Transfüzyonun Tarihçesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transfüzyonun Tarihçesi"

Transkript

1 Kan Transfüzyonu

2 Transfüzyonun Tarihçesi Bilinen ilk kan transfüzyonu 300 yıl kadar önce Jean Baptiste Denis ve Emmeres tarafından koyundan insana yapıldı.1900 yılında Landstainer ve arkadaşları kan grubu kavramını getirdiler.aynı araştırıcılar sonraki yıllarda ABO grublarını, 1939 yılında da Rh faktörünü ortaya çıkardılar. 2.Dünya savaşınında etkisiyle kan transfüzyonu bir tedavi yöntemi haline geldi.

3 Tanım: Kan transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.alıcıyı metabolik ve endokrin sorunlarla karşıkarşıya bırakır. Çoğu kez hayat kurtarıcı iken bazen gereksiz yere uygulanarak öldürücü bir nitelikte kazanabilir.

4 Amaç: Ana amaç kaybedilen kanın yerine konmasıdır.küçük ve önemsiz kan kayıplarında sıklıkla transfüzyona başvurulduğu görülmektedir. Araştırmacılar tüm transfüzyonların %1 kadarının hayat kurtarıcı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Transfüzyon kararı verirken,sağlanacak yarar ve doğuracağı sorunlar iyice değerlendirilmeli!!!

5 Endikasyonlar: Kan hacmindeki eksikliğin giderilmesi:sağlıklı bir insan ml kanı, arteryel kan basıncında ve nabızda herhangi bir değişiklik olmadan kaybedebilir.transfüzyon endikasyonu doğması için kan hacminin % nin kaybı gerekmektedir. Kanın O2 taşıma kapasitesinin düzeltilmesi:bu görev eritrositlerindir, transfüzyon gereksinimi için Hb 10 gr ın altına inmesi ve nefes darlığı,çarpıntı,halsizlik gibi belirtilerin ortaya çıkması şarttır. Yetersiz pıhtılaşma faktörleri ve kan elemanlarının yerine konması:1 Ünite tam banka kanında ml kan ve pıhtılaşmayı engelleyen ml ACD solüsyonu bulunur.htc değeri %30-40 arasında olup 200 mg demir içerir.

6 Kan Ürünleri: Tam kan:antikoagülanlı, ayrıştırılmamış kandır.içerisinde fonksiyonel olmayan trombositler ve labil koagülasyon faktörleri dışında(faktör V-VIII) koagülasyon faktörleri mevcuttur.enfeksiyon riski yüksek bir üründür. +2,+6 derece alarmlı,ısı kontrollü,onaylı bir dolapta saklanmalıdır. Buzdolabından çıktıktan 30 dk. sonra transfüzyona başlanmalıdır.

7 Tam Kan Endikasyonları: Hipovolemide eritrosit replasmanı amaçlı Exchange transfüzyon Eritrosit süspansiyonu ve konsantreleri temin edilemeyen ancak eritrosit transfüzyonu gereken hastalar

8 Tam Kan Kontrendikasyonları: Kronik anemi Kalp yetmezliği Volüm yüklenmesi durumunda risk taşır.

9 Tam Kan Uygulaması: ABO ve alıcı Rh D uygun olmalı Kan torbasına asla tıbbi ilaç eklenmemeli Transfüzyon 4 saat içerisinde bitirilmeli 1 ünite kan verilerek yapılan transfüzyon herhangi bir yarar sağlamaz.1 ünite kan Hb düzeyini %0,5-1 gr,htc değerini %2 artırır.

10 Kan Bileşenleri: Tam kandan ayrıştırılarak elde edilirler. (eritrosit konsantresi,eritrosit suspansiyonu,plazma,trombosit konsantresi) Aferez ile toplanan plazma ve trombosit Kriopresipitat:Taze donmuş plazmadan toplanır.faktör VIII ve fibrinojenden zengindir. Plazma türevleri:albümin,koagülasyon faktör konsantreleri,immunglobulinlerden oluşur.

11 Eritrosit Konsantresi: Plazmasının çoğu uzaklaştırılmış ml. eritrositden oluşur. Enfeksiyon açısından tam kanla aynı riski taşır. Saklama koşulları tam kan ile aynıdır.

12 Eritrosit konsantresi endikasyonları: Anemik hastada eritrosit replasmanı amacıyla, Akut kan kaybında,kristaloid ve replasman sıvıları ile beraber kullanım, uygulama tam kandaki gibidir.

13 Eritrosit suspansiyonu: 100ml normal salin,adenin,glukoz,mannitol eklenmiş minimal plazma içeren ml eritrositden oluşur.akım hızı tam kandan daha iyidir. Enfeksiyon riski mevcuttur. Saklama +2,+6 derecedir. Endikasyonu eritrosit konsantresindeki gibidir. Kontrendikasyonları:exchange transfüzyonunda önerilmez.

14 Trombosit konsantresi: 4-6 donörden hazırlanmış üniteler enaz 240 milyar trombosit içerecek şekilde erişkin dozu bir torba içerisinde havuzlanır. Bakteriyel proliferasyon riski mevcuttur.havuzlandıktan sonra ilk 4 saat içerisinde kullanılmalı ITP,TTP,septisemi de tedavi başladıktan sonra endikedir. Hipersplenizm olgularında endike değildir.

15 Lökositi azaltılmış eritrositler: Lökosit filtresi kullanılarak filtrelenmiş olarak hazırlanan 1 ünitede 5 milyon lökosit bulunduran eritrosit suspansiyonu yada konsantresi. Lökosit azaltılması CMV bulaş riskini azaltır.

16 Taze donmuş plazma: Tan kan donasyonunu izleyen,ilk 6 saat içinde tam kandan ayrılmış ve hızla -25 derece yada daha alt ısıda soğutularak hazırlanmış plazmayı içeren torbadır. Endikasyonları: Karaciğer hastalığı,warfarin aşırı dozu,masif transfüzyon,dic,ttp Hızlı infüzyonlarda akut allerjik reaksiyon olabilir.

17 Kriopresipitat: TDP nin +4 derecede kontrollü olarak eritilmesi sırasında oluşan presipitatın ml plazma içinde süspansiyonu ile hazırlanır.abo uygu ürün kullanılmalıdır. Standart kan verme setiyle mümkün olduğunca erken transfüze edilmelidir. Eritildikten sonra 6 saat içerisinde infüze edilmelidir. Endikasyonları:WVB hastalığı,hemofilia,hemofilib ve DIC de fibrinojen kaynağı olarak kullanılır.

18 Plazma türevleri: İnsan albümin solüsyonu: donasyon ile elde edilen büyük miktardaki plazma havuzlarından fraksinasyon ile elde edilir. Endikasyonlar:1)terapötik plazma değişiminde replasman sıvısı olarak %5 albumin kullanılır.2)hipoproteinemi de diüretiğe dirençli ödem tedavisi Albümin plasma replasmanında serum fizyolojik ya da diğer kristaloid sıvılarına üstünlüğü yoktur. İntravasküler beslenme için kullanımı uygun değildir.

19 Koagülasyon Faktörleri Faktör VIII Konsantresi: Donör plazmalarının büyük havuzlarından elde edilmiş yarı saflıkta faktör VIII içerir. Endikasyonlar:Hemofili A tedavisi ve WVB hastalığı tedavisi. Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak invitro hazırlanmış faktör VIII konsantreleri bulunmaktadır. Enfeksiyon riski: Lipit zarfı olmayan hepatit A ve parvovirüsleri için daha fazla bulaştırıcıdır.

20 İmmunglobulinler: Plazmanın Ig G antikor bileşenini içeren konsantre edilmiş solüsyondur.örneğin HBV,kuduz,tetanoz immunglobulinleri. Endikasyon:spesifik enfeksiyonların önlenmesi,immun yetersizlik durumlarının tedavisi Ciddi reaksiyon oluşacağından intravenöz yerine sadece intramusküler olarak kullanılır. Anti Rh D immunglobulin:rh D negatif annelerde yeni doğanın hemolitik hastalığını önlemek için kullanılır. İntravenöz immunglobulin:intravenöz uygulama için ek işlemden geçmiştir. Endikasyonlar:ITP,immun yetersizlik tedavileri,hipogamaglobulinemi,hiv bağlantılı hastalık

21 Transfüzyon reaksiyonları: İmmünolojik transfüzyon reaksiyonları:akut hemolitik transfüzyon reaksiyonları,febril nonhemolitik transfüzyon reaksiyonları,transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı,ürtiker ve anaflaktik reaksiyonlar,immünomodülasyon,transfüzyona bağlı GVHD,posttransfüzyon purpuradan oluşur. İmmünolojik olmayan transfüzyon reaksiyonları:hiperkalemi,sitrat toksisitesi,hipotermi,dolaşım yüklenmesi,transfüzyona bağlı hemosiderozis ve transfüzyonun enfeksiyöz komplikasyonları.

22 Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonları: Ateş,titreme,göğüs ağrısı,hipotansiyon,bulantı,kızarıklık,dispne,hemoglobünüri,şok,genaralize kanama,oligüri veya anüri,sırt ağrısı infüzyon bölgesinde ağrı gibi semptomlarla kendini gösterir. ABO ve diğer gruplar ile Rh uygunsuzluğunda,yazım hatalarında görülebilir.

23 AHTR şüphesinde neler yapılmalı: 1)hemen transfüzyon durdurulur, 2)normal serum fizyolojik ile intravenöz yol açık tutulur, 3)hastanın yatağı başında tüm etiketleri formları ve tanımlamaları kontrol edilir, 4)drum acele ile kan bankası personeline bildirilir, 5)mümkün olan en kısa sürede alınan gerekli kan örnekleri kan bankasına ulaştırılır.

24 AHTR tedavi ilkeleri Hipotansiyonla mücadele Yeterli renal kan akımının saglanması Şok önlenirse renal yetmezlik önlenir Aynı zamanda diüretik ajanlar eklenir(mannitol)

25 Febril non hemolitik tranfüsyon Rx Transfüsyonların %1 inde görülür. Transfüsyon sırasında yada hemen sonrasında görülür hemoliz bulguları ve vücüt ısısının 1 Dereceden daha fazla artmasıyla görülür. Klinik anlam taşımaz,ancak ayırıcı tanısı önemlidir. Reaksiyon tam kan,eritrosit süspansiyonu,plazma ve F 8 verildiginde görülür.

26 Febril non hemolitik tranfüsyon Rx tedavisi Antihistaminik Epinefrin Steroid Kan transfüzyonuna devam edilir.

27 Transfüsyona baglı akut akciger hasarı(trali) Transfüzyondan sonra gelişen solunum sıkıntısı, hipoksi,pulmoner infiltrasyonlarla kendini gösterir. Şiddetli ve akuttur. ARDS den ayırımı zordur,tx dan kısa sonra gelişen ARDS taplosunda TRALI akla gelmelidir.

28 TRALI tedavisi Hızlı solunum destegi,entübasyon,o2,mekanik ventilasyon uygulanır. TRALI saat içinde uygun tedavi ile düzelir.

29 Ürtiker ve anaflaktik Rx Plasmada yer alan proteinlere,ilaçlara vs karşı bu reaksiyonlar gözlenmekte. Ürtiker ve anjioödem şeklinde kendini gösterir. Hafif sistemik rx dapo antihistaminik,po steroid,im adrenalin verilir. Şiddetli sistemik rx da ise IV arenalin uygulanabilir.

30 İmunomodülasyon Kan tx dan sonra alıcıların bağışıklık sistemindeki değişiklikleri içerir. İmmun sistemin baskılanması şeklinde görülebilir. Bu tablodan daha ziyade vericiye ait lökositler sorumludur. İmmunosüpreyon nedeni ile yıllardır bb nakil alıcılarına nakil öncesi kan tx u yapılmıştır.

31 Transfüzyana bağlı GVHD Deri döküntüsü,ishal, kc enzimlerinde yükselme,sarılık, Kİ hipoplazisi ve pansitopeni şeklinde kendini gösterir. En korkulan tx komplikasyonudur. Tx dan 3-4 hafta sonra enf. A bağlı ölümle sonuçlanır. Tedavide başarılı olunamamıştır.

32 Posttransfüzyon Purpura Orta ve ileri yaştaki kadınlarda görülür. Tx dan 1 hafta sonra trmb. Sayısının hızla düşmesi ve kanama diyatezinin başlaması ile kendini gösterir. Tedavi acilen başlanmalı. Yüksek doz IV IG uygulanır,bu yoksa yüksek doz trombosit verilir.

33 İMMUNOLOJİK OLMAYAN TX REAX: Hiprcalemi: Depolanmış kanda 3 hafta içerisinde K+ değeri 5-6 kat artar.kardiac arreste neden olabilir. Tedavi: Ca glukonat, Ca laktat ve katyon değiştirici resinler kullanılır.

34 Sitrat toksisitesi: Kullanılan sitrat iyonize olmuş Ca u bağlar. Masif tx da,kc fonksiyon bzk.da sitrat toksik hale gelir. Kas tremoru,kardiac aritmiler,ağız çevresinde uyşmalar görülür. Ca-clorid, Ca-glukonat verilmesi ile düzelme olur.

35 Hipotermi: Büyük miktarda verilen soğuk kan tx u vücut ısısının dercelere düşmesine neden olur. Ventricüler aritmi ve kardiac arrest gelişebilir.

36 Dolaşım Yüklenmesi: Kalp ve akc yetmezliği olanlarda, derin anemi ile uzun süredir yaşamakta olanlarda ve küçük bebeklerde görülür. Tedavi: Tx hızının azaltılması, hastanın pozisyonunun değiştirilmesi,diüretik ve oksijen verilmesi Konsante eriteosit süsp u verilmesi ile bu risk yarıya iner.

37 Tx. A bağlı Hemosiderozis: Multipl tx yapılan T. Major gibi hastalıklarda görülür. Dokularda Fe birikimi olur. DFO kullanılır, demiri bağlar. C vitamini Fe depolarını mobilize ederek Fe atılımına sebep olur. DFO (-) cinko dengesine neden olarak büyümeyi olumsuz etkiler.

38 TX nun enfeksioz komplikasyonları: Bu enfeksion ajanları dolaşımda uzun süre kalırlar. Taşıyıcılık yada latent hastalığa neden olurlar. İnkübasyon dönemleri uzundur. Asemptomatik enf. A neden olurlar.

39 Enfeksiyon ajanları(tx ile bulaşan) Brusella,Salmonella, Yersinia, Spiroketler, Sy, Funguslar, Parazitler, viruslardan HIV,HB,HCV, HTLV, Parvovirus B19 ve prion enfeksiyonlarından Deli dana hast.ı 3 günden fazla beklemiş tromb. Ve 21 günden fazla beklemiş eritrosit konsantrelerinde enfeksiyon ajanları daha yoğun hale gelir.

40 Deli Dana Hastı(Variant Creutz. Jakob Hast.) Deli dana hastalığının insandaki formudur. Deli dana hastalığı olan hayvanların kontamine etlerini yiyen insanlarda görülür. Sıkıntı, depresyon, davranış bozuklukları ile başlar, daha sonra motor bozukluklar,istemsiz hareketler,zihinsel sapmalar şeklinde ilerler.

41 Deli Dana Hastı Tanı:Tanısı çok zordur,beyin MR ve tonsil biopsisi tanı için kullanılır. Tedavi:Henüz hastalığı yok edecek tedavi şekli yoktur.

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Sevgili Kan Merkezciler, Bundan tam bir yıl önce 17-21 Mart 1997 de Adana-Mersin de Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursu nun

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : İnsan albumini. ALBUMAN, içeriğindeki 200mg/mL (%20)

Detaylı

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken Prof.Dr. Yücel Tangün Türk Hematoloji Derneği Başkanı Kurulduğundan bu yana aralıksız

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ikaradogan@med.akdeniz.edu.tr Prof. Dr. İhsan Karadoğan

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Deferoksamin metansülfonat 500 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı madde içermemektedir.

Detaylı

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır. Etkin madde : 1 ml çözelti içinde insan normal immünoglobulini (IVIg) 50 mg * * En

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İnsan immünoglobülin* 20 g *Proteinin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİLERİ COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: COFACT

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

AKUT HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONU 2.HOKIT Ulusal Hemotoloji ve Hemotolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

AKUT HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONU 2.HOKIT Ulusal Hemotoloji ve Hemotolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi AKUT HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONU 2.HOKIT Ulusal Hemotoloji ve Hemotolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi *Sibel Biçim 1988 İ.Üni.SML mezunuyum. 1988-1995 yılları arasında

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 20 ml lik her flakonda; Etkin madde: Prilokain hidroklorür 400 mg (20 mg/ml)

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan T- lenfosit immünoglobulini 20 mg/ ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan T- lenfosit immünoglobulini 20 mg/ ml KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ATG FRESENIUS S 5 ml I.V. infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tavşanlardan elde edilen anti insan

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı