ÜRÜN HATTINDA OLUMSUZ ETKLEMN ENGELLENMESNE YÖNELK OLARAK ÜRÜN SUNUMUNUN ZAMANLAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN HATTINDA OLUMSUZ ETKLEMN ENGELLENMESNE YÖNELK OLARAK ÜRÜN SUNUMUNUN ZAMANLAMASI"

Transkript

1 ÜRÜN HATTINDA OLUMSUZ ETKLEMN ENGELLENMESNE YÖNELK OLARAK ÜRÜN SUNUMUNUN ZAMANLAMASI Ar. Gör. Alper Özer Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Ak$n Koçak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (letme Bölümü GR Günümüz rekabet koullar$ iletmeleri yeni stratejiler uygulamaya zorlamaktad$r. Bu stratejilerin tümü iletmelerin rekabet avantaj$ yaratmas$na yönelik olarak gerçekletirilmektedir. (letmelerin sürekli olarak kendilerini gelitirmelerini gerektiren bu de+iim kendisini özellikle yeni ürün sunumunda göstermektedir. Bunun temelinde yatan düünce yeni ürünlerin gelitirilmesinin ve sunulmas$n$n rekabet avantaj$ yaratacak bir yol olmas$d$r. Rekabet avantaj$ sa+lanmas$na yönelik olarak da stratejik davranmak gerekti+inden yeni ürünlerin gelitirilerek pazara sunulmas$nda daha etkili olacak stratejilerin uygulamas$ da her gün artmaktad$r. (letmelerin sahip olduklar$ ürün hatt$na yeni ürünler eklemeleri yoluyla pazara yeni ürünler sunmas$ da özellikle günümüzde oldukça etkili ekilde uygulanan bir strateji olarak öne ç$kmaktad$r. Ürün hatt$n$n geniletilmesi son y$llarda oldukça yo+un bir ekilde kullan$lan bir stratejidir l$ y$llara kadar pazara yeni sürülen ürünlerin %89 luk k$sm$n$n bu yöntemle gerçekletirilmesi (Reddy ve Di+erleri 1994) ve 1990 l$ y$llarda bu say$n$n h$zl$ tüketilen ürünlerde %95 e kadar yükselmesi (Lomax ve McWilliam 2001) bu stratejinin yo+un bir ekilde kullan$ld$+$n$ göstermektedir. Ürün hatt$n$n 1

2 geniletilmesinin bu kadar yo+un ekilde tercih edilmesinin en temel medeni markan$n daha önceden pazarda biliniyor olmas$ nedeniyle ürün hatt$na yeni eklenen ürün için pazarlama iletiiminin önemli ölçüde gerçekletirilmi olmas$d$r. Bu sayede iletmelerin baar$s$zl$k riski azalmaktad$r (Ambler ve Styles 1997). Özellikle markan$n ve marka ile yüklenilmek istenilen imaj$n pazarda oldukça önemli oldu+u günümüz koullar$nda markan$n zaten biliniyor olmas$, iletmelerin rekabete bir ad$m önde balamas$ anlam$na gelmektedir. Bu faydan$n d$$nda ürün gelitirme ve maliyetlerle ilgili olarak da iletme birçok avantajla kar$ kar$ya kalacakt$r. ÜRÜN HATTI VE ÜRÜN HATTININ GENLETLMES (letmeler rekabetin oldukça etkili oldu+u bugünkü koullarda rekabet avantaj$ sa+lamak için tüketici istek ve ihtiyaçlar$n$ daha iyi ekilde kar$layacak ürünler gelitirmek zorundad$r. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlar$n$n birbirlerinden farkl$ olmas$ bir tek ürünün farkl$ tüketici istek ve ihtiyaçlar$n$ ayn$ düzeyde tatmin edememesine neden olmaktad$r. Bu nedenle iletmeler pazara farkl$ özelliklerde ürünler sunmak istemektedirler ve bu, iletmeleri daha yo+un ekilde kiiye özel üretime yöneltmektedir (Jiang 2000). Her ne kadar gelien teknolojinin kullan$lmas$yla çeitlilik art$k daha düük maliyetlerle sa+lanabiliyor olsa da (Varki ve Rust 1998), farkl$ özelliklere sahip ürünlerin pazara sunulmas$ standart bir tek ürün üretilmesi seçene+ine göre iletmelere ek maliyetler getirmektedir (Yeh ve Chu 1991). Yüklenilecek olan ek maliyetler de rekabet avantaj$n$n kaybedilmesine neden olabilecek ekilde yüksek fiyatlar olarak kendini göstermektedir. Bu nedenlerle iletmeler ürüne ilikin kararlar$nda yüksek maliyet ile yüksek tüketici tatmini sa+lanmas$ ikilemi aras$nda kalmaktad$r. Ürün hatt$ yönetiminde iletmeler yukar$da ifade edilen etkenleri dikkate alarak faaliyet gösterirler. Ürün hatt$n$n yeterince geni olmas$ veya gere+inden fazla uzun olmas$ da bu etkenlere göre belirlenmektedir. Kotler (2000) ürün hatt$na yeni ürünler eklenerek gelirlerde art$ sa+lanabiliyorsa ürün hatt$n$n dar oldu+unu, buna kar$n ürün hatt$ndan ürün ç$kar$lmas$yla gelirler art$yorsa ürün hatt$n$n gerekti+inden uzun oldu+unu belirtmektedir. Buradan iletmelerin ürün hatt$yla ilgili olarak ürün 2

3 hatt$ndan ürün ç$kar$lmas$, ürün hatt$n$n ayn$ b$rak$lmas$ ve ürün hatt$na yeni ürün eklenmesi seçenekleriyle kar$ kar$ya olduklar$ noktas$nda gelinmektedir. Ürün hatt$ndan ürün ç$kar$lmas$ art$k gelir getirme potansiyeli olmad$+$ düünülen, ekonomik ömrünü tamamlam$ veya daha geni olarak ürün hatt$ndan sa+lanan toplam geliri olumsuz yönde etkileyen ürünlerin pazara sunulmas$na son verilmesi olarak ifade edilebilir. Ürün hatt$ndan ürün ç$kar$lmas$ sadece toplam gelirin olumsuz etkilenmesinin engellenmesi amac$yla de+il, baz$ durumlarda stratejik olarak da gerçekletirilen bir karard$r. Ürün hatt$n$n geniletilmesi ise en genel olarak ayn$ ürün s$n$f$ içerisinde, ayn$ marka alt$nda yeni özelliklere sahip yeni bir ürünün pazara sunulmas$ eklinde tan$mlanmaktad$r (Kotler 2000). Ayn$ markan$n kullan$lmas$n$n nedeni iletmelerin markan$n sahip oldu+u de+eri kullanarak riski azaltmak istemeleri veya markan$n kullan$lmas$yla tüketicileri etkilemeye çal$malar$d$r. Ürün hatt$n$n geniletilmesinin marka geniletmesinin bir yönü olmas$n$n (Speed 1998) mant$+$ da bu ekilde aç$klanabilir. Ürün hatt$n$n geniletilmesi yukar$da ifade edilen avantaj ve dezavantaj$ bir ekilde dikkate alan bir strateji olarak öne ç$kmaktad$r. Bir taraftan tüketicilere ürün çeitlili+i sunarak farkl$ tüketici istek ve ihtiyaçlar$n$n daha iyi kar$lanmas$n$n sa+lanmas$yla rekabet avantaj$ sa+lanmas$ söz konusuyken (Dobson ve Kalish1988; Hultink ve Di+erleri 2000), di+er taraftan ayn$ ürün hatt$nda faaliyet gösterilmesi nedeniyle tedarik, üretim, pazarlama, tutundurma ve da+$t$m faaliyetlerinde ortak unsurlar$n kullan$lmas$yla, tamam$yla yeni bir ürün ile çeitlilik sa+lanmas$ seçene+ine göre oldukça düük maliyetler söz konusu olmaktad$r (Quelch ve Kenny 1994; Kim ve Sullivan 1998; Gilbert ve Matutes 1993; Smith ve Park 1992). Bu noktada ifade edilmesi gereken önemli bir nokta ürün hatt$n$n geniletilmesinde her ne kadar ayn$ markan$n kullan$lmas$ esas olsa da, iletmenin ayn$ ürün s$n$f$nda yeni bir ürünü farkl$ bir markayla ç$karmas$n$n da kullan$lan bir strateji oldu+udur. Çok marka stratejisi (Kotler 2000; Chintagunta 1996) olarak adland$r$lan bu strateji temel olarak iletmelerin bu çal$man$n konusu olan olumsuz etkileimden kaç$nmak amac$yla yöneldikleri bir stratejidir. Ürün hatt$n$n geniletilmesi her ne kadar baar$s$zl$k riskinin ve maliyetlerin düük oldu+u bir stratejiyse de, iletmeler aç$s$ndan sak$ncalar da do+urabilmektedir. 3

4 Di+er bir ifadeyle ürün hatt$n$n geniletilmesi stratejisi etkin bir ekilde tasarlanmad$+$nda iletme için yarars$z, hatta zararl$ bir strateji haline gelebilecektir. Bu durum en belirgin olarak ürün hatt$n$ oluturan ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim olarak kendisini göstermektedir. ÜRÜNLER ARASINDAK OLUMSUZ ETKLEM (ngilizce literatürde product cannibalization olarak geçen ve ürün yamyaml$+$ olarak da ifade edilen (Tek 1997) ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim yeni bir ürünün ayn$ ürün hatt$ içerisinde ana üründen pay alarak sat$ kazanmas$ ve mevcut ürünlerde sat$ azalmas$na neden olmas$ olarak tan$mlanmaktad$r (Lamb ve Di+erleri 1992; Lomax ve McWilliam 1998; Reddy ve Di+erleri 1994). Çok marka stratejisini de içine alan bir baka tan$m ise yeni bir ürüne ilikin sat$lar$n ayn$ üretici taraf$ndan üretilen bir baka markadan veya ayn$ markay$ ta$yan bir baka üründen kazan$lmas$ eklindedir (Mason ve Milne 1994). Çok marka stratejisinde olumsuz etkileim, iletmenin ayn$ ürün s$n$f$nda farkl$ markalarla faaliyet göstermesi ve söz konusu farkl$ markalar$n birbirlerinin sat$lar$n$ olumsuz ekilde etkilemesi durumunda geçerli olan olumsuz etkileimdir. Farkl$ markalar, ürünler aras$ndaki farkl$l$klar$n daha net bir ekilde ortaya konulabilmesi için kullan$lmaktad$r. (letmelerin dikkat etmesi gereken nokta farkl$ markalar bile olsa iletmenin toplam sat$lar$n$n nas$l etkilendi+idir. Fiyat$ temel alan yakla$ma göre ise ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim, di+er tüm unsurlar sabit kald$+$nda bir ürünün talebindeki yüzdelik de+imenin di+er ürününün fiyat$ndaki de+imeden etkilenmesi olarak ifade edilmektedir (Kerin ve Di+erleri 1982). Genel olarak iki ürün aras$ndaki iliki ba+$ms$z, ikame ve tamamlay$c$ olabilmektedir ve ürünler aras$nda olumsuz etkileimden söz edebilmek için ürünlerin ikame ürünler olmalar$ gerekmektedir. Bir ürün di+erinin ikamesi oldu+unda da A ürünün fiyat$n$n düürülmesi B ürününün talebinin dümesine neden olabilecektir. Bununla beraber, fiyat d$$ndaki tüm unsurlar$n sabit kalmas$ mümkün olmad$+$ndan olumsuz etkileimi sadece fiyata ba+lamak yanl$ olacakt$r. Psikolojik unsurlar ve tüketicilerin beklentileri gibi unsurlar da tüketicilerin ürünler aras$nda 4

5 geçiine neden olan etkenlerdir ve iletmeler taraf$ndan dikkate al$nmalar$ gerekmektedir. Olumsuz etkileim istek ve ihtiyaçlar$ndaki de+iime göre tüketicilerin ürün modelleri aras$ndaki geçilerine dayanmaktad$r ve bu geçiler düük derecede de olsa yaanmaktad$r. Yani ürün hatt$ndaki ürünler aras$nda en az$ndan belirli bir derecede olumsuz etkileim olmaktad$r. Ürün hatt$na yeni eklenen bir ürün ana ürünün sat$lar$n$ hiç etkilemezse aralar$ndaki olumsuz etkileim derecesinin s$f$r oldu+u, buna kar$n yeni ürün ana ürünün sat$lar$n$ tamamen al$yorsa olumsuz etkileim derecesinin %100 oldu+u ifade edilmektedir (Mason ve Milne 1994). Bununla beraber uygulamada yukar$da söz edilen her iki durum da söz konusu olmamakta ve gerçek durum bu iki durumun aras$nda bir yerde gerçeklemektedir. Tüketicilerin ürün hatt$n$ oluturan ürünler veya markalar aras$ndaki geçilerinin mant$+$ tüketicilerin esas olarak ürün veya marka de+il fayda sat$n almalar$na dayanmaktad$r. Ürünler aras$ndaki olumsuz etkileimin sadece ürün hatt$n$n geniletilmesinde de+il, çok marka stratejisinde de incelenmesinin nedeni de tüketicilerin fayda sat$n almalar$d$r. Bu aç$dan bak$ld$+$nda ürünlerin sat$lar$n$n olumsuz ekilde etkilenmesinin daha geni ekilde dikkate al$nmas$ gerekti+i ifade edilmelidir. Yani bir ürünün sat$lar$n$n olumsuz ekilde etkilenmesi sadece ayn$ ürün s$n$f$ndaki ürünlere ba+l$ olarak de+il, tüketicilerin ayn$ fayday$ sa+layabilecekleri di+er ürün s$n$flar$ndaki ürünlere ba+l$ olarak da de+erlendirilmelidir. Bu noktada Theodore Levitt (1960) taraf$ndan ileri sürülen ve tüketicilerin ürün de+il fayda sat$n ald$klar$ temelinde ayn$ fayday$ sa+layacak tüm ürünlerin rakip olabilece+inin aç$kland$+$ pazarlama miyoplu+u kavram$ öne ç$kmaktad$r. Ürün hatt$n$n geniletilmesinden sonra yeni ürüne ilikin sat$lar dört farkl$ kaynaktan sa+lanmaktad$r (Green ve Krieger 1987; Lomax ve McWilliam 2001). 1- Pazar$n genilemesi sonucu, önceden o ürün s$n$f$ndan ürün sat$n almam$ olanlar, 2- Rakip markalar$ sat$n alanlar, 3- Ana ürünü sat$n al$p, genileme sonras$nda yeni ürünü sat$n alanlar. 5

6 4- (letmenin ayn$ ürün s$n$f$ndaki farkl$ markalar$n$ sat$n al$p, yeni ürünü sat$n alanlar. (lk iki kaynak iletmeye ürün hatt$n$n geniletilmesi nedeniyle ek sat$, dolay$s$yla da ek gelir sa+larken, olumsuz etkileimin söz konusu oldu+u üçüncü ve dördüncü kaynaklarda yeni ürüne ilikin sat$lar mevcut ürünün talebinden kar$lanmaktad$r. Yeniden da+$t$lm$ sat$lar olarak ifade edilen bu kaynaklarda iletmenin bir ürünü ayn$ ürün hatt$ içerisindeki bir baka ürünün yerine geçmektedir (Kerin ve Di+erleri 1982; Lomax ve McWilliam 1998). Daha önce de ifade edildi+i gibi, iletmenin ayn$ ürün s$n$f$nda sahip oldu+u di+er markalar da ürün hatt$ndaki di+er ürünlerin sat$lar$n$ olumsuz etkileyece+inden iletmenin çok marka stratejisiyle ürün hatt$na ekleyece+i ürünler de sat$lar$n$ mevcut ürün talebinden sa+layabilecektir. Böyle bir durumda dördüncü kaynak olarak ifade edilen ayn$ ürün s$n$f$ndaki yeni markalar da olumsuz etkileime neden olan bir etken olarak de+erlendirilmektedir. Nekil 1 de geniletilmi bir ürünün sat$lar$n$ sa+lad$+$ kaynaklar gösterilmektedir. (letmenin ulamaya çal$t$+$ ideal durum sat$lar$n eklin sol taraf$nda bulunan kaynaklardan, yani ürün s$n$f$ndan hiç ürün almam$ olanlarla daha önce rakip ürünlerden sat$n alanlardan sa+lanmas$d$r. Ürün s$n$f$ndan ilk defa ürün sat$n alacaklar$n kazan$lmas$ pazar gelitirme olarak ifade edilmektedir ve tüketicilere ürün hatt$nda çeitlili+in artmas$ pazar$n gelimesinde etkili olmaktad$r (Quelch ve Kenny 1994). Neklin sa+ k$sm$nda ise ürün hatt$n$n geniletilmesiyle iletmenin sa+layaca+$ gelirlerin kar$ kar$ya kalaca+$ olumsuz etkileim gösterilmektedir. Burada olumsuz etkileim iki ekilde incelenmektedir: Birinci ve ikinci derece olumsuz etkileim. Birinci derece olumsuz etkileim iletmenin ayn$ markay$ kullanarak ürün hatt$n$ geniletti+i durumlarda söz konusu olmaktad$r. (kinci derece olumsuz etkileim ise iletmenin ayn$ ürün s$n$f$nda sahip oldu+u di+er markalar$n neden oldu+u olumsuz etkileimdir. Yani ikinci derece olumsuz etkileim iletmenin çok marka stratejisi nedeniyle ortaya ç$kan olumsuz etkileimdir (Lomax ve McWilliam 2001). 6

7 Ürün Hatt$n$n Geniletilmesiyle (letmenin Sa+layaca+$ Gelirler Ek Gelirler Olumsuz Etkileim Pazar Gelitirme Rakiplerden Sa+lanan Müteriler Birinci Derece Olumsuz Etkileim Ayn$ Markadan (kinci Derece Olumsuz Etkileim (letmenin Di+er Markalar$ndan Nekil 1: Ürün Hatt$n$n Geniletilmesi Sonras$nda Elde Edilecek Gelirlerin Kaynaklar$ Kaynak: Wendy Lomax ve Gil McWilliam, Consumer Response to Line Extensions:Trial and Cannibalization Effects Journal of Marketing Management, Vol:17, 2001, s:393. Nekil 2 de ise ürünler aras$ndaki olumsuz etkileimin ana ürün sat$lar$n$ ve toplam ürün hatt$ sat$lar$nda nas$l bir etkisinin oldu+u gösterilmektedir. Burada iletme ilk olarak, e+er ürün hatt$n$n geniletilmesi söz konusu olmasayd$ ana ürünün sat$lar$n$n ne olaca+$n$ belirlemelidir. Elde edilecek sonuç ile gerçekleen ana ürün sat$$ kar$lat$r$larak olumsuz etkileim sonucu sat$larda düüün veya pazarda genilemenin olup olmad$+$ ortaya konulur. C noktas$ iletme ürün hatt$n$ geniletmeseydi ana ürününün elde edece+i sat$ düzeyini göstermektedir. A n$n gerçekleen sat$lar$ gösterdi+i bir durumda, C ve A aras$ndaki fark ürünler aras$ndaki etkileimin derecesini göstermektedir. Buna kar$n gerçekleen sat$lar B seviyesinde oluursa, B ile C aras$ndaki fark ise pazar$n geniletilmesi olarak ifade edilmektedir. 7

8 Ana Ürün Sat$lar$ B Pazar$n Genilemesi Gerçekleen Sat$lar C Olumsuz Etkileim Gerçek Sat$lar Gerçekleen Sat$lar A X t Ürün Hatt$n$n Geniletilmesi Zaman Nekil 2: Ürün Hatt$na Yeni Ürün Eklenmesinin Ana Ürün Üzerindeki Etkisinin Temel Yap$s$ Kaynak: Reddy, Srinivas K., Susan L. Holak, Subodh Bhat, To Extend or Not to Extend: Success Determinants of Line Extensions, Journal of Marketing Research, Vol:31, May 1994, s: 253. OLUMSUZ ETKLEM DERECES ÜZERNDE ETKL OLAN ETKENLER Ürün hatt$ndaki ürünler aras$ndaki olumsuz etkileimi ürün niteli+i ve ürün hatt$n$n geniletilmesinin yönü ile ilikili olarak de+erlendirilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ürün hatt$ndaki ürünler aras$ndaki etkileimin bu etkenlere göre de+iiklik göstermesidir. Ürün hatt$ yönetimi ve ürün hatt$n$n geniletilmesinde ürün niteli+inden ürünlerin fonksiyon odakl$ veya prestij odakl$ olmas$ anla$lmaktad$r. Fonksiyon odakl$ ürünler ürüne ilikin özelliklerin ve kullan$m kolayl$klar$n$n öne ç$kar$ld$+$ ürünlerdir. Prestij odakl$ ürünler ise daha çok imaja yönelik olarak konumland$r$lan ürünlerdir (Park ve Di+erleri 1991). Ürün niteli+inin incelenmesinin önemi bu iki etkenin marka imaj$ üzerinde belirleyici etkisinin olmas$d$r. Ayn$ zamanda ürünler 8

9 aras$ndaki olumsuz etkileim bu iki niteli+e göre farkl$ ekilde olumaktad$r (Kim ve Lavack 1996). Bu iki niteli+e etki edecek olan önemli bir nokta üretim süreçlerinde ortak üretim unsurlar$n$n kullan$lmas$d$r. Ürünlerde ortak unsurlar$n kullan$lmas$ ürünlerin birbirlerine daha benzer olarak de+erlendirilmelerine neden olmaktad$r. Bu durumda da yeni tüketiciler kazan$lmas$ndan çok ana ürünün talebi yeni ürüne kaymaktad$r (Kim ve Chhajed 2001; Kim ve Chhajed 2000). Ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim derecesi ürün hatt$n$n geniletilmesinin yönüne göre de farkl$l$k gösterebilecektir. Ürün hatt$n$n geniletilmesinin yönü ise ana ürüne göre daha yüksek veya düük kalite düzeyinin belirlenmesidir ve aa+$ ve yukar$ yönlü ürün hatt$ geniletilmesi olarak incelenmektedir (Pitta ve Katsanis 1995). Ana üründen daha düük kalite ve fiyat düzeyinde bir ürünün ürün hatt$na eklenmesi aa+$ yönlü geniletme, daha yüksek kalite ve fiyat düzeyinde bir ürünün ürün hatt$na eklenmesi ise yukar$ yönlü geniletme olarak tan$mlanmaktad$r. Aa+$ yönlü bir geniletme ayn$ kalite düzeyinde daha düük fiyat ile sa+lanan bir geniletme oldu+unda, ayn$ kalitenin daha düük fiyata al$nmas$ söz konusu olaca+$ndan yeni ürünün ana ürün sat$lar$n$ olumsuz ekilde etkileyece+i ifade edilebilir (Randall ve Di+erleri 1998; Reddy ve Di+erleri 1994). Ürün hatt$n$n geniletilmesi daha düük kaliteli bir yeni ürün ile gerçeklemise tüketiciler bekledikleri kalite ve fiyata göre de+erlendirmelerini yapacaklard$r. Aa+$ yönlü bir genilemede ana ürünü sat$n alanlar$n eskisinden daha düük özelliklere sahip bir ürüne yönelmeleri olas$l$+$n$n düüklü+ü nedeniyle etkinin daha az olaca+$ düünülebilir. Bu durum özellikle prestij odakl$ ürünlerde kendisini göstermektedir. Ancak böyle bir durumda özellikle prestij odakl$ ürünlerde imaj$n olumsuz ekilde etkilenmesi ve bu nedenle de talepte kay$p söz konusu olabilmektedir. Yukar$ yönlü bir geniletme söz konusu oldu+unda, yeni ürün ana ürüne göre daha gelimi ve tüketici istek ve ihtiyaçlar$n$ daha iyi ekilde kar$layacak yeniliklere sahip olaca+$ndan, ana ürün üzerindeki etki daha fazla olmaktad$r. Daha kaliteli bir ürünün pazara sunulmu olmas$ özellikle prestij odakl$ ürünlerin al$c$lar$ taraf$ndan olumlu kar$lanmaktad$r ve bu da olumsuz etkileim derecesini yükseltici ekilde etki göstermektedir. Bununla beraber ister prestij odakl$ ister fonksiyon 9

10 odakl$ ürünler için olsun yukar$ yönlü bir geniletme durumunda yükselen kalite olumlu imaj$n yeni ürüne ta$nmas$n$ da sa+lamaktad$r (Fisher ve Di+erleri 1999). OLUMSUZ ETKLEMN ENGELLENMESNE YÖNELK OLARAK ÜRÜN SUNUMUNUN ZAMANLAMASI Ürünlerin pazara sunulu zamanlamas$ ürünler aras$ndaki olumsuz etkileimin engellenmesi veya daha düük düzeylere indirilmesi için kullan$lan yöntemlerden bir tanesidir. Zamanlama d$$nda bir tak$m yöntemler de olumsuz etkileimi engelleyici olarak kullan$lmaktad$r. Ürün sunumuyla olumsuz etkileimin yönetilmesinin daha iyi anla$labilmesi için bu yöntemlerden de k$saca söz etmek yararl$ olacakt$r. Bu yöntemlerden biri pazar bölümleri aras$ndaki fark$n net bir biçimde ortaya konulacak ekilde faaliyet gösterilmesidir. Hedef al$nacak olan pazar bölümlerinin birbirlerine yak$n özellikler göstermesi ve bu pazar bölümlerinde yönelik olarak ürün ç$kar$lmas$ olumsuz etkileim derecesini art$ran bir etkendir. Bunun nedeni pazar bölümlerinin birbirlerine yüksek derecede yak$n özelliklere sahip olmalar$ durumunda, tüketicilerin pazar bölümleri aras$nda geçi olas$l$klar$n$n da yükselmesidir (Hammond ve Di+erleri 1996; Sharp 1993). Ürünler aras$ndaki olumsuz etkileimden korunmak için iletmelerin en temel olarak yapmalar$ gerekli hareket, ürün hatt$n$ geniletirken yeni eklenecek olan ürünü farkl$ bir pazar bölümüne veya pazar alt bölümünü doldurmaya yönelik olarak ç$karmalar$ ve pazar bölümleri aras$ndaki geçii engelleyecek ekilde ayr$m$ yapmalar$d$r (Kim ve Lavack 1996). (letmeler olumsuz etkileim derecesini düürmek için ürün hatt$ndan baz$ ürünleri ç$karma yoluna da gidebilirler. Özellikle sat$lar$ düük olan ürünlerin ürün hatt$ndan ç$kar$lmas$ bu aamada iletmeler taraf$ndan uygulanabilen bir yöntem olmaktad$r (Mason ve Milne 1994). (letmelerin ürün hatt$ndan bir ürünün elimine edilmesini rekabet aç$s$ndan de+erlendirmesi gerekmektedir. Ürün hatt$ndan bir ürünün ç$kar$lmas$ iletmenin pazar alt bölümlerinden bir tanesini boaltm$ olaca+$ anlam$na geldi+inden özellikle rekabet avantaj$n$n kaybedilmesi riskini de ta$maktad$r. Bunun nedeni boalt$lan hedef pazar$ oluturan tüketicilerin istek ve ihtiyaçlar$na rakip ürünlerin daha yak$n özellikler göstermesi olas$l$+$n$n olmas$d$r. 10

