Son Dönem Böbrek Hastalar n n K sa Sa l k Anketi ile Ruhsal De erlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Son Dönem Böbrek Hastalar n n K sa Sa l k Anketi ile Ruhsal De erlendirilmesi"

Transkript

1 Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2006; 10(1): Son Dönem Böbrek Hastalar n n K sa Sa l k Anketi ile Ruhsal De erlendirilmesi PSYCOLOGICAL EVALUATION OF END STAGE RENAL DISEASE PATIENTS WITH BRIEF PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE brahim Tokalak, 1 Altu Kut, 2 Füsun Sözen, 2 Beril Akman, 3 F. Nurhan Özdemir 4 Özet Amaç: Bu çal flmada, programl hemodiyaliz (HD) tedavisi alan son dönem böbrek hastalar n n ruhsal durumlar n n "K sa Sa l k Anketi" (K SA) ile saptanmas ve ölçe in aile hekimlerinin, kronik hastalar izlemesinde en az di er psikiyatrik ölçekler kadar uygun olabilece inin gösterilmesi amaçland. Yöntem: Son bir y ld r düzenli HD program nda olup, Kt/V oran 1.4 ün üzerinde olan ve etkin HD uygulanan 230 hasta çal flma grubu olarak seçildi. Üremi belirtileri gösterenler çal flma d fl nda b rak ld. Çal flma grubuna K SA uyguland. Bulgular: Grubun %15.7 sinde minör depresif bozukluk, %13.9 unda majör depresif bozukluk, %2.6 s nda ise panik bozuklu u saptand. Majör depresif bozukluk tan s alanlar ile bilinen tan konmufl bir hastal n varl aras ndaki iliflki istatistiksel olarak anlaml bulundu (p<0.05). Panik bozukluk tan s alanlar n %66.7 sinde eflzamanl depresif bozukluk saptand. Panik bozuklu u tan s alanlarda eflzamanl majör depresyon görülme olas l anlaml olarak daha fazlayd (p<0.05). Hastalar n %12.2 sinde ise belirgin ifllev kayb bulundu. Sonuç: Periyodik izlemleri yaparken, k sa bir süre içinde ve kolayca, hastan n kendisi taraf ndan uygulanabilen K SA, ruhsal bozukluklara tan koymada ve bu sorunlar yönetmede aile hekimlerine oldukça büyük bir kolayl k ve h z getirecektir. K SA n n aile hekimli inde kronik hastal klara yaklafl m için en az di er psikiyatrik ölçekler kadar uygun olabilece i düflünülebilir. Summary Objective: The objective of this study was to assess the psychological profile of end stage renal disease patients on hemodialysis (HD) by Brief Patient Health Questionnaire (Brief-PHQ). We also aimed to show that this inventory is appropriate in approaching chronic diseases in family practice. Materials and Method: The study group consisted of 230 patients on effective HD therapy in the past one year period with the values of Kt/V>1.4. We excluded the patients with uremia. We applied the Brief-PHQ to the study group. Results: In the study group, the prevalence of minor depression was 15.7%, major depression 13.9% and panic disorder 2.6%. The relationship between major depression and presence of a disorder that had been diagnosed before was statistically significant (p<0.05). Comorbid depression was detected in the 66.7% of the panic disorders. Comorbid major depression in the panic disorders was statistically significant (p<0.05). Loss of function was seen in the 12.2% of these patients. Conclusion: During the periodic follow-up of patients, the Brief- PHQ can be applied in a very short time and may serve as an easy tool for primary care physicians. This inventory is as appropriate as the other psychological assessment scales in approaching chronic diseases in family practice. Anahtar sözcükler: Son dönem böbrek hastal, kronik hastal klar, depresif Bozukluk, panik Bozukluk, k sa sa l k anketi, aile hekimli i. Key words: End stage renal disease, chronic disorder, depressive disorder, panic disorder, brief patient health questionnaire, family practice. 1) Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal, Aile Hekimli i Uzman Ö r. Gör., Dr. 2) Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal, Aile Hekimli i Uzman, Dr. 3) Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal, Ö r. Gör., Dr. 4) Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dal, Nefroloji Uzman, Prof. Dr Yay n haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl k Derne i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Medya taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2006 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, a division of Deomed Medical Media, Istanbul.

2 A nksiyete ve depresyon birinci basamak sa l k hizmetlerinde oldukça s k görülür. 1 Tarama ölçeklerinin bu psikiyatrik durumlar n araflt r lmas ve saptanmas nda yararl olabilece i savunulmaktad r. 2 Depresyon ataklar n n %90 birinci basamak sa l k hizmetlerinde görülür. Ancak olgular n yakalanmas ve tedavisi, beklenenin çok alt ndad r. 3,4 Ülkemizde ise tan koyma oran %15 gibi çok daha düflük bir orandad r. 5 Üstelik bunlar, hastalar düflkün bir duruma sokabilecek, ifllev kayb na yol açabilecek, topluma maliyeti yüksek olabilecek sorunlard r. Ancak do ru tedavi uyguland nda, oluflan bu hastal k yükünün kontrol alt na al nabilmesi olas d r. 6,7 Dünyada depresyon taramas nda en yayg n kullan lan dört ölçek: Genel Sa l k Anketi (depresyon için bir alt ölçe- i bulunmaktad r), Beck Depresyon Ölçe i, Zung Depresyon Ölçe i ve Epidemiyolojik Çal flmalar Merkezi-Depresyon Ölçe i (CES-D) dir. 1 Bununla birlikte, birinci basamak sa l k hizmetlerinde ruhsal bozukluklara tan koyabilmek için, geçerlilik ve güvenirlili i s nanm fl ve kullan m oldukça kolay olan "K sa Sa l k Anketi" (K SA) gelifltirilmifltir. Bu ölçe in orijinali Patient Health Questionnaire (PHQ), birinci basamak sa l k hizmetlerinde kullan lmak üzere gelifltirilmifl ilk tan koyma ölçe i olan Prime-MD yi de gelifltiren Spitzer ve arkadafllar taraf ndan haz rlanm flt r. 8 Ülkemizde de hem Prime-MD hem de PHQ dil ve kültür uyum çal flmalar yap larak hekimlerimizin ve hastalar - m z n kullan m na uygun bir hale getirilmifltir. PHQ in k sa formu olan "Brief-PHQ" (K SA) ise hasta taraf ndan verilen yan tlar n hekim taraf ndan de erlendirilerek majör depresif bozukluk, minör depresif bozukluk ve panik bozukluk tan - lar n n konabildi i bir kendi kendini de erlendirme ölçe idir. Ancak ülkemizde ruhsal kaynakl genel bedensel belirtilerin yayg nl n dikkate alan Çorapç o lu, somatoform bozukluk ile ilgili belirtilerin organik bir hastal a ba l olup olmad n sorgulamak amac yla ölçe e dört soru eklemifltir. 9 Kronik hastal klarda depresyon ve anksiyete oldukça s k görülür. Çal flmalara göre, kronik hastal klar n terminal döneminde olanlar n %18 inde depresyon bulunmaktad r. Yine depresyonu olan hastalarda, bedensel rahats zl klar n da daha büyük bir s kl kta görüldü ü bildirilmektedir. Örne in üremik hastalar n %13-68 inde psiko-sosyal sorunlar saptanm flt r Kronik böbrek yetersizli i (KBY), çok önemli bir kronik hastal kt r ve her yönüyle birinci basamakta çal flan hekimlerin ilgi alan na girer. Bu hasta grubunda, depresyon s k ama gerçekte oldu undan daha az konmufl bir tan olarak karfl m za ç kar. Son dönem böbrek hastal nda (SDBH) kronik hastal k ve depresyonun bulgular üst üste binmekte ve gerçekçi bir tan konmas zorlaflmaktad r. Kullan lan tan ölçe ine göre bu hasta grubundaki depresyon prevalans de ifliklik gösterebilir. Ancak alt n standart, psikiyatrik görüflmede DSM-IV R kriterlerine göre konan tan - d r. 12,16 SDBH olanlar, di er kronik hastal klardaki gibi, tedavi ortam ve sosyal k s tlamalar nedeniyle büyük bir duygusal gerilim alt ndad r. Bu hastalar, aile içindeki ve ifl yerindeki rol kayb, böbrek fonksiyonlar yla birlikte mobilite kayb, fiziksel, biliflsel ve cinsel yeteneklerin kayb gibi yo un bask larla karfl lafl rlar. fllev kay plar na kronik, güçsüz düflüren bir hastal n bulgular ve bedenin buna verdi i patofizyolojik tepkiler de eklenince depresyon kolayca geliflebilmektedir Komorbid depresyonun ortaya ç k fl, genellikle hemodiyalizde (HD) geçirilen süreyle ba lant l d r. Bu nedenle depresyon daha çok yafll SDBH olanlarda ya da 1 y ldan uzun diyaliz tedavisi alanlarda görülmektedir. 15 Amerika Birleflik Devletlerinde 1993 y l nda bir diyaliz program na kay tl SDBH nin %9 unun psikiyatrik bir tan yla yat r larak tedavi alt na al nd bildirilmifltir. Daha yeni çal flmalarda her dört diyaliz hastas ndan birinin Beck Depresyon Ölçe i ne göre hafif depresyon rahats zl oldu u bildirilmektedir. 17,18 Ülkemizden bildirilen bir seriye göre sürekli ambulatuvar periton diyalizi alanlar n %19 unda ve HD program na kay tl hastalar n %54 ünde depresyon belirtileri görülmektedir. 14 Bu oran baz çal flmalarda HD hastalar için %70 lere yükselebilmektedir. 19 Kronik hastal olanlar n birinci basamak sa l k hizmeti kapsam nda ruhsal aç dan desteklenmelerinin, mental sorunlarla ilgili hastane baflvurular n anlaml derecede azaltt ya da iki baflvuru aras ndaki süreyi uzatt saptanm flt r. 20 Oluflan parasal yük ve sosyal sorunlar karfl s nda aile hekimi hasta ve içinde bulundu u yap y global olarak de- erlendirerek uygun çözümler üretebilmelidir Bu çal flmada, Baflkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Diyaliz Merkezi nde programl HD uygulanan SDB hastalar n n K SA ile de erlendirilmesi ve konulan psikiyatrik tan ya göre sorunun çözümü amaçland. K SA ölçe inin kronik hastal klara yaklafl mda aile hekimlerinin kullan m - na en az di er psikiyatrik ölçekler kadar uygun olabilece ini göstermek hedefler aras ndayd. Yöntem Kt/V oran 1.4 ün üzerinde olan ve son bir y ld r düzenli HD uygulanan 230 hasta çal flma grubunu oluflturuldu. Et- Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 10 Say

3 kisiz HD in hastalar n ruhsal durumlar üzerindeki olas olumsuz etkisini d fllayabilmek için Kt/V oran 1.4 ün alt nda olan hastalar çal flma grubu d fl nda tutuldu. Duygudurum üzerine depresif etkisi olan üremi belirtileri gösteren hastalar çal flma grubunun d fl nda b rak ld. Ortalama dört saatlik HD seans na kabul edilen 230 hastaya K SA uyguland. Ölçe i, bu konuda k sa bir e itim alan HD hemflireleri uygulad. Hasta, uygulama hakk nda bilgilendirildikten sonra sorular yan tlamak üzere yaln z b rak ld. Okuma-yazmas yeterli olmayan ya da anket sorular n okumakta zorlanan hastalara hemflire yard m etti. Ancak bu yard m n, hastan n yan tlar n yönlendirmemesine dikkat edildi. Yan tlama süresi aç s ndan serbest b rak lan hastalar n, ölçe i tek seferde tamamlamalar istendi. K SA (Brief Patient Health Questionnaire=Brief-PHQ), ülkemizde ve dünyada geçerlili i ve güvenirlili i kan tlanm fl, birinci basamak sa l k hizmetlerinde ruhsal bozukluklara tan koymak üzere gelifltirilmifl, hastalar n kendilerince uygulanabilen ilk psikiyatrik de erlendirme ölçe idir. 9 Soru formunu oluflturan bozukluklar afla daki gibi grupland - r labilir: 1. Yayg n bedensel belirtilerin de erlendirildi i sorular a. somatoform bozukluk 2. Depresif belirtilerin de erlendirildi i sorular a. minör depresif bozukluk b. majör depresif bozukluk 3. Anksiyete belirtilerinin de erlendirildi i sorular a. panik bozukluk K SA uygulama yönergesi 1. Yak nmaya neden olan yayg n fiziksel semptomlara yol açacak organik hastal n olmad na karar verilirse, belirtiler hastan n günlük ifllevselli ini ve sorumluluklar - n yerine getirmesini engelliyorsa somatoform bozukluk tan s konur. 2. Belirtiler; normal yas tutma, organik hastal k, ilaç ya da madde kullan m ya da ba ml l gibi biyolojik durumlar ile aç klanam yorsa ve öyküde manik epizod yoksa, depresif belirtiler hastan n günlük ifllevselli ini ve sorumluluklar n yerine getirmesini engelliyorsa majör ya da minör depresif bozukluk tan s konur. 3. Anksiyete belirtilerini aç klayacak organik hastal k, ilaç ya da madde kullan m ya da ba ml l gibi biyolojik durumlar yoksa, belirtiler hastan n günlük ifllevselli ini ve sorumluluklar n yerine getirmesini engelliyorsa panik bozukluk tan s konur. statistiksel analiz Veriler elektronik ortamda topland. Sonuçlar, SPSS 11.0 istatistik program ile frekans analizleri ve ki-kare testi yap larak de erlendirildi. Bulgular Çal flma grubundaki 230 hemodiyaliz hastas n n 106 s (%46.1) kad n, 124 ü (%53,9) erkekti (1:1.17). Grubun yafl aral olup, ortalamas 43,5±14,3 (ortanca=43) idi. Grubun, 49 unun (%21.3) ya okuma-yazmas n n olmad ya da sadece ilkokul mezunu oldu u, bunun d fl nda kalanlar n (n=181, %78.7) ise ortaokul ve üzeri e itim ald saptand. SDBH n n etiyolojik nedeni d fl nda bilinen tan konmufl bir hastal klar olup olmad soruldu unda; 177 (%77.0) hasta tan s konmufl efllik eden bir hastal olmad n, 53 (%23.0) hasta ise böyle bir hastal n n bulundu unu belirtti. 230 hastan n 36 s nda (%15.7) minör depresif bozukluk, 32 sinde (%13.9) majör depresif bozukluk, 6 s nda (%2.6) panik bozuklu u saptand. Yafl ile minör ya da majör depresif bozukluk tan s aras nda anlaml bir iliflki yoktu (p=0.11). Ayn flekilde, cinsiyet ile minör ya da majör depresif bozukluk tan s aras nda da anlaml bir iliflki saptanamad (p=0.15). Herhangi bir depresif bozukluk tan s ile bilinen tan konmufl bir hastal n varl aras nda anlaml bir iliflki bulunamad (p=0.17). Ancak, majör depresif bozukluk tan s alanlar ile bilinen tan konmufl bir hastal n varl aras ndaki iliflki istatistiksel olarak anlaml idi (p<0.05). Panik bozuklu u tan s ile yafl, cinsiyet ve bilinen tan konmufl bir hastal n varl aras nda istatistiksel olarak anlaml iliflki yoktu (p>0.05). Panik bozuklu u tan s alanlar n 4 ünde (%66.7) eflzamanl depresif bozukluk saptand. Bu hastalardan 3 ünde (%50.0) majör depresif bozukluk, 1 inde (%16.7) minör depresif bozukluk saptand. Panik bozuklu u tan s konanlarda eflzamanl majör depresyon görülme olas l anlaml olarak daha fazlayd (p<0.05). Ayn anlaml iliflki panik bozuklu u ve minör depresyon aras nda da bulunmaktayd (p<0.05). Hastalar n, son bir ayda yaflad klar bedensel sorunlar fiekil 1 de gösterilmifltir. Hastalara fiekil 1 de görülen fiziksel yak nmalar nedeniyle bir hekime baflvurup vurmad klar soruldu unda; 130 unun (%56.5) bir hekime baflvurmad -, 100 ünün (%43.5) bu yak nmalar nedeniyle bir hekimden yard m ald ö renildi. Bu yak nmalar n ruhsal s k nt - lardan kaynaklan p kaynaklanmad soruldu unda; 185 i (%80.4) yak nmalar n n ruhsal s k nt lar ndan kaynaklanmad n, 45 i ise (%19.6) yak nmalar n ruhsal gerginli e ba lad n ifade ettiler. 16 Tokalak ve ark. Son Dönem Böbrek Hastalar n n K sa Sa l k Anketi ile Ruhsal De erlendirilmesi

4 % Eklem a r s Mide a r s S rt a r s Bulant -haz ms zl k Bafl a r s Kab zl k-ishal Nefes darl Cinsel iliflkide a r Adet a r s Kalp çarp nt s Bafl dönmesi Gö üs a r s Bay lma nöbetleri fiekil 1 Son dönem böbrek hastalar n n son bir aydaki bedensel sorunlar Çal flma grubundaki hastalara somatik belirtiler, depresif duygudurum ya da panik bozuklu u nedeniyle ev ve ifl yerinde ifllevlerinin ne kadar etkilendi i soruldu unda, 28 hastada (%12.2) belirgin ifllev kayb (oldukça fazla ve afl r derecede etkilenme) oldu u bulundu. SDBH n n ifllev kayb da l m fiekil 2 de gösterilmifltir. Tart flma SDBH nda baflta depresif bozukluk olmak üzere birçok ruhsal sorun görülür. Çal flmalar, birinci basama n en önemli kronik hasta gruplar ndan SDBH nda tedavi sonuçlar n n istenilen düzeyde olabilmesi, hastane yat fl ve mortalitenin azalt labilmesi için depresif bozukluklar n ay r c %7.4 %4.8 Hiç etkilemedi %46.5 Bir miktar etkiledi Oldukça fazla etkiledi Afl r derecede etkiledi %41.3 fiekil 2 Son dönem böbrek hastalar n n ifllev kayb yak nmlar Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 10 Say

5 tan s n n yap lmas gerekti ini vurgulamaktad r ,20 SDBH ndaki duygudurum de ifliklikleri daha önce bir çok çal flmada Beck Depresyon Ölçe i ile de erlendirilmifl ve HD hastalar nda de iflik fliddette, %70 e varan oranlarda depresif bozukluk saptanm flt r. 13,19,24,25 Ancak HD hastalar - na depresif bozukluk tan s koymak oldukça güç olabilir, çünkü depresyonu and ran üremi bulgular depresyon tan - s n zorlaflt rmakta ve do rulu u tart flmal yüksek depresyon tan oranlar görülebilmektedir. 12,19 nefektif HD in hastalar m zda ortaya ç kabilecek olan üremi bulgular n n ruhsal sorunlara yaklafl m m z olumsuz yönde etkilememesi için Kt/V oran 1.4 ün alt nda olan hastalar çal flma d fl nda tuttuk. K SA n n somatoform bozukluklarla ilgili fiekil 1 de de inilen ve varl na göre "hiç", "bir miktar" ve "oldukça" fleklinde yan tlanmas beklenen somatik bulgular k sm, HD alan SDBH seyrinde ya da HD komplikasyonu olarak s k rastlanan yanl fl somatoform bozukluk tan s na yol açaca düflünülerek de erlendirmeye al nmam flt r. Ancak ölçek bütünlü ünün bozulmamas için, hastalar n formu eksiksiz doldurmalar istenmifl ve sonuçlar bölümünde bu belirtilerin da l m gösterilmifltir. SDBH nda bu belirtilerin s kça görülmesi bu hasta grubunda somatoform bozukluklar kapsam nda belirtiler geliflmeyece i anlam da tafl mamaktad r. Kan m zca aile hekimli i uygulamas ndaki sürekli bak m ve disipline özgü hasta hekim iliflkisi sayesinde birinci basamak hekimleri bu tarz belirtilerin ay r c tan s n kolayca yapabilecek ve sorunlar yönetebileceklerdir. Çal flmam z n sonuçlar na göre, hasta grubumuz kronik hastal klar nedeniyle büyük bir ruhsal gerilim alt ndad r. Hastalar m z n büyük bir ço unlu u yak nmalar n n ruhsal kökenli olmad n ve bu yak nmalar için herhangi bir hekimden profesyonel bir destek almad klar n belirtmifllerdir. Çal flman n sonunda, K SA ile belirlenen yo un bask alt nda olan ve kronik hastal klar n n tedavileri süren KBY li hastalar m z, saptanan ruhsal sorunlar n n tedavisi için ilgili hekime yönlendirildi. Tüm hastalar n psikolojik aç dan kontrol alt nda tutulmas ve gelecekte sorun yaflamamalar için tedavinin sürdü ü ünite sorumlular psikolojik destek ve sosyal motivasyon programlar bafllatt lar. Aile hekimleri, kronik hastal klar n izleminde önemli rol oynarlar. Avrupa Genel Pratisyenlik / Aile Hekimli i Birli i nin (Wonca-Europe) 2002 ölçütlerine göre, bu hasta grubunun biyopsikososyal rehabilitasyonu, aile hekiminin görev tan m içindedir. 26 Kronik hastal klar aras nda önemli yer tutan ve bir çok ruhsal sorunun efllik etti i SDBH n n periyodik izleminde k sa sürede ve kolayca, hastan n kendisi taraf ndan uygulanabilen K SA, aile hekimlerine oldukça büyük bir kolayl k ve h z getirecektir. Ancak tek bir HD merkezinde, programl tedavi alan hastalar kesitsel olarak inceleyen çal flmam z kronik hastalar evrenini temsil etmemektedir. Ölçek, kronik hastal klardan oluflan çal flma gruplar na uygulanarak tüm kronik hastalarda geçerli ve güvenilir olup olmayaca tart fl labilir. Sonuç olarak; aile hekimli i uygulamalar nda, K SA ölçe inin en az ndan SDBH nda tan ya varmak için en az di er psikiyatrik ölçekler kadar uygun oldu u söylenebilir. Kaynaklar 1. Boratav C. Boratav Depresyon Tarama Ölçe i (Bordepta): Epidemiyolojik Çal flmalar ve Birinci Basamak Sa l k Hizmetinde Depresyonu Tan maya Duyarl Bir Ölçek. Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3): Gilbody SM, House AO, Sheldon TA. Routinely administered questionnaires for depression and anxiety: systematic review. BMJ 2001; 322: Kendrick T. Why can t GPs follow guidelines on depression? We must question the basis of the guidelines themselves. BMJ 2000; 320: Scott J, Thorne A, Horn P. Effect of a multifaceted approach to detecting and managing depression in primary care. BMJ 2002; 325: Sa duyu A, Ögel K, Özmen E, Boratav C. Birinci basamak sa l k hizmetlerinde depresyon. Türk Psikiyatri Dergisi 2000; 11: Hall R, Rundell J, Hirsch TW. Economic issues in consultation-liaison psychiatry. Textbook of consultation-liaison psychiatry de. Ed. Rundell J, Wise MG. Washington, American Psychiatric Press, 1996; Strain JJ, Hammer JS, Fulop G. APM task force on psychosocial interventions in the general hospital inpatient setting. A review of cost-offset studies. Psychosomatics 1994; 35(3): Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB. Validation and utility of a self-report version of PRIME-MD: the PHQ primary care study. Primary Care Evaluation of Mental Disorders. Patient Health Questionnaire. JAMA 1999; 282(18): Çorapç o lu, A, Özer, GU. Adaptation of revised Brief PHQ (Brief-PHQ-r) for diagnosis of depression, panic disorder and somatoform disorder in primary healthcare settings. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2004; 8(1): Chen YS, Wu SC, Wang SY, Jaw BS. Depression in chronic haemodialysed patients. Nephrology 2003; 8, Kathol RG, Petty F. Relationship of depression to medical illness. J Affect Disord 1981; 3: Kimmel PL. Depression in patients with chronic renal disease. What we know and what we need to know. J Psychosom Res 2002; 53: Finkelstein FO, Finkelstein SH. Depression in chronic dialysis patients: Assessment and treatment. Nephrol Dial Transplant 2000; 15: Camsari T, Cavdar C, Yemez B, Ozkahya M, Atabay G, Alkin T, Akcicek F. Psychosexual function in CAPD and hemodialysis patients. Perit Dial Int 1999; 19: Barisic I, Mück-Seler D, Jakovljevic M, Sagudc M. Comorbid depression and platelet serotonin in hemodialysis patients. Nephron Clin Pract 2004; 96: c10-c Kimmel PL, Thamer M, Richard CM, Ray NF. Psychiatric Illness in Patients with End-Stage Renal Disease. Am J Med 1998; 105: Kimmel PL, Weihs KL, Peterson RA ve ark. Behavioral compliance with dialysis prescription in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 1995; 5: Kimmel PL, Peterson RA, Weihs KL. Psychologic functioning, quality of life and behavioral compliance in patients beginning hemodialysis. J Am Soc Nephrol 1996; 7: Akman B, Özdemir FN, Sezer S, Miçozkad o lu H, Haberal M. Depression levels before and after renal transplantation. Transplantation Proc 2004; 36: Wood K, Anderson J. The effect of psychiatric case management involving general practitioners: Preliminary results. Aust N Z J Psychiatry 1995; 29(2): Tokalak ve ark. Son Dönem Böbrek Hastalar n n K sa Sa l k Anketi ile Ruhsal De erlendirilmesi

6 21. Mitchell G, Del Mar C, Francis D. Does primary medical practitioner involvement with a specialist team improve patient outcomes? A systematic review. Br J Gen Pract 2002; 52(484): Burns T, Knapp M, Catty J ve ark. Home treatment for mental health problems: a systematic review. Health Technol Assess 2001; 5(15): Gournay K, Brooking J. The community psychiatric nurse in primary care: an economic analysis. Journal of Advanced Nursing 1995; 22(4): Kimmel PL, Peterson RA, Weihs KL, Simmens SJ, Alleyne S, Kruz I, Veis JH. Multiple measurement of depression predict mortality in a longitudinalstudy of chronic hemodialysis outpatients. Kidney Int 2000; 57: Valderrabano F, Jofre R, Lopez-Gomez JM. Quality of life in end-stage renal disease patients. Am J Kidney Dis 2001; 38: Evans P. The European definition of general practice/family medicine. Wonca Europe, Barcelona, Spain, 2002; Gelifl tarihi: Kabul tarihi: letiflim adresi: Dr. brahim Tokalak Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal Fevzi Çakmak Cad. 10. Sok. No: 45 Bahçelievler Ankara Tel: (0312) / 1334 Faks: (0312) e-posta: Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 10 Say

Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY. Esra Saatçi, Ersin Akp nar

Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY. Esra Saatçi, Ersin Akp nar Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2006; 10(1): 7-13 Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY Esra Saatçi, Ersin

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü 05-27/7/07 18:58 Page 128 Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü Çetin ET K*, Ender TANER**, Selçuk ASLAN***, Erdal IfiIK**** * Uzm. Dr., Ifl klar Ruh Sa l ve

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Key words: Hypertension, hypertension management, primary care

HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Key words: Hypertension, hypertension management, primary care Aile Hek Derg 997; (): 48-2 B R NC BASAMAKTA H PERTANS YON YÖNET M * HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE Okay Baflak, Hulki Meltem Sönmez 2, Erdo an Payza Özet AMAÇ Birinci basamak sa l k bak m sunan

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

www.turkailehekderg.org Summary

www.turkailehekderg.org Summary Türk Aile Hek Derg 2011;15(2):69-76 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.11.69 Birinci basamak sa l k hizmetinde cinsel ifllev bozukluklar na yaklafl m Approach to sexual dysfuntion in primary

Detaylı

Yaflam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçe i Öz Bildirim Formunun (PASÖ-ÖB) Türkçe Versiyonu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal flmas

Yaflam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçe i Öz Bildirim Formunun (PASÖ-ÖB) Türkçe Versiyonu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal flmas Yaflam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçe i Öz Bildirim Formunun (PASÖ-ÖB) Türkçe Versiyonu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal flmas Elif Onur 1, Tunç Alkın 2, E. Serap Monkul 3, Hüray Fidaner 2 1 Yard. Doç.

Detaylı

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES *Ö r. Gör. Nuray Egelio lu **Prof. Dr. Hülya Okumufl *Pamukkale Üniversitesi Denizli Sa l k Yüksekokulu nurayegelioglu@mynet.com

Detaylı

www.turkailehekderg.org Summary

www.turkailehekderg.org Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(4): 183-187 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.183 Kronik idiyopatik bel a r s na yaklafl m Approach to chronic idiopathic back pain pek Tany ld z 1, Vildan

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

tedaviye haz r olma ve tedavi için

tedaviye haz r olma ve tedavi için Araflt rmalar/researches De iflime Haz r Olma ve Tedavi ste i Ölçe i (SOCRATES) Türkçe Versiyonu nun yatarak tedavi gören erkek alkol ba ml s hastalarda faktör yap s, geçerli i ve güvenirli i De iflime

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case Reports M. Y ld z, C. Cerit. Tedavisinin Y ll k Maliyeti: Bir Üniversite Hastanesi Verilerinden Yap lan Hesaplama

Olgu Sunumlar /Case Reports M. Y ld z, C. Cerit. Tedavisinin Y ll k Maliyeti: Bir Üniversite Hastanesi Verilerinden Yap lan Hesaplama Olgu Sunumlar /Case Reports M. Y ld z, C. Cerit yerleflim yeri ve toplum ruh sa l hizmetlerinin varl ve yeterlili ine ba l olarak de iflmektedir (2,3). Dolay s yla hastal n sa l k sistemine ve topluma

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle iliflkisi

Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle iliflkisi Türk Aile Hek Derg 2011;15(4):167-172 www.turkailehekderg.org Research Article doi:10.2399/tahd.11.167 Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle

Detaylı

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 31-38 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.08.031 Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler An

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

Gebelikte Sosyodemografik De iflkenlerin Kayg ve Depresyon Düzeyleriyle liflkisi

Gebelikte Sosyodemografik De iflkenlerin Kayg ve Depresyon Düzeyleriyle liflkisi Özgün Makale / Original Article 85 Gebelikte Sosyodemografik De iflkenlerin Kayg ve Depresyon Düzeyleriyle liflkisi Association Between Sociodemographic Variables with the Levels of Depression and Anxiety

Detaylı

Burcu Çakaloz*, Aynur Pekcanlar Akay**, Türkan Günay**

Burcu Çakaloz*, Aynur Pekcanlar Akay**, Türkan Günay** Karfl t Olma Karfl Gelme Bozuklu unun Efllik Etti i ve Etmedi i Dikkat Eksikli i Hiperaktivite Bozuklu u Tan l Çocuklar n Davran flsal Sorunlar, Ders Baflar s ve Akran liflkileri, Aç s ndan De erlendirilmesi

Detaylı

GENÇ ER fik N KEKEMEL K VAK ALARINDA ANKS YETE DÜZEY LE BAfiA ÇIKMA TUTUMLARININ L fik S

GENÇ ER fik N KEKEMEL K VAK ALARINDA ANKS YETE DÜZEY LE BAfiA ÇIKMA TUTUMLARININ L fik S GENÇ ER fik N KEKEMEL K VAK ALARINDA ANKS YETE DÜZEY LE BAfiA ÇIKMA TUTUMLARININ L fik S Murat Erdem*, Cemil Çelik**, Ali Doruk***, Fuat Özgen****, Aytekin Özflahin***** * Yrd. Doç. Dr., GATA Psikiyatri

Detaylı

Psikiyatrik Ayaktan Hasta Popülasyonunda Gece Yeme Sendromunun Yayg nl ve Di er Psikiyatrik Bozukluklarla Birlikteli i

Psikiyatrik Ayaktan Hasta Popülasyonunda Gece Yeme Sendromunun Yayg nl ve Di er Psikiyatrik Bozukluklarla Birlikteli i Psikiyatrik Ayaktan Hasta Popülasyonunda Gece Yeme Sendromunun Yayg nl ve Di er Psikiyatrik Bozukluklarla Birlikteli i Yasemin Cengiz*, Sinem Gönenli Toker*, K. O uz Karamustafal o lu**, Bahad r Bak m*,

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin alt nc y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n geliflmelerine

Detaylı

Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas

Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas Türk Psikoloji Dergisi 2003, 18 (52), 57-71 Vineland Uyum Davran fl Ölçe i - Araflt rma Formu nun Do umdan 47 Ayl a Kadar Olan Türk Bebekleri çin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas Baflak Alpas*

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör Yap s

Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör Yap s Araflt rmalar/researches S. Köse, K. Sayar,. Ak, N. Ayd n, Ü. Kalelio lu,. K rp nar, R. A. Reeves, T. R. Przybeck, C. R. Cloninger Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör

Detaylı

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 53-63 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.053 Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Management of pain and practice of analgesia in the emergency

Detaylı

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Research Article doi:10.2399/tahd.13.09719 Türk Aile Hek Derg 2013;17(2):60-64 TAHUD 2013 5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Sociodemographic characteristics

Detaylı

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 1/Nisan 2007 1 DERLEME Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Ayflegül fller Ege Üniversitesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör Yap s *

Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör Yap s * Araflt rmalar/researches S. Köse, K. Sayar, Ü. Kalelio lu, N. Ayd n,. Ak,. K rp nar, R. A. Reeves, T. R. Przybeck, C. R. Cloninger Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, Güvenirli i ve Faktör

Detaylı