ÜRÜN HATTINDA OLUMSUZ ETKLEMN ENGELLENMESNE YÖNELK OLARAK ÜRÜN SUNUMUNUN ZAMANLAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN HATTINDA OLUMSUZ ETKLEMN ENGELLENMESNE YÖNELK OLARAK ÜRÜN SUNUMUNUN ZAMANLAMASI"

Transkript

1 ÜRÜN HATTINDA OLUMSUZ ETKLEMN ENGELLENMESNE YÖNELK OLARAK ÜRÜN SUNUMUNUN ZAMANLAMASI Ar. Gör. Alper Özer Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Ak$n Koçak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (letme Bölümü GR Günümüz rekabet koullar$ iletmeleri yeni stratejiler uygulamaya zorlamaktad$r. Bu stratejilerin tümü iletmelerin rekabet avantaj$ yaratmas$na yönelik olarak gerçekletirilmektedir. (letmelerin sürekli olarak kendilerini gelitirmelerini gerektiren bu de+iim kendisini özellikle yeni ürün sunumunda göstermektedir. Bunun temelinde yatan düünce yeni ürünlerin gelitirilmesinin ve sunulmas$n$n rekabet avantaj$ yaratacak bir yol olmas$d$r. Rekabet avantaj$ sa+lanmas$na yönelik olarak da stratejik davranmak gerekti+inden yeni ürünlerin gelitirilerek pazara sunulmas$nda daha etkili olacak stratejilerin uygulamas$ da her gün artmaktad$r. (letmelerin sahip olduklar$ ürün hatt$na yeni ürünler eklemeleri yoluyla pazara yeni ürünler sunmas$ da özellikle günümüzde oldukça etkili ekilde uygulanan bir strateji olarak öne ç$kmaktad$r. Ürün hatt$n$n geniletilmesi son y$llarda oldukça yo+un bir ekilde kullan$lan bir stratejidir l$ y$llara kadar pazara yeni sürülen ürünlerin %89 luk k$sm$n$n bu yöntemle gerçekletirilmesi (Reddy ve Di+erleri 1994) ve 1990 l$ y$llarda bu say$n$n h$zl$ tüketilen ürünlerde %95 e kadar yükselmesi (Lomax ve McWilliam 2001) bu stratejinin yo+un bir ekilde kullan$ld$+$n$ göstermektedir. Ürün hatt$n$n 1

2 geniletilmesinin bu kadar yo+un ekilde tercih edilmesinin en temel medeni markan$n daha önceden pazarda biliniyor olmas$ nedeniyle ürün hatt$na yeni eklenen ürün için pazarlama iletiiminin önemli ölçüde gerçekletirilmi olmas$d$r. Bu sayede iletmelerin baar$s$zl$k riski azalmaktad$r (Ambler ve Styles 1997). Özellikle markan$n ve marka ile yüklenilmek istenilen imaj$n pazarda oldukça önemli oldu+u günümüz koullar$nda markan$n zaten biliniyor olmas$, iletmelerin rekabete bir ad$m önde balamas$ anlam$na gelmektedir. Bu faydan$n d$$nda ürün gelitirme ve maliyetlerle ilgili olarak da iletme birçok avantajla kar$ kar$ya kalacakt$r. ÜRÜN HATTI VE ÜRÜN HATTININ GENLETLMES (letmeler rekabetin oldukça etkili oldu+u bugünkü koullarda rekabet avantaj$ sa+lamak için tüketici istek ve ihtiyaçlar$n$ daha iyi ekilde kar$layacak ürünler gelitirmek zorundad$r. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlar$n$n birbirlerinden farkl$ olmas$ bir tek ürünün farkl$ tüketici istek ve ihtiyaçlar$n$ ayn$ düzeyde tatmin edememesine neden olmaktad$r. Bu nedenle iletmeler pazara farkl$ özelliklerde ürünler sunmak istemektedirler ve bu, iletmeleri daha yo+un ekilde kiiye özel üretime yöneltmektedir (Jiang 2000). Her ne kadar gelien teknolojinin kullan$lmas$yla çeitlilik art$k daha düük maliyetlerle sa+lanabiliyor olsa da (Varki ve Rust 1998), farkl$ özelliklere sahip ürünlerin pazara sunulmas$ standart bir tek ürün üretilmesi seçene+ine göre iletmelere ek maliyetler getirmektedir (Yeh ve Chu 1991). Yüklenilecek olan ek maliyetler de rekabet avantaj$n$n kaybedilmesine neden olabilecek ekilde yüksek fiyatlar olarak kendini göstermektedir. Bu nedenlerle iletmeler ürüne ilikin kararlar$nda yüksek maliyet ile yüksek tüketici tatmini sa+lanmas$ ikilemi aras$nda kalmaktad$r. Ürün hatt$ yönetiminde iletmeler yukar$da ifade edilen etkenleri dikkate alarak faaliyet gösterirler. Ürün hatt$n$n yeterince geni olmas$ veya gere+inden fazla uzun olmas$ da bu etkenlere göre belirlenmektedir. Kotler (2000) ürün hatt$na yeni ürünler eklenerek gelirlerde art$ sa+lanabiliyorsa ürün hatt$n$n dar oldu+unu, buna kar$n ürün hatt$ndan ürün ç$kar$lmas$yla gelirler art$yorsa ürün hatt$n$n gerekti+inden uzun oldu+unu belirtmektedir. Buradan iletmelerin ürün hatt$yla ilgili olarak ürün 2

3 hatt$ndan ürün ç$kar$lmas$, ürün hatt$n$n ayn$ b$rak$lmas$ ve ürün hatt$na yeni ürün eklenmesi seçenekleriyle kar$ kar$ya olduklar$ noktas$nda gelinmektedir. Ürün hatt$ndan ürün ç$kar$lmas$ art$k gelir getirme potansiyeli olmad$+$ düünülen, ekonomik ömrünü tamamlam$ veya daha geni olarak ürün hatt$ndan sa+lanan toplam geliri olumsuz yönde etkileyen ürünlerin pazara sunulmas$na son verilmesi olarak ifade edilebilir. Ürün hatt$ndan ürün ç$kar$lmas$ sadece toplam gelirin olumsuz etkilenmesinin engellenmesi amac$yla de+il, baz$ durumlarda stratejik olarak da gerçekletirilen bir karard$r. Ürün hatt$n$n geniletilmesi ise en genel olarak ayn$ ürün s$n$f$ içerisinde, ayn$ marka alt$nda yeni özelliklere sahip yeni bir ürünün pazara sunulmas$ eklinde tan$mlanmaktad$r (Kotler 2000). Ayn$ markan$n kullan$lmas$n$n nedeni iletmelerin markan$n sahip oldu+u de+eri kullanarak riski azaltmak istemeleri veya markan$n kullan$lmas$yla tüketicileri etkilemeye çal$malar$d$r. Ürün hatt$n$n geniletilmesinin marka geniletmesinin bir yönü olmas$n$n (Speed 1998) mant$+$ da bu ekilde aç$klanabilir. Ürün hatt$n$n geniletilmesi yukar$da ifade edilen avantaj ve dezavantaj$ bir ekilde dikkate alan bir strateji olarak öne ç$kmaktad$r. Bir taraftan tüketicilere ürün çeitlili+i sunarak farkl$ tüketici istek ve ihtiyaçlar$n$n daha iyi kar$lanmas$n$n sa+lanmas$yla rekabet avantaj$ sa+lanmas$ söz konusuyken (Dobson ve Kalish1988; Hultink ve Di+erleri 2000), di+er taraftan ayn$ ürün hatt$nda faaliyet gösterilmesi nedeniyle tedarik, üretim, pazarlama, tutundurma ve da+$t$m faaliyetlerinde ortak unsurlar$n kullan$lmas$yla, tamam$yla yeni bir ürün ile çeitlilik sa+lanmas$ seçene+ine göre oldukça düük maliyetler söz konusu olmaktad$r (Quelch ve Kenny 1994; Kim ve Sullivan 1998; Gilbert ve Matutes 1993; Smith ve Park 1992). Bu noktada ifade edilmesi gereken önemli bir nokta ürün hatt$n$n geniletilmesinde her ne kadar ayn$ markan$n kullan$lmas$ esas olsa da, iletmenin ayn$ ürün s$n$f$nda yeni bir ürünü farkl$ bir markayla ç$karmas$n$n da kullan$lan bir strateji oldu+udur. Çok marka stratejisi (Kotler 2000; Chintagunta 1996) olarak adland$r$lan bu strateji temel olarak iletmelerin bu çal$man$n konusu olan olumsuz etkileimden kaç$nmak amac$yla yöneldikleri bir stratejidir. Ürün hatt$n$n geniletilmesi her ne kadar baar$s$zl$k riskinin ve maliyetlerin düük oldu+u bir stratejiyse de, iletmeler aç$s$ndan sak$ncalar da do+urabilmektedir. 3

4 Di+er bir ifadeyle ürün hatt$n$n geniletilmesi stratejisi etkin bir ekilde tasarlanmad$+$nda iletme için yarars$z, hatta zararl$ bir strateji haline gelebilecektir. Bu durum en belirgin olarak ürün hatt$n$ oluturan ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim olarak kendisini göstermektedir. ÜRÜNLER ARASINDAK OLUMSUZ ETKLEM (ngilizce literatürde product cannibalization olarak geçen ve ürün yamyaml$+$ olarak da ifade edilen (Tek 1997) ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim yeni bir ürünün ayn$ ürün hatt$ içerisinde ana üründen pay alarak sat$ kazanmas$ ve mevcut ürünlerde sat$ azalmas$na neden olmas$ olarak tan$mlanmaktad$r (Lamb ve Di+erleri 1992; Lomax ve McWilliam 1998; Reddy ve Di+erleri 1994). Çok marka stratejisini de içine alan bir baka tan$m ise yeni bir ürüne ilikin sat$lar$n ayn$ üretici taraf$ndan üretilen bir baka markadan veya ayn$ markay$ ta$yan bir baka üründen kazan$lmas$ eklindedir (Mason ve Milne 1994). Çok marka stratejisinde olumsuz etkileim, iletmenin ayn$ ürün s$n$f$nda farkl$ markalarla faaliyet göstermesi ve söz konusu farkl$ markalar$n birbirlerinin sat$lar$n$ olumsuz ekilde etkilemesi durumunda geçerli olan olumsuz etkileimdir. Farkl$ markalar, ürünler aras$ndaki farkl$l$klar$n daha net bir ekilde ortaya konulabilmesi için kullan$lmaktad$r. (letmelerin dikkat etmesi gereken nokta farkl$ markalar bile olsa iletmenin toplam sat$lar$n$n nas$l etkilendi+idir. Fiyat$ temel alan yakla$ma göre ise ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim, di+er tüm unsurlar sabit kald$+$nda bir ürünün talebindeki yüzdelik de+imenin di+er ürününün fiyat$ndaki de+imeden etkilenmesi olarak ifade edilmektedir (Kerin ve Di+erleri 1982). Genel olarak iki ürün aras$ndaki iliki ba+$ms$z, ikame ve tamamlay$c$ olabilmektedir ve ürünler aras$nda olumsuz etkileimden söz edebilmek için ürünlerin ikame ürünler olmalar$ gerekmektedir. Bir ürün di+erinin ikamesi oldu+unda da A ürünün fiyat$n$n düürülmesi B ürününün talebinin dümesine neden olabilecektir. Bununla beraber, fiyat d$$ndaki tüm unsurlar$n sabit kalmas$ mümkün olmad$+$ndan olumsuz etkileimi sadece fiyata ba+lamak yanl$ olacakt$r. Psikolojik unsurlar ve tüketicilerin beklentileri gibi unsurlar da tüketicilerin ürünler aras$nda 4

5 geçiine neden olan etkenlerdir ve iletmeler taraf$ndan dikkate al$nmalar$ gerekmektedir. Olumsuz etkileim istek ve ihtiyaçlar$ndaki de+iime göre tüketicilerin ürün modelleri aras$ndaki geçilerine dayanmaktad$r ve bu geçiler düük derecede de olsa yaanmaktad$r. Yani ürün hatt$ndaki ürünler aras$nda en az$ndan belirli bir derecede olumsuz etkileim olmaktad$r. Ürün hatt$na yeni eklenen bir ürün ana ürünün sat$lar$n$ hiç etkilemezse aralar$ndaki olumsuz etkileim derecesinin s$f$r oldu+u, buna kar$n yeni ürün ana ürünün sat$lar$n$ tamamen al$yorsa olumsuz etkileim derecesinin %100 oldu+u ifade edilmektedir (Mason ve Milne 1994). Bununla beraber uygulamada yukar$da söz edilen her iki durum da söz konusu olmamakta ve gerçek durum bu iki durumun aras$nda bir yerde gerçeklemektedir. Tüketicilerin ürün hatt$n$ oluturan ürünler veya markalar aras$ndaki geçilerinin mant$+$ tüketicilerin esas olarak ürün veya marka de+il fayda sat$n almalar$na dayanmaktad$r. Ürünler aras$ndaki olumsuz etkileimin sadece ürün hatt$n$n geniletilmesinde de+il, çok marka stratejisinde de incelenmesinin nedeni de tüketicilerin fayda sat$n almalar$d$r. Bu aç$dan bak$ld$+$nda ürünlerin sat$lar$n$n olumsuz ekilde etkilenmesinin daha geni ekilde dikkate al$nmas$ gerekti+i ifade edilmelidir. Yani bir ürünün sat$lar$n$n olumsuz ekilde etkilenmesi sadece ayn$ ürün s$n$f$ndaki ürünlere ba+l$ olarak de+il, tüketicilerin ayn$ fayday$ sa+layabilecekleri di+er ürün s$n$flar$ndaki ürünlere ba+l$ olarak da de+erlendirilmelidir. Bu noktada Theodore Levitt (1960) taraf$ndan ileri sürülen ve tüketicilerin ürün de+il fayda sat$n ald$klar$ temelinde ayn$ fayday$ sa+layacak tüm ürünlerin rakip olabilece+inin aç$kland$+$ pazarlama miyoplu+u kavram$ öne ç$kmaktad$r. Ürün hatt$n$n geniletilmesinden sonra yeni ürüne ilikin sat$lar dört farkl$ kaynaktan sa+lanmaktad$r (Green ve Krieger 1987; Lomax ve McWilliam 2001). 1- Pazar$n genilemesi sonucu, önceden o ürün s$n$f$ndan ürün sat$n almam$ olanlar, 2- Rakip markalar$ sat$n alanlar, 3- Ana ürünü sat$n al$p, genileme sonras$nda yeni ürünü sat$n alanlar. 5

6 4- (letmenin ayn$ ürün s$n$f$ndaki farkl$ markalar$n$ sat$n al$p, yeni ürünü sat$n alanlar. (lk iki kaynak iletmeye ürün hatt$n$n geniletilmesi nedeniyle ek sat$, dolay$s$yla da ek gelir sa+larken, olumsuz etkileimin söz konusu oldu+u üçüncü ve dördüncü kaynaklarda yeni ürüne ilikin sat$lar mevcut ürünün talebinden kar$lanmaktad$r. Yeniden da+$t$lm$ sat$lar olarak ifade edilen bu kaynaklarda iletmenin bir ürünü ayn$ ürün hatt$ içerisindeki bir baka ürünün yerine geçmektedir (Kerin ve Di+erleri 1982; Lomax ve McWilliam 1998). Daha önce de ifade edildi+i gibi, iletmenin ayn$ ürün s$n$f$nda sahip oldu+u di+er markalar da ürün hatt$ndaki di+er ürünlerin sat$lar$n$ olumsuz etkileyece+inden iletmenin çok marka stratejisiyle ürün hatt$na ekleyece+i ürünler de sat$lar$n$ mevcut ürün talebinden sa+layabilecektir. Böyle bir durumda dördüncü kaynak olarak ifade edilen ayn$ ürün s$n$f$ndaki yeni markalar da olumsuz etkileime neden olan bir etken olarak de+erlendirilmektedir. Nekil 1 de geniletilmi bir ürünün sat$lar$n$ sa+lad$+$ kaynaklar gösterilmektedir. (letmenin ulamaya çal$t$+$ ideal durum sat$lar$n eklin sol taraf$nda bulunan kaynaklardan, yani ürün s$n$f$ndan hiç ürün almam$ olanlarla daha önce rakip ürünlerden sat$n alanlardan sa+lanmas$d$r. Ürün s$n$f$ndan ilk defa ürün sat$n alacaklar$n kazan$lmas$ pazar gelitirme olarak ifade edilmektedir ve tüketicilere ürün hatt$nda çeitlili+in artmas$ pazar$n gelimesinde etkili olmaktad$r (Quelch ve Kenny 1994). Neklin sa+ k$sm$nda ise ürün hatt$n$n geniletilmesiyle iletmenin sa+layaca+$ gelirlerin kar$ kar$ya kalaca+$ olumsuz etkileim gösterilmektedir. Burada olumsuz etkileim iki ekilde incelenmektedir: Birinci ve ikinci derece olumsuz etkileim. Birinci derece olumsuz etkileim iletmenin ayn$ markay$ kullanarak ürün hatt$n$ geniletti+i durumlarda söz konusu olmaktad$r. (kinci derece olumsuz etkileim ise iletmenin ayn$ ürün s$n$f$nda sahip oldu+u di+er markalar$n neden oldu+u olumsuz etkileimdir. Yani ikinci derece olumsuz etkileim iletmenin çok marka stratejisi nedeniyle ortaya ç$kan olumsuz etkileimdir (Lomax ve McWilliam 2001). 6

7 Ürün Hatt$n$n Geniletilmesiyle (letmenin Sa+layaca+$ Gelirler Ek Gelirler Olumsuz Etkileim Pazar Gelitirme Rakiplerden Sa+lanan Müteriler Birinci Derece Olumsuz Etkileim Ayn$ Markadan (kinci Derece Olumsuz Etkileim (letmenin Di+er Markalar$ndan Nekil 1: Ürün Hatt$n$n Geniletilmesi Sonras$nda Elde Edilecek Gelirlerin Kaynaklar$ Kaynak: Wendy Lomax ve Gil McWilliam, Consumer Response to Line Extensions:Trial and Cannibalization Effects Journal of Marketing Management, Vol:17, 2001, s:393. Nekil 2 de ise ürünler aras$ndaki olumsuz etkileimin ana ürün sat$lar$n$ ve toplam ürün hatt$ sat$lar$nda nas$l bir etkisinin oldu+u gösterilmektedir. Burada iletme ilk olarak, e+er ürün hatt$n$n geniletilmesi söz konusu olmasayd$ ana ürünün sat$lar$n$n ne olaca+$n$ belirlemelidir. Elde edilecek sonuç ile gerçekleen ana ürün sat$$ kar$lat$r$larak olumsuz etkileim sonucu sat$larda düüün veya pazarda genilemenin olup olmad$+$ ortaya konulur. C noktas$ iletme ürün hatt$n$ geniletmeseydi ana ürününün elde edece+i sat$ düzeyini göstermektedir. A n$n gerçekleen sat$lar$ gösterdi+i bir durumda, C ve A aras$ndaki fark ürünler aras$ndaki etkileimin derecesini göstermektedir. Buna kar$n gerçekleen sat$lar B seviyesinde oluursa, B ile C aras$ndaki fark ise pazar$n geniletilmesi olarak ifade edilmektedir. 7

8 Ana Ürün Sat$lar$ B Pazar$n Genilemesi Gerçekleen Sat$lar C Olumsuz Etkileim Gerçek Sat$lar Gerçekleen Sat$lar A X t Ürün Hatt$n$n Geniletilmesi Zaman Nekil 2: Ürün Hatt$na Yeni Ürün Eklenmesinin Ana Ürün Üzerindeki Etkisinin Temel Yap$s$ Kaynak: Reddy, Srinivas K., Susan L. Holak, Subodh Bhat, To Extend or Not to Extend: Success Determinants of Line Extensions, Journal of Marketing Research, Vol:31, May 1994, s: 253. OLUMSUZ ETKLEM DERECES ÜZERNDE ETKL OLAN ETKENLER Ürün hatt$ndaki ürünler aras$ndaki olumsuz etkileimi ürün niteli+i ve ürün hatt$n$n geniletilmesinin yönü ile ilikili olarak de+erlendirilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ürün hatt$ndaki ürünler aras$ndaki etkileimin bu etkenlere göre de+iiklik göstermesidir. Ürün hatt$ yönetimi ve ürün hatt$n$n geniletilmesinde ürün niteli+inden ürünlerin fonksiyon odakl$ veya prestij odakl$ olmas$ anla$lmaktad$r. Fonksiyon odakl$ ürünler ürüne ilikin özelliklerin ve kullan$m kolayl$klar$n$n öne ç$kar$ld$+$ ürünlerdir. Prestij odakl$ ürünler ise daha çok imaja yönelik olarak konumland$r$lan ürünlerdir (Park ve Di+erleri 1991). Ürün niteli+inin incelenmesinin önemi bu iki etkenin marka imaj$ üzerinde belirleyici etkisinin olmas$d$r. Ayn$ zamanda ürünler 8

9 aras$ndaki olumsuz etkileim bu iki niteli+e göre farkl$ ekilde olumaktad$r (Kim ve Lavack 1996). Bu iki niteli+e etki edecek olan önemli bir nokta üretim süreçlerinde ortak üretim unsurlar$n$n kullan$lmas$d$r. Ürünlerde ortak unsurlar$n kullan$lmas$ ürünlerin birbirlerine daha benzer olarak de+erlendirilmelerine neden olmaktad$r. Bu durumda da yeni tüketiciler kazan$lmas$ndan çok ana ürünün talebi yeni ürüne kaymaktad$r (Kim ve Chhajed 2001; Kim ve Chhajed 2000). Ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim derecesi ürün hatt$n$n geniletilmesinin yönüne göre de farkl$l$k gösterebilecektir. Ürün hatt$n$n geniletilmesinin yönü ise ana ürüne göre daha yüksek veya düük kalite düzeyinin belirlenmesidir ve aa+$ ve yukar$ yönlü ürün hatt$ geniletilmesi olarak incelenmektedir (Pitta ve Katsanis 1995). Ana üründen daha düük kalite ve fiyat düzeyinde bir ürünün ürün hatt$na eklenmesi aa+$ yönlü geniletme, daha yüksek kalite ve fiyat düzeyinde bir ürünün ürün hatt$na eklenmesi ise yukar$ yönlü geniletme olarak tan$mlanmaktad$r. Aa+$ yönlü bir geniletme ayn$ kalite düzeyinde daha düük fiyat ile sa+lanan bir geniletme oldu+unda, ayn$ kalitenin daha düük fiyata al$nmas$ söz konusu olaca+$ndan yeni ürünün ana ürün sat$lar$n$ olumsuz ekilde etkileyece+i ifade edilebilir (Randall ve Di+erleri 1998; Reddy ve Di+erleri 1994). Ürün hatt$n$n geniletilmesi daha düük kaliteli bir yeni ürün ile gerçeklemise tüketiciler bekledikleri kalite ve fiyata göre de+erlendirmelerini yapacaklard$r. Aa+$ yönlü bir genilemede ana ürünü sat$n alanlar$n eskisinden daha düük özelliklere sahip bir ürüne yönelmeleri olas$l$+$n$n düüklü+ü nedeniyle etkinin daha az olaca+$ düünülebilir. Bu durum özellikle prestij odakl$ ürünlerde kendisini göstermektedir. Ancak böyle bir durumda özellikle prestij odakl$ ürünlerde imaj$n olumsuz ekilde etkilenmesi ve bu nedenle de talepte kay$p söz konusu olabilmektedir. Yukar$ yönlü bir geniletme söz konusu oldu+unda, yeni ürün ana ürüne göre daha gelimi ve tüketici istek ve ihtiyaçlar$n$ daha iyi ekilde kar$layacak yeniliklere sahip olaca+$ndan, ana ürün üzerindeki etki daha fazla olmaktad$r. Daha kaliteli bir ürünün pazara sunulmu olmas$ özellikle prestij odakl$ ürünlerin al$c$lar$ taraf$ndan olumlu kar$lanmaktad$r ve bu da olumsuz etkileim derecesini yükseltici ekilde etki göstermektedir. Bununla beraber ister prestij odakl$ ister fonksiyon 9

10 odakl$ ürünler için olsun yukar$ yönlü bir geniletme durumunda yükselen kalite olumlu imaj$n yeni ürüne ta$nmas$n$ da sa+lamaktad$r (Fisher ve Di+erleri 1999). OLUMSUZ ETKLEMN ENGELLENMESNE YÖNELK OLARAK ÜRÜN SUNUMUNUN ZAMANLAMASI Ürünlerin pazara sunulu zamanlamas$ ürünler aras$ndaki olumsuz etkileimin engellenmesi veya daha düük düzeylere indirilmesi için kullan$lan yöntemlerden bir tanesidir. Zamanlama d$$nda bir tak$m yöntemler de olumsuz etkileimi engelleyici olarak kullan$lmaktad$r. Ürün sunumuyla olumsuz etkileimin yönetilmesinin daha iyi anla$labilmesi için bu yöntemlerden de k$saca söz etmek yararl$ olacakt$r. Bu yöntemlerden biri pazar bölümleri aras$ndaki fark$n net bir biçimde ortaya konulacak ekilde faaliyet gösterilmesidir. Hedef al$nacak olan pazar bölümlerinin birbirlerine yak$n özellikler göstermesi ve bu pazar bölümlerinde yönelik olarak ürün ç$kar$lmas$ olumsuz etkileim derecesini art$ran bir etkendir. Bunun nedeni pazar bölümlerinin birbirlerine yüksek derecede yak$n özelliklere sahip olmalar$ durumunda, tüketicilerin pazar bölümleri aras$nda geçi olas$l$klar$n$n da yükselmesidir (Hammond ve Di+erleri 1996; Sharp 1993). Ürünler aras$ndaki olumsuz etkileimden korunmak için iletmelerin en temel olarak yapmalar$ gerekli hareket, ürün hatt$n$ geniletirken yeni eklenecek olan ürünü farkl$ bir pazar bölümüne veya pazar alt bölümünü doldurmaya yönelik olarak ç$karmalar$ ve pazar bölümleri aras$ndaki geçii engelleyecek ekilde ayr$m$ yapmalar$d$r (Kim ve Lavack 1996). (letmeler olumsuz etkileim derecesini düürmek için ürün hatt$ndan baz$ ürünleri ç$karma yoluna da gidebilirler. Özellikle sat$lar$ düük olan ürünlerin ürün hatt$ndan ç$kar$lmas$ bu aamada iletmeler taraf$ndan uygulanabilen bir yöntem olmaktad$r (Mason ve Milne 1994). (letmelerin ürün hatt$ndan bir ürünün elimine edilmesini rekabet aç$s$ndan de+erlendirmesi gerekmektedir. Ürün hatt$ndan bir ürünün ç$kar$lmas$ iletmenin pazar alt bölümlerinden bir tanesini boaltm$ olaca+$ anlam$na geldi+inden özellikle rekabet avantaj$n$n kaybedilmesi riskini de ta$maktad$r. Bunun nedeni boalt$lan hedef pazar$ oluturan tüketicilerin istek ve ihtiyaçlar$na rakip ürünlerin daha yak$n özellikler göstermesi olas$l$+$n$n olmas$d$r. 10

11 Bu karar zamanlamayla ilgili olarak da de+erlendirilmelidir. Boalt$lacak olan pazar bölümünden yeteri kadar faydalanmadan ç$kmak toplam olarak ürün hatt$ndan beklenen getirinin al$nmamas$ riskini ta$yacakt$r. (letmelerin tercih etti+i bir di+er yöntem de ürün hatt$na yeni eklenilecek olan ürünün do+rudan rakip ürünlerin konumlar$na yönelik olarak konumland$r$lmas$d$r. Rakiplerin konumlar$na da ba+l$ olarak yeni eklenen ürünün ana üründen uzak ekilde konumland$r$lmas$ ve rakip ürünlere ikame olmas$n$n olumsuz etkileim oran$n$ düürdü+ü ifade edilmektedir (Lomax ve McWilliam 1998). Bu durum ana ürünle rakip ürünlerin pazardaki konumlar$na göre belirlenecektir. Ana ürün rakip ürünler taraf$ndan bask$ alt$na al$nd$+$nda gerçekletirilecek olan yeni ürün sunumu olumsuz etkileim riski ç$karacaksa da, iletmeye daha yüksek bir rekabet avantaj$ sa+layacakt$r. Daha önce de ifade edildi+i gibi, çok marka stratejisi tüketicilerin ürünler aras$nda farkl$ alg$lamalara sahip olmalar$ istedi+inde uygulanan bir stratejidir. Di+er bir ifadeyle iletme bu stratejiyle tüketicilerin ürünler aras$nda farkl$ de+erlendirmeler yapmas$n$ istemektedir. Bu yöntemle ürünler aras$nda farkl$ imajlar farkl$ markalarla ilikilendirilmeye çal$$lacak ve böylece tüketiciler aras$ndaki farkl$l$klar da net ekilde ortaya konulmu olacakt$r. Benzer ekilde, alt markalar da tüketicilerin farkl$ de+erlendirmeler yapmalar$na yönelik olarak kullan$lmaktad$r. Burada tüm ürünlerde ana marka, modellere göre de farkl$ alt markalar kullan$lmaktad$r (Aaker 1997). (letme bu sayede çok marka stratejisinde kullan$lamayan marka de+erini kullanma olana+$ elde etmekle beraber, ana ürünle yeni ürünün tüketiciler taraf$ndan farkl$ ekilde alg$lanmas$ için farkl$ bir marka da kullanmaktad$r ve bu sayede olumsuz etkileim derecesinin daha alt düzeylere inmesine çal$$lmaktad$r (Aaker ve Joachimsthaler 2000). Sonuç olarak farkl$ imajlar verecek ekilde farkl$ markalar ve alt markalarla farkl$l$klar daha net bir ekilde ortaya konulabildi+inden, yeni ürünlerin pazara daha erken sunulmas$ için f$rsat yaratabileceklerdir. Ürünler aras$ndaki fiyat fark$n$n gere+inden fazla olmas$ durumunda yüksek fiyat-kalite beklentisi olan tüketicilerin fiyat fark$ nedeniyle kaliteden ödün vererek düük kaliteli modele yönelmeleri ve fark$n gere+inden düük olmas$ durumunda da 11

12 daha düük fiyat-kalite beklentisi olan tüketicilerin daha yüksek kalite için biraz daha fazla fedakarl$k yapmay$ göze almalar$ olumsuz etkileimi art$r$c$ etki göstermektedir (Meredith ve Maki 2001; Shugan ve Desiraju 2001). Buradan hareketle iletmenin ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim derecesini azaltabilmek için uygulayabilece+i di+er bir yöntemin ürünlere ilikin fiyat ayarlamalar$ oldu+u ifade edilebilir. Tüketicilerin özellikleri de dikkate al$narak olumsuz etkileimin oldu+u ürünler aras$ndaki fiyat fark$n$n de+itirilmesi olumsuz etkileim derecesini düürecektir. Ürünlerin pazara sunum zaman$n$n sa+lanacak gelirlerin maksimize edilmesiyle ilikilendirilmesi gerekmektedir. Yani zamanlama ürün hatt$ndan sa+lanacak toplam gelirlerin en üst seviyeye gelmesine yönelik olarak belirlenmelidir. Toplam olarak ürün hatt$ndan elde edilecek olan gelirlerin artmas$ için de ürün hatt$n$ oluturan ürünlerin her birinden en iyi ekilde fayda sa+lamak gerekmektedir. Bu tür bir düünce ürün hatt$ndaki ürünlerin birbirlerinin sat$lar$n$ olumsuz etkilemeleri olas$l$+$ndan kaynaklanmaktad$r. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, zamanlaman$n hem ayr$ ayr$ ürünler üzerinde hem de toplam ürün hatt$ sat$lar$nda etkisini göstermesidir (Wilson ve Norton 1989). Bu aç$dan bak$ld$+$nda zamanlamayla ilgili olarak iletmeler iki konuda karar vermek zorunda kalmaktad$r. Bu kararlar ilk olarak ürün hatt$na yeni bir ürünün ne zaman eklenece+i, ikinci olarak da hangi ürünün daha önce pazara sunulaca+$d$r (Moorthy ve Png 1992). Olumsuz etkileim aç$s$ndan ilk karar ürünlerin belirli aral$klarla pazara sunulmas$ olarak tan$mlanan pazara s$ral$ ürün sunumu (Keller ve Aaker 1992) ile yeni ürünün ana ürünün sat$lar$n$ daha k$sa süre için etkilemesinin sa+lanmas$na yöneliktir. Arat$rmalar s$ral$ bir ekilde pazara sunuldu+unda ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim derecesinin ürünler e zamanl$ olarak pazara sunuldu+unda gerçekleecek olan olumsuz etkileim derecesinden daha düük oldu+unu göstermektedir (Chen ve Yu 2002; Moorthy ve Png 1992). Bu sürede ana ürün sat$$ yeni üründen etkilenmeksizin belirli bir süre sürdürülecektir ve yeni ürün pazara sunuldu+unda, iletme ana üründen, iki ürünün ayn$ zamanda pazara sunulmas$ durumunda elde edilecek olan gelirden daha fazla gelir elde edecektir. 12

13 Pazara hangi ürünün daha önce sunulaca+$ ise ürünlerin nitelikleriyle tüketicilerin beklentilerine ba+l$d$r. (letmeler genellikle yüksek kaliteli ürünleri pazara daha önce sunarak yüksek kalite beklentisi olan tüketicilerin daha yüksek fiyatlar ödeyerek ürünü almalar$n$ sa+lamaya çal$$rlar. Bu ekilde düük fiyat ve kaliteli ürünün yüksek kalite ve fiyatl$ ürünün sat$lar$n$ olumsuz etkilemesinin önüne geçilmeye çal$$l$r. Buradaki temel mant$k yüksek kaliteli ve fiyatl$ ürünleri, fiyata kar$ duyarl$+$ daha düük olan yüksek gelir gruplar$n$n, beklentilerinden fazla özelli+e sahip bile olsa yüksek fiyat ödeyerek sat$n alaca+$, düük kalite ve fiyat beklentisi olan tüketicilerin ise düük kaliteli ürünün pazara sunulmas$n$ bekleyece+i düüncesidir (Chen ve Yu 2002; Moorthy ve Png 1992). Pazara yeni ürünün sunulmas$nda iletmeler ana ürünün hayat döneminin hangi aamas$nda oldu+una da dikkat etmelidirler. Genel olarak pazar bölümleri aras$ndaki benzerli+in yüksek olmas$ durumunda, yeni ürünün pazara daha geç sunulmas$ tercih edildi+inde, olumsuz etkileim daha düük seviyelerde gerçeklemektedir. Bu durumda ana ürün rekabetin çok yüksek düzeylere geldi+i ve yenili+in rekabet avantaj$ yaratmada olumlu etki gösterece+i, ana ürünün olgunluk döneminde pazara sunulmas$ faydal$ olmaktad$r (Mazumdar ve Di+erleri 1996). Ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim yeni ürünün eski ürünün yerini almas$ istendi+inde, iletmenin isteyerek gerçekletirdi+i bir durum olarak ortaya ç$kmaktad$r (Stavins 1995). Böyle bir durumda yeni ürünün eski ürünün sat$lar$n$ olumsuz etkilemesi ve eski ürünün talebiyle beraber pazarda yeni talep olumas$ istenir. Böyle bir durumda iletme olumsuz etkileimi göze alarak pazara erken sunum yapabilir. Buradaki temel mant$k ana ürünün sat$lar$n$n rakipler taraf$ndan kazan$lmas$ndansa iletmenin kendisi taraf$ndan kazan$lmas$n$n daha iyi olaca+$ düüncesidir (Meredith ve Maki 2001). Buna ek olarak yeni ürünün sat$lar$ belirli bir düzeye gelinceye kadar iletme ana ürün sat$lar$yla gelir düzeyini koruyabilmekte ve iletme yeni ürün pazarda kabul edilene kadar olumsuz etkileimi göze alabilmektedir (Mazumdar ve Di+erleri 1996). Yeni ürünün hayat döneminin balar$nda ana ürünün ürün hatt$nda olmamas$ nedeniyle oluacak olan kayb$ kar$layacak kadar sat$ düzeyine ulaamamas$ da iletmeleri pazara daha erken sunum yapmaya yönlendirmektedir. Bu ekilde en 13

14 az$ndan belirli bir süre her iki ürün birlikte gelir getirecektir. Bununla beraber bu karar iletmenin k$sa dönemli veya uzun dönemli kararlar$na göre de+iiklik gösterecektir. K$sa dönemde geçerli olan bu durum, uzun dönemli olarak hareket eden iletmeler için çok büyük önem ta$mayabilir. Di+er bir ifadeyle yeni ürün k$sa dönemde kay$plar$ kar$lamasa bile, uzun dönemde hedeflere ula$laca+$ düünüldü+ünde olumsuz etkileime tolerans gösterilebilecektir. Zamanlama ürünlerin talep ve gelir potansiyeline göre farkl$ ekillerde kullan$labilir. Yeni ürünün talep ve gelir potansiyeli ana ürünün talep ve gelir potansiyelinden yüksek oldu+unda yeni ürünün pazara erken sunumu toplamda gelirleri art$rabilecektir. Bu durum gelir potansiyelinin yüksek oldu+u ürünün pazara daha önce sunulmas$ gerekti+ini gösteren arat$rmalarla desteklenmektedir (Chen ve Yu 2002). Dikkat edilmesi gerekli nokta yeni ürünün ek gelir yaratacak ekilde fiyat marj$na veya gelirleri yükseltecek ekilde ortak maliyet unsurlar$ ile düük maliyetlere sahip olmas$d$r (Mazumdar ve Di+erleri 1996). Burada olumsuz etkileimin engellenmesinden çok, olumsuz etkileime ra+men toplamda ürün hatt$n$n gelirlerinin art$r$lmas$na yönelik bir uygulama söz konusudur. SONUÇ Bu çal$mada iletmelerin ürün hatt$nda ve özellikle yeni ürün stratejisi olarak ürün hatt$n$n geniletilmesi durumunda ortaya ç$kacak olan ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim incelenmeye çal$$lm$t$r. (lk bata ürün hatt$n$n geniletilmesinin neden tercih edildi+i ortaya konulmaya çal$$lm$, daha sonra ürün hatt$ndaki ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim aç$klanmaya çal$$lm$t$r. Son olarak da olumsuz etkileimin azalt$labilmesine yönelik olarak ürünlerin pazara sunulu zamanlamas$ olumsuz etkileimin azalt$labilmesine yönelik olarak uygulanabilecek di+er yöntemlerle birlikte incelenmitir. Yeni ürünün pazara sunulu zamanlamas$n$n tek ba$na de+erlendirilmemesi gerekmektedir. Zamanlaman$n özellikle olumsuz etkileimin engellenmesine yönelik di+er yöntemlerle birlikte düünülmesi gerekmektedir. Bunun en temel nedeni zamanlaman$n di+er yöntemlerin etkisini de+itirebilece+idir. 14

15 Ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim her ne kadar olumsuz bir durum oluturuyorsa da, dikkat edilmesi gereken önemli konu ana ürünün ne kadar kayba u+rad$+$ de+il, toplam olarak ürün hatt$ndan elde edilecek olan gelirin ne kadar oldu+udur. Di+er bir ifadeyle toplam olarak ürün hatt$ndan elde edilecek gelir olumsuz etkileimi katlan$lmas$ gereken bir durum haline getirebilir. Zaten ürün hatt$n$n geniletilmesiyle iletmenin temel amac$n$n rakip iletmelerden pay kapmak oldu+u düünülürse, bu durumun faydal$ olabilece+i de söylenebilir. 15

16 KAYNAKÇA Aaker, David A., Should You Take Your Brand Where the Action Is?, Harvard Business Review, September- October 1997, s: Aaker, David A., Erich Joachimsthaler, The Brand Relationship Spectrum: The Key to the Brand Architecture Challenge, California Management Review, Vol:42, No:4, Summer, 2000, s:8-23. Ambler, Tim, Chris Styles, Brand Development Versus New Product Development: Towards a Process Model of Extension Decisions, Journal of Product & Brand Management, Vol:6, No:1, 1997, s: Chen, Miao-Sheng, Chien Yu, The Optimal Launch Schedule For Two New Cannibalistic Durables: A Diffusion Theory Approach, Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol:19, 2002, s:1-15. Chintagunta, Pradeep K., Investigating the Effects of a Line Extension or New Brand Introduction on Market Structure, Marketing Letters, 1996, Vol:7, No:4, s: Dobson, Gregory, Shlomo Kalish, Positioning and Pricing a Product Line, Marketing Science, Spring 1988, Vol:7, No:2, s: Fisher, Marshall, Kamalini Ramdas, Karl Ulrich, Component Sharing in the Management of Product Variety: A Study of Automotive Braking Systems, Management Science, Vol:45, No:3, March 1999, s: Gilbert, Richard J., Carmen Matutes, Product Line Rivalry With Brand Differentiation, The Journal of Industrial Economics, Vol:XLI, No:3, September s: Green, Paul E., Abba M. Krieger, A Consumer-Based Approach to Designing Product Line Extensions, Journal of Product Innovation Management, Vol:4, 1987, s:

17 Guiltinan, Joseph P., A Strategic Framework for Assesing Product Line Additions, Journal of Product Innovation Management, Vol:10, 1993, s: Hammond, Kathy, A.S.C. Ehrenberg ve G.J. Goodhardt, Market Segmentation for Competitive Brands, European Journal of Marketing, Vol: 30, no: 12, 1996, Hultink, Erik Jan, Susan Hart, Henry S. J. Robben, Abbie Griffin, Launch Decisions and New Product Success: An Empirical Comparision of Consumer and Industrial Products, Journal of Product Innovation Management, Vol:17, 2000, s:5-23. Jiang, Ping Jun, Segment Based Mass Customization, Internet Research. Electronic Networking Applications and Policy, Vol:10, No:3, 2000,s Keller, Kevin Lane, David A. Aaker, The Effects of Sequential Introduction of Brand Extensions, Journal of Marketing Research, Vol: 29, No:1, February 1992, s: Kerin, Roger A., Micheal G. Harvey, James T. Rothe, Cannibalism and New Product Development, in Readings in Marketing Strategies and Programs, Ed. Joseph P. Guiltinan, Gordon W. Paul,, New York, McGraw-Hill, Inc., 1982, s:278. Kim, Byung-Do, Marry Sullivan, The Effect of Parent Brand Experience on Line Extension Trial and Repeat Purchase, Marketing Letters, Vol:9, No:2, 1998, s: Kim, Chung K., Anne M. Lavack, Vertical Brand Extensions: Current Research and Managerial Implications, Journal of Product and Brand Management, 1996, Vol:5, No:6, s: Kim, Kilsun, Dilip Chhajed, An Experimental Investigation of Valuation Change Due to Commonality in Vertical Product Line Extension, The Journal of Product Innovation Management, Vol:18, No:4, July 2001, s: Kim, Kilsun, Dilip Chhajed, Commonality in Product Design: Cost Saving, Valuation Change and Cannibalization, European Journal of Operational Research, Vol:125, 2000,

18 Kotler, Philip, Marketing Management, Millennium Edition, Prentice Hall International Inc., New Jersey, Lamb, Charles W., Joseph F. Hair, Carl McDaniel, Principles of Marketing, South- Western Publishing Co., Cincinnati, Levitt, Theodore, Marketing Myopia, Harvard Business Review, July- August, 1960, s: Lomax, Wendy, Gil McWilliam, Does a Line Extension Strategy Encourage Trial?: Evidence From the Cross- Purchasing Patterns Between Parent and New Line, Centre For Marketing Working Paper, No:98-201, July 1998, s:1-21. Lomax, Wendy, Gil McWilliam, Consumer Response to Line Extensions:Trial and Cannibalization Effects Journal of Marketing Management, Vol:17, 2001, s: Mason, Charlotte H., George R. Milne, An Approach for Identifying Cannibalization Within Product Line Extensions and Multi-Brand Strategies, Journal of Business Research, Vol:31, No:2/3, October/November 1994, s: Mazumdar, Tridib, K. Sivakumar ve David Wilemon, Launching New Products With Cannibalization Potential: An Optimal Timing Framework, Journal of Marketing Theory and Practice, Fall 1996, s: Meredith, Lindsay, Dennis Maki, Product Cannibalization and the Role of Prices, Applied Economics, Vol:33, 2001, s: Moorthy, K. Sridhar, I. P. L. Png, Market Segmentation, Cannibalization and the Timing of Product Introductions, Management Science, Vol:38, Iss:3, March 1992, s: Park, C. Whan, Sandra Milberg, Robert Lawson, Evaluation of Brand Extensions: The Role of Product Feature Similarity and Brand Concept Consistency, Journal of Consumer Research, Vol:18, No:2, September, 1991, s:

19 Pitta, Dennis A., Lea Prevel Katsanis, Understanding Brand Equity for Successful Brand Extension, Journal of Consumer Marketing, Vol:12, No:4, 1995, s: Quelch, John A., David Kenny, Extend Profits, Not Product Lines, Harvard Business Review, September- October, 1994, s: Randall, Taylor, Karl Ulrich, David Reibstein, Brand Equity and Vertical Product Extent, Marketing Science, Vol:17, No:4, 1998, s: Reddy, Srinivas K., Susan L. Holak, Subodh Bhat, To Extend or Not to Extend: Success Determinants of Line Extensions, Journal of Marketing Research, Vol:31, May 1994, s: Sharp, Byron M., Managing Brand Extension, Journal of Consumer Marketing, Vol:10, No:3, 1993, s: Shugan, Steven M., Ramarao Desiraju, Retail Product-Line Pricing Strategy When Costs and Products Change, Journal of Retailing, 2001, Vol:77, s: Smith, Daniel C., C. Whan Park, The Effects of Brand Extensions on Market Share and Advertising Efficiency, Journal of Marketing Research, Vol: 29, No:3, August 1992, s: Speed, Richard, Choosing Between Line Extension and Second Brands: The Case of the Australian and New Zealand Wine Industries, Journal of Product and Brand Management, 1998, Vol:7, No:6, s: Stavins, Joanna, Model Entry and Exit in a Differentiated- Product Industry: The Personal Computer Market, The Review of Economics and Statistics, Vol:77, No:4, November 1995, s: Sullivan, Mary W., Brand Extensions: When To Use Them, Management Science, Vol:38, No:6, June 1992, s: Tek, Ömer Baybars, Pazarlama lkeleri, 7. Bask$, (zmir, Cem Ofset Matbaac$l$k Sanayi AN, Traylor, Mark B. Cannibalism in Multibrand Firms The Journal of Consumer Marketing, Vol:3, No:2, Spring, 1986, s:

20 Yeh, K. H, C. H. Chu, Adaptive Strategies for Coping With Product Variety Decisions, International Journal of Operations & Production Management, Vol:11, No:8, 1991, s: Varki, Sajeev, Roland T. Rust, Technology and Optimal Segment Size, Marketing Letters, Vol:9, No:2, 1998, s: Wilson, Lynn O., John A. Norton, Optimal Entry Timing For a Product Line Extension, Marketing Science, Winter 1989,Vol:8, No:1, s:

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET

KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET Dr. Alper Özer Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi letme Bölümü ozer@politics.ankara.edu.tr GR Fiziksel varl"klar"n ve kaynaklar"n olmas", iletmeler için eskiden

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

MANAGEMENT OF HYBRID STRUCTURES A CASE STUDY IN RETAILING

MANAGEMENT OF HYBRID STRUCTURES A CASE STUDY IN RETAILING ZET p Temelde a, bir. Bu perspektifle, perakendecilik gelecekteki Anahtar kelimeler: MANAGEMENT OF HYBRID STRUCTURES A CASE STUDY IN RETAILING ABSTRACT This study aims to analyze the hybrid forms, as an

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

irketlerde Kriz Yönetimi

irketlerde Kriz Yönetimi thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking çindekiler PwC Kriz Yönetimi

Detaylı

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA Dr. Alper ÖZER ÖZET Muhasebe meslei deien ekonomik koullarn olumsuz etkisini hissetmektedir ve faaliyetlerini deien koullar temel alarak ekillendirmektedir.

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

MARKA YAYMA STRATEJLERNDE ÜRÜN BENZERLNN ETKS VE ÜÇ AYRI MARKA ÜZERNDE BR UYGULAMA. Yeim UZUN ve T. Sabri ERDL Marmara Üniversitesi

MARKA YAYMA STRATEJLERNDE ÜRÜN BENZERLNN ETKS VE ÜÇ AYRI MARKA ÜZERNDE BR UYGULAMA. Yeim UZUN ve T. Sabri ERDL Marmara Üniversitesi Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (2) 2004, 227-241 MARKA YAYMA STRATEJLERNDE ÜRÜN BENZERLNN ETKS VE ÜÇ AYRI MARKA ÜZERNDE BR UYGULAMA THE EFFECTS OF PRODUCT SIMILARITIES ON BRAND EXTENSION STRATEGIES AND A

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18 Sa lk Ekonomisi Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 01.03.2017 Berk KÜSBEC (BOZOK) KT310 01.03.2017 1 / 18 Ceteris Paribus Latince kökenli bir iktisat terimidir ve "Di er tüm faktörler

Detaylı

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen ÖZET Zaman harcadmzda bir daha telafi edemediimiz en önemli kaynamz. Dier

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ SAYFA NO : 1/8 Sıra No Dergi Adı Mevcut Sayılar Adet 1 Journal of Dairy Science 1986 January 1 1986 February 1 1986 March 1 1986 April 1 1986 May 1 1986 June 1 1986 July 1 1986 August 1 1986 September

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE

SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE Doç. Dr. Serik KANAYEV Siyasi amaç edinme ve siyasi amaçlara ulamann yollar meselesi, hiç üphesiz, siyasi realite faktörlerinden

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek,

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek, 5 Amaçlarmz Bu üniteyi tamamladmzda, plann tanmlayabilecek, plannn kullanm amaçlarn açklayabilecek, plannn nasl hazrlanacan belirleyebilecek, plann öelerini sralayabilecek, plannn dosya haline getirilmesini

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1188 AAĞĞUUSSTTOOSS ÇÇAARRŞŞAAMBBAA SSAAYYI II: : 887744 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Orhan Çelik. İşletmelerde muhasebe bilgisi ve şirket demokrasisi. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2007.

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr?

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr? SORU 1: Sedan irketçe kabul edilen sigortalar için üst snr önceden belirtilmi olan saklama paynn (sigorta bedeli veya hasar tazminat tutarnn) almas halinde uygulanan ve reasürörün anlamaya katlma payna

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Konumlandırma

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç Ğİ İ İ Ğ İ İ Ğ İ Ö İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç «İ Ğ Ç Ç İ İ Ö İ Ü Ü Ü Ü İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İİ İ Ğ İ İ Ç Ü Ü Ç Ç Ç İ Ö İ İ İ İ İ İ Ü İ Ç İ Ü İ Ü İ .,*,* Ege Bamsz Denetim A.. hususlarda bilgilendirerek bamsz denetim

Detaylı

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA PAZARLAMA ARATIRMASINDA ETK KARAR ALMA Dr. Erkan Özdemir Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ararma Görevlisi Özet Son yllarda genelde iletmelerdeki, özelde ise pazarlamann göz önünde

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki

Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki Futbol Ayakkabısı (Krampon) Markalarında Marka Kişiliği ve Marka Değeri Arasındaki İlişki The Relationship Between Brand Personality and Brand Equity on Football Shoes Yavuz Yıldız 1,, Özge Güngörür 2,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr. DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.Ylmaz AKYÜZ ÖZET Çamzda her alanda çok youn bir rekabet ve deiim

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1177 AAĞĞUUSSTTOOSS SSAALLI II SSAAYYI II: : 887733 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar H. Kamil Büyükmirza. Maliyet ve yönetim muhasebesi: tek düzene uygun bir sistem yaklaşımı. Ankara: Gazi,

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7 Oteller Bölgesi Havralar Bölgesi Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi Operasyon Planlar kin Bask Eylül 5 ISBN: 978-975-18-0181-4 H. Yay na Haz rlayanlar Merve Çal kan, Gize ld z, Ça iz adir Öztürk, Gona

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUHİTTİN KAPLAN Doğum Tarihi: 16 ARALIK 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İKTİSAT (İNG) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1992 Y. Lisans

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı