KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ. Doç.Dr. Nurcan Cengiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ. Doç.Dr. Nurcan Cengiz"

Transkript

1 KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ Doç.Dr. Nurcan Cengiz

2 KDOQI: KBH Evreleme Evre Tanım GFR (ml/min/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı, GFR normal 90 2 Böbrek hasarı, hafif GFR Orta derecede GFR Ciddi GFR Son dönem böbrek yetmezliği < 15 (veya diyaliz)

3 HEDEF Normal büyüme ve geliģme Metabolik dengenin sağlanması Psikososyal açıdan uyum Hastaneye yatıģların azaltılması Okul devamlılığı

4 TEDAVĠDE TEMEL YAKLAġIM Böbrek hastalığının ilerlemesinin önlenmesi Böbrek yetmezliği destek tedavisi Diyaliz kararı ve transplantasyona hazırlık

5 BÖBREK HASARLANMASINI HIZLANDIRAN FAKTÖRLER Hipertansiyon Proteinüri Dislipidemi Anemi Oksidatif stres Beslenme Ca-P dengesi

6 HĠPERTANSĠYON Prevalans: %20-%80 %20-80 Optimal kan basıncı üst sınırı 120/80 mmhg (özellikle proteinüri de varsa) (JNC7) (2003) (EHS) (2007) Hedef: Kan basıncı < %90 (K/DOQI) (2004) Sıkı kan basıncı kontrolu (<%50) daha fazla böbrek fonksiyonunu koruyucu etki sağlıyor. (ESCAPE) (2008)

7 NON-DĠPPĠNG PATERN Renoparankimal HT un göstergesi CVH için risk faktörü KBH da böbrek yetmezliğine hızlı gidiģ

8 PROTEĠNÜRĠ Nefrotik düzeyde persistan proteinüri böbrek fonksiyonları normal bile olsa progresif renal hasar açısından risk faktörü Antiproteinürik tedavi Hedef < 300 mg/m 2 /gün

9 Renal hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilirmiyiz?

10 RAS blokajı ACEĠ ARB Kalsiyum kanal blokerleri Amilodipin, Nifedipin Verapamil, Diltiazem Beta blokerler Metoprolol, Carvedilol Kan basıncının gece gündüz ritminin düzenlenmesi

11 Dislipidemi tedavisi Eritropoetin tedavisi Beslenme ve vitamin D tedavisi Sıvı-elektrolit dengesi

12 TEDAVĠDE TEMEL YAKLAġIM Böbrek hastalığının ilerlemesinin önlenmesi Böbrek yetmezliği destek tedavisi Diyaliz kararı ve transplantasyona hazırlık

13 BÖBREK YETMEZLĠĞĠ ĠLE ĠLĠġKĠLĠ PROBLEMLER Anemi Malnütrisyon, büyüme geriliği Renal osteodistrofi Hipertansiyon Asidoz KARDĠYOVASKÜLER HASTALIK

14 Geleneksel Risk Faktörleri Yeni Risk Faktörleri Ateroskleroz Genetik Hipertansiyon Anemi Diabet HT Ġnflamasyon Oksidatif stres (OxLDL) Malnutrisyon Dislipidemi Homosistein KARDĠOVASKÜLER HASTALIK Karbonil stres Fetuin-A Renal osteodistrofi Anormal mineral metabolizması

15 ANEMĠ Prevalans %31(Evre I), %93.3(Evre IV-V) GFR< 35 ml/dk/1.73 m 2 Kardiyovasküler fonksiyonlar Kognitif fonksiyonlar Egzersiz kapasitesi YaĢam kalitesi

16 KBH da Anemi Nedenleri (I) EPO eksikliği Demir eksikliği Kesin Yetersiz alım Kayıp (GĠS, diyaliz sırasında, tetkikler) Fonksiyonel Ġhtiyacın artması (EPO kullanımı) Demir kullanımının bozulması (Hepsidin birikimi) Enteral demir emiliminin engellenmesi RES den demir salınımının engellenmesi

17

18 KBH da Anemi Nedenleri (II) Kronik inflamasyon Ciddi sekonder hiperparatiroidi (kemik iliği fibrozisi) Aluminyum toksisitesi Vit B12, folat eksikliği Karnitin eksikliği Ġmmunsupresifler, ACEĠ

