leostomiler ve Akut Böbrek Yetmezli i: Retrospektif Klinik De erlendirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "leostomiler ve Akut Böbrek Yetmezli i: Retrospektif Klinik De erlendirme"

Transkript

1 ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum leostomiler ve Akut Böbrek Yetmezli i: Retrospektif Klinik De erlendirme Ileostomies and Acute Renal Failure: Retrospective Clinical Evaluation NECM KURT 1, FIRAT TUTAL 1, CEM LE KURT 2, HASAN FEHM KÜÇÜLK 1, MEHMET ESER 1, HÜSEY N UZUN 1, MEHMET GÖKÇE MAM 1, SELÇUK GÖKTAfi 1 1 Kartal Dr. Lütfi K rdar E itim ve Araflt rma Hastanesi 3. Cerrahi Klini i, stanbul, 2 Kartal Dr. Lütfi K rdar E itim ve Araflt rma Hastanesi, stanbul Amaç: Çeflitli hastal klar nedeniyle ileostomi yapt m z hastalarda geliflen akut böbrek yetmezli i olgular n inclemek ve literatür eflli inde sunmakt r. Materyal ve Metod: Ocak A ustos 2008 tarihleri aras ndaki 85 ileostomi aç lan hastan n kay tlar retrospektif olarak de erlendirilmifltir. Bulgular: leostomi aç lm fl 85 olgunun 44'ü (%51) erkek, 41'i (%48) kad n olup yafl ortalamas 58.15'dir (±13.2). 76 hastada (%89.4) sapt r c ileostomi, 9 hastada ise (%10.5) uç ileostomi aç lm flt r. Hastalar n ço unlu u rektum ca'l hastalard. 69 hasta (%81.1) rektum ca, 4'ü (%4.7) ileus, 3'ü (%3.5) pelvik tümör, 3'ü (%3.5) nüks rektum ca, 1'i (%1.1) rektovaginal fistül, 1'i (%1.1) alt G S kanama, 1'i (%1.1) akut bat n olgusuydu. leostomi aç lm fl 85 olgunun 7'sinde (%8.2) ortalama 60 (±49) gün içerisinde akut böbrek yetmezli i geliflti. ABY geliflen hastalarda ortalama kreatinin de erinin 3.05 (±1.05), ortalama BUN de erinin (±65) ve yafl Purpose: To examine ileostomy induced acute renal failure and serve under the light of literature. Material and Methods: Between January August 2008, the records of 85 patients who had ileostomies evaluated retrospectively. Results: Eigthy-five ileostomy patients were examined. 44 (51%) of them was male, 41 (48%) of them was female. The mean age was 58.15(±13.2). Seventy-six (89.4%) patients had loop ileostomy, 9 (10.5%) patients had end ileostomy. Most of the patients were diagnosed as rectal cancer. Sixty-nine (%81.1) were rectal cancer, 4 (4.7%) were mechanical intestinal obstruction, 3 (3.5%) were pelvic cancer, 1 (1.1%) was lower gastrointestinal system bleeding and 1 (1.1%) was acute abdomen. Seven (8.2%) of the 85 ileostomy patients had developed acute renal failure at 60 (±49) days mean time. The mean creatinin value was 3.05 (±1.05), the mean BUN value was (±65) and the mean age was 67 (±15). Baflvuru Tarihi: , Kabul Tarihi: Dr. F rat Tutal fiemsi Denizer Cd. E-5 Karayolu Cevizli Mevkii Kartal/ stanbul stanbul-türkiye Tel: , , Kolon Rektum Hast Derg 2009;19:

2 Vol. 19, No.3 LEOSTOM LER ve AKUT BÖBREK YETMEZL 107 ortalamas n n 67 (±15) oldu u bulundu. Tüm hastalar medikal tedavi ile düzeldi. Hiçbir olguda diyalize gerek kalmad. Sonuç: leostomi uygulanan hastalarda s v -elektrolit ve asit-baz dengesi bozuklu u olabilece i ve akut böbrek yetmezli i geliflebilece i bilinmelidir. Bu nedenle hastalar yeterince bilgilendirilmeli ve böbrek yetmezli i aç s ndan yak n takip edilmelidir. Bir engel yoksa ileostomiler mümkün olan en erken sürede kapat lmal d r. Anahtar kelimeler: leostomi, Akut böbrek yetmezli i, Erken ileostomi kapat lmas Girifl leostomi, ostomilerin bir flekli olup s kl kla cerrahi tedavilerde kullan lmaktad r. Hastal n tedavi flekline göre kal c veya geçici ileostomiler yap lmaktad r. Geçici ileostomiler genellikle distalde yap lan anastomozlar korumak ve onlar n güvenle kapanmas na yard mc olmak için yap l r. 1 Özellikle son y llarda rektum cerrahisindeki geliflmeler ve low anterior rezeksiyon oranlar ndaki art fla paralel olarak sapt r c ileostomiler artm flt r. Sapt r c ileostomiler barsak fistüllerinde proksimalden fistülü kontrol alt na almak veya gecikmifl barsak perforasyonlar nda hastal kl barsa n rezeksiyonu ve Hartmann ifllemi fleklinde de yap labilmektedir. Spesifik stoma komplikasyonlar literatürde %10-70 oran nda bildirilmektedir. 2-5 Kolostomilerde görülen komplikasyon oran ileostomilerden daha düflüktür. 1 leostomilere özgü en s k komplikasyon nekroz (%22), prolapsus (%22), cilt irritasyonu (%17), stenoz (%17) ve daha az oranda da parastomal hernilerdir. Son zamanlarda ileostomilere ba l s v ve elektrolit kayb, asit-baz dengesindeki bozukluklar bildirilmeye bafllanm flt r leostomili hastalarda belirgin dehidratasyon ve diyare %5-20 oran nda görülür ve en büyük risk ileostomi çal flmaya bafllad ktan sonraki erken safhada görülür. 12 Cerrahi müdahalelerden sonra tek seansta yap lan ameliyatlar ile geçici stoma (ileostomi, kolostomi) uygulanan cerrahi müdahalelerin birbirine üstünlükleri halen tart fl lmaktad r. 13,14 Literatürde rektum karsinomu nedeniyle low anterior rezeksiyon ameliyat uygulanan hastalarda ileostominin yap l p yap lmamas sorgulanmaktad r. 13 leostomi komplikas-yonlar göz önüne al nd nda her olguda rahatl kla yap lmamas daha do ru bir yaklafl m olur All patients were cured by medical therapy, none of them need dialysis. Conclusion: It must be known that patients with ileostomies can develop acid-base failure, electrolyte and liquid imbalance and acute renal failure. For this reason patients with ileostomies must be informed and followed carefully. Ileostomy must be closed as early as possible. Key words: Ileostomy, Acute renal failure, Early ileostomy closure mu? Biz bu yaz da ileostomi uygulad m z hastalar m zdan akut böbrek yetmezli i tablosuna gidifl ve akut böbrek yetmezli i geliflen olgular m z inceleyerek literatür eflli inde sunmak istedik. Amac m z ileostomi yap lan olgularda post-op takiplerinin iyi yap lmas na dikkat çekmek ve böbrek yetmezli inin olabilece ini vurgulamakt r. Materyal ve Metod Ocak A ustos 2008 y llar aras nda Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi 3.Cerrahi Klini i nde çeflitli hastal klar nedeniyle 85 hastaya ileostomi aç lm fl ve cerrahi flifa ile taburcu edilmifllerdir. Bunlardan 7 tanesi halsizlik, bulant, ifltahs zl k ve bazen kusma yak nmalar ile tekrar klini imize müracaat etmifltir. Hastalar n yap lan muayene ve tetkiklerinde akut böbrek yetmezli i geliflti i görüldü. Eski yat fl dosyalar ç kar larak hastalar retrospektif olarak incelenmeye al nd. De erlendirme yap l rken terminal ileumdan 50 cm'den daha yukar da yap lm fl olan loop veya uç ileostomiler de erlendirmeye al nmam flt r. Hastalar yafl, cinsiyet, preoparatif herhangi bir böbrek hastal olup olmad, yat fltaki kreatinin, BUN de erleri ve varsa ameliyat sonras ölçülen de erleri, böbreklere toksik ilaç kullan l p kullan lmad, postoperatif yeterli hidrasyonun yap l p yap lmad, k sa barsak sendromlu ve inflamatuar barsak hastal n n olup olmad ve streoid kullan p kullanmad, ilave yandafl hastal n n olup olmad aç s ndan de erlendirildi. Bulgular leostomi aç l m fl olan 85 hastadan 44'ü (%51) erkek, 41'i (%48) kad n olup yafl ortalamas 58.15'idi. Hastalar n

3 108 KURT ve ark. Kolon Rektum Hast Derg, Eylül 'una (%89.4) sapt r c ileostomi, 9'una (%10.5) uç ileostomi aç lm fl ve bunlardan 7'sinde (%8.2) böbrek yetmezli i geliflmifltir (Tablo 1). Hastalar n ço unlu u rektum karsinomlu hastalard (Tablo 2). leostomi aç lan hastalar n 69'u (%81.1) rektum karsinomlu, 4'ü (%4.7) ileus'lu idi. Tablo 1. Çal flmaya al nan hastalar. Toplam hasta say s 85 % Erkek / Kad n 44/41 51/48 Yafl ortalamas (±13.2) leostomi çeflidi Loop Uç ABY geliflen hasta say s Tablo 2. Hastalar n tan lar. n % Rektum karsinomu leus Pelvik tümör Nüks rektum karsinomu Rektovaginal fistül Alt G S kanama Akut bat n Akut böbrek yetmezli i (ABY) geliflen 7 olgunun yafl ve cinsiyetleri, tan lar, akut böbrek yetmezli i geliflme süreleri ve laboratuar de erleri Tablo 3'de verilmifltir. Akut böbrek yetmezli inin ortaya ç k fl ortalama 60.3 gün, kreatinin de erlerinin ortalamas 3.05 mg/dl, BUN de erlerinin ortalamas mg/dl, yafl ortalamas ise 67 bulunmufltur. Hiçbir hastam zda barsak rezeksiyon nedeniyle k sa barsak sendromu ve yandafl hastal k yoktu. Her ne kadar 2 hastam zda akut böbrek yetmezli i geliflmesi için ayl k süre geçmiflse de hastalar m zda akut böbrek yetmezli i geliflmesi ortalama 60 gün içerisinde olmufltur. Tüm hastalar medikal tedavi ile (s v ve elektrolit verilmesi, anti motilitik, anti kolinerjik, H2 reseptör blokerleri gibi ilaçlar kullan larak) diyalize gerek olmadan düzeldiler. Her hastan n tedavisi nefroloji uzman n n görüflü al narak düzenlenmifltir. Önerilerle taburcu edilenler veya ileostomisi kapat lan hastalar n takiplerinde hiçbir sorun olmam flt r. Hepsinin ileostomisi yaklafl k 4.5 ay içerisinde kapat lm flt r. Tart flma leostomiler cerrahi tedavilerde s kl kla kullan lan bir ostomi-stoma fleklidir. Geçici ileostomiler distaldeki anastomoz güvenli i aç s ndan son derece önemlidir yy'dan itibaren stomalar cerrahi prati ine iyice yerleflmifltir. Genellikle pratik uygulamada ileostomiler 2-3 ayda bazen de 3-6 ayda kapat lmaktad r. leostomilerin morbiditesi kolostomilerden daha fazlad r. 1 leostomilili hastalarda ileum e er yeterli uzunlukta ise, ileumun emilimini bozacak bir hastal k yoksa veya barsa n transit zaman n azaltacak bir neden yoksa günlük ml s v ile mmol Sodyum, Tablo 3. Hastalar n de erleri. Cinsiyet Yafl Tan Bulant Primer leostomi Akut Akut Böbrek Kreatinin BUN Kusma nce Barsak Çeflidi Böbrek Yetmezli i (mg/dl) (mg/dl) Hastal Yetmezli i Ç k fl Süresi (gün) K 39 Opere Rektum Yok Yok Loop Var Karsinom + Anal Striktür K 57 atrojenik leum + Yok Uç Var Yaralanmas K 65 Rektum Karsinom Yok Yok Loop Var E 69 Rektum Karsinom + Yok Loop Var E 82 Rektum Karsinom Yok Yok Loop Var K 86 Rektum Karsinom Yok Yok Loop Var E 73 Rektosigmoid Karsinom Yok Yok Loop Var

4 Vol. 19, No.3 LEOSTOM LER ve AKUT BÖBREK YETMEZL mmol Sodyum bikarbonat ve 5 mmol potasyum kayb olur. 16,17 leostomili hastalarda bazen herhangi bir hastal k (inflamatuvar barsak hastal, k sa barsak sendromu, tbc, enterit gibi) yokken aniden ileostominin afl r s v kayb ile s v elektrolit asit-baz bozukluklar n n oluflabilece i belirtilmektedir. 6 E er ileostomiden günlük 1l'den fazla s v kayb olursa total vücut suyu ve soydum azalmas, aldosteron düzeyinde artma, idrar volumünde ve sodyum ekskresyonunda azalma olur. 18,19 Çal flmam zdaki ileus olgular ndan birisi radyoterapiye ba l ileusun ameliyatla aç lmaya çal fl lmas esnas nda oluflan distal ileum yaralanmas nedeniyle sapt r c ileostomi aç lm fl hastayd. Bu hastay çal flma d fl nda b rakmay düflündük ancak pre-op dönemde hastan n ishalinin olmamas nedeniyle çal flmadan ç kar lmas n n anlams z olaca na karar verdik. Çünkü hasta 1 y l önce radyoterapi alm flt ve o dönemde ishali yoktu. Yine çal flmam zda 8 böbrek yetmezli i olgusu saptanm flt. Bunlardan birisi Crohn hastal na ba l akut bat n (barsak perforasyonu) nedeniyle ileostomi aç lan hastayd. Hastan n pre-op dönemde ishali olmas nedeniyle çal flma d fl b rak lm flt r. leostomili hastalarda oluflan s v kayb baz eski yay nlarda dehidratasyon olarak adland r lm flt r. 20,21 Oysa bunlarda normal veya düflük sodyum düzeyi ile birlikte volüm azalmas mevcuttur. Bu sebeple hastalarda düflük hacmi artt rmak için serum fizyolojik kullan larak ekstrasellüler s v volümü artt r lmal d r. 6 Öte yandan Turnberg ve ark. n n 10 yapt bir çal flmada 14 ileostomili hastan n s v -elektrolit kay plar incelenmifltir. Bu amaçla hastalar n 24 saatlik ileostomi ç k fllar toplan p venöz kan örnekleri al nm fl; plazma sodyum, potasyum, aldosteron, renin aktivite ve prolaktin yönünden de erlendirilmifltir. Sonuçta ileostomili hastalar n total sodyum ve potasyum kayb n n oldu u, ekstrasellüler s v ve elektrolitlerinde bir de ifliklik olmad n n bir kan t oldu unu ifade etmifllerdir. leostomili hastalarda kaybedilen s v n n naturüne ba l olarak genellikle metabolik asidoz geliflir; fakat bazen metabolik alkaloz da geliflebilir. Metabolik alkalozlu hastalarda ileostomiden selektif olarak fazla klorit kayb mevcuttur. 22 Bu durum barsak transit zaman n azalmas ile klorit kayb oluflmas veya afl r gastrin salg s ile mideden fazla miktarda klorit sekresyonu kayb ile izah edilebilir. Normalde ileostomilerde bikarbonat kayb ile düflük bikarbonat ve onu kompanse eden düflük karbondioksit seviyesinin birlikte oldu u metabolik asidoz görülür. Weise ve ark. 6 ileostomili 7 hastadan 2'sinde metabolik alkaloz, 5'inde metabolik asidoz görmüfllerdir. Akut böbrek yetmezli i geliflen ileostomili hastalarda hiperpotasemi (hiperkalemi) vard r. E er hastalarda metabolik alkaloz varsa böbrekten potasyum kayb olaca ndan hiperpotasemi görülmeye-bilir. Kolonun tümünün ç kar larak ileostomi oluflturulmas asit-baz ve elektrolit dengesi üzerinde olumsuz etkilerinin tart flmalar devam etmifl ve sonuçta normal gastrointestinal fonksiyonlu hastalarda asit-baz ve elektrolit dengesini bozmayaca belirtilmifltir. 23 Kolektomili hastalarda aldosteronun yükselece i bilinmektedir. Sodyum absorbsiyonunun %15'i kolonda olmaktad r. Kolon sodyum absorbsiyonunda aldosterona sensitiftir. 24 Huber ve ark. 11 yapt klar bir çal flmada total kolektomi + ileoanal anastomoz + ileostomi uygulanm fl hastalarda önemli derecede s v, elektrolit ve asit-baz de ifliklerinin oldu unu bildirmifllerdir. leostomi kayb n n hipotansiyon ve sodyum kayb na neden oldu u, tablonun metabolik asidoz ile birlikte oldu u, kompansasyonda renin-angiotensin sisteminin devreye girdi i, surrenal korteksten aldosteron salg land, böylece böbrek ve kolondan sodyum ve s v emiliminin art r ld bildirilmifltir. Kreatinin düzeyinin aldosterona göre orta derecede artt ; buna ra men ileostomili hastalarda bariz böbrek yetmezli i görmediklerini ve ileostominin 6 ay içinde kapat lmas yla yukar da bahsedilen tüm de iflikliklerin düzelece i ifade edilmifltir. Isaacs ve ark. 25 taraf ndan yap lan bir çal flmada ileostomili hastalarda bafllang çta s v elektrolit kayb olabilece i belirtilmifl; ancak ilerleyen sürelerde ileal mukozadaki adaptasyon ve de ifliklikler ile emilimin normale dönece i ve kayb n azalaca ayr ca ileostomili hastalarda aldosteron seviyesinin normal veya düflük olabilece i belirtilmifltir. leostomilerden genellikle ileri düzeyde s v ve elektrolit kay plar olmaktad r. Bu kay plar oral yolla karfl lamak ideal olan d r. Fakat s kl kla e itim düzeyinin eksikli i ve hastalar n uyumsuzlu u sebebiyle bu mümkün olmamaktad r. leostomi aç ld ktan sonra kapat lmas na kadar geçen sürenin uzunlu u da bu komplikasyonlar n geliflmesinde etken olmaktad r. leostomilerin en k sa sürede kapat lmas geliflebilecek akut böbrek yetmezli ini engelleyebilir. leostomi aç lan hastalar n iyi

5 110 KURT ve ark. Kolon Rektum Hast Derg, Eylül 2009 bilgilendirilmesi ileostomi komplikasyonlar n n önüne geçmek ve iyi takibi aç s ndan önemlidir. leostomiden s v ve elektrolit kayb n önlemek için anti motilitik kullan labilir. Bu amaçla kullan lan kodeinfosfat, sodyum, potasyum ve s v kayb n azalt r. Atropin ile difenoksilat hidroklorit de benzer etkiyi yapar. 26 Hafif derecedeki ileostomi diyareleri yumuflak fiberli yiyecekler ve kolesteramin ilavesi ile düzeltilebilir. Histamin (H2) reseptör antagonisleri ve proton pompa inhibitörleri özellikle hipergastrinemisi olan ileostomilerde gastrik salg y azaltmak için kullan l r. Barsak motilitesini azaltarak barsak geçifl zaman n uzatan opiatlar (kodein), anti motilitik ajanlar (löperamit ve difenoksilat) ve diyet gibi önlemler yeterli olmad zamanlar glukoz polimer elektroliz solüsyonu veya somatostatin kullan labilir Somatostatin hem motiliteyi azaltarak barsak geçifl zaman n uzat r hem de su ve tuz ekskresyonunu azaltarak etki yapar. Son zamanlarda geçici ileostomilerin gün gibi erken sürede kapat lmas n n mümkün olaca na dair yay nlar mevcuttur Erken ileostomi kapat lmas n n morbiditesinin geç kapatmadan çok daha düflük oldu u belirtilmektedir. Literatürde belirtilen di er erken ileostomi kapat lma morbiditeleri %6-8.6 oran nda belirtilirken Gentilli ve ark. 31 bu oran %4.1 bulmufllard r. Sonuçta ne amaçla yap l rsa yap ls n her ileostominin çabuk geliflen asit-baz bozuklu una, s v -elektrolit kayb na yol açaca bu nedenle akut böbrek yetmezli i aç s ndan takip edilmesi gerekti inin bilinmesi gerekmektedir. Günlük ileostomiden gelen miktar n 1 litreden fazla olmas önemlidir. Özellikle 1.5 l'den fazla ise çok dikkat edilmelidir. Hasta taburcu edilmeden üre, kreatinin ve elektrolitlerinin bak lmas ; normal ise haftada bir üre, kreatinin ve elektrolitlerin bak lmas n n uygun olaca düflüncesindeyiz. Ayr ca ileostomili hastalarla iyi iletiflim kurularak gerekli bilgilendirmenin yap lmas, geliflecek olan olas komplikasyonlar n önlenmesi aç s ndan önemlidir. leostominin erken kapat lmas ile akut böbrek yetmezli i gelifliminin önlenece i veya oluflmufl de iflikliklerin tekrar normale dönebilece i bilinmelidir. Kaynaklar 1. Peter Cataldo, Neil H. Hyman. Ostomy management. in Charles J.Yeo(ed), Shackelford's Surgery of The Alimentary Tract Sixth Edition, Saunders Elsevier company, Volume II 2007; Park JJ, del Pino A, Orsay CP, et al. Stoma complications: The Cook Country Hospital experience. Dis Colon Rectum 1999;42: Duchesne JC, Wang YZ, Weintraub SL, Boylem, Hunt JP. Stoma complications: A multivariete analysis. Am Surg 2002;68: Pearl RK, Prasad ML, Orsay CP, et al. Early local complication from intestinal stomas. Arch Surg 1985;120: Leong AP, London-Schimmer EE, Phillips RK. Lifetable analysis of stomal complications followoing ileostomy. Br J Surg 1994;81: Weise WJ, Serrano FA, Fought J, Gennai FJ. Acute eletrolyte and acids-base disorders in patients with ileostomiler: a case series. Ann J Kidney Dis 2008;52: Diekmann F, Rudolph B, Plauth M, et al. Hypokalemic nephropaty after pelvic pouch procedure and protective loop ileostomy. Z Gastroenterol 2001;39: Chan JP. leostomy and ramipril induced acute renal failure and shock, Heart and Lung 2007;36: Moore R, Richards P. Acute ileostomy diarrhea with incipient renal failure due to fish tapeworm infestations. Proc Ray Soc Med 1973;66: Turnberg LA, Morris AI, Hawker PC, et al. intracellular electrolyte depletion in patients with ileostomies. Gut 1978;19: Huber FX, Stern J, H nz U, Werle E. Effects of restorative proctocolectomy on Renal and Adrenal function. Dis Colon Rectum 1999;42: Tang CL, Yunos A, Leong AP, Scow-Choen F, Goh HS. leostmy output in the early postoperative period. Br J Surg 1995;82:607.

6 Vol. 19, No.3 LEOSTOM LER ve AKUT BÖBREK YETMEZL Chude GG, Rayata NV, Patris V, et al. Defunctioning loop ileostomy with low anterior resection for distal rectal cancer: Should we make an ileostomy as a routine procedure? A prospective randomised study. Hepatogastroenterolgy 2008;55: Mathiessen P, Hallböök O, Rutegard J, Smart G, Sjödahi R. Defunctioning stoma reduces symtomatic leakage after low anterior resection of the rectum for cancer. A randomised multicenter trial. Ann Surg 2007;246: Rondelli F, Reboldi P, Rulli A, et al. Loop ileostomy versus loop colostomy for fecal diversion after colorectal or coloanal anastomosis: a meta-analysis Int J Colorectal Dis 2009;24: Hill GL, Mairs WS, Goligher JC. Cause and management of high volume output salt-depleting ileostomy. Br J Surg 1975;62: MC Neil NI, Bingham S, Cole TJ, Grant AM, Cummings JH. Diet and health of people with an ileostomy. 2. Ileostomy function and nutritional state. Br J Nutr 1982;47: Kennedy HJ, Al-Dujaili EA, Edwards CR, Truelove SC. Water and electrolyte balance in subject with a permanent ileostomy. Gut 1983; Singer Am, Bennet RC, Carter NG, Hughes ES. blood and urinary Changes in patients with ileostomies and ileorectal anastomoses. Br Med J 1973;3: Gallagher ND, Harrsion DD, Skyring AP. Fluid and electrolyte disturbancess in patients with longestablihed ileostomies. Gut 1962;3: Clarek AM, Chirnside A, Hill GL, Pope G, Stewart MK. Chronic dehydration and sodium depletion in patinets with establihed ileostomtomies. Lancet 1967;2: Galla JH. Metabolic alkalosis. J Am SOC Nephial 2000;11: Charney AN, Donowitz M. Gastrointestinal influences on hydrojen ion balance. in Gennari FJ, Adrogue HI, Galla JH, Madais NE (ed). Acid-Base disorders and their treatment. New York NY, Taylor & Francis, 2005; Edmonds CJ, Godfrey RC. Measurement of electrical potensials of the human rectum amd pelvic colon in normal and aldesteron treated patients. Gut 1970;11: Isaacs PET, Horth CE, Turnberg LA. The electrical potential difference across human ileostomy mucosa. Gastroenterology 1976;70: Newton CR. The effect of codeine phosphate, lomotil and isopel on ileostmy function. Gut 1973;14: Ward K, Murray B, Neale G, Wier DG. Treatment of salt losing ileostomy diarhea with an oral glucose polymer electrolyte solution. Ir J Med Sci 1984;153: Sailagyi A. Shrier I. Systematic review; The use of somatostatins or octreotide in refractory diarhea. Aliment Pharmacal Ther 2003;15: Cooper JC, Williams NS, King RF, et al. Effect of a long-acting somatosatin analogue an patients with sever ileostomy diarrhea. Br J Surg 1986;73: Krand O, Yolti T, Berber I, Tellioglu G. Early vs. delayed closure of temporary converting ileostomy: a prospective study. Hepatogastroenterology 2008;55: Gentilli S, Pizzorno C, Pessione S, et al. Early stoma closure in colorectal resections after endoscopic monitoring of the anastomosis. Clinical results Chir Ital 2007 Jul-Aug;59: Menegaux F, Jordi -Galais P, Turrin N, Chigot JP. Closure of small bowel stomas on postoperative day. Eur J Surg 2002;168: Bakx R, Busch OR, Van Geldere D, et al. Feasibilty of early closure of loop ileostomies: A pilot study. Dis Colon Rectum 2003;46:

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Götürücü Ans Prolapsusu: Nadir Bir Olgu. Efferent Ans Prolapse: A Rare Case. Özet

Götürücü Ans Prolapsusu: Nadir Bir Olgu. Efferent Ans Prolapse: A Rare Case. Özet Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (3):234-239 Olgu Sunumu Uzunoğlu ve ark. Götürücü Ans Prolapsusu: Nadir Bir Olgu Efferent Ans Prolapse: A Rare Case 1 Hakan Uzunoğlu, 2 Metin Ercan,

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Penetran Kolon Yaralanmalar nda Morbiditeye Etki Eden Faktörler

Penetran Kolon Yaralanmalar nda Morbiditeye Etki Eden Faktörler ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Penetran Kolon Yaralanmalar nda Morbiditeye Etki Eden Faktörler Risk Factors Affecting the Morbidity of Penetrating Colon

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Alt Gastrointestinal Cerrahide Stoma Tercihi Ne Olmalı?

Alt Gastrointestinal Cerrahide Stoma Tercihi Ne Olmalı? J Kartal TR 2012;23(1):6-10 doi: 10.5505/jkartaltr.2012.78557 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Alt Gastrointestinal Cerrahide Stoma Tercihi Ne Olmalı? Which Kind of Stoma Should be Chosen in Lower Gastrointestinal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

Rektum Kanseri çin Yap lan Afla Anterior Rezeksiyonlarda Koruyucu Stoma Gerekli midir?

Rektum Kanseri çin Yap lan Afla Anterior Rezeksiyonlarda Koruyucu Stoma Gerekli midir? ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektum Kanseri çin Yap lan Afla Anterior Rezeksiyonlarda Koruyucu Stoma Gerekli midir? Is Defunctioning Stoma Necessary in

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ Gastrik Plikasyon; Sleeve Ameliyatına Rakip Olur mu? Rıza KUTANİŞ İstanbul Bağcılar

Detaylı

KOLOSTOMİ- İLEOSTOMİ BAKIM PROTOKOLÜ

KOLOSTOMİ- İLEOSTOMİ BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Kimdir? Alkoller Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD HİPOKRAT MÖ. 460-370 Doktor ne demektir? La. Öğretmen. Doktor, 1000 yıl önce, ilk üniversitelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, akademik bir unvan

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011

ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011 ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011 1. Hemodiyaliz sırasında kan akımının yetersizliğinin nedenleri nelerdir? (en az 4 adet)

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI SOMATOSTATİN EUMEDICA 250 µg i.v. İnfüzyon için Liyofilize Toz içeren Flakon Damardan uygulanır. Etkin madde: Her flakonda etkin madde olarak, 250 µg somatostatine eşdeğer miktarda hidratlanmış

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD

Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD Radikal Sistektomi Radikal Sistektomi Pelvik Lenfadenektomi Üriner Diversiyon Radikal

Detaylı

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi HİBRİT TEDAVİLER Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi MORTALİTE YB hastalarının %10-23 da ABH % 50-70 de diyaliz %50-80 ölüm JAMA 2003;289:747-51 Int Care Med 2002;28:29-37. ABH ÇOK HIZLI İLERLEYEN

Detaylı

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Dr. Hişam Alahdab Anadolu Sağlık Departman Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısı Tarih Sunum Planı Sağlıkta verimliliğin her düzeydeki önemi Verimsizliğin sebepleri Verimliğiliği

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas Comparison Of Laparoscopic And Open Rectopexy

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AMBREKS PEDİATRİK şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri

zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri Isolated Anterior Abdominal Wall Metastasis of Rectal Adenocarcinoma

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

Acil Sol Kolon Patolojilerinde Hartmann Prosedürünün Yeri: Klinik Deneylerimiz

Acil Sol Kolon Patolojilerinde Hartmann Prosedürünün Yeri: Klinik Deneylerimiz ÖZGÜN MAKALE Acil Sol Kolon Patolojilerinde Hartmann Prosedürünün Yeri: Klinik Deneylerimiz The Role of Hartmann s Procedure in Emergency Left Colon Pathologies: Our Clinical Experience Hasan Bostancı,

Detaylı

Hasta Rehberi Say 12. fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 12. fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber fiekersiz Diyabet (Diyabet nsipit) - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi,

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir.

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir. İSHAL Diare; Enterit; Bir gün içinde üç den fazla sulu yumuşak dışkılama ya ishal denir. Vücuttan su ve tuz kaybı olur. İshal; bebekler, çocuklar ve yaşlılar için çok tehlikeli ve ölümcül olabilir. İshaller:

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Bulaşıcı mikrobik akut bağırsak iltihabıdır.

Bulaşıcı mikrobik akut bağırsak iltihabıdır. KOLERA Bulaşıcı mikrobik akut bağırsak iltihabıdır. Vibrio Cholera bakterisinin sebep olduğu su ve gıdalar ile bulaşan salgınlara yol açan bir hastalıktır. Bakterinin salgıladığı toksin nedeniyle bağırsaklar

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 235-239 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Ostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi Nasıl Yükseltilir?*

Ostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi Nasıl Yükseltilir?* 34 Ostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi Nasıl Yükseltilir?* Fatma VURAL**, Figen EROL*** Özet Altta yatan patolojiyi ortadan kaldırmak ve hastanın durumunu iyileştirmek amacıyla açılan ostomiler aynı zamanda

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

K.K.T.C'de Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz

K.K.T.C'de Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum K.K.T.C'de Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz A Study on Laparoscopic Colorectal Surgery in T.R.N.C MUSTAFA KALFAO

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Aslıhan Kara, Metin Kaya Gürgöze, Mustafa Aydın, Ünal Bakal Fırat Üniversitesi

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can Kanserde Erken Tan Prof.Dr. Adnan Ayd ner Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can KANSERDE ERKEN TANI Ço u insan kanseri düflünmek bile istemez. Ancak unutmay n ki, kanser ne kadar erken saptan rsa onu yenme flans n

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı