Yoğun Bak m Ünitesinde Sürekli Renal Replasman Tedavisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yoğun Bak m Ünitesinde Sürekli Renal Replasman Tedavisi"

Transkript

1 Derlemeler/Reviews Yoğun Bak m Ünitesinde Sürekli Renal Replasman Tedavisi Ebru KOCA*, Arzu TOPELİ*, Yunus ERDEM** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Medikal-Yoğun Bak m Ünitesi, ** Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Nefroloji Ünitesi, ANKARA GİRİŞ Renal replasman tedavisi gerektiren akut böbrek yetmezliği oldukça s k görülen bir sorun olup, y ll k insidans Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde 1 milyon kişide 30 olarak bildirilmektedir (1). Klasik anlamda son dönem böbrek yetmezliğinde kullan lan diyaliz yöntemleri, akut böbrek yetmezliğinde de kullan labilir ve nitekim günümüzde, akut böbrek yetmezliğinde genelde intermittant hemodiyaliz (İHD) uygulanmaktad r. Ancak, akut böbrek yetmezliği özellikle yoğun bak m ünitelerinde çeşitli nedenlere bağl multi-organ yetmezliklerinin bir parças olarak da karş m - za ç kmaktad r. Son y llarda, sürekli renal replasman tedavisi (SRRT), yoğun bak m ünitelerinde multi-organ yetmezliğiyle birlikte seyreden akut böbrek yetmezliğinde artan s kl kta uygulanmaya başlanm şt r. Bu yaz da öncelikle multi-organ yetmezliğiyle birlikte seyreden akut böbrek yetmezliğinde SRRT den bahsedilecektir. Genel anlamda diyaliz ve diğer nedenlere bağl akut böbrek yetmezliği konumuzun d ş ndad r. TANIM ve TEMEL PRENSİPLER Diyaliz, genel anlamda yar geçirgen bir membran arac l ğ ile hastan n kan ve uygun diyaliz solüsyonu Continuous Renal Replacement Therapy in the Intensive Care Unit Anahtar Kelimeler: Renal replasman tedavisi, yoğun bakım ünitesi, akut böbrek yetmezliği, sepsis, hemodiyaliz, hemofiltrasyon Key Words: Renal replacement therapy, intensive care unit, acute renal failure, sepsis, hemodialysis, hemofiltration aras nda s v -solüt değişimini temel alan bir tedavi şeklidir (2). Bir diyaliz formu olan SRRT de belli başl 2 sistem kullan lmaktad r: Hemofiltrasyon ve hemodiyaliz. Her 2 yöntemde de bir vasküler giriş vard r ve kan, dolaş m n n d ş ndaki bir filtreden (hemofiltre veya diyalizer) geçirilmektedir. Hemodiyaliz s ras nda yar geçirgen bir membran n bir taraf ndan kan geçerken, karş yönden (kan ak ş - n n ters yönünden) kristalloid solüsyonu pompalan r. Böylece küçük moleküller yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyonda olduklar tarafa difüze olurlar. Diyaliz s v s n n içeriği plazma solüt konsantrasyonlar n mümkün olduğunca normal s n rlarda tutacak şekilde haz rlan r. Diyaliz s v s nda kandan tamamen temizlenmesi gereken maddelerin (üre, kreatinin, fosfat gibi) konsantrasyonu s f rd r. Tuz ve su ise transmembran bas nç gradiyenti ile uzaklaşt r l r. Diyaliz s v s nda düşük bas nç vard r. Bir molekül ne kadar büyükse membrandan geçişi o kadar yavaş olacakt r. Düşük molekül ağ rl kl olan üre rahatl kla elimine olurken, bu durum kreatinin için biraz daha zor, fosfat iyonu için ise çok daha zordur (1). Hemofiltrasyonda bas nç alt ndaki kan yüksek geçirgenlikli bir membran n bir yan ndan akarken moleküller glomerüler filtrasyonda olduğu gibi membrandan konvektif ak mla (su ile birlikte) geçer. Bir taraftan s v elimine edilirken, bir taraftan da istenilen oranda majör kristalloidlerin fizyolojik seviyede olduğu bir solüsyon infüze edilir. Örneğin, hastada volüm fazlal ğ varsa replase edilen s v elimine edilen s v dan daha az olmal d r. 126

2 Hemofiltrasyon, yoğun bak m ünitelerinde popülaritesi giderek artan bir renal replasman tedavi formu olup farkl şekillerde uygulanabilir: Sürekli arteriyovenöz hemofiltrasyon: Orjinal ve en basit formudur. Femoral arter ve ven kanüle edilir, kan sadece arteryel bas nc n etkisi ile hemofiltreden geçer. Ancak, hemofiltrasyonun etkinliğinin hastan n kan bas nc na bağl olmas, düşük kan ak m n n sistemde s k p ht laşmaya yol açmas, uzun süreli arteryel kanülasyonun komplikasyon riski taş mas gibi dezavantajlar vard r. Sürekli arteriyovenöz hemodiyafiltrasyon: Arteriyovenöz hemofiltrasyon sistemine bir diyaliz devresi eklenmiştir. Böylece klerenste önemli bir art ş sağlan r. Ancak, hem pahal bir sistemdir hem de sürekli hemofiltrasyonun tüm dezavantajlar n taş r. Sürekli venövenöz hemofiltrasyon: Sisteme bir pompan n eklenmesiyle beraber femoral, subklavyen veya internal jügüler venin kanüle edildiği, kan ak m ve filtrasyon h z n n arteryel bas nçla s n rlanmad ğ, arter kanülasyonu ile ilgili problemlerin yaşanmad ğ hemofiltrasyon şeklidir. Yoğun bak m ünitelerinde geniş kullan m alan bulmuştur. Vasküler yatak için genellikle santral bir vene çift lümenli bir kateter yerleştirilir. Kan pompas genellikle 125 ml/dakika şeklinde ayarlan r ve hemofiltrasyon h z 25 ml/dakikad r. Hemofiltrasyonda en s k karş laş lan sorunlardan biri kan n dolaş m d ş ndaki devrede p ht laşmas d r. Bu nedenle U/saat heparin infüzyonu uygulan r. Sürekli venövenöz hemodiyafiltrasyon: Yine sisteme bir diyaliz devresinin eklenmesi ile çok daha yüksek klerens h zlar na ulaş labilir. Ancak bu pahal sistemin sürekli venövenöz hemofiltrasyona bir üstünlüğü gösterilememiştir (1). SRRT NİN İHD ile KARŞILAŞTIRILMASI SRRT nin endikasyonlar kesin olarak tan mlanmam şt r. Ancak bu tedavi şeklinin en önemli k sm sürekli olmas d r. Yoğun bak m ünitelerindeki hastalar ald klar ilaçlar, beslenme ürünleri ve kan ürünleri nedeniyle s kça ve fazla miktarda, çoğu zaman günde en az 2 L s v al rlar. İHD ile hastalar n intravasküler yataktaki s v s h zl ca çekilir, daha sonra interstisyel kompartmandaki s v tekrar intravasküler yatağa çekilir ve vazokonstrüksiyon gibi kompensatuar mekanizmalar devreye girer. İHD deki gibi s v çekilmesi belirli bir süre içinde yap lacaksa yeniden dolum h z ultrafiltrasyon h z na yetişemeyebilir ve intravasküler hipovolemi gelişir. Normalde bu durum karş s nda intravasküler hacimdeki azalmaya kompensatuar olarak vazokonstrüksiyon olmas (sistemik vasküler rezistans n artmas ) ve kan bas nc n n korunmas beklenir. Ancak, sepsis gibi sistemik vasküler rezistans n azald ğ durumlarda veya şok tablosunda bu kompensatuar mekanizmalar devreye giremez ve hipotansiyon olur (3). Diyalizin asetatl yap lmas veya vazodilatör mediatör salan membranlar n kullan m hipotansiyonu daha da agreve edebilir. Ayr ca, sepsiste dolaşan inflamatuvar mediatörler ve önceki miyokardiyal hastal klar kalp kas lma rezervini s n rlar. K sacas, kritik hastalar n çoğunun kardiyovasküler sistemi İHD ye gerekli yan t veremez. Hipotansiyon, İHD nin en s k karş laş lan komplikasyonlar ndan biridir. Diyaliz s ras nda %20-50 oran nda görülmekte, %10 olguda ciddi hipotansiyon görülüp tedavi gerektirmekte ve tedavinin %5 inde diyalizin erken sonland r lmas na neden olmaktad r (4,5). Buna karş n SRRT, şoktaki veya hipervolemisi olan hastalarda bile çok iyi bir hemodinamik toleransla yavaş ve izotonik s v çekilmesini olanakl k lar. Günün istenilen saatinde s v çekilmesi mümkündür ve solüt klerensi değiştirilerek kritik hastalar n h zl değişen hemodinamik durumuna adaptasyon sağlanabilir. Birçok çal şmada SRRT nin İHD ye göre daha az hemodinamik bozukluğa yol açt ğ gösterilmiştir (6-8). Ayr ca, akut böbrek yetmezliğinde otoregülasyon bozulur ve renal perfüzyon, kan bas nc na bağl hale gelir. Dolay s ile diyalize bağl hipotansiyon renal fonksiyonlar n iyileşmesinde gecikme yapabilir (9). Manns ve arkadaşlar, hipotansiyonun renal iyileşme üzerine olumsuz etkisini göstermişlerdir (10). Yapt klar çal şmada, akut böbrek yetmezlikli hastalarda İHD ile kreatin klerensinde %25 azalma olurken, SRRT ile %7 azalma olmuş, idrar ç k m nda, İHD uygulananlarda %50, SRRT uygulananlarda %10 azalma olmuştur (10). Kreatinin klerensindeki azalma ortalama arteryel bas nçtaki azalma ile paralel bulunmuştur. Bu da hipotansiyona bağl renal kan ak m ndaki azalman n iyileşmekte olan böbrekte tekrarlayan iskemik zedelenmeye neden olduğunu düşündürmektedir (10). Diyaliz dengesizlik sendromu baş ağr s ndan nöbet, koma ve hatta ölüme varan geniş bir alan içeren nörolojik bozukluklarla karakterize klinik bir sendromdur. İHD, serebral ödeme ve serebral perfüzyonda azalmaya sebep olabilir. Üre kandan h zl ca çekilince kan birden hipoozmolar hale gelir. S v, ozmolar gradient yönünde hareket eder ve intraserebral ödeme sebep olur. Özellikle daha önceden iskemi, metabolik bozukluk, travma veya cerrahiye sekonder beyin ödemi olan hastalarda hayat tehdit edici kafa içi bas nç art ş gelişebilir. Ronco ve Bellomo, sürekli hemofiltrasyonla beyin hidrasyonunun sabit olduğu- 127

3 Koca E, Topeli A, Erdem Y nu, İHD s ras nda ise beyine belirgin s v ak ş olduğunu göstermişlerdir (11). SRRT ile plazma ozmolaritesinde yavaş bir düşme meydana gelir ve diyaliz dengesizlik sendromu önlenmiş olur. Azotemi kontrolü İHD ile istenen düzeyde olmad - ğ ndan protein al m 0.5 g/kg/gün olarak k s tlan r. Azot dengesi de negatif yöndedir (-10 g/gün) (12). SRRT ile protein al m k s tlanmaks z n agresiv beslenme desteği yap labilir. Günde 2 g/kg n üzerinde protein bile verilse azotemi kabul edilebilir s n rlarda kal r (13). Diüretiklere ve vazodilatörlere cevap vermeyen son dönem konjestif kalp yetmezliği (KKY) olan hastalarda da akut böbrek yetmezliği olmasa dahi SRRT uygulanabilir. Bir çal şmada, s n f IV KKY olan 52 hastaya izole ultrafiltrasyon uygulanm ş ve yaşayan 35 hastada ultrafiltrasyonun artm ş diürez ve sodyum at l m ile sonuçland ğ ve ultrafiltrasyon kesildikten sonra da kilo kayb n n devam ettiği gözlenmiştir. Bu hastalarda, s v çekilmesine rağmen arteryel kan bas nc stabil kalm ş ve hastalar KKY s n f II veya III e gerilemişlerdir (14). Norepinefrin, aldosteron, vazopresin gibi nöroendokrin faktörlerde azalma, su ve sodyum at l m nda artma, yaşam kalitesinde yükselme, fonksiyonel kapasitede k vr m diüretiklerine göre daha kal c iyileşme gösterilmiştir (15-18). Böyle hastalarda ultrafiltrasyonun kardiyak transplantasyon için zaman kazand rabileceği yönünde görüşler mevcuttur (19). SRRT ile sepsiste inflamatuvar mediatörlerin dolaş mdan uzaklaşt r lmas ve dolay s yla sağkal m n artt r lmas görüşü mevcut olmakla birlikte bu konuda spekülasyonlar mevcuttur. Hemofiltrasyonun inflamatuvar mediatörlerin otokrin ve parakrin etkilerini, aktive olmuş inflamatuvar hücreleri ve hücre membran na bağlanm ş adezyon moleküllerini ortadan kald rmas beklenemez. Birçok inflamatuvar mediatörün molekül ağ rl ğ hemofiltrasyon (konveksiyon) için uygundur. Ancak, tümör nekroz faktörü (TNF) gibi büyük bir molekülün uzaklaşt r lmas mümkün olamamaktad r. Bu durumda, adsorpsiyonu artt ran özel membranlar kullan labilir, ancak bu da çabuk membran satürasyonuna yol açabilir. Ayr ca, birçok mediatörün zaten yar ömrü k sad r, dolay s yla dolaş mdan kolayl kla kendiliklerinden uzaklaşt - r labilirler. Sepsiste hem pro hem de antiinflamatuvar maddelerde art ş ve dengesizlik sözkonusudur. Hemofiltrasyon ile bu mediatörlerde değişik oranlarda gelişi güzel azalma, zaten mevcut olan dengesizliği artt rabilir. Hemofiltrasyon veya hemodiyalizin taş d klar morbidite ve yukar da belirtilen olas dezavantajlar nedeniyle akut böbrek yetmezliği olmaks z n sadece sepsiste kullan m konusunda yoğun çal şmalara ihtiyaç vard r. Son dönemlerde yap lm ş 2 kontrollü çal şma, düşük filtrasyon h z yla yap lan hemofiltrasyonun, plazma TNF ve interlökin-6 değerleri üzerinde etkisinin olmad ğ n göstermiştir (20,21). Yüksek hacim hemofiltrasyon uygulamas ve s k filtre değişimi inflamatuvar mediatör uzaklaşt rmas n kolaylaşt rabilir. Ancak, bu konuda yap lm ş kapsaml çal şmalar yoktur. Septik şokta hemofiltrasyon kullan m üzerinde hayvan modellerinde yap lan çal şmalar n %50 sinde sağkal mda muhtemelen miyokard depresan faktörün eliminasyonuna bağl art ş saptanm şt r (22). Yüksek filtrasyon h z kullan ld ğ nda etkinin daha fazla olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak, akut böbrek yetmezliği olmayan sepsiste SRRT kullan m n n sağkal mda art ş ve organ yetmezliklerinde azalma gösterdiğine dair yeterince çal şma olmay p, kontrollü çal şmalara ihtiyaç vard r. SRRT NİN BAŞLATILMASI ve SONLANDIRILMASI Akut böbrek yetmezliği gelişen, hemodinamik yönden stabil olmayan kritik hastalarda SRRT en k sa zamanda başlat lmal d r. Bu konuda kesinleşmiş endikasyonlar olmamakla birlikte Bellomo ve arkadaşlar n n başlama önerileri mevcuttur (23): 1. Oligüri (idrar ak m < 200 ml/12 saat), 2. Anüri (idrar ak m < 50 ml/12 saat), 3. Metabolik asidoza bağl ağ r asidemi (ph< 7.1), 4. Azotemi (üre > 30 mmol/l), 5. Hiperkalemi (K> 6.5 meq/dl veya h zl yükselen K), 6. Üremik organ tutulumundan şüphelenilmesi (perikardit, ensefalopati, nöropati, miyopati), 7. Ağ r disnatremi (Na> 160 veya Na< 115 mmol/l), 8. Hipertermi (Vücut s s > 39.5 C), 9. Klinik olarak önemli organ ödemi, 10. İlaç zehirlenmesi, 11. Fazla miktarda kan ürünü ihtiyac gerektiren pulmoner ödem, akut respiratuar distres sendromu. Başlat lmas nda olduğu gibi sonland r lmas nda da kesinleşmiş kriterler olmamakla birlikte önerilenler (23): 1. SRRT nin başlat lmas için gerekli kriterlerden hiçbirinin kalmamas, 2. İdrar ç k m n n 24 saati geçen bir süre içinde 1 ml/kg/saat civar nda olmas, 128

4 3. Mevcut idrar ç k m ile s v dengesinin sağlan yor olabilmesi, 4. SRRT ye bağl bir komplikasyon meydana gelmesi. Bu kriterler sağland ğ nda geçiş dönemi saat süreyle düzenlenmelidir. Eğer bu sürede SRRT ye başlama kriterleri tekrar ortaya ç karsa, en az 24 saat süre ile tekrar SRRT uygulanmal d r. Hasta 24 saat süre ile SRRT olmadan stabil seyrederse kateter çekilebilir (23). KOMPLİKASYONLAR İnvaziv bir işlem olan SRRT nin teknik ve klinik komplikasyonlar olabilir. Komplikasyonlar özetle şöyle s ralanabilir: 1. Filtrenin s k p ht laşmas ve sistemin düşük verimle çal şmas, 2. S v dengesi hatalar ve tedaviye bağl hipovolemi, 3. Kanama, 4. Hipotermi, 5. Hipofosfatemi, 6. Vasküler girişte tromboz veya hematom, 7. Sistemin uygunsuz kullan m ile ilgili sorunlar, 8. Kateter ilişkili infeksiyonlar. SONUÇ SRRT 20 y l önce ilk defa uygulanmaya başland ktan sonra halen gelişmiş ülkelerin çoğunda ve akut böbrek yetmezlikli hastalar n en az yar s nda uygulanmaktad r (23). Genel olarak SRRT, İHD ye nazaran daha etkin kardiyovasküler stabilite, serebral perfüzyon, metabolik kontrol ve yeterli beslenme desteğine olanak verecek şekilde etkin s v dengesi kontrolü sağlamaktad r. Ancak, SRRT nin henüz yeterince prospektif, randomize ve kontrollü çal şmalar n yap lmam ş olmas nedeniyle sağkal m üzerinde olumlu etkisi gösterilememiştir. Bu nedenle, özellikle yoğun bak m ünitelerinde hemodinamik instabilite ile seyreden seçilmiş akut böbrek yetmezlikli hastalarda uygulanabilir. KAYNAKLAR 1. Forni LG. Continuous hemofiltration in the treatment of acute renal failure. Review. N Engl J Med 1997; 336: Akpolat T, Utaş C. Renal replasman tedavisi-diyaliz hakk nda genel bilgiler, hemodiyaliz. Akpolat T, Utaş C, Süleymanlar G (eds). Nefroloji El Kitab. 2. Bask. İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaas 1999: Daugirdas JT. Dialysis hypotension: A hemodynamic analysis. Kidney Int 1991; 39: Sandroni S, Arora N, Powell B. Performance characteristics of contemporary hemodialysis and venovenous hemofiltration in acute renal failure. Ren Fail 1992; 14: Abuelo JG, Shemin D, Chazan JA. Acute symptoms produced by hemodialysis: A review of their causes and associations. Semin Dial 1993; 6: Davenport A, Will EJ, Davidson AM. Improved cardiovascular stability during continuous modes of renal replacement therapy in critically ill patients with acute hepatic and renal failure. Crit Care Med 1993; 21: Bellomo R, Mansfield D, Rumble S, et al. A comparison of conventional dialytic therapy and acute continuous hemodiafiltration in the management of acute renal failure in the critically ill. Ren Fail 1993; 15: Van Bommel EFH, Bouvy ND, So KL, et al. Acute dialytic support for the critically ill: Intermittant hemodialysis versus continuous arteriovenous hemodiafiltration. Am J Nephrol 1995; 15: Conger JD. Does hemodialysis delay recovery from acute renal failure? Semin Dial 1990; 3: Manns M, Sigler MH, Teehan BP. Intradialytic renal hemodynamics potential consequences for the management of the patient with acute renal failure. Nephrol Dial Transplant 1997; 12: Ronco C, Bellomo R. Acute renal failure in patients with kidney transplants: Continuous versus intermittant renal replacement therapy. Ren Fail 1996; 18: Bouffard Y, Viale JP, Annat G, et al. Energy expenditure in the acute renal failure patient mechanically ventilated. Int Care Med 1987; 13: Bellomo R, Seacombe J, Daskalakis M, et al. A prospective comperative study of moderate versus high protein intake for critically ill patients with acute renal failure. Ren Fail 1997; 19: Canaud B, Leray-Moragues H, Garred LJ, et al. Slow isolated ultrafiltration for the treatment of congestive heart failure. Am J Kidney Dis 1996; 28(Suppl 3): Rimondi AA, Cipolla CM, Bella PD, et al. Hemofiltration as short-term treatment for refractory heart failure. Am J Med 1987; 83: Cipola MC, Grazi S, Rimondini A, et al. Changes in circulating norepinephrine with hemofiltration in advanced congestive heart failure. Am J Cardiol 1990; 66: Forslund T, Riddervold F, Fauchald P, et al. Hormonal changes in patients with severe chronic congestive heart failure treated by ultrafiltration. Nephrol Dial Transplant 1992; 7:

5 Koca E, Topeli A, Erdem Y 18. Agostino P, Marenzi G, Lauri G, et al. Sustained improvement in functional capacity after removal of body fluid with isolated ultrafiltration in chronic cardiac insufficiency. Am J Med 1994; 96: The Task Force of the Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology: The treatment of heart failure. Eur Heart J 1997; 18: Sanchez-Izquierdo JA, Perez Vela JL, Lozano-Quintana MJ, et al. Cytokines clearance during venovenous hemofiltration in the trauma patient. Am J Kidney Dis 1997; 30: Sander A, Armbruster W, Sander B, et al. Hemofiltration increases IL-6 clearance in early systemic inflammatory response syndrome but does not alter IL- 6 and TNF-α plasma concentrations. Int Care Med 1997; 23: Schetz M. Classical and alternative indications for continuous renal replacement therapy. Kidney Int 1998; 53(Suppl 66): Bellomo R, Ronco C. Continuous renal replacement therapy in the intensive care unit. Int Care Med 1999; 25: YAZIŞMA ADRESİ: Yrd. Doç. Dr. Arzu TOPELİ Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi İç Hastal klar Anabilim Dal Yoğun Bak m Ünitesi 06100, S hh ye-ankara 130

Acil Diyaliz Endikasyonlar

Acil Diyaliz Endikasyonlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 257-263 Acil Diyaliz Endikasyonlar Uz. Dr. Sinan Trablus Akut diyaliz tedavisinin

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* Sepsis Tanısı N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Diagnosis of Sepsis Key Words: Sepsis, Systemic

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

K r m-kongo Hemorajik Ateşi

K r m-kongo Hemorajik Ateşi Türkiye Tıp Dergisi 2004; 11(3): 145-156 K r m-kongo Hemorajik Ateşi Zülal ÖZKURT, Ayten KADANALI Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ERZURUM

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

KİTLESEL AFETLERDE EZİLME SENDROMLU HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TAVSİYELER

KİTLESEL AFETLERDE EZİLME SENDROMLU HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TAVSİYELER NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION Basic and clinical renal science KİTLESEL AFETLERDE EZİLME SENDROMLU HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TAVSİYELER Çalışma Grubu Eş Başkanları: Mehmet Şükrü Sever ve Raymond Vanholder

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar

Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Dr. Mustafa CANKURTARAN Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Prostate Disorders in the Elderly Men Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA DERLEME / REVIEW ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA Oya ÖZATAMER, Ayflegül TARHAN, lknur ORAL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara Ankara

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ORAL DOKULARDAKİ ETKİNLİĞİ

Detaylı

Geriatrik Hasta ve Yo un Bak m

Geriatrik Hasta ve Yo un Bak m DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2012; 4: 115-119 Gelifl Tarihi/Received: 17/11/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 03/01/2012. Ayd n Erden, Duygu Kara, Banu Ayhan, fiennur Uzun Hacettepe Üniversitesi T

Detaylı

F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ELAZIĞ. F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ELAZIĞ

F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ELAZIĞ. F rat Üniversitesi T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ELAZIĞ Original article 2013 Y l nda F rat Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi ne Başvuran Gönüllü Kan Bağ şç lar nda Geçici Ret Nedenlerinin Araşt r lmas (Researching temporary reasons of volunteer

Detaylı

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES Anestezi Dergisi 2011; 19 (4): 195-200 Baytafl ve ark: Jinekolojik Malignitelerde Anestezi DERLEME / REVIEW JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC

Detaylı

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji Klinik Geliflim 18 (2) - (15-24) 2005 Hipertansif Aciller Doç. Dr. Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal Özet Kan bas nc n n dakikalar ya da saatler içinde düflürülmesini

Detaylı

Çocuklarda Yaflam Deste i

Çocuklarda Yaflam Deste i Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 27-36 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

11. 3. ASYA. PROGRAM ve BİLDİRİ KİTABI. 12-15 Kasım 2014 Atlantis Hotel & Resort Antalya / TURKEY ULUSA DAHİLİ V CERRAH BİLİMLER

11. 3. ASYA. PROGRAM ve BİLDİRİ KİTABI. 12-15 Kasım 2014 Atlantis Hotel & Resort Antalya / TURKEY ULUSA DAHİLİ V CERRAH BİLİMLER . ULUSAL DAHİLİ V E CERRAH İ BİLİMLER YOĞUN B A KONGRE KIM Sİ 0.A YOĞUN DÜNY ELERİ BAKIM HEMŞİR FEDERASYONU KONGRESİ 6. 3. ASYA AVR KIM A B N U Ğ YO ISI TOPLANT ULUSA L YOĞU N BAK IM HEMŞ İRELE Rİ KONG

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen

Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen Ağır Sepsis ve Septik Şok Prof. Dr. Yalım Dikmen Sepsis, infeksiyon nedeniyle başlayan ve sistemik inflamasyon yanıtı ile karakterize, karmaşık bir sendromdur. Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Nefroloji Dünyamızın İlk Yarı Yılına Bakış

Nefroloji Dünyamızın İlk Yarı Yılına Bakış 41 Yıl: 12, Sayı: 41, 1 Nisan - 1 Temmuz 2011 ULUSLARARASI B BREK VAKIFLARI FEDERASYONUÕ NUN (IFKF) 12. TOPLANTISI 4-7 NİSAN 2011 TARİHLERİ ARASINDA KANADA NIN VANCOUVER KENTİNDE DÜZENLENDİ Kanada nın

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

BÖLÜM - XI EKLER. Felaket durumunda ezilme sendromlu hastaların tedavi ve yönlendirilmeleri için acil olarak aranacak merkezler

BÖLÜM - XI EKLER. Felaket durumunda ezilme sendromlu hastaların tedavi ve yönlendirilmeleri için acil olarak aranacak merkezler 97 BÖLÜM - XI EKLER Ezilme sendromunda 1. basamak tedavi Ezilme sendromunda 2. basamak tedavi Hastanın karşılanması Medikal tedavi Hiperpotasemi tedavisi Hipokalsemi tedavisi Sıvı tedavisi Akut böbrek

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA DERLEME / REVIEW TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA ÖZET Tülin GÜMÜfi, Elvin KES MC Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji

Detaylı