11 Bu karar zamanlamayla ilgili olarak da de+erlendirilmelidir. Boalt$lacak olan pazar bölümünden yeteri kadar faydalanmadan ç$kmak toplam olarak ürün hatt$ndan beklenen getirinin al$nmamas$ riskini ta$yacakt$r. (letmelerin tercih etti+i bir di+er yöntem de ürün hatt$na yeni eklenilecek olan ürünün do+rudan rakip ürünlerin konumlar$na yönelik olarak konumland$r$lmas$d$r. Rakiplerin konumlar$na da ba+l$ olarak yeni eklenen ürünün ana üründen uzak ekilde konumland$r$lmas$ ve rakip ürünlere ikame olmas$n$n olumsuz etkileim oran$n$ düürdü+ü ifade edilmektedir (Lomax ve McWilliam 1998). Bu durum ana ürünle rakip ürünlerin pazardaki konumlar$na göre belirlenecektir. Ana ürün rakip ürünler taraf$ndan bask$ alt$na al$nd$+$nda gerçekletirilecek olan yeni ürün sunumu olumsuz etkileim riski ç$karacaksa da, iletmeye daha yüksek bir rekabet avantaj$ sa+layacakt$r. Daha önce de ifade edildi+i gibi, çok marka stratejisi tüketicilerin ürünler aras$nda farkl$ alg$lamalara sahip olmalar$ istedi+inde uygulanan bir stratejidir. Di+er bir ifadeyle iletme bu stratejiyle tüketicilerin ürünler aras$nda farkl$ de+erlendirmeler yapmas$n$ istemektedir. Bu yöntemle ürünler aras$nda farkl$ imajlar farkl$ markalarla ilikilendirilmeye çal$$lacak ve böylece tüketiciler aras$ndaki farkl$l$klar da net ekilde ortaya konulmu olacakt$r. Benzer ekilde, alt markalar da tüketicilerin farkl$ de+erlendirmeler yapmalar$na yönelik olarak kullan$lmaktad$r. Burada tüm ürünlerde ana marka, modellere göre de farkl$ alt markalar kullan$lmaktad$r (Aaker 1997). (letme bu sayede çok marka stratejisinde kullan$lamayan marka de+erini kullanma olana+$ elde etmekle beraber, ana ürünle yeni ürünün tüketiciler taraf$ndan farkl$ ekilde alg$lanmas$ için farkl$ bir marka da kullanmaktad$r ve bu sayede olumsuz etkileim derecesinin daha alt düzeylere inmesine çal$$lmaktad$r (Aaker ve Joachimsthaler 2000). Sonuç olarak farkl$ imajlar verecek ekilde farkl$ markalar ve alt markalarla farkl$l$klar daha net bir ekilde ortaya konulabildi+inden, yeni ürünlerin pazara daha erken sunulmas$ için f$rsat yaratabileceklerdir. Ürünler aras$ndaki fiyat fark$n$n gere+inden fazla olmas$ durumunda yüksek fiyat-kalite beklentisi olan tüketicilerin fiyat fark$ nedeniyle kaliteden ödün vererek düük kaliteli modele yönelmeleri ve fark$n gere+inden düük olmas$ durumunda da 11

12 daha düük fiyat-kalite beklentisi olan tüketicilerin daha yüksek kalite için biraz daha fazla fedakarl$k yapmay$ göze almalar$ olumsuz etkileimi art$r$c$ etki göstermektedir (Meredith ve Maki 2001; Shugan ve Desiraju 2001). Buradan hareketle iletmenin ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim derecesini azaltabilmek için uygulayabilece+i di+er bir yöntemin ürünlere ilikin fiyat ayarlamalar$ oldu+u ifade edilebilir. Tüketicilerin özellikleri de dikkate al$narak olumsuz etkileimin oldu+u ürünler aras$ndaki fiyat fark$n$n de+itirilmesi olumsuz etkileim derecesini düürecektir. Ürünlerin pazara sunum zaman$n$n sa+lanacak gelirlerin maksimize edilmesiyle ilikilendirilmesi gerekmektedir. Yani zamanlama ürün hatt$ndan sa+lanacak toplam gelirlerin en üst seviyeye gelmesine yönelik olarak belirlenmelidir. Toplam olarak ürün hatt$ndan elde edilecek olan gelirlerin artmas$ için de ürün hatt$n$ oluturan ürünlerin her birinden en iyi ekilde fayda sa+lamak gerekmektedir. Bu tür bir düünce ürün hatt$ndaki ürünlerin birbirlerinin sat$lar$n$ olumsuz etkilemeleri olas$l$+$ndan kaynaklanmaktad$r. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, zamanlaman$n hem ayr$ ayr$ ürünler üzerinde hem de toplam ürün hatt$ sat$lar$nda etkisini göstermesidir (Wilson ve Norton 1989). Bu aç$dan bak$ld$+$nda zamanlamayla ilgili olarak iletmeler iki konuda karar vermek zorunda kalmaktad$r. Bu kararlar ilk olarak ürün hatt$na yeni bir ürünün ne zaman eklenece+i, ikinci olarak da hangi ürünün daha önce pazara sunulaca+$d$r (Moorthy ve Png 1992). Olumsuz etkileim aç$s$ndan ilk karar ürünlerin belirli aral$klarla pazara sunulmas$ olarak tan$mlanan pazara s$ral$ ürün sunumu (Keller ve Aaker 1992) ile yeni ürünün ana ürünün sat$lar$n$ daha k$sa süre için etkilemesinin sa+lanmas$na yöneliktir. Arat$rmalar s$ral$ bir ekilde pazara sunuldu+unda ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim derecesinin ürünler e zamanl$ olarak pazara sunuldu+unda gerçekleecek olan olumsuz etkileim derecesinden daha düük oldu+unu göstermektedir (Chen ve Yu 2002; Moorthy ve Png 1992). Bu sürede ana ürün sat$$ yeni üründen etkilenmeksizin belirli bir süre sürdürülecektir ve yeni ürün pazara sunuldu+unda, iletme ana üründen, iki ürünün ayn$ zamanda pazara sunulmas$ durumunda elde edilecek olan gelirden daha fazla gelir elde edecektir. 12

13 Pazara hangi ürünün daha önce sunulaca+$ ise ürünlerin nitelikleriyle tüketicilerin beklentilerine ba+l$d$r. (letmeler genellikle yüksek kaliteli ürünleri pazara daha önce sunarak yüksek kalite beklentisi olan tüketicilerin daha yüksek fiyatlar ödeyerek ürünü almalar$n$ sa+lamaya çal$$rlar. Bu ekilde düük fiyat ve kaliteli ürünün yüksek kalite ve fiyatl$ ürünün sat$lar$n$ olumsuz etkilemesinin önüne geçilmeye çal$$l$r. Buradaki temel mant$k yüksek kaliteli ve fiyatl$ ürünleri, fiyata kar$ duyarl$+$ daha düük olan yüksek gelir gruplar$n$n, beklentilerinden fazla özelli+e sahip bile olsa yüksek fiyat ödeyerek sat$n alaca+$, düük kalite ve fiyat beklentisi olan tüketicilerin ise düük kaliteli ürünün pazara sunulmas$n$ bekleyece+i düüncesidir (Chen ve Yu 2002; Moorthy ve Png 1992). Pazara yeni ürünün sunulmas$nda iletmeler ana ürünün hayat döneminin hangi aamas$nda oldu+una da dikkat etmelidirler. Genel olarak pazar bölümleri aras$ndaki benzerli+in yüksek olmas$ durumunda, yeni ürünün pazara daha geç sunulmas$ tercih edildi+inde, olumsuz etkileim daha düük seviyelerde gerçeklemektedir. Bu durumda ana ürün rekabetin çok yüksek düzeylere geldi+i ve yenili+in rekabet avantaj$ yaratmada olumlu etki gösterece+i, ana ürünün olgunluk döneminde pazara sunulmas$ faydal$ olmaktad$r (Mazumdar ve Di+erleri 1996). Ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim yeni ürünün eski ürünün yerini almas$ istendi+inde, iletmenin isteyerek gerçekletirdi+i bir durum olarak ortaya ç$kmaktad$r (Stavins 1995). Böyle bir durumda yeni ürünün eski ürünün sat$lar$n$ olumsuz etkilemesi ve eski ürünün talebiyle beraber pazarda yeni talep olumas$ istenir. Böyle bir durumda iletme olumsuz etkileimi göze alarak pazara erken sunum yapabilir. Buradaki temel mant$k ana ürünün sat$lar$n$n rakipler taraf$ndan kazan$lmas$ndansa iletmenin kendisi taraf$ndan kazan$lmas$n$n daha iyi olaca+$ düüncesidir (Meredith ve Maki 2001). Buna ek olarak yeni ürünün sat$lar$ belirli bir düzeye gelinceye kadar iletme ana ürün sat$lar$yla gelir düzeyini koruyabilmekte ve iletme yeni ürün pazarda kabul edilene kadar olumsuz etkileimi göze alabilmektedir (Mazumdar ve Di+erleri 1996). Yeni ürünün hayat döneminin balar$nda ana ürünün ürün hatt$nda olmamas$ nedeniyle oluacak olan kayb$ kar$layacak kadar sat$ düzeyine ulaamamas$ da iletmeleri pazara daha erken sunum yapmaya yönlendirmektedir. Bu ekilde en 13

14 az$ndan belirli bir süre her iki ürün birlikte gelir getirecektir. Bununla beraber bu karar iletmenin k$sa dönemli veya uzun dönemli kararlar$na göre de+iiklik gösterecektir. K$sa dönemde geçerli olan bu durum, uzun dönemli olarak hareket eden iletmeler için çok büyük önem ta$mayabilir. Di+er bir ifadeyle yeni ürün k$sa dönemde kay$plar$ kar$lamasa bile, uzun dönemde hedeflere ula$laca+$ düünüldü+ünde olumsuz etkileime tolerans gösterilebilecektir. Zamanlama ürünlerin talep ve gelir potansiyeline göre farkl$ ekillerde kullan$labilir. Yeni ürünün talep ve gelir potansiyeli ana ürünün talep ve gelir potansiyelinden yüksek oldu+unda yeni ürünün pazara erken sunumu toplamda gelirleri art$rabilecektir. Bu durum gelir potansiyelinin yüksek oldu+u ürünün pazara daha önce sunulmas$ gerekti+ini gösteren arat$rmalarla desteklenmektedir (Chen ve Yu 2002). Dikkat edilmesi gerekli nokta yeni ürünün ek gelir yaratacak ekilde fiyat marj$na veya gelirleri yükseltecek ekilde ortak maliyet unsurlar$ ile düük maliyetlere sahip olmas$d$r (Mazumdar ve Di+erleri 1996). Burada olumsuz etkileimin engellenmesinden çok, olumsuz etkileime ra+men toplamda ürün hatt$n$n gelirlerinin art$r$lmas$na yönelik bir uygulama söz konusudur. SONUÇ Bu çal$mada iletmelerin ürün hatt$nda ve özellikle yeni ürün stratejisi olarak ürün hatt$n$n geniletilmesi durumunda ortaya ç$kacak olan ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim incelenmeye çal$$lm$t$r. (lk bata ürün hatt$n$n geniletilmesinin neden tercih edildi+i ortaya konulmaya çal$$lm$, daha sonra ürün hatt$ndaki ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim aç$klanmaya çal$$lm$t$r. Son olarak da olumsuz etkileimin azalt$labilmesine yönelik olarak ürünlerin pazara sunulu zamanlamas$ olumsuz etkileimin azalt$labilmesine yönelik olarak uygulanabilecek di+er yöntemlerle birlikte incelenmitir. Yeni ürünün pazara sunulu zamanlamas$n$n tek ba$na de+erlendirilmemesi gerekmektedir. Zamanlaman$n özellikle olumsuz etkileimin engellenmesine yönelik di+er yöntemlerle birlikte düünülmesi gerekmektedir. Bunun en temel nedeni zamanlaman$n di+er yöntemlerin etkisini de+itirebilece+idir. 14

15 Ürünler aras$ndaki olumsuz etkileim her ne kadar olumsuz bir durum oluturuyorsa da, dikkat edilmesi gereken önemli konu ana ürünün ne kadar kayba u+rad$+$ de+il, toplam olarak ürün hatt$ndan elde edilecek olan gelirin ne kadar oldu+udur. Di+er bir ifadeyle toplam olarak ürün hatt$ndan elde edilecek gelir olumsuz etkileimi katlan$lmas$ gereken bir durum haline getirebilir. Zaten ürün hatt$n$n geniletilmesiyle iletmenin temel amac$n$n rakip iletmelerden pay kapmak oldu+u düünülürse, bu durumun faydal$ olabilece+i de söylenebilir. 15

16 KAYNAKÇA Aaker, David A., Should You Take Your Brand Where the Action Is?, Harvard Business Review, September- October 1997, s: Aaker, David A., Erich Joachimsthaler, The Brand Relationship Spectrum: The Key to the Brand Architecture Challenge, California Management Review, Vol:42, No:4, Summer, 2000, s:8-23. Ambler, Tim, Chris Styles, Brand Development Versus New Product Development: Towards a Process Model of Extension Decisions, Journal of Product & Brand Management, Vol:6, No:1, 1997, s: Chen, Miao-Sheng, Chien Yu, The Optimal Launch Schedule For Two New Cannibalistic Durables: A Diffusion Theory Approach, Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol:19, 2002, s:1-15. Chintagunta, Pradeep K., Investigating the Effects of a Line Extension or New Brand Introduction on Market Structure, Marketing Letters, 1996, Vol:7, No:4, s: Dobson, Gregory, Shlomo Kalish, Positioning and Pricing a Product Line, Marketing Science, Spring 1988, Vol:7, No:2, s: Fisher, Marshall, Kamalini Ramdas, Karl Ulrich, Component Sharing in the Management of Product Variety: A Study of Automotive Braking Systems, Management Science, Vol:45, No:3, March 1999, s: Gilbert, Richard J., Carmen Matutes, Product Line Rivalry With Brand Differentiation, The Journal of Industrial Economics, Vol:XLI, No:3, September s: Green, Paul E., Abba M. Krieger, A Consumer-Based Approach to Designing Product Line Extensions, Journal of Product Innovation Management, Vol:4, 1987, s:

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA Dr. Alper ÖZER ÖZET Muhasebe meslei deien ekonomik koullarn olumsuz etkisini hissetmektedir ve faaliyetlerini deien koullar temel alarak ekillendirmektedir.

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler)

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Örencilerinin GSM Operatörlerine Bal'l'klar' ve Bal'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) Yrd. Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU * ÖZET Bu çal)*mada, mü*teri ba/l)l)/)n)n

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR Yrd. Doç. Dr. Cevahir UZKURT * Ar. Gör. Müjdat ÖZMEN ** ÖZET Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliim her alanda olduu gibi iletmeler için

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*)

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) Özet: Her eyin hızla deitii günümüz dünyasında pazarlama açısından da dikkate deer gelime

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE Yrd.Doç.Dr.uayip ÖZDEMR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Bu çalmada taksitli sat uygulamalar hakknda genel tespitler yaplmtr. Daha sonra iletmelerin taksitli

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama

KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Akın Koçak, kocak@politics.ankara.edu.tr, A.Ü. SBF Dr. Alper Özer, ozer@politics.ankara.edu.tr, A.Ü. SBF Giriş

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

TÜRKYE NN FINDIK HRACATINDA PAZAR VE MAMUL GELTRME ÇALIMALARININ 1996-2005 DÖNEM TBARYLE NCELENMES

TÜRKYE NN FINDIK HRACATINDA PAZAR VE MAMUL GELTRME ÇALIMALARININ 1996-2005 DÖNEM TBARYLE NCELENMES TÜRKYE NN FINDIK HRACATINDA PAZAR VE MAMUL GELTRME ÇALIMALARININ 1996-2005 DÖNEM TBARYLE NCELENMES Yrd.Doç. Dr. Resul USTA * ÖZET Bu çal man n amac, Türkiye nin f nd k ihracat nda pazar ve mamul gelitirme

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı