KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R)

2 A.) THALATÇI F RMA B LG LER UNVAN: ORGEN TELS Z SAN. ve T C.A.. ADRES: AND SOK. NO:6/2 ÇANKAYA ANKARA TÜRK YE TELEFON: WEB ADRES : E-POSTA ADRES : B.) C HAZ BAKIM, ONARIM VE KULLANIMINDA D KKAT ED LMES GEREKEN KURALLAR Güvenlik: Kullan c n n, cihaz kullan m s ras nda meydana gelebilecek tehlike arz eden durumlar hakk nda tam bilgiye sahip olmas çok önemlidir. Cihaz n z yak t al rken benzinliklerde park halindeyken bulundu unuz sürece kapal konumda tutunuz. Duman veya koku hissederseniz cihaz n z kapat n z, ve yetkili sat c n z aray n z. Yaln zca yetkili servis deneyimli teknikerlerinin cihaz onar m yetkisi vard r. Cihaz herhangi bir nedenden ötürü modifiye etmeyin veya ayarlar n de i tirmeyin. Patlay c özellikte malzeme içeren(gaz, duman, vs.) ortamlarda cihaz kullanmay n. Yaln zca üretici taraf ndan önerilen ve/veya sa lanan aksesuarlar kullan n z. Devlet kanunlar, devlet kontrolü alt nda bulunan bölgelerde ruhsats z telsiz vericisi kullan m n yasaklar. Kanun d kullan m hapis veya para cezas ya da her ikisiyle cezaland r labilir. Al c -vericiyi uzun süreli güne nlar na maruz b rakmay n veya s kaynaklar n n yak nlar na konumland rmay n. Telsizi dengesiz yüzeyler üzerine konumland rmay n. Telsizi a r nemli, yüksek s cakl kl veya slak yüzeylere konumland rmay n. Araç kullan m s ras nda telsiz kullan m bulundu unuz bölgede trafik kurallar na ayk r olabilir. lgili trafik kurallar n ö renin ve uygulay n. Cihaz n z n bataryas n k sa devre yapt rmay n z. + ve - kutuplar na metal temas ettirmeyiniz. Batarya alev alabilir veya patlayabilir. Bataryan z çok uzun süre arj etmeyiniz, mikrodalga veya yüksek bas nç içeren kaplara koymay n z. Nemli alanlarda bulundurmay n z. Fiziksel zarar görmü bataryalar hiçbir suretle kullanmay n z. Bataryaya zarar vermeyiniz C.) TA IMA ve NAKL YE SIRASINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR Cihaz a r rutubet, a r s cakl k veya a r so uk hava ko ullar na maruz b rak lmamal d r. Batarya paketini 25ºC nin alt nda ki s cakl klarda saklay n z. D.) KULLANIM SIRASINDA NSAN veya ÇEVRE SA LI INA TEHL KEL veya ZARARLI OLAB LECEK UNSURLAR ve BU UNSULARA L K N UYARILAR Bu i aretlemeye sahip ürünler evsel at klar ile ayn ekilde yok edilemez. Kullan lm elektrik ve elektronik ekipmanlar bu malzemeleri ve bunlar n at k yan ürünlerini kald rabilecek özellikte tesislerde geri dönü türülmelidir. Size en yak n geri dönü üm tesisinin yerini yerel otoritelerden ö renebilirsiniz. Uygun geri dönü türme ve at k yönetimi sa l m z ve çevre üzerinde zararl etkileri engellerken ayn zamanda kaynaklar n z korumam z sa layacakt r. Cihaz antenine y ld r m dü me olas l çok yüksektir, im ek ve y ld r m dü me olas l olan hava ko ullar nda cihaz kapat n z. E.) KULLANIM HATALARINA L K N B LG LER Yetkili olmayan servislerde tamir veya modifiye ettirmeyiniz. Cihaz anteninden tutmay n z, kullan m s ras nda anteni vücudunuz ile temas ettirmeyiniz, kullan m s ras nda cihaz antenini yak n n zdaki insanlara do rultmay n z. F.) TÜKET C N N KEND YAPAB LECE BAKIM, ONARIM veya ÜRÜNÜN TEM ZL NE L K N B LG Cihaz kirlenir ya da tozlan rsa, alkol-çözücü(solvent)-a nd r c özellikte madde kullanmay n. Sadece hafifçe slat lm yumu ak bir bez kullan n. natç kirler için hafif özellikte temizleyici kullanabilirsiniz. Cihaz periyodik bak m gerektirmeyecek özelliklerde tasarlanm t r. G.) PER YOD K BAKIMIN YAPILACA I ZAMANLAR ve YETK L YERLER Cihaz periyodik bak m gerektirmemektedir. H.) C HAZ KULLANIM ÖMRÜ Cihaz kullan m ömrü 7 y ld r. I.) ARIZA DURUMUNDA BA VURULACAK SERV S STASYON RT BAT B LG LER 1

3 ORGEN TELS Z SAN. ve T C. A.. ADRES: AND SOK.NO:6/1-2 ÇANKAYA ANKARA TEL: IRMAK MÜHEND SL K ELEK. SAN.T C. ve DI T C.LTD. T. ADRES: KIZILSARAY MAH. M LL EGEMENL K CAD. 86.SOK. N9O:38/1 ANTALYA TEL: MARMARA LET M ELEK.ALTYAPI VE SERV S H ZMETLER SAN.T C.LTD. T. ADRES: BA DAT CAD. NO:192 EN S TES GÜL APT. DA RE NO:2 ATALAR/KARTAL/ STANBUL TEL: FAEM ELEKTRON K T C.LTD. T. ADRES: 1428 SOK. NO:9/2 KAHRAMANLAR/ ZM R TEL: REKOR ELEKTRON K ADRES: ERAFETT N CAD. GÖRÜCÜ SOK. NO:12/A KONYA TEL: GÖRKEM ELEKTRON K TELEKOM LTD. T. ADRES: KARAMAN MAH. MELTEM CAD. NO:9 / AFYON TEL: J.) ÜRET C F RMA B LG LER Kenwood Electronics Europe B.V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN Tel: Faks: K.) GARANT SÜRES 2y l L.) TAM R SÜRES Cihaz tamir süresi 30gündür. M.) CE ARET ve NUMARASI 2

4 BU TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNUN KAPSADI I MODELLER A a da listelenen modeller bu tan tma ve kullanma k lavuzunda bulunmaktad r. TH-F6A: TH-F7E: 2m/ 1.25m/ 70cm FM Multi-band El Telsizi 2m/ 70cm FM Dual-band El telsizi PAZAR KODLARI K-tipi: E-tipi: T-tipi: Amerikan Avrupa/Genel ngiliz 3

5 BU TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNUN KAPSADI I MODELLER A a da listelenen modeller bu tan tma ve kullanma k lavuzunda bulunmaktad r. TH-F6A: TH-F7E: 2m/ 1.25m/ 70cm FM Multi-band El Telsizi 2m/ 70cm FM Dual-band El telsizi PAZAR KODLARI K-tipi: E-tipi: T-tipi: Amerikan Avrupa/Genel ngiliz Pazar kodu karton kutu üzerinde gösterilmi tir. Modele özgü, kullan labilecek i leyi frekans bilgilerine ula mak için, özellikler bölümüne ba vurun. KULLANICIYA B LD R Takip eden ifadelerden bir veya daha fazlas bu ekipman için uygulanabilir. FCC UYARISI Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir veya kullan r. Bu tan tma ve kullanma k lavuzunda aç kça ifade edilen ekiller haricinde cihaz üzerinde yap lacak de i iklik veya geli tirmeler, zararl giri imlere neden olabilir. zin verilmeyen bir de i iklik veya geli tirme yap ld nda, kullan c ekipman kullan m iznini kaybedebilir. D J TAL C HAZ KULLANICISINA FCC B LG B LD R M Bu ekipman, FCC Kurallar Bölüm 15 e göre, S n f B Dijital Cihaz testlerine tabi tutulmu ve limitlere uygun özelliklerde bulunmu tur. Limitler, yerle im bulunan bölgelerde kurulum s ras nda orta derecede zararl parazit olu umuna engel olacak özelliklerde tasarlanm t r. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir veya kullan r ve verilen bilgiler do rultusunda kullan lmaz ise, telsiz haberle mesinde zararl parazitlere neden olabilir. Bu durum, s radan bir kurulum s ras nda zararl parazit olu mayaca anlam na gelmez. E er bu ekipman cihaz aç p/kapatma ile belirlenebilen radyo veya televizyon al m sinyal al m nda zararl parazite neden oluyorsa, kullan c n n takip eden ayarlardan bir veya birkaç n paraziti düzeltmeyi denemesi amac yla yapmas önerilir. Al m anteninin konum ve ayar n yenileyin. Ekipman ve al c aras ayr m art r n. Ekipman al c n n ba l bulundu unun d nda bir ç k devresine ba lay n. Teknik yard m için yetkili sat c n za dan n. KAZ Lütfen yang n, ki isel yaralanma veya al c -verici hasarlar n n önüne geçebilmek için takip eden ikazlar dikkate al n: Yüksek ç k gücünde uzun süreli iletim yapmay n. Al c -verici a r s nabilir. Pazar kodu karton kutu üzerinde gösterilmi tir. Modele özgü, kullan labilecek i leyi 4

6 frekans bilgilerine ula mak için, özellikler bölümüne ba vurun. KULLANICIYA B LD R Takip eden ifadelerden bir veya daha fazlas bu ekipman için uygulanabilir. FCC UYARISI Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir veya kullan r. Bu tan tma ve kullanma k lavuzunda aç kça ifade edilen ekiller haricinde cihaz üzerinde yap lacak de i iklik veya geli tirmeler, zararl giri imlere neden olabilir. zin verilmeyen bir de i iklik veya geli tirme yap ld nda, kullan c ekipman kullan m iznini kaybedebilir. D J TAL C HAZ KULLANICISINA FCC B LG B LD R M Bu ekipman, FCC Kurallar Bölüm 15 e göre, S n f B Dijital Cihaz testlerine tabi tutulmu ve limitlere uygun özelliklerde bulunmu tur. Limitler, yerle im bulunan bölgelerde kurulum s ras nda orta derecede zararl parazit olu umuna engel olacak özelliklerde tasarlanm t r. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir veya kullan r ve verilen bilgiler do rultusunda kullan lmaz ise, telsiz haberle mesinde zararl parazitlere neden olabilir. Bu durum, s radan bir kurulum s ras nda zararl parazit olu mayaca anlam na gelmez. E er bu ekipman cihaz aç p/kapatma ile belirlenebilen radyo veya televizyon al m sinyal al m nda zararl parazite neden oluyorsa, kullan c n n takip eden ayarlardan bir veya birkaç n paraziti düzeltmeyi denemesi amac yla yapmas önerilir. Al m anteninin konum ve ayar n yenileyin. Ekipman ve al c aras ayr m art r n. Ekipman al c n n ba l bulundu unun d nda bir ç k devresine ba lay n. Teknik yard m için yetkili sat c n za dan n. KAZ Lütfen yang n, ki isel yaralanma veya al c -verici hasarlar n n önüne geçebilmek için takip eden ikazlar dikkate al n: Yüksek ç k gücünde uzun süreli iletim yapmay n. Al c -verici a r s nabilir. KENWOOD evraklar veya bu tan tma ve kullanma k lavuzu taraf ndan tarif edilmedi i ekillerde al c -verici özelliklerini de i tirmeyin. Ayarl güç kayna kullan rken, uygun DC Kablosunu(iste e ba l ) al c -vericinin DC IN(DC giri ) prizine ba lay n. Al c -vericinin zarar görmesini engellemek için voltaj kayna 12V ile 6V aras nda olmal d r. Al c -vericiyi araç çakmak giri ine ba larken, önerilen sigara çakmak kablosunu kullan n(iste e ba l ). Al c -vericiyi uzun süre direk güne alt nda ya da s kaynaklar n n yak nlar nda b rakmay n. Al c -vericiyi a r tozlu alanlarda, a r nemli alanlarda ya da dura an olmayan ortamlarda konumland rmay n. Al c -vericiden anormal koku veya duman geldi i hissedilirse, hemen kapat n ve batarya paketini veya batarya kab n al c vericiden ay r n. Yetkili KENWOOD sat c n za, mü teri destek servisine veya servis istasyonu ile ba lant kurun. 5

7 ÖZELL KLER Yo un tasar m 2m, 1.25m (sadece TH-F6A), ve 70cm amatör telsiz band FM al c -verici i lemi Dahili, ayr lm geni bant ve tam mod al c Ayn amatör telsiz bantlar nda ikili frekans al m 400 haf za kanal art 34 özel i lev haf za kanal (TH-F6A için 35 kanal). Li-Ion batarya paketi ile uzun i leme periyodu Yüksek ç k gücü(5w i leyi e kadar) Birçok özelli e kolay ula m ve kolay i lev seçimi sa layan, çok yönlü gezinti tu u 9600 bps haz r-paket veri (kulakl k/mikrofon) prizi Dahili Ses Komutlu letim(vox) i levi MIL-STD 810C/D/E, ya mur, nem, titre im ve ok standartlar na uygun. 6

8 SA LANAN AKSESUARLAR Al c -vericiyi dikkatlice kutusundan ç kard ktan sonra, a a daki tabloda belirtilen parçalar te his edin. Al c -verici kutusunu ve paketleme malzemesini tekrar kullanma olas l n za kar l k saklaman z öneririz. 7

9 TAK P ED LECEK YAZIM KALIPLARI A a da aç klanan yaz m kal plar na, aç klamalar basitle tirmek ve gereksiz tekrarlar n önüne geçmek için ba vurulmu tur. Ülkeden ülkeye amatör bantlar az da olsa farkl oldu u için, bu tan tma ve kullanma kitab nda takip eden metre bant tan mlar kullan lm t r: 2 m band : 144 ~ 148 MHz veya 144 ~ 146 MHz 1.25 m band : 222 ~ 225 MHz 70 cm band : 420 ~ 450 MHz veya 430 ~ 440 MHz 8

10 Li-ion BATARYA PAKET LE KURULUM Not: Batarya paketinin arj edilmeden sa lanmas ndan nedeniyle, batarya paketini al c -verici ile beraber kullanmadan önce arj etmeniz artt r. Batarya paketini arj etmek için, Li-ion BATARYA PAKET ARJI bölümüne ba vurun. 1 Batarya paketi arkas ndaki iki ç k nt y, al c -verici üzerindeki iki yiv üzerine denk gelecek ekilde yerle tirin. 2 Batarya paketini al c -vericinin arkas ndan yukar ya do ru kurtarma mandal batarya paketini yuvas na kilitleyene kadar kayd r n. 9

11 3 Batarya paketini yerinden ç karmak için, yukar da ki kurtarma mandal na bast r n, daha sonra batarya paketini a a ya do ru kayd r n. ALKAL N P L LE KURULUM 1 Pil çantas n (BT-13) açmak için, kilitleme kulpunu bast r n, daha sonra kapa geri kald r n. 2 Dört AA(LR6) tipi alkalin pili yerle tirin veya ç kart n. Pil çantas üzerindeki kutuplarla, pil kutuplar n n birbirine denk olduklar ndan emin olun. 10

12 3 Pil çantas kapa üzerindeki iki kulpu denkle tirin, daha sonra kilitleme kulplar yerine oturacak ekilde kapa kapat n. 4 Pil çantas al c -verici kurulumunu(ya da ay rma i lemini) gerçekle tirmek için Liion BATARYA PAKET LE KURULUM bölümü ad m 1-3 ü takip edin. Not: Alkalin pilleri kullan rken, Menu No.30(Battery) a ula n, ALKALINE i seçin. Aksi takdirde batarya arj miktar do ru olarak bildirilemeyecektir. ANTEN KURULUMU Cihaz ile birlikte verilen antenin alt k sm ndan tutun, al c -vericinin üst panel taraf nda ki konektörün içine do ru sallanmayacak ekilde vidalay n. 11

13 EL ASKISI BA LAMA E er arzu edilirse, cihaz ile birlikte verilen el ask s al c -vericiye ba lanabilir. KEMER KL PS KURULUMU Cihaz ile birlikte verilen iki vidayla cihaz ile beraber verilen kemer klipsini al c vericiye monte edebilirsiniz. Li-ion BATARYA PAKET N N ARJI Li-ion batarya paketi al c -vericiye yerle tirildikten sonra arj edilebilir. Batarya paketi güvenlik tedbirlerinden ötürü arjs z olarak kullan c ya sunulmaktad r. 1 Al c -vericinin KAPALI oldu unu teyit edin. Batarya paketini arj ederken, al c -vericiyi kapal konumda tutun. 12

14 2 arj aletini al c -vericinin DC IN priz na ba lay n. 3 arj aletini AC duvar ç k na yerle tirin. arj i lemi ba lar ve üst panelde 2 LED turuncu renk verir. 4 Bo bir PB-42L batarya paketini arj etmek yakla k olarak 6.5saat sürer. arj i lemi tamamland nda LED söner; arj aletini al c -vericinin DC IN priz ndan ay r n. 5 arj aletini AC duvar ç k ndan ay r n. Not: Al c -vericiyi AÇIK konuma getirir ve arj olurken [F], [LOW/BATT] basarsan z, "CHARGING"( arj ediliyor) yaz s görüntülenir. arj i lemi tamamland nda "STANBY"(Beklemede) yaz s görüntülenir. Batarya paketi arj edilirken, al c -verici s n r. E er batarya paketi yerle tirilmeden DC IN priz içine arj aleti ba lanm ise arj i lemini gerçekle tirebilmek için önce cihaz aç n, daha sonra tekrar kapat n. D KKAT! Belirlenmi arj periyodunun üzerinde arj i lemini sürdürmek, Li-ion batarya paketi kullan l ömrünü azalt r. Cihaz ile beraber verilen arj aleti sadece PB-42L Li-ion batarya paketini arj etmek için tasarlanm t r. Di er model batarya paketlerini arj etmek, batarya paketi ve arj aletine zarar verebilir. arj i lemi s ras nda PTT mandal na basmay n. Batarya paketi serin ve kuru bir yerde tutulmal d r. Batarya paketini hiçbir zaman direk güne alt nda b rakmay n. ARAÇ ÇER S NDE ARJ LEM ste e ba l PG-3J Araç arj kablosu kullanarak, al c -vericinizi arac n zda ki çakmak 13

15 giri ine ba layabilirsiniz. PG-3J araç çakmak giri ine ba l yken, al c -verici otomatik olarak PB-42L Li-ion batarya paketini arj etmeye ba layacakt r. Al c -vericiyi çal t rd n zda, Li-ion batarya paketini arka planda arj edecektir. E er al c -verici KAPALI konuma getirilirse, 2 LED arj i lemi s ras nda turuncu renk verir. arj i lemi tamamland nda LED söner. D KKAT! DC-DC dönü türücü kullanarak harici 24V güç kayna na ba lant kurmak için, sadece iste e ba l PG-3J araç arj kablosu kullan n. Bu durumlar için PG-2W DC kablosu kullanmak yang n ç kmas na sebep olabilir. Not: E er giri voltaj yakla k 16,5V a arsa, cihaz uyar sesi olarak B P sinyal sesi verir ve VOLTAGE ERROR (voltaj hatas ) yaz s ekranda belirir. DÜZENLEY C ÖZELL KL GÜÇ KAYNA I BA LANTISI Al c -vericiyi uygun düzenleyici özellikli güç kayna na ba lamak için, iste e ba l PG-2W DC kablosunu kullan n. 1 Al c -verici ve güç kayna n n KAPALI konumda oldu undan emin olun. 14

16 2 ste e ba l donan m PG-2W DC kablosunu güç kayna na ba lay n; k rm z kablo pozitif(+) terminale, siyah kablo negatif(-) terminale ba lanmal d r. 3 DC kablosu üzerinde ki f ç fi i al c -vericinin DC IN prizine ba lay n. E er DC IN prizine düzenleyici özellikli güç kayna al c -verici KAPALI konumdayken ba lan rsa, otomatik olarak Li-ion batarya paketi arj i lemi ba lar. Not: E er DC güç kayna voltaj 12.0V DC de erinin alt ndaysa, PB-42L Li-ion batarya paketini arj etmeniz mümkün olmayabilir. Sa lanan voltaj, al c -vericinin zarar görmemesi için 12.0V ve 16.0V aras nda olmal d r. E er giri voltaj 16.5V de erini a arsa, cihaz uyar sesi B P verir ve ekranda VOLTAGE ERROR yaz s belirir. DC IN priz fi ini hemen ç kar n. E er DC güç kayna voltaj 14.5V un alt ndaysa ve H (Yüksek güç) seçilmi ise, H sembolü yan p sönecek ve ç k gücü otomatik olarak L (dü ük güç) seviyesine indirilecektir. 15

17 HIZLI TANITIM Al c -vericinizle h zl bir denemeye haz r m s n z? Bu sayfay okuman z sesinizi an nda yay nlaman z sa layabilecektir. Buradaki aç klamalar sadece h zl yol gösterme amaçl verilmi tir. E er problem ya arsan z veya daha fazla bilgi edinmek istedi iniz konular olursa, bu tan tma ve kullanma k lavuzunun sonra ki sayfalar nda verilen aç klamalar okuyun. 1 Al c -vericiyi aç k konuma getirmek için k saca GÜÇ [ ] dü mesine bas n ve bas l tutun. Yüksek perdeli çift B P sesi duyulur ve ekranda KENWOOD ve HELLO yaz lar geçici olarak görüntülenir. Ekranda çok çe itli gösterge ve 2 frekans görüntüye gelir. Al c -verici KAPALI konuma getirildi inde tüm de i kenleri kaydeder. Al c vericiyi daha sonra tekrar AÇIK konuma getirdi inizde otomatik olarak bu de i kenleri geri ça r r. 16

18 2 Üstteki frekans band n seçmek için [A/B] ye bas n. [A/B] ye her bas n zda, simgesi hareket ederek, o an ki i lem için hangi frekans band n n seçildi ini i aret eder. 3 VOL (SES) ayar dü mesini saat yönünde saat 11 durumuna getirin. 4 Kullan m için arzu etti iniz amatör telsiz band n bulana kadar için [BAND] a bas l tutun. 5 Al m frekans n seçmek için Tuning(Ayar) dü mesini çevirin. Daha ileri olarak, VOL ayar dü mesini çevirerek sinyal ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz. 6 letim için, al c -vericiyi a z n zdan yakla k 5cm mesafede tutun. 7 PTT mandal na bas n ve bas l tutun, daha sonra normal ses tonunuzla konu un. 8 Al m için PTT mandal n b rak n. 9 Haberle meye devam etmek için ad m 6,7,8 i tekrarlay n. 17

19 18

20 EKRAN B LG LER 1 EL letim ç k gücü "L" Low(Dü ük) veya "EL" Economic Low(Ekonomik Dü ük) seviyesine ayarland nda ekranda görüntülenir. 2 H letim ç k gücü "H" High(Yüksek) seviyesine ayarland nda ekranda görüntülenir. 3 LSB B-Band için "LSB" Lower Side Band(Dü ük Kenar Band ) seçildi inde ekranda görüntülenir. 4 USB B-Band için "USB" Upper Side Band(Üst Kenar Band ) seçildi inde ekranda görüntülenir. 5 CW B-Band için CW seçildi inde ekranda görüntülenir. 6 WFMN "WFMN" harfleri geni FM modu seçildi inde ekranda görüntülenir. "FM" harfleri normal FM modu seçildi inde ekranda görüntülenir. "FMN" harfleri dar FM modu seçildi inde ekranda görüntülenir. 7 AM "AM" harfleri AM modu seçildi inde ekranda görüntülenir. 8 Öncelikli Tarama devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 9 FINE Bir nce Ayar i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 10 VOX Ses Komutlu letim(vox) i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 19

21 11 "ASC"Automatic Simplex Check(Otomatik Simpleks Kontrolü) devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 12 Kilit i levi devreye sokuldu unda ekranda belirir. 13 lev tu una bas ld nda ekranda belirir. 14 S-ölçer (RX) ve ba l RF güç ölçer (TX). 15 CT "CT" harfleri CTCSS i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 16 Ton i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 17 DCS DCS i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 18 Röle vardiye i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 19 R Reverse(Ters) i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 20 Ton Uyar i levi devreye sokuldu unda ekranda görüntülenir. 21 Görüntüde ki haf za kanal kilitlendi inde ekranda görüntülenir. 22 Dot-matriks görüntü 76 x 16 dot-matriks görüntü. Çal ma frekanslar, menü ayarlar gibi birçok aç klamay görüntüler. 20

22 TEMEL LEMLER C HAZI AÇMA/KAPATMA 1 Al c -vericiyi AÇIK konuma getirmek için k saca [ ] dü mesine bas n. AÇIK konuma geçtikten sonra, yüksek t n l çift bip ses yay n n takiben frekans ve di er göstergeler görüntüye gelecektir. 2 Al c -vericiyi KAPALI konuma getirmek için tekrar [ ] dü mesine bas n. Al c -verici KAPALI konuma getirildi inde dü ük t n l çift bip sesi yay nlanacakt r. Al c -verici KAPALI konuma getirildi inde tüm de i kenleri depolar. Al c -vericiyi tekrar AÇIK konuma getirdi inizde, cihaz bu de i kenleri geri ça r r. SES SEV YE AYARI VOL(Ses) seviye ayar dü mesini ses ç k seviyesini art rmak için saat yönünde ç k seviyesini azaltmak için saat yönünün tersine çevirin. E er sinyal alm yorsan z, hoparlör sesini açmak için [MONI] tu una bas n ve bas l tutun, daha sonra VOL(Ses) ç k gücünü uygun bir seviyeye ayarlay n. SUSTURMA(SQUELCH) AYARI Susturma özelli inin amac sinyal mevcut de ilken hoparlör sesini kapatmakt r. Do ru seviye ayarl susturma ile sadece sinyal al m s ras nda ses duyacaks n z. Susturma seviyesi ne kadar yüksek seçilirse, al m için gelen sinyal o kadar kuvvetli olmal d r. Uygun susturma seviyesi ortam n RF gürültü durumuna ba l d r. A-band ve B-band için ba ms z bir giri susturma seviyesi ayarlayabilirsiniz. 21

23 1 [SQL] tu una bas n. Geçerli susturma seviyesi ekranda görüntülenir. 2 Susturma seviyesini düzenlemek için Ayar kontrol dü mesini çevirin veya [ ]/[ ] tu lar na bas n. Sinyal mevcut olmad zaman arka plan gürültüsünü ortadan kald racak seviyeyi seçin. Seviye ne kadar yüksek olursa, gelen sinyal seviyesi de al m olabilmesi için o derece güçlü olmas gerekir. 6 farkl seviye ayarlanabilir. 3 Yeni ayarlar haf zaya almak için [ ] veya [MNU] tu lar ndan birisine bas n, veya [ ] tu una bas n, mevcut kay tl ayar de i tirmeden yeni ayar iptal edin. Not: USB, LSB ve CW modlar nda çal rken, susturma seviye ikiye kadar sesi açabilir. BAND SEÇ M Aç l ayar olarak; LCD' de iki frekans görüntülenir. Üstte olan frekans A-Band, altta olan frekans B-Band olarak adland r l r. lem için [A/B] tu una basarak A-Band veya B-Band aras nda seçim yapabilirsiniz. Her [A/B] tu una bast n zda, [ ] i areti hareket ederek i lem için seçilmi band gösterir. Genel olarak Amatör Band kullanmak için A-Band n ve AM, FM, TV(Sadece ses) gibi çok çe itli yay n al m veya ba ka bir amatör bant için B-Band n seçin. 22

24 ÇOK YÖNLÜ GEZG N TU U Al c -verici ortada MENÜ "MNU" tu u bulunan 4-yönlü gezinti tu una sahiptir. / TU LARI / tu lar Ayar kontrol dü mesiyle ile ayn ekilde i lev görür. Bu tu lar frekans, haf za kanallar ve di er seçenekler aras nda seçim yapmak için kullan l r. Not: Ayar kontrol dü mesini / tu lar n n kullan ld birçok yerde kullanabilirsiniz. /OK Tu u Menü modu, CTCSS frekans seçimi, DCS kod seçimi gibi birçok mod ayar n tamamlamak için veya bir sonraki ad ma geçmek için bas n. /ESC Tu u Menü modu, CTCSS frekans seçimi ve do rudan frekans seçimi gibi birçok mod giri bilgisini iptal etmek için veya bir önce ki ad ma dönmek için bas n. MNU TU U Menü moduna girmek için bas n. Menü modunda, arzu etti iniz menü numaras n Ayar kontrol dü mesini çevirerek veya / tu lar n kullanarak seçebilirsiniz. Ayn zamanda [OK] tu i levini de görür. LET M 1 letim için, al c -vericiyi a z n zdan yakla k 5cm mesafede tutun, daha sonra PTT mandal na bas n ve mikrofona do ru normal ses tonunuzla konu un. Üst panel üzerindeki durum LED i k rm z renk verir ve ekranda sinyal gücünü gösterir bar grafik görüntülenir. letim kapsama alan d nda [PTT] mandal na bas l rsa, yüksek t n l hata bip sesi duyulur. 23

25 2 Konu may bitirdi inizde, PTT mandal n b rak n. Not: E er 10 dakikadan fazla süreyle sürekli iletim yaparsan z, dahili zaman s n rlay c, uyar bip sesi üretir ve al c -verici iletimi durdurur. Bu durumda, PTT mandal n b rak n ve al c -vericinin bir süre so umas na izin verin, daha sonra PTT mandal na tekrar basarak iletime kald n z yerden devam edin. Ç k Gücü Seçimi E er haberle me güvenli ini bozmuyorsa, dü ük iletim gücü seçimi arj kullan m miktar n dü ürmenin en iyi yoludur. letim için de i ik güç seviyeleri ayarlayabilirsiniz. [LOW] tu u na bas n. Her [LOW] tu una bas n zda, gösterge H (yüksek), L (dü ük) ve EL (ekonomik) aras nda dola r. NOT: A ve B bandlar için farkl ç k gücü ayar kayd yapabilirsiniz. Ç k gücünü de i tirdi inizde, A veya B band için var olan tüm amatör bandlara yans t l r. FREKANS SEÇ M VFO Modu Çal ma frekans n de i tirmek için temel moddur. Frekans art rmak için Ayar kontrol dü mesini saat yönünde çevirin. Frekans azaltmak için Ayar kontrol dü mesini saat yönünün tersine çevirin. Frekans de i tirme i lemi için [ ] / [ ] tu lar n da kullanabilirsiniz. MHz Modu E er arzu edilen i leyi frekans mevcut frekanstan çok uzaksa, MHz ayar modunu kullanmak daha h zl olacakt r. MHz basama n ayarlamak için: 24

26 1 [MHz] tu una bas n. Bir MHz basama yan p söner. 2 stenilen MHz basama n seçmek için ayar kontrol dü mesini çevirin veya [ ]/[ ] tu lar na bas n. 3 Arzu etti iniz MHz basama n seçtikten sonra moddan ç k p normal VFO moduna dönmek için [MHz] tu una bas n. 4 lave olarak ayar kontrol dü mesini veya [ ]/[ ] tu lar n kullanarak frekans ayar yapabilirsiniz. Not: MHz modu AM band nda i lemez. Do rudan Frekans Giri i Ayar kontrol dü mesi çevirme veya [ ]/[ ] tu lar na basma i lemlerine ek olarak ba ka bir frekans seçim yolu daha vard r. Arzu edilen frekans bulunulan frekanstan çok uzaktaysa, say sal tu tak m ndan do rudan frekans giri i yapabilirsiniz. 1 [VFO] tu una bas n. Do rudan frekans giri i yapabilmek için VFO modunda olmal s n z. 2 [ENT] tu una bas n görüntülenir. 3 Arzu etti iniz frekans ayar n girmek için ([0] [9]) aras say sal tu lara bas n. [MHz] tu u MHz basamak giri lerini tamamlamak için kullan labilir. [ENT] tu una bas lmas kalan basamaklar 0 ile doldurur(giri yap lmayan basamaklar) ve giri i tamamlar. Örne in MHz i seçmek için, [1], [4], [5] e ve daha sonra [ENT] tu una bas n ve giri i tamamlay n. 25

27 E er sadece MHz basamaklar n de i tirmek istiyorsan z, [ENT] yerine [VFO] tu una bas n. Örnek 1 (100 MHz < f < 1000 MHz) MHz giri i için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [4], [3], [8] [3], [2], [0] Not: 3-basamak [MHz] numaras girerken [MHz] tu una basman za gerek yoktur. Örnek MHz giri i için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [4], [3], [9] [ENT] Örnek MHz den MHz e de i iklik için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [1], [4], [5] [VFO] Örnek MHz giri i(sadece B-band ) için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [1], [2], [5], [0] [5] [ENT] Örnek MHz giri i(sadece B-band ) için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [1], [0] [MHz] [5] [ENT] Not: En son [ENT] tu una bas ta, MHz için ince ayar i levi otomatik olarak çal r. 26

28 Örnek khz giri i(sadece B-band ) için: Bas lacak Tu Görüntü [ENT] [0] [MHz] [5], [1], [0] Not: E er girilen frekans seçili frekans ad m büyüklü ü ile denk de ilse, frekans otomatik olarak bir sonraki var olan frekansa yuvarlan r. Arzu edilen frekans tam olarak girilemedi i zaman, nce Ayar i levinin aç k konumda olup olmad n kontrol edin ve daha sonra frekans ad m büyüklü ünü teyit edin. Devlet yapt r mlar gere i, baz frekans dizileri bloke edilmi tir. Tx/Rx kapsam alanlar için teknik özellikler bölümüne bak n z. E er frekans girerken ayar kontrol dü mesini çevirir veya [ ]/[ ] tu lar na basarsan z, al c -verici giri i siler ve önceki frekans ve moda geri döner. 27

29 MENÜ NED R? Bu al c -vericideki birçok i lev, al c -vericinin fiziksel kontrol elemanlar yerine, yaz l m kontrolü alt nda bir menü ile ayarlan r veya seçilir. Menü sistemiyle a ina oldu unuz zaman, sundu u kullan l l takdir edeceksiniz. Bu al c -vericide çok çe itli zamanlama, ayar ve programlama i lev ihtiyac n z birçok kontrol ve dü meyi kullanmadan kar layabilirsiniz. MENÜ ULA IMI 1 [MENU] tu una bas n. Ekranda k sa menü numaras aç klama bilgisiyle Menü No. ve Ayar görüntülenir. 2 Ayar kontrol dü mesini çevirerek ya da [ ]/[ ] tu lar n kullanarak arzu etti iniz Menü No. yu seçin. Menu No. yu de i tirdi iniz sürece, her Menu No. için k sa aç klama görüntüye gelir. 3 Mevcut seçili Menu No. parametre de i ikli i için [MNU] veya [ ] tu lar na bas n. 4 Ayar kontrol dü mesi veya [ ]/[ ] tu lar na basarak arzu etti iniz parametreleri seçin. 5 Ayar kaydetmek için [ ] veya [MNU] tu una bas n. Aksi takdirde, iptal etmek için [ ] veya [PTT] mandal na bas n. MENÜ D L SEÇ M Menü tan mlama için ngilizceyi veya Japoncay (Katakana) seçebilirsiniz. Dil seçimini de i tirmek için: 1 [MNU] tu una bas n. 2 Menu No. 27 yi seçmek için Ayar Kontrol dü mesini çevirin veya [ ]/[ ] tu lar na bas n. 3 [MNU] veya [ ] tu una bas n. 28

30 4 Ayar kontrol dü mesini çevirerek veya [ ]/[ ] tu lar na basarak ENGLISH veya JAPANESE menü dil seçimini yap n. 5 Ayar kaydetmek için [MNU] veya [ ] tu una bas n. Aksi takdirde, iptal etmek için [ ] veya [PTT] mandal na bas n. Ad m 3 de JAPANESE dil seçimini yapt n zda ve [ ] veya [MNU] tu una bast n zda tüm menü aç klamalar Japonca (Katakana) görüntüye gelecektir. ngilizce moduna dönmek için yukar da anlat lan 1, 2 ve 3 numaral ad mlar takip ederek Menu No. 27 ye ula n, daha sonra ENGLISH seçimini yap n. Menu modunu ngilizce ye çevirmek için [ ] veya [MNU] tu una bas n. Not: Menü dil seçimi haf za ismi veya DTMF ismi gibi di er herhangi modu etkilemez. MENÜ LEV L STES MENÜ GÖRÜNTÜ NO. SCAN RESUME 1 M.GRP LINK 2 MR METHOD 3 LEV TIME: Zaman komut modu CARRIER: Ta y c komut modu SEEK: Ara ve Dur komut modu Haf za grup link ayar Haf za geri ça rma durumu PROG VFO 4 Programlanabilir VFO frekans menzili (Sadece A-band ) AUTO OFFSET 5 Otomatik Tekrarlay c Ofset i levi OFFSET 6 Tekrarlay c Ofset frekans TUNE ENABLE 7 Tu kilidi kapal yken Ayar Kontrol dü mesi kullan m SEÇ MLER TIME/CARRIER/SEEK ZAMAN/TA IYICI/ARAMA VARSAYILAN AYAR TIME ZAMAN LINK YOK ALL BANDS/CURRENT BAND TÜM BANDLAR/MEVCUT BAND - ON/OFF AÇIK/KAPALI 0.00 ~ MHz 0.05 MHz lik ad mlarla ON/OFF AÇIK/KAPALI TÜM BANDLAR ON AÇIK OFF KAPALI TX INHIBIT 8 letim engeli ON/OFF AÇIK/KAPALI OFF KAPALI SP/MIC JACK 9 SP/MIC Priz i lev SP/MIC / TNC/ PC SP/MIC seçimi DTMF STORE 10 DTMF numaralar n DTMF haf zas nda sakla - Veri yok 29

31 GÖRÜNTÜ MENÜ VARSAYILAN LEV SEÇ MLER NO. AYAR DTMF SPD 11 DTMF TONE iletim h z FAST/SLOW HIZLI/YAVA FAST HIZLI DTMF HOLD 12 DTMF tu giri i s ras nda iletimi ON/OFF AÇIK/KAPALI OFF KAPALI 2saniye süreyle beklet DTMF PAUSE 13 DTMF ton iletimi 100/250/500/750/1000/1500/ 500 ms s ras nda bekleme süresi 2000 ms DTMF LOCK 14 Tu larla DTMF iletimini durdur ON/OFF AÇIK/KAPALI OFF KAPALI PWR-ON MSG 15 Aç l Mesaj 8 karakter HELLO!! CONTRAST 16 LCD görüntü 1~16 8 kar tl 1:en az ~ 16: en fazla BAT SAVER 17 arj Tasarruf OFF/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/2.0/ saniye al c s kapal konuma geçi peryodu /4.0/5.0 saniye APO 18 Otomatik kapal OFF/30/60 dakika 30 dakika konuma geçi i leve KEY BEEP 19 B P i levi ON/OFF AÇIK/KAPALI ON AÇIK VOX on BUSY 20 Al c me gulken ON/OFF OFF VOX iletim izni VOX GAIN 21 VOX kazanç hassasiyet ayar 0: en dü ük hassasiyet ~ 9: en yüksek hassasiyet VOX DELAY 22 VOX gecikme zaman ayar CALL KEY 23 ÇA RI(CALL) tu u için i lev seçimi 1750 HOLD 24 TX durumunu 1750Hz ton iletilirken sürdür BEAT SHIFT 25 Dahili CPU saatini frekans n art r r AÇIK/KAPALI KAPALI 0 ~ /500/750/1000/1500/2000/ 3000 ms ÇA RI(CALL)/1750 Hz ON/OFF AÇIK/KAPALI 500ms ÇA RI(CALL) TH-F6A 1750Hz TH-F7E OFF KAPALI ON/OFF AÇIK/KAPALI OFF KAPALI BAR ANT MHz alt nda ENABLED/DISABLED DEVREDE/DEVRE DI I ENABLED DEVREDE LANGUAGE 27 Menü dil seçimi NG L ZCE/JAPONCA NG L ZCE PACKET 28 Harici TNC paket 1200/9600bps 1200bps h z seçimi FM NARROW 29 FM Dar band ON/OFF KAPALI i lemi AÇIK/KAPALI BATTERY 30 Batarya tip seçimi LITHIUM/ALKALIN L TYUM/ALKAL N LITHIUM L TYUM RESET? 31 Reset mod seçimi NO/VFO RESET/ MENU RESET/ FULL RESET HAYIR/ VFO RESET / MENÜ RESET / TAM RESET NO HAYIR 30

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

TLKR T60 OWNER'S MANUAL EN DE FR IT ES PR NL DA NO TU PL SV RU

TLKR T60 OWNER'S MANUAL EN DE FR IT ES PR NL DA NO TU PL SV RU TLKR T60 OWNER'S MANUAL EN DE FR IT ES PR NL DA NO TU PL SV RU SF TA INABILIR ÇIFT YÖNLÜ TELSIZLER IÇIN ÜRÜN GÜVENLI I VE RF'YE MARUZ KALMA DIKKAT! Bu ürünü kullanmadan önce, RF (Radyo Frekans ) enerjisine

Detaylı

SK 100 G3 BEL TĐPĐ TELSĐZ VERĐCĐ. TANITMA ve KULLANIM KLAVUZU SK 100 G3 : YAKA TĐPĐ VERĐCĐ EM 100 G3 : MASA ÜSTÜ ALICI ÜNĐTE

SK 100 G3 BEL TĐPĐ TELSĐZ VERĐCĐ. TANITMA ve KULLANIM KLAVUZU SK 100 G3 : YAKA TĐPĐ VERĐCĐ EM 100 G3 : MASA ÜSTÜ ALICI ÜNĐTE SK 100 G3 BEL TĐPĐ TELSĐZ VERĐCĐ TANITMA ve KULLANIM KLAVUZU SK 100 G3 : YAKA TĐPĐ VERĐCĐ EM 100 G3 : MASA ÜSTÜ ALICI ÜNĐTE 1 ĐÇĐNDEKĐLER Teşekkürler ve Đndeksi 2 Cihazın kısa tanımlaması 3 Teknik özellikler

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

RC4-2. Kullanıcı talimatları RC4-2 uzaktan kumanda

RC4-2. Kullanıcı talimatları RC4-2 uzaktan kumanda RC4-2 Kullanıcı talimatları RC4-2 uzaktan kumanda Uzaktan kumanda ve bu kullanıcı talimatlarında gösterilen diğer parçalar elinizdekilerle aynı görüntüye sahip olmayabilir. Gerekli görülen her türlü değişikliği

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Alıcı/Verici Telsizler

Alıcı/Verici Telsizler Alıcı/Verici Telsizler Kullanım Kılavuzu XTNi Ekransız Model Motorola, Özel Tasarım M Logosu ve burada belirtilen diğer tüm ticari markalar Motorola, Inc. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off şirketinin ticari markalarıdır.

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI PIC programlama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni nesil USB Programlayıcı ile PIC'lerinizi birkaç adımda kolayca programlayın. İleriki sayfalarda programlayıcınızı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

M 850 6:M 850. 20/12/2006 12:57 P 1

M 850 6:M 850. 20/12/2006 12:57 P 1 M 850 6:M 850. 20/12/2006 12:57 P 1 El Telsizi Model MT 850 1 10 2 CHRG 3 1. Anten 2. Harici Hoparlör/Mikrofon/Þarj Jaký 3. Mod/Güç Tuþu 4. Kilit Tuþu 5. Kanal Seçme Tuþlarý 6. Hoparlör/Mikrofon 7. Iþýk/Görüþme

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANMA KILAVUZU 45 W 1 BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1 2 3 1. Yumuşak Dokulu Ana gövde 2. Titanyum Seramik Kaplı düzleştirici plakalar 3. Açma/Kapama

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı