KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R)

2 A.) THALATÇI F RMA B LG LER UNVAN: ORGEN TELS Z SAN. ve T C.A.. ADRES: AND SOK. NO:6/2 ÇANKAYA ANKARA TÜRK YE TELEFON: WEB ADRES : E-POSTA ADRES : B.) C HAZ BAKIM, ONARIM VE KULLANIMINDA D KKAT ED LMES GEREKEN KURALLAR Güvenlik: Kullan c n n, cihaz kullan m s ras nda meydana gelebilecek tehlike arz eden durumlar hakk nda tam bilgiye sahip olmas çok önemlidir. Cihaz n z yak t al rken benzinliklerde park halindeyken bulundu unuz sürece kapal konumda tutunuz. Duman veya koku hissederseniz cihaz n z kapat n z, ve yetkili sat c n z aray n z. Yaln zca yetkili servis deneyimli teknikerlerinin cihaz onar m yetkisi vard r. Cihaz herhangi bir nedenden ötürü modifiye etmeyin veya ayarlar n de i tirmeyin. Patlay c özellikte malzeme içeren(gaz, duman, vs.) ortamlarda cihaz kullanmay n. Yaln zca üretici taraf ndan önerilen ve/veya sa lanan aksesuarlar kullan n z. Devlet kanunlar, devlet kontrolü alt nda bulunan bölgelerde ruhsats z telsiz vericisi kullan m n yasaklar. Kanun d kullan m hapis veya para cezas ya da her ikisiyle cezaland r labilir. Al c -vericiyi uzun süreli güne nlar na maruz b rakmay n veya s kaynaklar n n yak nlar na konumland rmay n. Telsizi dengesiz yüzeyler üzerine konumland rmay n. Telsizi a r nemli, yüksek s cakl kl veya slak yüzeylere konumland rmay n. Araç kullan m s ras nda telsiz kullan m bulundu unuz bölgede trafik kurallar na ayk r olabilir. lgili trafik kurallar n ö renin ve uygulay n. Cihaz n z n bataryas n k sa devre yapt rmay n z. + ve - kutuplar na metal temas ettirmeyiniz. Batarya alev alabilir veya patlayabilir. Bataryan z çok uzun süre arj etmeyiniz, mikrodalga veya yüksek bas nç içeren kaplara koymay n z. Nemli alanlarda bulundurmay n z. Fiziksel zarar görmü bataryalar hiçbir suretle kullanmay n z. Bataryaya zarar vermeyiniz C.) TA IMA ve NAKL YE SIRASINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR Cihaz a r rutubet, a r s cakl k veya a r so uk hava ko ullar na maruz b rak lmamal d r. Batarya paketini 25ºC nin alt nda ki s cakl klarda saklay n z. D.) KULLANIM SIRASINDA NSAN veya ÇEVRE SA LI INA TEHL KEL veya ZARARLI OLAB LECEK UNSURLAR ve BU UNSULARA L K N UYARILAR Bu i aretlemeye sahip ürünler evsel at klar ile ayn ekilde yok edilemez. Kullan lm elektrik ve elektronik ekipmanlar bu malzemeleri ve bunlar n at k yan ürünlerini kald rabilecek özellikte tesislerde geri dönü türülmelidir. Size en yak n geri dönü üm tesisinin yerini yerel otoritelerden ö renebilirsiniz. Uygun geri dönü türme ve at k yönetimi sa l m z ve çevre üzerinde zararl etkileri engellerken ayn zamanda kaynaklar n z korumam z sa layacakt r. Cihaz antenine y ld r m dü me olas l çok yüksektir, im ek ve y ld r m dü me olas l olan hava ko ullar nda cihaz kapat n z. E.) KULLANIM HATALARINA L K N B LG LER Yetkili olmayan servislerde tamir veya modifiye ettirmeyiniz. Cihaz anteninden tutmay n z, kullan m s ras nda anteni vücudunuz ile temas ettirmeyiniz, kullan m s ras nda cihaz antenini yak n n zdaki insanlara do rultmay n z. F.) TÜKET C N N KEND YAPAB LECE BAKIM, ONARIM veya ÜRÜNÜN TEM ZL NE L K N B LG Cihaz kirlenir ya da tozlan rsa, alkol-çözücü(solvent)-a nd r c özellikte madde kullanmay n. Sadece hafifçe slat lm yumu ak bir bez kullan n. natç kirler için hafif özellikte temizleyici kullanabilirsiniz. Cihaz periyodik bak m gerektirmeyecek özelliklerde tasarlanm t r. G.) PER YOD K BAKIMIN YAPILACA I ZAMANLAR ve YETK L YERLER Cihaz periyodik bak m gerektirmemektedir. H.) C HAZ KULLANIM ÖMRÜ Cihaz kullan m ömrü 7 y ld r. I.) ARIZA DURUMUNDA BA VURULACAK SERV S STASYON RT BAT B LG LER 1

3 ORGEN TELS Z SAN. ve T C. A.. ADRES: AND SOK.NO:6/1-2 ÇANKAYA ANKARA TEL: IRMAK MÜHEND SL K ELEK. SAN.T C. ve DI T C.LTD. T. ADRES: KIZILSARAY MAH. M LL EGEMENL K CAD. 86.SOK. N9O:38/1 ANTALYA TEL: MARMARA LET M ELEK.ALTYAPI VE SERV S H ZMETLER SAN.T C.LTD. T. ADRES: BA DAT CAD. NO:192 EN S TES GÜL APT. DA RE NO:2 ATALAR/KARTAL/ STANBUL TEL: FAEM ELEKTRON K T C.LTD. T. ADRES: 1428 SOK. NO:9/2 KAHRAMANLAR/ ZM R TEL: REKOR ELEKTRON K ADRES: ERAFETT N CAD. GÖRÜCÜ SOK. NO:12/A KONYA TEL: GÖRKEM ELEKTRON K TELEKOM LTD. T. ADRES: KARAMAN MAH. MELTEM CAD. NO:9 / AFYON TEL: J.) ÜRET C F RMA B LG LER Kenwood Electronics Europe B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN Tel: Faks: K.) GARANT SÜRES 2y l L.) TAM R SÜRES Cihaz tamir süresi 30gündür. M.) CE ARET ve NUMARASI 2

4 BU TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNUN KAPSADI I MODELLER A a da listelenen modeller bu tan tma ve kullanma k lavuzunda bulunmaktad r. TH-F6A: TH-F7E: 2m/ 1.25m/ 70cm FM Multi-band El Telsizi 2m/ 70cm FM Dual-band El telsizi PAZAR KODLARI K-tipi: E-tipi: T-tipi: Amerikan Avrupa/Genel ngiliz 3

5 BU TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNUN KAPSADI I MODELLER A a da listelenen modeller bu tan tma ve kullanma k lavuzunda bulunmaktad r. TH-F6A: TH-F7E: 2m/ 1.25m/ 70cm FM Multi-band El Telsizi 2m/ 70cm FM Dual-band El telsizi PAZAR KODLARI K-tipi: E-tipi: T-tipi: Amerikan Avrupa/Genel ngiliz Pazar kodu karton kutu üzerinde gösterilmi tir. Modele özgü, kullan labilecek i leyi frekans bilgilerine ula mak için, özellikler bölümüne ba vurun. KULLANICIYA B LD R Takip eden ifadelerden bir veya daha fazlas bu ekipman için uygulanabilir. FCC UYARISI Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir veya kullan r. Bu tan tma ve kullanma k lavuzunda aç kça ifade edilen ekiller haricinde cihaz üzerinde yap lacak de i iklik veya geli tirmeler, zararl giri imlere neden olabilir. zin verilmeyen bir de i iklik veya geli tirme yap ld nda, kullan c ekipman kullan m iznini kaybedebilir. D J TAL C HAZ KULLANICISINA FCC B LG B LD R M Bu ekipman, FCC Kurallar Bölüm 15 e göre, S n f B Dijital Cihaz testlerine tabi tutulmu ve limitlere uygun özelliklerde bulunmu tur. Limitler, yerle im bulunan bölgelerde kurulum s ras nda orta derecede zararl parazit olu umuna engel olacak özelliklerde tasarlanm t r. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir veya kullan r ve verilen bilgiler do rultusunda kullan lmaz ise, telsiz haberle mesinde zararl parazitlere neden olabilir. Bu durum, s radan bir kurulum s ras nda zararl parazit olu mayaca anlam na gelmez. E er bu ekipman cihaz aç p/kapatma ile belirlenebilen radyo veya televizyon al m sinyal al m nda zararl parazite neden oluyorsa, kullan c n n takip eden ayarlardan bir veya birkaç n paraziti düzeltmeyi denemesi amac yla yapmas önerilir. Al m anteninin konum ve ayar n yenileyin. Ekipman ve al c aras ayr m art r n. Ekipman al c n n ba l bulundu unun d nda bir ç k devresine ba lay n. Teknik yard m için yetkili sat c n za dan n. KAZ Lütfen yang n, ki isel yaralanma veya al c -verici hasarlar n n önüne geçebilmek için takip eden ikazlar dikkate al n: Yüksek ç k gücünde uzun süreli iletim yapmay n. Al c -verici a r s nabilir. Pazar kodu karton kutu üzerinde gösterilmi tir. Modele özgü, kullan labilecek i leyi 4

6 frekans bilgilerine ula mak için, özellikler bölümüne ba vurun. KULLANICIYA B LD R Takip eden ifadelerden bir veya daha fazlas bu ekipman için uygulanabilir. FCC UYARISI Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir veya kullan r. Bu tan tma ve kullanma k lavuzunda aç kça ifade edilen ekiller haricinde cihaz üzerinde yap lacak de i iklik veya geli tirmeler, zararl giri imlere neden olabilir. zin verilmeyen bir de i iklik veya geli tirme yap ld nda, kullan c ekipman kullan m iznini kaybedebilir. D J TAL C HAZ KULLANICISINA FCC B LG B LD R M Bu ekipman, FCC Kurallar Bölüm 15 e göre, S n f B Dijital Cihaz testlerine tabi tutulmu ve limitlere uygun özelliklerde bulunmu tur. Limitler, yerle im bulunan bölgelerde kurulum s ras nda orta derecede zararl parazit olu umuna engel olacak özelliklerde tasarlanm t r. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir veya kullan r ve verilen bilgiler do rultusunda kullan lmaz ise, telsiz haberle mesinde zararl parazitlere neden olabilir. Bu durum, s radan bir kurulum s ras nda zararl parazit olu mayaca anlam na gelmez. E er bu ekipman cihaz aç p/kapatma ile belirlenebilen radyo veya televizyon al m sinyal al m nda zararl parazite neden oluyorsa, kullan c n n takip eden ayarlardan bir veya birkaç n paraziti düzeltmeyi denemesi amac yla yapmas önerilir. Al m anteninin konum ve ayar n yenileyin. Ekipman ve al c aras ayr m art r n. Ekipman al c n n ba l bulundu unun d nda bir ç k devresine ba lay n. Teknik yard m için yetkili sat c n za dan n. KAZ Lütfen yang n, ki isel yaralanma veya al c -verici hasarlar n n önüne geçebilmek için takip eden ikazlar dikkate al n: Yüksek ç k gücünde uzun süreli iletim yapmay n. Al c -verici a r s nabilir. KENWOOD evraklar veya bu tan tma ve kullanma k lavuzu taraf ndan tarif edilmedi i ekillerde al c -verici özelliklerini de i tirmeyin. Ayarl güç kayna kullan rken, uygun DC Kablosunu(iste e ba l ) al c -vericinin DC IN(DC giri ) prizine ba lay n. Al c -vericinin zarar görmesini engellemek için voltaj kayna 12V ile 6V aras nda olmal d r. Al c -vericiyi araç çakmak giri ine ba larken, önerilen sigara çakmak kablosunu kullan n(iste e ba l ). Al c -vericiyi uzun süre direk güne alt nda ya da s kaynaklar n n yak nlar nda b rakmay n. Al c -vericiyi a r tozlu alanlarda, a r nemli alanlarda ya da dura an olmayan ortamlarda konumland rmay n. Al c -vericiden anormal koku veya duman geldi i hissedilirse, hemen kapat n ve batarya paketini veya batarya kab n al c vericiden ay r n. Yetkili KENWOOD sat c n za, mü teri destek servisine veya servis istasyonu ile ba lant kurun. 5

7 ÖZELL KLER Yo un tasar m 2m, 1.25m (sadece TH-F6A), ve 70cm amatör telsiz band FM al c -verici i lemi Dahili, ayr lm geni bant ve tam mod al c Ayn amatör telsiz bantlar nda ikili frekans al m 400 haf za kanal art 34 özel i lev haf za kanal (TH-F6A için 35 kanal). Li-Ion batarya paketi ile uzun i leme periyodu Yüksek ç k gücü(5w i leyi e kadar) Birçok özelli e kolay ula m ve kolay i lev seçimi sa layan, çok yönlü gezinti tu u 9600 bps haz r-paket veri (kulakl k/mikrofon) prizi Dahili Ses Komutlu letim(vox) i levi MIL-STD 810C/D/E, ya mur, nem, titre im ve ok standartlar na uygun. 6

8 SA LANAN AKSESUARLAR Al c -vericiyi dikkatlice kutusundan ç kard ktan sonra, a a daki tabloda belirtilen parçalar te his edin. Al c -verici kutusunu ve paketleme malzemesini tekrar kullanma olas l n za kar l k saklaman z öneririz. 7

9 TAK P ED LECEK YAZIM KALIPLARI A a da aç klanan yaz m kal plar na, aç klamalar basitle tirmek ve gereksiz tekrarlar n önüne geçmek için ba vurulmu tur. Ülkeden ülkeye amatör bantlar az da olsa farkl oldu u için, bu tan tma ve kullanma kitab nda takip eden metre bant tan mlar kullan lm t r: 2 m band : 144 ~ 148 MHz veya 144 ~ 146 MHz 1.25 m band : 222 ~ 225 MHz 70 cm band : 420 ~ 450 MHz veya 430 ~ 440 MHz 8

10 Li-ion BATARYA PAKET LE KURULUM Not: Batarya paketinin arj edilmeden sa lanmas ndan nedeniyle, batarya paketini al c -verici ile beraber kullanmadan önce arj etmeniz artt r. Batarya paketini arj etmek için, Li-ion BATARYA PAKET ARJI bölümüne ba vurun. 1 Batarya paketi arkas ndaki iki ç k nt y, al c -verici üzerindeki iki yiv üzerine denk gelecek ekilde yerle tirin. 2 Batarya paketini al c -vericinin arkas ndan yukar ya do ru kurtarma mandal batarya paketini yuvas na kilitleyene kadar kayd r n. 9

11 3 Batarya paketini yerinden ç karmak için, yukar da ki kurtarma mandal na bast r n, daha sonra batarya paketini a a ya do ru kayd r n. ALKAL N P L LE KURULUM 1 Pil çantas n (BT-13) açmak için, kilitleme kulpunu bast r n, daha sonra kapa geri kald r n. 2 Dört AA(LR6) tipi alkalin pili yerle tirin veya ç kart n. Pil çantas üzerindeki kutuplarla, pil kutuplar n n birbirine denk olduklar ndan emin olun. 10

12 3 Pil çantas kapa üzerindeki iki kulpu denkle tirin, daha sonra kilitleme kulplar yerine oturacak ekilde kapa kapat n. 4 Pil çantas al c -verici kurulumunu(ya da ay rma i lemini) gerçekle tirmek için Liion BATARYA PAKET LE KURULUM bölümü ad m 1-3 ü takip edin. Not: Alkalin pilleri kullan rken, Menu No.30(Battery) a ula n, ALKALINE i seçin. Aksi takdirde batarya arj miktar do ru olarak bildirilemeyecektir. ANTEN KURULUMU Cihaz ile birlikte verilen antenin alt k sm ndan tutun, al c -vericinin üst panel taraf nda ki konektörün içine do ru sallanmayacak ekilde vidalay n. 11

13 EL ASKISI BA LAMA E er arzu edilirse, cihaz ile birlikte verilen el ask s al c -vericiye ba lanabilir. KEMER KL PS KURULUMU Cihaz ile birlikte verilen iki vidayla cihaz ile beraber verilen kemer klipsini al c vericiye monte edebilirsiniz. Li-ion BATARYA PAKET N N ARJI Li-ion batarya paketi al c -vericiye yerle tirildikten sonra arj edilebilir. Batarya paketi güvenlik tedbirlerinden ötürü arjs z olarak kullan c ya sunulmaktad r. 1 Al c -vericinin KAPALI oldu unu teyit edin. Batarya paketini arj ederken, al c -vericiyi kapal konumda tutun. 12

14 2 arj aletini al c -vericinin DC IN priz na ba lay n. 3 arj aletini AC duvar ç k na yerle tirin. arj i lemi ba lar ve üst panelde 2 LED turuncu renk verir. 4 Bo bir PB-42L batarya paketini arj etmek yakla k olarak 6.5saat sürer. arj i lemi tamamland nda LED söner; arj aletini al c -vericinin DC IN priz ndan ay r n. 5 arj aletini AC duvar ç k ndan ay r n. Not: Al c -vericiyi AÇIK konuma getirir ve arj olurken [F], [LOW/BATT] basarsan z, "CHARGING"( arj ediliyor) yaz s görüntülenir. arj i lemi tamamland nda "STANBY"(Beklemede) yaz s görüntülenir. Batarya paketi arj edilirken, al c -verici s n r. E er batarya paketi yerle tirilmeden DC IN priz içine arj aleti ba lanm ise arj i lemini gerçekle tirebilmek için önce cihaz aç n, daha sonra tekrar kapat n. D KKAT! Belirlenmi arj periyodunun üzerinde arj i lemini sürdürmek, Li-ion batarya paketi kullan l ömrünü azalt r. Cihaz ile beraber verilen arj aleti sadece PB-42L Li-ion batarya paketini arj etmek için tasarlanm t r. Di er model batarya paketlerini arj etmek, batarya paketi ve arj aletine zarar verebilir. arj i lemi s ras nda PTT mandal na basmay n. Batarya paketi serin ve kuru bir yerde tutulmal d r. Batarya paketini hiçbir zaman direk güne alt nda b rakmay n. ARAÇ ÇER S NDE ARJ LEM ste e ba l PG-3J Araç arj kablosu kullanarak, al c -vericinizi arac n zda ki çakmak 13

15 giri ine ba layabilirsiniz. PG-3J araç çakmak giri ine ba l yken, al c -verici otomatik olarak PB-42L Li-ion batarya paketini arj etmeye ba layacakt r. Al c -vericiyi çal t rd n zda, Li-ion batarya paketini arka planda arj edecektir. E er al c -verici KAPALI konuma getirilirse, 2 LED arj i lemi s ras nda turuncu renk verir. arj i lemi tamamland nda LED söner. D KKAT! DC-DC dönü türücü kullanarak harici 24V güç kayna na ba lant kurmak için, sadece iste e ba l PG-3J araç arj kablosu kullan n. Bu durumlar için PG-2W DC kablosu kullanmak yang n ç kmas na sebep olabilir. Not: E er giri voltaj yakla k 16,5V a arsa, cihaz uyar sesi olarak B P sinyal sesi verir ve VOLTAGE ERROR (voltaj hatas ) yaz s ekranda belirir. DÜZENLEY C ÖZELL KL GÜÇ KAYNA I BA LANTISI Al c -vericiyi uygun düzenleyici özellikli güç kayna na ba lamak için, iste e ba l PG-2W DC kablosunu kullan n. 1 Al c -verici ve güç kayna n n KAPALI konumda oldu undan emin olun. 14

16 2 ste e ba l donan m PG-2W DC kablosunu güç kayna na ba lay n; k rm z kablo pozitif(+) terminale, siyah kablo negatif(-) terminale ba lanmal d r. 3 DC kablosu üzerinde ki f ç fi i al c -vericinin DC IN prizine ba lay n. E er DC IN prizine düzenleyici özellikli güç kayna al c -verici KAPALI konumdayken ba lan rsa, otomatik olarak Li-ion batarya paketi arj i lemi ba lar. Not: E er DC güç kayna voltaj 12.0V DC de erinin alt ndaysa, PB-42L Li-ion batarya paketini arj etmeniz mümkün olmayabilir. Sa lanan voltaj, al c -vericinin zarar görmemesi için 12.0V ve 16.0V aras nda olmal d r. E er giri voltaj 16.5V de erini a arsa, cihaz uyar sesi B P verir ve ekranda VOLTAGE ERROR yaz s belirir. DC IN priz fi ini hemen ç kar n. E er DC güç kayna voltaj 14.5V un alt ndaysa ve H (Yüksek güç) seçilmi ise, H sembolü yan p sönecek ve ç k gücü otomatik olarak L (dü ük güç) seviyesine indirilecektir. 15

17 HIZLI TANITIM Al c -vericinizle h zl bir denemeye haz r m s n z? Bu sayfay okuman z sesinizi an nda yay nlaman z sa layabilecektir. Buradaki aç klamalar sadece h zl yol gösterme amaçl verilmi tir. E er problem ya arsan z veya daha fazla bilgi edinmek istedi iniz konular olursa, bu tan tma ve kullanma k lavuzunun sonra ki sayfalar nda verilen aç klamalar okuyun. 1 Al c -vericiyi aç k konuma getirmek için k saca GÜÇ [ ] dü mesine bas n ve bas l tutun. Yüksek perdeli çift B P sesi duyulur ve ekranda KENWOOD ve HELLO yaz lar geçici olarak görüntülenir. Ekranda çok çe itli gösterge ve 2 frekans görüntüye gelir. Al c -verici KAPALI konuma getirildi inde tüm de i kenleri kaydeder. Al c vericiyi daha sonra tekrar AÇIK konuma getirdi inizde otomatik olarak bu de i kenleri geri ça r r. 16

18 2 Üstteki frekans band n seçmek için [A/B] ye bas n. [A/B] ye her bas n zda, simgesi hareket ederek, o an ki i lem için hangi frekans band n n seçildi ini i aret eder. 3 VOL (SES) ayar dü mesini saat yönünde saat 11 durumuna getirin. 4 Kullan m için arzu etti iniz amatör telsiz band n bulana kadar için [BAND] a bas l tutun. 5 Al m frekans n seçmek için Tuning(Ayar) dü mesini çevirin. Daha ileri olarak, VOL ayar dü mesini çevirerek sinyal ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz. 6 letim için, al c -vericiyi a z n zdan yakla k 5cm mesafede tutun. 7 PTT mandal na bas n ve bas l tutun, daha sonra normal ses tonunuzla konu un. 8 Al m için PTT mandal n b rak n. 9 Haberle meye devam etmek için ad m 6,7,8 i tekrarlay n. 17

19 18

20 EKRAN B LG LER 1 EL letim ç k gücü "L" Low(Dü ük) veya "EL" Economic Low(Ekonomik Dü ük) seviyesine ayarland nda ekranda görüntülenir. 2 H letim ç k gücü "H" High(Yüksek) seviyesine ayarland nda ekranda görüntülenir. 3 LSB B-Band için "LSB" Lower Side Band(Dü ük Kenar Band ) seçildi inde ekranda görüntülenir. 4 USB B-Band için "USB" Upper Side Band(Üst Kenar Band ) seçildi inde ekranda görüntülenir. 5 CW B-Band için CW seçildi inde ekranda görüntülenir. 6 WFMN "WFMN" harfleri geni FM modu seçildi inde ekranda görüntülenir. "FM" harfleri normal FM modu seçildi inde ekranda görüntülenir. "FMN" harfleri dar FM modu seçildi inde ekranda görüntülenir. 7 AM "AM" harfleri AM modu seçildi inde ekranda görüntülenir. 8 Öncelikli Tarama devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 9 FINE Bir nce Ayar i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 10 VOX Ses Komutlu letim(vox) i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 19

21 11 "ASC"Automatic Simplex Check(Otomatik Simpleks Kontrolü) devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 12 Kilit i levi devreye sokuldu unda ekranda belirir. 13 lev tu una bas ld nda ekranda belirir. 14 S-ölçer (RX) ve ba l RF güç ölçer (TX). 15 CT "CT" harfleri CTCSS i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 16 Ton i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 17 DCS DCS i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 18 Röle vardiye i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 19 R Reverse(Ters) i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 20 Ton Uyar i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 21 Görüntüde ki haf za kanal kilitlendi inde ekranda görüntülenir. 22 Dot-matriks görüntü 76 x 16 dot-matriks görüntü. Çal ma frekanslar, menü ayarlar gibi birçok aç klamay görüntüler. 20

22 TEMEL LEMLER C HAZI AÇMA/KAPATMA 1 Al c -vericiyi AÇIK konuma getirmek için k saca [ ] dü mesine bas n. AÇIK konuma geçtikten sonra, yüksek t n l çift bip ses yay n n takiben frekans ve di er göstergeler görüntüye gelecektir. 2 Al c -vericiyi KAPALI konuma getirmek için tekrar [ ] dü mesine bas n. Al c -verici KAPALI konuma getirildi inde dü ük t n l çift bip sesi yay nlanacakt r. Al c -verici KAPALI konuma getirildi inde tüm de i kenleri depolar. Al c -vericiyi tekrar AÇIK konuma getirdi inizde, cihaz bu de i kenleri geri ça r r. SES SEV YE AYARI VOL(Ses) seviye ayar dü mesini ses ç k seviyesini art rmak için saat yönünde ç k seviyesini azaltmak için saat yönünün tersine çevirin. E er sinyal alm yorsan z, hoparlör sesini açmak için [MONI] tu una bas n ve bas l tutun, daha sonra VOL(Ses) ç k gücünü uygun bir seviyeye ayarlay n. SUSTURMA(SQUELCH) AYARI Susturma özelli inin amac sinyal mevcut de ilken hoparlör sesini kapatmakt r. Do ru seviye ayarl susturma ile sadece sinyal al m s ras nda ses duyacaks n z. Susturma seviyesi ne kadar yüksek seçilirse, al m için gelen sinyal o kadar kuvvetli olmal d r. Uygun susturma seviyesi ortam n RF gürültü durumuna ba l d r. A-band ve B-band için ba ms z bir giri susturma seviyesi ayarlayabilirsiniz. 21

23 1 [SQL] tu una bas n. Geçerli susturma seviyesi ekranda görüntülenir. 2 Susturma seviyesini düzenlemek için Ayar kontrol dü mesini çevirin veya [ ]/[ ] tu lar na bas n. Sinyal mevcut olmad zaman arka plan gürültüsünü ortadan kald racak seviyeyi seçin. Seviye ne kadar yüksek olursa, gelen sinyal seviyesi de al m olabilmesi için o derece güçlü olmas gerekir. 6 farkl seviye ayarlanabilir. 3 Yeni ayarlar haf zaya almak için [ ] veya [MNU] tu lar ndan birisine bas n, veya [ ] tu una bas n, mevcut kay tl ayar de i tirmeden yeni ayar iptal edin. Not: USB, LSB ve CW modlar nda çal rken, susturma seviye ikiye kadar sesi açabilir. BAND SEÇ M Aç l ayar olarak; LCD' de iki frekans görüntülenir. Üstte olan frekans A-Band, altta olan frekans B-Band olarak adland r l r. lem için [A/B] tu una basarak A-Band veya B-Band aras nda seçim yapabilirsiniz. Her [A/B] tu una bast n zda, [ ] i areti hareket ederek i lem için seçilmi band gösterir. Genel olarak Amatör Band kullanmak için A-Band n ve AM, FM, TV(Sadece ses) gibi çok çe itli yay n al m veya ba ka bir amatör bant için B-Band n seçin. 22

24 ÇOK YÖNLÜ GEZG N TU U Al c -verici ortada MENÜ "MNU" tu u bulunan 4-yönlü gezinti tu una sahiptir. / TU LARI / tu lar Ayar kontrol dü mesiyle ile ayn ekilde i lev görür. Bu tu lar frekans, haf za kanallar ve di er seçenekler aras nda seçim yapmak için kullan l r. Not: Ayar kontrol dü mesini / tu lar n n kullan ld birçok yerde kullanabilirsiniz. /OK Tu u Menü modu, CTCSS frekans seçimi, DCS kod seçimi gibi birçok mod ayar n tamamlamak için veya bir sonraki ad ma geçmek için bas n. /ESC Tu u Menü modu, CTCSS frekans seçimi ve do rudan frekans seçimi gibi birçok mod giri bilgisini iptal etmek için veya bir önce ki ad ma dönmek için bas n. MNU TU U Menü moduna girmek için bas n. Menü modunda, arzu etti iniz menü numaras n Ayar kontrol dü mesini çevirerek veya / tu lar n kullanarak seçebilirsiniz. Ayn zamanda [OK] tu i levini de görür. LET M 1 letim için, al c -vericiyi a z n zdan yakla k 5cm mesafede tutun, daha sonra PTT mandal na bas n ve mikrofona do ru normal ses tonunuzla konu un. Üst panel üzerindeki durum LED i k rm z renk verir ve ekranda sinyal gücünü gösterir bar grafik görüntülenir. letim kapsama alan d nda [PTT] mandal na bas l rsa, yüksek t n l hata bip sesi duyulur. 23

25 2 Konu may bitirdi inizde, PTT mandal n b rak n. Not: E er 10 dakikadan fazla süreyle sürekli iletim yaparsan z, dahili zaman s n rlay c, uyar bip sesi üretir ve al c -verici iletimi durdurur. Bu durumda, PTT mandal n b rak n ve al c -vericinin bir süre so umas na izin verin, daha sonra PTT mandal na tekrar basarak iletime kald n z yerden devam edin. Ç k Gücü Seçimi E er haberle me güvenli ini bozmuyorsa, dü ük iletim gücü seçimi arj kullan m miktar n dü ürmenin en iyi yoludur. letim için de i ik güç seviyeleri ayarlayabilirsiniz. [LOW] tu u na bas n. Her [LOW] tu una bas n zda, gösterge H (yüksek), L (dü ük) ve EL (ekonomik) aras nda dola r. NOT: A ve B bandlar için farkl ç k gücü ayar kayd yapabilirsiniz. Ç k gücünü de i tirdi inizde, A veya B band için var olan tüm amatör bandlara yans t l r. FREKANS SEÇ M VFO Modu Çal ma frekans n de i tirmek için temel moddur. Frekans art rmak için Ayar kontrol dü mesini saat yönünde çevirin. Frekans azaltmak için Ayar kontrol dü mesini saat yönünün tersine çevirin. Frekans de i tirme i lemi için [ ] / [ ] tu lar n da kullanabilirsiniz. MHz Modu E er arzu edilen i leyi frekans mevcut frekanstan çok uzaksa, MHz ayar modunu kullanmak daha h zl olacakt r. MHz basama n ayarlamak için: 24

26 1 [MHz] tu una bas n. Bir MHz basama yan p söner. 2 stenilen MHz basama n seçmek için ayar kontrol dü mesini çevirin veya [ ]/[ ] tu lar na bas n. 3 Arzu etti iniz MHz basama n seçtikten sonra moddan ç k p normal VFO moduna dönmek için [MHz] tu una bas n. 4 lave olarak ayar kontrol dü mesini veya [ ]/[ ] tu lar n kullanarak frekans ayar yapabilirsiniz. Not: MHz modu AM band nda i lemez. Do rudan Frekans Giri i Ayar kontrol dü mesi çevirme veya [ ]/[ ] tu lar na basma i lemlerine ek olarak ba ka bir frekans seçim yolu daha vard r. Arzu edilen frekans bulunulan frekanstan çok uzaktaysa, say sal tu tak m ndan do rudan frekans giri i yapabilirsiniz. 1 [VFO] tu una bas n. Do rudan frekans giri i yapabilmek için VFO modunda olmal s n z. 2 [ENT] tu una bas n görüntülenir. 3 Arzu etti iniz frekans ayar n girmek için ([0] [9]) aras say sal tu lara bas n. [MHz] tu u MHz basamak giri lerini tamamlamak için kullan labilir. [ENT] tu una bas lmas kalan basamaklar 0 ile doldurur(giri yap lmayan basamaklar) ve giri i tamamlar. Örne in MHz i seçmek için, [1], [4], [5] e ve daha sonra [ENT] tu una bas n ve giri i tamamlay n. 25

27 E er sadece MHz basamaklar n de i tirmek istiyorsan z, [ENT] yerine [VFO] tu una bas n. Örnek 1 (100 MHz < f < 1000 MHz) MHz giri i için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [4], [3], [8] [3], [2], [0] Not: 3-basamak [MHz] numaras girerken [MHz] tu una basman za gerek yoktur. Örnek MHz giri i için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [4], [3], [9] [ENT] Örnek MHz den MHz e de i iklik için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [1], [4], [5] [VFO] Örnek MHz giri i(sadece B-band ) için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [1], [2], [5], [0] [5] [ENT] Örnek MHz giri i(sadece B-band ) için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [1], [0] [MHz] [5] [ENT] Not: En son [ENT] tu una bas ta, MHz için ince ayar i levi otomatik olarak çal r. 26

28 Örnek khz giri i(sadece B-band ) için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [0] [MHz] [5], [1], [0] Not: E er girilen frekans seçili frekans ad m büyüklü ü ile denk de ilse, frekans otomatik olarak bir sonraki var olan frekansa yuvarlan r. Arzu edilen frekans tam olarak girilemedi i zaman, nce Ayar i levinin aç k konumda olup olmad n kontrol edin ve daha sonra frekans ad m büyüklü ünü teyit edin. Devlet yapt r mlar gere i, baz frekans dizileri bloke edilmi tir. Tx/Rx kapsam alanlar için teknik özellikler bölümüne bak n z. E er frekans girerken ayar kontrol dü mesini çevirir veya [ ]/[ ] tu lar na basarsan z, al c -verici giri i siler ve önceki frekans ve moda geri döner. 27

29 MENÜ NED R? Bu al c -vericideki birçok i lev, al c -vericinin fiziksel kontrol elemanlar yerine, yaz l m kontrolü alt nda bir menü ile ayarlan r veya seçilir. Menü sistemiyle a ina oldu unuz zaman, sundu u kullan l l takdir edeceksiniz. Bu al c -vericide çok çe itli zamanlama, ayar ve programlama i lev ihtiyac n z birçok kontrol ve dü meyi kullanmadan kar layabilirsiniz. MENÜ ULA IMI 1 [MENU] tu una bas n. Ekranda k sa menü numaras aç klama bilgisiyle Menü No. ve Ayar görüntülenir. 2 Ayar kontrol dü mesini çevirerek ya da [ ]/[ ] tu lar n kullanarak arzu etti iniz Menü No. yu seçin. Menu No. yu de i tirdi iniz sürece, her Menu No. için k sa aç klama görüntüye gelir. 3 Mevcut seçili Menu No. parametre de i ikli i için [MNU] veya [ ] tu lar na bas n. 4 Ayar kontrol dü mesi veya [ ]/[ ] tu lar na basarak arzu etti iniz parametreleri seçin. 5 Ayar kaydetmek için [ ] veya [MNU] tu una bas n. Aksi takdirde, iptal etmek için [ ] veya [PTT] mandal na bas n. MENÜ D L SEÇ M Menü tan mlama için ngilizceyi veya Japoncay (Katakana) seçebilirsiniz. Dil seçimini de i tirmek için: 1 [MNU] tu una bas n. 2 Menu No. 27 yi seçmek için Ayar Kontrol dü mesini çevirin veya [ ]/[ ] tu lar na bas n. 3 [MNU] veya [ ] tu una bas n. 28

30 4 Ayar kontrol dü mesini çevirerek veya [ ]/[ ] tu lar na basarak ENGLISH veya JAPANESE menü dil seçimini yap n. 5 Ayar kaydetmek için [MNU] veya [ ] tu una bas n. Aksi takdirde, iptal etmek için [ ] veya [PTT] mandal na bas n. Ad m 3 de JAPANESE dil seçimini yapt n zda ve [ ] veya [MNU] tu una bast n zda tüm menü aç klamalar Japonca (Katakana) görüntüye gelecektir. ngilizce moduna dönmek için yukar da anlat lan 1, 2 ve 3 numaral ad mlar takip ederek Menu No. 27 ye ula n, daha sonra ENGLISH seçimini yap n. Menu modunu ngilizce ye çevirmek için [ ] veya [MNU] tu una bas n. Not: Menü dil seçimi haf za ismi veya DTMF ismi gibi di er herhangi modu etkilemez. MENÜ LEV L STES MENÜ GÖRÜNTÜ NO. SCAN RESUME 1 M.GRP LINK 2 MR METHOD 3 LEV TIME: Zaman komut modu CARRIER: Ta y c komut modu SEEK: Ara ve Dur komut modu Haf za grup link ayar Haf za geri ça rma durumu PROG VFO 4 Programlanabilir VFO frekans menzili (Sadece A-band ) AUTO OFFSET 5 Otomatik Tekrarlay c Ofset i levi OFFSET 6 Tekrarlay c Ofset frekans TUNE ENABLE 7 Tu kilidi kapal yken Ayar Kontrol dü mesi kullan m SEÇ MLER TIME/CARRIER/SEEK ZAMAN/TA IYICI/ARAMA VARSAYILAN AYAR TIME ZAMAN LINK YOK ALL BANDS/CURRENT BAND TÜM BANDLAR/MEVCUT BAND - ON/OFF AÇIK/KAPALI 0.00 ~ MHz 0.05 MHz lik ad mlarla ON/OFF AÇIK/KAPALI TÜM BANDLAR ON AÇIK OFF KAPALI TX INHIBIT 8 letim engeli ON/OFF AÇIK/KAPALI OFF KAPALI SP/MIC JACK 9 SP/MIC Priz i lev SP/MIC / TNC/ PC SP/MIC seçimi DTMF STORE 10 DTMF numaralar n DTMF haf zas nda sakla - Veri yok 29

31 GÖRÜNTÜ MENÜ VARSAYILAN LEV SEÇ MLER NO. AYAR DTMF SPD 11 DTMF TONE iletim h z FAST/SLOW HIZLI/YAVA FAST HIZLI DTMF HOLD 12 DTMF tu giri i s ras nda iletimi ON/OFF AÇIK/KAPALI OFF KAPALI 2saniye süreyle beklet DTMF PAUSE 13 DTMF ton iletimi 100/250/500/750/1000/1500/ 500 ms s ras nda bekleme süresi 2000 ms DTMF LOCK 14 Tu larla DTMF iletimini durdur ON/OFF AÇIK/KAPALI OFF KAPALI PWR-ON MSG 15 Aç l Mesaj 8 karakter HELLO!! CONTRAST 16 LCD görüntü 1~16 8 kar tl 1:en az ~ 16: en fazla BAT SAVER 17 arj Tasarruf OFF/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/2.0/ saniye al c s kapal konuma geçi peryodu /4.0/5.0 saniye APO 18 Otomatik kapal OFF/30/60 dakika 30 dakika konuma geçi i leve KEY BEEP 19 B P i levi ON/OFF AÇIK/KAPALI ON AÇIK VOX on BUSY 20 Al c me gulken ON/OFF OFF VOX iletim izni VOX GAIN 21 VOX kazanç hassasiyet ayar 0: en dü ük hassasiyet ~ 9: en yüksek hassasiyet VOX DELAY 22 VOX gecikme zaman ayar CALL KEY 23 ÇA RI(CALL) tu u için i lev seçimi 1750 HOLD 24 TX durumunu 1750Hz ton iletilirken sürdür BEAT SHIFT 25 Dahili CPU saatini frekans n art r r AÇIK/KAPALI KAPALI 0 ~ /500/750/1000/1500/2000/ 3000 ms ÇA RI(CALL)/1750 Hz ON/OFF AÇIK/KAPALI 500ms ÇA RI(CALL) TH-F6A 1750Hz TH-F7E OFF KAPALI ON/OFF AÇIK/KAPALI OFF KAPALI BAR ANT MHz alt nda ENABLED/DISABLED DEVREDE/DEVRE DI I ENABLED DEVREDE LANGUAGE 27 Menü dil seçimi NG L ZCE/JAPONCA NG L ZCE PACKET 28 Harici TNC paket 1200/9600bps 1200bps h z seçimi FM NARROW 29 FM Dar band ON/OFF KAPALI i lemi AÇIK/KAPALI BATTERY 30 Batarya tip seçimi LITHIUM/ALKALIN L TYUM/ALKAL N LITHIUM L TYUM RESET? 31 Reset mod seçimi NO/VFO RESET/ MENU RESET/ FULL RESET HAYIR/ VFO RESET / MENÜ RESET / TAM RESET NO HAYIR 30

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

TH-K20A TH-K20E 430 MHz FM EL TELSİZİR

TH-K20A TH-K20E 430 MHz FM EL TELSİZİR KULLANIM KILAVUZU 144 MHz FM EL TELSİZİ TH-K20A TH-K20E 430 MHz FM EL TELSİZİR TH-K40A TH-K40E BİLDİRİM Bu cihaz Direktif 1999/5/EC temel gereksinimlerine uyumludur. Uyarı semböl bu cihazın bazı ülkelerde

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN KULLANIM KILAVUZU Simrad RS81/RS82 VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN Ç NDEK LER ANA FONKS YONLAR Genel notlar 2 Açma/Kapatma & kinci ülke modu 3 Kanalları de i tirme 3 Kanal ayarları

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

SN-358 SKYPE SN-358 PLUS

SN-358 SKYPE SN-358 PLUS SN-358 SKYPE SN-358 PLUS TR * SENAO nun yüksek kaliteli ürünlerinden biri olan bu SN-358 Skype/SN-358 PLUS kablosuz telefonu satın aldı ınız için te ekkür ederiz. * En iyi performansı elde etmek için kullanımdan

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE Kullan m K lavuzu KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz III RD68 2002 Simrad Ltd Bu kullan m k lavuzundaki

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

çindekiler Türkçe - 1 -

çindekiler Türkçe - 1 - çindekiler Özellikler... 2 Giri... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Paket çeri i... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Tamir Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tu ları... 6 LCD TV ve Çalı ma Tu ları... 7 Arka

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

E6900 BU CIHAZ TÜRKÇE KARAKTERLER N TAMAMINI HT VA EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040.V8.1.0 TEKN K ÖZELL KLER NE UYGUNDUR

E6900 BU CIHAZ TÜRKÇE KARAKTERLER N TAMAMINI HT VA EDEN ETSI TS 123.038 V8.0.0 VE ETSI TS 123.040.V8.1.0 TEKN K ÖZELL KLER NE UYGUNDUR E6900 E6900 KULLANIM ve TANITIM KILAVUZU Öncelikle TR DENT markasını tercih etti iniz için te ekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı