Gültekin Süleymanlar 1, Nurhan Seyahi 2, Mehmet Rıza Altıparmak 2, Kamil Serdengeçti 2

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ OLGULARINDA RENAL OSTEODİSTROFİ SIKLIĞI FREQUENCY OF RENAL OSTEODISTROPHY İN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS

KRONİK HEMODİYALİZ OLGULARINDA RENAL OSTEODİSTROFİ SIKLIĞI FREQUENCY OF RENAL OSTEODISTROPHY İN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon DergisilOfficial Journal of the Turkish Nephrolog,y Aşsosiation 995; : 4449 KRONİK HEMODİYALİZ OLGULARINDA RENAL OSTEODİSTROFİ SIKLIĞI FREQUENCY OF RENAL OSTEODISTROPHY

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ PROSPEKTÜS Anti-fosfat ca 700mg Film Tablet BİLEŞİMİ 1 film kaplı tablet, etken madde olarak, 700 mg Kalsiyum asetat içerir. Yardımcı maddeler olarak, Mikrokristalize selüloz, Povidon K30, Krospovidon,

Detaylı

Fosfor kontrolünün iyileştirilmesi:

Fosfor kontrolünün iyileştirilmesi: Fosfor kontrolünün iyileştirilmesi: Uyumlu Hasta? İyi Hekim? Yeni Ajanlar? Dr Sim Kutlay YÜKSEK PROTEİNLİ GIDALARIN FOSFAT İÇERİĞİ Yüksek Fosfat İçeriği Yumurta sarısı Kaşar, ricotta, yağsız krem peyniri

Detaylı

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 İBH da osteoporoz Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 WHO a göre osteoporoz «Osteoporoz; azalmış kemik kitlesi, kemik dokusunun mikroçatısında bozulma, kemik frajilitesinde

Detaylı

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ 165 KONU 24A HEPATİT C Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir?

Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir? Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Sunum planı Diyaliz yeterliliği kavramı ve ölçütleri Optimum yeterliliği değerlendirmede engeller

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi

Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi Prof. Dr. Alaattin Yıldız 1,2 1 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD 2 Medicana International İstanbul, Böbrek Nakil Programı

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBI FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI. Alpha D 3 0,25 mcg Yumuşak Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBI FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI. Alpha D 3 0,25 mcg Yumuşak Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBI FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI Alpha D 3 0,25 mcg Yumuşak Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Beher yumuşak jelatin kapsül 1.0 mcg Alfakalsidol (1α-hidroksivitamin D 3 ) ihtiva

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı