Multipl Myelom ve Böbrek. Dr.Mehmet Deniz AYLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Multipl Myelom ve Böbrek. Dr.Mehmet Deniz AYLI"

Transkript

1 Multipl Myelom ve Böbrek Dr.Mehmet Deniz AYLI

2 MULTİPLE MYELOMA Monoklonal immunglobulin üreten plazma hücrelerinin anormal proliferasyonu ile karekterize klonal bir hematolojik malinitedir.

3 MULTİPLE MYELOMA Her yıl yaklaşık yeni olgu tanımlanmakta İkinci en sık görülen hematolojik malignite ABD de kanserden ölümlerin % 2 si MM nedeniyle

4 MULTİPLE MYELOMA da Tanı MGUS <3 g M spike <10% PH Smoldering MM Aşikar MM 3 g M spike 3 g M spike 10% PH 10% PH ve Organ hasarı yok ve Organ hasarı var Kyle RA. N Engl J Med 2002; 346: 564

5 Organ Hasarı: C calcium R renal failure A - anemia B bone lesions

6 % patients Kyle RA. Mayo ClinProc 2003;78: Bone lesions Bone pain Hb<12 g/dl Fatigue Cr >2 mg/dl Ca >11 mg/dl Wt loss (>9 kg)

7 MM ve BY EPİDEMİYOLOJİ İki büyük Myelom çalışmasında: 998 hastanın % 43 ünün kreatinin değeri> hastanın % 22 sinin kreatinin değeri>2.0 Kreatinin< 1.5 olanlarda ort.1 yıllık yaşam % 80 Kreatinin> 2.3 olanlarda ort. 1 yıllık yaşam % 50 Diyaliz gereksinimi olanlarda ortalama sağkalım 4 ay! 5 yıllık yaşam %18-27, KBY en sık 2. ölüm nedeni Jour Clin Oncol 2005;23: Clin nephrol 2009:71;314.

8

9 SDBY li hastaların %0.7-2,53 MM tespit edilmiştir.

10 MM lu olgularda ortalama yaşam 0,91 yılken non-mm lu hastalarda 4,46 yıldır

11

12

13 Renal Hasarın ortaya konulması: Serum Kreatinin düzeyi: Direkt renal hasarı göstermede yeterli değildir,yaş, cins ve kas kitlesinden etkilenen bir paremetredir. GFH:Direkt ölçümü zor ve pahalı olup rutin klinik kullanımı pratik olmayan bir yöntem. Kreatinin klerensi: GFR değerini gerçek değerinden yüksek gösterir (kreatinin tübüler sekresyonu) Sistatin-C: Pahalı, rutin kullanımı yok. Blood Purif. 2010;29:(3)

14

15 BÖBREK BREK REZERVİNİN ÖLÇÜLMESİ Cockcroft formülü : GFR: (140-Yaş)X(ideal Kilo) S.Kreatinin(mg/dl)X72 *İdeal kilo: 50+2,3X Boy (cm)-152,4 2,54 s-sistatinc bazlı GFR : 177,6 x ( Scr 0,85 ) x ( s-sistatin C 0,57 ) x( yaş 0,20 ) x (0,82 bayansa) x (1.11 Eğer siyahsa)* KDIGO.Kidney int 2005; 67; *J Magn Reson Imaging 2009; 30;

16 MDRD Denklemi (Modification of diet in renal disease) GFR = 186 x (SCr/88.4) x (yaş) (x 0.742, eğer hasta kadınsa) (x 1.212, eğer hasta zenci ise) GFR = 175 x (standardize edilmiş* SCr) x (yaş) (x 0.742, eğer hasta kadınsa) (x 1.212, eğer hasta zenci ise) GFR (ml/dakika/1.73 m 2 ) SCr (mg/dl) Yaş (yıl) *IDMS (isotope dilution mass spectrometry) yöntemi ile KDIGO.Kidney int 2005; 67;

17 KRONİK K BÖBREK B BREK YETMEZLİĞİ EVRE TANIMLAMA GFH(ml/dk) 1 renal hasar >90 2 hafif ılımlı Ağır renal yetmezlik <15 (veya diyaliz ) *NKF;DOQI Guidline 2002 KDIGO Kidney Int 2005;

18 RIFLE Sınıflaması Glomeruler Filtrasyon Hızı İdrar Çıkışı Risk Hasar (Injury) Yetersizlik (Failure) Kayıp (Loss) SDBY (End stage) SKreat x 1.5 veya GFH %25 SKreat x 2 veya GFH %50 SKreat x 3 GFH %75 veya SKreat 4 mg/dl Akut 0.5mg/dl İdrar çıkışı <0.5 ml/kg/s x 6 saat İdrar çıkışı <0.5 ml/kg/s x 12 saat İdrar çıkışı <0.3 ml/kg/s x 24 saat veya Anüri x 12 saat Kalıcı ABY= Böbrek Fonksiyonlarında Tam kayıp > 4 hafta Son Dönem Böbrek Yetersizliği (>3 ay) Oligüri Yüksek Sensitivite Yüksek Sensitivite Intensive Care Med ;33(3):409-13

19 AKIN Sınıflaması (acute kidney injury network) Evre I Kreatinin Değeri Kreatininde >0.3mg/dl yada %50 artış İdrar Çıkışı < 0.5 ml/kg/saat > 6 saat Evre II Kreatininde %100 artış < 0.5 ml/kg/saat >12 saat Evre III Kreatininde %200 artış yada >4mg/dl üzerine artış (en az 0.5mg/dl akut) < 0.3 ml/kg/saat >24 saat veya anuri 12 saat Intensive Care Med. 2007;33(3):409-13

20

21 Myelomda böbrek tutulumu Glomerüler Primer amiloidoz Monoklonal Ig birikim hastalığı(midd) Diğer(monoclonal kriyoglobulinemi, proliferatif glomerulonefrit) Tübüler Cast nefropatisi (myelom böbreği) Distal tubular disfonksiyon Proximal tubular disfonksiyon veya edinsel Fanconi sendromu Interstitial Plasma hücre infiltrasyonu,interstisyel nefrit UpToDate 2011

22 Myelomda böbrek tutulumu; ABY Sebep olan Prerenal Sebepler Volüm eksikliği: Gİ kayıplar (Bulantı ve kusma vb.),hiperkalsemi, sepsis Hemodinamik değişiklikler: NSAIİ, RAS blokerleri Diğer nedenler: Hiperürisemi,Hiperviskozite sendromu, Nefrotoksik ajan kullanımı: (Kontrast madde,aminoglikozid vb..) Comprehensive clinical nephrology 2010: 4th ed.; UpToDate 2011

23 Myelomda Cast Nefropatisi Patogenezi Cortex Glomerulus Proximal tubül Toksik hasar Distal tubul hasarı Fankoni sendromu 5 10mg/day in urine Outer medulla Inner medulla filtre olmuş Hafif zincirler 10 30g/day absorption MYELOM BÖBREĞİ Cast hasarı HK kalın çıkan kolu:hafif zincirler + Tamm Horsfall proteinleri cast oluşumuna yol açar

24 Apopitozis DNA Degradasyonu İnterstisyel fibrozis Tübüler harabiyet Tübüler atrofi Tübüler oklüzyon Contrib Nephrol. 2007;153:

25 HZ konsantrasyonu Asidik ortam Ekstrasellüler sıvı volümü Furosemid kullanımı (ortamda Na konsantrasyonunun artması HZ lerin THP ne bağlanmasını kolaylaştırır) THP moleküler formu ve konsantrasyonu Cast oluşumu

26 Cast Nefropatisi/Myelom Böbreği Nedeni bilinmeyen akut yada subakut BY Hiperkalsemi ve volüm eksikliği varsa ABY 24 saatlik proteinüri <2 gr/gündür. Uriner dipstick (-),SSA test (+) hematüri nadirdir. Protein elektroforezi ve İdrar immünfiksasyon serbest hafif zincir testi ile tanı konulur. Renal biyopsi durumu iyi olan tüm olgularda yapılmalıdır. Comprehensive clinical nephrology 2010: 4th ed.;761-9.

27 Myelomda AL Amiloidoz Myelomlu olguların %10 nunda AL amilodoz görülür AL amiloidoz tanısı konan olguların %20 si MM dur SSS dışında hemen tüm organları tutar. Klinik % 80 olguda proteinüri, %30-50 NS, % 50 olguda KBY Tubüler tutulumda RTA,idrar konsantrasyon defekti Kardiyomiyopaiperiferik nöropati,makroglossi,purpuralar izlenebilir. Tanı %90 olguda immünfiksasyon yada immünelektroforezde bir monoklonal protein saptanır. Amiloid fibrilleri genelde dolaşımdaki homojen lg hafif zincirlerinden veya hafif zincir fragmanlarının N-terminal, V1 kısmından (genellikle lambda) oluşur. %90 oranında Yağ dokusu, Kİ, yada renal biyopsisi ile Kongo red+ amiloid fibrillerinin birikimlerinin saptanması ile tanı konur. Leukemia Aug;22(8):

28 Monoklonal IG depo hastalığı ( MIDD) Monoklonal Ig hafif veya ağır zincirlerinin veya her ikisinin böbrek ve Kc,Kalp İnce barsak vb. diğer organlarda birikimi ile karekterizedir. Glomerulerde bowman kapsülünde ve/veya tubül bazal membranında depolanırlar. Olguların >%70 ƙ tipi hafif zincir depolanır. Kongo red (-) dir. EM de fibriller yapı yok, granüler birikim vardır. Clin Nephrol 2009;71; 314 Am J kidney dis 2003; 42:1154

29 Monoklonal IG depo hastalığı (MIDD) Klinik: Tutulum yerine göre Klinik değişir: Glomerüler tutulumda nefrotik sendrom Tübüler tutulumda renal yetmezlik Nadiren de ılımlı proteinüri tablosu ortaya çıkar. 1/3 hastada silendir nefropatisi ile birlikte görülür. Leukemia. 2008:22(8):

30 Myelomda Renal Tübüler Disfonksiyon hafif zincirlerin tübüllerde lizozomal degredasyona dirençli hale gelmeleri proinflamatuar sitokin salgılamaları kristal formasyonu oluşturmaları İnterstisiyel nefrit proksimal tübüler disfonksiyon Proksimal renal tübüler asidoz, hipofosfatemi,glikozüri, a.a.üri osteomalazi FANKONİ SENDROMU Am J Kidney Dis 2003;42;1154.

31 MM daki böbrek yetmezliğinin prognozu

32 arası MM+BY li hastalarda renal fonksiyonların düzelme oranı % 26

33 2007 yılı verilerinde MM+BY li hastalarda renal fonksiyonların düzelme oranı % 85

34 MM tedavisi ile sağlanan : renal yanıtın değerlendirilme kriterleri Clin Lymphoma Myeloma Aug;9(4):302-6

35 Böbrek yetmezliği/ renal hasarı olan MM olgularının tedavisi ve yönetimi: Yeterli hidrasyon İdrarın alkalileştirilmesi Hiperkalseminin düzeltilmesi Sistemik tedavi ile MK paraprotein yapımının azaltılması ve ortadan kaldırılması

36 Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar İV kontrast maddeler Aminoglikozidler Nefrotoksik antibiyotik, antifungal, antiviral ilaçlar Kaçınılmalı! İV kotrast madde kullanımı zorunlu olursa ardından diyaliz yapılmalıdır! Semin Hematol ;46(2):176-89

37 Bifosfanatların GFR na göre doz ayarlaması gereklidir İbandronatın renal toksisitesinin daha az olduğunu belirten çalışmalar yayınlanmaktadır. Doz azaltılması yapılmayan ve hızlı infüzyon yapılan olgularda ATN ve glomerüler hasar gelişebilir. J Canser Res Ther 2010; 28;6(1);31-35

38 Dolaşımdaki monoklonal proteinin ve hafif zincirlerin temizlenmesi için HD ve plazmaferez uygulamaları yaşam avantajı oluşturmamaktadır(?) 14 merkez 97 hasta GFR, Diyaliz bağımlılığı, Sağkalım farkı yok Ciddi hiperviskozite ve Acil nörolojik bulgularla gelen hastalar ile Cast nefropatisi Düşünülen ABY li olgularda yapılması önerilmektedir.(2b) UpToDate 2011 Ann Intern Med. 2005;143:

39 HCO - Hemodiyaliz 13 olgunun tamamı diyaliz bağımsız olmuş 2 olguda denenmiş yeterli yanıt elde edilmiş

40 Böbrek yetmezlikli MM hastalarında sistemik tedavi: 1. Konvansiyonel Kt ve YDK+ OKİT 2. Bortezomib tabanlı rejimler 3. İmmün modulatuar ilaç tabanlı rejimler

41 Konvansiyonel Kt ve YDK+ OKİT VAD Diğer non-alkilleyici bazlı rejimler Siklofosfamid içeren rejimler Yüksek doz deksametazon Melfalan içeren rejimlerden üstün! Doz azaltılması gereksiz! YDK+OKİT 140mg/Kg. Melfalan Kök hücre toplanması ve Engrafmana olumsuz etkisi yok! BY olmayan olgularda kullanılan 200Mg/kg dozu kadar etkin!

42 Bortezomib bazlı rejimler 1.3 mg/m 2 dozuda 1,4,8,11. günlerde kullanıldığı farklı kombinasyonlarda Toksisite profili ve etkinliği BY olmayan gruplar ile benzer bulunmuştur!

43 İmmün modulatuar ilaç tabanlı rejimler Talidomid Doz azaltılmasına gerek yoktur! Thal ile Thal+dex karşılaştıran tek merkezli, 20 olguluk bir çalışma % 45 PRenal,% 30 MRenal var. Yanıt veren 15 olgunun 12 sinin Böbrek fonksiyonları düzelmiş.

44 İmmün modulatuar ilaç tabanlı rejimler-lenalidomid Renal doz ayarlaması gereklidir! Kreatinin klerensi Lenalidomid dozu ml/dk 10 mg/gün < 30 ml/dk Günaşırı 15 mg Diyaliz hastası 5 mg/gün

45 yanıt oranları arasında BY olan ve olmayan gruplarda fark yok Ciddi BY olanlarda trombositopeni insidansı yüksek, toplam sağkalım daha kısa! BY nin Len+ Dex ile geri dönme oranı % 68, Bir diğer çalışmada % 16

46 SDBY Gelişen MM lu hastalarda RRT HD veya Periton diyaliz tedavilerinden herhangi birisi tercih edilebilir. Renal Transplantasyon: OKIT sonrası, ya da 1 yıldan daha uzun süredir ekstra-renal bulguları olmayan olgularda kadavradan uygulanabilir. Am Sos Nephrol 2007;18:886. Am J kidney dis 2004;43:147. Transplantation 2009;87:947.

47 Teşekkürler

AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014

AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014 AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014 PLAN Multiple Myeloma da (MM) tanımlamalar ve böbrek tutulumu Amiloidozlar

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Sıvı ve elektrolit dengesi Asid-baz dengesi Kan basıncı regülasyonu Hormon üretimi ve salınımı Nitrojen yıkım

Detaylı

Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ve Nefrotoksisite DRUGS USED IN THE TREATMENT OF CANCER AND NEPHROTOXICITY

Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ve Nefrotoksisite DRUGS USED IN THE TREATMENT OF CANCER AND NEPHROTOXICITY Derleme Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Ve Nefrotoksisite DRUGS USED IN THE TREATMENT OF CANCER AND NEPHROTOXICITY Erdinç EREN, Alper ATA, Ali ARICAN Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Prof. Dr. Aydın ECE 1 Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi ile karakterize bir sendromdur.

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ ALİ KAMAN Aralık 2013 ABY: Önceden normal olan renal fonksiyonların saatler veya günler içinde bozulmasıdır. Buna bağlı olarak toksik madde birikimi ile birlikte klinik ve biyokimyasal

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER 1 KONU 1 BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Bu konuda böbrek ve böbrek yetmezliği ile ilgili temel bilgiler, glomerüler filtrasyon değeri, kronik böbrek yetmezliği epidemiyolojisi,

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Miyeloma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Bu kitapçık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91

İÇİNDEKİLER. Önsöz 2. Bilimsel Kurul 3. Bilimsel Program 4. Konuşma Özetleri 8. Poster Bildiriler 64. İndeks 91 İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Bilimsel Kurul 3 Bilimsel Program 4 Konuşma Özetleri 8 Poster Bildiriler 64 İndeks 91 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, III. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ NE HOŞGELDİNİZ Lenfoproliferatif

Detaylı

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum olmaksızın proksimal tübülüsün disfonksiyonudur. Bu sendromda genellikle

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com

Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar. Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Türkiye de multipl myelom tedavisindeki sorunlar Prof Dr Sevgi Kalayoğlu-Beşışık sevgikalayoglu@yahoo.com Multipl myelom multisistemik bir hastalıktır Yaşla birlikte görülme sıklığı artar. MM hücreleri

Detaylı

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor...

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... Yıl 1, Sayı:, 1 Ocak - 1 Mayıs 1 Anadolu Vakfı. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... 1. DÜNYA BÖBREK GÜNÜ'NDE HALKIMIZLA EL ELE Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı