Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi"

Transkript

1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003; 1(2) : DERLEME Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Ekrem Doðan, Cevat Topal, Hayriye Sayarlýoðlu Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Nefroloji Bilim Dalý Van Özet Renal osteodistrofi, kronik böbrek yetmezlikli hastalarda geliþen bir gurup metabolik kemik hastalýðýný tanýmlar. Bu makalede renal osteodistrofinin taný ve tedavisindeki güncel yaklaþýmlar sunulmuþtur. Anahtar kelimeler: Üremik kemik hastalýðý, taný, tedavi Abstract High turnover uremic bone disease diagnosis and treatment Renal osteodystrophia. Is a term tahat defines a group of metabolic bone diseases that devolop in patients with chronic renal failure. In this review the current approach diagnosis and treatment of renal osteodystrophiaes in was discussed. Key words: Renal ostheodystropy, diagnosis, treatment Kronik böbrek yetmezliðinde geliþen kemik anormallikleri 60 yýldan beri bilinmektedir. Sekonder hiperpartiroidi (SHP) yüksek parathormon (PTH) düzeyi ve artmýþ kemik yapýmý ve yýkýmýyla kendini gösterir. Adinamik kemik hastalýðýnda ise düþük PTH Yazýþma adresi: Dr. Ekrem Doðan Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Nefroloji Bilim Dalý Van düzeyi ve azalmýþ kemik yapým ve yýkýmýyla birliktedir(1). Üremik kemik hastalýðýnýn nedenleri 1- Sekonder hiperparatiroidi A) Hiperfosfatemi: Paratiroid bezi üzerine etkisiyle PTH sentezini uyarýr. Ekstrasellüler (ESS) sývýda iyonize kalsiyum (Ca) konsantrasyonunu azaltarak hipokalsemi yapar (2,3). B) Vitamin D yetersizliði: Baðýrsaktan kalsiyum emilimi azalýr ve oluþan hipokalsemi PTH sentezini artýrýr. Kalsitriol, paratiroid hücrelerinde kalsitriol reseptörlerini etkileyerek PTH sentezini inhibe eder. Üremide kalsitriol reseptörlerinde azalma ve paratiroid hücre proliferasyonunda artýþ olur ve PTH sentezi artar. C) Hipokalsemi: Kronik böbrek yetmezliði (KBY) nde azalan iyonize Ca sekonder hiperparatiroidizme neden olur. PTH'nýn Ca mobilize edici etkisine karþý kemikte direnç vardýr. Kalsitriol eksikliðine baðlý baðýrsakta kalsiyum emilimi azalýr, hiperfosfatemi oluþabilir (4). D) PTH ve parçalanma ürünlerinin böbrekler yolu ile atýlýmý bozulduðundan kanda birikir. Sonuç olarak, hiperfosfatemi, hipokalsemi ve kalsitriol inhibisyonunun eksikliði hem PTH sekresyonunu uyarýr, hem de hipertrofi ve hiperplazi yoluyla paratiroid bezlerinin büyümesine neden olur. Böbrek yetmezliðinin en erken dönemlerinde bile paratiroid bezlerinde diffüz hiperplazi geliþir. Paratiroid hücreleri kontrol mekanizmalarýndan kurtulur ve hiperplazik paratiroid bezlerinin nodüler transformasyonu baþlar. Hiperplazik paratiroid bezlerinde, özellikle nodüler kýsýmlarda D vitamini ve Ca duyarlý reseptörlerin eksik olduðu kaydedilmiþtir. Bu da daha yüksek oranda proliferasyona eðilim saðlar (5). Bu nedenle, üremik hastalarda paratiroid kanseri insidansý artar. Baþarýlý böbrek transplantasyonunu takiben paratiroid

