Açý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açý senerlevent@yahoo.com"

Transkript

1 Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4490 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRISLILAR ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BUNALIM KOMANDOLARI Ali Osman Ne köy olursunuz, ne kasaba! Erdoðan Baybars KÜÇÜK ÝNSANLARIN KÜÇÜK DÜNYASI VE EGO YARIÞI Ülker Fahri Marka Megapse Girne Maðusa Özgün Kutalmýþ 10 MADDEDE KKTC'NÝN MÂHCEMALÝ Mehmet Levent Yerel seçimlere odaklanarak Avrupa Parlamentosu seçimlerini boykot eden Kýbrýslý Türk siyasi partiler toplumumuzun dünyadan izolasyonuna bir tuðla daha koyuyorlar... Kuzeyden seçimlere katýlýmýn çok düþük olacaðýndan emin görünen Rum tarafý Türk tarafýnýn boykotundan memnun... Kurþun Kendi ayaðýna 25 Mayýs'ta yapýlacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýs'tan yine 6 milletvekili belirlenecek... Güneydeki ekonomik krizden dolayý kendi politikacýlarýna ve Troyka'ya oldukça öfkeli olan Kýbrýslý Rumlarýn çoðu onlarý cezalandýrmak için sandýða gitmeyecekler... Bu seçimlerde aday olduðunu açýklayan Þener Levent dün güneydeki Kýbrýs Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basýn toplantýsý düzenledi ve görüþlerini açýkladý... Levent, "Kýbrýs kýrk yýldýr iþgal altýnda, ben bunun için aday oldum" dedi ve Avrupa Birliði'nin Kýbrýs da dahil olmak üzere dýþ politikalarýný eleþtirdi... Özdil Nami 2 ve 3. sayfalarda Seçimlere katýlýmýn çok düþük olmasý bekleniyor... Yaklaþýk 80 bin seçmeni saptanan Türk tarafý ayrý seçim inadýný býrakýp bu seçimlere katýlsa rahatlýkla iki sandalye elde edebilir... Kýbrýslý Türk seçmenler ilk kez yalnýz Kýbrýs kimliðini ibraz ederek oy kullanabilecek... Kýbrýslý Türkler için serbest geçiþ kapýlarýna sandýklar kurulacak... Eðer Kýbrýslý bir Türk AP'ye seçilirse... Türkçe Avrupa Birliði'ne de resmi dil olarak girecek... Seçilen milletvekili her yýl kendi toplumundan 85 kiþiyi uçak ve otel masraflarýný da karþýlayarak Brüksel'e götürecek ve AB yetkilileriyle yüzyüze görüþmelerini saðlayacak... Esnaf ve üretici birliklerimiz sorunlarýný doðrudan AB merkezinde yetkililere anlatma fýrsatý bulacak... Kýbrýslý Türkler Avrupa Parlamentosu gibi önemli bir kurumda ilk kez bir ses sahibi olacak... Ýki taraf arasýndaki müzakerelerde sýkýntý var sayfada

2 MAÐUSA'DA 3 EVDE UYUÞTURUCU ELE GEÇÝRÝLDÝ Gazimaðusa'da polisin üç evde yaptýðý aramada, uyuþturucu madde ve haplar ele geçirildi; 3 kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, önceki gün M.K.'nin (E-23) evindeki aramada yarým gram; D.U.'nun (E-40) evinde yapýlan aramada 20 gram uyuþturucu olduðuna inanýlan maddeler; uyuþturucu ambalajýnda kullanýldýðýna inanýlan 58 paket, içinde uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan bir öðütücü, bir ucu yanýk sarma sigara, bir hassas terazi, iki foil kaðýdý ve uyuþturucu içeren üç parçalý cam nargile bulundu. Yine Gazimaðusa'da A.O.'nun (E-23) evindeki polis aramasýnda ise uyuþturucu içerdiðine inanýlan 2 hap, ucu yanýk sigara ile kaðýtta ve zanlýnýn cüzdanýnda da uyþturucu madde ele geçirildi. Tüm bulunanlara emare olarak el konulurken, adý geçen kiþiler tutuklandý. KALDIKLARI PANSÝYONDAN 9 ÞÝÞE ÝÇKÝ ÇALDILAR Girne'de "Yalýn" adlý pansiyonda önceki gün öðleden sonra J.L.(K-49) ve B.L.(K-21) bar kapýsýný zorla açarak deðiþik markalarda 9 þiþe içki çaldýklarý gerekçesiyle tutuklandý. Zanlýlarýn pansiyonda kalan müþteriler olduklarý belirtildi. EKÞÝOÐLU'NUN RESÝM SERGÝSÝ BUGÜN AÇILACAK Gürbüz Doðan Ekþioðlu'nun resim sergisi, bugün ziyarete açýlacak. Açýlýþ kokteyli saat 19.00'da yapýlacak sergi, Art Rooms At The House'da 4 Mayýs'a kadar ziyaret edilebilecek. TEKNÝK KOMÝTELER ORTAK TOPLANTI YAPACAK Kýbrýs konusuyla ilgili Teknik Komiteler, bugün Derviþ Eroðlu baþkanlýðýnda toplanacak. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaþkanlýðý'ndaki toplantý saat 15.00'te baþlayacak. Halen çalýþmalarýný devam ettiren "Teknik Komitelerin" Dýþiþleri Bakanlýðý baþta olmak üzere, diðer bakanlýklardan ve dairelerden gelen yeni üyelerinin de katýlýmýyla yapacaðý toplantýda, son geliþmeler esas alýnarak deðerlendirmelerde bulunulacak, gereken koordinasyonun saðlanmasý için yapýlan çalýþmalar üzerinde durulacak. TMT MÜCAHÝTLER DERNEÐÝ'NDEN ÜNEL ÝÇÝN BAÞSAÐLIÐI Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði, hayatýný kaybeden Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn önemli isimlerinden Dr. Necdet Ünel için baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. Mesajda, Ünel'in, ailesi, yakýnlarý, doktor, siyasetçi ve mukavemetçi mücahit arkadaþlarýna baþsaðlýðý dileklerinde bulunuldu. Mesajda, "Dr. Necdet Ünel'in Kýbrýs Türk halkýna sosyal ve siyasal alanlarda büyük katkýlarý olmuþtur. Saðlýk, spor, siyaset ve Ulusal direniþimizde unutulmaz hizmetleri geçmiþtir" denildi. Þener LEVENT Açý Sizin ilk seçeneðiniz federalizm deðil baylar... Ýlk seçenekleriniz mümkün olmadýðý, yani imkansýz olduðu için federalizme razý oldunuz... Ama zorla kabul ettiðiniz bu federalizmi bize bir de þahane birþeymiþ gibi sunmanýza gerek yok. Aha sizin gönülünüzde yatan aslan da bu deðil... O halde onu övüp durmanýn anlamý ne? Sen Kýbrýslýrum kardeþim... Sana iki seçenek sunsalar... Biri, Kýbrýslýtürkler Kýbrýs Cumhuriyeti'ne yamalansýn... Toplumsal eþitlik istemesin, bireysel eþitliðe razý olsun... Diðeri de iki bölgeli, iki toplumlu federalizm... Hangisini seçersin... Birinciyi deðil mi? Hatta daha ileri giderek þunu da söyleyim... Ya enosis, ya federalizm deseler... Tüm bu seçeneklerde hiçbir zaman birinci seçeneðin federalizm olmaz herhalde... Sen Kýbrýslýtürk kardeþim... Federalizm senin de birinci seçeneðin deðil elbette... Senin gönlünde yatan aslan da baþka... Sana da iki seçenek sunsalar... Ya ayrý devlet, ya federalizm... Ne yaparsýn? Hangisini seçersin? KIBRISLILAR ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ Sakýn federalizmi deme bana... Ýnanmam... Taksim senin de ilk seçeneðin... Ýþte sizin gibi benim de ilk seçeneðim federalizm deðil... Benim önceliðim de baþka... Bölünmemiþ tek Kýbrýs... Barikatsýz... Askersiz... Silahsýzlandýrýlmýþ bir ortak vatan... Ýki bölge deðil... Tek bölge... Garanti maranti de istemem... Çiziktir di Çiziktirdi Baþýmýza diktiðimiz garantörlerin hepsi de sabýkalý... Baþýmýza bu belalarý açtýysa onlar açtý... Adada bu kadar vahþet yaþandýysa onlar yüzünden yaþandý... Tüm bunlarýn ardýndan þimdi onlarý bir de yeni garantörlerimiz olarak mý ödüllendireceðiz? Kýbrýs'ýn garantöre ihtiyacý yok... Ben Avrupa Birliði'nin garantörlüðüne falan da inanmýyorum... Gazze, Irak, Libya, Suriye ve Afganistan politikalarýný gördükten sonra nasýl güvenebilirim ki ona? Ya Türkiye ve Kýbrýs politikalarý? Hangisi tamam ki? Avrupa Birliði insan haklarý üzerine deðil, kendi çýkarlarý üzerine inþa etmiþ herþeyi... Ruanda'da bir milyon insanýn palalarla katledilmesine çanak tutan Fransa'ya güvenir misiniz siz? Srebrenitsa'da sekiz bin kiþinin katledilip toplu mezarlara gömülmesinden sorumlu olan Hollanda bizim garantörlerimiz arasýnda yer alabilir mi? Kýbrýs'ýn nesine gerek garantör? Birisi bize saldýracak da onlar bizi koruyacaklar mý yani? Ya da biz birbirimize saldýracaðýz da onlar araya girip barýþtýracak mý bizi? Biz ne olursa olsun, bu adada yolumuzu bulacaðýz ve kardeþçe yaþayacaðýz... Mecburuz buna... Adanýn iki toplumlu olmasý, hatta aramýzda Maronit ve Ermeni gibi topluluklarýn da bulunmasý ancak sevinmemiz gereken bir lütuftur... Bu çok uluslu mozaik bir hayat sevinci olabilir ancak hepimiz için... Türk Türke veya Rum Ruma yaþamaktan siz sýkýlmaz mýsýnýz? Kapýlarýn kapalý olduðu zamanlarda benim en çok özlediðim þeylerden biri de neydi bilir misiniz? Bir sokaktan geçeyim ve Rumca þarkýlar çarpsýn kulaðýma... Bir kahveye oturayým ve birisi "Yasu Þener" desin bana... Dün güneydeki Kýbrýs Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediðim basýn toplantýsýnda bunlarý anlatmaya çalýþtým iþte... Niçin aday oldum? Yurdum kýrk yýldýr iþgal altýnda olduðu için... Sizin birinci önceliðiniz federalizm olmadýðý gibi, benim de deðil... Sizin gibi ben de, ilk önceliðim eðer imkansýz ise, federalizme razý olurum... Ama bunu da muhteþem bir çözüm olarak sunmam kimseye... Federalizm bölünmüþlüðün devamýdýr... Ama denize düþtüysek ve yüzme bilmiyorsak, hepimiz de ister istemez buna sarýlacaðýz...

3 AFRÝKA dan mektup... AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇÝMLERÝ 25 Mayýs'ta Avrupa Parlamentosu seçimleri var.. AB'ye üyelikten sonra Kýbrýs'ta yapýlacak olan üçüncü seçim bu... Ýlk seçim 2005'te, ikinci seçim de 2009'da yapýldý... Bu parlamentoda Kýbrýs'a ayrýlan 6 sandalye var... Bu sandalyelerin tümü de Kýbrýslýrumlar tarafýndan dolduruldu bugüne kadar... Geçtiðimiz iki seçimde Kýbrýslýtürklerin seçime katýlýmý için bazý sýkýntýlar vardý... Önceden form doldurmak ve seçim kütüðüne kayýt yaptýrmak gerekiyordu... Bu kez bu þart ortadan kaldýrýldý... Önceden form doldurmak yok... Kýbrýslýtürk seçmenler yalnýz Kýbrýs kimliðini ibraz ederek oy kullanabilecek. Seçmenlerimiz otomasyona baðlandý... Ve bunun için serbest geçiþ kapýlarýna da sandýklar kurulacak... * Yerel seçimlere odaklanan siyasi partilerimiz ne yazýk Avrupa Parlamentosu seçimleriyle hiç ilgilenmiyorlar ve böylelikle toplumumuzun dünyadan izolasyonuna bir tuðla da onlar koyuyorlar... Ýnat bu ya... Ayrý seçim istiyorlar... "6 sandalyenin ikisi bizim" diyorlar... Türk tarafý seçimleri boykot ettiði için Rum tarafý çok rahat... Korkusu yok... Ne de olsa yaklaþýk seksen bin Kýbrýslýtürk seçmen var... Eðer seçime girilse ve bu seçmenlerin oy kullanmasý saðlansa, Türk tarafý rahatlýkla iki sandalye elde edebilir... Bunu güneydeki Dýþiþleri Bakaný Kasulides de itiraf etmiþti zaten... * Güneyde de seçime katýlýmýn çok düþük olmasý bekleniyor... Kýbrýslýrumlar siyasilerine ve Troyka'ya çok öfkeli... Yoksullaþtýlar... Paralarý gitti... Dükkanlarýný kapattýlar... Ýþsiz kaldýlar... Göç ettiler... Ýþte tüm bu sebeplerden dolayý bu seçimlerde siyasilerini cezalandýrmak istiyorlar... Sandýða gitmeyerek 'daki seçimlerde de katýlým düþüktü aslýnda... Yüzde elli civarýnda... Bu kez en çok üçte bir seçmenin sandýða gideceði söyleniyor... Bu durumda Türk tarafý seçime katýlmýþ olsa, çok daha fazla þanslý olurdu... * Türk tarafý bu seçimlerle ilgilenmediði için, gerçekler de anlatýlmýyor halka... Þimdiye dek toplumumuzdan adaylýðýný açýklayan Þener Levent oldu yalnýz... Dün güneyde, Kýbrýs Gazeteciler Birliði lokalinde bir de basýn toplantýsý düzenledi Levent... Adaylýðýný ve neden aday olduðunu açýkladý... Levent baðýmsýz aday... Güneyde destekleyen gruplar var kendini 'te yapýlan bir ankette Kýbrýslýrumlardan yaklaþýk %11 civarýnda oy almýþtý... Bu seçim Kýbrýs'ta yeni bir dönemin baþlangýcý olmaya aday... Eðer bunun toplumumuz açýsýndan önemi anlaþýlmýþsa ne ala... Kürt öðrenciler basýn açýklamasý yaptýlar... Polis kimlikteki kökene göre tutuklama yapýyor Afrika (Özel)- Yakýn Doðu Üniversitesi'nde meydana gelen Ülkücü ve Kürt öðrenciler arasýndaki kavgada polis tutuklamalara devam ediyor... Polisin tutuklamalardaki uygulamalarýna karþý dün akþam üzeri saat 17.30'da bir grup Kürt öðrenci Kuðulu Park'ta toplanarak basýn bildirisi okudu... Basýn bildirisinde polis, okul güvenliði ve okul yönetimi eleþtirildi. Yakýn Doðu Üniversitesi'ni dýþarýdan gelerek basan ülkücü öðrencilere karþý okul yönetimi ve okul güvenliðinin sessiz kaldýðý ayrýca polisin de Kürt öðrencilere karþý önyargýlý davrandýðý açýklandý. Arkadaþlarýnýn kimlikteki kökenlerine bakýlarak içeriye alýndýðýný, hücrelerde dayak yediklerini belirten konuþmacý öðrenciler, polisin tutuklama yaparken, tutukladýðý þahýslara 'falan þahýs gelip teslim olmazsa sizi býrakmayýz' yollu tehditlere baþvurduðu da basýn açýklamasý sýrasýnda belirtildi. DP-UG: ÜLKÜ OCAKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ DEÐÝL Diðer yandan Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Gençlik Örgütü, yaþanan gerginlikle ilgili, açýklama yaparak, "Ülkücü ve Kürt fikir çatýþmalarýný bazý merciler ve siyasi partiler birleþtirici ve sakinleþtirici telkinlerde bulunmak yerine ideolojik körükleme yaparak kaos yaratmayý kendilerine marifet saymýþlardýr. Bu tarzý benimseyen siyasi kuruluþlarý kesinlikle kýnýyoruz" ifadesini kullandý. DP-UG'den yapýlan yazýlý açýklamada, "DP Ulusal Güçler Gençlik Örgütü olarak fikirler elbette ki tartýþýlacak ve demokratik ortamlara zarar vermeden doðrular saptanacaktýr. Ýçinde bulunduðumuz bu süreçte kendi içimizdeki demokratik duruþa zarar vermemeyi öneriyoruz" denildi. Açýklamada þu ifadeler kullanýldý: "Ülkücü ve Kürt fikir kurumlarý gibi birçok farklý görüþte kuruluþlar vardýr, toplumumuzun huzuru ve dýþ siyasetimizdeki dengeleri korumak DP Ulusal Güçler Gençlik Örgütü olarak bizim asli görevimizdir. Ülkü ocaklarýný terör örgütü olarak nitelendirmek tarihi bir yanýlgýdýr ve bu tür görüþlere destek verenler ve savunanlara kesinlikle karþýyýz. Herkesi ve her kesimi saðduyuyla hareket etmeye davet ediyoruz" "Globalleþen dünyamýzda yeni dünya düzenine uyan politikalar sergilemek ve bütünleþtirici tavýr takýnmak bize yakýþandýr" denilen açýklamada, üniversitelerin, ilim ve irfan yuvasý, gençlerin geleceði, birlik ve beraberliðin teminatý olduðu ifade edildi Açýklamada, "Bu birlik ve beraberliði bozacak kutuplaþmalara vesile olacak her türlü harekete karþýyýz" denildi. KKTC DOÐU VE GÜNYEDOÐU KÜLTÜR DERNEÐI SAÐDUYU ÇAÐRISI YAPTI KKTC Doðu ve Güneydoðu Kültür Derneði, "YDÜ'de meydana gelen þiddet ve gayri insani olaylarý" kýnadýðýný belirterek, tüm kesimleri saðduyuya davet etti. Dernek Baþkaný Ýsmet Ýlkhan yaptýðý açýklamada, derneðin bu tür hareketlerin demokrasi sistemi içerisinde deðerlendirilmesi gerektiðine inandýðýný belirterek, gerek siyasi gerekse adli olaylar olsun demokratik ilkelerle uyuþmayan müeyyidelerle cezalandýrýlma yoluna gidilmesinin kabul edilebilir olmadýðýný kaydetti. Yasa ve kurallara baðlý olmak kaydýyla kültürel faaliyetler icra eden derneðin, insanlarýn yaþam standartlarýný ilgilendiren her konuya da duyarlý davranmayý kendine ilke edindiðini ifade eden Ýlkhan, öðrencilerin gerek ev, gerekse okullarýnda rahat býrakýlmalarýný; fikir ve düþüncelerini güvenli bir ortamda ifade etmelerine devam etmelerini istedi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Koalisyonda kriz yok anlaþmazlýk var diyor Vatandaþ þaþkýn kriz nedir anlaþmazlýk ne? Kimse oturduðu koltuða kýyamýyor Krize anlaþmazlýk demek geliyor iþlerine Kalay "ONA MONTAJ, BUNA MONTAJ, MONTAJ SENSÝN" Yolsuzluklar mý çýktý ortaya Tayyip Erdoðan'ýn yorumu hazýr: "Montaj!" Hýrsýzlýk deðil midir bütün bunlar? Nedir bu internete düþen telefon kayýtlarý, Tayyip Erdoðan'ýn sesi deðil mi bu, "Oðlum paralarý sýfýrla" diyen Bilal'in babasý deðil mi? "Tamam babacým" diyen Bilal deðil mi? Hayýr efendim hayýr. Bütün bunlar "montaj!" 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan milyon kere "montaj" dedi. CHP milletvekili Emine Ülker Tarhan'ýn yorumu ne kadar da haklý aslýnda: "Ona montaj, buna montaj diyen bir adam yönetiyor bizi. Sensin montaj! Bu ülkeye yakýþmayan bir montajsýn sen!.." Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BUNALIM KOMANDOLARI CTP-DP hükümeti kurulduðu günden bu yana sallanýp duruyor... Ýrsen Küçük'ün UBP kurultayý öncesinde iþe aldýðý 366 kiþi iþten durudurulacaktý, durdurulmayacaktý tartýþmalarý arasýna hükümet gitti gidiyora sokuldu. Birisi baþka dedi diðeri baþka... CTP, DP ile UBP yakýnlaþýrsa ben bu evliliði bozarým dedi demesine de, kýz bohçasýný alarak yavuklunun evine yerleþti gibi... Mühim deðil, dedi CTP bu kez, bizim bir programýmýz var, onu uygulamaya koyacaðýz, eðer DP buna uymazsa o zaman koalisyon hükümeti sona erer... Ortada pek bir þey yok... Hangi programý hangi zaman dilimine yerleþtirdiler bilen de yok... Hop þimdi de araya Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkanlýðý seçimi girdi... DP kendi adayýný açýkladý, CTP'den de bir aday çýktý... Ve hiç bitmeyen sidik yarýþý yine baþladý... Taçoy hükümetten ayrýlma önerisini DP MYK'sýna götüreceðini söyledi. Kutlay Erk, "bu bunalýmlardan býktýk" açýklamasýný yaptý... Kýsacasý olay, birisinini ak dediðine diðerinin kara demesi... Hükümet kurmak için CTP'nin bir ortaða ihtiyacý olduðunu söyleyen Erk'ten sonra CTP'li Hakan Kuntay da söz aldý bu ortamda ve DP þantajýnýn artýk canlarýna "tak" ettiðini vurguladý. Erk'ten farklý olarak Kuntay daha bir sert çýktý DP'nin ikide bir koalisyon protokolüne uymamasýna... Bir TV programýnda kendisine sorulan soruya CTP'nin ne kadar bunaldýðýný "Kapý açýktýr gitmek isterlerse gidebilirler" cümlesiyle ortaya koydu. Aslýnda üç büyük parti olan CTP, UBP ve DP ayný kulvarda koþmaktadýrlar. Kendilerine muhafazakar da deseler, sosyalist de deseler, sosyal demokrat da deseler aslýnda bir bütünün parçalarýdýrlar... Ankara'ya hizmet için ellerinden geleni arkalarýna koymazlar. Birbirlerine karþý bu kadar husumet içinde olmalarýnýn nedeni, tabanlarýnýn ayný olmasýndandýr. Ankara'ya hizmette kusur etmemek yanýnda birbirlerinden oy çalmaktýr hedefleri. Eskilerin bir sözü vardýr, "iki cambaz bir ipte oynamaz"... Birisi aþaðýda, ikisi ipin üzerinde olan üç cambaz var karþýmýzda... Hem ipten düþmemeye uðaþýrlar, hem de rakibini kollamaya çalýþýrlar. Ýptekileri izleyen üçüncü cambaz, kapýyý vurup çýkanla mý yeniden ipe çýkacak, yoksa evin içinde kalanla mý? Halka hizmet denilen her neyse komandolarýn arasýnda eriyip gider! Hoþ, kendini bilenler bunalým komandolarýnýn kendileri ve çevrelerinden baþka kimseye faydasý olmayacaðýný bilirler... Birbirlerine hükümetten atarým, hükümetten giderim diyerek osuruk atarlar!.. Türk baharý, Rus baharý, Arap baharý varsa bizim de baharýmýz böyle... Ankara damgalý Ulusal Cumhuriyetçi Demokrat Parti baharý... Eski eser pazarlýðý... 3 ay hapis yatacak Çayýrova'da izinsiz kazý yaparak 15 parça eski eser çýkaran arkadaþlarýna konu eski eserleri satmalarý için müþteri bulma arayýþýna giren sanýk Emre Büyüköztürk dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý Gamze BAYKUR - Çayýrova'da izinsiz kazý yaparak 96 bin TL deðerinde Geometrik Demir Çað dönemine ait çeþitli 15 parça eski eser çýkaran Adem Yýlmaz ile Levent Ocak'a konu eski eserleri satmalarý için müþteri bulma arayýþýna giren sanýk Emre Büyüköztürk dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz eski eser tasarrufu" davasýndan yargýlanarak suçlu bulunan sanýk Büyüköztürk, Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti tarafýndan 3 ay hapis cezasýna mahkum edildi. Müþteri bulup satacaklardý 2013 yýlý Mart ayý içerisinde, henüz Aðýr Ceza Mahkemesi gündemine dosyalarý gelmeyen, Adem Yýlmaz ile Levent Ocak kazý yaparak eski eser bulmak amacýyla Çayýroava'da Valya mevkiine giderek kazý yapýp bir maðara bulmuþlardý. Yýlmaz ile Ocak, kazý sonucu bulduklarý maðaradan 1750 yýllýk 96 bin TL deðerinde Geometrik Demir Çað dönemine ait 15 parça eski eser bularak maðaradan çýkarmýþlardý. Akabinde Yýlmaz ile Ocak, sanýk Emre Büyüköztürk'ten bulduklarý konu eski eserleri satmasý için müþteri bulmasýný istemiþlerdi. 17 Mart 2013 tarihinde ise sanýk Büyüköztürk, eski eserleri satmak için müþteri bulmuþtu. 21 Mart tarihinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri eski eser alýþ veriþi olacaðýna dair ihbar almýþ ve Levent Ocak, Adem Yýlmaz ve sanýk Emre Büyüköztürk tespit edilerek tutuklanmýþtý. Soyer: "10 yýla kadar hapis cezasý öngörülür " Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, sanýk Emre Büyüköztürk'ü aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiðini açýkladý. Bu suç için 10 yýla kadar hapis cezasý veya 400 TL'ye kadar para cezasý öngörüldüðünü belirten Soyer, kültürel zenginliði olan tarihi eserlerin ve eski eserlerin korunup yaþatýlabilmesi ve yeni nesillere aktarýlabilmesi için bu tür suçlarý iþleyenlere etkin ve caydýrýcý cezalar verilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Sanýða, iþlediði suçun ciddiyeti ile orantýlý ýslah edici ve ibret verici bir hapis cezasý vermeyi uygun ve adil bulduklarýný belirten Soyer, sanýðý 3 ay hapis cezasýna mahkum ettiðini açýkladý. Sivrisinekle mücadelede kamboçya balýklarý kullanýldý Saðlýk Bakanlýðý, sivrisineklerin üremesinin önüne geçebilmek için "Kamboçya balýklarý" ile ilaç kullanmadan biyolojik mücadele yapýldýðýný açýkladý. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürlüðü'ne baðlý sýhhiye müfettiþleri kontrolünde görev yapan 56 sýhhiye iþçisinin, sivrisinekle mücadele çalýþmalarýný düzenli ve sistematik olarak sürdürdüðü belirtildi. Açýklamada, her yýl biyolojik olarak sürdürülen çalýþmalarýn sivrisinek üreme dönemi olan mart ayýnda baþlayarak, kasým ayýnda hava sýcaklýklarýnýn düþmesine baðlý olarak son bulduðu ifade edildi. Açýklamada, þehir içindeki sulak alanlarýn belediyeler tarafýndan, bunun dýþýnda kalan tüm kýrsal bölgelerdeki dereler, su kuyularý ve su birikintilerinin de Saðlýk Bakanlýðý bünyesindeki sýhhiye iþçileri tarafýndan biyolojik ilaçlarla ilaçlandýðý bildirildi. Saðlýk Bakanlýðý'nýn belediyelere sivrisinekle mücadelede biyolojik yöntemlerin tercih edilmesine yönelik sürekli tavsiyelerde bulunduðu da belirtilen açýklamada, hava sýcaklýðýnýn 30 derecenin üzerine çýktýðý nisan ayýndan itibaren büyük su birikintilerinde ilaç kullanmadan biyolojik mücadele yöntemi kullanýldýðý vurgulandý. Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü kontrolündeki ara bölgelerdeki dereler ve sularýn ilaçlanmasýnýn da Barýþ Gücü gözetiminde Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi ekipleri tarafýndan yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, sivrisineklerin üremesinin önüne geçebilmek için "Kamboçya balýklarý" ile, ilaç kullanmadan biyolojik mücadele yapýlabildiði kaydedildi. Açýklamada, þöyle denildi: "Sivrisinek yumurtalarýný yiyerek yaþamlarýný sürdüren Kamboçya balýklarý, su birikintilerine býrakýlýyor. Böylelikle ilaç kullanmadan biyolojik yöntemlerle sivrisineklerin üremesinin önüne geçilebiliyor. Bu sayede hem iþçilikten, hem de ilaç kullanýmý konusunda tasarruf edilmektedir." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent 10 MADDEDE KKTC'NÝN MÂHCEMALÝ Afrika, Mustafa Tokay ile Emir Emirkaný'nýn 4 ay hapse mahkûm edilmesine mesnet teþkil eden o mahut belgeyi bir kez daha yayýnladý. Birçok gazetenin zamanýnda yayýnlamaya cesaret edemediði, buna karþýlýk "Afrika"nýn cesur ve sorumlu gazetecilik örneði vererek toplumun bilgisine getirdiði belge, aslýnda söylendiði gibi sahte falan deðil. Ýçeriðindeki 10 maddenin 10'u da sapýna kadar doðru. Ve yýllardýr sapýna kadar yaþanmakta. Sahte olan sadece belgenin altýndaki imza. Belgede yazýlanlar neden sapýna kadar doðru? Çünkü 10 maddenin tümü de adýna KKTC denilen bu ceberrut devletin aynasýdýr da ondan. Afrika'nýn dün yeniden yayýnladýðý sözkonusu belgeyi iyi okuyun. Elinizi vicdanýnýza koyarak, onurunuzu koltuk hýrsý uðruna tevessül edilen rüþvet, partizanlýk, suistimal ve sahtekarlýða teslim etmeden söyleyin. Belgedeki 10 maddenin bir tekini bile, yýllardýr kaynatýlan bu siyasi çirkef kazanýndan çýkarabilir misiniz? Aha bunu çýkarabilirim diyebileceðiniz bir tek madde bulabilir ve gömüldüðü çirkeften aklayabilir misiniz? Ýrsen Küçük'ün son döneminde yer alan ve sonucu itibarýyle Küçük'ün siyasi yaþamýna son verip onu mahalleye yollayan UBP kurultayýný, ne yaparsanýz yapýn bu çirkef kazanýndan soyutlayamaz, arýndýramazsýnýz. O kurultay, özelde UBP, genelde ise KKTC tarihine katran karasý bir leke olarak geçmiþtir. Tokay ile Emirkaný'nýn 4'er ay hapse mahkûm edilmesiyle adalet ne yazýk tam anlamýyla yerini bulmuþ deðil. Eksik adalet de, aynen geciken adalet gibi adaletsizliktir. KKTC'nin alnýna UBP tarafýndan kapkara bir leke olarak vurulan kurultay istihdamlarý, bu toplumun baþýný çok aðrýtmýþ, temiz vicdanlarý çok sýzlatmýþtýr bugüne kadar. Toplum, bu usulsüz ve yasadýþý istihdamlarýn yarattýðý kaos ve huzursuzluktan hâlâ kurtulabilmiþ deðil. Ama ne yazýk, toplumun vicdaný kanarken, bu yarayý açanlarýn vicdanlarý sýzlamýyor bile! Bu yasadýþýlýðýn tartýþmasýz AKP'nin olaðanüstü desteðiyle en büyük mimarý olan Ýrsen Küçük, bugün yargý huzurunda hesaba çekileceðine, "Asýl suçlular dýþarýda" diyebilecek iþgüzarlýðý gösterebiliyor! Kendini "Asýl suçlular" dediklerinden soyutlama gayretkeþliðine düþebiliyor! Nerden bakarsanýz bakýn... Kurultay istihdamlarý siyasi bir rüþvetten baþka bir þey deðil. Yolsuzluklarýn üstüne gitme vaadiyle hükümete gelen CTP/BG-DP/UG, sadece rüþveti olan 366 kiþinin peþine düþtüler! Ama rüþveti vererek yolsuzluk ve yasadýþýlýk yapandan hesap sorulduðu görülmedi bugüne kadar. Bunun adý, yolsuzluklarýn üstüne gitmek deðil, tam aksine yolsuzluk ve yasadýþýlýklara çanak tutmaktýr. "Afrika"nýn dünkü tepe yazýsýný bir kez daha hatýrlatmakta yarar var. "Tokay ve Emirkaný hapiste, ancak 'asýl suçlular dýþarýda' diyor Ýrsen Küçük... Tabii dýþarýda... Hâlâ hesabýný temizleyemediðimiz 366 usulsüz istihdamý yapanlar ne zaman cezalandýrýlacak acaba?"

5 5 11 Nisan 2014 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars "Dünyaca ünlü " demelerine hiç kanmam! Eðer ben, o dediklerinin adýný duymamýþsam, dünyaca ünlü saymam!.. MÝÞ-MIÞLAR * CTP kadýn milletvekili Doðuþ Derya, ülkü ocaklarýnýn kapatýlmasýný istemiþ. - Derhal Bir yangýn çýkmadan, nerde bir ocak varsa gidiyorum kapatayým. * Avrupa Konseyi, Rum hükümetinin kulaðýný çekmiþ. - Yetmez, akýllanmazlar!.. Enseye de bir tokat gerek! * Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Müsteþarý Hakan Oran istifa etmiþ. - Elde var 1 Hade, yok mu arkadan gelecek baþka yürekli müsteþar * Harmancý "Faþist ve ýrkçý örgütlenme modellerine izin verilmemeli" demiþ. - Ne güzel söylemiþ Bravo Ben kendi hesabýma izin vereni de, verecek olaný da!.. Yardým ederseniz tabii. * Rum tarafý sil baþtan istiyormuþ. - Offfff, aman yahu Yine mi altlarýna kaçýrdýlar!.. * Haspolat'taki arýtma tesisini Stefan Füle açmýþ. - Ey ulu tanrým. Bize de, kendi baþýmýza tesis yapýp yine kendi baþýmýza açmayý nasip edecek misin bir gün? Ve ne zaman o gün? * Sümer Aygýn, artýk Girne'de asfaltsýz ve çukur yol kalmayacaðýný müjdelemiþ. - Aslýnda utanmalýyýz, sýkýlmalýyýz, kýzarmalýyýz bu durumdan Hala daha asfalt numarasý ile oy toplamaya çalýþýyoruz Ne köy olursunuz, ne kasaba! Yaðmur yaðmazsa 1 dert! Yaðmur yaðarsa 1000 dert! Memleket böyle acayip bir durumda iþte. Yaðmur yaðdý Yollar göl oldu taþtý. Sular çekildi, geriye yol içindeki çakýllar kaldý. Vallahi insan þaþar kalýr bu kadar çok çakýlýn nerden çýktýðýna. (Biliyorum, þimdi bazý açýkgözler Beþparmaklar dan diyecek bilmiþ bilmiþ!) Zaten bozuk olan yollar, daha da bozuldu! Sabah geçerken, araba yolda sek sek oynadýkça, kim bilir bunlar ne zaman kendi kendine yok olur diye düþündüm. Ne yalan söyleyim, Belediye gelecek bunlarý temizleyecek gibilerden bir fantezi kurmadým. Ama Öðle üzeri dönerken, bir de baktým, 7-8 adam, ellerinde süpürgeler, kürekler habire yolu temizliyorlar Belediyenin günahýna girmiþim, utandým! Çalýþan bu iþçiler nedeni ile zaten týkalý olan yol daha da týkandý bir Çevre toz topraða bulandý iki! Caným sýkýlmadý mý, sýkýldý Ama Güney de yaþamadýðýmýza göre, eh bu kadarýna da katlanacaðýz artýk diye düþündüm ses etmedim Herkesin aklý kendine. Benim gibi düþünmeyenler de oldu elbet. Mesela o yol boyunda oturan ev sakinlerinden bir kadýn (Daha nazik olsun diye bayan diyecektim ama kýzýyorlar) Toza dumana boðdular bizi, pencere açamadýk dedi. Kulaðýmla duydum. Senin yapacaðýn iþin onlar yapýyor, kapýnýn önünü temizliyor, bir de laf ediyorsun diyecektim, bulaþmadým. Evet ya Bir zamanlar kapýlarýnýn önünü süpürürdü kadýnlar. Nerde o günler! Þaka yaptým. Elbette çýkýp da kapýnýzýn önünü süpürecek haliniz yok bu saatten sonra! Ama ben biliyorum, hepiniz çevreye çok duyarlýsýnýz. Düzenlenen etkinliklere katýlýmlardan belli. Mesela Medoþ lalelerini kurtarma etkinliklerine binlerce insan katýlabiliyor. Acaba bir hafta sonu da;, Kendi evinin önünü süpür etkinliði düzenlenemez mi? Ha, ne dersiniz? Yapýlamaz mý böyle organizasyon! Tamam, anladým! Unutun gitsin! Zaten sizden ne köy olur, ne kasaba!

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Bazýlarý soruyor; Ýnsanlar niye artýk ülkede olup bitene ilgi göstermiyor diye. Ýlgi göstermiyor mu, yoksa siyaset sahnesinde yaþanan rezillik lerden býktý usandý da uzak mý duruyor? Kanaatimce... Býktý, usandý ve gýna geldi. En önemlisi... Umudunu yitirdi. O kadar ki... Baþýna gelecek olanlardan bile artýk umuru deðil. Ýþte bu ruh hali; Tam da siyasetçilerin arzuladýðý durumdur. Ýnsanlar býksýn, usansýn ve ilgisini alakasýný kessin, onlar da sýrtýnda daha rahat at oynatsýnlar. Sizi bilemem ama; Ýçinde bulunduðumuz haftada yaþananlarý benim midem artýk Mahir Houkan KÜÇÜK ÝNSANLARIN KÜÇÜK DÜNYASI VE EGO YARIÞI kaldýrmýyor kusma noktasýndayým, midem çatlamak üzere... Yahu... Memlekette, güya bir hükümet var, güya bir hükümet programý var ve en baþýndan güya iki koalisyon ortaðý arasýnda bir protokol var. Demek ki... Yazýlan o güzel þeyler hep kaðýttaymýþ! Bir bakýyorsunuz... Kargaþa yaratmaya çok meraklý basýn mensuplarýmýz, ansýzýn kimisi sevinçten, kimisi kederden hükümette kriz var diye çýðlýklar atýyor. Sanýrsýnýz ki hükümette gitti gidiyor. Hooppp... Parti yetkili kurullarý toplanýyor, heyetler oluþuyor, görüþmeler yapýlýyor. Meðer... Kriz deðil, sorun varmýþ, ortalýk duruluyor gün geçiyor, ayni çýðlýklar tekrar atýlýyor, yetkili kurullar tekrar Atlar Libya'ya gidiyor Libya'ya gönderilmek üzere 2 Nisan tarihinde Türkiye'den Maðusa Serbest Limaný'na transit olarak getirilen yarýþ atlarý Libya'ya gönderilmek üzere dün "Sultan" isimli gemiye yüklendi Gamze BAYKUR - Libya'ya gönderilmek üzere 2 Nisan tarihinde Türkiye'den Maðusa Serbest Limaný'na transit olarak getirilen 14 yarýþ atýndan 2 tanesi geçtiðimiz günlerde kapalý kaldýklarý konteynýrda hareketsizlikten dolayý oluþan gaz sýkýþmasý yüzünden ölmüþtü. Sað kalan 12 yarýþ atý ise Libya'dan gelen "Sultan" isimli yük gemisine dün saat 11:30'da konteynýr içerisinde Libya'ya gönderilmek için yüklendi. Dün akþam yola çýkmasý gereken geminin hava þartlarýndan dolayý bugün öðlen saat 14:00 raddelerinde Libya'ya doðru demir almasý bekleniyor. 12 yarýþ atýný Libya'ya götürecek olan "Sultan" isimli geminin baðlý bulunduðu "Sabah Shipping and Trading Ltd." sahibi Mahir Houkan, organizasyon eksikliðinden dolayý üzücü bir olay yaþandýðýný ve atlarýn ölümünün kendisini çok üzdüðünü söyledi. Houkan "Gemiyi hemen bugün yola çýkartmayý düþünüyorduk. Ancak bu akþam açýk denizde fýrtýna bekleniyor ve bu da atlar için çok büyük tehlike arz ediyor. Bundan dolayý gemi yarýn saat 14:00'te Libya'ya gitmek üzere yola çýkacak. Geminin ve atlarýn sað salim Libya'ya varmasýný temenni ediyorum" þeklinde konuþtu. toplanýyor. Ve... Hep ayni sonuç, hükümet devam ediyor. Üstelik... Birazcýk siyasi yapýyý bilen herkes, bu meclis aritmetiði içinde de bilir ki, iki buçuk ay sonra seçim yapýlacak bu ülkede, hangi aklý baþýnda parti yetkilisi, partisinin hükümetten ayrýlmasýný isteyebilir. Ha... Þu veya bu þekilde, bir partinin üst kademe yönetimine gelmiþ ama kendi küçük dünyasýndan kurtulamamýþ kiþiler yok mu ve onlar kendi ego larýný tatmin için, becerebilirlerse pire için deðil yorganý, yataðý bile yakmayý göze alýrlar mý, evet alýrlar ama yakmayý beceremezler. Sonunda yine parti içindeki aklý salim sahipleri galip gelirler. Ama... Yapýlan tartýþmalarýn ve zaman kaybýnýn ceremesini halk çeker. Artýk... Hiç þaþmýyorum. Siyasi partilere bir bakýnýz... Partiler kendi içlerinde kavgalý, hükümette ortak olan partiler birbiriyle kavgalý, hükümetle muhalefet partileri kavgalý, yerel seçimler için ittifak yapma kararý alan partiler birbiri ile kavgalý. Ve... Ansýzýn, geçmiþi þaibelerle dolu birisi çýkýyor ve etik deðerlerden söz etmeye kalkýþýyor. Be arkadaþ... Sen bari sus konuþma. Geçmiþinde partiler arasýnda gidip gelmiþsin, her gittiðin kapýda bir makam almýþsýn, hangi etik deðerden bahsediyorsun? Oysa... Ülke... Ekonomik krizle boðuþuyor. Bütün sektörler kan aðlýyor, can çekiþiyor. Ýnsanlar borç altýnda eziliyor. Cebindeki para döviz karþýsýnda her gün eriyor. Hýrsýzlýk, sahtekarlýk, dolandýrýcýlýk, tefecilik, kaçakçýlýk ve daha birçok gayrý yasal iþler aldý baþýný gidiyor. Hükümet ve parlamento çare üreteceðine, partiler ve milletvekilleri birbiri ile kavga etmekten, iþ yapacak vakit bulamýyor. Sanki... Bilmem hangi yerdeki belediye baþkanlýðýný kazanmakla bir iþ becerecekler. Galiba... Bu ülke insanýnýn, Kýbrýs ýn kuzeyi dýþýna çýkmadýðýný, belediye hizmetlerinin nasýl yapýlmakta olduðunu görmediðini ve yaptýklarý siktiri boktan iþlerle, belediyecilik yaptýklarýný zannediyorlar. Yahu... Siz daha, 15 dakika saðanak yaðmur yaðdýðýnda ortalýðýn su altýnda kalmasýna bile çare üretemediniz. Kanalizasyon yaptýk diye övünürken, ortalýðý laðýma çevirdiniz. Yaptýnýz diye övündüðünüz kanalizasyonun pis suyunu ya denize ya ovalara akýtýyorsunuz. Katý atýklarý ve topladýðýnýz çöpleri dere yataklarýna ovalara boþaltýyorsunuz. Ev çöplerini bile doðru dürüst toplayamýyorsunuz, direk dipleri, boþ alanlar çöp yýðýnlarý, eski eþyalar, hurdalar ve pislikle dolu. Hangi belediye, sýnýrlarý içerisinde doðru dürüst yol ve kaldýrým olduðunu iddia edebilir. Ama... Yarýþ devam ediyor... Ne yarýþý? Kiþisel ogo tatmin yarýþý. Oysa... Bu ülkenin hizmet yarýþýna ihtiyacý var... GÜNLÜK FOTO MUHABÝRÝNÝN TRAJÝK ÖLÜMÜ EPA Ajansý'nýn dünyaca ünlü Türk foto muhabiri Kerim Ökten, Çanakkale'de motorsikletine düþen yýldýrým sonucu yaþamýný yitirdi. 42 yaþýndaki Ökten, 112 Acil saðlýk ekiplerince hastaneye götürüldü, ancak burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Ökten'in cenazesi hastane morguna kaldýrýldý. Ýngiltere'den bir ay önce Ýstanbul'a dönen ve EPA Türkiye Temsilcisi olarak mesleðine devam eden Ökten'in, Çanakkale'nin Bozcaada Ýlçesi'ndeki yazlýklarýnda kalan eþi Aybüke Ökten'in yanýna gitmek için yola çýktýðý belirtildi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneði (TFMD) yaptýðý açýklamada Kerim Þevket Ökten'in ölümünden büyük üzüntü duyulduðunu belirterek, "Ailesi, yakýnlarý ve basýn camiamýza baþsaðlýðý diliyoruz" denildi. Kerim Ökten'in Gezi olaylarý sýrasýnda Taksim'de çektiði bu kare 2013 yýlýnýn fotoðraflarý arasýna girmiþ ve yurtdýþýnda bir çok saygýn gazetede yer almýþtý. BIKTIK BE BIKTIK Bir hükümet krizidir tutturmuþlar gidiyorlar... Sürekli gündemde... Ha bozuldu, ha bozulacak... Küçük ortak DP adeta istim üstünde tutuyor CTP'yi... CTP dayanamayarak ona kapýyý gösterdi... Gideceksen git dedi... Neyse ki Alanlý'nýn Ýskele Belediye Baþkanlýðý'na DP tarafýndan aday gösterilmesiyle ortalýk yatýþtý biraz... Ama bu kez de UBP- DP gerginliði baþladý... Býktýk bu alemlerden býktýk MÝT AJANI Sevgili Sami Özuslu da sabahýn vazgeçilmezlerinden... Serhat'a göre daha ciddi, ama o da esprili... Ancak dün küçük bir yanlýþa düþtü... Onu düzeltelim yýlýnda adaylýktan çektirilen Derviþ Eroðlu'nun arkasýnda 42 MÝT ajaný dolaþtýðýný 'Avrupa'nýn yazdýðý doðru... Ancak Dome Hotel'deki yemekte Þener Levent yoktu... Haber gazeteye orada bulunan Harun Denizkan tarafýndan bildirildi. 42 ajan ifadesi de bizzat Eroðlu'nun aðzýndan çýkmýþtý... FALCI Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? Týrnak... " 'Ýmza olayýnýn esas suçlularý dýþarda' diyor eski Baþbakan. Peki, yüzlerce 'kurultay istihdamý' damgasý yiyen insanlarýn suçlularý nerede? Bu iki yaklaþýmýn ayný cümlede kullanýlmasýdýr mesele. Ve figüranlarýn deðil, aktörlerin hesap vermesidir, hem adaleti hem de vicdanlarý rahatlatacak olan." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Þener Levent ýsrarla böyle bir þey olmadýðýný ve belgenin baþka gazetelere de gönderildiðini söylerken birileri ýsrarla illa ki 'Afrika' diyorlar! Külliyen yalan! Sahte imzalý belge sadece Afrika gazetesine deðil, ayný anda Kýbrýs gazetesi de dahil birkaç gazeteye gönderildi ama bunu yayýnlayan sadece Afrika gazetesi oldu. Cesur bir gazetecilik örneði gösterdiler yani... Onlarý kasýtlý olarak eleþtirmek yerine aksine takdir etmek gerek... Ya onlar da yayýnlamasaydý? Kamuoyu bütün bu pislikleri kimden öðrenecekti?" Levent ÖZADAM (Realist) "Dünya kadar vergi ödedik be birader! Saðanak yaðmurla birlikte ödenen vergiler de mi alýp gitti? Bu her zaman böyle devam etti ve böyle gidecek gibi... Bana göre yüzsüzlükten baþka bir þey deðil." Deniz YAKAR (Detay) Günün Kahramaný ÖZDÝL NAMÝ Kýbrýs konusundaki müzakere sürecini yakýndan takip eden Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami dün Sivil Toplum Örgütleri ve sendikalarla biraraya gelerek onlara bilgi verdi. Bugüne dek süreçle ilgili iyimser demeçler veren Nami ilk kez müzakerelerde bazý sýkýntýlar olduðunu söyledi. Nami'ye göre Rum yaklaþýmý, herhangi bir takvim olmayýþý ve BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Downer'in sistem dýþý kalmasý müzakereler için olumsuz etkenler... Öyle anlaþýlýyor ki, süreç ilerledikçe her zamanki pürüzler ortaya çýkýyor yine ve týkanýyor. Bu týkanýklýðýn aþýlmasý dýþ müdahaleye gerek kalmadan aþýlabilecek mi acaba?

7 11 Nisan 2014 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÇÖZÜM (Ýstanbul)- Yetkili veya yetkisiz mi bilmem Saraydan birisi açýkladý "Rumlar isterse Haziran'da bu iþ biter " Parmaklarýma baktým. Baþparmaðým ile önce serçe parmaðýma dokundun, "Nisan" dedim Sonra yüzük parmaðýma dokundum, "Mayýs" dedim Orta parmaða gelince, "a" dedim Þaþýrdým. Haziran oradaydý. Gelmiþ bile. Zaten Nisan dediðin ne ki? 10'u gitmiþ vah'ý yaný 20'si kalmýþ. Bir diðer deyiþle 3'ü gitmiþ biri kamýþ. Üçün biri yani "Tamadýr bu iþ" dedim. Zýpladým. Yanýmdaki arkadaþ dirseði ile vurdu, "ne oluyor" dedi "Bitti" dedim. "Ne bitti ve neyin bitiþine bu kadar sevindin", dedi. "Çözüm" dedim. "Ha", dedi "Çözüm çözüm dersiniz de neyi çözeceksiniz belli bile deðil." Balýkçýydý babam. Balýða çýkardý Arkadaþlarýnýn çoðu Kýbrýslýrumdu Bir seferinde pervaneye halat dolanmýþ. Hava çok soðukmuþ. Kimse girmek istememiþ denize. Babamý ittiler. Babam kendini soðuk sularda buldu. O havada, o soðuk suda pervaneye dolanmýþ halatý çözmek, kolay deðildi. Çok uðraþtý. Neticede çözdü. Çýktýðýnda kutladýlar. Mükâfatlandýrdýlar. Ama babam, "bir daha ben yokum" demiþ. Düðüm konusunda uzmandý Kaç türlü düðüm var. Her düðüm nasýl açýlýr. "Sabýr gerekir" derdi. "Alacaksýn eline düðümü. Bakacaksýn. Sonra bir kenarýndan tutup ufak ufak ittireceksin. Uzaklaþan düðüm kýsmýný bir daha düðümün içine ittirmeyeceksin. Ýtersen gene düðüm olur iþin içinden çýkamazsýn." Düðüm böyle bir þey Çözmesi zor ama bir kere çözdün mü, gel keyfim gel. Yetkili veya yetkisiz bilmem. Saraydan birisi açýkladý "Rumlar isterse Haziran'da bu iþ biter " Ve düðümün çözülme þeklini sýraladý Tarama sürecinin ardýndan bir al-ver süreci baþlayacak. Bu arada Ankara ve Atina'ya görüþmecilerin çapraz ziyaretleri olacak. BM Genel Sekreteri'yle bir araya gelinerek durum deðerlendirmesi yapýlacak. Daha sonra son perde Bu son perde garantörlerin de katýlacaðý büyük pazarlýktýr. Ve büyük pazarlýktan sonra mutlu sonla bitecek bir referandum Kýsaca yetkili mi, yetkisiz mi bilmem saraydan birinin açýklamasýna göre Haziran'da çözüm mümkün Parmaklarýma baktým. Baþparmak ile önce serçe parmaðýma dokundum "Nisan" dedim Yüzük parmaðýma dokundum "Mayýs" dedim Orta parmaðýma dokununca, "a" dedim "Haziran gelmiþ bile " Ýki toplumlu 1 Mayýs mitingi ara bölgede Çetinkaya (Taksim) Sahasý'nda yapýlacak Kýbrýs'ýn kuzey ve güneyinden sendikalarýn ortak organizasyonuyla uzun bir aradan sonra düzenlenecek ilk ortak 1 Mayýs mitinginin ara bölgedeki Çetinkaya (Taksim) Sahasý'nda yapýlacaðý duyuruldu. Yaklaþan 1 Mayýs Ýþçi Bayramý nedeniyle PEO, DEV-ÝÞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS ve BES'ten oluþturulan 1 Mayýs Komitesi çalýþmalarýný sürdürüyor. Komite adýna yazýlý açýklama yapan DEV-ÝÞ Genel Baþkaný Mehmet Seyis, Kýbrýs sorunundaki yeni süreçte, çözüme ve barýþa ulaþabilmeye katký yapmak ve Kýbrýs'ýn her iki tarafýnda da çalýþanlara dayatýlan neo-liberal politikalarýn olumsuz sonuçlarýna karþý emekçilerin dayanýþmasýnýn yükseltilmesi gereði üzerinde durarak, 1 Mayýs'ýn tek ve ortak kutlanmasý için irade ortaya koyduklarýný bildirdi. Alýnan karar çerçevesinde 1 Mayýs mitinginin Lefkoþa'da ara bölgede ve iki toplumlu tek miting olmasý için BM yetkilileri ile yapýlan görüþmede olumlu sonuca ulaþýldýðýný bildiren Seyis, mitingin Çetinkaya (Taksim) sahasýnda 1 Mayýs Perþembe akþam saatlerinde yapýlmasý kararýnýn verildiðini açýkladý. Kýbrýslý Türk örgütler saat da Kuðulu Park'ta toplanarak kortej oluþturacak ve Ledra Palace sýnýr kapýsýndan Çetinkaya (Taksim) sahasýna yürüyecek. Kýbrýslý Rum örgütler, Güney Kýbrýs'tan kortej ile ayný saatte miting alanýna gelecek. Nidai Güngördü baðýmsýz aday Nidai Güngördü, 29 Haziran'da yapýlacak yerel seçimde, Girne Belediye Baþkanlýðý için baðýmsýz aday olduðunu açýkladý. Güngördü, yaptýðý yazýlý açýklamada, adaylýðýný dün düzenlediði basýn toplantýsýyla duyurduðunu bildirdi. Güngördü, büyük bir seçim bütçelerinin olmadýðýný ancak her eve girip sorunlarý dinledikten sonra bulunacak çözüm önerilerini paylaþacak yürekleri olduðunu ve 29 yýllýk belediyecilik tecrübesiyle Girne'ye hizmet için aday olduðunu söyledi. Logosunda Girne'nin simgelerinden zincirli kule, berrak deniz ve ülkede yaþayan canlýlarý kullandýðýný belirten Nidai Güngördü "Bunlar da bir proje yaparken, doðaya, denize ve tüm canlýlara saygýlý olacaðýmýzýn resmidir" dedi. Ticaret Odasý KDV kararýndan memnun KTTO: Ýthalatta peþin alýnan KDV'nin 60 gün süreyle tecil edilmesi ile ilgili Maliye Bakanlýðý kararý olumlu Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), ithalatta peþin alýnan KDV'nin 60 gün süreyle tecil edilmesi ile ilgili Maliye Bakanlýðý kararýný olumlu bulduklarýný açýkladý. KTTO'dan yapýlan yazýlý açýklamada, gerek ithal mallarýn gümrüklenmesi sýrasýnda, gerekse yurt içinde alýnan her türlü vergi ve harcýn tüketiciye yansýdýðý, böylece piyasalardaki genel fiyat seviyesinin yükseldiði kaydedildi. Genel fiyat seviyesinin yükselmesinin ekonominin rekabet gücünü zayýflattýðýna dikkat çekilen açýklamada, ülkede vergi stopajlarýndan, KDV mahsuplaþmasýna kadar daha pek çok konuda yeni düzenlemeler yapýlmasýna ihtiyaç duyulduðu belirtildi. "Unutulmamalýdýr ki rekabet içinde olduðumuz Güney Kýbrýs'ta KDV ile ilgili düzenlemeler, Kuzey Kýbrýs ile karþýlaþtýrýlamayacak þekilde firmalara ürünlerini sattýktan sonra ödeme yapma olanaðý vermekte ve Güney Kýbrýs ekonomisine rekabet üstünlüðü saðlamaktadýr" ifadelerine yer verilen açýklamada, Maliye Bakanlýðý'nýn kararýnýn ülke menfaatleri açýsýndan yararlý ve olumlu bir adým olduðu vurgulandý. "Kararýn tek baþýna, Kuzey Kýbrýs'ý ucuzluk cennetine dönüþtürmesi beklenmemelidir" denilen açýklamada, bu tür kararlarýn, devlet olanaklarýnýn elverdiði ölçüde yaygýnlaþtýrýlmasý; devletin mali sorumluluklarýnýn denetim altýnda tutulmasý ve kamuda mali disiplinin saðlanmasýnýn temel yönetsel ilke olmasý gerektiði kaydedildi. TURKCELL ABONELERÝNE ANKARA UÇUÞLARINDA % 50 ÝNDÝRÝM Kuzey Kýbrýs Turkcell müþterilerinin, 15 Nisan-15 Mayýs tarihleri arasýnda AnadoluJet'in Ankara uçuþlarý için internet üzerinden yapacaklarý alýþ veriþlerde, gün ve sefer kýsýtlamasý olmadan yüzde 50 indirimle uçuþ fýrsatýndan yararlanacaklarý açýklandý. Kuzey Kýbrýs Turkcell'den yapýlan açýklamaya göre, Kuzey Kýbrýs Turkcell ile AnadoluJet arasýnda yapýlan kurumsal iþbirliði sonucu Turkcell'liler Ankara'ya yüzde 50 indirimli uçma avantajýna sahip olacak. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÖNCE EVÝMÝZÝ DÜZELTELÝM... Gazetemize mektup gönderen Deniz Hüseyin isimli bayan vatandaþýmýzýn þikayeti ve düþündükleri þöyle: "Ben arada sýrada bu köþeye düþündüklerimi ve þikayetlerimi yazýp gönderiyorum. Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan insanlarýmýz illa ki AB para birimi olan Euro'ya geçmek istiyorlar. Belki haklý yönleri vardýr ancak sistem dolayýsýyla bence hangi para birimine geçerlerse geçsinler iki yakalarý bir araya gelmeyecektir. Muhteþem bir yaþam süreceklerini sanýrlarsa yanýlýrlar. Kýbrýs'ýn güneyinde yaþayan Rumlara gidip sorabilirler en azýndan... Memnun mudurlar diye... Burada sorun enflasyonist TL'dir ancak daha önemlisi Türk Lirasý ödenen insanlarýn ev kiralarýný, ev taksitlerini, araba taksitlerini, yaþamak için aldýklarý birçok þeyi döviz bazýnda ödemelerindendir. Herþey dövize endekslenip hesaplandýðýnda kazanýlan para ile yaþamak için harcanan para arasýnda eksi bir fark ortaya çýkar. Bu da insanlarýmýzýn baþka arayýþlar içerisine girmesine sebep olur. Burada hükümet edenlerin hatasý deðil midir tüm bunlar? Önce hükümetin ve onlara yakýn olanlarýn bu iþleyiþten kazançlarý nedir diye bakmak gerekir diye düþünüyorum. Ýngiltere de Avrupa Birliði'ne girdi ancak para birimini deðiþtirmedi. Bu nedenle kendilerine küstah Ýngiliz yakýþtýrmasý yapýldý gerçi ama umursamadýlar... Dünyanýn en iyi para birimlerinden birisi olan Kýbrýs Lirasý Euro ile deðiþtirilince Brüksel'in de burayý hakimiyeti altýna almasý kaçýnýlmazdý. Rumlarýn ekonomik olarak nereden nereye geldikleri ortada. Biz de önce kuzeydeki dengesizliði ortadan kaldýrmalýyýz ve ondan sonra baþýmýza tarak aramalýyýz." ULUSLARARASI MAHKEME KURULSUN Kendisinin avukat olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýzýn "ceceli" kod adýyla gazetemize gönderdiði elektronik mektubu þöyle: "Ben çok küçük yaþta ailemle birlikte Kýbrýs'a gelip yerleþtim. Yani buralýyým. Ýlkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi burada bitirdim. Çalýþýyorum da... Türkiye'de olan ailemin büyüklerinin çoðunu tanýmam bile. Burada bana bile yabancý muamelesi yapýlýyor. Ben gocunmuyorum. Neden gocunmuyorum? Ailemin buraya nasýl getirildiðini, nasýl mal verildiðini, ev verildiðini biliyorum, bilincindeyim. Birçok Türkiyeli aile veya kiþi rahatsýzlýk duyuyor. Duymamalarý gerekmektedir. Bizden öncekiler hangi þartlarda geldiler buraya? Bir savaþ sonucu... Ben bir hukukçu olarak bunun suç olduðunu görebiliyorum. Yerli halký yerinden yurdundan etmek suç deðil mi? Nüfus taþýmak, ki taþýnan nüfusun içinde benim ailem de var... Bu suçun failleri yani ailelerimizi buraya gönderenler yargýlanmalý. Uluslararasý mahkeme kurulmalý... Biz de ancak o zaman önümüzü görebiliriz." BÝZÝM DUVAR KIRK DERVÝÞÝZ BÝRBÝRÝMÝZÝ KITIR KITIR YERÝZ Bizim Mandra Mandranýn müzakerecileri arasýnda en uzlaþmaz ve en katý olarak bilinen Osman Ertuð'un da, Amerika'nýn adaya yaptýðý çýkarmalardan sonra, çözümcü olmasý ve "Haziran'da çözüme ulaþmak mümkün" þeklinde demeçler vermesi, gerek mandrada, gerekse güneyde hayretle karþýlanýr. Vatandaþlar "Osman Ertuð bile, çözüm kapýda diyorsa, anlayýn ki bu iþ sonuna geldi" diyerek umutlanýrken, sokaktaki adam "Demek ki bunlara Amerikan topuzu lâzým" diye kendi kendine söylenir.

8 8 11 Nisan 2014 Cuma Arada Bir Baðýmsýz Köþe Özgün Kutalmýþ Ali Kiþmir Marka Megapse Girne Maðusa GÜLER MÝSÝN AÐLAR MISIN? CTP'liler ellerinde tuttuklarý belediyelerin birer marka olduðunu iddia ederler. Bilhassa Maðusa Belediyesi ve Baþkanýný öne çýkarýrlar. Bu belediyelerde çalýþan sayýsýnýn az olduðunu öne sürerek, bu belediye baþkanlarýnýn partizanlýk yaparak partilileri iþe almadýklarýný iddia ederler. Halbuki Girne ve Maðusa Belediye Baþkanlarý, CTP'lilere kurdurduklarý ve sadece CTP'lilerin çalýþtýrýldýðý bu özel þirketlerden hizmet almak süretiyle iþlerini döndürmektedirler. Maðusa Belediye Baþkaný çok iyi bir makyajcýdýr. Bundan dolayý yaðmur drenaj borularýný koymadan kaldýrým yapmakta ve þu kadar kilometrelik kaldýrým yaptým diye övünmektedir. Salý günkü bir iki damlalýk yaðmurda Maðusa'nýn Venedik'e döndüðünü gördük. KKTC'nin Lefkoþa'dan sonraki en büyük ve geliþen kenti olmasýna raðmen, Maðusa çarpýk bir kentleþme süreci yaþamaktadýr. Çünkü Maðusa'nýn bir imar plâný yoktur. Maðusa'dan 10 kilometre ötede bulunan Mutluyaka'dan itibaren yeni yerleþim birimleri için arsalar açýlmaktadýr. Maðusa Belediyesi buralara kadar nasýl beledi hizmet götürecek ve alt yapýsýný yapacaktýr? Maðusa Belediyesi AB'den saðladýðý kaynaklarla Maðusa'ya atýk su kanalizasyonu yapacak diye Maðusa'yý boka ve kokuya boðmuþtur. Acemice yapýlan kanalizasyon rogarlarýndan her türlü insan dýþkýsý sokaklara akmaktadýr. Doðru dürüst arýtamadýðý atýk sularý Çanakkale göletine deþarj ettiði için hem gölet kokmakta, hem de göletteki balýklar ölmektedir. Baþkan Kayalp ise kuraklýk yüzünden azalan sudaki oksijen yetersizliðinden balýklarýn öldüðünü iddia etmektedir. Yaðýþsýzlýktan ayni þekilde etkilenen Gönyeli ve Kanlýköy Göletlerindeki balýklar neden ölmüyor? Halbuki Maðusa kanalizasyon ihalesinin ilk yüklenici firmasý olan Emek Ýnþaat ise, Çanakkale Göletindeki balýk ölümlerinin gölete akýtýlan pis kanalizasyon sularý yüzünden olduðunu iddia ediyor. Nitekim Çanakkale Göleti karþýsýnda bulunan sosyal konutlarda yazda bile pencere açmak mümkün deðildir. Diðer Marka Belediye olan Girne Belediyesi Baþkaný Sümer Aygýn da, partidaþý Kayaalp gibi kanalizasyon sularýný yeterli þekilde arýtmadan veya hiç arýtmadan denize verdiði için, Girne Denizi maviden kahverengiye dönüþmektedir. Girne'de de yollardaki rögarlardan zaman zaman insan dýþkýlarý yollara taþmaktadýr. Girne Antik Limaný kokmakta ve adeta dökülmektedir. Belediye Baþkan Aygýn "Girne Antik Limaný belediyenin sorumluluðunda deðil" diyerek seyirci konumundadýr. Ancak Girne Limanýnda bulunan iþ yeri ve konutlardan emlâk vergisi, tabelâ vergisi ve meslek vergisi almayý bilmektedir. Yüzbinlerce dolar deðerinde hastalýklý hurmalarla birlikte yurtdýþýndan kýrmýzý palmiye böceðini de ülkeye getirmiþtir. Getirilen 800 hurmadan ayakta kalanlar bir elin parmaklarýný geçmez. Bugün kýrmýzý palmiye böceði Lefke'deki yerli hurmalarda da görüldü. Týpký Maðusa gibi Ýmar Plâný olmayan Girne de, hergün deðiþtirilen emirnamelerle idare edilmeye çalýþýlmaktadýr. Girne'ye gökdelen dikme fikri ilk olarak Aygýn'dan geldi. Tepkiler üzerine vazgeçti. Ancak deðiþtirilen emirname yüzünden Aygýn Girne'ye 10 katlý bina yapýlmasý için izin verdi. Mevcut kanalizasyon sistemi Girne'nin azami 4 katlý olacak þekilde yapýlaþmasý halindeki nüfusa göre plânlandýðýna göre, þimdi mevcut kanalizasyon sistemine paralel bir sistem mi kurulacak? Sümer Aygýn hakkýnda Belediye Baþkanlýðýndaki usulsüz icraatlarý yüzünden onlarca sayfalýk Sayýþtaylýk raporu vardýr. Kýb-Tek Yönetim Kurulu Baþkaný, CTP MYK üyesi Ýsmet Akim, "Belediyelerin elektriklerinin kesilmesi dolayýsý ile hepsinden sövme duydum. Markalar dahil, hiçbir belediye baþkaný dürüst deðil" dedi. Maðusa ve Girne seçmenlerine duyurulur. Megapse: Ne idüðü belirsiz "Adam" x bir partiden katýldýðý genel seçimlerde milletvekili olarak seçiliyor ve "milletvekili yemini" ediyor... Yani anayasaya ve yasalara uyacaðýnýn sözünü veriyor... Sonra da dönüp meclis kapýsýný çýktýðý anda ikinci iþine doðru koþuyor... Güler misin, aðlar mýsýn? Ýnanýnýz bir milletvekilinin ettiði yemine uyduðu süre, yemini okuduðu süre ile sýnýrlýdýr... Düþünsenize, yasalarýmýza göre kamu görevlilerinin ikinci iþ yapmasý yasak!.. Ama bunu sallayan yok!.. Memurundan iþçisine, müdüründen müþteþarýna birçok kiþi býrakýn ikinci, üçüncü iþ ile uðraþýyorlar... Böylece çok sayýda kiþi yasalarý çiðnemiþ oluyor... Daha önce de söylediðimiz gibi toplumun aynasý meclistir.. Ve tüm yaþadýklarý hakediþidir... Belediye baþkaný bir TV programýna katýlýyor... Konu, belediye çalýþanlarýnýn son durumu... Geriye dönük maaþlardan baþlayan konu ikinci iþ yapan çalýþanlarýn tespit edilmesine geliyor... Ve baþkan belediye çalýþanlarýnýn ikinci iþ yapmasýnýn doðru olmadýðýný vurgulayarak bu sorunu çözeceklerini iddia ediyor... Bu arada baþkan bunlarý söylerken karþýsýnda oturan sunucu arkadaþýmýz ilgili belediyede çalýþan bir kiþi!.. Hanýmefendi bilgili bir kiþi... Düþüncelerini toplumla paylaþmaktan kaçýnmýyor... Konusu, milletvekillerinin ikinci iþ yapmasý!.. Eleþtirdikçe eleþtiriyor, yeri geldiðinde de yerden yere vuruyor... Yazdýklarýný okuduðum sýralarda kendisi devlet dairesinde görevini yerine getirmek ile meþguldü... "Adam" her dönemde kendine "basýn danýþmaný" olarak hükümette yer buluyor... Üstüne kalkýp bir de TV programý sunuyor... Yetmiyor bunun üstüne sunduðu TV programýna bazý kurumlardan reklam alýyor... O da yetmiyor tüm bunlarýn üstüne "basýn danýþmaný" olduðu dönemin çalýþma bakanýný programýna konuk olarak alýyor... Çalýþma Bakaný, arkadaþ yahu Çalýþma Bakaný!.. Yani ikinci iþi önlemesi beklenen bakanlýk... Ancak hiçbir þey olmamýþ gibi piþkin piþkin program yapmaya devam ediyorlar... Bu da bir beceri olsa gerek!.. Peki, tüm bunlarýn üstüne güler misin, aðlar mýsýn? Yukarýda ikinci iþ yapanlardan bahsettik... Ya üçüncü ve dördüncü iþ yapanlardan!.. Hatta beþinci iþe soyunanlardan!.. "Adam" BRTK'nýn müdürü... Yani basýn sektörünün zirvesinde... Ama yetmiyor!.. Müdürlüðünün yanýnda bir gazetede köþe yazýsý yazýyor... Bizim bildiðimiz bir tane haber sitesi var... Ayrýca bir gazetede ek olarak haftada bir dergi çýkartýyor... Ve site ile dergiye aldýðý reklamlardan para kazanýyor... Yani "ikinci iþ yasaðý" bu kiþi için geçerli deðil... Çünkü yetenek üstü bu insan dördüncü iþi yapmakla meþgul... Sevgili arkadaþlar, iþte bu ve bunlara benzer kiþiler her fýrsatta topluma ahlak dersi satmaya çalýþmaktadýrlar... Ve kendilerini dünyanýn en dürüst insaný olarak tanýtmaktadýrlar... Daha çok örnek var ama sanýrým bu kadarý yeterlidir... Þimdi isteyen gülebilir, isteyen de aðlayabilir... Serbestsiniz!.. ÖZYÝÐÝT, CERBONÝ ÝLE GÖRÜÞTÜ - Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, Ýtalya'nýn Lefkoþa Büyükelçisi Guido Cerboni'yi kabul ederek görüþtü. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, TDP Genel Merkezi'nde dün saat 11.00'da baþlayan ve yaklaþýk bir saat süren görüþmede, TDP Dýþiliþkiler Sekreteri Deniz Birinci de hazýr bulundu. Görüþmede, Kýbrýs Sorununda yaþanan son geliþmeler ile Mayýs ayýnda gerçekleþtirilecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik deðerlendirmelerde bulunuldu. TDP Genel Baþkaný Özyiðit: Uzlaþýya varýlamayan konulara odaklanýlmalý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, Kýbrýs sorununun çözümü için sürdürülen müzakerelerde uzlaþýya varýlan konularý tekrar görüþmek yerine, uzlaþýya varýlamayan konular üzerinde odaklanmak gerektiðini ifade etti. TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, müzakerelerde özlü konulara geçilmeden ve al-ver süreci baþlamadan kriz yaþandýðýný savunarak, kriz yaratmak için harcana eforun çözümü bulmak için harcanmasý gerektiðini kaydetti. TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, partisinin basýn bürosu aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, liderlerin ayda bir kez bir araya gelmesini eleþtirdi. Özyiðit, "Sayýn Eroðlu, yaz sonu referandumdan bahsetmektedir. Ancak, süreç liderlerin ayda bir görüþmesi ile 4 ayda bitecek bir süreç deðildir. Hem liderler, hem de müzakereciler daha sýk bir araya gelmeli ve görüþmeler sýklaþtýrýlarak, süratlenmelidir" ifadelerini kullandý. Müzakere sürecinin; 2015 yýlýnda KKTC'de gerçekleþtirilecek Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine "kurban edilmemesi" temennisinde bulunan Özyiðit, müzakere sürecini olumsuz etkileyecek açýklamalardan da kaçýnýlmasý çaðrýsý yaptý. YDÜ olaylarý... 4 kiþi daha tutuklandý (Kamalý Haber)- YDÜ'de 7 Nisan tarihinde meydana gelen "Ayaklanma", "Kanunsuz topluluk", "Ciddi darp", "Kasti hasar", "Tecavüzkar alet taþýma" suçlarýndan methaldar olan 4 kiþi daha tutuklanarak dün yeniden yargý huzuruna çýkarýldý. Mahkemede olayla ilgili yeminli þahadet veren Lefkoþa Adli Þube'ye baðlý polis çavuþu Caner Atamert, zanlýlarýn "Ayaklanma", "Kanunsuz topluluk", "Ciddi darp", "Kasti hasar", "Tecavüzkâr alet taþýma" suçlarýndan methaldar olduklarý gerekçesi ile tutuklandýklarýný belirtti. Atamert, zanlý Barýþ Ekinci'nin diðer tutuklu olan 9 kiþilik ülkücü gruba dahil olduðunu zanlýlar Abdullah Kayar, Cihan Kayar, Yaþar Birlik'in de daha önce tutuklanan 12 kiþilik Kürt grupla birlikte olduklarýný söyledi. Tahkikatýn yeni baþladýðýna deðinen polis çavuþu Caner Atamert tahkikatýn selameti açýsýndan zanlýlarýn 3 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Sunulan þahadetleri dikkate alan Yargýç Hale Ahmetraþit, bu aþamada meseleyle baðlantýlý görünen öðrencilerin tahkikat amaçlý 3 gün tutuklu kalmasýna emir verdi.

9 9 11 Nisan 2014 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV SOVYET VUSLAT BÝRLÝÐÝ KURULUYOR Sovyet Vuslat (kavuþma) Birliði kuruluyor. Demirperde yavaþ yavaþ yeniden oluþuyor. Müsabaka Ringi, üçgen þeklinde. Bir köþesinde Rusya Diðer köþesinde AB Üçüncü köþeye ise sýrayla hizaya getirilen veya hizaya gelmeye hazýr bekleyen Doðu Avrupa ülkeleri oturuyor. Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya girdikleri haberinin kaynaðý Rusya'nýn Sesi. Bence pek aðýrlýðý yok bu tür haberlerin. Çünkü; ABD aslýnda bu ringde yer almýyor. AB ise döðüþü çoktan kaybetmiþ bulunuyor, çünkü; bu müsabaka için sikleti çekmiyor. Rusya, sempati duyalým veya duymayalým, rakiplerine birer birer ders veriyor. ABD ve AB, olaya ve olgulara klasik atgözlüðü ile bakarak baþtan kaybettiler. Sonuçta Avrupa ile entegrasyonun simgesel pýrýltýlarý, giderek cazibesini kaybetmeye yüz tuttu. Halit KAKINÇ (odatv.com) TARÝH 14 MART 2013 Boyutlarý henüz tam olarak saptanamamýþ olan petrol sýzýntýsý büyük bir çevre kirliliði yarattý... Sýzan petrolün kýyýya vurmasý halinde geriye dönüþü çok zor olan bir kirlilik oluþacak... Uzunyol da Türk keyfi... Gözden kaçmayanlar... RTE NE ÝSTÝYOR? Recep Tayyip Erdoðan'a Türkiye'nin sadece baþbakaný olmak yetmiyor. O, Türkiye'nin hem yargýcý hem hakimi, hem maðduru, hem maðlubu olmak istiyor. Bunlar da yetmiyor, Türkiye halkýnýn hem doktoru, hem öðretmeni olmak istiyor. Dahasý hem iktidarý hem muhalefeti olmak istiyor. Bu hiç yetmiyor: Türkiye medyasýnýn baþ editörü olmak istiyor. Elinden gelse Recep'i Baþbakan, Tayyip'i Cumhurbaþkaný, Erdoðan'ý da Genelkurmay Baþkaný yapacak DÝPNOT GQ dergisinin haberine göre, araþtýrmalar mastürbasyonu maksimum günde birkaç kereye kadar normal sayýldýðýný, günde dört defadan fazla yapýldýðýnda ise ciddi saðlýk problemlerine yol açtýðýný ortaya koydu. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði tarihsel mücadelesi ve üstlendiði görevler bakýmýndan en önemli kuruluþlarýmýzdan biridir." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... AB KRÝTERLERÝ DEÐÝL, AKP KRÝTERLERÝ AKP hükümetinin AB Bakaný ve Baþmüzakereci Mevlüt Çavuþoðlu, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin davetlisi olarak KKTC'ye geliyor. KKTC'nin ekonomik ve sosyal sorunlarýna çözüm getirecek yasal düzenlemeleri öngören AB Müktesebatýna Uyum Programý ile ilgili çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunacakmýþ muhterem AB Bakaný. Türkiye gerçekten AB muktesebatýna uyum saðladý, þimdi de KKTC'yi AB muktesebatýna uyduracak. AB kriterleri deðil AKP kriterleridir dayatmak istedikleri Biz yutmayýn, siz de yutmayýn!!! SÝZ YENÝ DÜNYA DÜZENÝ'NÝKEÞFEDENE KADAR ESKÝDÝ "Globalleþen dünyamýzda yeni dünya düzenine uyan politikalar sergilemek bize yakýþandýr" Demokrat Parti/ Ulusal Güçler (DP/UG) "Pulitzer ödüllü bir gazeteci ortaya bir haber koyduysa, o haber ciddidir" Þu sarin gazý muammasýný, bir toparlayalým mý? Benim burnuma pis kokular geliyor. 30 Mayýs 2013'de Adana'da 12 kiþi 2 kilo sarin gazýyla yakalandý. Haber fena patladý. Yakalananlardan 5'nin El Kaide militaný olduklarý için tutuklandýklarý yazýldý. Haber patladý patlamasýna. Ama ayný hýzla söndü de. Yakalanan 12 uðursuzdan 5'i tutuklandý. Bir süre sonra sessiz sedasýz tahliye edildiler. Elebaþýlarý Haytam Kassab adlý El Nusra üyesiydi. O da tahliye edildi ve Suriye'ye tüydü. 2 kilo sarin gazýyla yakalanan, tutuklanan ve sessiz sedasýz tahliye ediliveren El Nusra militanlarý "olayý" unutuldu. Esrarengiz "Adana olayý"ndan 42 gün sonra 21 Aðustos 2013'de oðu Guta'da sarin gazý kullanýldý. Aralarýnda çok sayýda çocuk bulunan 1100 sivil öldü. Fatura önce Baas rejimine kesildi. ABD ve AB ülkelerinden Esad rejimine aðýr suçlamalar yöneltildi. AKP tepelerinden gelen suçlama deðil, "Derhal askeri harekât baþlamalý" oldu. BM uzmanlarý sarin gazýný atan füzelerin menzilini incelediler. Füzelerin menzili, onlarýn kökten dinci terör örgütlerinin egemen KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu olduðu bölgeden atýldýðýný gösteriyordu ve Suriye'nin silah envanterindeki sarin gazý Rusya'dan ithal edilmiþti. Kullanýlan sarin gazý batý kaynaklýydý. ABD ve AB ülkeleri frene bastý. Askeri harekât yerine Rusya'nýn önerdiði "Suriye'yi kimyasal silahlardan arýndýrma" önerisi uygulamaya kondu. Erdoðan ve tayfasýnýn ABD desteðinde Suriye'ye dalma hevesi kursaklarýnda kalmýþtý. Reyhanlý'da 50'yi aþkýn yurttaþýmýzýn canýna malolan patlamayý, MÝT'in yolladýðý ve aranmasý engellenen "insani yardým(!) taþýyan TIR'larý saymýyorum bile. Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersch birkaç gün önce bir bomba patlattý: Aðustos 2013'deki sarin gazý saldýrýsýný El Nusra yapmýþtý. El Nusra'nýn sarin gazý sorumlusu Kassab'tý ve sarin gazýný Türkiye'den saðlamýþtý. MÝT istihbarat hizmeti vermiþ; jandarma kamyonlarla gazý Halep yakýnlarýna taþýmýþtý. Amerika ve Türkiye haberi yalanlamadýlar. Kuru bir diplomatik dille "Gerçeði yansýtmamaktadýr" diye bir þeyler mýrýldandýlar. Hersch bunu gülerek deðerlendirdi: "Baþka ne yapabilirlerdi? Elimde hatta þu anda önümde duran istihbarat belgesine yok demek kolay mý?" Þu anda Türkiye medyasýndae 70 yýlý geride býrakmýþ bir medya çýnarýný, Seymour Hersch'i itibarsýzlaþtýrma yazýlarý okuyoruz. Hersch Pulitzer ödüllü bir gazeteci. Amerikan savaþ tarihinin en kara lekesi, Vietnam'daki Mai Lai cankýrýmýný ortaya çýkaran oydu. Ortadoðu üstüne önce inkâr edilen, sonra doðruluðu kanýtlanan pek çok haberin altýnda onun imzasý var. Pulitzer ödüllü bir gazeteci ortaya bir haber koyduysa, o haber ciddidir. Peki Suriye'deki sarin gazý kitlesel cinayeti haberi doðruysa katiller ve destekçileri susarak suçlarýný geçiþtirebilirler mi? Son günlerdeki sessizlik size "manidar" gelmiyor mu? Burnuma pis kokular geliyor deyiþim iþte tam da bundan (Bu yazý AYDIN ENGÝN'in T24'te yayýmlanan "Sarin gazý pis kokuyor" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 11 Nisan 2014 Cuma GÜNEYDEN... SÝYASÝ SIÐINMA BAÞVURULARINDA AZALMA Güney Kýbrýs'a yönelik yapýlan siyasi sýðýnma baþvurularýnda 2007 yýlý hariç son yýllarda azalma gözlemlendiði belirtildi. Alithia gazetesi, Rum Siyasi Sýðýnma Birimi yetkilisi Makis Polidoru'nun açýklamasýna dayanarak Güney Kýbrýs'ýn AB üyesi olduðu 2004 yýlýnda, 9 bin 872 baþvurunun yapýldýðýný yazdý. Habere göre 2014 Þubat ayýna kadar siyasi sýðýnma için 200, 2013 yýlýnda bin 246, 2012 yýlýnda bin 620 baþvuru yapýldý. Nami STÖ'lere ve sendikalara sunum yaptý Nami: Müzakerelerde bazý sýkýntýlar var Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, devam eden Kýbrýs müzakerelerinde bazý sýkýntýlar olduðunu savundu. Nami, "Sürecin prosedürü, sýklýðý, geçmiþ yakýnlaþmalarýn müzakere masasýna getirilmesiyle ilgili Rum yaklaþýmý, herhangi bir takvim olmayýþý ve BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Downer'ýn sistem dýþýnda kalmasý gibi müzakerelerle ilgili birtakým soru iþaretleri var" dedi. Nami dün bazý sivil toplum örgütleri ve sendikalara, bakanlýk faaliyetleri, Kýbrýs müzakereleri ve AB ile iliþkiler konusunda sunum yaptý. Dýþiþleri Bakanlýðý'nda gerçekleþen etkinlikte Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Erhan Erçin ve bakanlýk yetkilileri de hazýr bulundu. Toplantýda katýlýmcýlara AB Müktesebatýna Uyum Programý ve Ortak Açýklama metni de daðýtýldý. Nami, Erçin'in kýsa açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan yaptýðý sunumda, Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn görev ve sorumluluklarýnýn yaný sýra, göreve geldiði günden bu yana gerçekleþtirdiði yurt dýþý temaslar ve katýldýðý etkinlikleri aktardý. "AB TEMSÝLCÝSÝNÝN MASAYA OTURMASINA GEREK YOK" Özdil Nami, BM, AB, ABD ve Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý nezdinde gerçekleþtirdiði temaslarýn önemine vurgu yaptý. AB'nin Geniþlemeden ve Komþuluk Politikasýndan Sorumlu Komiseri Stefan Füle'nin Kýbrýs ziyaretinde, AB'nin müzakere sürecindeki rolü ve AB'nin Kýbrýs Türk toplumunun AB yasalarýný benimsemesi ve uygulamasý için yaptýðý çalýþmalarý ele aldýklarýný söyledi. AB Komisyonu Baþkaný'nýn bir temsilcisinin bugün ara bölgede liderlere yardým etmek maksadýyla görevlendirdiðine iþaret eden Nami, Kýbrýs Türk tarafý olarak bu temsilcinin müzakere masasýna oturmasýna gerek olmadýðý ancak rolünün devam etmesi gerektiði görüþünde olduðunu belirtti. Nami, "Rum tarafý AB temsilcisinin müzakere masasýna oturmasýný talep ederken, biz ise yan tarafta, bir danýþma görevi yapmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu. Nami, "Çünkü AB, Kýbrýs'ta varýlacak bir çözümü, kendine uyarlamayý taahhüt etti. Bunu da yapabilmesi için AB uzmanlarýnýn süreci takip etmesi gerekiyor. Ancak müzakere masasýna müdahale etmeden liderlerin ortaklaþa çýkardýklarý unsurlarý bünyelerine adapte etme maksadýyla orada bulunmalarý önemli" dedi. "ABD, KIBRIS KONUSUNDA BAÞARI ÞANSI GÖRÜYOR" ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Bill Burns ile oldukça verimli bir toplantý yaptýklarýný kaydeden Nami, ABD'nin Kýbrýs konusunda bir baþarý þansý gördüðünü ve vakit ayýrmak istediðini söyledi. Nami, "Bize Kýbrýs meselesinin ABD Baþkaný Obama'nýn yakýndan takip ettiði konular arasýnda olduðu söylendi" dedi. Bakanlýðýn Türkiye ile iliþkilerinin de kendisi göreve geldikten sonra yoðunlaþtýðýný kaydeden Nami, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile katýldýklarý tüm etkinliklerde görüþme fýrsatý bulduklarýný söyledi. Özdil Nami, Kýbrýs müzakerelerinde gelinen noktayla ilgili deðerlendirmesinde, bugün gelinen noktanýn temelinin 2008'de atýldýðýna iþaret ederek, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas'ýn baþlatýp, yürüttüðü sürece iliþkin ayrýntýlý bilgi verdi. Dýþiþleri Bakaný Nami, sürecin 2010'dan sonra da devam ettiðini ancak özlenen ilerlemenin gerçekleþmediðine iþaret ederek, Rum tarafýnýn yeni lideri Nikos Anastasiadis'in görüþme masasýna oturmayý reddetmesiyle baþlayan yeni sürecin Þubat 2014'teki ortak açýklama ile yeni bir safhaya girdiðini söyledi. "ORTAK AÇIKLAMADA ÖNEMLÝ YENÝ UNSURLAR VAR" Ortak açýklamada önemli yeni unsurlar bulunduðunu kaydeden Nami, egemenlik konusundaki mutabakatýn da yer aldýðý ortak metinde ayrýca bütün vatandaþlarýn ayný zamanda kurucu devlet vatandaþlýðýna da sahip olacaðý konusunda bir uzlaþýnýn yer aldýðýný belirtti. "MÜZAKERELERDE BAZI SIKINTILAR VAR" Nami, bugün devam eden müzakerelerde bazý sýkýntýlar olduðunu savunarak, liderlerin ayda bir, müzakerecilerin de haftada bir görüþmesinin az olduðunu ve daha yoðun müzakerenin þart olduðunu söyledi. Henüz karþýlýklý bir al-vere girilmemesini de eleþtiren Nami, yakýnlaþma belgelerinin yeniden masaya yatýrýldýðý tarama sürecinde de bazý sýkýntýlar olduðunu kaydetti. Nami, "Sürecin prosedürü, sýklýðý, geçmiþ yakýnlaþmalarýn müzakere masasýna getirilmesiyle ilgili Rum yaklaþýmý, herhangi bir takvim olmayýþý ve Downer'ýn sistem dýþýnda kalmasý gibi müzakerelerle ilgili birtakým soru iþaretleri var" dedi. "ÝKÝNCÝL MEVZUAT YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ" Dýþiþleri Bakaný Nami, sunumunun sonunda AB ile uyum çalýþmalarýna deðinerek, mevcut yasalarýn AB müktesebatýyla karþýlaþtýrýlýp, farklarýn tespit edildiðini ve bunlarýn giderilmesi için çalýþmalar yürüttüklerini söyledi. Nami, yapýlan çalýþmalarýn 12 baþlýkta kurgulandýðýný ve bugüne kadar 70'e yakýn yasa ve ikincil mevzuatýn yürürlüðe girdiðini belirtti. Tamamlanan çalýþmalarýn, yapýlmasý gerekenlerden çok az olduðuna iþaret eden Nami, AB uyum çalýþmalarýnýn çok daha hýzlý olmasý gerektiðini söyledi. OKUL MÜDÜRLERÝYLE BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARINA DEVAM Milli Eðitim Bakanlýðý, KKTC genelindeki tüm okullarýn fiziki yapýlarýný ve eðitim kalitesini en üst seviyeye çýkarmak amacýyla okul müdürlerine yönelik baþlattýðý bilgilendirme toplantýlarýna devam ediyor. Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu Lefkoþa ve Ýskele'nin ardýndan, Girne Bölgesi'ndeki okul müdürleriyle de bir araya geldi. Girne 23 Nisan Ýlkokulu'nda gerçekleþtirilen toplantýda, Bakanlýk Müsteþarý Sevgi Deðgin, Bakanlýk bürokratlarý ve Girne bölgesindeki ilk, orta, lise ve meslek lisesi müdürleri hazýr bulundu. Toplantýda konuþan Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, bölgelere yönelik toplantýlarýn üçüncüsünü Girne'de gerçekleþtirdiklerini söyleyerek, amaçlarýnýn, eðitim yýlýna geçerken yapacaklarý çalýþmalara, okul müdürlerinden alacaklarý bilgiler doðrultusunda yön vermek olduðunu söyledi. Bilgilendirme toplantýlarýna Gazimaðusa ve Güzelyurt okul müdürleriyle bir araya gelerek devam edeceklerini de belirten Arabacýoðlu, toplantýlarýn tamamlanmasýyla, ihtiyaçlar, sýnýflarýn oluþumu, kapsam alaný, altyapý öncelikleri konularýnda deðerlendirmelerin yer alacaðý bölgesel raporlar hazýrlanacaðýný kaydetti. "Özellikle kapsama alanlarý bizim için çok önemlidir. Bir okula hangi bölgelerden hangi okullardan öðrenci geleceði bellidir. Özellikle sýnavsýz öðrenci alan okullarda bunlarla ilgili düþüncelerinizi alacaðýz" diyen Arabacýoðlu, elde edilecek görüþlerin, eðitim yýlýnýn programlanmasýna katký saðlayacaðýný belirtti. DÝKO, 30 ÇALIÞANINI ÝÞTEN ÇIKARIYOR DÝKO partisinin, ekonomik tasarruf çerçevesinde, 30 çalýþanýný iþten çýkaracaðý belirtildi. Alithia gazetesi, DÝKO çalýþanlarýnda, "30'unun iþten çýkarýlacaðý ve konuyla ilgili mektuplarý cuma günü alacaklarý bilgisini almalarýnýn ardýndan", karmaþanýn hakim olduðunu yazdý. DÝKO Baþkaný Nikolas Papadopulos'un iþten çýkarma konusunda ýsrarlý olduðunu yazan gazete, DÝKO koridorlarýnda ise Papadopulos'un gerçek niyetinin "Karoyan yandaþlarýnýn tamamýný temizlemek" olduðu söylentilerinin dolaþtýðýný belirtti. Gazete Papadopulos'un, DÝKO Baþkan Vekili Markos Kiprianu ile Baþkan Yardýmcýsý Hristos Patsalidis'in, "iþten çýkarmalardan kaçýnýlmasý için alternatif bir çözüm bulunmasý" önerlerini de görmezden geldiðini yazdý. YUNANÝSTAN'DA SUÇ ÝÞLEYÝP GÜNEYDE TUTUKLANAN ARNAVUT'UN KKTC'DEN GEÇTÝÐÝ SÖYLENÝYOR Yunan polisi tarafýndan adam yaralama, öldürme ve soygun suçlarýndan aranmakta olan 30 yaþýndaki Hasan Esiani Astrit adlý Arnavut'un, Güney Kýbrýs'ta tutuklandýðý ve Güney Kýbrýs'a KKTC'den geçtiði iddia edildi. ileleftheros gazetesi, söz konusu þahsýn Pazartesi akþamý, Frenaros-Vrisullon yolunda tespit edildiðini ve gözaltýna alýndýðýný yazdý. Haberde, þahsýn dün, Paralimni Mahkemesi'ne çýkarýldýðý ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiði belirtildi. RMMO'NDA CÝDDÝ BÝR KAZA DAHA Rum Milli Muhafýz Ordusu'nda(RMMO), son beþ gün içerisinde, ikinci kez ciddi bir kazanýn meydana geldiði belirtildi. Haravgi gazetesi, elde ettiði bilgilere dayanarak, bir RMMO askerinin, üzerine, Larnaka'ya baðlý "Kellia'"daki (Yýldýrým) RMMO kýþlasýndaki nöbetçi kulübesinin üzerine düþen bayrak direði nedeniyle yaralandýðýný yazdý. Ýki bayrak direðinden birinin düþtüðü esnada, söz konusu RMMO askerinin nöbet tuttuðunu yazan gazete yararlanan askerin tedavi için hastaneye kaldýrýldýðýný ancak yarasýnýn ciddi olmadýðýný da belirtti. ANASTASÝADÝS: KIBRIS GELECEK YIL PÝYASALARA DÖNECEK Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, Güney Kýbrýs'ýn gelecek yýlýn sonunda piyasalara yeniden döneceðini söyledi. Alithia gazetesinin haberine göre, Reuters'e konuþan Anastasiadis, Güney Kýbrýs'ýn negatif ekonomik öngörüleri devirdiðini ve iyi bir yolda seyrettiðini kaydetti. Anastasiadis, yabancý yatýrýmcýlarýn cezbedilmesi çabalarýnýn yoðunlaþtýrýlacaðýný belirtti. ABD'DE YAÞAYAN RUMLARDAN BM BÝNASI ÖNÜNDE PROTESTO Amerika'da yaþamýný sürdürmekte olan Rumlarýn, ileri sürülen "Türk iþgalinin" yýldönümünü, New York'ta bulunan BM binasý önünde de protesto etmeyi düþündükleri haber verildi. Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, Amerika'daki Rum Federasyonu'nun 43'üncü toplantýsýnýn yapýldýðýný ve ABD'de yaþayan Rumlarýn, ileri sürülen iþgalin 40'ýncý yýldönümünde yapacaklarý etkinliklerin de toplantýda görüþüldüðünü yazdý.

11 11 Nisan 2014 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Füle: Son 3 ayda yaþananlar Türkiye'nin AB deðerlerine baðlýlýðýna þüphe düþürdü Avrupa Birliði'nin Geniþlemeden Sorumlu Yüksek Komiseri Stefan Füle, AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nda yaptýðý konuþmada Türkiye'de son dönemde yaþananlarý eleþtirdi. Füle, "Son üç ayda yaþananlarýn Türkiye'nin Avrupa Birliði'nin deðer ve standartlarýna baðlýlýðýna þüphe düþürdüðünü itiraf etmeliyim" ifadesini kullandý. "AB-Türkiye Ýliþkilerinin Durumu: Baþarýlar ve Hayalkýrýklýklarý" içerikli konuþmasýnda Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) düzenlemesinin "reformlarý geriye götürme" olarak yorumlayan Füle, "Polis, hâkim ve savcýlara iliþkin yapýlan görev yeri deðiþikliklerinin yolsuzluk iddialarýna iliþkin soruþturmalarýn yürütülmesini riske attýðýný" belirtti. "Ýnternet yasasýnýn Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'na (TIB) keyfi yetkiler verdiðini" söyleyen Füle, "Sýnýrlamalarýn AÝHM'nin kriterlerine uygun olmasý gerektiðinin" altýný çizdi. Füle, Türkiye ile ticaret, dýþ iliþkiler ve vize serbesiyeti gibi konularda ilerleme kaydedildiðini, ancak süreçte "endiþe ve hayal kýrýklýðý yaratan birtakým geliþmelere de þahit olduklarýný" belirtti. Füle þu ifadeleri kullandý: "Adalet alanýndaki yeni yasal düzenleme, Adalet Bakanlýðý'na Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu üzerinde önemli ölçüde güç saðlamaktadýr. Bu geliþme, daha önce Avrupa Birliði ile müzakere edilerek gerçekleþtirilen reformlarý geriye götürmektedir. Yapýlan deðiþiklikler, adli sistemin tarafsýzlýðý ile güçler ayrýlýðý konularýnda önemli endiþelere yol açmýþtýr. Adli reformlarýn yaný sýra, polis memurlarýna, hâkim ve savcýlara yönelik büyük çaplý görev yeri deðiþiklikleri, yolsuzluk iddialarýna iliþkin soruþturmalarýn gerektiði gibi yürütülmesini riske atmaktadýr. Türkiye, yolsuzluk iddialarýnýn þeffaf ve tarafsýz bir þekilde yürütülmesi için tüm önlemleri almak durumundadýr. Ýfade özgürlüðü alanýnda üzülerek söylüyorum ki, internet yasasý Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'na (TIB) keyfi yetkiler vermektedir. Sosyal medyaya getirilen yasaklar, endiþelerimizi haklý çýkarmaktadýr. Katýlým müzakereleri konusundaki iþbirliðimizin yönteminin deðiþmesi gerektiði inancýndayým. Türkiye, katýlým sürecinde ilerlemek isteyen bir aday ülke olarak, Avrupa Birliði standartlarý ve uygulamalarýnýn tam olarak bilincinde olmalýdýr. Komisyon, her zaman Türkiye'nin AB katýlým sürecinin destekçisi olmuþtur. Dost, doðruyu söylemelidir. Böylelikle süreç ileriye gidebilir. Geniþlemeden sorumlu komisyoner olarak son üç ayda yaþanan geliþmelerin Türkiye'nin Avrupa'nýn standartlarýna baðlýlýðýna þüphe düþürdüðünü itiraf etmeliyim. Önümüzdeki üç ayýn beni yanýltmasýný, Türkiye'nin ülkenizi Avrupa Birliði'ne daha da yaklaþtýracak reformlara yeniden baþlamasýný gönülden diliyorum." (T24) Gorbaçov hakkýnda suç duyurusu: SSCB'yi yýktý, yargýlansýn Rusya'da beþ milletvekili, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov hakkýnda suç duyurusunda bulundu. BBC Türkçe'nin BBC Moskova muhabiri Daniel Sandford'dan aktardýðýna göre baþsavcýya bir mektup gönderen milletvekilleri Gorbaçov'un, Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýna neden olduðu gerekçesi ile yargýlanmasýný istedi. Parlametonun alt kanadý Duma'nýn beþ üyesi mektuplarýnda, dönemin Sovyetler Birliði vatandaþlarýnýn referandumda ülkenin bütünlüðünün korunmasý yönünde oy kullandýklarýna dikkat çekti. Milletvekilleri, Gorbaçov'un bu duruma karþýn Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýna izin verdiðini vurguladý. Baþsavcý'ya suç duyurusunda bulunan milletvekillerinden ikisi, ülkenin lideri Vladimir Putin'in Birleþik Rusya Partisi'nden. Diðer milletvekillerinin ise ikisi Komünist Parti, diðer de milliyetçi Liberal Demokrat Parti üyesi. Milletvekillerinin atýfta bulunduklarý referandum 1991'de Sovyetler Birliði'nin oluþturan 15 cumhuriyetten dokuzunda yapýlmýþtý. Cumhuriyetlerden altýsý referandumu boykot etmiþti. Gorbaçov ise hakkýndaki suç duyurusunun "tamamen saçmalýk" olduðunu söyledi. Yargýlanmasýnýn tarihi açýdan hiçbir þekilde makul olmadýðýný vurgulayan Gorbaçov, beþ milletvekilinin sadece ünlü olmaya çalýþtýklarýný belirtti. (sol) Partilerden Özersay'ýn açýklamalarý ve Maraþ konusuna tepki Rum siyasi partilerin, Kýbrýslý Türk Müzakereci Kudret Özersay'ýn geçtiðimiz günkü açýklamalarý ile Maraþ konusuna tepki gösteren açýklamalar yaptýklarý haber verildi. Fileleftheros gazetesi "Partilerden Baþkan'a Kýbrýs Konusunda Tavsiyeler Özersay'ýn Açýklamalarý Ýç Cephede Çalkalanmaya Sebep Oldu" baþlýklý haberinde, Rum siyasi partilerinin, gerek Kýbrýs Türk Müzakereci Kudret Özersay'ýn açýklamalarý, gerekse Maraþ konusunda olmak üzere, Kýbrýs sorunundaki geliþmelere tepki gösteren açýklamalarda bulunduklarýný yazdý. Gazeteye göre AKEL partisi, Özersay'ýn açýklamalarýnýn, Kýbrýs Türk tarafýnýn Kýbrýs sorununda izlemekte olduðu yavaþlatma politikasýnýn esasýný gösterdiðini iddia etti. Habere göre AKEL Polit Büro Üyesi Stefanos Stefanu, Kýbrýs Türk tarafýnýn iki tane isteði olduðunu; bunlardan birincisinin, Türk tarafýnýn Hristofyas ile Talat arasýnda varýlan önemli uzlaþýlardan soyutlanmaya çabalamasý olduðunu, çünkü bunlarýn "bölücü görüþleriyle" çeliþmekte olduðunu ileri sürdü. Stefanu, Türk tarafýnýn ikinci olarak ise, olasý bir çýkmazla ilgili sorumluluðu Rum kesimine yüklemeye çalýþtýðýný iddialarýna ekledi. Gazeteye göre DÝKO Baþkaný Nikolas Papadopulos ise açýklamasýnda, yaþanan son geliþmelerin bir kez daha, partinin, ortak açýklamanýn Kýbrýslý Türklerin görüþlerinin kalkaný olarak iþlev göstereceði konusundaki tahminlerini teyit ettiðini öne sürdü. Maraþ konusuna da deðinen DÝKO, hükümetin Maraþ'ýn iadesi konusunu gündeme getirmesinin haklý bir þey olduðunu ifade etti. Rum Vatandaþlar Ýttifaký Hareketi ise açýklamasýnda, Maraþ'ýn iadesi konusunun güven yaratýcý önlem kademesine düþürülmesinin kabul edilemez olduðunu savundu. Habere göre, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Genel Sekreteri Yorgos Perdikis ise AB'nin Geniþlemeden Sorumlu üyesi Stefan Füle'nin Kýbrýs ziyaretinin, gereðinden fazla önemsendiðini savundu. Hareket, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, Füle ile görüþmesinin ardýndan, görüþmede Maraþ konusunun gündeme gelmediðini açýklamasýnýn, kutlama yapanlarý ve Füle'nin ziyaretine gereðinden fazla önem verenleri zor durumda býraktýðýný savundu. Simerini gazetesi "Puslu Manzarada Bekleyiþ" baþlýklý haberinde, Rum Hükümetinin, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Eric Rubin ile AB'nin Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin Kýbrýs'ta iki toplum lideriyle yaptýklarý temaslardan, müzakere sürecini yaratýcý bir þekilde canlandýracaklarý ümidiyle somut sonuçlar elde etmeyi beklediði bir sýrada; Rum muhalefet partilerinin ise endiþe belirttiklerini ve bazý risklere iþaret ettiklerini yazdý. Andri Anastasiadis'in Baþpiskoposluktan taþýnmaz mal satýn almasý tepkilere neden oldu Baþkan Nikos Anastasiadis'n eþi Andri Anastasiadis'in, Limasol'un en pahalý bölgelerinden birinde bulunan toplam bin 739 metrekarelik alana sahip taþýnmaz malý Baþpiskoposluktan, 500 bin Euro karþýlýðýnda satýn almasýnýn tepkilere neden olduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler, dün basýnda çýkan konuya iliþkin haberin ardýndan, partilerin yaný sýra, Baþpiskoposluk, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ile eþi Andri Anastasiadis'in de açýklamalarda bulunduklarýný yazdý. Bilindiði gibi dünkü haberde Andri Anastasiadis'in söz konusu taþýnmaz malý 500 bin Euro karþýlýðýnda Baþpiskoposluktan satýn aldýðý, bu miktarýn büyük bir bölümünün ise faizsiz olarak 75 ayda ödeyeceði belirtilmiþti. Andri Anastiasiadis, 3 Þubat 2014 tarihli satýþ sözleþmesi gereði, kaparo olarak 40 bin Euro nakit ödeme yaptýðý, Nisan ayý sonuna kadar 160 bin Euroluk bir ödeme daha yapacaðýný geriye kalan 300 bin Euro'yu ise, her ay 4 bin Euro þeklinde 75 ay içerisinde ödeyeceðini ifade edilmiþti. Gazete söz konusu taþýnmaz malýn, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in Limasol'a baðlý Yermosaya Belediyesi içerisindeki "Mesovunia" bölgesindeki evinin yanýnda bulunduðunu da anýmsattý. DÝKO, AKEL, Çevreciler gibi Rum partilerin, yaptýklarý açýklamada, konu hakkýnda Rum Baþkanlýk ve Baþpiskoposluktan izahat istediðini yazan gazete, partilerin ayrýca "baþka hangi vatandaþa, 75 ayda faizsiz taksit ödeme imkaný saðlandýðý" sorusuna da sorduðunu belirtti. Habere göre Rum Kilisesi Baþpiskoposu II.Hrisostomos konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Baþpiskoposluðun arsalara sahip olduðunu ve bunun tüm vatandaþlarýn emrine olduðunu belirterek Bayan Anastasiadis'in evinin yanýndaki arsayý satýn aldýðýný ve etik olarak buna hakký olduðunu söyledi. II.Hrisostomos açýklamasýnda Baþpiskoposluðun herhangi bir indirimde bulunmadýðýný da ifade etti. Andri Anastasiadis açýklamasýnda yasal olan þahsi bir faaliyetten bahsetti. Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ise açýklamasýnda konunun politize edildiðini belirterek konunun maksatlý olarak lanse edildiðini belirtti. Anastasiadis satýþ koþullarýyla birlikte bu satýþýn þahsi bir faaliyet olduðunu yineledi. KKTC'de malý olan Rumlarýn geri ödeyemedikleri krediler için dava açýldý Rum Kooperatif Bankasý'ndan KKTC'deki malýný ipotek ettirerek kredi alan ve bu kredileri geri ödeyemeyen göçmen Rumlar aleyhine mahkeme süreci baþlatýldýðý bildirildi. Politis gazetesi, Kooperatif Bankasý'nýn Rum göçmenlere verdiði 72 milyon Euro'luk kredinin 25 milyonunun geri ödenemediðini yazdý. Haberde, Rum göçmenlerin kredi alabilmek için ipotek ettikleri KKTC'deki mallarýna "MEMO" (alacaklýnýn mahkeme kararýyla borçluya ait malý baðlamasý/bloke etmesi) sistemi uygulanmasý nedeniyle, geri ödenemeyen 25 milyon Euro ile ilgili 360 vaka için mahkeme prosedürünün baþlatýldýðý kaydedildi. Gazete, "MEMO" uygulamasýnýn Rum göçmenlerin tepkisine yol açtýðýný yazdý. TÜRK ARAZÝSÝ ÜZERÝNE ÝNÞAAT YAPAN GÖÇMENLER SOKAÐA... Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn Rum göçmenlere tahsis ettiði Kýbrýs Türk arazilerinin kiralarýnýn ödenmemesi halinde bu arazileri geri alacaðý uyarýsýnda bulunduðunu yazdý. Gazete, "Ýçiþleri Bakanlýðý Göçmenleri Sokaða Atacak" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, tahsis edilen Kýbrýs Türk arazisi üzerine küçük endüstri inþa eden Rum göçmenlere, kiralarý ödememeleri halinde bu arazileri geri alacaðý ve üzerindeki küçük endüstriyi satacaklarý uyarýsýnda bulunduðunu kaydetti. Haberde, bu araziler için istenen kiranýn 1200 ile 1500 Euro arasýnda deðiþtiði belirtildi. RUM GÖÇMENLERE KKTC'DEKÝ MALLARINI SATMALARI ÝÇÝN BASKI YAPILIYOR Gazete, bir diðer haberinde ise, Rum bankalarýnýn ve kooperatif þirketlerinin Rum göçmenleri, borçlarýný ödeyebilmeleri için KKTC'deki mallarýný satmaya zorladýklarýný yazdý. Haberde, banka ve kooperatif þirketlerinin Rum göçmenleri, Güney Kýbrýs'taki taþýnmazlarýnýn tasfiye edilmemesi için KKTC'deki taþýnmazlarýný satmaya zorladýklarý belirtildi.

12 12 Günün Manisi Sular akar durulmaz Aþgýn sýrrý sorulmaz Seni saran gollarým Ömür boyu yorulmaz KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Sabah Uykum Ahmet Batman DESTEK YAYINLARI 224 sayfa 11 Nisan 2014 Cuma ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Herkesin iþi kimsenin iþi deðildir, herkesin herþey olduðu yerde kimse bir þey deðildir." Thomas Maculay KAZA geliyorum demeden gelen bir kaza gibi geldin, frenleri patladý tenin ruhuma çarptýn! Emre Ýleri "Cimrinin Uþaklarý" - Baraka Tiyatro Ekibi'nin hazýrladýðý "Cimrinin Uþaklarý" adlý komedi oyunu Arabahmet Kültür Evi'nde seyirciyle buluþmaya devam ediyor. Nisan ayý boyunca cumartesi ve salý günleri sahnelenen oyun, 12 Nisan Cumartesi saat 20.00'de perdelerini yeniden açacak. 5TL olan biletler oyun günleri Arabahmet Kültür Evi'nden alýnabileceði gibi Khora Kitap Cafe'de de satýþa sunulmakta. Ayrýca rezervasyon için numaralý telefon aranabilir. Ünlü Fransýz tiyatro sanatçýsý Moliere'in yazdýðý "Cimri" oyunundan uyarlanan ve güncel göndermeler de içeren "Cimrinin Uþaklarý", iki perdelik bir komedi oyunu. Müzik ve danslarla da renklendirilen "Cimrinin Uþaklarý", paranýn, her türlü insani deðerin yerine geçmesini mizahi bir dille ele alýyor. Oyunda, ezen-ezilen çeliþkisi temel alýnarak, uþaklarýn gözünden bir bakýþ sunulmakta. Ayrýca kadýnlarýn aile içerisindeki ve toplumdaki konumu da eleþtirel biz gözle sahneye taþýnmakta. On yýlýný geride býrakan ve bugüne deðin pek çok sahne ve sokak tiyatrosuyla seyircisiyle buluþan Baraka Tiyatro Ekibi, "sokakta ve sahnede, kar ve rant yerine kültür ve sanat demeye devam ediyoruz" diyor. Oyunda Cemre Ýpçiler, Fatoþ Muhtaroðlu, Feray Karahüseyin, Ýlke Olgun, Ýsmail Özuçar, Merter Refikoðlu, Nazen Þansal, Onur Bütüner, Sayra Lefkonuklu, Þifa Alçýcýoðlu ve Zekiye Þentürkler rol almakta. Erdoðan Ergün'ün eserleri sanatseverlerle buluþtu (MustafaERKAN) - Yakýn Doðu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi, Grafik Tasarým Bölümü öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Erdoðan Ergün'ün kiþisel sergisi 9 Nisan 2014, Çarþamba günü, saat 18:00'da Lefkoþa Surlariçi Saçaklý Ev Kültür ve Sanat Merkezinde açýldý. 43 çalýþmadan oluþan þablon baský / stencil sergisi, hafta içi mesai saatleri içerisinde 16 Nisan 2014 tarihine kadar izlenebilir. MAGEM Tiyatro Topluluðu "Çýkmaz Sokak"ý sahneledi Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) Tiyatro Topluluðu, Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi'nin ihtiyaçlarýna katkýda bulunabilmek amacýyla " Çýkmaz Sokak" isimli tiyatro oyunun ilk gösterimini gerçekleþtirdi. Maðusa Gençlik Merkezi'nden yapýlan açýklamaya göre; MAGEM Tiyatro Topluluðu'nun "Çýkmaz Sokak" isimli tek perdelik dram tiyatro oyunun ilk gösterimini 8 Nisan tarihinde saat 20.00'de Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde (KÜKOM) sahnelediði bildirildi. Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi'nin ihtiyaçlarýnýn giderilebilmesi amacýyla sahnelenen tiyatro oyununun 11 Nisan ve 14 Nisan tarihlerinde KÜKOM'da saat 20.00'da yeniden sahneleceði açýklandý. Bilet alarak katkýda bulunmak isteyen vatandaþlarýn biletlere MAGEM'den, Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi'nden ve oyun öncelerinde KÜKOM'dan ulaþabilecekleri belirtildi. Yapýlan açýklamada "Çýkmaz Sokak" isimli oyunu Tuncer Cücenoðlu'nun kaleme aldýðý bildirildi. Oyunun konusunun ise, genç kýz iken suçsuz yere iþkenceye uðramýþ ve bu sebepten ötürü annesini, sevdiði erkeði ve kadýnlýðýný kaybetmiþ bir kadýnýn yedi yýl sonra kendisine iþkence eden kiþiyle yüzleþmesi olduðu kaydedildi. Oyun þiddet içerikli olmasýndan dolayý 13 yaþ sýnýrlamasý olduðu belirtilirken, oyunda Bilen Kýlýç Sirhan'ýn oyunculuk ve yönetmenlik görevini, Murat Sirhan'ýn oyunculuk, Gülistan Yücel'in oyunculuk, Ziya Mertel'in ses- müzik- ýþýk- efekt görevlerini ve Hasan Sirhan'ýn da teknik destek görevini yürüttüðü açýklandý.

13 13 11 Nisan 2014 Cuma Girne Kapýsý'na yeni çehre Eczacýlar Birliði'nden ilaç uyarýsý Eczacýlar Birliði: Suistimale açýk olan ilaçlar yeþil reçeteyle satýlacak ve kullanýmýnýn denetim altýna alýnmasý saðlanacak Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði sosyal paylaþým sitelerinde yayýnlanan ve "69 ilacýn kullanýmýnýn yasaklandýðýna" dair haber ile ilgili olarak açýklama yaptý. Birlikten yapýlan yazýlý açýklamada, "Yazýda bahsi geçen ve halen piyasamýzda mevcut ilaçlar amacý dahilinde halen kullanýlmakta olup, kullanýmýnda hiçbir sakýnca bulunmadýðý gibi, kullanýlmasý da zaruridir. Bahse konu ilaçlarýn, bazý kesimler tarafýndan suiistimal edildiði yani amacýnýn dýþýnda kullanýldýðý tespit edilmiþ ve bundan böyle suiistimale açýk olan bu ilaçlarýn eczaneler tarafýndan yeþil reçete temini ile satýþýnýn yapýlarak, kullanýmýnýn denetim altýna alýnmasýna karar verilmiþtir" denildi. Açýklamada halkýn, bahsi geçen ilaçlarýn kullaným gerekliliði durumunda tedavisini kesmeyip doktor ve eczacýsýna güvenmeye devam etmesi ve huzurunun bozulmamasý için açýklama yapma ihtiyacý duyulduðu ifade edildi. HÝZMET-SEN MISIR DAKÝ "529 ÝDAM KARARINI" KINADI Hizmet Sendikasý (Hizmet-Sen), Mýsýr'da "529 Ýhvan-ý Müslimin Hareketi taraftarýnýn yargýlandýklarý davada idama mahkum edilmelerini" kýnadý. Hizmet-Sen Basýn Sözcüsü Ýrþad Esen tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, idam kararlarýnýn "darbe hükümetinin hukuksuz yargýsý tarafýndan siyasi sebeplerle verildiði ve Mýsýr'da zulmün yeni yansýmasý" olduðu iddia edildi. Açýklamada,Mýsýr'ýn siyasi hayatýnda tamir edilmesi güç tahribatlara yol açacaðý savunulan idam kararlarýnýn bir an önce kaldýrýlmasý ve görevden uzaklaþtýrýlan eski Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin serbest býrakýlmasý temenni edildi. n Lefkoþa Girne Kapýsý ve çevresi kamusal alan düzenleme yarýþmasýnýn jürisi açýklandý SARAY HATIRASI - Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Gaziantep'de düzenlenecek olan 23 Nisan Þenliklerinde KKTC'yi temsil edecek öðrenci ve öðretmenleri kabul etti. 23 Nisan Ýlkokulu Müdürü Osman Fýrat baþkanlýðýndaki kafilede, 23 Nisan ve Çatalköy Ýlkokullarýndan öðrenciler yer alýyor. Ziyarette öðrenciler ve öðretmenleriyle sohbet eden Eroðlu, kafilenin, "KKTC'yi ve KKTC'deki çocuklarý temsil etmek gibi önemli bir görev üstlendiðini" söyledi. 23 NÝSAN KUTLAMALARI 12 ÜLKEDEN 360 ÇOCUK KATILACAK 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'na yönelik hazýrlýklar baþladý. Türkiye'de düzenlenecek uluslararasý çocuk þenliðine katýlacak KKTC kafilesi adadan ayrýlmadan geleneksel ziyaretlerde bulunurken, KKTC'deki kutlamalara 12 ülkeden 360 civarýnda öðrencinin katýlacaðý açýklandý. Türkiye'de gerçekleþecek 23 Nisan TRT Çocuk Þenliði'ne katýlacak kafileyi kabul eden Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, þenliklere KKTC'den öðrencilerin katýlmasýnýn memnuniyet verici olduðunu ifade etti. 23 Nisan ve Çatalköy ilkokullarýndan öðrencilerin oluþturduðu kafilenin KKTC'yi en iyi þekilde temsil edeceðinden emin olduðunu dile getiren Arabacýoðlu, KKTC'nin de 16 yýldýr 23 Nisan þenliklerine ev sahipliði yaptýðýný söyledi. Arabacýoðlu, KKTC'de bu yýl düzenlenecek þenliðe 12 ülkeden 360'ýn üzerinde öðrencinin katýlacaðýný belirtti. Arabacýoðlu, 23 Nisan etkinlikleriyle farklý kültürlerden çocuklarýn bir araya gelme fýrsatý bulduðuna da dikkat çekti. 23 Nisan Ýlkokulu Müdürü Osman Fýrat da, KKTC'yi en iyi þekilde temsil edeceklerini anlattý ve çok sayýda ülkeden çocuklarýn katýldýðý 23 Nisan etkinliklerinde barýþ tohumlarýnýn atýldýðýný söyledi. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber'in giriþimiyle bulunan kaynak doðrultusunda baþkent Lefkoþa'yý layýk olduðu görünüme kavuþturma çalýþmalarý çerçevesinde düzenlenecek "Lefkoþa Girne Kapýsý ve Çevresi Kamusal Alan Düzenleme Yarýþmasý"nýn jüri üyeleri belirlendi. Meclis, Mimarlar Odasý ve Lefkoþa Türk Belediyesi iþbirliðiyle düzenlenecek yarýþmayla, bugüne dek yapýlmýþ Master Plan ve Lefkoþa Ýmar Planý çerçevesinde Girne Kapýsý ve çevresine daha güzel bir görünüm kazandýrýlmasý hedefleniyor. Mimarlar Odasý Baþkaný Azmi Öge, TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, baþkentte sürdürülebilir bir çevre yaratmak amacýyla düzenlenecek yarýþmanýn jürisinin belirlendiðini; jürinin önümüzdeki hafta toplanarak yarýþmanýn detaylarýný belirleyip ilan edeceðini söyledi. Öge, Lefkoþa Türk Belediyesi ve Mimarlar Odasý'nca belirlenecek jüride Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Türker Aktaç, Akademisyen, Mimar, Kentsel Tasarým Uzmaný Doç. Dr. Resmiye Alpar Atun, Yüksek Þehir Plancýsý Ali Kanlý, Þehir Planlama Dairesi'nden Mimar Gül Öztek, LTB Proje Þube Amiri, Ýnþaat Yüksek Mühendisi Ali Güralp, Seramik-Heykel Sanatçýsý Sevcan Çerkez ve Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarý Defne Feridun Kara'nýn yer aldýðýný açýkladý. Yarýþmanýn danýþman jüri üyeleri ise þunlar: "Meclis Baþkaný veya temsilcisi, LTB Baþkaný veya temsilcisi, Mimarlar Odasý Baþkaný Azmi Öge, Vakýflar Ýdaresi Yönetim Kurulu Baþkaný Rauf Ersenal, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli, Þehir Planlama Dairesi Müdürü Ertan Öztek, ÝTÜ Emekli Öðretim Üyesi, Uluslararasý Anýtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) eski Baþkaný, Yüksek Mimar ve Restoratör Prof. Dr. Nur Akýn, LTB Meclis Üyesi Akýn Aktunç." KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MALÝYE BAKANLIÐI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MALÝYE BAKANLIÐI MÜNHAL ÝLANI MÜNHAL ÝLANI Ýþ Yazýlým Geliþtirme Ýþ Veri Tabaný Yöneticisi Kurum KKTC Maliye Bakanlýðý Kurum KKTC Maliye Bakanlýðý Münhal Sayýsý 7 Kiþi Münhal Sayýsý 1 Kiþi Görev Yeri Maliye Bakanlýðý merkez olmak üzere görev verilecek tüm Bakanlýk ve Daireler Görev Yeri Maliye Bakanlýðý merkez olmak üzere görev verilecek tüm Bakanlýk ve Daireler Müracaat Yeri KKTC Maliye Bakanlýðý Lefkoþa. Müracaat Yeri KKTC Maliye Bakanlýðý Lefkoþa. Açýklama Kuzey Kýbrýs ta gerçekleþtirilecek E-Devlet çalýþmalarýnda özellikle E-Maliye projesinde çalýþacak ve devamýný saðlayacak ekipte yer alacak Yazýlým Geliþtirme Uzmanlarý alýnacaktýr. Açýklama Kuzey Kýbrýs'ta gerçekleþtirilecek E-Devlet çalýþmalarýnda özellikle E-Maliye projesinde çalýþacak ve devamýný saðlayacak ekipte yer alacak 'Veri Tabaný Yöneticisi' alýnacaktýr. Aranan Nitelikler Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliði, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði, Biliþim Sistemleri veya ilgili bölümlerinden mezun olmak Yüksek lisans yapmýþ olmak Yazýlým geliþtirme konusunda deneyim sahibi olmak OOP,Java ve J2EE teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak SOAP,XML ve web servisler konusunda bilgi sahibi olmak SQL ve iliþkisel veri tabaný konularýnda bilgi sahibi olmak Glassfish,Apache Tomcat,JBOSS,Weblogic,WebSphere veya benzeri uygulama sunucularý konusunda bilgi sahibi olmak JSF,HTML5,CSS3,PrimeFaces,Javascript,http,https,veya benzeri web teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak RichFaces, IceFaces web teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak Eclipse tabanlý uygulama geliþtirme ortamlarýný kullanmýþ olmak Linux iþletim sistemi hakkýnda bilgi ve tecrübe sahibi olmak Tercihen CVS, SVN vbeya benzeri versiyonlama araçlarý konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak Tercihen Maven, Jenkýns, JIRA, FindBugs, Rmsis, jprofiler ve HP Fortify Webinspect benzeri araçlar hakkýnda bilgi ve tecrübe sahibi olmak Erkek adayda askerlik yükümlülüðünü yerine getirmiþ olmak 40 yaþýndan gün almamýþ olmak Ýyi derecede ingilizce bilmek KKTC vatandaþý olmak Yapýlacak olan sýnavlarda baþarýlý olmak Aranan Nitelikler Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði, Biliþim Sistemleri veya ilgili bölümlerinden mezun olmak Yüksek lisans yapmýþ olmak Postgresgl, Oracle, Microsoft SQL, Server veya IBM DB2 gibi veritabanlarýnýn ve ilgili ürünlerin kurulumu,performans, bakým iþleri hakkýnda bilgi ve deneyim sahibi olmak Veri tabaný performans ve SQL tuning iþlemleri konusunda bi lgi ve deneyim sahibi olmak Veri ambarý,iþ zekasý ve ETL çözümleri hakkýnda bilgi sahibi olmak Normalizasyon ve optimizasyon iþlemleri konusunda bilgi sahibi olmak SQL iyileþtirme,partition ve benzeri performans iþlemleri konusunda bilgi sahibi olmak Veri tabanýnýn yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak Linux/Unix iþletim sistemleri hakkýnda bilgi sahibi olmak Veri Tabaný Yönetimi konusunda en az 3 yýl iþ tecrübesi sahibi olmak Erkek adayda askerlik yükümlülüðünü yerine getirmiþ olmak 40 yaþýndan gün almamýþ olmak Ýyi derecede ingilizce bilmek KKTC vatandaþý olmak Yapýlacak olan sýnavlarda baþarýlý olmak NOT: Son baþvuru tarihi olup, baþvurular müracaat dilekçesi, öz geçmiþ ve diðer belgeler ile Maliye Bakanlýðý arþivine teslim edilecektir.yapýlacak sýnavlardan baþarýlý olan adaylar baþarý durumlarý dikkate alýnarak 47/2010 sayýlý yasanýn sözleþmeli baremlerinden istihdam edilecektir. Ýstihdam edilecek olanlar gerekli görülmesi halinde periyotlar halinde yurt dýþýnda eðitime gönderilecektir. NOT: Son baþvuru tarihi olup, baþvurular müracaat dilekçesi öz geçmiþ ve diðer belgeler ile Maliye Bakanlýðý arþivine teslim edilecektir. Yapýlacak sýnavlardan baþarýlý olan adaylar baþarý durumlarý dikkate alýnarak 47/2010 sayýlý yasanýn sözleþmeli baremlerinden istihdam edilecektir. Ýstihdam edilecek kiþi gerekli görülmesi halinde periyotlar halinde yurt dýþýnda eðitime gönderilecektir.

14 14 11 Nisan 2014 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Balýn Eczanesi: Dr. Burhan Nalbantoðlu Cad. Alpal Binalarý No:24 Devlet Hastanesi Yaný Tel: Saðlýk II Eczanesi: Cengiz Topel Sok. Levent Apt. Blok 38 No:19 K. Çiftlik (Þht. Tuncer Ýlkokulu Karþýsý) Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Tören Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Sað ayaðýný sol 1 2 uyluðun, sol ayaðýný sað uyluðun altýna alarak 1 oturma biçimi (iki kelime). 2-Geniþlik. 2 Duyuru. Ýlgilendiren, ilgili. 3-Belirli ve ortak 3 bir amacý 4 gerçekleþtirmek için kurulan yasal topluluk, 5 cemiyet. Bir þeyin birdenbire hatýrlandýðýný 6 anlatýr. 4-Gerçekleþtirilmesi 7 zamana baðlý istek. Yünden dövülerek 8 yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. 5-Ünlü Türk 9 kadýn ses sanatçýsý. 10 Ters okunuþu, eski dilde "Genellikle topla 11 yapýlan yaylým ateþ". 6Davranýþlarý yapmacýklý olan kimseler için kullanýlýr. 7-Bir toplulukta çalýþan insanlarýn her biri. Hristiyanlarýn duadan sonra söyledikleri kelime. 8-Radyum'un kýsaltmasý. Yabancý. Gözü görmeyen, kör. 9-Asya'nýn yüksek daðlarýnda yaþayan bir tür erkek ceylanýn karýn derisi altýndaki bir bezden çýkarýlan güzel kokulu madde. Üye. Ýlaç, merhem. 10-Müzikte sesin yankýlanmasý. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkar. Baryum'un kýsaltmasý. 11-Mürekkep balýðýnýn bir türü. Ýçine baþka bir içki veya sývý karýþtýrýlmamýþ içki. Dünün çözümü GÝRNE ÇARÞI ÝNDÝRÝM ÞÖLENÝ - Girne Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Bölümü'nden verilen bilgide; çeþitli eðlenceler ve maðazalarýn sunacaðý indirimli ürünlerle birlikte halka güzel bir haftasonu yaþatacak olan indirim þöleninde, canlý Dj performanslarý, çocuklar için palyaçolar, oyun alanlarý, konserler ve daha birçok çeþitli etkinlikler gerçekleþtirilecek. Türkiye Ýþ Bankasý'nýn da destek koyduðu 3. Girne Çarþý Ýndirim Þöleni Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþecek ve þölen boyunca yiyecek ve içecek standlarýnýn yaný sýra, çocuklara yönelik eðlence ve oyun park alanlarý da tüm halkýn hizmetinde olacak. "The Whisky Festival"da Red Light Cabaret Show Dünyanýn 1 numaralý Ýskoç Viskisi Johnnie Walker önderliðinde bu yýl ikincisi düzenlenen The Whisky Festival, 12 Nisan Cumartesi akþamý Tango to Buddha'da muhteþem bir geceye imza atacak. Hollandalý Burlesque sanatçýsý Shai Shahar ve Burlesque dansçý kýzlarýnýn çarpýcý koreografileri ile viskiseverler zerafetin müzik ve dansla buluþmasýna tanýk olacaklar. Temponun hiç düþmeyeceði geceye Ýskoç gaydacý ekibi de renk katacak. Öncülüðünü Johnnie Walker'ýn yaptýðý ve bu yýl geniþ bir konseptle 4-27 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen The Whisky Festival, Johnnie Walker ve Tango to Buddha iþbirliði ile 12 Nisan Cumartesi akþamý viskiseverlere unutulmaz bir gece yaþatacak. Hollandalý ünlü Burlesque sanatçýsý Shai Shahar'ýn etkileyici performansý ve Burlesque dansçý kýzlarýn çarpýcý koreografileri ile Red Light Cabaret Show geceye damgasýný vuracak. Müzik ve dansýn birlikteliðinden doðan muhteþem Burlesque gösterileri akþam yemeði saatinden itibaren izleyenlerin nefesini kesecek. Temponun hiç düþmeyeceði gecede, viskiseverler zerafetin müzik ve dansla buluþmasýný izleyecekler. Ýskoçya'nýn ünlü gaydacý topluluðu, bu yýl da geleneði bozmayarak Tango to Buddha'daki Johnnie Walker gecesine renk katacak. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Askerlik yapmamak veya kýsa süre yapmak için devlete para ödemek (iki kelime). 2-Kansýzlýk. Bir kadýn ismi. 3-Avrupa'da bir nehir. Bir parti içerisinde sosyalizme yakýn görüþte olan grup. 4-Güç kazanmak için çalýþmaya ara vermek, yorgunluðunu gidermek, istirahat etmek. 5-Ters okunuþu "Gözde sarýya çalan kestane rengi". Yaðlýboya resim yapmaya yarayan bez veya bu bez üzerine yapýlmýþ tablo. Amerikyum'un kýsaltmasý. 6Güldürmek, eðlendirmek amacýyla karþýsýndakini kýrmadan yapýlan hareket veya söylenen söz. Manganez'in kýsaltmasý. Baba. 7Alfabenin 14 ve 17. harfleri. Yalnýz Güney Amerika'da yaþayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yýlan. Paylama. 8Her yönünü anlamak, iyice anlamak, tam anlamak. 9-Radyum'un kýsaltmasý. Güney Amerika'nýn daðlýk bölgelerinde yaþayan, yük hayvaný olarak kullanýlan, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan. 10Hindistan'da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan. Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. 11-Baba. Bilgisini, yeteneðini, yeterliliðini veya niteliðini yoklamak, imtihan etmek. "ÝSLAM DÜÞÜNCESÝNDE TEKFÝRCÝ DÝN SÖYLEMÝ: HARÝCÝLÝK" Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Ýlahiyat Fakültesi "Ýslam Düþüncesinde Tekfirci Din Söylemi: Haricilik" konulu konferans düzenledi. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, uzman Doç. Dr. Mehmet Ümit'in "Ýslam Düþüncesinde Tekfirci Din Söylemi: Haricilik" baþlýklý konferansýna, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ, Fakülte Dekaný Prof. Dr. Ýbrahim Çapak ve öðretim üyeleriyle öðrenciler katýldý. Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýbrahim Çapak yaptýðý konuþmada, öðrencilerin baþarýlý olmalarýný çok önemsediklerini ifade ederek, özellikle öðrencilerin Arapça dillerini geliþtirmeleri için bir takým takviye kurslarýn düzenleneceðini, isteyen öðrencilerin bu tür programlara katýlabileceklerini ifade etti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 11 Nisan 2014 Cuma 15

16 Nisan 2014 Cuma LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TEKLÝF KABULÜ Kanalizasyon Projesi kapsamýnda 1-Taþkýnköy-Sanayi II. Etap Kanalizasyon Projesi 2-Kýzýlay I Etap Kanalizasyon Projesi 3- Hamitköy I Etabýnýn Eksik Kalan Kanalizasyon Projesi için teklif kabul edilir. LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TEKLÝF KABULÜ Kanalizasyon Þubesine 1 adet Yüksek Basýnçlý Su ve Vakum ile Çalýþan Kombine Kanal Temizleme Aracý Alým Projesi için teklif kabul edilir. BU PROJENÝN FÝNANSMANI BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR 1. Ýlgili projeler ve þartnameler Kanalizasyon Þubesi nden(ltb Sarayý Atatürk Caddesi No:90) temin edilebilir. 2. Her bir proje için KDV dahil TL karþýlýðýnda alýnabilir. 3. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 4. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðý alýnacak makbuz veya karþýlýðý iligili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr 5. Teklif verecek müteahhitlerin, Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý na göre; 3. sýnýf ve üzeri teknik iþler müteahhiti olarak Ýnþaat Encümeni ne kayýtlý olmalarý gerekmektedir. 6. Ýhale komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde deðildir. 7. Teklifler en geç 24 Nisan 2014 saat 17:00 e kadar Lefkoþa Belediyesi ihale kutusuna atýlmalýdýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý. 1. Ýlgili proje ve þartnameler Kanalizasyon Þubesi nden(ltb Sarayý Atatürk Caddesi No:90) temin edilebilir. 2. Dosya alýmý ücretsizdir. 3. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 4. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðý alýnacak makbuz veya karþýlýðý iligili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr 5. Ýmalatçý firmalar bu teknik deðerlere uygun kapasitede vakum-jetting araçlarýnýn imalatýnda en az 5 yýllýk deneyimleri olduklarýný belgeleyeceklerdir. 6. Ýhale komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde deðildir. 7. Teklifler en geç 24 Nisan 2014 saat 17:00 e kadar Lefkoþa Belediyesi ihale kutusuna atýlmalýdýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý. SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel: KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasý sendeli, WC, lavabolu dükkan kiralýktýr. Tel: SATILIK DOÐAL ZEYTÝNYAÐI Bu yýl ürünü, soðuk sýkým, doðal zeytinyaðý ve fýrýnlýk zeytin. Tel: Tel: RUMCA VE ÝNGÝLÝZCE DERSLERÝ Ana dilim Rumca, Türkçe bilirim, evimde Ýngilizce ve Rumca dersleri veririm. Tel: AÞÇI ARANIYOR Girne'de bulunan restaurantýmýza kebap, meze ve alacart yapabilecek deneyimli aþçý aranmaktadýr. Tel: ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþmak üzere aile veya bayan elemanlar aranýyor DEVREN SATILIK Toptan kuruyemiþ daðýtýmý yapan iþyeri devren satýlýktýr AYZER EMLAK Kiralýk Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire veya ofis * Yenikent'te 3+1 zemin kat daire * Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire * Lefkoþa merkezde 1+1 lüks daire * Göçmenköy'de 3+1 full eþyalý zemin kat daire Satýlýk K. Kaymaklý'da 3+1 Türk malý daire * Yaman bölgesinde kat Türk malý daire * Ortaköy'de Lemar yaný 2+1 zemin kat yeni daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Hamitköy'de 3+1 full ekstralý lüks daire SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

17 11 Nisan 2014 Cuma 17

18 18 11 Nisan 2014 Cuma

19 11 Nisan 2014 Cuma Kamu-Sen terfi alamayan saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyetlerinin giderilmesini istedi Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (KAMU-SEN) Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, sýnavlarda baþarýlý olmasýna raðmen terfi alamayan saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyetlerinin giderilmesi yönünde adým atýlmazsa, eylemlerin kaçýnýlmaz olduðunu belirtti. Konuyla ilgili açýklama yapan Özkardaþ, saðlýk hizmetlerinin cefakar ve fedakar emekçileri ebe ve hemþirelerin, personel eksikliði ve bir çok imkansýzlýklara raðmen özveriyle görev yaptýðýný söyledi. Hemþirelik mesleðinde halka verilen saðlýk hizmetlerinin kalitesinin artýrýlmasýna yönelik, iki yýllýk ön lisans hemþirelik okullarýnýn kaldýrýldýðýna iþaret eden Özkardaþ, devlette çalýþan ön lisans mezunu ebe ve hemþirelerin büyük bir çoðunluðunun, meslekleriyle ilgili dört yýllýk üniversiteyi bitirerek yüksek hemþire kadrolarýna geçiþ için kendilerini hazýrladýðýný söyledi. Özkardaþ,"Geçtiðimiz aylarda münhal ilan edilen 40 adet III.derece Yüksek Hemþirelik kadrolarý için yapýlan sýnavlarda 78 ve üzeri puan alan 40 kiþinin dýþýnda 60 ve üzeri puan alan bir çok kiþi baþarýlý olmalarýna ve III.Derece Yüksek Hemþire kadrosuna geçmeyi hak etmelerine raðmen, kadro yetersizliði nedeni ile terfileri ve sýnýf deðiþtirmeleri engellenerek maðdur duruma düþmüþlerdir" dedi. Mehmet Özkardaþ, iki yýllýk ön lisans hemþirelik okulunu kapatarak, artýk dört yýllýk üniversite mezunu ebe ve hemþire çalýþtýrmayý politika olarak benimseyen hükümetin bunu hayata geçirmesi için de uygun yasal düzenlemeleri yapmasý gerektiðini dile getirdi. Eroðlu, Diyabet Derneði'ni kabul etti Eroðlu: Erken teþhis ve tedavi fevkalade önemli Eroðlu, Kýbrýs Türk Diyabet Derneði'nin yeni Baþkaný Mustafa Oymacý ve bazý Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Oymacý, ziyarette yaptýðý konuþmada Cumhurbaþkanlýðý'nýn himayelerinde yürütülen "Diyabet Önlenebilir Kampanyasý"nýn halen sürdüðünü ve amaçlarýnýn kampanyayý devam ettirmek olduðunu söyledi. Oymacý, kampanya kapsamýnda okullarda bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüldüðünü, bilgilendirici afiþler asýldýðýný, okul kitap ve defterlerinde diyabetle ilgili bilgilerin basýldýðýný anlattý. Eroðlu ise þeker hastalýðý üzerinde yapýlan araþtýrmada ortaya çýkan "gizli þeker" oranýnýn, ülkede diyabet hastalýðýnýn ehemmiyetini gösterdiðini kaydetti. Diyabet olmamak için gizli þeker konusunda erken taný ve tedaviye baþlamanýn önemine vurgu yapan Eroðlu, derneðin gerek tarama, gerekse bilgilendirme çalýþmalarýnýn çok faydalý olduðunu, dolayýsýyla derneðin önemli çalýþmalar yaptýðýný, hükümetin de þeker taramalarýný teþvik etmesi gerektiðini anlattý. Eroðlu, diyabet hastalýðýnýn pek çok hastalýða neden olabileceðine de iþaret ederek, "Önemli bir hastalýk, onun için erken teþhis ve tedavi fevkalade önemli" dedi 19 KKTC'YE YÖNELÝK AB MALÝ YARDIM PROGRAMI AKADEMÝK YILI BURSLARI ÝÇÝN TEKLÝF ÇAÐRISI DUYURUSU YAPILDI Avrupa Komisyonu, KKTC'ye yönelik yardým programý çerçevesinde finanse edilen " Akademik Yýlý Kýbrýs Türk toplumu AB Burs Programý" için teklif çaðrýsý duyurusu yaptý. Burs Programý, Kýbrýs Türk toplumunun Avrupa Birliði'ne yakýnlaþtýrýlmasý hedeflerine uygun olarak Kýbrýslý Türk öðrencilere, mezunlara ve profesyonellere akademik yýlýnda bir AB üye devletinde, bir eðitim programýna katýlabilmeleri veya araþtýrma yapabilmeleri için burs saðlayacak Burs Programý, Avrupa Komisyonu ile imzalanan bir yetki devri anlaþmasý uyarýnca British Council tarafýndan yürütülecek. Ýlgi duyanlarýn, burslar için özel olarak hazýrlanan web sitesinde bugün yayýnlanacak baþvuru rehberine uymasý gerekiyor. AB Komisyonu Kýbrýs temsilciliðinden yapýlan duyuruda, son baþvuru tarihi olarak 30 Mayýs, saat British Council AB Burs Programý Ofisi (7, Þht. Üsteðmen Ünal Genç Sok. Marmara Bölgesi, Lefkoþa) olarak belirtildi. British Council tarafýndan düzenlenecek "Avrupa'da Eðitim Günü" 30 Nisan'da Merit Hotel, Lefkoþa'da saat arasý yer alacak. Ayrýca Nisan ve Mayýs 2014 aylarý içinde bilgilendirme toplantýlarý düzenlenecek. Daha fazla bilgi için sitesi ziyaret edilebiliyor. BASS SENDÝKASI TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNE ÇAÐRI Bass Yönetim Kurulu 42/96 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Referandum Yasasý'nýn 7/2 ve 11(1)(A)(B) ve diðer kurallarý uyarýnca Limasol Sigorta Ltd ve Olko Birlik Ltd iþverenlerini, çalýþanlarý adýna 10 Nisan Aralýk 2015 dönemini kapsayan toplu iþ sözleþmesi tekliflerini görüþmeye davet eder. AYZER EMLAK Kiralýk Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire * Yenikent'te 3+1 zemin kat daire * K. Kaymaklý'da 228 metrekare kuaför veya spor salonu olabilecek mekan * Hamitköy'de anayol üzeri banka olmaya müsait 280 metrekare lüks mekan * Lemar bölgesinde 3+1 daire * Lefkoþa merkezde full eþyalý, ofis olabilecek daire Satýlýk K. Kaymaklý'da 3+1 Türk malý daire * Yaman bölgesinde kat Türk malý daire * Ortaköy'de Lemar yaný 2+1 zemin kat yeni daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Hamitköy'de 3+1 full ekstralý lüks daire BASS Yönetim Kurulu (A) Ali YELTEKÝN Genel Sekreter MELÝ EMLAK SATILIK * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg ELEMAN ARANIYOR Ofiste çalýþacak bayan eleman aranýyor. Tel: SATILIK DOÐAL ZEYTÝNYAÐI Bu yýl ürünü, soðuk sýkým, doðal zeytinyaðý ve fýrýnlýk zeytin. Tel: Tel: ARANIYOR Maðusa Sabor Restorant ta full time çalýþacak tecrübeli garson aranýyor. Tel: KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasý sendeli, WC, lavabolu dükkan kiralýktýr. Tel: AÞÇI ARANIYOR Girne'de bulunan restaurantýmýza kebap, meze ve alacart yapabilecek deneyimli aþçý aranmaktadýr. Tel: ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþmak üzere aile veya bayan elemanlar aranýyor GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel:

20 Beþiktaþ, Konya deplasmanýnda Türkiye Spor Toto Süper Ligi 29. Haftasý bu akþam baþlýyor. Ligde ikincilik yarýþýnda olan Beþiktaþ bu akþam Konya deplasmanýna gidecek. Galatasaray yarýn Sivas deplasmanýnda, lider Fenerbahçe ise Pazar günü kendi sahasýnda Antalya karþýsýnda puan arayacak. Tenis liglerinin sürekli ertelenmesi kapalý tenis kortunu hatýrlattý Kapalý kort imdat bekliyor Tenis Liglerinin dördüncü hafta karþýlaþmalarý önce aþýrý rüzgar nedeniyle, ardýndan þiddetli yaðmur nedeniyle ertelenince, tenisçiler kapalý tenis kortunu sordu. Aylar önce fýrtýna nedeniyle yýrtýlan kapalý tenis kortu tavaný hala tamir edilemedi. Tenis Federasyonu Baþkaný Saffet Barutçu, beklemede olduklarýný vurguladý Tenis Federasyonu tarafýndan düzenlenen 2014 Büyükler Tenis Liglerinin dördüncü hafta karþýlaþmalarý önce aþýrý rüzgar nedeniyle, ardýndan þiddetli yaðmur nedeniyle ertelenince, tenisçiler kapalý tenis kortunu sordu. Kapalý tenis kortu ise, aylardýr tamir olmayý bekliyor. Aylar önce fýrtýna nedeniyle yýrtýlan kapalý tenis kortu tavaný hala tamir edilemedi. Tenis Federasyonu Baþkaný Saffet Barutçu, beklemekte olduklarýný vurguladý. Gerekli çalýþmalarý yapýlýp, yazýþmalara döküldüðünü ifade eden Federasyon Baþkaný, "Konu ihale aþamasýna geldi. Ýlgili bakanlýk gerekli parayý bloke etmiþ durumdadýr. Merkezi Ýhale Komisyonu'nun önümüzdeki hafta ihaleye çýkmasý gerekiyoruz" þeklinde konuþtu. Durum Tehlikeli Tenis Öðretmeni Ahmet Savaþ Örek ise, kapalý tenis kortu tavanýndaki deliðin her geçen gün daha da büyüdüðünü ve tehlike arz etmeye baþladýðýný ifade etti. Tenis liglerine çare olunabilmesi için en az iki kapalý tenis kortunun olmasý gerektiðinin altýný çizen Örek, "En azýndan tenis derslerimizi yapabilir olurduk" dedi. Avrupa Bilardo Þampiyonasý 9 Top tamamlandý Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu tarafýndan düzenlenen "Avrupa Erkekler, Bayanlar ve Tekerlekli Sandalye Bilardo Þampiyonasý" "9 Top"da ErkeklerdeHollandalý Niels Feijen, Bayanlarda Avusturyalý Jasmin Ouschan ve Tekerlekli sandalyede Finlandiyalý Jouni Tahti þampiyonluða uzanan sporcular oldular. Dün oynanan "9 Top" final karþýlaþmalarýnda Erkeklerde Hollandalý Niels Feijen ile Avusturyalý Jeurgen Jenisy karþý karþýya geldi. Karþýlaþma Hollandalý Niels Feijen'in 9-4 galibiyeti ile tamamlanýrken, Yýldýz Bilardocu "Straight Pool"dan sonra "9 Top"da da altýn madalya kazanmanýn sevincini yaþadý. Bayanlarda final karþýlaþmasýnda ise Avusturyalý Jasmin Ouschan ile Norveçli sporcu Line Kjoersvik karþý karþýya geldi. Jasmin Ouschan'ýn 31'inci altýn madalyasýný kazandýðý karþýlaþmada rakibini 7-4 maðlup etti. Tekerlekli Sandalye "9 Top" finalinde ise Finlandiyalý Jouni Tahti ile Ýrlandalý Fred Dinsmore karþý karþýya geldiler. Bu karþýlaþmadan 7-5 galibiyet ile ayrýlan Jouni Tahti "8 Top"dan sonra "9 Top"da da altýn madalyanýn sahibi oldu. Euro-Tour Baþladý Avrupa Þampiyonasý'nýn ardýndan Nisan tarihlerinde gerçekleþtirilecek olan Euro-Tour karþýlaþmalarý dün baþladý. Toplam 165 sporcunun mücadele ettiði Euro-Tour'da Kuveyt, Birleþik Arap Emirlikleri ve Mýsýr gibi ülke sporcularý yanýnda 6 Yunanlý sporcu da yer alýyor. Euor-Tour'da mücadele eden sporcular arasýnda ülkemizden de 18 sporcu bulunuyor. Atletico MadridSimeone ile tarihin en baþarýlý dönemini geçiriyor... Barcelona'yý "dev"irdiler... Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde tarihinin en baþarýlý sezonlarýndan birini geçiriyor. 44 yaþýndaki teknik adam, ekonomik yetersizliklere karþýn, birçok kulübün kýskanarak baktýðý bir takým yaratmayý baþardý.yýllardýr Real Madrid ve Barcelona'nýn gölgesinde kalan Atletico Madrid, sezonuna da Gregorio manzano yönetiminde kötü baþlamýþtý. Sahada kazanma arzusu olmayan, fazlasýyla yumuþak bir takým vardý. Manzano ile yollarý ayýrma kararý alan yönetim, teknik direktörlük görevini Diego Simeone'ye emanet ettiðinde, kimse bu köklü kulübün kýsa süre içinde Þampiyonlar Ligi ve La Liga þampiyonluðu için mücadele edeceðini düþünmüyordu. 23 Aralýk 2011'de futbolculuk kariyerinde þampiyonluk sevinci yaþadýðý Atletico'ya, teknik direktör olarak dönen Simeone, birçoklarýnýn hayallerinin ötesinde bir baþarýya imza attý. Atletico'nun son kez þampiyon olduðu 1996 yýlýnda, orta sahanýn en önemli isimlerinden biriydi Simeone... Tüm kariyeri boyunca savaþçý, zaman zaman hýrçýn bir futbolcu olarak öne çýktý. Simeone'nin genlerindeki savaþçý kiþiliði takýmýna aþýlamasý da uzun sürmedi. Atletico Madrid, sezonunu UEFA Avrupa Ligi þampiyonu olarak tamamladý. 2012'de Chelsea'yi 4-1 yenerek UEFA Süper Kupasý'ný müzesine götürdü. Ayný sezon La Liga'da da Barcelona ile Real Madrid'i zorladý; ancak 3.'lükle yetindi. Böylece takým çok uzun bir aradan sonra yeniden Þampiyonlar Ligi'ne katýlmaya hak kazanýyordu. Arda Turan, onun yönetiminde Avrupa'nýn en çok konuþulan oyuncularýndan biri haline geldi. Kariyerinin çoðunu Ýspanya'nýn orta sýnýf takýmlarýnda geçiren Raul Garcia, onun sayesinde Avrupa'nýn en etkili orta saha oyuncularýndan birine dönüþtü. Genç Koke, bugün birçok büyük kulübün transfer listesinde ilk sýrada. Ve Diego Costa... Daha düne kadar kadroya girmekte zorlanan; birçok taraftarýn takýmdan gönderilmesini istediði Costa, bugün Avrupa'nýn en tehlikeli forvet oyuncularýndan biri olarak görülüyor.her futbolcusundan maksimum verim alan, her maçta tüm futbolcularýnýn büyük bir özveriyle oynamasýný saðlayan Simeone, futbolda baþarý için,, dev bütçelere ihtiyaç olmadýðýný da herkese gösteriyor. La Liga'da halen zirvede bulunan, Þampiyonlar Ligi'nde yarý finale çýkan Atletico, belki de sezonu kupa alamadan tamamlayacak. Ancak Simeone'nin yarattýðý bu takým, benzer baþarýlarýn hasretini çeken birçok kulübe ilham kaynaðý olacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı