leostomiler ve Akut Böbrek Yetmezli i: Retrospektif Klinik De erlendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "leostomiler ve Akut Böbrek Yetmezli i: Retrospektif Klinik De erlendirme"

Transkript

1 ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum leostomiler ve Akut Böbrek Yetmezli i: Retrospektif Klinik De erlendirme Ileostomies and Acute Renal Failure: Retrospective Clinical Evaluation NECM KURT 1, FIRAT TUTAL 1, CEM LE KURT 2, HASAN FEHM KÜÇÜLK 1, MEHMET ESER 1, HÜSEY N UZUN 1, MEHMET GÖKÇE MAM 1, SELÇUK GÖKTAfi 1 1 Kartal Dr. Lütfi K rdar E itim ve Araflt rma Hastanesi 3. Cerrahi Klini i, stanbul, 2 Kartal Dr. Lütfi K rdar E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul Amaç: Çeflitli hastal klar nedeniyle ileostomi yapt m z hastalarda geliflen akut böbrek yetmezli i olgular n inclemek ve literatür eflli inde sunmakt r. Materyal ve Metod: Ocak A ustos 2008 tarihleri aras ndaki 85 ileostomi aç lan hastan n kay tlar retrospektif olarak de erlendirilmifltir. Bulgular: leostomi aç lm fl 85 olgunun 44'ü (%51) erkek, 41'i (%48) kad n olup yafl ortalamas 58.15'dir (±13.2). 76 hastada (%89.4) sapt r c ileostomi, 9 hastada ise (%10.5) uç ileostomi aç lm flt r. Hastalar n ço unlu u rektum ca'l hastalard. 69 hasta (%81.1) rektum ca, 4'ü (%4.7) ileus, 3'ü (%3.5) pelvik tümör, 3'ü (%3.5) nüks rektum ca, 1'i (%1.1) rektovaginal fistül, 1'i (%1.1) alt G S kanama, 1'i (%1.1) akut bat n olgusuydu. leostomi aç lm fl 85 olgunun 7'sinde (%8.2) ortalama 60 (±49) gün içerisinde akut böbrek yetmezli i geliflti. ABY geliflen hastalarda ortalama kreatinin de erinin 3.05 (±1.05), ortalama BUN de erinin (±65) ve yafl Purpose: To examine ileostomy induced acute renal failure and serve under the light of literature. Material and Methods: Between January August 2008, the records of 85 patients who had ileostomies evaluated retrospectively. Results: Eigthy-five ileostomy patients were examined. 44 (51%) of them was male, 41 (48%) of them was female. The mean age was 58.15(±13.2). Seventy-six (89.4%) patients had loop ileostomy, 9 (10.5%) patients had end ileostomy. Most of the patients were diagnosed as rectal cancer. Sixty-nine (%81.1) were rectal cancer, 4 (4.7%) were mechanical intestinal obstruction, 3 (3.5%) were pelvic cancer, 1 (1.1%) was lower gastrointestinal system bleeding and 1 (1.1%) was acute abdomen. Seven (8.2%) of the 85 ileostomy patients had developed acute renal failure at 60 (±49) days mean time. The mean creatinin value was 3.05 (±1.05), the mean BUN value was (±65) and the mean age was 67 (±15). Baflvuru Tarihi: , Kabul Tarihi: Dr. F rat Tutal fiemsi Denizer Cd. E-5 Karayolu Cevizli Mevkii Kartal/ stanbul stanbul-türkiye Tel: , , Kolon Rektum Hast Derg 2009;19:

2 Vol. 19, No.3 LEOSTOM LER ve AKUT BÖBREK YETMEZL 107 ortalamas n n 67 (±15) oldu u bulundu. Tüm hastalar medikal tedavi ile düzeldi. Hiçbir olguda diyalize gerek kalmad. Sonuç: leostomi uygulanan hastalarda s v -elektrolit ve asit-baz dengesi bozuklu u olabilece i ve akut böbrek yetmezli i geliflebilece i bilinmelidir. Bu nedenle hastalar yeterince bilgilendirilmeli ve böbrek yetmezli i aç s ndan yak n takip edilmelidir. Bir engel yoksa ileostomiler mümkün olan en erken sürede kapat lmal d r. Anahtar kelimeler: leostomi, Akut böbrek yetmezli i, Erken ileostomi kapat lmas Girifl leostomi, ostomilerin bir flekli olup s kl kla cerrahi tedavilerde kullan lmaktad r. Hastal n tedavi flekline göre kal c veya geçici ileostomiler yap lmaktad r. Geçici ileostomiler genellikle distalde yap lan anastomozlar korumak ve onlar n güvenle kapanmas na yard mc olmak için yap l r. 1 Özellikle son y llarda rektum cerrahisindeki geliflmeler ve low anterior rezeksiyon oranlar ndaki art fla paralel olarak sapt r c ileostomiler artm flt r. Sapt r c ileostomiler barsak fistüllerinde proksimalden fistülü kontrol alt na almak veya gecikmifl barsak perforasyonlar nda hastal kl barsa n rezeksiyonu ve Hartmann ifllemi fleklinde de yap labilmektedir. Spesifik stoma komplikasyonlar literatürde %10-70 oran nda bildirilmektedir. 2-5 Kolostomilerde görülen komplikasyon oran ileostomilerden daha düflüktür. 1 leostomilere özgü en s k komplikasyon nekroz (%22), prolapsus (%22), cilt irritasyonu (%17), stenoz (%17) ve daha az oranda da parastomal hernilerdir. Son zamanlarda ileostomilere ba l s v ve elektrolit kayb, asit-baz dengesindeki bozukluklar bildirilmeye bafllanm flt r leostomili hastalarda belirgin dehidratasyon ve diyare %5-20 oran nda görülür ve en büyük risk ileostomi çal flmaya bafllad ktan sonraki erken safhada görülür. 12 Cerrahi müdahalelerden sonra tek seansta yap lan ameliyatlar ile geçici stoma (ileostomi, kolostomi) uygulanan cerrahi müdahalelerin birbirine üstünlükleri halen tart fl lmaktad r. 13,14 Literatürde rektum karsinomu nedeniyle low anterior rezeksiyon ameliyat uygulanan hastalarda ileostominin yap l p yap lmamas sorgulanmaktad r. 13 leostomi komplikas-yonlar göz önüne al nd nda her olguda rahatl kla yap lmamas daha do ru bir yaklafl m olur All patients were cured by medical therapy, none of them need dialysis. Conclusion: It must be known that patients with ileostomies can develop acid-base failure, electrolyte and liquid imbalance and acute renal failure. For this reason patients with ileostomies must be informed and followed carefully. Ileostomy must be closed as early as possible. Key words: Ileostomy, Acute renal failure, Early ileostomy closure mu? Biz bu yaz da ileostomi uygulad m z hastalar m zdan akut böbrek yetmezli i tablosuna gidifl ve akut böbrek yetmezli i geliflen olgular m z inceleyerek literatür eflli inde sunmak istedik. Amac m z ileostomi yap lan olgularda post-op takiplerinin iyi yap lmas na dikkat çekmek ve böbrek yetmezli inin olabilece ini vurgulamakt r. Materyal ve Metod Ocak A ustos 2008 y llar aras nda Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi 3.Cerrahi Klini i nde çeflitli hastal klar nedeniyle 85 hastaya ileostomi aç lm fl ve cerrahi flifa ile taburcu edilmifllerdir. Bunlardan 7 tanesi halsizlik, bulant, ifltahs zl k ve bazen kusma yak nmalar ile tekrar klini imize müracaat etmifltir. Hastalar n yap lan muayene ve tetkiklerinde akut böbrek yetmezli i geliflti i görüldü. Eski yat fl dosyalar ç kar larak hastalar retrospektif olarak incelenmeye al nd. De erlendirme yap l rken terminal ileumdan 50 cm'den daha yukar da yap lm fl olan loop veya uç ileostomiler de erlendirmeye al nmam flt r. Hastalar yafl, cinsiyet, preoparatif herhangi bir böbrek hastal olup olmad, yat fltaki kreatinin, BUN de erleri ve varsa ameliyat sonras ölçülen de erleri, böbreklere toksik ilaç kullan l p kullan lmad, postoperatif yeterli hidrasyonun yap l p yap lmad, k sa barsak sendromlu ve inflamatuar barsak hastal n n olup olmad ve streoid kullan p kullanmad, ilave yandafl hastal n n olup olmad aç s ndan de erlendirildi. Bulgular leostomi aç l m fl olan 85 hastadan 44'ü (%51) erkek, 41'i (%48) kad n olup yafl ortalamas 58.15'idi. Hastalar n

3 108 KURT ve ark. Kolon Rektum Hast Derg, Eylül 'una (%89.4) sapt r c ileostomi, 9'una (%10.5) uç ileostomi aç lm fl ve bunlardan 7'sinde (%8.2) böbrek yetmezli i geliflmifltir (Tablo 1). Hastalar n ço unlu u rektum karsinomlu hastalard (Tablo 2). leostomi aç lan hastalar n 69'u (%81.1) rektum karsinomlu, 4'ü (%4.7) ileus'lu idi. Tablo 1. Çal flmaya al nan hastalar. Toplam hasta say s 85 % Erkek / Kad n 44/41 51/48 Yafl ortalamas (±13.2) leostomi çeflidi Loop Uç ABY geliflen hasta say s Tablo 2. Hastalar n tan lar. n % Rektum karsinomu leus Pelvik tümör Nüks rektum karsinomu Rektovaginal fistül Alt G S kanama Akut bat n Akut böbrek yetmezli i (ABY) geliflen 7 olgunun yafl ve cinsiyetleri, tan lar, akut böbrek yetmezli i geliflme süreleri ve laboratuar de erleri Tablo 3'de verilmifltir. Akut böbrek yetmezli inin ortaya ç k fl ortalama 60.3 gün, kreatinin de erlerinin ortalamas 3.05 mg/dl, BUN de erlerinin ortalamas mg/dl, yafl ortalamas ise 67 bulunmufltur. Hiçbir hastam zda barsak rezeksiyon nedeniyle k sa barsak sendromu ve yandafl hastal k yoktu. Her ne kadar 2 hastam zda akut böbrek yetmezli i geliflmesi için ayl k süre geçmiflse de hastalar m zda akut böbrek yetmezli i geliflmesi ortalama 60 gün içerisinde olmufltur. Tüm hastalar medikal tedavi ile (s v ve elektrolit verilmesi, anti motilitik, anti kolinerjik, H2 reseptör blokerleri gibi ilaçlar kullan larak) diyalize gerek olmadan düzeldiler. Her hastan n tedavisi nefroloji uzman n n görüflü al narak düzenlenmifltir. Önerilerle taburcu edilenler veya ileostomisi kapat lan hastalar n takiplerinde hiçbir sorun olmam flt r. Hepsinin ileostomisi yaklafl k 4.5 ay içerisinde kapat lm flt r. Tart flma leostomiler cerrahi tedavilerde s kl kla kullan lan bir ostomi-stoma fleklidir. Geçici ileostomiler distaldeki anastomoz güvenli i aç s ndan son derece önemlidir yy'dan itibaren stomalar cerrahi prati ine iyice yerleflmifltir. Genellikle pratik uygulamada ileostomiler 2-3 ayda bazen de 3-6 ayda kapat lmaktad r. leostomilerin morbiditesi kolostomilerden daha fazlad r. 1 leostomilili hastalarda ileum e er yeterli uzunlukta ise, ileumun emilimini bozacak bir hastal k yoksa veya barsa n transit zaman n azaltacak bir neden yoksa günlük ml s v ile mmol Sodyum, Tablo 3. Hastalar n de erleri. Cinsiyet Yafl Tan Bulant Primer leostomi Akut Akut Böbrek Kreatinin BUN Kusma nce Barsak Çeflidi Böbrek Yetmezli i (mg/dl) (mg/dl) Hastal Yetmezli i Ç k fl Süresi (gün) K 39 Opere Rektum Yok Yok Loop Var Karsinom + Anal Striktür K 57 atrojenik leum + Yok Uç Var Yaralanmas K 65 Rektum Karsinom Yok Yok Loop Var E 69 Rektum Karsinom + Yok Loop Var E 82 Rektum Karsinom Yok Yok Loop Var K 86 Rektum Karsinom Yok Yok Loop Var E 73 Rektosigmoid Karsinom Yok Yok Loop Var

4 Vol. 19, No.3 LEOSTOM LER ve AKUT BÖBREK YETMEZL mmol Sodyum bikarbonat ve 5 mmol potasyum kayb olur. 16,17 leostomili hastalarda bazen herhangi bir hastal k (inflamatuvar barsak hastal, k sa barsak sendromu, tbc, enterit gibi) yokken aniden ileostominin afl r s v kayb ile s v elektrolit asit-baz bozukluklar n n oluflabilece i belirtilmektedir. 6 E er ileostomiden günlük 1l'den fazla s v kayb olursa total vücut suyu ve soydum azalmas, aldosteron düzeyinde artma, idrar volumünde ve sodyum ekskresyonunda azalma olur. 18,19 Çal flmam zdaki ileus olgular ndan birisi radyoterapiye ba l ileusun ameliyatla aç lmaya çal fl lmas esnas nda oluflan distal ileum yaralanmas nedeniyle sapt r c ileostomi aç lm fl hastayd. Bu hastay çal flma d fl nda b rakmay düflündük ancak pre-op dönemde hastan n ishalinin olmamas nedeniyle çal flmadan ç kar lmas n n anlams z olaca na karar verdik. Çünkü hasta 1 y l önce radyoterapi alm flt ve o dönemde ishali yoktu. Yine çal flmam zda 8 böbrek yetmezli i olgusu saptanm flt. Bunlardan birisi Crohn hastal na ba l akut bat n (barsak perforasyonu) nedeniyle ileostomi aç lan hastayd. Hastan n pre-op dönemde ishali olmas nedeniyle çal flma d fl b rak lm flt r. leostomili hastalarda oluflan s v kayb baz eski yay nlarda dehidratasyon olarak adland r lm flt r. 20,21 Oysa bunlarda normal veya düflük sodyum düzeyi ile birlikte volüm azalmas mevcuttur. Bu sebeple hastalarda düflük hacmi artt rmak için serum fizyolojik kullan larak ekstrasellüler s v volümü artt r lmal d r. 6 Öte yandan Turnberg ve ark. n n 10 yapt bir çal flmada 14 ileostomili hastan n s v -elektrolit kay plar incelenmifltir. Bu amaçla hastalar n 24 saatlik ileostomi ç k fllar toplan p venöz kan örnekleri al nm fl; plazma sodyum, potasyum, aldosteron, renin aktivite ve prolaktin yönünden de erlendirilmifltir. Sonuçta ileostomili hastalar n total sodyum ve potasyum kayb n n oldu u, ekstrasellüler s v ve elektrolitlerinde bir de ifliklik olmad n n bir kan t oldu unu ifade etmifllerdir. leostomili hastalarda kaybedilen s v n n naturüne ba l olarak genellikle metabolik asidoz geliflir; fakat bazen metabolik alkaloz da geliflebilir. Metabolik alkalozlu hastalarda ileostomiden selektif olarak fazla klorit kayb mevcuttur. 22 Bu durum barsak transit zaman n azalmas ile klorit kayb oluflmas veya afl r gastrin salg s ile mideden fazla miktarda klorit sekresyonu kayb ile izah edilebilir. Normalde ileostomilerde bikarbonat kayb ile düflük bikarbonat ve onu kompanse eden düflük karbondioksit seviyesinin birlikte oldu u metabolik asidoz görülür. Weise ve ark. 6 ileostomili 7 hastadan 2'sinde metabolik alkaloz, 5'inde metabolik asidoz görmüfllerdir. Akut böbrek yetmezli i geliflen ileostomili hastalarda hiperpotasemi (hiperkalemi) vard r. E er hastalarda metabolik alkaloz varsa böbrekten potasyum kayb olaca ndan hiperpotasemi görülmeye-bilir. Kolonun tümünün ç kar larak ileostomi oluflturulmas asit-baz ve elektrolit dengesi üzerinde olumsuz etkilerinin tart flmalar devam etmifl ve sonuçta normal gastrointestinal fonksiyonlu hastalarda asit-baz ve elektrolit dengesini bozmayaca belirtilmifltir. 23 Kolektomili hastalarda aldosteronun yükselece i bilinmektedir. Sodyum absorbsiyonunun %15'i kolonda olmaktad r. Kolon sodyum absorbsiyonunda aldosterona sensitiftir. 24 Huber ve ark. 11 yapt klar bir çal flmada total kolektomi + ileoanal anastomoz + ileostomi uygulanm fl hastalarda önemli derecede s v, elektrolit ve asit-baz de ifliklerinin oldu unu bildirmifllerdir. leostomi kayb n n hipotansiyon ve sodyum kayb na neden oldu u, tablonun metabolik asidoz ile birlikte oldu u, kompansasyonda renin-angiotensin sisteminin devreye girdi i, surrenal korteksten aldosteron salg land, böylece böbrek ve kolondan sodyum ve s v emiliminin art r ld bildirilmifltir. Kreatinin düzeyinin aldosterona göre orta derecede artt ; buna ra men ileostomili hastalarda bariz böbrek yetmezli i görmediklerini ve ileostominin 6 ay içinde kapat lmas yla yukar da bahsedilen tüm de iflikliklerin düzelece i ifade edilmifltir. Isaacs ve ark. 25 taraf ndan yap lan bir çal flmada ileostomili hastalarda bafllang çta s v elektrolit kayb olabilece i belirtilmifl; ancak ilerleyen sürelerde ileal mukozadaki adaptasyon ve de ifliklikler ile emilimin normale dönece i ve kayb n azalaca ayr ca ileostomili hastalarda aldosteron seviyesinin normal veya düflük olabilece i belirtilmifltir. leostomilerden genellikle ileri düzeyde s v ve elektrolit kay plar olmaktad r. Bu kay plar oral yolla karfl lamak ideal olan d r. Fakat s kl kla e itim düzeyinin eksikli i ve hastalar n uyumsuzlu u sebebiyle bu mümkün olmamaktad r. leostomi aç ld ktan sonra kapat lmas na kadar geçen sürenin uzunlu u da bu komplikasyonlar n geliflmesinde etken olmaktad r. leostomilerin en k sa sürede kapat lmas geliflebilecek akut böbrek yetmezli ini engelleyebilir. leostomi aç lan hastalar n iyi

5 110 KURT ve ark. Kolon Rektum Hast Derg, Eylül 2009 bilgilendirilmesi ileostomi komplikasyonlar n n önüne geçmek ve iyi takibi aç s ndan önemlidir. leostomiden s v ve elektrolit kayb n önlemek için anti motilitik kullan labilir. Bu amaçla kullan lan kodeinfosfat, sodyum, potasyum ve s v kayb n azalt r. Atropin ile difenoksilat hidroklorit de benzer etkiyi yapar. 26 Hafif derecedeki ileostomi diyareleri yumuflak fiberli yiyecekler ve kolesteramin ilavesi ile düzeltilebilir. Histamin (H2) reseptör antagonisleri ve proton pompa inhibitörleri özellikle hipergastrinemisi olan ileostomilerde gastrik salg y azaltmak için kullan l r. Barsak motilitesini azaltarak barsak geçifl zaman n uzatan opiatlar (kodein), anti motilitik ajanlar (löperamit ve difenoksilat) ve diyet gibi önlemler yeterli olmad zamanlar glukoz polimer elektroliz solüsyonu veya somatostatin kullan labilir Somatostatin hem motiliteyi azaltarak barsak geçifl zaman n uzat r hem de su ve tuz ekskresyonunu azaltarak etki yapar. Son zamanlarda geçici ileostomilerin gün gibi erken sürede kapat lmas n n mümkün olaca na dair yay nlar mevcuttur Erken ileostomi kapat lmas n n morbiditesinin geç kapatmadan çok daha düflük oldu u belirtilmektedir. Literatürde belirtilen di er erken ileostomi kapat lma morbiditeleri %6-8.6 oran nda belirtilirken Gentilli ve ark. 31 bu oran %4.1 bulmufllard r. Sonuçta ne amaçla yap l rsa yap ls n her ileostominin çabuk geliflen asit-baz bozuklu una, s v -elektrolit kayb na yol açaca bu nedenle akut böbrek yetmezli i aç s ndan takip edilmesi gerekti inin bilinmesi gerekmektedir. Günlük ileostomiden gelen miktar n 1 litreden fazla olmas önemlidir. Özellikle 1.5 l'den fazla ise çok dikkat edilmelidir. Hasta taburcu edilmeden üre, kreatinin ve elektrolitlerinin bak lmas ; normal ise haftada bir üre, kreatinin ve elektrolitlerin bak lmas n n uygun olaca düflüncesindeyiz. Ayr ca ileostomili hastalarla iyi iletiflim kurularak gerekli bilgilendirmenin yap lmas, geliflecek olan olas komplikasyonlar n önlenmesi aç s ndan önemlidir. leostominin erken kapat lmas ile akut böbrek yetmezli i gelifliminin önlenece i veya oluflmufl de iflikliklerin tekrar normale dönebilece i bilinmelidir. Kaynaklar 1. Peter Cataldo, Neil H. Hyman. Ostomy management. in Charles J.Yeo(ed), Shackelford's Surgery of The Alimentary Tract Sixth Edition, Saunders Elsevier company, Volume II 2007; Park JJ, del Pino A, Orsay CP, et al. Stoma complications: The Cook Country Hospital experience. Dis Colon Rectum 1999;42: Duchesne JC, Wang YZ, Weintraub SL, Boylem, Hunt JP. Stoma complications: A multivariete analysis. Am Surg 2002;68: Pearl RK, Prasad ML, Orsay CP, et al. Early local complication from intestinal stomas. Arch Surg 1985;120: Leong AP, London-Schimmer EE, Phillips RK. Lifetable analysis of stomal complications followoing ileostomy. Br J Surg 1994;81: Weise WJ, Serrano FA, Fought J, Gennai FJ. Acute eletrolyte and acids-base disorders in patients with ileostomiler: a case series. Ann J Kidney Dis 2008;52: Diekmann F, Rudolph B, Plauth M, et al. Hypokalemic nephropaty after pelvic pouch procedure and protective loop ileostomy. Z Gastroenterol 2001;39: Chan JP. leostomy and ramipril induced acute renal failure and shock, Heart and Lung 2007;36: Moore R, Richards P. Acute ileostomy diarrhea with incipient renal failure due to fish tapeworm infestations. Proc Ray Soc Med 1973;66: Turnberg LA, Morris AI, Hawker PC, et al. intracellular electrolyte depletion in patients with ileostomies. Gut 1978;19: Huber FX, Stern J, H nz U, Werle E. Effects of restorative proctocolectomy on Renal and Adrenal function. Dis Colon Rectum 1999;42: Tang CL, Yunos A, Leong AP, Scow-Choen F, Goh HS. leostmy output in the early postoperative period. Br J Surg 1995;82:607.

6 Vol. 19, No.3 LEOSTOM LER ve AKUT BÖBREK YETMEZL Chude GG, Rayata NV, Patris V, et al. Defunctioning loop ileostomy with low anterior resection for distal rectal cancer: Should we make an ileostomy as a routine procedure? A prospective randomised study. Hepatogastroenterolgy 2008;55: Mathiessen P, Hallböök O, Rutegard J, Smart G, Sjödahi R. Defunctioning stoma reduces symtomatic leakage after low anterior resection of the rectum for cancer. A randomised multicenter trial. Ann Surg 2007;246: Rondelli F, Reboldi P, Rulli A, et al. Loop ileostomy versus loop colostomy for fecal diversion after colorectal or coloanal anastomosis: a meta-analysis Int J Colorectal Dis 2009;24: Hill GL, Mairs WS, Goligher JC. Cause and management of high volume output salt-depleting ileostomy. Br J Surg 1975;62: MC Neil NI, Bingham S, Cole TJ, Grant AM, Cummings JH. Diet and health of people with an ileostomy. 2. Ileostomy function and nutritional state. Br J Nutr 1982;47: Kennedy HJ, Al-Dujaili EA, Edwards CR, Truelove SC. Water and electrolyte balance in subject with a permanent ileostomy. Gut 1983; Singer Am, Bennet RC, Carter NG, Hughes ES. blood and urinary Changes in patients with ileostomies and ileorectal anastomoses. Br Med J 1973;3: Gallagher ND, Harrsion DD, Skyring AP. Fluid and electrolyte disturbancess in patients with longestablihed ileostomies. Gut 1962;3: Clarek AM, Chirnside A, Hill GL, Pope G, Stewart MK. Chronic dehydration and sodium depletion in patinets with establihed ileostomtomies. Lancet 1967;2: Galla JH. Metabolic alkalosis. J Am SOC Nephial 2000;11: Charney AN, Donowitz M. Gastrointestinal influences on hydrojen ion balance. in Gennari FJ, Adrogue HI, Galla JH, Madais NE (ed). Acid-Base disorders and their treatment. New York NY, Taylor & Francis, 2005; Edmonds CJ, Godfrey RC. Measurement of electrical potensials of the human rectum amd pelvic colon in normal and aldesteron treated patients. Gut 1970;11: Isaacs PET, Horth CE, Turnberg LA. The electrical potential difference across human ileostomy mucosa. Gastroenterology 1976;70: Newton CR. The effect of codeine phosphate, lomotil and isopel on ileostmy function. Gut 1973;14: Ward K, Murray B, Neale G, Wier DG. Treatment of salt losing ileostomy diarhea with an oral glucose polymer electrolyte solution. Ir J Med Sci 1984;153: Sailagyi A. Shrier I. Systematic review; The use of somatostatins or octreotide in refractory diarhea. Aliment Pharmacal Ther 2003;15: Cooper JC, Williams NS, King RF, et al. Effect of a long-acting somatosatin analogue an patients with sever ileostomy diarrhea. Br J Surg 1986;73: Krand O, Yolti T, Berber I, Tellioglu G. Early vs. delayed closure of temporary converting ileostomy: a prospective study. Hepatogastroenterology 2008;55: Gentilli S, Pizzorno C, Pessione S, et al. Early stoma closure in colorectal resections after endoscopic monitoring of the anastomosis. Clinical results Chir Ital 2007 Jul-Aug;59: Menegaux F, Jordi -Galais P, Turrin N, Chigot JP. Closure of small bowel stomas on postoperative day. Eur J Surg 2002;168: Bakx R, Busch OR, Van Geldere D, et al. Feasibilty of early closure of loop ileostomies: A pilot study. Dis Colon Rectum 2003;46:

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl

leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl Frequency of Colorectal Cancer

Detaylı

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi The Effect of Different

Detaylı

LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i

LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i Results of Our Laparoscopic Colorectal Surgery

Detaylı

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES Kadir Koray BAfi, Mehmet ALTINTAfi, Ayhan ÇEV K, Nejdet B LD K, Gülay DALKILIÇ, Hüseyin EK NC, Mustafa

Detaylı

Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar

Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar Colonoscopy Outcomes of Patients who Present

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas

Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas Perinatoloji Dergisi Cilt: 6, Say : 1-2/Mart - Haziran 1998 1 Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas Vedat ATAY, Nam k Kemal DURU, Müfit Cemal YENEN, Seyit Temel CEYHAN Gata

Detaylı

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi The Analysis of Results of Lower Gastrointestinal Endoscopy in an Education Hospital

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2008;25:102-106 Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Celal ÇERÇ 1, Altu ENOL 2, M.Cem KOÇKAR 2, Muhammed AKÇAO LU 1, Nihat

Detaylı

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES Anestezi Dergisi 2011; 19 (4): 195-200 Baytafl ve ark: Jinekolojik Malignitelerde Anestezi DERLEME / REVIEW JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

Psikotik Bozukluklar n Tedavisinde Depo Antipsikotik laç (Flufenazin Dekanoat) Kullan m Neden Hâlâ Önemlidir?: Klinik Sonuç Aç s ndan Bir nceleme

Psikotik Bozukluklar n Tedavisinde Depo Antipsikotik laç (Flufenazin Dekanoat) Kullan m Neden Hâlâ Önemlidir?: Klinik Sonuç Aç s ndan Bir nceleme Araflt rmalar/researches Psikotik bozukluklar n tedavisinde depo antipsikotik ilaç (flufenazin dekanoat) kullan m neden hâlâ önemlidir?: Klinik sonuç aç s ndan bir inceleme Psikotik Bozukluklar n Tedavisinde

Detaylı

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION: COMPARISON OF LIDOCAINE, ESMOLOL

Detaylı

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2013;3(1):19-24 doi:10.2399/jmu.2013001006 Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Evaluation of a

Detaylı

Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft aç kl üzerindeki etkisi

Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft aç kl üzerindeki etkisi Araflt rmalar / Researches Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft aç kl üzerindeki etkisi Osman Ak n Serdar 1, Sinan Arslan 2, Tolga Do an 2, Can Özbek 2, Taner Kufltarc

Detaylı

Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi?

Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi? Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi? Yasemin ALTUNR TORUN*, Türkan PATIRO LU**, Musa ARAÜCÜ***, Mehmet Akif ÖZDM R** Yenido an Döneminde Afl r Uyku

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:228-235 Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri Arthroscopic meniscal repair with the

Detaylı

INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD. Tufan Kutlu 1, Güngör Tümay 2. Key words: Corrosive agents, corrosive ingestion, corrosive esophagitis

INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD. Tufan Kutlu 1, Güngör Tümay 2. Key words: Corrosive agents, corrosive ingestion, corrosive esophagitis Türk Aile Hek Derg 998; (): 07 ÇOCUKLUK ÇA INDA KOROZ F MADDE Ç LMES INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD Tufan Kutlu, Güngör Tümay Özet Yanl fll kla korozif madde içilmesi yafllar ndaki çocuklar

Detaylı

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI KL N K ÇALIfiMA LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI Özgün DEM RKOL SOYARSLAN, Onur ÖZLÜ, Gülten ÜTEBEY, Uygur ER ÖZET D flkap Y ld r m Beyaz d E

Detaylı

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 119-131 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Geçirilmifl Sezaryen Do um Ektopik Gebelik Riskini Artt r r m?

Geçirilmifl Sezaryen Do um Ektopik Gebelik Riskini Artt r r m? Perinatoloji Dergisi Cilt: 13, Say : 2/Haziran 2005 1 Geçirilmifl Sezaryen Do um Ektopik Gebelik Riskini Artt r r m? Levent Tütüncü, Ercüment Müngen, Murat Muhcu, Murat Sancaktar, Yusuf Ziya Yergök GATA

Detaylı

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar 203 OR J NAL ARAfiTIRMALAR ORIGINAL INVESTIGATIONS Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar Classification of

Detaylı

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 www.perinataldergi.com www.perinataljournal.com Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 Editör Cihat fien stanbul, Türkiye Yard mc Editörler Murat Yayla stanbul, Türkiye Olufl Api stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 1 C LT 1 SAYI 1 2005 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli

Detaylı