Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 17 TANIMI. Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar:"

Transkript

1 537 Bölüm 17 KALP YETERS ZL Prof. Dr. Seçkin PEHL VANO LU TANIMI Kalbin yap sal veya fonksiyonel bozuklu- u sonucu ventrikülün dolumu ve ejeksiyonunda bozulman n ortaya ç kt kompleks klinik bir sendromdur (ACC / AHA Kronik Kalp Yetersizli i Tan ve Tedavi K lavuzu 2001) Kalp yetersizli inin kabul edilmifl tek bir tan m olmamakla birlikte merkezde kalbe ait bozuklu un yer ald ve artm fl nörohormonal aktivasyonun efllik etti i, yetersiz doku perfüzyonu ve/veya dolafl mda konjesyon ile karakterize klinik bir sendromdur. Kalp yetersizli i tan m farkl klinik disiplindeki kifliler ve hastaya göre farkl anlamlar tafl mayabilmektedir; Klinik kardiyolog yönünden; Kalbin sistolik ve/veya diyastolik fonksiyon bozuklu una sekonder dolafl m yetersizli i ve konjesyon ile seyreden bir sendrom Epidemiyolojist yönünden; Klinik kardiyoloji alan ndaki geliflmeler sonucu (özellikle akut miyokard infarktüsü tedavisi) ölümcül kalp hastal klar n n belli ölçüde önlenmesi ve yaflam süresinin uzamas sonucu kardiyak disfonksiyonu olan popülasyonun artmas ile zaman içinde en önemli halk sa l problemi haline gelmesi Fizyolog yönünden; Bafllang çta primer olarak kalpte ve takiben vaskülatürde meydana gelen de ifliklikler sonras dolafl mda dekompanzasyon ortaya ç kmas Moleküler biyolog yönünden; Kalbe ve vasküler hücre büyüme siklusunu etkileyen biyolojik faktörlere karfl uygunsuz adaptif cevap geliflimi Hasta yönünden; yaflam kalitesi ve süresini etkileyen kronik bir hastal k Kalp Yetersizli inde Kullan lan Di er Bafll ca Tan mlamalar: Akut kalp yetersizli i; Ço unlukla k sa sürede geliflen pulmoner konjesyon veya pulmoner ödem klini ine sekonder akut kardiyojenik dispne tablosundaki sol kalp yetersizli i hastalar için kullan l r. Buna karfl n

2 538 Temel Kardiyoloji akut pulmoner ödem efllik etsin veya etmesin düflük arteryel kan bas nc, oligoüri ve so uk perifer bulgular ile karakterize kardiyojenik flok tablosunda dispne ön planda olmayabilir. Bu nedenle akut sol kalp yetersizli i yerine, akut pulmoner konjesyon/ödem veya kardiyojenik flok terimlerinin kullan lmas daha uygun olur. Di er formlar ise hipertansif akut sol kalp yetersizli i, yüksek debili kalp yetersizli i ve akut sa kalp yetersizli i dir. Akut kalp yetersizli inin geliflimi, de novo (ilk kez ortaya ç kan) veya kronik kalp yetersizli inin dekompanzasyonu fleklinde olabilir. Diyastolik kalp yetersizli i; özellikle yafll, hipertansif ve sol ventrikül hipertrofisi olan sol ventrikül sistolik fonksiyonlar korunmufl bir hastada (örn. ekokardiyografide normal LVEF ve normal end-diastolik volüm) kalp yetersizli i semptom veya bulgular olmas durumunda kullan lan bir tan mlamad r. Ayr - ca ekokardiyografik olarak diyastolik disfonksiyon bulgular tan y destekleyici nitelikte olmal d r. Klinik pratikte izole (veya predominant ) diyastolik disfonksiyon genellikle seyrek olup, ço u sistolik yetersizlik olgular nda diyastolik disfonksiyon efllik etmektedir, bu nedenle sistolik ve diyastolik kalp yetersizli i tan mlamalar n her zaman ayr patofizyolojik durum olarak düflünülmesi yanl flt r. Sa kalp yetersizli i: zole sa kalp yetersizli i ( cor pulmonale / akut massif pulmoner emboli, pulmoner stenoz, sa ventrikül infarktüsüne sekonder) nadir olup, genelde sol ventrikül yetersizli ine sekonder oluflan kronik pulmoner hipertansiyon sonucu oluflur. Asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu: Genellikle hipertansif, diyabetik veya baflka risk faktörleri olan asemptomatik hastalar n rutin kardiyak de erlendirmesi veya non-kardiyak cerrahi operasyonu öncesinde istenilen de erlendirme esnas nda yap lan ekokardiyografik tetkikde kalp boflluklar nda geniflleme ve/veya düflük LVEF saptanmas - d r. Epidemiyolojik ve klinik çal flmalarda prevalans n n klinik kalp yetersizli i olgular kadar oldu u saptanm flt r. Bu olgularda klinik kalp yetersizli i geliflme riski yüksek ve prognozu sa l kl popülasyona göre kötüdür. 2. KL N K ÖNEM Kronik kalp yetersizli i prevalans ndaki art fl epidemik oranlara ulaflm flt r. Avrupa popülasyonunda semptomatik kalp yetersizli i prevalans %0.4 ila %2 aras ndad r. Kalp yetersizli i prevalans yaflla birlikte kabaca her dekadda iki kat artmaktad r (fiekil 17-1). Buna ek olarak kalp yetersizli i insidans ndaki art fl nedeniyle, tedavideki geliflmelere ra men yafl gruplar ndaki yüksek mortalitede iyleflme sa lanamam flt r (fiekil 17-2). Kalp yetersizli i tan s konmufl hastalar n %50 si 4 y l içinde, ve ileri evre kalp yetersizli i olgular - n n ise %50 si 1 y l içinde ölmektedir. Bu sonucu non-kardiyak (örn. enfeksiyon, neoplazi) ve kardiyak (örn. miyokard iskemisi, aritmi) nedenlere ba l yüksek ölüm oranlar n n etkilemesi olas d r. Bu nedenle kalp yetersizli i olgular nda sürviyi iylefltirdi i gösterilen tedavilerin gelecekte daha yayg n kullan m - n n ileri yafl gruplar nda ölüm oranlar nda azalma sa lamas beklenebilir.

3 Kalp Yetersizliği 539 P R E V A L A N S YAfi (Y llar) fiek L Kalp yetersizli i prevalans ( kiflilik popülasyonda). *Ref 2: fiekil 1-2 den adapte edilmifltir (JACC, Oct 1993; 22:8A). fiek L yafl üzerindeki kalp yetersizli i olgular nda yafla göre kaba ölüm oranlar ( kiflide) *Ref 2: fiekil 1-3 den adapte edilmifltir. ETYOLOJ Kronik kalp yetersizli i etyolojisinde rol oynayan birçok majör faktör, kalpte hasar oluflturarak kritik miktardaki fonksiyone miyokard hücresinin fonksiyonunda veya yap - s nda de iflikli e veya kayb na yol açarak kalp yetersizli i klini inin ortaya ç kmas nda etkili olur. Bafll ca etyolojik faktörler; skemik kalp hastal (örn. geçirilmifl anteriyor miyokard infarktüsü) Hipertansiyon Kardiyomiyopatiler (örn. idiyopatik dilate kardiyomiyopati) nfeksiyonlar (örn. viral miyokardit, bakteryel endokardit) Toksinler (örn. alkol veya sitotoksik ilaçlar) Kapak Hastal klar (örn. ciddi mitral yetersizli, aort stenozu) Uzun süreli aritmiler (örn. kronik atriyal fibrilasyon) skemik kalp hastal ve hipertansiyon kronik kalp yetersizli i etyolojisinin ana faktörleridir; hastalar n yaklafl k %40 nda altta yatan sebeplerdir. Kardiyomiyopatiler ve kapak hastal klar daha az s kl kla rastlanmakla birlikte önemli etyolojik faktörlerdir. skemik kalp hastal n n kalp yetersizli i etyolojisindeki rolü nekroze miyokard miktar (geçirilmifl miyokard infarktüsü) ve/veya koroner arter hastal n yayg nl ve ciddiyetine ba l olarak iskemik ancak canl miyokard ( hiberne miyokard ) alan n n geniflli i ile paralellik gösterir. Ayn flekilde hipertansiyonun fliddeti (örn. kontrolsüz hipertansiyon) kalp yetersizli i gelifliminin kuvvetli bir öngörücüsüdür. Hipertansiyon uzun dönemde diyastolik disfonksiyona (kalbin dolumunda bozulma) veya sistolik disfonksiyona (EF<%40) sekonder kalp yetersizli ine yol açabilir. Hipertansiyon ayn zamanda koroner arter hastal -, valvüler kalp hastal veya kardiyomiyopati gibi di er etyolojik faktörler varl nda da kalp yetersizli i geliflimini presipite eden faktör olarak da rol oynayabilir. Hipertansif kalp yetersizli i hastalar nda kan bas nc hedefi 130/85 mmhg nin alt d r. Ailede dilate veya hipertrofik kardiyomiyopati anamnezi olan olgular bu yönden araflt r lmal d r.

4 540 Temel Kardiyoloji Akut sol kap yetersizli i: Özellikle yafll popülasyonda akut koroner sendromlar %60-70 olguda sorumlu etyolojik faktördür. Genç hastalarda ise, akut sol kalp yetersizli i s kl kla zeminde dilate kardiyomiyopati, konjenital kalp hastal klar veya ciddi kapak hastal klar (akut mitral yetersizli i, aort stenozu) veya miyokardite ba l olarak ortaya ç kmaktad r. Bafll ca di er etyolojik veya presipitan faktörler; aritmiler, hipertansif kriz, kardiyak tamponad, aort diseksiyonu, post-partum kardiyomiyopati, yüksek debili sendromlar (septisemi, tirotoksikoz krizi, anemi, flantlar) ve non-kardiyovasküler sebepler (akut renal yetersizlik, feokromasitoma, afl r alkol al m, infeksiyonlar, ast m, kardiyodepresan ilaç kullan m ) d r. Euro Heart-Heart Failure Registry ekokardiyografik alt grup analizde %3-%29 olguda, kalp yetersizli inde en s k etyolojik neden olarak mitral yetersizli i, takiben aort yetersizli i ve aort stenozu, ve mitral stenozu bildirilmifltir. Hastalar n yar s nda hipertansiyon veya sol ventrikül hipertrofisinin efllik etti i ve ayr ca diyabet %27, renal yetersizlik %17, solunum hastal klar n n %32 oran nda gözlendi- i bildirilmifltir. Sol ventrikül disfonksiyonu akut miyokard infarktüsü olgular nda %30-35 ve unstab l anginada ise %9 oran nda saptand bildirilmifltir. F ZYOPATOLOJ 2001 y l nda yay nlanan ACC/AHA Kronik Kalp Yetersizli inin Tan ve Tedavisi K - lavuzunda kalp yetersizli i patofizyolojik bir süreç olarak tan mlanm flt r (fiekil 17-3). Bu tan mlama klinik kalp yetersizli inin geliflimi, tan s, ve progresyonunun anlafl lmas nda önemli bir katk yapm flt r. Kardiyotoksik ilaç/alkol fiek L Kronik kalp yetersizli i geliflim süreci. KMP: Kardiyomiyopati; RF: Romatimal atefl (Ref. 3 den adapte edilmifltir).

5 Kalp Yetersizliği 541 Klinik kardiyoloji prati inde patofizyolojik süreçte hastan n tan mlanmas flu flekilde yap lmaktad r; Evre A: Hastalarda kalp yetersizli i risk faktörleri vard r, ancak hastada kalbe ait yap sal veya fonksiyonel bir bozukluk yoktur ve hasta asemptomatiktir. Evre B: Hastalarda risk faktörleri (örn. hipertansiyon) ve/veya kalbe ait bir patoloji (örn. geçirilmifl miyokard infarktüsü, mitral stenozu, konstriktif perikardit, vs) vard r. Hasta bu evrede de asemptomatiktir, ancak kalbe ait yap sal veya fonksiyonel bir bozukluk mevcuttur. Evre C: Hastalarda klinik olarak kalp yetersizli i mevcuttur (ço unlukla kalp yetersizli inin semptom ve/veya bulgular vard r). Ancak etkin tedavi ile kompanse kalp yetersizli i olgular n n bir bölümü asemptomatiktir veya minimal semptom tan mlayabilir. Evre D: leri evre kalp yetersizli i olgular olup, hastalarda ço unlukla agresif medikal tedaviye ra men istirahat halinde bile kalp yetersizli inin semptom ve bulgular belirgindir. Kalp Fonksiyonlar n Etkileyen De iflkenler (fiekil 17-4) 1. Fizyolojik: Vasküler tonus, inotropik durum/kalp h z, kan hacmi 2. Klinik: Kan bas nc, kalp debisi/kalp h z, dolum bas nçlar 3. Ventrikül fonksiyonlar : Kontraktilite, preload, afterload SOL KALP YETERS ZL Klinik anlamda kalp yetersizli inde en s k gözlenen fizyopatolojik bozukluk sol ventrikülün sistolik yetersizli i dir. Bu patolojinin en iyi klinik karfl l genellikle ekokardiyografik olarak de erlendirilen sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun (LVEF) %40 n alt nda olmas d r (LVEF nin %40 ila %50 aras nda olmas hafif sol ventrikül sistolik fonksiyon bozuklu u olarak tan mlan r). LVEF nin en önemli belirleyicisi sol ventrikül kontraktilitesi iken, kalp debisi kontraktilite yan nda özellikle kan volümü ve vasküler tonusdaki akut fizyolojik de ifliklikler olarak tan mlanabilecek preload ve afterload de iflkenlerinden etkilenir. notropik Durum Kontraktilite + Afterload At m Hacmi Kalp Debisi Kalp Bas nc Vasküler Tonus Preload + Kalp H z Kan Hacmi fiek L fiekil Kalp hemodinamisini etkiliyen kardiyovasküler de iflkenler (Referans 2; fiekil 3-10 dan adapte edilmifltir).

6 542 Temel Kardiyoloji Sol ventrikül yetersizli indeki bafll ca hemodinamik ve fonksiyonel de iflikler; sol ventrikül volümü ve bas nc nda art fl, miyokard/miyosit kayb veya disfonksiyonu ve kontraktilitede azalmad r. Bunun sonucunda LVEF ve kalp debisi düfler. Sol kalp yetersizili inin bafll ca iki önemli klinik sonucu vard r; I. Periferik hipoperfüzyon bulgular (serebral, renal, ekstremitelerde hipoperfüzyon) II. Sol ventrikül end-sistolik ve end-diastolik bas nçlar n art fl n n geriye do ru sol atriyum, pulmoner venöz ve kapiller bas nçlar nda art fla yol açmas sonucu pulmoner konjesyon ve ödem tablosu oluflur. Kalp yetersizli inde hemodinamik de erlendirme: Hemodinamik de erlendirme, anamnez, fizik muayene, veya non-invaziv laboratuvar bulgular (örn. ekokardiyografi) veya kalp kateterizasyonu esnas nda al nan ölçümler ile direkt olarak yap labilir. Tan m olarak akut veya kronik dekompanse kalp yetersizli i, kalbin dolum bas nçlar ndaki yükseklik ve/veya düflük kardiyak indekse ba l hastada istirahat halinde semptom veya bulgular n olmas d r. Kan bas nc bir ölçüde sistemik vasküler dirence ba l olarak yüksek, normal veya düflük olabilir. Ayr ca düflük ejeksiyon fraksiyonu olan bir hastada vasküler tonus ve intravasküler volüm durumuna ba l olarak hemodinamik bulgular normal veya bozuk olabilir (fiekil 17-5). SOL KALP YETERS ZL NDE KOMPANSATUVAR MEKAN ZMALAR Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu sonucunda kalp debisinin korunmas amac yla erken ve kronik dönemde üç ana kompansatuvar mekanizma devreye girer; 1. Frank Starling Mekanizmas 2. Nörohormonal Aktivasyon 3. Ventrikül Remodellingi Frank- Starling Kalp Kanunu : (Otto Frank, ve Earnst Starling, ) Kalbin dolum bas nçlar ndaki art fl, kalbin ejeksiyonunu art rarak at m hacminde art fla yol açaca n bildirir. Bu prensibe göre kalp dolafl m de iflikliklerine karfl n kalbin at m volümünü belli bir fizyolojik arakl kta sabit tutar. Sa ve sol kalp debisi fazik de iflikliklere ra men ortalama olarak eflittir. Frank-Starling E risi: Kalbin atim volümü (veya kalp debisi) ile sol ventrikülün dolum hacmi aras ndaki iliflkiyi ortaya koyar. Normal kalp preload (dolum bas nc ) art fl na kalp debisini art rarak cevap verirken, kalp yetersizli inde kalp debisinde yeterli art fl sa lanamamas sonucu pulmoner ödem ve/veya yetersiz doku perfüzyonu geliflir. (fiekil 17-6) Frank Starling Kanunu nun fizyopatoljik temelinde çeflitli faktörler vard r; diyastol sonu miyosit uzunlu u ( preload ) aktin-miyozin eflleflmesini, intrasellüler Ca konsantrasyonu miyosit gücü ve k salmas n etkiler. Nörohormonal aktivasyon: Normal kardiyak homeostaz n idame ettirilmesi için bafll ca 3 ana nörohormonal sistem devrededir (fiekil 17-7). Kalp yetersizli- i olgular nda kompanzasyon amac yla nörohormonal aktivasyon düzeyi artm flt r. 1. Sempatik sinir sistemi (SNS) 2. Renin-anjiotensin-aldosteron sistemi (RA- AS) 3. Vazopressin (ADH = antidiüretik hormon)

7 Kalp Yetersizliği 543 fiek L Normal (solda) ve dekompanse kalp yetersizli inde (sa da) örneklerinde hemodinamik bulgular (Ref 2; fiekil 3.2 den al nt d r). CO: Kardiyak debi; SVR: Sistemik vasküler direnç ; KH: Kalp h z ; TA: Kan bas nc PA: Pulmoner arter bas nc ; PCW: Pulmoner arter wedge bas nc ; RA: Sa atriyum bas nc ; RV: Sa ventrikül bas nc ; LV: Sol ventrikül bas nc ; LA: Sol atriyum At m Hacmi / Kalp Debisi Hipotansiyon Kontraktilite Art fl Normal Kalp Yetersizli i Pulmoner konjesyon Sol ventrikül end-diastolik bas nc / volümü (preload) fiek L Frank Starling Mekanizmas

8 544 Temel Kardiyoloji fiek L Kalp yetersizli inde nörohormonal aktivasyon Nörohormonal Hipotez; Bafllang çta kardiyak hemodinaminin fizyolojik s n rlarda kalmas n sa layan nörohormonal aktivasyon, uzun dönemde kalp yetersizli inin progresyonu ve mortalite ve morbiditenin artmas nda rol oynamaktad r. Kronik kalp yetersizli i olgular nda, dolafl mdaki yüksek katekolamin düzeyleri, post-sinaptik sinirlerde norepinefrin rezervlerinde azalma, intrinsik kardiyak ve vasküler fonksiyonlarda azalma ve SNS reseptörlerindeki down-regülasyon (duyarl l nda azalma) sonucunda feed-back adaptif mekanizman n fonksiyonu kaybolmufltur. Kalp yetersizli i olgular nda dolafl m foksiyonel olarak denervedir Kalp yetersizli i ve böbrek fonksiyonlar ( kardiyo-renal sendrom): Böbrekteki jukstra-glomerüler hücreler kalp yetersizli i olgular nda kan bas nc ve/veya kalp debisindeki düflmeye cevap olarak dolafl mdaki anjiyotensinojenden anjiyotensin-i i sentezler. Dolafl mdaki anjiyotesin I den akci erlerde anjiyotensin dönüfltürücü enzim (ACE) ile anjiyotensin II sentezlenir. Anjiotensin II ve benzer olarak da aldosteron kalp ve arteryel vaskülatürde lokal olarak da sentezlenmektedir. Anjyotensin II potent bir vazokonstriktör olmas yan nda, adrenal bezin korteksinden aldosteron, posteriyor pituetüer bezden vazopressin salg lanmas n stimüle eder. Sonuç olarak RAAS n aktivasyonu vazokonstriksiyon, ve böbrek üzerindeki etkileri nedeniyle tuz ve serbest su geri

9 Kalp Yetersizliği 545 emilimini art rarak dolaflan kan volümünde art fla yol açar. Aldosteron bu etkilerinin yan nda, kardiyak fibroplastlarda da aldosteron resöpterlerinin varl nedeniyle miyokardiyal fibroz art fl na ve karotis baroreseptör cevab nda azalmaya yol açar. Natriüretik peptidler: Kalp yetersizli i olgular nda ventrikül ve atriyumlar n dolum bas nçlar ndaki art fl ve gerilimin artmas nedeniyle a rl kl olarak atriyumlardan salg lanan atriyal natriüretik peptid (ANP) ve ventriküllerden salg lanan brain natriüretik peptid (BNP) düzeylerinde art fl gözlenir. ANP ve BNP diüretik ve vazodilatatör etki gösterirler. Ayn aileden olan C-tipi natriüretik peptid (CNP) a rl kl olarak SNS de bulunur, ancak diüretik ve vazodilatatör etkileri zay ft r. Kalp yetersizli i progresyonunda rol alan di er mediyatörler: Kronik kalp yetersizli i olgular nda, SNS ve RAAS sistemi aktivasyonu yan nda çok say da k sa etkili vazoaktif ajanlar ve uzun dönemde etkili büyüme faktörleri saptanm flt r. Endotel kaynakl gevfleme faktörleri (EDRF- Vazodilatatörler); Örn. Nitrik oksid (NO), Bradikinin, Prostasiklin (PGI2) Endotel kaynakl konstriktör faktörler (EDCF Vazokonstriktörler) Örn. Endotelin 1 Sitokinler; Çok say da farkl doku ve hücreden salg lanan küçük protein yap s ndaki maddeler miyokard üzerinde negatif inotropi, vs gibi olumsuz etkileri vard r ve artm fl kan düzeyleri kötü prognoz ile ilflkilidir Örn. Tumor necrosis factor (TNF) alfa, Interlökin (IL)-1, IL-2, IL-6, Interferon-alfa VENTR KÜLER REMODELL NG Kronik kalp yetersizli i sürecinde, oluflan miyokard hasar, ventrikül hacmi ve dolum bas nçlar ndaki art fl, nörohormonal aktivasyon ve sitokinlerin kronik olumsuz etkileri sonucu ventrikül geometrisinde kardiyak hemostaz idameye yönelik adaptif, ancak klinik yönden olumsuz flekil de iflikli i oluflur. Ventrikül remodellingin fliddeti prognozu olumsuz yönden etkilemektedir. TANI Kalp yetersizli i (akut veya kronik) tan s baz olgularda sadece semptom ve fizik muayene bulgular ile kolayl kla konulabilirken, baz olgularda ayr nt l klinik de erlendirmeyi gerekli k lar. ACC/AHA ve ESC k lavuzlar nda kalp yetersizili i tan s için minumum afla daki kriterlerin karfl lanmas gereklili i vurgulanm flt r. 1. Kalp yetersizli i semptomlar n n varl (istirahat halinde veya egzersiz ile) ve 2. Kalbe ait fonksiyon bozuklu unun (sistolik veya diyastolik) istirahatte dokümante edilmifl olmas (tercihan ekokardiyografik incelenme ile) ve tan n n flüpheli oldu u durumlarda 3. Kalp yetersizli ine yönelik tedaviye yan t al nm fl olmas Örnek hasta; genellikle acil ünitesine akut nefes darl ile baflvurur. Bu hastada acil hekiminin öncelikli hedefi akut solunum yetersizli i klini inin kardiyak veya non-kardiyak (veya nadiren birlikte) nedene ba l oldu unun araflt r lmas ve k sa sürede tan n n konulup tedavinin bafllan lmas d r.

10 546 Temel Kardiyoloji Kalp yetersizli i tan s nda afla daki de erlendirmeler s ras yla yap lmal ve ay r c tan - lar da göz önünde bulundurularak tan bir bütünlük içinde konulmal d r. a. Anamnez: Hastada anamnez iki yönlü araflt r lmal d r; 1. Hastan n daha önce kalp yetersizli i tan s ile tedavi görmesi (veya alternatif olarak solunum yetersizli ine yol açan kronik akci- er hastal nedeniyle tedavi görmesi) 2. Hastada bilinen kalp yetersizli i tan s olsun veya olmas n, kalp yetersizli i etyolojisinde yer alan majör faktörler (örn. geçirilmifl miyokard infarktüsü, ciddi kapak hastal, izole hipertansiyon, diyabetes mellitus, vs) sorgulanmal d r. Anamnezde ayr ca kalp yetersizli i yönünden tedavi gören hastada uygun ilaç kullan - m ve hastan n diyet ve tedavi önerilerine uyumu da sorgulanmal d r Kalp yetersizli ini presipite edebilecek renal yetersizlik, tiroid disfonksiyonu, anemi varl ve kardiyodepresan ilaç kullan m sorgulanmal d r. b. Semptomatoloji ve fizik muayene bulgular : Kronik kalp yetersizli i semptomlar n n en belirgin özelli i aktivitede k s tlanmad r ( New-York Kalp Derne i-nyha Fonksiyonel Kapasite S n flamas ). Aktivite düzeyini belirleyen fizyolojik parametre oksijen tüketimi (SV x KH x AVO 2 ) dir. Kalp yetersizli i hastalar nda egzersizde oksijen tüketimindeki azalman n nedenleri; kardiyak debide yeterli art fl sa lanamamas, pulmoner konjesyon veya iskelet kas fonksiyonlar nda yetersizlik ( deconditioning ) dir. NYHA Fonksiyonel Kapasite S n flamas : Class I: Class II: Günlük ola an aktivitede semptom yok Fizik aktivitede s n rl k s tlanma vard r. stirahat halinde asemptomatik, ancak günlük ola an fizik aktivite ile yorgunluk, nefes darl, çarp nt veya angina tan mlan r. Class III: Fizik aktivite belirgin k s tlanma vard r. stirahat halinde asemptomatik, ancak günlük ola an aktivitenin alt nda bir fizik aktivite ile yorgunluk, nefes darl, çarp nt veya angina tan mlan r. Class IV: Hasta en düflük düzeyli fizik aktivitede dahi semptomatiktir, ço unlukla istirahat halinde de semptom tarif eder. Kalp yetersizli i olgular nda kardiyak disfonksiyonun fliddeti ile semptomlar n ciddiyeti aras nda zay f bir iliflki vard r; buna karfl n optimal tedaviye ra men semptomlar n devam etmesi genellikle kötü prognoz belirtisidir. NYHA I s n f de erlendirmesi, hastada kardiyak disfonksiyonun objektif bulgular n n olmas, anamnezde kalp yetersizli i semptomlar - n n varl ve kalp yetersizli i tedavisi al yor olmas kalp yetersizli inin fonksiyonel tan mlamas için gereklidir. Akut sol kalp yetersizli i: Hasta ileri derecede solunum yetersizli inde olup, takipneik ve ortopneiktir. Buna anksiyete, terleme ve bazen ölüm korkusu efllik edebilir. Fizik muayenede; hastada santral ve periferik siyanoz ve solukluk, kardiyak oskültasyonda S 3 gallop, taflikardi, sufl ve akçi er oskültasyonunda her iki bazelde veya tüm akci er alanlar nda yafl raller duyulabilir. Akut miyokard

11 Kalp Yetersizliği 547 infarktüsü olgular nda semptom ve bulgular n ciddiyetine göre Killip S n flamas önerilmifltir (Tablo 17-1). Bu s n flaman n AM d fl akut sol kalp yetersizli i olgular nda da kullan m hastan n prognostik de erlendirilmesi ve tedavinin yönlendirilmesinde katk yapacakt r. Kronik kalp yetersizli inin semptom ve fizik muayene bulgular n n spesifitelerinin düflük olmas ve interobserver variabilite oran n n yüksek olmas nedeniyle tek bafl na tan koydurucu olmamakla birlikte, dekompanse kalp yetersizli i klini inde büyük ölçüde tan y destekleyicidir (Tablo 17-2). c. Laboratuvar tetkikleri: Kalp yetersizli- i etyolojisi veya efllik eden prespite edici faktörlerin tan mlanmas nda gereklidir. Temel de erlendirmeler flunlar kapsamal d r; Elektrokardiyografi: Normal EKG bulgular varl nda kronik kalp yetersizli i tan s dikkatlice de erlendirilmelidir. Kalp yetersizli i olgular nda çeflitli EKG bulgular gözlenebilir; geçirilmifl miyokard infarktüsü bulgusu (Q dalgalar ), sol ventrikül hipertrofisi, atriyal fibrilasyon, sol dal blo u, AV ileti bozukluklar, vs. Dal blo u yoklu unda QRS>120 ms olmas kardiyak dissenkroni varl n düflündürür ve hasta kardiyak resonkronizasyon tedavisi (CRT) yönünden de erlendirilmelidir. Telekardiyografi; Kalp yetersizli inin en de erli bulgular ; kardiyomegali, bilateral pulmoner konjesyon veya pulmoner ödem ve bilateral veya sa plevral effüzyondur (tek sol taraftaki plevral effüzyon kalp yetersizli i için ola an bir bulgu de ildir). Kardiyomegali akut sol kalp yetersizli i veya diyastolik disfonksiyon olgular nda rastlanmayabilir. TABLO Akut miyokard infarktüsünde kalp yetersizli inin klinik Killip s n flamas Killip S n f Klinik Bulgu Hasta Mortalite 1 Kalp yetersizli i bulgusu yok %40-50 %6 2 S 3 gallop, AC alt zonda raller %30-40 %17 3 Akut pulmoner ödem %10-15 %38 4 Kardiyojenik flok %5-10 %81 (Killip T. And Kimball J. Am J. Cardiol 20;457:1967 TABLO Kalp yetersizli i (sistolik ve diyastolik) semptom ve bulgular Sol Ventrikül Disfonksiyonu Sa Ventrikül Yetersizli i Semptomlar Bulgular Semptomlar Bulgular - Egzersiz dispnesi - AC bazalinde raller - Kar n a r s - Periferik ödem - PND - Pulmoner ödem - fltahs zl k - Juguler Venöz - Yorgunluk - S 3 gallop - Bulant Dolgunluk - Taflikardi - Plevral effüzyon - Kar nda fliflkinlik - Abdominal- - Öksürük - Chyenes - Stokes - Ayaklarda Ödem Juguler Reflü - Hemoptizi solunumu - Yorgunluk - Hepatomegali * PND: Paroksismal noktürnal dispne

12 548 Temel Kardiyoloji Biyokimyasal tetkikler: Kalp yetersizli ini presipite veya efllik eden patolojilerin tan mlanmas na yönelik rutin de erlendirme kapsam nda istenmelidir. Diyabetes mellitus: AKfi yüksekli i, glikozüri Renal yetersizlik: Serum üre ve kretainin yüksekli i, proteinüri, hiperkalemi Tirotoksikoz Hipotroidi; TSH, st3, st4 düzeyiinde de ifliklikler Anemi: Hb, Htc düflüklü ü Hepatik konjesyon: AST, ALT düzeylerinde yükseklik Kalp yetersizli i tedavisinde yüksek doz diüretik ve/veya ACE-inhibitörünün, bazen birlikte potasyum tutucu diüretik ile birlikte kullan lmas serum kreatinin düzeylerinde yükselmeye neden olabilir. Kalp yetersizli i olgular nda hiponatremi ve renal yetersizlik varl kötü prognoz belirtisidir. Natriüretik peptidler: Serum BNP ve NT pro-bnp de erlendirilmesi, testlerin laboratuvar flartlar na ek olarak yatakbafl yap labilmesi ve özellikle sistolik yetersizli inin oldu- u akut dispne olgular nda negatif prediktiktif de erinin yüksek olmas nedeniyle özellikle acil ünitesinde kalp yetersizli inin erken tan s nda önemli bir laboratuvar tetkikidir. Normal veya düflük BNP de eri kalp yetersizli i tan s n tamamen d fllamamakla birlikte, kalp yetersizli i tedavisi almayan hastalarda semptomlar n kalp yetersizli ine ba l olma olas l düflüktür. Kalp yetersizli i olgular nda yüksek natriüretik peptid düzeyleri kötü prognoz belirtisidir. Serum BNP ve NT pro-bnp de erlerindeki yükseklik, ayr ca diyastolik disfonksiyon, sol ventrikül hipertrofisi, kapak hastal klar, akut veya kronik iskemi veya hipertansiyon ve pulmoner emboli olgular nda da gözlenebilir. Ekokardiyografi: Kalp yetersizli i tan s nda asgari kriter olan kalbe ait fonksiyonel (sistolik ve diastolik) veya yap sal (miyokard, kapak veya perikard hastal klar, büyük damar patolojileri, flantlar, ASD, VSD) patolojilerin tan mlanmas nda non-invazif yatak bafl uygulama olana sa layan en önemli tan yöntemidir. Sistolik kalp yetersizli i tan s n n temel kriteri olan düflük LVEF, diyastolik disfonksiyon bulgular, kalp boflluklar nda büyüme, ciddi kapak darl k veya yetersizlikleri, perikardiyal effüzyon, konstriktif ve restriktik kardiyomiyopati, vs tan lar 2-D ve Doppler de erlendirme ile konulabilmektedir. Asemptomatik bir hastada rutin kardiyovasküler de erlendirmede kalp boflluklar nda büyüme ve/veya düflük EF bulgusu asemptomatik kalp yetersizli i tan s koydurur. *Transözafagiyal ekokardiyografi (TEE); Transtorasik ekokardiyografik (TTE) de erlendirmenin uygun ekokardiyografik pencere olmamas nedeniyle yeterli olmad olgularda (örn. afl r obez, KOAH, vs), komplike kapak hastal veya konjenital anomalilerde, protez kapak disfonksiyonu flüphesi veya özellikle atrial appendikste trombüs flüphesi olan olgularda uygulanmal d r. Di er Ek Tetkikler: Kalp yetersizli i tan s veya prognozuna yönelik yukar daki tetkiklere ek olarak baz özel hasta gruplar nda istenmelidir; Holter elektrokardiyografi (Ambulatuvar

13 Kalp Yetersizliği 549 EKG); Semptomatik aritmisi olan kronik kalp yetersizli i olgular nda özellikle malign ventriküler aritmi (örn. non-sustained VT) ve/veya ileri derece ileti bozukluklar (geçici AV blok, sinüs dü üm hastal, vs) tan s na yönelik yap labilir. Ancak Holter EKG de normal bulgular olmas ani kardiyak ölüm riskini d fllamaz, bu nedenle AICD ( Automated Implantable Cardiac Defibrilator) ve/veya kal c pace-maker tedavisi yönünden de erlendirmek amac yla yüksek riskli seçilmifl hastalarda elektrofizyolojik çal flma yap lmal d r. Egzersiz Testi (Efor EKG); Efor testinin kalp yetersizli i tan s ndaki de eri çok s n rl olmakla birlikte, normal maksimal efor testi (Treadmill testi veya bisiklet ergometresi) kalp yetersizli i tan s n büyük ölçüde d fllar. Kronik kalp yetersizli inde efor testi uygulamas - n n temel amac, fonksiyonel kapasite ve tedavi de erlendirmesine ek olarak prognoz yönünden veri edinmektir. 6 dakika yürüme testinde (submaksimal efor testi) yürüme mesafesi <300 m alt nda olmas kötü prognoz göstergesidir. Kronik kalp yetersizli i hastalar nda egzersiz testinde maksimum oksijen tüketimi (MVO2) de erlendirmesi yürüme mesafesinden daha iyi prognostik de er tafl maktad r. MVO2<10 ml/kgdk kötü prognoz göstergesidir. Bafll ca ek di er testler flunlard r; - Spirometri: Kronik kalp yetersizli inde ön planda restriktif tip solunum bozuklu u bulgular vard r. Kalp yetersizli i tan s nda s - n rl de eri olmakla birlikte nefes darl n n solunum yollar na ait sebeplerinin araflt r lmas nda veya efllik eden solunum yolu hastal n n de erlendirilmesi amac yla kullan labilinir. - Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS) veya Dobutamin stres ekokardiyografi: Egzersiz (treadmill veya dipridamol veya dobutamin) MPS ile miyokardiyal iskemi / skar / canl l k de erlendirmesi yap l rken, istirahat MPS ile ön planda canl l k de erlendirilmesi yap lmaktad r. Alternatif olarak Dobutamin stres ekokardiyografi ile iskemi ve canl l k de erlendirmesine ek olarak kontraktil rezerv de erlendirilmeleri yap labilmektedir. Bu her iki testin ana amac revasülarizasyon aday olan hastalarda revaskülarizasyonun sa layabilece i yarar n de erlendirilmesidir. - Kardiyak MRI: Kalbe ait yap sal (kalp volümleri, duvar kal nl, intrakaviter kitle ve perikard), fonksiyonel (miyokard kas lmas ), miyokard perfüzyonu (skar, iskemi), hücre düzeyinde (MRI spektroskopi ile miyokard hücresinin enerji de erlendirmesi) yüksek do rulukta, tekrarlanabilir de erlendirme yapma olana vermektedir. Teknik üstünlüklerine karfl n, yeterli klinik tecrübenin ancak az say da merkez ile s n rl olmas nedeniyle günümüzde rutin klinik pratik uygulamada yayg n kullan m henüz yoktur. - nvaziv de erlendirme; Tan amac yla k - s tl kullan m vard r, genelde etyolojinin tan mlanmas veya tedaviyi yönlendirmek amac yla yap l r. I. Koroner anjiyografi: Agresif kalp yetersizli i tedavisine yan t vermeyen akut veya dekompanse kronik kalp yetersizli i hastalar veya maksimal antiskemik tedaviye yan t vermeyen miyokard iskemisi dökümante hastalarda kullan lmal d r. Koroner anjiyografi idiopatik dilate kardiyomiyopati hastalar nda koroner arter hastal n d fllamak veya ciddi mitral kapak yetersizli i veya aort kapak hastal nedeniyle opere edilecek yafl n üstündeki tüm hastalarda uygulanmal - d r.

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu ESC K lavuzlar European Heart Journal (2006) 27, 1341 1381 doi:10.1093/eurheartj/ehl001 Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i Kararl Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev

Detaylı

Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu

Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu ESC K lavuzlar Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu Amerikan Kardiyoloji Birli i (American College of Cardiology: ACC)/Amerikan Kalp Birli i (American Heart Association:

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA 14. BÖLÜM AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Epidemiyoloji ve risk belirlemesi Son y llarda tan ve tedavide

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji Klinik Geliflim 18 (2) - (15-24) 2005 Hipertansif Aciller Doç. Dr. Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal Özet Kan bas nc n n dakikalar ya da saatler içinde düflürülmesini

Detaylı

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU ESC K lavuzu AN KARD YAK ÖLÜM Avrupa Kardiyoloji Derne i Çal flma Grubu S. G. Priori, E. Aliot, C. Blømstrom-Lundqvist, L. Bossaert, G. Breithardt, P. Brugada, J.

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA DERLEME / REVIEW TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA ÖZET Tülin GÜMÜfi, Elvin KES MC Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji

Detaylı

2.5.2 Merkezi olarak etki yapan antihipertansif ilaçlar. Türkiye de preparat bulunmayan ilaçlar:

2.5.2 Merkezi olarak etki yapan antihipertansif ilaçlar. Türkiye de preparat bulunmayan ilaçlar: 74 Bölüm 2: Kardiyovasküler sistem H DRALAZ N H DROKLORÜR Endikasyonlar : orta-a r derecede hipertansiyon, beta bloker ve tiazid ile; hipertansif kriz ( bkz. bölüm 1.5) Dikkatli olunmas gereken durumlar

Detaylı

2: KARD YOVASKÜLER S STEM

2: KARD YOVASKÜLER S STEM 54 2: KARD YOVASKÜLER S STEM Bu bölümde ilaç tedavisi afla daki bafll klar alt nda ele al nmaktad r: 2.1 Pozitif inotrop ilaçlar 2.2 Diüretikler 2.3 Antiaritmik ilaçlar 2.4 Beta adrenerjik reseptör blokerleri

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI KISIM 3 KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI BÖLÜM 3.1 Non-Kardiyak Komorbidler, Özel Hasta Gruplarında Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Rasim Enar BÖLÜM 3.2 Solunum, KY de Akciğer Tutulumu ve Ayırıcı Tanı

Detaylı

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 48 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(1):48-56 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan A new inotropic agent in the treatment of decompensated

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Çocuklarda Yaflam Deste i

Çocuklarda Yaflam Deste i Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 27-36 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY*

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* Gebelerin ortalama %4 ünde diabet bulunmaktad r. Bunlar n ortalama %90 ilk kez gebelikte ortaya ç kan veya tan konulan gestasyonel diabet (GDM), geri kalan %10 u ise gebelik

Detaylı

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ Özgür KARCIO LU* Girifl: Acil servislerde özellikle a r l ifllemler s ras nda analjezi ve sedasyon kullan m yayg nd r. K r k ve ç k klar n redüksiyonu, tüp

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK DERLEME NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK Baflak Ceyda MEÇO, Neslihan ALKIfi ÖZET Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

Ekokardiyografi. Professor of Medicine Director, Echocardiography Laboratory University of Michigan Health System Ann Arbor, Michigan

Ekokardiyografi. Professor of Medicine Director, Echocardiography Laboratory University of Michigan Health System Ann Arbor, Michigan Feigenbaum Ekokardiyografi Yedinci Bask William F. Armstrong, MD Professor of Medicine Director, Echocardiography Laboratory University of Michigan Health System Ann Arbor, Michigan Thomas Ryan, MD John

Detaylı

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA DERLEME / REVIEW ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA Oya ÖZATAMER, Ayflegül TARHAN, lknur ORAL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara Ankara

Detaylı

DAH L YE ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR DAH L YE CEP K TABI. Dördüncü Bask

DAH L YE ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR DAH L YE CEP K TABI. Dördüncü Bask DAH L YE CEP K TABI DAH L YE ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR Dördüncü Bask Editör MARC S. SABATINE, M.D., M.P.H. ASSOCIATE PREFESSOR OF MEDICINE HARVARD MEDICAL SCHOOL Çeviri Editörleri Prof. Dr. Muhammet

Detaylı