KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES"

Transkript

1 KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES EVALUATION OF SALIVARY FLUID DYNAMICS AND ORAL HEALTH PROFILE OF CHILDREN WITH CHRONIC RENAL FAILURE Müge LÜTF O LU* Elif Eser SAKALLIO LU* Ozan ÖZKAYA Gökhan AÇIKGÖZ ÖZET Amaç: Kronik böbrek yetmezli i (KBY) vücut s v dengesini bozan ve komplikasyonlar n n özellikle çocuk hastalarda yaflam kalitesini olumsuz yönde etkiledi i bir hastal kt r. Çal flmam zda, KBY olan çocuklarda tükürük s v dinami inde oluflan de iflimler ve bunun a z sa l üzerine etkilerinin de erlendirilmesi amaçlanm flt r. Gereç ve Yöntem: Çal flma gruplar günlük a z bak m al flkanl olan ve periodontitisi ve/veya periodontal y k m bulunmayan periton diyalizi tedavisinde 15 KBY li çocuk hasta (test grubu) ile 15 sistemik sa l kl çocuktan (kontrol grubu) oluflturuldu. Gruplardaki tükürük s v dinami i de iflimleri uyar lmam fl kar fl k tükürük ozmotik bas nc (TOB) ve hacmi (TH) ölçülerek tespit edildi. TOB ölçümü ozmometre kullan larak, TH ölçümü Periotron 8000 cihaz yla gerçeklefltirildi. Çal flma popülasyonunun a z sa l profili, difleti ve difl sa l de erlendirmeleri yap larak belirlendi. Bu amaçla, Silness-Löe plak indeksi (P ), Löe-Silness gingival indeksi (G ), DMFT ve dmft indeksleri kullan ld. Bulgular: TOB düzeyi test grubunda kontrol grubundan daha yüksek (p<0.01), TH düzeyi ise test grubunda kontrol grubundan daha düflük (p<0.01) saptand. P ve G de erleri test grubunda kontrol grubundan daha yüksek olarak bulundu (p<0.01). DMFT ve dmft de erlerinin test grubunda kontrol grubundan daha düflük oldu u tespit edildi (DMFT için p<0.05, dmft için p<0.01). Sonuç: Bulgular m z KBY nin çocuklarda tükürük s v dinami ini de ifltirebilece i ve bu de iflimin a z sa l üzerinde etkilerinin olabilece i fikrini desteklemektedir. Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezli i, a z sa l, tükürük osmotik bas nc, tükürük hacmi SUMMARY Objective: Chronic renal failure (CRF) is a disease that disturbs the body fluid balance and leads to complications which negatively affect the life-quality, particularly in paediatric patients. In our study, it was aimed to investigate the salivary fluid dynamics and their effects on oral health in children with CRF. Material and method: Fifteen pediatric CRF patients (test group) and 15 systemically healthy children (control group) who had daily oral care habit and did not demonstrate periodontitis and/or peridontal destruction constituted the study groups. Alterations in the salivary fluid dynamics of the groups were evaluated by measuring the unstimulated mixed salivary osmotic pressure (SOP) and volume (SV). SOP was measured by an osmometer and SV was measured by a Periotron 8000 device. Oral health status was determined by the assessment of gingival and dental health of the study population. Silness-Löe plaque index (PI), Löe-Silness gingival index (GI), DMFT and dmft indices were utilized in this regard. Results: SOP was found to be higher in the test group than in the control group and SV was found to be lower in the test group than in the control group (p<0.01). PI and GI values were higher in the test group than those of the control group (p<0.01). DMFT and dmft values were lower in the test group than in the control group (p<0.05 for DMFT, p<0.01 for dmft). Conclusion: Our results suggest that CRF may alter the salivary fluid dynamics and thus, may affect the oral health status. Key Words: Chronic renal failure, oral health, salivary osmotic pressure, salivary volume Makale Gönderilifl Tarihi : Yay na Kabul Tarihi: * Ondokuz May s Üniversitesi, Difl Hekimli i Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal, Yrd. Doç. Dr. Ondokuz May s Üniversitesi, T p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Anabilim Dal, Doç. Dr. Ondokuz May s Üniversitesi, Difl Hekimli i Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal, Prof. Dr. 13

2 Lütfio lu M, Sakall o lu E E, Özkaya O, Aç kgöz G G R fi Nefronlar n y k m ile karakterize bir hastal k olan KBY varl nda kandaki metabolik at klar uzaklaflt r lamaz, toksik metabolik ürünler birikir, su ve elektrolit dengesi bozulur ve normal homeostatik mekanizma de iflir 28,41. Böbrek fonksiyon kapasitesinin % 5-10 a düflmesi hastal k için son safha olarak kabul edilmekte 7,8 ve bu aflamadan sonra yapay olarak kandan nitrojen ve toksik metabolizma ürünlerinin uzaklaflt r lmas için diyaliz tedavisi veya böbrek nakli gerekli hale gelmektedir 7,8. Hemodiyaliz ve periton diyalizi KBY için hayat kurtar c tedavi seçenekleri olarak karfl m za ç kmaktad rlar. Özellikle periton diyalizi kolay ve s k uygulanabilmesi nedeniyle özellikle çocuk hastalarda tercih edilen bir diyaliz seçene- idir. KBY olan çocuklarda bu hastal kla yaflam kalitesini düflürmeden sa l n bir bütün olarak uzun y llar korunabilmesi ayr bir önem tafl maktad r. Çünkü bu sa lanamad takdirde büyüme h z nda yavafllama ve yaflam kalitesinde azalma gibi çok ciddi problemlerle bir hayat sürdürülmesi söz konusu olabilmektedir. Son safhadaki KBY hastalar n n hem hastal n varl - hem de uygulanan tedavi nedeniyle genel sa l k durumlar yla ilgili olarak ortaya ç kan bulgular n 15,21,50 yan s ra önemli a z bulgular da söz konusudur. Hastal n a z içi belirtileri; (i) a z mukozas n n soluk görünümü, üremik stomatit, petefli ve ekimoz 32 (ii) difletinde inflamasyon art fl 24,35 ve büyüme 45, ataflman kayb 23,35,44, (iii) tükürük ak fl n n azalmas ve spontan kanamalar 32 olarak s ralanabilir. Ayr ca, hastalar n çürük insidans ve prevalans n n da düflük seviyede oldu u gösterilmifltir 1,2,39. Bu grup hastalar n tükürük içeri i ve miktar ile ilgili yap lm fl çok az çal flma vard r ve bu çal flmalar n hemen hepsi tükürü ün organik içeri i ile ilgilidir. Günümüzde, de iflen bu içeri in tükürü ün s v dinamikleri ile iliflkisine ait henüz yeterli düzeyde bilgi mevcut de ildir. Ekstraselüler s v hacminin art fl ve doku içi ve damar içi alanlarda s v da l m n n düzensizlik göstermesi gibi vücut s v kompozisyonlar n farkl laflmas son safhadaki KBY hastalar nda kesin olarak belirlenmifl bulgulard r 5,43. Bu s v düzensizlikleri; (i) böbreklerden yetersiz s v süzülmesi sonucu dokularda fazla s v birikimi, (ii) biriken s v n n diyaliz sonras nda h zla doku d fl na hareketlenmesi, (iii) böbreklerden süzülme yolu ile at lmas gereken toksinlerin at lamay p dokularda ve kanda birikmesi ile oluflur ve hastal n tipik komplikasyonlar ortaya ç kar 27,34. Bu nedenle kesin olarak ortaya konmufl s v dengesi bozukluklar özellikle büyüme ça ndaki çocuklarda vücut metabolizmas n ve vücudun de iflik kompartmanlar ndaki dengeyi olumsuz etkileyece i için üzerinde önemle durulmas gereken bir durumdur. 14 Hastal n a z s v lar nda yaratt fizyopatolojik de- iflim ve bu de iflimin klinik enflamatuvar parametrelere etkisi henüz tam olarak ayd nlat lamam flt r. A z sa l - n n idamesindeki önemi bilinen tükürük antimikrobiyal etkiye sahip, tamponlama kapasitesi ile a ziçi ph düzenlenmesinde rol oynayan ve dolayl olarak çürük engelleyici özellikleri olan bir a z s v s d r. Rezidüel tükürük a z içi sert ve yumuflak yüzeyleri kaplayarak nemlenmeyi sa lar, koruyucu bir bariyer oluflturur ve mikrobiyal kolonizasyonun bir belirleyicisi olarak ifllev yapar 26,36. Bununla birlikte, mukozal slanman n yeterli olmamas a z kurulu u oluflmas ndaki önemli etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir 16. KBY hastalar nda yayg n olarak gözlenen üremik a z kokusu, a z kurulu u ve tat alma bozukluklar tükürük bileflimindeki ve/veya tükürük ak fl h z ndaki de iflimlerle iliflkilendirilmifltir 18,30,32. Fakat günümüzde hala tükürü ün s v dinami i parametrelerindeki de ifliminin yeterli düzeyde incelenmemifl olmas dikkat çekicidir. Çal flmam zda, periton diyalizine giren çocuk hastalarda KBY nin tükürük hacmi ve osmotik bas nc üzerine etkisi incelenerek bu flekilde tükürük s v dinami inde oluflan de iflimler ve bu de iflimlerin a z sa l na etkileri araflt r lm flt r. GEREÇ VE YÖNTEM Çal flma grubu: Çal flma grubu periodontitisi ve/veya periodontal y - k m olmayan ve günlük difl f rçalama al flkanl na sahip çocuklar aras ndan seçildi. Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Pediatrik Nefroloji Anabilim Dal klini inde periton diyaliz tedavisi ile birlikte kalsiyum karbonat veya kalsiyum asetat, vitamin D analoglar, a z yoluyla demir ve eritropoetin kemoterapisi gören farkl cinsiyette son safha KBY hastas 15 çocuk test grubunu oluflturdu. Test grubu seçim kriterleri; (i) hastalar n 9-11 yafllar aras nda olmas ve baflka sistemik problemleri olmamas ii) en az bir y l önce diyalize bafllam fl olmas iii) vücudun herhangi bir yerinde peritonit, sepsis, d fl bölge enfeksiyonu gibi ciddi enfeksiyonlar ve karaci er fonksiyonlar n etkileyebilecek bir hastal n olmamas iv) son 6 ay içerisinde periodontal veya dental tedavi görmemifl olmas olarak belirlendi. Kontrol grubu fakülte kliniklerimize tedavi için bafl vurmufl farkl cinsiyette 15 çocuktan oluflturuldu ve hasta seçiminde; (i) 9-11 yafllar aras nda ve sistemik aç dan sa l kl olmas, (ii) tükürük ak fl h z ve/veya periodontal duruma etkisi olabilecek herhangi bir ilaç kullanm yor olmas, (iii) son 6 ay içinde periodontal tedavi görmemifl olmas göz önünde bulunduruldu. Çal flma protokolü 2000 y l nda yenilenen 1975 Hel-

3 Tükürük S v Dinamikleri ve Kronik Böbrek Hastal sinki Bildirgesi ne uygun olarak düzenlendi ve hasta ebeveynleri klinik uygulamalar hakk nda bilgilendirilerek çal flma prosedürü için izin al nd. Tüm klinik ifllemler ebeveynlerin nezaretinde gerçeklefltirildi ve oluflabilecek herhangi bir komplikasyona karfl bir pediatri uzman haz r bulunduruldu. Klinik ölçümler: Hastalar n a z sa l, difleti ve difl sa l profili ç - kar larak belirlendi. Öncelikle, periodontal durumun tespiti için tüm a z Löe-Silness Plak ndeksi (P ), Silness- Löe Gingival ndeks (G ), cep derinli i (CD) ve klinik ataflman seviyesi (AS) ölçümleri a zdaki her diflin 4 yüzünden (mezial, bukkal/labial, distal ve lingual/palatinal) yap ld. Cep derinlikleri 3 mm, ataflman seviyesi 3 mm olan ve/veya radyograflarda kemik kayb belirlenen ve günlük difl f rçalama al flkanl olmayan çocuklar çal flmaya dahil edilmedi. Seçilen çocuklara ise günlük a z bak m ifllemleri detayl olarak yeniden anlat larak bu ifllemlerde standardizasyon sa lanmaya çal fl ld ve bunun için 1 hafta beklendi. Bir hafta sonra P ve G ölçümleri yeniden yap larak a z ortalama de erleri al nd ve her hastan n difleti sa l profili belirlendi. Difl sa l ise yine her hasta için ortalama DMFT ve dmft indeks de erleri kullan larak saptand. Hastalar n klinik ölçümleri tek bir araflt r c taraf ndan yap ld ve di er araflt r c lara bu klinik ölçüm sonuçlar gösterilmedi. Tükürük toplanmas ve analizi: Gruplarda tükürük s v dinami i de erlendirmesi uyar lmam fl kar fl k tükürük ozmotik bas nc (TOB) ve hacmi (TH) ölçülerek yap ld. Tükürük örnekleri üriner de iflimlerden kaynaklanabilecek farklar ortadan kald rmak için sabah saatlerinde topland ve bu ifllemden önceki 2 saat süresince hastalardan su içmemeleri ve/veya yemek yememeleri istendi. Toplama ifllemi hastalar n 5 dakika süresince 30 saniye arayla bir kaba tükürtülmesi yöntemi 7 kullan larak yap ld. Bu flekilde biriktirilen 150 µl tükürük TOB ölçümü için mikro pipetle küçük ölçüm kaplar - na nakledildi. Daha sonra, otomatik dijital ozmometre cihaz nda (Digital Automatic Osmometer, Knauer-ASI Co., Germany) so utma, kristalizasyon ve s tma ifllemlerinden geçen örneklerde TOB miliosmol/kg olarak ölçüldü. Bu ifllemi takiben biraz dinlendirilen hastalar n a zlar nda belirlenen 6 ayr mukoza yüzeyinde 5 saniye ka t bant (Sialopaper, Ora Flow Inc., USA) bekletilerek 52 toplanan tükürük TH Periotron 8000 (Pro Flow Inc., USA) cihaz yla µl olarak ölçüldü. Tükürük toplama ifllemleri ile TOB ve TH ölçümleri farkl bir araflt r c taraf ndan yap ld. statistiksel de erlendirme: Parametrelerin gruplar aras ndaki istatistiksel analizinde Student-t testi kullan ld ve farklar p<0.05 anlaml l k derecesine göre de erlendirildi. Hesaplamalar bilgisayar ortam nda, bir istatistik program kullan larak yap ld (SPSS 12.0 software package programme Inc., USA). BULGULAR CD (1.78± 0.43 mm test grubu; 1.83±0.42 mm kontrol grubu) ve AS (1.86± 0.39 mm test grubu; 1.89±0.37 mm kontrol grubu) de erlerinin her iki grupta da benzer oldu u tespit edildi (p>0.05). P ve G indeks de erlerinin test grubunda daha yüksek, DMFT ve dmft indeks de erlerinin ise test grubunda daha düflük oldu u görüldü ve gruplar aras ndaki farklar istatistiksel olarak anlaml bulundu (Tablo I). TOB düzeylerinin test grubunda kontrol grubundan daha yüksek, TH düzeylerinin test grubunda kontrol grubundan daha düflük oldu u saptand. Bu farklar istatistiksel olarak anlaml idi (Tablo I). Tablo-I Çal flma parametreleri ve istatistiksel analizi. Test Grubu Kontrol Grubu p de eri* (n=15) (n=15) P 2.23± ±0.21 p<0.01 G 2.11± ±0.21 p<0.01 DMFT 0.34± ±0.43 p<0.05 Dmft 0.30± ±0.46 p<0.01 TOB (miliosmol/kg) ± ±13.42 p<0.01 TH (ml) ± ±19.63 p<0.01 P : Plak ndeksi, G : Gingival ndeks, TOB: Uyar lmam fl Kar fl k Tükürük Osmotik Bas nc TH: Uyar lmam fl Kar fl k Tükürük Hacmi, *: Student-t testi TARTIfiMA Son y llarda pediyatrik nefroloji ile ilgili oldukça önemli geliflmeler sa lanm fl ve bu sayede böbrek yetmezli i gösteren çocuklar n yaflama oranlar da artt r lm flt r 4,25. KBY nin a z içinde neden oldu u fizyopatolojik de iflimlerin anlafl lmas, çocuk ve genç hastalar n genel sa l k sorunlar n n giderilmesinin yan s ra yaflam kalitelerinin de artt r lmas aç s ndan önem tafl maktad r 17. Çal flmam zda KBY nedeniyle periton diyalizi tedavisi gören çocuklarda daha önce yeterli düzeyde araflt r lmam fl olan, tükürük s v dinami i incelenerek bu flekilde tükürükte oluflan fizyopatolojik de iflimlerin farkl bir aç dan de erlendirilmesi amaçland. Osmotik bas nç, s v n n birim miktar ndaki suyun neden oldu u bas nc tan mlar. Birim miktardaki s v da su miktar azal nca osmotik bas nç da azal r. S v hacminde bir de ifliklik olmaks z n ve/veya s v hacminde azalma ile beraber s v lar n protein konsantrasyonunun artmas ayn hacimdeki suyun azalmas na sebep olarak osmotik bas nc düflürür. Çal flmam zda, TOB nin KBY de daha 15

4 Lütfio lu M, Sakall o lu E E, Özkaya O, Aç kgöz G yüksek oldu unu belirledik ve bu bulgu bugüne kadar elde edilen ilk bulgulardan biridir. KBY hastalar ndan toplanan uyar lmam fl kar fl k tükürükte, tükürük proteinlerinin artt bildirilmifltir 39 Bu art fl n TOB art fl n da etkileyebilece ini söylemek mümkündür. Tükürük içeri indeki proteinler ve glikoproteinler tükürü ün lubrikasyon, nemlendirme ve koruyucu bir bariyer olarak fonksiyon göstermesinden sorumlu olan ana bileflenlerdir. 9,10,37 Lee ve arkadafllar 36, a z kurulu u ile uyar lmam fl tükürük içindeki protein konsantrasyonunun a z kurulu u olan hastalarda belirgin bir flekilde yüksek oldu unu göstermifllerdir. Bu nedenle böbrek hastalar nda yayg n olarak görülen a z kurulu u ve mukoza lezyonlar n n sebebi sadece tükürük ak fl h z ndaki azalma de il, TOB ve tükürük kalitesini de etkileyebilen protein içeri indeki art fl da olabilir. Çal flmam zda TH nin KBY grubunda azald belirlenmifltir. S v hacmi, birim zamanda toplanan s v miktar n tarif eder. Tükürük hacmini ölçen her hangi baflka bir çal flma olmad ndan verimizi, hacmin dolayl ölçüm flekli olan tükürük ak fl oran n inceleyen verilerle irdeleyebildik. Son safha KBY hastalar nda tükürük ak fl h z n n azald yayg n olarak bildirilmifl bir bulgudur 18,19,24,32. Kao ve arkadafllar 30, diyaliz tedavisi gören son safha KBY hastalar nda ana tükürük bezlerinde tükürük üretiminin ve salg lanmas n n azald n rapor etmifllerdir. Benzer olarak Bots ve arkadafllar 7, böbrek hastalar ndaki azalm fl tükürük ak fl n n böbrek naklinden sonra düzeldi ini iddia etmifllerdir. Azalm fl tükürük hacmi, azalm fl yüzey y kama etkisi ve azalm fl slatabilme yetene i anlam na gelmektedir. Bilindi i gibi bu fizyolojik de iflimler a z içindeki yüzeylerin oksidasyon-redüksiyon potansiyellerini azaltarak mikroorganizmalar için tutunabilmelerine daha elveriflli bölgeler oluflturmaktad r. Ayn flekilde, azalm fl yüzey y kama etkisi ile tükürü ün fizyolojik mikroorganizma y kama etkisi de azalm fl olacakt r. Araflt rma gruplar f rçalama al flkanl olan ve a z bak m n n daha da gelifltirildi i bireylerden oluflturulmas - na ra men, P de erleri KBY li grupta sistemik sa l kl gruba göre daha yüksek bulundu. A z sa l ve KBY aras ndaki olas etkileflimin incelendi i araflt rmalar n baz lar nda KBY hastalar n n P de erlerinin sa l kl bireylerden yüksek oldu u 2,14,38,49, baz lar nda ise benzer düzeylerde 19,41 oldu u bildirilmifltir. P de gözlenen art fl n, KBY hastalar n n genel sa l k durumlar ndaki olumsuz de iflimlerin de etkisiyle a z bak m ifllemlerini ihmal etmeleri ile iliflkili oldu u da iddia edilmifltir 12,46. Di er taraftan, immünsüpresyon ve üremik durumun KBY hastalar nda bakteriyel pla n içeri ine ve oluflumuna etkisi çok iyi anlafl lm fl de ildir 20. Davidovich ve arkadafllar 14, P de gözlenebilen bu art fl n diyaliz süreleri ile iliflkili oldu unu ve 16 diyaliz süresi ile P de erleri aras nda pozitif yönde bir iliflki olabilece ini belirtmifllerdir. Bizim çal flmam zda yüksek P de erlerinin gözlenmesi, KBY nin plak birikimini kolaylaflt ran bir hastal k olabilece ini düflündürmektedir. Baz araflt rmalar KBY nin bu yönüyle bir etkisi olabilmesini; (i) tükürük ak fl n n ve hacminin azalmas na 18,19,24,30,32, (ii) tükürükte potasyum, albumin ve ürenin artmas na 13,18 ve (iii) tedavi sürecinde kullan lan ilaçlara ba lam fllard r. Günümüze kadar yap lan çal flmalar incelendi inde KBY nin difleti iltihab üzerine etkisi konusunda farkl bulgular oldu u görülmektedir. mmünsüpresif tedavi 6,31,51 nedeniyle difletindeki iltihabi tablonun bask land 44 ve/veya hemoglobin seviyesinin düflüklü ü nedeniyle difletinde iltihap varl na ra men göreceli olarak difletinin sa l kl pembe renkte göründü ü 2,29, hatta kronik üreminin periodontal dokular n savunmas üzerine herhangi bir etkisinin olmad 22,35,41,44 iddia edilmifltir. Baz araflt r c lar ise bu hasta gruplar nda periodontal hastal n yayg n olarak gözlendi ini 12,29,46,49, diyaliz tedavisi gören popülasyonda difleti ve difl hastal klar n n oldukça yayg n oldu unu bildirmifllerdir 3. Genel olarak periodonsiyumda iltihabi reaksiyonlar n artmas beyaz hücre fonksiyonlar n n zarar görmesi 11,33 ve hastal k ve diyaliz süreleriyle iliflkilendirilmifltir 14. Bizim çal flmam zda da bu araflt rmalar destekler nitelikte KBY grubundaki G de erleri sistemik sa l kl gruptakinden daha yüksek ç km flt r. Çal flmam zda DMFT ve dmft de erlerine göre, diyaliz tedavisi gören hastalarda çürük prevalans, sistemik sa l kl gruptaki bireylere göre daha düflük bulunmufltur. Yap lan araflt rmalar n sonuçlar KBY hastalar n n a z bak mlar n n kötü olmas na ra men difl çürük prevalans - n n düflük oldu unu göstermektedir 1,2,19,32,39,45,48. KBY hastalar nda çürük prevalans n n düflük olmas, tükürükte üre art fl na paralel olarak tükürük ph s n n artmas ve oluflan alkali ortam n bakteri metabolik ürünlerini nötralize etmesi ile aç klanm flt r 24,45,47. Epstein ve arkadafllar 18, diyaliz hastalar nda tükürük ak fl n n azald n ve tükürükte potasyum ve fosfat konsantrasyonlar n n sistemik sa l kl bireylere göre yüksek oldu unu rapor etmifllerdir. Tükürük fosfat konsantrasyonunun KBY hastalar nda yüksek olmas n n yeni bafllam fl çürük lezyonlar n n remineralizasyonuna yard m etti i iddia edilmektedir 18,40,47. Tüm bu bulgular fl nda, azalm fl tükürük ak fl na ra men KBY hastalar nda tükürük mineral içeri inin ve üre miktar ndaki de- iflimlerin çürük oluflumu aç s ndan koruyucu bir ortam oluflturdu u söylenebilir.

5 Tükürük S v Dinamikleri ve Kronik Böbrek Hastal SONUÇ Genellikle, son safha KBY hastalar a z ve difl sa l - konusunda çok düzenli bir tablo göstermezler ve yayg n olarak acil difl ve difleti tedavilerinden yarar sa lama e ilimindedirler. Eriflkin ve/veya çocuklarda KBY de a z sa l klar na iliflkin problemlerin var oldu u belirlenmifl olmas na ra men, hastal a ba l olarak a z s v lar ile ilgili de iflimler ve nedenleri henüz tam olarak aç klanamam flt r. A z ve difl sa l yeterli seviyede olmayan hastalar böbrek nakline de uygun bulunmamaktad r 17,45 ve bu bireylerde a z sa l ile ilgili sorunlar n sebeplerinin anlafl lmas ve gereken çözümlerin bulunmas genel sa l klar aç s ndan da önem tafl maktad r. KAYNAKLAR 1) Al Nowaiser A, Lucas VS, Wilson M, Roberts GJ, Trompeter RS. Oral health and caries related microflora in children during the first three months following renal transplantation. Int J Pediatr Dent 14: , ) Al Nowaiser A, Roberts GJ, Trompeter RS, Wilson M, Lucas VS. Oral health in children with chronic renal failure. Pediatr Nephrol 18: 39-45, ) Al-Wahadni A, Al-Omar M. Dental disease in a Jordian population on renal dialysis. Quintessence Int 34: , ) Andrews PA. Recent developments: renal transplantation. BMJ 324: , ) Bauer JH, Brooks CS. Body fluid composition in chronic renal failure. Clin Nephrol 16: , ) Been, V, Engel D. The effect of immunosuppressive drugs on periodontal inflammation on human renal allograft patients. J Periodontol 53: , ) Bots CP, Brand HS, Poorterman JH, van Amerongen BM, Valentijn-Benz M, Veerman EC, ter Wee PM, Nieuw Amerongen AV. Oral and salivary changes in patients with end stage renal disease (ESRD): a two year follow-up study. Br Dent J 27: 202, ) Bots CP, Pooterman JHG, Brand HS, Kalsbeek H, Van Amerongen BM, Veerman ECI, Nieuw Amerongen AV. The oral health status of dentate patients with chronic renal failure undergoing dialysis therapy. Oral Dis 12: , ) Bradway SD, Bergey EJ, Jones PC, Levine MJ. Oral mucosal pellicle: adsorbtion and transpeptidation of salivary components to buccal epithelial cells. Biochem J 261: , ) Bradway SD, Bergey EJ, Scavvapieco FA, Ramasubbu N, Zawacji S, Levine MJ. Formation of salivary-mucosal pellicle: the role of transglutamine. Biochem J 284: , ) Carl W. Chronic renal disease and hyperparathyroidism: dental manifestations and management. Compendium 8: , ) Clark DB. Dental findings in patients with chronic renal failure. An overview. J Can Dent Assoc 53: , ) Davidovich E, Frishberg Y, Aframian DJ, Peretz B. Calculuc in atoddler with end-stage renal disease due to prune-belly syndrome: a case report. Oral Dis 12: 63-66, ) Davidovich E, Schwarz Z, Davidovich M, Eidelman E, Binstein E. Oral findings and periodontal status in children, adolescents and young adults suffering from renal failure. J Clin Periodontol 32: , ) Davidovich M, Sinai-Treiman L. Disease of kidney and urinary tract: Shohat M Ashkenazi S. Texbook of Pediatrics 5th edition. Tel Aviv: Dyonon, 1998, ) DiSabato-Mordarski T, Kleinberg I. Measurement and comparison of the residuel saliva on various oral mucosal and dentition surfaces in humans. Arch Oral Biol 41: , ) Duran, Erdemir EO. Periodontal treatment needs of patients with renal disease receiving haemodialysis. Int Dent J 54: , ) Epstein SR, Mandel I, Scoop IW. Salivary composition and calculus formation in patients undergoing hemodialysis. J Periodontol 51: , ) Ertu rul F, Elbek-Çubukçu C, Sabah E, Mir S. The oral health status of children undergoing hemodialysis treatment. The Turkish Journal of Pediatry 45: , ) Faulconbridge AR, Bradshaw WCL, Jenkins PA, Baum JB. The dental status of a group of diabetic children. Br Dent J 151: , ) Fogo A, Kon W. Pathophysiology of proggressive chronic renal disease: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P. Texbook of Pediatric Nephrology 5th edition. New York: Lippincott, Williams and Wilkins, 2004, ) Galili D, Kaufman E, Leviner E, Lowental U. The attitude of chronic haemodialysis patients toward dental treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 56: , ) Ganibegovic M. Dental radiographic changes in chronic renal disease. Medicinski Archiv 54: , ) Gavalda C, Bagan JV, Scully C, Silvestre FJ, Milian MA, Jimenez Y. Renal hemodialysis patients: oral, salivary, dental and periodontal findings in 105 adult cases. Oral Dis 5: , ) Haraharan SJCP, Brsnahan BA, Taranto SE, McIntosh MJ, Stablein D. Improved greft survival in the United States. N Eng J Med 342: , ) Hatton MN, Loomis RE, Levine MJ, Tabak LA. Masticatory lubrication. The role of carbohydrate in the lubricating property of salivary glycoprotein-albumin complex. Biochem J 230: , ) Henderson, L.W. Symptomatic hypotension during hemodialysis. Kidney Int 17: , ) Imirzalioglu P, Onay EO, Agca E, Ogus E. Dental erosion in chronic renal failure. Clin Oral Investig 11: , ) Jaffe EC, Chantler C, Carter JE. Dental findings in chronic renal failure. Br Dent J 160: ) Kao CH, Hsieh JF, Tsai SC, Ho YJ, Chang HR. Decreased salivary function in patients with end-stage renal disease requiring hemodialysis. Am J Kidney Dis 36: , ) Kardachi BJr, Newcomb GM. A clinical study of gingival inflammation in renal transplant recipient taking immunosuppressive drug. J Periodontol 49: ,

6 Lütfio lu M, Sakall o lu E E, Özkaya O, Aç kgöz G 32) Kho HS, Lee SW, Chung SC, Kim YK. Oral manifestations and salivary flow rate ph, and buffer capacity in patients with end-stage renal disease undergoing hemodialysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 88: , ) Khocht A. Periodontitis associated with chronic renal failure: a case report. J Periodontol 67: , ) Kinet JP, Soyeur D, Balland N, Saint-Remy M, Collignon P, Godon JP. Hemodynamic study of hypotension during hemodialysis. Kidney Int 21: , ) Kitsou VK, Konstantinidis A, Siamopoulos KC. Chronic renal failure and periodontal disease. Ren Fail 22: , ) Lee SK, Lee SW, Chung SC, Kim YK, Kho HS. Analysis of residual saliva and minor salivary gland secretions in patients with dry mouth. Arch Oral Biol 47: , ) Levine MJ, Reddy MS, Tabak LA, Loomis RE, Bergey EJ, Jones PC, Cohen RE, Stinson MW, Al-Hashimi I. Structural aspects of salivary glycoproteins. J Dent Res 66: , ) Löchey L, Alberth M, Mauks GY. Dental management of chronic haemodialysispatients. Int Urol Nephrol 18: , ) Lucas VS, Roberts GJ. Oro-dental health in children with chronic renal failure and after renal transplantation: a clinical review. Pediatr Nephrol 20: , ) Mandel ID. The functions of saliva. J Dent Res 68: , ) Marako lu, Gürsoy UK, Demirer S, Sezer H. Periodontal status of chronic renal failure patients receiving hemodialyss. Yonsei Med J 44: , ) McKay D, Milford E, Sayegh M. Clinical aspects of renal transplantation: Brenner B&Rector FC. Texbook of The Kidney, 5th edition. Philadelphia: WB Saunders., 1996, ) Mitch WE, Wilcox CS. Disorders of body fluids, sodium and potassium in chronic renal failure. Am J Med 72: , ) Naugle K, Darby ML, Baumann DB, Lineberger LT, Powers R. The oral health status of individuals on renal dialysis. Ann Periodontol 3: , ) Nunn JH, Sharp J, Lambert HJ, Plant ND, Coulthard MG. Oral health in children with renal disease. Pediatr Nephrol 14, , ) Nylud S, Oatis GWJr. Oral physiology in end-stage renal disease. US Navy Med 75: 22-25, ) Obry F, Belcourt AB, Frank RM. Biochemical study of whole saliva from children with chronic renal failure. ASDC J Dent Child 54: , ) Peterson S, Woodhead J, Crall J. Caries resistance in children wiyh chronic renal failure. Pediatr Res 19: , ) Rahman MM, Ça layan F, Rahman B. Periodontal health parameters in patients with chronic renal failure and renal transplants receiving immunosuppressive therapy. J Nihon Univ Sch Med 34: , ) Schrier RW, Gottschalk CW. Management of end stage renal disease: Diseases of the Kidney, 6th Edition. New York: Little, Brown and Company, 2007, ) Schuller, P.D., Freedman, H.L., Lewis, D.W. Periodontal status of renal transplat patients receiving immunosuppressve therapy. J Periodontol 44: , ) Wolff M, Kleinberg I. Oral mucosal wetness in hypo- and normosalivators. Arch Oral Biol 43: , Yaz flma adresi Yrd. Doç. Dr. Müge LÜTF O LU Periodontoloji A.D. Difl Hekimli i Fakültesi Ondokuz May s Üniversitesi Kurupelit Samsun Tel: Faks: e-posta: 18

Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri

Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3):283-7 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri Effect of Educational

Detaylı

Uz. Dr., Palu Devlet Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Elaz, 1. Dt., Özel Ac badem Bak rköy Hastanesi, A z ve Difl Sa l Departman, stanbul, 2

Uz. Dr., Palu Devlet Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Elaz, 1. Dt., Özel Ac badem Bak rköy Hastanesi, A z ve Difl Sa l Departman, stanbul, 2 Araflt rmalar / Researches Diyabetik Hastalarda Protez Komplikasyonlar n n rdelenmesi, Difl Eti Hastal klar n n ve Difl Çürü ü Prognozunun Belirlenmesi* Özgür Tanr verdi, Deniz Ayman 1, Neslihan Türker

Detaylı

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i lgen fiafimaz, Emine KOCABAfi, Bülent ANTMEN, brahim BAYRAM, Derya ALABAZ, Atila TANYEL, Yurdanur

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 15-21 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine

Detaylı

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(3): 120 ISSN: 1300-5227 DÜZELTME / ERRATUM Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39: 63-69 da yer alan, B. Aydemir ve ark. a ait diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 4 C LT 2 SAYI 4 2010 ISSN 1307-8593 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe

Detaylı

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 15, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2006 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 23. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS

Detaylı

Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle iliflkisi

Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle iliflkisi Türk Aile Hek Derg 2011;15(4):167-172 www.turkailehekderg.org Research Article doi:10.2399/tahd.11.167 Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

Metabolik sendromda hipogonadizm

Metabolik sendromda hipogonadizm Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Metabolik sendromda hipogonadizm Doç. Dr. Ali Atan, Dr. Y lmaz Aslan Sa l k Bakanl, Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 3. Üroloji Klini i Metabolik sendrom (MS)

Detaylı

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S

YED TEPE ÜN VERS TES DERG S YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES DERG S 7 1 C LT 1 SAYI 1 2005 YED TEPE ÜN VERS TES D fi HEK ML FAKÜLTES 7 Yeditepe Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.46.56

DOI: 10.4274/tpa.46.56 Özgün Araflt rma Original Article 111 DOI: 10.4274/tpa.46.56 Çal flman n çocuk bedeni üzerine etkisi: zmit te yap lan iki araflt rma sonuçlar n n Effect of labour on child body: the comparison of two studies

Detaylı

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION: COMPARISON OF LIDOCAINE, ESMOLOL

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber Araflt rmalar/researches Dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u ve efllik eden karfl t olma karfl gelme bozuklu u olan prepubertal erkek çocuklarda plazma kortizol düzeylerinin de erlendirilmesi Dikkat

Detaylı

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 1/Nisan 2007 1 DERLEME Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Ayflegül fller Ege Üniversitesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri

Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri 150 Derleme / Review Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri Gastrointestinal System and Feeding Problems in Patients with Cerebral Palsy Gülten ERK N*, Sabite KACAR**,

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

Deneysel Sepsis Modelinde Glutatyon, Myeloperoksidaz, Plazma ve Doku Mda Düzeylerine N-Asetilsistein ve Erdostein in Etkilerinin Karfl laflt r lmas

Deneysel Sepsis Modelinde Glutatyon, Myeloperoksidaz, Plazma ve Doku Mda Düzeylerine N-Asetilsistein ve Erdostein in Etkilerinin Karfl laflt r lmas Orijinal Çal flma Deneysel Sepsis Modelinde Glutatyon, Myeloperoksidaz, Plazma ve Doku Mda Düzeylerine N-Asetilsistein ve Erdostein in Etkilerinin Karfl laflt r lmas Comparison of the Effects of Erdosteine

Detaylı