2 50 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. hacminin ameliyattan 10 yýl sonra bile artmaya devam ettiði bildirilmektedir (6). 2-Alüminyum birikimi: Kemikte yapým-yýkým döngüsü düþük kemik hastalýðýna neden olur. Adinamik kemik hastalýðýnýn oluþumunun %50 nedeni, osteomalazik kemik hastalýðýnýn oluþumunda ise en sýk neden kemikte Al birikimidir (7). 3-Amiloidoz: Diyaliz hastalarýnda genellikle 5 yýldan sonra baþlar. Joudol ve arkadaþlarýnýn yaptýðý postmortem çalýþmada 2 yýl ve altýnda diyalize giren hastalarýn %21'inde, 4-7 yýl arasý diyalize girenlerin %50'sinde, 13 yýl diyalize girenlerin %90'ýnda ve daha uzun süre diyalize giren hastalarýn tamamýnda eklemlerde amiloidoz bulunmuþtur (8). 4-Metabolik asidoz: Kemikte mineralizasyonu azaltýr ve osteomalazi geliþiminde rol alýr. Metabolik asidozun kompanzasyonunda hidrojen iyonunun tamponlanmasý sýrasýnda kemiklerden Ca ve PO4 açýða çýkmasý üremik kemik hastalýðýna katkýda bulunur. Serum HCO3 düzeyinin 22 mmol/l üzerinde tutulmaya çalýþýlýr ng/kg dozunda NaHCO3 hipervolemiye dikkat edilerek bu amaçla verilebilir. 5-Paratiroid aktivitesinin tedavi ile baskýlanmasý: Hatalý aktif D vitamini kullanýlmasýyla oluþur. 6-Diðer nedenler (Yaþ, steroid kullanýmý, diyabet gibi). Üremik kemik hastalýðýnýn sýnýflandýrýlmasý 1-Yüksek dönüþüm hýzlý kemik hastalýðý= Hiperparatiroid kemik hastalýðý=osteitis fibroza 2-Düþük dönüþüm hýzlý kemik hastalýðý: a) Osteomalazik tip kemik hastalýðý b)adinamik tip kemik hastalýðý 3-Mikst tip kemik hastalýðý Yüksek dönüþüm hýzlý kemik hastalýðý Sekonder hiperparatiroidiye baðlý geliþir. Kemikte osteoblast ve osteoklastlarýn sayýsý ve aktivitesinin artmasý sonucu yapým ve yýkým hýzý artmýþtýr. Kemik oluþum hýzý artmýþtýr. Alüminyum boyanmasý yok veya hafiftir. Klinik Kas, kemik ve eklem aðrýlarý, metastatik kalsifikasyonlar, iskemik nekroz, çoçuklarda daha belirgin olan iskelet deformiteleri ve kristal birikimine baðlý artrit bulunabilir. Nadiren D vitamin yetersizliði de eþlik ediyorsa pelviste kýrýklar oluþabilir (7). Taný 1-Biyokimyasal Tetkikler: Yüksek kemik ALP (balp) deðerlerinin taný için duyarlýlýðý ve özgüllüðü %100 olup kemik oluþum hýzý arasýnda mükemmel bir korelasyon vardýr. Kýrkiki hemodiyaliz hastasýný içeren bir çalýþmada, plazma kemik ALP düzeylerinin plazma ipth (intact paratiroid hormon) ve total ALP düzeylerine göre kemik oluþumu ve yýkýmýný gösteren parametreler ile daha iyi korelasyon gösterdiði bildirilmiþtir (9). Serum Ca düzeyi: Hafif ve orta dereceli hiperparatiroidide serum Ca düzeyi genellikle normal veya hafif düþüktür. Þiddetli hiperparatiroidide, fazla Ca ve D vitamini alýnýmýnda, hipofosfatemide, alüminyum birikimine baðlý osteomalazide, birlikte sarkoidoz, malignite gibi hiperkalsemiye yol açan hastalýk varlýðýnda hiperkalsemi geliþebilir. Serum P düzeyi: Serum P düzeyleri hiperparatiroidide 6.5 mgr/dl'den fazladýr. Serum ipth düzeyi: Normal serum ipth düzeyi pgr/ml'dir. 200 pgr/ml'den yüksek düzeyler hiperparatiroidizm varlýðýný düþündürür pgr/ml'yi aþan serum düzeyleri þiddetli hiperparatiroidizmli hastalarda görülür ve belirgin gland hiperplazisini düþündürür. Osteokalsin: Osteoblastlar tarafýndan üretilir. Kemiðin en bol non-kollojen proteini dentin ve kalsifiye kartilajda da bulunur. Böbrek yoluyla atýlmasý, zayýf stabilitesi ve menapoz sonrasý yükselmesi sebebi ile bu tip kemik hastalýðý tanýsýnda sensivitesi azdýr. Osteokalsin ile PTH düzeyleri arasýnda genellikle iyi bir korelasyon vardýr. Prokollejen Tip 1 karboksi-terminal propeptidler (PICPs): Kemik oluþum belirleyicisi olarak kullanýlýr. Diyalize baþlamamýþ krronik böbrek yetmezlikli hastalarda kemik döngüsü diðer belirleyicilerle yüksek korelasyon gösterirken hemodiyaliz hastalarýnda spesifitesi düþüktür (10). Hydroxprolin: Ýdrarda hydroksiprolin atýlýmý kemik kollojen sentezindeki bozulmayý gösterir. 2-Radyoloji Erken dönemde osteoporoz, subperiostal rezorpsiyon, geç dönemde ise kemik kistleri (Brown tümörleri), osteosklerozis, diþlerde lamina dura kaybý, kalvaryumda tuz-biber görünümü, terminal falankslarda erozyon, ligamentlerin yapýþma yerlerinde rezorpsiyon, yumuþak doku ve damar duvarlarýnda metastatik kalsifikasyonlar izlenebilir. 3-Kemik Biyopsisi Renal osteodistrofinin tanýsýnda altýn standart halen kemik histolojisidir. Pratikte nadiren uygulanýr ve esas olarak araþtýrma amaçlýdýr. Alüminyum depolanmasýnýn þiddetini ve miktarýný deðerlendirmek, hiperkalsemi etiyolojisini araþtýrmak, açýklanamayan kemik aðrýsýný deðerlendirmek amacýyla yapýlabilir. Kemikte osteoblast ve osteoklastlarýn sayýsý, kemik iliðinde fibrozis, mineralize olmamýþ matriks (osteoid) miktarý artar. Tetrasiklinle iþaretlenerek hesaplanan kemik oluþum hýzý artar. Alüminyum boyanmasý genellikle azdýr.

3 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. 51 Tedavi Hiperparatiroid kemik hastalýðýnýn tedavisindeki amaç serum PTH düzeyini güvenli aralýkta tutmak ( pgr/ml), Ca, P ve ALP düzeylerini normale getirmektir. Paratiroid hiperplazisi geliþimini önlemek ve kemik hastalýðý, proksimal miyopati ve metastatik kalsifikasyon gibi komplikasyonlarý önlemek, geliþmiþse geri çevirmek de amaçlanýr. I - Hiperfosfatemi Tedavisi Fosfor düzeyinin düþürülmesi yükselmiþ PTH düzeylerini düþürebilir ve paratiroid gland büyümesini inhibe edebilir (11). Diyalize girmeyen hastalarda serum fosfor düzeyi normal sýnýrlarda tutulmalýdýr. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) ve hemodiyaliz (HD) hastalarýnda diyaliz öncesi P düzeyinin mgr/dl olmasý saðlanmalýdýr. A-Diyet: Hemodiyalize giren hastalarda 1.2gr/kg/gün SAPD'li hastalarda 1.4gr/kg/gün protein alýnýmý teþvik edildiðinde günlük P alýmý 1200 mg/günden fazla olur. Diyetle alýnan fosforun %50-60'ý sindirim sisteminden emilir. Haftada ortalama 5000 mg P ESS'ye geçer. Hastalarýnýn çoðunu haftada 3 kez hemodiyalize girdiði ve bir diyaliz seansýnda ortalama mg P uzaklaþtýrýlabildiði göz önüne alýndýðýnda günlük mg'lýk pozitif fosfor dengesi oluþur. Diyalize giren hastalarýn %90'ýnda P düzeyini mg/dl sýnýrýnda tutabilmek için fosfor baðlayýcý kullanýlmaktadýr. Haftada 6 gece hemodiyaliz yapýlan hastalarda fosfor baðlayýcý kullanma ihtiyacý görülmediði gibi hipofosfatemiden korunmak için diyaliz sývýsýna fosfor eklemek gerekir. Vitamin D tedavisi fosforun emilme oranýný artýrýr. KBY li hastalarda diyetle P alýnýmý kýsýtlanmalýdýr. Hafif ve orta derecedeki KBY'de fosfat kýsýtlanmasý genellikle yeterlidir. B-Fosfor baðlayýcý ilaçlar: GFR ml/dakikanýn altýna inince genellikle fosfor baðlayýcý gerekmektedir. 1-Alüminyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar:ca x P deðeri 55'in üzerindeyse Al içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar kullanýlarak serum P düzeyi normale getirilir ve takiben Ca içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar ile kronik tedavi planlanýr. Üç yýldan az diyaliz planlanýyorsa Al birikimine baðlý sorunlarýn ortaya çýkma olasýlýðý çok düþüktür. Demir eksikliði baðýrsaktan Al emilimini artýrdýðý için mutlaka tedavi edilmelidir. Sitrat alýmý (kalsiyum sitrat, bazý ilaçlar, meyve sularý, shohl solüsyonu) barsaktan Al emilimini artýrýr ve Al intoksikasyonunu kolaylaþtýrýr. Üremik hastalara özellikle Al içeren bileþikler verildiði zaman sitrat verilmemelidir (12). 2-Kalsiyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar: Günümüzde P baðlayýcý olarak en sýk bunlar kullanýlýr. Kalsiyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar hiperfosfateminin önlenmesi yanýnda Ca dengesine de katkýda bulunur. Bunlar aktif D vitamini metabolitleri ve yüksek diyalizatlý Ca ile birlikte kullanýlýrsa hiperkalsemi riski artar. Günlük 2 gramýn üzerinde Ca alým ve Ca x P deðerinin 55'in üzerinde olmasý kardiyovasküler mortaliteyi artýrýr. Kalsiyum karbonat: Hiperfosfatemiyi önler, serum bikarbonatýný artýrýr, negatif kalsiyum dengesini düzeltir, 1 alfa hidroksilaz enziminin aktivasyonunu olumlu etkiler ve osteomalaziyi önleyici etkisi vardýr. Kalsiyum asetat: Fosfor baðlayýcý etkisi ortamýn ph'sýndan etkilenmez. Kalsiyum karbonattan yaklaþýk iki kat daha fazla fosfor baðlar (13). 3-Magnezyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar (Mg karbonat ve Mg hidroksit): Kullanýldýðýnda diyalizat magnezyumu azaltýlmalýdýr. 4-Sevelamer HCl (Renagel): Ca ve Al içermez. Fosfat baðlama kapasitesi kalsiyum karbonatýnkine eþdeðerdir. Bu ilacýn diðer bir avantajý plazma total kolesterol ve düþük dansiteli lipoprotein seviyelerini düþürmesidir (14). Pahalýdýr, çok fazla kapsül almak gerekir. 5- Lanthanum karbonat: Üç deðerlikli bir katyon olup tüm ph deðerlerinde fosfat baðlayýcý olarak kullanýlabilir. Fosforu suda erimeyen lanthanum fosfat halinde baðlar. Hutchison'un invitro yaptýðý çalýþma da fosfor baðlama kapasitesinin aliminyuma benzediðini göstermiþtir. Ýleri çalýþmalarla lanthanumun toksik etkisinin olup olmadýðý araþtýrýlmalýdýr (15). C-Diyaliz tedavisi: SAPD ile serum P u daha iyi kontrol edilir. Günde ortalama 300 mgr P vücuttan uzaklaþtýrýlýr. Diyalizerin membran yüzeyinin artýrýlmasý, diyaliz süresinin uzatýlmasý, diyaliz sayýsýnýn artýrýlmasý ile daha iyi P uzaklaþtýrýlýr. Bir çalýþmada herhangi bir fosfor baðlayýcý kullanýlmamasýna raðmen haftada 3 kere 8 saat hemodiyaliz (HD) ile normal serum P düzeylerinin saðlandýðý bildirilmiþtir (16). II - Aktif vitamin D tedavisi Barsaktan Ca emilimini artýrýr, serum Ca düzeyini yükseltir, paratiroid bezinde vitamin D reseptörlerinin sayýsýný artýrýr. Paratiroid bezini serum Ca düzeylerine karþý daha duyarlý hale getirir. PTH salýnýmýný mrna seviyesinde inhibe eder. Paratiroid bezinde hücre büyüme hýzýný azaltýr (17). Diyaliz öncesi dönemde normal vitamin D tedavi için yeterli iken daha sonra aktif vitamin D kullanýlmalýdýr. Vitamin D tedavisine baþlamadan önce hiperfosfatemi ve hiperkalsemi

4 52 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. düzeltilmeli ve serum Ca x P deðeri tercihen 55'in altýnda olmalýdýr. PTH düzeyi 250 pgr/ml'yi aþarsa kalsitriol tedavisine baþlanmalýdýr. PTH düzeyi 200 pgr/ml (18 pmol/l ) altýnda ise adinamik kemik hastalýðý riski nedeni ile vitamin D tedavisinden kaçýnýlmalýdýr. PTH düzeyi pgr/ml arasýnda ise düþük dozda vitamin D kullanýlýr. PTH düzeyi normalin 5 mislinden daha fazla ise yüksek dozda vitamin D kullanýlýr. Kalsitriol ve alfa kalsidol önerilir. Son yýllarda serum kalsiyumunu daha az yükselten vitamin D analoglarý üretilmiþtir (22-oxacalcitriol, parikalsitol ve doxercalciferol) (18). Vitamin D tedavisi oral ve parenteral olarak yapýlabilir. Paratiroid süpresyonu için oral yolla daha yüksek dozlarda kalsitriol gerekir. Oral yol daha fazla hiperkalsemi insidansý ile birliktedir. Kalsitriol baþlangýçta oral yolla µg/gün verilir. Her 1-2 ayda bir, 0.25µg/gün artýrýlarak µg/gün'e çýkýlabilir. Kalsitriol pulse oral tedavi þeklinde verilebilir. Bu özellikle Ý.V. uygulamanýn pratik olmadýðý SAPD hastalarýnda yararlýdýr. Haftada 2-3 kez 1-4µg verilir. Hiperkalsemi geliþirse doz azaltýlýr ve diyalizat kalsiyumu düþürülür. HD hastalarýnda parenteral tedaviye uyum daha iyidir. PTH sekresyonunu etkin bir þekilde baskýlayabilir. Paratiroid glandlarýnýn küçülmesini saðlayabileceði için daha popülerdir. Yüksek serum pik düzeyleri elde edilebilir. Serum PTH düzeyini pg/ml'ye indirmek hedef olmalýdýr. PTH düzeyi pg/ml ise her HD seansý sonunda 0.5-2µg, PTH düzeyi pg/ml ise her HD seansý sonunda 2-4µg, PTH düzeyi 1000 pg/ml'den yüksek ise her HD seansý sonunda 4-6 µgr verilmelidir. Kalsitriol barsaktan Ca ve P emilimini artýrýr; Kronik kullanýmda hiperkalsemi ve hiperfosfatemiye neden olabilir. Bu durum metastatik kalsifikasyona yol açabilir. Hiperkalsemi ciddi hiperparatiroidizmin veya Al birikimi ile iliþkili kemik hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Eðer Al birikimine baðlý kemik hastalýðý yoksa, kalsitriol tedavisi uygulanmalýdýr. Hiperfosfatemi, geliþen hastalarda ek yeni fosfor baðlayýcý ilaçlara gerek duyulabilir. Fosfor mg/dl'nin altýna düþürülemez ise vitamin D tedavisine ara verilmelidir. Ülkemizde parikalsitrol piyasaya yakýnda çýkmasý beklenmektedir. Bu Ca ve P daha az yükselterek PTH'yý baskýlayabilmektedir. III-Paratiroidektomi Günümüzde paratiroidektomi uygulamasý giderek azalmaktadýr. Ancak nodüler hiperplazi geliþtiðinde, paratiroid bezi medikal tedaviye düþük yanýt verir (19). Operasyona karar vermeden önce Al düzeyi deðerlendirilmelidir. Yüksek Al yükü varsa paratiroidektomiden sonra, düþük kemik döngüsü osteomalazisi ortaya çýkabilir. Klinik ileri derecede hiperparatiroidizm ile uyumlu deðilse kemik biyopsisi endikasyonu vardýr. Aktif D vitamini ile 6-8 hafta gibi kýsa süreli tedaviden sonra ipth konsantrasyonlarýnýn düþmediði durumlarda tahmini paratiroid bezi aðýrlýðý l gr ve hatta daha az olduðu zaman paratiroidektominin düþünülmesi gerektiði öne sürülmüþtür. Bazý çalýþmalarda þiddetli hiperparatiroidizmi olan hastalarda böbrek transplantasyonu planlanmýþsa, bekleme listesinde paratiroidektomi yapýlmasý önerilmektedir (20). Total paratiroidektomi adinamik kemik hastalýðý geliþme riskini artýrdýðýndan dolayý bir çok merkezde subtotal paratiroidektomi uygulanmaktadýr. Tüm paratiroid dokusunun sekizde yedisi çýkarýlýr. Geriye kalan dokudan yeniden hiperplazi geliþme riski vardýr (21). Total paratiroidektomi ve paratiroid oto-transplantasyonu: Total paratiroidektomi uygulanýr; paratiroidin tercihen nodüler olmayan kýsýmlarýndan alýnan birkaç (l mm 3 'lük) paratiroid dokusu transplantasyonu gerçekleþtirilir. Baþarýlý bir paratiroid cerrahisinden sonra postoperatif hipokalsemi sýktýr. Yüksek kemik ALP izoenzimi ve ileri derecede osteitis fibrozasý bulunan hastalarda Ca ve P'un iskelet tarafýndan hýzlý alýnýmý nedeniyle aþýrý postoperatif hipokalsemi riski çok yüksektir (aç kemik sendromu). ipth konsantrasyonlarýnýn azalmasý gereklidir. Paratiroidektomi yapýlmýþ hastalarda, kemikte alüminyum birikme tehlikesi artar. Renal fonksiyonu bulunan ya da böbrek transplantasyonu yapýlan hastalarda, paratiroidektomiden sonra rezidüel böbrek fonksiyonu aniden kötüleþebilir (22). IV- Diyalizat içeriðinin deðiþtirilmesi Yüksek kalsiyumlu diyaliz solüsyonlarý 7 mgr/dl (1.75 mm=3.5 meq/l) kalsiyum içerir. Bu nedenle HD sýrasýnda hastaya Ca transferi olur. Bunlar hiperkalsemik hastalarda, vitamin D ve kalsiyum içeren fosfor baðlayýcý kullanan hastalarda sorunlara yol açabilir. Düþük kalsiyumlu diyaliz solüsyonlarý 5 mgr/dl (1.25 mm/l=2.5 meq/l) kalsiyum içerir. Bunlar hiperkalsemi tedavisinde yararlýdýr (21). Bazen yan etkileri nedeni ile HD hastalarýnda Al veya Ca içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar kullanýlamaz. Bu hastalara da düþük yada Mg içermeyen diyalizat kullanýlarak Mg içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar verilebilir (24). V- Kalsimimetikler Bunlar paratiroid hücreleri üzerinde bulunan Ca reseptörlerine direkt olarak etki ederek PTH sekrasyonunu inhibe eder. PTH u ve Ca u ayný anda azaltýrlar. VI- Kalsiyum düzeyinin uygun sýnýrlar içinde korunmasý Diyaliz tedavisindeki hastalarda hedef serum kalsiyum düzeyi diyaliz öncesi mgr/dl'dir.

5 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. 53 Fosfor düzeyi kontrol altýna alýnan hastalarda, eðer hipokalsemi devam ediyorsa; oral kalsiyum verilebilir (Ca karbonat, Ca asetat gibi), aktif vitamin D verilebilir yüksek diyalizatlý kalsiyum dializi yapýlabilir. Kaynaklar 1- Slatopolsky E, Gonzalez E, Martin K. Pathogenesis and treatment of renal osteodystrophy. Blood Purf 2003;21: Malluche HH, Faugere MC : Renal bone disease. An unmet challange for the nephrologist. Kidney Int 1990;38: Silver Wl. Regulation of the parathyrid hormone gene by vitamin D, calcium and phosphate. Kidney Int Suppl 1999;73: Gagusev J. Depressed expression of calcium receptor in parathyroid gland tissue of patients with hyperparathyroidism. Kidney Int 1997;51: Matsushita H, Hara M, Endo Y. Proliferation of parathyroid cells negatively correlates with expression of paratyroid hormone-related protein in secondary parathyroid hyperplasia in chronic renal failure. Kidney Int 1999;55: Cannella G, Bonucci E, Rolla D et all: Evidence of healing of secondary hyperparathyroidism in chronically hemodialysis uremic patients treated with longtem intravenous calcitriol. Kidney Int 1994;46: Parfitt AM. Hypercalcemic hyperparathyroidism following renal transplantation: differential diagnosis, management, and implications for cell population control in the parathyroid gland. Mineral Electrolyte Metab 1982;8: Jadoul M; Garbar C; Noel H; Sennesael J; Vanholder R; Bernaert P. Histological prevalence of beta 2-microglobulin amyloidosis in hemodialysis: a prospective post-mortem study. Kidney Int 1997;51(6): Urena P, Hruby M, Ferreira A, Ang KS, de Vernejoul MC. Plasma total versus bone alkaline phosphatase as markers of bone turnover in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 1996;7: Hamdy NT, Risteli J, Beneton MC, Brown CB, Kanis JA. Serum type 1 procollagen peptide: a noninvasive index of bone formation in patients on hemodialysis? Nephrol Dial Transplant 1994;9: Lopez-Hilker S. Phosphorus restriction reverses hyperparathyroidism in uremia independent of changes in calcium and calcitriol. Am J Physiol 1990;259: Nolan CR, Califano JR, Butzin CA. influence of calcium acetate or calcium citrate on intestinal aluminum absorption. Kidney int 1990:38: Mason NA. Consumer vinager test for determining calcium disintegration. Am J Hosp Pharm 1992;49: Slatopolsky EA, Burke SK, Dillon MA. RenalGel(r), a nonabsorbed calcium- and aluminumfree phosphate binder, lowers serum phosphorus and parathyroid hormone. Kidney Int 1999, 55: Hutchison AJ. Calcitrol, lanthanum carbonate, and other new phosphate binders inthe manangament of renal osteodystophy. Perit Dial Int 1999;12(suppl2): Charra B, Calemard E, Ruffet M et al. Survival as an index of adequacy of dialysis. Kidney int 1992:41: Salusky IB, Goodman W. Skeletal response to intermittent threpy in secondary hyperparathyroidism. Kidney Int Suppl 1999;53: Brown AJ, Slatopolsky E. Vitamin D analogs perspectives for treatment. Miner Electrolyte Metab 1999;25: Fukuda N, Tanaka H, Tominiga Y, Fukagawa M, Kurokawa K, Seino Y. Decreased 1,25-dihydoxyvitamin D receptor density is associated with a more severe form of paratyhroid hyperplasia in chronic uremic patients. J Clin Invest 1993;92: Schmid T, Muller P, Spelsberg F. Parathyroidectomy after renal transplantation: a retrospective analysis of long-term outcome. Nephrol Dial Transplant 1997;12: Tominiga Y, Numano M, Tanaka Y, Uchida K, Takagi H. Surgical treatment of renal hyperparatyhroidism. Semin Surg Oncol 1997;13: Rostaing L, Moreau-Gaudry X, Baron E, Cisterna JM, Monrozies-Bernadet P, Durand D. Changes in blood pressure and renal function following subtotal parathyroidectomy in cemic hyperparathyroidism. Clin Nephrol 1997;47: Kakuta T, Fukagawa M, Fujisaki T et al. Prognosis of parathyroid function after successful percutaneous ethanol injection therapy guided by color Doppler flow mapping in chronic dialysis patients. Am J Kidney Dis 1999;33: Goodman WG, Golding J, Kulizon BD et al. Coronary-artery calcification in young adults with end-stage renal disease who are undergoing dialysis. New Engl J Med 2000;342:

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar Þakir ÖZEN*, Kenan HASPOLAT** ÖZET Daha önceki yýllarda, kýþýn doðanlarda þizofreninin sýk görülmesi, depresyona kýþ aylarýnda sýk rastlanmasý

Detaylı

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Prof. Dr. Ahmet Kaya Prof. Dr. Vedia Tonyukuk Gedik Prof. Dr. Fahri Bayram

Detaylı

Kronik karaciðer hastalýklarý

Kronik karaciðer hastalýklarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (2): 33-40 DERLEME Ýlhan Karagöz 1, Alpay Haktanýr 2 1 Aile Hekimliði Uzmaný, 2 Nolu Ana Çocuk Saðlýðý, Manisa 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim

Detaylı

Dejeneratif Eklem Hastalýklarý

Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Mahmut Nedim Doral*, Gürhan Dönmez,*** Ö Ahmet Atay,** Murat Bozkurt,**** Gürsel Leblebicioðlu**, Akýn Üzümcügil**, Tolga Aydoð*** Osteoartrit

Detaylı

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet

Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Çocukluk Çaðýnda Tip Ýki Diyabet Dr. Ayþýn Uçkun*, Dr. Ali Süha Çalýkoðlu** Eriþkin nüfusun %1-6 sýný etkileyen tip 2 diyabetes mellitus toplumda en sýk görülen kronik hastalýklar arasýnda yer almaktadýr.

Detaylı

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 49-53 Vaka Takdimi X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Nilgün Sevinç 1, Mehmet Türkmen 2, Alper Soylu 2, Salih Kavukçu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5)

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5) HİPOKALSEMİ Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)

Detaylı

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN Ha asta (%) 100 75 50 METABOLIK KEMIK HASTALıĞı KBY HASTALARıNıN ÇOĞUNDA VARDıR. KBH evre 3 ve 4 (n=282) Hemodiyaliz (n=173)

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

Kontrast madde nefropatisi

Kontrast madde nefropatisi 62 DERLEME Kontrast madde nefropatisi Gürkan Acar*, Selahaddin Akçay*, Süleyman Murat Aslan*, Mert Köroðlu**, Orhan Oyar** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Þevket Demirel Kalp Merkezi, Kardiyoloji

Detaylı

Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým

Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým Kaan Erler * Ýskelet metastazlarý tüm malin kemik lezyonlarýnýn %70 ila 80'ini oluþturur (1). Primer kemik tümörleri ile kýyaslandýðýnda iskelet metastazlarý çok

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 79 RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Editörler Prof. Dr. Ýsmet Þahinler, Uz. Dr. Þefika Arzu Ergen 12 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Doç. Dr. Ümit Türsen* *Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Özet Yüzdeki yaþlanma lentigolar, dispigmentasyon, senil purpura, kýrýþýklýklar,

Detaylı

49 DERLEME Yenidoðan Bebeklerde Uzamýþ Sarýlýk Prolonged Jaundice In Newborn Babies Doç.Dr. Ercan SÝVASLI Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD Gaziantep Týp Dergisi 2009;15(2):49-55.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Dr. Turan Set*, Dr. E. Melih Þahin** Çaðýmýzda yaþanan hýzlý teknolojik geliþme ve yenilenmeler týp alanýnda bir çok test ve taný aracýnýn geliþtirilmesini

Detaylı

Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden

Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden Klinik Pediatri, 2005;4(3):77-83. Çocuklarda Sýk Rastlanan Zehirlenmeler ve leri Uz. Dr. Deniz TEKÝN*, Prof. Dr. Emine SUSKAN* Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden biridir. Oldukça

Detaylı

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 69-84 Derleme Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Turgay Coþkun Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Coþkun T.

Detaylı

Sigarayý Býrakma Yöntemleri

Sigarayý Býrakma Yöntemleri Sigarayý Býrakma Yöntemleri Dr. Esra Uzaslan* Sigara günümüzde en önde gelen ölümcül hastalýklarýn önlenebilir nedenlerinin baþýnda gelmektedir. Sigara baðýmlýlýðý Dünya Saðlýk Örgütü nce hastalýk olarak

Detaylı

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle fosfat, karbonat, oksalat tuzları şeklinde ve magnezyum ile

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir GÜNCEL zaman deðerlidir Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir ÝÇÝNDEKÝLER Dernek Faaliyetleri 2 Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi nde Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi Bilim Dalý oldu. 2 Çocuklarda

Detaylı

T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi mharman@avho.org.tr editörden Mesleðimize

Detaylı

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 15, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2006 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 23. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS

Detaylı