19 Aneminin değerlendirilmesi Klinik: öykü, fizik muayene, tedavinin gözden geçirilmesi Laboratuvar: Tam kan sayımı (Hb, Htc, BK, Plt) Eritrosit göstergeleri (MCH, MCV, MCHC) Retikülosit sayısı Serum demir, demir bağlama kapasitesi, transferrin saturasyonu, ferritin Gaitada gizli kan Folat, vit B12 düzeyleri

20 rhuepo Prediyaliz hastalarda baģlangıç dozu 100 U/kg/hafta 2 dozda 5 yaģ altı doz % daha fazla 150 U/kg/hafta Tedavide hedef; Hb düzeyinde ayda 1-2 g/dl artıģ sağlanması Yan etkiler: HT, pür kırmızı hücre aplazisi

21 Darbepoetin-alfa (Aranesp) Yarı ömrü 3 kat daha uzun BaĢlangıç dozu 0.5 mcg/kg/hafta Her 100 U/kg/hafta rhuepo dozuna karģılık 0.42 mcg/kg/hafta

22 EPO Tedavisine Cevapsızlık Demir eksikliği: Oral demir (3-5 mg/kg) (TS<%20 ise IV Demir verilir) Gizli kan kaybı Vitamin B12-Folat eksikliği Ciddi kemik iliği fibrozisi Kronik inflamasyon

23 TEDAVĠDE HEDEF Hb g/dl Transferrin saturasyonu> %20 Ferritin >100 mg/dl (NKF-K/DOQI)

24 RENAL OSTEODĠSTROFĠ KBY 1,25(OH)2D3 FOSFAT BİRİKİMİ KEMİK MİNERALİZASYON BOZULMA İYONİZE KALSİYUM DÜŞER PLAZMA FOSFOR ARTIŞI RAġĠTĠZM PTH ARTAR KEMİK REZORPSİYONU ARTAR OSTEĠTĠS FĠBROZA

25 SEKONDER HPT KBH Evre 2 den itibaren bildirilmiģ. Evre 2 de 1/yıl Evre 3 de 2/yıl Evre 4 de 4/yıl Evre 5 de 12/yıl KEMĠK PARAMETRELERĠ DEĞERLENDĠRĠLĠR

26 HANGĠ PARAMETRELER?

27 Ca, P, ALP düzeyleri Ca x P ipth düzeyi 25-OH Vit D3 düzeyi (30 ng/ml altı düģük) Kemik grafileri (yılda bir el bilek grafisi)

28 K/DOQI Kemik Metabolizması Hedef Düzeyleri P (mg/dl) Ca (mg/dl) KBH Evre 3 KBH Evre 4 KBH Evre 5 (Diyaliz) Normal Normal CaxP <55 <55 <55 ipth (pg/ml)

29 Diyette fosfat kısıtlaması Fosfor bağlayıcı ajanlar Kalsiyum tuzları (Ca asetat, Ca karbonat) Anti Fosfat tb 180 mg Ca Phosex tb 250 mg Ca Sevalemer (Renagel mg) Metal içeren P bağlayıcılar (Al içerenler, Mg tuzları)

30 Vitamin D3 Ergokalsiferol, kolekalsiferol Vitamin D analogları: Alfakalsidol Calsitriol: 5-10 ng/kg/gün 50 ng/kg/gün Parikalsitol, dokserkalsiferol Kalsimimetikler : Cinacalset

31 HEDEF Ca>10.5 mg/dl Oral Ca kesilir P>6 mg/dl CaxP >72 ipth< 200 pg/ml Vitamin D3 kesilir

32 REFRAKTER HĠPERPARATĠROĠDĠ Total paratiroidektomi+ototx PT beze alkol ablasyonu

33 MALNUTRĠSYON Vücut protein, yağ kitlesinin azalması Protein energy wasting Prevalansı %50 %35 hafif %12 orta %3 ciddi

34 Erken göstergeler Klinik bulgular: iģtah azalması, alımın azalması Ġnflamasyon belirteçleri: CRP, albumin, prealbumin, transferrin Ġkinci faz göstergeleri Antropometrik ölçümler (MAC, SFT, BMI) Bioimpedans analiz Biyokimyasal parametreler (protein, lipid, glukoz met)

35 Geç dönem göstergeleri Klinik bulgular Ġnce zayıf saçlar Sarımtrak diģler Papillaları seyrekleģmiģ dil Soluk, bronz deri Kötü nefes kokusu

36 Malnutrisyon Nedenleri Anoreksijenik peptitlerde artıģ (leptin, insulin, MSH) Ghrelin ve nöropeptid-y düzeylerinde düģüģ Yetersiz diyaliz Kronik inflamasyon Diyet kısıtlamaları PD:Glukoz absorpsiyonu, abdominal distansiyon Gastroözofageal reflü

37 TEDAVĠ YaĢına uygun kaloriyi almalı Adolesanda kalori ihtiyacı Erkek çocuklarda: kcal/kg/gün Kız çocuklarda: kcal/kg/gün NKF-K/DOQI

38 DĠYETLE PROTEĠN ALIMI 0-3 yaģ arası: gr/kg 3 yaģ-puberte: gr/kg Puberte: 2 gr/kg Postpubertal: 1.5 g/kg NKF-K/DOQI

39 Büyüme geriliğini önlemek için; Etkili diyaliz Asid-baz dengesi, sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması Anemi ve sekonder HPT tedavisi 6 ay ara ile büyümenin takibi (Yaşa göre 2 SD altına düşerse rhgh)

40 TEDAVĠDE TEMEL YAKLAġIM Böbrek hastalığının ilerlemesinin önlenmesi Böbrek yetmezliği destek tedavisi Diyaliz kararı ve transplantasyona hazırlık

41 Diyalizle ĠliĢkili Problemler Diyaliz kararı ve diyaliz tipi seçimi Hemodiyaliz Periton diyalizi (APD, SAPD) Transplantasyona hazırlık

42 APD = 103 (55%) CAPD = 15 (8%) HD = 50 (26%) PET = 21 (11%) EPDWG Study Overall Choice of Therapy n = 189

43 PERĠTON DĠYALĠZĠ

44

45 PD Avantajları Diyaliz iģlemi evde yapılabilir, aralıklı kontroller dıģında bir diyaliz merkezine sürekli bağımlılık yok Okul devamlılığı daha kolay sağlanabilir. Peritondan kayıplar nedeniyle beslenmedeki kısıtlamalar daha az gerekir.

46 PD Dezavantajları Enfeksiyonlar ĠĢlemle ilgili teknik problemler Batın içi cerrahi giriģimler, yapıģıklıklar varsa uygulanamaz Volüm kontrolunda zorluklar Yetersiz diyaliz Uyum problemleri

47 HEMODĠYALĠZ

48 HEMODĠYALĠZ

49

50 Hemodiyalizin Avantajları Daha iyi volum çekilebilmesi Tedavinin yetiģmiģ sağlık personeli tarafından yapılması Diğer hastalar ile daha yakın sosyal iliģki

51 Hemodiyalizin Dezavantajları Haftada 3 gün diyaliz merkezine gelme zorunluluğu 4 saat makineye bağlanma Küçük çocukta vasküler giriģ yeri problemleri Diyaliz seansında hipotansiyon Koagülasyon-kanama problemleri Seanslar arasında fiziki düģme, yükselme

52 Diyaliz Tipinin DeğiĢtirilmesi Sık Enfeksiyon Ailenin seçimi Yetersiz UF/klirens Diğer

53 RENAL TRANSPLANTASYON

54 Renal Transplantasyon Hasta seçimi Malignansi Ciddi sistemik enfeksiyon Dekompanze kardiyovasküler hastalık Nöropsikiyatrik hastalık dışındaki Tüm SDBY olan hastalar renal tx için adaydır.

55 Yıllık mortalite oranı Diyaliz hastalarında %20-25 Renal tx Kadaverik %8 Canlı %4

56 Kadaverik donör seçimi Ġrrevesibl beyin ölümü ABO kan grubu uyumu HLA doku grubu (DR ve B lokusu) uyumu Böbrek fonksiyonlarının iyi olması BulaĢıcı hastalığının olmaması Bilinen böbrek hst olmaması Negatif cross-match

57 Canlı donör seçimi Kan bağı (I-IV. Derece) ABO kan grubu uyumu HLA doku grubu uyumu Negatif cross-match Mükemmel sağlık durumu (HT, DM, geçmiģte malignensi) ve renal fonksiyonlar KiĢinin gönüllü olması <65 yaģ

58

59 Ocak-Mayıs 2010 Toplam 24 böbrek tx 9 çocuk hasta (7-19 yaģ)

60 ACĠL SERVĠSDE KBY

61 Enfeksiyon Peritonit, tünel enf kateter enf Hipertansiyon Hiperpotasemi Hipervolemi Asidoz Dehidrasyon

62 HĠPERTANSĠYON Sodyum nitroprussid (Niprus) mcg/kg/dk infüzyon Hipervolemi? Diyaliz

63

64 Hiperkalemi Semptomları Güçsüzlük Letharji Kas krampları Parestezi Hipoaktif DTRs Disritmi

65 Hiperkalemi Tedavisi Kalsiyum glukonat (0.5-1 cc/kg) Sodyum Bikarbonat (2 meq/kg) Ġnsülin/glukoz (0.1 U/kg) Kayexalate (Anti Potasyum) Furosemid Albuterol Hemodiyaliz

66 KBH TAKĠBĠ ĠÇĠN EKĠP GEREKLĠDĠR Çocuk Nefroloji uzmanı Çocuk hastalıkları uzmanı Diyaliz ekibi Sosyal hizmet uzmanı Psikolog

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY)

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) Dr. Aydın Ece Dicle Ü, Tıp F 11/6/2013 1 11/6/2013 2 KBY GFR de geri dönüşümsüz azalma Çocuk popülasyonunda prevalans milyonda 18 Agresif nütrisyonel destek, rekombinan

Detaylı

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Optimal Demir Kullanımı. Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Optimal Demir Kullanımı. Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Optimal Demir Kullanımı Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Demir Ne İşe Yarar? 716.000.000 ton/yıl üretim 70 kg sağlıklı bireyde 4.2 gram DNA, RNA ve protein

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi. Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi. Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığında Anemi Tanımı Hb < 12 gr/dl (kadınlarda) Hb < 13.5 gr/dl (erkeklerde)

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

Altının parıltısına ve gümüşün parlaklığına sahip olmayan fakat biyolojik önem bakımından bu metalleri gölgede bırakan esansiyel bir elementtir

Altının parıltısına ve gümüşün parlaklığına sahip olmayan fakat biyolojik önem bakımından bu metalleri gölgede bırakan esansiyel bir elementtir Renal Anemi Tedavisinde Güncel Yaklaşım Hemodiyaliz Hastalarında Optimal Demir Kullanımı Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Fe +++ Fe ++ Fe ++ DEMİR Fe +++ Altının parıltısına ve gümüşün parlaklığına

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

Renal Anemi Tedavisi. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Renal Anemi Tedavisi. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Renal Anemi Tedavisi Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Renal Anemi Tedavisi Sebepler ve Belirtiler Klinik Çalışmalar ve Uygulamaya Etkisi Kılavuzlara Göre Renal Anemi Tedavisi World Health Organization.

Detaylı

GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012. Sayın HAYDAR KURT

GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012. Sayın HAYDAR KURT GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012 Sayın HAYDAR KURT Laboratuvarımız Synlab laboratuvarlar grubunun bir üyesidir. TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite edilmiştir. TIP_YTL_012 Rev.00_Rev Tar: 11/2012

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr İpek Özunan Akil. Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya

HİPERTANSİYON. Dr İpek Özunan Akil. Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya HİPERTANSİYON Dr İpek Özunan Akil Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya HT gittikçe artan ve tüm dünyayı etkileyen bir halk sağlığı sorunu 2000 de gelişmiş ülkelerde 333 milyon gelişmekte

Detaylı

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar

Hemodiyaliz hastalarında nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar Hemodiyaliz hastalarında nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar TND NEFROLOJİ KI OKULU 25-28 Mart 2010 Girne / KKTC Dr.M.Tuğrul Sezer SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ISPARTA HD hastalarında

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Sıvı ve elektrolit dengesi Asid-baz dengesi Kan basıncı regülasyonu Hormon üretimi ve salınımı Nitrojen yıkım

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BİYOKİMYASAL TESTLERİN KULLANILMA AMAÇLARI Akut dönemde malnütrisyonun saptanması Spesifik klinik

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER 1 KONU 1 BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Bu konuda böbrek ve böbrek yetmezliği ile ilgili temel bilgiler, glomerüler filtrasyon değeri, kronik böbrek yetmezliği epidemiyolojisi,

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı