Bronfl Ast ml Çocuklarda nhale Steroidin, Kemik Metabolizmas n n Biyokimyasal Göstergeleri ve Renal Kalsiyum At l m H z na Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bronfl Ast ml Çocuklarda nhale Steroidin, Kemik Metabolizmas n n Biyokimyasal Göstergeleri ve Renal Kalsiyum At l m H z na Etkisi"

Transkript

1 Araştırmalar Bronfl Ast ml Çocuklarda nhale Steroidin, Kemik Metabolizmas n n Biyokimyasal Göstergeleri ve Renal Kalsiyum At l m H z na Etkisi. AK L*, H. YÜKSEL*, V. ÜRK*, E. ONUR*, A. VAR**, Y. GÜVENÇ** * Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, ** Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal, MAN SA Son yıllarda çocukluk çağı bronş astımı tedavisinin birinci basamağında, inhale glikokortikoidler kullanılmaya başlanmıştır. Sistemik glikokortikoidler kemikten kalsiyum (Ca) rezorbsiyonunu arttırdıkları için hiperkalsiüriye neden olmakta ancak inhale glik o k o rtikoidlerin renal kalsiyum metabolizmasına olan etkileri net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada inhale steroidlerin bronş astımlı çocuklarda renal kalsiyum atılımı ve kemik metabolizması üzerine etkilerinin olup olmadığının ve renal Ca atılımının sodyum ve potasyum atılımı ile olası ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya bronş astımı tanısı ile izlenen ve ortalama 13.6 ± 8.8 aydır, günde µg inhale budesonid tedavisi kullanan 20 çocuk (beş kız, 15 erkek, yaş ortalaması 9 ± 3.9 yıl) ve 22 sağlıklı çocuk (beş kız, 17 erkek, yaş ortalaması 10.1 ± 3.7 yıl) alındı. Her iki grubun açlık serum sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz (ALP), type-i collogen carboxyterminal telopeptide (ICTP), osteokalsin, intakt paratiroid hormon düzeyi (PTH), sabah ilk idrar örneğinden kalsiyum/kre a t i n i n (Ca/Cr) ve sodyum/potasyum oranı (Na/K), 24 saatlik idrar kalsiyum atılımı ölçüldü. Çalışma gruplarında serum sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, ALP, PTH düzeyleri normaldi. Serum ICTP düzeyi astım grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek (p= 0.043) ve osteokalsin düzeyi ise kontrol grubuna oranla düşük bulundu (p= 0.045). Günlük idrar kalsiyum atılım hızı astımlı hastalarda, kontrol grubuna oranla düşüktü (p= 0.04). Ca/Cr ve Na/K oranları ise her iki grupta benzerdi (p= 0.2, p= 0.4). Sonuç olarak; orta dozlarda inhale budesonid kullanımının astımlı çocuklarda sistemik etki göstermeksizin renal kalsiyum atılım hızında azalmaya yol açtığı saptanm ı ş t ı r. Bunun gastrointestinal sistemden kalsiyum emiliminin azalması sonucu gelişen bir kompansasyon mekanizmasına bağlı olabileceği ve bu kompansasyonun da kemik metabolizmasında artışla gerçekleştirilebildiği düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler:Bronş astımı, İnhale budesonid, Kalsiüri, Natriüri. Biochemical Markers of Bone Metabolism and Renal Calcium Excretion in the Asthmatic Patients Treated with Inhaled Corticosteroid In re c e n t l y, inhaled glucocorticoids are the first-line t reatment for asthma bronchiale in childhood. Systemic glucocorticoids cause hypercalciuria via increasing bone resorption; there is no knowledge about effects of inhaled glucocorticoids to renal calcium metabolism. We planned to investigate renal calcium e x c retion and the relationship between calcium and sodium, potassium excretion in asthmatic childre n Dr.. AK L 6345 Sokak, No: 50/10, Bostanl, Karfl yaka, ZM R e-posta: 5

2 t reated with inhaled budesonide. Twenty asthmatic c h i l d ren (5 female, 15 male, mean age 9 ± 3.9 years) t reated with inhaled budesonide at the dose of µ/day for 13.6 ± 8.8 months, and 22 healthy c h i l d ren (5 female, 17 male, mean age 10.1 ± 3.7 years) were enrolled in the study. Serum sodium, potassium, calcium, phosphorus, alkaline phosphatase (ALP), type-i collogen carboxyterminal telopeptide (ICTP), osteocalcin, intact PTH, first spot morn i n g urine calcium/creatinine ratio, sodium/potassium ratio, and daily renal calcium excretion were measure d in both study groups. Serum electrolytes, ALP, and PTH were found normal in both groups. ICTP was i n c reased in the asthmatic patients compared the c o n t rols (p= 0.043). Osteocalcin was found to decrease in the asthmatic patients (p= 0.045). There was no statistically diff e rence for Ca/Cr and Na/K ratios between the asthmatic patients and the controls. As a conclusion, moderate doses of inhaled budesonide causes hypocalciuria without systemic effects, this finding may be explained with by a compensatory mechanism against to decreased absorption of calcium in g a s t rointestinal system due to topical effect of orally inhaled budesonide. Increased bone metabolism may have a role in this possible compensatory mechanism. Key Words:Asthma bronchiale, İnhaled budesonide, Calciuria, Natriuria. Son y llarda bronfl ast ml çocuklar n tedavisinin birinci basama nda inhale glikokortikoidler kullan lmaya bafllanm flt r. nhale glik o k o rtikoidlerin hipotalamus-hipofiz-adre n a l aks na olan bask lay c etkileri, sistemik glikokortikoidlere oranla çok daha azd r. Bununla beraber inhale glikokortikoidlerin eriflkinlerde 800 µg/gün ve çocuklarda 400 µg/gün üzerindeki dozlar n n sistemik dolafl ma geçen miktarlar n n, kemik metabolizmas na olumsuz etkileri olabilece i ve çocuklarda büyümeyi bask layabilece i bildirilmektedir. Bu nedenle inhale kullan lmalar na ra men, olas sistemik etkileri büyüyen bir organizma olan çocuklar için en s k tart fl lan yan etki profilini oluflturmaktad r [1-3]. nhale glikokortikoidlerin olas sistemik etkileri ve sistemik glikokortikoidlerin kemik metabolizmas na olan etkileri, osteoporotik niteliktedir. Bu hem kemik yap m n azalmas hem de y k m n artmas yolu ile olmaktad r. Sistemik glikokortikoidler kemikten kalsiyum (Ca) rezorbsiyonunu artt rd klar için hiperkalsiüriye neden olmaktad r. Ancak inhale glikokortikoidler için çocuklarda s kl kla kullan lan doz µg/gün budesonid eflde eri olup, bu dozlarda bildirilmifl sistemik yan etki yoktur. Bildirilen yan etkilerin baz lar ise tart flm a l d r. Geliflen çocuk organizmas için en önemli yan etki, büyümenin gerçekleflti i sistem olan kemik dokusu ve dolay s yla kalsiyum metabolizmas üzerine olas yan etkilerdir [4-6]. Çocuklarda inhale glikokortikoid kullan - m n n dinamik kemik metabolizmas ve renal kalsiyum metabolizmas na olan etkileri net olarak bilinmemektedir. Bu çal flmada inhale steroid kullanan bronfl ast ml çocuklarda, bu ilaçlar n kemik döngüsü, renal kalsiyum (Ca) at l m üzerine etkilerinin olup olmad n n araflt r lmas ve ayr ca renal kalsiyum at l m - n n, sodyum (Na) at l m ile iliflkisinin araflt - r lmas planlanm flt r. HASTALAR ve YÖNTEM Çal flma Düzeni Çal flmada en az alt ayd r inhale steroid kullanan ast ml çocuklar n kemik ve renal kalsiyum metabolizmas ve bu çocuklar ile homojen demografik özelliklere sahip sa l kl çocuklar n sonuçlar kesitsel olarak karfl laflt r lm flt r. Çal flma grubuna al nan çocuklarda ast m tan s Ulusal Ast m Tan ve Tedavi Rehberine uygun kriterlere göre konulmufltur [7]. Olgular n tümü, deri testleri ile en az bir çevresel allerjene karfl pozitif sonuç elde eldilen, allerjik bronfl ast ml çocuklard r. Tümünde bafllang çta erken reverzibilite pozitif olarak elde edilmifl ya da Peak Expiratory Flow (PEF) izlemi ile hava yolu hiperreaktivitesi tan s konulmufltur. Çal flmaya alt ay n alt nda ve 400 µg/gün budesonidden daha az dozda inhale steroid alan ve son bir ay içinde inhale ya da sistemik steroid alm fl sa l kl çocuklar al nmam flt r. Ayr ca, çal flmaya girmeyi kabul etmeyen aile ve çocuklar da çal flmaya al nmam flt r. Çal flma ve Kontrol Grubu Çal flmaya bronfl ast m tan s ile izlenen ve ortalama 13.6 ± 8.8 ayd r inhale budesonid tedavisi kullanan 20 çocuk (befl k z, 15 erkek, yafl ortalamas 9 ± 3.9 y l) al nd. Kullan lan bude- 6

3 sonid dozu ortalama µg/gün idi. Sa l kl kontrol grubu olarak da sistemik hastal olmayan, sa l kl 22 çocuk (befl k z, 17 erkek, yafl ortalamas 10.1 ± 3.7 y l) al nd. Çal flma ve kontrol grubu aras nda yafl, cins ve di er demografik özellikler aç s ndan istatistiksel anlaml bir fark saptanmad (p> 0.05). Hasta ve kontrol grubunun demografik özellikleri Tablo 1 de belirtilmifltir. Kemik ve Renal Kalsiyum Metabolizmas Her iki grubun açl k serum sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz (ALP) düzeyleri ölçüldü. Günlük kalsiyum at l m 24 saatte toplanan idrar örne inden ölçüldü. Sabah ilk idrar örne inden kalsiyum/kreatinin (Ca/Cr) oran ve sodyum/potasyum (Na/K) oran ölçüldü. Kemik metabolizmas n n durumunun gösterilmesi amac yla, rezorbsiyonunun de erlendirilmesi ve belirleyicisi olarak kemik tip-1 kollajenin fragmantasyon ürünü olan C-terminal telopeptidleri gösteren type-i collogen c a r b o x y t e rminal telopeptide (ICTP), kemik mineralizasyonunun belirleyicisi olarak osteokalsin ve ALP düzeyleri çal fl ld. Kemik regülasyon parametresi olarak intakt paratiro i d hormon düzeyi (PTH) için kan örne i al nd. PTH, ICTP ve osteokalsin ölçümü için al nan kan ö rnekleri çal flma tamamlanana kadar -70 C de sakland. Sodyum ve potasyum düzeyi iyon selektif elektrot, kalsiyum, fosfor, ALP, kreatinin düzeyleri spektrofotometrik yöntemle Mega automatic analyzer (Merck) cihaz nda ölçüldü. PTH, osteokalsin, ICTP ölçümleri immuno-kemiluminesans yöntem ile Modular Analytics E170 immunoassay analyser (Roche Elecsys 1010/2010) cihaz nda yap ld. statistiksel De erlendirme Hasta ve kontrol grubunun sonuçlar SPSS 10.0 paket program na kaydedildi. ki grubun istatistiksel karfl laflt rmas nda Mann Whitney- U testi kullan ld. p< 0.05 olmas durumu istatistiksel farkl l k olarak kabul edildi. Sonuçlar ortalama ± standart deviasyon olarak verildi. BULGULAR Ast ml ve kontrol grubunda serum sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, ALP düzeyleri normaldi ve iki grup aras nda fark bulunmad (Tablo 2). Serum PTH düzeyi aç s ndan iki grup aras nda istatistiksel fark yoktu (p= 0.2). Kemik yap m n n belirleyicisi olan osteokalsin düzeyi ast m grubunda kontrol grubuna oranla düflük bulundu (p= 0.045) (Tablo 2). Tablo 1. Ast ml ve kontrol grubunun baz demografik özellikleri. Özellik Ast m (n= 20) Kontrol (n= 22) p* Yafl (y l) 9 ± ± 3.7 > 0.05 Cinsiyet (K/E) 5/15 5/17 > 0.05 A rl k (kg) 34.2 ± ± 14.9 > 0.05 Boy (cm) ± ± 20.7 > 0.05 * p< 0.05 ise anlaml d r. Tablo 2. Ast ml ve kontrol grubunun serum biyokimyasal de erleri. Ast m (n= 20) Kontrol (n= 22) p Sodyum (meq/l) ± ± Potasyum (meq/l) 4.3 ± ± Kalsiyum (mg/dl) 9.5 ± ± Fosfor (mg/dl) 5.3 ± ± ALP (U/L) ± ± PTH (pg/ml) 25.6 ± ± ICTP (pg/ml) 1.5 ± ± Osteokalsin (ng/ml) 65.7 ± ±

4 Yirmidört saatte idrarla kalsiyum at l m hastalarda, sa l kl kontrol grubuna oranla düflük bulundu (p= 0.04). Spot idrar örne inde Ca/Cr ve Na/K oranlar iki grup aras nda istatistiksel olarak fark göstermedi (p= 0.2, p= 0.4) (Tablo 3). TARTIfiMA Bu çal flmada, inhale budesonid kullan m - n n renal kalsiyum at l m nda azalmaya yol açt bulunmufltur. Budesonid inhalasyonu yap - lan hastalarda kemik yap m n n göstergesi olan osteokalsin düzeyleri azalm fl ve kemik rezorbsiyonunun göstergesi olan ICTP yüksek bulunmufltur. Osteokalsin, osteoblastlar taraf ndan üretilen bir matriks proteinidir. Eriflkin ve çocuklarda yap lan birçok çal flmada, inhale glikokortikoid kullan m n n kemik metabolizmas nda bask lanma ve osteokalsin düzeylerinde azalmaya yol açt bildirilmektedir [6,8-12]. Bununla beraber inhale glikokortikoidlerin kemik metabolizmas n etkilemedi ini öne süren yay nlar da bulunmaktad r [13-19]. Sistemik etkilenmeye ait de iflik çal flmalardaki sonuçlar, kullan lan glikokortikoid türü ve dozu ile iliflkilidir. Biyoyararlan m ve sistemik etkileri en fazla olan inhale glikokortikoid beklometazon dipropionatt r. Flutikazon ve budesonidin sistemik biyoyararlan m beklometazon dipropionata oranla yaklafl k dört kat daha azd r [4,12]. Çocuklarda yap lan bir çal flmada ilk iki ay 800 µg/gün budesonid ve 500 µg/gün flutikozon kullan lm fl, budesonid dozu 400 µg/gün, flutikozon 200 µg/gün olarak tedavi alt ay sürdürülmüfltür. Dördüncü ayda budesonid grubunda osteokalsin düzeyinin bafllang ca göre %23 oran nda azald, flutikazon kullan m ile ikinci ayda osteokalsin düzeyi %19 azal rken, dördüncü ay kontrolünde normale döndü ü bulunmufltur. Düflük doz ACTH testi ile gösterilen adrenokortikal bask lanman n osteokalsin düzeyindeki azalmayla iliflkili oldu u bildir i l m e k t e d i r [ 6 ]. Bir baflka çal flmada ise 300 µg/gün budesonid inhalasyonu uygulanan ast ml çocuklarda alt nc ay n sonunda kemik mineral dansitesinde ve kemik metabolizmas ile iliflkili parametrelerde de ifliklik olmad saptanm flt r [3]. Çal flmam zda ortalama bir y - l n üstünde ve 400 µg/gün dozda budesonid inhalasyonu yap lan çocuklarda, sa l kl çocuklara oranla osteokalsin düzeylerinin düflük oldu u bulunmufl ve kemik metabolizmas nda yap m n azalmas yönünde etkilenmenin oldu- u düflünülmüfltür. Ancak bunun sistemik bir etkiden kaynaklanmas mutlak de ildir. Laboratuvar bulgular m zda kemik yap m, kalsiyum at l m h z n n azalmas serum kalsiyum düzeyinin homeostazisine ba l olabilir. Bu da yutulan inhale steroidin gastrointestinal topikal etkilerine ba l olabilir. I C T P, kemik matriksi tip-1 kollajenin y k m sonucu dolafl ma geçen C-telopeptidleri gösteren bir kemik y k m ürünüdür, kemik re z o r b s i- yonunu yans t r. Ast ml çocuklarda flutikazonun 500 µg/gün dozda kullan m ICTP yi %21 oran nda azaltm fl, dördüncü ayda dozun 200 µg/gün olarak devam etmesi ile normale dönm ü fl t ü r. Ayn çal flmada budesonid inhalasyonu ICTP düzeylerinde de iflikli e neden olmam flt r [ 6 ]. Bir baflka çal flmada 300 µg/gün dozda budesonid kullan lan çocuklarda ICTP düzeyinin, k o n t rol grubu veya inhale glikokortikoid kullanmayan ast ml çocuklardan farkl olmad s a p t a n m fl t r [ 3 ]. Bu çal flmada ise 400 µg/gün dozda budesonid inhalasyonu yap lan ast ml ç o c u k l a rda, sa l kl çocuklara oranla ICTP düzeylerinin yüksek oldu u saptanm flt r. Bu sonuca göre budesonid inhalasyonuna ba l kemik rezorbsiyonunda artma oldu u düflünülmüfltür. E r i fl k i n l e rde yap lan az say da çal flmada inhale glikokortikoidlerin idrar kalsiyum at l m n a rt t rd bildirilmektedir. Bu çal flmalardan birinde 2000 µg/gün beklometazon ve 1800 µg/gün budesonid kullan m n n etkileri karfl laflt r lm fl, beklometazonun kalsiyum kreatinin ora- Tablo 3. Ast ml ve kontrol grubunun idrar kalsiyum, sodyum, potasyum at l m. Ast m (n= 20) Kontrol (n= 22) p Ca at l m (mg/kg/gün) 1.18 ± ± Ca/Cr (mg/mg) 0.11 ± ± Na/K (mg/mg) 1.6 ± ±

5 n n bafllang ca göre %33 oran nda artt rd saptanm flt r [12]. Di er bir çal flmada Boulet ve arkadafllar, üç y l süre ile ortalama 1140 µg/günlük inhale glikokortikoid kullan m n n sabah iki saatte toplanan idrar örne inde kalsiyumun at l m nda artmaya yol açt n bildirmektedir [13]. Bootsma ve arkadafllar, dokuz haftal k sürede 750 µg/gün flutikazon ve 1500 µg/gün beklometazon kullan m n n spot idrar örne inde kalsiyum at l m na etkili olmad n bulmufltur [10]. Pauwels ve arkadafllar da inhale steroid kullan m n n açl kta al nan ikinci idrar örne inde kalsiyum kreatinin oran na etkili olmad n bildirmektedir [11]. Çocuklarda ise König ve arkadafllar, toplam 15 hastan n bulundu u iki grupta kalsiyum kreatinin oran n ölçmüfller ve istatistiksel farkl l k bulunmasa da 800 µg/gün beklometazon kullanan hastalarda inhale tedavi kullanmayan ast ml lara oranla kalsiyum at l m n n düflük oldu unu bulmufllard r [15]. Toogood ve arkadafllar sa l kl gönüllülerde budesonid inhalasyonuna ba l kalsiyum ve fosfor metabolizmas n incelemifl ve tedaviye ba l açl k idrar kalsiyumunda azalma, kalsiyum ve fosforun renal tübüler maksimum reabsorpsiyonunda artma ve serum fosforunda artma saptam fllard r. Günlük kalsiyum at l m nda de ifliklik bulmam fllar ve inhale budesonidin kalsiyumun diurnal at l m n etkiledi ini düflünmüfllerdir [20]. Bu çal flmada günlük kalsiyum at l m n n inhale budesonid kullanan ast ml hastalarda azald bulunmufltur. drar kalsiyum at l m - n n de erlendirilmesinde en uygun yol, 24 saatlik toplanan idrarda yap lan ölçümlerdir. Ancak idrar toplaman n zor olaca küçük çocuklarda sabah açl kta al nan ilk veya ikinci idrarda kalsiyum kreatinin oran de erlendirmeye yard mc olmaktad r [21]. Çal flmam zda kalsiyum kreatinin oran ast m ve kontrol grubunda farkl bulunmam fl ancak 24 saatlik ölçümde ast ml hastalarda hipokalsiüri saptanm flt r. S e rum kalsiyum, fosfor düzeyleri, ALP ve PTH de budesonide ba l etkilenme olmam fl, yani budesonid inhalasyonuna ba l sistemik bir etkilenme söz konusu de ildir. Bu nedenle sistemik glikokortikoidlerin kullan m nda oldu u gibi kemik rezorbsiyonunda artma sonucu hiperkalsiüri geliflmemifltir. Sistemik glikokortikoidler, gastrointestinal sistemden kalsiyum emiliminde azalma ve renal kalsiyum at - l m nda artmaya yol açt klar için kalsiyum dengesinin sa lanmas amac yla sekonder hiperparatiroidizm geliflmekte ve serum kalsiyumunu korunmaya çal fl lmaktad r. Smith ve arkadafllar, beklometazonun topikal etki ile gastrointestinal kalsiyum emiliminde azalmaya yol açt n göstermifltir [22]. Bu çal flmada ise inhale glikokortikoidin topikal etki ile gastrointestinal kalsiyum emiliminde azalmaya yol açt, sistemik etkilenmenin olmad, buna karfl l k oluflan hipokalsiürinin serum kalsiyum dengesini sa lamaya yönelik renal kompansasyon mekanizmas na ba l olabilece i düflünülmüfltür. Sistemik etkilenme olmaks z n kemik yap m ndaki l ml azalma ve rezorbsiyon göstergesindeki l ml yükselmenin ise normal serum kalsiyumun dengesinin sa lanmas na yönelik oldu u düflünülmüfltür. Renal kalsiyum at l m sodyum klorür uygulamas veya diyetin fazla tuz içermesi durumlar nda artar. Renal kalsiyum ve sodyum emilimi yak n iliflkilidir. Tam olarak aç klanamayan intrarenal nedenlere ba l olarak artm fl renal sodyum klorür yükü proksimal ve özellikle distal tübülüsün son bölümlerinde kalsiyum geri emiliminde azalma ile sonuçlan r [21]. Hiperkalsiürili hastalarda diyet ile tuz k s tlamas, kalsiyum k s tlamas na oranla daha az tafl oluflumu, hiperkalsiürinin daha iyi kontrolünü sa lar [23]. Sistemik glikokortikoidler, renal sodyum at l m nda azalmaya neden olur. Bu çal flmada serum sodyumunda ve idrar sodyum potasyum oran nda inhale budesonid ve kontrol grubu aras nda fark bulunmam flt r. Renal kalsiyum ve sodyum at l m aras nda iliflki yoktur. Bu sonuç, inhale budesonid tedavisinin sistemik etkili olmad n, renal sodyum at l m na etkisi olmad n düflündüren bir bulgu olarak yorumlanabilir. Sonuç olarak, orta dozlarda inhale budesonid kullan m n n ast ml çocuklarda sistemik etki göstermeksizin renal kalsiyum at l m h - z nda azalmaya yol açt saptanm flt r. Bunun nedeni olarak, inhale edilen steroidin yutulan miktar n n gastrointestinal sistemde topikal etkisiyle kalsiyum emilimini azaltmas sonucu geliflen bir kompansasyon mekanizmas na ba l olabilece i ve bu kompansasyonun da kemik metabolizmas nda art flla gerçeklefltirilebildi i düflünülmüfltür. 9

6 KAYNAKLAR 1. Saravi FD, Guirao MA, Elias PC, Guarnieri PJ. Influence of inhaled glucocorticoids on bone mineral density and bone metabolism. Rev Panam Salud Publica 2000;7:211-8 (ispanyolca). 2. Pedersen S. Long-term outcomes in paediatric asthma. Allergy 2002;57(Suppl 74): Valeri PM, Gomez EM, Valeri E ve ark. Effect of budesonide on bone density and metabolism in asthmatic children. Salud Publica Mex 2000;42: (ispanyolca). 4. Allen DB. Inhaled corticosteroid therapy for asthma in preschool children: Growth issues. Pediatrics 2002;109: Delacourt C, Dutau G, Lefrancois G, Clerson P. Comparison of the efficacy and safety of nebulized beclometasone dipropionate and budesonide in severe persistent childhood asthma. Respir Med 2003; 97(Suppl B): Kannisto S, Korppi M, Arikoski P ve ark. Biochemical markers of bone metabolism in relation to adrenocortical and growth suppression during the initiation phase of inhaled steroid therapy. Pediatr Res 2002;52: Ulusal ast m tan ve tedavi rehberi. Toraks Dergisi 2000;3:Ek Rao R, Gregson RK, Jones AC ve ark. Systemic effects of inhaled corticosteroids on growth and bone turnover in childhood asthma: A comparison of fluticasone with beclamethasone. Eur Respir J 1999; 13: Allen HD, Thong IG, Clifton-Bligh P ve ark. Effects of high-dose inhaled corticosteroids on bone metabolism in prepubertal children with asthma. Pediatric Pulmonology 2000;29: Bootsma P, Dekhuijzen RD, Festen J ve ark. Fluticasone propionate does not influence bone metabolism in contrast to beclomethasone dipropionate. Am J Respir Crit Care 1996;153: Pauwels RA, Yernault JC, Demedts MG, Geusens P. Safety and efficacy of fluticasone and beclomethasone in moderate to severe asthma. Am J Respir Crit Care Med 1998;157: Ali NJ, Capewell S, Ward MJ. Bone turnover during high dose inhaled corticosteroid treatment. Thorax 1991;46: Boulet LP, Milot J, Gagnon L ve ark. Long-term influence of inhaled corticosteroids on bone metabolism and density. Are biological markers predictors of bone loss? Am J Crit Care Med 1999;159: Bahceciler NN, Sezgin G, Nursoy MA ve ark. Inhaled corticosteroids and bone density of children with asthma. J Asthma 2002;39: Konig P, Hillman L, Cervantes C ve ark. Bone metabolism in children with asthma treated with inhaled beclomethasone dipropionate. J Pediatr 1993; 122: Chay OM, Goh A, Lim WH ve ark. Effects of inhaled corticosteroid on bone turnover in children with bronchial asthma. Respirology 1999;4: Agertoft L, Pedersen S. Bone mineral density in children with asthma receiving long-term treatment with inhaled budesonide. Am J Respir Crit Care Med 1998;157: Martinati LC, Sette L, Chiocca E ve ark. Effect of beclomethasone dipropionate nasal aerosol on serum markers of bone metabolism in children with seasonal allergic rhinitis. Clin Exp Allergy 1993;23: Harris M, Hauser S, Nguyen TV ve ark. Bone mineral density in prepubertal asthmatics receiving corticosteroid treatment. J Paediatr Child Health 2001; 37: Toogood JH, Crilly RG, Jones G ve ark. Effect of high-dose inhaled budesonide on calcium and phosphate metabolism and the risk of osteoporosis. Am Rev Respir Dis 1988;138: Portale AA. Calcium and phosphorus. In: Barratt TM, Avner ED, Harmon WE (eds). Pediatric Nephrology. 4 th ed. Lippincott Williams and Wilkins, 1999: Smith BJ, Phillips PJ, Pannall PR ve ark. Effect of orally administered beclomethasone dipropionate on calcium absorption from the gut in normal subjects. Thorax 1993;48: Borghi L, Schianchi T, Meschi T ve ark. Comparison of two diets for the prevention of recurrent stones in idiopathic hypercalciuria. N Engl J Med 2002;10; 346:

Postmenopozal Hastalarda Raloksifen ve Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Lipit Profili Üzerindeki Etkinliklerinin De erlendirilmesi

Postmenopozal Hastalarda Raloksifen ve Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Lipit Profili Üzerindeki Etkinliklerinin De erlendirilmesi CLINICAL STUDY Postmenopozal Hastalarda Raloksifen ve Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Lipit Profili Üzerindeki Etkinliklerinin De erlendirilmesi Devrim ERTUNÇ 1, Ekrem TOK 2, Ali Ulvi HAKVERD 1,

Detaylı

İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi 1 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi Evaluation of Bone Density in Children with Idiopathic Hypercalciuria Meryem ÖNDER 1,

Detaylı

etkisinin değerlendirilmesi

etkisinin değerlendirilmesi MÜSBED 2011;1(1):42-46 Alendronat Tedavisinin Senil Osteoporozlu Hastalarda İdrar Kalsiyum/Kreatinin Oranı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Elçin Yörükoğlu, Betül Okuyan, Mesut Sancar, Fikret Vehbi

Detaylı

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye 68 Orijinal Araflt rma Original Article Kanser sonras kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yan t Therapeutic response in children with post malignancy chronic HCV genotype 1 infection

Detaylı

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i lgen fiafimaz, Emine KOCABAfi, Bülent ANTMEN, brahim BAYRAM, Derya ALABAZ, Atila TANYEL, Yurdanur

Detaylı

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 22-26 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Hakan Bahad r 1, Hande

Detaylı

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 15, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2006 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 23. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS

Detaylı

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi 318 Orijinal Araştırma Original Investigation HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi The effects of

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Research Article doi:10.2399/tahd.13.09719 Türk Aile Hek Derg 2013;17(2):60-64 TAHUD 2013 5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Sociodemographic characteristics

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 15-21 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

D Vitamin Metabolizmas ve Rikets Hastal. Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Endokrinoloji BD, fianl urfa

D Vitamin Metabolizmas ve Rikets Hastal. Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Endokrinoloji BD, fianl urfa nceleme / Review D Vitamin Metabolizmas ve Rikets Hastal Ali Atafl, Alpay Çakmak, Mustafa Soran Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar, Pediatrik Endokrinoloji BD, fianl urfa ÖZET

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde Yaflayan Yafll Gruplarda Serum Aflatoksin Düzeylerinin De erlendirilmesi

Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde Yaflayan Yafll Gruplarda Serum Aflatoksin Düzeylerinin De erlendirilmesi KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2012; 4: 89-96 Gelifl Tarihi/Received: 11/06/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 02/10/2011 Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde Yaflayan Yafll Gruplarda Serum

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.46.56

DOI: 10.4274/tpa.46.56 Özgün Araflt rma Original Article 111 DOI: 10.4274/tpa.46.56 Çal flman n çocuk bedeni üzerine etkisi: zmit te yap lan iki araflt rma sonuçlar n n Effect of labour on child body: the comparison of two studies

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(3): 120 ISSN: 1300-5227 DÜZELTME / ERRATUM Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39: 63-69 da yer alan, B. Aydemir ve ark. a ait diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

Hışıltılı çocuklarda serum D vitamini, folik asit ve B12 düzeyi

Hışıltılı çocuklarda serum D vitamini, folik asit ve B12 düzeyi Asthma Allergy Immunol 2013;11:169-177 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Hışıltılı çocuklarda serum D vitamini, folik asit ve B12 düzeyi Mehmet TÜRE 1, C. Dost ZEYREK 1, Abdurrahim KOÇYİĞİT 2 1 Harran Üniversitesi

Detaylı

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Özgün Araflt rma / Original Article 7 2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Evaluation of Children with Invasive Meningococcal Disease Hospitalized Between

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

MEFV varyant n n serum lipid düzeyleri üzerine etkisi

MEFV varyant n n serum lipid düzeyleri üzerine etkisi 2011 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2011 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

Gebelikte Vitamin Deste i

Gebelikte Vitamin Deste i Perinatoloji Dergisi Cilt: 11, Say : 1-2/Mart-Haziran 2003 13 Gebelikte Vitamin Deste i Yakup Erkan ERATA, Serkan GÜÇLÜ Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal -

Detaylı