SLI için : adresinde giriniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz."

Transkript

1 EK M 2008

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket Kontrol, Elektronik, Hidrolik & Pnömatik ve daha birçok sektörden yeni ürün haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt rmakta. Yukarda s ralad m z sektörlerden derlenen haberlerin yan s ra, bu say m zda iki farkl konuya özel yer ay rd k. Bu konular Hareket & Hareket Kontrol ve Hidrolik & Pnömatik. Günümüz sanayisinin önemli yer tutan ve sizler taraf ndan da dikkatle takip edildi ini düflündü ümüz bu iki konuya yönelik birçok yeni ürün haberi ve ilana dergimizin 18 ve 25'nci ve 46 ve 52 nci sayfalar aras nda yer alan özel bölümlerden eriflebilirsiniz. Bu haberleri ve ilanlar ilgiyle inceleyece inizi düflünmekteyiz. Her say da genifl bir içerik ile sizlere ulaflt rd m z Endüstri Dünyas dergisinin bu say s nda tam 95 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Bu haber ve ilanlar n oluflmas nda hem Türk hem de yabanc firmalar n bizler ile kurduklar iflbirli inin önemi son derece büyük. Bu ilgi ve iflbirli i sayesinde siz de erli okurlar m za olabildi ince k sa sürede okuyabilece iniz birçok endüstriyel geliflmeyi duyurabilme imkan bulmaktay z. Bu nedenle dergimizde yer alan tüm firmalara bir kez daha teflekkürlerimizi sunar z Daha önceki say lar m zda da duyurdu umuz gibi, dergimizde yer verdi imiz tüm ürünler hakk nda daha detayl bilgi edinmek için 'H zl Abone Servisi' ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf ndan kullan lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. Tüm okurlar m za Thomas Türkiye ekibi olarak Ekim 2008 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti dileriz. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Piotr Gaber Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni YURTDIfiI SATIfi OF SLER ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG William de Jager Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Potvlietlaan 5b, 2600 Antwerp, Belgium Tel : Fax : Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul Kapaktaki ana resim için Phoenix Contact a teflekkürler

4 Yat r mlar n zdan Maksimum Geri Dönüfl çin; Universal Otomasyon Çözümü IQ Otomasyon Platformu Mitsubishi'nin IQ otomasyon platformu, e-fabrika konseptimize olanak tan yan bir donan md r. Otomasyon döngüsünün her devresinde, ifllemlerinizdeki maliyeti azalt r. Üretim artar, geliflim h zlan r, bak m maliyeti azal r ve bilgi daha kolay aktar l r. IQ, dünyadaki bütün ortak otomasyon kontrollerini (PLC, Motion, CNC, Robot, Proses, IT, C++) tek bir rack te birlefltiren tek kontrol platformudur Bütün sistem elemanlar n tek bir arka planda birlefltirerek optimize verim sa lar. Bu nedenle döngü zamanlar mümkün oldu unca minimuma iner. Tam entegrasyon ile önemli maliyet tasarrufu sa lan r. IQ, bütün aç k a lar destekler. Bu endüstride bafl çeken ethernet tabanl CC Link IE, bilginin fabrika içersinde limitsiz bir bant geniflli iyle serbestçe dolaflmas na izin verir. Aç k CC- Link a mimarisi, ve IQ platformu bir bak m teknisyenine, tüm a daki hatalar bir noktadan bulmas na olanak sa lar. Hat problemleri kolayl kla teflhis edilebilir ve adreslenebilir. fllem süreci ve kontrol mekanizmas ayn sistemde birlefltirilerek, birçok kar fl k uygulama kontrol alt nda tutulabilir. Transfer hatlar gibi makine,hareket ve s ra (zaman) kontrolü gerektiren karmafl k sistemler bile tek bir denetçiyle kontrol alt nda tutulabilir. Sonuç olarak, her türlü ihtiyac n za yönelik bir IQ çözümü bulunmaktad r. Genel Özellikler: 1Gb/s haberleflme h z na sahip ayr I/O ve CPU haberleflmeli dual kanal. Sistem bafl na maximum 4 CPU. PLC, motion, CNC & Robot tabanl CPU lar ayr ca system Q process, PC&C++ tabanl CPU larla da uyumlu. QnUD(H) PLC CPU: 9,5ns minimum veri iflletim süresi. Mikrosaniye bafl na ortalama veri say s 60. maksimum I/O kapasitesi maksimum program say s 124. maksimum ad ml k program haf za boyutu. Tafl nabilir haf za kartlar ile 8MB a kadar data belle i kapasitesi. Q17nD Motion CPU : maximum 32 kontrol edilebilir eksen ms da 6 eksen güncelleme. Lineer, dairesel, helisel enterpolasyon tipleri. SSCNET III hareketli kontrol a ile eksen haberleflmesi, Fiber optik a. Maximum 256 SFC hareket program. Maksimum 3200 pozisyonlama noktas. Q173DR Robot CPU : SSCNET III ile haberleflme, maximum 8192 I/O. Maksimum pozizyonlama noktas. Maksimum 256 adet Melfa Basic IV program. Q173NC CNC CPU : Maksimum 16 kontrol ekseni, maksimum 7 spindle, maks 4 kenar ekseni, maksimum 8 NC ekseni, dahili PLC yetene i. MITSUBISHI ELECTRIC - GTS Tel : Fax : adresinde giriniz. HENSEL KD serisi kablo ba lant buatlar özellikle a r cevre flartlar na ve afl nd r c hava ortamlar na dayan kl malzemeden yap lm flt r. IP67 gibi yüksek koruma s n f sayesinde zaman zaman su bask nlar n n beklendi i yerlerde de rahatl kla kullan l r. Offshore ve Tünel nflaatlar için Kablo Ba lant Buatlar 4 EK M 2008 Herhangi bir koruma düzeni olmaks z n d fl ortamlarda tesis edilen Elektroteknik cihazlar n imal edilece i malzeme seciminde ve bu malzemelerin ifllenmesinde farkl özellikler istenir.öyle uygulama alanlar vard r ki buralarda elektrik tesisat n n yüksek vas flara sahip olmas beklenir. Deniz kenarlar nda ve deniz üstündeki tesisatlarda kullan lan cihazlar n imal edildikleri malzemeler çok a r hava flartlar na dayan kl olmal d rlar. Ya mur gibi, s cakl k, so ukluk, yüksek UV fl nlar gibi, tuzlu ve afl nd r c hava koflullar malzeme kalitesinin öne c kmas n belirleyici birer etkendirler. Liman bölgelerinde ve tersanelerdeki elektrik tesisatlar nda kullan lan cihaz malzemelerinin ayn zamanda bir tak m mekaniki ihtiyaclara cevap vermesi ve muhtemel su bask nlar ndan etkilenmemesi gerekir. Darbelere dayan kl l k ise bu malzemelerde kesinkes vazgecilmez bir özelliktir. Cihazlar su gecirmez ve IP 67 koruma s n f na uygun olmal d rlar. HENSEL bu türden uygulama sahalar ndaki tüm olumsuz cevre koflullar na direnecek kablo ba lant buatlar gelifltirmifltir. Yüksek vas fl PC Polikarbonat malzemeden mamul bu buatlar deniz suyuna ve UV fl nlar na karfl son derece dayan kl d rlar. Halojen gaz ihtiva etmeyen darbelere mukavim uatlar alev geciktirici ve kendi kendini sönümlendirici özelliklidir. Kapaklarda b asite dayan kl V4A vidalar kullan lm flt r. HENSEL KD serisi BUATLAR IP67 koruma s n f nda olup su gecirmez niteliktedir. 2.5mm2 den 35mm2 ye kadar kablolar n ba lant s n n yap laca ceflitli büyüklükte buatlar mevcuttur. Müflteri ihtyiac na gore de iflen metrik kablo giriflli ya da düz kenarl buatlar da vard r. Kablo rakorlar buat harici ayr ca aksesuar olarak temin edilir. Offshore ve sahil bölgelerinde kullan ld gibi Tunellerde ve a r cevre flartlar n n hüküm sürdü ü tüm ortamlarda HENSEL KD serisi kablo ba lant buatlar bir tercih nedenidir. HENSEL ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz.

5 adresinde giriniz.

6 Datasensor Yeni SVS2 Görüntü Alg lama Sensörü Ailesini Duyuruyor SVS2 Görüntü Alg lama Sensörü SVS (Smart Vision Sensors) serisi ak ll görüntü alg lama sensörleri, ortak ve en s k rastlan lan makine görüntü alg lama uygulamalar n çözmeniz için size en kolay yolu sunmaktad r. Paketleme hatlar, g da ve içecek endüstrisi, otomotiv ve elektronik sektörü gibi sektörler bafll ca uygulama alanlar d r. Seçkin bir teknolojiyle fonksiyonelli i birlefltiren SVS1 ve SVS2 görüntü alg lama sensörleri iki farkl uygulama yaklafl m sunmaktad r: SVS1 modeli el ile kontrol edilen konfigüratör ile h zl ve kolay bir ayarlama imkan na, SVS2 modeli ise PC'ye ba lanma ve birden fazla kontrol gerçeklefltirme imkan na sahip olman z sa lar. SVS görüntü alg lama sensörleri tamamen dahili bir donan ma sahip olmas na ra men kompakt boyutlardad r. Bundan ötürü her iki model de konfigürasyon yap lmas ndan sonra herhangi bir kontrol ünitesine ihtiyaç duymadan ba ms z çal flabilir. SVS2, h z ve güvenilirlik gerektiren proseslerde mükemmel performans sunan, kullan c dostu ve ak ll görüntü sensörüdür. Sensör bir PC kullan larak konfigüre edilebilmekte ve daha sonra ba ms z çal flabilmektedir. SVS2 'Cisim Alg lama Serisi'; SVS1, SVS2 'Geliflmifl Cisim Alg lama' (360 Derece Geometrik fiekil Efllefltirme) ve SVS2 'Tan mlama' (Barkod, Datamatris, OCR, OCV) modellerinin tan t m ile k sa sürede tamamlanacak olan SVS kamera sensörleri ailesinin yeni üyeleridir. SVS2 Görüntü Alg lama Sensörü, SVS2 serisinin en basit versiyonudur. Ethernet arac l ile bir PC kullan larak haberlefltirilebilir ve 'Discovery' fonksiyonu sayesinde IP adresi otomatik olarak bulunur. PC arayüz yaz l m ürün taraf ndan desteklenmektedir ve kullan c ya görüntü alg lama uygulamas n gerçeklefltirebilmesi için ad m ad m rehberlik etmektedir. SVS2 serisindeki her model ayn donan ma sahip olmas na ra men farkl yaz l mlarla konfigüre edilmektedir. Bundan ötürü her model farkl türde uygulamalar için uygun olacakt r. SVS2 serisi görüntü alg lama sensörüyle ayn görüntü üzerinde 20 farkl kontrol ifllemini haf zaya alma ve yapma imkan sunar. Bu kontroller: Pattern match, Countur match, 'Pozisyonlama', 'Sayma', 'Kal nl k Kontrolü', 'Kontrast Kontrolü' ve 'Parlakl k Kontrolü' olarak s ralanabilir. Bir sensör ayn görüntü üzerinde çeflitli kontroller gerçeklefltirebilmekte, böylece basitlik ve beceriklili i bir arada sunmaktad r. Bu görüntü sensörü 8 bitlik gri skalda 640 x 480 piksel çözünürlü e sahip olup, saniyede 60 görüntü alabilme özelli ine sahiptir. Kendi üzerinde sabit olarak k rm z ledli ring ayd nlatmaya sahip olan görüntü sensörünün objektifi üzerinde bulunan ön fokus ayar, görüntüde hassas netlefltirmeyi; kilit vidas ise objektif ayarlar n n ayn kalmas n sa lar. SVS2 serisi görüntü alg lama sensörleri; 'Parçalar n Do ru Bir Biçimde Yerlefltirilmesi', 'Yaz veya Bask Üzerine Tekrar Yazma Gibi Hatalar n Kontrolü', ' çecek Sektöründeki S v Seviye Kontrolleri', 'Logo Var-Yok Kontrolü', 'Ürün Sayd rma' ve benzer uygulamalarda en kolay, h zl ve güvenilir yöntemi makine görüntü uygulay c lar na ve üretimdeki teknik personellere sunmaktad r. ANT MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. testo Saveris : Kolay, güvenli ve verimli ölçüm ve veri izleme testo Saveris : Ölçüm Sistemi 6 EK M 2008 testo Saveris ölçüm sistemi üretim proseslerinde ve ortamda s cakl k ve nem de erlerini ölçer, raporlar ve limit de erler için alarm verir. G da üretimi, so uk zincir, kalite güvence, Ar-Ge uygulamalar n n yan s ra binalarda s cakl k veya nem ölçüm verilerinin raporlanmas n, ve de erli envanter, ilaç ve g da gibi s cakl k ve neme duyarl ürünlerin depolama koflullar n n izlenmesini garanti eder. testo Saveris üretim tesislerinde, so uk depolama ve dondurucu alanlar nda ortama ve ürüne ait s cakl k de erlerinin izlenmesi, üretim sektöründe, depolama alanlar nda, so utucularda ve havaland rma odalar nda iklimlendirme ve s cakl k de erlerinin izlenmesi ve raporlanmas, araflt rma & gelifltirme kurumlar nda, laboratuarlarda ve hastanelerde havaland rma odalar n n, so utucular n, kurutma odalar n n veya deney düzeneklerinin iklimlendirme ve proses verilerinin kolay ve güvenli bir flekilde izlenmesi, müzelerde, arfliv odalar nda iklimlendirme koflullar na ait verilerin merkezi olarak kay t alt na al nmas için otomatik bir sistemdir. Bu sistemde, her uygulama için uygun farkl radyo prob ve ethernet prob alternatifleri mevcuttur. Saveris ana unite ve problar aras nda iki yönlü veri iletiflimi ve prob haf zas sayesinde ölçüm verilerinin güvenli i sa lan r. Kablosuz kolay ba lant ile veri transferi gerçeklefltirilir. Limit de erler afl ld nda PC'ye ba l olmaks z n LED, röle ç k fl veya SMS ile alarm verme özelli i vard r. Ana ünitenin her ölçüm kanal için 40,000 veri haf zas bulunur. Ayr ca, özel testo Saveris yaz l m ile: Kurulum esnas nda h zl ve kolay konfigürasyon ve otomatik ölçüm bafllatma Alarm durumunda iste e ba l olarak e-posta veya ekranda pop-up mesaj ile uyar Tüm alarm durumlar n n tablo format nda tarihçesi Ölçüm verilerini kaydederek grafik veya tablo fleklinde görüntüleme Belirlenen aral klarda otomatik olarak PDF raporlar oluflturma gerçeklefltirilir. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Yeni Fluke 566 ve 568 Termometreleri Komple Bir S cakl k Ölçüm Çözümü Getirmektedir. Geliflmifl k z lötesi fonksiyonelli i ve menü-tabanl kullan c arabirimi ölçümleri h zland rmakta ve kolaylaflt rmaktad r Yeni Fluke 566 ve 568 Kızılötesi Termometreleri Fluke Europe B.V., kullan c lar n h zl ve kolay bir biçimde ve daha da uzun mesafelerden karmafl k ölçümlemeler yapmas n sa layan ve geliflmifl k z lötesi (IR) s cakl k ölçüm fonksiyonelli i, menü-tabanl bir kullan c arabirimi ve grafik bir ekran özelliklerine sahip Fluke 566 ve Fluke 568 Termometrelerini piyasaya sundu unu duyurmaktad r. Sa lam Fluke 566 ve Fluke 568 el tipi termometrelerinin ikisi de, kullan m rahatl n art rmak için, temasl ve temass z s cakl k ölçüm yeteneklerini endüstri, elektrik ve bak m profesyonelleri için komple bir s cakl k ölçüm çözümünü sa layan ve kullan m kolay tek bir cihaz fleklinde birlefltirmektedir. Termometreler - 40 ºC ile 800 ºC aral nda ve yüzde bir ölçüm hassasiyetiyle genifl bir s cakl k ölçüm aral sa lamakta ve bu özellik termometreleri genifl bir ölçekteki kontrol uygulamalar için uygun hale getirmektedir. Kullan c lar, alt dildeki sezgisel kullan c arabirimi ile nokta-matrisli ekranda Rüzgar Türbinlerinde Parazitsiz Çal flma: FO Fieldbus Arayüzüne Sahip Modüler PLC görüntülenen bir menüyü ve yumuflakdokunufllu dü meleri kullanarak yap lacak birkaç hareketle ayarlanabilir yay m yetene i, alarmlar ve veri kay t gibi ileri düzeydeki özelliklere eriflebilmektedir. Ekran, çeflitli fl kland rma koflullar nda görmeyi kolaylaflt rmak amac yla, iki alttan fl kland rma düzeyine sahiptir. Her iki model de, kullan c lar n temas ölçümlemelerini hemen almalar n sa layan K-tipi bir s cakl k sensörü (thermocouple) boncuk probu içermektedir. Termometreler, tüm standart mini-konnektör tipi K s cakl k sensörleriyle de uyumludur. Kullan c lar n kontrol zaman n saklamalar na ve hesaplama hatalar n azaltmalar na yard mc olmak maksad yla MIN, MAX, AVG ve DIF s cakl k de erleri elde edilmektedir. flitsel ve görsel alarmlar, belirlenen s n rlar n d fl ndaki ölçümlemeler konusunda kullan c lar an nda uyaracak flekilde kolayca ayarlanabilmektedir. Kullan c lar n daha küçük nesnelerle ilgili olarak veya uzak bir mesafeden ölçüm almalar n sa lamak üzere, Fluke 568 cihaz 50:1 noktaya-uzakl k (distance-tospot) oran na, Fluke 566 da 30:1 noktayauzakl k oran na sahiptir. Yayg n malzemeler için dahili malzeme tablosuna ve nümerik ayarlara sahip ayarlanabilir yay m özelli i, kullan c lar n genifl bir ölçekteki yüzeyleri daha hassas bir biçimde ölçmelerine ve parlak yüzeylerde kolayca telafide bulunmalar na izin vermektedir. Fluke 568 termometresi, ekranda görülebilecek veya birlikte sunulan FlukeView Forms yaz l m ile daha sonra yap lacak analiz ve e ilim çal flmas için USB ba lant s üzerinden h zla bilgisayara indirilebilecek 99'a kadar veri noktas n yakalayabilmekte ve saklayabilmektedir. Fluke 568, USB ba lant s ve FlukeView Forms yaz l m ile birlikte proses ve donan mdaki sorunlar gidermek için s cakl klar gerçek-zamanl olarak ve elleri kullanmadan izlemek amac yla da kullan labilmektedir. Fluke 560 Serisi, Fluke 566 ve Fluke 568 Termometrelerine ek olarak, fabrika bak m ve HVAC ve elektromekanik ortamlar ndaki temel s cakl k ölçüm uygulamalar için kullan lmak üzere Fluke 561 K z lötesi Termometresini de içermektedir. FLUKE EUROPE B.V., HOLLANDA Tel: Fax: adresinde giriniz. FO Fieldbus Arayüzüne Sahip Modüler PLC 8 EK M 2008 Çok yo un elektromanyetik parazitin bulundu u ortamlarda bile parazitten etkilenmeden veri transferi yapmak için fiber optik kablolar kullan lmaktad r. Rüzgar türbini jeneratörlerinde kullan lan, özellikle güvenlikle ilgili tüm ekipmanlar n güvenilir biçimde çal flmas gereklidir. Moeller XC100 serisi programlanabilir cihazlar n içinde CANopen fiber optik fieldbus arayüze sahip olan güçlü, modüler PLC'nin ad XC-CPU101-FC'dir. Çok say da rüzgar türbininde kullan lmakta olan XC-100-FC cihazlar birçok görevi yerine getirmektedir. Bu türbinlerde hem flebeke beslemesini hem de standby (yedek) beslemesini kontrol etmekte ve izlemektedirler. Hava koflulland rmas n kontrol etmenin ve izlemenin yan s ra navigasyon fl klar n yönetmekte ve ayd nl k sensörleriyle ve görüfl-ölçerlerle haberleflmektedir. XC100-FC, seri programlama arayüzüne alternatif olarak CANopen FO fieldbus ile de programlanabilir, böylece, bir rüzgar türbini jeneratörünün befli inde bulunan sistemler gibi da t lm fl sistemlerde de kullan m imkan do ar. Tüm tesis hem merkezi olarak hem de uzaktan iflletilebilir ve programlanabilir. XC100-FC'nin di er özellikleri aras nda dahili bir gerçek zamanl saat ve multimadia bellek kart (standart dosya sistemine sahip MMC) için bir slot da bulunur. MMC, iflletim sisteminin, uygulama program n n ve hatta reçete verilerinin bile güncellenmesine olanak sa lar. XC100-FC'de sekiz adet dijital girifl ve alt adet k sa devre korumal ç k fl bulunur. Dört girifl kesme (interrupt) girifli olarak belirlenmifltir, böylece, çevrim zaman ndan ba ms z olarak olaylara kolay ve do rudan tepki verme imkan sa lan r. Modüler PLC lokal olarak 15 XIOC sinyal modülüne kadar geniflletilebilir. Çok çeflitli dijital, analog veya haberleflme modülleri de bulunmaktad r. Yüksek yo unluklu XIOC I/O modülleri kullan c lar n yaln zca 30 mm'lik montaj geniflli ine 32 adet I/O noktas s d rmas n sa lar. XC100/200 kontrol üniteleriyle kullan - c lar yaln zca 510 mm'lik montaj geniflli inde maksimum 494 dijital noktaya kadar geniflleme yapabilirler. MOELLER ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 ÜRÜN HABERLER TÜMLEfi K TW NSAFE EMN YET S STEM Kablolama Yerine Yap land rma Beckhoff'un TwinSAFE ürünleri, donan m ve yaz l m ile entegre bir emniyet sistemi sunar. Ürünler, emniyetli I/O terminal ve denetleyicilerden AX5000 servo sürücülere kadar çeflitlilik gösterir. Yaz l m taraf nda ise, TwinSAFE teknolojisi, emniyetli ifllevselli in en uygun yap land rmas n olanakl k lacak, TwinCAT otomasyon yaz l m ile bütünlefltirilmifltir. Sertifikal Safety Bus Terminalleri, standart sinyallerle kombine edilebilir. Güvenli PLC görevleri Bus terminal sistemi içerisinde ele al n r. Acil durum durdurma, emniyet kap s, iki elle kumanda gibi makinelerin otomasyonu için gerekli tipik emniyet fonksiyonlar, KL6904 içerisine halihaz rda kal c biçimde dahil edilmifltir. TwinSAFE protokolü, PROFIBUS, CANopen, Ethernet TCP/IP veya EtherCAT gibi tüm fieldbus sistemleri üzerinden gerçeklefltirilebilir. Emmniyet devresi için ayr bir fieldbus sistemine gerek yoktur. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz. KOMPAKT MESAFE ÖLÇÜM SENSÖRÜ 0.01 Mm Hassasiyet, 1 Mm Ifl k Çap Teach-in fonksiyonlu, 38x48x15mm lik kompakt metal gövdeli ODSL 8 mesafe ölçüm sensörleri mm ölçme mesafeli modellere ek olarak mm ölçüm aral na sahip yeni versiyonlar ile 0,01 mm hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir. Yüksek hassasiyetinin yan s ra, %0.2 lik bir do ruluk oran sensörün üstün özelliklerindendir. Mesafesi ölçülen cismin yüzey özelliklerinden etkilenmedi i gibi ortamdaki yabanc fl klara karfl da önemli ölçüde duyars zd r. Analog ak m ve gerilim ç k fllar ; ODSL 8 in farkl de erlendirme üniteleri ve kontrol sistemlerine basit bir flekilde ba lanmas na olanak verir. ki adet push-pull ç k fl yla nesne tan mlama için de uygundur. Cihaz n kullan c dostu ayar kabiliyeti ile 1-10V ve 4-20mA analog ç k fllar basit bir flekilde istenilen mesafeye ayarlanabilmektedir. Sadece 1 mm lik küçük fl k çap yla çok küçük ebatl cisimlerin de mesafe ölçümünde kullan labilir. 90 döndürülebilen konnektör blo u sayesinde hem yatay hem dikey kablo ba lanabilmesine izin vererek montaj esnekli i sa lar. LEUZE ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz. PART KÜL ÖLÇÜM C HAZI Portatif, 3.8 Dokunmatik Ekran Lighthouse firmas taraf nan üretilen ve Türkiye'de Penta Otomasyon taraf ndan sat fla sunulan Lighthouse portatif partikül ölçüm cihazlar piyasada s n f ndaki en geliflmifl cihazlard r. Hafif ve ergonomik olarak dizayn edilmifl, kolay okunabilir, 3.8 (9.65cm) dokunmatik ekran olan Lighthouse 3016 Portatif Partikül Ölçüm Cihaz 6 kanaldan ayn anda farkl ölçümler toplay p bunlar toplu veya ayr ayr gösterebilme özelli ine sahiptir. Ayn zamanda S cakl k/ba l Nem okuyabilen Lighthouse 3016 Portatif Partikül Ölçüm Cihaz verileri Lighthouse Data Transfer Yaz l m sayesinde kolayca aktarabilmektedir ve flarj edilebilir, sökülebilir pil kullanarak pil ömrünü uzatmaktad r. Penta Otomasyon taraf ndan sat fl ve servis hizmetlerinin yap ld Lighthouse Portatif Partikül Ölçüm Cihaz hakk nda detayl bilgi ve referans için Penta Otomasyon ile iletiflime geçebilirsiniz. PENTA OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. 10 EK M 2008 EL T P ANAL ZÖR 4 Elektrokimyasal Sensörlü SIGMA, do ru ve hassas ölçümleri garanti eden yüksek kaliteli bir cihazd r. SIGMA, el tipi analizörün sahip oldu u 4 elektrokimyasal sensörler sayesinde, do al gaz, likit gaz, ahflap, bio dizel vb yak t tiplerinin kullan ld sistemlerde kullan labilir. Harika tasar m ile güçlü bir avuç içi cihaz olan SIGMA'nin di er özellikleri flunlard r: Etkili CO sensor temizleme, pil ve flebeke elektri iyle çal flabilme, otomatik dahili donan m ve yaz l m fonksiyonlar, baca çekifli ve fark bas nç ölçümleri, 100 ölçüme kadar veri kaydedebilme, ergonomik tasar m. Cihazla birlikte seçilebilecek opsiyonlar ise flunlard r: PC veya PDA'lara kablosuz veri transferi için bluetooth modülü, PC veya PDA'lara veri transferi için özel RS 232 kablosu, PC veya PDA'lara veri transferi için RS 232 / USB dönüfltürücü, ortam hava s cakl k probu, yanma gaz s cakl k probu, infrared termal yaz c, sa lam, ABS tafl ma çantas. RAM L M TED Tel : Fax : adresinde giriniz. SIMATIC S7-300 Yeni Sistem Fonksiyonlar Donan m versiyonu (Firmware) V2.6 ile birlikte, tüm Simatic S7-300 CPU'lar için yeni sistem fonksiyonlar sunulmaktad r. Ortak donan m seviyesi, kullan c için bak m, siparifl ve yedek parça teminini kolaylaflt r r. Ürünün donan m güncellemesi kolayca mevcut haberleflme hatlar üzerinden veya Simatic Micro Memory Card ile yap labilir. Güncel versiyon, yeni sistem yap parçalar (SFC'ler) ve SFC'lerin mevcut olmas durumunda yenilerini tamamlama olanaklar sunar. Yeni sistem fonksiyonu SFC 109 "Protect" ile art k CPU'nun güvenlik kademesi ayarlanabilir ve CPU, izinsiz girifllere karfl korunabilir. Sistem fonksiyonu SFC 64 "Time_Tck" sayesinde zamanlay c lar eskiden oldu u gibi 10 ms yerine 1 ms'lik hassasiyetle okunur. Zaman kritik kullan mlardaki kusursuzluk bu sayede belirgin oranda artar. DP arayüzü entegreli tüm CPU'lar art k, aktif modda hat segmentlerini denetleyen ve hatlardaki hatalar ile hata yerlerini teflhis telegram yoluyla DP merkezine iletirler. SIEMENS Tel : Fax : adresinde giriniz. KAPAS T F SENSÖRLER Öteyi Görebilen KG5067 ve KG5069 tip kapasitif sensörler metal olmayan duvarlar ve tali borular üzerinden, içerideki iletken maddelerin en iyi flekilde alg lanmas n sa lar. Bunun için tek flart gereklidir: alg lanacak ortamdaki maddenin dielektrik katsay s > 20 olacak. Tipik uygulamalar minimum seviyelerin, kaçaklar n ve tanklardaki taflmalar n alg lanmas d r. Yeni çal flma konsepti özeldir: ortam n ve ç k fl özelli inin ''NO'' (normalde aç k) ya da ''NC'' (normalde kapal ) olarak ayarlanmas bir dü meye bas larak yap labilir. Avantaj : anahtarlama ç k fl n n kendili inden yük tespiti, konfigürasyonu ve farkl de erlendirme sistemleri ile ayarlamay basitlefltirir. Harici elektroniklerin PNP ya da NPN giriflleri kendili inden tespit edilir. Birimler ç k k kafa kuruluma göre tasarlanm flt r ve ayar aral 2-14 mm lik alg aral için 8mm'lik bir alg lama mesafesine sahiptir. Bütün birimler 2m'lik uzun PVC ba lant kablosuna sahiptir. Gövdeye entegre LED, anahtarlama durumunu gösterir. Çal flma gerilimi 10 ila 36 V DC'dir. IFM ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER filenm fi YAYLAR Esnek, Spiral INLINE AKIfi SENSÖRÜ Kimyasal Dayan kl GAZ DEDEKTÖRÜ Yan c -Patlay c Gaz Amerikan HELICAL firmas ürünü ifllenmifl yaylar, müflterinin uygulamas na özel, hassas yay gereksinimlerini karfl layabilmek amac yla çok çeflitli modeller ve malzemelerden üretilebilir. Helical'in yaylar tek parça malzemeden ifllenerek istenen özel yap lar haline getirilmifl esnek spiral parçalard r. HELI- CAL Flexure olarak adland r lan bu yap lar özel tasar m özelliklerine sahip olarak üretilebilir. Bu teknolojinin en belirgin avantaj tutamaklar, çeneler, flanfllar veya vidal uçlar gibi müflteriye özel uç eklemelerinin bu, çok fonksiyonlu, tek parça ürüne entegre edilebilmesidir. Özel uygulamalar için gerekli olan bu tasar mlar oluflturmak ve en iyi seviyeye getirmek için en geliflmifl bilgisayar programlar kullan lmaktad r. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. Baflka hiçbir yerde, kimyasal endüstrisinde oldu u kadar, sensör kararl l na ihtiyaç duyulmaz. Özel alafl ml çelik ve kar fl mlar kullan larak, INLINE sensörler, zor çevre flartlar nda hizmet sunmaktad rlar. EGE Kimyasal dayan kl l k sensörü, standart olarak Seramik Ölçüm Hücresi ve Metalsiz olarak sunulmaktad r. Sadece kimyasal dayan kl l de il, ayn zamanda paslanmaz çelik sensörlerin sa lad h zl cevap verme özelli ine de sahiptir. Dolay s ile bu sektörde çok genifl kullan m sahas bulmaktad r. Alg lama hassasiyeti l/min'dir. Çal flma bölgesi: l/min'dir. Ç k fl: PNP, Röle, 4-20 ma. Gövde materyali PTFE, Sensör AL2O3/PTFE/FPM'dir. Koruma s n f IP67 d r. PROTEK TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. Searchpoint Optima Plus, Honeywell Analytics marka, geliflmifl infrared yan c - patlay c gaz dedektörüdür. Potansiyel patlay c ortamlarda kullan lmak üzere sertifikaland r lm st r. Konvensiyonel elektro-katalitik tabanl gaz dedektörleri ile k yasland nda, infrared alg lama prensibi en h zl cevap verme süresi, minimum bak m ve failsafe iflletim sa lar. Katalitik zehirlenmeye dayan kl d r. Inert ortamlarda çal flabilir. 2 SoftwareTM olarak bilinen geliflmifl integral sistem hata kontrolü ve yanl fl alarm red algoritmalar en üst düzeyde do ru iflletim sa lar. Opsiyonel Modbus RS485 multidrop ç k fll d r. IP66/67 koruma s n f na sahip cihaz; petrol ve gaz platformlar, yüzen üretim, depo ve gönderim tesisleri, tankerler, k y petrol ve gaz terminalleri, rafineriler, LNG/LPG flifleleme tesisleri, gaz türbin enerji tesisleri, bask ve kaplama tesisleri, gaz kompresör/ölçüm istasyonlar gibi birçok alanda kullan labilir. SET TEKN K EMN YET Tel : Fax : adresinde giriniz. SICAKLIK KONTROL C HAZI Dijital, PID Kontrol Formlu RADAR SEV YE SENSÖR Kat Seviye Ölçümünde V BRASYON TAK P YAZILIMI Makinelerinize Gerçek Koruma 12 EK M 2008 ENDA ETC 7420, PID kontrol formlu, dijital s cakl k kontrol cihaz d r. Tufl tak m ndan seçilebilir PT100 ve termokupl giriflleri ile tüm çal flmalar n za cevap verir. Self tune özelli i ile en iyi PID parametreleri otomatik olarak ayarlar. Rampa fonksiyonuna sahip olan cihaz n çift display ekran sayesinde set ve proses de erleri ayn anda izlenebilir. Seçilebilir SSR ya da röle ç k fllar bulunan cihazlarda RS485 opsiyonel modül sayesinde ModBus RTU protokolü ile veri aktar labilir ve kontrol edilebilir. Güvenlik parametreleri ile programlanan cihaza istenirse d flar dan müdahale edilemez. Ergonomik tufl tak m ile gerekli ayarlar kolayl kla yap labilir. ENDA marka ETC 7420, di er tüm ENDA ürünlerinde oldu u gibi RoHS standartlar na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. 20 y l aflk n FMCW radar seviye ölçüm teknolojilerindeki tecrübesiyle KROHNE, özel olarak düzgün yüzeyi olmayan kat maddelerin radar seviye ölçümü için tasarlanan OPTIWAVE 6300 C'yi müflterilerin hizmetine sundu. OPTIWAVE 6300 C, damla formunda patentli yeni PP ve PTFE anteni ile geleneksel antenlerle k yasland nda daha dar, daha odaklanm fl bir sinyal yayar (2 ). Dolay s yla OTIWAVE 6300 C malzeme yüzeyinden yans yan sinyali güçlendirmek için geleneksel ölçüm yöntemlerinde kullan lan niflanlama aparatlar na gerek duymamaktad r. Mineral tozlar (çimento, kireç, kalsiyum karbonat v.d.), granüle malzemeler ve talafl gibi yo un tozuma olan uygulamalarda, innovatif damla formu anten üzerinde bir toz katman oluflmas na engel olarak, OPTIWAVE 6300 C'yi bak m ve temizlik gerektirmeyen bir seviye ölçer haline getirmektedir. KROHNE-ENELSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. Pompa, fan ve di er makineleriniz için vibrasyon de erlerinin izlenmesi, bak m onar m masraflar n büyük ölçüde azalt r. ster el tipi bir cihaz, ister online izleme sistemine sahip olun, vibrasyon de erlerinin baflar l bir flekilde izlenmesi, bak m periyotlar n n planlanmas, trend oluflturulmas gibi verileri do ru de erlendirmek gereken zamanlarda OMNITREND yaz l m na ihtiyaç duyacaks n z. OMNITREND bilgisayar yaz l m görüntüleme, analiz ve ISO uyumlu belgeleme ve arflivleme gibi birçok avantaja sahiptir. Ölçüm ve alarm sistemlerinin programlanmas n mümkün k lar. OMNITREND, makine üzerinden toplanan verileri yönetir, ölçüm zamanlar ve rotas n programlar. MS Access, Firebird ve MS SQL platformlar nda veri arflivlemenize olanak sa lar. OMNITREND sayesinde vibrasyon de erlerini sadece izlemifl olmazs n z, makinelerinizi gerçekten korumufl olursunuz. MARMATEK MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER LAZER SENSÖRLER Odaklamal ve Reflektörlü Banner'dan PicoDot Lazer sensörler PD49 ve PD45 olmak üzere iki farkl versiyona sahiptir. Odaklamal ve reflektörlü-mod lazer sensörler kararl pozisyon alg lama, bütünlük kontrolü ve küçük parçalar n say lmas gibi uygulamalar için ideal çözümler sunar. Güçlü reflektörlü modeller, oldukça uzak mesafelerden alg lama sa lar. Odaklamal modellerdeki sabit mesafe teknolojisi; nesnenin arkas n göz ard ederek maksimum alg lama mesafesi sa lar. Odaklamal modeller, odak noktas nda tam 0.25 mm spot geniflli ine sahiptir. Reflektörlü modeller yak n ya da 10.6m'ye kadar uzak mesafelerde küçük parçalar alg layabilmek için kararl ve dar bir fl k spotuna sahiptir. Güç beslemesi 10-30V dc, NPN veya PNP ç k fll d r. Modeller kompakt hafif gövde (PD45 modeli) veya çevresel korumal gövde (PD49 modeli) olarak sunulmaktad r. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. BASINÇ ANAHTARLARI Çift Ç k fll Barkslade GmbH firmas n n ürünü olan Switch 2000, paslanmaz çelik diyafram, dijital gösterge, 1 ya da 2 ç k fl noktas, % 0.5 hassasiyet ve 600 bar'a kadar bas nç dayan m özelliklerine sahiptir. Sistem bas nc n analog ç k fll olarak iki noktaya kadar ölçer. Yedi ayr birim üzerinden sonuç gösterir, mikroifllemci kontrollüdür ve tüm parametreler tufllarla ile kontrol edilir. Switch 2000 özellikle hidrolik ve pnömatik OEM uygulamalar, endüstriyel ve makine ya lar, imalat tezgahlar, otomotive sanayi ve enjeksiyon kal p makinalar gibi alanlarda bas nç ölçmede kullan lmaktad r. ZETA ENERJ Tel : Fax : adresinde giriniz. ENKODERLER Art msal ve Mutlak Tip Hengstler Enkoderlar ihtiyaçlar n za göre çeflitli seçeneklere sahiptir. Farkl ölçülerde ve biçimde bulunan shaft, Yedi ayr ölçüde mil, IP67 s n f na kadar koruma, Alüminyum veya Paslanmaz Çelik gövde, Exproof özelli e sahip modeller bunlar n aras nda say labilir. Art msal (Incremental) tip Enkoderlar dakikada devire kadar ç kabilirler ve puls aras nda ç k fl verebilirler. Pushpull veya RS422 tipi ç k fllar k sa devre korumal d r. Mutlak tip (Absolute) Enkoderlar dakikada devire kadar ç kabilirler. Farkl tip arabirimler aras ndan seçim yap labilir. Bunlar SSI, BISS*, Profibus, DeviceNet, Interbus, CAN, CANOPEN olarak s ralayabiliriz. Bunlar n aras ndan BISS olan Hengstlerin gelifltirdi i Aç k Lisansl bir arabirim olup ayn zamanda geriye do ru SSI arabirimi ile uyumludur. AL ZE DIfi T CARET Tel : Fax : adresinde giriniz. SEV YE, AKIfi VE INTERFAZ ANAHTARI SIP/CIP Uygulamalar çin Uygun PLC ETHERNET MODULLER PLC'lere Uzaktan Eriflim KAÇAK AKIM KORUMA RÖLELER 30mA ve 300mA Seçenekli 14 EK M 2008 Hijyenik Thermatel TD2 sviçleri, tek bir ayg tta seviye, ak fl ve interfaz yetene ini sunmaktad r. TD2, farkl ayarlamalarla, son derece yüksek viskoz ak flkanlarda seviye alg layabilir, s v lar n-gazlar n de iflken veya ak fl var/ak fl yok türü koflullar n alg layabilir ya da s v interfazlar n tespit edebilir. Küresel bir i ne türü sensörü olan sviç, EHEDG prosedürlerine uygun olarak yerinde temizlenebilirlik testinden geçmifltir. Derinli ine giren 304 paslanmaz çelik muhafazas (gövdesi) ile IP 67 özellikli olarak mevcuttur. TD2, +200 C 'ye kadar proses s cakl klar na ve 41 bara kadar olan bas nçlara dayanabilir (daha yüksek s cakl k/bas nçlar için de sensörler mevcuttur). GSD Afi Tel : Fax : adresinde giriniz. Fatek PLC lerin onboard (CPU üzerine tak labilen) ve expansion (CPU yan na tak labilen) Ethernet modulleri ile, yüksek mesafelerde mükemmel h zlar ile PLC'lere uzaktan eriflim ve PLC'ler aras a oluflturmak mümkün. Ürünün diger özellikleri su sekilde siralanabilir: Tüm Fatek serileri ile uyumlu çal flabilme, Modbus TCP/IP ve Fatek TCP/UDP protokolü, PLC ler aras network oluflturma, bps e kadar plc baud rate h z, 10BaseT network arayüzü, Güvenli eriflim için flifreleme, LINK, Tx ve Rx durum göstergeleri, RJ45 yada European terminal ba lant. PETEK TEKNOLOJ Tel : Fax : adresinde giriniz. VTR serisi Kaçak Ak m Koruma Röleleri 16A ile 80A ak m aral nda, 6kA kesme kapasitesi de erine sahip, 2 ve 4 kutuplu, 30mA Hayat koruma ve 300mA Tesisat koruma seçenekleri ile TS EN standard na uygun olarak üretilmektedir. Ba lant terminalleri korumal ve kitleme yapabilme imkan na sahip VTR serisi kaçak ak m koruma rölelerinin di er avantajlar flunlard r: Ayl k test butonu, ON-OFF ihbar göstergesi, Çoklu girifle uygunluk, Hatal kablo ba lant s n önlemek için korumal terminaller, IP 20 koruma s n f. V KOTECH Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER KONNEKTÖRLER TOPJOB S Serisi için Konnektörler zaman tasarrufu ve hatal ba lant n n önüne geçmeyi sa lar. Bu nedenle, TOPJOB S serisi için flimdi yeni bir konnektör çözümü var: 2022 Serisi X-COM S. TOPJOB S serisi ray klemensleri standart ray tipi klemenslerin gerektirdi inden %30 daha az yer tutmaktad r. Bu klemensler her tip iletken ve tek damarl lar n direct ba lans t için idealdir.ayr ca köprüleme ve farkl etiketleme olanaklar da sa lar. Yeni 2022 serisi 2002 serisinin ayn ebat ve fleklindedir ancak ikinci iletken ba lant s n n yerine konnektör ba lant noktas yer almaktad r. Ortak Konnektörler 1 kutuptan15 kutuba kadar farkl renk çeflitlerinde ve polarite kayb olmaks z n birlefltirme olana sa lar. Konnektör- Klemens ba lant s ç kar ld nda iletken ba lant lar dokunmaya karfl korumal d r ve konnektörler özel kodlanabilir. Yani ayn özellikte ve kutup say s ndaki konnektörlerden oluflan bir yap da sadece do ru konnektörü do ru yere takabilirsiniz. Hataya yer yoktur. Ayn ürünler,ortak köprüleme ve flerit markalama sayesinde 2002 serisi ile kombine olarak kullan labilir. WAGO ELEKTRONIK Tel : Fax : adresinde giriniz. KAÇAK DEDEKTÖRÜ So utma Gazlar çin Testo ile so utma sistemlerindeki ve s pompalar ndaki tüm so utma gazlar n n kaçak tespiti h zl ve güvenilir bir flekilde gerçeklefltirilir. Kaçak tespit edildi inde, ekran rengi yeflilden k rm z ya döner ve cihaz sesli alarm ile uyar verir. Kulak t kac kullan larak, testo çok gürültülü ortamlarda bile kullan labilir. Kaça n maksimum düzeyde oldu u lokasyonlar, cihaz n maksimum gösterge fonksiyonu ile belirlenir. Esnek ku u boynu yap s ile, cihaz n ölçüm sensörünü boruya ya da ölçüm alan na uygun bir flekilde yaklaflt rarak rahat ölçüm yap l r. Kullan c taraf ndan kolayca gerçeklefltirilebilen ölçüm hücresi de iflimi ile 316-4, amonyak dedektörüne de dönüflür. Testo Set 1, yayg n tüm so utma gazlar (R134a, R22, R404a, H2 ve bunlarla iliflkili tüm so utma gazlar - örn:cfc,hcfc,hfc-), için h zl ve güvenilir bir kaçak dedektörüdür. Testo Set 2 ise, özellikle amonyak kaça içindir. EN14624, E SAEJ1627 standartlar ile uyumludur. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. ÇOK filevl EMN YET RÖLELER Geliflmifl Hata Tan Özelli i Pilz çok ifllevli emniyet rölelerinde ailenin son üyesi olarak PNOZ s9'u sunuyor. Bu ürün hem emniyetli kontak say s n art ran geniflletme birimi olarak hem de emniyetli bir zamanlay c olarak kullan labiliyor. Bu ürün, sadece 17.5 mm geniflli indedir ve bir yard mc kontak ile üç emniyetli zamanlay c konta a sahiptir. Röle kontaklar n ba lant flekline ba l olarak BS EN Kategori 4, BS EN(IEC) SIL3, veya pren ISO performans seviyesi PL e standartlar n n gerektirdi i emniyetle iliflkili kontrol devrelerinde bir zamanlay c olarak kullan labiliyor. PNOZ s9 k sa montaj zaman gerektiren belli bir zaman gecikmesinden sonra kontaklar n konum de ifltirdi i veya limitli tetikleme zaman gerektiren uygulamalarda kullan labilmektedir. Ayr ca, girifl voltaj, zaman periyodu geçmeden önce kesilirse, zamanlanm fl kontaklar açmaz ve tekrar kapat r. PNOZ s9 bir mikroifllemci ile geliflmifl hata tan özelli ine sahip olmas ve ön panelinde ki alt LED göstergesi arac l ile avantaj sa l yor. PILZ TÜRKIYE Tel : Fax : adresinde giriniz. 16 EK M 2008 KALREZ PERFULOR ELASTOMER Mükemmel Kimyasal ve Is l Dayan m Sektöründe dünya devi olan DuPont firmas n n bünyesinde yer alan DuPont Performans Elastomerlerinden olan Kalrez, kimyasal özellikleri bak m ndan Teflonun (PTFE), elastik özellikleri bak m ndan Vitonun (FKM) niteliklerine sahiptir. Kalrez bu özellikleri sayesinde; iflletmenin bak m süresini k salt p, bak m periyotlar n uzat r, s zd rmazl k çözümleriyle ilgili toplam maliyeti düflürür. Kalrez, 1800 den fazla kimyasal madde, solvent ve plazmaya karfl dirençlidir. ISO 3384 testlerinde sert ve a r koflullarda bile kalrez parçalar n s zd rmazl k kuvvetini di er çözümlerden daha uzun süre muhafaza etti i tespit edilmifltir. Kalrez ürünleri düflük kal c deformasyona sahip oldu undan s k l klar n uzun süre muhafaza ederler. Elastikiyetlerini ve geri kazanma özelliklerini yüksek s cakl kta çal flabilen di er elastomerlerden daha iyi muhafaza eder. 327 C ye varan s cakl klarda dahi özelliklerini korur. Bu sebepten Türkiye ve tüm dünyada, Kimya, Otomotiv, G da ve laç sektörlerinde vazgeçilmez bir üründür. Kalrez size, özel ambalaj nda ulafl r. POL LAS Tel : Fax : adresinde giriniz. O.E.M RADYO ALICI-VER C Yüksek Performans, Düflük Maliyet ARM-U8, bir mikrokontrolör ve seri port ile donat lm fl tüm cihazlara kablosuz ba lant ve iletiflim özelli i kazand rabilecek, profesyonel, yüksek performansl ve düflük maliyetli bir O.E.M radyo al c -vericidir. SYDMA Kontrol, endüstriyel ürünler gelifltiren üreticilerin, ürünlerine kablosuz iletiflim özelli i ekleme ile ilgili taleplerini de erlendirerek, bu O.E.M RF modülü ürün gam na katm flt r. Bu modülle, üreticiler ürünlerini birkaç gün içinde kablosuz hale getirebilirler. Hayes komutlar ile konfigüre edilebilen güvenli ve adreslenmifl çal flma modlar vard r. SYDMA Kontrolün tüm di er ARM serisi radyo modemleri ile uyumludur. Kullan m çok basittir: Temel iflleyifl için sadece 4 bacak (pin) kullan m yeterlidir; 3.3VDC besleme ve 0V bacaklar ile, seri ba lant için, RxD ve TxD bacaklar. Mevcut 16 kanal, seri ba lant üzerinden, P0..P4 portlar vas tas ile Hayes komutlar kullan larak de ifltirilebilir. Modül, düflük güç tüketimi için uyku moduna geçirilebilir ve durum de iflikli i olufltu unda ya da periyodik olarak tekrar uyand r labilir. SYDMA KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. PL ENCODERLAR Incremental & Absolute Baumer IVO ipli encoderlar ile 50 metreye kadar olan uzunluklar n zda Incremental & Absolute olarak ölçüm yapabilirsiniz. Bu encoderlar ölçüm mesafelerinde % ± 0.02 seviyelerinde yüksek linearite sunar. Yüksek esneklik sa lanm fl olup, paslanmaz çelik gövdeli kabloya ve alüminyum gövdeye sahip olan bu encoderlar n koruma s n f IP50'dir. Servis ömrü 3000mm de 5 milyon stroke ve 5000mm mm'de ise 1 milyon stroke'dur. Incremental encoderlar' n özellikleri flunlard r: pulse kadar impuls say s, Dönüfl h z rpm'e kadar, Besleme voltaj 5VDC veya VDC aras, Extreme s cakl klarda çal flabilme - 20 C.+100 C. Absolute encoderlar'in özellikleri flunlard r: Singleturn veya Multiturn, 36 Bit'e kadar hassasiyet, Dönüfl h z rpm ye kadar, Yüksek enterferans dayan m, 2000 m/s_ ye kadar flok dayan m, 100 m/s_ vibrasyon dayan m, Extreme s cakl klarda çal flabilme -20 C +85 C, Programlanabilir. Her iki tip encoder için geçerli olan ç k fl zenginlikleri sunlardir: CAN-BUS, SSI, EtherCAT, DeviceNET, PROFIBUS ve Interbus. PROTEK TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 SULU YOL VER C LER kw WEG YUMUfiAK YOLVER C DSP Kontrollü SSW07 MAR NE MOTORLAR Gemi Sektöründe Sulu Yol Vericiler, yüksek güçlü bilezikli asenkron motorlar n yol vermesinde kullan l rlar. Kalk fl ak m motor nominal ak m n n 2,5 kat civar ndad r. Kalk fl momenti ise, elektrolit/su oran na ba l olmakla beraber, sincap kafesli motorlara göre yüksektir. Sulu yol vericilerde yol verme, motor h zland kça rotora ba l direnç de erinin düflürülmesi ve sonunda bypass kontaktörünün rotor sarg lar n k sa devre etmesi ile sa lan r. Daha çok çimento, maden ve demir çelik sanayinde kullan lan V B - Sulu Yol Vericilerinin baz özellikleri flunlard r: Su tank ve tanka monteli, PLC li ve Bypass kontaktörlü elektrik panosu, Sa lam ve bak ms z, Yan c de ildir, Geliflmifl koruma özellikleri, Opsiyonel paslanmaz çelik imalat, Haz r ve ar zalar ile ilgili durum bilgileri, Süpervizyon ve devreye alma hizmetleri. V B OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. DSP (Dijital Sinyal fllemcili) kontrollü SSW07 motor kalk fl ve durufllar nda üstün maliyet ve fayda iliflkisini de sa layarak yüksek performans elde etmek için dizayn edilmifltir. Kolay kurulumu sayesinde, günlük çal flma ve devreye alma eylemlerini kolaylaflt rmaktad r. Ayn zamanda SSW07 panolarda alan n etkili kullan m kolaylaflt rmak içinde kompakt gövdeye sahiptir. SSW07 müflteri ihtiyac na göre opsiyonlu aksesuarlar ile daha sonra kolay kurulumu sayesinde uyarlanabilir. Böylelikle tufl tak m, iletiflim ara birim ya da motor PTC girifli sonradan ürüne eklenebilmektedir. Kaplinler ve aktar m cihazlar üzerindeki mekanik gerilimi indirgemesi, floklar ortadan kald rmas, kolay kullan m, kurulumu ve bak m, integral veya elektronik motor korumas, Vac evrensel gerilim seçenekleri ve A aras by-pass özellili i ile donat lm fl olmas yeni seri bu soft starterar daha cazip k lacakt r. DAL ELEKTR K MOTORLARI Tel : Fax : adresinde giriniz. Abana Motorsan olarak gemi sektöründe kullan lan Marine Motor uygulamalar na yönelik yeni ürünler ç kartarak ürün gam m z genifllettik. Bu motorlar, standart elektrik motoruna nazaran deniz flartlar nda çal flmaya göre tasarlanm flt r. Tüm c vata ve ba lant elemanlar paslanmaz malzemedendir. Gövde, kapak, flanfl, klemens kutusu ve kapa pik malzemedendir. Kullan lan rakorlar iste e ba l olarak pirinç veya bronz malzemeden olabilir. Sarg larda kullan lan vernik yüksek s cakl a dayan kl malzemeden seçilmifltir. Bu motorlar, s zd rmazl a yönelik olarak güdük (fans z, fan muhafazas z) tiptedir ve standart koruma s n f suya karfl yüksek koruma sa layan IP 56 s n f ndad r. Motor boyas Epoxy polyester astar ve son kat boya olacak flekildedir. stenildi i takdirde motorlara Encoder ba lanabilir. Gerekti i takdirde motorlar, sarg lar na s t c yerlefltirilmifl flekilde üretimleri yap labilmektedir. ABANA MOTORSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. 18 EK M 2008 ÖZEL MALAT DC MOTORLAR Kendinden Redüktörlü Kormas, endüstriyel uygulamalarda ihtiyaç duyulan W güç aral nda, VDC motorlar özel olarak müflteri isteklerine göre flekillendirilerek, imalatç lara uygun çözümler sunmakta. Türkiyede ilk olarak imalat n gerçeklefltirdi imiz dik redüktör gruplu ve çeflitli güçlerdeki yeni ürünümüz düflük maliyeti yan nda her alanda kullan labilecek bir üründür. Yüksek torklu ve düflük devirli olmas, kendinden redüktörlü olmas ve Kormas' n kendi imalat oldu u için her türlü güç ve devirde yap labiliyor olmas ürünün en büyük özellikleridir. Ayr ca yandan ç k fll ve kendinden redüktörlü yeni ürünlerde ürün yelpazemize eklenmifltir. Ürünlerimiz CE sertifikal d r. KORMAS ELEKTR KL MOTOR Tel : Fax : adresinde giriniz. SOFT STARTER ES 2006 YAZILIMI Yumuflak Yolverme Art k Daha Kolay Smart ve Profesyonel serileriyle yeni Softstarter ES 2006 yaz l m, yüksek özellikli (High Feature) uygulamalar için Sirius softstarter serisi 3RW44'ün devreye alma, parametreleme, teflhis ve dokümantasyon ifllemlerini kolaylaflt r yor. Cihaz parametreleri bilgisayarda hem çevrimiçi hem de çevrimd fl yken ayarlanabiliyor ve ilk devreye alma aflamas nda softstarter'e aktar labiliyor. Smart versiyonunda PC veya PG ile birlikte seri ba lant arayüzü kullanarak eriflim yap labiliyor. Soft Starter ES 2006 profesyonel ve opsiyonel Profibus-iletiflim modülü ile Profibus üzerinden de eriflim mümkün. Program fonksiyonlar flunlard r: Cihaz fonksiyonunun/parametrelerinin ayarlanmas ve ayn zamanda verilerin yedeklenmesi için haf zaya alma ve yazd rma, Soft Starter üzerinde ar za teflhisi ve önemli ölçüm de erlerinin görüntülenmesi, Ölçüm e rilerinin yenilikçi osiloskop fonksiyonu ile gösterilmesi (Trace), Yazd rma fonksiyonu, kay t defteri ve olaylar n kay t dosyas, Kullan fll Almanca ve ngilizce ara yüz. SIEMENS Tel : Fax : adresinde giriniz. SERVO S STEMLER 100W le 4,5 Kw Güç Aral nda H gen FDA 7000 serisi servo sistemler, 100W ile 4,5 kw güç aral nda üretilen, yüksek performansl, kolay kullan ml kontrol cihazlar d r. Tork, h z, pozisyon modunda ve bunlar n kombinasyonlar nda kullan labilen cihazda modlar aras geçifl, cihaz durdurulmadan yap labilir. PC üzerinden cihazlar n parametreleri ayarlanabilir, izlenebilir ve auto tuning ifllem yap labilir. 8 dahili h z ve 4 dahili tork ayar na sahip olan cihaz, pozisyon kontrolünü mutlak (absolute) ve art ml (incremental) enkoderler ile yapar. RS 232 ve RS 485 Modbus haberleflebilen cihazda, enkoder ç k fl istenilen çözünürlükte ayarlanabilen cihaz n elektronik diflli oran dijital girifller ile 4 farkl flekilde ayarlanabilir. Orjin ö retme (home function) fonksiyonu bulunan cihaz, 31 adet dâhili pozisyon komutuna sahiptir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 W21-Multivoltaj Döküm Gövde Motorlar, Frenli Motorlar, Fan Ve Egzos Motorlar WEG Alçak Gerilim Motorlar htiyaçlar, standartlar, uygulamalar ne olursa olsun, WEG Latin Amerika ve dünyadaki market gereksinimlerine göre hem AC hem DC alçak gerilim motorlar ile buluflturan en büyük motor üreticisidir. Dünya marketinin enerjiyi korumas yla, WEG, üstün performans sunan, enerji tüketimini indirgeyen ayr ca çevreyi korumayada yard mc yüksek verimli motorlar serisiniz gelifltirmifltir. W21-Multivoltaj Döküm Gövde Motorlar Üç fazl asenkron motorlar,düflük maliyetli ve yüksek teknolojili motorlard r. Birçok uygulama çeflidine uyarlanma özelli i, kurulum, kolay çal flma ve düflük maliyetli bak m s ras nda flirket k vrakl na izin verir. IEC34 standartlar na uygunluk, yüksek enerji muhafazas n garanti etmektedir. Ayr ca W21 serisi motorlar premium, standart ve top premium efficiency seçenekli ve frekans konverterla çal flmaya uygun motorlard r. 0,12-330kW güç aral, II, IV, VI, VIII kutup seçenekleri, M/L gövdede, IP55, TEFC, 50Hz özellikleriyle pompa, fan, konveyör, freze tezgahlar, pres, asansör, tezgahlar, so utma, paketleme ve di er tüm uygulamalar için vazgeçilmeyecek motorlard r. Frenli Motorlar WEG frenli motorlar istendi i yerde h zl güvenli durufllar sa layan mükemmel ekipmanlard r. WEG Frenleme çözümleri üretim sürecinde k vrakl a ve korumaya yard mc l ile sinerji oluflturur. Ayn flekilde premium, standart ve top premium efficiency seçenekleri frekanks konverterli çal flmaya uygunlu u avantajlar ndand r. 0,12-37 kw güç aral, II, IV, VI ve VIII kutup seçenekleri L gövde IPP 55, TEFC, 50Hz döküm ya da alüminyum gövde alternatifleri ile h zl durufl gerektiren kurum s ras nda zaman korumal, paketleme, a aç makinalar, vinç gibi uygulamalar için iyi bir çözüm olacakt r. Fan Ve Egzos Motorlar OEM Ventilasyon müflterileri taraf ndan ra bet gören özelliklere uygun motorlard r. Pedal, Ayak ve Flanfl monteli flekildede tedarik edilebilmektedir. laveten montaj konfigürasyonuna göre motor ayr ca Terminal kutulu ya da kutusuz veya terminal kutusuna uzaktan kumanda sa layan 1 m uzunlu undaki kablo ilede tedarik edilebilir. 0,12-315kW güç aral, II, IV, VI, VIII poles ve çift h z, S/M Pad/Foot, IP55, 50Hz fleçenekleriyle fan, egzos, tünel, metro, havaland rma sistemleri, yeralt kömür madenleri, al flverifl merkezleri, süpermarket ve benzeri di er tüm yerlerde ve uygulamalar için elveriflli motorlard r. DAL ELEKTR K MOTORLARI Tel : Fax : adresinde giriniz. AX5000 EtherCAT servo sürücü ürün yelpazesi, A aras nda ç k fl ak m çeflitlili i, yeniden bafllatma emniyeti için ilave kart n yan s ra, resolver ve BISS enkoderler ile de siparifl edilebilen AM3500 serisi servo motorlarla geniflletilmifltir. AX5000 EtherCAT Sürücü Serisi Geniflliyor 20 EK M 2008 AX5000 Servo Sürücü serisi, ifllevsellik aç s ndan optimum sonuç için, tek ya da çok kanall iki ayr tip olarak tasarlanm flt r. Tümleflik h z kontrol teknolojisi, son derece yüksek dinamik konumland rma görevlerini destekler. EtherCAT, yüksek performansl bir sistem iletiflim katman olarak, PC tabanl kontrol teknolojisi ile ideal ara yüz oluflturur. AX5000, tan t ld ndan bu yana, kendisini dünya çap nda zorlu uygulamalarda kan tlam flt r. Temel, 1 kanall AX51xx modellerden, 2 kanall AX52xx modellere, 12 A (2x6 A olarak da kullan labilen) motor ak mlar na kadar bulunabilir. 2 kanall servo sürücü olan AX52xx, özdefl hatta farkl kapasitede iki motorun, 12 A toplam ak m ile çal flt r lmas n olanakl k lar. De iflken kapasiteli ba ms z ç k fl özelli i sayesinde çok eksenli uygulamalar için kanal bafl na en küçük alanda optimum maliyet sa lar. Daha yüksek performans için yeni sürücüler Beckhoff Sürücü Teknolojisi ürün çeflitlili i sürekli olarak genifllemektedir. Servo Sürücü ürün yelpazesi, 18 A'lik yeni model AX5118 ve 25 A'lik AX5125 ile genifllemifltir. 75 A'e kadar olan modeller haz rl k aflamas ndad r. AX5000 h zl ba lant sistemi, çok eksenli bir sistem oluflturmak üzere, birkaç AX5000 sürücünün basitçe ve h zl bir flekilde ba lant s n mümkün k lar. Soketli besleme ve di er ba lant modülleri ile; güç kayna, DC-Link ve 24 V DC kontrol ve frenleme gerilimini kendi aralar nda birlefltirir. AX5000 sürücüler, yap ve tip aç s ndan farkl motorlara ba lanabilme esnekli i gösterirler: senkron, do rusal, tork ve asenkron motorlar, farkl bir ölçeklendirme gerekmeksizin ba lanabilir. Bununla beraber, yayg n standartlarda enkoderler, BISS, EnDAT ve çoklu geribesleme arabirimi resolver da desteklemektedir. Yarat c bir yenilik olarak AM3500 serisi senkron servo motorlar art k BISS enkoder arabirimi ile de temin edilebilmektedir. AX5000 kombinasyonu ile daha yüksek düzeyde bir dinamik sürücü sistemi olufltururlar. Ek olarak, AX5801 TwinSAFE ilave kart, kategori 3'e uygun (EN 954) tekrar bafllatma emniyet kilidi sunar. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz.

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta:

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: 112 Dosya/Motor ve Sürücüler Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: EtherCAT Sürücüler Beckhoff Beckhoff sürücü ailesi, AX5000 servo sürücü serisi ile yüksek dinamik konumland rma görevleri için

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı A B C D E F Sipariş bilgileri Tip Stok no. C45E-0403AG220 1025730 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/c4000_micro_ip69k_gövde_tasarımı

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r.

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r. H z kontrol cihazlar Altivar 61 HVAC uygulamalar n z n kalbinde! Telemecanique markal çözümlerin verimlili i Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131900 CML720i-R05-480.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

İçerik. Ürün no.: RSL410-M/CU405-2M12 Güvenlik lazer alan tarayıcı

İçerik. Ürün no.: RSL410-M/CU405-2M12 Güvenlik lazer alan tarayıcı Ürün no.: 53800206 RSL410-M/CU405-2 Güvenlik lazer alan tarayıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi

NE1A/DST1. DeviceNet Emniyet Sistemi DeviceNet Emniyet Sistemi Omron, 3 şekilde kullanılabilen DeviceNet uyumlu Emniyet Sistemi sunmaktadır: Tek başına kontrol cihazı, uzak I/O blokları ile genişletilebilir emniyet ağı veya DeviceNet ile

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Online teknik sayfa. C4P-EA21030A001000, C4P- SA21030A detec4 Prime GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C4P-EA21030A001000, C4P- SA21030A detec4 Prime GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa CP-EA00A00000, CP- SA00A00000 detec Prime CP-EA00A00000, CP-SA00A00000 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Teslimat Kapsamı Kullanım

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans

Yeni, Üst S n f Kontrol Performans 162 Otomatik Kontrol Yeni, Üst S n f Kontrol Performans Beckhoff Beckhoff, XFC teknolojisi ile (extreme Fast Control Technology) yeni ve çok h zl bir kontrol sistemi çözümü sunuyor: XFC, modern bir endüstriyel

Detaylı

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihazlar Yüksek performans ve fonksiyonellik 0.18-15 kw aras 3 fazl asenkron motorlar için M teri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider

Detaylı

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI Online teknik sayfa SIDOR E 1217524 SIDOR A B C D E F 15267 14181 certified certified Ayrıntılı teknik bilgiler SIDOR E 1217524 Açıklama Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri ve aksesuar Ölçülen

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Nem ölçüm sistemleri Endüstriyel çözümler Uygulamaya özel çözümler Farklı sensör seçenekleri Gelişmiş online izleme Automation Components Analog Nem Sensör

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Online teknik sayfa. C4P-SA10510A detec4 Prime GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C4P-SA10510A detec4 Prime GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa CP-SA00A00000 detec Prime CP-SA00A00000 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Kullanım Çözünürlük Koruma alanı yüksekliği Tarama mesafesi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI Online teknik sayfa SIDOR E 1217526 SIDOR A B C D E F 15267 14181 certified certified Ayrıntılı teknik bilgiler Teknik bilgiler Açıklama Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri ve aksesuar Ölçülen

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü Ç NDEK LER A) Elektronik Konvansiyonel ve Mikroifllemci Donan ml Cihazlar - Mikrokontrolörlü Cihazlar (Üniversal) E-48 Serisi Say sal Kontrol Cihaz E-72 Serisi Say sal Göstergeli Kontrol Cihaz E-74 Serisi

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Ürün Hattı. Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t www.tsmglobal.com.tr 2 Tek Konsept 13 Model 3 Platform - 8 Farklı Model 13 Versiyon ARX serisi vibrasyonlu silindirler 8 modele ait 13 farklı versiyonda

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

İnfrared sıcaklık ölçüm

İnfrared sıcaklık ölçüm İnfrared sıcaklık ölçüm cihazı testo 830 Hızlı, temassız yüzey sıcaklık ölçümü Maks./min. değer gösterimi, temassız yüzey sıcaklığı ölçümü C Lazer ölçüm noktası işaretleyicisi ve daha uzun mesafelerde

Detaylı