FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir."

Transkript

1 ZEMPLAR Parikalsitol 5 mcg/ml Enjeksiyonluk Çözelti içeren Ampul, 2 ml FORMÜLÜ Beher ml 5 mcg parikalsitol, %30 (h/h) oranında propilen glikol ve %20 (h/h) oranında alkol içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Etki Mekanizması Parikalsitol sentetik bir vitamin D analogudur. Vitamin D ve parikalsitolün paratiroid hormon (PTH) düzeylerini düģürdüğü gösterilmiģtir. Farmakodinami D Vitamini kalsiyum ve fosfat homeostazında ve kemiğin düzgün oluģumunda ve idamesinde merkezi bir role sahiptir. Hormonun bu klasik etkileri 1,25- dihidroksivitamin D3 ün (D vitamininin biyolojik olarak en aktif formu) barsaklar, kemik böbrek ve paratiroid glandının hedef hücreleri üzerindeki aksiyonlarıyla sağlanır. Hasta böbrekte, kalsitriol sentezi azalmıģtır. Sonuçta oluģan kalsitriol noksanlığı ve değiģen mineral dengesi, böbrek yetmezliğindeki sekonder hiperparatiroidizm ve metabolik kemik hastalığının majör bir nedenidir. D vitamininin vücuttaki klasik aksiyonlarının yanı sıra immünite, kas ve damarlar, üreme ve birçok hücre tipinin büyüme ve farklılaģmasını içeren daha geniģ bir fonksiyon alanı vardır. Klasik hedef organlara ek olarak deri, karaciğer, kalp, akciğerler, lenf dokusu ve baģka organlarda D vitamini reseptörlerinin (VDR) bulunması, bu hormonun değiģik biyolojik rollerinin olduğunu düģündürmektedir. Parikalsitol sentetik bir D vitamini analogudur. Parikalsitol, PTH yi kalsitriol kadar etkili bir biçimde süprese eder ama hiperkalsemi ve hiperfosfatemiye yol açma riski daha azdır. Parikalsitolün etki mekanizması, kalsiyum ve fosforun kemikten ve barsaktan mobilizasyonu yönünden kalsitriolden farklı gibi görünmektedir. Parikalsitol intestinal VDR içeriğinin yukarı-regülasyonuna neden olmaz ve intestinal kalsiyum ve fosfor absorpsiyonunu indüklemede kalsitriolden daha az etkilidir. Parikalsitol kalsiyum ve fosforu kemikten mobilite etmede de kalsitriolden daha az potenttir. Zemplar ın sekonder hiperparatiroidizmdeki yararlı etkisi D vitamini noksanlığının giderilmesi, paratiroid glandlardan pre-pro-pth mrna sentezinin direkt inhibisyonu ve paratiroid hücreler üzerindeki anti-proliferatif etkisine bağlı gibi görünmektedir. Farmakokinetik Dağılım Parikalsitolün farmakokinetiği hemodiyaliz gereken Kronik Renal Yetmezliği (CRF) olan hastalarda araģtırılmıģtır. Zemplar intravenöz bolus enjeksiyonla uygulanır ile 0.25 mcg/kg arasındaki dozlarda verildikten iki saat sonra parikalsitol

2 konsantrasyonları hızla düģer; ardından, parikalsitol konsantrasyonları yaklaģık 15 saatlik bir ortalama yarı-ömürle, log-lineer biçimde düģme gösterir. Çoğul dozlardan sonra parikalsitol birikimi gözlenmemiģtir. Eliminasyon Sağlıklı kiģilerde tek bir 0.16 mcg/kg intravenöz bolus dozundan sonra 3Hparikalsitolün (n=4) plazma radyoaktivitesi ana ilaca atfedilmiģtir. Parikalsitol primer olarak hepatobiliyer atılımla elimine edilmiģtir, radyoaktif dozun %74 ü dıģkıdan elde edilirken yalnızca %16 sı idrarda bulunmuģtur. Metabolizma Ġdrar ve dıģkıda bazı bilinmeyen metabolitler saptanırken, idrarda parikalsitole rastlanmamıģtır. Bu metabolitler karakterize edilmemiģ ve tanımlanmamıģtır. Bu metabolitlerin hepsi idrardaki radyoaktivitenin %51 ini ve dıģkıdaki radyoaktivitenin %59 unu oluģtururlar. Parikalsitolün in vitro olarak plazma proteinine bağlanması yaygın (>%99.9) olup 1 ile 100 ng/ml konsantrasyon sınırları arasında satüre edilemez. Kronik Renal Yetmezliği olan Hastalarda Parikalsitolün Farmakokinetik Özellikleri (0.24 mcg/kg dozu) Parametre n Değerler (Ortalama SD) C max (pg/ml) (bolustan 5 dk. sonra) AUC (pg.saat/ml) CL (l/saat) Vss (l) Laboratuar Testleri Plasebo-kontrollü çalıģmalarda parikalsitol, serum alkali fosfastaz düzeylerini düģürmüģtür. Özel Popülasyonlar Parikalsitol farmakokinetiği özel popülasyonlarda (geriyatrik, pediyatrik, hepatik yetmezlik) ya da ilaç-ilaç etkileģimlerinde değerlendirilmemiģtir. Farmakokinetiği cinsiyete bağlı değildir. ENDĠKASYONLARI Zemplar kronik renal yetmezlikle birlikte olan sekonder hiperparatiroidizmin önlenmesinde ve tedavisinde endikedir. Kronik renal yetmezliği olan hastalarda yapılan çalıģmalar Zemplar ın plasebo ile karģılaģtırıldığında hiperkalsemi veya hiperfosfatemi insidansında anlamlı bir fark olmadan PTH düzeylerini baskıladığını göstermiģtir. Ancak serum fosfor, kalsiyum ve kalsiyum ve fosfor düzeylerinin çarpımı (Ca x P) Zemplar kullanımıyla birlikte artabilir. KONTRENDĠKASYONLARI

3 Zemplar vitamin D toksisitesi, hiperkalsemi veya bu ürünün içeriklerinden birine karģı hipersensitivitesi olan hastalara verilmemelidir (bkz. UYARILAR/ÖNLEMLER). UYARILAR/ÖNLEMLER Zemplar ın akut aģırı dozu hiperkalsemiye neden olabilir ve acil müdahale gerektirir. Doz ayarlaması sırasında serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri yakından izlenmelidir (örn. haftada iki defa). Eğer klinik olarak anlamlı hiperkalsemi geliģirse doz azaltılmalı ya da kesilmelidir. Zemplar ın kronik kullanımı hastada hiperkalsemi, kalsiyum ve fosfor düzeylerinin çarpımının (Ca x P) yükselmesi ve metastatik kalsifikasyon riskine yol açabilir. Hiperkalsemiyle birlikte olan vitamin D intoksikasyonunun belirti ve semptomları Ģunlardır: Erken Halsizlik, baģağrısı, somnolans, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, konstipasyon, kas ağrısı, kemik ağrısı ve metalik tat. Geç Anoreksi, kilo kaybı, konjunktivit [kalsifik], pankreatit, fotofobi, rinore, pruritus, hipertermi, libido azalması, BUN artıģı, hiperkolesterolemi, AST ve ALT yükselmesi, ektopik kalsifikasyon, hipertansiyon, kardiyak aritmiler, somnolans, ölüm ve nadiren bariz psikoz. Klinik olarak anlamlı hiperkalsemisi olan hastaların tedavisi için Zemplar dozu derhal azaltılmalı ya da kesilmeli, düģük kalsiyumlu diyet uygulanmalı, kalsiyum desteği kesilmeli, hasta mobilize edilmeli, sıvı ve elektrolit dengesizliklerine dikkat edilmeli, elektrokardiyografik anormallikler değerlendirilmeli (dijital alan hastalarda özellikle önemlidir) ve hemodiyaliz ya da gerekirse kalsiyumsuz bir diyalizatla periton diyalizi uygulanmalıdır. Serum kalsiyum düzeyleri normokalsemi oluģana kadar sık sık izlenmelidir. Fosfat veya vitamin D benzeri bileģikler Zemplar ile birlikte kullanılmamalıdır. Dijital toksisitesi herhangi bir nedene bağlı hiperkalsemi tarafından potansiyalize edilebilir; bu nedenle Zemplar ile birlikte dijital içeren preparatlar verildiğinde dikkatli olunmalıdır. PTH düzeyleri anormal düzeylere baskılandığında adinamik kemik lezyonları geliģebilir. Hastalar için Bilgi: Zemplar tedavisini en etkili biçimde uygulamak için hastalara, kalsiyum desteği ve fosfor kısıtlaması içeren bir beslenme rejimine uymaları talimatı verilmelidir. Kronik Renal Yetmezliği (CRF) olan hastalarda serum fosfor düzeylerini kontrol altına almak için uygun tipte fosfat-bağlayıcı bileģikler gerekebilir ama alüminyum içeren bileģiklerin aģırı kullanımından kaçınılmalıdır. Hastalar kalsiyum yükselmesinin belirtileri konusunda da dikkatle bilgilendirilmelidir. Esansiyel Laboratuar Testleri: Tedavinin baģlangıç evresinde serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri sık sık (örn. haftada iki defa) tayin edilmelidir. Dozaj belirlendikten sonra serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri en az ayda bir defa ölçülmelidir. Serum veya plazma PTH ölçümlerinin 3 ayda bir yapılması önerilir. Kronik Renal Yetmezliği olan hastalarda biyolojik olarak aktif PTH nin güvenilir biçimde saptanması için bir intakt PTH (ipth) ölçümü önerilir. Zemplar dozajının ayarlanması sırasında laboratuar testlerinin daha sık yapılması gerekebilir. Hamilelerde Kullanımı-Gebelik Kategorisi C: Parikalsitol ün vücut yüzeyine göre (mg/m 2 ) insanda önerilen 0.24 mcg/kg dozun 0.5 katına eģdeğer olan dozda ve

4 ayrıca 2 katına eģdeğer olan dozda hayvanlara verildiğinde fetal viabilitede minimal (%5) azalmalara neden olduğu gösterilmiģtir. Test edilen en yüksek dozda maternal olarak toksik dozlarda (hiperkalsemi) yeni doğan hayvanlarda mortalitede anlamlı bir artıģ olmuģtur. Yavruların geliģiminde baģka etki gözlenmemiģtir. Parikalsitol test edilen dozlarda teratojenik değildir. Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalıģmalar yoktur. Zemplar gebelikte ancak potansiyel yararları fetüsteki potansiyel risk karģısında haklı görülürse kullanılmalıdır. Emziren Annelerde Kullanımı: Parikalsitolün insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden Zemplar emziren kadınlara verildiğinde dikkatli olunmalıdır. Pediyatrik Kullanımı: Zemplar ın pediyatrik hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği bilinmemektedir. Geriyatrik Kullanımı: Üç adet faz 3 plasebo-kontrollü Kronik Renal Yetmezlik çalıģmasında Zemplar alan 40 hastadan 10 u 65 yaģ ve üzerindedir. Bu çalıģmalarda 65 yaģ ve üzerindeki hastalar ile genç hastalar arasında etkinlik ya da güvenilirlik yönünden farklar gözlenmemiģtir. YAN ETKĠLER/ADVERS ETKĠLER Zemplar Kronik Renal Yetmezliği olan 454 hastada güvenilirlik yönünden değerlendirilmiģtir. Zemplar ile tedavi edilen 62 hastadan % 6.5 inde ve plasebo verilen 51 hastadan % 2.5 inde advers olay meydana gelmiģtir. Zemplar ile % 2 veya daha büyük bir sıklıkla ortaya çıkan advers olaylar aģağıda sunulmuģtur. Bir bütün olarak vücut: Ürperme, kendini kötü hissetme, ateģ, soğuk algınlığı, sepsis. Kardiyovasküler sistem: Çarpıntı. Sindirim sistemi: Ağız kuruluğu, gastrointestinal kanama, bulantı, kusma. Metabolik ve nütrisyel bozukluklar: Ödem. Sinir sistemi: Sersemlik. Solunum sistemi: Pnömoni. BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ. ĠLAÇ ETKĠLEġĠMLERĠ Spesifik etkileģim çalıģmaları yapılmamıģtır. Dijital toksisitesi her hangi bir nedene bağlı hiperkalsemi tarafından potansiyalize edilebilir; bu nedenle Zemplar ile birlikte dijital içeren preparatlar verildiğinde dikkatli olunmalıdır. KULLANIM ġeklġ VE DOZU Kronik Renal Yetmezliği olan hastalarda ipth düzeyleri için halen kabul edilen hedef sınırlar normal non-üremik üst sınırın 1.5 ile 3 katıdır. Zemplar ın önerilen baģlangıç dozu, diyaliz sırasında herhangi bir zamanda gün aģırıdan daha sık verilmeyen 0.04 mcg/kg ile 0.1 mcg/kg (2.8-7 mcg) arasındaki intravenöz bolus dozudur mcg/kg gibi yüksek dozlar (16.8 mcg) güvenle verilmiģtir. Eğer tatmin edici bir yanıt gözlenmezse doz 2-4 haftalık aralarla 2-4 mcg artırılabilir. Her doz ayarlama periyodunda serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri daha sık izlenmeli ve yüksek bir kalsiyum düzeyi ya da kalsiyum ve fosfor düzeylerinin çarpımı 75 ten büyük olarak saptanırsa bu parametreler normalize olana kadar ilaç derhal azaltılmalı veya kesilmelidir. Daha sonra Zemplar tedavisine daha düģük bir dozdan yine

5 baģlanabilir. Tedaviye yanıt olarak PTH düzeyleri düģtüğünde dozların azaltılması gerekebilir. Bu nedenle kademeli dozlama her hasta için bireysel olarak yapılmalıdır. AĢağıdaki tabloda doz titrasyonu için önerilen bir yaklaģım sunulmuģtur: Önerilen Dozaj Çizelgesi PTH Düzeyi Aynı veya artıyor <%30 azalma Artırın >%30 ile <%60 arasında azalma Sürdürün Zemplar Dozu Artırın >%60 azalma Azaltın Normalin üst sınırının 1.5 ile 3 katı Sürdürün Parenteral ilaç ürünleri solüsyon ve ambalajın izin verdiği ölçüde partiküllü madde ve renk değiģimi yönünden gözle incelenmelidir. KULLANILMAYAN KISMI ATILMALIDIR. DOZ AġIMI Zemplar ın aģırı dozu hiperkalsemiye yol açabilir (bkz. UYARILAR/ÖNLEMLER). SAKLAMA KOġULLARI 25 C nin altında oda sıcaklığında saklayınız. TĠCARĠ TAKDĠM ġeklġ VE MUHTEVASI Zemplar 5 mcg/ml 2 ml lik ampullerde sunulmuģtur. 5 ampullük kutular halinde kullanıma sunulmuģtur. PĠYASADA MEVCUT DĠĞER FARMASÖTĠK DOZAJ ġekġllerġ Zemplar 5 mcg/ml 1 ml lik ampullerde de (5 ampul/kutu) piyasada mevcuttur. KLĠNĠK KULLANIMA MAHSUSTUR. KULLANMADAN ÖNCE PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ. ÇOCUKLARIN ULAġAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. REÇETE ĠLE SATILIR.

6 Ruhsat Sahibi : Abbott Lab. Ġth. Ġhr. ve Tic. Ltd. ġti. Ekinciler cad., Hedef Plaza, Kavacık-Ġstanbul Ruhsat Tarihi : Ruhsat No : 114/88 Üretim Yeri : Hospira S.p.A. Via Fosse Ardeatine Liscate (Milano)-Ġtalya ABBOTT Bu prospektüs Sağlık Bakanlığı tarafından tarihinde onaylanmıştır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ CALCIJEX 1 mcg/ml, İ.V. Ampul FORMÜLÜ Calcijex 1 mcg Ampul, her ml'de 1 mcg kalsitriol, 4 mg polisorbat 20, 1.5 mg sodyum klorür, 10 mg sodyum askorbat, 7.6 mg dibazik sodyum fosfat anhidr, 1.84 mg monobazik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml Damar içine uygulanır. Etkin madde: Parikalsitol. Her 2 ml ZEMPLAR enjeksiyonluk çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir (Her

Detaylı

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çocuklar (2-12 yaş arası): PĠNRAL epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PĠNRAL 50 mg çiğnenebilir/çözünebilir tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lamotrijin 50 mg Yardımcı maddeler: Sodyum sakkarin 0.26 mg Sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ampul, 1 ml çözelti içinde 2 mikrogram kalsitriol içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ampul, 1 ml çözelti içinde 2 mikrogram kalsitriol içerir. KULLANMA TALİMATI CALDEROL 2 mcg/ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul, 1 ml çözelti içinde 2 mikrogram kalsitriol içerir. Yardımcı maddeler: Polisorbat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: PROSALĠD subkütan enjeksiyon için çözelti, her

Detaylı

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin Formülü: Her bir yumuşak jelatin kapsül, etkin madde olarak 10 mg veya 20 mg izotretinoin içerir. Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1000 ml emülsiyon Soya yağı Orta-zincirli

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film tablet 450 mg valgansiklovir içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Deferoksamin metansülfonat 500 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı madde içermemektedir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir 5 ml lik flakon, 4mg zoledronik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 40 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda rosuvastatin kalsiyum içerir.

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOLAXEN 25 mg/25 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Spironolakton 25 mg Hidroklorotiyazid 25 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her efervesan tablet 600 mg Kalsiyum iyonuna eşdeğer 1.500 mg Kalsiyum karbonat ve 400 IU D 3 vitaminine eşdeğer 4.60 mg Kolekalsiferol içermektedir. Tatlandırıcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. COSOPT PF, koruyucuya duyarlı veya koruyucu içermeyen ürün önerilmiş hastalarda endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. COSOPT PF, koruyucuya duyarlı veya koruyucu içermeyen ürün önerilmiş hastalarda endikedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COSOPT PF # Oftalmik Çözelti KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22.26 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola

Detaylı

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir).

FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET. FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FERRIPROX 500 MG FİLM KAPLI TABLET FORMÜL Beher tablet 500 mg Deferipron içerir. (Boyar madde olarak titanyum dioksit içermektedir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Deferipron, talasemi

Detaylı

Balya Yumuşak Jelatin Kapsül

Balya Yumuşak Jelatin Kapsül Balya Yumuşak Jelatin Kapsül FORMÜLÜ Bir kapsülde: A vitamini 5000 IU D 3 vitamini 400 IU Yardımcı maddeler: Nipajin M ve Nipasol FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Balık yağı (Halibut

Detaylı

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COLEFER oral damla 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Vitamin A palmitat (Retinol palmitat) 11,236 mg (20.000 IU ya eşdeğer) Vitamin

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı