Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi"

Transkript

1 Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003; 1(2) : DERLEME Yüksek dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Ekrem Doðan, Cevat Topal, Hayriye Sayarlýoðlu Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Nefroloji Bilim Dalý Van Özet Renal osteodistrofi, kronik böbrek yetmezlikli hastalarda geliþen bir gurup metabolik kemik hastalýðýný tanýmlar. Bu makalede renal osteodistrofinin taný ve tedavisindeki güncel yaklaþýmlar sunulmuþtur. Anahtar kelimeler: Üremik kemik hastalýðý, taný, tedavi Abstract High turnover uremic bone disease diagnosis and treatment Renal osteodystrophia. Is a term tahat defines a group of metabolic bone diseases that devolop in patients with chronic renal failure. In this review the current approach diagnosis and treatment of renal osteodystrophiaes in was discussed. Key words: Renal ostheodystropy, diagnosis, treatment Kronik böbrek yetmezliðinde geliþen kemik anormallikleri 60 yýldan beri bilinmektedir. Sekonder hiperpartiroidi (SHP) yüksek parathormon (PTH) düzeyi ve artmýþ kemik yapýmý ve yýkýmýyla kendini gösterir. Adinamik kemik hastalýðýnda ise düþük PTH Yazýþma adresi: Dr. Ekrem Doðan Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Nefroloji Bilim Dalý Van düzeyi ve azalmýþ kemik yapým ve yýkýmýyla birliktedir(1). Üremik kemik hastalýðýnýn nedenleri 1- Sekonder hiperparatiroidi A) Hiperfosfatemi: Paratiroid bezi üzerine etkisiyle PTH sentezini uyarýr. Ekstrasellüler (ESS) sývýda iyonize kalsiyum (Ca) konsantrasyonunu azaltarak hipokalsemi yapar (2,3). B) Vitamin D yetersizliði: Baðýrsaktan kalsiyum emilimi azalýr ve oluþan hipokalsemi PTH sentezini artýrýr. Kalsitriol, paratiroid hücrelerinde kalsitriol reseptörlerini etkileyerek PTH sentezini inhibe eder. Üremide kalsitriol reseptörlerinde azalma ve paratiroid hücre proliferasyonunda artýþ olur ve PTH sentezi artar. C) Hipokalsemi: Kronik böbrek yetmezliði (KBY) nde azalan iyonize Ca sekonder hiperparatiroidizme neden olur. PTH'nýn Ca mobilize edici etkisine karþý kemikte direnç vardýr. Kalsitriol eksikliðine baðlý baðýrsakta kalsiyum emilimi azalýr, hiperfosfatemi oluþabilir (4). D) PTH ve parçalanma ürünlerinin böbrekler yolu ile atýlýmý bozulduðundan kanda birikir. Sonuç olarak, hiperfosfatemi, hipokalsemi ve kalsitriol inhibisyonunun eksikliði hem PTH sekresyonunu uyarýr, hem de hipertrofi ve hiperplazi yoluyla paratiroid bezlerinin büyümesine neden olur. Böbrek yetmezliðinin en erken dönemlerinde bile paratiroid bezlerinde diffüz hiperplazi geliþir. Paratiroid hücreleri kontrol mekanizmalarýndan kurtulur ve hiperplazik paratiroid bezlerinin nodüler transformasyonu baþlar. Hiperplazik paratiroid bezlerinde, özellikle nodüler kýsýmlarda D vitamini ve Ca duyarlý reseptörlerin eksik olduðu kaydedilmiþtir. Bu da daha yüksek oranda proliferasyona eðilim saðlar (5). Bu nedenle, üremik hastalarda paratiroid kanseri insidansý artar. Baþarýlý böbrek transplantasyonunu takiben paratiroid

2 50 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. hacminin ameliyattan 10 yýl sonra bile artmaya devam ettiði bildirilmektedir (6). 2-Alüminyum birikimi: Kemikte yapým-yýkým döngüsü düþük kemik hastalýðýna neden olur. Adinamik kemik hastalýðýnýn oluþumunun %50 nedeni, osteomalazik kemik hastalýðýnýn oluþumunda ise en sýk neden kemikte Al birikimidir (7). 3-Amiloidoz: Diyaliz hastalarýnda genellikle 5 yýldan sonra baþlar. Joudol ve arkadaþlarýnýn yaptýðý postmortem çalýþmada 2 yýl ve altýnda diyalize giren hastalarýn %21'inde, 4-7 yýl arasý diyalize girenlerin %50'sinde, 13 yýl diyalize girenlerin %90'ýnda ve daha uzun süre diyalize giren hastalarýn tamamýnda eklemlerde amiloidoz bulunmuþtur (8). 4-Metabolik asidoz: Kemikte mineralizasyonu azaltýr ve osteomalazi geliþiminde rol alýr. Metabolik asidozun kompanzasyonunda hidrojen iyonunun tamponlanmasý sýrasýnda kemiklerden Ca ve PO4 açýða çýkmasý üremik kemik hastalýðýna katkýda bulunur. Serum HCO3 düzeyinin 22 mmol/l üzerinde tutulmaya çalýþýlýr ng/kg dozunda NaHCO3 hipervolemiye dikkat edilerek bu amaçla verilebilir. 5-Paratiroid aktivitesinin tedavi ile baskýlanmasý: Hatalý aktif D vitamini kullanýlmasýyla oluþur. 6-Diðer nedenler (Yaþ, steroid kullanýmý, diyabet gibi). Üremik kemik hastalýðýnýn sýnýflandýrýlmasý 1-Yüksek dönüþüm hýzlý kemik hastalýðý= Hiperparatiroid kemik hastalýðý=osteitis fibroza 2-Düþük dönüþüm hýzlý kemik hastalýðý: a) Osteomalazik tip kemik hastalýðý b)adinamik tip kemik hastalýðý 3-Mikst tip kemik hastalýðý Yüksek dönüþüm hýzlý kemik hastalýðý Sekonder hiperparatiroidiye baðlý geliþir. Kemikte osteoblast ve osteoklastlarýn sayýsý ve aktivitesinin artmasý sonucu yapým ve yýkým hýzý artmýþtýr. Kemik oluþum hýzý artmýþtýr. Alüminyum boyanmasý yok veya hafiftir. Klinik Kas, kemik ve eklem aðrýlarý, metastatik kalsifikasyonlar, iskemik nekroz, çoçuklarda daha belirgin olan iskelet deformiteleri ve kristal birikimine baðlý artrit bulunabilir. Nadiren D vitamin yetersizliði de eþlik ediyorsa pelviste kýrýklar oluþabilir (7). Taný 1-Biyokimyasal Tetkikler: Yüksek kemik ALP (balp) deðerlerinin taný için duyarlýlýðý ve özgüllüðü %100 olup kemik oluþum hýzý arasýnda mükemmel bir korelasyon vardýr. Kýrkiki hemodiyaliz hastasýný içeren bir çalýþmada, plazma kemik ALP düzeylerinin plazma ipth (intact paratiroid hormon) ve total ALP düzeylerine göre kemik oluþumu ve yýkýmýný gösteren parametreler ile daha iyi korelasyon gösterdiði bildirilmiþtir (9). Serum Ca düzeyi: Hafif ve orta dereceli hiperparatiroidide serum Ca düzeyi genellikle normal veya hafif düþüktür. Þiddetli hiperparatiroidide, fazla Ca ve D vitamini alýnýmýnda, hipofosfatemide, alüminyum birikimine baðlý osteomalazide, birlikte sarkoidoz, malignite gibi hiperkalsemiye yol açan hastalýk varlýðýnda hiperkalsemi geliþebilir. Serum P düzeyi: Serum P düzeyleri hiperparatiroidide 6.5 mgr/dl'den fazladýr. Serum ipth düzeyi: Normal serum ipth düzeyi pgr/ml'dir. 200 pgr/ml'den yüksek düzeyler hiperparatiroidizm varlýðýný düþündürür pgr/ml'yi aþan serum düzeyleri þiddetli hiperparatiroidizmli hastalarda görülür ve belirgin gland hiperplazisini düþündürür. Osteokalsin: Osteoblastlar tarafýndan üretilir. Kemiðin en bol non-kollojen proteini dentin ve kalsifiye kartilajda da bulunur. Böbrek yoluyla atýlmasý, zayýf stabilitesi ve menapoz sonrasý yükselmesi sebebi ile bu tip kemik hastalýðý tanýsýnda sensivitesi azdýr. Osteokalsin ile PTH düzeyleri arasýnda genellikle iyi bir korelasyon vardýr. Prokollejen Tip 1 karboksi-terminal propeptidler (PICPs): Kemik oluþum belirleyicisi olarak kullanýlýr. Diyalize baþlamamýþ krronik böbrek yetmezlikli hastalarda kemik döngüsü diðer belirleyicilerle yüksek korelasyon gösterirken hemodiyaliz hastalarýnda spesifitesi düþüktür (10). Hydroxprolin: Ýdrarda hydroksiprolin atýlýmý kemik kollojen sentezindeki bozulmayý gösterir. 2-Radyoloji Erken dönemde osteoporoz, subperiostal rezorpsiyon, geç dönemde ise kemik kistleri (Brown tümörleri), osteosklerozis, diþlerde lamina dura kaybý, kalvaryumda tuz-biber görünümü, terminal falankslarda erozyon, ligamentlerin yapýþma yerlerinde rezorpsiyon, yumuþak doku ve damar duvarlarýnda metastatik kalsifikasyonlar izlenebilir. 3-Kemik Biyopsisi Renal osteodistrofinin tanýsýnda altýn standart halen kemik histolojisidir. Pratikte nadiren uygulanýr ve esas olarak araþtýrma amaçlýdýr. Alüminyum depolanmasýnýn þiddetini ve miktarýný deðerlendirmek, hiperkalsemi etiyolojisini araþtýrmak, açýklanamayan kemik aðrýsýný deðerlendirmek amacýyla yapýlabilir. Kemikte osteoblast ve osteoklastlarýn sayýsý, kemik iliðinde fibrozis, mineralize olmamýþ matriks (osteoid) miktarý artar. Tetrasiklinle iþaretlenerek hesaplanan kemik oluþum hýzý artar. Alüminyum boyanmasý genellikle azdýr.

3 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. 51 Tedavi Hiperparatiroid kemik hastalýðýnýn tedavisindeki amaç serum PTH düzeyini güvenli aralýkta tutmak ( pgr/ml), Ca, P ve ALP düzeylerini normale getirmektir. Paratiroid hiperplazisi geliþimini önlemek ve kemik hastalýðý, proksimal miyopati ve metastatik kalsifikasyon gibi komplikasyonlarý önlemek, geliþmiþse geri çevirmek de amaçlanýr. I - Hiperfosfatemi Tedavisi Fosfor düzeyinin düþürülmesi yükselmiþ PTH düzeylerini düþürebilir ve paratiroid gland büyümesini inhibe edebilir (11). Diyalize girmeyen hastalarda serum fosfor düzeyi normal sýnýrlarda tutulmalýdýr. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) ve hemodiyaliz (HD) hastalarýnda diyaliz öncesi P düzeyinin mgr/dl olmasý saðlanmalýdýr. A-Diyet: Hemodiyalize giren hastalarda 1.2gr/kg/gün SAPD'li hastalarda 1.4gr/kg/gün protein alýnýmý teþvik edildiðinde günlük P alýmý 1200 mg/günden fazla olur. Diyetle alýnan fosforun %50-60'ý sindirim sisteminden emilir. Haftada ortalama 5000 mg P ESS'ye geçer. Hastalarýnýn çoðunu haftada 3 kez hemodiyalize girdiði ve bir diyaliz seansýnda ortalama mg P uzaklaþtýrýlabildiði göz önüne alýndýðýnda günlük mg'lýk pozitif fosfor dengesi oluþur. Diyalize giren hastalarýn %90'ýnda P düzeyini mg/dl sýnýrýnda tutabilmek için fosfor baðlayýcý kullanýlmaktadýr. Haftada 6 gece hemodiyaliz yapýlan hastalarda fosfor baðlayýcý kullanma ihtiyacý görülmediði gibi hipofosfatemiden korunmak için diyaliz sývýsýna fosfor eklemek gerekir. Vitamin D tedavisi fosforun emilme oranýný artýrýr. KBY li hastalarda diyetle P alýnýmý kýsýtlanmalýdýr. Hafif ve orta derecedeki KBY'de fosfat kýsýtlanmasý genellikle yeterlidir. B-Fosfor baðlayýcý ilaçlar: GFR ml/dakikanýn altýna inince genellikle fosfor baðlayýcý gerekmektedir. 1-Alüminyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar:ca x P deðeri 55'in üzerindeyse Al içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar kullanýlarak serum P düzeyi normale getirilir ve takiben Ca içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar ile kronik tedavi planlanýr. Üç yýldan az diyaliz planlanýyorsa Al birikimine baðlý sorunlarýn ortaya çýkma olasýlýðý çok düþüktür. Demir eksikliði baðýrsaktan Al emilimini artýrdýðý için mutlaka tedavi edilmelidir. Sitrat alýmý (kalsiyum sitrat, bazý ilaçlar, meyve sularý, shohl solüsyonu) barsaktan Al emilimini artýrýr ve Al intoksikasyonunu kolaylaþtýrýr. Üremik hastalara özellikle Al içeren bileþikler verildiði zaman sitrat verilmemelidir (12). 2-Kalsiyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar: Günümüzde P baðlayýcý olarak en sýk bunlar kullanýlýr. Kalsiyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar hiperfosfateminin önlenmesi yanýnda Ca dengesine de katkýda bulunur. Bunlar aktif D vitamini metabolitleri ve yüksek diyalizatlý Ca ile birlikte kullanýlýrsa hiperkalsemi riski artar. Günlük 2 gramýn üzerinde Ca alým ve Ca x P deðerinin 55'in üzerinde olmasý kardiyovasküler mortaliteyi artýrýr. Kalsiyum karbonat: Hiperfosfatemiyi önler, serum bikarbonatýný artýrýr, negatif kalsiyum dengesini düzeltir, 1 alfa hidroksilaz enziminin aktivasyonunu olumlu etkiler ve osteomalaziyi önleyici etkisi vardýr. Kalsiyum asetat: Fosfor baðlayýcý etkisi ortamýn ph'sýndan etkilenmez. Kalsiyum karbonattan yaklaþýk iki kat daha fazla fosfor baðlar (13). 3-Magnezyum içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar (Mg karbonat ve Mg hidroksit): Kullanýldýðýnda diyalizat magnezyumu azaltýlmalýdýr. 4-Sevelamer HCl (Renagel): Ca ve Al içermez. Fosfat baðlama kapasitesi kalsiyum karbonatýnkine eþdeðerdir. Bu ilacýn diðer bir avantajý plazma total kolesterol ve düþük dansiteli lipoprotein seviyelerini düþürmesidir (14). Pahalýdýr, çok fazla kapsül almak gerekir. 5- Lanthanum karbonat: Üç deðerlikli bir katyon olup tüm ph deðerlerinde fosfat baðlayýcý olarak kullanýlabilir. Fosforu suda erimeyen lanthanum fosfat halinde baðlar. Hutchison'un invitro yaptýðý çalýþma da fosfor baðlama kapasitesinin aliminyuma benzediðini göstermiþtir. Ýleri çalýþmalarla lanthanumun toksik etkisinin olup olmadýðý araþtýrýlmalýdýr (15). C-Diyaliz tedavisi: SAPD ile serum P u daha iyi kontrol edilir. Günde ortalama 300 mgr P vücuttan uzaklaþtýrýlýr. Diyalizerin membran yüzeyinin artýrýlmasý, diyaliz süresinin uzatýlmasý, diyaliz sayýsýnýn artýrýlmasý ile daha iyi P uzaklaþtýrýlýr. Bir çalýþmada herhangi bir fosfor baðlayýcý kullanýlmamasýna raðmen haftada 3 kere 8 saat hemodiyaliz (HD) ile normal serum P düzeylerinin saðlandýðý bildirilmiþtir (16). II - Aktif vitamin D tedavisi Barsaktan Ca emilimini artýrýr, serum Ca düzeyini yükseltir, paratiroid bezinde vitamin D reseptörlerinin sayýsýný artýrýr. Paratiroid bezini serum Ca düzeylerine karþý daha duyarlý hale getirir. PTH salýnýmýný mrna seviyesinde inhibe eder. Paratiroid bezinde hücre büyüme hýzýný azaltýr (17). Diyaliz öncesi dönemde normal vitamin D tedavi için yeterli iken daha sonra aktif vitamin D kullanýlmalýdýr. Vitamin D tedavisine baþlamadan önce hiperfosfatemi ve hiperkalsemi

4 52 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. düzeltilmeli ve serum Ca x P deðeri tercihen 55'in altýnda olmalýdýr. PTH düzeyi 250 pgr/ml'yi aþarsa kalsitriol tedavisine baþlanmalýdýr. PTH düzeyi 200 pgr/ml (18 pmol/l ) altýnda ise adinamik kemik hastalýðý riski nedeni ile vitamin D tedavisinden kaçýnýlmalýdýr. PTH düzeyi pgr/ml arasýnda ise düþük dozda vitamin D kullanýlýr. PTH düzeyi normalin 5 mislinden daha fazla ise yüksek dozda vitamin D kullanýlýr. Kalsitriol ve alfa kalsidol önerilir. Son yýllarda serum kalsiyumunu daha az yükselten vitamin D analoglarý üretilmiþtir (22-oxacalcitriol, parikalsitol ve doxercalciferol) (18). Vitamin D tedavisi oral ve parenteral olarak yapýlabilir. Paratiroid süpresyonu için oral yolla daha yüksek dozlarda kalsitriol gerekir. Oral yol daha fazla hiperkalsemi insidansý ile birliktedir. Kalsitriol baþlangýçta oral yolla µg/gün verilir. Her 1-2 ayda bir, 0.25µg/gün artýrýlarak µg/gün'e çýkýlabilir. Kalsitriol pulse oral tedavi þeklinde verilebilir. Bu özellikle Ý.V. uygulamanýn pratik olmadýðý SAPD hastalarýnda yararlýdýr. Haftada 2-3 kez 1-4µg verilir. Hiperkalsemi geliþirse doz azaltýlýr ve diyalizat kalsiyumu düþürülür. HD hastalarýnda parenteral tedaviye uyum daha iyidir. PTH sekresyonunu etkin bir þekilde baskýlayabilir. Paratiroid glandlarýnýn küçülmesini saðlayabileceði için daha popülerdir. Yüksek serum pik düzeyleri elde edilebilir. Serum PTH düzeyini pg/ml'ye indirmek hedef olmalýdýr. PTH düzeyi pg/ml ise her HD seansý sonunda 0.5-2µg, PTH düzeyi pg/ml ise her HD seansý sonunda 2-4µg, PTH düzeyi 1000 pg/ml'den yüksek ise her HD seansý sonunda 4-6 µgr verilmelidir. Kalsitriol barsaktan Ca ve P emilimini artýrýr; Kronik kullanýmda hiperkalsemi ve hiperfosfatemiye neden olabilir. Bu durum metastatik kalsifikasyona yol açabilir. Hiperkalsemi ciddi hiperparatiroidizmin veya Al birikimi ile iliþkili kemik hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Eðer Al birikimine baðlý kemik hastalýðý yoksa, kalsitriol tedavisi uygulanmalýdýr. Hiperfosfatemi, geliþen hastalarda ek yeni fosfor baðlayýcý ilaçlara gerek duyulabilir. Fosfor mg/dl'nin altýna düþürülemez ise vitamin D tedavisine ara verilmelidir. Ülkemizde parikalsitrol piyasaya yakýnda çýkmasý beklenmektedir. Bu Ca ve P daha az yükselterek PTH'yý baskýlayabilmektedir. III-Paratiroidektomi Günümüzde paratiroidektomi uygulamasý giderek azalmaktadýr. Ancak nodüler hiperplazi geliþtiðinde, paratiroid bezi medikal tedaviye düþük yanýt verir (19). Operasyona karar vermeden önce Al düzeyi deðerlendirilmelidir. Yüksek Al yükü varsa paratiroidektomiden sonra, düþük kemik döngüsü osteomalazisi ortaya çýkabilir. Klinik ileri derecede hiperparatiroidizm ile uyumlu deðilse kemik biyopsisi endikasyonu vardýr. Aktif D vitamini ile 6-8 hafta gibi kýsa süreli tedaviden sonra ipth konsantrasyonlarýnýn düþmediði durumlarda tahmini paratiroid bezi aðýrlýðý l gr ve hatta daha az olduðu zaman paratiroidektominin düþünülmesi gerektiði öne sürülmüþtür. Bazý çalýþmalarda þiddetli hiperparatiroidizmi olan hastalarda böbrek transplantasyonu planlanmýþsa, bekleme listesinde paratiroidektomi yapýlmasý önerilmektedir (20). Total paratiroidektomi adinamik kemik hastalýðý geliþme riskini artýrdýðýndan dolayý bir çok merkezde subtotal paratiroidektomi uygulanmaktadýr. Tüm paratiroid dokusunun sekizde yedisi çýkarýlýr. Geriye kalan dokudan yeniden hiperplazi geliþme riski vardýr (21). Total paratiroidektomi ve paratiroid oto-transplantasyonu: Total paratiroidektomi uygulanýr; paratiroidin tercihen nodüler olmayan kýsýmlarýndan alýnan birkaç (l mm 3 'lük) paratiroid dokusu transplantasyonu gerçekleþtirilir. Baþarýlý bir paratiroid cerrahisinden sonra postoperatif hipokalsemi sýktýr. Yüksek kemik ALP izoenzimi ve ileri derecede osteitis fibrozasý bulunan hastalarda Ca ve P'un iskelet tarafýndan hýzlý alýnýmý nedeniyle aþýrý postoperatif hipokalsemi riski çok yüksektir (aç kemik sendromu). ipth konsantrasyonlarýnýn azalmasý gereklidir. Paratiroidektomi yapýlmýþ hastalarda, kemikte alüminyum birikme tehlikesi artar. Renal fonksiyonu bulunan ya da böbrek transplantasyonu yapýlan hastalarda, paratiroidektomiden sonra rezidüel böbrek fonksiyonu aniden kötüleþebilir (22). IV- Diyalizat içeriðinin deðiþtirilmesi Yüksek kalsiyumlu diyaliz solüsyonlarý 7 mgr/dl (1.75 mm=3.5 meq/l) kalsiyum içerir. Bu nedenle HD sýrasýnda hastaya Ca transferi olur. Bunlar hiperkalsemik hastalarda, vitamin D ve kalsiyum içeren fosfor baðlayýcý kullanan hastalarda sorunlara yol açabilir. Düþük kalsiyumlu diyaliz solüsyonlarý 5 mgr/dl (1.25 mm/l=2.5 meq/l) kalsiyum içerir. Bunlar hiperkalsemi tedavisinde yararlýdýr (21). Bazen yan etkileri nedeni ile HD hastalarýnda Al veya Ca içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar kullanýlamaz. Bu hastalara da düþük yada Mg içermeyen diyalizat kullanýlarak Mg içeren fosfor baðlayýcý ilaçlar verilebilir (24). V- Kalsimimetikler Bunlar paratiroid hücreleri üzerinde bulunan Ca reseptörlerine direkt olarak etki ederek PTH sekrasyonunu inhibe eder. PTH u ve Ca u ayný anda azaltýrlar. VI- Kalsiyum düzeyinin uygun sýnýrlar içinde korunmasý Diyaliz tedavisindeki hastalarda hedef serum kalsiyum düzeyi diyaliz öncesi mgr/dl'dir.

5 Üremik kemik hastalýðýnýn taný ve tedavisi Doðan ve ark. 53 Fosfor düzeyi kontrol altýna alýnan hastalarda, eðer hipokalsemi devam ediyorsa; oral kalsiyum verilebilir (Ca karbonat, Ca asetat gibi), aktif vitamin D verilebilir yüksek diyalizatlý kalsiyum dializi yapýlabilir. Kaynaklar 1- Slatopolsky E, Gonzalez E, Martin K. Pathogenesis and treatment of renal osteodystrophy. Blood Purf 2003;21: Malluche HH, Faugere MC : Renal bone disease. An unmet challange for the nephrologist. Kidney Int 1990;38: Silver Wl. Regulation of the parathyrid hormone gene by vitamin D, calcium and phosphate. Kidney Int Suppl 1999;73: Gagusev J. Depressed expression of calcium receptor in parathyroid gland tissue of patients with hyperparathyroidism. Kidney Int 1997;51: Matsushita H, Hara M, Endo Y. Proliferation of parathyroid cells negatively correlates with expression of paratyroid hormone-related protein in secondary parathyroid hyperplasia in chronic renal failure. Kidney Int 1999;55: Cannella G, Bonucci E, Rolla D et all: Evidence of healing of secondary hyperparathyroidism in chronically hemodialysis uremic patients treated with longtem intravenous calcitriol. Kidney Int 1994;46: Parfitt AM. Hypercalcemic hyperparathyroidism following renal transplantation: differential diagnosis, management, and implications for cell population control in the parathyroid gland. Mineral Electrolyte Metab 1982;8: Jadoul M; Garbar C; Noel H; Sennesael J; Vanholder R; Bernaert P. Histological prevalence of beta 2-microglobulin amyloidosis in hemodialysis: a prospective post-mortem study. Kidney Int 1997;51(6): Urena P, Hruby M, Ferreira A, Ang KS, de Vernejoul MC. Plasma total versus bone alkaline phosphatase as markers of bone turnover in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 1996;7: Hamdy NT, Risteli J, Beneton MC, Brown CB, Kanis JA. Serum type 1 procollagen peptide: a noninvasive index of bone formation in patients on hemodialysis? Nephrol Dial Transplant 1994;9: Lopez-Hilker S. Phosphorus restriction reverses hyperparathyroidism in uremia independent of changes in calcium and calcitriol. Am J Physiol 1990;259: Nolan CR, Califano JR, Butzin CA. influence of calcium acetate or calcium citrate on intestinal aluminum absorption. Kidney int 1990:38: Mason NA. Consumer vinager test for determining calcium disintegration. Am J Hosp Pharm 1992;49: Slatopolsky EA, Burke SK, Dillon MA. RenalGel(r), a nonabsorbed calcium- and aluminumfree phosphate binder, lowers serum phosphorus and parathyroid hormone. Kidney Int 1999, 55: Hutchison AJ. Calcitrol, lanthanum carbonate, and other new phosphate binders inthe manangament of renal osteodystophy. Perit Dial Int 1999;12(suppl2): Charra B, Calemard E, Ruffet M et al. Survival as an index of adequacy of dialysis. Kidney int 1992:41: Salusky IB, Goodman W. Skeletal response to intermittent threpy in secondary hyperparathyroidism. Kidney Int Suppl 1999;53: Brown AJ, Slatopolsky E. Vitamin D analogs perspectives for treatment. Miner Electrolyte Metab 1999;25: Fukuda N, Tanaka H, Tominiga Y, Fukagawa M, Kurokawa K, Seino Y. Decreased 1,25-dihydoxyvitamin D receptor density is associated with a more severe form of paratyhroid hyperplasia in chronic uremic patients. J Clin Invest 1993;92: Schmid T, Muller P, Spelsberg F. Parathyroidectomy after renal transplantation: a retrospective analysis of long-term outcome. Nephrol Dial Transplant 1997;12: Tominiga Y, Numano M, Tanaka Y, Uchida K, Takagi H. Surgical treatment of renal hyperparatyhroidism. Semin Surg Oncol 1997;13: Rostaing L, Moreau-Gaudry X, Baron E, Cisterna JM, Monrozies-Bernadet P, Durand D. Changes in blood pressure and renal function following subtotal parathyroidectomy in cemic hyperparathyroidism. Clin Nephrol 1997;47: Kakuta T, Fukagawa M, Fujisaki T et al. Prognosis of parathyroid function after successful percutaneous ethanol injection therapy guided by color Doppler flow mapping in chronic dialysis patients. Am J Kidney Dis 1999;33: Goodman WG, Golding J, Kulizon BD et al. Coronary-artery calcification in young adults with end-stage renal disease who are undergoing dialysis. New Engl J Med 2000;342:

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014. İnt.Dr.Sibel KOÇAK

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014. İnt.Dr.Sibel KOÇAK KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI 16.01.2014 İnt.Dr.Sibel KOÇAK Tanım Kronik böbrek hastalığının (KBH) seyrinde mineral metabolizmasının bozuklukları sıktır ve eğer tanınıp tedavi

Detaylı

Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler. Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler. Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Renal Osteodistrofi Tedavisinde Paratiroidektomi ve Deneyimler Dr. Ülkem Yakupoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Sekonder Hiperparatiroidi Renal Osteodistrofi Kronik Böbrek Hastalığı-Mineral ve Kemik

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Vasküler Kalsifikasyon güncelleme. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Vasküler Kalsifikasyon güncelleme Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Hastalıklar ve 5 yıllık yaşam beklentisi AIDS >%96 Testis kanseri %95 Meme kanseri %85 Mesane kanser %75 Böbrek

Detaylı

ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI: NE YAPABĠLĠRĠZ? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ADĠNAMĠK KEMĠK HASTALIĞI Çok düģük kemik yapım hızı Osteoid birikimi yok DüĢük/ DüĢük-Normal

Detaylı

Renal Osteodistrofi Patojenezi Dünden Bugüne Değişenler. Dr. Yalcin Solak SEAH Sakarya

Renal Osteodistrofi Patojenezi Dünden Bugüne Değişenler. Dr. Yalcin Solak SEAH Sakarya Renal Osteodistrofi Patojenezi Dünden Bugüne Değişenler Dr. Yalcin Solak SEAH Sakarya ERKEN TARİHÇE Böbrek hastalığında kemik semptomları ve patolojisi yaklaşık 100 yıldır biliniyor Virchow ilk kez 1850

Detaylı

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Doç. Dr. Mehmet Uludağ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 24-27

Detaylı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Prof.Dr. Gülçin Kantarcı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Mineral Kemik Bozuklukları 1) kalsiyum, fosfor, PTH ve vitamin D metabolizması anormallikleri 2) kemik döngü, mineralizasyon,

Detaylı

85 sayfa

85 sayfa 85 sayfa 163 sayfa 264 sayfa GFR Kalsiyum, Fosfor, PTH ve D Vitamini İlişkisi Levin A et al: Kidney Int 71: 31-38, 2007 Hemodiyaliz Hastalarında Mineral Metabolizması ve Mortalite Block et al.: J Am Soc

Detaylı

Düþük dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðý

Düþük dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 47-51 DERLEME Düþük dönüþüm hýzlý üremik kemik hastalýðý Ekrem Doðan 1, Hayriye Sayarlýoðlu 1, Cevat Topal 1, Fatma Çalka 2 1 Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN Ha asta (%) 100 75 50 METABOLIK KEMIK HASTALıĞı KBY HASTALARıNıN ÇOĞUNDA VARDıR. KBH evre 3 ve 4 (n=282) Hemodiyaliz (n=173)

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

ÜREMİK KEMİK HASTALIĞI

ÜREMİK KEMİK HASTALIĞI 218 KONU 30 ÜREMİK KEMİK HASTALIĞI Tekin AKPOLAT, Melda DİLEK Son yıllarda hemodiyaliz tedavisinde sağlanan teknolojik yenilikler ve gelişmeler, hastalarda yaşam süresinin uzamasına neden olmuştur. Hemodiyaliz

Detaylı

Sekonder hiperparatiroidizm ve kalsimimetikler. Nurol Arık

Sekonder hiperparatiroidizm ve kalsimimetikler. Nurol Arık Sekonder hiperparatiroidizm ve kalsimimetikler Nurol Arık Fosfor kısıtlaması/fosfor bağlayıcı ajanlar Vitamin D reseptör aktive eden bileşikler Enzimatik aktivasyon gerektirenler Nativ vitamin D bileşikleri

Detaylı

Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir

Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir Kronik böbrek hastalığı ilişkili kemik hastalığının tanı, sağaltım ve izleminde kemik biyopsisinin yeri Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir TANIM KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması Dr. Hüseyin DEMİRCİ Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Renal Osteodistrofi (ROD) Kronik böbrek hastalığında görülen, farklı kemik

Detaylı

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI KEMİK MİNERAL BOZUKLUKLARININ ÖNLENMESİNDE HEDEF PTH MI KALSİYUM FOSFOR ÇARPIMI MI? PROF. DR: SİREN SEZER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Hastalığı ve Mineral - Kemik Bozukluk Laboratuvar

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA KEMİK SORUNLARI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA KEMİK SORUNLARI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı BÖBREK NAKLİ SONRASINDA KEMİK SORUNLARI Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Nakli Sonrasında Kemik Sorunları 1. Nakil öncesi kemik metabolizmasını etkileyen riskler ve kemik

Detaylı

Renal Hiperparatiroidi Cerrahi Endikasyonlar. Doç. Dr. Orhan Veli Özkan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD.

Renal Hiperparatiroidi Cerrahi Endikasyonlar. Doç. Dr. Orhan Veli Özkan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD. Renal Hiperparatiroidi Cerrahi Endikasyonlar Doç. Dr. Orhan Veli Özkan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD. 1 Sekonder hiperparatiroidizm (Renal Hiperparatiroidizm-RHPT) Paratiroid bezlerinin

Detaylı

Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri. Prof.Dr. Kayser Çağlar

Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri. Prof.Dr. Kayser Çağlar Fosfat Bağlayıcı ve Parathormon Baskılayıcı İlaçların Kardiyovasküler Morbidite ve Mortaliteye Etkileri Prof.Dr. Kayser Çağlar Ketteler M, Clin Kidney J; 2013 0: 1 9 GFD Fosfat atılımında azalma FGF23

Detaylı

Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Renal kemik hastalığını nasıl değerlendireceğiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir KBY-mineral kemik bozukluğu Sistemik bir hastalık Ca, P, PTH ve D vitamini bozuklukları

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ. Tanım Böbrek fonksiyonlarının vücut homeostazisini sağlayamayacak derecede ve geriye dönüşümsüz olarak bozulmasıdır.

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ. Tanım Böbrek fonksiyonlarının vücut homeostazisini sağlayamayacak derecede ve geriye dönüşümsüz olarak bozulmasıdır. KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ Tanım Böbrek fonksiyonlarının vücut homeostazisini sağlayamayacak derecede ve geriye dönüşümsüz olarak bozulmasıdır. İnsidans 10 / milyon çocuk nüfus (0-19 yaş) Tanımlar ve GFR

Detaylı

SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI KULLANIM KILAVUZU

SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI KULLANIM KILAVUZU SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI KULLANIM KILAVUZU Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2009 - ANKARA SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI

Detaylı

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI. Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidism TANI Doç. Dr. Özlem ÜSTAY TARÇIN Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları HİPERPARATİROİDİZM 1. Primer HiperPTH a) Tek adenom (%83) b) Hiperplazi (%15) CERRAHİ

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu D Vitamini Yağda çözülen steroid hormon Vitamin D2: Ergokalsiferol Vitamin D3: Kolekalsiferol Yarı ömrü: 20 gün %85 DBP ile taşınır; yağ dokusunda

Detaylı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi D Vitamini Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Çocuk Nefroloji 2016 Güncelleme Toplantısı 8 Nisan 2016

Detaylı

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR KALSİYOTROPİK İLAÇLAR Kalsiyumun vücut için önemi: Hücrede; membran, mitokondri, Endoplazmik retikulumda bağlı halde ve; stoplazmada serbest halde bulunur. Hücrenin canlılığı ve fonksiyonları için önemlidir.

Detaylı

SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM:

SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM: SEKONDER HĠPERPARATĠROĠDĠZM: En Akılcı Tedavi Nedir? Prof. Dr. H. Zeki TONBUL N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fak Nefroloji Bilim Dalı KBH ğının Erken Evrelerden İtibaren D Vitamininde Azalma ve PTH da Artış

Detaylı

Istanbul Üniversitesi

Istanbul Üniversitesi Istanbul Üniversitesi KALSĐMĐMETĐKLER Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever Đstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TÜRK NEFROLOJĐ DERNEĞĐ KIŞ OKULU 26-2929 Mart, 2010, Kıbrıs ĐÇERĐK Temel bilgiler Prediyaliz

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Yetmezliği ve Sağ Kalım Hospitalizasyon 160 140 120 100 80 60 40 20 Hastaneye

Detaylı

Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi. Dr.Hakan KULAÇOĞLU

Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi. Dr.Hakan KULAÇOĞLU Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi Dr.Hakan KULAÇOĞLU Postoperatif Hipokalsemi Tanım Sorunun büyüklüğü: Sıklık Peroperatif önlemler Postoperatif proaktivite Replasman tedavisi 2 Tanım Yetersiz parathormon

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE FOSFOR KONTROLÜ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE FOSFOR KONTROLÜ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE FOSFOR KONTROLÜ (Phosphorus Control in Chronic Renal Failure) Rümeyza Kazancıoğlu * Özet Kronik böbrek yetmezliği olan ya da son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ Kalsiyum Kalsiyum, insan vücudunda en bol miktarda bulunan mineral olup, yalnızca kemikleri ve dişleri güçlendirmekle kalmaz, kasların

Detaylı

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç

HEMODİYALİZDE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Dr. Fatma Ayerden Ebinç VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr. Fatma Ayerden Ebinç Elektrolit bozuklukları diyaliz hastalarında önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu hastalarda sıklıkla diyet uyumsuzluğunun yanı sıra diyaliz solüsyonları

Detaylı

RENAL OSTEODİSTROFİ ÜZERİNE FOSFOR BAĞLAYICILAR VE KALSİTRİOLÜN ETKİSİ

RENAL OSTEODİSTROFİ ÜZERİNE FOSFOR BAĞLAYICILAR VE KALSİTRİOLÜN ETKİSİ Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Official Journal of the Turkish Nephrology, Assosiation 1995; 2: H6-90 RENAL OSTEODİSTROFİ ÜZERİNE FOSFOR BAĞLAYICILAR VE KALSİTRİOLÜN ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor. Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor. Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renal Osteodistrofi tedavisinde fosfor bağlayıcı ajanlar Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Fosfat Dengesi 1200 mg Yumuşak doku (15%) Bağırsak 700 mg Plazma

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Renal Osteodistrofi ve Tedavide Yenilikler

Renal Osteodistrofi ve Tedavide Yenilikler ARŞİV 2007; 16: 35 Renal Osteodistrofi ve Tedavide Yenilikler Dr.Fadime ERSOY DURSUN* Doç.Dr.Ayhan DOĞUKAN* Kronik böbrek yetmezliğinde (KBY) görülen kalsiyum-fosfat ve vitamin D metabolizması bozuklukları

Detaylı

Böbrek yetmezliği ve kalsifikasyon. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Böbrek yetmezliği ve kalsifikasyon. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Böbrek yetmezliği ve kalsifikasyon Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Kronik böbrek hastalığı ve mineral bozukluklar KVH kırıklar mortalite Vasküler kalsifikasyon Moe S, et al. Kidney Int

Detaylı

Mineral ve Kemik Bozukluklarının Kardiyovasküler Etkileri. Dr. Meltem Seziş Demirci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir

Mineral ve Kemik Bozukluklarının Kardiyovasküler Etkileri. Dr. Meltem Seziş Demirci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir Mineral ve Kemik Bozukluklarının Kardiyovasküler Etkileri Dr. Meltem Seziş Demirci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir Genel popülasyona (GP) Kıyasla Diyaliz Hastalarında Anlamlı

Detaylı

Ulusal Cerrahi Dergisi

Ulusal Cerrahi Dergisi YIL//2007 CÝLT//23 SAYI//2 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ISSN 1300-0705 s. 41-45 ARAŞTIRMA YAZISI Ulusal Cerrahi Dergisi Turkish Journal of Surgery Sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde subtotal paratiroidektominin

Detaylı

Serçin Güven, Harika Alpay, Neslihan Çiçek, Ali Yaman, Pınar Vatansever, İbrahim Gökçe

Serçin Güven, Harika Alpay, Neslihan Çiçek, Ali Yaman, Pınar Vatansever, İbrahim Gökçe KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA SKLEROSTİN VE OSTEOPROTEGRİN SEVİYELERİ: KEMİK MİNERAL METABOLİZMASINDA YENİ BELİRTEÇLER Serçin Güven, Harika Alpay, Neslihan Çiçek, Ali Yaman, Pınar Vatansever,

Detaylı

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test:

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: KALSİYUM Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: Kalsiyum vücudumuzun önemli yapı taşlarından birisidir. Tüm hücreler kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kemik ve dişlerimiz kalsiyumdan oluşur. Kalbimizin

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPOPARATİROİDİZMLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPOPARATİROİDİZMLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 3, 2004 109-115 HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPOPARATİROİDİZMLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ Şule Şengül* Fatma Nurhan Özdemir** ÖZET İntakt paratiroid

Detaylı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Hipokalsemi Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Kalsiyum 03.01.2014 57.Milli Pediatri Kongresi 2 Kalsiyum Fetal dönem Çocukluk çağı Erişkin

Detaylı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı

Paratiroid bez cerrahisi. Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Paratiroid bez cerrahisi Prof. Dr. Ercihan Güney Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı Normal olarak her biri 5-7 mm boyunda (2x4x6 mm) 30-50 mg ağırlığında olmak üzere 4 paratiroid

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1

RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1 RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1 Kalsiyum, fosfor ve magnezyum, kas yapısı, fizyolojik olaylar ve birçok dokunun normal fonksiyonları için gereklidir. Kemik formasyonu, kas kontraksiyonu,

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ

KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ OLGULARINDA HĠPERFOSFATEMĠ TEDAVĠSĠ Prof.Dr. Neslihan SEYREK Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı GFH Fosfor PTH Ca Kalsitriol Kemik hastalığı Vasküler kalsifikasyon

Detaylı

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e.

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

KBH'da kalsiyum fosfor bilmecesi ve çözümleri. Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya

KBH'da kalsiyum fosfor bilmecesi ve çözümleri. Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya KBH'da kalsiyum fosfor bilmecesi ve çözümleri Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya KEMİK BOZUKLUKLARI MİNERAL BOZUKLUKLARI KARDİYOVASKÜLER RİSK DİYALİZ YETERLİLİĞİ FOSFOR

Detaylı

Osteoporozu nasıl tedavi etmeliyiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir

Osteoporozu nasıl tedavi etmeliyiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir Osteoporozu nasıl tedavi etmeliyiz? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir KBY hastalarında artmış kırık riski HD hastalarında, tüm yaş / cinsiyet / ırk gruplarında artmış

Detaylı

DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK

DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK DİYALİZAT Ca, Mg ve Glukozu Prof.Dr.N.Yılmaz SELÇUK N.E.Ü.Meram Tıp Fak. İç Hastalıkları, Nefroloji B.D Diyalizat Kalsiyumu Son dönem Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastalarda ölümün en önemli sebebi kardiyovaskuler

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ Firuz Gachayev 1, Serhat Meriç 1, Yalın İşcan 1, İsmail Cem Sormaz 1, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles Şenyürek 1, Tarık

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL Abdullah Özkök¹, Yaşar Çalışkan 1, Tamer Sakacı 2, Gonca Karahan 3, Çiğdem Kekik 3, Alper Özel 4, Abdulkadir

Detaylı

KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım

KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım KBH'de SHPT Patogenezi Klasik Yaklaşım Böbrek kütlesinde azalma Ca emilimi PTH salgısı Serum Ca 1,25(OH) 2 D 3 Ca akışı 1,25(OH) 2 D 3 P akışı Serum Ca Serum P Serum Ca Serum P Uyarlandığı kaynak: Wetmore

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 27 Eylül 2017 Çarşamba

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 27 Eylül 2017 Çarşamba Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 27 Eylül 2017 Çarşamba Araş. Gör. Dr. Yeşim Ece Avukatoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

PARATİROİDEKTOMİ KİME NE ZAMAN DR.İSMAİL KOÇYİĞİT

PARATİROİDEKTOMİ KİME NE ZAMAN DR.İSMAİL KOÇYİĞİT PARATİROİDEKTOMİ KİME NE ZAMAN DR.İSMAİL KOÇYİĞİT Paratiroid Bezi 5-7 mm (2x4x6 mm) 30-50 mg Değişik şekillerde ve karamel renginde Otopsi çalışmalarında 4 den fazla görülme oranı %13 lere kadar çıkmaktadır.%3

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HEMODİYALİZ HEKİM RESERTİFİKASYON SINAV SORULARI Adı Soyadı: Tarih: Kronik hemodiyaliz programında olan bir hastada serum Ca=7.5 mg/dl alkalen fosfataz=

Detaylı

Paratiroid Hastalıkları. Dr. Metehan Gümüş

Paratiroid Hastalıkları. Dr. Metehan Gümüş Paratiroid Hastalıkları Dr. Metehan Gümüş Kalsiyum metabolizması İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle fosfat, karbonat, oksalat

Detaylı

KALSİYUM METABOLİZMASINI DÜZENLEYEN HORMONLAR

KALSİYUM METABOLİZMASINI DÜZENLEYEN HORMONLAR KALSİYUM METABOLİZMASINI DÜZENLEYEN HORMONLAR Kalsiyum iyonlarının katıldığı olaylar - Kemik mineralizasyonu - Kas ve sinir uyarılması -Kan pıhtılaşması -Salgılama -Membranbütünlüğü ve transport -Enzim

Detaylı

VİTAMİN D KİME? NE KADAR?

VİTAMİN D KİME? NE KADAR? VİTAMİN D KİME? NE KADAR? Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD D Vitamini Olarak Adlandırılmış Olan molekül Steroid Hormondur Vitamin D reseptörleri hemen

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE HİPERFOSFATEMİ TEDAVİSİ: YENİ AJANLAR

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE HİPERFOSFATEMİ TEDAVİSİ: YENİ AJANLAR Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi I Official Journal of the Turkish Nephrology Association 2t/tJO:3:130-134 KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE HİPERFOSFATEMİ TEDAVİSİ: YENİ AJANLAR THE TREATMENT

Detaylı

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD..

OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ. Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. OLGULARLA HİPOKALSEMİ YÖNETİMİ Dr. İbrahim Şahin İnönü Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metab. BD.. HİPOKALSEMİ Albumin düzeyleri normalken serum kalsiyum değerinin normal sınırların altına düşmesi durumudur.

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA MİNERAL KEMİK BOZUKLUKLARI ÖNLENEMEZ Mİ? (FOSFOR KONTROLÜNDE VE D VİTAMİNİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER)

DİYALİZ HASTALARINDA MİNERAL KEMİK BOZUKLUKLARI ÖNLENEMEZ Mİ? (FOSFOR KONTROLÜNDE VE D VİTAMİNİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER) DİYALİZ HASTALARINDA MİNERAL KEMİK BOZUKLUKLARI ÖNLENEMEZ Mİ? (FOSFOR KONTROLÜNDE VE D VİTAMİNİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER) Dr. Ülver Boztepe Derici Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY de mineral

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri

SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri SUT İçin Türk Nefroloji Derneği Önerileri İlaçlar 6.1.4. Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Raporuna Bağlı İlaçlar (EK-2/C) (4) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması zorunlu görülen diyaliz solüsyonu

Detaylı

Periton Diyalizi Modaliteleri ve Solüsyonları. Prof. Dr. Betül Kalender Gönüllü KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

Periton Diyalizi Modaliteleri ve Solüsyonları. Prof. Dr. Betül Kalender Gönüllü KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Periton Diyalizi Modaliteleri ve Solüsyonları Prof. Dr. Betül Kalender Gönüllü KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD 10. 05. 2014 Kronik Periton Diyalizi Tipleri Sürekli ayaktan periton diyalizi

Detaylı

7 mg/dl KALSİYUM İÇEREN DİYALİZ SOLÜSYONLARI KULLANILAN CAPD HASTALARINDA PERİTONEAL KALSİYUM KÜTLE TRANSFERİ (Gerçekten Hiperkalsemik Etkisi Var mı?

7 mg/dl KALSİYUM İÇEREN DİYALİZ SOLÜSYONLARI KULLANILAN CAPD HASTALARINDA PERİTONEAL KALSİYUM KÜTLE TRANSFERİ (Gerçekten Hiperkalsemik Etkisi Var mı? Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1993 (2) 49-54 7 mg/dl KALSİYUM İÇEREN DİYALİZ SOLÜSYONLARI KULLANILAN CAPD HASTALARINDA PERİTONEAL KALSİYUM KÜTLE TRANSFERİ (Gerçekten Hiperkalsemik Etkisi

Detaylı

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç Dr Sedat ÇAĞLI Doç Dr İmdat YÜCE Prof Dr. ErcihanGÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tiroid bez posteriorunda lokalize Çoğunlukla 4 paratiroid bez vardır 4 den fazla % 13, 3 bez

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Kronik Böbrek hastalığı minerelkemik bozukluğunda yeni bir oyuncu ;Tenascin-c

Kronik Böbrek hastalığı minerelkemik bozukluğunda yeni bir oyuncu ;Tenascin-c Kronik Böbrek hastalığı minerelkemik bozukluğunda yeni bir oyuncu ;Tenascin-c Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Sukru Ulusoy 2, Beyhan Guvercin 3, Ahmet Menteşe 4, S.Caner Karahan 4, Adnan

Detaylı

Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Periton diyalizinde RRF korunması ve volüm-kan basıncı kontrolü dengesi Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği ? REZİDÜEL RENAL FONKSİYON HİPERVOLEMİ PAHASINA DEVAM EDEN

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ Kalsiyum, insan vücudunda en bol miktarda bulunan mineral olup, yalnızca kemikleri ve dişleri güçlendirmekle kalmaz, kasların kasılmasını, sinirlerin

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ Kalsiyum, insan vücudunda en bol miktarda bulunan mineral olup, yalnızca kemikleri ve dişleri güçlendirmekle kalmaz, kasların kasılmasını, sinirlerin

Detaylı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Gülay Aşcı, Daniele Marcelli, Aygül Çeltik, Aileen Grassmann,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Giriş Diyaliz hastalarının tedavisi ile uğraşan hekimlerin başlıca

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Beslenme. Gökhan Baysoy Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Böbrek Hastalıklarında Beslenme. Gökhan Baysoy Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Böbrek Hastalıklarında Beslenme Gökhan Baysoy Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Sunum içeriği Böbrek hastalıklarında beslenme sorunları Beslenme durumunun değerlendirmesi

Detaylı

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle

Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle Paratiroid Hastalıkları KALSİYUM İnsanlarda en fazla bulunan katyon kalsiyumdur Günlük diyette 0.5 gr kadar alınması gerekir Diyette genellikle fosfat, karbonat, oksalat tuzları şeklinde ve magnezyum ile

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA. Doç. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

DİYALİZ HASTALARINDA. Doç. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi DİYALİZ HASTALARINDA HİPOKALSEMİ İ İ VE HİPERFOSFATEMİNİN DÜZELTİLMESİ Doç. Dr. Aydın ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI SHP patogenezi Hedef Ca, P, PTH düzeyleri

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Fatma Ayerden Ebinç 1, Şükrü Sindel 1, Ülver Boztepe Derici 1, Haksun Ebinç 2, Koray Uludağ 1, Gülay Ulusal Okyay 1, Gülten Taçoy 3, Canan Demirtaş 4, Hatice Paşaoğlu 4, Yasemin Erten 1, Turgay Arınsoy

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı